Już niebawem turyści i mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli korzystać ze znakomicie wyposażonego Eurocampingu w Błędowie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Już niebawem turyści i mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli korzystać ze znakomicie wyposażonego Eurocampingu w Błędowie."

Transkrypt

1 Strażnik twojej dzielnicy str. 2 Szansa, którą musimy wykorzystać Rozmowa ze Zbigniewem Podrazą, prezydentem Dąbrowy Górniczej str. 6-7 ISSN GAZETA BEZP ATNA, PA DZIERNIK 2007 r. Pierwsi goście będą przyjmowani już na wiosnę przyszłego roku Eurocamping Błędów Już niebawem turyści i mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli korzystać ze znakomicie wyposażonego Eurocampingu w Błędowie. Na działce o powierzchni ponad 10 tys. m. kw., przy ul. Żołnierskiej, w miejscu po spalonym w 2005 r. schronisku młodzieżowym, powstaje nowoczesna baza biwakowo-campingowo-rekreacyjna o wysokim standardzie. Wiosną 2008 roku Eurocamping Błędów, bo o nim mowa, przywita pierwszych gości. Bazê stanowiæ bêdzie osiem czteroosobowych domków campingowych, w tym trzy przystosowane dla potrzeb osób niepe³nosprawnych, portiernia, pawilon grillowy, sanitariaty z aneksem kuchennym, boisko do pi³ki siatkowej, a tak e pole namiotowe. Nie zabraknie tak e miejsc dla przyczep campingowych i parkingu dla samochodów. W D¹browie Górniczej brakuje taniej bazy noclegowej w bezpoœrednim s¹siedztwie terenów zielonych miasta. W t¹ w³aœnie lukê wpisuje siê Eurocamping B³êdów. Miejsce jest pe³ne uroku szczególnie ze wzglêdu na swe walory przyrodnicze. To st¹d mo na bêdzie wyruszyæ na najwiêkszy w Polsce i Europie Œrodkowej obszar wydm œródl¹dowych tzw. Pustyniê B³êdowsk¹. Tutaj bierze swój pocz¹tek Szlak Pustynny PTTK o d³ugoœci 28,5 km. Z Eurocampingu wytyczona zostanie œcie ka rowerowa biegn¹ca wzd³u rzek: Bia³ej Przemszy i Bia³ej, która prowadziæ bêdzie na Pustyniê B³êdowsk¹ i do miejscowoœci Klucze. Bêdzie ona elementem systemu œcie ek rowerowych obejmuj¹cych ca³y obszar D¹browy Górniczej. - Nowoczesna baza biwakowo-campingowo-rekreacyjna bêdzie równie ofert¹ dla turystów podró uj¹cych przyczepami campingowymi oraz oaz¹ dla amatorów biwakowania pod namiotami. Mamy nadziejê e wszystkie te atrakcje sprawi¹, i wiele osób wybierze wypoczynek na ³onie natury i odwiedzi niezwyk³e miejsca D¹browy Górniczej, a tych w naszym mieœcie nie brakuje dodaje prezydent. Ca³a inwestycja zamknie siê kwot¹ 4,3 mln z³. Na jej realizacjê gmina pozyska³a 1,8 mln z³ z Unii Europejskiej i bud etu pañstwa. Pozosta³a kwota pochodzi ze œrodków w³asnych miasta. W staraniach o fundusze unijne projekt konkurowa³ z wieloma innymi zg³oszonymi pomys³ami, zwyciêsko przeszed³ kilkuetapow¹ procedurê oceny merytoryczno-technicznej. Po zakoñczeniu budowy i dokonaniu odbioru inwestycji, Eurocampingiem bêdzie zarz¹dza³o Centrum Sportu i Rekreacji, które wyposa y wszystkie domki w niezbêdny sprzêt. Pierwsi goœcie bêd¹ mogli doceniæ uroki nowoczesnej bazy biwakowej ju na pocz¹tku 2008 roku. Pustyniê B³êdowsk¹ zalicza siê do fenomenów polskiego krajobrazu. Mimo i nie powsta³a naturalnie i jest wytworem dzia- ³alnoœci cz³owieka, od lat fascynuje przyrodników bogactwem form geomorfologicznych typowych dla pustynnego krajobrazu. Pasjonaci historii znajd¹ tu nieÿle zachowane fragmenty bunkrów z czasów II wojny œwiatowej. Ciekawostk¹ jest tak e to, e w latach 60-tych na pustyni Jerzy Kawalerowicz realizowa³ ekranizacjê Faraona Boles³awa Prusa. LUCYNA STĘPNIEWSKA Z Dąbrowy do Pekinu Wszystko zaczê³o siê niepozornie. Przed laty myœla³ o bieganiu w sportowej reprezentacji szko³y. Tymczasem wywalczy³ nominacjê olimpijsk¹. W sierpniu na olimpiadzie w Pekinie bêdzie reprezentowa³ Polskê w biegu maratoñskim. Arkadiusz Sowa ma 28 lat, mieszka w Z¹bkowicach. Jako o³nierz zawodowy pe³ni s³u bê w jednostce w Poznaniu. Reprezentuje barwy New Balance Team Oleœniczanka. Przygodê z lekkoatletyk¹ zacz¹³ w d¹browskich Technicznych Zak³adach Naukowych. - Jako 15 latek wystartowa³em w eliminacjach do lekkoatletycznej reprezentacji szko³y, ale znalaz³em siê wœród rezerwowych. Wtedy postanowi³em, e za rok wywalczê miejsce w podstawowym sk³adzie wspomina Arkadiusz Sowa.Jednak dziêki wytrwa³oœci i intensywnym treningom dwa lata póÿniej by³ ju w reprezentacji Polski. Na co dzieñ trenowa³ œrednie dystanse w MKS Bêdzin. W wrzeœniu w Berlinie ukoñczy³ bieg maratoñski z czasem 2 godz. 12 minut. To pozwoli³o mu wype³niæ minimum olimpijskie daj¹ce przepustkê do Pekinu.- Jestem bardzo zadowolony z wyniku. Gdybym przebieg³ dystans nieco wolniej móg³bym mieæ problem z osi¹gniêciem minimum olimpijskiego mówi Arkadiusz Sowa. CZYTAJ STR. 11

2 2 puls miasta PRZEGLĄD DĄBROWSKI Otwarty na współpracę i gotowy do skutecznych działań Strażnik twojej dzielnicy Szybki Miejski Serwis 2 paÿdziernika w szkole podstawowej nr 12 pod has³em Podró po Europie, odby³ siê Europejski Dzieñ Jêzyków Stra Miejska w D¹browie Górniczej dzia³a wed³ug nowego schematu organizacyjnego. Ma on usprawniæ pracê funkcjonariuszy i wp³yn¹æ na maksymalne wykorzystanie potencja³u tej wa nej dla miasta instytucji. - Odk³adaj¹c na bok urzêdnicz¹ i administracyjn¹ terminologiê mo na powiedzieæ, e wprowadzone zmiany maj¹ poprawiæ sprawnoœæ dzia³añ i skutecznoœæ stra y miejskiej. Zmieniliœmy priorytety zadañ stawianych tej formacji. To efekt miêdzy innymi szerokiej konsultacji spo³ecznej oraz rozmów z doœwiadczonymi stra - nikami miejskimi. Dziêki ankietom poznaliœmy oczekiwania mieszkañców D¹browy Górniczej wobec stra ników miejskich. I w³aœnie na tych opiniach oraz uwagach ekspertów oparliœmy program zmian w stra y miejskiej mówi Robert Koæma, pe³nomocnik prezydenta miasta. W ankietach przewa a³ pogl¹d, e d¹browscy stra nicy maj¹ przede wszystkim wspó³pracowaæ i pomagaæ mieszkañcom gminy oraz w³odarzom miasta w rozwi¹zywaniu zarówno tych du- ych, jak i codziennych problemów. - Krótko mówi¹c, misji stra - ników miejskich nie mo na zawê aæ jedynie, do karania. Dlatego zmieniliœmy miêdzy innymi schemat organizacyjny. Zmniejszyliœmy iloœæ kadry kierowniczej i administracyjnej. Funkcjonariusze znacznie mniej czasu bêd¹ spêdzaæ za biurkami, a o wiele wiêcej na patrolach i interwencjach. Dziêki temu stra nicy miejscy bêd¹ mieli wiêkszy kontakt z mieszkañcami gminy i w stosunkowo krótkim czasie bêd¹ mogli poznaæ problemy dzielnicy czy osiedla wyjaœnia Robert Koæma. Znakomitym pomys³em by³o powo³anie referatu dzielnicowych. Na pozytywne efekty nie trzeba by³o tutaj d³ugo czekaæ. - Do ka dej dzielnicy zosta³ przypisany jeden stra nik miejski. Dąbrowa Górnicza przez całą dobę jest monitorowana. Ułatwia to strażnikom miejskim podjęcie szybkiej interwencji. Misji strażników miejskich nie można zawężać jedynie, do karania. Dlatego zmieniliśmy między innymi schemat organizacyjny. Zmniejszyliśmy ilość kadry kierowniczej i administracyjnej. Funkcjonariusze znacznie mniej czasu będą spędzać za biurkami, a o wiele więcej na patrolach i interwencjach. Dzięki temu strażnicy miejscy będą mieli większy kontakt z mieszkańcami gminy i w stosunkowo krótkim czasie będą mogli poznać problemy dzielnicy czy osiedla wyjaśnia Robert Koćma. S¹ to osoby doskonale znaj¹ce teren i otwarte na wspó³pracê z lokaln¹ spo³ecznoœci¹. Razem z policjantami, pedagogami szkolnymi, specjalistami od rozwi¹zywania problemów alkoholowych czy cz³onkami rad osiedli maja dzia³aæ na rzecz poprawy bezpieczeñstwa, przestrzegania porz¹dku i zasad wspó³ ycia mieszkañców wylicza Robert Koæma. Usprawniono tak e dzia³ania patrolowo-interwencyjne. Stra Miejska zosta³a zaopatrzona miêdzy innymi w nowoczesny sprzêt ³¹cznoœciowy. Dobrym pomys- ³em by³o wyodrêbnienie tak zwanego ogniwa Pogoria. - Ze statystyk wynika, e coraz wiêcej osób korzysta z terenów rekreacyjnych skupionych wokó³ d¹browskich zbiorników wodnych. eby zapewniæ im nale yte bezpieczeñstwo na te tereny zostali skierowani odpowiednio przygotowani i wyposa eni funkcjonariusze. Wspó³pracuj¹ oni miêdzy innymi z policj¹ i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowych. Strzeg¹ bezpieczeñstwa wypoczywaj¹cych i porz¹dku. Takie dzia³ania coraz skuteczniej odstraszaj¹ chuliganów, amatorów cudzej w³asnoœci i wandali zapewnia Robert Koæma. Stra nicy miejscy s¹ tak e przygotowani do wspó³dzia³ania przy usuwaniu skutków klêsk ywio³owych czy zabezpieczania miejsc objêtych po arami. Bardzo czêsto to stra nicy miejscy, jako pierwsi pojawiaj¹ siê w miejscach wypadków drogowych czy innych zdarzeñ, w których ucierpieli ludzie. - Wszyscy przeszli szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Wiedz¹ tak e, jak reagowaæ w przypadku zagro- eñ ycia lud zdrowia mieszkañców. Gor¹co zachêcam wszystkich do wspó³pracy ze stra nikami miejskimi. Jestem przekonany, e wspólne dzia³ania przyczyni¹ siê do likwidacji wielu problemów, z którymi, jako mieszkañcy D¹browy Górniczej, musimy siê borykaæ na co dzieñ mówi Jerzy Bazylak sekretarz Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku. GRZEGORZ CIUS Wybrane zadania dzielnicowych dąbrowskiej straży miejskiej 1. Współpraca z mieszkańcami poszczególnych dzielnic i współpraca z instytucjami, między innymi poprzez: - udział w spotkaniach z mieszkańcami w ramach Rad Osiedlowych, - upowszechnianie informacji o uprawnieniach, zadaniach Straży Miejskiej oraz podejmowanych działaniach, - współpraca z dyrektorami szkół, - współpraca z pedagogami szkolnymi, - współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Górniczej, - współpraca z Referatem Profilaktyki uzależnień Wydziału Zdrowia Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, - współdziałanie oraz wymiana informacji z sekcją do spraw nieletnich w Policji, 2. Poprawa stanu sanitarno-porządkowego terenów posesji, kontrolowanie realizacji nałożonych na właścicieli posesji obowiązków a w szczególności: - wyposażenia nieruchomości w urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych, - oczyszczania chodników położonych wzdłuż nieruchomości, - przeprowadzenia deratyzacji. 3. Eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów zieleni i tworzenia dzikich wysypisk odpadów komunalnych oraz stała kontrola i monitorowanie infrastruktury technicznej w pasach ruchu drogowego i tym samym zgłaszanie odpowiednim instytucjom i służbom stwierdzonych usterek, braków, przypadków kradzieży i dewastacji. 5 paÿdziernika inauguracja nowego roku akademickiego w Wy szej Szkole Biznesu. 9 paÿdziernik Polsko-Amerykañska Klinika Serca kupi³a nowoczesny tomograf komputerowy 12 paÿdziernika w ramach projektu Wspólnie dla miasta rozpocz¹³ siê cykl szkoleñ Jak byæ aktywnym? Dzia³alnoœæ w trzecim sektorze, zak³adanie i prowadzenie organizacji pozarz¹dowej, wolontariat 14 paÿdziernika nast¹pi³o zakoñczenie sezonu rowerowego. Mi³oœnicy dwóch kó³ek, ostatni raz w tym roku przemierzali trasê wokó³ Pogorii IV oraz w Parku Zielona. 15 paÿdziernika w ramach Uniwersytetu dla Wszystkich w Miejskiej Bibliotece Publicznej odby³o siê spotkanie z politologiem, Markiem Migalskim 17 paÿdziernika inauguracja kina studyjnego Kadr w PKZ-cie. Po trzech latach przerwy kinomanii znów mog¹ ogl¹daæ filmy oraz wymieniaæ siê spostrze eniami w Dyskusyjnym Klubie Filmowym. 18 paÿdziernika w Miejskiej Bibliotece Publicznej odby³o siê spotkanie z pisarzem, publicyst¹ Zdzis³awem Tadeuszem ¹czkowskim Od 22 do 24 paÿdziernika w Wy szej Szkole Biznesu odby- ³y siê miêdzynarodowe warsztaty studenckie Internet w spo³eczeñstwie informacyjnym. 25 paÿdziernika zosta³a otwarta wystawa Pisarze Amerykañscy. Wystawa prezentuje 43 czarno-bia³e fotografie najbardziej znanych amerykañskich powieœciopisarzy, poetów i dramaturgów. Od 1 listopada 2007r. do 31 marca 2008 r. w Dąbrowie Górniczej trwa... Akcja Zima Kieruje nią Miejski Zespół ds. interweniować pod całodobowo koordynacji Akcji Zima działającymi telefonami: powołany przez lub Prezydenta Dąbrowy Górniczej. ALBA MPGK; W razie gwałtownych opadów Miejski śniegu i nieprzejezdnych dróg Ośrodek Dyspozycyjny mieszkańcy mogą Prezydenta Miasta. Wydawca Urz¹d Miejski w D¹browie Górniczej Adres Redakcji D¹browa Górnicza ul. Graniczna 21, pok. 406 tel./fax (032) Redaguje zespó³: Grzegorz Cius (redaktor naczelny), Monika ysek, Przemys³aw Kêdzior, Lucyna Stêpniewska, Bartosz Matylewicz. Nak³ad egzemplarzy Realizacja wydawnicza: Ewelina y wiñska PUBLISH PRESS Redakcja nie bierze odpowiedzialnoœci za treœæ reklam i og³oszeñ. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów. Uwaga je eli nie otrzymujesz regularnie Przegl¹du D¹browskiego zadzwoñ:

3 PRZEGLĄD DĄBROWSKI forum samorządowe Blask kampanii wyborczej i szarość codziennego życia W naszym redakcyjnym archiwum będziemy przechowywać ulotki i plakaty wyborcze posłów i senatorów z Zagłębia. Tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś z zacnych parlamentarzystów zapomniał, co obiecywał mieszkańcom Dąbrowy Górniczej podczas kampanii wyborczej. Wybory w liczbach: Sejm120 kandydatów, 9 mandatów13 kandydatów na mandat 36 kobiet84 mężczyzn46 średni wiek44 średni wiek kobiet47 średni wiek mężczyzn22 najmłodszy67 najstarszy67 liczba lokali wyborczych w Dąbrowie GórniczejSenat9 kandydatów, 2 mandaty1 kobieta8 mężczyzn50 średni wiek42 średni wiek kobiet51 średni wiek mężczyzn36 najmłodszy61 najstarszy55, 62% - frekwencja w Dąbrowie OKW 27 Helikon najwyższa frekwencja %, Wzakoñczonych niedawno wyborach mieszkañcy D¹browy Górniczej wystawili oceny kandydatom ubiegaj¹cym siê o mandat na Wiejsk¹. Po raz kolejny okaza³o siê, e demokracja chodzi swoimi drogami i wola wyborców nie zawsze pokrywa siê z oczekiwaniami tych czy innych polityków. Ci, co zapomnieli o tej oczywistej prawdzie z trudem prze³ykaj¹ gorycz pora ki, nierzadko posuwaj¹c siê do spektakularnych gestów i pozbawionych logiki czynów. Z wyborów parlamentarnych D¹browa Górnicza per saldo wychodzi przegrana. W poprzedniej kadencji Sejmu nasze miasto mia³o siln¹, bodaj niespotykan¹ wczeœniej reprezentacjê. O przys³owiowe lepsze ycie dla mieszkañców D¹browy Górniczej mogli zabiegaæ pos³owie: Beata Ma³ecka-Libera z Platformy Obywatelskiej, Antoni Sosnowski z Ligi Polskich Rodzin, Jacek Koœcielniak z Prawa i Sprawiedliwoœci oraz przez oko³o rok Zbigniew Podraza startuj¹cy z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, obecny prezydent miasta. Z wymienionej czwórki, z oczywistych wzglêdów, jedynie ten ostatni nie walczy³ o reelekcjê. Pozostali politycy stanêli do walki o mandaty poselskie. Ciekawie zapowiada³a siê rywalizacja pomiêdzy Beat¹ Ma³eck¹-Liber¹ z PO oraz Jackiem Koœcielniakiem z PiS. Obydwoje reprezentowali ugrupowania ciesz¹ce siê w przedwyborczych sonda- ach najwiêkszym poparciem. Los sprawi³ tak e, e na partyjnych listach poselskich zajmowali te same trzecie pozycje. Dodatkowym atutem Jacka Koœcielniaka by³ ministerialny tytu³. Natomiast cennym kapita³em Beaty Ma³eckiej-Libery by³o osobiste poparcie lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Ale w bezpoœrednim wyborczym starciu minister Jacek Koœcielniak poniós³ sromotn¹ klêskê. W swoim rodzinnym mieœcie, politycznym mateczniku dosta³ zaledwie g³osów. Pobi³a go nawet Ewa Malik, pochodz¹ca z Sosnowca kole anka partyjna, która w D¹browie Górniczej dosta³a ponad pó³ tysi¹ca g³osów wiêcej. Klêska pos³a Koœcielniaka jest jeszcze bardziej widoczna w zestawieniu z wynikiem pos³anki Ma³eckiej- Libery, której zaufa³o a mieszkañców D¹browy Górniczej. W efekcie, minister Jacek Koœcielniak nie wywalczy³ mandatu poselskiego, a po przegranych wyborach nieoczekiwanie wypisa³ siê z Prawa i Sprawiedliwoœci. W ten sposób spe³ni³ ustawowy wymóg apolitycznoœci i zosta³ powo³any na wiceprezesa NIK. Natomiast pos³anka Ma³ecka-Libera umocni³a siê na pozycji niekwestionowanego lidera d¹browskiej Platformy Obywatelskiej. Mniej spektakularn¹ pora kê poniós³ pose³ Antoni Sosnowski, który konsekwentnie reprezentowa³ barwy Ligi Polskich Rodzin, chocia tym razem stan¹³ do boju o mandat senatorski. Jego partia od samego pocz¹tku kampanii wyborczej cieszy³a siê znikomy poparciem. Zapewne dlatego wielu zadeklarowanych sympatyków Antoniego Sosnowskiego nie ryzykowa³o i odda³o g³os na innego kandydata. Natomiast w skali ca³ego okrêgu wyborczego o du ym pechu mo e mówiæ Czes³aw elichowski z Prawa i Sprawiedliwoœci. Ten doœwiadczony samorz¹dowiec i utalentowany polityk mia³ niemal pewn¹ reelekcjê senatorsk¹ w kieszeni. Niestety, ca³kiem niespodziewanie, do walki o mandat senatorski stan¹³ niezale ny Jan Kurp, prezes Po³udniowego Koncernu Elektroenergetycznego. W efekcie dosz³o do bratobójczej walki w Jaworznie, politycznej gawrze obydwu kandydatów do Senatu. W skali okrêgu wyborczego zdecydowanie wiêcej g³osów dosta³ Czes- ³aw elichowski. Nik³e to jednak pocieszenie, skoro walka w Jaworznie kosztowa³a go utratê wielu tysiêcy g³osów zabranych przez Kurpa, g³osów, których elichowskiemu zabrak³o do wygrania z kandydatami Platformy Obywatelskiej Zbigniewem Szaleñcem i Zbigniewem Meresem. Tych ostatnich dodatkowo nios³a fala wysokiego poparcia dla Platformy Obywatelskiej w ca³ym okrêgu zag³êbiowskim, a dodatkowym atutem Zbigniewa Meresa by³ udzia³ w ubieg³orocznych wyborach samorz¹dowych w D¹browie Górniczej. Tak zwani obserwatorzy ycia politycznego zwracaj¹ równie uwagê na znakomity wynik Ewy Malik z Prawa i Sprawiedliwoœci. Przy umiarkowanym poparciu jej ugrupowania w Zag³êbiu zdo³a³a ona zebraæ a g³osów. Ten sukces zawdziêcza w du ej mierze w³asnej pracowitoœci. Przez dwa lata kadencji regularnie spotyka³a siê z wyborcami i skutecznie zabiega³a o wsparcie Zag³êbia œrodkami z bud etu centralnego oraz unijnego. Jak widaæ docenili to wyborcy. Sukces z wyborów do Sejmiku Województwa Œl¹skiego powtórzy³ Piotr Van der Coghen. Szef Jurajskiej grupy GOPR, z dalekich, niewielkich Podlesic, startuj¹c z czwartego miejsca listy Platformy Obywatelskiej, w znakomity sposób zdoby³ mandat poselski. Bez trudu weszli tak e do Sejmu zag³êbiowscy liderzy Platformy Obywatelskiej: Wojciech Sa³uga z Jaworzna i Grzegorz Dolniak z Bêdzina. Lewica i Demokraci rozpocznie now¹ kadencjê Sejmu z dwoma mandatami poselskimi z Zag³êbia. Niestety, pod nieobecnoœæ Zbigniewa Podrazy i Agnieszki Pasternak, d¹browscy przedstawiciele lewicy nie zdo³ali wywalczyæ miejsca w nowym Sejmie. Statystyczne wyliczenia, rankingi i zestawienia ekscytuj¹ jednak g³ównie samych zainteresowanych czyli polityków. Przeciêtnych wyborców bardziej interesuj¹ konkrety odnosz¹ce siê wprost do poziomu ycia. A trzeba przyznaæ, e podczas tej krótkiej kampanii wyborczej pad³o mnóstwo deklaracji i obietnic. Kandydaci do ³aw sejmowych i senatorskich obiecali rozwi¹zaæ wiele istotnych dla naszego miasta problemów. Tytu³owali siê przyjació³mi D¹browy Górniczej i jej mieszkañców. Zapowiadali walkê o nowych inwestorów, wsparcie samorz¹du w pozyskiwaniu œrodków unijnych, bezpieczne ulice, lepsze drogi i wiêksz¹ pomoc pañstwa dla najubo szych. Trzymamy kciuki za realizacjê tych wa nych obietnic wyborczych i yczymy wytrwa- ³oœci w realizacji tych ambitnych zobowi¹zañ. Jednoczeœnie zapewniamy, e w naszym archiwum bêdziemy przechowywaæ ulotki i plakaty wyborcze pos³ów i senatorów z Zag³êbia. Tak na wszelki wypadek, gdyby ktoœ z zacnych parlamentarzystów zapomnia³, co obiecywa³ mieszkañcom D¹browy Górniczej podczas kampanii wyborczej. GRZEGORZ CIUS Z wyborów parlamentarnych Dąbrowa Górnicza per saldo wychodzi przegrana. W poprzedniej kadencji Sejmu nasze miasto miało silną, bodaj niespotykaną wcześniej reprezentację. O przysłowiowe lepsze życie dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej mogli zabiegać posłowie: Beata Małecka-Libera z Platformy Obywatelskiej, Antoni Sosnowski z Ligi Polskich Rodzin, Jacek Kościelniak z Prawa i Sprawiedliwości oraz przez około rok Zbigniew Podraza startujący z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, obecny prezydent miasta. Z wymienionej czwórki, z oczywistych względów, jedynie ten ostatni nie walczył o reelekcję. Pozostali stanęli do wyborczej walki. Niestety, na wysokości zadania stanęła jedynie Beata Małecka-Libera. Tylko ona, zresztą w dobrym stylu, ponownie wywalczyła mandat poselski. Nie tylko statystyka 3 Ostyg³y emocje i opad³ kurz po wyborczej batalii. 21 paÿdziernika mieszkañcy D¹browy wy³onili swoich reprezentantów, którzy zasi¹d¹ w ³awach parlamentarnych.w okrêgu nr 32 wybierano 9 pos³ów i 2 senatorów. W wyborcz¹ niedzielê w D¹browie poœród 120 kandydatów na pos³ów bezkonkurencyjna okaza³a siê Beata Libera Ma³ecka z PO. W naszym mieœcie otrzyma³a g³osów, a w ca- ³ym okrêgu co da³o jej mandat poselski. Pose³ PiS minionej kadencji Jacek Koœcielniak nie powtórzy³ swego sukcesu sprzed dwóch lat. Choæ d¹browian i mieszkañców Zag³êbia widzia³oby go na Wiejskiej taki wynik nie pozwoli³ mu siêgn¹æ po mandat. Przegra³ rywalizacjê partyjn¹ z Ew¹ Malik, która zdoby³a g³osów, w tym w D¹browie. Lepszy od Koœcielniaka by³ tak e Waldemar Andzel, na którego g³osowa³o osób, w tym 992 mieszkañców D¹browy. Wœród kandydatów LiD najwiêkszym poparciem cieszy³ siê Witold Klepacz. W ca³ym okrêgu zebra³ g³osów a w D¹browie Wœród kandydatów do Senatu mieszkañcy Zag³êbia najliczniej poparli Zbigniewa Meresa i Zbigniewa Szaleñca. Zbigniew Meres w ca³ym okrêgu otrzyma³ g³osów a w D¹browie Krzy yk przy nazwisku Zbigniew Szaleniec postawi³o wyborców, w tym d¹browian. W naszym okrêgu wyborczym na uprawnionych w wyborach uczestniczy³o osób. Prze³o y³o siê to na 55, 27 % frekwencji. W D¹browie do g³osowania uprawnionych by³o osób. Obwodowe komisje wyborcze wyda³y kart do g³osowania. Do urn wróci³o kart. Frekwencja wynios³a 55,62 %. Najwy sza frekwencja, wynosz¹ca %, by³a w lokalu wyborczym nr 27 mieszcz¹cym siê w klubie osiedlowym Helikon. Tam z 1766 osób uprawnionych 1146 postanowi³o skorzystaæ z prawa wyborczego. Pozostali d¹browscy kandydaci z list, które by³y premiowane mandatami otrzymali w naszym mieœcie odpowiednio: PiS - Halina G³owacka 954 g³osy, Maciej Jêdrzejewski 425 g³osów, Micha³ Gruca 206 g³osów, Ma³gorzata Zarychta-Surówka 488 g³osów, Marek Cygroñ 333 g³osy. PO - Tomasz Pasek 1452 g³osy, Iwona Wilk 1095 g³osów. LiD - Grzegorz Perz 2525 g³osów, Jerzy Znojek 217 g³osów, Sylwia Sza³wiñska 679 g³osów.wybrani pos³owie :Platforma Obywatelska -Grzegorz Dolniak, Wojciech Sa³uga, Beata Ma- ³ecka-Libera, Piotr Van der Coghen, Jaros³aw Piêta, Prawo i Sprawiedliwoœæ - Ewa Malik, Waldemar Andzel, Lewica i Demokraci - Witold Klepacz, Grzegorz Pisalski. Senatorowie: Zbigniew Meres, Zbigniew Szaleniec. PRZEMYSŁAW KĘDZIOR

4 4 puls miasta Czym jest Dębowy Świat? PRZEGLĄD DĄBROWSKI Dąbrowa Górnicza jest jednym z tysięcy miejsc, rozsianych po całej północnej półkuli Ziemi, które swą nazwę wywodzą od dębu. Dąb to drzewo szczególnie cenione. Już od starożytności jest symbolem siły, wytrzymałości i długowieczności. Dlaczego Dąbrowa Górnicza nie mogłaby stać się centrum Dębowego Świata? uzyskania praw Odmomentu miejskich w 1916 roku nasze miasto by³o zawsze bardziej Górnicz¹ ni D¹brow¹. Dzisiaj, kiedy od prawie 10 lat w mieœcie nie funkcjonuje adna kopalnia warto to zmieniæ, zbudowaæ now¹ markê naszego miasta. opowiada Damian Rutkowski z Referatu Strategii i Promocji - W kontekœcie tworz¹cej siê œl¹skiej metropolii D¹browa musi stworzyæ w³asn¹ to samoœæ. Mieæ coœ charakterystycznego, co odró ni j¹ od pozosta³ych miast wchodz¹cych w sk³ad aglomeracji. Mamy u siebie 4 jeziora, mamy jedyn¹ w Polsce pustyniê a tak e fragment Jury Krakowsko Czêstochowskiej wiêc wykorzystajmy to i stwórzmy tutaj atrakcyjne miejsce do wypoczynku i spêdzania wolnego czasu. Celem projektu Dêbowy Œwiat jest budowa wizerunku D¹browy Górniczej, w oparciu o symbol dêbu, jako miasta nowoczesnego i przyjaznego œrodowisku. Miasta, które sprzyja zdrowemu trybowi ycia. Ale Dêbowy Œwiat to nie tylko budowa wizerunku to przede wszystkim miêdzynarodowy program wspó³pracy oparty na integracji, ekologii i edukacji. To integracja zarówno pomiêdzy Dêbowymi Miastami jak i mieszkañcami samej D¹browy Górniczej. To w du ej mierze program maj¹cy na celu zintegrowaæ wszystkich wokó³ symbolu jakim jest d¹b, aby ka dy mieszkaniec naszego miasta identyfikowa³ siê z D¹brow¹. Dêbowy Œwiat to tak e edukacja, zw³aszcza ekologiczna. To nowatorski program edukacyjny dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów oparty o ciekawe scenariusze lekcyjne opracowane przez zespo³y metodyków, ekologów, naukowców i innych specjalistów. A skoro edukacja ekologiczna to tak e inne przedsiêwziêcia ekologiczne, np. sadzenie dêbów przez przedstawicieli Dêbowych Miast z ca³ego œwiata, rekultywacja terenów poprzemys³owych. To tak e zupe³nie inna gospodarka odpadami oraz rozwój infrastruktury sprzyjaj¹cej zdrowemu spêdzaniu wolnego czasu: œcie ki rowerowe czy trasy do jazdy na rolkach to tylko pocz¹tek A co jeœli nie bêdziesz mia³ ochoty wyjœæ z domu? Dêbowy Œwiat bêdziesz móg³ sobie tak e zafundowaæ w domu poprzez wejœcie do serwisu internetowego Dêbowego Œwiata, gdzie bêdziesz móg³ znaleÿæ np. wiele ciekawych informacji na temat dêbu czy informacje dotycz¹ce trzech filarów projektu. Bêdzie to tak e miejsce, gdzie nie wychodz¹c z domu bêdziesz móg³ nawi¹zaæ ciekawe znajomoœci z mieszkañcami innych Dêbowych Miast a dziêki czêstym aktualizacjom serwisu nie sposób bêdzie siê tutaj nudziæ Miejmy nadziejê, e nasz wspólny cel, jakim jest przekszta³cenie D¹browy Górniczej z miejsca zdewastowanego ekologicznie, urbanistycznie, socjologicznie i wizerunkowo, w miasto bêd¹ce symbolem troski o œrodowisko naturalne, które dba o ekologiê, tworz¹c zupe³nie now¹ jakoœæ i odwo³uj¹c siê do zaniedbanych do tej pory walorów gminy uda siê szybko osi¹gn¹æ i przyniesie korzyœæ mieszkañcom miasta i dzia³aj¹cym w D¹browie Górniczej przedsiêbiorcom. Do zobaczenia w Dêbowym Œwiecie! BARTOSZ MATYLEWICZ Celem projektu Dębowy Świat jest budowa wizerunku Dąbrowy Górniczej, w oparciu o symbol dębu, jako miasta nowoczesnego i przyjaznego środowisku. Miasta, które sprzyja zdrowemu trybowi życia.

5 PRZEGLĄD DĄBROWSKI święto niepodleglości 5 Dąbrowskie obchody 89. rocznicy odzyskania niepodległości Spotkajmy się pod Dębem Wolności Nie spoczniemy i nie porzucimy broni póki Polska nie odzyska niepodległości taką przysięgę złożyło 16 młodych legionistów z Dąbrowy Górniczej w 1915 w przeddzień wyruszenia na front, a jako dowód swej przysięgi zasadzili dąb, który nazwali Dębem Wolności. Miejsce w którym stan¹³ D¹b Wolnoœci skwer przed Sztygark¹ - równie nie jest przypadkowe. Sztygarka by³a centrum walki niepodleg³oœciowej. Z tego powodu szko³a zosta³a zamkniêta przez Rosjan na 5 lat w 1905 roku, a w czasie I wojny œwiatowej by³o tam biuro werbunkowe Legionów Polskich. St¹d w³aœnie 16 legionistów, wraz z innymi, podobnymi sobie wyruszyli w o³niersk¹ tu³aczkê, aby do³¹czyæ i zasiliæ oddzia³y dowodzone przez Marsza³ka Pi³sudskiego. Dziœ D¹b Wolnoœci ma ju 92 lata i do dzisiaj przypomina nam o bohaterskiej postawie m³odych D¹browian, dla których wolna i niepodleg³a ojczyzna by³a dobrem najwa niejszym, spe³nieniem ich najskrytszych marzeñ. W sierpniu 2004 uchwa³¹ Rady Miejskiej w D¹browie Górniczej D¹b Wolnoœci zosta³ uznany pomnikiem przyrody i roœnie w tym szczególnym miejscu do dziœ. Jest to d¹b szypu³kowy, mierzy w obwodzie 161cm i mieœci w sobie niezmierzone pok³ady ludzkich uczuæ i historii. Prze y³ wszystkich swoich ojców, ale pamiêæ o nich roœnie i yje razem z nim daj¹c im przywilej nieœmiertelnoœci. W tym roku bêdziemy obchodziæ 89 rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Jak co roku, tak e i w tym w mieœcie odbêdzie siê z tej okazji szereg uroczystoœci i przedstawieñ. Organizatorami wszystkich przedsiêwziêæ jest Urz¹d Miejski, Pa- ³ac Kultury Zag³êbia, Muzeum Miejskie Sztygarka, Hufiec ZHP D¹browa Górnicza, M³odzie owy Oœrodek Pracy Twórczej oraz Rada Osiedla i œwietlica œrodowiskowa w êce. Ju 9 listopada, od godziny 10 zapraszamy wszystkich do M³odzie owego Oœrodka Pracy Twórczej na XIII Konkurs Recytatorski M³odzi wobec Niepodleg³oœci. Równie 9 listopada odbêdzie siê z³o enie kwiatów na grobach polskich o³nierzy walcz¹cych w I wojnie œwiatowej oraz Patriotyczne spotkanie pod obeliskiem Zygmunta Ró yckiego Naród czeka 10 listopada, w samo po³udnie, na skwerze przy pomniku Stanis³aw Staszica, w ramach programu Dêbowy Œwiat zostanie uroczyœcie ods³oniêta i poœwiêcona pami¹tkowa tablica upamiêtniaj¹ca zasadzenie Dêbu Wolnoœci d¹browskiego symbolu walki o niepodleg³oœæ. W sobotê popo³udniu natomiast w Sali teatralne Pa³acu Kultury Zag³êbia bêdzie mo - na obejrzeæ niepowtarzalne przedstawienie patriotyczne przygotowane przez d¹browska m³odzie By widzieæ Polskê woln¹ i czyst¹ jak ³za 11 listopada, jako podsumowanie obchodów, o godzinie 11 przed Pa³acem kultury Zag³êbia zostan¹ wystawione urny z ziemi¹ z grobów weteranów I i II wojny œwiatowej, natomiast o 12 w Bazylice Matki Boskiej Anielskiej rozpocznie siê uroczysta Msza Œwiêta w intencji Naszej Ojczyzny. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udzia³u. BARTOSZ MATYLEWICZ Skerw w pobliżu Sztygarki. To tutaj odbywały się manifestacje patriotyczne. Pamiątką po tych wydarzenich jest Dąb Wolności. Program uroczystych obchodów 89. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości - uroczystości w Dąbrowie Górniczej 9 LISTOPADA, PIĄTEK godz XIII Konkurs Recytatorski Młodzi wobec Niepodległości - Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej (ul. 3- Maja 30) Złożenie kwiatów na grobach żołnierzy polskich walczących podczas I Wojny Światowej: godz Cmentarz parafialny przy ul. 11 listopada godz Cmentarz parafialny przy ul. Starocmentarnej godz Cmentarz parafialny przy ul. Kościelnej. godz Naród czeka - Patriotyczne spotkanie pod obeliskiem poety Zygmunta Różyckiego w Łęce. Montaż słowno muzyczny 10 LISTOPADA, SOBOTA godz Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej Dąb Wolności zasadzony przez młodzież w 1915 r. (skwer przy pomniku Stanisława Staszica, ul. Legionów Polskich), powstałej w ramach programu Dębowy Świat. Patriotyczne spotkanie w Muzeum Miejskim Sztygarka godz Inscenizacja dla mieszkańców miasta By widzieć.. Polskę wolną i czystą jak łza w wykonaniu uczniów dąbrowskich szkół ponadgimnazjalnych Pałac Kultury Zagłębia (Sala Teatralna) 11 LISTOPADA, NIEDZIELA godz Wystawienie urny z ziemią z grobów pułkowników Karola i Michała Bokalskich, weteranów I i II wojny światowej, mieszkańców Dąbrowy Górniczej Plac Wolności 1, przed Pałacem Kultury Zagłębia godz Przemarsz uczestników do Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej z towarzyszeniem Miejskiej Orkiestry Dętej godz Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę, poświęcenie urny Bazylika Matki Boskiej Anielskiej godz Przeniesienie urny z ziemią z Bazyliki do Domu Harcerza przy ul. Królowej Jadwigi 8. Organizatorzy: Urząd Miejski, Pałac Kultury Zagłębia, Muzeum Miejskie Sztygarka, Hufiec ZHP Dąbrowa Górnicza, Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, Rada Osiedla oraz świetlica środowiskowa w Łęce.

6 6 wywiad miesiąca Od samego początku zdawałem sobie sprawę z tego, że wprowadzenie Dąbrowy Górniczej na ścieżkę dynamicznego rozwoju i odrobienie dystansu dzielącego nas c oraz urzędników, przy aprobacie działań ze strony mieszkańców Dąbrowy Górniczej uda nam się osiągnąć zamierzony cel. Dzisiaj z satysfakcją mogą powiedzieć, że p Szansa, którą musimy wyk Rozmowa ze Zbigniewem Podrazą, prezydentem Dąbrowy Górniczej - Rok temu obj¹³ Pan urz¹d prezydenta D¹browy Górniczej. W wyg³oszonym wówczas expose zapowiada³ Pan miêdzy innymi uruchomienie szerokiego programu dynamicznego rozwoju naszego miasta. Jak z perspektywy minionych dwunastu miesiêcy ocenia Pan realizacjê tej wa nej obietnicy? - Miniony rok by³ dla mnie czasem wytê onej pracy. Od samego pocz¹tku zdawa³em sobie sprawê z tego, e wprowadzenie D¹browy Górniczej na œcie kê dynamicznego rozwoju i odrobienie dystansu dziel¹cego nas chocia by od innych miast Zag³êbia nie bêdzie proste. Ale wierzy³em, e przy pomocy moich najbli szych wspó³pracowników, oddanych miastu ekspertów oraz urzêdników, przy aprobacie dzia³añ ze strony mieszkañców D¹browy Górniczej uda nam siê osi¹gn¹æ zamierzony cel. Chcê tutaj równie podkreœliæ du e zaanga owanie radnych w rozwi¹zywaniu problemów D¹browy Górniczej i ich troskê o harmonijny rozwój miasta. Dziêkujê im za pomoc, otwartoœæ i gotowoœæ do wspólnego podejmowania wa nych dla miasta wyzwañ. Dzisiaj z satysfakcj¹ mog¹ powiedzieæ, e po dwunastu miesi¹cach du ego wysi³ku organizacyjnego i planistycznego nasze miasto z³apa³o wiatr w agle. Mówiê to z pe³n¹ œwiadomoœci¹ ogromu zadañ, które stoj¹ jeszcze przed nami, maj¹c œwiadomoœæ, e realizacji niektórych projektów inwestycyjnych, nie znaszej winy, nie da siê przyœpieszyæ. Ale ten pierwszy, najwa niejszy krok zosta³ ju postawiony. Mamy solidne podstawy do optymizmu, e potencja³ naszego miasta zostanie w najbli szym czasie nale ycie wykorzystany. Mój s¹d opieram na twardej rzeczywistoœci, a przemawiaj¹ za nim solidne fakty. - Jakie fakty bierze Pan pod uwagê? - Go³ym okiem widaæ, e D¹browa Górnicza wychodzi z letargu. Widaæ to miêdzy innymi po du ym zainteresowaniu inwestorów, którzy znajduj¹ w mieœcie znakomity klimat do rozwoju swoich firm i lokowania nowych zak³adów. Nie koñczy siê tutaj jedynie na szczerych chêciach i piêknie brzmi¹cych deklaracjach. Coraz czêœciej zarówno polskie firmy, jak i œwiatowe koncerny otwieraj¹ w naszym mieœcie nowoczesne hale produkcyjne. Przyk³adów nie trzeba daleko szukaæ. Nie dalej, jak w ubieg- ³ym miesi¹cu uczestniczy³em w uroczystoœci rozpoczêcia produkcji najwy szej klasy monitorów telewizyjnych w zak³adzie wybudowanym na d¹browskich terenach inwestycyjnych. Nieco wczeœniej, w D¹browie Górniczej, pierwszy w Europie Œrodkowej, tym samym pierwszy w Polsce zak³ad produkcyjny otworzy³ ThyssenKrupp Stal Serwis Polska. Nowa fabryka produkuje ciête na wymiar, wysokiej jakoœci produkty ze stali dla klientów w Polsce, Czechach, Bia³orusi, na S³owacji, Wêgrzech i Ukrainie. D¹browskie CSS zaopatrywaæ bêdzie oko- ³o 120 firm. To g³ównie producenci elementów samochodowych m.in. dla General Motors i Fiata Auto Poland oraz firmy z bran y AGD i elektromaszynowej. Ci klienci od dawna kupowali wyroby ThyssenKrupp Stahl Service, ale do tej pory obs³ugiwa³ ich zak³ad w Radebeul we wschodnich Niemczech. Teraz wszystko bêdzie siê koncentrowaæ w D¹browie Górniczej. Niespe³na miesi¹c temu grunt na terenie D¹browy Górniczej, w obszarze specjalnej strefy ekonomicznej, kupi³a du a koreañska firma. Do 2009 roku ma tutaj ruszyæ produkcja komponentów dla przemys³u motoryzacyjnego i elektronicznego. Klimat sprzyjaj¹cy inwestycjom stworzony w D¹browie Górniczej wykorzystuj¹ tak e nasze rodzime firmy. 28 wrzeœnia bie ¹cego roku Koksownia PrzyjaŸñ uruchomi³a nowoczesn¹, ekologiczn¹ elektrociep³owniê. Natomiast parê miesiêcy wczeœniej, w kwietniu, odda³a do u ytku now¹ bateriê koksownicz¹. Te inwestycje s¹ niezwykle istotne dla miasta. Prê ne firmy nie tylko daj¹ miejsca pracy, ale tak e gwarantuj¹ sta³y dop³yw pieniêdzy do bud etu gminy. Nie zamierzamy tutaj spoczywaæ na laurach. Przeprowadziliœmy miêdzy innymi dok³adn¹ inwentaryzacjê wszystkich terenów nadaj¹cych siê pod inwestycje w D¹browie Górniczej. W ten sposób powsta³a bardzo aktualna i kompletna oferta dla firm zainteresowanych lokowaniem zak³adów w naszym mieœcie. Gmina zabiega o przygotowanie niezbêdnej infrastruktury dla tworzonego w Tucznawie Regionalnego Parku Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Chcemy, aby D¹browa lepiej wykorzysta³a swój niew¹tpliwy atut, jakim jest œwietne po³o enie. Tutaj krzy uj¹ siê drogi krajowe Kraków-Wroc³aw i Cieszyn- Gdañsk. W s¹siedztwie znajduje siê Euroterminal z tzw. szerokim torem. W pobli u, w Pyrzowicach i Balicach, funkcjonuj¹ miêdzynarodowe lotniska. Ten wielki kapita³ musimy pomno yæ. - Wiele miast œl¹skich, a tak- e du e zag³êbiowskie gminy, w tym Sosnowiec, przebudowa³y œródmieœcia dostosowuj¹c je do nowoczesnych wymagañ. Ci¹gi handlowo-us³ugowe, zmodernizowane ulice i nowoczesne biurowce nadaj¹ nowy ton centralnym punktom miasta. Pod tym wzglêdem D¹browa Górnicza pozostaje daleko w tyle. Czy jest szansa na zrobienie w tym wzglêdzie przys³owiowego kroku do przodu? - Jestem przekonany, e wykonamy nie krok, ale ca³kiem spory skok do przodu. I to ju niebawem. W przysz³ym roku okolice dworca kolejowego zmieni¹ siê diametralnie. Wszystko za sprawa budowanego Centrum Handlowego Pogoria. Nowoczesny kompleks powstaje przy ul. Sobieskiego, w samym sercu D¹browy Górniczej. Na dziesiêciu hektarach budowane s¹ hale, parkingi i drogi dojazdowe. Wszystko zgodnie z nowatorskim projektem. Kompleks w niczym nie bêdzie przypomina³ tradycyjnych hipermarketów, gdzie dominuj¹ blaszane, pofalowane œciany u³o one w kszta³t prostok¹tnych magazynów. Kubatura ca³ego obiektu siêgnie 30 tysiêcy metrów kwadratowych. Klienci bêd¹ mieli do dyspozycji dwa poziomy handlowo-us³ugowe. Centrum bêdzie tak e znakomitym miejscem do spêdzania wolnego czasu. W sk³ad nowego kompleksu wejdzie multikino. Przestronne sale bêd¹ mog³y jednoczeœnie pomieœciæ setki widzów. W s¹siedztwie zostan¹ wybudowane wygodne drogi dojazdowe oraz chodniki dla pieszych. Natomiast g³ówny parking pomieœci jednorazowo 1212 samochodów. - Czy planami modernizacyjnymi objêto tak e tereny przylegaj¹ce do torów, ³¹cznie z budynkiem dworca, który nale y do najbardziej zaniedbanych w ca³ym województwie? - Tak. Mamy tak e realne szanse na uporz¹dkowanie ca- ³ego terenu przylegaj¹cego do torów i stacji kolejowej w centrum miasta ³¹cznie z zabudowaniami. Dowodz¹ tego nasze ostatnie, wrzeœniowe spotkania z przedstawicielami kolei. Wydaje siê, e podjêcie wspólnej inwestycji jest ju blisko. Aby plany te mo na by³o zrealizowaæ na sesji Rady Miejskiej 28 wrzeœnia br, radni przyst¹pili do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po³o onych w rejonie linii kolejowej PKP Katowice Warszawa oraz ulic: Koœciuszki i Sobieskiego do granicy administracyjnej z Bêdzinem. Podjêcie tej uchwa³y wynika³o z braku miejscowego planu na

7 wywiad miesiąca cchociażby od innych miast Zagłębia nie będzie proste. Ale wierzyłem, że przy pomocy moich najbliższych współpracowników, radnych, oddanych miastu ekspertów ppo dwunastu miesiącach dużego wysiłku organizacyjnego i planistycznego nasze miasto złapało wiatr w żagle orzystać... 7 przewa aj¹cej czêœci tego obszaru, na którym zgodnie z obowi¹zuj¹cym Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta D¹browa Górnicza, teren ten przeznaczony jest pod us³ugi, produkcjê i budowê drogi. Sporz¹dzenie miejscowego planu rozwi¹ e wiele problemów przestrzennych obszaru o powierzchni 153 ha. - Kolej posiada na terenie D¹browy Górniczej równie inne nieruchomoœci, których stan pozostawia wiele do yczenia. Co z nimi? - Nie zapominamy o tym. Gmina chcia³aby przej¹æ te tereny kolejowe: plac w Strzemieszycach, teren ulicy Dworcowej w Z¹bkowicach, ulicy eglarskiej na Pogorii oraz po by³ej linii kolejowej do Huty Katowice w rejonie ulic Sadowej i Swobodnej. Budynki kolejowe w przysz³oœci zosta³yby odrestaurowane, a prywatni inwestorzy, przynajmniej w czêœci, mogliby je wykorzystaæ pod w³asne potrzeby. Poszerzona zosta³aby te droga dojazdowa do restauracji i oœrodków wypoczynkowych usytuowanych wokó³ zbiornika Pogoria I, tak by samochody mog³y poruszaæ siê równolegle w dwóch kierunkach ruchu. W rejonie ulic Sadowej i Swobodnej nast¹pi³oby otwarcie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. W przyszłości widzę Dąbrowę jako nowoczesne, europejskie miasto pielęgnujące tradycje dziejowe i kulturowe Ziemi Zagłębia Dąbrowskiego. Miasto o zrównoważonym rozwoju gospodarczym, kulturowym, wrażliwym na zjawiska społeczne dbające o środowisko przyrodnicze i ekologię, zaangażowane w życie regionu i województwa. - Intensywny rozwój miasta wymaga œrodków. Jak zamierza Pan rozwi¹zaæ ten problem? - Sprawdzonym sposobem na pozyskanie niezbêdnych œrodków jest emisja obligacji. Zdecydowaliœmy, e D¹browa Górnicza wyemituje 250 tys. obligacji o wartoœci nominalnej 1.000,00 z³ ka da, co daje kwotê z³. Œrodki uzyskane z emisji obligacji zostan¹ przeznaczone na realizacjê dwóch priorytetowych zadañ inwestycyjnych tj.: Uporz¹dkowanie gospodarki wodnoœciekowej w gminie D¹browa Górnicza, gdzie stanowiæ bêd¹ zabezpieczenie wk³adu w³asnego przy wspó³finansowaniu zadania œrodkami z Unii Europejskiej oraz Specjalny Oœrodek Szkolno - Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i M³odzie y Niepe³nosprawnych. Emisja obligacji zaplanowana jest na lata , realizowana bêdzie jako emisja niepubliczna skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej ni 100 osób. Bêd¹ to obligacje na okaziciela, nie bêd¹ posiada³y formy dokumentu i nie bêd¹ zabezpieczone. Zak³ada siê, i wykup obligacji bêdzie nastêpowa³ w latach Oprocentowanie obligacji bêdzie zmienne i oparte na stawce WI- BOR 3M powiêkszonej o mar- ê w wysokoœci nie wy szej ni 0,25 pkt proc. w stosunku rocznym. - Czy to bezpieczna forma pozyskania pieniêdzy? - Emisjê obligacji komunalnych przeprowadzi³o ju ponad 270 samorz¹dów, zatem ta forma pozyskania œrodków pieniê nych jest popularna wœród jednostek samorz¹du terytorialnego. Zreszt¹ jest najbardziej uniwersalna i dogodna. Umo liwia unikniêcie d³ugotrwa³ej procedury wyboru banku oferuj¹cego œrodki finansowe oraz daje gwarancjê pozyskania œrodków w terminach planowanych przez miasto. Ponadto sp³atê obligacji mo na dostosowaæ do mo liwoœci finansowych gminy na przestrzeni planowanego okresu wykupu obligacji. - O jakoœci ycia w mieœcie œwiadcz¹ tak e tereny rekreacyjne i obiekty sportowe. D¹browa Górnicza posiada znakomity park wodny i nowoczesn¹ halê sportow¹. To du o, ale chyba niewystarczaj¹co, aby spocz¹æ w tej mierze na laurach? - Nikt nie zamierza tutaj staæ w miejscu. Wrêcz przeciwnie, realizujemy du y program rozwoju infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej. Dla przyk³adu powiem, e w B³êdowie jest na ukoñczeniu nowoczesny eurokamping. Poza tym w D¹browie Górniczej, za unijne œrodki pozyskane przez miasto, realizowany jest projekt pt. Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA Ca³e przedsiêwziêcie zmierza do kompleksowej przebudowy i rozbudowy oœrodka, a tak e nadania mu wymiaru regionalnego, poprzez stworzenie systemu œcie ek rowerowych o ³¹cznej d³ugoœci ok. 40 km, prowadz¹cych do Pogorii z terenów D¹browy Górniczej i miast s¹siednich Sosnowca, Bêdzina oraz Siewierza i S³awkowa. Wymienione dwie ostatnie gminy po³¹cz¹ D¹browê z Jur¹ Krakowsko-Czêstochowsk¹. Œcie ki zostan¹ oznakowane, zbudowane bêd¹ tablice informacyjne, powstan¹ mapy œcie ek oraz punkty biwakowe i widokowe na trasach. W ramach inwestycji powstanie równie infrastruktura sportowa na Oœrodku Sportów Letnich w Parku Zielona. Konkretyzuj¹c, w ramach tego projektu planowana jest budowa: pomostu spacerowego - przystani na zbiorniku Pogoria III, posiadaj¹cego miejsca do cumowania ³ódek oraz miejsca dla kajaków, rowerów wodnych i innego sprzêtu wodnego; otwartego placu zabaw dla dzieci; alejki spacerowej wzd³u pla y z ³awkami i oœwietleniem, o d³ugoœci 800 m; zespo³ów boisk sportowych dla siatkówki, siatkówki pla owej, koszykówki, badmintona, pi³ki rêcznej, tenisa; infrastruktury wodno-kanalizacyjnej z sanitariatami; zaplecza porz¹dkowego wraz z hangarem umo liwiaj¹cego przechowywanie sprzêtu wodnego. Planowana jest tak e przebudowa i modernizacja pla y wraz z k¹pieliskiem i parkingiem, utworzenie pola namiotowego i kempingowego. - Dla harmonijnego rozwoju miasta istotne jest tak e dostrzeganie problemów socjalnych mieszkañców. Co w ci¹gu minionego roku uda³o siê zrobiæ dla osób potrzebuj¹cych wsparcia? - Problemy te s¹ mi bliskie nie tylko dlatego, e jestem prezydentem. Jako lekarz jestem szczególnie wyczulony na cierpienie i ludzk¹ krzywdê. Osobiœcie zabiegam o rozwój szeregu form pomocy dla mieszkañców D¹browy Górniczej, którzy z ró nych przyczyn potrzebuj¹ wsparcia. Ciê ar realizacji tego zadania nie spoczywa jedynie na barkach Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Znakomicie uk³ada siê nam wspó³praca z Caritas Diecezji Sosnowieckiej, która w naszym mieœcie prowadzi noclegowniê i oœrodek dla bezdomnych. Mamy sprawnie dzia³aj¹cy system pomocy rodzinie. Pomagamy w zakupie ywnoœci, opa³u czy odzie y. Realizujemy programy do ywiania dzieci w szko- ³ach. Wspieramy zdolnych uczniów z ubogich rodzin i pomagamy im w szlifowaniu w³asnych talentów. Zale y nam na tym, aby ka dy czu³ siê w naszym mieœcie potrzebny. Osoby ubogie, samotne czy schorowane musz¹ byæ otoczone nale yt¹ opiek¹. To dla nas wszystkich jedno z najwa - niejszych wyzwañ. - Jak¹ D¹browê widzi Pan w przysz³oœci? - Tutaj mam jedn¹ wizjê, która nie ulega zmianie. W przysz³oœci widzê D¹browê jako nowoczesne, europejskie miasto pielêgnuj¹ce tradycje dziejowe i kulturowe Ziemi Zag³êbia D¹browskiego. Miasto o zrównowa onym rozwoju gospodarczym, kulturowym, wra liwym na zjawiska spo³eczne dbaj¹ce o œrodowisko przyrodnicze i ekologiê, zaanga owane w ycie regionu i województwa. D¹browa to równie miasto otwarte na wspó³pracê i uczestniczenie w yciu regionu œl¹sko d¹browskiego. - Dziêkujê za rozmowê. GRZEGORZ CIUS Pronox nowoczesny zakład produkujący monitory otwarto w Dąbrowie Górniczej niespełna miesiąc temu. Śródmieście Dąbrowy Górniczej wkrótce zmieni wygląd, a to z sprawą budowanego Centrum Handlowego Pogoria. Przyjazny klimat dla inwestorów wykorzystują takrze rodzime firmy. Na zdjęciu symboliczne uruchomnienie elektrociepłowni w Koksowni Przyjaźń. Już niebawem powstanie w Dąbrowie Górniczej nowoczesny ośrodek szkolno wychowawczy dla dzieci niewidomych i niedowidzących.

8 8 puls miasta Forum Osób Niepełnosprawnych Na sportowo i na poważnie WD¹browie coraz czêœciej s¹ dostrzegani niepe³nosprawni. 16 i 17 paÿdziernika w naszym mieœcie odby³o siê Forum Osób Niepe³nosprawnych. By³o to pierwsze, du e przedsiêwziêcie maj¹ce na celu zasygnalizowanie problemów tej grupy w spo³eczeñstwie. Jego organizatorami byli: Katolickie Stowarzyszenie M³odzie y Diecezji Sosnowieckiej, V Liceum Ogólnokszta³c¹ce w D¹browie Górniczej, Stowarzyszenie Neuron Pomocy Dzieciom i Osobom Niepe³nosprawnym, Urz¹d Miejski D¹browy Górniczej oraz Centrum Sportu i Rekreacji, Pa³ac Kultury Zag³êbia w D¹browie Górniczej. Przedsiêwziêcie zosta³o przeprowadzone w dwu aspektach. Pierwszego dnia w Hali Sportowej w czasie VIII Paraspartakiady, niepe³nosprawni reprezentuj¹cy szko³y specjalne, oœrodki szkolno-wychowawcze wspó³zawodniczyli w na polu sportowym. Na otwarciu zawodów byli znamienici goœcie, którzy objêli honorowy patronat nad dwudniowymi spotkaniami. Duchowo wspierali niepe³nosprawnych: biskup Adam Œmigielski, Œl¹ski Kurator Oœwiaty Ryszard Drosio, pose³ do Europarlamentu Ma³gorzata Handzlik, pos³anka Beata Ma³ecka-Libera oraz prezydent D¹browy, Zbigniew Podraza. Witaj¹c siê z uczestnikami zmagañ sportowych oraz z publicznoœci¹, goœcie podkreœlali ideê integracji oraz œwiadomoœæ istnienia niepe³nosprawnych jako pe³noprawnych Nagrody Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Edukator Roku 2007 cz³onków spo³eczeñstwa. Owszem, dysfunkcje fizyczne i psychiczne nios¹ ze sob¹ pewne ograniczenia, ale nie mog¹ one wykluczaæ z pe³nego uczestnictwa w ycia. Ekipy rywalizowa³y ze sob¹ w duchu olimpijskim szeœciu konkurencjach. Dru ynowo najlepszy okaza³ siê Specjalny Oœrodek Szkolno Wychowawczy dla Osób S³abowidz¹cych i Niewidomych w D¹browie Górniczej, nagrodê ufundowa³ prezydent D¹browy Górniczej Zbigniew Podraza telewizor. Drugie miejsce zaj¹³ Specjalny Oœrodek Szkolno Wychowawczy w Bytomiu. Wychowankowie placówki dostali kamerê cyfrow¹ ufundowan¹ przez Œl¹skiego Kuratora Oœwiaty Mariana Drosio. Specjalny Oœrodek 5paŸdziernika 2007 r. w Wy szej Szkole Biznesu w D¹browie Górniczej w ramach uroczystej inauguracji roku akademickiego 2007/2008 odby³o siê spotkanie z prof. dr hab. Stanis³awem Owsiakiem Cz³onkiem Rady Polityki Pieniê nej, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu³ów. Profesor wyg³osi³ wyk³ad nt.: Efektywna polityka monetarna trudnoœci interpretacyjne. W trakcie uroczystoœci odby³o siê równie wrêczenie statuetek Edukator Roku W kategorii Animator za podejmowanie dzia³añ na rzecz rozwoju nauki polskiej oraz ca³okszta³t pracy naukowo-badawczej do nagrody nominowano prof. dr hab. Danutê Hübner - Cz³onek Komisji Europejskiej Komisarz ds. Polityki Regionalnej. W kategorii Europejski wymiar edukacji za podejmowanie dzia³añ na rzecz wprowadzania europejskiego wymiaru kszta³cenia w polskim szkolnictwie wy szym oraz rozszerzania wspó³pracy europejskiej w dziedzinie edukacji statuetki przyznano: prof. dr hab. Janinie JóŸwiak - przewodnicz¹cej Interdyscyplinarnego Zespo³u do Spraw Wspó³pracy z Zagranic¹ Rady Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy szego, Rektor SGH w latach oraz prof. dr hab. in. Tadeuszowi Kaczorkowi - Cz³onkowi Rzeczywistemu Polskiej Akademii Nauk, Przewodnicz¹cemu Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu³ów. Ponadto w trakcie inauguracji wyró nienia i statuetki Lidera Roku 2007 odebrali najlepsi Absolwenci WSB. Uroczystoœæ inauguracji swoj¹ obecnoœci¹ uœwietni³ Prezydent D¹browy Górniczej Zbigniew Podraza. Wy sza Szko³a Biznesu w D¹browie Górniczej nie tylko przyznaje nagrody, ale równie sama takie otrzymuje. Szkolno Wychowawczy w Siewierzu zaj¹³ III miejsce, a nagrodê wrêcza³a Krystyna Szaniawska, radna Rady Miejskiej w D¹browie Górniczej. Uczniowie z Siewierza bêd¹ teraz æwiczyæ na nowym sprzêcie rehabilitacyjnym. Pozostali sportowcy otrzymali pami¹tkowe medale oraz dyplomy. Mniej baliœmy siê przeprowadzenia paraspartakiady, która ju po raz ósmy goœci³a w naszym mieœcie. Wyzwaniem by³o sympozjum, które tworzyliœmy od podstaw. Jednak przebieg³o ono sprawnie, zapewniaj¹c wysoki poziom merytoryczny wyk³adów.- Komentuje na gor¹co koordynator ds. niepe³nosprawnych ks. Pawe³ Kempiñski, który jednoczeœnie by³ jednym z organizatorów Forum. Wspomniane Sympozjum, dotyczy³o medycznych aspektów rehabilitacji. Jeden z wyk³adów dotyczy³ Podstawowych za³o eñ i efektów stymulacji dziecka kinezjologiczn¹ metod¹ integracji odruchów wg dr S. Masgutowej, który wyg³osi³a mgr Jolanta Kowal. Zagadnienia dotycz¹ce rehabilitacji dzieci z mózgowym pora eniem dzieciêcym, poruszy- ³a doktor Ma³gorzata Matyja. Oprócz tego swoj¹ wiedz¹ podzieli siê pediatra, neurolog dzieciêcy oraz psycholog. W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, na co dzieñ zajmuj¹cy siê problemami niepe³nosprawnoœci, nauczyciele, dyrektorzy szkó³ specjalnych, rehabilitanci, terapeuci. MONIKA ŁYSEK Niedawno Uczelnia zosta³a odznaczona Srebrnym Medalem Jana Masaryka za aktywny wk³ad w rozwój wspó³pracy z wy szymi uczelniami w Republice Czeskiej, przyznawanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. Honorowy Medal Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej za aktywny wk³ad w rozwój wspó³pracy z wy szymi uczelniami w Republice Czeskiej otrzymali tak e: Rektor Wy szej Szko³y Biznesu w D¹browie Górniczej prof. zw. dr hab. in. Andrzej Grzywak, Kanclerz WSB mgr Barbara Pikiewicz, Prorektor ds. Rozwoju dr Zdzis³awa Dacko-Pikiewicz oraz Dziekan dr Katarzyna Szczepañska Woszczyna. Warto nadmieniæ, i uroczystego wrêczenia medali dokona³ Konsul Republiki Czeskiej dr Joseph Byrtus. PRZEGLĄD DĄBROWSKI Uwierz, że nie jesteś sam! Dziêki istniej¹cemu od roku funduszowi stypendialnemu Nie jesteœ sam, piêcioro m³odych, niepe³nosprawnych ludzi, mieszkaj¹cych w naszym województwie, zosta³o objêtych opiek¹. Powsta³ on przy okazji organizacji siódmej edycji Paraspartakiady. Na pomys³ takiej formy wsparcia, wpadli nauczyciele V Liceum Ogólnokszta³c¹cego, w którym uczy siê równie m³odzie z ró nymi dysfunkcjami fizycznymi. Wyboru podopiecznych funduszu dokonuje kapitu- ³a, w sk³ad której wchodz¹: mgr Anna Ornat, mgr Aleksandra Daniel, mgr S³awomir Kozie³. Na czele komisji przyznaj¹cej pomoc finansow¹ stoi spo³eczny koordynator ds. osób niepe³nosprawnych, ks. Pawe³ Kempiñski.. Stypendium wynosz¹ce 200 z³otych miesiêcznie, benificjent bêdzie otrzymywa³ przez rok. Kandydaci zobowi¹zani s¹ do spe³nienia kilku warunków. Przede wszystkim powinien znaæ i kierowaæ siê naukami, g³oszonymi przez Jana Paw³a II. Pod uwagê bêd¹ równie brane inwidualne warunki socjalne oraz potrzeby yciowe kandydatów. Œrodki stypendialne bêd¹ przekazywane na osobiste konto stypendysty lub jego opiekuna prawnego. Osobami uprawnionymi do dysponowania œrodkami s¹ stypendysta i jego opiekun prawny. W uzasadnionych przypadkach œrodki stypendialne s¹ przekazywane za poœrednictwem placówki oœwiatowej, która czuwa nad rozdysponowaniem œrodków w ramach przyznanego stypendium. Chêtnych do skorzystania z pomocy funduszu, mog¹ zg³aszaæ szko³y, placówki opiekuñczo-wychowawcze, warsztaty terapii zajêciowej, œwietlice. Jeœli tylko osoby doros³e dostrzeg¹ obok siebie m³od¹ osobê pe³n¹ pasji, pozytywnego nastawienia do ycia, a przy tym borykaj¹c¹ siê z problemami niepe³nosprawnoœci, mog¹ jej pomóc przedstawiaj¹c jej kandydaturê do stypendium. Po wnioski mo na siê zg³aszaæ siê do V Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Kanclerza Jana Zamoyskiego przy ulicy ul. Czapiñskiego 8 w D¹browie Górniczej, nr tel MONIKA ŁYSEK

9 jubileusze Pary z Dąbrowy Górniczej otrzymały medale za długotrwałe pożycie małżeńskie. Wyróżnienia przyznał małżonkom prezydent RP Lech Kaczyński. Wykaz par małżeńskich obchodzących Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w dniu 13 października 2007 roku, godz Gębczyński Ryszard i Stefania, Złocki Jan i Barbara, Salwa Zenon i Tomira, Karwalski Zenon i Lidia, Sojka Tadeusz i Alicja, Sadziak Władysław i Lucyna, Śliwa Stanisław i Krystyna, Jaszczura Ireneusz i Danuta, Bień Antoni i Zdzisława, Rolnik Antoni i Stanisława, Bąk Tadeusz i Stanisława, Walatek Jan i Stanisława. Wykaz par obchodzących Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w dniu 13 października 2007 roku, godz Pasamonik Józef i Ewa, Pokrzyk Zygmunt i Krystyna, Stojek Mieczysław i Ludwika, Petrzyk Wacław i Leokadia, Wąsala Tadeusz i Jadwiga, Przybyła Jan i Zofia, Jakubas Henryk i Jolanta, Urzędowski Antoni i Elżbieta, Cytarzyński Jan i Anna, Kociszewski Ryszard i Leokadia, Kozera Jan i Krystyna, Kuzior Czesław i Regina, Ryłkiewicz Zygmunt i Weronika. Klub Kronikarzy na tropie przeszłości 9 Staraniem Zarz¹du Stowarzyszenia Autorów Polskich oddzia³ w Bêdzinie oraz Klubu Kronikarzy Zag³êbia D¹browskiego ukaza³a siê pozycja ksi¹ - kowa pt. Materia³y Klubu Kronikarzy Zag³êbia D¹browskiego do nauki w regionie. Jest to drugi rocznik zawieraj¹cy teksty, które zosta³y opublikowane w 2001 roku w Wiadomoœciach Zag³êbia. Kolejna edycja ukaza³a dziêki staraniom Boles³awa Ciepieli oraz Jana Kmiotka. Krótkie artyku³y przybli aj¹ ciekawe, czêsto nieznane epizody z historii naszej Ma³ej Ojczyzny. Przedstawiaj¹ wybitne postaci maj¹ce wp³yw na kszta³towanie siê jej dziejów. Teksty zawarte w ksi¹ ce, w za- ³o eniu wydawcy, maj¹ s³u yæ pomoc¹ uczniom w zdobywaniu i rozszerzaniu wiedzy o naszym regionie. Publikacjê mo - na kupiæ w Muzeum Miejskim Sztygarka, cena 15 z³. Wykaz par obchodzących Jubileusz 60-lecia Pożycia Małżeńskiego w dniu 13 października 2007 roku, godz Sokół Bronisław i Czesława, Piętka Czesław i Mieczysława, Boboń Stanisław i Antonina, Zabierzewski Jan i Barbara, Bajda Mieczysław i Janina, Dydak Julian i Zdzisława, Dudajek Jan i Helena, Żukowski Marian i Zofia (50-lecie), Ciepluch Mieczysław i Władysława, Kornobis Wojciech i Janina, Syguła Marian i Krystyna, Krasnodębski Tadeusz i Apolonia, Działach Edward i Leokadia. O przemyśle w Zagłębiu Dąbrowskim Historia, co węglem i srebrem pisana WMuzeum Miejskim Sztygarka, dnia 15 listopada 2007 r. nast¹pi uroczyste otwarcie wystawy sta- ³ej, pt.: Historia, co wêglem i srebrem pisana. Czyli o przemyœle w Zag³êbiu D¹browskim. Od dnia 16 listopada br. zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia nowej wystawy. Ekspozycja zapozna zwiedzaj¹cego z bogactwem dziejów przemys³u naszego miasta. Od wieków o zamo noœci pañstw i regionów decyduj¹ bogactwa naturalne. Dziêki nim region D¹browy Górniczej, jak wskazuj¹ na to badania archeologiczne, stanowi³ przed wiekami kluczowy rejon warunkuj¹cy rozwój pañstwa pierwszych Piastów. Odkryte przed II wojn¹ œwiatow¹ cmentarzysko w Strzemieszycach Wielkich zdumia³o œwiat nauki swoim bogactwem. Przez lata by³o jednym z wielu zagadek, nad którymi zastanawiali siê historycy i archeolodzy. Badania archeologiczne prowadzone na osadzie hutniczej w D¹browie Górniczej oœniu wyjaœni³y wiele zagadek. Otwar- ³y siê przed naszymi oczami karty zapomnianej ksiêgi opisuj¹cej pocz¹tki polskiej metalurgii srebra i o³owiu. Wystawa w Muzeum Miejskim Sztygarka w D¹browie Górniczej pozwoli nam miejmy nadzieje przybli yæ t¹ problematykê. Chcemy przedstawiæ zwiedzaj¹cym jak na podstawie Ÿróde³ archeologicznych mo emy zrekonstruowaæ proces hutniczy. Pokazaæ i omówiæ konstrukcje pieca hutniczego, unaoczniæ z³o- onoœæ procesu wytopu metali, pokazaæ pó³produkty takie jak tlenki o³owiu w postaci u li oraz intencjonalnie formowanych placków. Dzieje hutnictwa o³owiu i srebra w regionie Zag³êbia i Olkusza to nie tylko jego œredniowieczne pocz¹tki ale równie rozkwit w czasach póÿnego œredniowiecza i w czasach nowo ytnych. Z tych czasów pochodz¹ odkryte w Hutkach pod Boles³awiem œlady konstrukcji drewnianych zwi¹zanych z hutnictwem z pocz¹tku XIV w., tak e datowana na 1444 tzw. p³uczka polska, unikalny w skali œwiatowej zabytek. Pozyskanym podczas wytopu srebrem i o³owiem handlowano. Bogactwo gromadzono w postaci depozytów placków srebra i srebrnych denarów. Najcenniejszym eksponatem naszej wystawy jest odkryty podczas badañ archeologicznych w 2006 r. Skarb Hutnika o ogromnej wartoœci poznawczej i co warto zaznaczyæ materialnej. W jego sk³ad wchodzi ponad tysi¹c srebrnych monet i blisko dwa kilogramy srebra schowane w latach Odwa ane by³o ono przy pomocy odwa ników elaznych w koszulkach z br¹zu, które eksponujemy razem ze skarbem. To bardzo rzadkie zabytki, ich nagromadzenie œwiadczy o intensywnoœci handlu. Mieszkañcy i pracownicy osady hutniczej w oœniu pozwalali sobie równie na glazurowanie naczyñ co by³o w tamtych czasach wyj¹tkow¹ umiejêtnoœci¹, czyni¹c je przedmiotami o charakterze nie tylko u ytkowym ale równie luksusowym. W takim w³aœnie naczyniu, które mo- emy podziwiaæ na wystawie, z³o ono Skarb Hutnika. Nie mamy bezpoœrednich dowodów, chocia istnieje wiele logicznych przes³anek, e w oœniu z wytopionych i nastêpnie rozklepanych i rozwalcowanych na blachê srebrnych placków bito piêkne srebrne denary zadziwiaj¹ce nas swoim piêknem, ró norodnoœci¹ i doskona³ym stanem zachowania. Dlatego te przedstawiamy zwiedzaj¹cym rekonstrukcjê ksi¹ êcej mennicy obrazuj¹c¹ jak œredniowieczni mincerze wybijali denary. Przedstawimy te powiêkszenia denarów W³adys³awa Wygnañca oraz Boles³awa Kêdzierzawego aby unaoczniæ zwiedzaj¹cym ró norodnoœæ tych XII wiecznych monet nawet w obrêbie tego samego typu. Salê w której przedstawiamy Skarb Hutnika mo na by nazwaæ sal¹ dwóch skarbów poniewa chcemy przedstawiæ zwiedzaj¹cym jeszcze inny skarb równie zwi¹zany z pocz¹tkiem wymiany handlowej. Chodzi tutaj o pochodz¹cy z IX w. skarb p³acide³ zwanych grzywnami siekieropodobnymi pochodz¹cy z grodziska w Kostkowicach. Te niepozorne na pierwszy rzut oka przedmioty podobne do siekier to pierwsza waluta na ziemiach polskich jeszcze z czasów przed powstaniem pañstwa polskiego. Zapoznawszy siê z pocz¹tkami przemys³u na terenie D¹browy Górniczej przejdziemy do dalszych sal gdzie zaprezentowane zostan¹ eksponaty pochodz¹ce z XIX i XX wieku. Okaza³a kolumna podtrzymuj¹ca popiersie Feliksa Verdie przypomina nam o najwiêkszej XIX wiecznej inwestycji przemys³owej na terenie miasta, jakim by³a huta Bankowa. Tutaj mo emy tak e zasiêgn¹æ informacji na temat innych dzia³aj¹cych w D¹browie zak³adów takich jak kopalnia Reden, Ksawery, Pary czy Flora. Pozosta³e dokumenty i fotografie przybli ¹ sylwetki czynnych w tym czasie ludzi takich jak Józef Patrycjusz Cieszkowski czy Jan Marian Hempel. Ponadto szczególnym zabytkiem eksponowanym w tej sali bêdzie popiersie Henryka ubieñskiego. Wykonano je z pierwszego odlewu, jaki nast¹pi³ w hucie Bankowej w 1839 roku. Wielkie przedsiêbiorstwa potrzebowa³y wielu r¹k do pracy. Ludzie œci¹gali do D¹browy z wielu zak¹tków Polski i Europy. Z czasem tworzyli oni zwarte grupy zawodowe górników czy hutników. Kolejna sala zaprezentuje narzêdzia pracy braci górniczo-hutniczej oraz szereg fotografii wykonanych niejednokrotnie w chodnikach kopalnianych. Godny uwagi jest zespó³ lamp górniczych, który obrazuje ich ewolucjê pocz¹wszy od dziewiêtnastowiecznych lampek ³ojowych i olejowych po dwudziestowieczne lampy elektryczne. ARKADIUSZ RYBAK DARIUSZ ROZMUS

10 10 Informujemy Z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych realizowane są zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z których mogą skorzystać mieszkańcy miasta: Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, której zadaniem jest pomoc osobom uzale nionym i ich rodzinom: posiedzenia Komisji odbywaj¹ siê w ka dy wtorek od godz do 1700 ponadto poradê mo na uzyskaæ w Referacie Profilaktyki Uzale nieñ ul. Adamieckiego 13 codziennie od 730 do 1500 pokój nr 5 Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ul. Adamieckiego 13 pok. 6 bezp³atne porady udzielane s¹: Poniedzia³ek psycholog Œroda prawnik Czwartek instruktor terapii uzale nieñ lub cz³onek Klubu Abstynentów BLOK Pi¹tek: kurator spo³eczny lub cz³onek Klubu Abstynentów BLOK tel Punkt ds. Uzale nieñ od Narkotyków ul. Adamieckiego 13 pok. 6 bezp³atne porady udzielane s¹: Poniedzia³ek specjalista terapii uzale nieñ psycholog specjalista terapii uzale nieñ pedagog tel Zajêcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci i m³odzie y zajêcia odbywaj¹ siê w siedzibie Klubu Abstynentów BLOK ul. Adamieckiego 13 ( sala Dzieci Szczêœcia ) W programie zajêæ miêdzy innymi: - praca nad lêkiem, ograniczeniami, nieœmia³oœci¹ - nauka radzenia sobie ze stresem i napiêciami emocjonalnymi, - nauka dobrego porozumiewania siê z innymi, - rozwijanie wyobraÿni twórczej i kreatywnoœci, - nauka skutecznego planowania w osi¹ganiu celów yciowych. ogłoszenia Akademia dla rodziców oczekujących narodzin dziecka PRZEGLĄD DĄBROWSKI Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w D¹browie Górniczej serdecznie zaprasza na zajêcia psychoedukacyjne dla rodziców prowadzone przez specjalistów (psychologa, pedagoga, logopedê) oraz konsultacje indywidualne. Uczestnictwo w zajêciach pozwoli na: lepsze przygotowanie siê do porodu i pe³nienia roli rodzica poprzez poszerzenie w³asnej wiedzy, æwiczenie technik relaksacji, naukê masa u stymuluj¹cego rozwój niemowlêcia oraz zabaw wspieraj¹cych rozwój mowy. Zajêcia maj¹ charakter grupowych spotkañ jednorazowych. Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. 3-go Maja 22, sala nr 9 (parter) Terminy spotkañ: r. (wt) - godz. 16: r. (wt) - godz. 16: r. (pon) - godz. 16: r. (pon) - godz. 16: r. (wt) - godz. 16: r. (pon) - godz. 16: r. (wt) - godz. 16: r. (pon) - godz. 16: r. (wt) - godz. 16:30 Czas trwania zajêæ 1,5 godziny. Istnieje równie mo liwoœæ indywidualnych konsultacji po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Dodatkowych informacji udziel¹ pod nr tel osoby prowadz¹ce: mgr Daniela Miœ psycholog mgr Agnieszka Hajduk psycholog mgr Edyta Bekus pedagog mgr Aneta Muszyñska logopeda ZAJÊCIA S BEZP ATNE. ZAPRASZAMY! Zajêcia dla grupy m³odszej ( lat ) œroda: prowadzi psycholog Agnieszka Hajduk Zajêcia dla grupy starszej ( lat ) czwartek: prowadzi psycholog Marzena Orczyk Œwietlica œrodowiskowa z programem aktywizacji uczestników wraz z punktem konsultacyjnym dla rodziców Adres: Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 3 D¹browa Górnicza Strzemieszyce, ul. Obroñców Pokoju 7 Dni i godziny pracy: poniedzia³ek, œroda i pi¹tek od godz.1400do godz.1900 Realizator: Stowarzyszenie Epsilon z siedzib¹ Bielsko-Bia³a ul. ukasiñskiego 47 Œwietlica œrodowiskowa dla dzieci i m³odzie y zaniedbanych wychowawczo, Adres: D¹browa Górnicza ul. Jaworowa 4a ( DDPS nr 4 ) Dni i godziny pracy: od poniedzia³ku do czwartku od godz Realizator: Miêdzyszkolny Uczniowski Klub Pi³karski z siedzib¹ D¹browa Górnicza ul. M. Konopnickiej 29 Œwietlica œrodowiskowa dla dzieci i m³odzie y z programem profilaktyczno- wychowawczym Adres: D¹browa Górnicza ul. M. Szulc 23 Dni i godziny pracy: od poniedzia³ku do œrody od godz Realizator: Stowarzyszenie Pomocy EURYS z siedzib¹ D¹browa Górnicza ul. 3-go Maja 22/213. Pracownie tematyczne dla dzieci i m³odzie y Adres: D¹browa Górnicza ul. Gwardii Ludowej 107 Dni i godziny pracy: od poniedzia³ku do pi¹tku od godz Realizator: Fundacjê Godne ycie z siedzib¹ D¹browa Górnicza ul. Gwardii Ludowej 107. Klub Abstynentów BLOK D¹browa Górnicza ul. Adamieckiego 13 proponuje: - grupy samopomocowe ( AA, AL.-Anon, DDA ) - spotkania rodzinne, - obozy terapeutyczne, - imprezy turystyczne, - zajêcia rekreacyjno-turystyczne w plenerze, - inne zajêcia wg. W³asnych zainteresowañ. Klub jest czynny od poniedzia³ku do soboty od 1600 do 2100 w niedzielê od 1100 tel Fundacja Edukacji, Profilaktyki i Terapii Uzale nieñ DROGA prowadzi Oœrodek Edukacji, Profilaktyki i Terapii Uzale nieñ DROGA w D¹browie Górniczej ul. Pi³sudskiego 92 ( budynek przychodni przy Hucie Katowice ) I piêtro, segment A2 pok. 56, 57, 58 i proponuje n/w zajêcia: - grupa wsparcia w formie oddzia³u dziennego ze znacznym upoœledzeniem w funkcjonowaniu spo³ecznym: od poniedzia³ku do pi¹tku od 800 do 1400 prowadz¹cy: Ferdynand Alf, Lidia Zdanowska - grupa pog³êbionej terapii dla osób ze znacznym upoœledzeniem w funkcjonowaniu spo³ecznym: œroda od 1600 do 1900 prowadz¹cy: Micha³ Kurdziej - grupa wsparcia dla osób ze znacznym upoœledzeniem w funkcjonowaniu spo³ecznym: œroda od 1530 do 1830 prowadz¹cy: Lidia Zdanowska Konsultacje telefoniczne od poniedzia³ku do pi¹tku od 830do 1500 pod nr telefonu: Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Do dnia 10 listopada 2007r. mo na sk³adaæ wnioski o przyznanie nagrody za osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoœci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Z wnioskami o przyznanie nagrody mog¹ wyst¹piæ: instytucje i placówki upowszechniania kultury, stowarzyszenia, radni lub grupy licz¹ce co najmniej 5 osób z danego œrodowiska twórczego. Nagrody bêd¹ przyznawane w dwóch kategoriach: - za ca³okszta³t dzia³alnoœci - za szczególne osi¹gniêcie Zg³oszenia kandydatów nale y dokonywaæ na wniosku WPS 7 Zg³oszenie kandydata do nagrody za osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoœci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, stanowi¹cym za³¹cznik do karty informacyjnej WPS 04 Nagroda za osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoœci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Istnieje mo liwoœæ pobrania wniosku WPS 7 ze strony internetowej Wnioski przyjmuje Wydzia³ Strategii, Promocji, Kultury i Sportu Urzêdu Miejskiego w D¹browie Górniczej. Spartakiada sportowa po raz ósmy! W czwartek, 29 listopada 2007r. w Hali Sportowej CSIR przy ul. Swobodnej 46 w D¹browie Górniczej odbêdzie siê VIII SPARTAKIADA SPORTOWA DLA DZIECI UPOŒLEDZONYCH UMYS OWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM. Jej organizatorami s¹ Uczniowski Klub Sportowy DART oraz CSIR. W Spartakiadzie sportowej wezm¹ udzia³ dzieci i m³odzie upoœledzona w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zaplanowano piêæ konkurencji sportowych: Dwa ognie usportowione Dart Wyœcigi sztafetowe Konkurs rzutów do kosza Wyœcigi wózków Rozpoczêcie imprezy przewidziano na godz Kontakt do organizatora: (032) Pan Mariusz Filosek Wszystkich chêtnych gor¹co ZAPRASZAMY! W za³¹czeniu regulamin konkurencji sportowych. Sprzedaż mieszkań Prezydent Miasta D¹browa Górnicza informuje, e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w D¹browie Górniczej przy ul. Granicznej 21 wywieszono: wykaz lokali mieszkalnych po³o onych w D¹browie Górniczej przy ul.: Pi³sudskiego 20, 33, 34, 36, 79, 83; III Powstania Œl¹skiego 10, 11; Krasickiego 2; Kasprzaka 4, 14, 28, 54; 1-go Maja 50; Cedlera 3, 17, 19; Prusa 4, 12; Kopernika 42A, 42B; Ludowej 23; Tysi¹clecia 5, 31, 33; Koœciuszki 33; M. Szulc 6, 8; Wybickiego 10; Szenwalda 6; Górników Redenu 2 przeznaczonych do sprzeda y w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

11 sport Dobra passa dąbrowskich koszykarzy Ciągle nie pokonani Z nami za darmo! 11 Dla naszych czytelników mamy 10 darmowych wejściówek na listopadowe, prestiżowe mecze koszykówki i siatkówki w hali Centrum. Wejściówki do odbioru od 9 listopada w siedzibie naszej redakcji przy ul. Granicznej 21 (pok. 423). Kto pierwszy ten lepszy Koszykarze MKS id¹ od zwyciêstwa do zwyciêstwa. Wygrali wszystkie dotychczasowe spotkania II ligi grupy C. W adnym z szeœciu spotkañ, bez wzglêdu czy rozgrywanym w D¹browie czy na boisku rywala, nie dali szans przeciwnikom. W najbli sz¹ sobotê, 10 listopada o godz w hali Centrum zmierz¹ siê z UMKS Kielce. Kielczanie zajmuj¹ aktualnie pierwsze miejsce wyprzedzaj¹c w tabeli MKS, ale maj¹ rozegrane o jedno spotkanie wiêcej ni d¹browska dru yna. Tak wiêc sobotni mecz bêdzie spotkaniem na drugoligowym szczycie. Na pewno nie zabraknie sportowych emocji i zaciêtej walki o prymat w II lidze. Wszystkich mieszkañców zapraszamy do wsparcia dopingiem koszykarzy MKS. pk Tabela sezonu zasadniczego m zespó³ PKT mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. stosunek 1. UMKS Kielce MKS D¹browa Górnicza MOSiR Krosno AZS AWF Katowice Cracovia Kraków Pogoñ Ruda Œl Polonia POSiR REM II Przemyœl Alba Chorzów Piotrcovia Piotrków Tryb MCKiS AND BUD Jaworzno AZS PR Radom Wis³a Kraków Hawajskie Koszule Najbli szy mecz dru yny MKS w hali Centrum, 10 listopada o godz. 18 z UMKS Kielce.Bilety w cenie: 6 z³ normalny/ 3 z³ ulgowy Z Dąbrowy do Pekinu DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 Owysokiej klasie zawodnika œwiadczy jeszcze jedna rzecz. Wystêp w Berlinie by³ dopiero jego drug¹ prób¹ zmierzenia siê z dystansem 42 kilometrów podczas oficjalnych zawodów. Debiutowa³ w kwietniu, w Belgradzie. Tam trasê biegu pokona³ w 2 godz. 15 minut. 9 sekund. - Jestem szczêœliwy, e tak szybko uda³o mi siê sprostaæ wymogom olimpijskim mówi z zadowoleniem Sowa.Arkadiusz Sowa biega codziennie po ok. 30 kilometrów. Nie stosuje adnej specjalnej diety bo, jak mówi, gdy zdarzy mu siê przybraæ kilka zbêdnych kilogramów szybko traci je podczas treningów. Jedynie bezpoœrednio przed zawodami zapewnia sobie odpowiedni zapas energii.- Na siedem dni przed zawodami przez trzy dni jem bardzo ma³o, w ogóle odstawiam produkty zawieraj¹ce cukry i wêglowodany. Cztery dni przed biegiem zaczynam intensywnie uzupe³niaæ te niedobory. Po takiej g³odówce organizm lepiej kumuluje utracon¹ energiê. Przez to jej poziom w trakcie biegu jest du o wy szy ni przy normalnym od ywianiu wyjaœnia Sowa. Tak przygotowany staje na starcie. Maratoñski dystans pokonuje ze œredni¹ prêdkoœci¹ prawie 20 km/h. Przed wystêpem na olimpiadzie prawdopodobnie pobiegnie jeszcze w jakimœ maratonie. Byæ mo e wystartuje wiosn¹ w Tokio.Arkadiusz Sowa liczy na dobry wynik podczas pekiñskiej olimpiady. - Mam szansê znaleÿæ siê w pierwszej dwudziestce a przy odrobinie szczêœcia mo e nawet wy ej. By³by to dobry wynik maj¹c na uwadze jak wysokiej klasy zawodnicy tam pobiegn¹ mówi Sowa. Dobra forma i sukcesy Arkadiusza Sowy to spora zas³uga Grzegorza Gajdusa, rekordzisty Polski w maratonie, pod którego okiem trenuje. - Chcia³bym tak e podziêkowaæ mojej wyrozumia³ej onie, która toleruje moj¹ sportow¹ pasjê i czêste nieobecnoœci w domu mówi z uœmiechem Sowa.- Bardzo wiele zawdziêczam rodzicom, którym tak e za wszystko bardzo serdecznie dziêkujê dodaje. PRZEMYSŁAW KĘDZIOR

12 12 23 listopada Start siatkarskiej ekstraklasy listopada o godz meczem z Winiarami Kalisz 23w hali Centrum siatkarki MKS D¹browa Górnicza zainauguruj¹ swój debiutancki sezon w Lidze Siatkówki Kobiet.Po awansie wywalczonym w czerwcu w d¹browskiej dru ynie zasz³ym zmiany kadrowe. Klub opuœci³a Urszula Jêdrys-Szynkiel, Andrea Pavelkova i Izabela Kunc. W sk³adzie znalaz³y siê te nowe zawodniczki: Magdalena Pi¹tek, Ewa Cabajewska, Marta Czerwiñska, Katarzyna Wysocka. Dru yna trenuje pod okiem nowego trenera, Wies³awa Popika. Zawodniczki do rozgrywek podchodz¹ z optymizmem. Nie obawiaj¹ siê rywalizacji z bardziej doœwiadczonymi rywalkami. Cel obrany przez MKS na nadchodz¹cy sezon jest jasno okreœlony. Tak jak ju nieraz zapowiadano, po rundzie zasadniczej siatkarki maj¹ uplasowaæ siê na takiej pozycji, która pozwoli im bez bara y utrzymaæ siê w ekstraklasie. 30 listopada o godz d¹browskie zawodniczki podemjm¹ w hali Centrum dru ynê AWF Poznañ. Zapraszamy kibiców do hali Centrum. Mecze bêd¹ transmitowane przez polsat sport, wiêc wszyscy telewidzowie bêd¹ mogli zobaczyæ, jak swoj¹ dru ynê wspieraj¹ d¹browscy sympatycy siatkówki. Bilety na mecze w cenie: 10 z³ normalny, 5 z³ ulgowy. pk warto zobaczyć PRZEGLĄD DĄBROWSKI 9 listopada o godzinie Na scenie Pa³acu Kultury Zag³êbia odbêdzie siê uroczyste otwarcie obchodów Indyjskiego Œwiêta Œwiat³a Diwali. Organizatorami imprezy s¹ Ambasada Indii w Warszawie, Indyjsko- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Kultury z Krakowa, Urz¹d Miejski w D¹browie Górniczej, M³odzie owy Oœrodek Pracy Twórczej, Pa³ac Kultury Zag³êbia i Dom Kultury Z¹bkowice. 15 listopada 2007 r. WMuzeum Miejskim Sztygarka ast¹pi uroczyste otwarcie wystawy sta³ej, pt.: Historia, co wêglem i srebrem pisana. Czyli o przemyœle w Zag³êbiu D¹browskim. Od 16 listopada br. zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia nowej wystawy. Ekspozycja zapozna zwiedzaj¹cego z bogactwem dziejów przemys³u naszego miasta. 14 listopada 2007 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Ko³³¹taja w D¹browie Górniczej zaprasza na kolejny wyk³ad w ramach Uniwersytetu dla Wszystkich. 14 listopada o godz ponownie siêgniemy do kultury Dalekiego Wschodu podczas wyk³adu pt. Japonia na co dzieñ. Tym razem spotkanie poprowadzi wyk³adowca Uniwersytetu Œl¹skiego dr Jadwiga Bembenek, która dziêki Monbusho (Japoñskie Ministerstwo Nauki) studiowa³a pod kierunkiem profesora Makio Takedy na Uniwersytecie w Kobe (Japonia). Tam zdoby- ³a tytu³ doktora nauk molekularnych. W Japonii odby³a tak e sta naukowy (postdoc), ufundowany przez presti owy JSPS Japanese Society of Promotion of Science. Wszystkich zainteresowanych pog³êbianiem wiedzy na temat Japonii i jej kultury zapraszamy równie na kurs jêzyka japoñskiego prowadzony przez Seweryna Magdziaka trenera aikido posiadaj¹cego 5 dan, senseia sekcji Kumura Dojo klubu aikido w D¹browie Górniczej. Zajêcia odbywaj¹ siê w Bibliotece G³ównej raz w miesi¹cu. Na kolejne zapraszamy 22 listopada o godz Kurs jest bezp³atny i otwarty dla wszystkich bez wzglêdu na wiek. Z nami za darmo! Pałac Kultury Zagłębia przygotował dwa podwójne zaproszenia na koncert Carranttuchill oraz dwa podwójne zaproszenia na koncert Habakuk. Otrzymują je osoby, które jako pierwsze zgłoszą się do kas PKZ z aktualnym numerem przeglądu Dąbrowskiego.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr 260/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski Tel. 075 782 33 80; Faks 075 782 47 86 www.wroclaw.lasy.gov.pl e-mail: biuro.lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl Osoba do kontaktów: Marek

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2016 godz. 18:23:31 Numer KRS: 0000359889

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2016 godz. 18:23:31 Numer KRS: 0000359889 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.02.2016 godz. 18:23:31 Numer KRS: 0000359889 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Szanowni Państwo, w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny, jakże ważny etap - rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 15:06:27 Numer KRS: 0000280686

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 15:06:27 Numer KRS: 0000280686 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 15:06:27 Numer KRS: 0000280686 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje się jednym z najpoważniejszych problemów społecznych i wykazuje tendencję wzrostową. Zagrożenie to dotyczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Dnia 08.06.2010r. o godz. 10.30 w hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu odbyła się konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich. Jej organizatorem była Pani Beata

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Karpia LISTY WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Dolina Karpia LISTY WNIOSKÓW LISTY WNIOSKÓW Złożonych w ramach naboru o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI na rok kalendarzowy... Formularz nr 1 przeznaczony dla innych niż Gmina Miasta Jaworzna osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących na terenie Jaworzna podmioty, o których

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI-186-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29.05.2008 roku S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo