inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii"

Transkrypt

1 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata GAZETA BEZP ATNA LISTOPAD - GRUDZIEÑ 2010 NR 12 (16) ROK II

2 Str.2 Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Drawieñskiej po raz pi¹ty zorganizowa³o turniej strzelecki Bractwa Kurkowego, który odby³ siê 11 listopada 2010 r. Od do zmroku trwa³y zawody w czterech konkurencjach i fina³ wy³aniaj¹cy Króla Kurkowego. Na dziedziñcu Drawieñskiego Oœrodka Kultury zgromadzi³o siê oko³o 300 osób z gminy Drawno oraz powiatu choszczeñskiego. Organizator zapewni³ ciep³e posi³ki dla wszystkich obecnych. W poszczególnych konkurencjach najlepszymi byli: Pierwsz¹ Dian¹ zosta³a Czes³awa Marciniak, drug¹- Aneta Dzierbun, a.::rozmaitoœci Najlepsi na Pojezierzu Drawskim 2010 W sierpniu 2010,a wiêc w pe³ni letniego sezonu odby³ siê objazd komisji konkursowej w ramach tegorocznej edycji Konkursu na Najlepszego Us³ugodawcê Bran y Turystycznej z terenu Pojezierza Drawskiego. By³a to kolejna XIII ju edycja konkursu, który ma na celu promowanie obiektów o najwy szym standardzie, oferuj¹cych swe us³ugi coraz liczniej odwiedzaj¹cym nasz region turystom. Do konkursu s¹ zg³aszane obiekty z terenu wszystkich gmin cz³onków Stowarzyszenia. W tym roku do konkursu zg³oszono 28 obiektów. Komisja konkursowa wy³oni³a czterech laureatów tegorocznej edzcji, a mianowicie: Oœrodek Wypoczynkowy: Taurus w Linownie, Gmina Drawsko Pomorskie Gospodarstwo Agroturystyczne Folwark na Pó³wyspie, Uraz w Gminie Z³ocieniec Pokoje Goœcinne Skaut w Po³czynie Zdroju M³yn nad Stara Reg¹ w Tarnowie, Gmina obez Ponadto komisja postanowi³a wyró niæ nastêpuj¹ce obiekty: Hotel Abrawa w Drawsku Pomorskim Pensjonat ó³ty Domek w Szczecinku Oœrodek Wypoczynkowy Omega w Czaplinku Kamping Wajk w Piasecznie, Gmina Czaplinek Pokoje Goœcinne Stary Drahim w Starym Drawsku, Gmina Czaplinek Pole Namiotowe Ostry Róg w Linownie, Gmina Drawsko Pomorskie Spa Zdrojowe Zacisze w Po³czynie Zdroju Oraz cztery Gospodarstwa Agroturystyczne: Dworek Tradycja w Be³cznej, Gmina obez Folwark Karpno w Karpnie, Gmina Ostrowice U Ewy w Kaliszu Pomorskim Dêbowe Zacisze, Stare Resko Gmina Po³czyn Zdrój. 15 paÿdziernika 2010 roku na spotkaniu w Po³czynie Zdroju laureatom oraz wyró nionym zosta³y wrêczone pami¹tkowe grawertony. Ponadto jeszcze w tym roku wydany zostanie specjalny folder reklamowy o laureatach i wyró nionych tegorocznej edycji konkursu, który bêdzie je promowa³ na wszystkich najwa niejszych przysz³orocznych targach turystycznych. (red.) SPRAWOZDANIE Z V TURNIEJU STRZELECKIEGO BRACTWA KURKOWEGO trzeci¹- Bo ena Emilianowicz. Pierwszym Paziem zosta³ Krzysztof Dzierbunowicz, drugim- Maciej Wolniak, a trzecim- ukasz Zió³kowski. Najlepszym Giermkiem zosta³ Waldemar Maruszewski, drugi by³ Kajetan Furman, a trzeci- Marek Brycki. Miano I Rycerza zdoby³ Adam Emilianowicz z kompletem punktów /30 na 30/, drugiego- Piotr Juszczak, a trzeciego- Krzysztof Fr¹tczak. Zwyciêzcy otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe. Kilkudziesiêciu mê - czyzn stanê³o do walki o tytu³ Króla Kurkowego. Tytu³ zdoby³ ten, który zestrzeli³ kura umocowanego na drewnianej listewce. Króla Kurkowego wy³oniono w pierwszej turze strzelania. Tym, który odda³ ostatni strza³ i ustrzeli³ kura, by³ Krzysztof Dzierbun z Drawna i tym samym zosta³ Królem Kurkowym BILARD, UCZNICTWO I SURVIVAL DLA NAJM ODSZYCH Barwicki Oœrodek Kultury i Sportu znany jest z tego, e podejmuje szerokie dzia³ania na rzecz dzieci i m³odzie y. Jednym z instruktorów kulturalno-oœwiatowych w oœrodku jest Andrzej Zielony, który prowadzi sekcjê bilardow¹, ³ucznicz¹ i szko³ê przetrwania. Sekcja bilardowa uczy m³odzie podstaw gry w bilard a wiêc sposobów trzymania kija, przyjêcia postawy i sposobów rozbijania bil. Do tej sekcji nale y oœmioro dzieci. Nastêpna sekcja to podstawy szko³y przetrwania. Tutaj m³odzie poznaje tajniki przetrwania w trudnych warunkach, czyli sposoby bezpiecznego rozpalania ognia w lesie, rodzajów ognisk, a tak e metody zdobywania ywnoœci i ogólnie rzecz bior¹c radzenia sobie w trudnych warunkach. Do tej sekcji nale y dziesiêcioro dzieci. Ostatni¹ z sekcji prowadzonych przez pana Andrzeja jest sekcja ³ucznicza. Tutaj dzieci pod okiem instruktora strzelaj¹ w parku barwickim do tarcz z pó³wyczynowych ³uków wykonanych z tworzywa sztucznego. Zajêcia te ciesz¹ siê du ¹ popularnoœci¹ wœród barwickiej m³odzie y, gdy do strzelania zawsze ustawia siê d³uga kolejka chêtnych. W oœrodku kultury w Barwicach s¹ jeszcze inne sekcje m³odzie owe ale o nich opowiemy nastêpnym razem. (jjk) na pi¹t¹ kadencjê. Insygnia oraz okaza³y puchar wrêczyli ustêpuj¹cy Król S³awomir B¹celak oraz Prezes TPZD Andrzej Chmielewski. Po raz pierwszy zosta³ wy³oniony najm³odszy uczestnik w Turnieju Strzeleckim, a by³ nim 2-letni Maciej Wolniak. Organizator serdecznie dziêkuje za pomoc finansow¹, rzeczow¹ i organizacyjn¹: Starostwu Powiatowemu, RSP Rzecko, Radzie Miejskiej w Drawnie, Dyrekcji Drawieñskiego Oœrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Drawnie, Stacja Geoekologiczna w Storkowie (gm. Grzmi¹ca) powsta³a roku i funkcjonuje w ramach Zak³adu Geoekologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierowanego przez prof. dr. hab. Andrzeja Kostrzewskiego. Usytuowana jest w budynku starego m³yna wodnego na Parsêcie w piêknym pagórkowatym i lesistym krajobrazie Pojezierza Drawskiego. Spe³nia zarówno funkcje naukowe, jak i dydaktyczne, stwarzaj¹c dobre warunki pracy dla kilkunastu osób. W pocz¹tkowym okresie swojego istnienia g³ównym celem realizowanym w oparciu o Stacjê Geoekologiczn¹ w Storkowie by³y badania wspó³czesnego systemu morfogenetycznego m³odoglacjalnych obszarów morenowych. Wykorzystuj¹c sta³e instalacje pomiarowe, prowadzono studia nad procesami erozji i ³ugowania gleb oraz erozji, transportu i sedymentacji rzecznej. Aktualnie profil badawczy stacji uleg³ poszerzeniu o zagadnienia ekologiczne. Bêd¹c jedn¹ z 7 tzw. Stacji Bazowych pañstwowego Zintegro- Zdzis³awie Ptak, Pañstwu Bonczek, Zdzis³awowo Che³stowskiemu oraz cz³onkom Towarzystwa. Dziêkujemy za udzia³ w³adzom samorz¹dowym, radnym powiatu i gminy, pozosta³ym zaproszonym goœciom. Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Drawieñskiej wanego Monitoringu Œrodowiska Przyrodniczego, realizuje program d³ugookresowych pomiarów przemian ekosystemów pod wp³ywem zanieczyszczeñ atmosferycznych, zmian klimatu i u ytkowania terenu. Celem tych badañ jest wykrywanie wspó³zale noœci miêdzy poszczególnymi elementami œrodowiska przyrodniczego a Wielkie skakanie w ma- ³ych Barwicach tak skomentowa³a TVP Szczecin organizacjê halowego konkursu skoku wzwy. Dzieñ 22 paÿdziernika 2010 roku zapisze siê na d³ugo w pamiêci mieszkañców Barwic, którzy obserwowali V Ogólnopolski Halowy Konkurs Skoku Wzwy pod patronatem Starosty Powiatu Szczecineckiego. Do naszego miasteczka przyjechali wybitni skoczkowie wzwy, wielokrotnie medaliœci kraju oraz reprezentanci Polski na mistrzostwach Europy i œwiata. Wspania³a atmosfera, wysoki sportowy poziom, emocjonuj¹ca rywalizacja barwickiego konkursu skoku wzwy wp³ynê³y na ca³okszta³t tego przedsiêwziêcia. Warto nadmieniæ, i zmagania skoczków wzwy obserwowa³a du a grupa mieszkañców naszej gminy oraz licznie przyby³ych kibiców ze Szczecinka. Trudno wyró niæ, wskazaæ tego najlepszego uczestnika zawodów. Po prostu by³o ich kilku. Mimo wielkiego szacunku do zwyciêzcy konkursu - 19 letniego Jarka Rutkowskiego, nowego rekordzisty zawodów 216 cm, niew¹tpliwie prawdziw¹ mega gwiazd¹ zarówno zawodników jak i publicznoœci by³ weteran skoku wzwy 56 letni Dariusz Bednarski. Pan Darek pokaza³ prawdziw¹ klasê, pokonuj¹c w drugiej próbie poprzeczkê na wysokoœci 175 cm i ustanawiaj¹c tym samym nowy rekord Polski weteranów M 55. Poni ej link do strony internetowej na której zobaczyæ mo na filmik z rekordowego skoku Darka Bednar- ECHA ZNAD DRAWY I GWDY Geoekologicznie w Grzmi¹cej procesami degradacji ekosystemów i wczesne ostrzeganie o potencjalnych zagro eniach o charakterze katastrof ekologicznych. Na Stacji w Storkowie znajduje siê posterunek meteorologiczny oraz laboratoria i pracownie. Nowoczesne wyposa enie umo liwia zarówno prowadzenie okazjonalnych i ci¹g³ych pomiarów topograficznych, meteorologicznych i hydrologicznych, pobór próbek wód, osadów i materia³u biologicznego oraz analizy laboratoryjne ich w³aœciwoœci fizykochemicznych, jak i komputerowe opracowanie uzyskanych wyników. W Storkowie odbywaj¹ siê sta e naukowe goœci krajowych i zagranicznych, praktyki studenckie, wykonywane s¹ prace doktorskie i magisterskie, realizowane s¹ indywidualne i zespo³owe programy badawcze, jak równie organizowane s¹ konferencje naukowe. (r) Wielkie skakanie w ma³ych Barwicach skiego: youtube. com/watch?v= AmQ y76ne _As Rywalizacja o miano najlepszego zawodnika zawodów toczy³a siê miêdzy czterema skoczkami Wojtkiem Theinerem (AZS Katowice), Konradem Owczarkiem (Politechnika Opolska), Piotrem Œlebod¹ (Olimpia Grudzi¹dz) oraz Jaros³awem Rutkowskim (WUKS Siedlce). Najm³odszy w tej stawce Jarek Rutkowski wykaza³ siê najwiêksz¹ odpornoœci¹ psychiczn¹ i to on zosta³ zwyciêzc¹ V Ogólnopolskiego Konkursu Skoku Wzwy. Poniewa zawody mia³y charakter konkursu pokazowego, regulamin zawodów pozwoli³ na oddanie poza konkursem dodatkowych skoków Konrada Owczarka. Efekt tego dzia³ania pozwoli³ Konradowi na pokonanie poprzeczki na wysokoœci 219 cm. Tak wiêc ta wysokoœæ jest z kolei nowym rekordem barwickiej hali. Barwicki mocny akcent zawodów to 14- letnia Kinga Swarcewicz. Nowy rekord yciowy Kingi- 160 cm, to najlepszy wynik w kraju w tym roczniku w 2010 roku. Brawo! Organizacja tak wielkiego przedsiêwziêcia by³a mo liwa dziêki yczliwoœci, pomocy i wsparciu wielu instytucji, sponsorów oraz licznej grupy wolontariuszy, którzy pracowali nad przygotowaniem tej sportowej imprezy. To wydarzenie udowodni³o, e wspólnie mo na zrobiæ wiele na rzecz naszej spo³ecznoœci lokalnej. Tekst: organizatorzy konkursu Ania i Mariusz Kieling

3 LISTOPAD NR 12 g Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej og³asza VI edycjê konkursu grantowego w ramach programu RA- ZEM MO EMY WIÊCEJ. Wnioski w ramach VI edycji konkursu projektów mo na sk³adaæ w terminie roku. Przypominamy, e zgodnie z Regulaminem Programu o dacie z³o enia wniosku w Fundacji decyduje data stempla pocztowego. Przewiduje siê nastêpuj¹cy harmonogram VI edycji Programu: przyjmowanie wniosków - projektów, prace Komisji Kwalifikacyjnej, og³oszenie wyników na stronie internetowej, wys³anie do beneficjentów umów grantowych. Przypominamy, e na mocy decyzji Zarz¹du Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z dnia 4 sierpnia i 8 listopada 2010 r. dokonano korekt. Najistotniejsze z korekt obejmuj¹: Zwiêkszenie maksymalnej kwoty grantu do 10 tys. z³, a w przypadku realizacji projektu przy udziale œrodków Funduszu So³eckiego lub innych œrodków finansowych - do 15 tys. z³, Wprowadzenie definicji Projektu, poszerzenie zakresu mo liwych przedsiêwziêæ w dziedzinie oœwiaty o projekty dotycz¹ce m.in. wykluczenia cyfrowego oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zmianê definicji terenów wiejskich. Regulamin programu, zasady kwalifikacji oraz formularz wniosku s¹ dostêpne na stronie w zak³adce Dotacje. g Konkurs grantowy Funduszu Spo³ecznego Notariatu Od poniedzia³ku 22 listopada 2010 r. mo na sk³adaæ wnioski o dofinansowanie w ramach I edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarz¹dowych, organizowanego przez Fundusz Spo³eczny Notariatu. Celem konkursu jest wy- ³onienie najciekawszych projektów poœwiêconych walce z wykluczeniem spo- ³ecznym dzieci i m³odzie y. O dofinansowanie mog¹ ubiegaæ siê posiadaj¹ce osobowoœæ prawn¹ organizacje pozarz¹dowe z ca³ego kraju. Wysokoœæ dotacji wynosi 40000z³. Termin sk³adania wniosków up³ywa 24 grudnia 2010 r. g Wspó³praca krajów Grupy Wyszehradzkiej Najbli szy termin sk³adania wniosków o dofinansowanie z Miêdzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego to 1 grudnia 2010 r. i dotyczy ma³ych grantów (small grants). Celem Funduszu jest u³atwianie i promowanie rozwoju i bliskiej wspó³pracy miêdzy czterema krajami wyszehradzkimi: Polsk¹, Wêgrami, Republik¹ Czesk¹ i S³owacj¹ oraz tymi krajami a krajami Europy Wschodniej, Ba³kanów Zachodnich i Wschodniego Kaukazu poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych (np. festiwale, publikacje), naukowych (np. konferencje, publikacje, badania) i edukacyjnych (np. seminaria, szko³y letnie), wymian m³odzie owych (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla dzieci i m³odzie y), projektów transgranicznych (np. projekty dwóch pañstw, dotycz¹ce regionów przygranicznych, w odleg³oœci nie wiêkszej ni 50 km od granicy) oraz promocji turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi). Priorytetem jest wspieranie projektów przyczyniaj¹cych siê do rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego. Finansowane koszty: druk i dystrybucja publikacji, wynajêcie pomieszczeñ K¹cik Prezesa czyli przystawka do roku 2011 r. Zawirowania samorz¹dowe oraz pogodowe stawiaj¹ nas pomiêdzy jesieni¹ a zim¹. Znaczy to, e zbli a siê czas podsumowania roku, planowania dzia³añ na rok nastêpny. Dla nas jako Lokalnej Grupy Dzia³ania to okres rozliczeñ oraz planów na rok przysz³y. Warto wiêc wiedzieæ co Partnerstwo Drawy przygotowa³o na nadchodz¹cy rok. Temat dofinansowania unijnego pochodz¹cego z ró nych instytucji powoli przechodzi do historii. Zdarzyæ siê wiêc mo e, e dofinansowanie w ramach programu LEADER, bêdzie jednym z nielicznych na lokalnym rynku wsparcia. Warto wiêc lepiej zainteresowaæ siê szczegó³ami programów, które proponujemy. Planujemy w przysz³ym roku - na granty w trzech programach - przeznaczyæ ³¹cznie ponad 3 miliony z³otych. Po raz pierwszy uruchomimy program dotacyjny dla beneficjentów op³acaj¹cych KRUS Ró nicowanie pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, na który przeznaczamy 650 tyœ. z³.. Dla pragn¹cych skorzystaæ z dotacji dla tworz¹cych w³asne firmy lub nowe miejsca pracy w mikroprzedsiêbiorstwach przeznaczamy kwotê 1 milion 200 tys. z³. 2010/2011: Gdzie po fundusze? na imprezy i koszty techniczne, honoraria, zakwaterowanie i wy ywienie, podró, t³umaczenia, nagrody w konkursach, materia³y promocyjne, koszty public relations, tworzenie i aktualizacja stron www. Wsparcie w ramach ma³ych grantów wynosi do 5 tys. euro i nie mo e przekroczyæ 50% kosztów projektu. Bud et projektu powinien dotyczyæ okresu maksymalnie szeœciu miesiêcy (równie wtedy, gdy trwa on d³u ej). Informacje: Miêdzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund), g Edukacja i rozwój lokalny Najbli szy termin sk³adania wniosków o dofinansowanie Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga na projekty o charakterze ponadwojewódzkim up³ywa 15 grudnia 2010 r. Dotacje przyznawane s¹ na przedsiêwziêcia mieszcz¹ce siê w ramach obszarów: 1) edukacja: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczoœæ artystyczna dzieci i m³odzie y; 2) rozwój lokalny: opieka zdrowotna, polityka spo³eczna, nauka przedsiêbiorczoœci. Finansowane s¹ m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady. Mo liwe jest otrzymanie kilku dotacji. Fundacja nie okreœla maksymalnej ani minimalnej kwoty przyznawanych dotacji. Wspierane s¹ projekty realizowane w okresie do 12 miesiêcy. Fundacje przyznaje równie dotacje na projekty o charakterze lokalnym (realizowane na obszarze nieprzekraczaj¹cym jednego województwa: wieœ, miasto, gmina, powiat) najbli szy termin sk³adnia wniosków to 28 lutego 2011 r. Informacje: Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, poland/kronenberg/polish Znaczy to, e planuj¹cy wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gosp. i mieszkaj¹cy lub prowadz¹cy dzia³alnoœæ w miejscowoœciach do 5 tyœ. mieszkañców mog¹ pytaæ siê o szczegó³y. Trzecim programem jest dofinansowanie w ramach programu Ma³ych grantów. W 2011 r. przeznaczamy na dofinansowanie wniosków kwotê 1 mln 300 tyœ. z³. g Integracja obywateli pañstw trzecich Do 22 grudnia 2010 r. trwa nabór wniosków nr 1/ 2010/EFI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Pañstw Trzecich (EFI), organizowany w Polsce przez W³adzê Wdra aj¹c¹ Programy Europejskie oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. W tym naborze finansowane mog¹ byæ: 1) dzia- ³ania skierowane do obywateli pañstw trzecich, spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego oraz dzia³ania na rzecz budowania dialogu miêdzykulturowego; 2) badanie sytuacji i potrzeb zwi¹zanych z integracj¹ cudzoziemców w Polsce; 3) dzia- ³ania na rzecz budowy systemu instytucjonalnego w Polsce; 4) dzia³ania na rzecz rozwoju wspó³pracy miêdzynarodowej. Projekty musz¹ mieæ charakter non-profit, a ich dofinansowanie z EFI nie mo e przekroczyæ 75% kosztów kwalifikowanych. Minimalny próg wartoœci indywidualnego projektu to 100 tys. z³. W przypadku organizacji pozarz¹dowych wspó³finansowanie mo e zostaæ zwiêkszone o 10% pochodz¹ce ze œrodków bud etu pañstwa. Informacje: W³adza Wdra aj¹ca Programy Europejskie, (zak³adka: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Pañstw Trzecich) g Wspó³praca polsko-niemiecka Najbli szy termin sk³adania wniosków o dotacje Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej na projekty realizowane w ramach wspó³pracy miêdzy polskimi i niemieckimi partnerami (na terytorium Polski i/lub Niemiec) to 3 i 4 stycznia 2011 r. Dotyczy on dotacji w wysokoœci od z³ do 30 tys. z³ oraz powy ej 30 tys. z³ (wnioski o dotacjê do 10 tys. z³ mog¹ byæ sk³adane na bie ¹co). WIEŒCI Z LGD::. Poza tym w bud ecie za- ³o yliœmy mo liwoœæ dofinansowania kosztów transportu dla grup zorganizowanych chc¹cych odwiedzaæ ciekawe i atrakcyjne miejsca na terenie gmin wchodz¹cych w sk³ad naszego partnerstwa. Bêdziemy równie chcieli zaproponowaæ wzorem tego roku warsztatów kulinarnych, organizacjê kursu agroturystycznego, jak równie organizacjê Proponowane projekty musz¹ byæ zwi¹zane tematycznie z priorytetami Fundacji: 1) spotkania i wspó³praca instytucjonalna wymiana doœwiadczeñ, np. grup zawodowych czy m³odzie owych, partnerstwa miast i gmin, uniwersytetów, stowarzyszeñ i organizacji; 2) prace naukowe dotycz¹ce Niemiec, Polski i Unii Europejskiej, projekty o charakterze naukowym oraz konkursy wiedzy dotycz¹ce Polski, Niemiec i UE, a tak e nauka jêzyków obcych i wszystkie z tym zwi¹zane dzia³ania edukacyjne; 3) media dzia³ania na rzecz rzetelnego informowania opinii publicznej o kraju s¹siada; 4) wspieranie wzajemnego porozumienia poprzez kulturê, w szczególnoœci poprzez dzia- ³alnoœæ literack¹ i artystyczn¹, dotycz¹c¹ Polski, Niemiec i UE, ponadto poprzez dzia³ania na rzecz zachowania wspólnego dobra kulturowego. Jednorazowo mo na z³o yæ tylko jeden wniosek. Maksymalna dotacja FWPN wynosi 80 tys. z³ (mo na siê równie ubiegaæ o dotacjê w euro) i mo e stanowiæ najwy ej 60% kosztów ca³kowitych projektu. Informacje: Fundacja Wspó³pracy Polsko- Niemieckiej, www. fwpn. org.pl g Polsko-litewska wspó³praca m³odzie owa Do 21 stycznia 2011 r. trwa konkurs w ramach P o l s k o - L i t e w s k i e g o Funduszu Wymiany M³odzie y, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, na projekty maj¹ce na celu wspieranie wspó³pracy polskiej i litewskiej m³odzie y dla budowania przyjaznej wspó³pracy miêdzy na- Str.3 warsztatów tematycznych zwi¹zanych z tradycyjnymi i gin¹cymi zawodami. O szczegó³ach bêdziemy mieli okazjê napisaæ w nastêpnym numerze Echa, które wydamy jeszcze w tym roku. W zimowej aurze z ciep³ym pozdrowieniem Krzysztof Zacharzewski Prezes LGD Partnerstwo Drawy Rok 2010 powoli siê koñczy. Rozejrzyjmy siê wiêc po Ÿród³ach dotacji na projekty organizacji pozarz¹dowych na najbli sze miesi¹ce. Oto nasze propozycje. rodami Polski i Litwy. Projekty mo na realizowaæ w ramach dwóch niezale nych formatów: format 1. obejmuje projekty takie, jak: wymiany m³odzie y polskiej i litewskiej, seminaria i szkolenia, których celem jest wymiana oraz rozpowszechnianie przyk³adów dobrej praktyki miêdzy polskimi i litewskimi organizacjami realizuj¹cymi politykê m³odzie- ow¹ i pracuj¹cymi z m³odzie ¹; format 2. obejmuje: projekty przygotowane i prowadzone przez organizacje inspiruj¹ce wymiany i inne inicjatywy m³odzie y polskiej i litewskiej, imprezy, spotkania i inne inicjatywy m³odych ludzi z Polski i Litwy, projekty informacyjne, których celem jest inspirowanie wspó³pracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, lepszego zrozumienia i poznania siê m³odzie y polskiej i litewskiej, publikacje maj¹ce na celu zbli enie miêdzy narodami Polski i Litwy. Formaty ró ni¹ siê od siebie rodzajem realizowanych projektów, jak równie systemem dofinansowania. Projekty dofinansowane powinny opieraæ siê na corocznych priorytetach Funduszu. Najwa niejszymi adresatami projektów s¹ m³odzi ludzie i osoby pracuj¹ce z m³odzie ¹. Wnioskodawcami mog¹ zostaæ osoby prawne, posiadaj¹ce doœwiadczenie w dziedzinie pracy z m³odzie ¹: instytucje oœwiatowe, publiczne oraz organizacje pozarz¹dowe. Projekty sk³adane w ramach konkursu wniosków musz¹ zostaæ zrealizowane od 1 kwietnia do 30 listopada 2011 r. Informacje: Polsko- Litewski Fundusz Wymiany M³odzie y, www. plf. org. pl

4 Str.4 BARWICE II TURA 5 GRUDNIA KANDYDACI: ZENON MAKSALON I ROBERT ZBOROWSKI Radni: Wierzbicki Janusz, Kieling Anna, Grusza Andrzej, uk Roman, Koladka Barbara, Kowalik Alicja, Sobolewski Adam, Kuc Anna, Trejnis Edward, Szeligowski W³adys³aw, Moskwa Marian, Sowirka Jolanta, Leszczyñski Marian, Walczak Piotr, Pawlak Ryszard. BORNE SULINOWO RENATA PIETKIEWICZ CHMY KOWSKA Radni: Gorgol Mariusz, Jakrzewska Halina, Palicki Dariusz, Czerniawski Dariusz, Skowronek Tomasz, Skiba Dariusz, Maltañski Zbigniew, Fic Andrzej, Leœkiewicz Gra yna, Deptu- ³a Tadeusz, Cywiñski Ryszard, Niepelt El bieta, Adamczyk Zbigniew, Sigiel Henryk, Byk Krzysztof. GRZMI CA KRZYSZTOF SYSKO Radni: Babiak Kazimierz, Oleœ Katarzyna, Lachowska Wanda, Paw³owska Gra yna, Œniadecki Leonard, Bakalarz Edward, Szewlaków Alicja, Urbañski Tomasz, Œwierczyñski Stanis³aw, Wygonny Józef, Owczarski Miros³aw, Wieczorek Henryk, Nowak Danuta, Trybulski Krzysztof, Bielecki Andrzej. MIASTO SZCZECINEK JERZY HARDIE DOUGLAS Radni: Rak Daniel, Kania Jerzy, Ogrodziñski Marek, Goliñska Ma³gorzata, Rautszko Janusz, Miazga Roman, Kuszmar Gra yna, Misztak Piotr, Szycko Pawe³, Matuszak Roman, Knapik Wojciech, Ba³a Ma³gorzata, DudŸ Katarzyna, Kuszmar Ma³gorzata, Drewnowski Wies³aw, Hardie-Douglas Jerzy, Brynkiewicz Jacek, Bogdanowicz Marek, Ochocki Szymon, Modrzejewski Andrzej, Paw³owicz Joanna..::SAMORZ D WYNIKI WYBORÓW NA STANOWISKA WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I RADNYCH MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO GMINA SZCZECINEK BABIÑSKI JANUSZ Radni: Bernard Zbigniew, Zdunek Stanis³aw, Kucharski Krzysztof, Goszczyñski Ryszard, Zió³kowski Zbigniew, Glajzer Ewa, Kulczewska Halina, Dacio Daniel, Mincewicz Marcin, Zagrodnik Stanis³aw, Trêbski Jacek, Gwiazda Jan, Kamiñski Tadeusz, adyñski Arkadiusz, Pastuszek Andrzej. CZAPLINEK - II TURA 5 GRUDNIA KANDYDACI : MARCIN RACHUTA I ADAM KOŒMIDER Radni: Gabryœ Grzegorz, Sobczak Ewa, Biegaj³o Erwin, Koœmider Adam, Cylkowska Violetta, Aleszko Robert, Matu³ojæ Sebastian, Bernat Maciej, Mierzejewski Wac³aw, Kalina Bogdan, Chocho³ Czes³aw, omaszewicz Zdzis³aw, Wojtowicz W³adys³aw, Kowalski Marcin, G³owa Ma³gorzata. Z OCIENIEC WALDEMAR W ODARCZYK Radni: Macul Jan, Rudy Jan, Janda Ma³gorzata, Kozak Gra yna, Kacianowski Miros³aw, Jurski Piotr, Frankowska El bieta, Ptak Urszula, Kozubek Andrzej, Buca Waldemar, Picheta Stanis³aw, Uchroñski Jerzy, KoŸma Tadeusz, urek Miros³aw, Korzeniowski Kazimierz. DRAWSKO POMORSKIE ZBIGNIEW PTAK Radni: Hnatkowski Kazimierz, Kurz¹tkowski Romuald, Tylka Andrzej, Storoniak Eugeniusz, Kowalczyk Robert, Dyl Krzysztof, Pokutyñski Kazimierz, Sycz Danuta, Daciów Teodor, Faliñski Czes³aw, Matusiak W³odzimierz, Mularski Henryk, Gendek Ireneusz, Rzêsa Zenon, Nowicka Zofia. WIERZCHOWO JAN SZEWCZYK Radni: Jutrzenka- Trzebiatowska Helena, Kaczorkiewicz Andrzej, Janicki Józef, Borowicz Ryszard, Banaszek Marek, Majda Wiktor, Paw- ³owicz Bogus³aw, Wódz Józef, Pajor Kazimierz, Augustyniak Jolanta, Mikulec Marek, uczak Jan, o³ynia Stefan, Rosochowata Genowefa, Samulewski Adam. KALISZ POMORSKI MICHA HYPKI Radni: Effenberg- Nawrot Renata, Górnik Stanis³awa, B³¹dek Tadeusz, Cho³uj Zbigniew, Magac Bogus³aw, Kulesza Joanna, Kozina Danuta, Redmann Zdzis³awa, Witek Zbigniew, Wasiuta Bogus³aw, Ginalska Halina, Oleksiuk Antoni, Zieliñski Roman, Kubat Agnieszka, Rzeszuto Marek. DRAWNO II TURA 5 GRUDNIA KANDYDACI: RZE NIEWSKA ECHA ZNAD DRAWY I GWDY SYLWIA I CHMIELEWSKI ANDRZEJ Radni: KuŸmiñska Lilianna, Paszkiewicz Czes³aw, Buchajczyk Bogdan, Grygorcewicz Roman, Kulesza Edward, ojko Jadwiga, Wiœniowski Wojciech, Kowalski Adam, Olejnik- Czerwonka Irmina, Bandrowski Jan, Œliwiak Miros³aw, Mi¹dzielewska Teresa, Garbiak Kazimierz, Sroczyñski Waldemar, Ratowicz Andrzej. OSTROWICE- WAC AW MICEWSKI Radni: Bodnar Stanis³aw, Mroczek Urszula, Okoñ Jolanta, Wicherek Józef, Buszta Andrzej, Kopeæ Roman, Szynal Andrzej, Przybysz Marian, Doroñ Jan, Perenc Renata, Radliñska Halina, B³achuta Jan, Kulicz Bo ena, Krasoñ Stanis³aw, Pojasek Grzegorz. RADNI POWIATU SZCZECINECKIEGO: Poczobut Grzegorz, Kotschy Marek, Kiedel Szymon, Szybisty Eugeniusz, Leszko Janusz, Grondys Grzegorz, DudŸ Jerzy, Szczepaniak Arkadiusz, Kowalewski Mariusz, Elegañczyk S³awomir, Chrzanowska Dorota, Zborowski Robert, Œwi¹tkowski Jan, Lis Krzysztof, Kieling Mariusz, Kosmala Wies³aw, Korenicka Weronika, Bodnar Jan, Jasionas Ryszard RADNI POWIATU CHOSZCZEÑSKIEGO: Gibert Bogumi³, Brzustowicz Bogdan, Kowalczyk W³adys³aw, Lubiniecki Roman, Gacek Stanis³aw, Chruœciel Ryszard, Bil Konrad, Zaniewska Barbara, Kaszak Wioletta, Puczyñski Tadeusz, KuŸmiñski Jan, Jagie³³o Jan, Buchajczyk Ma³gorzata, Konopelski Andrzej, Dycha Stanis³aw, Kropiñski Wies³aw, Œli ewski Les³aw RADNI POWIATU DRAWSKIEGO: Przyby³a Janusz, Miko³ajczyk Stanis³aw, Woœ Wiktor, Lauersdorf Jerzy, Polak Genowefa, Cybula Stanis³aw, Hypki Micha³, Samek Halina, Czerwiñski Krzysztof, Mieczkowski Zbigniew, Garbacz Janusz, Ptak Zbigniew, Adamczyk Ireneusz, Zacharzewski Krzysztof, Chmiel Wojciech, Uryn Zofia, W³odarczyk Waldemar SEJMIK Radni Województwa (wg. kolejnoœci alfabetycznej): Chy³a Ma³gorzata - Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej Dobrzyñski Leszek - Klub Prawa i Sprawiedliwoœci Drzazga Kazimierz - Klub Prawa i Sprawiedliwoœci Dziewguæ Zygmunt - Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego Faliñski Józef Jerzy - Klub Platformy Obywatelskiej G¹secka Magdalena - Klub Platformy Obywatelskiej Geblewicz Olgierd - Klub Platformy Obywatelskiej G³od Piotr - Klub Prawa i Sprawiedliwoœci Grabowska Izabela - Klub Platformy Obywatelskiej Hok Marek Tomasz- Klub Platformy Obywatelskiej Jach Micha³ - Klub Prawa i Sprawiedliwoœci Jakubowski Andrzej - Klub Platformy Obywatelskiej Kalina Teresa - Klub Platformy Obywatelskiej Koœ Ewa - Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej Kotlêga Jerzy Waldemar - Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej Kowalski Leon Ryszard- Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej ¹cki Artur - Klub Platformy Obywatelskiej Obrycki Norbert - Klub Platformy Obywatelskiej Radziszewska Beata - Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej Ruciñski Witold - Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego Sobolewska Agnieszka - Klub Platformy Obywatelskiej Subocz Andrzej - Klub Prawa i Sprawiedliwoœci Szeliga Cezary - Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego Œwirko Andrzej - Klub Platformy Obywatelskiej Ta³asiewicz Marek - Klub Platformy Obywatelskiej Wieczorek Dariusz - Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wiœniewska-Bugaj - Krystyna Klub Platformy Obywatelskiej Wyszomirski Adam - Klub Platformy Obywatelskiej Zdobylak Robert - Klub Platformy Obywatelskiej ukrowska-mróz Maria - Klub Platformy Obywatelskiej

5 LISTOPAD NR 12 WYDARZENIA - LUDZIE::. Str.5 CIEÑ PREHISTORII cie Pan Roman Karpiñski z Mielenka Drawskiego ma siedemdziesi¹t piêæ lat. W swoim yciu bywa³ we wszystkich zakamarkach Polski i wielu k¹tach œwiata. Kiedy kilkadziesi¹t lat temu zawita³ do Afryki da³ siê ponieœæ zauroczeniu do pere³ piaskowych, które wœród koczowniczych plemion Beduinów maj¹ wartoœæ pieni¹dza. Per³y piaskowe s¹ w pó³nocnej czêœci czarnego l¹du rzadko spotykane wiêc ceni WIECZÓR POETYCKI BOLES AWY KAZIMIERY P ACHTY Dnia 22 paÿdziernika 2010 r. o zmierzchu, w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim odby³ siê wieczór autorski Boles³awy Kazimiery P³achty. Na spotkanie przyby³o prawie 120 osób. Byli wœród nich rodzina i przyjaciele autorki, a tak e sympatycy poezji. Kilka minut po godz. 18:00, gdy wszyscy goœcie zasiedli w krêgu, powitano przyby³ych i przedstawiono sylwetkê poetki. Wieczór, pomimo i prezentowa³ ca³okszta³t ró norodnych zainteresowañ autorki (literatura, fotografia, malarstwo, rêkodzie³o), by³ przede wszystkim poœwiêcony omówieniu utworów poetyckich, wielokrotnie nagradzanych w konkursach literackich, ale nigdy dot¹d niepublikowanych i nieodczytywanych podczas spotkañ autorskich. siê je na równi ze z³otem, które z kolei u ywane jest wy- ³¹cznie do wytwarzania ozdób. U nas w kraju per³y piaskowe s¹ zwane per³ami jaskiniowymi, gdy spotyka siê je nader czêsto na dnie jaskiñ w Sudetach i grotach Jury Krakowsko-Czêstochowskiej. Na pó³nocy naszego kraju s¹ one rzadkoœci¹, tym cenniejsze dla pana Romana jest znalezisko na jednej z odkrywek wirowych ko³o Mielenka. Tutaj Wieczór otworzy³a sama poetka, recytuj¹c swój wiersz pt.,,drzewo. Jak wspomina³a autorka, inspiracj¹ do napisania tego wiersza by³o zwalone do wody, po³amane drzewo. Z racji tego, i autorka jest wielk¹ pasjonatk¹ przyrody, jej piêkno nierzadko implikuje powstanie dzie³a. Wa nym punktem programu by³o na jednym z rozkopanych przez maszyny wzgórz morenowych znajduje siê kilka kurhanów z okresu paleolitu a wiêc sprzed oko³o dziesiêciu tysiêcy lat. By³ to czas kiedy z naszych ziem ustêpowa³ lodowiec, a nasi praprzodkowie powoli zasiedlali tereny odzyskane spod masy lodowej. W wyp³ukiwanych spod dna lodowca wodach wokó³ ziaren piasku osadza³ siê koncentrycznie wapieñ i w ten sposób powstawa³y piaskowe per³y. Trwa³o to oczywiœcie setki lat ale te l¹dolód odchodzi³ z naszych ziem przez wieki. Paleolityczni przodkowie zasiedlaj¹cy nasze tereny zapewne wykorzystywali jaskiniowe per³y do wytwarzania ozdób, mo e wzorem dzisiejszych Beduinów mia³y one wartoœæ waluty, w koñcu handel istnia³ ju wówczas, choæ zapewne w tych polodowcowych czasach by³ handlem wymiennym. To, e wœród megalitycznych g³azów tworz¹cych kurhany ustawione przez naszych dalekich przodków, chowani byli ludzie œwiadczy niezbi- omówienie emocji, które piêtrz¹ siê w poetce i s¹ wyra ane w utworach. Dlatego w³aœnie kolejny wiersz, pt. Dziadek zosta³ poœwiêcony ma³ onkowi Pani Boles³awy i wyrecytowany na wieczorze jako podziêkowanie za wspólnie spêdzone lata. Podczas wieczoru odczytywano przede wszystkim poezjê nagradzan¹ w ró - nych konkursach literackich, np. wiersz pt. Szanowna Ptasia Orkiestro, nagrodzony w 2009 r. w konkursie pt. Ludzie listy pisz¹, w konkursie walentynkowym Moja wielka mi³oœæ z 2010 r. nagrodzono utwór pt. Do szanownego Motyla, z kolei wiersz Na rozdro u zaj¹³ trzecie miejsce w tegorocznym konkursie poetyckim z,,dyni¹ w tle. Na zakoñczenie spotkania odczytano utwór Przyjaciele, którego inspiracj¹ by³o planowane spotkanie autorki z kaliskimi czytelnikami. By³ to wiersz z cyklu Poezj¹ wyra aæ siebie i stanowi³ dedykacjê dla przyjació³ i bliskich autorki przyby³ych na wieczorne spotkanie. Zosta³ on nagrodzony gor¹cymi owacjami przyjació³ Pani Boles³awy, dlatego te jego fragment cytujê poni ej: To oni wype³ni¹ ci ycie jak têcz¹, sprawi¹, e chce siê yæ, choæby tylko po to, eby zawsze z nimi byæ. Spotkaniu autorskiemu towarzyszy³a piêkna wystawa fotografii i rêkodzie³a równie autorstwa pani Boles³awy P³achty. A wieczór uœwietni³a pani Stanis³awa Górnik prezentuj¹c kilka wybranych przez siebie utworów o tematyce jesienno-przyrodniczej. (r) Wyró nienie dla Barwic fakt, e w rozoranej przez koparki ziemi mo na nierzadko znaleÿæ ostrze w³óczni zrobione z krzemienia, czasem skamienia³¹ koœæ lub jej czêœæ jak to siê przytrafi³o panu Romanowi, gdy znalaz³ g³ówkê koœci udowej naszego praszczura. Ale nie tylko pan Karpiñski jest poszukiwaczem prehistorycznych skarbów na wyrobisku pod Mielenkiem. Miejsce to upodobali sobie tak e paleontolodzy z wydzia³u nauki o ziemi Uniwersytetu im. Mickiewicza w Poznaniu. Przez kilka sezonów wakacyjnych rozbijali tu swoje namioty i prowadzili wykopaliska na wytyczonych przez siebie stanowiskach. WywieŸli dziesi¹tki eksponatów z trudem wyrwanych drawskiej ziemi a przecie jak e cennych dla poznawania naszej najstarszej historii. Jerzy J. Karkoszka W tegorocznym rankingu Gazety Prawnej gmina Barwice uplasowa³a siê na IX miejscu w kategorii gmina miejsko- wiejska w rankingu ogólnopolskim. W rankingu województwa zachodniopomorskiego zajêliœmy II miejsce. Ranking Dziennika,,Gazeta Prawna wskazuje, które samorz¹dy w Polsce mog¹ poszczyciæ siê najwiêkszymi osi¹gniêciami w pozyskiwaniu œrodków unijnych. Brane s¹ pod uwagê wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami s¹ zarówno w³adze samorz¹dowe, jak i przedsiêbiorstwa, rolnicy i organizacje spo³eczne. Ranking obejmuje zarówno stare, jak i nowe œrodki (z unijnego bud etu ). Podstaw¹ do oceny jest wartoœæ przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkañców wed³ug GUS. Dane pochodz¹ z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmuj¹ umowy podpisane do po³owy kwietnia 2010 r. (bez programów przedakcesyjnych). Szczegó³owe informacje dostêpne na stronie (red.)

6 Str.6.::LUDZIE ECHA ZNAD DRAWY I GWDY DANUTA MAZUR ARTYSTKA POSZUKUJ CA Danuta Mazur urodzi³a siê w 1952 roku w Lublinie. Zainteresowanie sztuk¹ a w szczególnoœci malarstwem wykazywa³a ju od dziecka, wtedy te zaczê³a rysowaæ i malowaæ akwarel¹. Po przyjeÿdzie do Z³ocieñca, ju jako doros³a kobieta kontynuowa³a swoja pasjê tworz¹c z powodzeniem obrazy olejne. Upodoba³a sobie szczególnie pejza a przede wszystkim zaczê³a malowaæ stary Z³ocieniec rekonstruuj¹c w i malowaniu postaci. Jej obrazy by³y zdominowane przez ciep³e, prawie pastelowe barwy i w³aœnie ten koloryt sta³ siê znakiem rozpoznawczym artystki, która jednoczeœnie z malowaniem na p³ótnie zaczê³a tworzyæ obrazy w skórze, ale jednak kiedy zosta³a zaproszona w 2000 roku na I Konkurs Twórców Pojezierza Drawskiego wystawi³a obrazy olejne i zosta³a laureatka I nagrody. Tym co cechuje twórczoœæ stawia³a po raz pierwszy swoje prace na wystawie pracowa³a ju jako instruktor do spraw plastyki w Z³ocienieckim Oœrodku Kultury, gdzie projektowa³a kostiumy dla zespo³ów tanecznych, scenografie co da³o jej inspiracjê do dalszych poszukiwañ twórczych. Wówczas powsta³ cykl obrazów pod wspólnym tytu³em Tañcz¹ce. Przez czternaœcie lat pracy w ZOK-u Danuta Mazur bra³a udzia³ w licznych tork¹ ksi¹ kow¹ stworzy³a ilustracje do ksi¹ ek Zbiór legend 1993, I spotkanie z Zaj¹czkiem 1999, Kruk i Urojenia Pani Mazur jest autork¹ logo Stowarzyszenia Gmin i Drawskiego Parku Krajobrazowego. Tym co fascynuje od kilku lat Danutê Mazur, s¹ batiki. Tê nie³atw¹ formê artystyczn¹ zaczê³a uprawiaæ ju na emeryturze, kiedy mia³a zdecydowanie wiêcej czasu dla siebie. Zaczê³y powstawaæ na tkaninie ciep³e erotyki ale te i martwe natury przedstawiaj¹ce rzeczy codziennego u ytku. Batiki w wykonaniu Danuty Mazur s¹ na tyle udane, e znajduj¹ Batik to rêczna technika barwienia, polegaj¹ca na kolejnym nak³adaniu wosku i k¹pieli tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie miejsca niezamaskowane warstw¹ wosku. Proces woskowania i farbowania mo na, dla uzyskania specjalnych efektów, powtarzaæ wielokrotnie. Technika pochodzi z Jawy, znana by³a w Afryce i Azji od oko³o VIII wieku. W Europie batik zosta³ rozpowszechniony przez importy holenderskie i wytwarzany od koñca XVIII wieku. Szczególnie popularny w pierwszej po³owie XX wieku. chêtnie swoje prace. To, prócz aspektu finansowego powoduje, e sta³a miejsca w sztuce. Nadal nie ma swojej jednolitej drogi, któr¹ kroczy. Wci¹ poszu- swojej wyobraÿni jego wygl¹d z dawnych czasów. Malarstwo olejne by³o ju wówczas jej pasj¹ i sposobem na spêdzanie wolnego czasu. Prócz pejza u pani Danuta zaczê³a próbowaæ swoich si³ w martwej naturze malarsk¹ Danuty Mazur jest to, e w wiêkszoœci przypadków postaci odzwierciedlone na p³ótnie przedstawione s¹ ty³em tak jakby chcia³y zachowaæ sw¹ anonimowoœæ jak¹œ swoj¹ tajemnicê. Ale Pani Danuta kiedy wy- wystawach zbiorowych i indywidualnych miêdzy innymi w Œwidwinie, Drawsku Pomorskim, Z³ocieñcu, Koszalinie, Kaliszu Pomorskim i za granic¹ w Bad Segeberg. Ponadto Danuta Mazur jest uznan¹ w regionie ilustra- nabywców zarówno w kraju jak i za granic¹, nawet w krajach Ameryki Pó³nocnej. Artystka ze Z³ocieñca nie ukrywa, e sprzedaje siê artystk¹ znan¹ nie tylko w Polsce ale te daleko poza jej granicami. Danuta Mazur nie okrzep³a w poszukiwaniu swojego kuje i wci¹ próbuje nowych technik artystycznego wyrazu, co sprawia, e jest artystk¹ nieustannie poszukuj¹c¹. (jjk) ODNALAZ AM SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI Ca³e ycie mieszka³am na Œl¹sku. Pracowa³am w jednym z najwiêkszych trucicieli tego regionu Hucie Katowice i zajmowa- ³am siê na dodatek jego promocj¹. Lasów u nas by³o jak na lekarstwo, chyba e wspomnimy o lesie kominów By³am typowym mieszczuchem, który nie widzi nic poza œwiatem samochodów, tramwajów, poœpiesznego ycia, t³oku na ulicach i ca³ego tego zgie³ku, jaki niesie za sob¹ wielkie miasto. Sarny? A widzia³am w chorzowskim zoo, ze zwierz¹t to mia³am tylko psa pokojowego i oczywiœcie nic z dziczyzny, no, czasami w potrawach, jak znajomy myœliwy miêso przyniós³. Osiem lat temu przesz³am na emeryturê i nagle zaczê³o mi siê nudziæ, bo to i dzieci doros³e i przyjació³ki te same plotki opowiadaj¹. Pewnego letniego dnia 2002 roku zadzwoni³a do mnie moja swatowa, która od roku mieszka³a w Bornem Sulinowie i mówi: Przyje d aj do mnie, zakosztujesz natury. Co mia³am robiæ? Pojecha³am. Po ca- ³onocnej jeÿdzie poci¹giem i busem zawita³am do swatki. Ona od razu zapakowa³a mnie do ³ó ka. Wsta³am gdzieœ oko³o po- ³udnia. Otworzy³am okno, a tu za oknem las. I ten zapach nagrzanej sosny. Coœ wspania³ego! Nagle patrzê- sarny biegn¹ ywe! Wtedy poczu³am, jakby we mnie piorun strzeli³. Ja tu muszê zamieszkaæ- pomyœla³am. I tak siê zaczê³a moja przygoda z Bornem, moim leœnym miastem. W dwa miesi¹ce po pierwszym pobycie tutaj przeprowadzi- ³am siê do tego miasta. Wziêliœmy z mê em kredyt na mieszkanie i mieszkamy tutaj ju siedem lat. Dziœ nie zamieni- ³abym siê na aden Œl¹sk. yjê intensywnie. Nie mam czasu na nudê. Udzielam siê w klubie seniora As. Tutaj chodzê na fitness i aerobik, codziennie uprawiam nordic walking w lesie, gdzie spotykam czêsto moje ukochane sarenki i czasami- niestety- mije. Nauczy³am siê zbieraæ grzyby. Na stare lata stajê siê powoli cz³owiekiem lasu i dobrze mi z tym. Las to dla mnie w tej chwili ycie i jego sens. Daje mi to do zrozumienia nawet Kubuœ mój zaprzyjaÿniony lisek, który codziennie wieczorem przychodzi pod moje okno w oczekiwaniu na smako³yk. Ponadto odkry³am w sobie now¹ pasjê malarstwo. Spróbowa³am na warsztatach w naszym klubie i uda³o siê. Teraz malujê najczêœciej suchymi pastelami i moje obrazy s¹ wystawiane w naszej miejskiej bibliotece, dla mnie to sukces! Teraz jestem utwierdzona w przekonaniu, e wreszcie znalaz³am swoje miejsce na ziemi, e jestem szczêœliwa, e yjê pe³ni¹ ycia. Nazywam siê Ada Sochacka, mam szeœædziesi¹t piêæ lat. Jerzy J. Karkoszka

7 LISTOPAD NR 12 WYDARZENIA::. Str.7 HUBERTUS W ULU W Rozpoczêliœmy z lekkim opóÿnieniem, ok. godziny 13, wyjœciem na Wyjechaliœmy du ¹ grup¹ jeÿdÿców na kucykach, du ych koniach i tówki - to kopyta koñskie uderza³y o przedni¹ czêœæ bryczki, wprowadzaj¹c po- scy chêtni, którzy chcieli rozgrzaæ w ten sposób konie przed gonitw¹, mogli Ulu odby³ siê u nas tradycyjny HUBERTUS. Na szczêœcie pogoda dopisa³a, trafiliœmy na jeden dzieñ bez opadów deszczu i z dopuszczalnie nisk¹ temperatura. Jednak atmosfera i emocje podnosi³y temperaturê, wiec nikt za bardzo nie narzeka³ na jesienn¹ aurê. mane, gdzie ustaliliœmy kolejnoœæ w zastêpie, po czym w³aœciciel Klubu JeŸdzieckiego UL Pan Marek Serafin i prezes klubu- Pan Waldek Lubinski yczyli wszystkim udanego spaceru i zabawy, w skrócie przybli aj¹c równie ideê hubertusowej zabawy, nawi¹zuj¹c do tradycji prawie ka dy wypi³ strzemiennego, po czym ruszyliœmy. bryczk¹, która zamyka³a zastêp - drog¹ na Szczytniki, póÿniej skierowaliœmy siê w stronê Ostrowic i powoli ruszyliœmy w stronê domu. Nie oby³o siê bez przygód - w trakcie spaceru w bryczce pêk³a opona, co spowodowa³o nieoczekiwany przestrach konia oraz dÿwiêki przypominaj¹ce wystrza³y z dubel- p³och wœród koni i jeÿdÿców oraz osób w niej siedz¹cych. Jednak w profes j o n a l n y sposób uda- ³o siê zapanowaæ nad strachem i panik¹ - co skoñczy- ³o siê bez w i ê k s z y c h strat. P r z e d wjazdem do oœrodka zatrzymaliœmy siê na polu, gdzie sta³y snopki siana, wœród których by³ s c h o w a n y lis - zaczêliœmy go szukaæ...bardzo szybko na trop wpad³a jad¹ca na koniu Jaœmin Klaudia, która znalaz³a liska jako pierwsza. Nastêpnie przenieœliœmy siê na parkur, gdzie wczeœniej zosta³ ustawiony tor przeszkód - wszy- sprawdziæ siebie i swoje rumaki pod k¹tem precyzji przejazdu i szybkoœci. Najlepszy czas uzyska³ Pan Robert Gilewicz, ale zaraz za nim, z ró nic¹ kilkunastu setnych sekundy, znalaz³a siê depcz¹ca mu po piêtach Asia Maissner. Zmrok powoli zapada³, kiedy udaliœmy siê na padok po przeciwleg³ej stronie oœrodka, gdzie rozegra- ³a siê gonitwa za lisem. Liskiem by³ Pan Robert Gilewicz, którego taktycznie i w nieoczekiwanym szybkim tempie dopad³a Renata na koniu Budrys. Ona te zosta³a zwyciê czyni¹ gonitwy hubertusowej, pierwszy raz organizowanej przez Klub JeŸdziecki UL. Na koniec w doskona- ³ych humorach i z wypiekami na twarzy udaliœmy siê do sali kominkowej, gdzie zasiedliœmy wspólnie do sto³u. W S Z Y S T K I M UCZESTNIKOM ORAZ O B S E R W A T O R O M DZIÊKUJEMY SER- DECZNIE ZA PRZYBY- CIE I UCZESTNICTWO W PIERWSZYM HU- BERTUSIE W UL- U!!! Beata Schneider Co nowego w S³oneczku i WTZ Barwice? Wrzesieñ i paÿdziernik to miesi¹ce, w których od trzech lat odbywaj¹ siê wyjazdy w ramach wspó³pracy Barwickich oœrodków dla osób niepe³nosprawnych ŒDS S³oneczko i Warsztatów Terapii Zajêciowej z Fundacj¹ im. Stanis³awa Kar³owskiego. W tym roku podopiecz- ni oraz opiekunowie mieli mo liwoœæ przez trzy dni zwiedziæ Hamburg i okolice. Program wycieczki by³ u³o ony bardzo atrakcyjnie, w zwi¹zku z czym uczestnicy mogli zobaczyæ: Park Miniatur, Hamburg noc¹ z perspektywy rejsu statkiem, ZOO, port przemys³owy. Odwiedzili równie oœrodek dla osób niepe³nosprawnych w Rodeshagen, w którym zapoznali siê z ró nymi formami terapii: tkactwem, ogrodnictwem i ceramik¹. Natomiast dla kadry prowadz¹cej oœrodki Fundacja tym razem przygotowa³a czterodniowy wyjazd studyjny do Holandii. Mogliœmy siê przyjrzeæ kompleksowym rozwi¹zaniom, jakie Holendrzy stosuj¹ w pracy z osobami niepe³nosprawnym. Podpatrywaliœmy formy zabiegów pielêgnacyjnych, rehabilitacjê ruchow¹ oraz pracê w takich dzia³ach jak: ogrodnictwo, hodowla krów, serownia, ceramika, wyrób œwiec i inne. Nowoœci¹ jest program ratuj¹cy holenderskie rolnictwo przy wsparciu osób niepe³nosprawnych, które bêd¹ pracowa³y i uczy³y siê jednoczeœnie w gospodarstwie. Te stanowiska pracy bêd¹ dotowane przez pañstwo. Zdaniem Holendrów najlepsz¹ terapi¹ jest sensowna praca, co zreszt¹ popieramy i coraz czêœciej stosujemy w naszych oœrodkach. Organizacjê wyjazdów ³¹cznie z kosztami zapewni- ³a Fundacja im. Stanis³awa Kar³owskiego, której serdecznie dziêkujemy. Tekst: Bogumi³a Bogdziewicz

8 Str.8.::ROZMAITOŒCI ECHA ZNAD DRAWY I GWDY KONSPIRATORZY Kraj nasz wstrz¹sany rewolucyjnym wrzeniem i wyst¹pieniem szerokich mas spo³ecznych, obecny na ustach ca³ego œwiata, wchodzi³ w pocz¹tek lat osiemdziesi¹tych naszego stulecia. Demonstracje, strajki, podziemne wydawnictwa drugiego obiegu, tajne zgromadzenia i powstanie nielegalnych organizacji, wszystko to zwiastowa³o nadejœcie nowych czasów. Dzia³o siê to jednak gdzieœ daleko od nas, poza naszym zasiêgiem, w wielkich aglomeracjach miejskich, w du ych skupiskach ludzkich. JUBILEUSZOWY JUBILER Alicja Laube jest wysok¹, postawn¹ blondynk¹ o niebieskich oczach. Od trzydziestu trzech lat jest ekspedientk¹ w salonie Jubilera w Szczecinku. Ten sklep mówi pani Ala istnieje ju czterdzieœci lat. Widzia³ niejedno. Kupowali tu ludzie srebro i z³oto, kryszta³y i brylanty, zegarki i patery. Za komuny wiele rzeczy sprzedawanych by³o spod lady. Dziœ jest prawie wszystko, nawet zegarki chronometryczne po kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych. Ale Jubilera te dotkn¹³ kryzys. Na przestrzeni ostatnich trzech lat popyt zmniejszy³ siê prawie o czterdzieœci procent. Ludzie maj¹ generalnie mniej pieniêdzy, ale za to jeœli kupuj¹ to rzeczy drogie, na przyk³ad pierœcionki z brylantami. Mo na te zauwa yæ, e powraca moda na kryszta³y, ludzie coraz czêœciej je kupuj¹ jako okolicznoœciowe podarunki dla Najprostszym dzia³aniem dostêpnym dla nas by³o wejœcie w akcjê propagacji nielegalnej bibu³y. Nawi¹zaliœmy kontakt ze œrodowiskiem solidarnoœciowym z Wroc³awia. Od razu naraziliœmy siê na zarzut tchórzostwa. Zarzucili mi, e z tych w³aœnie powodów odmawiam rozniesienia ulotek po wiêkszych zak³adach pracy naszego miasta. Jako przyk³ad do naœladowania podali mi studentów z Wroc³awia, którzy odwa nie rozprowadzaj¹ je na ulicach, dworcach pocztach itp. Zrozumieli jednak po czasie moj¹ racjê, kiedy im uœwiadomi³em, e mój kud³aty ³eb jest tu ogólnie znany i wpadkê zaliczê ju na samym pocz¹tku. Niemniej jednak pomagaliœmy w innej dziedzinie, a mianowicie w³¹czaliœmy siê do zbierania pomocy materialnej dla internowanych przywódców solidarnoœci na naszym poligonie w Jaworzu. By³ wœród nich przysz³y premier p. T. Mazowiecki. Mo e nie wszystkim drawszczanom wiadomo, e g³ównie dziêki niezwyk³ym staraniom naszego ks. Kanonika Wojnickiego uda³o siê w tym czasie uwolniæ na jedn¹ dobê p. Mazowieckiego i sprowadziæ go do Drawska, gdzie w warunkach konspiracyjnych odby³ siê œlub jego syna, a skromne przyjêcie weselne na naszej Plebanii. Bardzo smutne i przykre by³y to czasy dla nas Polaków, jednak nadzieja na zmiany nie opuszcza³a nas ani na chwilê. Zaczêliœmy z czasem sami drukowaæ i rozprowadzaæ ulotki. Prymitywne urz¹dzenia do odbijania tekstów wykonaliœmy sami. Powielaliœmy najczêœciej w lesie na polankach œródleœnych, gdzie roz³o one na pod³o u papiery wysycha³y na s³oñcu. By³ to jeden z trudniejszych momentów naszej konspiracji, bowiem w razie zagro enia nie by³o mo liwoœci szybkiego posk³adania trefnych fantów. Pamiêtam, jak kiedyœ zaskoczeni zostaliœmy nag³ym nadejœciem jakiejœ grupy na nasz¹ polankê. By³o to tak niespodziewane, e nawet nie próbowaliœmy zbieraæ kompromituj¹cych nas materia³ów. Struchleliœmy z przera enia, a za chwilê ju œmialiœmy siê serdecznie. To tylko stado dzików przemaszerowa³o opodal. Byliœmy wzglêdem nich pod wiatr dlatego nas nie wyczu- ³y. Innym razem sta³em na czatach i w razie w razie zagro enia mia³em zagwizdaæ, przypl¹ta³ siê do mnie na tym niby odludziu mój znajomek. Wda³ siê ze w o ywion¹ i d³ug¹ konwersacjê towarzysk¹, a zniecierpliwiony przed³u aj¹cym siê k³opotliwym dla mnie stanem zmuszony by³em go zostawiæ i zrobiæ unik w zaroœla. Ten nie daj¹c za wygran¹ zacz¹³ mnie poszukiwaæ, a e nie dawa³o to rezultatu pocz¹³ gwizdaæ. Wiedzia³em jak¹ to wywo³a reakcjê w ukrytych za drzewami konspiratorach. Natychmiast puœci³em siê biegiem w ich kierunku i szybko uspokoi³em, e to nie ja gwizda³em. K³opotliwym by³o te rozrzucenie tych ulotek w mieœcie. Trzeba to by³o zrobiæ jeszcze przed godzin¹ milicyjn¹. Ulice wieczorem w tamtych czasach nie goœci³y zwyk³ych przechodniów, za to bliskich. Ciekawostk¹ jest fakt, e srebro zaczyna ostatnio wypieraæ z³oto, jest po prostu modne i to w formie pierœcionków i to w formie ³añcuszków i oczywiœcie w formie sygnetów. Ale mody w Jubilerze przychodz¹ rzadko, bo to konserwatywna instytucja trochê angielska w stylu. Ale przecie na tym polega jej dyskretny urok, bo przecie kto nie kocha blasku precjozów? (jjk) roi³y siê od milicjantów i ormowców. Kiedyœ, pamiêtam, zebraliœmy siê we trójkê na placyku nad rzek¹, za nasz¹ stra ¹ po arn¹. Ja, dla lepszej konspiracji wzi¹³em ze sob¹ butelkê wina i musztardówkê, co w razie czego mia³o t³umaczyæ nasze tu zebranie. Œciemni³o siê ju. Podzieliliœmy miêdzy siebie ulotki i rejony miasta, gdzie ka dy z nas mia³ je rozrzuciæ, gdy nagle prosto na nas wpad³ na œwiat³ach jakiœ samochód. Wyhamowa³ gwa³townie i wygasi³ œwiat³a. Us³yszeliœmy trzask otwieranych i zamykanych drzwi. Nie czekaliœmy na dalszy rozwój wypadków, tylko rozbiegliœmy siê i dali nogê. Ja wzd³u rzeki ucieka- ³em w stronê miasta. Tu, po wejœciu na jedn¹ z g³ównych ulic, nadzia³em siê g³upio, prosto na postawiony w poprzek jezdni radiowóz i stoj¹cych obok milicjantów. Dobrze, e nie podkusi³o mnie jakie licho i nie cofn¹- ³em siê z powrotem, zapewne wtedy pogoniliby za mn¹ i niechybnie z³apali. Wyszed³em chwiejnym krokiem pijaka i zacz¹³em oddalaæ siê w przeciwnym kierunku, nas³uchuj¹c pilnie czy nie ruszy³a pogoñ. aden jednak z nich nie ruszy³ siê z miejsca. W tamtych niezwyk³ych czasach by³y te momenty bardziej przykre i mocno niebezpieczne. Jeden z nas zgin¹³ œmierci¹ tragiczn¹. Wypadki potoczy³y siê b³yskawicznie. Pogotowie. Przewóz do szpitala. Próba reanimacji. Z wewnêtrznej kieszeni zmar³ego wypada notes. Jeden z lekarzy podnosi go z ziemi machinalnie otwiera na przypadkowej stronie i czyta pierwsze s³owa: Sztubak, ulotki. W mig orientuje siê w sytuacji. Zatrzymuje notes u siebie, ale œwiadkami tego zdarzenia jest kilka innych osób i nie ma pewnoœci, czy któraœ z nich nie wspó³pracuje z w³adzami. Natychmiast powiadamia mnie o zaistnia³ym zdarzeniu. Wiemy, e szybko musimy pozbyæ siê kompromituj¹cych materia³ów, które mamy u siebie. Najgorzej, e czêœæ z nich znajduje siê w zamkniêtym na klucz domu zmar³ego. Trzeba wiêc z koniecznoœci wtajemniczyæ kogoœ z rodziny, w tym tak tragicznym dla nich dniu. Nie mamy wyboru. Wy³amujemy zamkniêcie i ca³oœæ materia³ów wywozimy do lasu, gdzie zakopujemy noc¹ g³êboko w ziemi. Zdajemy sobie sprawê, e nie jest to pewne zabezpieczenie. Za du o osób zna to miejsce. Po powrocie wykradam siê z domu w tajemnicy przed reszta domowników i przy œwietle latarki wykopuje ulotki i zakopujê w innym miejscu. Teraz jestem ju spokojny, tylko ja jeden znam miejsce ich ukrycia. Ci¹g z³ych zdarzeñ ma dalszy z³owrogi bieg. Podczas rozwieszania ulotek wpada jeden z nas. Trafia do wiêzienia na skutek denuncjacji. Donosicielem jest jeden z mieszkañców ulicy ¹kowej naszego miasta. Uwiêziony kolega osadzony w jednej celi z recydywistami mocno cierpi przeœladowany przez tych przestêpców. Wydaje nam siê wtedy, e taki porz¹dek œwiata pozostanie ju na zawsze. Na szczêœcie myliliœmy siê w swoich s¹dach. Niepokój nasz w tamtych czasach wzbudza³ tak e fakt przekazania w³asnoœciowego mieszkania we Wroc³awiu na tajn¹ drukarniê przez jedn¹ z osób z naszego krêgu. Zdawaliœmy sobie sprawê z tego, e w razie dekonspiracji mieszkanie mo e ulec konfiskacie, tak jak to by³o z samochodami przewo ¹cymi nielegalne druki. Pomimo tych przygnêbiaj¹cych nas faktów nie poddawaliœmy siê psychozie strachu. Gromadziliœmy siê i œpiewem patriotycznych piosenek dodawaliœmy sobie otuchy. Kiedyœ wspólnymi si³ami upiekliœmy wielki tort z napisem tak potwornie antysocjalistycznym, e gdybyœmy zostali zdekonspirowani, to pewnie taka treœæ zaprowadzi³aby nas do wiêzienia o co wówczas nie by³o trudno.. Nieœliœmy go na drugi koniec miasta, ale na szczêœcie nikt nie skontrolowa³ nam pakunku. W owym trudnym czasie chwile smutne przeplata³y siê z weselszymi zdarzeniami, co niejednokrotnie pozwala³o z optymizmem patrzeæ na przykr¹ rzeczywistoœæ. Kiedyœ kupowaliœmy w naszym GS szk³o do szyb okiennych. Prowadz¹ca ten dzia³ sprzeda y pani jakiœ czas podejrzliwie przygl¹da³a siê nam z boku. W pewnym momencie zapyta³a wprost, czy my jesteœmy ormowcami. Zaprzeczyliœmy zdecydowanie i zapytaliœmy sk¹d takie przypuszczenie z jej strony. Odpowiedzia³a, e niedawno kupowa³ u niej szk³o ormowiec, któremu jacyœ wyt³ukli szyby ceg³ami w szklarni. Szczególn¹ wtedy udrêk¹ by³a wprowadzona godzina milicyjna. Uniemo liwia³o to zajêcie kolejki przed sklepem miêsnym w celu wykupienia kartek. Kolejki takie ustawia³y siê ju od godz. 4 rano. Przedtem zaœ przed sklepami przemys³owymi t³umy ludzi koczowa³y nieprzerwanie przez kilka dni i nocy przed spodziewan¹ dostaw¹ towaru. Na zakoñczenie moich wspomnieñ chcia³bym serdecznie podziêkowaæ lekarzom z tamtych czasów oraz wszystkim tym ludziom, którzy mi zaufali na s³owo i podczas zbiórki pieniêdzy powierzali ofiarowane kwoty bez adnego pokwitowania, którego przecie z wiadomych wzglêdów nie mog³em wystawiæ. Dzisiaj z czystym sumieniem mogê wszystkich tych pañstwa zapewniæ, e nie zdefraudowa³em ani grosza. Na pewno w jakimœ stopniu przyczyniliœcie siê do tego, e dziœ uwolnieni od obcej zale noœci yjemy w wolnym kraju i choæ nam jeszcze ciê ko, to jednak powoli zmierzamy do lepszego i w przysz³oœci zjednoczeni z wolnymi narodami Europy potrafimy stawiæ czo³a trudnym wyzwaniom 21-go wieku. E. Piecewicz Materia³ pochodzi z archiwaliów Powiatowej Gazety Drawskiej JARMARK W LUBECE Ju po raz szósty Œrodowiskowy Dom Samopomocy S³oneczko i Warsztaty Terapii Zajêciowej z Barwic w dniach 5-7 listopada 2011 roku prezentowa³y efekty rehabilitacji na jarmarku œwi¹tecznym,,martins Markt w Lubece. Przypominamy, e naszym partnerem jest oœrodek Vorwerker Diakonie (Niemcy), który prowadzi kompleksow¹ dzia³alnoœæ na rzecz osób niepe³nosprawnych. W tym roku nowoœci¹ w ofercie S³oneczka by³y herbatki zio³owe w trzech wersjach (przeciw przeziêbieniu, uspakajaj¹ca i poprawiaj¹ca trawienie) i zio- ³a przyprawowe. Mieszanki sporz¹dzone s¹ z zió³ i owoców zebranych z naszego ogrodu oraz dziko rosn¹cych (lipa i kwiat bzu czarnego). Poza tym jak zwykle syropy z kwiatu mniszka i kwiatu bzu czarnego, ozdoby œwi¹teczne, bi uteria, kartki œwi¹teczne, ciasteczka i bezy. Warsztaty Terapii Zajêciowej zaprezentowa³y wyroby rêkodzie³a m.in.: rêcznie malowane anio³y, stroiki œwi¹teczne, miniaturowe choinki, drewniane miko³aje i wiele innych. Na wspólnym stoisku by³ te akcent promuj¹cy gminê: Miody Drahimskie oraz chleb wypieku Wies³awy Kubali. Bogumi³a Bogdziewicz

9 LISTOPAD NR 12 ROZMAITOŒCI::. NIE ZAŒMIECAJ SWOJEGO SUMIENIA Spalasz œmieci za domem? Wywozisz je do lasu? Nie segregujesz?... To grzech ekologiczny! g³osi ogólnopolska kampania Ministerstwa Œrodowiska. Odpady to obecnie jeden z najwa niejszych problemów ekologicznych. W œci zbiórki zu ytych baterii czy recyclingu starego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Z roku na rok podnoszone s¹ wymagania dotycz¹ce np. poziomów odzysku poszczególnych surowców czy recyclingu. Krok po kroku Polska Ministerstwa Œrodowiska poœwiêconej wyrabianiu ekologicznych nawyków postêpowania ze ŒMIE- CIAMI powsta³ równie spektakl (wg. scenariusza Mariusza Kozubka - re ysera zawodowego teatru religijnego), pt. Nie za- Str.9 Polsce obowi¹zuje ju nowoczesne prawo wzorowane na normach unijnych, dotycz¹ce m.in. konieczno- przygotowuje siê do osi¹gniêcia standardów. W ramach najwiêkszej dot¹d kampanii spo³ecznej œmiecaj swojego sumienia, który zosta³ zaprezentowany w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim 22 paÿdziernika 2010 r. G³ównymi odbiorcami by³y dzieci z kilku klas szko³y podstawowej oraz m³odzie z pierwszych klas gimnazjum. Przedstawienie zawiera³o treœci edukacyjne (proekologiczne), maj¹ce na celu wyrabianie ekologicznych nawyków zapobiegania powstawaniu odpadów lub w³aœciwego z nimi postêpowania. Z uwagi na has³o i klimat telewizyjnej kampanii Nie zaœmiecaj swojego sumienia pojawi³y siê te w¹tki religijne. Anio³owie przez ca³y czas byli stra nikami przyrody, którzy nieustannie musieli krzy owaæ plany przebieg³ym diabe³kom. A zaprezentowani bohaterowie to my zwykli ludzie, którzy powinniœmy zacz¹æ dostrzegaæ potrzebê segregacji odpadów, noszenia zakupów w torbach wielorazowego u ytku, niepalenia w piecach odpadów, zw³aszcza butelek i folii i przemyœleæ ka dy zakup, zw³aszcza towarów w tych najmniejszych kusz¹cych opakowaniach, by wokó³ nas nie ros³y góry œmieci. Choæ w spektaklu pojawi³ siê te fragment o stworzeniu œwiata i Apokalipsy, ca³oœæ by³a przyjazna i zabawna. Swoj¹ wiedzê na temat recyklingu odpadów widzowie mogli zaprezentowaæ w kilku proponowanych quizach. Mamy nadziejê, e wzroœnie równie u nich poczucie odpowiedzialnoœci za œrodowisko. (jjk) MA GORZATY UFNAL FASCYNACJA IKON Ma³gorzata Ufnal ze Z³ocieñca jest emerytk¹. Ca³e swoje pracowite ycie przepracowa- ³a w bibliotece miejskiej w Z³ocieñcu, gdzie prócz funkcji bibliotekarki zajmowa³a siê tworzeniem wystaw artystycznych, gdzie wystawiali prace artyœci z regionu Pojezierza Drawskiego jak i spoza niego. Zaczê³o siê jeszcze w 1972 roku. By³ rok kopernikañski. Trzeba by³o zrobiæ wystawê tematyczn¹ w bibliotece. Pieczê nad ni¹ powierzono pani Ma³gorzacie. Ta postanowi³a znaleÿæ portret narodowego astronoma, tego nigdzie nie by³o, w adnym sklepie ca³ego powiatu. M³oda bibliotekarka spróbowa³a namalowaæ portret Wielkiego Miko³aja odwzorowuj¹c go z miniatury Matejki. W tym celu kupi³a czarny tusz i bri- stol. Namalowa³a obraz, który zawiesi³a w sali wystawienniczej. Nastêpnego dnia ekspozycjê otwierali miejscy notable, nie mogli siê nadziwiæ sk¹d pracownice biblioteki maj¹ tak wspania³y drzeworyt. Ma³gorzata uwierzy³a we w³asne si³y i postanowi³a tworzyæ. Zaczê³a od prostych obrazków, stopniowo przez kilka lat próbowa³a swojego kunsztu. Zaczê³y powstawaæ obrazy coraz dojrzalsze, bardziej precyzyjne, dopracowane form¹ i treœci¹. Pani Ufnal zaczê³a malowaæ portrety i martwe natury. Nie przepada³a szczególnie za pejza- em, natomiast poczê³a tworzyæ dzie³a pe³ne piersiastych blondynek, gdy jak twierdzi chcia³a pokazaæ w namalowanych kobietach to czego natura jej posk¹pi³a. Kilka lat temu pani Ma³gorzata, która jest osob¹ bardzo wierz¹c¹, otrzyma³a miniaturkê ikony Rublowa przedstawiaj¹c¹ œwiêt¹ rodzinê. By³o to dla niej jak uderzenie gromu. Natychmiast przyst¹pi³a do malowania ikony na p³ótnie. Tak powsta³o jej pierwsze zafascynowane malarstwem bizantyjskim, dzie³o. Dziœ, M a ³ g o - rzata Ufnal, maluje ikony zgodnie z tradycj¹ na desce. Powstaj¹ d z i e ³ a przepiêkne, kapi¹ce od z³otej farby i w s c h o d - n i e g o przepychu. Na œcianie pyszni¹ siê swoim splendorem. Ale by przybli yæ osobê pani Ma³gorzaty to trzeba powiedzieæ, e jest prawd z i w y m c z ³ o w i e - kiem renes a n s u. Otwarta na l u d z i wspó³pracowa³a z Anonimowymi Alk o h o l i k a - mi i narkomanami. Udziela³a porad i prowadzi³a zajêcia z wychowania seksualnego w szko³ach, gdy jest absolwentk¹ studium u prof. Lwa-Starowicza, leczy ludzi metod¹ reiki, czyli œwiecowania uszu Indian Hopi, wierzy w parapsychologiê i bioenergoterapiê, sama leczy energi¹. Twierdzi, e nie ma ludzi z³ych, s¹ tylko tacy do których inni nie umiej¹ dotrzeæ. Z optymizmem patrzy w przysz³oœæ, mówi¹c, e jeszcze masê rzeczy ma do namalowania. Jerzy J. Karkoszka

10 Str.10.::RÓ NE ECHA ZNAD DRAWY I GWDY Twórczo w Szczecinie W tym roku grupa uczestników w sk³adzie: Karolina Kraus, Teresa Kasperowicz, Magdalena Wiœniewska, Daniel Pluta, Piotr Winnicki, Marcin Wolañski wraz z opiekunami Milen¹ Kowalik, Dorot¹ F¹fara i Paw³em Jaksendrem, zaprezentowa³a program artystyczny pod tytu³em Kibic Euro Zaœpiewano w nim ywio³o- we piosenki mundialowe oraz utwór A. Osieckiej pt. atwopalni. Na przygotowanym stoisku pod nazw¹ Wenecja pokazano piêknie zdobione maski, bi uteriê oraz prace wykonane metod¹ witra u. Efektem przygotowañ i pracy zespo³u jest wyró nienie za najciekawsze stoisko wystawiennicze w postaci statuetki i kosza s³odyczy. Festiwal ten jest imprez¹ cykliczn¹ maj¹c¹ na celu integracjê i aktywizacjê osób niepe³nosprawnych. Organizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³odzie y Niepe³nosprawnej Ruchowo Têcza. Podczas jego trwania, podopieczni kilkudziesiêciu organizacji i placówek dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych zaprezentowali swoje prace na przygotowanych stoiskach oraz interesuj¹ce wystêpy sceniczne. Dorota F¹fara W szczeciñskim Centrum Handlowo- Rozrywkowym Galaxy odby³ siê Festiwal Twórczoœci Osób Niepe³nosprawnych Twórczoœæ Nie Zna Barier. Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy-Oœrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku Pomorskim uczestniczy³ po raz drugi w tym festiwalu. Wspomnienia Zenona Matkowskiego, w³aœciciela grupy kapita³owej Matkowski, najwiêkszego pracodawcy w Bornem Sulinowie ZACZYNA EM NA AMUNICYJNEJ SKRZYNCE Wszystko zaczê³o siê w 1993 roku. Ja rozwija³em swoj¹ firmê w Krzy u, sk¹d pochodzê, mój kuzyn natomiast by³ odpowiedzialny za przejêcie Bornego Sulinowa od wojsk radzieckich. Pewnego dnia zadzwoni³ do mnie i powiedzia³ Co ty siê bêdziesz tam gniót³ w tych ciasnych popegeerowskich halach, przyje d aj tutaj, tu s¹ olbrzymie hale po czo³gach i sprzêcie pancernym. Przyjecha- ³em na miejsce, obejrza³em to wszystko i postanowi- ³em zaryzykowaæ. A tu wszystko by³o dziewicze nie by³o pr¹du, telefonu, nic. Za to w³adze bardzo przychylnie odnosi³y siê do inwestorów, wójtem gminy Silnowo, do którego nale a³o wówczas Borne Sulinowo, by³a pani Teresa Knopik osoba bardzo yczliwa nowym inwestycjom i ludziom chc¹cym coœ w miasteczku zrobiæ, tak, e wszelkie pozwolenia na dzia³alnoœæ za³atwiliœmy naprawdê bardzo szybko. Zaczêliœmy zwoziæ maszyny, pamiêtam, e pierwsze zlecenia i zamówienia z braku biurka pisa³em na odwróconej do góry dnem skrzynce po amunicji, do telefonu jeÿdzi³em albo do Silnowa, albo do Szczecinka, bo wtedy komórek jeszcze nie by³o. Tak powstawa³ Euromatex, pierwszy zak³ad produkcyjny na terenie miasta. Pamiêtam, na pocz¹tku nie by³o tutaj w ogóle ludzi do siê z kilkunastu TIR-ów. Dziœ produkcja w moich zak³adach idzie bez przeszkód, mieliœmy w tym roku co prawda trochê k³opotów, bo ze wspó³pracy wycofa³a siê warszawska Ikea i by³o trochê zawirowañ, ale jesteœmy znów na prostej, trochê mi przykro, e w tych trudnych chwilach w³adze miasta nie wspomog³y nas, ale widocznie mieli do nas zaufanie, e sami sobie damy radê. Na przestrzeni ostatnich lat piêciokrotnie zdobywaliœmy laur Gazela biznesu, co znacznie podnosi presti naszej grupy kapita³owej. Jesteœmy najwiêkszym pracodawc¹ w Bornem Sulinowie i jednym z najwiêkszych w powiecie szczecineckim, a nasi pracownicy nie narzekaj¹ na zarobki i zaplecze socjalne. yje nam siê po prostu dobrze. Jerzy J. Karkoszka pracy, tote musia³em przywieÿæ piêædziesi¹t osób kadry z Krzy a, zainstalowaliœmy ich w by³ym hotelu poradzieckim i zaczêliœmy szukaæ ludzi do pracy w okolicy. Ci, którzy przychodzili, to byli pracownicy miejscowych pegeerów nie mieli pojêcia o nowoczesnych maszynach, o stolarstwie, o kulturze pracy, a tu z Europy przychodzi³y zamówienia na elementy programu ogrodowego, bo tak¹ galanteriê ogrodow¹ moja firma wówczas produkowa³a. Mia³em wówczas trzydziestu robotników z Krzy a, którzy uczyli miejscowych pracowników, na czym polega praca w zak³adzie. Sz³o to wszystko bardzo opornie i trzeba by³o trzech lat na wyuczenie nowej kadry produkcyjnej, ale za to dzisiaj ludzie, którzy zostali wykszta³ceni w tamtych latach, œwiec¹ przyk³adem, s¹ bardzo pracowici i s¹ naprawdê dobrymi fachowcami. Dziœ w Bornem Sulinowie istniej¹ dwa zak³ady grupy Matkowski. Zatrudniaj¹ razem czterysta osób i robi¹ olbrzymi¹ produkcjê: jeden sto³ów sztuk miesiêcznie, zaœ drugi nadal produkuje galanteriê ogrodow¹ dla Anglików i Niemców. Jako ciekawostkê nale y podaæ, e ca³a produkcja jest rozwo- ona po Europie w³asnym transportem sk³adaj¹cym

11 LISTOPAD NR 12 INICJATYWY::. Str.11 Jak bawili siê w rekreacjê ruchow¹ nasi rodacy w czasach dawnych choæ nie tak odleg³ych. Otó powszechnie wiadomo, e jeszcze kilkadziesi¹t lat temu ruchu to oni mieli doœæ. Czêœciej chodzili piechot¹ lub jeÿdzili konno, oczywiœcie mniej jedli, a codzienne ycie wymaga³o od nich wiêcej wysi³ku fizycznego, który dziœ wykonuj¹ za nas maszyny. A jednak rekreacja ruchowa i sport nie by³y im obce. Cofnijmy siê zatem w czasie o te sto kilkadziesi¹t lat aby zobaczyæ jak to wtedy wygl¹da³o. Korzenie W roku 1867, a wiêc u schy³ku dziewiêtnastego stulecia powo³ano do ycia Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³. Jego dzia³alnoœæ polega³a na krzewieniu szeroko rozumianej kultury fizycznej w myœl has³a Mens sana in corpore sano czyli parafrazuj¹c W zdrowym ciele zdrowe ciele Poniewa ukrytym przed ówczesnymi zaborcami celem Towarzystwa by³o wykszta³cenie mówi¹c krótko sprawnego wojska, tak wiêc wychowankowie TG Sokó³ musieli umieæ siê biæ. Podpor¹ i podstaw¹ wyspecjalizowanej umiejêtnoœci walki jest ujmuj¹c rzecz ogólnie trening ogólnorozwojowy czyli najproœciej po grecku gimnastyka. Tak wiêc æwiczono w Towarzystwie przeró ne formy atletyczne w celu podniesienia poziomu sprawnoœci ogólnej. Zaœ od ogó³u do szczegó³u prowadzi³ trening specjalistyczny czyli nauka walki. Prezes Antoni Durski napisa³ traktat o szermierce siecznej czyli pos³ugiwaniu siê szabl¹. Dorobek europejski w dziedzinie pos³ugiwania siê bia³¹ broni¹ jest równie bogaty i mo emy doñ œmia³o zaliczyæ jeszcze: germañski miecz, francusk¹ szpadê, hiszpañskow³oski rapier, ogólnoeuropejski bagnet na karabinie czy choæby s³ynn¹ lancê, któr¹ mo na siê pos³ugiwaæ tak konno jak i pieszo. Powsta³y równie w tym samym okresie opracowania monograficzne pisane przez instruktorów o szermierce na ca³e cia³o. Pod t¹ dziwn¹ nazw¹ kryje siê dziewiêtnastowieczny europejski kickboxing. Otó jak siê okazuje znane by³y w owym czasie w Polsce zarówno angielski boks jak i francuskie Savate. Ta ostatnia sztuka walki posiada³a równie w swoim arsenale oprócz rêcznych technik bokserskich dobrze rozwiniête, specjalistyczne kopniêcia. Tak wiêc mo emy œmia³o w tym przypadku u ywaæ wspó³czesnego okreœlenia kickboxing. Formy gimnastyczne polega³y na æwiczeniach atletycznych w szeroko rozumianym pojêciu tego s³owa. Wykonywane tak indywidualnie jak i zbiorowo. Panie potrafi³y dla przyk³adu æwiczyæ nieznanym ju dziœ wywijad³em, a panowie uprawiali szwedzk¹ gimnastykê. Co ciekawe æwiczono równie jak ju wspomnia³em sztuki i sporty walki. Projekt Aby temat ten odœwie- yæ powsta³ projekt Sokolnia powo³any do ycia przez dwie firmy: Seepoint Tomasza Bachula, U³añska fanta- Projekt Sokolnia czyli waleczny fitnes po staropolsku zja Moniki Wrony oraz Stowarzyszenie Szabla i ³uk. Sokolni¹ nazywano dawno temu obiekt, który s³u y³ jako sala gimnastyczna. G³ównym celem projektu sta³a siê rekonstrukcja sarmackich umiejêtnoœci orê nych czyli mówi¹c proœciej polskie sztuki walki, a w ujêciu r o z s z e r z o - nym europejskie. Czy kied y k o l w i e k i s t n i a ³ y? Otó tak. Czy by³y to tylko sporty czy ju sztuki mo na siê spieraæ aczkolwiek na pewno istnia³y. Do naszych czasów dotrwa³y pod postaci¹ biuletynów, monografii i pamiêtników wraz z ikonografi¹ materia³y traktuj¹ce o walce szabl¹, ciêciu siê w palcaty, biciu na bagnety, w³adaniu lanc¹ czy choæby wspomniany powy ej kickboxing. Tak wiêc jest w czym wybieraæ choæ taki obiekt, o którym mowa trzeba bêdzie wraz ze wspomnianymi umiejêtnoœciami dopiero do ycia powo³aæ. I to w³aœnie jest misj¹ projektu. Dzia³anie czyli fitnes po staropolsku. PAMIÊCI NIEZ OMNYM W dniu w Z³ocienieckim Oœrodku Kultury z inicjatywy Trójmiejskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej odby³ siê wieczór poœwiêcony niez³omnym o³nierzom Rzeczpospolitej pt.wyklêci. Rzadko siê o nich pamiêta. Przy okazji rocznic odzyskania niepodleg³oœci wspomina siê na ogó³ legiony Józefa Pi³sudskiego, bohaterskich obroñców Lwowa, a mordowani w kazamatach UB ostatni obroñcy niepodleg³oœci gin¹ we mgle pamiêci. Przedstawiony na scenie ZOK-u program by³ poetyck¹ opowieœci¹ o starciu narodu polskiego z sowieckim imperium z³a. Ballady Andrzeja Ko³akowskiego poœwiêcone podziemiu niepodleg³oœciowemu, wywózkom na sybir, zbrodniom sowieckim, w tym zbrodni katyñskiej, takie jak,,przysiêga,,,katyñ, Port Magadan,,,Inka,,, Rostrzelana Armia i inne ilustrowane by³y inscenizacjami przygotowanymi przez TGRH. Grupa odtworzy³a miêdzy innymi scenê przes³uchania i wykonania wyroku na Danucie Siedzikównie Ince bohaterskiej sanitariuszce 5. Wileñskiej Brygady AK, widzowie mogli te obejrzeæ wstrz¹saj¹c¹ scenê najœcia sowieckich o³daków na dom polski. Du e wra enie robi³y równie statyczne sceny symboliczne, upamiêtniaj¹ca jednego z wybitnych dowódców podziemia niepodleg³oœciowego majora Józefa Kurasia Ognia i symboliczna scena nawi¹zuj¹ca do mordu katyñskiego. Osoba konia ³¹czy wszystkie wspomniane powy ej formy rekreacji ruchowej po³¹czone z rekonstrukcj¹ historyczn¹. Jeœli chcemy fitnesowaæ czyli uprawiaæ rekreacjê ruchow¹ jak nasi pradziadowie, a oni wiedzieli jak to robiæ to trzeba nauczyæ siê, jak boksowaæ, fechtowaæ, jeÿdziæ konno, a mo e te za okazj¹ strzelaæ z ³uku refleksyjnego w³aœnie konno. Miasto Z³ocieniec posiada olbrzymi potencja³ jeœli jedynie wspomnieæ rzadko spotykany chów zimny koników w Polsce nieliczny. Celem niniejszego artyku³u jest wzbudzenie w czytelniku zainteresowanie rodzim¹ histori¹ pisan¹ przez tych, którzy bior¹ we wspomnianym procesie czynny udzia³. (r) Przedstawieniu, przygotowanym przez TGRH, towarzyszy³a wystawa, na której zwiedzaj¹cy mogli podziwiaæ uzbrojenie i umundurowanie partyzantów z leœnych brygad. Wspó³organizacja programu wpisuje ZOK na listê placówek kulturalnooœwiatowych udostêpniaj¹cych swoje sceny edukacji historycznej. Niew¹tpliwym sukcesem zorganizowanego spotkania by³ udzia³ m³odego pokolenia. Sporo m³odzie y widaæ by³o na widowni, ale w szczególny sposób trzeba wyró niæ grupê uczniów Gimnazjum nr 1 ze Z³ocieñca, która wziê³a aktywny udzia³ w przedstawieniu. Miejmy nadziejê, ze dziêki tym i podobnym inicjatywom, pamiêæ o Niez³omnych nie zaginie. (r)

12 Str.12 W wiejski klimat imprezy wprowadzi³y wiejskie stoiska, dekoracja sali i scenografia przygotowane przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Suliszewo Tematyczne zajêcia warsztatowe prowadzili.::wydarzenia Sztuka Zderzenia czyli Wiejskie Potyczki ze Sztuka pod patronatem Starosty Powiatu Drawskiego Stanis³awa Cybuli nych prezentowanych ubiorów. W roli modelek wyst¹pi³y uczennice z³ocienieckich szkó³: Ania B¹kowska panna m³oda, druhny - Ró a Hawryluk i Ewelina Soroka, goœcie weselni: Paulina Ka- Udzia³ w corocznych Wyborach Miss Pojezierza Drawskiego stylizacja i prezentacje kolekcji: Dziewczyna Tarzana i inne. Pokazy na wielu imprezach lokalnych z udzia³em miejscowej m³odzie y.- Szanty, Dni Z³ocieñca : Papierowa kolekcja, Dziewczyna bosmana Mia³a baba koguta i inne. Prezentacja na wielu imprezach pozaregionalnych, miêdzy innymi w Ba³tyckim Teatrze Dramatycznym 2008r. gdzie w roli modelek widowisko plenerowe prezentowa³a Anita Baliñska. Ceramik-hobbysta ze Z³ocieñca, cz³onek Stowarzyszenia ProArte. Pracuje w starojapoñskiej technice raku. Barwne efekty swoich prac uzyskuje dziêki wykorzystaniu tlenków metali oraz procesowi redukcji, jakiemu poddawane s¹ wypalane wyroby. Podstawy pracy w glinie zdoby³a uczestnicz¹c w zajêciach ceramicznych prowadzonych przez Z³ocieniecki Oœrodek Kultury. W pog³ê- ECHA ZNAD DRAWY I GWDY Coroczne spotkania w Kosobudach na imprezie Kartofel Festiwal zainicjowanych przez Udo Thiela, wspieranych organizacyjnie i finansowo przez burmistrza Z³ocieñca Waldemara W³odarczyka oraz Radê So³eck¹ Kosobud so³tysa Kazimierza Korzeniowskiego i Agencjê Koncertowo- Reklamow¹ Mariusza Nagórskiego, a tak e w partnerstwie- Stowarzyszenie Odnowy Wsi Suliszewo Gra ynê Dudka i Stowarzyszenie ProArte Jadwigê Adrianowsk¹ wykazuj¹ integracjê mieszkañców wsi powiatu drawskiego na obszarze aktywnoœci artystycznej oraz zwiêkszaj¹ ofertê kulturaln¹ regionu i jego atrakcyjnoœæ turystyczn¹. Za³o eniem dzia³añ festiwalowych jest tak e propagowanie Sztuki pod has³em Sztuka Zderzenia, gdzie na wspólnej p³aszczyÿnie ³¹czy siê sztuka wspó³czesna inspirowana twórczoœci¹ ludow¹ i sztuka ludowa, do której wprowadzono elementy wspó³czesne. wyst¹pi³y s³uchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku bianiu ceramicznej wiedzy pomóg³ miedzy innymi Da- apetytem prowadzi³a Anita Baszkowska, cz³onek Stowarzyszenia ProArte. mieszkanka Z³ocieñca. Absolwentka: Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie kierunek wystawiennictwo, Policealnego Studium Rzemios³ Artystycznych - kierunek konserwacja mebli zabytkowych, Instytutu Wzornictwa na Politechnice Koszaliñskiej. Magister sztuki specjalizacja wzornictwo. Niemczech. Wiele prac jest w zbiorach prywatnych na terenie Europy i Ameryki Pó³nocnej. Bi uteria z apetytem to temat kolejnych warsztatów z cyklu Bramy Sztuki maj¹cych na celu pobudzenie u m³odych ludzi kreatywnego myœlenia poprzez zastosowanie bardzo znanych produktów jakimi s¹ warzywa czy owoce. Patronat- Starosta Po- cz³onkowie Stowarzyszenia ProArte, którzy przekazuj¹c swoje umiejêtnoœci i wiedzê uczestnikom spotkania na prowadzonych otwartych, ogólnodostêpnych zajêciach, wprowadzali uczestników w zagadnienia sztuki wspó³czesnej. Tegoroczni uczestnicy spotkania 06 listopada na Kartofel Festiwal mieli mo - liwoœæ uczestniczenia w warsztatach: - Teatr Mody zaprezentowa³ widowisko modowe - Wesele w stylu folk. Zaproszeni przez modelki do tañca widzowie czynnie uczestniczyli w spektaklu jako goœcie weselni. Przeniesione do wspó³czesnego wzornictwa elementy haftu ludowego, wzory chust ludowych i kolorystyka stanowi¹ o bogactwie barw i elementów dekoracyj- puœciñska, Jola Kopacewicz, Sara Kubiak, Roksana Panas, Sara Rybarczyk, Karolina Toœ. Gospodarz wesela Krzysiek Andrzejkowicz. Projekty ubiorów i realizacja Jadwiga Adrianowska. Inicjator i prezes Stowarzyszenia ProArte. Absolwentka podyplomowych studiów Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu. Wieloletnie doœwiadczenia w Kolegium Mody, w tym wspó³udzia³ w organizowaniu imprez i prezentacje autorskich kolekcji ubioru oraz stylizacja ubiorów na imprezach : Wybory Miss Polonia (regionalne) Po³czyn Zdrój, Koszalin,(2004r.), pokaz Dziewczyna harleyowca jako support przed wystêpem zespo³u Wilki Amfiteatr Koszalin2004r. Politechniki Koszaliñskiej. G³ówny kierunek dzia³añ - TEATR MODY, to teatralizacja pokazów mody, gdzie zarówno budowana na ywo scenografia, prezentowane ubiory i uczestnicz¹ca w spektaklu widownia stanowi¹ o wyrazie artystycznym widowiska. Aktualne kolekcje : cykl Cztery pory roku i Folkowe impresje. - Nocny wypa³ gliny - riusz Osiñski oraz ceramiczne portale internetowe. Inspiracje czerpie g³ównie z natury. Sk³ania siê ku po³¹czeniu unikatowoœci wykonywanej ceramiki z jej u ytkow¹ funkcj¹ (mozaika i dekory ceramiczne, lampy). Obecnie jej prace mo na ogl¹daæ w z³ocienieckiej Galerii Piwnica z któr¹ wspó³pracuje od czasu jej powstania. Uczestniczy³a w kilku wystawach zbiorowych, min. w Ksi¹ nicy Pomorskiej w Szczecinie i na Zamku Œwidwiñskim. Strona internetowa - warsztaty Bizuteria z Bra³a udzia³ w licznych plenerach w Polsce i za granic¹, efektem czego by³y prace prezentowane na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce i poza jej granicami. Obecnie jej prace mo na zobaczyæ w zrzeszaj¹cej profesjonalistów galerii Kunsttick w wiatu Drawskiego Stanis³aw Cybula Mecenat Burmistrz Z³ocieñca Waldemar W³odarczyk Wspó³praca Stowarzyszenie Odnowy Wsi Suliszewo Gra yna Dudka Realizacja Stowarzyszenie ProArte Jadwiga Adrianowska. (red.)

13 LISTOPAD NR 12 Stowarzyszenie LGR Partnerstwo Drawy ju z umow¹! WIEŒCI Z LGD::. Str.13 Dnia 9 listopada 2010 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy w Szczecinku zawar³o umowê z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Informujemy, e dnia 9 listopada b.r. w Szczecinie, na Zamku Ksi¹ ¹t Pomorskich odby³o siê uroczyste spotkanie zwi¹zane z podpisaniem umów pomiêdzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wybranymi lokalnymi grupami rybackimi z terenu województwa zachodniopomorskiego na realizacjê Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Z ramienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy w Szczecinku podpisy sk³adali Wiceprezes Stowarzyszenia Grzegorz Witkowski oraz Sekretarz Stowarzyszenia Ryszard Jasionas. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego W³adys³aw Husejko, Wicemarsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego Jan Krawczuk oraz Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddzia³ Regionalny w Szczecinie Jaros³aw ojko. Przypomnijmy, e podpisanie umowy wi¹ e siê z pozyskaniem przez Stowarzyszenie LGR Partnerstwo Drawy œrodków finansowych rzêdu 18 milionów z³otych, a wszystko to w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego Zrównowa ony Rozwój Sektora Rybo³ówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich. Cytuj¹c Marsza³ka W. Husejko by³ to historyczny dzieñ dla regionu, poniewa dziêki podpisanym umowom do województwa wp³ynie blisko 100 milionów z³otych. tekst : LGR Partnerstwo Drawy fot. LGR Partnerstwo Drawy DOFINANSOWANIE NA KOLEKTORY S ONECZNE warto wiedzieæ Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z Bankiem Ochrony Œrodowiska S.A. realizuj¹ Program na czêœciowe sp³aty kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i monta kolektorów s³onecznych pt.: Program dla przedsiêwziêæ w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Z kredytu na zakup kolektorów mog¹ skorzystaæ: * osoby fizyczne posiadaj¹ce prawo do dysponowania jedno lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, * wspólnoty mieszkaniowe instaluj¹ce kolektory na w³asnych budynkach wielolokalowych. Uwaga!Z dotacji na czêœciow¹ sp³atê kredytu nie mog¹ skorzystaæ osoby lub wspólnoty mieszkaniowe, które s¹ odbiorcami ciep³a z miejskiej sieci ciep³a!!! Jakie koszty podlegaj¹ refundacji: - koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwi¹zania technologicznego zwi¹zanego z monta- em instalacji do przygotowania ciep³ej wody sporz¹dzonego przez osobê uprawnion¹ do projektowania, - koszt zakupu nowego kolektora, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, - koszt zakupu ciep³omierza spe³niaj¹cego normy PN EN 1434, - koszt monta u kolektora, - podatek od towarów i us³ug VAT, Tryb postêpowania: 1) Klient sk³ada w Banku wniosek o dotacjê wraz z wnioskiem o kredyt. Formularze wniosków udostêpnia Bank, 2) Bank, po dokonaniu oceny zdolnoœci kredytowej i podjêciu decyzji Kredytowej, udziela kredytu, 3) Po podpisaniu umowy kredytu i zrealizowaniu przedsiêwziêcia, Kredytobiorca wystêpuje do Banku o wyp³acenie dotacji poprzez z³o enie protoko³u ostatecznego odbioru przedsiêwziêcia oraz innych dokumentów okreœlonych w umowie kredytu, 4) Po uzyskaniu protoko³u koñcowego odbioru przedsiêwziêcia, Bank wystêpuje do NFOŒiGW z wnioskiem o wyp³atê dotacji. Dotacja ze œrodków NFOŒiGW w wysokoœci 45% kosztów kwalifikowanych zadania, bêdzie wyp³acona po potwierdzeniu przez Bank zrealizowania przedsiêwziêcia oraz osi¹gniêcia efektu ekologicznego to samego z efektem rzeczowym. Dotacja zmniejszaæ bêdzie jednorazowo zad³u enie Klienta w Banku poprzez skrócenie okresu kredytowania lub zmniejszenie rat kredytu. Szczegó³owe informacje i odpowiedzi na pytania dostêpne s¹ na stronie NFOŒiGW:http://www. nfosigw. gov. pl/srodkikrajowe/doplaty-do-kredytow/faq/ Anna Korycka Kozio³ LGD Partnerstwo Drawy

14 Str.14.::ROZMAITOŒCI ECHA ZNAD DRAWY I GWDY Ruch Rycerski ze Z³ocieñca Pocz¹tki Dawno, dawno temu, jeszcze w XX wieku, na terenach nieopodal dwóch sióstr - Drawy i W¹sawy, jak œpiewa³o Stare Dobre Ma³ eñstwo, pojawi³ siê pierwszy miecz wspó³czesnego Ruchu Rycerskiego. Broñ oczywiœcie sama do nas nie przywêdrowa³a, przywióz³ j¹ pewien m³ody z³ocieniak Przemys³aw Smoter (Smoku). Zarówno miecz, jak i Smoku mieli wielk¹ moc: zjednywanie pasjonatów. Brzmi jak legenda, ale taki w³aœnie by³ pocz¹tek rycerstwa z³ocienieckiego. Z³ocieniec miasto rycerstwa Pocz¹tki odtwórców historycznych by³y trudne. W Z³ocieñcu, w roku 1997 rozpoczê³y siê pierwsze spotkania i treningi szermierki œredniowiecznej. Zaczêto tworzyæ w³asny sprzêt ze starych blach, garnków i resorów. Informacje mo na by³o zdobywaæ z nielicznej literatury. Teraz, mimo Internetu i mnogoœci bractw rycerskich, wcale nie jest ³atwiej. Zmieni³y siê standardy i wymagania Ruchu Rycerskiego (RR). Najtañszy sprzêt i strój dla rycerza to koszt rzêdu od 4 do nawet kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. Wyjazdy na turnieje s¹ drogie, a poziom walcz¹cych coraz wy- szy. Jeszcze parê lat temu w Z³ocieñcu odbywa³y siê du e turnieje rycerskie, na które przyje d a- ³y dziesi¹tki osób z RR z ca³ej Polski. Prezentowano walki, rzemios³o, tañce i œredniowieczne zwyczaje. Wraz ze zmian¹ wymagañ w sprzêcie i stroju wspó³czesnego rycerstwa wszystko ucich³o. Grupy sk³ada³y siê przede wszystkim z m³odzie y. Uzbieranie kilkuset z³otych na jeden miecz nie by³o ³atwe. I tutaj z pomoc¹ przychodz¹ fundacje wspieraj¹ce lokaln¹ aktywnoœæ. RR i spo³eczna aktywizacja W 2006r. Grupa Odtwórstwa Historycznego von Borcke i Dru yna Rycerska Zamku Falkneburg Czarna Wataha wspólnie zajê³y siê odnawianiem dziedziñca z³ocienieckiego spichlerza. W samym spichlerzu pojawi³ siê k¹cik rycerski z ekspozycj¹ sprzêtu. Latem zorganizowano w nim turniej, na którym pojawi- ³a siê setka rycerstwa. Wszystko by³o mo liwe dziêki dotacji z programu Make a Connection. W 2007 r. ponad pó³ tysi¹ca mieszkañców Z³ocieñca mog³o zobaczyæ inscenizacjê porwania ksiêcia Wilhelma z Geldrii przez œredniowiecznych z³ocieniaków. Do organizacji G.O.H. von Borcke zaprosi³ pozosta³e bractwa ze Z³ocieñca, kilkadziesi¹t osób z RR spoza miasta, a nawet burmistrza Pana Waldemara W³odarczyka, który zosta³ narratorem. Inscenizacja odby³a siê w ramach projektu,,dzia³aj Lokalnie. Ju rok póÿniej G.O.H. von Borcke wraz z Chor¹gwi¹ Pomorsk¹ nakrêcili film o zatargu drahimskim. W samym Internecie obejrza³o go ponad 700 osób. Film by nie powsta³, gdyby nie dofinansowanie z kolejnej edycji,,dzia³aj Lokalnie. W tym momencie ktoœ móg³by siê zastanowiæ, dlaczego bractwa nie robi¹ projektów, gdzie mogliby za pieni¹dze z dofinansowania kupiæ sobie ca³y ten drogi sprzêt i stroje? Dlaczego nie robimy tego dla w³asnych korzyœci? OdpowiedŸ jest prosta korzyœci s¹ wielkie, nawet jeœli nie s¹ materialne. Dajemy ludziom, zw³aszcza tym m³odym, alternatywê w mieœcie, Mimo trudnoœci rycerstwa w Z³ocieñcu nie brakuje. adne miasto wielkoœci Falkenburga nie mo e pochwaliæ siê a trzema grupami rycerskimi: Bractwo Rycerskie Grodu Soko³a, za³o yciel: Micha³ Œl¹czka Dru yna Zamku Falkenburg Czarna Wataha, za³o yciel: Bart³omiej Lenart Grupa Odtwórstwa Historycznego von Borcke, za³o yciel: Waldemar ojek gdzie jedynym wyjœciem wydaje siê bytowanie przy piwku albo telewizorze. Anga ujemy nasz¹ lokaln¹ spo³ecznoœæ, zmieniamy chandrê i nudê w pasjê i rozwój. Zmieniamy siebie, mieszkañców i przysz³oœæ naszego miasta korzystaj¹c z jego przesz³oœci. Dzia³amy Lokalnie. Wiêcej nam nie trzeba... Grupa Odtwórstwa Historycznego von Borcke Uczcili Œwiêto Niepodleg³oœci Mimo padaj¹cego deszczu i silnego wiatru, 162 uczestników ze Szczecinka (SP nr 4, SP nr 6, SP STO, Gimnazjum nr 4), Grzmi¹cej (Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego) i ó³tnicy (SP), wystartowa³o 5 listopada w IV Rajdzie Niepodleg³oœci. Impreza, organizowana przez Komendê Hufca ZHP w Szczecinku, by³a od pocz¹tku kierowana przede wszystkim do m³odzie y niezorganizowanej, któr¹ zetkniêcie siê z metodyk¹ harcersk¹ ma zachêciæ do wst¹pienia w szeregi ZHP. Niesprzyjaj¹ce warunki zmusi³y organizatorów do rezygnacji z przeprowadzenia imprezy w terenie. Dziêki goœcinnoœci Parafii p.w. œw. Ignacego Loyoli przy ul. Myœliwskiej, której proboszcz ks. Zenon Sodzawiczny jest kapelanem hufca, zadania biegu by³y realizowane w jej pomieszczeniach. Obni y³o to na pewno atrakcyjnoœæ rajdu, ale zabezpieczy³o jego uczestników przed wyl¹dowaniem w ³ó ku po ewentualnym przeziêbieniu. Zadania wykonywane podczas imprezy by³y zwi¹zane z Polsk¹ (co nie powinno dziwiæ tu przed obchodami 92. rocznicy odzyskania niepodleg³o- œci) i Szczecinkiem. Nie zabrak³o oczywiœcie elementów harcerskich, przede wszystkim musztry. Trzeba z satysfakcj¹ stwierdziæ, e poziom wiedzy o naszym kraju, którym pochwaliæ siê mogli uczestnicy, by³ naprawdê wysoki. Pytania zwi¹zane z przyroda, histori¹, znanymi budowlami, sportem czy map¹ nie sprawi³y m³odzie- y wiêkszych problemów. Poziom by³ tak wyrównany, e o ostatecznej kolejnoœci zadecydowa³y dogrywki. Czo³owe miejsca zajê³y patrole ze Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO w Szczecinku, które wróci- ³y z imprezy z atrakcyjnymi nagrodami w postaci sprzêtu RTV. Ka da ze szkó³ bior¹cych udzia³ w rajdzie otrzyma³a pami¹tkowy dyplom i ksi¹ ki do swoich bibliotek. Jak na przekorê, w trakcie apelu koñcz¹cego IV Rajd Niepodleg³oœci, przesta³o padaæ a zza chmur wysz³o s³oñce. Miejmy nadziejê, e w kolejnej edycji tej imprezy, pogoda nie zawiedzie uczestników. Korzystaj¹c z okazji, Komenda Hufca ZHP w Szczecinku pragnie podziêkowaæ cz³onkom 4 DH Gryf i 69 DW Kobra za pomoc w organizacji imprezy. (r)

15 LISTOPAD NR 12 Tegoroczna, pierwsza prezentacja twórczoœci plastycznej Seniorów zapocz¹tkowa³a kolejn¹ imprezê w powiecie drawskim, która wpisze siê na sta³e do kalendarza imprez. Taka inicjatywa zmierza do integracji œrodowiska lokalnego w dzia³aniach w obszarze kultury na rzecz osób starszych, przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu Seniorów oraz Ich aktywizacji twórczej. I Przegl¹d Sztuki Seniorów W dniu 22 paÿdziernika 2010 w Hali Sportowej i znajduj¹cej siê przy niej kawiarni w Z³ocieñcu odby³a siê inauguracja Dnia Seniora. Stowarzyszenie ProArte przygotowa³o duchow¹ uczt¹ w postaci wystawy malarskiej seniorów, która mia³a miejsce w znajduj¹cej siê tam kawiarni. Wystawê licznie odwiedzili zarówno rówieœnicy artystów, jak równie m³odzie, nie szczêdz¹c przy tym s³ów uznania dla umiejêtnoœci Seniorów reprezentuj¹cych sztukê. Uczestnicy wystawy: 1. Krystyna Krauze znana z wczeœniejszych wystaw, zaprezentowa³a urocze akwarele. 2. Ma³gorzata Ufnal pokaza³a, e doskonale potrafi wczuæ siê w klimat starych ikon prawos³awnych. 3. Genowefa Dykier przekaza³a w swoich obrazach impresje z jej wielomiesiêcznego pobytu w Australii. 4. J a n i n a JóŸwik przedstawi³a z³ocienieckie pejza e i k o m p o z y c j ê kwiatow¹. Patronat Starosta Powiatu Drawskiego Stanis³aw Cybula Mecenat Burmistrz Z³ocieñca Waldemar W³odarczyk Wystawê przygotowa³, nadzorowa³ i zaprasza³ do dyskusji o Sztuce - Wies³aw Skowroñski cz³onek Stowarzyszenia ProArte, który mówi o sobie: Urodzi³em siê w podobno za póÿno. Z wykszta³cenia jestem filozofem. Z natury jestem filozofem. Z zawodu jestem... sam nie wiem czym. Malarstwem i rzeÿb¹ zajmujê siê ponad 25 lat - ostatnimi czasy zbyt rzadko! Moje artefakty (co za s³owo!) znajduj¹ siê w posiadaniu wielu ludzi z ró nych czêœci Europy, ludzi którzy lubi¹ obcowaæ ze sztucznymi, nieistniej¹cymi w naturze wytworami. Wystawia³em co chcia- ³em - w Austrii, Niemczech, W³oszech i w Luksemburgu. S¹dzê, e czujê sztukê i e powinienem zajmowaæ siê g³ównie ni¹ - w³aœnie to sobie uœwiadomi³em. To nie zarozumia³oœæ lecz wewnêtrzne przekonanie. Jadwiga Adrianowska WYDARZENIA::. Czego mo e nauczyæ pies? Jaki jest najgroÿniejszy pies na œwiecie?- Taki, który ma najg³upszego w³aœciciela. To fragment rozmowy prowadzonej podczas zajêæ z edukacji kynologicznej. Bior¹ w nich udzia³ uczniowie wszystkich klas Szko³y Podstawowej nr 3 w Z³ocieñcu, a prowadzi Pan Stusio- mi³oœnik i znawca psów. Jednak g³ównymi bohaterami tych zajêæ s¹ dwa sympatyczne, grzeczne i niezwykle m¹dre psy: Bruno- berneñski pies pasterski i Budrys- labrador. Celem dwugodzinnych zajêæ jest nie tylko zdobycie wiedzy o psach- jak siê nimi zajmowaæ, szkoliæ je i kochaæ, ale przede wszystkim pokazanie i uœwiadomienie, jak nale y siê zachowywaæ, by unikn¹æ pogryzienia przez psa, bo jak mówi prowadz¹cy: jeœli dziêki tym zajêciom choæ jedno z dzieci uniknie pogryzienia, to ju dlatego warto je prowadziæ. Dzieci dowiaduj¹ siê wiêc, jak nale y i jak nie nale y zachowywaæ siê w obecnoœci psa, co robiæ, gdy zaistnieje sytuacja zagro enia. Przy okazji mog¹ zobaczyæ, czego mo na nauczyæ swojego pupila, zadaj¹ pytania- jeszcze d³ugo po zajêciach- na które otrzymuj¹ wyczerpuj¹ce odpowiedzi, a przede wszystkim maj¹ bezpoœredni kontakt z psami, które ju od kilku lat pracuj¹ z dzieæmi w ramach dogoterapii- pan Stusio prowadzi równie zajêcia w oœrodku w Bobrowie i przedszkolu w Budowie. Swoj¹ mi³oœci¹ do psów i pasj¹ zara a zarówno posiadaczy czworonogów, jak i tych, którzy o nich tylko marz¹. Edyta Radzewicz Szlak Konny jak nowy Str.15 Wyró nienie dla Gminy Barwice W tegorocznym rankingu Gazety Prawnej gmina Barwice uplasowa- ³a siê na IX miejscu w kategorii gmina miejskowiejska w rankingu ogólnopolskim. W rankingu województwa zachodniopomorskiego zajêliœmy II miejsce. Ranking Dziennika,,Gazeta Prawna wskazuje, które samorz¹dy w Polsce mog¹ poszczyciæ siê najwiêkszymi osi¹gniêciami w pozyskiwaniu œrodków unijnych. Brane s¹ pod uwagê wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami s¹ zarówno w³adze samorz¹dowe, jak i przedsiêbiorstwa, rolnicy i organizacje spo³eczne. Ranking obejmuje zarówno stare, jak i nowe œrodki (z unijnego bud etu ). Podstaw¹ do oceny jest wartoœæ przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkañców wed³ug GUS. Dane pochodz¹ z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmuj¹ umowy podpisane do po³owy kwietnia 2010 r. (bez programów przedakcesyjnych). ( r ) Pojezierze Drawskie na Targach Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu W dniach paÿdziernika 2010 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego by³o organizatorem stoiska promocyjnego naszego regionu na Miêdzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu. Stoisko Pojezierza Drawskiego by³a czêœci¹ wielkiej prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego, którego g³ównym organizatorem by³a Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Stoisko naszego województwa by³o jednym z najbardziej okaza- ³ych na ca³ych targach. Stylizowane by³o na wielki aglowiec, nad którym wznosi³ siê wspania³y agiel z napisem Zachodniopomorskie. Targom towarzyszy³y liczne wydarzenia specjalne, przyci¹gaj¹ce t³umy goœci: I Festiwal Podró y i Fotografii, a w ramach niego ciesz¹ce siê popularnoœci¹ warsztaty, spotkania z Markiem Kamiñskim oraz Martyn¹ Wojciechowsk¹ i Ann¹ Lichot¹. Na targach du e zainteresowanie wzbudzi³a Wioska Indiañska oraz Speedbadmington. Na stoisku Stowarzyszenia znalaz³y siê materia³y promocyjne praktycznie ze wszystkich stowarzyszonych gmin i powiatów. Swoj¹ premierê na tych targach mia³y nowo wydane materia³y promuj¹ce region: Informator Pojezierze Drawskie - Przyroda i turystyka, pokazuj¹cy w ciekawy i fascynuj¹cy sposób ca³y region, jego atrakcje oraz bazê noclegow¹ i nowa mapa turystyczna Pojezierza Drawskiego. Oba te wydawnictwa zosta³y dofinansowane przez WFO- ŒiGW. Po raz pierwszy zainteresowani mogli otrzymaæ Atlas szlaków Rowerowych Pojezierza Drawskiego, którego wydanie dofinansowa³ Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu na wspieranie realizacji zadañ w zakresie upowszechniania i rozwoju krajoznawstwa i turystyki w Województwie Zachodniopomorskim w roku Wydawnictwa te, jak i wiele innych wydanych przez gminy i powiaty cz³onkowskie oraz przez samych gestorów bran y turystycznej w naszym regionie, cieszy³y siê du ym powodzeniem wœród zwiedzaj¹cych. W tegorocznych targach wziê- ³o udzia³ 760 wystawców z ponad 30 krajów, a odwiedzi³o je ponad 25 tysiêcy zwiedzaj¹cych. (red.) W sierpniu b.r. zamontowano 7 nowych tablic informacyjnych na Szlaku Konnym Pojezierza Drawskiego. Ustawiono je w ramach projektu Szlak Konny Pojezierza Drawskiego - Aktualizacja Inwentaryzacji Szlaku oraz Odbudowa Jego Infrastruktury, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, a dofinansowanego przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego. Renowacja szlaku jest kontynuacj¹ dzia³añ rozpoczêtych w roku ubieg³ym, kiedy to odnowiono oznakowanie szlaku na ca³ej jego d³ugoœci od obza do Bia³ego Boru, czyli ponad 180 km. Nowe tablice ustawiono w obzie, ZagoŸdzie, Karpnie, Przybkówku, Strzeszynie oraz Bia³ym Borze. Szlak konny Pojezierza Drawskiego rozpoczyna siê w dzielnicy obza Œwiêtoborzec, a koñczy w Bia³ym Borze. D³ugoœæ szlaku oznakowanego pomarañczowym ko³em o œrednicy 60 mm wynosi 186,4 km. Przemierza z zachodu na wschód niezwykle zró nicowany polodowcowy obszar Pojezierza Drawskiego, nasycony wzniesieniami moreny czo³owej, poprzecinanymi licznymi dolinami rzek, strumieniami i jeziorami. Przebiega przez pó³nocn¹ czêœæ Drawskiego Parku Krajobrazowego. Przedostaje siê przez rozleg³e, widokowe obszary pól, ³¹k i nieu ytków oraz zwartych kompleksów leœnych. ¹czy wiêkszoœæ oœrodków jeÿdzieckich Pojezierza Drawskiego. Po³¹czony jest z innymi szlakami konnymi. Pod¹ a ma³o uczêszczanymi gruntowymi drogami i œcie kami w wyj¹tkowo malowniczym polodowcowym krajobrazie w pobli u 25 jezior. Przecina nurt siedmiu rzek: Starej Regi, Wogry, Bliskiej Strugi, Dêbnicy, Pi³awy, P³ytnicy, Gwdy i Do³giej. (r)

16 Str.16.::RÓ NE U AÑSKA FANTAZJA KLUB JE DZIECKI UL zaprasza na pokaz oraz szkolenie, prowadzone przez najlepszych instruktorów : POLSKICH SZTUK WALK - fechtunek - ³ucznictwo konne - boks MIEJSCE : Szczycienko 11, Ostrowice (kryta uje d alnia, zewnêtrzny padok i mane ) CZAS: 5 GRUDNIA 2010 ( niedziela ) godzina PROGRAM: - gawêda na temat szabli, konia i ³uku. - pokaz ciêcia ostr¹ szabl¹, walki mieczem, szabl¹ i jataganem, pokaz umundurowania i wyposa enia kawaleryjskiego z ró nych epok i krajów oraz pokaz ikonografii tematycznie zwi¹zanej z polsk¹ kawaleri¹. - uczestnicy po krótkim szkoleniu walcz¹ wybran¹ przez siebie broni¹ bia³¹ oraz strzelaj¹ z ³uku. Jeœli znajd¹ siê chêtni to mog¹ równie spróbowaæ prostej zabawy bokserskiej. - koniki na deser - uczestnicy naucz¹ siê ju wczeœniej zak³adaæ strza³ê na ciêciwê i chêtni bêd¹ mogli spróbowaæ strzeliæ z kulbaki bêd¹c na koñskim grzbiecie - poczêstunek dla wszystkich uczestników szkolenia ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE!!!! Informacje dotycz¹ce warunków uczestnictwa pod nr. tel: lub (r) ZWI ZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP Oddzia³ Zwi¹zku Inwalidów Wojennych i Wojskowych w Drawsku Pom. obejmuje wszystkie gminy Powiatu Drawskiego.Na dzieñ dzisiejszy stan oddzia³u to 92 cz³onków i podopiecznych W dniach listopada 2010r. na zaproszenie Prezesa Oddzia³u ZIW RP w Drawsku Pom. pp³k. w. st. spocz.józefa Dejer przebywa³ Prezes Zarz¹du G³ównego ZIW RP mgr.in. Marian Kazubski wraz z ma³ onk¹. W dniu 18 listopada 2010r.mgr.in.Marian Kazubski w imieniu Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Kombatantów udekorowa³ ppor.w st.spocz. Jana Romanko, by³ego d³ugoletniego Prezesa Oddzia³u Zarz¹du ZIW w Drawsku Pom. uczestnika II wojny œwiatowej walcz¹cego w szeregach 2 AWP na kierunku Drezdeñskim, gdzie zosta³ w bitwie ranny. W zwi¹zku z ciê k¹ chorob¹ ppor.w.st.spocz. Jana Romanko / 94 lat/nadany Kombatancki Krzy Pami¹tkowy ZWYCIÊZCOM z okazji 65 rocznicy histo- rycznego zwyciêstwa w II Wojnie Œwiatowej nad niemieckim najeÿdÿc¹ zosta³ wrêczony domu. W czasie pobytu Prezes ZG ZIW odwiedzi³ kwatery poleg³ych o³nierzy I AWP na cmentarzu wojennym w Drawsku Pom. poleg³ych w walce o ECHA ZNAD DRAWY I GWDY wyzwolenie Ziemi Drawskiej.Zwiedzi³ równie okoliczne zak¹tki naszego piêknego Pojezierza Drawskiego Zdjêcie przy tablicy upamiêtniaj¹cej poleg³ych o³nierzy Józef Dejer Ju po raz siedemnasty w Policach odby³y siê Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi le ¹c. W zawodach udzia³ wziêli reprezentanci Jankowa TEAM RUFIAN JANKOWO w osobach ; Ulikowski Tomasz, Tomaszewski Sebastian oraz lider dru yny Mariusz Rufkiewicz, zawodnicy bardzo dziêkuj¹ panu Mariuszowi Nagórskiemu za okazan¹ pomoc. Zawody tradycyjnie odbywa³y siê w kategoriach wiekowych, Tomasz Ulikowski i Sebastian Tomaszewski wystartowali w grupie juniorzy do lat19. Jako pierwszy do sztangi podszed³ wa ¹cy 71kg TO- MASZ ULIKOWSKI i w swoim drugim podejœciu zaliczy³ w dobrym stylu 110kg {nowy rekord yciowy }, ten wynik da³ Tomkowi drugie miejsce w grupie juniorów. SEBASTIAN TOMA- SZEWSKI rozpocz¹³ swoje wyciskanie bardzo skoncentrowany, wycisn¹³ sztangê wa ¹c¹ 140kg i po dwóch kolejkach by³o ju pewne e ten wynik da mu zwyciêstwo. w swoim trzecim podejœciu próbowa³ podwy szyæ wynik na 150kg, niestety próba siê nie powiod³a w rezultacie Sebastian wygrywa w kategorii juniorzy do lat 19 z wynikiem 140kg.{ rekord yciowy } Po dziesiêciominutowej przerwie swoje boje rozpoczêli zawodnicy w przedziale wiekowym lat, w tej grupie wyst¹pi³ MARIUSZ RUFKIEWICZ. Na pierwsze podejœcie Mariusz za yczy³ sobie 185kg, ciê ar powêdrowa³ w górê z wielk¹ ³atwoœci¹. W trzecim podejœciu nie pozostawi³ adnych z³udzeñ rywalom, zaliczy³ 210kg i tym wynikiem wygrywa w swojej kategorii. Na koniec po skoñczeniu rywalizacji w innych kategoriach wiekowych zosta³a podliczona punktacja dru ynowa. KLASYFIKACJA DRU YNOWA 1. TEAM RUFIAN XVII OTWARTE MISTRZOSTWA POLIC W WYCISKANIU SZTANGI LE C Jankowo - 34 pkt 2. TKKF TYTAN Police - 30 pkt 3. BOZ Koszalin - 25 pkt 4. HEKTOR Police - 17 pkt 5. AZS SZCZECIN - 15 pkt 6. AGRAS Wa³cz - 12 pkt 7. FITNES Berlin (NIEMCY ) - 10 pkt (red.)

17 LISTOPAD NR 12 WYDARZENIA::. Str.17 ŒWIÊTO KRWIODAWCÓW Drawskie Starostwo w dniu goœci³o krwiodawców z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi. Na spotkanie przybyli równie zaproszeni goœcie : Joanna askarzewska Dyrektor ZZO PCK w Szczecinie Stanis³aw Cybula Starosta Powiatu Drawskiego Zbigniew Ptak Burmistrz Drawska Pomorskiego Henryk Andra³ojæ Dyrektor PUP w Drawsku Pomorskim Joanna Szewczyk Dyrektor Szko³y Podstawowej w Drawsku Pomorskim Anna Gorczyca Opiekunka szkolnego ko³a PCK w Szkole Podstawowej Spotkanie otworzy³a El bieta Motyl z drawskiego PCK witaj¹c przyby- ³ych krwiodawców, goœci i liczn¹ m ³ o d z i e. Odczytuj¹c referat o dok o n a n i a c h naszych klubów HDK, o d d z i a ³ u PCK i szkolnych kó³ PCK. Koñcz¹c dziêkowa³a za dar krwi piêknymi s³owami Dar ycia Konferencja poœwiêcona ochronie przyrody na Pojezierzu Drawskim W dniu 15 paÿdziernika 2010 roku o godzinie w sali konferencyjnej Sanatorium Gryf w Po³czynie Zdroju odby³a siê zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego konferencja pt. Wykorzystanie i ochrona walorów przyrodniczych w rozwoju turystyki na Pojezierzu Drawskim ze szczególnym uwzglêdnieniem obszarów chronionego krajobrazu oraz obszarów NA- TURA to zarazem dar serca. Dar na który zdobyæ siê mo e ka dy o ile tylko zechce i zdrowie mu na to pozwala. Mieæ serce to umieæ w nie patrzeæ i dawaæ. Nastêpnie Prezes Klubu HDK Janusz Goliñski odczyta³ pouczaj¹cy referat o historii krwiodawstwa, PCK i osi¹gniêciach naszych dawców, a s¹ one Zebrani wys³uchali trzech wyk³adów dotycz¹cych ochrony œrodowiska przygotowanych przez pracowników naukowych z Politechniko Koszaliñskiej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Szczecinie. W ramach konferencji zaprezentowano nowe materia³y promocyjne : Pojezierze Drawskie Przyroda i turystyka informator o regionie oraz now¹ mapê imponuj¹ce- cz³onkowie klubu HDK Z³ocieniec oddali 23,4 litra krwi, Kalisz Pomorski 18,9 litra krwi a Drawsko Pom. 138,15 litra krwi. Niestety jest to wynik gorszy o ponad 40 litrów od ubieg³orocznego. W imieniu wszystkich bezimiennych biorców krwi podziêkowa³ wszystkim dawcom, propagatorom i organizatorom honorowego krwiodawstwa oraz pracownikom punktów krwiodawstwa s³owami Jana Paw³a II Ka dy cz³owiek jest wart tyle, ile mo e przekazaæ czy ofiarowaæ drugiemu cz³owiekowi. Wiersz Kryszta³owe Serce w wykonaniu Moniki Szyd³owskiej poprzedzi³ wrêczenie odznaczeñ przez Joannê askarzewsk¹ i Janusza Goliñskiego. ZHDK I-go stopnia otrzymali Janusz G³uchowski i Jaros³aw Tarnowski. ZHDK II-go stopnia otrzymali Andrzej Jahn, Piotr Jakubowski, Damian Ko³tak i Klaudiusz. Wojtas ZHDK III-go stopnia otrzyma³ Mateusz G¹ska. Wiersz Chwa³a Honorowym dawcom krwi dziê- Pojezierza Drawskiego. Materia³y te wydane w sporych nak³adach bêd¹ s³u yæ szerokiej promocji regionu na targach turystycznych. Bêd¹ tak e dostêpne w lokalnych centrach informacji turystycznej w miejscowoœciach naszego regionu. Konferencja oraz wydawnictwa zosta³y dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. (r) kuj¹cy odznaczonym wykona³a Ania Pó³grabska. Starosta Stanis³aw Cybula wrêczy³ upominki dla Dariusza Niewol, który odda³ ponad 40 litrów krwi i Jêdrzeja Stenka, który odda³ ponad 60 litrów krwi, a Burmistrz Zbigniew Ptak wrêczy³ ufundowan¹ nagrodê za oddanie ponad 82 litrów krwi Wojciechowi Falkiewiczowi. Konkurs Wakacyjna Kropla Krwi z g³ówn¹ nagrod¹ cyfrowy aparat fotograficzny otrzyma w Szczecinie Katarzyna Jung ze Z³ocieñca, natomiast le ak wylosowa³ drawszczanin Rafa³ Kozie³ przyby³y na uroczystoœæ z dwójk¹ dzieci. Wiersz My honorowi dawcy krwi w wykonaniu Michala Lewandowskiego dedykowany wszystkim krwiodawcom, oraz program artystyczny przygotowany przez Jana Witwickiego a zaœpiewany dzisiejszym bohaterom przez Paulinê Witkowsk¹ zakoñczy³ pierwsz¹ czêœæ uroczystoœci. Dzieciom, wokalistce, opiekunce szkolnego ko³a, Pani dyrektor szko³y oraz Pani z punktu krwiodawstwa Iwonie G¹sce Burmistrz i Starosta wrêczyli kwiaty i upominki. Koñcz¹c prowadz¹ca uroczystoœæ El bieta Motyl podziêkowa³a Staroœcie i Burmistrzowi za pomoc w zorganizowaniu spotkania i ufundowaniu nagród, oraz Pañstwu Pokutyñskim w³aœcicielom cukierni zaprosi³a wszystkich na s³odki poczêstunek. Zdjêcia i komentarz Mariusz Ziemecki

18 Str.18.::O TYM SIÊ MÓWI ECHA ZNAD DRAWY I GWDY Dziurawe drogi, czyli jak ubiegaæ siê o odszkodowanie Mówi siê trudno - sta³o siê. Nasze auto wyl¹dowa³o w dziurze, uszkodziliœmy felgê, z rozerwanej opony usz³o powietrze. A kto wie, mo e do tego uszkodzeniu uleg³ wahacz czy amortyzator. Tak czy inaczej, w najlepszym przypadku z kieszeni wyskoczy parê stówek. W najgorszym - mo e i kilka tysiêcy. Czasem omijaj¹c dobrze widoczn¹ dziurê na œrodku jezdni mo na wpaœæ w drug¹, przykryt¹ œniegiem Jednak sytuacja nie jest beznadziejna. Zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych Do zarz¹dcy drogi nale y w s z c z e g ó l n o - œci: przeprow a d z a n i e o k r e s o w y c h kontroli stanu dróg, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich wp³ywu na stan bezpieczeñstwa ruchu drogowego, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczaj¹cych. Kierowca ma wiêc prawo domagaæ siê odszkodowania za poniesione straty od instytucji zarz¹dzaj¹cej drog¹, na której dosz³o do zdarzenia, w wyniku zaniedbania zarz¹dcy. By próby uzyskania tego œwiadczenia nie sta³y siê walk¹ z wiatrakami, trzeba pamiêtaæ o kilku podstawowych zasadach: Zasada pierwsza - zgromadÿ jak najbogatsz¹ dokumentacjê miejsca zdarzenia Po nieplanowanym l¹dowaniu w dziurze poziom adrenaliny skacze do góry i mamy ochotê kogoœ rozszarpaæ, co mo e zaburzyæ logikê myœlenia, ale trzeba wzi¹æ siê w garœæ. Przede wszystkim dobrze jest rozejrzeæ siê, czy ktoœ widzia³ to zdarzenie i w razie potrzeby mo e potwierdziæ nasz¹ wersjê wydarzeñ. Nie trzeba szukaæ Nie trzymajmy siê za blisko du ych pojazdów. Dziur, które zmieszcz¹ siê miêdzy ich ko³ami, mo emy nie zd¹ yæ omin¹æ. daleko - œwiadkiem mo e byæ pasa er, który podró owa³ razem z nami samochodem. Jeœli jest to przypadkowy przechodzieñ warto poprosiæ go o z³o eniu pisemnego oœwiadczenia, albo przynajmniej o dane adresowe, by w razie potrzeby poprosiæ o pomoc. Do zrobienia dokumentacji fotograficznej wystarczy aparat w telefonie komórkowym. Kolejnym w a n y m e l e m e n t e m jest wezwanie policji lub stra y m i e j s k i e j. Niestety, takie zg³oszenia nie s¹ traktowane priorytetowo i mo emy byæ zmuszeni do czekania nawet przez parê godzin. Jednak notatka policyjna, w której zawarte bêd¹ wszystkie informacje na temat okolicznoœci zdarzenia, mo e mocno u³atwiæ dochodzenie swoich roszczeñ u zarz¹dcy drogi. Czekaj¹c na przyjazd wezwanych s³u b dobrze jest zrobiæ dok³adn¹ dokumentacjê fotograficzn¹ miejsca zdarzenia. Wystarczy do tego aparat fotograficzny telefonu komórkowego. Warto zrobiæ zarówno zdjêcia samego sprawcy, czyli uszkodzonego fragmentu drogi, jak i zdjêcie pogl¹dowe okolicy, które u³atwi rzeczoznawcy odnalezienie TEJ dziury. W dodatku, od chwili zaistnienia zdarzenia, do jej rozpoznania przez rzeczoznawcê, uszkodzenie drogi mo e zostaæ naprawione, co dodatkowo podnosi wartoœæ materia³u fotograficznego. Nie trzymajmy siê za blisko du ych pojazdów. Dziur, które zmieszcz¹ siê miêdzy ich ko³ami, mo emy nie zd¹ yæ omin¹æ. Poniewa dane z miejsca zdarzenia bêd¹ nam potrzebne do wype³nienia formularza zg³oszenia szkody, warto te odnotowaæ jakie ograniczenie prêdkoœci obowi¹zywa³o na danym odcinku drogi, jak dok³adnie wygl¹da miejsce uszkodzenia i zapisaæ wielkoœæ dziury, g³êbokoœæ, czy usytuowanie w pasie jezdni. K³opot mo e pojawiæ siê, gdy do uszkodzenia samochodu dosz³o w miejscu, w którym o nierównoœciach informuj¹ znaki drogowe. Najczêœciej jest to znak A30, okreœlaj¹cy inne niebezpieczeñstwo. Zarz¹dca drogi mo e, chc¹c unikn¹æ wyp³aty odszkodowania, staraæ siê udowodniæ, e kierowca nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków i nie zastosowa³ siê do ww. znaku, co uniemo liwi³o mu ominiêcie dziury. Wówczas k o n i e c z n e mo e siê okazaæ uzyskanie opinii rzeczoznawcy. Z a s a d a druga - zidentyfikuj z a r z ¹ d c ê drogi Z g o d n i e ze wspom n i a n ¹ u s t a w ¹, drogi krajowe stanowi¹ w ³ a s n o œ æ Skarbu Pañs t w a. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowi¹ w³asnoœæ w³aœciwego samorz¹du województwa, powiatu lub gminy (art. 2a.ust. 1 i 2). Zarz¹dca jest te zobowi¹zany do pokrycia kosztów zwi¹zanych z koniecznoœci¹ holowania uszkodzonego pojazdu. Mo emy domagaæ siê równie rekompensaty korzyœci, które utraciliœmy wskutek zaistnia³ej sytuacji, np. jeœli w wyniku uszkodzenia samochodu nie mogliœmy podpisaæ wa nej umowy itp. Jednak to w naszej gestii jest udowodnienie zwi¹zku miêdzy tymi zdarzeniami. Zgodnie z art. 19, ust. 1 Organ administracji r z ¹ d o w e j lub jednostki samorz¹du terytorialnego, do którego w³aœciwoœci nale ¹ sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarz¹dc¹ drogi. Kontakt z ostr¹ krawêdzi¹ dziury mo e skoñczyæ siê tragicznie zarówno dla opony jak i dla felgi. Wed³ug tych wytycznych, w przypadku dróg krajowych zarz¹dc¹ jest Generalny Inspektor Dróg Krajowych i Autostrad, pieczê nad drogami wojewódzkimi trzyma zarz¹d województwa, a drogami powiatowymi i gminnymi zarz¹dza odpowiednio zarz¹d powiatu i wójt (burmistrz, prezydent miasta). I to do tych instytucji zwracamy siê z wnioskiem o odszkodowanie. W przypadku problemu z identyfikacj¹ rodzaju drogi, mo emy zwróciæ siê o pomoc do Wydzia- ³u Drogownictwa Starostwa Powiatowego, które bêdzie w stanie odpowiedzieæ nam na to pytanie. Zasada trzecia - postêpuj zgodnie z procedur¹ za³atwiania odszkodowania Po zdefiniowaniu zarz¹dcy, nie pozostaje nam nic innego, jak udaæ siê do jego siedziby ze zgromadzonym materia³em dowodowym i w zale noœci od przyjêtej tam procedury, wype³niæ wniosek-formularz o odszkodowanie, lub udaæ siê do wyznaczonej firmy u b e z p i e c z e - niowej, w której ubezpieczone s¹ drogi nale ¹ce do danego z a r z ¹ d c y. Zwykle mo - na zostawiæ dokumenty u z a r z ¹ d c y, sk¹d zostan¹ one przes³ane poczt¹ do u b e z p i e c z y - ciela, ale to wyd³u y ca³¹ procedurê. Na polskich drogach dziur nie trzeba specjalnie szukaæ. Wyznaczony rzeczoznawca zapozna siê ze zgromadzonym materia³em, umówi siê z nami na oglêdziny pojazdu i obejrzy miejsce zdarzenia. Jeœli samochód jest nam potrzebny do pracy i nie To siê mo e przytrafiæ ka demu, bo ciê ko jest wyjechaæ z domu i nie trafiæ choæby w jedn¹ dziurê w czasie dojazdu do pracy czy weekendowej wycieczki za miasto. Tegoroczne mrozy i woda penetruj¹ca wszystkie zakamarki asfaltu, nie oszczêdzi³y dróg, których stan i bez pomocy zimy, pozostawia³ wiele do yczenia. mo emy zwlekaæ z jego napraw¹, nale y bezwarunkowo posiadaæ wszystkie rachunki potwierdzaj¹ce naprawê, najlepiej ze szczegó³owym koszt o r y s e m, p r z y g o t o - w a n y m przez zak³ad, w którym nap r a w i a n y by³ pojazd. Im bogatsza i bardziej szczegó³owa dok u m e n t a - cja, tym lepiej. W tym przypadku d o k u m e n - tacjê tê do- Trzeba pamiêtaæ o jednym wa nym szczególe - podstaw¹ jest jak najbogatsza dokumentacja zdarzenia. Im bardziej przy³o ymy siê do tego elementu, tym trudniej bêdzie zarz¹dcy wymigaæ siê od zadoœæuczynienia. ³¹czamy do wniosku, by rzeczoznawca na jej podstawie dokona³ wyceny szkody. Mo emy spotkaæ siê równie z nietypowymi wymaganiami - niektórzy zarz¹dcy ¹daj¹ okazania wymienionych wed³ug kosztorysu czêœci. Zarz¹dca jest te zobowi¹zany do pokrycia kosztów zwi¹zanych z koniecznoœci¹ holowania uszkodzonego pojazdu. Mo emy domagaæ siê równie rekompensaty korzyœci, które utraciliœmy wskutek zaistnia³ej sytuacji, np. jeœli w wyniku uszkodzenia samochodu nie mogliœmy podpisaæ wa nej umowy itp. Jednak to w naszej gestii jest udowodnienie zwi¹zku miêdzy tymi zdarzeniami. Niestety, ubezpieczyciel zarz¹dcy dróg mo e odmówiæ wyp³aty odszkodowania. Jeœli powodem odrzucenia naszego wniosku jest w¹tpliwoœæ co do wartoœci szkody, mo na poprosiæ o wycenê niezale nego rzeczoznawcê. Rzeczoznawca mo e za ¹daæ za wydanie opinii nawet 500 z³otych, ale ten koszt równie mo emy doliczyæ do naszych ¹dañ. Uwaga! Woda w ka- ³u y mo e ukryæ prawdziw¹ g³êbokoœæ dziury. J e œ l i mimo szczerych chêci nie uda nam siê dojœæ od porozumienia z ubezpieczycielem p o z o s t a j e nam s¹d i pos t ê p o w a n i e na drodze p o w ó d z t w a cywilnego. Jak widaæ, procedura ubiegania siê o odszkodowanie nie jest drog¹ przez mêkê i jeœli znamy kolejne zasady postêpowania mo emy przejœæ przez ni¹ ca³kiem bezboleœnie. Trzeba pamiêtaæ o jednym wa nym szczególe - podstaw¹ jest jak najbogatsza dokumentacja zdarzenia. Im bardziej przy³o ymy siê do tego elementu, tym trudniej bêdzie zarz¹dcy wymigaæ siê od zadoœæuczynienia. Zapytaliœmy w jednym z drawskich warsztatów mechaniki pojazdowej czy du o maj¹ klientów z powodu dziurawych dróg. Okaza³o siê, e takich interesantów jest œrednio dwóch miesiêcznie. S¹ to ci kierowcy, których uszkodzenia powsta³e w wyniku kolizji z dziur¹ na drodze s¹ powa niejsze ni wygiêta felga i jest to np. pêkniêta miska olejowa. Kieruj¹cy, którzy wygiêli na dziurze felgê nie zajmuj¹ siê czêsto dochodzeniem swoich praw i po prostu kupuj¹ nowe ko³o puszczaj¹c tym samym w³aœcicielom drogi wolno ich uchybienia. W ten sposób w³aœciciele dróg czuj¹ siê bezkarni. Na podstawie Internetu : (jjk)

19 LISTOPAD NR 12 ROZMAITOŒCI::. Pogodny Wieczór przy muzyce i poezji w Domu Pomocy Spo³ecznej w Darskowie Jeszcze w poprzednim 2009 roku nasze Stowarzyszenie Klub Abstynenta NIKE postanowi³o zorganizowaæ spotkanie naszych cz³onków z pensjonariuszami Domu Pomocy Spo³ecznej w Darskowie. Zaplanowaliœmy je na ósmego listopada Parê tygodni temu spotka- nariusze takich domów to czêsto ludzie bardzo chorzy i trzeba naprawdê du o serca i poczucia taktu eby odebrali nas dobrze i chcieli z nami byæ. Okaza³o siê e s¹ to osoby bardzo przyjazne wszystkim którzy do nich przyje d aj¹. Z³apaliœmy bardzo szybko dobry kontakt i tak by³o ju do samego Nasze dziewczyny ze stowarzyszenia równie zaœpiewa³y kilka piosenek. By³ te czas na poezjê. Nasi przyjaciele przygotowali kilka wierszy i z wielkim entuzjazmem nam je zaprezentowali. Gra ynka z naszego Stowarzyszenia napisa³a wiersz o tym w³aœnie domu poniewa swego czasu Mo na by³o zobaczyæ e ludzie na których g³osujemy, którzy s¹ naszymi przedstawicielami, s¹ i chc¹ byæ tak e z nami i w naszych dzia³aniach na rzecz ca³ej gminy Z³ocie- porozmawiaæ a gdy zaczê³y siê tañce nie potrafi³em odmówiæ sobie przyjemnoœci zatañczenia z ni¹ chocia jednego tañca. Ca³e ten wieczorek przebiega³ w tak mi³ej i przyjaznej atmos- Str.19 Tak mi po g³owie chodzi takie spotkanie w przysz³ym roku. Takie spotkania s¹ bardzo potrzebne zarówno tym ludziom jak i nam. A moim zdaniem w³aœnie nam bardziej. Uczy mnie to szacunku i tolerancji do innych. A przede wszystkim pokory do ycia, a tak e zrozumienia i œwiadomoœci ile radoœci mo na daæ drugiemu cz³owiekowi poprzez w³aœnie takie spotkania. Ten wieczorek by³ dla mnie wielkim prze yciem i doœwiadczeniem. Doœwiadczeniem e jeœli robi siê coœ dobrego to nie trzeba siê baæ tylko robiæ a kolejne doœwiadczenia pomog¹ tylko w ulepszaniu takich spotkañ. Z wielkim szacunkiem ³em siê z Pani¹ dyrektor tego Domu, omówiliœmy sprawy dotycz¹ce organizacji. Postanowiliœmy e bêdzie to spotkanie pod szyldem Pogodny Wieczór przy muzyce i poezji. Teraz zosta³o tylko dobrze siê przygotowaæ. Mieliœmy co prawda troszeczkê tremê jak to wszystko wyjdzie ale e lubimy wyzwania przyst¹piliœmy z sercem do realizacji tego zadania. I tu muszê powiedzieæ e serce jest najwa niejsze. Pensjo- koñca. Na pocz¹tku poprosiliœmy Renatkê jedn¹ z pensjonariuszek o zaœpiewanie paru piosenek. Jakie by³o nasze zdumienie kiedy us³yszeliœmy jej g³os. Piêknie œpiewa³a. Od niej dowiedzieliœmy siê e œpiewa w miejscowym zespole ludowym Darskowaicy. Po niej tak e inni nabrali ochoty na œpiewanie. Oczywiœcie wtórowaliœmy wszystkim œpiewaj¹cym i atmosfera z minuty na minutê robi³a siê bardziej weso³a i przyjazna. mia³a tutaj sta. Piêkny wiersz W pewnym momencie rozpoczê³y siê tañce i tu juz by³a pe³na integracja. Tañczyliœmy razem w kó- ³eczkach i w parach. Na te spotkanie przyjecha³a zaproszona przeze mnie Pani Urszula Ptak, Przewodnicz¹ca Rady Gminy Z³ocieniec. Osoba bardzo kontaktowa, bez problemu znajduj¹ca siê w ka dej sytuacji. I tu na tym spotkaniu by³a z nami i cia³em i duchem i sercem. niec. S¹ nam pomoc¹ i choæ bardzo zajêci znajd¹ zawsze chwilkê aby byæ na takich spotkaniach i nie tylko byæ ale i uczestniczyæ w nich swoj¹ osob¹. Pani Urszula tak w³aœnie uczestniczy³a by³o j¹ widaæ, mo na by³o ferze e ten czas który mieliœmy przeznaczony na spotkanie min¹³ bardzo szybko. Trochê z alem egnaliœmy siê z nowo poznanymi bardzo sympatycznymi ludÿmi. sk³aniam g³owê w stronê tych wszystkich ludzi bêd¹cych z nami i osób z personelu. Dziêkujê. Z³ocieniec r. Waldemar Pi³aciñski DARY ZA MILION Z OTYCH Rozmowa ze Zbigniewem Szwajkowskim, przewodnicz¹cym Zarz¹du Powiatowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Drawsku Pomorskim - Panie przewodnicz¹cy, w jaki sposób rozprowadzane s¹ dary i komu s³u ¹? - Dary, które rozprowadzamy ju drugi rok z rzêdu maj¹ s³u yæ przede wszystkim cz³onkom naszej organizacji. Ale otrzymuj¹ je od nas tak e cz³onkowie œrodowisk kombatanckich, Sybiracy i po prostu biedni ludzie, których nie staæ na zakup ywnoœci. W ci¹gu tych dwóch lat objêliœmy swoj¹ pomoc¹ 1500 osób z Drawska Pomorskiego i trzy i pó³ tysi¹ca w powiecie drawskim. Dary s¹ rozprowadzane poprzez nasze ko³a i wolontariuszy z tych e kó³. Prócz tego niekiedy pomaga nam w dystrybucji pomoc spo³eczna. - Sk¹d pochodz¹ te dary i co jest g³ównym produktem w nich serwowanym? - Dary pochodz¹ z centrali w Nowych Bielicach, stamt¹d s¹ przywo one do nas w Drawsku i tu je rozdzielamy na poszczególne ko³a. Jeœli chodzi o ich zawartoœæ to jest to m¹ka, cukier, margaryna, gulasz z makaronem w puszkach, makarony w ogóle, ry, rozmaite konserwy, sery ó³te i sery topione, kawa i herbata. Ka dy potrzebuj¹cy zarówno od nas jak i spoza organizacji ma za³o- on¹ kartê i tam wpisywane s¹ iloœci pomocy jak¹ otrzyma³. - Czy mo na oszacowaæ kwotê na jak¹ te dary opiewaj¹ i jak to jest w iloœci, na przyk³ad w kilogramach? - W zesz³ym roku wartoœæ darowizny przekazanej przez nasz zarz¹d przekroczy³a kwotê czterystu trzydziestu tysiêcy z³otych, w tym roku jest to kwota to daje jak ³atwo policzyæ w sumie milion z³otych. Jeœli zaœ chodzi o wagê produktów to jest to w tym i zesz³ym roku ³¹cznie 330 ton produktów. - Czy w nastêpnych latach nadal bêdzie realizowana ta polityka rozdzia³u darów? - Jestem po rozmowach w Starostwie Powiatowym i tam zapewniono mnie, e w przysz³ym roku nadal instytucja ta bêdzie finansowa³a transport darów dla naszego zwi¹zku, bo transport darów finansuje w³aœnie starostwo. - Czyli, e pieni¹dze ze sk³adek zwi¹zku, nie s¹ wykorzystywane w dystrybucji darów? - Pieni¹dze ze sk³adek wykorzystywane s¹ wy- ³¹cznie na dzia³alnoœæ statutow¹ zwi¹zku, tak¹ jak choæby organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych czy imprez kulturalnych. Dary s¹ ca³kowicie darmowe. - Dziêkujê za rozmowê. Rozmawia³: Jerzy J. Karkoszka

20 Str.20.::SPORT - INNE ECHA ZNAD DRAWY I GWDY WYSTAWA KIERMASZ BO ONARODZENIOWY Zapraszamy serdecznie do Centrum Informacji Turystycznej Spichlerz przy ul. Jeziornej 2 w Drawnie na kiermasz ozdób bo onarodzeniowych wykonanych przez dzieci ze Specjalnego Oœrodka Szkolno - Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Niemieñsku. W ofercie zakupowej m. in.: - choinki z siana, materia³u, szyszek - anio³y z rafii, gliny - wianki œwi¹teczne - oraz wiele innych ozdób œwi¹tecznych Serdecznie zapraszamy przez ca³y listopad do CIT Spichlerz od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7:30 15:30. ESKA LIGA r w Z³ocieñcu odby³a siê przedostatnia kolejka I rundy w ramach Eska Ligi Pi³ki Siatkowej Kobiet. W tym dniu odby³y siê dwa spotkania w których zespó³ ze Œwidwina zmierzy³ siê z zespo³ami ZSP Po³czyn Zdr i Zaj¹czka Z³ocieniec. W pierwszym meczu Technik Œwidwin zrewan owa³ siê za ostatni¹ pora k¹ zespo³owi z Po³czyna Zdrój pokonuj¹c swoje rywalki 3:0.W zapowiadaj¹cym siê na ciekawe i zaciête spotkanie pomiêdzy tymi zespo³ami zabrak³o w grze zespo³u po³czyñskiego determinacji i wiary w sukces. A w drugim spotkaniu dziewczêta z Zaj¹czka potwierdzi³y swoj¹ dominacjê w tej fazie rozgrywek i wygra³y bez adnego problemu z Technikiem Œwidwin 3:0.W trzecim secie w zespole Zaj¹czka Z³ocieniec pojawi³a siê na parkiecie m³oda rozgrywaj¹ca Klaudia Mazur i zaskoczy³a wszystkich bardzo dobrze rozgrywanymi pi³kami do kole anek. Rozegrane mecze w tej kolejce nie nale a- ³y do tych emocjonuj¹cych zabrak³o w nich mocnych ataków, efektownych bloków i determinacji w grze a b³êdów w grze by³o bardzo du o. Wyró niaj¹cymi siê zawodniczkami w tych meczach by³y: kapitan Technika Œwidwin Weronika Malczak oraz Sandra Zaczkowska,Karolina Wiszniewska i libero Marzena Czerwiñska z Zaj¹czka.Ze- spó³ Zaj¹czka Z³ocieniec dziêki tej wygranej umocni³ swoj¹ pozycjê lidera rozgrywek. Zaj¹czek Z³ocieniec - Technik Œwidwin 3:0 ( 2 5 : 1 4, 2 5 : 2 1, 2 5 : 7 ) Sk³ad Zaj¹czka: kapitan Aleksandra Barsul 5 pkt,agnieszka Snochowska 4,Karolina Wiszniewska 10, Aleksandra Wiszniewska 9, Justyna Stachura 5, Sandra Zaczkowska 11,Katarzyna Olekszyk 5, libero Marzena Czerwiñska, Klaudia Mazur 1, szkoleniowiec Jan Banaszek. Sk³ad Technika : kapitan Weronika Malczak, Dorota Parada, Aleksandra Wenta, Magda Szymañska, Anita Kotowicz, Anna Bodys, Anna S³omska, szkoleniowiec Jaros³aw Kulikowski. ZSP Po³czyn Zdr - Technik Œwidwin 0:3 (20:25, 21:25, 14:25). (r) TURNIEJ NIEPODLEG OŒCIOWY Wyniki turnieju klasyfikacja szkó³: 1.miejsce Szko³a Podstawowa nr 1 2.miejsce Szko³a Podstawowa nr 3 3.miejsce Szko³a Podstawowa nr 2 kategoria ch³opcy klasy I-IV SP.1 - SP. 2 2:1 SP.1 - SP. 3 1:0 SP.2 - SP. 3 4:3 kategoria ch³opcy klasy V-VI SP.1 - SP. 2 4:0 SP.1 - SP. 3 2:7 SP.2 - SP. 3 0:11 kategoria dziewcz¹t SP.1 - SP. 2 2:3 SP.1 - SP. 3 4:0 SP.2 - SP. 3 1:1 Jan Banaszek W dniu r w Z³ocieñcu z okazji nadchodz¹cej 92 rocznicy odzyskania Niepodleg³oœci odby³ siê corocznie organizowany przez Oœrodek Sportu i Rekreacji - Turniej Halowej Pi³ki No nej z³ocienieckich szkó³ podstawowych. Turniej rozgrywany by³ w trzech kategoriach wiekowych : ch³opcy klasy I-IV, ch³opcy kl V-VI i kl I-VI dziewcz¹t. Najlepsz¹ szko³¹ mia³a byæ ta która zdobêdzie najwiêcej punktów ³¹cznie we wszystkich kategoriach. Ogólnie odby³o siê 9 pojedynków rozegranych systemem ka dy z ka dym w ka dej z kategorii. Wszystkie mecze by³y bardzo zaciête m³odzi zawodnicy i zawodniczki walczyli bardzo ambitnie nikt nie chcia³ byæ gorszy od rywala - nie obesz³o siê w turnieju bez karnych wykluczeñ 2 minutowych. Po rozegraniu wszystkich meczy i po podliczeniu punktów najlepsz¹ szko³¹ okaza³a siê szko³a podstawowa nr 1 a najlepszym strzelcem turnieju Filip Wo³yniec reprezentuj¹cy szko³ê podstawow¹ nr 3. (r)

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008 ISSN 1231-8825 YCIE UNIWERSYTECKIE e-mail: redakcja@amu.edu.pl NR 3 (174) marzec 2008 Miêdzy cisz¹ a cisz¹ strony 14-15 charytatywnie 2 FOT.DAWID STUBE 4-6 } wydarzenia Kalendarium Wspomnienie o profesorze

Bardziej szczegółowo