inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii"

Transkrypt

1 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata GAZETA BEZP ATNA LISTOPAD - GRUDZIEÑ 2010 NR 12 (16) ROK II

2 Str.2 Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Drawieñskiej po raz pi¹ty zorganizowa³o turniej strzelecki Bractwa Kurkowego, który odby³ siê 11 listopada 2010 r. Od do zmroku trwa³y zawody w czterech konkurencjach i fina³ wy³aniaj¹cy Króla Kurkowego. Na dziedziñcu Drawieñskiego Oœrodka Kultury zgromadzi³o siê oko³o 300 osób z gminy Drawno oraz powiatu choszczeñskiego. Organizator zapewni³ ciep³e posi³ki dla wszystkich obecnych. W poszczególnych konkurencjach najlepszymi byli: Pierwsz¹ Dian¹ zosta³a Czes³awa Marciniak, drug¹- Aneta Dzierbun, a.::rozmaitoœci Najlepsi na Pojezierzu Drawskim 2010 W sierpniu 2010,a wiêc w pe³ni letniego sezonu odby³ siê objazd komisji konkursowej w ramach tegorocznej edycji Konkursu na Najlepszego Us³ugodawcê Bran y Turystycznej z terenu Pojezierza Drawskiego. By³a to kolejna XIII ju edycja konkursu, który ma na celu promowanie obiektów o najwy szym standardzie, oferuj¹cych swe us³ugi coraz liczniej odwiedzaj¹cym nasz region turystom. Do konkursu s¹ zg³aszane obiekty z terenu wszystkich gmin cz³onków Stowarzyszenia. W tym roku do konkursu zg³oszono 28 obiektów. Komisja konkursowa wy³oni³a czterech laureatów tegorocznej edzcji, a mianowicie: Oœrodek Wypoczynkowy: Taurus w Linownie, Gmina Drawsko Pomorskie Gospodarstwo Agroturystyczne Folwark na Pó³wyspie, Uraz w Gminie Z³ocieniec Pokoje Goœcinne Skaut w Po³czynie Zdroju M³yn nad Stara Reg¹ w Tarnowie, Gmina obez Ponadto komisja postanowi³a wyró niæ nastêpuj¹ce obiekty: Hotel Abrawa w Drawsku Pomorskim Pensjonat ó³ty Domek w Szczecinku Oœrodek Wypoczynkowy Omega w Czaplinku Kamping Wajk w Piasecznie, Gmina Czaplinek Pokoje Goœcinne Stary Drahim w Starym Drawsku, Gmina Czaplinek Pole Namiotowe Ostry Róg w Linownie, Gmina Drawsko Pomorskie Spa Zdrojowe Zacisze w Po³czynie Zdroju Oraz cztery Gospodarstwa Agroturystyczne: Dworek Tradycja w Be³cznej, Gmina obez Folwark Karpno w Karpnie, Gmina Ostrowice U Ewy w Kaliszu Pomorskim Dêbowe Zacisze, Stare Resko Gmina Po³czyn Zdrój. 15 paÿdziernika 2010 roku na spotkaniu w Po³czynie Zdroju laureatom oraz wyró nionym zosta³y wrêczone pami¹tkowe grawertony. Ponadto jeszcze w tym roku wydany zostanie specjalny folder reklamowy o laureatach i wyró nionych tegorocznej edycji konkursu, który bêdzie je promowa³ na wszystkich najwa niejszych przysz³orocznych targach turystycznych. (red.) SPRAWOZDANIE Z V TURNIEJU STRZELECKIEGO BRACTWA KURKOWEGO trzeci¹- Bo ena Emilianowicz. Pierwszym Paziem zosta³ Krzysztof Dzierbunowicz, drugim- Maciej Wolniak, a trzecim- ukasz Zió³kowski. Najlepszym Giermkiem zosta³ Waldemar Maruszewski, drugi by³ Kajetan Furman, a trzeci- Marek Brycki. Miano I Rycerza zdoby³ Adam Emilianowicz z kompletem punktów /30 na 30/, drugiego- Piotr Juszczak, a trzeciego- Krzysztof Fr¹tczak. Zwyciêzcy otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe. Kilkudziesiêciu mê - czyzn stanê³o do walki o tytu³ Króla Kurkowego. Tytu³ zdoby³ ten, który zestrzeli³ kura umocowanego na drewnianej listewce. Króla Kurkowego wy³oniono w pierwszej turze strzelania. Tym, który odda³ ostatni strza³ i ustrzeli³ kura, by³ Krzysztof Dzierbun z Drawna i tym samym zosta³ Królem Kurkowym BILARD, UCZNICTWO I SURVIVAL DLA NAJM ODSZYCH Barwicki Oœrodek Kultury i Sportu znany jest z tego, e podejmuje szerokie dzia³ania na rzecz dzieci i m³odzie y. Jednym z instruktorów kulturalno-oœwiatowych w oœrodku jest Andrzej Zielony, który prowadzi sekcjê bilardow¹, ³ucznicz¹ i szko³ê przetrwania. Sekcja bilardowa uczy m³odzie podstaw gry w bilard a wiêc sposobów trzymania kija, przyjêcia postawy i sposobów rozbijania bil. Do tej sekcji nale y oœmioro dzieci. Nastêpna sekcja to podstawy szko³y przetrwania. Tutaj m³odzie poznaje tajniki przetrwania w trudnych warunkach, czyli sposoby bezpiecznego rozpalania ognia w lesie, rodzajów ognisk, a tak e metody zdobywania ywnoœci i ogólnie rzecz bior¹c radzenia sobie w trudnych warunkach. Do tej sekcji nale y dziesiêcioro dzieci. Ostatni¹ z sekcji prowadzonych przez pana Andrzeja jest sekcja ³ucznicza. Tutaj dzieci pod okiem instruktora strzelaj¹ w parku barwickim do tarcz z pó³wyczynowych ³uków wykonanych z tworzywa sztucznego. Zajêcia te ciesz¹ siê du ¹ popularnoœci¹ wœród barwickiej m³odzie y, gdy do strzelania zawsze ustawia siê d³uga kolejka chêtnych. W oœrodku kultury w Barwicach s¹ jeszcze inne sekcje m³odzie owe ale o nich opowiemy nastêpnym razem. (jjk) na pi¹t¹ kadencjê. Insygnia oraz okaza³y puchar wrêczyli ustêpuj¹cy Król S³awomir B¹celak oraz Prezes TPZD Andrzej Chmielewski. Po raz pierwszy zosta³ wy³oniony najm³odszy uczestnik w Turnieju Strzeleckim, a by³ nim 2-letni Maciej Wolniak. Organizator serdecznie dziêkuje za pomoc finansow¹, rzeczow¹ i organizacyjn¹: Starostwu Powiatowemu, RSP Rzecko, Radzie Miejskiej w Drawnie, Dyrekcji Drawieñskiego Oœrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Drawnie, Stacja Geoekologiczna w Storkowie (gm. Grzmi¹ca) powsta³a roku i funkcjonuje w ramach Zak³adu Geoekologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierowanego przez prof. dr. hab. Andrzeja Kostrzewskiego. Usytuowana jest w budynku starego m³yna wodnego na Parsêcie w piêknym pagórkowatym i lesistym krajobrazie Pojezierza Drawskiego. Spe³nia zarówno funkcje naukowe, jak i dydaktyczne, stwarzaj¹c dobre warunki pracy dla kilkunastu osób. W pocz¹tkowym okresie swojego istnienia g³ównym celem realizowanym w oparciu o Stacjê Geoekologiczn¹ w Storkowie by³y badania wspó³czesnego systemu morfogenetycznego m³odoglacjalnych obszarów morenowych. Wykorzystuj¹c sta³e instalacje pomiarowe, prowadzono studia nad procesami erozji i ³ugowania gleb oraz erozji, transportu i sedymentacji rzecznej. Aktualnie profil badawczy stacji uleg³ poszerzeniu o zagadnienia ekologiczne. Bêd¹c jedn¹ z 7 tzw. Stacji Bazowych pañstwowego Zintegro- Zdzis³awie Ptak, Pañstwu Bonczek, Zdzis³awowo Che³stowskiemu oraz cz³onkom Towarzystwa. Dziêkujemy za udzia³ w³adzom samorz¹dowym, radnym powiatu i gminy, pozosta³ym zaproszonym goœciom. Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Drawieñskiej wanego Monitoringu Œrodowiska Przyrodniczego, realizuje program d³ugookresowych pomiarów przemian ekosystemów pod wp³ywem zanieczyszczeñ atmosferycznych, zmian klimatu i u ytkowania terenu. Celem tych badañ jest wykrywanie wspó³zale noœci miêdzy poszczególnymi elementami œrodowiska przyrodniczego a Wielkie skakanie w ma- ³ych Barwicach tak skomentowa³a TVP Szczecin organizacjê halowego konkursu skoku wzwy. Dzieñ 22 paÿdziernika 2010 roku zapisze siê na d³ugo w pamiêci mieszkañców Barwic, którzy obserwowali V Ogólnopolski Halowy Konkurs Skoku Wzwy pod patronatem Starosty Powiatu Szczecineckiego. Do naszego miasteczka przyjechali wybitni skoczkowie wzwy, wielokrotnie medaliœci kraju oraz reprezentanci Polski na mistrzostwach Europy i œwiata. Wspania³a atmosfera, wysoki sportowy poziom, emocjonuj¹ca rywalizacja barwickiego konkursu skoku wzwy wp³ynê³y na ca³okszta³t tego przedsiêwziêcia. Warto nadmieniæ, i zmagania skoczków wzwy obserwowa³a du a grupa mieszkañców naszej gminy oraz licznie przyby³ych kibiców ze Szczecinka. Trudno wyró niæ, wskazaæ tego najlepszego uczestnika zawodów. Po prostu by³o ich kilku. Mimo wielkiego szacunku do zwyciêzcy konkursu - 19 letniego Jarka Rutkowskiego, nowego rekordzisty zawodów 216 cm, niew¹tpliwie prawdziw¹ mega gwiazd¹ zarówno zawodników jak i publicznoœci by³ weteran skoku wzwy 56 letni Dariusz Bednarski. Pan Darek pokaza³ prawdziw¹ klasê, pokonuj¹c w drugiej próbie poprzeczkê na wysokoœci 175 cm i ustanawiaj¹c tym samym nowy rekord Polski weteranów M 55. Poni ej link do strony internetowej na której zobaczyæ mo na filmik z rekordowego skoku Darka Bednar- ECHA ZNAD DRAWY I GWDY Geoekologicznie w Grzmi¹cej procesami degradacji ekosystemów i wczesne ostrzeganie o potencjalnych zagro eniach o charakterze katastrof ekologicznych. Na Stacji w Storkowie znajduje siê posterunek meteorologiczny oraz laboratoria i pracownie. Nowoczesne wyposa enie umo liwia zarówno prowadzenie okazjonalnych i ci¹g³ych pomiarów topograficznych, meteorologicznych i hydrologicznych, pobór próbek wód, osadów i materia³u biologicznego oraz analizy laboratoryjne ich w³aœciwoœci fizykochemicznych, jak i komputerowe opracowanie uzyskanych wyników. W Storkowie odbywaj¹ siê sta e naukowe goœci krajowych i zagranicznych, praktyki studenckie, wykonywane s¹ prace doktorskie i magisterskie, realizowane s¹ indywidualne i zespo³owe programy badawcze, jak równie organizowane s¹ konferencje naukowe. (r) Wielkie skakanie w ma³ych Barwicach skiego: youtube. com/watch?v= AmQ y76ne _As Rywalizacja o miano najlepszego zawodnika zawodów toczy³a siê miêdzy czterema skoczkami Wojtkiem Theinerem (AZS Katowice), Konradem Owczarkiem (Politechnika Opolska), Piotrem Œlebod¹ (Olimpia Grudzi¹dz) oraz Jaros³awem Rutkowskim (WUKS Siedlce). Najm³odszy w tej stawce Jarek Rutkowski wykaza³ siê najwiêksz¹ odpornoœci¹ psychiczn¹ i to on zosta³ zwyciêzc¹ V Ogólnopolskiego Konkursu Skoku Wzwy. Poniewa zawody mia³y charakter konkursu pokazowego, regulamin zawodów pozwoli³ na oddanie poza konkursem dodatkowych skoków Konrada Owczarka. Efekt tego dzia³ania pozwoli³ Konradowi na pokonanie poprzeczki na wysokoœci 219 cm. Tak wiêc ta wysokoœæ jest z kolei nowym rekordem barwickiej hali. Barwicki mocny akcent zawodów to 14- letnia Kinga Swarcewicz. Nowy rekord yciowy Kingi- 160 cm, to najlepszy wynik w kraju w tym roczniku w 2010 roku. Brawo! Organizacja tak wielkiego przedsiêwziêcia by³a mo liwa dziêki yczliwoœci, pomocy i wsparciu wielu instytucji, sponsorów oraz licznej grupy wolontariuszy, którzy pracowali nad przygotowaniem tej sportowej imprezy. To wydarzenie udowodni³o, e wspólnie mo na zrobiæ wiele na rzecz naszej spo³ecznoœci lokalnej. Tekst: organizatorzy konkursu Ania i Mariusz Kieling

3 LISTOPAD NR 12 g Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej og³asza VI edycjê konkursu grantowego w ramach programu RA- ZEM MO EMY WIÊCEJ. Wnioski w ramach VI edycji konkursu projektów mo na sk³adaæ w terminie roku. Przypominamy, e zgodnie z Regulaminem Programu o dacie z³o enia wniosku w Fundacji decyduje data stempla pocztowego. Przewiduje siê nastêpuj¹cy harmonogram VI edycji Programu: przyjmowanie wniosków - projektów, prace Komisji Kwalifikacyjnej, og³oszenie wyników na stronie internetowej, wys³anie do beneficjentów umów grantowych. Przypominamy, e na mocy decyzji Zarz¹du Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z dnia 4 sierpnia i 8 listopada 2010 r. dokonano korekt. Najistotniejsze z korekt obejmuj¹: Zwiêkszenie maksymalnej kwoty grantu do 10 tys. z³, a w przypadku realizacji projektu przy udziale œrodków Funduszu So³eckiego lub innych œrodków finansowych - do 15 tys. z³, Wprowadzenie definicji Projektu, poszerzenie zakresu mo liwych przedsiêwziêæ w dziedzinie oœwiaty o projekty dotycz¹ce m.in. wykluczenia cyfrowego oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zmianê definicji terenów wiejskich. Regulamin programu, zasady kwalifikacji oraz formularz wniosku s¹ dostêpne na stronie w zak³adce Dotacje. g Konkurs grantowy Funduszu Spo³ecznego Notariatu Od poniedzia³ku 22 listopada 2010 r. mo na sk³adaæ wnioski o dofinansowanie w ramach I edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarz¹dowych, organizowanego przez Fundusz Spo³eczny Notariatu. Celem konkursu jest wy- ³onienie najciekawszych projektów poœwiêconych walce z wykluczeniem spo- ³ecznym dzieci i m³odzie y. O dofinansowanie mog¹ ubiegaæ siê posiadaj¹ce osobowoœæ prawn¹ organizacje pozarz¹dowe z ca³ego kraju. Wysokoœæ dotacji wynosi 40000z³. Termin sk³adania wniosków up³ywa 24 grudnia 2010 r. g Wspó³praca krajów Grupy Wyszehradzkiej Najbli szy termin sk³adania wniosków o dofinansowanie z Miêdzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego to 1 grudnia 2010 r. i dotyczy ma³ych grantów (small grants). Celem Funduszu jest u³atwianie i promowanie rozwoju i bliskiej wspó³pracy miêdzy czterema krajami wyszehradzkimi: Polsk¹, Wêgrami, Republik¹ Czesk¹ i S³owacj¹ oraz tymi krajami a krajami Europy Wschodniej, Ba³kanów Zachodnich i Wschodniego Kaukazu poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych (np. festiwale, publikacje), naukowych (np. konferencje, publikacje, badania) i edukacyjnych (np. seminaria, szko³y letnie), wymian m³odzie owych (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla dzieci i m³odzie y), projektów transgranicznych (np. projekty dwóch pañstw, dotycz¹ce regionów przygranicznych, w odleg³oœci nie wiêkszej ni 50 km od granicy) oraz promocji turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi). Priorytetem jest wspieranie projektów przyczyniaj¹cych siê do rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego. Finansowane koszty: druk i dystrybucja publikacji, wynajêcie pomieszczeñ K¹cik Prezesa czyli przystawka do roku 2011 r. Zawirowania samorz¹dowe oraz pogodowe stawiaj¹ nas pomiêdzy jesieni¹ a zim¹. Znaczy to, e zbli a siê czas podsumowania roku, planowania dzia³añ na rok nastêpny. Dla nas jako Lokalnej Grupy Dzia³ania to okres rozliczeñ oraz planów na rok przysz³y. Warto wiêc wiedzieæ co Partnerstwo Drawy przygotowa³o na nadchodz¹cy rok. Temat dofinansowania unijnego pochodz¹cego z ró nych instytucji powoli przechodzi do historii. Zdarzyæ siê wiêc mo e, e dofinansowanie w ramach programu LEADER, bêdzie jednym z nielicznych na lokalnym rynku wsparcia. Warto wiêc lepiej zainteresowaæ siê szczegó³ami programów, które proponujemy. Planujemy w przysz³ym roku - na granty w trzech programach - przeznaczyæ ³¹cznie ponad 3 miliony z³otych. Po raz pierwszy uruchomimy program dotacyjny dla beneficjentów op³acaj¹cych KRUS Ró nicowanie pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, na który przeznaczamy 650 tyœ. z³.. Dla pragn¹cych skorzystaæ z dotacji dla tworz¹cych w³asne firmy lub nowe miejsca pracy w mikroprzedsiêbiorstwach przeznaczamy kwotê 1 milion 200 tys. z³. 2010/2011: Gdzie po fundusze? na imprezy i koszty techniczne, honoraria, zakwaterowanie i wy ywienie, podró, t³umaczenia, nagrody w konkursach, materia³y promocyjne, koszty public relations, tworzenie i aktualizacja stron www. Wsparcie w ramach ma³ych grantów wynosi do 5 tys. euro i nie mo e przekroczyæ 50% kosztów projektu. Bud et projektu powinien dotyczyæ okresu maksymalnie szeœciu miesiêcy (równie wtedy, gdy trwa on d³u ej). Informacje: Miêdzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund), g Edukacja i rozwój lokalny Najbli szy termin sk³adania wniosków o dofinansowanie Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga na projekty o charakterze ponadwojewódzkim up³ywa 15 grudnia 2010 r. Dotacje przyznawane s¹ na przedsiêwziêcia mieszcz¹ce siê w ramach obszarów: 1) edukacja: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczoœæ artystyczna dzieci i m³odzie y; 2) rozwój lokalny: opieka zdrowotna, polityka spo³eczna, nauka przedsiêbiorczoœci. Finansowane s¹ m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady. Mo liwe jest otrzymanie kilku dotacji. Fundacja nie okreœla maksymalnej ani minimalnej kwoty przyznawanych dotacji. Wspierane s¹ projekty realizowane w okresie do 12 miesiêcy. Fundacje przyznaje równie dotacje na projekty o charakterze lokalnym (realizowane na obszarze nieprzekraczaj¹cym jednego województwa: wieœ, miasto, gmina, powiat) najbli szy termin sk³adnia wniosków to 28 lutego 2011 r. Informacje: Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, poland/kronenberg/polish Znaczy to, e planuj¹cy wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gosp. i mieszkaj¹cy lub prowadz¹cy dzia³alnoœæ w miejscowoœciach do 5 tyœ. mieszkañców mog¹ pytaæ siê o szczegó³y. Trzecim programem jest dofinansowanie w ramach programu Ma³ych grantów. W 2011 r. przeznaczamy na dofinansowanie wniosków kwotê 1 mln 300 tyœ. z³. g Integracja obywateli pañstw trzecich Do 22 grudnia 2010 r. trwa nabór wniosków nr 1/ 2010/EFI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Pañstw Trzecich (EFI), organizowany w Polsce przez W³adzê Wdra aj¹c¹ Programy Europejskie oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. W tym naborze finansowane mog¹ byæ: 1) dzia- ³ania skierowane do obywateli pañstw trzecich, spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego oraz dzia³ania na rzecz budowania dialogu miêdzykulturowego; 2) badanie sytuacji i potrzeb zwi¹zanych z integracj¹ cudzoziemców w Polsce; 3) dzia- ³ania na rzecz budowy systemu instytucjonalnego w Polsce; 4) dzia³ania na rzecz rozwoju wspó³pracy miêdzynarodowej. Projekty musz¹ mieæ charakter non-profit, a ich dofinansowanie z EFI nie mo e przekroczyæ 75% kosztów kwalifikowanych. Minimalny próg wartoœci indywidualnego projektu to 100 tys. z³. W przypadku organizacji pozarz¹dowych wspó³finansowanie mo e zostaæ zwiêkszone o 10% pochodz¹ce ze œrodków bud etu pañstwa. Informacje: W³adza Wdra aj¹ca Programy Europejskie, (zak³adka: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Pañstw Trzecich) g Wspó³praca polsko-niemiecka Najbli szy termin sk³adania wniosków o dotacje Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej na projekty realizowane w ramach wspó³pracy miêdzy polskimi i niemieckimi partnerami (na terytorium Polski i/lub Niemiec) to 3 i 4 stycznia 2011 r. Dotyczy on dotacji w wysokoœci od z³ do 30 tys. z³ oraz powy ej 30 tys. z³ (wnioski o dotacjê do 10 tys. z³ mog¹ byæ sk³adane na bie ¹co). WIEŒCI Z LGD::. Poza tym w bud ecie za- ³o yliœmy mo liwoœæ dofinansowania kosztów transportu dla grup zorganizowanych chc¹cych odwiedzaæ ciekawe i atrakcyjne miejsca na terenie gmin wchodz¹cych w sk³ad naszego partnerstwa. Bêdziemy równie chcieli zaproponowaæ wzorem tego roku warsztatów kulinarnych, organizacjê kursu agroturystycznego, jak równie organizacjê Proponowane projekty musz¹ byæ zwi¹zane tematycznie z priorytetami Fundacji: 1) spotkania i wspó³praca instytucjonalna wymiana doœwiadczeñ, np. grup zawodowych czy m³odzie owych, partnerstwa miast i gmin, uniwersytetów, stowarzyszeñ i organizacji; 2) prace naukowe dotycz¹ce Niemiec, Polski i Unii Europejskiej, projekty o charakterze naukowym oraz konkursy wiedzy dotycz¹ce Polski, Niemiec i UE, a tak e nauka jêzyków obcych i wszystkie z tym zwi¹zane dzia³ania edukacyjne; 3) media dzia³ania na rzecz rzetelnego informowania opinii publicznej o kraju s¹siada; 4) wspieranie wzajemnego porozumienia poprzez kulturê, w szczególnoœci poprzez dzia- ³alnoœæ literack¹ i artystyczn¹, dotycz¹c¹ Polski, Niemiec i UE, ponadto poprzez dzia³ania na rzecz zachowania wspólnego dobra kulturowego. Jednorazowo mo na z³o yæ tylko jeden wniosek. Maksymalna dotacja FWPN wynosi 80 tys. z³ (mo na siê równie ubiegaæ o dotacjê w euro) i mo e stanowiæ najwy ej 60% kosztów ca³kowitych projektu. Informacje: Fundacja Wspó³pracy Polsko- Niemieckiej, www. fwpn. org.pl g Polsko-litewska wspó³praca m³odzie owa Do 21 stycznia 2011 r. trwa konkurs w ramach P o l s k o - L i t e w s k i e g o Funduszu Wymiany M³odzie y, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, na projekty maj¹ce na celu wspieranie wspó³pracy polskiej i litewskiej m³odzie y dla budowania przyjaznej wspó³pracy miêdzy na- Str.3 warsztatów tematycznych zwi¹zanych z tradycyjnymi i gin¹cymi zawodami. O szczegó³ach bêdziemy mieli okazjê napisaæ w nastêpnym numerze Echa, które wydamy jeszcze w tym roku. W zimowej aurze z ciep³ym pozdrowieniem Krzysztof Zacharzewski Prezes LGD Partnerstwo Drawy Rok 2010 powoli siê koñczy. Rozejrzyjmy siê wiêc po Ÿród³ach dotacji na projekty organizacji pozarz¹dowych na najbli sze miesi¹ce. Oto nasze propozycje. rodami Polski i Litwy. Projekty mo na realizowaæ w ramach dwóch niezale nych formatów: format 1. obejmuje projekty takie, jak: wymiany m³odzie y polskiej i litewskiej, seminaria i szkolenia, których celem jest wymiana oraz rozpowszechnianie przyk³adów dobrej praktyki miêdzy polskimi i litewskimi organizacjami realizuj¹cymi politykê m³odzie- ow¹ i pracuj¹cymi z m³odzie ¹; format 2. obejmuje: projekty przygotowane i prowadzone przez organizacje inspiruj¹ce wymiany i inne inicjatywy m³odzie y polskiej i litewskiej, imprezy, spotkania i inne inicjatywy m³odych ludzi z Polski i Litwy, projekty informacyjne, których celem jest inspirowanie wspó³pracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, lepszego zrozumienia i poznania siê m³odzie y polskiej i litewskiej, publikacje maj¹ce na celu zbli enie miêdzy narodami Polski i Litwy. Formaty ró ni¹ siê od siebie rodzajem realizowanych projektów, jak równie systemem dofinansowania. Projekty dofinansowane powinny opieraæ siê na corocznych priorytetach Funduszu. Najwa niejszymi adresatami projektów s¹ m³odzi ludzie i osoby pracuj¹ce z m³odzie ¹. Wnioskodawcami mog¹ zostaæ osoby prawne, posiadaj¹ce doœwiadczenie w dziedzinie pracy z m³odzie ¹: instytucje oœwiatowe, publiczne oraz organizacje pozarz¹dowe. Projekty sk³adane w ramach konkursu wniosków musz¹ zostaæ zrealizowane od 1 kwietnia do 30 listopada 2011 r. Informacje: Polsko- Litewski Fundusz Wymiany M³odzie y, www. plf. org. pl

4 Str.4 BARWICE II TURA 5 GRUDNIA KANDYDACI: ZENON MAKSALON I ROBERT ZBOROWSKI Radni: Wierzbicki Janusz, Kieling Anna, Grusza Andrzej, uk Roman, Koladka Barbara, Kowalik Alicja, Sobolewski Adam, Kuc Anna, Trejnis Edward, Szeligowski W³adys³aw, Moskwa Marian, Sowirka Jolanta, Leszczyñski Marian, Walczak Piotr, Pawlak Ryszard. BORNE SULINOWO RENATA PIETKIEWICZ CHMY KOWSKA Radni: Gorgol Mariusz, Jakrzewska Halina, Palicki Dariusz, Czerniawski Dariusz, Skowronek Tomasz, Skiba Dariusz, Maltañski Zbigniew, Fic Andrzej, Leœkiewicz Gra yna, Deptu- ³a Tadeusz, Cywiñski Ryszard, Niepelt El bieta, Adamczyk Zbigniew, Sigiel Henryk, Byk Krzysztof. GRZMI CA KRZYSZTOF SYSKO Radni: Babiak Kazimierz, Oleœ Katarzyna, Lachowska Wanda, Paw³owska Gra yna, Œniadecki Leonard, Bakalarz Edward, Szewlaków Alicja, Urbañski Tomasz, Œwierczyñski Stanis³aw, Wygonny Józef, Owczarski Miros³aw, Wieczorek Henryk, Nowak Danuta, Trybulski Krzysztof, Bielecki Andrzej. MIASTO SZCZECINEK JERZY HARDIE DOUGLAS Radni: Rak Daniel, Kania Jerzy, Ogrodziñski Marek, Goliñska Ma³gorzata, Rautszko Janusz, Miazga Roman, Kuszmar Gra yna, Misztak Piotr, Szycko Pawe³, Matuszak Roman, Knapik Wojciech, Ba³a Ma³gorzata, DudŸ Katarzyna, Kuszmar Ma³gorzata, Drewnowski Wies³aw, Hardie-Douglas Jerzy, Brynkiewicz Jacek, Bogdanowicz Marek, Ochocki Szymon, Modrzejewski Andrzej, Paw³owicz Joanna..::SAMORZ D WYNIKI WYBORÓW NA STANOWISKA WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I RADNYCH MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO GMINA SZCZECINEK BABIÑSKI JANUSZ Radni: Bernard Zbigniew, Zdunek Stanis³aw, Kucharski Krzysztof, Goszczyñski Ryszard, Zió³kowski Zbigniew, Glajzer Ewa, Kulczewska Halina, Dacio Daniel, Mincewicz Marcin, Zagrodnik Stanis³aw, Trêbski Jacek, Gwiazda Jan, Kamiñski Tadeusz, adyñski Arkadiusz, Pastuszek Andrzej. CZAPLINEK - II TURA 5 GRUDNIA KANDYDACI : MARCIN RACHUTA I ADAM KOŒMIDER Radni: Gabryœ Grzegorz, Sobczak Ewa, Biegaj³o Erwin, Koœmider Adam, Cylkowska Violetta, Aleszko Robert, Matu³ojæ Sebastian, Bernat Maciej, Mierzejewski Wac³aw, Kalina Bogdan, Chocho³ Czes³aw, omaszewicz Zdzis³aw, Wojtowicz W³adys³aw, Kowalski Marcin, G³owa Ma³gorzata. Z OCIENIEC WALDEMAR W ODARCZYK Radni: Macul Jan, Rudy Jan, Janda Ma³gorzata, Kozak Gra yna, Kacianowski Miros³aw, Jurski Piotr, Frankowska El bieta, Ptak Urszula, Kozubek Andrzej, Buca Waldemar, Picheta Stanis³aw, Uchroñski Jerzy, KoŸma Tadeusz, urek Miros³aw, Korzeniowski Kazimierz. DRAWSKO POMORSKIE ZBIGNIEW PTAK Radni: Hnatkowski Kazimierz, Kurz¹tkowski Romuald, Tylka Andrzej, Storoniak Eugeniusz, Kowalczyk Robert, Dyl Krzysztof, Pokutyñski Kazimierz, Sycz Danuta, Daciów Teodor, Faliñski Czes³aw, Matusiak W³odzimierz, Mularski Henryk, Gendek Ireneusz, Rzêsa Zenon, Nowicka Zofia. WIERZCHOWO JAN SZEWCZYK Radni: Jutrzenka- Trzebiatowska Helena, Kaczorkiewicz Andrzej, Janicki Józef, Borowicz Ryszard, Banaszek Marek, Majda Wiktor, Paw- ³owicz Bogus³aw, Wódz Józef, Pajor Kazimierz, Augustyniak Jolanta, Mikulec Marek, uczak Jan, o³ynia Stefan, Rosochowata Genowefa, Samulewski Adam. KALISZ POMORSKI MICHA HYPKI Radni: Effenberg- Nawrot Renata, Górnik Stanis³awa, B³¹dek Tadeusz, Cho³uj Zbigniew, Magac Bogus³aw, Kulesza Joanna, Kozina Danuta, Redmann Zdzis³awa, Witek Zbigniew, Wasiuta Bogus³aw, Ginalska Halina, Oleksiuk Antoni, Zieliñski Roman, Kubat Agnieszka, Rzeszuto Marek. DRAWNO II TURA 5 GRUDNIA KANDYDACI: RZE NIEWSKA ECHA ZNAD DRAWY I GWDY SYLWIA I CHMIELEWSKI ANDRZEJ Radni: KuŸmiñska Lilianna, Paszkiewicz Czes³aw, Buchajczyk Bogdan, Grygorcewicz Roman, Kulesza Edward, ojko Jadwiga, Wiœniowski Wojciech, Kowalski Adam, Olejnik- Czerwonka Irmina, Bandrowski Jan, Œliwiak Miros³aw, Mi¹dzielewska Teresa, Garbiak Kazimierz, Sroczyñski Waldemar, Ratowicz Andrzej. OSTROWICE- WAC AW MICEWSKI Radni: Bodnar Stanis³aw, Mroczek Urszula, Okoñ Jolanta, Wicherek Józef, Buszta Andrzej, Kopeæ Roman, Szynal Andrzej, Przybysz Marian, Doroñ Jan, Perenc Renata, Radliñska Halina, B³achuta Jan, Kulicz Bo ena, Krasoñ Stanis³aw, Pojasek Grzegorz. RADNI POWIATU SZCZECINECKIEGO: Poczobut Grzegorz, Kotschy Marek, Kiedel Szymon, Szybisty Eugeniusz, Leszko Janusz, Grondys Grzegorz, DudŸ Jerzy, Szczepaniak Arkadiusz, Kowalewski Mariusz, Elegañczyk S³awomir, Chrzanowska Dorota, Zborowski Robert, Œwi¹tkowski Jan, Lis Krzysztof, Kieling Mariusz, Kosmala Wies³aw, Korenicka Weronika, Bodnar Jan, Jasionas Ryszard RADNI POWIATU CHOSZCZEÑSKIEGO: Gibert Bogumi³, Brzustowicz Bogdan, Kowalczyk W³adys³aw, Lubiniecki Roman, Gacek Stanis³aw, Chruœciel Ryszard, Bil Konrad, Zaniewska Barbara, Kaszak Wioletta, Puczyñski Tadeusz, KuŸmiñski Jan, Jagie³³o Jan, Buchajczyk Ma³gorzata, Konopelski Andrzej, Dycha Stanis³aw, Kropiñski Wies³aw, Œli ewski Les³aw RADNI POWIATU DRAWSKIEGO: Przyby³a Janusz, Miko³ajczyk Stanis³aw, Woœ Wiktor, Lauersdorf Jerzy, Polak Genowefa, Cybula Stanis³aw, Hypki Micha³, Samek Halina, Czerwiñski Krzysztof, Mieczkowski Zbigniew, Garbacz Janusz, Ptak Zbigniew, Adamczyk Ireneusz, Zacharzewski Krzysztof, Chmiel Wojciech, Uryn Zofia, W³odarczyk Waldemar SEJMIK Radni Województwa (wg. kolejnoœci alfabetycznej): Chy³a Ma³gorzata - Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej Dobrzyñski Leszek - Klub Prawa i Sprawiedliwoœci Drzazga Kazimierz - Klub Prawa i Sprawiedliwoœci Dziewguæ Zygmunt - Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego Faliñski Józef Jerzy - Klub Platformy Obywatelskiej G¹secka Magdalena - Klub Platformy Obywatelskiej Geblewicz Olgierd - Klub Platformy Obywatelskiej G³od Piotr - Klub Prawa i Sprawiedliwoœci Grabowska Izabela - Klub Platformy Obywatelskiej Hok Marek Tomasz- Klub Platformy Obywatelskiej Jach Micha³ - Klub Prawa i Sprawiedliwoœci Jakubowski Andrzej - Klub Platformy Obywatelskiej Kalina Teresa - Klub Platformy Obywatelskiej Koœ Ewa - Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej Kotlêga Jerzy Waldemar - Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej Kowalski Leon Ryszard- Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej ¹cki Artur - Klub Platformy Obywatelskiej Obrycki Norbert - Klub Platformy Obywatelskiej Radziszewska Beata - Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej Ruciñski Witold - Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego Sobolewska Agnieszka - Klub Platformy Obywatelskiej Subocz Andrzej - Klub Prawa i Sprawiedliwoœci Szeliga Cezary - Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego Œwirko Andrzej - Klub Platformy Obywatelskiej Ta³asiewicz Marek - Klub Platformy Obywatelskiej Wieczorek Dariusz - Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wiœniewska-Bugaj - Krystyna Klub Platformy Obywatelskiej Wyszomirski Adam - Klub Platformy Obywatelskiej Zdobylak Robert - Klub Platformy Obywatelskiej ukrowska-mróz Maria - Klub Platformy Obywatelskiej

5 LISTOPAD NR 12 WYDARZENIA - LUDZIE::. Str.5 CIEÑ PREHISTORII cie Pan Roman Karpiñski z Mielenka Drawskiego ma siedemdziesi¹t piêæ lat. W swoim yciu bywa³ we wszystkich zakamarkach Polski i wielu k¹tach œwiata. Kiedy kilkadziesi¹t lat temu zawita³ do Afryki da³ siê ponieœæ zauroczeniu do pere³ piaskowych, które wœród koczowniczych plemion Beduinów maj¹ wartoœæ pieni¹dza. Per³y piaskowe s¹ w pó³nocnej czêœci czarnego l¹du rzadko spotykane wiêc ceni WIECZÓR POETYCKI BOLES AWY KAZIMIERY P ACHTY Dnia 22 paÿdziernika 2010 r. o zmierzchu, w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim odby³ siê wieczór autorski Boles³awy Kazimiery P³achty. Na spotkanie przyby³o prawie 120 osób. Byli wœród nich rodzina i przyjaciele autorki, a tak e sympatycy poezji. Kilka minut po godz. 18:00, gdy wszyscy goœcie zasiedli w krêgu, powitano przyby³ych i przedstawiono sylwetkê poetki. Wieczór, pomimo i prezentowa³ ca³okszta³t ró norodnych zainteresowañ autorki (literatura, fotografia, malarstwo, rêkodzie³o), by³ przede wszystkim poœwiêcony omówieniu utworów poetyckich, wielokrotnie nagradzanych w konkursach literackich, ale nigdy dot¹d niepublikowanych i nieodczytywanych podczas spotkañ autorskich. siê je na równi ze z³otem, które z kolei u ywane jest wy- ³¹cznie do wytwarzania ozdób. U nas w kraju per³y piaskowe s¹ zwane per³ami jaskiniowymi, gdy spotyka siê je nader czêsto na dnie jaskiñ w Sudetach i grotach Jury Krakowsko-Czêstochowskiej. Na pó³nocy naszego kraju s¹ one rzadkoœci¹, tym cenniejsze dla pana Romana jest znalezisko na jednej z odkrywek wirowych ko³o Mielenka. Tutaj Wieczór otworzy³a sama poetka, recytuj¹c swój wiersz pt.,,drzewo. Jak wspomina³a autorka, inspiracj¹ do napisania tego wiersza by³o zwalone do wody, po³amane drzewo. Z racji tego, i autorka jest wielk¹ pasjonatk¹ przyrody, jej piêkno nierzadko implikuje powstanie dzie³a. Wa nym punktem programu by³o na jednym z rozkopanych przez maszyny wzgórz morenowych znajduje siê kilka kurhanów z okresu paleolitu a wiêc sprzed oko³o dziesiêciu tysiêcy lat. By³ to czas kiedy z naszych ziem ustêpowa³ lodowiec, a nasi praprzodkowie powoli zasiedlali tereny odzyskane spod masy lodowej. W wyp³ukiwanych spod dna lodowca wodach wokó³ ziaren piasku osadza³ siê koncentrycznie wapieñ i w ten sposób powstawa³y piaskowe per³y. Trwa³o to oczywiœcie setki lat ale te l¹dolód odchodzi³ z naszych ziem przez wieki. Paleolityczni przodkowie zasiedlaj¹cy nasze tereny zapewne wykorzystywali jaskiniowe per³y do wytwarzania ozdób, mo e wzorem dzisiejszych Beduinów mia³y one wartoœæ waluty, w koñcu handel istnia³ ju wówczas, choæ zapewne w tych polodowcowych czasach by³ handlem wymiennym. To, e wœród megalitycznych g³azów tworz¹cych kurhany ustawione przez naszych dalekich przodków, chowani byli ludzie œwiadczy niezbi- omówienie emocji, które piêtrz¹ siê w poetce i s¹ wyra ane w utworach. Dlatego w³aœnie kolejny wiersz, pt. Dziadek zosta³ poœwiêcony ma³ onkowi Pani Boles³awy i wyrecytowany na wieczorze jako podziêkowanie za wspólnie spêdzone lata. Podczas wieczoru odczytywano przede wszystkim poezjê nagradzan¹ w ró - nych konkursach literackich, np. wiersz pt. Szanowna Ptasia Orkiestro, nagrodzony w 2009 r. w konkursie pt. Ludzie listy pisz¹, w konkursie walentynkowym Moja wielka mi³oœæ z 2010 r. nagrodzono utwór pt. Do szanownego Motyla, z kolei wiersz Na rozdro u zaj¹³ trzecie miejsce w tegorocznym konkursie poetyckim z,,dyni¹ w tle. Na zakoñczenie spotkania odczytano utwór Przyjaciele, którego inspiracj¹ by³o planowane spotkanie autorki z kaliskimi czytelnikami. By³ to wiersz z cyklu Poezj¹ wyra aæ siebie i stanowi³ dedykacjê dla przyjació³ i bliskich autorki przyby³ych na wieczorne spotkanie. Zosta³ on nagrodzony gor¹cymi owacjami przyjació³ Pani Boles³awy, dlatego te jego fragment cytujê poni ej: To oni wype³ni¹ ci ycie jak têcz¹, sprawi¹, e chce siê yæ, choæby tylko po to, eby zawsze z nimi byæ. Spotkaniu autorskiemu towarzyszy³a piêkna wystawa fotografii i rêkodzie³a równie autorstwa pani Boles³awy P³achty. A wieczór uœwietni³a pani Stanis³awa Górnik prezentuj¹c kilka wybranych przez siebie utworów o tematyce jesienno-przyrodniczej. (r) Wyró nienie dla Barwic fakt, e w rozoranej przez koparki ziemi mo na nierzadko znaleÿæ ostrze w³óczni zrobione z krzemienia, czasem skamienia³¹ koœæ lub jej czêœæ jak to siê przytrafi³o panu Romanowi, gdy znalaz³ g³ówkê koœci udowej naszego praszczura. Ale nie tylko pan Karpiñski jest poszukiwaczem prehistorycznych skarbów na wyrobisku pod Mielenkiem. Miejsce to upodobali sobie tak e paleontolodzy z wydzia³u nauki o ziemi Uniwersytetu im. Mickiewicza w Poznaniu. Przez kilka sezonów wakacyjnych rozbijali tu swoje namioty i prowadzili wykopaliska na wytyczonych przez siebie stanowiskach. WywieŸli dziesi¹tki eksponatów z trudem wyrwanych drawskiej ziemi a przecie jak e cennych dla poznawania naszej najstarszej historii. Jerzy J. Karkoszka W tegorocznym rankingu Gazety Prawnej gmina Barwice uplasowa³a siê na IX miejscu w kategorii gmina miejsko- wiejska w rankingu ogólnopolskim. W rankingu województwa zachodniopomorskiego zajêliœmy II miejsce. Ranking Dziennika,,Gazeta Prawna wskazuje, które samorz¹dy w Polsce mog¹ poszczyciæ siê najwiêkszymi osi¹gniêciami w pozyskiwaniu œrodków unijnych. Brane s¹ pod uwagê wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami s¹ zarówno w³adze samorz¹dowe, jak i przedsiêbiorstwa, rolnicy i organizacje spo³eczne. Ranking obejmuje zarówno stare, jak i nowe œrodki (z unijnego bud etu ). Podstaw¹ do oceny jest wartoœæ przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkañców wed³ug GUS. Dane pochodz¹ z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmuj¹ umowy podpisane do po³owy kwietnia 2010 r. (bez programów przedakcesyjnych). Szczegó³owe informacje dostêpne na stronie (red.)

6 Str.6.::LUDZIE ECHA ZNAD DRAWY I GWDY DANUTA MAZUR ARTYSTKA POSZUKUJ CA Danuta Mazur urodzi³a siê w 1952 roku w Lublinie. Zainteresowanie sztuk¹ a w szczególnoœci malarstwem wykazywa³a ju od dziecka, wtedy te zaczê³a rysowaæ i malowaæ akwarel¹. Po przyjeÿdzie do Z³ocieñca, ju jako doros³a kobieta kontynuowa³a swoja pasjê tworz¹c z powodzeniem obrazy olejne. Upodoba³a sobie szczególnie pejza a przede wszystkim zaczê³a malowaæ stary Z³ocieniec rekonstruuj¹c w i malowaniu postaci. Jej obrazy by³y zdominowane przez ciep³e, prawie pastelowe barwy i w³aœnie ten koloryt sta³ siê znakiem rozpoznawczym artystki, która jednoczeœnie z malowaniem na p³ótnie zaczê³a tworzyæ obrazy w skórze, ale jednak kiedy zosta³a zaproszona w 2000 roku na I Konkurs Twórców Pojezierza Drawskiego wystawi³a obrazy olejne i zosta³a laureatka I nagrody. Tym co cechuje twórczoœæ stawia³a po raz pierwszy swoje prace na wystawie pracowa³a ju jako instruktor do spraw plastyki w Z³ocienieckim Oœrodku Kultury, gdzie projektowa³a kostiumy dla zespo³ów tanecznych, scenografie co da³o jej inspiracjê do dalszych poszukiwañ twórczych. Wówczas powsta³ cykl obrazów pod wspólnym tytu³em Tañcz¹ce. Przez czternaœcie lat pracy w ZOK-u Danuta Mazur bra³a udzia³ w licznych tork¹ ksi¹ kow¹ stworzy³a ilustracje do ksi¹ ek Zbiór legend 1993, I spotkanie z Zaj¹czkiem 1999, Kruk i Urojenia Pani Mazur jest autork¹ logo Stowarzyszenia Gmin i Drawskiego Parku Krajobrazowego. Tym co fascynuje od kilku lat Danutê Mazur, s¹ batiki. Tê nie³atw¹ formê artystyczn¹ zaczê³a uprawiaæ ju na emeryturze, kiedy mia³a zdecydowanie wiêcej czasu dla siebie. Zaczê³y powstawaæ na tkaninie ciep³e erotyki ale te i martwe natury przedstawiaj¹ce rzeczy codziennego u ytku. Batiki w wykonaniu Danuty Mazur s¹ na tyle udane, e znajduj¹ Batik to rêczna technika barwienia, polegaj¹ca na kolejnym nak³adaniu wosku i k¹pieli tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie miejsca niezamaskowane warstw¹ wosku. Proces woskowania i farbowania mo na, dla uzyskania specjalnych efektów, powtarzaæ wielokrotnie. Technika pochodzi z Jawy, znana by³a w Afryce i Azji od oko³o VIII wieku. W Europie batik zosta³ rozpowszechniony przez importy holenderskie i wytwarzany od koñca XVIII wieku. Szczególnie popularny w pierwszej po³owie XX wieku. chêtnie swoje prace. To, prócz aspektu finansowego powoduje, e sta³a miejsca w sztuce. Nadal nie ma swojej jednolitej drogi, któr¹ kroczy. Wci¹ poszu- swojej wyobraÿni jego wygl¹d z dawnych czasów. Malarstwo olejne by³o ju wówczas jej pasj¹ i sposobem na spêdzanie wolnego czasu. Prócz pejza u pani Danuta zaczê³a próbowaæ swoich si³ w martwej naturze malarsk¹ Danuty Mazur jest to, e w wiêkszoœci przypadków postaci odzwierciedlone na p³ótnie przedstawione s¹ ty³em tak jakby chcia³y zachowaæ sw¹ anonimowoœæ jak¹œ swoj¹ tajemnicê. Ale Pani Danuta kiedy wy- wystawach zbiorowych i indywidualnych miêdzy innymi w Œwidwinie, Drawsku Pomorskim, Z³ocieñcu, Koszalinie, Kaliszu Pomorskim i za granic¹ w Bad Segeberg. Ponadto Danuta Mazur jest uznan¹ w regionie ilustra- nabywców zarówno w kraju jak i za granic¹, nawet w krajach Ameryki Pó³nocnej. Artystka ze Z³ocieñca nie ukrywa, e sprzedaje siê artystk¹ znan¹ nie tylko w Polsce ale te daleko poza jej granicami. Danuta Mazur nie okrzep³a w poszukiwaniu swojego kuje i wci¹ próbuje nowych technik artystycznego wyrazu, co sprawia, e jest artystk¹ nieustannie poszukuj¹c¹. (jjk) ODNALAZ AM SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI Ca³e ycie mieszka³am na Œl¹sku. Pracowa³am w jednym z najwiêkszych trucicieli tego regionu Hucie Katowice i zajmowa- ³am siê na dodatek jego promocj¹. Lasów u nas by³o jak na lekarstwo, chyba e wspomnimy o lesie kominów By³am typowym mieszczuchem, który nie widzi nic poza œwiatem samochodów, tramwajów, poœpiesznego ycia, t³oku na ulicach i ca³ego tego zgie³ku, jaki niesie za sob¹ wielkie miasto. Sarny? A widzia³am w chorzowskim zoo, ze zwierz¹t to mia³am tylko psa pokojowego i oczywiœcie nic z dziczyzny, no, czasami w potrawach, jak znajomy myœliwy miêso przyniós³. Osiem lat temu przesz³am na emeryturê i nagle zaczê³o mi siê nudziæ, bo to i dzieci doros³e i przyjació³ki te same plotki opowiadaj¹. Pewnego letniego dnia 2002 roku zadzwoni³a do mnie moja swatowa, która od roku mieszka³a w Bornem Sulinowie i mówi: Przyje d aj do mnie, zakosztujesz natury. Co mia³am robiæ? Pojecha³am. Po ca- ³onocnej jeÿdzie poci¹giem i busem zawita³am do swatki. Ona od razu zapakowa³a mnie do ³ó ka. Wsta³am gdzieœ oko³o po- ³udnia. Otworzy³am okno, a tu za oknem las. I ten zapach nagrzanej sosny. Coœ wspania³ego! Nagle patrzê- sarny biegn¹ ywe! Wtedy poczu³am, jakby we mnie piorun strzeli³. Ja tu muszê zamieszkaæ- pomyœla³am. I tak siê zaczê³a moja przygoda z Bornem, moim leœnym miastem. W dwa miesi¹ce po pierwszym pobycie tutaj przeprowadzi- ³am siê do tego miasta. Wziêliœmy z mê em kredyt na mieszkanie i mieszkamy tutaj ju siedem lat. Dziœ nie zamieni- ³abym siê na aden Œl¹sk. yjê intensywnie. Nie mam czasu na nudê. Udzielam siê w klubie seniora As. Tutaj chodzê na fitness i aerobik, codziennie uprawiam nordic walking w lesie, gdzie spotykam czêsto moje ukochane sarenki i czasami- niestety- mije. Nauczy³am siê zbieraæ grzyby. Na stare lata stajê siê powoli cz³owiekiem lasu i dobrze mi z tym. Las to dla mnie w tej chwili ycie i jego sens. Daje mi to do zrozumienia nawet Kubuœ mój zaprzyjaÿniony lisek, który codziennie wieczorem przychodzi pod moje okno w oczekiwaniu na smako³yk. Ponadto odkry³am w sobie now¹ pasjê malarstwo. Spróbowa³am na warsztatach w naszym klubie i uda³o siê. Teraz malujê najczêœciej suchymi pastelami i moje obrazy s¹ wystawiane w naszej miejskiej bibliotece, dla mnie to sukces! Teraz jestem utwierdzona w przekonaniu, e wreszcie znalaz³am swoje miejsce na ziemi, e jestem szczêœliwa, e yjê pe³ni¹ ycia. Nazywam siê Ada Sochacka, mam szeœædziesi¹t piêæ lat. Jerzy J. Karkoszka

7 LISTOPAD NR 12 WYDARZENIA::. Str.7 HUBERTUS W ULU W Rozpoczêliœmy z lekkim opóÿnieniem, ok. godziny 13, wyjœciem na Wyjechaliœmy du ¹ grup¹ jeÿdÿców na kucykach, du ych koniach i tówki - to kopyta koñskie uderza³y o przedni¹ czêœæ bryczki, wprowadzaj¹c po- scy chêtni, którzy chcieli rozgrzaæ w ten sposób konie przed gonitw¹, mogli Ulu odby³ siê u nas tradycyjny HUBERTUS. Na szczêœcie pogoda dopisa³a, trafiliœmy na jeden dzieñ bez opadów deszczu i z dopuszczalnie nisk¹ temperatura. Jednak atmosfera i emocje podnosi³y temperaturê, wiec nikt za bardzo nie narzeka³ na jesienn¹ aurê. mane, gdzie ustaliliœmy kolejnoœæ w zastêpie, po czym w³aœciciel Klubu JeŸdzieckiego UL Pan Marek Serafin i prezes klubu- Pan Waldek Lubinski yczyli wszystkim udanego spaceru i zabawy, w skrócie przybli aj¹c równie ideê hubertusowej zabawy, nawi¹zuj¹c do tradycji prawie ka dy wypi³ strzemiennego, po czym ruszyliœmy. bryczk¹, która zamyka³a zastêp - drog¹ na Szczytniki, póÿniej skierowaliœmy siê w stronê Ostrowic i powoli ruszyliœmy w stronê domu. Nie oby³o siê bez przygód - w trakcie spaceru w bryczce pêk³a opona, co spowodowa³o nieoczekiwany przestrach konia oraz dÿwiêki przypominaj¹ce wystrza³y z dubel- p³och wœród koni i jeÿdÿców oraz osób w niej siedz¹cych. Jednak w profes j o n a l n y sposób uda- ³o siê zapanowaæ nad strachem i panik¹ - co skoñczy- ³o siê bez w i ê k s z y c h strat. P r z e d wjazdem do oœrodka zatrzymaliœmy siê na polu, gdzie sta³y snopki siana, wœród których by³ s c h o w a n y lis - zaczêliœmy go szukaæ...bardzo szybko na trop wpad³a jad¹ca na koniu Jaœmin Klaudia, która znalaz³a liska jako pierwsza. Nastêpnie przenieœliœmy siê na parkur, gdzie wczeœniej zosta³ ustawiony tor przeszkód - wszy- sprawdziæ siebie i swoje rumaki pod k¹tem precyzji przejazdu i szybkoœci. Najlepszy czas uzyska³ Pan Robert Gilewicz, ale zaraz za nim, z ró nic¹ kilkunastu setnych sekundy, znalaz³a siê depcz¹ca mu po piêtach Asia Maissner. Zmrok powoli zapada³, kiedy udaliœmy siê na padok po przeciwleg³ej stronie oœrodka, gdzie rozegra- ³a siê gonitwa za lisem. Liskiem by³ Pan Robert Gilewicz, którego taktycznie i w nieoczekiwanym szybkim tempie dopad³a Renata na koniu Budrys. Ona te zosta³a zwyciê czyni¹ gonitwy hubertusowej, pierwszy raz organizowanej przez Klub JeŸdziecki UL. Na koniec w doskona- ³ych humorach i z wypiekami na twarzy udaliœmy siê do sali kominkowej, gdzie zasiedliœmy wspólnie do sto³u. W S Z Y S T K I M UCZESTNIKOM ORAZ O B S E R W A T O R O M DZIÊKUJEMY SER- DECZNIE ZA PRZYBY- CIE I UCZESTNICTWO W PIERWSZYM HU- BERTUSIE W UL- U!!! Beata Schneider Co nowego w S³oneczku i WTZ Barwice? Wrzesieñ i paÿdziernik to miesi¹ce, w których od trzech lat odbywaj¹ siê wyjazdy w ramach wspó³pracy Barwickich oœrodków dla osób niepe³nosprawnych ŒDS S³oneczko i Warsztatów Terapii Zajêciowej z Fundacj¹ im. Stanis³awa Kar³owskiego. W tym roku podopiecz- ni oraz opiekunowie mieli mo liwoœæ przez trzy dni zwiedziæ Hamburg i okolice. Program wycieczki by³ u³o ony bardzo atrakcyjnie, w zwi¹zku z czym uczestnicy mogli zobaczyæ: Park Miniatur, Hamburg noc¹ z perspektywy rejsu statkiem, ZOO, port przemys³owy. Odwiedzili równie oœrodek dla osób niepe³nosprawnych w Rodeshagen, w którym zapoznali siê z ró nymi formami terapii: tkactwem, ogrodnictwem i ceramik¹. Natomiast dla kadry prowadz¹cej oœrodki Fundacja tym razem przygotowa³a czterodniowy wyjazd studyjny do Holandii. Mogliœmy siê przyjrzeæ kompleksowym rozwi¹zaniom, jakie Holendrzy stosuj¹ w pracy z osobami niepe³nosprawnym. Podpatrywaliœmy formy zabiegów pielêgnacyjnych, rehabilitacjê ruchow¹ oraz pracê w takich dzia³ach jak: ogrodnictwo, hodowla krów, serownia, ceramika, wyrób œwiec i inne. Nowoœci¹ jest program ratuj¹cy holenderskie rolnictwo przy wsparciu osób niepe³nosprawnych, które bêd¹ pracowa³y i uczy³y siê jednoczeœnie w gospodarstwie. Te stanowiska pracy bêd¹ dotowane przez pañstwo. Zdaniem Holendrów najlepsz¹ terapi¹ jest sensowna praca, co zreszt¹ popieramy i coraz czêœciej stosujemy w naszych oœrodkach. Organizacjê wyjazdów ³¹cznie z kosztami zapewni- ³a Fundacja im. Stanis³awa Kar³owskiego, której serdecznie dziêkujemy. Tekst: Bogumi³a Bogdziewicz

8 Str.8.::ROZMAITOŒCI ECHA ZNAD DRAWY I GWDY KONSPIRATORZY Kraj nasz wstrz¹sany rewolucyjnym wrzeniem i wyst¹pieniem szerokich mas spo³ecznych, obecny na ustach ca³ego œwiata, wchodzi³ w pocz¹tek lat osiemdziesi¹tych naszego stulecia. Demonstracje, strajki, podziemne wydawnictwa drugiego obiegu, tajne zgromadzenia i powstanie nielegalnych organizacji, wszystko to zwiastowa³o nadejœcie nowych czasów. Dzia³o siê to jednak gdzieœ daleko od nas, poza naszym zasiêgiem, w wielkich aglomeracjach miejskich, w du ych skupiskach ludzkich. JUBILEUSZOWY JUBILER Alicja Laube jest wysok¹, postawn¹ blondynk¹ o niebieskich oczach. Od trzydziestu trzech lat jest ekspedientk¹ w salonie Jubilera w Szczecinku. Ten sklep mówi pani Ala istnieje ju czterdzieœci lat. Widzia³ niejedno. Kupowali tu ludzie srebro i z³oto, kryszta³y i brylanty, zegarki i patery. Za komuny wiele rzeczy sprzedawanych by³o spod lady. Dziœ jest prawie wszystko, nawet zegarki chronometryczne po kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych. Ale Jubilera te dotkn¹³ kryzys. Na przestrzeni ostatnich trzech lat popyt zmniejszy³ siê prawie o czterdzieœci procent. Ludzie maj¹ generalnie mniej pieniêdzy, ale za to jeœli kupuj¹ to rzeczy drogie, na przyk³ad pierœcionki z brylantami. Mo na te zauwa yæ, e powraca moda na kryszta³y, ludzie coraz czêœciej je kupuj¹ jako okolicznoœciowe podarunki dla Najprostszym dzia³aniem dostêpnym dla nas by³o wejœcie w akcjê propagacji nielegalnej bibu³y. Nawi¹zaliœmy kontakt ze œrodowiskiem solidarnoœciowym z Wroc³awia. Od razu naraziliœmy siê na zarzut tchórzostwa. Zarzucili mi, e z tych w³aœnie powodów odmawiam rozniesienia ulotek po wiêkszych zak³adach pracy naszego miasta. Jako przyk³ad do naœladowania podali mi studentów z Wroc³awia, którzy odwa nie rozprowadzaj¹ je na ulicach, dworcach pocztach itp. Zrozumieli jednak po czasie moj¹ racjê, kiedy im uœwiadomi³em, e mój kud³aty ³eb jest tu ogólnie znany i wpadkê zaliczê ju na samym pocz¹tku. Niemniej jednak pomagaliœmy w innej dziedzinie, a mianowicie w³¹czaliœmy siê do zbierania pomocy materialnej dla internowanych przywódców solidarnoœci na naszym poligonie w Jaworzu. By³ wœród nich przysz³y premier p. T. Mazowiecki. Mo e nie wszystkim drawszczanom wiadomo, e g³ównie dziêki niezwyk³ym staraniom naszego ks. Kanonika Wojnickiego uda³o siê w tym czasie uwolniæ na jedn¹ dobê p. Mazowieckiego i sprowadziæ go do Drawska, gdzie w warunkach konspiracyjnych odby³ siê œlub jego syna, a skromne przyjêcie weselne na naszej Plebanii. Bardzo smutne i przykre by³y to czasy dla nas Polaków, jednak nadzieja na zmiany nie opuszcza³a nas ani na chwilê. Zaczêliœmy z czasem sami drukowaæ i rozprowadzaæ ulotki. Prymitywne urz¹dzenia do odbijania tekstów wykonaliœmy sami. Powielaliœmy najczêœciej w lesie na polankach œródleœnych, gdzie roz³o one na pod³o u papiery wysycha³y na s³oñcu. By³ to jeden z trudniejszych momentów naszej konspiracji, bowiem w razie zagro enia nie by³o mo liwoœci szybkiego posk³adania trefnych fantów. Pamiêtam, jak kiedyœ zaskoczeni zostaliœmy nag³ym nadejœciem jakiejœ grupy na nasz¹ polankê. By³o to tak niespodziewane, e nawet nie próbowaliœmy zbieraæ kompromituj¹cych nas materia³ów. Struchleliœmy z przera enia, a za chwilê ju œmialiœmy siê serdecznie. To tylko stado dzików przemaszerowa³o opodal. Byliœmy wzglêdem nich pod wiatr dlatego nas nie wyczu- ³y. Innym razem sta³em na czatach i w razie w razie zagro enia mia³em zagwizdaæ, przypl¹ta³ siê do mnie na tym niby odludziu mój znajomek. Wda³ siê ze w o ywion¹ i d³ug¹ konwersacjê towarzysk¹, a zniecierpliwiony przed³u aj¹cym siê k³opotliwym dla mnie stanem zmuszony by³em go zostawiæ i zrobiæ unik w zaroœla. Ten nie daj¹c za wygran¹ zacz¹³ mnie poszukiwaæ, a e nie dawa³o to rezultatu pocz¹³ gwizdaæ. Wiedzia³em jak¹ to wywo³a reakcjê w ukrytych za drzewami konspiratorach. Natychmiast puœci³em siê biegiem w ich kierunku i szybko uspokoi³em, e to nie ja gwizda³em. K³opotliwym by³o te rozrzucenie tych ulotek w mieœcie. Trzeba to by³o zrobiæ jeszcze przed godzin¹ milicyjn¹. Ulice wieczorem w tamtych czasach nie goœci³y zwyk³ych przechodniów, za to bliskich. Ciekawostk¹ jest fakt, e srebro zaczyna ostatnio wypieraæ z³oto, jest po prostu modne i to w formie pierœcionków i to w formie ³añcuszków i oczywiœcie w formie sygnetów. Ale mody w Jubilerze przychodz¹ rzadko, bo to konserwatywna instytucja trochê angielska w stylu. Ale przecie na tym polega jej dyskretny urok, bo przecie kto nie kocha blasku precjozów? (jjk) roi³y siê od milicjantów i ormowców. Kiedyœ, pamiêtam, zebraliœmy siê we trójkê na placyku nad rzek¹, za nasz¹ stra ¹ po arn¹. Ja, dla lepszej konspiracji wzi¹³em ze sob¹ butelkê wina i musztardówkê, co w razie czego mia³o t³umaczyæ nasze tu zebranie. Œciemni³o siê ju. Podzieliliœmy miêdzy siebie ulotki i rejony miasta, gdzie ka dy z nas mia³ je rozrzuciæ, gdy nagle prosto na nas wpad³ na œwiat³ach jakiœ samochód. Wyhamowa³ gwa³townie i wygasi³ œwiat³a. Us³yszeliœmy trzask otwieranych i zamykanych drzwi. Nie czekaliœmy na dalszy rozwój wypadków, tylko rozbiegliœmy siê i dali nogê. Ja wzd³u rzeki ucieka- ³em w stronê miasta. Tu, po wejœciu na jedn¹ z g³ównych ulic, nadzia³em siê g³upio, prosto na postawiony w poprzek jezdni radiowóz i stoj¹cych obok milicjantów. Dobrze, e nie podkusi³o mnie jakie licho i nie cofn¹- ³em siê z powrotem, zapewne wtedy pogoniliby za mn¹ i niechybnie z³apali. Wyszed³em chwiejnym krokiem pijaka i zacz¹³em oddalaæ siê w przeciwnym kierunku, nas³uchuj¹c pilnie czy nie ruszy³a pogoñ. aden jednak z nich nie ruszy³ siê z miejsca. W tamtych niezwyk³ych czasach by³y te momenty bardziej przykre i mocno niebezpieczne. Jeden z nas zgin¹³ œmierci¹ tragiczn¹. Wypadki potoczy³y siê b³yskawicznie. Pogotowie. Przewóz do szpitala. Próba reanimacji. Z wewnêtrznej kieszeni zmar³ego wypada notes. Jeden z lekarzy podnosi go z ziemi machinalnie otwiera na przypadkowej stronie i czyta pierwsze s³owa: Sztubak, ulotki. W mig orientuje siê w sytuacji. Zatrzymuje notes u siebie, ale œwiadkami tego zdarzenia jest kilka innych osób i nie ma pewnoœci, czy któraœ z nich nie wspó³pracuje z w³adzami. Natychmiast powiadamia mnie o zaistnia³ym zdarzeniu. Wiemy, e szybko musimy pozbyæ siê kompromituj¹cych materia³ów, które mamy u siebie. Najgorzej, e czêœæ z nich znajduje siê w zamkniêtym na klucz domu zmar³ego. Trzeba wiêc z koniecznoœci wtajemniczyæ kogoœ z rodziny, w tym tak tragicznym dla nich dniu. Nie mamy wyboru. Wy³amujemy zamkniêcie i ca³oœæ materia³ów wywozimy do lasu, gdzie zakopujemy noc¹ g³êboko w ziemi. Zdajemy sobie sprawê, e nie jest to pewne zabezpieczenie. Za du o osób zna to miejsce. Po powrocie wykradam siê z domu w tajemnicy przed reszta domowników i przy œwietle latarki wykopuje ulotki i zakopujê w innym miejscu. Teraz jestem ju spokojny, tylko ja jeden znam miejsce ich ukrycia. Ci¹g z³ych zdarzeñ ma dalszy z³owrogi bieg. Podczas rozwieszania ulotek wpada jeden z nas. Trafia do wiêzienia na skutek denuncjacji. Donosicielem jest jeden z mieszkañców ulicy ¹kowej naszego miasta. Uwiêziony kolega osadzony w jednej celi z recydywistami mocno cierpi przeœladowany przez tych przestêpców. Wydaje nam siê wtedy, e taki porz¹dek œwiata pozostanie ju na zawsze. Na szczêœcie myliliœmy siê w swoich s¹dach. Niepokój nasz w tamtych czasach wzbudza³ tak e fakt przekazania w³asnoœciowego mieszkania we Wroc³awiu na tajn¹ drukarniê przez jedn¹ z osób z naszego krêgu. Zdawaliœmy sobie sprawê z tego, e w razie dekonspiracji mieszkanie mo e ulec konfiskacie, tak jak to by³o z samochodami przewo ¹cymi nielegalne druki. Pomimo tych przygnêbiaj¹cych nas faktów nie poddawaliœmy siê psychozie strachu. Gromadziliœmy siê i œpiewem patriotycznych piosenek dodawaliœmy sobie otuchy. Kiedyœ wspólnymi si³ami upiekliœmy wielki tort z napisem tak potwornie antysocjalistycznym, e gdybyœmy zostali zdekonspirowani, to pewnie taka treœæ zaprowadzi³aby nas do wiêzienia o co wówczas nie by³o trudno.. Nieœliœmy go na drugi koniec miasta, ale na szczêœcie nikt nie skontrolowa³ nam pakunku. W owym trudnym czasie chwile smutne przeplata³y siê z weselszymi zdarzeniami, co niejednokrotnie pozwala³o z optymizmem patrzeæ na przykr¹ rzeczywistoœæ. Kiedyœ kupowaliœmy w naszym GS szk³o do szyb okiennych. Prowadz¹ca ten dzia³ sprzeda y pani jakiœ czas podejrzliwie przygl¹da³a siê nam z boku. W pewnym momencie zapyta³a wprost, czy my jesteœmy ormowcami. Zaprzeczyliœmy zdecydowanie i zapytaliœmy sk¹d takie przypuszczenie z jej strony. Odpowiedzia³a, e niedawno kupowa³ u niej szk³o ormowiec, któremu jacyœ wyt³ukli szyby ceg³ami w szklarni. Szczególn¹ wtedy udrêk¹ by³a wprowadzona godzina milicyjna. Uniemo liwia³o to zajêcie kolejki przed sklepem miêsnym w celu wykupienia kartek. Kolejki takie ustawia³y siê ju od godz. 4 rano. Przedtem zaœ przed sklepami przemys³owymi t³umy ludzi koczowa³y nieprzerwanie przez kilka dni i nocy przed spodziewan¹ dostaw¹ towaru. Na zakoñczenie moich wspomnieñ chcia³bym serdecznie podziêkowaæ lekarzom z tamtych czasów oraz wszystkim tym ludziom, którzy mi zaufali na s³owo i podczas zbiórki pieniêdzy powierzali ofiarowane kwoty bez adnego pokwitowania, którego przecie z wiadomych wzglêdów nie mog³em wystawiæ. Dzisiaj z czystym sumieniem mogê wszystkich tych pañstwa zapewniæ, e nie zdefraudowa³em ani grosza. Na pewno w jakimœ stopniu przyczyniliœcie siê do tego, e dziœ uwolnieni od obcej zale noœci yjemy w wolnym kraju i choæ nam jeszcze ciê ko, to jednak powoli zmierzamy do lepszego i w przysz³oœci zjednoczeni z wolnymi narodami Europy potrafimy stawiæ czo³a trudnym wyzwaniom 21-go wieku. E. Piecewicz Materia³ pochodzi z archiwaliów Powiatowej Gazety Drawskiej JARMARK W LUBECE Ju po raz szósty Œrodowiskowy Dom Samopomocy S³oneczko i Warsztaty Terapii Zajêciowej z Barwic w dniach 5-7 listopada 2011 roku prezentowa³y efekty rehabilitacji na jarmarku œwi¹tecznym,,martins Markt w Lubece. Przypominamy, e naszym partnerem jest oœrodek Vorwerker Diakonie (Niemcy), który prowadzi kompleksow¹ dzia³alnoœæ na rzecz osób niepe³nosprawnych. W tym roku nowoœci¹ w ofercie S³oneczka by³y herbatki zio³owe w trzech wersjach (przeciw przeziêbieniu, uspakajaj¹ca i poprawiaj¹ca trawienie) i zio- ³a przyprawowe. Mieszanki sporz¹dzone s¹ z zió³ i owoców zebranych z naszego ogrodu oraz dziko rosn¹cych (lipa i kwiat bzu czarnego). Poza tym jak zwykle syropy z kwiatu mniszka i kwiatu bzu czarnego, ozdoby œwi¹teczne, bi uteria, kartki œwi¹teczne, ciasteczka i bezy. Warsztaty Terapii Zajêciowej zaprezentowa³y wyroby rêkodzie³a m.in.: rêcznie malowane anio³y, stroiki œwi¹teczne, miniaturowe choinki, drewniane miko³aje i wiele innych. Na wspólnym stoisku by³ te akcent promuj¹cy gminê: Miody Drahimskie oraz chleb wypieku Wies³awy Kubali. Bogumi³a Bogdziewicz

9 LISTOPAD NR 12 ROZMAITOŒCI::. NIE ZAŒMIECAJ SWOJEGO SUMIENIA Spalasz œmieci za domem? Wywozisz je do lasu? Nie segregujesz?... To grzech ekologiczny! g³osi ogólnopolska kampania Ministerstwa Œrodowiska. Odpady to obecnie jeden z najwa niejszych problemów ekologicznych. W œci zbiórki zu ytych baterii czy recyclingu starego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Z roku na rok podnoszone s¹ wymagania dotycz¹ce np. poziomów odzysku poszczególnych surowców czy recyclingu. Krok po kroku Polska Ministerstwa Œrodowiska poœwiêconej wyrabianiu ekologicznych nawyków postêpowania ze ŒMIE- CIAMI powsta³ równie spektakl (wg. scenariusza Mariusza Kozubka - re ysera zawodowego teatru religijnego), pt. Nie za- Str.9 Polsce obowi¹zuje ju nowoczesne prawo wzorowane na normach unijnych, dotycz¹ce m.in. konieczno- przygotowuje siê do osi¹gniêcia standardów. W ramach najwiêkszej dot¹d kampanii spo³ecznej œmiecaj swojego sumienia, który zosta³ zaprezentowany w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim 22 paÿdziernika 2010 r. G³ównymi odbiorcami by³y dzieci z kilku klas szko³y podstawowej oraz m³odzie z pierwszych klas gimnazjum. Przedstawienie zawiera³o treœci edukacyjne (proekologiczne), maj¹ce na celu wyrabianie ekologicznych nawyków zapobiegania powstawaniu odpadów lub w³aœciwego z nimi postêpowania. Z uwagi na has³o i klimat telewizyjnej kampanii Nie zaœmiecaj swojego sumienia pojawi³y siê te w¹tki religijne. Anio³owie przez ca³y czas byli stra nikami przyrody, którzy nieustannie musieli krzy owaæ plany przebieg³ym diabe³kom. A zaprezentowani bohaterowie to my zwykli ludzie, którzy powinniœmy zacz¹æ dostrzegaæ potrzebê segregacji odpadów, noszenia zakupów w torbach wielorazowego u ytku, niepalenia w piecach odpadów, zw³aszcza butelek i folii i przemyœleæ ka dy zakup, zw³aszcza towarów w tych najmniejszych kusz¹cych opakowaniach, by wokó³ nas nie ros³y góry œmieci. Choæ w spektaklu pojawi³ siê te fragment o stworzeniu œwiata i Apokalipsy, ca³oœæ by³a przyjazna i zabawna. Swoj¹ wiedzê na temat recyklingu odpadów widzowie mogli zaprezentowaæ w kilku proponowanych quizach. Mamy nadziejê, e wzroœnie równie u nich poczucie odpowiedzialnoœci za œrodowisko. (jjk) MA GORZATY UFNAL FASCYNACJA IKON Ma³gorzata Ufnal ze Z³ocieñca jest emerytk¹. Ca³e swoje pracowite ycie przepracowa- ³a w bibliotece miejskiej w Z³ocieñcu, gdzie prócz funkcji bibliotekarki zajmowa³a siê tworzeniem wystaw artystycznych, gdzie wystawiali prace artyœci z regionu Pojezierza Drawskiego jak i spoza niego. Zaczê³o siê jeszcze w 1972 roku. By³ rok kopernikañski. Trzeba by³o zrobiæ wystawê tematyczn¹ w bibliotece. Pieczê nad ni¹ powierzono pani Ma³gorzacie. Ta postanowi³a znaleÿæ portret narodowego astronoma, tego nigdzie nie by³o, w adnym sklepie ca³ego powiatu. M³oda bibliotekarka spróbowa³a namalowaæ portret Wielkiego Miko³aja odwzorowuj¹c go z miniatury Matejki. W tym celu kupi³a czarny tusz i bri- stol. Namalowa³a obraz, który zawiesi³a w sali wystawienniczej. Nastêpnego dnia ekspozycjê otwierali miejscy notable, nie mogli siê nadziwiæ sk¹d pracownice biblioteki maj¹ tak wspania³y drzeworyt. Ma³gorzata uwierzy³a we w³asne si³y i postanowi³a tworzyæ. Zaczê³a od prostych obrazków, stopniowo przez kilka lat próbowa³a swojego kunsztu. Zaczê³y powstawaæ obrazy coraz dojrzalsze, bardziej precyzyjne, dopracowane form¹ i treœci¹. Pani Ufnal zaczê³a malowaæ portrety i martwe natury. Nie przepada³a szczególnie za pejza- em, natomiast poczê³a tworzyæ dzie³a pe³ne piersiastych blondynek, gdy jak twierdzi chcia³a pokazaæ w namalowanych kobietach to czego natura jej posk¹pi³a. Kilka lat temu pani Ma³gorzata, która jest osob¹ bardzo wierz¹c¹, otrzyma³a miniaturkê ikony Rublowa przedstawiaj¹c¹ œwiêt¹ rodzinê. By³o to dla niej jak uderzenie gromu. Natychmiast przyst¹pi³a do malowania ikony na p³ótnie. Tak powsta³o jej pierwsze zafascynowane malarstwem bizantyjskim, dzie³o. Dziœ, M a ³ g o - rzata Ufnal, maluje ikony zgodnie z tradycj¹ na desce. Powstaj¹ d z i e ³ a przepiêkne, kapi¹ce od z³otej farby i w s c h o d - n i e g o przepychu. Na œcianie pyszni¹ siê swoim splendorem. Ale by przybli yæ osobê pani Ma³gorzaty to trzeba powiedzieæ, e jest prawd z i w y m c z ³ o w i e - kiem renes a n s u. Otwarta na l u d z i wspó³pracowa³a z Anonimowymi Alk o h o l i k a - mi i narkomanami. Udziela³a porad i prowadzi³a zajêcia z wychowania seksualnego w szko³ach, gdy jest absolwentk¹ studium u prof. Lwa-Starowicza, leczy ludzi metod¹ reiki, czyli œwiecowania uszu Indian Hopi, wierzy w parapsychologiê i bioenergoterapiê, sama leczy energi¹. Twierdzi, e nie ma ludzi z³ych, s¹ tylko tacy do których inni nie umiej¹ dotrzeæ. Z optymizmem patrzy w przysz³oœæ, mówi¹c, e jeszcze masê rzeczy ma do namalowania. Jerzy J. Karkoszka

10 Str.10.::RÓ NE ECHA ZNAD DRAWY I GWDY Twórczo w Szczecinie W tym roku grupa uczestników w sk³adzie: Karolina Kraus, Teresa Kasperowicz, Magdalena Wiœniewska, Daniel Pluta, Piotr Winnicki, Marcin Wolañski wraz z opiekunami Milen¹ Kowalik, Dorot¹ F¹fara i Paw³em Jaksendrem, zaprezentowa³a program artystyczny pod tytu³em Kibic Euro Zaœpiewano w nim ywio³o- we piosenki mundialowe oraz utwór A. Osieckiej pt. atwopalni. Na przygotowanym stoisku pod nazw¹ Wenecja pokazano piêknie zdobione maski, bi uteriê oraz prace wykonane metod¹ witra u. Efektem przygotowañ i pracy zespo³u jest wyró nienie za najciekawsze stoisko wystawiennicze w postaci statuetki i kosza s³odyczy. Festiwal ten jest imprez¹ cykliczn¹ maj¹c¹ na celu integracjê i aktywizacjê osób niepe³nosprawnych. Organizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³odzie y Niepe³nosprawnej Ruchowo Têcza. Podczas jego trwania, podopieczni kilkudziesiêciu organizacji i placówek dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych zaprezentowali swoje prace na przygotowanych stoiskach oraz interesuj¹ce wystêpy sceniczne. Dorota F¹fara W szczeciñskim Centrum Handlowo- Rozrywkowym Galaxy odby³ siê Festiwal Twórczoœci Osób Niepe³nosprawnych Twórczoœæ Nie Zna Barier. Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy-Oœrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku Pomorskim uczestniczy³ po raz drugi w tym festiwalu. Wspomnienia Zenona Matkowskiego, w³aœciciela grupy kapita³owej Matkowski, najwiêkszego pracodawcy w Bornem Sulinowie ZACZYNA EM NA AMUNICYJNEJ SKRZYNCE Wszystko zaczê³o siê w 1993 roku. Ja rozwija³em swoj¹ firmê w Krzy u, sk¹d pochodzê, mój kuzyn natomiast by³ odpowiedzialny za przejêcie Bornego Sulinowa od wojsk radzieckich. Pewnego dnia zadzwoni³ do mnie i powiedzia³ Co ty siê bêdziesz tam gniót³ w tych ciasnych popegeerowskich halach, przyje d aj tutaj, tu s¹ olbrzymie hale po czo³gach i sprzêcie pancernym. Przyjecha- ³em na miejsce, obejrza³em to wszystko i postanowi- ³em zaryzykowaæ. A tu wszystko by³o dziewicze nie by³o pr¹du, telefonu, nic. Za to w³adze bardzo przychylnie odnosi³y siê do inwestorów, wójtem gminy Silnowo, do którego nale a³o wówczas Borne Sulinowo, by³a pani Teresa Knopik osoba bardzo yczliwa nowym inwestycjom i ludziom chc¹cym coœ w miasteczku zrobiæ, tak, e wszelkie pozwolenia na dzia³alnoœæ za³atwiliœmy naprawdê bardzo szybko. Zaczêliœmy zwoziæ maszyny, pamiêtam, e pierwsze zlecenia i zamówienia z braku biurka pisa³em na odwróconej do góry dnem skrzynce po amunicji, do telefonu jeÿdzi³em albo do Silnowa, albo do Szczecinka, bo wtedy komórek jeszcze nie by³o. Tak powstawa³ Euromatex, pierwszy zak³ad produkcyjny na terenie miasta. Pamiêtam, na pocz¹tku nie by³o tutaj w ogóle ludzi do siê z kilkunastu TIR-ów. Dziœ produkcja w moich zak³adach idzie bez przeszkód, mieliœmy w tym roku co prawda trochê k³opotów, bo ze wspó³pracy wycofa³a siê warszawska Ikea i by³o trochê zawirowañ, ale jesteœmy znów na prostej, trochê mi przykro, e w tych trudnych chwilach w³adze miasta nie wspomog³y nas, ale widocznie mieli do nas zaufanie, e sami sobie damy radê. Na przestrzeni ostatnich lat piêciokrotnie zdobywaliœmy laur Gazela biznesu, co znacznie podnosi presti naszej grupy kapita³owej. Jesteœmy najwiêkszym pracodawc¹ w Bornem Sulinowie i jednym z najwiêkszych w powiecie szczecineckim, a nasi pracownicy nie narzekaj¹ na zarobki i zaplecze socjalne. yje nam siê po prostu dobrze. Jerzy J. Karkoszka pracy, tote musia³em przywieÿæ piêædziesi¹t osób kadry z Krzy a, zainstalowaliœmy ich w by³ym hotelu poradzieckim i zaczêliœmy szukaæ ludzi do pracy w okolicy. Ci, którzy przychodzili, to byli pracownicy miejscowych pegeerów nie mieli pojêcia o nowoczesnych maszynach, o stolarstwie, o kulturze pracy, a tu z Europy przychodzi³y zamówienia na elementy programu ogrodowego, bo tak¹ galanteriê ogrodow¹ moja firma wówczas produkowa³a. Mia³em wówczas trzydziestu robotników z Krzy a, którzy uczyli miejscowych pracowników, na czym polega praca w zak³adzie. Sz³o to wszystko bardzo opornie i trzeba by³o trzech lat na wyuczenie nowej kadry produkcyjnej, ale za to dzisiaj ludzie, którzy zostali wykszta³ceni w tamtych latach, œwiec¹ przyk³adem, s¹ bardzo pracowici i s¹ naprawdê dobrymi fachowcami. Dziœ w Bornem Sulinowie istniej¹ dwa zak³ady grupy Matkowski. Zatrudniaj¹ razem czterysta osób i robi¹ olbrzymi¹ produkcjê: jeden sto³ów sztuk miesiêcznie, zaœ drugi nadal produkuje galanteriê ogrodow¹ dla Anglików i Niemców. Jako ciekawostkê nale y podaæ, e ca³a produkcja jest rozwo- ona po Europie w³asnym transportem sk³adaj¹cym

11 LISTOPAD NR 12 INICJATYWY::. Str.11 Jak bawili siê w rekreacjê ruchow¹ nasi rodacy w czasach dawnych choæ nie tak odleg³ych. Otó powszechnie wiadomo, e jeszcze kilkadziesi¹t lat temu ruchu to oni mieli doœæ. Czêœciej chodzili piechot¹ lub jeÿdzili konno, oczywiœcie mniej jedli, a codzienne ycie wymaga³o od nich wiêcej wysi³ku fizycznego, który dziœ wykonuj¹ za nas maszyny. A jednak rekreacja ruchowa i sport nie by³y im obce. Cofnijmy siê zatem w czasie o te sto kilkadziesi¹t lat aby zobaczyæ jak to wtedy wygl¹da³o. Korzenie W roku 1867, a wiêc u schy³ku dziewiêtnastego stulecia powo³ano do ycia Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³. Jego dzia³alnoœæ polega³a na krzewieniu szeroko rozumianej kultury fizycznej w myœl has³a Mens sana in corpore sano czyli parafrazuj¹c W zdrowym ciele zdrowe ciele Poniewa ukrytym przed ówczesnymi zaborcami celem Towarzystwa by³o wykszta³cenie mówi¹c krótko sprawnego wojska, tak wiêc wychowankowie TG Sokó³ musieli umieæ siê biæ. Podpor¹ i podstaw¹ wyspecjalizowanej umiejêtnoœci walki jest ujmuj¹c rzecz ogólnie trening ogólnorozwojowy czyli najproœciej po grecku gimnastyka. Tak wiêc æwiczono w Towarzystwie przeró ne formy atletyczne w celu podniesienia poziomu sprawnoœci ogólnej. Zaœ od ogó³u do szczegó³u prowadzi³ trening specjalistyczny czyli nauka walki. Prezes Antoni Durski napisa³ traktat o szermierce siecznej czyli pos³ugiwaniu siê szabl¹. Dorobek europejski w dziedzinie pos³ugiwania siê bia³¹ broni¹ jest równie bogaty i mo emy doñ œmia³o zaliczyæ jeszcze: germañski miecz, francusk¹ szpadê, hiszpañskow³oski rapier, ogólnoeuropejski bagnet na karabinie czy choæby s³ynn¹ lancê, któr¹ mo na siê pos³ugiwaæ tak konno jak i pieszo. Powsta³y równie w tym samym okresie opracowania monograficzne pisane przez instruktorów o szermierce na ca³e cia³o. Pod t¹ dziwn¹ nazw¹ kryje siê dziewiêtnastowieczny europejski kickboxing. Otó jak siê okazuje znane by³y w owym czasie w Polsce zarówno angielski boks jak i francuskie Savate. Ta ostatnia sztuka walki posiada³a równie w swoim arsenale oprócz rêcznych technik bokserskich dobrze rozwiniête, specjalistyczne kopniêcia. Tak wiêc mo emy œmia³o w tym przypadku u ywaæ wspó³czesnego okreœlenia kickboxing. Formy gimnastyczne polega³y na æwiczeniach atletycznych w szeroko rozumianym pojêciu tego s³owa. Wykonywane tak indywidualnie jak i zbiorowo. Panie potrafi³y dla przyk³adu æwiczyæ nieznanym ju dziœ wywijad³em, a panowie uprawiali szwedzk¹ gimnastykê. Co ciekawe æwiczono równie jak ju wspomnia³em sztuki i sporty walki. Projekt Aby temat ten odœwie- yæ powsta³ projekt Sokolnia powo³any do ycia przez dwie firmy: Seepoint Tomasza Bachula, U³añska fanta- Projekt Sokolnia czyli waleczny fitnes po staropolsku zja Moniki Wrony oraz Stowarzyszenie Szabla i ³uk. Sokolni¹ nazywano dawno temu obiekt, który s³u y³ jako sala gimnastyczna. G³ównym celem projektu sta³a siê rekonstrukcja sarmackich umiejêtnoœci orê nych czyli mówi¹c proœciej polskie sztuki walki, a w ujêciu r o z s z e r z o - nym europejskie. Czy kied y k o l w i e k i s t n i a ³ y? Otó tak. Czy by³y to tylko sporty czy ju sztuki mo na siê spieraæ aczkolwiek na pewno istnia³y. Do naszych czasów dotrwa³y pod postaci¹ biuletynów, monografii i pamiêtników wraz z ikonografi¹ materia³y traktuj¹ce o walce szabl¹, ciêciu siê w palcaty, biciu na bagnety, w³adaniu lanc¹ czy choæby wspomniany powy ej kickboxing. Tak wiêc jest w czym wybieraæ choæ taki obiekt, o którym mowa trzeba bêdzie wraz ze wspomnianymi umiejêtnoœciami dopiero do ycia powo³aæ. I to w³aœnie jest misj¹ projektu. Dzia³anie czyli fitnes po staropolsku. PAMIÊCI NIEZ OMNYM W dniu w Z³ocienieckim Oœrodku Kultury z inicjatywy Trójmiejskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej odby³ siê wieczór poœwiêcony niez³omnym o³nierzom Rzeczpospolitej pt.wyklêci. Rzadko siê o nich pamiêta. Przy okazji rocznic odzyskania niepodleg³oœci wspomina siê na ogó³ legiony Józefa Pi³sudskiego, bohaterskich obroñców Lwowa, a mordowani w kazamatach UB ostatni obroñcy niepodleg³oœci gin¹ we mgle pamiêci. Przedstawiony na scenie ZOK-u program by³ poetyck¹ opowieœci¹ o starciu narodu polskiego z sowieckim imperium z³a. Ballady Andrzeja Ko³akowskiego poœwiêcone podziemiu niepodleg³oœciowemu, wywózkom na sybir, zbrodniom sowieckim, w tym zbrodni katyñskiej, takie jak,,przysiêga,,,katyñ, Port Magadan,,,Inka,,, Rostrzelana Armia i inne ilustrowane by³y inscenizacjami przygotowanymi przez TGRH. Grupa odtworzy³a miêdzy innymi scenê przes³uchania i wykonania wyroku na Danucie Siedzikównie Ince bohaterskiej sanitariuszce 5. Wileñskiej Brygady AK, widzowie mogli te obejrzeæ wstrz¹saj¹c¹ scenê najœcia sowieckich o³daków na dom polski. Du e wra enie robi³y równie statyczne sceny symboliczne, upamiêtniaj¹ca jednego z wybitnych dowódców podziemia niepodleg³oœciowego majora Józefa Kurasia Ognia i symboliczna scena nawi¹zuj¹ca do mordu katyñskiego. Osoba konia ³¹czy wszystkie wspomniane powy ej formy rekreacji ruchowej po³¹czone z rekonstrukcj¹ historyczn¹. Jeœli chcemy fitnesowaæ czyli uprawiaæ rekreacjê ruchow¹ jak nasi pradziadowie, a oni wiedzieli jak to robiæ to trzeba nauczyæ siê, jak boksowaæ, fechtowaæ, jeÿdziæ konno, a mo e te za okazj¹ strzelaæ z ³uku refleksyjnego w³aœnie konno. Miasto Z³ocieniec posiada olbrzymi potencja³ jeœli jedynie wspomnieæ rzadko spotykany chów zimny koników w Polsce nieliczny. Celem niniejszego artyku³u jest wzbudzenie w czytelniku zainteresowanie rodzim¹ histori¹ pisan¹ przez tych, którzy bior¹ we wspomnianym procesie czynny udzia³. (r) Przedstawieniu, przygotowanym przez TGRH, towarzyszy³a wystawa, na której zwiedzaj¹cy mogli podziwiaæ uzbrojenie i umundurowanie partyzantów z leœnych brygad. Wspó³organizacja programu wpisuje ZOK na listê placówek kulturalnooœwiatowych udostêpniaj¹cych swoje sceny edukacji historycznej. Niew¹tpliwym sukcesem zorganizowanego spotkania by³ udzia³ m³odego pokolenia. Sporo m³odzie y widaæ by³o na widowni, ale w szczególny sposób trzeba wyró niæ grupê uczniów Gimnazjum nr 1 ze Z³ocieñca, która wziê³a aktywny udzia³ w przedstawieniu. Miejmy nadziejê, ze dziêki tym i podobnym inicjatywom, pamiêæ o Niez³omnych nie zaginie. (r)

12 Str.12 W wiejski klimat imprezy wprowadzi³y wiejskie stoiska, dekoracja sali i scenografia przygotowane przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Suliszewo Tematyczne zajêcia warsztatowe prowadzili.::wydarzenia Sztuka Zderzenia czyli Wiejskie Potyczki ze Sztuka pod patronatem Starosty Powiatu Drawskiego Stanis³awa Cybuli nych prezentowanych ubiorów. W roli modelek wyst¹pi³y uczennice z³ocienieckich szkó³: Ania B¹kowska panna m³oda, druhny - Ró a Hawryluk i Ewelina Soroka, goœcie weselni: Paulina Ka- Udzia³ w corocznych Wyborach Miss Pojezierza Drawskiego stylizacja i prezentacje kolekcji: Dziewczyna Tarzana i inne. Pokazy na wielu imprezach lokalnych z udzia³em miejscowej m³odzie y.- Szanty, Dni Z³ocieñca : Papierowa kolekcja, Dziewczyna bosmana Mia³a baba koguta i inne. Prezentacja na wielu imprezach pozaregionalnych, miêdzy innymi w Ba³tyckim Teatrze Dramatycznym 2008r. gdzie w roli modelek widowisko plenerowe prezentowa³a Anita Baliñska. Ceramik-hobbysta ze Z³ocieñca, cz³onek Stowarzyszenia ProArte. Pracuje w starojapoñskiej technice raku. Barwne efekty swoich prac uzyskuje dziêki wykorzystaniu tlenków metali oraz procesowi redukcji, jakiemu poddawane s¹ wypalane wyroby. Podstawy pracy w glinie zdoby³a uczestnicz¹c w zajêciach ceramicznych prowadzonych przez Z³ocieniecki Oœrodek Kultury. W pog³ê- ECHA ZNAD DRAWY I GWDY Coroczne spotkania w Kosobudach na imprezie Kartofel Festiwal zainicjowanych przez Udo Thiela, wspieranych organizacyjnie i finansowo przez burmistrza Z³ocieñca Waldemara W³odarczyka oraz Radê So³eck¹ Kosobud so³tysa Kazimierza Korzeniowskiego i Agencjê Koncertowo- Reklamow¹ Mariusza Nagórskiego, a tak e w partnerstwie- Stowarzyszenie Odnowy Wsi Suliszewo Gra ynê Dudka i Stowarzyszenie ProArte Jadwigê Adrianowsk¹ wykazuj¹ integracjê mieszkañców wsi powiatu drawskiego na obszarze aktywnoœci artystycznej oraz zwiêkszaj¹ ofertê kulturaln¹ regionu i jego atrakcyjnoœæ turystyczn¹. Za³o eniem dzia³añ festiwalowych jest tak e propagowanie Sztuki pod has³em Sztuka Zderzenia, gdzie na wspólnej p³aszczyÿnie ³¹czy siê sztuka wspó³czesna inspirowana twórczoœci¹ ludow¹ i sztuka ludowa, do której wprowadzono elementy wspó³czesne. wyst¹pi³y s³uchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku bianiu ceramicznej wiedzy pomóg³ miedzy innymi Da- apetytem prowadzi³a Anita Baszkowska, cz³onek Stowarzyszenia ProArte. mieszkanka Z³ocieñca. Absolwentka: Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie kierunek wystawiennictwo, Policealnego Studium Rzemios³ Artystycznych - kierunek konserwacja mebli zabytkowych, Instytutu Wzornictwa na Politechnice Koszaliñskiej. Magister sztuki specjalizacja wzornictwo. Niemczech. Wiele prac jest w zbiorach prywatnych na terenie Europy i Ameryki Pó³nocnej. Bi uteria z apetytem to temat kolejnych warsztatów z cyklu Bramy Sztuki maj¹cych na celu pobudzenie u m³odych ludzi kreatywnego myœlenia poprzez zastosowanie bardzo znanych produktów jakimi s¹ warzywa czy owoce. Patronat- Starosta Po- cz³onkowie Stowarzyszenia ProArte, którzy przekazuj¹c swoje umiejêtnoœci i wiedzê uczestnikom spotkania na prowadzonych otwartych, ogólnodostêpnych zajêciach, wprowadzali uczestników w zagadnienia sztuki wspó³czesnej. Tegoroczni uczestnicy spotkania 06 listopada na Kartofel Festiwal mieli mo - liwoœæ uczestniczenia w warsztatach: - Teatr Mody zaprezentowa³ widowisko modowe - Wesele w stylu folk. Zaproszeni przez modelki do tañca widzowie czynnie uczestniczyli w spektaklu jako goœcie weselni. Przeniesione do wspó³czesnego wzornictwa elementy haftu ludowego, wzory chust ludowych i kolorystyka stanowi¹ o bogactwie barw i elementów dekoracyj- puœciñska, Jola Kopacewicz, Sara Kubiak, Roksana Panas, Sara Rybarczyk, Karolina Toœ. Gospodarz wesela Krzysiek Andrzejkowicz. Projekty ubiorów i realizacja Jadwiga Adrianowska. Inicjator i prezes Stowarzyszenia ProArte. Absolwentka podyplomowych studiów Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu. Wieloletnie doœwiadczenia w Kolegium Mody, w tym wspó³udzia³ w organizowaniu imprez i prezentacje autorskich kolekcji ubioru oraz stylizacja ubiorów na imprezach : Wybory Miss Polonia (regionalne) Po³czyn Zdrój, Koszalin,(2004r.), pokaz Dziewczyna harleyowca jako support przed wystêpem zespo³u Wilki Amfiteatr Koszalin2004r. Politechniki Koszaliñskiej. G³ówny kierunek dzia³añ - TEATR MODY, to teatralizacja pokazów mody, gdzie zarówno budowana na ywo scenografia, prezentowane ubiory i uczestnicz¹ca w spektaklu widownia stanowi¹ o wyrazie artystycznym widowiska. Aktualne kolekcje : cykl Cztery pory roku i Folkowe impresje. - Nocny wypa³ gliny - riusz Osiñski oraz ceramiczne portale internetowe. Inspiracje czerpie g³ównie z natury. Sk³ania siê ku po³¹czeniu unikatowoœci wykonywanej ceramiki z jej u ytkow¹ funkcj¹ (mozaika i dekory ceramiczne, lampy). Obecnie jej prace mo na ogl¹daæ w z³ocienieckiej Galerii Piwnica z któr¹ wspó³pracuje od czasu jej powstania. Uczestniczy³a w kilku wystawach zbiorowych, min. w Ksi¹ nicy Pomorskiej w Szczecinie i na Zamku Œwidwiñskim. Strona internetowa - warsztaty Bizuteria z Bra³a udzia³ w licznych plenerach w Polsce i za granic¹, efektem czego by³y prace prezentowane na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce i poza jej granicami. Obecnie jej prace mo na zobaczyæ w zrzeszaj¹cej profesjonalistów galerii Kunsttick w wiatu Drawskiego Stanis³aw Cybula Mecenat Burmistrz Z³ocieñca Waldemar W³odarczyk Wspó³praca Stowarzyszenie Odnowy Wsi Suliszewo Gra yna Dudka Realizacja Stowarzyszenie ProArte Jadwiga Adrianowska. (red.)

13 LISTOPAD NR 12 Stowarzyszenie LGR Partnerstwo Drawy ju z umow¹! WIEŒCI Z LGD::. Str.13 Dnia 9 listopada 2010 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy w Szczecinku zawar³o umowê z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Informujemy, e dnia 9 listopada b.r. w Szczecinie, na Zamku Ksi¹ ¹t Pomorskich odby³o siê uroczyste spotkanie zwi¹zane z podpisaniem umów pomiêdzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wybranymi lokalnymi grupami rybackimi z terenu województwa zachodniopomorskiego na realizacjê Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Z ramienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy w Szczecinku podpisy sk³adali Wiceprezes Stowarzyszenia Grzegorz Witkowski oraz Sekretarz Stowarzyszenia Ryszard Jasionas. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego W³adys³aw Husejko, Wicemarsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego Jan Krawczuk oraz Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddzia³ Regionalny w Szczecinie Jaros³aw ojko. Przypomnijmy, e podpisanie umowy wi¹ e siê z pozyskaniem przez Stowarzyszenie LGR Partnerstwo Drawy œrodków finansowych rzêdu 18 milionów z³otych, a wszystko to w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego Zrównowa ony Rozwój Sektora Rybo³ówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich. Cytuj¹c Marsza³ka W. Husejko by³ to historyczny dzieñ dla regionu, poniewa dziêki podpisanym umowom do województwa wp³ynie blisko 100 milionów z³otych. tekst : LGR Partnerstwo Drawy fot. LGR Partnerstwo Drawy DOFINANSOWANIE NA KOLEKTORY S ONECZNE warto wiedzieæ Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z Bankiem Ochrony Œrodowiska S.A. realizuj¹ Program na czêœciowe sp³aty kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i monta kolektorów s³onecznych pt.: Program dla przedsiêwziêæ w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Z kredytu na zakup kolektorów mog¹ skorzystaæ: * osoby fizyczne posiadaj¹ce prawo do dysponowania jedno lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, * wspólnoty mieszkaniowe instaluj¹ce kolektory na w³asnych budynkach wielolokalowych. Uwaga!Z dotacji na czêœciow¹ sp³atê kredytu nie mog¹ skorzystaæ osoby lub wspólnoty mieszkaniowe, które s¹ odbiorcami ciep³a z miejskiej sieci ciep³a!!! Jakie koszty podlegaj¹ refundacji: - koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwi¹zania technologicznego zwi¹zanego z monta- em instalacji do przygotowania ciep³ej wody sporz¹dzonego przez osobê uprawnion¹ do projektowania, - koszt zakupu nowego kolektora, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, - koszt zakupu ciep³omierza spe³niaj¹cego normy PN EN 1434, - koszt monta u kolektora, - podatek od towarów i us³ug VAT, Tryb postêpowania: 1) Klient sk³ada w Banku wniosek o dotacjê wraz z wnioskiem o kredyt. Formularze wniosków udostêpnia Bank, 2) Bank, po dokonaniu oceny zdolnoœci kredytowej i podjêciu decyzji Kredytowej, udziela kredytu, 3) Po podpisaniu umowy kredytu i zrealizowaniu przedsiêwziêcia, Kredytobiorca wystêpuje do Banku o wyp³acenie dotacji poprzez z³o enie protoko³u ostatecznego odbioru przedsiêwziêcia oraz innych dokumentów okreœlonych w umowie kredytu, 4) Po uzyskaniu protoko³u koñcowego odbioru przedsiêwziêcia, Bank wystêpuje do NFOŒiGW z wnioskiem o wyp³atê dotacji. Dotacja ze œrodków NFOŒiGW w wysokoœci 45% kosztów kwalifikowanych zadania, bêdzie wyp³acona po potwierdzeniu przez Bank zrealizowania przedsiêwziêcia oraz osi¹gniêcia efektu ekologicznego to samego z efektem rzeczowym. Dotacja zmniejszaæ bêdzie jednorazowo zad³u enie Klienta w Banku poprzez skrócenie okresu kredytowania lub zmniejszenie rat kredytu. Szczegó³owe informacje i odpowiedzi na pytania dostêpne s¹ na stronie NFOŒiGW:http://www. nfosigw. gov. pl/srodkikrajowe/doplaty-do-kredytow/faq/ Anna Korycka Kozio³ LGD Partnerstwo Drawy

14 Str.14.::ROZMAITOŒCI ECHA ZNAD DRAWY I GWDY Ruch Rycerski ze Z³ocieñca Pocz¹tki Dawno, dawno temu, jeszcze w XX wieku, na terenach nieopodal dwóch sióstr - Drawy i W¹sawy, jak œpiewa³o Stare Dobre Ma³ eñstwo, pojawi³ siê pierwszy miecz wspó³czesnego Ruchu Rycerskiego. Broñ oczywiœcie sama do nas nie przywêdrowa³a, przywióz³ j¹ pewien m³ody z³ocieniak Przemys³aw Smoter (Smoku). Zarówno miecz, jak i Smoku mieli wielk¹ moc: zjednywanie pasjonatów. Brzmi jak legenda, ale taki w³aœnie by³ pocz¹tek rycerstwa z³ocienieckiego. Z³ocieniec miasto rycerstwa Pocz¹tki odtwórców historycznych by³y trudne. W Z³ocieñcu, w roku 1997 rozpoczê³y siê pierwsze spotkania i treningi szermierki œredniowiecznej. Zaczêto tworzyæ w³asny sprzêt ze starych blach, garnków i resorów. Informacje mo na by³o zdobywaæ z nielicznej literatury. Teraz, mimo Internetu i mnogoœci bractw rycerskich, wcale nie jest ³atwiej. Zmieni³y siê standardy i wymagania Ruchu Rycerskiego (RR). Najtañszy sprzêt i strój dla rycerza to koszt rzêdu od 4 do nawet kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. Wyjazdy na turnieje s¹ drogie, a poziom walcz¹cych coraz wy- szy. Jeszcze parê lat temu w Z³ocieñcu odbywa³y siê du e turnieje rycerskie, na które przyje d a- ³y dziesi¹tki osób z RR z ca³ej Polski. Prezentowano walki, rzemios³o, tañce i œredniowieczne zwyczaje. Wraz ze zmian¹ wymagañ w sprzêcie i stroju wspó³czesnego rycerstwa wszystko ucich³o. Grupy sk³ada³y siê przede wszystkim z m³odzie y. Uzbieranie kilkuset z³otych na jeden miecz nie by³o ³atwe. I tutaj z pomoc¹ przychodz¹ fundacje wspieraj¹ce lokaln¹ aktywnoœæ. RR i spo³eczna aktywizacja W 2006r. Grupa Odtwórstwa Historycznego von Borcke i Dru yna Rycerska Zamku Falkneburg Czarna Wataha wspólnie zajê³y siê odnawianiem dziedziñca z³ocienieckiego spichlerza. W samym spichlerzu pojawi³ siê k¹cik rycerski z ekspozycj¹ sprzêtu. Latem zorganizowano w nim turniej, na którym pojawi- ³a siê setka rycerstwa. Wszystko by³o mo liwe dziêki dotacji z programu Make a Connection. W 2007 r. ponad pó³ tysi¹ca mieszkañców Z³ocieñca mog³o zobaczyæ inscenizacjê porwania ksiêcia Wilhelma z Geldrii przez œredniowiecznych z³ocieniaków. Do organizacji G.O.H. von Borcke zaprosi³ pozosta³e bractwa ze Z³ocieñca, kilkadziesi¹t osób z RR spoza miasta, a nawet burmistrza Pana Waldemara W³odarczyka, który zosta³ narratorem. Inscenizacja odby³a siê w ramach projektu,,dzia³aj Lokalnie. Ju rok póÿniej G.O.H. von Borcke wraz z Chor¹gwi¹ Pomorsk¹ nakrêcili film o zatargu drahimskim. W samym Internecie obejrza³o go ponad 700 osób. Film by nie powsta³, gdyby nie dofinansowanie z kolejnej edycji,,dzia³aj Lokalnie. W tym momencie ktoœ móg³by siê zastanowiæ, dlaczego bractwa nie robi¹ projektów, gdzie mogliby za pieni¹dze z dofinansowania kupiæ sobie ca³y ten drogi sprzêt i stroje? Dlaczego nie robimy tego dla w³asnych korzyœci? OdpowiedŸ jest prosta korzyœci s¹ wielkie, nawet jeœli nie s¹ materialne. Dajemy ludziom, zw³aszcza tym m³odym, alternatywê w mieœcie, Mimo trudnoœci rycerstwa w Z³ocieñcu nie brakuje. adne miasto wielkoœci Falkenburga nie mo e pochwaliæ siê a trzema grupami rycerskimi: Bractwo Rycerskie Grodu Soko³a, za³o yciel: Micha³ Œl¹czka Dru yna Zamku Falkenburg Czarna Wataha, za³o yciel: Bart³omiej Lenart Grupa Odtwórstwa Historycznego von Borcke, za³o yciel: Waldemar ojek gdzie jedynym wyjœciem wydaje siê bytowanie przy piwku albo telewizorze. Anga ujemy nasz¹ lokaln¹ spo³ecznoœæ, zmieniamy chandrê i nudê w pasjê i rozwój. Zmieniamy siebie, mieszkañców i przysz³oœæ naszego miasta korzystaj¹c z jego przesz³oœci. Dzia³amy Lokalnie. Wiêcej nam nie trzeba... Grupa Odtwórstwa Historycznego von Borcke Uczcili Œwiêto Niepodleg³oœci Mimo padaj¹cego deszczu i silnego wiatru, 162 uczestników ze Szczecinka (SP nr 4, SP nr 6, SP STO, Gimnazjum nr 4), Grzmi¹cej (Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego) i ó³tnicy (SP), wystartowa³o 5 listopada w IV Rajdzie Niepodleg³oœci. Impreza, organizowana przez Komendê Hufca ZHP w Szczecinku, by³a od pocz¹tku kierowana przede wszystkim do m³odzie y niezorganizowanej, któr¹ zetkniêcie siê z metodyk¹ harcersk¹ ma zachêciæ do wst¹pienia w szeregi ZHP. Niesprzyjaj¹ce warunki zmusi³y organizatorów do rezygnacji z przeprowadzenia imprezy w terenie. Dziêki goœcinnoœci Parafii p.w. œw. Ignacego Loyoli przy ul. Myœliwskiej, której proboszcz ks. Zenon Sodzawiczny jest kapelanem hufca, zadania biegu by³y realizowane w jej pomieszczeniach. Obni y³o to na pewno atrakcyjnoœæ rajdu, ale zabezpieczy³o jego uczestników przed wyl¹dowaniem w ³ó ku po ewentualnym przeziêbieniu. Zadania wykonywane podczas imprezy by³y zwi¹zane z Polsk¹ (co nie powinno dziwiæ tu przed obchodami 92. rocznicy odzyskania niepodleg³o- œci) i Szczecinkiem. Nie zabrak³o oczywiœcie elementów harcerskich, przede wszystkim musztry. Trzeba z satysfakcj¹ stwierdziæ, e poziom wiedzy o naszym kraju, którym pochwaliæ siê mogli uczestnicy, by³ naprawdê wysoki. Pytania zwi¹zane z przyroda, histori¹, znanymi budowlami, sportem czy map¹ nie sprawi³y m³odzie- y wiêkszych problemów. Poziom by³ tak wyrównany, e o ostatecznej kolejnoœci zadecydowa³y dogrywki. Czo³owe miejsca zajê³y patrole ze Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO w Szczecinku, które wróci- ³y z imprezy z atrakcyjnymi nagrodami w postaci sprzêtu RTV. Ka da ze szkó³ bior¹cych udzia³ w rajdzie otrzyma³a pami¹tkowy dyplom i ksi¹ ki do swoich bibliotek. Jak na przekorê, w trakcie apelu koñcz¹cego IV Rajd Niepodleg³oœci, przesta³o padaæ a zza chmur wysz³o s³oñce. Miejmy nadziejê, e w kolejnej edycji tej imprezy, pogoda nie zawiedzie uczestników. Korzystaj¹c z okazji, Komenda Hufca ZHP w Szczecinku pragnie podziêkowaæ cz³onkom 4 DH Gryf i 69 DW Kobra za pomoc w organizacji imprezy. (r)

15 LISTOPAD NR 12 Tegoroczna, pierwsza prezentacja twórczoœci plastycznej Seniorów zapocz¹tkowa³a kolejn¹ imprezê w powiecie drawskim, która wpisze siê na sta³e do kalendarza imprez. Taka inicjatywa zmierza do integracji œrodowiska lokalnego w dzia³aniach w obszarze kultury na rzecz osób starszych, przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu Seniorów oraz Ich aktywizacji twórczej. I Przegl¹d Sztuki Seniorów W dniu 22 paÿdziernika 2010 w Hali Sportowej i znajduj¹cej siê przy niej kawiarni w Z³ocieñcu odby³a siê inauguracja Dnia Seniora. Stowarzyszenie ProArte przygotowa³o duchow¹ uczt¹ w postaci wystawy malarskiej seniorów, która mia³a miejsce w znajduj¹cej siê tam kawiarni. Wystawê licznie odwiedzili zarówno rówieœnicy artystów, jak równie m³odzie, nie szczêdz¹c przy tym s³ów uznania dla umiejêtnoœci Seniorów reprezentuj¹cych sztukê. Uczestnicy wystawy: 1. Krystyna Krauze znana z wczeœniejszych wystaw, zaprezentowa³a urocze akwarele. 2. Ma³gorzata Ufnal pokaza³a, e doskonale potrafi wczuæ siê w klimat starych ikon prawos³awnych. 3. Genowefa Dykier przekaza³a w swoich obrazach impresje z jej wielomiesiêcznego pobytu w Australii. 4. J a n i n a JóŸwik przedstawi³a z³ocienieckie pejza e i k o m p o z y c j ê kwiatow¹. Patronat Starosta Powiatu Drawskiego Stanis³aw Cybula Mecenat Burmistrz Z³ocieñca Waldemar W³odarczyk Wystawê przygotowa³, nadzorowa³ i zaprasza³ do dyskusji o Sztuce - Wies³aw Skowroñski cz³onek Stowarzyszenia ProArte, który mówi o sobie: Urodzi³em siê w podobno za póÿno. Z wykszta³cenia jestem filozofem. Z natury jestem filozofem. Z zawodu jestem... sam nie wiem czym. Malarstwem i rzeÿb¹ zajmujê siê ponad 25 lat - ostatnimi czasy zbyt rzadko! Moje artefakty (co za s³owo!) znajduj¹ siê w posiadaniu wielu ludzi z ró nych czêœci Europy, ludzi którzy lubi¹ obcowaæ ze sztucznymi, nieistniej¹cymi w naturze wytworami. Wystawia³em co chcia- ³em - w Austrii, Niemczech, W³oszech i w Luksemburgu. S¹dzê, e czujê sztukê i e powinienem zajmowaæ siê g³ównie ni¹ - w³aœnie to sobie uœwiadomi³em. To nie zarozumia³oœæ lecz wewnêtrzne przekonanie. Jadwiga Adrianowska WYDARZENIA::. Czego mo e nauczyæ pies? Jaki jest najgroÿniejszy pies na œwiecie?- Taki, który ma najg³upszego w³aœciciela. To fragment rozmowy prowadzonej podczas zajêæ z edukacji kynologicznej. Bior¹ w nich udzia³ uczniowie wszystkich klas Szko³y Podstawowej nr 3 w Z³ocieñcu, a prowadzi Pan Stusio- mi³oœnik i znawca psów. Jednak g³ównymi bohaterami tych zajêæ s¹ dwa sympatyczne, grzeczne i niezwykle m¹dre psy: Bruno- berneñski pies pasterski i Budrys- labrador. Celem dwugodzinnych zajêæ jest nie tylko zdobycie wiedzy o psach- jak siê nimi zajmowaæ, szkoliæ je i kochaæ, ale przede wszystkim pokazanie i uœwiadomienie, jak nale y siê zachowywaæ, by unikn¹æ pogryzienia przez psa, bo jak mówi prowadz¹cy: jeœli dziêki tym zajêciom choæ jedno z dzieci uniknie pogryzienia, to ju dlatego warto je prowadziæ. Dzieci dowiaduj¹ siê wiêc, jak nale y i jak nie nale y zachowywaæ siê w obecnoœci psa, co robiæ, gdy zaistnieje sytuacja zagro enia. Przy okazji mog¹ zobaczyæ, czego mo na nauczyæ swojego pupila, zadaj¹ pytania- jeszcze d³ugo po zajêciach- na które otrzymuj¹ wyczerpuj¹ce odpowiedzi, a przede wszystkim maj¹ bezpoœredni kontakt z psami, które ju od kilku lat pracuj¹ z dzieæmi w ramach dogoterapii- pan Stusio prowadzi równie zajêcia w oœrodku w Bobrowie i przedszkolu w Budowie. Swoj¹ mi³oœci¹ do psów i pasj¹ zara a zarówno posiadaczy czworonogów, jak i tych, którzy o nich tylko marz¹. Edyta Radzewicz Szlak Konny jak nowy Str.15 Wyró nienie dla Gminy Barwice W tegorocznym rankingu Gazety Prawnej gmina Barwice uplasowa- ³a siê na IX miejscu w kategorii gmina miejskowiejska w rankingu ogólnopolskim. W rankingu województwa zachodniopomorskiego zajêliœmy II miejsce. Ranking Dziennika,,Gazeta Prawna wskazuje, które samorz¹dy w Polsce mog¹ poszczyciæ siê najwiêkszymi osi¹gniêciami w pozyskiwaniu œrodków unijnych. Brane s¹ pod uwagê wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami s¹ zarówno w³adze samorz¹dowe, jak i przedsiêbiorstwa, rolnicy i organizacje spo³eczne. Ranking obejmuje zarówno stare, jak i nowe œrodki (z unijnego bud etu ). Podstaw¹ do oceny jest wartoœæ przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkañców wed³ug GUS. Dane pochodz¹ z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmuj¹ umowy podpisane do po³owy kwietnia 2010 r. (bez programów przedakcesyjnych). ( r ) Pojezierze Drawskie na Targach Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu W dniach paÿdziernika 2010 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego by³o organizatorem stoiska promocyjnego naszego regionu na Miêdzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu. Stoisko Pojezierza Drawskiego by³a czêœci¹ wielkiej prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego, którego g³ównym organizatorem by³a Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Stoisko naszego województwa by³o jednym z najbardziej okaza- ³ych na ca³ych targach. Stylizowane by³o na wielki aglowiec, nad którym wznosi³ siê wspania³y agiel z napisem Zachodniopomorskie. Targom towarzyszy³y liczne wydarzenia specjalne, przyci¹gaj¹ce t³umy goœci: I Festiwal Podró y i Fotografii, a w ramach niego ciesz¹ce siê popularnoœci¹ warsztaty, spotkania z Markiem Kamiñskim oraz Martyn¹ Wojciechowsk¹ i Ann¹ Lichot¹. Na targach du e zainteresowanie wzbudzi³a Wioska Indiañska oraz Speedbadmington. Na stoisku Stowarzyszenia znalaz³y siê materia³y promocyjne praktycznie ze wszystkich stowarzyszonych gmin i powiatów. Swoj¹ premierê na tych targach mia³y nowo wydane materia³y promuj¹ce region: Informator Pojezierze Drawskie - Przyroda i turystyka, pokazuj¹cy w ciekawy i fascynuj¹cy sposób ca³y region, jego atrakcje oraz bazê noclegow¹ i nowa mapa turystyczna Pojezierza Drawskiego. Oba te wydawnictwa zosta³y dofinansowane przez WFO- ŒiGW. Po raz pierwszy zainteresowani mogli otrzymaæ Atlas szlaków Rowerowych Pojezierza Drawskiego, którego wydanie dofinansowa³ Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu na wspieranie realizacji zadañ w zakresie upowszechniania i rozwoju krajoznawstwa i turystyki w Województwie Zachodniopomorskim w roku Wydawnictwa te, jak i wiele innych wydanych przez gminy i powiaty cz³onkowskie oraz przez samych gestorów bran y turystycznej w naszym regionie, cieszy³y siê du ym powodzeniem wœród zwiedzaj¹cych. W tegorocznych targach wziê- ³o udzia³ 760 wystawców z ponad 30 krajów, a odwiedzi³o je ponad 25 tysiêcy zwiedzaj¹cych. (red.) W sierpniu b.r. zamontowano 7 nowych tablic informacyjnych na Szlaku Konnym Pojezierza Drawskiego. Ustawiono je w ramach projektu Szlak Konny Pojezierza Drawskiego - Aktualizacja Inwentaryzacji Szlaku oraz Odbudowa Jego Infrastruktury, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, a dofinansowanego przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego. Renowacja szlaku jest kontynuacj¹ dzia³añ rozpoczêtych w roku ubieg³ym, kiedy to odnowiono oznakowanie szlaku na ca³ej jego d³ugoœci od obza do Bia³ego Boru, czyli ponad 180 km. Nowe tablice ustawiono w obzie, ZagoŸdzie, Karpnie, Przybkówku, Strzeszynie oraz Bia³ym Borze. Szlak konny Pojezierza Drawskiego rozpoczyna siê w dzielnicy obza Œwiêtoborzec, a koñczy w Bia³ym Borze. D³ugoœæ szlaku oznakowanego pomarañczowym ko³em o œrednicy 60 mm wynosi 186,4 km. Przemierza z zachodu na wschód niezwykle zró nicowany polodowcowy obszar Pojezierza Drawskiego, nasycony wzniesieniami moreny czo³owej, poprzecinanymi licznymi dolinami rzek, strumieniami i jeziorami. Przebiega przez pó³nocn¹ czêœæ Drawskiego Parku Krajobrazowego. Przedostaje siê przez rozleg³e, widokowe obszary pól, ³¹k i nieu ytków oraz zwartych kompleksów leœnych. ¹czy wiêkszoœæ oœrodków jeÿdzieckich Pojezierza Drawskiego. Po³¹czony jest z innymi szlakami konnymi. Pod¹ a ma³o uczêszczanymi gruntowymi drogami i œcie kami w wyj¹tkowo malowniczym polodowcowym krajobrazie w pobli u 25 jezior. Przecina nurt siedmiu rzek: Starej Regi, Wogry, Bliskiej Strugi, Dêbnicy, Pi³awy, P³ytnicy, Gwdy i Do³giej. (r)

16 Str.16.::RÓ NE U AÑSKA FANTAZJA KLUB JE DZIECKI UL zaprasza na pokaz oraz szkolenie, prowadzone przez najlepszych instruktorów : POLSKICH SZTUK WALK - fechtunek - ³ucznictwo konne - boks MIEJSCE : Szczycienko 11, Ostrowice (kryta uje d alnia, zewnêtrzny padok i mane ) CZAS: 5 GRUDNIA 2010 ( niedziela ) godzina PROGRAM: - gawêda na temat szabli, konia i ³uku. - pokaz ciêcia ostr¹ szabl¹, walki mieczem, szabl¹ i jataganem, pokaz umundurowania i wyposa enia kawaleryjskiego z ró nych epok i krajów oraz pokaz ikonografii tematycznie zwi¹zanej z polsk¹ kawaleri¹. - uczestnicy po krótkim szkoleniu walcz¹ wybran¹ przez siebie broni¹ bia³¹ oraz strzelaj¹ z ³uku. Jeœli znajd¹ siê chêtni to mog¹ równie spróbowaæ prostej zabawy bokserskiej. - koniki na deser - uczestnicy naucz¹ siê ju wczeœniej zak³adaæ strza³ê na ciêciwê i chêtni bêd¹ mogli spróbowaæ strzeliæ z kulbaki bêd¹c na koñskim grzbiecie - poczêstunek dla wszystkich uczestników szkolenia ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE!!!! Informacje dotycz¹ce warunków uczestnictwa pod nr. tel: lub (r) ZWI ZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP Oddzia³ Zwi¹zku Inwalidów Wojennych i Wojskowych w Drawsku Pom. obejmuje wszystkie gminy Powiatu Drawskiego.Na dzieñ dzisiejszy stan oddzia³u to 92 cz³onków i podopiecznych W dniach listopada 2010r. na zaproszenie Prezesa Oddzia³u ZIW RP w Drawsku Pom. pp³k. w. st. spocz.józefa Dejer przebywa³ Prezes Zarz¹du G³ównego ZIW RP mgr.in. Marian Kazubski wraz z ma³ onk¹. W dniu 18 listopada 2010r.mgr.in.Marian Kazubski w imieniu Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Kombatantów udekorowa³ ppor.w st.spocz. Jana Romanko, by³ego d³ugoletniego Prezesa Oddzia³u Zarz¹du ZIW w Drawsku Pom. uczestnika II wojny œwiatowej walcz¹cego w szeregach 2 AWP na kierunku Drezdeñskim, gdzie zosta³ w bitwie ranny. W zwi¹zku z ciê k¹ chorob¹ ppor.w.st.spocz. Jana Romanko / 94 lat/nadany Kombatancki Krzy Pami¹tkowy ZWYCIÊZCOM z okazji 65 rocznicy histo- rycznego zwyciêstwa w II Wojnie Œwiatowej nad niemieckim najeÿdÿc¹ zosta³ wrêczony domu. W czasie pobytu Prezes ZG ZIW odwiedzi³ kwatery poleg³ych o³nierzy I AWP na cmentarzu wojennym w Drawsku Pom. poleg³ych w walce o ECHA ZNAD DRAWY I GWDY wyzwolenie Ziemi Drawskiej.Zwiedzi³ równie okoliczne zak¹tki naszego piêknego Pojezierza Drawskiego Zdjêcie przy tablicy upamiêtniaj¹cej poleg³ych o³nierzy Józef Dejer Ju po raz siedemnasty w Policach odby³y siê Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi le ¹c. W zawodach udzia³ wziêli reprezentanci Jankowa TEAM RUFIAN JANKOWO w osobach ; Ulikowski Tomasz, Tomaszewski Sebastian oraz lider dru yny Mariusz Rufkiewicz, zawodnicy bardzo dziêkuj¹ panu Mariuszowi Nagórskiemu za okazan¹ pomoc. Zawody tradycyjnie odbywa³y siê w kategoriach wiekowych, Tomasz Ulikowski i Sebastian Tomaszewski wystartowali w grupie juniorzy do lat19. Jako pierwszy do sztangi podszed³ wa ¹cy 71kg TO- MASZ ULIKOWSKI i w swoim drugim podejœciu zaliczy³ w dobrym stylu 110kg {nowy rekord yciowy }, ten wynik da³ Tomkowi drugie miejsce w grupie juniorów. SEBASTIAN TOMA- SZEWSKI rozpocz¹³ swoje wyciskanie bardzo skoncentrowany, wycisn¹³ sztangê wa ¹c¹ 140kg i po dwóch kolejkach by³o ju pewne e ten wynik da mu zwyciêstwo. w swoim trzecim podejœciu próbowa³ podwy szyæ wynik na 150kg, niestety próba siê nie powiod³a w rezultacie Sebastian wygrywa w kategorii juniorzy do lat 19 z wynikiem 140kg.{ rekord yciowy } Po dziesiêciominutowej przerwie swoje boje rozpoczêli zawodnicy w przedziale wiekowym lat, w tej grupie wyst¹pi³ MARIUSZ RUFKIEWICZ. Na pierwsze podejœcie Mariusz za yczy³ sobie 185kg, ciê ar powêdrowa³ w górê z wielk¹ ³atwoœci¹. W trzecim podejœciu nie pozostawi³ adnych z³udzeñ rywalom, zaliczy³ 210kg i tym wynikiem wygrywa w swojej kategorii. Na koniec po skoñczeniu rywalizacji w innych kategoriach wiekowych zosta³a podliczona punktacja dru ynowa. KLASYFIKACJA DRU YNOWA 1. TEAM RUFIAN XVII OTWARTE MISTRZOSTWA POLIC W WYCISKANIU SZTANGI LE C Jankowo - 34 pkt 2. TKKF TYTAN Police - 30 pkt 3. BOZ Koszalin - 25 pkt 4. HEKTOR Police - 17 pkt 5. AZS SZCZECIN - 15 pkt 6. AGRAS Wa³cz - 12 pkt 7. FITNES Berlin (NIEMCY ) - 10 pkt (red.)

17 LISTOPAD NR 12 WYDARZENIA::. Str.17 ŒWIÊTO KRWIODAWCÓW Drawskie Starostwo w dniu goœci³o krwiodawców z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi. Na spotkanie przybyli równie zaproszeni goœcie : Joanna askarzewska Dyrektor ZZO PCK w Szczecinie Stanis³aw Cybula Starosta Powiatu Drawskiego Zbigniew Ptak Burmistrz Drawska Pomorskiego Henryk Andra³ojæ Dyrektor PUP w Drawsku Pomorskim Joanna Szewczyk Dyrektor Szko³y Podstawowej w Drawsku Pomorskim Anna Gorczyca Opiekunka szkolnego ko³a PCK w Szkole Podstawowej Spotkanie otworzy³a El bieta Motyl z drawskiego PCK witaj¹c przyby- ³ych krwiodawców, goœci i liczn¹ m ³ o d z i e. Odczytuj¹c referat o dok o n a n i a c h naszych klubów HDK, o d d z i a ³ u PCK i szkolnych kó³ PCK. Koñcz¹c dziêkowa³a za dar krwi piêknymi s³owami Dar ycia Konferencja poœwiêcona ochronie przyrody na Pojezierzu Drawskim W dniu 15 paÿdziernika 2010 roku o godzinie w sali konferencyjnej Sanatorium Gryf w Po³czynie Zdroju odby³a siê zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego konferencja pt. Wykorzystanie i ochrona walorów przyrodniczych w rozwoju turystyki na Pojezierzu Drawskim ze szczególnym uwzglêdnieniem obszarów chronionego krajobrazu oraz obszarów NA- TURA to zarazem dar serca. Dar na który zdobyæ siê mo e ka dy o ile tylko zechce i zdrowie mu na to pozwala. Mieæ serce to umieæ w nie patrzeæ i dawaæ. Nastêpnie Prezes Klubu HDK Janusz Goliñski odczyta³ pouczaj¹cy referat o historii krwiodawstwa, PCK i osi¹gniêciach naszych dawców, a s¹ one Zebrani wys³uchali trzech wyk³adów dotycz¹cych ochrony œrodowiska przygotowanych przez pracowników naukowych z Politechniko Koszaliñskiej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Szczecinie. W ramach konferencji zaprezentowano nowe materia³y promocyjne : Pojezierze Drawskie Przyroda i turystyka informator o regionie oraz now¹ mapê imponuj¹ce- cz³onkowie klubu HDK Z³ocieniec oddali 23,4 litra krwi, Kalisz Pomorski 18,9 litra krwi a Drawsko Pom. 138,15 litra krwi. Niestety jest to wynik gorszy o ponad 40 litrów od ubieg³orocznego. W imieniu wszystkich bezimiennych biorców krwi podziêkowa³ wszystkim dawcom, propagatorom i organizatorom honorowego krwiodawstwa oraz pracownikom punktów krwiodawstwa s³owami Jana Paw³a II Ka dy cz³owiek jest wart tyle, ile mo e przekazaæ czy ofiarowaæ drugiemu cz³owiekowi. Wiersz Kryszta³owe Serce w wykonaniu Moniki Szyd³owskiej poprzedzi³ wrêczenie odznaczeñ przez Joannê askarzewsk¹ i Janusza Goliñskiego. ZHDK I-go stopnia otrzymali Janusz G³uchowski i Jaros³aw Tarnowski. ZHDK II-go stopnia otrzymali Andrzej Jahn, Piotr Jakubowski, Damian Ko³tak i Klaudiusz. Wojtas ZHDK III-go stopnia otrzyma³ Mateusz G¹ska. Wiersz Chwa³a Honorowym dawcom krwi dziê- Pojezierza Drawskiego. Materia³y te wydane w sporych nak³adach bêd¹ s³u yæ szerokiej promocji regionu na targach turystycznych. Bêd¹ tak e dostêpne w lokalnych centrach informacji turystycznej w miejscowoœciach naszego regionu. Konferencja oraz wydawnictwa zosta³y dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. (r) kuj¹cy odznaczonym wykona³a Ania Pó³grabska. Starosta Stanis³aw Cybula wrêczy³ upominki dla Dariusza Niewol, który odda³ ponad 40 litrów krwi i Jêdrzeja Stenka, który odda³ ponad 60 litrów krwi, a Burmistrz Zbigniew Ptak wrêczy³ ufundowan¹ nagrodê za oddanie ponad 82 litrów krwi Wojciechowi Falkiewiczowi. Konkurs Wakacyjna Kropla Krwi z g³ówn¹ nagrod¹ cyfrowy aparat fotograficzny otrzyma w Szczecinie Katarzyna Jung ze Z³ocieñca, natomiast le ak wylosowa³ drawszczanin Rafa³ Kozie³ przyby³y na uroczystoœæ z dwójk¹ dzieci. Wiersz My honorowi dawcy krwi w wykonaniu Michala Lewandowskiego dedykowany wszystkim krwiodawcom, oraz program artystyczny przygotowany przez Jana Witwickiego a zaœpiewany dzisiejszym bohaterom przez Paulinê Witkowsk¹ zakoñczy³ pierwsz¹ czêœæ uroczystoœci. Dzieciom, wokalistce, opiekunce szkolnego ko³a, Pani dyrektor szko³y oraz Pani z punktu krwiodawstwa Iwonie G¹sce Burmistrz i Starosta wrêczyli kwiaty i upominki. Koñcz¹c prowadz¹ca uroczystoœæ El bieta Motyl podziêkowa³a Staroœcie i Burmistrzowi za pomoc w zorganizowaniu spotkania i ufundowaniu nagród, oraz Pañstwu Pokutyñskim w³aœcicielom cukierni zaprosi³a wszystkich na s³odki poczêstunek. Zdjêcia i komentarz Mariusz Ziemecki

18 Str.18.::O TYM SIÊ MÓWI ECHA ZNAD DRAWY I GWDY Dziurawe drogi, czyli jak ubiegaæ siê o odszkodowanie Mówi siê trudno - sta³o siê. Nasze auto wyl¹dowa³o w dziurze, uszkodziliœmy felgê, z rozerwanej opony usz³o powietrze. A kto wie, mo e do tego uszkodzeniu uleg³ wahacz czy amortyzator. Tak czy inaczej, w najlepszym przypadku z kieszeni wyskoczy parê stówek. W najgorszym - mo e i kilka tysiêcy. Czasem omijaj¹c dobrze widoczn¹ dziurê na œrodku jezdni mo na wpaœæ w drug¹, przykryt¹ œniegiem Jednak sytuacja nie jest beznadziejna. Zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych Do zarz¹dcy drogi nale y w s z c z e g ó l n o - œci: przeprow a d z a n i e o k r e s o w y c h kontroli stanu dróg, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich wp³ywu na stan bezpieczeñstwa ruchu drogowego, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczaj¹cych. Kierowca ma wiêc prawo domagaæ siê odszkodowania za poniesione straty od instytucji zarz¹dzaj¹cej drog¹, na której dosz³o do zdarzenia, w wyniku zaniedbania zarz¹dcy. By próby uzyskania tego œwiadczenia nie sta³y siê walk¹ z wiatrakami, trzeba pamiêtaæ o kilku podstawowych zasadach: Zasada pierwsza - zgromadÿ jak najbogatsz¹ dokumentacjê miejsca zdarzenia Po nieplanowanym l¹dowaniu w dziurze poziom adrenaliny skacze do góry i mamy ochotê kogoœ rozszarpaæ, co mo e zaburzyæ logikê myœlenia, ale trzeba wzi¹æ siê w garœæ. Przede wszystkim dobrze jest rozejrzeæ siê, czy ktoœ widzia³ to zdarzenie i w razie potrzeby mo e potwierdziæ nasz¹ wersjê wydarzeñ. Nie trzeba szukaæ Nie trzymajmy siê za blisko du ych pojazdów. Dziur, które zmieszcz¹ siê miêdzy ich ko³ami, mo emy nie zd¹ yæ omin¹æ. daleko - œwiadkiem mo e byæ pasa er, który podró owa³ razem z nami samochodem. Jeœli jest to przypadkowy przechodzieñ warto poprosiæ go o z³o eniu pisemnego oœwiadczenia, albo przynajmniej o dane adresowe, by w razie potrzeby poprosiæ o pomoc. Do zrobienia dokumentacji fotograficznej wystarczy aparat w telefonie komórkowym. Kolejnym w a n y m e l e m e n t e m jest wezwanie policji lub stra y m i e j s k i e j. Niestety, takie zg³oszenia nie s¹ traktowane priorytetowo i mo emy byæ zmuszeni do czekania nawet przez parê godzin. Jednak notatka policyjna, w której zawarte bêd¹ wszystkie informacje na temat okolicznoœci zdarzenia, mo e mocno u³atwiæ dochodzenie swoich roszczeñ u zarz¹dcy drogi. Czekaj¹c na przyjazd wezwanych s³u b dobrze jest zrobiæ dok³adn¹ dokumentacjê fotograficzn¹ miejsca zdarzenia. Wystarczy do tego aparat fotograficzny telefonu komórkowego. Warto zrobiæ zarówno zdjêcia samego sprawcy, czyli uszkodzonego fragmentu drogi, jak i zdjêcie pogl¹dowe okolicy, które u³atwi rzeczoznawcy odnalezienie TEJ dziury. W dodatku, od chwili zaistnienia zdarzenia, do jej rozpoznania przez rzeczoznawcê, uszkodzenie drogi mo e zostaæ naprawione, co dodatkowo podnosi wartoœæ materia³u fotograficznego. Nie trzymajmy siê za blisko du ych pojazdów. Dziur, które zmieszcz¹ siê miêdzy ich ko³ami, mo emy nie zd¹ yæ omin¹æ. Poniewa dane z miejsca zdarzenia bêd¹ nam potrzebne do wype³nienia formularza zg³oszenia szkody, warto te odnotowaæ jakie ograniczenie prêdkoœci obowi¹zywa³o na danym odcinku drogi, jak dok³adnie wygl¹da miejsce uszkodzenia i zapisaæ wielkoœæ dziury, g³êbokoœæ, czy usytuowanie w pasie jezdni. K³opot mo e pojawiæ siê, gdy do uszkodzenia samochodu dosz³o w miejscu, w którym o nierównoœciach informuj¹ znaki drogowe. Najczêœciej jest to znak A30, okreœlaj¹cy inne niebezpieczeñstwo. Zarz¹dca drogi mo e, chc¹c unikn¹æ wyp³aty odszkodowania, staraæ siê udowodniæ, e kierowca nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków i nie zastosowa³ siê do ww. znaku, co uniemo liwi³o mu ominiêcie dziury. Wówczas k o n i e c z n e mo e siê okazaæ uzyskanie opinii rzeczoznawcy. Z a s a d a druga - zidentyfikuj z a r z ¹ d c ê drogi Z g o d n i e ze wspom n i a n ¹ u s t a w ¹, drogi krajowe stanowi¹ w ³ a s n o œ æ Skarbu Pañs t w a. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowi¹ w³asnoœæ w³aœciwego samorz¹du województwa, powiatu lub gminy (art. 2a.ust. 1 i 2). Zarz¹dca jest te zobowi¹zany do pokrycia kosztów zwi¹zanych z koniecznoœci¹ holowania uszkodzonego pojazdu. Mo emy domagaæ siê równie rekompensaty korzyœci, które utraciliœmy wskutek zaistnia³ej sytuacji, np. jeœli w wyniku uszkodzenia samochodu nie mogliœmy podpisaæ wa nej umowy itp. Jednak to w naszej gestii jest udowodnienie zwi¹zku miêdzy tymi zdarzeniami. Zgodnie z art. 19, ust. 1 Organ administracji r z ¹ d o w e j lub jednostki samorz¹du terytorialnego, do którego w³aœciwoœci nale ¹ sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarz¹dc¹ drogi. Kontakt z ostr¹ krawêdzi¹ dziury mo e skoñczyæ siê tragicznie zarówno dla opony jak i dla felgi. Wed³ug tych wytycznych, w przypadku dróg krajowych zarz¹dc¹ jest Generalny Inspektor Dróg Krajowych i Autostrad, pieczê nad drogami wojewódzkimi trzyma zarz¹d województwa, a drogami powiatowymi i gminnymi zarz¹dza odpowiednio zarz¹d powiatu i wójt (burmistrz, prezydent miasta). I to do tych instytucji zwracamy siê z wnioskiem o odszkodowanie. W przypadku problemu z identyfikacj¹ rodzaju drogi, mo emy zwróciæ siê o pomoc do Wydzia- ³u Drogownictwa Starostwa Powiatowego, które bêdzie w stanie odpowiedzieæ nam na to pytanie. Zasada trzecia - postêpuj zgodnie z procedur¹ za³atwiania odszkodowania Po zdefiniowaniu zarz¹dcy, nie pozostaje nam nic innego, jak udaæ siê do jego siedziby ze zgromadzonym materia³em dowodowym i w zale noœci od przyjêtej tam procedury, wype³niæ wniosek-formularz o odszkodowanie, lub udaæ siê do wyznaczonej firmy u b e z p i e c z e - niowej, w której ubezpieczone s¹ drogi nale ¹ce do danego z a r z ¹ d c y. Zwykle mo - na zostawiæ dokumenty u z a r z ¹ d c y, sk¹d zostan¹ one przes³ane poczt¹ do u b e z p i e c z y - ciela, ale to wyd³u y ca³¹ procedurê. Na polskich drogach dziur nie trzeba specjalnie szukaæ. Wyznaczony rzeczoznawca zapozna siê ze zgromadzonym materia³em, umówi siê z nami na oglêdziny pojazdu i obejrzy miejsce zdarzenia. Jeœli samochód jest nam potrzebny do pracy i nie To siê mo e przytrafiæ ka demu, bo ciê ko jest wyjechaæ z domu i nie trafiæ choæby w jedn¹ dziurê w czasie dojazdu do pracy czy weekendowej wycieczki za miasto. Tegoroczne mrozy i woda penetruj¹ca wszystkie zakamarki asfaltu, nie oszczêdzi³y dróg, których stan i bez pomocy zimy, pozostawia³ wiele do yczenia. mo emy zwlekaæ z jego napraw¹, nale y bezwarunkowo posiadaæ wszystkie rachunki potwierdzaj¹ce naprawê, najlepiej ze szczegó³owym koszt o r y s e m, p r z y g o t o - w a n y m przez zak³ad, w którym nap r a w i a n y by³ pojazd. Im bogatsza i bardziej szczegó³owa dok u m e n t a - cja, tym lepiej. W tym przypadku d o k u m e n - tacjê tê do- Trzeba pamiêtaæ o jednym wa nym szczególe - podstaw¹ jest jak najbogatsza dokumentacja zdarzenia. Im bardziej przy³o ymy siê do tego elementu, tym trudniej bêdzie zarz¹dcy wymigaæ siê od zadoœæuczynienia. ³¹czamy do wniosku, by rzeczoznawca na jej podstawie dokona³ wyceny szkody. Mo emy spotkaæ siê równie z nietypowymi wymaganiami - niektórzy zarz¹dcy ¹daj¹ okazania wymienionych wed³ug kosztorysu czêœci. Zarz¹dca jest te zobowi¹zany do pokrycia kosztów zwi¹zanych z koniecznoœci¹ holowania uszkodzonego pojazdu. Mo emy domagaæ siê równie rekompensaty korzyœci, które utraciliœmy wskutek zaistnia³ej sytuacji, np. jeœli w wyniku uszkodzenia samochodu nie mogliœmy podpisaæ wa nej umowy itp. Jednak to w naszej gestii jest udowodnienie zwi¹zku miêdzy tymi zdarzeniami. Niestety, ubezpieczyciel zarz¹dcy dróg mo e odmówiæ wyp³aty odszkodowania. Jeœli powodem odrzucenia naszego wniosku jest w¹tpliwoœæ co do wartoœci szkody, mo na poprosiæ o wycenê niezale nego rzeczoznawcê. Rzeczoznawca mo e za ¹daæ za wydanie opinii nawet 500 z³otych, ale ten koszt równie mo emy doliczyæ do naszych ¹dañ. Uwaga! Woda w ka- ³u y mo e ukryæ prawdziw¹ g³êbokoœæ dziury. J e œ l i mimo szczerych chêci nie uda nam siê dojœæ od porozumienia z ubezpieczycielem p o z o s t a j e nam s¹d i pos t ê p o w a n i e na drodze p o w ó d z t w a cywilnego. Jak widaæ, procedura ubiegania siê o odszkodowanie nie jest drog¹ przez mêkê i jeœli znamy kolejne zasady postêpowania mo emy przejœæ przez ni¹ ca³kiem bezboleœnie. Trzeba pamiêtaæ o jednym wa nym szczególe - podstaw¹ jest jak najbogatsza dokumentacja zdarzenia. Im bardziej przy³o ymy siê do tego elementu, tym trudniej bêdzie zarz¹dcy wymigaæ siê od zadoœæuczynienia. Zapytaliœmy w jednym z drawskich warsztatów mechaniki pojazdowej czy du o maj¹ klientów z powodu dziurawych dróg. Okaza³o siê, e takich interesantów jest œrednio dwóch miesiêcznie. S¹ to ci kierowcy, których uszkodzenia powsta³e w wyniku kolizji z dziur¹ na drodze s¹ powa niejsze ni wygiêta felga i jest to np. pêkniêta miska olejowa. Kieruj¹cy, którzy wygiêli na dziurze felgê nie zajmuj¹ siê czêsto dochodzeniem swoich praw i po prostu kupuj¹ nowe ko³o puszczaj¹c tym samym w³aœcicielom drogi wolno ich uchybienia. W ten sposób w³aœciciele dróg czuj¹ siê bezkarni. Na podstawie Internetu : (jjk)

19 LISTOPAD NR 12 ROZMAITOŒCI::. Pogodny Wieczór przy muzyce i poezji w Domu Pomocy Spo³ecznej w Darskowie Jeszcze w poprzednim 2009 roku nasze Stowarzyszenie Klub Abstynenta NIKE postanowi³o zorganizowaæ spotkanie naszych cz³onków z pensjonariuszami Domu Pomocy Spo³ecznej w Darskowie. Zaplanowaliœmy je na ósmego listopada Parê tygodni temu spotka- nariusze takich domów to czêsto ludzie bardzo chorzy i trzeba naprawdê du o serca i poczucia taktu eby odebrali nas dobrze i chcieli z nami byæ. Okaza³o siê e s¹ to osoby bardzo przyjazne wszystkim którzy do nich przyje d aj¹. Z³apaliœmy bardzo szybko dobry kontakt i tak by³o ju do samego Nasze dziewczyny ze stowarzyszenia równie zaœpiewa³y kilka piosenek. By³ te czas na poezjê. Nasi przyjaciele przygotowali kilka wierszy i z wielkim entuzjazmem nam je zaprezentowali. Gra ynka z naszego Stowarzyszenia napisa³a wiersz o tym w³aœnie domu poniewa swego czasu Mo na by³o zobaczyæ e ludzie na których g³osujemy, którzy s¹ naszymi przedstawicielami, s¹ i chc¹ byæ tak e z nami i w naszych dzia³aniach na rzecz ca³ej gminy Z³ocie- porozmawiaæ a gdy zaczê³y siê tañce nie potrafi³em odmówiæ sobie przyjemnoœci zatañczenia z ni¹ chocia jednego tañca. Ca³e ten wieczorek przebiega³ w tak mi³ej i przyjaznej atmos- Str.19 Tak mi po g³owie chodzi takie spotkanie w przysz³ym roku. Takie spotkania s¹ bardzo potrzebne zarówno tym ludziom jak i nam. A moim zdaniem w³aœnie nam bardziej. Uczy mnie to szacunku i tolerancji do innych. A przede wszystkim pokory do ycia, a tak e zrozumienia i œwiadomoœci ile radoœci mo na daæ drugiemu cz³owiekowi poprzez w³aœnie takie spotkania. Ten wieczorek by³ dla mnie wielkim prze yciem i doœwiadczeniem. Doœwiadczeniem e jeœli robi siê coœ dobrego to nie trzeba siê baæ tylko robiæ a kolejne doœwiadczenia pomog¹ tylko w ulepszaniu takich spotkañ. Z wielkim szacunkiem ³em siê z Pani¹ dyrektor tego Domu, omówiliœmy sprawy dotycz¹ce organizacji. Postanowiliœmy e bêdzie to spotkanie pod szyldem Pogodny Wieczór przy muzyce i poezji. Teraz zosta³o tylko dobrze siê przygotowaæ. Mieliœmy co prawda troszeczkê tremê jak to wszystko wyjdzie ale e lubimy wyzwania przyst¹piliœmy z sercem do realizacji tego zadania. I tu muszê powiedzieæ e serce jest najwa niejsze. Pensjo- koñca. Na pocz¹tku poprosiliœmy Renatkê jedn¹ z pensjonariuszek o zaœpiewanie paru piosenek. Jakie by³o nasze zdumienie kiedy us³yszeliœmy jej g³os. Piêknie œpiewa³a. Od niej dowiedzieliœmy siê e œpiewa w miejscowym zespole ludowym Darskowaicy. Po niej tak e inni nabrali ochoty na œpiewanie. Oczywiœcie wtórowaliœmy wszystkim œpiewaj¹cym i atmosfera z minuty na minutê robi³a siê bardziej weso³a i przyjazna. mia³a tutaj sta. Piêkny wiersz W pewnym momencie rozpoczê³y siê tañce i tu juz by³a pe³na integracja. Tañczyliœmy razem w kó- ³eczkach i w parach. Na te spotkanie przyjecha³a zaproszona przeze mnie Pani Urszula Ptak, Przewodnicz¹ca Rady Gminy Z³ocieniec. Osoba bardzo kontaktowa, bez problemu znajduj¹ca siê w ka dej sytuacji. I tu na tym spotkaniu by³a z nami i cia³em i duchem i sercem. niec. S¹ nam pomoc¹ i choæ bardzo zajêci znajd¹ zawsze chwilkê aby byæ na takich spotkaniach i nie tylko byæ ale i uczestniczyæ w nich swoj¹ osob¹. Pani Urszula tak w³aœnie uczestniczy³a by³o j¹ widaæ, mo na by³o ferze e ten czas który mieliœmy przeznaczony na spotkanie min¹³ bardzo szybko. Trochê z alem egnaliœmy siê z nowo poznanymi bardzo sympatycznymi ludÿmi. sk³aniam g³owê w stronê tych wszystkich ludzi bêd¹cych z nami i osób z personelu. Dziêkujê. Z³ocieniec r. Waldemar Pi³aciñski DARY ZA MILION Z OTYCH Rozmowa ze Zbigniewem Szwajkowskim, przewodnicz¹cym Zarz¹du Powiatowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Drawsku Pomorskim - Panie przewodnicz¹cy, w jaki sposób rozprowadzane s¹ dary i komu s³u ¹? - Dary, które rozprowadzamy ju drugi rok z rzêdu maj¹ s³u yæ przede wszystkim cz³onkom naszej organizacji. Ale otrzymuj¹ je od nas tak e cz³onkowie œrodowisk kombatanckich, Sybiracy i po prostu biedni ludzie, których nie staæ na zakup ywnoœci. W ci¹gu tych dwóch lat objêliœmy swoj¹ pomoc¹ 1500 osób z Drawska Pomorskiego i trzy i pó³ tysi¹ca w powiecie drawskim. Dary s¹ rozprowadzane poprzez nasze ko³a i wolontariuszy z tych e kó³. Prócz tego niekiedy pomaga nam w dystrybucji pomoc spo³eczna. - Sk¹d pochodz¹ te dary i co jest g³ównym produktem w nich serwowanym? - Dary pochodz¹ z centrali w Nowych Bielicach, stamt¹d s¹ przywo one do nas w Drawsku i tu je rozdzielamy na poszczególne ko³a. Jeœli chodzi o ich zawartoœæ to jest to m¹ka, cukier, margaryna, gulasz z makaronem w puszkach, makarony w ogóle, ry, rozmaite konserwy, sery ó³te i sery topione, kawa i herbata. Ka dy potrzebuj¹cy zarówno od nas jak i spoza organizacji ma za³o- on¹ kartê i tam wpisywane s¹ iloœci pomocy jak¹ otrzyma³. - Czy mo na oszacowaæ kwotê na jak¹ te dary opiewaj¹ i jak to jest w iloœci, na przyk³ad w kilogramach? - W zesz³ym roku wartoœæ darowizny przekazanej przez nasz zarz¹d przekroczy³a kwotê czterystu trzydziestu tysiêcy z³otych, w tym roku jest to kwota to daje jak ³atwo policzyæ w sumie milion z³otych. Jeœli zaœ chodzi o wagê produktów to jest to w tym i zesz³ym roku ³¹cznie 330 ton produktów. - Czy w nastêpnych latach nadal bêdzie realizowana ta polityka rozdzia³u darów? - Jestem po rozmowach w Starostwie Powiatowym i tam zapewniono mnie, e w przysz³ym roku nadal instytucja ta bêdzie finansowa³a transport darów dla naszego zwi¹zku, bo transport darów finansuje w³aœnie starostwo. - Czyli, e pieni¹dze ze sk³adek zwi¹zku, nie s¹ wykorzystywane w dystrybucji darów? - Pieni¹dze ze sk³adek wykorzystywane s¹ wy- ³¹cznie na dzia³alnoœæ statutow¹ zwi¹zku, tak¹ jak choæby organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych czy imprez kulturalnych. Dary s¹ ca³kowicie darmowe. - Dziêkujê za rozmowê. Rozmawia³: Jerzy J. Karkoszka

20 Str.20.::SPORT - INNE ECHA ZNAD DRAWY I GWDY WYSTAWA KIERMASZ BO ONARODZENIOWY Zapraszamy serdecznie do Centrum Informacji Turystycznej Spichlerz przy ul. Jeziornej 2 w Drawnie na kiermasz ozdób bo onarodzeniowych wykonanych przez dzieci ze Specjalnego Oœrodka Szkolno - Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Niemieñsku. W ofercie zakupowej m. in.: - choinki z siana, materia³u, szyszek - anio³y z rafii, gliny - wianki œwi¹teczne - oraz wiele innych ozdób œwi¹tecznych Serdecznie zapraszamy przez ca³y listopad do CIT Spichlerz od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7:30 15:30. ESKA LIGA r w Z³ocieñcu odby³a siê przedostatnia kolejka I rundy w ramach Eska Ligi Pi³ki Siatkowej Kobiet. W tym dniu odby³y siê dwa spotkania w których zespó³ ze Œwidwina zmierzy³ siê z zespo³ami ZSP Po³czyn Zdr i Zaj¹czka Z³ocieniec. W pierwszym meczu Technik Œwidwin zrewan owa³ siê za ostatni¹ pora k¹ zespo³owi z Po³czyna Zdrój pokonuj¹c swoje rywalki 3:0.W zapowiadaj¹cym siê na ciekawe i zaciête spotkanie pomiêdzy tymi zespo³ami zabrak³o w grze zespo³u po³czyñskiego determinacji i wiary w sukces. A w drugim spotkaniu dziewczêta z Zaj¹czka potwierdzi³y swoj¹ dominacjê w tej fazie rozgrywek i wygra³y bez adnego problemu z Technikiem Œwidwin 3:0.W trzecim secie w zespole Zaj¹czka Z³ocieniec pojawi³a siê na parkiecie m³oda rozgrywaj¹ca Klaudia Mazur i zaskoczy³a wszystkich bardzo dobrze rozgrywanymi pi³kami do kole anek. Rozegrane mecze w tej kolejce nie nale a- ³y do tych emocjonuj¹cych zabrak³o w nich mocnych ataków, efektownych bloków i determinacji w grze a b³êdów w grze by³o bardzo du o. Wyró niaj¹cymi siê zawodniczkami w tych meczach by³y: kapitan Technika Œwidwin Weronika Malczak oraz Sandra Zaczkowska,Karolina Wiszniewska i libero Marzena Czerwiñska z Zaj¹czka.Ze- spó³ Zaj¹czka Z³ocieniec dziêki tej wygranej umocni³ swoj¹ pozycjê lidera rozgrywek. Zaj¹czek Z³ocieniec - Technik Œwidwin 3:0 ( 2 5 : 1 4, 2 5 : 2 1, 2 5 : 7 ) Sk³ad Zaj¹czka: kapitan Aleksandra Barsul 5 pkt,agnieszka Snochowska 4,Karolina Wiszniewska 10, Aleksandra Wiszniewska 9, Justyna Stachura 5, Sandra Zaczkowska 11,Katarzyna Olekszyk 5, libero Marzena Czerwiñska, Klaudia Mazur 1, szkoleniowiec Jan Banaszek. Sk³ad Technika : kapitan Weronika Malczak, Dorota Parada, Aleksandra Wenta, Magda Szymañska, Anita Kotowicz, Anna Bodys, Anna S³omska, szkoleniowiec Jaros³aw Kulikowski. ZSP Po³czyn Zdr - Technik Œwidwin 0:3 (20:25, 21:25, 14:25). (r) TURNIEJ NIEPODLEG OŒCIOWY Wyniki turnieju klasyfikacja szkó³: 1.miejsce Szko³a Podstawowa nr 1 2.miejsce Szko³a Podstawowa nr 3 3.miejsce Szko³a Podstawowa nr 2 kategoria ch³opcy klasy I-IV SP.1 - SP. 2 2:1 SP.1 - SP. 3 1:0 SP.2 - SP. 3 4:3 kategoria ch³opcy klasy V-VI SP.1 - SP. 2 4:0 SP.1 - SP. 3 2:7 SP.2 - SP. 3 0:11 kategoria dziewcz¹t SP.1 - SP. 2 2:3 SP.1 - SP. 3 4:0 SP.2 - SP. 3 1:1 Jan Banaszek W dniu r w Z³ocieñcu z okazji nadchodz¹cej 92 rocznicy odzyskania Niepodleg³oœci odby³ siê corocznie organizowany przez Oœrodek Sportu i Rekreacji - Turniej Halowej Pi³ki No nej z³ocienieckich szkó³ podstawowych. Turniej rozgrywany by³ w trzech kategoriach wiekowych : ch³opcy klasy I-IV, ch³opcy kl V-VI i kl I-VI dziewcz¹t. Najlepsz¹ szko³¹ mia³a byæ ta która zdobêdzie najwiêcej punktów ³¹cznie we wszystkich kategoriach. Ogólnie odby³o siê 9 pojedynków rozegranych systemem ka dy z ka dym w ka dej z kategorii. Wszystkie mecze by³y bardzo zaciête m³odzi zawodnicy i zawodniczki walczyli bardzo ambitnie nikt nie chcia³ byæ gorszy od rywala - nie obesz³o siê w turnieju bez karnych wykluczeñ 2 minutowych. Po rozegraniu wszystkich meczy i po podliczeniu punktów najlepsz¹ szko³¹ okaza³a siê szko³a podstawowa nr 1 a najlepszym strzelcem turnieju Filip Wo³yniec reprezentuj¹cy szko³ê podstawow¹ nr 3. (r)

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę.

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę. Formularz dotyczący dobrych praktyk I. Definicja: Dobre praktyki przykłady wykorzystania środków w ramach PROW 2007-2013. Celem jest pokazanie zrealizowanych projektów przy wykorzystaniu pomocy unijnej.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Piecz wp ywu (data i godzina) Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Wnioskodawca (nazwa / imi i nazwisko) TAK

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

MISJA LGD: Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i promocji obszaru objętego działaniem LGD

MISJA LGD: Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i promocji obszaru objętego działaniem LGD Tabela 10. Drzewo celów i przedsięwzięć LSR dla LGD Zielony Pierścień (modyfikacja) Źródło: Opracowanie własne. WIZJA: Obszar działania LGD Zielony Pierścień najatrakcyjniejszym i najbardziej rozpoznawalnym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi Olsztyn-Kortowo: Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z wyposażeniem i

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo