Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach"

Transkrypt

1 PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu Herby gmin partnerskich na rondzie w Liederbach Straßenfest - stoisko naszej gminy Wspólne zdjêcie przed odjazdem paÿdziernik

2 Do ynki 2008 Pietrowice Wielkie Cyprzanów Maków - do ynki gminne erdziny Paw³ów Samborowice Lekartów - biesiada do ynkowa Krowiarki Maków - do ynki gminne 2 paÿdziernik 2008

3 Zmiany czêstotliwoœci wywozu œmieci ju od 2009 r. Bol¹cy problem podwy ki cen œmieci, jaka mia³a miejsce w 2008 r. pomimo wielu zapowiedzi polityków oraz monitów ze strony gminy, nie zosta³ rozwi¹zany. Nie dokonano zmiany rozporz¹dzenia reguluj¹cego wysokoœæ op³aty œrodowiskowej, a nawet s³ychaæ w prasie fachowej, e kolejne projekty rozporz¹dzenia przewiduj¹ kolejny jej wzrost. Chc¹c wyjœæ naprzeciw sugestiom mieszkañców, dotycz¹cych zmiany czêstotliwoœci wywozu kub³ów, Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwali³a zmianê uchwa³y o czystoœci i porz¹dku w gminie, polegaj¹c¹ na wprowadzeniu wywozu tylko raz w miesi¹cu w okresie miesi¹ca: czerwca, lipca, sierpnia i wrzeœnia. Pozwala to mieszkañcom w w/w miesi¹cach letnich wywoziæ kube³ tylko raz w miesi¹cu. Jest to jednak pewna mo liwoœæ zmiany umowy, a nie obowi¹zek. W miesi¹cu listopadzie u so³tysów, jak i w Urzêdzie Gminy bêd¹ do podpisania stosowne aneksy do umowy na wywóz œmieci. Podpisanie ich w miesi¹cu listopadzie i grudniu tego roku pozwoli na uwzglêdnienie zmian czêstotliwoœci wywozu w ksi¹ eczce na œmieci na 2009 r. Sekretarz Gminy Adam Wajda 80 lat FF Metjendorf Na zaproszenie zarz¹du Freiwilige Feuerwehr Metjendorf w dniach sierpnia, grupa pietrowickich stra aków uda³a siê do Niemiec, by wzi¹æ udzia³ w uroczystoœciach jubileuszowych z okazji 80-lecia istnienia tamtejszej jednostki. Po przyjeÿdzie przywitano nas smutn¹ wiadomoœci¹, e zmar³ burmistrz gminy Wifelstede Friedrich Rippe, tote udaliœmy siê na pogrzeb. Pierwszego dnia odby³a siê zabawa w remizie stra- ackiej. Nastêpnego dnia zwiedzaliœmy nowoczesn¹ mleczarniê, która przerabia 2,7 mln litrów mleka na dobê-dla nas coœ niewyobra alnego. Pod tym wzglêdem zak³ad plasuje siê w pierwszej dziesi¹tce na rynku niemieckim. Gospodarze chcieli nam pokazaæ równie stacjê wytwarzania biogazu, ale fatalna pogoda uniemo liwi³a jej obejrzenie. Wieczorem zostaliœmy zaproszeni do klubu strzeleckiego, gdzie wszyscy mogli sprawdziæ swoje oko podczas strzelania z wiatrówki. W niedzielê odby³a siê uroczystoœæ oficjalna i festyn stra acki. Odwiedziny w Metjendorf uda³y siê jak nale y i tylko ci, którzy nie jechali, niech a³uj¹. Jan Herud ŒWIÊTO ŒW. MARCINA W SAMBOROWICACH Niedziela 9 listopada 2008 r. od godz SZKOLNA SALA SPORTOWA W PROGRAMIE: nabo eñstwo ku czci œw. Marcina w koœciele parafialnym dzieciêcy korowód i inscenizacja legendy o œw. Marcinie na placu przy szkole rodzinna biesiada z zespo³em Bailar na sali sportowej zabawa taneczna ATRAKCJE: poczêstunek dla dzieci rogale œw. Marcina wiejskie specja³y: ciasteczka, pieczone jab³ka, chlyb z fetym, urek, kocio³ek z ogniska grzane wino, miodówka i ch³odne napoje loteria z super nagrodami dzieciêce wystêpy taneczne Organizatorzy - Parafia Samborowice - gor¹co zapraszaj¹!!! Dochód z imprezy przeznaczony na parafialne cele charytatywne Powstan¹ nowe miejsca pracy na terenie Gminy Budowa hali produkcyjnej Eko-Okien postêpuje bardzo szybko Z pewnoœci¹ wielu mieszkañców gminy, obserwowa³o postêpy prac przy powstawaniu nowego zak³adu pracy w Kornicach. Trudno dzisiaj nie zauwa yæ widocznej z daleka bry³y hali wraz z budynkiem administracyjnym o powierzchni ponad 7 tysiêcy m2. Inwestorem buduj¹cym ten ogromny zak³ad jest firma Eko- Okna z Raciborza. Po kilku latach przymierzania siê do tej inwestycji w koñcu zosta³a rozpoczêta. W halach bêd¹ zamontowane nowoczesne linie do produkcji okien i szyb. Z informacji uzyskanych od inwestora wynika, e rozpoczêcie produkcji w nowym zak³adzie planowane jest na I kwarta³ 2009 r. Miejmy nadziejê, e kolejne miejsca pracy w gminie pozwol¹ powróciæ wielu osobom z migracji zarobkowej oraz zaowocuj¹ brakiem koniecznoœci wyjazdu kolejnych mieszkañców za chlebem poza granice kraju. Sekretarz Gminy Adam Wajda Firma EKO-OKNA zatrudni pracowników produkcji (ok.150 osób) do hali produkcyjnej w Kornicach Firma oferuje wynagrodzenie min z³ netto, darmowe dojazdy do pracy z Raciborza i Kietrza. Kontakt pod nr telefonu lub paÿdziernik

4 90 lat LKS Cyprzanów Pocz¹tki klubu siêgaj¹ lat miêdzywojennych. Tu po zakoñczeniu dzia³añ na frontach I wojny œwiatowej powsta³a w Janowicach pierwsza dru yna pi³ki palantowej. Za³o y³ j¹ w 1918 roku nauczyciel janowskiej szko³y wiejskiej Franz Schneider. W tym czasie palant szybko zyskiwa³ ogromn¹ popularnoœæ w powiecie. ycie sportowe kwit³o na wielu festynach bra- ³o udzia³ nawet do 25 dru yn. W latach LKS pod przewodnictwem Bernarda Szwarca zrzesza³ ponad 70 osób. W roku 1927 seniorzy awansowali z klasy A do I ligi œl¹skiej, a w roku 1929 osi¹gnêli mistrzostwa Œl¹ska. W klubie oprócz palanta uprawiano lekkoatletykê, g³ównie biegi d³ugodystansowe. Dzia³alnoœæ klubu zosta³a przerwana II wojn¹ œwiatow¹, a wznowiono j¹ w 1947 r. i reaktywowano dru ynê palanta, która w 1948 r zdoby³a tytu³ mistrza powiatu raciborskiego. Dzia³a³a ona w klubie a do roku 1980, kiedy to rozegra³a ostatni mecz ze Silesi¹ Rybnik o mistrzostwo Polski, w tym te roku dru yna przekszta³ci³a siê w dru ynê softballa, a nastêpnie w 1984 r w dru ynê baseballow¹. Najwiêkszy sukces dru yna osi¹gnê³a w roku 1985 kiedy zdoby³a wicemistrzostwo Polski. Dokonali tego: Henryk, Joachim i Sebastian Œciborscy, Gerard Bula, Alfred Otlik, Joachim Jaszek, Jan Rzytki, Gerard Trojañski, Piotr Spata i Bernard Stanke. Na uwagê zas³uguj¹ indywidualne sukcesy naszych baseballistów, wspomniany Jan Rzytki, Krystian Œciborski, Bernard Stanke, Waldemar Stanke i Piotr Smuda byli powo³ywani do kadry narodowej Polski. Poza tym jako junior Adam Trojañski uczestniczy³ w Mistrzostwach Europy, a Piotr Smuda by³ uczestnikiem Mistrzostw Œwiata grupy B we W³oszech. Na uwagê zas³uguje te fakt, e w LKS dzia³a³a równie eñska dru yna softballa, jak równie sekcja tenisa sto³owego. Zawodnicy tenisa grali w raciborskich ligach C i B. Najwiêksze sukcesy jako tenisista odniós³ Ginter Kotula, który gra³ w lidze okrêgowej. Na pocz¹tku lat 70 okres prosperity zaczê- ³a prze ywaæ pi³ka no - Uczestnicy meczu baseballa na imprezie 90-lecia LKS Cyprzanów na. W Cyprzanowie nie zabrak³o jej entuzjastów, którzy zdecydowali siê utworzyæ dru ynê pi³karsk¹. Dosz³o do tego w 1972 roku, a inicjatorami tego wydarzenia byli: Gerard Bolik, Alfred Mastalerz, Antoni Wieczorek, Rudolf Górecki, Edward G³ówczak, Lucjan Kondys, Józef Tatara. Pierwszym wiceprezesem do spraw sekcji pi³karskiej wybrano Rudolfa Góreckiego. Pocz¹tkowo pi³karze Cyprzanów grali w raciborskiej klasie C z ró nym powodzeniem do 1980 roku. Wówczas to po raz pierwszy poznali smak awansu do wy szej ligi klasy B, w której grali do 2004 roku. W tamtych latach dru yna plasowa³a siê regularnie w czo³ówce rozgrywek, a kilkakrotnie przez d³ugi czas prowadzi³a w tabeli. Obecnie dru yna rozgrywa swoje mecze w grupie C. Kadra LKS Cyprzanów opiera siê na zawodnikach z Cyprzanowa, Lekartowa, erdzin i Pietrowic Wlk. Dru- ynê seniorów i trampkarzy prowadzi Wilhelm Chory. Na uwagê zas³uguje fakt, e dziêki znacznemu zaanga owaniu cz³onków i sympatyków klubu, jak i pomocy Szóstka Cyprzanowa z miêdzynarodowego turnieju z okazji 90-lecia LKS Cyprzanów gminy Pietrowice Wlk. LKS w ostatnich latach znacznie poprawi³ warunki uprawiania sportu w Cyprzanowie. Nowo powsta- ³y obiekt socjalny s³u y na imprezy sportowe, jak i na dzia³alnoœæ innych organizacji Cyprzanowa i Lekartowa. Z okazji obchodów 90-lecia LKS Cyprzanów w dniach od do r. zorganizowano piknik sportowo-rozrywkowy, na którym rozegrano dwa ligowe mecze pi³ki no nej z Grzegorzowicami (0:5) i Raszczycami (4:0) oraz mecz trampkarzy z Gamowem. W trakcie imprezy odby³ siê miêdzynarodowy dwudniowy turniej szóstek pi³karskich, który wzbudzi³ wielkie zainteresowanie. Zwyciêzcami turnieju zosta³a dru yna oparta na m³odzie ówce z Pietrowic Wielkich. Odby³y siê te pokazowe mecze w pi³ce palantowej i baseballu. Nie zabrak³o równie uczczenia jubileuszu uroczyst¹ msz¹ w Koœciele Parafialnym. W³adze Gminy Pietrowice Wlk., Starostwa Powiatowego oraz Podokrêgu Racibórz wrêczy³y na rêce Zarz¹du LKS pami¹tkowe puchary. Bardzo ambitnie zarz¹d potraktowa³ czeœæ artystyczn¹, w ramach której wyst¹pili: zespó³ folklorystyczny ê czok z Zawady Ksi¹ êcej, Chór Cantate z Paw³owa, zespó³ wokalno-instrumentalny z Cyprzanowa, dzieci ze szko³y podstawowej w Samborowicach, przedszkolaki z Cyprzanowa oraz zespo³y profesjonalne Kwaœnica Bavarian Show, Relax, Jantar na bis, Meteor, Barbados, Ladis i show Ogieñ i muzyka. Ca³¹ czêœæ artystyczn¹ przygotowa³ i prowadzi³ Witold Kolowca. Nie brakowa³o atrakcji dla dzieci i doros³ych. Zarz¹d klubu dziêkuje za pomoc wszystkim, którzy brali udzia³ w organizacji Jubileuszu. G. Bula 4 paÿdziernik 2008

5 Urodziny OSP Pietrowice Wielkie W dniach 12 i 13 lipca cz³onkowie Ochotniczej Stra y Po arnej Pietrowice Wielkie obchodzili 125 rocznicê za³o enia swojej jednostki, co datowane jest 10 marca 1883r. 23 marca 1883r. zwo³ane zosta³o pierwsze walne zebranie, na którym przyjêto statut. W sk³ad stra y wesz³o 25 cz³onków. Od za³o enia jednostka dzia³a³a w wielu akcjach po arniczych m.in. w dniach grudnia 1936r. walczono z bardzo groÿnym po arem w roszarni lnu w Pietrowicach Wielkich. Gaszenie po aru utrudnia³y potê ne mrozy dochodz¹ce do -30 stopni, które powodowa³y zamarzanie ujêæ wodnych, a nawet linii gaœniczych. Druga tak powa na akcja to po ar zbiornika ropy w rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach w dniach czerwca 1971r.; o tej akcji mówiono i pisano póÿniej: "Powrócili z piekie³". Bra³y w W uroczystoœciach uczestniczy³y sztandary wszystkich gminnych OSP niej udzia³ najlepsze wówczas jednostki województw bielskiego, katowickiego i opolskiego. Kolejna trudna akcja to po ar lasu w KuŸni Raciborskiej, tam walczono z ywio³em ponad 2 tygodnie. W dowód licznych zas³ug i dobrej organizacji jednostka zosta³a odznaczona Z³otym Znakiem Zwi¹zku OSP w 1983r., a tak e w 1995r. przyjêta do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego. Uroczystoœci jubileuszowe z okazji 125- lecia OSP rozpoczê³y siê w sobotê 12 lipca zabaw¹ taneczn¹ na placu GS-u. W niedzielê 13 lipca o godzinie 9.30 zosta³a odprawiona uroczysta dziêkczynna msza œwiêta. Po mszy odby³ siê apel poleg³ych i zmar- ³ych stra aków. Nastêpnie poœwiêcono nowy wóz bojowy Mercedes. Po obiedzie na odnowionym placu przed remiz¹ odby³ siê uroczysty apel. Wyró niaj¹cym siê cz³onkom OSP zosta³y wrêczone odznaczenia stra ackie. Udekorowani zostali równie cz³onkowie i cz³onkinie M³odzie owej Dru- yny Po arniczej. Po apelu wszyscy uczestnicy przemaszerowali ulicami Pietrowic. Podczas uroczystego apelu Przemarsz zakoñczy³ siê na placu GS-u, gdzie trwa³ ju festyn rodzinny. W czasie festynu wyst¹pili Toby z Monachium oraz Francesco Napoli. Festyn zakoñczy³ siê pokazem sztucznych ogni. Na zaproszenie zarz¹du w uroczystoœciach jubileuszowych wziêli udzia³ nasi przyjaciele ze Stra y Po- arnej z Metjendorf. Byli mile zaskoczeni tym, co prze yli w Pietrowicach Wielkich. W roku jubileuszowym jednostka OSP Pietrowice Wielkie dysponuje trzema wozami bojowymi: Mercedesem GCBA 5/24, Mercedesem GBA 3,2/16 i Magirusem GLAM 8+8. W sk³ad jednostki wchodzi 52 cz³onków czynnych. Powo³ano jednostkê operacyjno-techniczn¹ w iloœci 24 osób. Jednostka posiada równie Dru ynê M³odzie ow¹ w sk³adzie 19 osób, dlatego mo - na stwierdziæ, e nasza jubilatka ma siê dobrze. Jan Herud Cennik op³at za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich oraz jej zaplecza 1. Stawki korzystania z hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich oraz jej zaplecza, z zastrze eniem pkt. 2: Lp Grupa do 30 osób (w tym: korzystanie z powierzchni hali, wyposa enia typu bramki, kosze, siatki, oœwietlenie, korzystanie z szatni, sanitariatów) Grupa od 30 do 50 osób (w tym: korzystanie z powierzchni hali, wyposa enia typu bramki, kosze, siatki, oœwietlenie, korzystanie z szatni, sanitariatów) Grupa powy ej 50 osób (w tym: korzystanie z powierzchni hali, wyposa enia typu bramki, kosze, siatki, oœwietlenie, korzystanie z szatni, sanitariatów) Imprezy o charakterze masowym, zawody sportowe, turnieje itp. Op³ata za 1,5 godz. 35,00 z³ 65,00 z³ 110,00 z³ Op³ata za ka de dodatk. 0,5 godz. 10,00 z³ 20,00 z³ 30,00 z³ Cena do negocjacji 2. Za korzystanie z pryszniców - 20 z³ 3. Zgodnie z Uchwa³¹ Nr XL/403/2006 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 1 wrzeœnia 2006r. w sprawie regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich odp³atnoœci za korzystanie z hali sportowo-widowiskowej nale y dokonaæ gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy Pietrowice Wielkie lub przelewem na konto bankowe: BS O/Pietrowice Wielkie przed wejœciem na obiekt. 4. Osoba do kontaktu: Wilibald Pawlasek tel paÿdziernik

6 Dzieñ sportu-dniem roweru Pietrowice Wielkie Dzieñ sportu dniem roweru pod takim has³em odby³o siê r. œwiêto szkolnego sportu w Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich. Impreza ta sta³a siê pretekstem do ukazania nie tylko atrakcyjnych form aktywnoœci fizycznej, ale tak e do ukazania historii roweru, zasad bezpiecznego poruszania siê rowerem po drogach, czy te do spojrzenia na tematykê kolarstwa przez pryzmat fizyki i matematyki. W ramach dnia roweru odby³o siê wiele ciekawych imprez zwi¹zanych z promowaniem aktywnoœci fizycznej, np.: pokaz sztuki walki Aikido (Szko³a Aikido z Raciborza), pokaz umiejêtnoœci akrobacji rowerowych w wykonaniu uczniów gimnazjum Zespó³ DDteam (Przemek Kolowca, Denis Migus, Kamil Muszol), pokaz jazdy na rowerach jednoko³owych (Denis Chory, Daniel Mastyga), pokaz akrobacji motorowych w wykonaniu Damiana Piwowarskiego, pokaz mody kolarskiej, czy te pokaz ró nych typów rowe- Do ynki w erdzinach zdjêcie na stronie 2 W niedzielê 14 wrzeœnia w erdzinach odby³y siê Do ynki Wiejskie. Starostami do ynek zostali Teresa i Joachim Neuwerth. Do ynki rozpoczê³y siê w kaplicy œw. Antoniego msz¹ œw. dziêkczynn¹ za zebrane plony. Po mszy w uroczystym korowodzie wszyscy przemaszerowali na plac do ynkowy obok re- Radoœæ dzieci - nasz¹ radoœci¹ Kornice W sobotnie popo³udnie, w ostatnim dniu maja, w miejscu biwakowym przy œwietlicy wiejskiej w Kornicach zebra- ³o siê najm³odsze pokolenie korniczan. Nasze pociechy w wieku od lat kilku do kilkunastu spotka³y siê tutaj na wspólnym œwiêtowaniu Dnia Dziecka. I choæ nie by³o tutaj ogromnej karuzeli ani dmuchanych zamków, dzieci bawi³y siê doskonale, zadowolone, e to popo³udnie nale y tylko do nich. Na te okazjê przygotowano wiele ro - nych konkursów i ka de dziecko mog³o wzi¹æ w nich udzia³. Najpierw, w ramach rewan u za rok ubieg³y, postanowiono spróbowaæ si³ w przeci¹ganiu liny. Nie- rów. Dzieñ sportu dniem roweru jest tak- e jedn¹ z form integracji wielu przedmiotów nauczania takich jak: fizyka, matematyka, technika, wos, wf czy te wychowanie prozdrowotne. W ramach Dnia roweru uczniowie przygotowali stoiska, na których mo na by³o zaobserwowaæ wiele zjawisk i praw fizycznych wystêpuj¹cych w kolarstwie, np.: obserwowaæ ruch ko³a rowerowego w œwietle stroboskopowym, wyznaczyæ liczbê pi na podstawie pomiarów ko³a rowerowego, czy te przeœledziæ zjawiska optyczne wystêpuj¹ce w technice oœwietleniowej roweru (odblaski, lampki LED). Podczas tej imprezy odby³ siê tak e pokaz udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu Szkolnego Ko³a PCK, a tak e spotkanie z policjantem poœwiêcone zasadom bezpiecznego poruszania siê rowerzysty na drodze. Projektodawcami Dnia roweru byli nauczyciele z pietrowickiego gimnazjum: Jan Tokar i Robert Antczak. Jan Tokar Wszystkich rozweseli³y konkursy i zabawy 6 paÿdziernik 2008 Daniel Mastyga - pokaz jazdy na rowerze jednoko³owym mizy OSP. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas: Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek, Sekretarz Gminy i zarazem Radny Powiatowy Adam Wajda oraz Radny Powiatowy Leonard Malcharczyk. Na placu do ynkowym, pomimo ch³odnej pogody, zgromadzi³o siê wielu mieszkañców i przyby³ych goœci, tak, e wszystkie miejsca siedz¹ce zosta³y zajête. Swój wystêp artystyczny pokaza³a m³odzie z erdzin, która swoim przedstawieniem Romeo i Julia po œl¹sku zachwyci³a ca³¹ publicznoœæ. Nastêpnie swój wystêp zaprezentowa³a grupa kabaretu œl¹skiego Dwa Kamraty, która tak e swoimi œl¹skimi piosenkami rozbawi³a publicznoœæ. Wieczorem rozpoczê³a siê zabawa, na której zagra³ miejscowy zespó³ Swoi i tak zachêci³ ludzi do tañca, e ca³a impreza skoñczy³a siê grubo po pó³nocy. Za przygotowanie do ynek dziêkujemy wszystkim: panu Wójtowi, panu Sekretarzowi, kucharkom za ko³ocz i pyszn¹ kuchniê, stra akom za przygotowanie placu, mieszkañcom za przystrojenie wioski i podarowane losy oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do przygotowania do ynek w erdzinach. (d) stety, znów grupa doros³ych zosta³a bezapelacyjnie pokonana przez swoich potomków. PóŸniej przyszed³ czas na inne konkurencje, ale tak naprawdê wcale nie liczy- ³o siê to kto pierwszy, ale eby wspólnie dobrze siê bawiæ. Jesteœmy dumni z naszych dzieci, bo w tym dniu pokaza³y, e w dzisiejszym œwiecie przemocy gier komputerowych one maj¹ serca czyste, gotowe do radoœci i zabawy. g.s.

7 Rodzinny Festyn w Gródczankach 29 czerwca w piêkne niedzielne popo- ³udnie po raz kolejny w Gródczankach odby³ siê coroczny festyn. W programie imprezy znalaz³y siê miêdzy innymi: turniej pi³karski, zabawy dla dzieci, loteria Zuzka, zabawa taneczna. Rozegrane mecze pomiêdzy dru ynami z czeskiego Trebomia, Pietrowic Wielkich, Kietrza oraz gospodarzami cieszy³y siê du ym zainteresowaniem licznej publicznoœci, która nagradza³a strzelone bramki brawami. Zwyciêzcy turnieju - dru- yna z Pietrowic Wielkich -otrzyma³a puchar ufundowany przez so³tysa Gródczanek. Gdy zawody sportowe zakoñczono emocje wcale nie opad³y, nowych wra eñ dostarczy³o losowanie Zuzki, obfituj¹ce w wiele nagród. Równie zadbano o najm³odszych, dla których przygotowano rozmaite zabawy, uczestnicy gier nagradzani byli s³odkimi nagrodami. Zmagania dzieci wywo³ywa³y wœród rodziców sporo emocji, które okazywane by³y g³oœnym dopingiem. Mi³o by³o popatrzeæ na zaanga owanie ma³ych sportowców. A samym dzieciom rywalizacja przynios³a wiele szczêœcia i radoœci. Organizatorzy w sposób wzorowy zadbali o swoich goœci, oddaj¹c im do dyspozycji œwietnie zaopatrzony bufet, w którym serwowano napo- S³onecznie i kabaretowo Kornice Jak co roku, tak i tym razem, festyn rodzinny w Kornicach zgromadzi³ wielu mieszkañców naszej gminy. Tradycyjnie przygrzewa³o mocno s³oñce, wabi¹c pod namiot wszystkich spragnionych napoju i rozrywki. W tym roku program festynu mia³ 3 mocne punkty: festyn rozpoczê³o swoim wystêpem trio z Raciborza. Wokaliœci wywodz¹cy siê ze znanego raciborskiego Mira u i grupy Atlantyda przypomnieli znane i lubiane utwory obecnych i dawnych wykonawców. W prawdziwie dobry nastrój wprawi³a wszystkich swoim repertuarem Biesiada Olzañska, której liderka znów da³a siê poznaæ jako aktorka kabaretowa, wywo³uj¹c swoimi skeczami salwy œmiechu. Ju po raz drugi, ale mamy nadziejê, e nie ostatni, zaszczyci³ nas zespó³ taneczny REFLEX z Paw³owa. Ciekawe uk³ady choreograficzne, figury na pograniczu akrobatyki i oryginalne stroje to coœ, co zawsze z przyjemnoœci¹ siê ogl¹da i podziwia. Festyn zamknê³a, równie tradycyjnie, zabawa taneczna i pokaz sztucznych ogni. Mamy nadziejê, e Zmagania dzieci wzbudzi³y wiele emocji je, domowe wypieki, s³odycze, kie³baski z ro na, chleb ze smalcem. Goœciom festynu niczego nie brakowa³o. O muzyczn¹ oprawê imprezy zadba³ zaproszony zespó³ muzyczny, który skutecznie zaprosi³ wszystkich do tañca. Bawiono siê œwietnie, w zabawie uczestniczy³y dzieci, rodzice i dziadkowie. Organizatorom imprezy uda³o siê stworzyæ rodzinn¹ atmosferê, któr¹ uczestnicy bêd¹ ka dy znalaz³ dla siebie coœ ciekawego i bêdzie chcia³ do nas wróciæ w przysz³ym roku, czego sobie i Wam ycz¹......organizatorzy Festynu Zespó³ REFLEX zaprezentowa³ ciekawe uk³ady taneczne mi³o wspominaæ, tym bardziej, e wœród codziennych obowi¹zków nie mamy zbyt wiele okazji do spêdzenia czasu w gronie rodziny i przyjació³. Wszystkim przyby³ym goœciom dziêkujemy, a nieobecni niech a³uj¹. Zapraszamy wszystkich na przysz³oroczny festyn w Gródczankach! K. Chrzanowski Z sesji Rady Gminy W dniu 08 wrzeœnia b.r. odby³a siê XVII Sesja Rady Gminy Pietrowice Wielkie, na której podjêto m.in. uchwa³y: 1) w sprawie wyra enia zgody na odp³atne nabycie od Gminnej Spó³dzielni Pietrowice Wielkie nieruchomoœci o pow. 0,8399 ha 2) w sprawie powo³ania zmiany Regulaminu czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie 3) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoœci w ramach pomocy de minimis 4) w sprawie wynagrodzenia wójta gminy Pietrowice Wielkie 5) w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Pietrowice 6) w sprawie zwolnieñ z op³at za wpis w ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej 7) w sprawie zmiany Statutu Gminy 8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu œl¹skiemu na realizacjê zadania w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich paÿdziernik

8 Zawody konne w Krowiarkach W dniach 28 i 29 czerwca "Zielone Centrum" w Krowiarkach by³o miejscem, gdzie zapocz¹tkowano now¹, i mam nadziejê, ju cykliczn¹ imprezê, której motywem przewodnim by³y zawody konne, ze skokami przez przeszkody. Organizatorami festynu byli: Rada So- ³ecka, Urz¹d Gminy oraz Spó³ka Kalydna, która przywraca dawny blask naszemu pa³acowi, co, przy tej okazji, przedstawi³a w postaci prezentacji multimedialnej dla szerszej publicznoœci. Spó³ka Kalydna by³a tak e autorem wspania³ej niespodzianki przygotowanej dla naszych milusiñskich. Zakupi³a tzw. "dmuchañce", tj. zje d alniê i dmuchany zamek, z których dzieci korzysta³y i bêd¹ mog³y korzystaæ bezp³atnie w przysz³oœci, podczas podobnych imprez w Krowiarkach. Kolejn¹ atrakcj¹ dla najm³odszych byli klowni, którzy rozdawali dzieciom s³odycze i prezenty. GwoŸdziem programu by³y popisy konne, które wszystkim bardzo przypad³y do gustu, o czym œwiadczy³y t³umy wokó³ areny zawodów. Ca³e zawody skoków konnych zorganizowa³ i poprowadzi³ pan Stanis³aw Zuch z Bukowa. W Krowiarkach startowa³o ok. 30 koni, z czego wiêkszoœæ przyjecha³a do nas z Czech. Dlatego naszym po³udniowym s¹siadom, za ich zaanga owanie, nale ¹ siê s³owa uznania. Czesi górowali nad nami nie tylko liczebnie, ale tak e jakoœciowo", bo prawie wszystkie puchary, ufundowane przez Wójta Gminy pana Andrzeja Wawrzynka oraz zwi¹zane z Motywem przewodnim festynu w Krowiarkach by³y zawody konne tym gratyfikacje trafi³y do ich r¹k. Zwyciêscy goœcie obiecali, e za rok znowu u nas wystartuj¹. Nale y mieæ tylko nadziejê, e podczas kolejnych zawodów nasza rodzima braæ konna stanie na wysokoœci zadania i stawi im czo³a w sportowej rywalizacji. Festyn, prowadzony przez pana Leonarda Malcharczyka, oferowa³ tak e inne atrakcje. Przewa nie w przerwach pomiêdzy poszczególnymi konkurencjami, wystêpowali zaproszeni przez organizatorów artyœci. Jako pierwszy zaprezentowa³ siê zespó³ "PROGRES" z Cyprzanowa prowadzony przez pana Witolda Kolowcê. Oko³o godziny odby³ siê pokaz walk rycerskich, przygotowanych przez Bractwo Rycerskie z Raciborza. Potem kolejno ze swoim programem wyst¹pili: Piotr Scholz wraz ze swoim kamratem oraz zespó³ "DUO FENIKS". Po ich wystêpach nast¹pi³a wspomniana wy ej prezentacja pa³acu, przeprowadzona przez architekta- pana Przemys³awa Batoga i Martina Pawlika - autora strony internetowej o Krowiarkach i pa³acu (www.krowiarki.de). Podobne informacje oraz aktualnoœci znajduj¹ siê na stronie Uzupe³nieniem programu festynu, by³ wspaniale zaopatrzony bufet i najlepsza w powiecie "ZUSKA", która nie narzeka³a na brak klientów. Najbardziej wytrwali uczestnicy festynu, po obejrzeniu meczu fina³owego Mistrzostw Europy w pi³ce no nej, bawili siê do pó³nocy na zabawie tanecznej. Pomimo wielu obaw, jak to zawsze bywa przy organizacji nowego rodzaju imprezy, zabawa by³a bardzo udana. Ju dzisiaj, w imieniu organizatorów, zapraszam w czerwcu do Krowiarek, aby podczas wspania³ej zabawy, ogl¹daæ popisy jeÿdÿców na swoich znakomitych wierzchowcach. Na pewno nie bêdzie to czas stracony. A.O. Fundusz Alimentacyjny Na mocy upowa nienia Wójta œwiadczeniami z funduszu alimentacyjnego w naszej gminie nadal zajmowaæ siê bêdzie Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys³uguj¹ na dziecko do ukoñczenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze œwiadczenia przys³uguj¹ do ukoñczenia 25 lat pod warunkiem, e uczy siê ono w szkole lub szkole wy szej. Na dziecko posiadaj¹ce orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, którego rodzic nie p³aci zas¹dzonych alimentów, œwiadczenia przys³uguj¹ bez wzglêdu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, je eli w okresie dwóch miesiêcy przed z³o eniem wniosku o œwiadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwowa³ pe³nej nale noœci z ty- tu³u zaleg³ych i bie ¹cych zobowi¹zañ alimentacyjnych. Bezskutecznoœæ egzekucji potwierdza komornik s¹dowy odpowiednim zaœwiadczeniem. Mo na je od komornika uzyskaæ samemu lub wyst¹piæ o ich uzyskanie przez organ w³aœciwy wierzyciela tj.: Urz¹d Gminy lub Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, w którym osoba ubiega siê o œwiadczenie z funduszu alimentacyjnego. Œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys³uguj¹ w kwocie bie ¹co zas¹dzonych alimentów, ale nie mog¹ wynieœæ wiêcej ni po 500 z³ na ka de z uprawnionych do alimentów dzieci. Œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane s¹ na tzw. okresy œwiadczeniowe, trwaj¹ce 12 miesiêcy od 1 paÿdziernika do 30 wrzeœnia nastêpnego roku 8 paÿdziernik 2008 kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mog¹ sk³adaæ ju od 1 sierpnia. Prawo do œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys³uguje, je eli przeciêtny miesiêczny dochód netto na osobê w rodzinie w roku poprzedzaj¹cym okres œwiadczeniowy nie przekracza 725 z³. Ustalaj¹c prawo do œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 paÿdziernika 2008 r. do 30 wrzeœnia 2009 r. brany jest pod uwagê dochód uzyskany przez cz³onków rodziny w 2007 r. Wszelkie informacje dot. funduszu alimentacyjnego mo na uzyskaæ pod numerem telefonu lub osobiœcie w budynku Urzêdu Gminy, pokój nr 10. Kierownik GOPS w Pietrowicach Wielkich Ewa Paletta

9 Informacja dla m³odzie y ucz¹cej siê i studiuj¹cej Wspó³czesny œwiat wymaga od osób wchodz¹cych w ycie zawodowe szerokich horyzontów myœlowych, szerokich kwalifikacji, wielostronnoœci i doœwiadczenia. Dlatego jest bardzo istotne, by wykorzystywaæ wszelakie istniej¹ce mo - liwoœci, by osi¹gn¹æ taki stan rozwoju osobowego. Temu s³u ¹ wszelkiego rodzaju stypendia, kursy i seminaria, zwiêkszaj¹ce konkurencyjnoœæ pracobiorcy na rynku pracy. Dziœ chcia³bym zwróciæ uwagê na dwa programy, które daj¹ takie mo liwoœci: 1. Programy DAAD, czyli Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD jest stowarzyszeniem niemieckich szkó³ wy szych i zwi¹zków studenckich, za³o onym w 1925 roku i ponownie powo³anym do ycia w 1950 roku. Centralna siedziba DAAD mieœci siê w Bonn, natomiast na ca³ym œwiecie dzia³a szereg przedstawicielstw i Centrów Informacyjnych DAAD, w tym przedstawicielstwo DAAD w Warszawie. DAAD przyznaje indywidualne stypendia krótko- i d³ugoterminowe, finansuje podró e grupowe i oddelegowanie naukowców, niemieckich docentów i lektorów na zagraniczne uczelnie. Wyboru stypendystów i zas³uguj¹cych na wsparcie projektów dokonuj¹ komisje kwalifikacyjne (ponad 90), w których pracuje honorowo oko³o 570 niemieckich i zagranicznych nauczycieli akademickich. Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie istnieje od 1997 roku. Zgodnie z ww. za- ³o eniami poœredniczy ono w nawi¹zywaniu i utrzymywaniu bliskich kontaktów miêdzy polskimi i niemieckimi uczelniami oraz informuje, zarówno Polaków jak i Niemców, odpowiednio o mo liwoœciach studiowania i prowadzenia badañ naukowych w Niemczech czy w Polsce, a tak e o stypendiach DAAD. Bli sze informacje o programach stypendialnych DAAD oraz o dzia³alnoœci Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie znajdziecie Pañstwo na stronie Termin ubiegania siê o stypendia mija w zale - noœci od rodzaju stypendium 17 listopada albo 15 grudnia 2008 roku. 2. Konferencja M³odzie owa Zwi¹zku M³odzie y Mniejszoœci Niemieckiej. Tegoroczna konferencja odbêdzie siê w dniach od r r. w hotelu RA- GOS w Raciborzu, ul. Koœciuszki 38, Racibórz, Tematami wiod¹cymi bêd¹ miêdzy innymi: - Autoprezentacja - Stres Projekt skierowany jest do m³odzie y w wieku od 16 do 30 lat. Koszt uczestnictwa w projekcie wynosi 28 PLN. Organizatorzy zapewniaj¹ nocleg i wy ywienie. Bli sze informacje znajdziecie na stronie Proponujê zapoznaæ siê z tym programami i z nich skorzystaæ. Leonard Malcharczyk Mecz Kawalerowie na onatych Dnia 10 sierpnia w erdzinach rozegrano coroczny, tradycyjny ju mecz pomiêdzy Kawalerami a onatymi mieszkañcami erdzin zorganizowany przez OSP erdziny. W tym dniu dopisa³a pogoda, wiêc graj¹cych, jak i kibicuj¹cych, na wiejskie boisko w erdzinach przyby³o bardzo du o. Trwaj¹ca prawie dwie godziny rywalizacja sportowa dostarczy³a zarówno graczom, jak i kibicom niezwyk³ych emocji. Mecz zakoñczy³ siê remisem 4:4, na- tomiast w rzutach karnych lepsi okazali siê Kawalerowie. W tym roku po raz pierwszy pi³karze zagrali w koszulkach sportowych z napisem erdziny (Kawalerowie w komplecie ó³tym, onaci w komplecie czerwonym), za co jeszcze raz sk³adamy podziêkowania sponsorom za zakup tych koszulek. Tak e po raz pierwszy zasilanie elektryczne na boisku by³o dostarczone przez agregat pr¹dotwórczy zakupiony w tym roku przez Urz¹d Gminy erdziny dla OSP erdziny, by³a wiêc i muzyka i pyszne frytki dla dzieci. Fajnie jest, jak mieszkañcy erdzin chêtnie i licznie przybywaj¹ na boisko, bo przy rywalizacji sportowej mo na tak e porozmawiaæ o problemach i radoœciach dnia codziennego. Dziêkujemy tak e Urzêdowi Gminy za zakupione napoje dla pi³karzy, a wszystkich chêtnych zapraszamy na mecz w nastêpnym roku. Stra acy OSP erdziny Kawalerowie. Od lewej - stoj¹: Pientka Mateusz, Witeczek Mateusz, Siara Krystian, Pawlik Marian, Benek Miros³aw, Nowak Rajmund. Klêcz¹: Kalinicki ukasz, Mainusz Adrian, Afa Stefan, S³awik Dariusz, S³awik Damian, Paradowski Roman. onaci. Od lewej - stoj¹: Herud Dariusz, Franiczek Dariusz, Muszal Andrzej, Franiczek Krzysztof, S³awik Zygfryd, Grela Bernard, Pientka Roland. Klêcz¹: Zymla Adrian, Majewski Stefan, Marcinek Piotr, Szykowski Gerard, Majnusz Joachim, Pientka Rafa³ i Franiczek Bernard. paÿdziernik

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku.

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku. Szczecin, dnia 20 lipca 2011 r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie WK-0913-1026/33/D/2011 Szanowny Pan Jan Andrusieczko Prezes Ludowego Klubu Sportowego Mewa Resko Uprzejmie informuję Pana

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA Dnia 28 października odbył się po raz trzeci turniej piłki siatkowej pod patronatem Burmistrza Krapkowic zorganizowany przez klub Pila Vinco Krapkowice. Robert

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006

Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006 Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006 Luty 1998 r. Rada Miasta Puławy otrzymuje od władz niemieckiego miasta Stendal i Prezydenta Lekkoatletycznego Związku Sportowego Stendaler

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE I. CELE TURNIEJU Turniej ma na celu: 1) wyłonienie najlepszej drużyny Turnieju 1. 2) kształtowanie właściwej postawy młodzieży

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA POś YTKU PUBLICZNEGO Kr edyt Bank S.A. II O/Białystok Nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000 REGON 050359274 NIP 542-24-72-327 15-087 Białystok, ul.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2012/2013 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na konferencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna. W sobotę 12 maja 2012 r. na zespole boisk przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie odbył się festyn "Bezpieczni - Ja, Ty, My", organizowany w ramach programu "Bezpieczny Olsztyn Bezpieczny Dom i Osiedle".

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wyścigu dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids. 1 Cel imprezy

REGULAMIN. wyścigu dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids. 1 Cel imprezy REGULAMIN wyścigu dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids 1 Cel imprezy 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa w Gdyni. 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród dzieci.

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UC H W A Ł A Nr XIV/114/04 RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 czerwca 2004 roku

UC H W A Ł A Nr XIV/114/04 RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 czerwca 2004 roku UC H W A Ł A Nr XIV/114/04 RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo