Informator Miêdzychodzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Miêdzychodzki"

Transkrypt

1 Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni. Spójrzcie, jak pierzchaj¹ cienie! P³ynie Bo e Narodzenie!... (K. I. Ga³czyñski) Wszystkim Czytelnikom Informatora Miêdzychodzkiego najlepsze yczenia Œwi¹teczne i Noworoczne sk³ada Redakcja Drodzy mieszkañcy Ziemi Miêdzychodzkiej! W ten cichy i jedyny w roku œwi¹teczny wieczór yczymy Wam radosnego prze ywania tego szczególnego czasu. Niech ka da chwila Œwi¹t Bo ego Narodzenia stanie siê piêkna i niezapomniana. Nadchodz¹cy Nowy Rok to nie tylko okres radoœci, ale równie zadumy nad tym, co minê³o i nad tym, co nas czeka, dlatego pragniemy, aby szczêœcie, pokój i nadzieja pozosta³a z Wami na ca³y 2005 Rok Burmistrz Miêdzychodu Roman Musia³ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Zygmunt Mleczak Z okazji œwi¹t Bo ego Narodzenia i nadchodz¹cego Nowego Roku, wszystkim mieszkañcom Powiatu Miêdzychodzkiego - Krainy Stu Jezior oraz goœciom i przyjacio³om w kraju i za granic¹, sk³adamy yczenia szczêœcia, zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci. Najwa niejsza wieczerza w roku niech up³ynie w rodzinnej, spokojnej atmosferze, a codziennie niech towarzyszy nam uœmiech i yczliwoœæ. W imieniu Rady i Zarz¹du Powiatu Miêdzychodzkiego Przewodnicz¹cy Rady Jacek Kaczmarek i Starosta Miêdzychodzki Julian Mazurek W PÓ DROGI: SPOJRZENIE WSTECZ I REFLEKSJE NA PRZYSZ OŒÆ Podsumowanie dwóch lat minionej kadencji, przygotowane specjalnie dla Czytelników Informatora Miêdzychodzkiego przez burmistrza Romana Musia³a. Szanowni Pañstwo! W listopadzie minê³a po³owa IV kadencji samorz¹du gminnego. Takie momenty sk³aniaj¹ do podsumowañ oraz oceny dokonañ i niepowodzeñ tego okresu. Najtrudniejsze s¹ oceny w³asnej dzia³alnoœci, gdy nies³ychanie ciê ko jest w takiej sytuacji o pe³en obiektywizm. Postaram siê jednak zachowaæ realizm i dokonaæ trzeÿwej oceny. Na dowód takiego podejœcia, w pierwszej kolejnoœci pozwolê sobie wskazaæ te pola dzia- ³alnoœci, w których pozostaje najwiêcej do zrobienia i na których dotychczasowe dzia³ania nie przynios³y w pe³ni zadowalaj¹cych efektów. cd. na str. 3 Œwiêta Bo ego Narodzenia w polskiej tradycji str. 04 List otwarty do w³aœcicieli i dyrektorów firm str. 02 Do kogo w urzêdzie? WYDZIA FINANSOWO- BUD ETOWY str. 09 Delegacja w³adz samorz¹dowych Miêdzychodu i Ogniska Zwi¹zku Podhalan w Zakopanem str. 07 Pismo wydane przez Bibliotekê Publiczn¹ w Miêdzychodzie, przy wspó³pracy Dzia³u Promocji UMiG, Adres redakcji: Muzeum Regionalne, ul. 17 Stycznia 100; tel , Sk³ad i druk: DRUKARNIA, ul. Sikorskiego 8f, Miêdzychód, tel

2 M iko³ajowy Urz¹d Od szóstego grudnia, przy i na budynku Urzêdu Miasta i Gminy w Miêdzychodzie, podziwiaæ mo emy oryginaln¹ dekoracjê œwi¹teczn¹ - choinkê ozdobion¹ rêcznie robionymi gwiazdami i serduszkami oraz Miko³aja œpi¹cego na ksiê- ycu. Ju po raz drugi ca³¹ aran acjê wykona³y dzieci i opiekunowie ze œwietlicy przy ul. Strzeleckiej oraz cz³onkowie Stowarzyszenia Alternatywa. Do wieczora ozdoby montowali cz³onkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Miêdzychodzkiej. Choinkê ustawi³o ZGKiM. Ogromne podziêkowania nale ¹ siê przedsiêbiorstwom, bez pomocy których nie uda³oby siê stworzyæ takiej ciekawej dekoracji: materia³ do wykonania tegorocznych ozdób ofiarowa³y przedsiêbiorstwa: Christianapol i Sched-Pol, a Stra Po arna udostêpni³a nieodp³atnie podnoœnik z koszem. Tegoroczna, podobnie jak i zesz³oroczna, dekoracja ju od pierwszego dnia wzbudza du e zainteresowanie, szczególnie najm³odszych spacerowiczów. Nale y podkreœliæ, e powsta³a ona dziêki bezinteresownemu zaanga owaniu grupy mieszkañców, którzy po raz kolejny pokazali, e zale y im na wizerunku Miêdzychodu. List otwarty do w³aœcicieli i dyrektorów firm Miêdzychód, r. Szanowni Pañstwo! Mam przyjemnoœæ poinformowaæ, i od miesi¹ca sierpnia ukazuje siê miesiêcznik Informator Miêdzychodzki. Pismo wydawane jest przez Bibliotekê Publiczn¹, w formie czarno-bia³ej. Od stycznia 2005 roku obejmowaæ bêdzie swym zasiêgiem ca³y powiat miêdzychodzki. Pragniemy zwróciæ Pañstwa uwagê na mo liwoœæ umieszczania w nim og³oszeñ, zarówno informacyjnych, jak i reklamowych. Wydatki na reklamê œwiadczon¹ w sposób publiczny - stanowi¹ w ca³oœci koszty uzyskania przychodów. Dla osób fizycznych powy sz¹ kwestiê reguluje art. 23, ust. 1, pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z póÿniejszymi zmianami), a dla osób prawnych art. 16, ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym dla osób prawnych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654 z póÿniejszymi zmianami). Wed³ug opinii organów skarbowych, reklama publiczna to taka, która prowadzona jest w œrodkach masowego przekazu, czyli w radiu, telewizji, prasie, a wiêc skierowana publicznie do nieograniczonego krêgu odbiorców, w miejscach powszechnie dostêpnych w sposób jawny i oficjalny. Reklama w gazecie Informator Miêdzychodzki jest zatem reklam¹ publiczn¹, stanowi¹c w ca³oœci koszty uzyskane przychodów dla firmy, która ponios³a na ni¹ wydatek. Pozyskane w ten sposób œrodki pieniê ne Biblioteka przeznaczy na zakup ksiêgozbioru, na który nak³ady s¹ bardzo niskie. Ponadto wszystkich naszych reklamodawców wymienimy na stronie internetowej, do której obejrzenia serdecznie Pañstwa zapraszamy (www.biblioteka.infrakom.com.pl). Mam nadziejê, i zaprezentowana przez nas oferta spotka siê z Pañstwa zainteresowaniem i aprobat¹, tym bardziej, e nabyty w ten sposób ksiêgozbiór s³u y³ bêdzie nam wszystkim. Z powa aniem Dyrektor Biblioteki Publicznej w Miêdzychodzie Antoni Taczanowski 2 Informator Miêdzychodzki Na zdjêciu: Dzieci i opiekunki ze œwietlicy przy ul. Strzeleckiej, w towarzystwie Miko³ajowego zastêpcy Burmistrza - pana Krzysztofa Michalskiego, przed choink¹ udekorowan¹ w³asnorêcznie zrobionymi ozdobami. Uszanujmy pracê w³o on¹ w udekorowanie naszego Miasta!!! Burmistrz Miêdzychodu wszystkim zaanga owanym w œwi¹teczne przystrojenie budynku Urzêdu SERDECZNIE DZIÊKUJE!!! Zapraszamy na swoje strony internetowe: Szanowni Pañstwo! Rozumiej¹c trudn¹ sytuacjê finansow¹ organizatora biblioteki (Urz¹d Miasta Miêdzychód) oraz maj¹c na wzglêdzie minimalizowanie braków bud etowych, biblioteka podejmuje zadania zarówno oszczêdnoœciowe, jak i ukierunkowane na zdobywanie œrodków poza bud etem, m. in. pozyskiwanie darów ksi¹ kowych, wyposa enia, pozyskiwanie sponsorów na zakup ksi¹ ek i czasopism, zmniejszenie funduszu p³ac dziêki sta om absolwenckim. Na stronie tej pragniemy zachêciæ Pañstwa do wspó³pracy i sponsoringu naszej placówki. Pañstwa pomoc jest dla biblioteki szans¹ pozyskania dodatkowych œrodków na odnawianie ksiêgozbioru. Jest to œwietna okazja dla sponsorów, by wesprzeæ spo³ecznie niezmiernie wa n¹ misjê upowszechniania kultury i nauki. Naszych sponsorów i darczyñców uhonorujemy dyplomami Biblioteki Publicznej oraz specjalnymi exlibrisami na egzemplarzach ksi¹ ek objêtych ich opiek¹. Ta forma podziêkowañ na d³ugie lata promuje dobre imiê darczyñcy. Umieœcimy te o nich informacjê na stronie internetowej naszej biblioteki, na tablicy informacyjnej w bibliotece oraz na ³amach Informatora Miêdzychodzkiego. Bibliotekarze BP w Miêdzychodzie Cennik og³oszeñ w miesiêczniku INFORMATOR MIÊDZYCHODZKI /strony czarno-bia³e: 1. Ca³a strona 500,00 z³ 2. 1 strony 250,00 z³ 3. 1 strony 120,00 z³ 4. 1/8 strony 70,00 z³ 5. 1/16 strony 40,00 z³ Pierwsza strona - max. 1/4 strony - 700,00 z³ Og³oszenia drobne dla osób fizycznych /SPRZEDAM, KUPIÊ, itp./ - 0,30 z³ za znak. UWAGA RABATY: 1. za 1 i 2 powtórzenie - 5% 2. za 3 i 5 powtórzenie - 10% 3. za 6 i 11 powtórzenie - 15% 4. za 12 powtórzenie - 20% Wszystkie ceny s¹ cenami netto, nale y doliczyæ 22% VAT. Telefon kontaktowy: Daniel odyga /sprawy finansowe/ ; Miros³aw Piosik /szata graficzna/ Artur Paczesny /treœæ artyku³ów/ Referat Promocji UMiG Przedszkolaki u Miko³ajowego Burmistrza 7 grudnia br. burmistrz Miêdzychodu zaprosi³ przedszkolaków do uroczystego zapalenia choinki przed budynkiem Urzêdu. By³o to ju drugie spotkanie z najm³odszymi mieszkañcami miasta. Tegoroczne zaproszenie skierowane by³o do dwóch przedszkoli: Przedszkola Nr 2 im. Czes³awa Janczarskiego oraz Przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy - razem przysz³o oko³o 100 dzieci (w zesz³ym roku urz¹d odwiedzi³y dzieci z Przedszkoli Nr 1 i Nr 4). W tym roku w postaæ œw. Miko³aja wcieli³ siê zastêpca burmistrza, Krzysztof Michalski. Jak przysta³o na uroczystoœæ miko³ajkow¹ wyst¹pi³ w czapce œw. Miko³aja. Burmistrz poczêstowa³ wszystkich œwi¹tecznymi piernikami, na które dzieci zapracowa³y sobie œpiewaniem œwi¹tecznych piosenek. Du ¹ atrakcj¹ dla przedszkolaków by³a mo liwoœæ obejrzenia gabinetu burmistrza. Ka de z dzieci dosta- ³o na pami¹tkê widokówkê z wizerunkiem Miêdzychodu. Burmistrz z³o y³ dzieciom i nauczycielkom œwi¹teczne yczenia, a dzieci podarowa³y burmistrzowi w³asnorêcznie zrobione prezenty i karteczki z yczeniami. Referat Promocji UMiG

3 W PÓ DROGI: SPOJRZENIE WSTECZ I REFLEKSJE NA PRZYSZ OŒÆ Podsumowanie dwóch lat minionej kadencji, przygotowane specjalnie dla Czytelników Informatora Miêdzychodzkiego przez burmistrza Romana Musia³a. cd. ze str. 1 Du y niedosyt, w mojej ocenie, pozostaje przy podsumowaniu dzia³añ na rzecz o ywienia w yciu gospodarczym gminy. Podjête przez nas dzia³ania, zw³aszcza w sferze polityki podatkowej, polegaj¹ce na: - zamro eniu stawek podatku zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w roku 2003, - niewielkim, poni ej inflacyjnym wzroœcie w roku 2004, - przyjêciu obni onych stawek na rok 2005, w po³¹czeniu z zastosowaniem uchwa³ o piêcioletnim zwolnieniu nieruchomoœci nowo powsta³ych, w których rozpoczêta zostanie dzia³alnoœæ gospodarcza oraz obni eniu stawek podatkowych dla podmiotów zwiêkszaj¹cych zatrudnienie netto, nie przynios³y jednak dotychczas znacz¹cych efektów, gdy tylko kilka podmiotów skorzysta³o z dobrodziejstw tych rozwi¹zañ. Niew¹tpliwie, wp³yw na tê sytuacjê mia³ fakt wygaœniêcia z mocy ustawy wa noœci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co nast¹pi³o z pocz¹tkiem roku 2003, a co przed³u y³o czas wydawania decyzji budowlanych. Podjêcie prac nad opracowaniem nowego planu oraz zmiany personalne w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomoœciami, powinny przynieœæ poprawê w tym zakresie w najbli szym czasie. Opracowanie miejscowego planu pozwoli równie na uaktywnienie terenów przeznaczonych pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹, wskazanych w nowo opracowanej Ofercie inwestycyjnej Gminy Miêdzychód. Wiele do yczenia pozostawia realizacja zadañ z zakresu oczyszczania miasta i utrzymania zieleni miejskiej. Niezadowalaj¹cy jest, przede wszystkim, zakres prowadzonych robót na tym polu, poprawy wymaga równie efektywnoœæ prowadzonych prac. Pewn¹ nadziej¹ napawaj¹ symptomy poprawy dzia³añ, zw³aszcza w dziedzinie zagospodarowania terenów zielonych, czego dobrym przyk³adem s¹ prace przy odnowieniu Parku Tietza, czy nowe zagospodarowanie pierwszej czêœci terenów zielonych na Lipowcu przed Urzêdem Miasta i Gminy. Zapocz¹tkowane zmiany w tej dziedzinie zamierzamy kontynuowaæ i poszerzaæ, chocia by przez inicjatywê zorganizowania robót publicznych w powy szych zakresach, oczywiœcie je eli szczegó³owe warunki prawno - administracyjne na to pozwol¹. Kolejna przestrzeñ, na której pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, to racjonalizacja wydatków z tzw. sfery us³ug spo³ecznych. Tutaj jednak, w dziedzinie opieki spo³ecznej szeroko rozumianej, bez zmiany zapisów ustawowych i zwiêkszenia œrodków dotacyjnych niewiele da siê poprawiæ. Pozytywnymi dzia³aniami w tej dziedzinie by³o uruchomienie w ostatnim czasie Œrodowiskowego Domu Samopomocy. Nadziejê budzi równie inicjatywa pozyskania œrodków na organizacjê jad³odajni i niewielkiej noclegowni dla osób potrzebuj¹cych pomocy. W porównaniu z innymi gminami g³êbokiej analizy i ewentualnych zmian wymaga organizacja opieki nad najm³odszymi, co przy postêpuj¹cym ni u demograficznym bêdzie niew¹tpliwie wa kim problemem do rozwi¹zania. Likwidacja nie maj¹cego podstaw ekonomicznych do dalszego funkcjonowania Przedszkola w G³a ewie, jest w tej dziedzinie swoistym znakiem czasu. Ci¹gle pal¹cym problemem jest sytuacja mieszkaniowa, a w³aœciwie brak nowych mieszkañ do dyspozycji. Niewielkim krokiem w kierunku poprawy tego stanu jest rozpoczêcie inwestycji przebudowy budynku przy ul. J. Pi³sudskiego 35, 35A, gdzie powstanie po zakoñczeniu realizacji kilka nowych lokali mieszkalnych do zasiedlenia. Sam samorz¹d gminny nie jest w stanie tego problemu rozwi¹zaæ, dlatego bêdziemy wspieraæ równie inicjatywy innych podmiotów, skierowane na budowê nowych lokali mieszkalnych i socjalnych. eby nie kontynuowaæ tej specyficznej polskiej przywary polegaj¹cej na wyszukiwaniu ciemnych stron naszego ycia, pozwolê sobie wlaæ w serca Pañstwa trochê optymizmu, przedstawiaj¹c te dziedziny, w których nast¹pi³ postêp i które rokuj¹ dobrze na najbli sz¹ przysz³oœæ. Najwiêkszym osi¹gniêciem minionych dwóch lat, moim zdaniem, jest zwiêkszenie zaanga owania inwestycyjnego gminy. Oczywiœcie, nie jest wielk¹ sztuk¹ prowadziæ wiêksze inwestycje ze œrodków w³asnych. Przy zmniejszaj¹cych siê obci¹ eniach bud etu gminy - z tytu³u sp³aty kredytów i po yczek oraz ich obs³ugi, naturalnie musia³o to nast¹piæ. Jednak przyjêcie ambitnego zamiaru pozyskiwania œrodków z zewn¹trz, wymaga ju ponadstandardowego zaanga owania i du ych umiejêtnoœci. W okresie minionych dwóch lat podjêliœmy i zrealizowaliœmy du e zadanie Budowa wodoci¹gu wiejskiego na Zawarciu, gdzie wykonaliœmy prawie 30 km sieci, uzbrajaj¹c w wodoci¹g Mierzyn, Mokrzec, Kaplin, Zatom Nowy, OW Mierzyn oraz Os. Przedlesie. Na te prace pozyskaliœmy 589 tys. z³. dotacji z Funduszu SAPARD. Wykonaliœmy du y zakres robót drogowych, przy czym wiod¹cc¹ inwestycj¹ w tym zakresie jest Budowa dróg w miejscowoœci Bielsko. Zrealizowaliœmy dwa etapy, w trakcie realizacji jest trzeci etap, na który w ca³oœci s¹ zabezpieczone œrodki. W ten sposób prawa czêœæ Bielska bêdzie mia³a drogi, których mog¹ jej pozazdroœciæ inne miejscowoœci naszej gminy. Zakoñczyliœmy ci¹gn¹c¹ siê kilka lat przebudowê nawierzchni ul. Chrobrego, a odzyskane p³yty drogowe rozwi¹za³y problem katastrofalnego stanu drogi gminnej w G³a ewie na tzw. Glasberg, na które to zadanie uda- ³o siê uzyskaæ w 2003 roku dofinansowanie w wys z³otych. Wa n¹ dziedzin¹ inwestycyjn¹, która ma wp³yw na poprawê bezpieczeñstwa ruchu pieszych, a tak e, co bardzo wa - ne, poprawiaj¹ca estetykê naszego miasta, jest budowa chodników. W minionym okresie zrealizowaliœmy wa ny odcinek budowy ci¹gu pieszego na Lipowcu, zapewniaj¹c jednoczeœnie godny wygl¹d placowi apelowemu przy pomniku. Podobn¹ rolê odgrywa remont chodników na ulicy 17 Stycznia, od strony ulicy J. Pi³sudskiego. Po wykonaniu dokumentacji, przystêpujemy do prac zwi¹zanych z budow¹ kanalizacji sanitarnej, rozpoczynaj¹c Budowê kanalizacji sanitarnej na odcinku Miêdzychód - owyñ, na które to zadanie uzyskaliœmy dotacje z europejskiego funduszu ZPORR w wysokoœci 85% kosztów kwalifikowanych. Na to zadanie i planowany w roku 2005 zakres obejmuj¹cy wsie Dziêcielin i Kamionna uzyskaliœmy 640 tys. z³ zwrotu po yczki z NFOŒiGW w Warszawie, zaci¹gniêtej na budowê oczyszczalni œcieków. Na realizacjê tej inwestycji planujemy wyst¹pienie do ZPORR w II terminie wnioskowania. W tym roku jeszcze planujemy rozpoczêcie Budowy kanalizacji sanitarnej na Osiedle S³owiañskie w Bielsku, na co uzyskaliœmy 250 tys. z³ po yczki z WFOŒiGW. Warto jeszcze wspomnieæ o mniejszych zadaniach, takich jak: Przebudowa œwietlicy w OW Mierzyn na zaplecze sanitarne pola namiotowego, które to przedsiêwziêcie zosta³o równie wsparte z Funduszu SAPARD, budowa zaplecza sportowego na boisku w owyniu, adaptacja pomieszczeñ w hali sportowej przy ul. Dworcowej na Œrodowiskowy Dom Samopomocy, wsparty przez Urz¹d Wojewódzki, czy adaptacja innego pomieszczenia na salê gimnastyczn¹, co poszerzy³o zakres wykorzystania pomieszczeñ hali sportowej. Nie sposób równie nie wspomnieæ o zakoñczeniu kolejnego zadania wodoci¹gowego we wsi Dormowo, praktycznie ostatniej wiêkszej wsi naszej gminy, która nie by³a wyposa ona w urz¹dzenia wodoci¹gowe. Kolejne dwa lata powinny przynieœæ jeszcze wiêkszy rozmach inwestycyjny, gdy oprócz wspomnianej ju kanalizacji sanitarnej Gorzyñ - G³a ewo - owyñ, w kolejce na realizacjê kanalizacji sanitarnej i nawierzchni dróg oczekuje tzw. Osiedle Gorzyckie, dokoñczenia wymaga budowa dróg na tzw. Starym Bielsku (ul. Witosa i przyleg³e). W obrêbie starego miasta czas rozpocz¹æ zadanie opracowania dokumentacyjnego zagospodarowania terenu przy ul. Browarnej z budow¹ miejsc parkingowych i nowego placu na targowisko miejskie. Remontu wymagaj¹ kolejne ulice i ci¹gi piesze. Warto równie kontynuowaæ budowê ci¹gu pieszego na Lipowcu, zagospodarowuj¹c jednoczeœnie efektown¹ zieleni¹ przyleg³e tereny. Koñcz¹c w¹tek inwestycyjny powi¹zany z informacjami o staraniach o œrodki zewnêtrzne warto podkreœliæ, e w przygotowaniu s¹ kolejne wnioski na Budowê Centrum Edukacji Przyrodniczej w Mniszkach oraz Budowê Centrum Sportowo - rekreacyjnego w miejscowoœci Kamionna, kierowane do Sektorowego Programu Operacyjnego na rozwój obszarów wiejskich. Wkrótce z³o ymy wniosek tak e do Centralnego Funduszu FAPA, na Program LEADER - na przygotowanie i rozwój dzia³añ w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszcza Notecka, do której zamierzamy przyci¹gn¹æ kilkanaœcie gmin woj. wielkopolskiego i lubuskiego. Pragniemy sk³adaæ tak e wnioski do mniejszych linii funduszowych, w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, m. in. projekt na jad³odajniê dla osób ubogich. Postaramy siê równie zabiegaæ o œrodki na zadania realizowane w ramach programu Rewitalizacji Starego Miasta. Aby nie zanudziæ Pañstwa sprawami natury inwestycyjnej, pozwolê sobie zaryzykowaæ stwierdzenie, e w ci¹gu minionych dwóch lat nast¹pi³o znaczne o ywienie ycia kulturalnego, sportowego oraz dzia³alnoœci organizacji spo- ³ecznych. O ile dzia³alnoœæ spo³eczna, poza niewielkim wsparciem finansowym ze strony gminy, swe Ÿród³o bierze g³ównie we wzroœcie aktywnoœci spo³ecznej, na który to fakt samorz¹d gminny ma niewielki wp³yw, o tyle rozwój ycia kulturalnego ma Ÿród³o w dokonanych zmianach personalnych, w organizacji instytucji kultury oraz ofensywie promocyjnej, zwi¹zanej z utworzeniem Referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego w Urzêdzie. Za plusy w tej dziedzinie uznajê dobr¹ organizacjê imprez promocyjnych m. in. Œwiêta Podgrzybka, Festiwalu Szanty, zorganizowanych z du ym rozmachem Dni Informator Miêdzychodzki Miêdzychodu w roku 2004 (koncert zespo³u Ich Troje ), Kongresu Miêdzychodzian, czy Dni Europy w Miêdzychodzie, a tak e koncerty Zespo³u Artystycznego Wojska Polskiego. Funkcjê widowiskow¹ zaczyna spe³niaæ hala sportowa przy ul. Dworcowej, co doskonale potwierdzi³y koncerty zespo³ów zy, Arka Noego czy Francesco Napoli, a tak e organizacja Mistrzostw Polski w tañcach nowoczesnych. Zintensyfikowa³y sw¹ dzia³alnoœæ Dom Kultury i Biblioteka z Muzeum, organizuj¹c wiele imprez i wystaw z licznym udzia³em uczestników i widzów. Powoli przyzwyczajamy siê do wystêpów w Miêdzychodzie zespo³ów i artystów z tzw. I ligi artystycznej, co podnosi poprzeczkê oczekiwañ naszego spo³eczeñstwa, którym bêdziemy siê starali sprostaæ, co zreszt¹ nie bêdzie ³atwe. W opisywanym czasie mogliœmy obserwowaæ i uczestniczyæ w zawodach sportowych, zw³aszcza tych na hali sportowej, z udzia³em dru yn pierwszoligowych futsalu i siatkówki eñskiej. Organizowaliœmy zawody rangi mistrzowskiej, takie jak Mistrzostwa Polski Weteranów w siatkówce mêskiej, czy Mistrzostwa Wielkopolski w futsalu. Jednak najwiêkszym osi¹gniêciem jest organizacja lokalnych rozgrywek o charakterze amatorskim, które przyci¹gaj¹ znaczne rzesze uczestników i widzów. Wielkie powodzenie mia³y rozgrywki ligi wiejskiej, które przyczyni³y siê do o ywienia ycia sportowego na wsiach, poci¹gaj¹c za sob¹ organizacjê innych imprez towarzysz¹cych. Pozwolê sobie zwróciæ Pañstwa uwagê na sprawy, które budz¹ pewne emocje, zwi¹zane z kosztami i sposobem dzia³ania administracji samorz¹dowej. W tej materii ocena dokonywana przez szefa urzêdu jest niezwykle trudna do sformu³owania, jednak nie mogê od tej oceny uciec. Wydaje mi siê, e w tej sferze mimo wszystko nast¹pi³ postêp. Na udowodnienie tej tezy sk³adaj¹ siê fakty: - po pierwsze nast¹pi³ realny spadek wydatków na administracjê spowodowany m. in. obni eniem wynagrodzeñ œcis³ego kierownictwa urzêdu i prowadzeniem racjonalizacji wydatków administracyjnych oraz nap³ywem nowych kadr, które maj¹ ni sze uposa enia; - po drugie dokonaliœmy zmian organizacyjnych w schemacie urzêdu, co z czasem powinno skutkowaæ wy szym poziomem obs³ugi petenta, - wreszcie, nowi pracownicy zatrudnieni wskutek naturalnej wymiany kadr, wnosz¹ now¹ jakoœæ, co w zestawieniu z doœwiadczeniem pozosta³ych pracowników stopniowo powinno daæ pozytywne efekty. Oczywiœcie nadal wszyscy musimy pracowaæ nad tym, aby poziom obs³ugi i tempo za³atwiania spraw oraz zwyk³a rzetelnoœæ poprawia³y siê, gdy mamy œwiadomoœæ, e do wysokiego poziomu wiele nam jeszcze brakuje. Wiele do yczenia pozostawia wzajemna komunikacja funkcjonariuszy samorz¹dowych z mieszkañcami, sam mam spory niedosyt wynikaj¹cy ze œwiadomoœci, e wiele problemów do mnie nie dociera i jednoczeœnie w niepe³ny sposób prowadzimy akcjê informacyjn¹. Du e nadzieje pok³adam w tym zakresie w piœmie, na którego ³amach mogê siê czasem podzieliæ z Pañstwem informacjami oraz w razie potrzeby wyjaœniaæ poszczególne sprawy. Ca³y czas deklarujê równie otwartoœæ na Pañstwa sugestie i wnioski, które mog¹ siê znaleÿæ równie w tej gazecie, gdy jest ona wydawana na Pañstwa potrzeby i powinna spe³niaæ rolê s³u ebn¹. D³ugo jeszcze móg³bym pisaæ o tym, co w czasie tych dwóch lat IV kadencji samorz¹du uda³o siê zrobiæ, lecz cierpliwoœæ Pañstwa ma niew¹tpliwie swoje granice, i tak mam w¹tpliwoœci, czy artyku³ nie jest zbyt obszerny, jednak opisanie dwóch lat intensywnej pracy w pigu³ce prasowej nie jest ³atwym zadaniem. Reasumuj¹c minione dwa lata, mówi¹c jêzykiem szkolnym, wystawi³bym sobie i moim wspó³pracownikom czwórkê z minusem, jednak jestem przeœwiadczony, e jesteœmy na krzywej wznosz¹cej, a dok³adaj¹c wszelkich starañ, mamy nadziejê, i w Pañstwa ocenie po kolejnych okresach uzyskamy wy sze noty. Jednak, co najwa niejsze, niezale nie od tego jakie bêd¹ moje i Pañstwa subiektywne oceny, jestem przekonany, e trzeba i warto robiæ wszystko, aby nasze piêkne miasto i ca³a Ziemia Miêdzychodzka siê rozwija³y, eby mieszkañcom tego regionu y³o siê lepiej, godziwiej. Zapewniam Pañstwa, e nie zaprzestanê starañ w tej sprawie. Burmistrz Miêdzychodu Roman Musia³ 3

4 Œwiêta Bo ego Narodzenia w polskiej tradycji Noc wigilijna, czasem roziskrzona gwiazdami i szczypi¹ca mrozem, a czasem miêkka od œniegowych p³atków lub mokra od deszczu, jest niezwyk³a i jedyna w roku, oczekiwana z utêsknieniem zarówno przez doros³ych, jak i przez dzieci. Jej urokowi poddaj¹ siê wszyscy, ma bowiem w sobie coœ zupe³nie wyj¹tkowego, coœ co trudno opisaæ. Sprawia to przywi¹zanie do tradycji, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, gdzie obrzêdy i zwyczaje jednocz¹ nie zawsze tak samo myœl¹cych ludzi. Sk³adamy sobie yczenia, ³ami¹c siê op³atkiem, wybaczamy urazy i wpatrujemy siê w migocz¹cy p³omieñ œwiecy jednocz¹cy wszystkich. W tê noc chcemy byæ ze swoimi bliskimi, z tymi, co przy stole i z tymi co odeszli. To z wieczerz¹ wigilijn¹ zwi¹zany jest wzruszaj¹cy zwyczaj zostawiania wolnego miejsca przy stole, znany tylko w Polsce. To pami¹tka z okresu zaborów, z powstañ narodowych XIX wieku, kiedy bliscy przebywali na zsy³kach lub emigracji. Wolne miejsce i czyste nakrycie na stole wyra a³o nie tylko pamiêæ, ale symbolizowa³o ich obecnoœæ wœród nas. Dzisiaj mo e byæ dla przygodnego goœcia, którego w wigilijny wieczór przyjmujemy jak cz³onka rodziny. Dzieñ 24 grudnia by³ uwa any zawsze za wyj¹tkowy, w którym spe³nia³y siê yczenia na ca³y nadchodz¹cy rok. Przede wszystkim nale a³o wczeœnie wstaæ, by zyskaæ przychylnoœæ niebios. Kto rano w Wigiliê wstaje, ten nie zaœpi... KOLÊDOWAÆ MA EMU, któ z nas nie pobie y? Do ulubionych i popularnych pieœni ludowych nale ¹ kolêdy i pastora³ki zwi¹zane tematycznie z Bo ym Narodzeniem œpiewane w okresie od 24 grudnia do 2 lutego. Kolêda rozbrzmiewa³a w Polsce od niepamiêtnych czasów. Jej wielka popularnoœæ i powszechnoœæ wœród wszystkich warstw spo³ecznych na przestrzeni wielu stuleci sprawi³a, i by³a ona wa - nym przejawem ycia artystycznego. By³a silnie zwi¹zana z rodzim¹ twórczoœci¹ ludow¹. Melodie wielu kolêd i pastora³ek oparte s¹ na rytmach tanecznych m. in. krakowiaka, mazura, czy poloneza. Funkcja kolêdy nie ogranicza³a siê u nas tylko do roli pieœni religijnej i obrzêdowej. W pewnych okresach historycznych zdoby³a rangê pieœni patriotycznej, by³a symbolem polskoœci. S¹ w polskiej kolêdzie te same elementy muzyczne, poetyckie, opisowe, które znajdujemy u Chopina i Moniuszki, u Norwida, Kochanowskiego i Mickiewicza. Mówi³ on: Chyba nigdzie pieœni na Bo e Narodzenie nie sta³y siê czymœ tak bardzo narodowym, tak dziwnie przez ca³y naród ukochanym i pielêgnowanym jak w Polsce. Jednym z najpiêkniejszych zwyczajów bo onarodzeniowych jest œpiewanie kolêd i pastora³ek. Kolêdy, œpiewane przy wigilijnym stole jednocz¹ wszystkich. I w ten sposób dziadek œpiewa z wnukiem, rodzice z dzieæmi, zacieraj¹c pokoleniowe ró nice. Jest to dzieñ, w którym œpiewaj¹ wszyscy i ci co g³os maj¹, i co go nie maj¹! Najwiêkszym wdziêkiem kolêd i pastora- ³ek, ich istot¹ jest swego rodzaju serdeczna poufa³oœæ ze Œwiêt¹ Rodzin¹, zawsze jednak na granicy taktu i dobrego tonu. Polskie kolêdy i pastora³ki s¹ nie tylko modlitw¹ czy pieœni¹. S¹ opowiadaniami. Piêkna jest radoœæ w Œwiêta, ciep³e s¹ myœli o bliskich. Niechaj w noc wigilijn¹, w blasku œwiec melodia kolêd p³ynie w mrok. Niech pokój, mi³oœæ i szczêœcie otaczaj¹ nas wszystkich. Radosnych, pe³nych spokoju Œwi¹t Bo ego Narodzenia, zwyk³ego ludzkiego szczêœcia, a w Œwiêta, niech snuje siê kolêda i ga³¹zki œwierkowe niech Wam pachn¹ na zdrowie. Niech dobra nowina zagoœci w Waszych sercach, a uœmiech niech promienieje na Waszych obliczach. Niech nowy 2005 rok przyniesie szczêœliwe i radosne dni oraz wiele yczliwoœci i wszelkiego dobra. W imieniu cz³onków Sejmiku Kultury Teresa Cichosz przez ca³y rok. Na wsi tego dnia nie nale a³o piæ wody, by nie mieæ pragnienia podczas niw. By mieæ dostatek w nadchodz¹cym roku, nale a³o upolowaæ zwierzynê lub umyæ siê w wodzie, w której by³a moneta. W tym dniu nie powinno siê niczego po yczaæ, bo bêdzie tej rzeczy brakowa³o w ca³ym roku. Choinka, zasadniczy atrybut œwi¹t, nie zawsze sta³a, wczeœniej wisia³a w izbie pod pu³apem, szczytem w dó³, nad sto³em. Stroikami by³y czêsto jab³ka, orzechy i kwiaty z op³atków. Ka da z ozdób mia³a znaczenie magiczne. Choinka dotar- ³a do Polski z Niemiec w po³owie XVIII wieku, a upowszechni³a siê w XIX wieku. Wczeœniej stawiano w rogu izby snop yta, przeplatany garœciami innych zbó lub zawieszano u sufitu zielon¹ ga³¹ÿ, tzw. podk³oœnik. Na stole pod bia³ym obrusem schowane by³o sianko lub s³oma. Po wieczerzy panny wyci¹ga³y ŸdŸb³a spod obrusa i sobie wró y³y: zielone to œlub, zwiêd³e - oczekiwanie, ó³te i zesch³e - staropanieñstwo. Sygna³em do rozpoczêcia Wilii jest pierwsza gwiazdka ukazuj¹ca siê na niebie. Przewa nie jej wypatrywaniem zajmuj¹ siê dzieci. Radosne okrzyki s¹ znakiem dla wszystkich, e czas podejœæ do sto³u. ami¹c siê op³atkiem sk³adamy sobie yczenia, potem odmawiamy wspóln¹ modlitwê. Podczas wieczerzy nale y skosztowaæ ka dej z przygotowanych potraw (przewa nie 12). Do 4 Informator Miêdzychodzki najbardziej tradycyjnych zaliczano karpia, œledzia, struclê z makiem, piernik. W jednych domach podawano makie³ki, w innych kutiê lub jag³y. Po wieczerzy nale a³o podzieliæ siê op³atkiem ze zwierzêtami. Podobno w noc wigilijn¹ mówi¹ ludzkim g³osem. Obdarowywanie siê prezentami w wieczór wigilijny przyjê³o siê w Polsce w XIX wieku. Do nas przychodzi Gwiazdor, w innych czêœciach kraju Œwiêty Miko³aj. Na ten moment szczególnie czekaj¹ dzieci. Przed pó³noc¹ m³odzie i doroœli spiesz¹ na Pasterkê. Okres œwi¹tecznej oktawy wykorzystywany by³ tak e do okreœlenia pogody na ca³y rok. Ka - dy dzieñ od 25 grudnia do 5 Stycznia symbolizowa³ pogodê danego miesi¹ca. Mróz i s³oñce pierwszego dnia œwi¹t zapowiada³ pogodê w styczniu, a wietrzny i deszczowy sylwester wró y³ pluchê w lipcu i nieudane niwa itd. Œwiêta sprzyjaj¹ wzajemnym odwiedzinom. W koœcio³ach i domach rozbrzmiewaj¹ kolêdy. Œpiewamy je chêtnie, bo przypominaj¹ beztroskie lata dzieciñstwa, wi¹ ¹ siê ciep³em rodzinnym i wzajemn¹ mi³oœci¹. Pamiêtajmy o tradycjach, bo zbli aj¹ duchowo do ludzi yj¹cych w dawnych czasach, ludzi, którzy byli przecie tacy sami jak my, mieli podobne marzenia, problemy i troski. To nasze tradycje wyró niaæ nas bêd¹ we wspólnej Europie. Stanowi¹ one o naszej kulturze, s¹ elementem naszego ycia i te jako takie przekazane bêd¹ nastêpnym pokoleniom. Z serdecznymi yczeniami Antoni Taczanowski NAJPIÊKNIEJSZE OZDOBY Druga po³owa grudnia to tradycyjnie ju - od 20 lat, czas rozstrzygniêcia konkursu plastycznego organizowanego Muzeum Regionalne, w którym udzia³ bior¹ szko³y i przedszkola z ca³ego powiatu miêdzychodzkiego, prezentuj¹c szopki, stroiki, ³añcuchy, bombki, lampki, lampiony - prace swoich uczniów i wychowanków. W bie ¹cym roku 15 placówek oœwiatowych z naszego regionu dostarczy³o do muzeum a 459 ma³ych dzie³ sztuki zdobniczej wykonanych rêkami 341 zarejestrowanych uczestników konkursu, które dnia 14 grudnia b.r. oceni³a komisja w sk³adzie: Zbigniew Jakubowski - miêdzychodzki artysta-plastyk oraz panie: Miros³awa Borowiak i Aleksandra Kujawa, pracuj¹ce w naszym muzeum. Jurorzy w wydaniu werdyktu brali pod uwagê samodzielnoœæ i starannoœæ wykonania a tak e oryginalnoœæ i wykorzystanie tradycyjnych ludowych wzorów oraz technik zdobniczych. W kategorii wiekowej 3-4 lat nagrodzono prace: Roberta Hilmantela z Przedszkola w Kaczlinie, pracê zbiorow¹ 3- i 4-latków z Przedszkola w Kwilczu, pracê zbiorow¹ grupy Gumisie z Przedszkola nr 2 w Miêdzychodzie, W kategorii wiekowej 5-6 lat nagrody otrzymaj¹: ukasz Solarski z Przedszkola w owyniu, Maria Fornalkiewicz, równie reprezentuj¹ca Przedszkole w owyniu, Zuzanna Schiller z Przedszkola nr 2 w Miêdzychodzie, Wiktoria Zgódka z Przedszkola w Kwilczu, W kategorii wiekowej I-III kl. szkó³ podstawowych laury otrzymuj¹ ozdoby: Huberta WoŸniaka z kl. Ib, ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Miêdzychodzie, praca zbiorowa wykonana przez klasê Ia z tej samej szko³y, Laureaci w kategorii wiekowej IV-VI kl. szkó³ podstawowych to: Karolina Zaprudnik z kl. IVc, Marcin K³oda z kl. IVc, SP1 w Miêdzychodzie, Kamila Fabiañska z kl. Vc, Damian Obrocki ze Szko³y Podstawowej w Chrzypsku Wielkim, Marika Zachcia³, lat 11, równie z Chrzypska Wielkiego, Anna Sulima z kl. Iva, ze Szko³y Podstawowej w Kwilczu, Oktawia Pertek, lat 12, z kl. VI, Klaudia Kurowska, lat 11, z kl. V, Kinga Puk, lat 12, SP w Luboszu, Paulina Kubiak, lat 12, z kl. VI, Piotr Maækowiak, lat 12, z kl. VI, Kasia Grupa, z kl. IVc, ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Miêdzychodzie. Wszystkie prace konkursowe ogl¹daæ mo na od 17 grudnia na I piêtrze Muzeum Regionalnego, w Ma³ej Galerii. Na zwiedzaj¹cych wystawê czeka wiele ciekawych wzorów œwi¹tecznych ozdób - do podpatrzenia i wykorzystania jeszcze w tym roku!

5 Z YCIA GIMNAZJUM nr 1 listopad/grudzieñ 18 listopada - obchody Dnia bez papierosa Tradycyjnie ju 18 listopada obchodzony jest jako Œwiatowy Dzieñ Rzucania Palenia. Gimnazjalna m³odzie w³¹czy³a siê równie w protest przeciwko zgubnemu na³ogowi, manifestuj¹c sw¹ postawê podczas przemarszu ulicami miasta. Przebrani w krzykliwe, barwne stroje i uzbrojeni w transparenty uczniowie skandowali antynikotynowe has³a. Zbiórka zabawek dla dzieci z Domu Pomocy Spo³ecznej w Szar czu Samorz¹d Uczniowski zorganizowa³ w listopadzie zbiórkê zabawek dla prowadzonego przez siostry zakonne Domu Pomocy Spo³ecznej w Szarczu. Dzieci przynosi³y maskotki, klocki, puzzle i ksi¹ eczki. Przedstawiciele Skowroneczki Zespó³ Skowroneczki dzia³aj¹cy przy Szkole Podstawowej Nr 2 powsta³ zupe³nie przypadkowo, w zwi¹zku z koniecznoœci¹ przygotowania programu na WOŒP. W tym roku zespó³ bêdzie obchodzi³ 5 rocznicê swego powstania. Zajêcia prowadzone s¹ w 2 grupach (ok. 30 dziewcz¹t). Skowroneczki wystêpowa³y w licznych imprezach szkolnych, œrodowiskowych, wojewódzkich i ogólnopolskich (Festiwal Œremsong, Ogólnopolski Turniej Heer-Leaders - Wronki 2004, IX Mistrzostwa Polski w Siatkówce Old-Boy). Dziêki Jackowi Cejbie (trenerowi dru yny koszykarskiej) zespó³ ma sponsora - Polo-Market, który ufundowa³ dziewczynkom stroje i piêkne pompony. Samorz¹du wraz z dyrektor Barbar¹ Olejniczak zawieÿli zabawki do Szarcza, gdzie spotkali siê z serdeczn¹ reakcj¹ wdziêcznych podopiecznych. Po raz kolejny gimnazjaliœci udowodnili, e nieobca im jest postawa altruistyczna, e chc¹ i potrafi¹ siê dzieliæ z potrzebuj¹cymi. Dziêki wielkodusznoœci uczniów, ich otwartym na pomoc sercom, Miko³aj przyjdzie do tych dzieci, które czêsto bezskutecznie na niego czekaj¹... Andrzejki 25 listopada w sali MCK odby³a siê dyskoteka andrzejkowa, natomiast w pi¹tek 26 listopada ka dy, kto chcia³ poczuæ choæ na chwilê magiczny klimat wró b i czarów, móg³ zajrzeæ do prawdziwej Jaskini Czarownic, w któr¹ zamieni³a siê na czas andrzejek szkolna œwietlica. Mo na w niej by³o nie tylko poznaæ swoj¹ przysz³oœæ, ale i skosztowaæ pysznych ciast i pierników, pieczonych ponoæ przez same czarownice... PRZEDSZKOLE NR 3 - WA NE, CIEKAWE! 19 listopada dzieci oraz pracownicy przedszkola promowali zdrow¹ ywnoœæ. W ramach tzw. Dnia Surówkowego czêstowano przyby³ych do przedszkola rodziców surówkami, przygotowanymi przez panie kucharki. Rodzice i opiekunowie mieli mo liwoœæ dowiedzieæ siê co jadaj¹ ich dzieci w naszym przedszkolu. Chêtni brali przepisy. Na wiosnê przewidziano degustacjê pod nazwa Wiosenna Kanapka. 26 i 29 listopad 70 dzieci z Przedszkola Nr 3 odwiedzi³o fabrykê bombek choinkowych w GnieŸnie. Nasi wychowankowie poznali cykl produkcyjny tej najpopularniejszej ozdoby choinkowej. Chêtni mieli mo liwoœæ samodzielnie wydmuchaæ bombki, pozosta³e dzieci próbowa³y ozdabiaæ je farb¹ i brokatem. Na zakoñczenie wizyty ka de z dzieci otrzyma³o pami¹tkê - bombkê z wypisanym swoim imieniem. Grudzieñ Tradycj¹ naszego przedszkola jest coroczna zbiórka darów dla dzieci z domów dziecka. W tym roku, jak i w poprzednim, zbierane s¹ produkty ywnoœciowe (cukier, ry, makaron, kasze, mak, m¹ka itp.), które 20 grudnia zostan¹ przekazane naszym znajomym dzieciom. Mamy nadziejê, e poprzez takie akcje nasi podopieczni bêd¹ potrafili nie tylko przyjmowaæ prezenty, ale równie sprawiaæ radoœæ innym, nieœæ pomoc i to nie tylko z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia. Inne wydarzenia z Przedszkola Nr 3 opisane s¹ na stronie: Na zdjêciu: Weronika odyga, Dorota Mleczak, Dominika Janiak, Marta Pupka, Marta WoŸniak, Katarzyna Grupa, Daria Grabska, Natalia Barañska, Katarzyna Swoboda, Paula Derda, Paulina Pawlak, Joanna Czapiewska, Karolina Mazurkiewicz, Julita Jarnut, Dominika Janczura, Paulina Talarek, Martyna Nowak, Marta Burnos i opiekun Wioletta Skowroñska. (L.G.) Serwis Naprawa i konserwacja Ksera Maszyny do pisania, liczenia i szycia. Niszczarki. Frankownice. Laminatorki. Liczarki banknotów i bilonu. Bigonówki. Sprzeda tunerów wszelkiego typu. Ryszard Kurtek Zak³ad Naprawy Maszyn Biurowych Miêdrzyrzecz, ul. Weso³a 11 Tel. kom Informator Miêdzychodzki 5

6 INFORMACJA z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Wsi Urzêdu Miasta i Gminy w Miêdzychodzie. 1. W dniu r. rozpoczêto czynnoœci zwi¹zane z odbiorem koñcowym robót drogowych zrealizowanych w ramach zadania Budowa nawierzchni ulic w m. Bielsko - II etap (ul. Narcyzowa, GoŸdzikowa, Bzowa). 2. W dniu r. zostan¹ zakoñczone roboty zwi¹zane z Budow¹ sieci wodoci¹gowej Dormowo - G³a ewo. 3. W dniu r. rozpocznie siê odbiór robót zwi¹zanych z: - remontem mostku w m. Mniszki, - utwardzeniem odcinka drogi w m. G³a ewo. 4. W po³owie grudnia br. zostanie dokonany odbiór koñcowy robót drogowych zwi¹zanych z Przebudow¹ nawierzchni wraz z odwodnieniem na ulicy B. Chrobrego w Miêdzychodzie - V etap. 5. W trakcie realizacji s¹ roboty zwi¹zane z remontem chodnika na ul. 17 Stycznia w Miêdzychodzie na odcinku od skrzy owania z ul. Pi³sudskiego do wjazdu na parking (strona lewa). 6. Rozpoczêto roboty drogowe zwi¹zane z Budow¹ nawierzchni ulic w m. Bielsko - III etap. Planowane zakoñczenie robót r.. 7. W dniu r. up³ywa termin sk³adania ofert na realizacje zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami do budynków mieszkalnych na Os. S³owiañskim w m. Bielsko. Termin realizacji robót - do dnia r. (umig) Burmistrz Miêdzychodu Dzia³aj¹c zgodnie z art. 35 ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz.U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.) informuje, e aktualny wykaz nieruchomoœci do zbycia w formie sprzeda y zosta³ wywieszony w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w Miêdzychodzie, przy ulicy Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 2 (tablica og³oszeñ I piêtro - g³ówne wejœcie). WYSTAWY W MUZEUM Nadchodz¹cy 2005 rok powitamy w Muzeum Regionalnym wystaw¹ rêkodzielnictwa artystycznego: lalkarstwa p. Gra yny Kmieciak, rzeÿby i p³askorzeÿby p. Ryszarda Krajewskiego oraz malarstwa na szkle p. Æwikliñskiej. Wspólny wernisa prac twórców (których oprócz pasji ³¹czy tak e miejsce zamieszkania: s¹ mieszkañcami Radgoszczy) odbêdzie siê w czwartek, dnia 6 stycznia 2005 roku o godz (mrm) Miêdzychodzcy Strzelcy Historia miêdzychodzkiego STRZELCA wg dokumentów zawartych w Orêdowniku Miêdzychodzkim i akt Starostwa Powiatowego w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu Po relacji z udzia³u reprezentacji miêdzychodzian w Jubileuszowym Marszu Szlakiem I Kadrowej ( I.M. nr 3), powracamy do problematyki strzeleckiej. Dziœ proponujemy moment refleksji nad histori¹ lat dwudziestych i trzydziestych - spisan¹ przez p. Alicjê Bryzoñ na podstawie dokumentów zawartych w Orêdowniku Miêdzychodzkim i akt Starostwa Powiatowego w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu. Kim e Ci dziadowie nasi byli, e na owe czyny siê zdobyli? Lansowano wówczas elitarnie typ obywatela- o³nierza, gdy jako obywatel spo³eczeñstwa jest on jednym z posiadaczy ogólnego dobra Rzeczypospolitej, a jako o³nierz jest cz³onkiem silnego i zdyscyplinowanego ogó³u, strzeg¹cego niezawis³oœci Pañstwa. Dba³a o to wiêc w³adza centralna jak i lokalna, zjednuj¹c spo³eczeñstwo. Nie by³o jednak ³atwo.W Wielkopolsce bowiem organizacji wojskowych i nie tylko by³o wiele. Moda panowa³a na zdyscyplinowane wspó³zawodnictwo w s³u bie publicznej. Na pozosta³ych ziemiach polskich by³o to prostsze: PW, ZWC (Zwi¹zek Walki Czynnej) oraz Zwi¹zki i Dru yny Strzeleckie po³¹czy³y swe si³y ju przed rokiem Pomimo wiêc dotowania Zwi¹zku Strzeleckiego przez Marsza³ka Pi³sudskiego dumna Wielkopolska w latach dwudziestych zjednoczy³a podobne organizacje najpierw w Poznaniu. Dopiero w styczniu 1929 roku, poprzez powo³anie Zarz¹du Oddzia³u Zwi¹zku Powstañców i Strzelców w praktyce Strzelców, bo PW istnia³o tu ju wczeœniej (dnia r. w sali Hotelu Continental - wg arch. akt MUB i Porz. Publ. - dnia roku). Na inauguracyjnym zebraniu g³os zabra³ p. D³u ewski, powo³uj¹c lekarza powiatowego dr Chramca na Marsza³ka posiedzenia, jako seniora spoœród obecnych. Scharakteryzowano postaæ I-go Marsza³ka Polski - Józefa Pi³sudskiego oraz dzia³alnoœæ Zwi¹zku Strzeleckiego od czasów zaborczych. Jednoczeœnie przyjêto oœwiadczenie zawi¹zania siê powy szego Towarzystwa, powo³uj¹c równie jednog³oœnie statut. Na asesorów zebrania powo³ano p. Wassermana, Naczelnika Poczty i ppor rez. Wilkoszewskiego - ziemianina. Zarz¹d wybrano równie jednog³oœnie w sk³adzie: Prezes Szumowski Stefan (inspektor szkolny), z-ca Biniaœ Czes³aw - drogomistrz, Konopiñski ucjan - rektor Szko³y Powszechnej, z-ca Buczewski Stefan - Naczelnik Kancelarii, skarbnik Buhl Józef - kupiec, z-ca Henicz Antoni - kupiec oraz cz³onków Kier. Kultury i Oœwiaty - Neyman Józef (dyr. Szko³y Rolniczej) oraz Komendant - Pop³onyk Micha³ - ppor. Rez. Do Komisji Rewizyjnej powo³ano: Micha³a Skrzypczaka, Ludwika Modelskiego, Mariana D³u ewskiego, Stanis³awa Górczyñskiego, Antoniego Tomaszewskiego i Stanis³awa Rejerta. O tej chwili w ka dym numerze Orêdownika Miêdzychodzkiego poprzez lata dwudzieste i trzydzieste pojawi³y siê wzmianki o Zw. Strzeleckim. Z pocz¹tku - o niechêci spo³eczeñstwa wobec organizacji strzeleckiej, co by³o jednak potraktowane przez prasê jako tzw. przejaw warcholstwa. W nastêpstwie jednak nast¹pi³ rozwój STRZELCA i wzrost zaufania spo³ecznego, gdy mia³ on na celu wychowanie obywatelskie w duchu karnoœci i solidarnoœci spo³ecznej oraz organizowanie jego si³ moralnych dla celów Pañstwa. Dzia³alnoœæ polityczna w Zwi¹zku by³a zabroniona. Przyjmowano osoby nieposzlakowane, zdolne do u ytecznej s³u by/pracy dla Pañstwa, niekarane s¹downie, o patriotycznym usposobieniu. Sztab by³ z pocz¹tku na Lipowcu, nastêpnie w by³ej siedzibie PSS (dawnej synagodze ydowskiej) na ul. 17 Stycznia w Miêdzychodzie. Zwi¹zek Strzelecki bra³ udzia³ w uroczystoœciach pañstwowych w umundurowaniu wojskowym. W ramach Strzelca rozwija³y siê sekcje sportowe (bokserskie, pi³ki no nej), które znajdowa³y siê na czo³owych miejscach równie w kraju, a wspó³pracuj¹c z Towarzystwem Gimnastycznym Sokó³ konkurowa³y w zawodach pi³karskich i innych tak e za granic¹. Odbywa³y siê czêste pi³karskie rozgrywki pomiêdzy sekcj¹ pi³karsk¹ ZS Oddz. Miêdzychód a Germani¹ Schwerin w latach , Pami¹tka z Jubileuszowego Marszu - cz³onkowie ZS Strzelec z Miêdzychodu, Poznania i Pu³aw na zamku w Chêcinach, sierpieñ 2004 r. 6 Informator Miêdzychodzki po prostu po s¹siedzku (dzisiejsza Skwierzyna, wówczas po stronie niemieckiej). Trzeba przyznaæ, e mia³o to swój spo³eczny oddÿwiêk, a prasowe: BACZNOŒÆ!!! w nag³ówkach brzmia³o jak strzeleckie wezwanie nawet do przeprowadzania spo³ecznych zbiórek dla bezrobotnych, gdzie wzywano do z³o enia ofiary dla g³oduj¹cych Braci i Sióstr. Powiatowy Komitet Niesienia Pomocy Bezrobotnym zabrania³ wrêcz uchylania siê od sk³adania ofiary na froncie bezrobocia - w³aœcicielom ziemskim, urzêdnikom, kupcom, przemys³owcom, a nawet robotnikom, s³u bie folwarcznej i domowej w miastach. Historia Miêdzychodzkiego Strzelca jest dlatego w tak szczególny sposób ciekawa, e yj¹ do dziœ jego wychowankowie: dzieci p. Henicza (jednego z z-ców Prezesa - p. Perlak i p. Henicz), syn I-go Przewodnicz¹cego Rady Powiatu, którego nazwiskiem jest nazwana jedna z ulic Miêdzychodu - kpt. Bronis³aw Pohl, który jest tak e honorowym cz³onkiem naszego Zwi¹zku, wspó³czeœnie reaktywowanego i dzia³aj¹cego w Miêdzychodzie od 2000 roku. Na zbiórki z m³odzie ¹ przychodzi³ tak e nieraz ppor. Laskowski opowiadaj¹c o dru ynach Orl¹t, które w Strzelcu pe³ni³y podobn¹ rolê jak zuchy w harcerstwie. By³y wiêc dru yny w Sierakowie Wlkp. i Kwilczu. By³a kompania, stale siê rozrastaj¹ca pomimo pocz¹tkowej nieufnoœci spo- ³ecznej. Œp. p. Sowiñski zakopa³ gdzieœ ko³o Szamotu³ strzelecki sztandar Okrêgu Miêdzychodzkiego, by ukryæ go przed Niemcami. Sztandar niestety nie zachowa³ siê, a miêdzychodzka historia Strzelca by³a zbyt krótka, by ocaliæ j¹ od zapomnienia, gdy prawie wszystkie pami¹tki zniszczono w obawie przed represjami. One tak- e trwa³y d³ugo - od okupantów hitlerowskich i bolszewickich. Historiê tê próbowano przemilczeæ w okresie PRLu. Próbujemy jednak ocaliæ j¹ od zapomnienia i odtworzyæ, a nawet reaktywowaæ miêdzychodzkiego Strzelca, gdy historia o Nim jest tego warta, tak samo jak pamiêæ i szacunek dla tych, którzy jeszcze s¹ wœród nas np. rodzinie pañstwa Iczków - szwagier p. Ani Iczek, yj¹cej córki Wincentego Iczka - bohaterskiego woÿnego, zamordowanego przez Niemców 9 XI p. Jan Chmielewski s³u y³ w stopniu st. sier. szt. w PW, a potem w Strzelcu. Historiê tê przerwa³a wojna i okupacja, a ludzie Ci tak tragicznie siê sprawdzali w przeró nych kolejach losu. Ich yciorysy s¹ tak pogmatwane jak ca³a polska historia. ¹czy tych ludzi jednak pamiêæ zajêæ z dzieciñstwa i m³odoœci, które uczy³y mi³oœci do kraju. Wówczas równie obchodzono rocznice wymarszu I Kadrowej pod pomnikiem Marsz. Pi³sudskiego, który sta³ w Miêdzychodzie ko³o Urzêdu Miasta i Gminy, a zwi¹zki i dru yny strzeleckie formowa³y, tak jak w chwili wybuchu I wojny œwiatowej - Legiony, tak w latach trzydziestych - rezerwy na wypadek wojny. Jaki to instynkt obronny nakazywa³ naszym przodkom przywdziaæ mundury i szkoliæ siê w dyscyplinie, by podo³aæ zadaniom i problemom ówczesnym? Chocia czasy wspó³czesne s¹ trudne równie na swój sposób, przynosz¹c zupe³nie inne zagro enia i ma³o kto dobrowolnie szkoli siê z dyscypliny, to jednak brak inicjatywy i wychowania daje siê ju wszystkim we znaki. Ma³o kto szkoli siê w udzielaniu pierwszej pomocy, czy te zwyk³ego ewakuowania siê w momencie zagro enia, albo samoobrony w obronie s³abszych i krzywdzonych. Przyk³ady szerz¹ siê niestety z braku odpowiedzialnoœci, a przy brakach nak³adów na rozwój sportu i kultury nie wychowuje siê zbyt wielu chocia by olimpijczyków, co sprzyja zupe³nie innym, niezdrowym i przestêpczym rywalizacjom wœród m³odzie y. Nam wspó³czesnym Strzelcom pozostaje wiêc kontynuowaæ to dzie³o i na razie, póki co, podziêkowaæ: p. dyrektorowi Antoniemu Taczanowskiemu z Biblioteki Publicznej w Miêdzychodzie i pracownikom Starostwa Powiatowego oraz Rady Powiatu, zw³aszcza p. Krystynie Talarek za pomoc w reprodukowaniu materia³ów historycznych do dziejów miêdzychodzkiego STRZELCA a tak e wsparcie udzielone podczas akcji przedœwi¹tecznej - zbiórki dla potrzebuj¹cych, p. ucjanowi Sobkowskiemu i p. Arturowi Paczesnemu za udostêpnienie materia³ów dokumentuj¹cych dzieje miêdzychodzkiego Strzelca, dziêki czemu mo emy opowiedzieæ nieco o tej historii m³odszym od nas... Ze strzeleckim pozdrowieniem CZO EM!!! Inspektor Okrêgu Miêdzychodzkiego Zwi¹zku Strzeleckiego Strzelec por. ZS S - Alicja Bryzoñ

7 Delegacja w³adz samorz¹dowych Miêdzychodu i Ogniska Zwi¹zku Podhalan w Zakopanem Wspomnienia doktora Chramca opublikowane! br. na zaproszenie Burmistrza Miasta Zakopane i Kustosza Sanktuarium Matki Bo ej Fatimskiej, do Podhalan wyjecha³a prezes miêdzychodzkiego Ogniska Zwi¹zku Podhalan, Genowefa Ro ynek. W Galerii BWA im. W³adys³awa Zamoyskiego w Zakopanem odby³a siê promocja ksi¹ ki Wspomnienia dr Andrzeja Chramca. Prof. dr hab. Stanis³aw Sierpowski w swoim wyst¹pieniu m. in. powiedzia³: WyobraŸcie sobie Pañstwo, e w Wielkopolsce istnieje ognisko Podhalan w Miêdzychodzie im. dr Chramca. G³ówn¹ sprê yn¹ dzia³añ na tym terenie jest pani Genowefa Ro ynek, któr¹ serdecznie witamy. To tak e za jej spraw¹ spotykamy siê dzisiaj, bo pierwszy tekst w ca³oœci, jaki dotar³ do nas ze wspomnieñ dr Chramca pochodzi z jej r¹k. Kr¹ y³ po ró nych miejscach, w koñcu dotar³ do Biblioteki Kórnickiej PAN, która specjalizuje siê w tak dziwnych rzeczach, jak przypominanie œwiatu o materia³ach zalegaj¹cych pó³ki, z ró nych przyczyn nie drukowanych. Nastêpnie g³os zabra³ prawnuk dr Chramca Andrzej Remiszewski, mówi¹c: Specjalne podziêkowanie chcia³bym przekazaæ pani Genowefie Ro ynek i przekazujê jej pierwszy egzemplarz ksi¹ ki z dedykacj¹: - Dla Pani Genowefy Ro ynek w dowód wdziêcznoœci, za wieloletnie, pe³ne zaanga owania i serdecznoœci starania o wydobycie z niepamiêci Doktora Andrzeja Chramca w imieniu jego rodziny ofiarowuj¹: Wanda Malinowska, Krystyna Remiszewska, Andrzej Remiszewski, Danuta Remiszewska. - W³aœnie siê tak sk³ada, e Genowefa Ro ynek z Miêdzychodu, po kilkudziesiêciu latach milczenia, zaczê³a pierwsza mówiæ o naszym przodku i bez niej nie by³oby dzisiejszej uroczystoœci. Ale tak e i my, pozostali cz³onkowie rodziny, zdecydowaliœmy siê na zbieranie materia³ów do pamiêtnika. Na zakoñczenie, burmistrz Miasta Zakopane Piotr B¹k podziêkowa³ prezesce za dotychczasow¹ wspó³pracê i wrêczy³ Genowefie Ro ynek bukiet z piêtnastu czerwonych ró br. na zaproszenie Starosty Powiatu Tatrzañskiego Andrzeja G¹sienicy-Makowskiego, w Sesji Rady Powiatu udzia³ wziêli: burmistrz Miasta i Gminy Miêdzychód Roman Musia³, viceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Wojciech Kruœ, przewodnicz¹ca ds. kultury Teresa Cichosz, kierownik wydzia³u GPN S³awomir Nawrot. Na proœbê wicestarosty Powiatu Tatrzañskiego Andrzeja Skupnia, referat O yciu i dzia³alnoœci dr Andrzeja Chramca odczyta³a prezes tutejszego Ogniska. Andrzej Skupieñ powiedzia³: Nie przypadkowo pani Genowefa Ro ynek opowiedzia³a dzisiaj historiê ycia Andrzeja Chramca. Pani Genowefa jest t¹ osob¹, która w przywracaniu dobrego imienia dr Andrzeja Chramca zrobi³a wiele, a mo e i najwiêcej, dlatego chcieliœmy tê pracê uznaæ i w³aœnie ten referat zosta³ odczytany na sesji Rady Powiatu Tatrzañskiego, w sali obrad, która jest ju nazwana im. dr Chramca. Pani prezes sw¹ konsekwencj¹ i stanowczoœci¹ doprowadzi³a w du ej mierze do tego, i wszystkie uroczystoœci jubileuszowe - 85 lat powstania Zwi¹zku Podhalan, 100-lecia Ruchu Regionalnego - ³¹cz¹ siê z histori¹ ycia doktora Andrzeja Chramca. Nastêpnie g³os zabra³ burmistrz Miêdzychodu Roman Musia³ - zapewni³, e pamiêtaæ bêdziemy o inicjatywach i pracy Chramca. Podziêkowa³ za zaproszenie i dotychczasow¹ wspó³pracê. Przez wicestarostê zakopiañskiego uhonorowany zosta³ góralsk¹ spink¹ wykonan¹ przez metaloplastyka - miejscowego artystê. Po uroczystoœci w sali obrad, radni, delegaci Miêdzychodu i goœcie, udali siê do holu Starostwa, gdzie ods³oniêto tablicê poœwiêcon¹ pamiêci Andrzeja Chramca. O godz na zaproszenie Burmistrza Miasta Zakopane, Piotra B¹ka, nasza delegacja uczestniczy³a w Sesji Rad Miast: Poprad, Wysokie Tatry, Zakopane. G³ównym tematem by³a transgraniczna wspó³praca pomiêdzy organami samorz¹dowymi ww. miast. Pobyt naszej delegacji wype³niony by³ prac¹, która owocowaæ bêdzie w przysz³ych latach. Sekretarz ZP Ogniska Miêdzychód Kazimiera Wolf Nowe wystawy: twórczoœæ poety Henryka Szulczyñskiego 25 listopada br. o godz w Muzeum Regionalnym odby³o siê otwarcie wystawy...z dróg tysi¹ca zdradliwych i œliskich wybra³ wiecznoœæ... Henryk Szulczyñski Prezentowana jest na niej przede wszystkim twórczoœæ poety - wiersze w stosownej oprawie plastycznej rozmieszczone na planszach oraz cenne pami¹tki osobiste przekazane Muzeum Regionalnemu w Miêdzychodzie przez samego Szulczyñskiego.Wystawê zorganizowa³ Zwi¹zek Podhalan - Oddzia³ Zakopane, Ognisko im. Andrzeja Chramca w Miêdzychodzie (którego cz³onkiem H. Szulczyñski by³ od lipca 2001 r.) oraz Muzeum Regionalne - Oddzia³ Biblioteki Publicznej w Miêdzychodzie. Genowefa Ro ynek Wspomnienie o Henryku Szulczyñskim Henryk Szulczyñski urodzi³ siê r. w Ry ynie pow. Miêdzychód, z ojca Józefa i matki Agnieszki z Kaczmarków. Mia³ trzech braci i siedem sióstr. W Ry ynie ukoñczy³ jednoizbow¹ czterooddzia³ow¹ szko³ê podstawow¹. Podczas II wojny œwiatowej do dnia r. pracowa³ jako robotnik w dwóch zak³adach drzewnych w Pniewach Bejm-Keler i Strouppe. Tam te zosta³ uwiêziony i przewieziony do FOR- TU VII cela nr 60 w Poznaniu. By³o to komando robocze, budowlane. W nim przebywa³ do r. Nastêpnie przewieziono go do Dachau, gdzie poddano eksperymentom z malari¹ i flegmon¹. Pracowa³ na roboczym komandzie WILFERT. Nosi³ czerwony trójk¹t, na którym widnia³a litera P, a nad trójk¹tem nr Po powrocie do kraju zatrudniony by³ w charakterze pracownika fizycznego, w dwóch zak³adach budowlanych w Poznaniu. Od lipca 1946 r. podj¹³ pracê w Zakopanem w Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska, jako sprzedawca w sklepie elazno-gospodarczym, a nastêpnie jako pracownik biurowy. Ukoñczy³: Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Pracuj¹cych oraz Zaoczne Studium Ok³adka pierwszego tomiku poezji Henryka Szulczyñskiego Wir kurniawy, wydanego w 1992 roku. Ekonomiczno-Spó³dzielcze w Krakowie. W 1992 r. wyda³ swój pierwszy tomik poezji Wir kurniawy. W roku 1995 przyjêto go do Zwi¹zku Literatów Polskich. Jego yciorys umieszczono w Miêdzynarodowej Encyklopedii Biograficznej w Cambridge. W Zakopanem pozosta³ z wyboru i przez 50 lat tycia w tym mieœcie bardzo siê z nim zwi¹za³. W ci¹gu zaledwie kilku lat wyda³ 19 tomików z 5110 wierszami, w tym 4100 o tematyce górskiej. G³ównym tematem jego wierszy jest tatrzañska przyroda, któr¹ opisywa³, a zna³ j¹ tylko z ksi¹- ek. Nie chodzi³ po górach, bo mia³ silny lêk wysokoœci. Czytaj¹c prozê, tworzy³ wiersze. Recytuj¹c swoj¹ poezjê, s³uchaczy zadziwia³ oryginaln¹ twórczoœci¹, który stosuj¹c najwymyœlniejszy zestaw œrodków poetyckiej ekspresji - do szybkiej gestykulacji rêkoma w³¹cznie - przenosi³ na chwilê audytorium na skalne percie i up³azy, w krainê szumi¹cych potoków i kaskad, gdzie tylko szybuj¹ jastrzêbie i or³y. Si³ê obrazowania i skojarzeñ oddawa³ rytmom i rymom. W twórczoœci H. Szulczyñskiego przewijaj¹ siê górskie pory roku, liczne i barwne postacie Zakopanego. W jego poezji mo na znaleÿæ oœmieszenie niektórych przywar górali. Robi³ to jednak w sposób bardzo subtelny. W twórczoœci stworzy³ swój odrêbny styl. Za ni¹ te uzyska³ gratulacje od: kapelana Zwi¹zku Podhalan - W³adys³awa Z¹zela - krytyka poetyckiego, poety i t³umacza literatury piêknej red. Zbigniewa Bieñkowskiego, z telewizji Tony Halika i red. Józefa Nyki z Taternika. Adriana Greñ potwierdzi³a tezê naczelnego redaktora miesiêcznika Poezja, Bohdana Drozdowskiego, e dzia³alnoœæ poetycka H. Szulczyñskiego jest niezwyk³a w swej zaskakuj¹cej urodzie. Prof. Jan Miodek z Ojczyzny-Polszczyzny nazwa³ tê twórczoœæ piêknym koncertem ywio³u s³owa. Jacek Urbañski napisa³: Poeta rozsmakowany jest w ekspresji s³owa. Jest to bodaj najmocniej emocjonalnie ukazany ywio³ natury w wierszach o Tatrach w ogóle. Jêzykoznawca i etnograf Józef Budak z Uniwersytetu Jagielloñskiego napisa³, e jest pewny, i tomik Litworu g¹szcz zajmie poczesne miejsce wœród dzie³ poœwiêconych górom i regionowi podhalañskiemu. Dr hab. Mieczys³aw Rokosz z UJ, prezes Towarzystwa Muzeum Tatrzañskiego, nazwa³ tê twórczoœæ - fenomenaln¹. Wszystkie ksi¹ ki Henryka Szulczyñskiego dostarczono do Watykanu. Osiem wytwornie oprawionych wrêczono Janowi Paw³owi II w Skoczowie. Poezjê jego znaleÿæ mo na w Bibliotece Narodowej w Warszawie, Bibliotece Raczyñskich w Poznaniu, Muzeum Tatrzañskim w Zakopanem i wielu innych wa nych dla kuitury placówkach. Ca³ym zestawem tomików obdarowa³ przyjació³ i znajomych. Pamiêta³ o bibliotekach Chrzypska Wielkiego i Miêdzychodu. Henryk Szulczyñski obok Czes³awa Mi³osza w 1995 r. wyst¹pi³ w reporta u pt. Byæ poet¹ w I i II programie Telewizji Polskiej. Gazeta Dziennik Polski w 1988 r. poda³a do wiadomoœci, e wytwórnia filmowa INDEPENDENS z Londynu nakrêci³a do muzyki Karola Szymanowskiego pó³godzinny film dokumentalny o poecie. We wrzeœniu 1999 r. autor deklamowa³ w I programie Polskiego Radia 5 swoich wierszy. Upodobaniem jego by³a korzenioplastyka. Œciany willi Sezam do dziœ ozdobione s¹ piêknie uformowanymi przez naturê, a obrobionymi przez poetê rzeczami, które dla osób z wyobraÿni¹ przedstawiaj¹ wykszta³cone z korzeni wê e, smoki, z³e i dobre duchy gór. Henryk Szulczyñski ze wzglêdu na z³y stan zdrowia 20 lat nie móg³ odwiedziæ rodzinnych stron, ale ka da docierajaca z Wielkopolski dobra informacja sprawia³a mu du o radoœci. Nie zapomnia³ o miejscu urodzenia. Mieszkañcom Miêdzychodu przekaza³ ma³¹ cz¹stkê swojego ycia: 19 tomików wierszy, 3 portrety, œlubn¹ fotografiê, drewnian¹ walizê wykonan¹ przez wspó³wiêÿniów obozu w Dachau, p³aszcz sukienny uszyty dla powracaj¹cego do kraju wiêÿnia, swoje gipsowe popiersie wykonane w s³ynnej na ca³y kraj Szkole Kenara w Zakopanem i jesionowe narty z 1946 r. W roku 2000 wycofa³ siê z ycia poetyckiego. Z czasem te nie wyra a³ zgody na zaproszenia osób zainteresowanych jego twórczoœci¹. Zmar³ 23 kwietnia 2003 r. w Zakopanem. Zosta³ pochowany na cmentarzu przy ul. Nowotarskiej. Informator Miêdzychodzki MIÊDZYCHODZKIE KALENDARIUM HISTORYCZNE na zdjêciu: herb Miêdzychodu wg wizerunku na dzwonie w koœciele na Lipowcu 18 grudnia 1378 roku (626 lat temu) Starosta generalny Wielkopolski, DOMARAT z rodu Grzymalitów wydaje w Miêdzychodzie dokument w sprawie zamiany dóbr Rokitno na Muchocin i Radgoszcz, dokonanej miêdzy klasztorem cystersów w Zemsku a Miko³ajem z Bytynia, kasztelanem starogrodzkim. Jest to jednoczeœnie pierwsza Ÿród³owa wzmianka o istnieniu Miêdzychodu (Meczichod).!!! 18 grudnia 1378 roku - pocz¹tek pisanej historii naszego miasta!!! 21 grudnia 1866 roku (138 lat temu) Urodzi³ siê w Brzezich ¹kach pod Skrzydlewem Wiktor Tomasz G ADYSZ, kupiec, radny miasta Poznania, dzia³acz Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³, wiêzieñ Fortu VII w Poznaniu, zm. 12 sierpnia 1951 w Buku. 22 grudnia 1792 roku (212 lat temu) Pochowano w krypcie koœcio³a Bernardynów w Sierakowie Roberta Jana TAYLORA, ur. w 1728 roku, genera³a-majora wojsk polskich, komendanta garnizonu poznañskiego, w³aœciciela maj¹tków Prusim i Zielona Chojna, zm. w Prusimiu w grudniu 1792 r. 24 grudnia 1786 roku (218 lat temu) Zmar³ w Mosinie Konstanty KWILECKI, ur. w Kwilczu 12 czerwca 1713 roku, chor¹ y wschowski, kaliski i poznañski, starosta mosiñski, konfederat barski, pochowany w krypcie Kwileckich w koœciele parafialnym w Kwilczu. 27 grudnia 1875 roku (129 lat temu) Urodzi³a siê w Orzeszkowie Maria Joanna TR MPCZYÑSKA (Maria d'otto), œpiewaczka oper w Warszawie, Petersburgu, Monachium i Budapeszcie, pedagog, profesor œpiewu, zm. 8 maja 1967 roku w Poznaniu. 27 grudnia 1918 roku (86 lat temu) W Poznaniu wybuch³o Powstanie Wielkopolskie, jedyny w historii zaborów zwyciêski zryw niepodleg³oœciowy Polaków. 28 grudnia 1715 roku (289 lat temu) Podró uj¹cy z Gubina do Poznania król Polski i Saksonii, August II zatrzyma³ siê w Miêdzychodzie, by stacjonuj¹cym w okolicach naszego miasta wojskom wojskom rosyjskim wydaæ rozkazy dotycz¹ce miejsca ich zimowych kwater, czyli tzw. hiberny. 29 grudnia 1938 roku (66 lat temu) Zmar³ Czes³aw GANOWICZ, dr n.med. prawnik, literat i dzia³acz spo³eczny (m.in. w miêdzychodzkim ognisku TG Sokó³ ), lekarz w Miêdzychodzie podczas I wojny œwiatowej, wiêziony w Miêdzyrzeczu przez Niemców. 31 grudnia 1939 roku (65 lat temu) Podczas przeszukania mieszkania przez Gestapo zmar³ w Katowicach dr n. med. Andrzej CHRAMIEC, ur. 27 listopada 1859 w Zakopanem na Chramcówkach, lekarz powiatowy w Miêdzychodzie, za³o yciel uzdrowiska w Miêdzychodzie. 3 stycznia 1868 roku (136 lat temu) Urodzi³ siê w Podlesiu Koœcielnym (pow. W¹growiec) Napoleon RUTKOWSKI, kompozytor, dzia³acz spo³eczny, za³o yciel Towarzystw Œpiewaczych w Miêdzychodzie i Sierakowie, w³aœciciel maj¹tku awica, zm. 23 czerwca 1931, pochowany na cmentarzu parafialnym w Sierakowie. 4 stycznia 1919 roku (85 lat temu) Miêdzychód opuœci³a pierwsza grupa mê czyzn, cz³onków konspiracyjnego TG Sokó³, zaci¹gaj¹cych siê do powstañczych szeregów, m.in. Bernard Marchlik, Aleksander i Sylwester Sobociñski. 6 stycznia 1919 roku (85 lata temu) Przed koœcio³em parafialnym w Kwilczu przyby³y z Poznania Ludwik KACZMA- REK rozpocz¹³ agitacjê wœród mieszkañców wsi wychodz¹cych po nabo eñstwie z koœcio³a. Tego samego dnia w s¹siednim domu rolnika Boles³awa MIZERY zawi¹za³a siê samorzutnie kwilecka kompania powstañcza, bior¹ca udzia³ w walkach m.in. o Kamionnê i Kolno. 7/8 stycznia 1919 roku (85 lat temu) Wyzwolenie Sierakowa przez powstañców wielkopolskich. Rozpoczêcie ofensywy wojsk powstañczych na linii Sieraków - Chorzêpowo - Zatom Stary - Kolno - Kamionna - Mnichy - Tuczêpy - Mi³ostowo - Zêbowo. 10 stycznia 1920 roku (84 lata temu) Wesz³y w ycie postanowienia Traktatu Wersalskiego, przyznaj¹ce Rzeczpospolitej Polskiej m. in. ca³y powiat miêdzychodzki i fragmenty miêdzyrzeckiego: owyñ, Lewice, Stoki, natomiast Pszczew pozostawiaj¹ce po stronie Niemiec, dla odmiany Trzciel podzielono miêdzy Niemcy a Polskê. Z opuszczeniem naszego miasta Niemcy zwlekali jeszcze tydzieñ, do przybycia polskich wojsk a wraz z nimi komisji alianckiej nadzoruj¹cej przejêcie Miêdzychodu przez administracjê polsk¹. 11 stycznia 1919 roku (85 lat temu) Starcia Powstañców Wielkopolskich z oddzia³ami niemieckiego Grenzschutzu na terenie powiatu miêdzychodzkiego, m.in. w Zatomiu Starym, awicy i w najbardziej wysuniêtym na zachód punkcie oporu-kolnie, które tego dnia przechodzi³o dwukrotnie z r¹k niemieckich do polskich. 12 stycznia 1919 roku (85 lat temu) Pluton Grenzschutzu wspierany przez artyleriê wtargn¹³ do Zatomia Starego, jednak po brawurowej kontrakcji powstañców zosta³ wyparty trac¹c 8 rannych. 13 stycznia 1621 roku (383 lata temu) Po okresie u ytkowania przez luteran i odbudowie z po aru ponownie erygowano katolicki koœció³ parafialny p.w. Œciêcia œw. Jana Chrzciciela w Miêdzychodzie. 14 stycznia 1919 roku (85 lat temu) Powstañcy wielkopolscy z placówki w Zatomiu Starym stoczyli bój o s¹siedni¹ wieœ Zatom Nowy, w której 2 Polaków dosta³o siê do niemieckiej niewoli, a 1 zosta³ ranny. 14 stycznia 1938 roku (66 lat temu) W Miêdzychodzie zainicjowano zbiórkê na Fundusz Obrony Narodowej. W akcjê zaanga owa³o siê ca³e spo³eczeñstwo, m. in. w sk³ad Komitetu Wykonawczego weszli uczniowie Gimnazjum Koedukacyjnego, np. Czes³aw Skrzypczak - syn burmistrza Miêdzychodu. 15 stycznia 1940 roku (64 lat temu) W lesie pod Skwierzyn¹ hitlerowcy rozstrzelali grupê Polaków - mieszkañców wsi Ry yn, aresztowanych 4 listopada 1939 roku i wiêzionych kolejno w areszcie w Chrzypsku Wielkim, w wiêzieniach w Miêdzychodzie i w Skwierzynie: Edmunda, Józefa i Stanis³awa SZCZECHOWIAKÓW, Zygmunta GÓRZYÑSKIEGO, Ludwika RÓJA, Stanis³awa WITKOWSKIEGO. 15 stycznia 1943 roku (61 lat temu) W obozie koncentracyjnym Dachau zmar³ œmierci¹ mêczeñsk¹ ks. Medard ROST, ur. 14 czerwca 1904 roku w Jab³once pow. Starogród, administrator parafii rzym.- kat. p.w. NMP w owyniu, aresztowany w 1940 roku i wiêziony kolejno w: Lubinie, Dachau, Gusen i ponownie Dachau (numer obozowy: 22033). 7

8 czêœæ III Miêdzychód - miasto utraconych i odzyskanych zabytków Przykoœcielny cmentarz ewangelicko-augsburski w Miêdzychodzie - zaklêta w kamiennych p³ytach historia miasta i jego mieszkañców (c.d.): P YTA CHRISTOPHA TREPPMACHERA * Do poznanych przed miesi¹cem kupców i rajców miejskich Rothenbücherów do³¹cza dziœ druga miêdzychodzka rodzina mieszczañska, której cz³onkowie spoczywaj¹ na ma³ym cmentarzyku za koœcio³em na Lipowcu - Treppmacherowie. Okaza³a p³yta poœwiêcona pamiêci Christopha Treppmachera i jego rodziny, znacznie wiêksza ni s¹siedni skromny nagrobek Carla Augusta Rothenbüchera omawiany w poprzedniej czêœci cyklu, wmurowana jest jako druga z kolei w koœcielnym murze. Ma ona wymiary 160 cm x 137 cm i mimo pêkniêæ oraz zniszczeñ, jakich w przyziemiu dokona³a wilgoæ, nale y do lepiej zachowanych zabytków w ca³ym zespole. Posiada g³adk¹ powierzchniê pokryt¹ w wiêkszoœci zachowanym napisem w jêzyku niemieckim i skromn¹, klasycystycznorokokow¹ dekoracjê rzeÿbiarsk¹: motywy roœlinne w górnych naro ach oraz ozdobny kartusz u podstawy. Pierwsze wzmianki o tej rodzinie pojawiaj¹ siê na kartach miêdzychodzkich kronik ok. roku 1630, zaœ protoplasta rodziny, Severin Trepmacher (tak w³aœnie, przez jedno p pisa³ swe nazwisko pierwszy znany z imienia przedstawiciel tej rodziny) urodzi³ siê w roku Dnia 25 wrzeœnia 1680 roku, w wieku 27 lat przyj¹³ miêdzychodzkie prawo miejskie jako mistrz szewski. Zwi¹zek ma³ eñski z pann¹ Ann¹ Mari¹ Fleischerówn¹, córk¹ miejscowego kupca Valentina Fleischera, zawar³ Severin prawdopodobnie nied³ugo przedtem, bowiem jeszcze w 1680 roku urodzi³a mu siê córka, Dorothea. M³odszy o osiem lat, urodzony 12 stycznia 1688 roku Christoph Trepmacher jest w³aœnie t¹ osob¹, której pamiêci poœwiecony jest okaza³y nagrobek na miêdzychodzkim cmentarzu. Jak g³osi w t³umaczeniu na polski napis na ozdobnej p³ycie by³ on:...dostojnym, niegdy Panem..., Mieszczaninem i Kupcem, jako te Asesorem S¹du Miejskiego.... Krótko mówi¹c - pomno y³ ojcowskie splendory. Podczas gdy Severin by³ jeszcze, co prawda, zaledwie szewcem, ale i posiadaczem obywatelstwa miejskiego, mistrzem w swego fachu, w dodatku onatym z kupieck¹ córk¹; to syn jego Christoph jest ju tytu³owany dostojnym, zasiada w s¹dzie jako ³awnik. Nie para siê ju, jak ojciec szewstwem, lecz przechodzi w szeregi kupiectwa, co jest równoznaczne z biletem wstêpu na XVIIIwieczne miêdzychodzkie salony. Choæ na nagrobnym pomniku o tym nie napisano, z innych Ÿróde³ wiemy, e zajmowa³ siê tak e sukiennictwem, które by³o jedn¹ z g³ównych ga³êzi wytwórczoœci w XVII- i XVIIIwiecznym Miêdzychodzie. W trzech o enkach, które znamy ze szczegó³owego curriculum vita na kamiennej tablicy, Christoph pojmowa³ za ony kolejno: 1) w 1714 roku pannê Annê Rosinê Müllerównê, córkê stolarza z Miêdzychodu Georga Müllera i Cathariny Pacoralówny. Dziadek ze strony matki, Johann Pacoral, by³ sêdzi¹ miejskim w Bojanowie. Z ma³ eñstwa tego pochodzi³y dwie córki: Anna Maria i Anna Catharina oraz trzej synowie: Johann Gottlob, Johann Christoph i Georg Friedrich. Wszyscy trzej poszli w œlady ojca i zostali sukiennikami, z tej trójki bli ej poznamy postaæ Johanna Christopha, nie tylko dlatego, e ufundowa³ ojcu i ca³ej rodzinie piêkny nagrobek. 2) w 1733 roku pannê Christianê Dorotheê Wagnerównê, która zmar³a po roku ma³ eñstwa. Wed- ³ug napisu na p³ycie da³a ona Christophowi dwoje dzieci: córkê Christianê Dienegott i martwo urodzonego ch³opca. 3) w 1734 roku wdowê po miêdzychodzkim garbarzu Friedrichu Engelmannie, który przyby³ do naszego miasta z Miêdzyrzecza w 1718 roku, Annê Rosinê z domu Lentner, z któr¹ Christoph mia³ córkê Liebegott i syna Daniela Traugotta, od 1766 roku kupca i aptekarza miêdzychodzkiego. Ciekawe, by nie powiedzieæ: burzliwe - o czym siê przekonamy, losy fundatora nagrobka, Johanna Christopha Treppmachera, mog¹ staæ siê kanw¹ scenariusza sensacyjnej powieœci lub filmu. Jak wspomniano wczeœniej, pocz¹tkowo obra³ on zawód sukiennika, podobnie jak ojciec i dwaj inni bracia; 7 listopada 1741 roku przyj¹³ prawo miejskie w Miêdzychodzie jako czeladnik sukienniczy. List prawego pochodzenia - dokument wymagany przy ubieganiu siê o uzyskanie obywatelstwa miejskiego, zawieraj¹cy œwiadectwo moralnoœci oraz rodowód Johanna Christopha Treppmachera, wydany 19.VI.1739 r. przez burmistrza Miêdzychodu, Johanna 8 Informator Miêdzychodzki Wkrótce Johann Christoph przerzuca siê jednak na handel suknem (bardziej intratny ni produkcja) i przenosi siê do Poznania. Tam dochodzi do du ej fortuny i zostaje bankierem, w koñcu otrzymuje godnoœæ radcy handlowego króla polskiego. Druga po³owa XVIII wieku, w której robi³ karierê nasz krajan Treppmacher to niespokojny okres w dziejach Polski. Widoczne s¹ objawy zbli aj¹cego siê koñca Rzeczypospolitej: o sprawach Polski decyduj¹ obce mocarstwa, krajem targaj¹ niepokoje. Podczas konfederacji barskiej Johann Christoph Treppmacher porzuci³ s³u bê u króla polskiego i opuœci³ Polskê, wywo ¹c z pañstwowej kasy przesz³o 100 tysiêcy talarów. Osiedli³ siê tu za granic¹ prusk¹, w Drezdenku, gdzie na terenie zlikwidowanej twierdzy w pomieszczeniach dawnej zbrojowni i kaplicy garnizonowej za³o y³ w 1768 roku za pieni¹dze wywiezione z Polski przedsiêbiorstwo handluj¹ce na szerok¹ skalê winami. Treppmacher przyby³ do Drezdenka na zaproszenie Franza Balthasara Schönberga von Brenkenhoffa - tajnego radcy pruskiego i cz³onka generalnego dyrektorium, który doprowadzi³ to miasteczko do rozkwitu, wyjednuj¹c u króla pruskiego zniesienie na szeœæ lat ce³ i akcyz na przewo one têdy i sp³awiane Noteci¹ towary. W latach obroty Drezdenka wzros³y dziesiêciokrotnie - licznie osiedlali siê tutaj kupcy, którzy id¹c w œlady Treppmachera bogacili siê na handlu w owej strefie wolnoc³owej. W Drezdenku znajdowali te schronienie przedstawiciele wielkopolskiej arystokracji, opuszczaj¹cej ojczyznê w czasie konfederacji barskiej, jak choæby Skórzewscy czy Miel yñscy. Przez pewien czas mieszka³ tutaj nawet autor Mazurka D¹browskiego - Józef Wybicki. ¹cznie zamieszkiwa³o wówczas w Drezdenku oko³o 100 osób z Polski, które posiada³y w mieœcie i okolicy wynajête rezydencje. Kwit³o ycie towarzyskie, dzieñ w dzieñ odbywa³y siê wystawne przyjêcia. Polska szlachta wydawa³a pieni¹dze u swych pruskich gospodarzy, a nasz znajomy Johann Christoph Treppmacher pomna a³ swój maj¹tek handluj¹c najprzedniejszymi gatunkami win, które kupowali nie tylko polscy magnaci-wychodÿcy. Dociera³y one na królewskie dwory w ca³ej Europie; na liœcie odbiorców win wêgierskich z drezdeneckiej hurtowni figuruje np. król Szwecji. Po zaledwie jednym roku dzia³alnoœci obrót firmy wyniós³ 60 tys. talarów. Treppmacher z czasem staje siê dziêki swemu maj¹tkowi cz³owiekiem bardzo wp³ywowym - korzystaj¹c z protekcji swego mocodawcy von Brenkenhoffa kolejny raz w yciu zostaje królewskim radc¹ handlowym. Tym razem jednak mocodawc¹ jego jest król Prus. Poza tym, e nie za³o y³ rodziny i wybudowa³ sobie w Drezdenku luksusowy pa³ac - nic bli szego o Treppmcherze nie wiadomo. Zmar³ w 1798 roku, a pozostawiony przez niego maj¹tek oszacowano na milion talarów. Po³owê zapisa³ swemu zarz¹dcy, niejakiemu Dietrichowi. Dziêki niezmiernie hojnemu zapisowi cz³owiek ten doszed³ do godnoœci królewskiego radcy handlowego, prowadz¹c w dalszym ci¹gu Wein- Engroshandlung, który istnia³ do 1818 roku, po³owê schedy otrzymali do podzia³u bracia i dalsi krewni radcy pozostali w Miêdzychodzie, których potomkowie wyprowadzili siê z Miêdzychodu w ci¹gu XIX wieku: czêœæ osiedli³a siê w Sowiej Górze i Lubiatowie, czêœæ w okolicach Gniezna, gdzie w rêce rodziny Treppmacherów przeszed³ maj¹tek ziemski w Wólce o powierzchni 584 hektarów, który posiadali do 1939 roku. Wracaj¹c do królewskiego radcy: cz³owiek ten by³ Dzwon na wie y koœcio³a na Lipowcu z 1789 roku ufundowany przez Johanna Christopha Treppmachera. prawdopodobnie z Miêdzychodem bardzo zwi¹zany emocjonalnie. Od czasu swej haniebnej ucieczki do Prus Treppmacher zapewne by³ w Polsce okryty z³¹ s³aw¹, od 1793 roku móg³ przyje d aæ tutaj legalnie. Zapewne odwiedza³ Miêdzychód, skoro oprócz nagrobka wystawionego rodzicom pozostawi³ w naszym mieœcie jeszcze jedn¹ cenn¹ pami¹tkê - ufundowa³ zachowany do dzisiaj piêkny i dzwon na wie y koœcio³a na Lipowcu, na zlecenie radcy odlany przez Johanna Friedricha Schlenkermanna z Poznania w 1789 roku, na którym (czy przypadkowo?) znajduje siê p³askorzeÿba przedstawiaj¹ca herb Miêdzychodu. Fundacje Treppmachera poœrednio informuj¹ nas o jeszcze innych cechach jego charakteru: otó nale y przypuszczaæ, i nieobca mu by³a ludzka pró noœæ. Nazbyt widocznie plebejskie w brzmieniu nazwisko swoich przodków-szewców: Trepmacher odmieni³ przez dodanie jednej literki p w bardziej nobliwe Treppmacher. Przemilcza³ tak e (dlaczego?) na p³ycie nagrobnej swego ojca fakt, i by³ on sukiennikiem. U do³u p³yty, w s¹siedztwie kartusza kaza³ ponadto umieœciæ napis pami¹tkowy, w którym jednoczeœnie nazywa siê polskim i pruskim królewskim radc¹ handlowym. Identyczna tytulatura wystêpuje w napisie na otoku dzwonu... Przywi¹zanie do tytu³ów by³o jak widaæ kolejn¹ s³aboœci¹ tego nietuzinkowego miêdzychodzianina sprzed wieków. Artur Paczesny

9 VOTUM SEPARATUM Dokonuj¹ce siê w naszym kraju gwa³towne przemiany ustrojowe i gospodarcze spowodowa³y, e znaczna czêœæ spo- ³eczeñstwa znalaz³a siê w dramatycznej sytuacji. Nie mog¹c znaleÿæ Ÿróde³ utrzymania ludzie z rozpaczy grzêzn¹ w alkoholizmie lub dzia³alnoœci przestêpczej a nawet pope³niaj¹c samobójstwa. Coraz wiêcej spotyka siê bezdomnych nocuj¹cych na klatkach schodowych i szukaj¹cych resztek ywnoœci w pojemnikach na œmieci. Aby pomóc naszym wspó³obywatelom, którzy znaleÿli siê w biedzie, w sposób skuteczny, konieczne jest po³¹czenie œrodków i mo liwoœci bêd¹cych w dyspozycji w³adz miasta, parafii i Polskiego Czerwonego Krzy a. Potrzebne jest lokum z urz¹dzeniami sanitarnymi, punkt wydawania ywnoœci i odzie y oraz noclegownia. ywnoœæ i ubrania mo na uzyskaæ ze zbiórek od sponsorów i zamo niejszej czêœci spo³eczeñstwa. Wszyscy wiemy ile siê tego marnuje. Personel utworzy siê z osób wra liwych na cudz¹ niedolê i pracowników opieki spo- ³ecznej oraz PCK. Ka dy obywatel powinien wiedzieæ gdzie znajdzie pomoc zorganizowan¹, a nie uzyskiwaæ j¹ przez upokarzaj¹c¹ ebraninê po domach. Dzia³aæ nale y bez zw³oki, bo do nastêpnej zimy ju tylko kilka miesiêcy, a nic nie wskazuje, e bêdzie ona ³askawa. Z powa aniem: lek. med. Krzysztof Borkowski lek. med. Andrzej Pos³uszny do wiadomoœci: Urz¹d Miasta i Gminy, Parafie, PCK, Stow. na Rzecz Rozwoju Ziemi Miêdzychodzkiej Pojezierze Miêdzychód, Dwa i pó³ roku temu zwróciliœmy siê z powy szym apelem do wymienionych instytucji. Wobec braku satysfakcjonuj¹cych dzia³añ apelujemy ponownie, a informuj¹c spo³eczeñstwo, liczymy na jego poparcie dla tej wa nej inicjatywy. lek. med. Krzysztof Borkowski lek. med. Andrzej Pos³uszny KOLÊDA Jest taka jedna noc, gdy z³o sw¹ traci moc i œwiat³o nad ciemnoœci¹ przewagê odzyskuje. Zjawia siê zapa³ nowy, ludzie podnosz¹ g³owy, w ich serca udrêczone nadzieja znów wstêpuje. Tej chwili zaufajcie i zwodziæ siê nie dajcie prorokom, co w ukryciu kradzione skarby licz¹. Wci¹ ich upaja w³adza i nic im nie przeszkadza, e kosztem naszych marzeñ dziœ dziel¹ siê zdobycz¹. D³ugo siê nie naciesz¹. Dobrze wiedz¹, e grzesz¹. Przyjdzie i na nich w koñcu s¹du i kary czas. Szkoda tylko m³odoœci i e sprawiedliwoœci mo e ju nie doczekaæ tak wielu spoœród nas. Nasze wnuki s¹ si³¹, która ojczyznê mi³¹, jak tego pragnêliœmy, na nowo odbuduje. I bêdzie mieæ znaczenie to nasze przeœwiadczenie, e dobro i uczciwoœæ w koñcu zatriumfuje. Trzeba ich ukszta³towaæ, razem z nimi pracowaæ, razem pod dom ojczysty murowaæ fundamenty... Si¹dŸmy w rodzinnym kole, zapalmy znicz na stole, by wiêcej œwiat³a by³o w grudniowy wieczór œwiêty. Krzysztof Borkowski Miêdzychód, grudzieñ 2004 Do kogo w urzêdzie? WYDZIA FINANSOWO-BUD ETOWY Wydzia³em Finansowo-Bud etowym kieruje skarbnik gminy - Anna Andra³ojæ. W ramach wydzia³u dzia³aj¹: Referat Podatków i Op³at Lokalnych, Referat Ksiêgowoœci Bud etowych. Do zadañ skarbnika (pokój 54) nale y: 1) wykonywanie okreœlonych przepisami prawa obowi¹zków w zakresie finansów publicznych i rachunkowoœci, 2) wykonywanie obowi¹zków G³ównego Ksiêgowego Bud etu oraz Urzêdu, 3) kierowanie prac¹ Wydzia³u Finansowo-Bud etowego, 4) nadzorowanie i kontrola realizacji bud etu gminy, 5) kontrasygnowanie czynnoœci prawnych mog¹cych spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê nych i udzielanie upowa nieñ innym osobom do dokonywania kontrasygnaty, 6) wspó³dzia³anie w opracowywaniu bud etu, 7) wspó³dzia³anie w sporz¹dzaniu sprawozdawczoœci bud etowej, 8) wspó³dzia³anie w opracowywaniu wieloletnich planów rozwoju gminy, 9) organizowanie kontroli zewnêtrznej (jednostek organizacyjnych gminy) i wewnêtrznej (urzêdu), 10) wykonywanie innych zadañ przewidzianych przepisami prawa oraz zadañ wynikaj¹cych z poleceñ lub upowa nieñ burmistrza. Do zadañ Wydzia³u Finansowo-Bud etowego w szczególnoœci nale y: - w Referacie Podatków i Op³at Lokalnych (pokój 39,52,53) 1) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów, 2) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod wzglêdem zgodnoœci ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych sk³adanych or ganowi podatkowemu, 3) przygotowywanie aktów administracyjnych dotycz¹cych podatków i op³at, 4) podejmowanie czynnoœci zmierzaj¹cych do egzekucji administracyjnej œwiadczeñ pieniê nych oraz postêpowania zabezpieczaj¹cego, 5) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytu³ów wykonawczych, 6) przygotowywanie danych do projektów aktów dotycz¹cych podatków i op³at, 7) przygotowywanie sprawozdañ dotycz¹cych podatków i p³at, - w Referacie Ksiêgowoœci Bud etowej (pokój 42): 1) przygotowywanie materia³ów niezbêdnych do uchwalenia bud etu gminy oraz podjêcia uchwa³y w sprawie absolutorium dla burmistrza, 2) udzielanie pomocy kierownikom wydzia³ów w wykonywaniu bud etu gminy, 3) zapewnianie obs³ugi finansowo-ksiêgowej i kasowej urzêdu, 4) uruchamianie œrodków finansowych dla poszczególnych dysponentów bud etu gminy, 5) przygotowywanie materia³ów niezbêdnych do wykonania obowi¹zków z zakresu sprawozdawczoœci, 6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodark¹ finansow¹ gminnych jednostek organizacyjnych, 7) prowadzenie ksi¹g rachunkowych, 8) rozliczanie inwentaryzacji, 9) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego, 10) przygotowywanie sprawozdañ finansowych, 11) dokonywanie umorzeñ œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych, 12) prowadzenie spraw p³acowych pracowników urzêdu, 13) prowadzenie ksiêgi inwentarzowej urzêdu. Na zdjêciu (od lewej): Alicja Nabzdyk, Donata WoŸniak, Maria Dziechciarz, Krystyna Kowal, Danuta Drózd, Natalia Konieczna, Piotr Biniaœ, El bieta Bandurowicz, Anna Andra³ojæ (skarbnik), Dariusz Pawe³ka (sta ysta) ANDRZEJKI W EURO-ASSIST Piêkn¹ imprezê na zakoñczenie sezonu przygotowa³o dla swoich pracowników kierownictwo firmy Euro-Assist (pañstwo von Loon): zabawê andrzejkow¹ w Oœrodku JeŸdziecko-Wypoczynkowym w Dormowie. Jedn¹ z atrakcji by³o losowanie nagród. Pierwsz¹ - telewizor - wylosowa³a Sylwia Dobrowolska. Pozosta³e nagrody to sprzêt gospodarstwa domowego. Przy dobrym jedzeniu, muzyce i bogatym programie wró b andrzejkowych, szybko mija³ czas. Podkreœliæ nale y, e by³a to zabawa nie tylko bezalkoholowa, ale nawet bezpiwna. Wszyscy mile wspominaj¹ to spotkanie. W spotkaniu uczestniczy³ te dyrektor J. Juniewicz i W. Olejniczak oraz kierownik produkcji Z. Konieczny i C. Ciep³ucha. Informator Miêdzychodzki 9

10 * INFORMACJE SPORTOWE * INFORMACJE SPORTOWE * SIATKÓWKA - TURNIEJ OLDBOYÓW r. z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci odby³ siê OTWARTY TURNIEJ AMATORÓW OLDBOYÓW W SIATKÓWCE MÊSKIEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIÊDZYCHODU zorganizowany przez MOSTiR Mierzyn. W turnieju wziê³o udzia³ 7 dru yn, które w drodze losowania przydzielono do dwóch grup. Mecze w grupach rozegrano systemem ka dy z ka dym do dwóch wygranych setów do 15 pkt. Tabela Grupy A I miejsce OLDBOYE M-d 3 pkt. w setach 6 : 1 II miejsce DREZDENKO I 2 pkt. w setach: 5 : 3 III miejsce PSZCZEW 1 pkt. w setach: 2 : 5 IV miejsce NAUCZYCIELE M-d 0 PKT. w setach 2 : 6 Tabela Grupy B: I miejsce DREZDENKO II 2 pkt. w setach 4 : 2 II miejsce CHRZYPSKO 1pkt. w setach 3 : 2 III miejsce SIERAKÓW 0 pkt. w setach: 1 : 4 Wyniki spotkañ meczy fina³owych (rozgrywane do 25 pkt.): o miejsce NAUCZYCIELE (bez gry) o miejsce SIERAKÓW - PSZCZEW sety: 2 : 0 o miejsce CHRZYPSKO - DREZDENKO I sety: 2 : 0 o miejsce DREZDENKO II - OLDBOYE M-d sety: 2 : 1 Klasyfikacja koñcowa turnieju: I miejsce - OLDBOYE DREZDENKO II II miejsce - OLDBOYE M-d III miejsce - OLDBOYE CHRZYPSKO IV miejsce - OLDBOYE DREZDENKO I V miejsce - OLDBOYE SIERAKÓW VI miejsce - OLDBOYE PSZCZEW VII miejsce - OLDBOYE NAUCZYCIELE M-d Zwyciêskie cztery dru yny otrzyma³y Puchary Burmistrza Miêdzychodu, pozosta³e zespo³y pami¹tkowe dyplomy. Spotkania rozgrywane by³y na wysokim poziomie sportowym przy licznie zgromadzonych sympatykach siatkówki. SO ECKI MARATON PI KARSKI r. w hali widowiskowo-sportowej w Miêdzychodzie odby³ siê ANDRZEJKOWY TUR- NIEJ HALOWEJ PI KI NO NEJ (FUTSALU) DRU YN LIGI SO ECKIEJ GMINY MIÊDZY- CHÓD O PUCHAR BURMISTRZA MIÊDZYCHODU,którego organizatorem by³ MOSTiR. W turnieju uczestniczy³o 14 zespo³ów so³eckich. Dru yny rozgrywa³y turniej w dwóch grupach systemem pucharowym do dwóch przegranych spotkañ + mecze fina³owe o ustalenie miejsca w turnieju. ¹cznie w turnieju, który trwa³ 7 godzin, rozegrano 31 spotkañ, a uczestniczy³o w nim blisko 200 pi³karzy. Zajête miejsca w grupach: GRUPA A: I m-ce Gorzycko, II m-ce Pi³ka, III m-ce G³a ewo, IV m-ce Dormowo, V m-ce Zatom Stary, VI m-ce Mierzyn, VII m-ce Muchocin. GRUPA B: I m-ce Radgoszcz, II m-ce Mokrzec, III m-ce Kamionna, IV m-ce Bielsko, VI m-ce Lewice, VII m-ce owyñ. FINA Y TURNIEJU: Muchocin - owyñ 4 : 0, Mierzyn - Lewice 2 : 1, Zatom Stary - Gorzyñ 2 : 1, Bielsko - Dormowo 5 : 1, Kamionna - G³a ewo 2 : 1, Mokrzec - Pi³ka 1 : 0, Radgoszcz - Gorzycko 4 : 0. Ostateczne miejsca w turnieju: I miejsce RADGOSZCZ, II miejsce GORZYCKO, III miejsce MOKRZEC, IV miejsce PI KA, V miejsce KAMIONNA, VI miejsce G A EWO, VII miejsce BIELSKO, VIII miejsce DORMOWO, IX miejsce ZATOM STARY, X miejsce GORZYÑ, XI miejsce MIERZYN, XII miejsce LEWICE, XIII miejsce MUCHOCIN, XIV miejsce OWYÑ. Zwyciêski zespó³, dru yna Radgoszczy, rozgrywa³a mecze w sk³adzie: Miros³aw Dubiel, Pawe³ Kaczmarek, Mariusz Kaczmarek, Rafa³ Sikorski, Marcin Sikorski, Krzysztof Ruta, ukasz Piasecki, ukasz Miliñski, Mariusz Skrzypczak. Na zakoñczenie turnieju 4 najlepsze dru yny otrzyma³y puchary Burmistrza Miêdzychodu, natomiast pozosta³e pami¹tkowe dyplomy. Puchary oraz dyplomy osobiœcie wrêcza³ burmistrz Miêdzychodu, Roman Musia³, w towarzystwie dyrektora MOSTiRu Miros³awa Leœnego. Turniej cieszy³ siê olbrzymim zainteresowaniem kibiców pi³ki halowej, którzy w liczbie oko³o 400 osób, g³ównie mieszkañców wsi Gminy Miêdzychód, wiernie kibicowali swoim dru ynom. W iernym obserwatorem turnieju by³ Stanis³aw Konopiñski, który z ramienia Urzêdu Miasta i Gminy prowadzi rozgrywki So³eckiej Ligi Pi³ki No nej. Wszystkie mecze sêdziowa³ Leonard Kowalski, a obs³ugê techniczn¹ turnieju prowadzili: Angelika Cicha, Andrzej Szulc, Wojciech Sikora. PROGRAM IMPREZ SPORTOWYCH NA STYCZEÑ r. o godz rozpoczêcie rozgrywek Wyczynowej Ligi Pi³ki Halowej sezonu 2005 (trwaæ bêd¹ do koñca lutego) -hala sportowa r. - Miêdzynarodowy Turniej Futsalu - hala sportowa r. o godz turniej dru yn m³odzie owych Ligi So³eckiej w Pi³ce Halowej - hala sportowa. DRZWI OTWARTE W HALI MOSTiR uprzejmie przypomina, e w soboty wolne od rozgrywek koszykówki (PZ Kosz.) zaprasza dzieci i m³odzie szkoln¹ do korzystania z obiektu (w godz ). Wstêp jest bezp³atny. Obowi¹zuje obuwie sportowe. W czasie trwania akcji mo na uprawiaæ dowolne halowe gry zespo³owe pod opiek¹ nauczyciela wychowania fizycznego, któr¹ zapewnia MOSTiR. Najbli szy termin bezp³atnego udostêpnienia hali - 11 grudzieñ br. ZAPRASZAMY Miêdzychodzki Oœrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Mierzynie og³asza nabór dru yn do Wyczynowej Ligi Pi³ki Halowej. Zg³oszenia osobiste lub telefoniczne w biurze hali sportowej przy ul. Dworcowej 22 tel Nale y podaæ nazwê dru yny i kierownika zespo³u oraz telefon kontaktowy. Termin zg³oszeñ dru yny up³ywa r. o godz. 15:00 (pi¹tek). Wstêpne warunki uczestnictwa w Wyczynowej Lidze Pi³ki Halowej: 1.W dru ynie mog¹ braæ udzia³ w liczbie nieograniczonej zawodnicy klubów pi³karskich z terenu ca³ego kraju uzupe³nieni amatorami nie graj¹cymi w Amatorskiej Lidze Pi³ki Halowej. 2. Wiek zawodnika: zawodnik musi mieæ ukoñczone 16 lat (decyduje data urodzenia: dzieñ, miesi¹c i rok) oraz starsi (wiek nieograniczony). 3. Iloœæ zawodników zg³oszonych w dru ynie: maksymalnie 14 osób. Termin rozpoczêcia rozgrywek: r. (œroda). Zebranie organizacyjne kierowników dru yn odbêdzie siê w poniedzia³ek r. o godz.. 18:00 w biurze hali sportowej przy ul. Dworcowej 22 w Miêdzychodzie r. w hali widowiskowo-sportowej odby³ siê MIKO AJKOWY TURNIEJ SZKÓ ŒREDNICH W FUTSALU O PUCHAR STAROSTY POWIATU MIÊDZYCHO- DZKIEGO. W turnieju wziê³y udzia³ 4 dru yny: Zespó³ Szkó³ Nr 1, Zespó³ Szkó³ Nr 2, Zespó³ Szkó³ Nr 3 i Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Mecze trwa³y 2 x 10 min. i rozgrywane by³y systemem ka dy z ka dym. Rozegrano 6 spotkañ. ¹cznie udzia³ wziê³o w turnieju 42 zawodników. Wyniki spotkañ: Zespó³ Szkó³ Nr 3 - Zespó³ Szkó³ Nr 2 wynik: 6 : 0, Zespó³ Szkó³ Nr 1 - Liceum Ogólnokszta³c¹ce wynik: 1 : 0, Zespó³ Szkó³ Nr 1 - Zespó³ Szkó³ Nr 2 wynik: 7 : 1, Zespó³ Szkó³ Nr 3 - Liceum Ogólnokszta³c¹ce wynik: 2 : 2, Zespó³ Szkó³ Nr 2 - Liceum Ogólnokszta³c¹ce wynik: 4 : 1, Zespó³ Szkó³ Nr 1 - Zespó³ Szkó³ Nr 3 wynik: 7:1 Klasyfikacja koñcowa turnieju: I miejsce Zespó³ Szkól Nr 19 pkt. bramki: 15 : 2, II miejsce Zespó³ Szkó³ Nr 3 4 pkt. bramki: 9 : 9, III miejsce Zespó³ Szkó³ Nr 2 3 pkt. bramki: 5 : 14, IV miejsce Liceum Ogólnokszta³c¹ce 1 pkt. bramki: 3 : 7 Zwyciêski zespó³ w sk³adzie: Krzysztof Ruta (4 bramki), Ryszard Sobótka (3 bramki), Kamil Napiera³a (4 bramki), Kamil Kropp (2 bramki), B³a ej Rój (1 bramka), B³a ej Wanecki (1 bramka), Dariusz Wolf, Pawe³ Tomaszewski, Rafa³ Kokot, Przemys³aw Bazan, Mateusz Pupka otrzyma³ Puchar Starosty Miêdzychodu. Opiekunem dru yny jest nauczyciel wychowania fizycznego Andrzej Serdeczny. Pozosta³e dru yny otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy ufundowane przez Organizatora. Turniej sêdziowa³ Leonard Kowalski, a obs³ug¹ techniczn¹ turnieju zaj¹³ siê Wojciech Sikora. Wojciech Sikora 10 Informator Miêdzychodzki

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo