Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach"

Transkrypt

1 PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu Herby gmin partnerskich na rondzie w Liederbach Straßenfest - stoisko naszej gminy Wspólne zdjêcie przed odjazdem paÿdziernik

2 Do ynki 2008 Pietrowice Wielkie Cyprzanów Maków - do ynki gminne erdziny Paw³ów Samborowice Lekartów - biesiada do ynkowa Krowiarki Maków - do ynki gminne 2 paÿdziernik 2008

3 Zmiany czêstotliwoœci wywozu œmieci ju od 2009 r. Bol¹cy problem podwy ki cen œmieci, jaka mia³a miejsce w 2008 r. pomimo wielu zapowiedzi polityków oraz monitów ze strony gminy, nie zosta³ rozwi¹zany. Nie dokonano zmiany rozporz¹dzenia reguluj¹cego wysokoœæ op³aty œrodowiskowej, a nawet s³ychaæ w prasie fachowej, e kolejne projekty rozporz¹dzenia przewiduj¹ kolejny jej wzrost. Chc¹c wyjœæ naprzeciw sugestiom mieszkañców, dotycz¹cych zmiany czêstotliwoœci wywozu kub³ów, Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwali³a zmianê uchwa³y o czystoœci i porz¹dku w gminie, polegaj¹c¹ na wprowadzeniu wywozu tylko raz w miesi¹cu w okresie miesi¹ca: czerwca, lipca, sierpnia i wrzeœnia. Pozwala to mieszkañcom w w/w miesi¹cach letnich wywoziæ kube³ tylko raz w miesi¹cu. Jest to jednak pewna mo liwoœæ zmiany umowy, a nie obowi¹zek. W miesi¹cu listopadzie u so³tysów, jak i w Urzêdzie Gminy bêd¹ do podpisania stosowne aneksy do umowy na wywóz œmieci. Podpisanie ich w miesi¹cu listopadzie i grudniu tego roku pozwoli na uwzglêdnienie zmian czêstotliwoœci wywozu w ksi¹ eczce na œmieci na 2009 r. Sekretarz Gminy Adam Wajda 80 lat FF Metjendorf Na zaproszenie zarz¹du Freiwilige Feuerwehr Metjendorf w dniach sierpnia, grupa pietrowickich stra aków uda³a siê do Niemiec, by wzi¹æ udzia³ w uroczystoœciach jubileuszowych z okazji 80-lecia istnienia tamtejszej jednostki. Po przyjeÿdzie przywitano nas smutn¹ wiadomoœci¹, e zmar³ burmistrz gminy Wifelstede Friedrich Rippe, tote udaliœmy siê na pogrzeb. Pierwszego dnia odby³a siê zabawa w remizie stra- ackiej. Nastêpnego dnia zwiedzaliœmy nowoczesn¹ mleczarniê, która przerabia 2,7 mln litrów mleka na dobê-dla nas coœ niewyobra alnego. Pod tym wzglêdem zak³ad plasuje siê w pierwszej dziesi¹tce na rynku niemieckim. Gospodarze chcieli nam pokazaæ równie stacjê wytwarzania biogazu, ale fatalna pogoda uniemo liwi³a jej obejrzenie. Wieczorem zostaliœmy zaproszeni do klubu strzeleckiego, gdzie wszyscy mogli sprawdziæ swoje oko podczas strzelania z wiatrówki. W niedzielê odby³a siê uroczystoœæ oficjalna i festyn stra acki. Odwiedziny w Metjendorf uda³y siê jak nale y i tylko ci, którzy nie jechali, niech a³uj¹. Jan Herud ŒWIÊTO ŒW. MARCINA W SAMBOROWICACH Niedziela 9 listopada 2008 r. od godz SZKOLNA SALA SPORTOWA W PROGRAMIE: nabo eñstwo ku czci œw. Marcina w koœciele parafialnym dzieciêcy korowód i inscenizacja legendy o œw. Marcinie na placu przy szkole rodzinna biesiada z zespo³em Bailar na sali sportowej zabawa taneczna ATRAKCJE: poczêstunek dla dzieci rogale œw. Marcina wiejskie specja³y: ciasteczka, pieczone jab³ka, chlyb z fetym, urek, kocio³ek z ogniska grzane wino, miodówka i ch³odne napoje loteria z super nagrodami dzieciêce wystêpy taneczne Organizatorzy - Parafia Samborowice - gor¹co zapraszaj¹!!! Dochód z imprezy przeznaczony na parafialne cele charytatywne Powstan¹ nowe miejsca pracy na terenie Gminy Budowa hali produkcyjnej Eko-Okien postêpuje bardzo szybko Z pewnoœci¹ wielu mieszkañców gminy, obserwowa³o postêpy prac przy powstawaniu nowego zak³adu pracy w Kornicach. Trudno dzisiaj nie zauwa yæ widocznej z daleka bry³y hali wraz z budynkiem administracyjnym o powierzchni ponad 7 tysiêcy m2. Inwestorem buduj¹cym ten ogromny zak³ad jest firma Eko- Okna z Raciborza. Po kilku latach przymierzania siê do tej inwestycji w koñcu zosta³a rozpoczêta. W halach bêd¹ zamontowane nowoczesne linie do produkcji okien i szyb. Z informacji uzyskanych od inwestora wynika, e rozpoczêcie produkcji w nowym zak³adzie planowane jest na I kwarta³ 2009 r. Miejmy nadziejê, e kolejne miejsca pracy w gminie pozwol¹ powróciæ wielu osobom z migracji zarobkowej oraz zaowocuj¹ brakiem koniecznoœci wyjazdu kolejnych mieszkañców za chlebem poza granice kraju. Sekretarz Gminy Adam Wajda Firma EKO-OKNA zatrudni pracowników produkcji (ok.150 osób) do hali produkcyjnej w Kornicach Firma oferuje wynagrodzenie min z³ netto, darmowe dojazdy do pracy z Raciborza i Kietrza. Kontakt pod nr telefonu lub paÿdziernik

4 90 lat LKS Cyprzanów Pocz¹tki klubu siêgaj¹ lat miêdzywojennych. Tu po zakoñczeniu dzia³añ na frontach I wojny œwiatowej powsta³a w Janowicach pierwsza dru yna pi³ki palantowej. Za³o y³ j¹ w 1918 roku nauczyciel janowskiej szko³y wiejskiej Franz Schneider. W tym czasie palant szybko zyskiwa³ ogromn¹ popularnoœæ w powiecie. ycie sportowe kwit³o na wielu festynach bra- ³o udzia³ nawet do 25 dru yn. W latach LKS pod przewodnictwem Bernarda Szwarca zrzesza³ ponad 70 osób. W roku 1927 seniorzy awansowali z klasy A do I ligi œl¹skiej, a w roku 1929 osi¹gnêli mistrzostwa Œl¹ska. W klubie oprócz palanta uprawiano lekkoatletykê, g³ównie biegi d³ugodystansowe. Dzia³alnoœæ klubu zosta³a przerwana II wojn¹ œwiatow¹, a wznowiono j¹ w 1947 r. i reaktywowano dru ynê palanta, która w 1948 r zdoby³a tytu³ mistrza powiatu raciborskiego. Dzia³a³a ona w klubie a do roku 1980, kiedy to rozegra³a ostatni mecz ze Silesi¹ Rybnik o mistrzostwo Polski, w tym te roku dru yna przekszta³ci³a siê w dru ynê softballa, a nastêpnie w 1984 r w dru ynê baseballow¹. Najwiêkszy sukces dru yna osi¹gnê³a w roku 1985 kiedy zdoby³a wicemistrzostwo Polski. Dokonali tego: Henryk, Joachim i Sebastian Œciborscy, Gerard Bula, Alfred Otlik, Joachim Jaszek, Jan Rzytki, Gerard Trojañski, Piotr Spata i Bernard Stanke. Na uwagê zas³uguj¹ indywidualne sukcesy naszych baseballistów, wspomniany Jan Rzytki, Krystian Œciborski, Bernard Stanke, Waldemar Stanke i Piotr Smuda byli powo³ywani do kadry narodowej Polski. Poza tym jako junior Adam Trojañski uczestniczy³ w Mistrzostwach Europy, a Piotr Smuda by³ uczestnikiem Mistrzostw Œwiata grupy B we W³oszech. Na uwagê zas³uguje te fakt, e w LKS dzia³a³a równie eñska dru yna softballa, jak równie sekcja tenisa sto³owego. Zawodnicy tenisa grali w raciborskich ligach C i B. Najwiêksze sukcesy jako tenisista odniós³ Ginter Kotula, który gra³ w lidze okrêgowej. Na pocz¹tku lat 70 okres prosperity zaczê- ³a prze ywaæ pi³ka no - Uczestnicy meczu baseballa na imprezie 90-lecia LKS Cyprzanów na. W Cyprzanowie nie zabrak³o jej entuzjastów, którzy zdecydowali siê utworzyæ dru ynê pi³karsk¹. Dosz³o do tego w 1972 roku, a inicjatorami tego wydarzenia byli: Gerard Bolik, Alfred Mastalerz, Antoni Wieczorek, Rudolf Górecki, Edward G³ówczak, Lucjan Kondys, Józef Tatara. Pierwszym wiceprezesem do spraw sekcji pi³karskiej wybrano Rudolfa Góreckiego. Pocz¹tkowo pi³karze Cyprzanów grali w raciborskiej klasie C z ró nym powodzeniem do 1980 roku. Wówczas to po raz pierwszy poznali smak awansu do wy szej ligi klasy B, w której grali do 2004 roku. W tamtych latach dru yna plasowa³a siê regularnie w czo³ówce rozgrywek, a kilkakrotnie przez d³ugi czas prowadzi³a w tabeli. Obecnie dru yna rozgrywa swoje mecze w grupie C. Kadra LKS Cyprzanów opiera siê na zawodnikach z Cyprzanowa, Lekartowa, erdzin i Pietrowic Wlk. Dru- ynê seniorów i trampkarzy prowadzi Wilhelm Chory. Na uwagê zas³uguje fakt, e dziêki znacznemu zaanga owaniu cz³onków i sympatyków klubu, jak i pomocy Szóstka Cyprzanowa z miêdzynarodowego turnieju z okazji 90-lecia LKS Cyprzanów gminy Pietrowice Wlk. LKS w ostatnich latach znacznie poprawi³ warunki uprawiania sportu w Cyprzanowie. Nowo powsta- ³y obiekt socjalny s³u y na imprezy sportowe, jak i na dzia³alnoœæ innych organizacji Cyprzanowa i Lekartowa. Z okazji obchodów 90-lecia LKS Cyprzanów w dniach od do r. zorganizowano piknik sportowo-rozrywkowy, na którym rozegrano dwa ligowe mecze pi³ki no nej z Grzegorzowicami (0:5) i Raszczycami (4:0) oraz mecz trampkarzy z Gamowem. W trakcie imprezy odby³ siê miêdzynarodowy dwudniowy turniej szóstek pi³karskich, który wzbudzi³ wielkie zainteresowanie. Zwyciêzcami turnieju zosta³a dru yna oparta na m³odzie ówce z Pietrowic Wielkich. Odby³y siê te pokazowe mecze w pi³ce palantowej i baseballu. Nie zabrak³o równie uczczenia jubileuszu uroczyst¹ msz¹ w Koœciele Parafialnym. W³adze Gminy Pietrowice Wlk., Starostwa Powiatowego oraz Podokrêgu Racibórz wrêczy³y na rêce Zarz¹du LKS pami¹tkowe puchary. Bardzo ambitnie zarz¹d potraktowa³ czeœæ artystyczn¹, w ramach której wyst¹pili: zespó³ folklorystyczny ê czok z Zawady Ksi¹ êcej, Chór Cantate z Paw³owa, zespó³ wokalno-instrumentalny z Cyprzanowa, dzieci ze szko³y podstawowej w Samborowicach, przedszkolaki z Cyprzanowa oraz zespo³y profesjonalne Kwaœnica Bavarian Show, Relax, Jantar na bis, Meteor, Barbados, Ladis i show Ogieñ i muzyka. Ca³¹ czêœæ artystyczn¹ przygotowa³ i prowadzi³ Witold Kolowca. Nie brakowa³o atrakcji dla dzieci i doros³ych. Zarz¹d klubu dziêkuje za pomoc wszystkim, którzy brali udzia³ w organizacji Jubileuszu. G. Bula 4 paÿdziernik 2008

5 Urodziny OSP Pietrowice Wielkie W dniach 12 i 13 lipca cz³onkowie Ochotniczej Stra y Po arnej Pietrowice Wielkie obchodzili 125 rocznicê za³o enia swojej jednostki, co datowane jest 10 marca 1883r. 23 marca 1883r. zwo³ane zosta³o pierwsze walne zebranie, na którym przyjêto statut. W sk³ad stra y wesz³o 25 cz³onków. Od za³o enia jednostka dzia³a³a w wielu akcjach po arniczych m.in. w dniach grudnia 1936r. walczono z bardzo groÿnym po arem w roszarni lnu w Pietrowicach Wielkich. Gaszenie po aru utrudnia³y potê ne mrozy dochodz¹ce do -30 stopni, które powodowa³y zamarzanie ujêæ wodnych, a nawet linii gaœniczych. Druga tak powa na akcja to po ar zbiornika ropy w rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach w dniach czerwca 1971r.; o tej akcji mówiono i pisano póÿniej: "Powrócili z piekie³". Bra³y w W uroczystoœciach uczestniczy³y sztandary wszystkich gminnych OSP niej udzia³ najlepsze wówczas jednostki województw bielskiego, katowickiego i opolskiego. Kolejna trudna akcja to po ar lasu w KuŸni Raciborskiej, tam walczono z ywio³em ponad 2 tygodnie. W dowód licznych zas³ug i dobrej organizacji jednostka zosta³a odznaczona Z³otym Znakiem Zwi¹zku OSP w 1983r., a tak e w 1995r. przyjêta do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego. Uroczystoœci jubileuszowe z okazji 125- lecia OSP rozpoczê³y siê w sobotê 12 lipca zabaw¹ taneczn¹ na placu GS-u. W niedzielê 13 lipca o godzinie 9.30 zosta³a odprawiona uroczysta dziêkczynna msza œwiêta. Po mszy odby³ siê apel poleg³ych i zmar- ³ych stra aków. Nastêpnie poœwiêcono nowy wóz bojowy Mercedes. Po obiedzie na odnowionym placu przed remiz¹ odby³ siê uroczysty apel. Wyró niaj¹cym siê cz³onkom OSP zosta³y wrêczone odznaczenia stra ackie. Udekorowani zostali równie cz³onkowie i cz³onkinie M³odzie owej Dru- yny Po arniczej. Po apelu wszyscy uczestnicy przemaszerowali ulicami Pietrowic. Podczas uroczystego apelu Przemarsz zakoñczy³ siê na placu GS-u, gdzie trwa³ ju festyn rodzinny. W czasie festynu wyst¹pili Toby z Monachium oraz Francesco Napoli. Festyn zakoñczy³ siê pokazem sztucznych ogni. Na zaproszenie zarz¹du w uroczystoœciach jubileuszowych wziêli udzia³ nasi przyjaciele ze Stra y Po- arnej z Metjendorf. Byli mile zaskoczeni tym, co prze yli w Pietrowicach Wielkich. W roku jubileuszowym jednostka OSP Pietrowice Wielkie dysponuje trzema wozami bojowymi: Mercedesem GCBA 5/24, Mercedesem GBA 3,2/16 i Magirusem GLAM 8+8. W sk³ad jednostki wchodzi 52 cz³onków czynnych. Powo³ano jednostkê operacyjno-techniczn¹ w iloœci 24 osób. Jednostka posiada równie Dru ynê M³odzie ow¹ w sk³adzie 19 osób, dlatego mo - na stwierdziæ, e nasza jubilatka ma siê dobrze. Jan Herud Cennik op³at za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich oraz jej zaplecza 1. Stawki korzystania z hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich oraz jej zaplecza, z zastrze eniem pkt. 2: Lp Grupa do 30 osób (w tym: korzystanie z powierzchni hali, wyposa enia typu bramki, kosze, siatki, oœwietlenie, korzystanie z szatni, sanitariatów) Grupa od 30 do 50 osób (w tym: korzystanie z powierzchni hali, wyposa enia typu bramki, kosze, siatki, oœwietlenie, korzystanie z szatni, sanitariatów) Grupa powy ej 50 osób (w tym: korzystanie z powierzchni hali, wyposa enia typu bramki, kosze, siatki, oœwietlenie, korzystanie z szatni, sanitariatów) Imprezy o charakterze masowym, zawody sportowe, turnieje itp. Op³ata za 1,5 godz. 35,00 z³ 65,00 z³ 110,00 z³ Op³ata za ka de dodatk. 0,5 godz. 10,00 z³ 20,00 z³ 30,00 z³ Cena do negocjacji 2. Za korzystanie z pryszniców - 20 z³ 3. Zgodnie z Uchwa³¹ Nr XL/403/2006 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 1 wrzeœnia 2006r. w sprawie regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich odp³atnoœci za korzystanie z hali sportowo-widowiskowej nale y dokonaæ gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy Pietrowice Wielkie lub przelewem na konto bankowe: BS O/Pietrowice Wielkie przed wejœciem na obiekt. 4. Osoba do kontaktu: Wilibald Pawlasek tel paÿdziernik

6 Dzieñ sportu-dniem roweru Pietrowice Wielkie Dzieñ sportu dniem roweru pod takim has³em odby³o siê r. œwiêto szkolnego sportu w Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich. Impreza ta sta³a siê pretekstem do ukazania nie tylko atrakcyjnych form aktywnoœci fizycznej, ale tak e do ukazania historii roweru, zasad bezpiecznego poruszania siê rowerem po drogach, czy te do spojrzenia na tematykê kolarstwa przez pryzmat fizyki i matematyki. W ramach dnia roweru odby³o siê wiele ciekawych imprez zwi¹zanych z promowaniem aktywnoœci fizycznej, np.: pokaz sztuki walki Aikido (Szko³a Aikido z Raciborza), pokaz umiejêtnoœci akrobacji rowerowych w wykonaniu uczniów gimnazjum Zespó³ DDteam (Przemek Kolowca, Denis Migus, Kamil Muszol), pokaz jazdy na rowerach jednoko³owych (Denis Chory, Daniel Mastyga), pokaz akrobacji motorowych w wykonaniu Damiana Piwowarskiego, pokaz mody kolarskiej, czy te pokaz ró nych typów rowe- Do ynki w erdzinach zdjêcie na stronie 2 W niedzielê 14 wrzeœnia w erdzinach odby³y siê Do ynki Wiejskie. Starostami do ynek zostali Teresa i Joachim Neuwerth. Do ynki rozpoczê³y siê w kaplicy œw. Antoniego msz¹ œw. dziêkczynn¹ za zebrane plony. Po mszy w uroczystym korowodzie wszyscy przemaszerowali na plac do ynkowy obok re- Radoœæ dzieci - nasz¹ radoœci¹ Kornice W sobotnie popo³udnie, w ostatnim dniu maja, w miejscu biwakowym przy œwietlicy wiejskiej w Kornicach zebra- ³o siê najm³odsze pokolenie korniczan. Nasze pociechy w wieku od lat kilku do kilkunastu spotka³y siê tutaj na wspólnym œwiêtowaniu Dnia Dziecka. I choæ nie by³o tutaj ogromnej karuzeli ani dmuchanych zamków, dzieci bawi³y siê doskonale, zadowolone, e to popo³udnie nale y tylko do nich. Na te okazjê przygotowano wiele ro - nych konkursów i ka de dziecko mog³o wzi¹æ w nich udzia³. Najpierw, w ramach rewan u za rok ubieg³y, postanowiono spróbowaæ si³ w przeci¹ganiu liny. Nie- rów. Dzieñ sportu dniem roweru jest tak- e jedn¹ z form integracji wielu przedmiotów nauczania takich jak: fizyka, matematyka, technika, wos, wf czy te wychowanie prozdrowotne. W ramach Dnia roweru uczniowie przygotowali stoiska, na których mo na by³o zaobserwowaæ wiele zjawisk i praw fizycznych wystêpuj¹cych w kolarstwie, np.: obserwowaæ ruch ko³a rowerowego w œwietle stroboskopowym, wyznaczyæ liczbê pi na podstawie pomiarów ko³a rowerowego, czy te przeœledziæ zjawiska optyczne wystêpuj¹ce w technice oœwietleniowej roweru (odblaski, lampki LED). Podczas tej imprezy odby³ siê tak e pokaz udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu Szkolnego Ko³a PCK, a tak e spotkanie z policjantem poœwiêcone zasadom bezpiecznego poruszania siê rowerzysty na drodze. Projektodawcami Dnia roweru byli nauczyciele z pietrowickiego gimnazjum: Jan Tokar i Robert Antczak. Jan Tokar Wszystkich rozweseli³y konkursy i zabawy 6 paÿdziernik 2008 Daniel Mastyga - pokaz jazdy na rowerze jednoko³owym mizy OSP. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas: Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek, Sekretarz Gminy i zarazem Radny Powiatowy Adam Wajda oraz Radny Powiatowy Leonard Malcharczyk. Na placu do ynkowym, pomimo ch³odnej pogody, zgromadzi³o siê wielu mieszkañców i przyby³ych goœci, tak, e wszystkie miejsca siedz¹ce zosta³y zajête. Swój wystêp artystyczny pokaza³a m³odzie z erdzin, która swoim przedstawieniem Romeo i Julia po œl¹sku zachwyci³a ca³¹ publicznoœæ. Nastêpnie swój wystêp zaprezentowa³a grupa kabaretu œl¹skiego Dwa Kamraty, która tak e swoimi œl¹skimi piosenkami rozbawi³a publicznoœæ. Wieczorem rozpoczê³a siê zabawa, na której zagra³ miejscowy zespó³ Swoi i tak zachêci³ ludzi do tañca, e ca³a impreza skoñczy³a siê grubo po pó³nocy. Za przygotowanie do ynek dziêkujemy wszystkim: panu Wójtowi, panu Sekretarzowi, kucharkom za ko³ocz i pyszn¹ kuchniê, stra akom za przygotowanie placu, mieszkañcom za przystrojenie wioski i podarowane losy oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do przygotowania do ynek w erdzinach. (d) stety, znów grupa doros³ych zosta³a bezapelacyjnie pokonana przez swoich potomków. PóŸniej przyszed³ czas na inne konkurencje, ale tak naprawdê wcale nie liczy- ³o siê to kto pierwszy, ale eby wspólnie dobrze siê bawiæ. Jesteœmy dumni z naszych dzieci, bo w tym dniu pokaza³y, e w dzisiejszym œwiecie przemocy gier komputerowych one maj¹ serca czyste, gotowe do radoœci i zabawy. g.s.

7 Rodzinny Festyn w Gródczankach 29 czerwca w piêkne niedzielne popo- ³udnie po raz kolejny w Gródczankach odby³ siê coroczny festyn. W programie imprezy znalaz³y siê miêdzy innymi: turniej pi³karski, zabawy dla dzieci, loteria Zuzka, zabawa taneczna. Rozegrane mecze pomiêdzy dru ynami z czeskiego Trebomia, Pietrowic Wielkich, Kietrza oraz gospodarzami cieszy³y siê du ym zainteresowaniem licznej publicznoœci, która nagradza³a strzelone bramki brawami. Zwyciêzcy turnieju - dru- yna z Pietrowic Wielkich -otrzyma³a puchar ufundowany przez so³tysa Gródczanek. Gdy zawody sportowe zakoñczono emocje wcale nie opad³y, nowych wra eñ dostarczy³o losowanie Zuzki, obfituj¹ce w wiele nagród. Równie zadbano o najm³odszych, dla których przygotowano rozmaite zabawy, uczestnicy gier nagradzani byli s³odkimi nagrodami. Zmagania dzieci wywo³ywa³y wœród rodziców sporo emocji, które okazywane by³y g³oœnym dopingiem. Mi³o by³o popatrzeæ na zaanga owanie ma³ych sportowców. A samym dzieciom rywalizacja przynios³a wiele szczêœcia i radoœci. Organizatorzy w sposób wzorowy zadbali o swoich goœci, oddaj¹c im do dyspozycji œwietnie zaopatrzony bufet, w którym serwowano napo- S³onecznie i kabaretowo Kornice Jak co roku, tak i tym razem, festyn rodzinny w Kornicach zgromadzi³ wielu mieszkañców naszej gminy. Tradycyjnie przygrzewa³o mocno s³oñce, wabi¹c pod namiot wszystkich spragnionych napoju i rozrywki. W tym roku program festynu mia³ 3 mocne punkty: festyn rozpoczê³o swoim wystêpem trio z Raciborza. Wokaliœci wywodz¹cy siê ze znanego raciborskiego Mira u i grupy Atlantyda przypomnieli znane i lubiane utwory obecnych i dawnych wykonawców. W prawdziwie dobry nastrój wprawi³a wszystkich swoim repertuarem Biesiada Olzañska, której liderka znów da³a siê poznaæ jako aktorka kabaretowa, wywo³uj¹c swoimi skeczami salwy œmiechu. Ju po raz drugi, ale mamy nadziejê, e nie ostatni, zaszczyci³ nas zespó³ taneczny REFLEX z Paw³owa. Ciekawe uk³ady choreograficzne, figury na pograniczu akrobatyki i oryginalne stroje to coœ, co zawsze z przyjemnoœci¹ siê ogl¹da i podziwia. Festyn zamknê³a, równie tradycyjnie, zabawa taneczna i pokaz sztucznych ogni. Mamy nadziejê, e Zmagania dzieci wzbudzi³y wiele emocji je, domowe wypieki, s³odycze, kie³baski z ro na, chleb ze smalcem. Goœciom festynu niczego nie brakowa³o. O muzyczn¹ oprawê imprezy zadba³ zaproszony zespó³ muzyczny, który skutecznie zaprosi³ wszystkich do tañca. Bawiono siê œwietnie, w zabawie uczestniczy³y dzieci, rodzice i dziadkowie. Organizatorom imprezy uda³o siê stworzyæ rodzinn¹ atmosferê, któr¹ uczestnicy bêd¹ ka dy znalaz³ dla siebie coœ ciekawego i bêdzie chcia³ do nas wróciæ w przysz³ym roku, czego sobie i Wam ycz¹......organizatorzy Festynu Zespó³ REFLEX zaprezentowa³ ciekawe uk³ady taneczne mi³o wspominaæ, tym bardziej, e wœród codziennych obowi¹zków nie mamy zbyt wiele okazji do spêdzenia czasu w gronie rodziny i przyjació³. Wszystkim przyby³ym goœciom dziêkujemy, a nieobecni niech a³uj¹. Zapraszamy wszystkich na przysz³oroczny festyn w Gródczankach! K. Chrzanowski Z sesji Rady Gminy W dniu 08 wrzeœnia b.r. odby³a siê XVII Sesja Rady Gminy Pietrowice Wielkie, na której podjêto m.in. uchwa³y: 1) w sprawie wyra enia zgody na odp³atne nabycie od Gminnej Spó³dzielni Pietrowice Wielkie nieruchomoœci o pow. 0,8399 ha 2) w sprawie powo³ania zmiany Regulaminu czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie 3) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoœci w ramach pomocy de minimis 4) w sprawie wynagrodzenia wójta gminy Pietrowice Wielkie 5) w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Pietrowice 6) w sprawie zwolnieñ z op³at za wpis w ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej 7) w sprawie zmiany Statutu Gminy 8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu œl¹skiemu na realizacjê zadania w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich paÿdziernik

8 Zawody konne w Krowiarkach W dniach 28 i 29 czerwca "Zielone Centrum" w Krowiarkach by³o miejscem, gdzie zapocz¹tkowano now¹, i mam nadziejê, ju cykliczn¹ imprezê, której motywem przewodnim by³y zawody konne, ze skokami przez przeszkody. Organizatorami festynu byli: Rada So- ³ecka, Urz¹d Gminy oraz Spó³ka Kalydna, która przywraca dawny blask naszemu pa³acowi, co, przy tej okazji, przedstawi³a w postaci prezentacji multimedialnej dla szerszej publicznoœci. Spó³ka Kalydna by³a tak e autorem wspania³ej niespodzianki przygotowanej dla naszych milusiñskich. Zakupi³a tzw. "dmuchañce", tj. zje d alniê i dmuchany zamek, z których dzieci korzysta³y i bêd¹ mog³y korzystaæ bezp³atnie w przysz³oœci, podczas podobnych imprez w Krowiarkach. Kolejn¹ atrakcj¹ dla najm³odszych byli klowni, którzy rozdawali dzieciom s³odycze i prezenty. GwoŸdziem programu by³y popisy konne, które wszystkim bardzo przypad³y do gustu, o czym œwiadczy³y t³umy wokó³ areny zawodów. Ca³e zawody skoków konnych zorganizowa³ i poprowadzi³ pan Stanis³aw Zuch z Bukowa. W Krowiarkach startowa³o ok. 30 koni, z czego wiêkszoœæ przyjecha³a do nas z Czech. Dlatego naszym po³udniowym s¹siadom, za ich zaanga owanie, nale ¹ siê s³owa uznania. Czesi górowali nad nami nie tylko liczebnie, ale tak e jakoœciowo", bo prawie wszystkie puchary, ufundowane przez Wójta Gminy pana Andrzeja Wawrzynka oraz zwi¹zane z Motywem przewodnim festynu w Krowiarkach by³y zawody konne tym gratyfikacje trafi³y do ich r¹k. Zwyciêscy goœcie obiecali, e za rok znowu u nas wystartuj¹. Nale y mieæ tylko nadziejê, e podczas kolejnych zawodów nasza rodzima braæ konna stanie na wysokoœci zadania i stawi im czo³a w sportowej rywalizacji. Festyn, prowadzony przez pana Leonarda Malcharczyka, oferowa³ tak e inne atrakcje. Przewa nie w przerwach pomiêdzy poszczególnymi konkurencjami, wystêpowali zaproszeni przez organizatorów artyœci. Jako pierwszy zaprezentowa³ siê zespó³ "PROGRES" z Cyprzanowa prowadzony przez pana Witolda Kolowcê. Oko³o godziny odby³ siê pokaz walk rycerskich, przygotowanych przez Bractwo Rycerskie z Raciborza. Potem kolejno ze swoim programem wyst¹pili: Piotr Scholz wraz ze swoim kamratem oraz zespó³ "DUO FENIKS". Po ich wystêpach nast¹pi³a wspomniana wy ej prezentacja pa³acu, przeprowadzona przez architekta- pana Przemys³awa Batoga i Martina Pawlika - autora strony internetowej o Krowiarkach i pa³acu (www.krowiarki.de). Podobne informacje oraz aktualnoœci znajduj¹ siê na stronie Uzupe³nieniem programu festynu, by³ wspaniale zaopatrzony bufet i najlepsza w powiecie "ZUSKA", która nie narzeka³a na brak klientów. Najbardziej wytrwali uczestnicy festynu, po obejrzeniu meczu fina³owego Mistrzostw Europy w pi³ce no nej, bawili siê do pó³nocy na zabawie tanecznej. Pomimo wielu obaw, jak to zawsze bywa przy organizacji nowego rodzaju imprezy, zabawa by³a bardzo udana. Ju dzisiaj, w imieniu organizatorów, zapraszam w czerwcu do Krowiarek, aby podczas wspania³ej zabawy, ogl¹daæ popisy jeÿdÿców na swoich znakomitych wierzchowcach. Na pewno nie bêdzie to czas stracony. A.O. Fundusz Alimentacyjny Na mocy upowa nienia Wójta œwiadczeniami z funduszu alimentacyjnego w naszej gminie nadal zajmowaæ siê bêdzie Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys³uguj¹ na dziecko do ukoñczenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze œwiadczenia przys³uguj¹ do ukoñczenia 25 lat pod warunkiem, e uczy siê ono w szkole lub szkole wy szej. Na dziecko posiadaj¹ce orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, którego rodzic nie p³aci zas¹dzonych alimentów, œwiadczenia przys³uguj¹ bez wzglêdu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, je eli w okresie dwóch miesiêcy przed z³o eniem wniosku o œwiadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwowa³ pe³nej nale noœci z ty- tu³u zaleg³ych i bie ¹cych zobowi¹zañ alimentacyjnych. Bezskutecznoœæ egzekucji potwierdza komornik s¹dowy odpowiednim zaœwiadczeniem. Mo na je od komornika uzyskaæ samemu lub wyst¹piæ o ich uzyskanie przez organ w³aœciwy wierzyciela tj.: Urz¹d Gminy lub Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, w którym osoba ubiega siê o œwiadczenie z funduszu alimentacyjnego. Œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys³uguj¹ w kwocie bie ¹co zas¹dzonych alimentów, ale nie mog¹ wynieœæ wiêcej ni po 500 z³ na ka de z uprawnionych do alimentów dzieci. Œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane s¹ na tzw. okresy œwiadczeniowe, trwaj¹ce 12 miesiêcy od 1 paÿdziernika do 30 wrzeœnia nastêpnego roku 8 paÿdziernik 2008 kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mog¹ sk³adaæ ju od 1 sierpnia. Prawo do œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys³uguje, je eli przeciêtny miesiêczny dochód netto na osobê w rodzinie w roku poprzedzaj¹cym okres œwiadczeniowy nie przekracza 725 z³. Ustalaj¹c prawo do œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 paÿdziernika 2008 r. do 30 wrzeœnia 2009 r. brany jest pod uwagê dochód uzyskany przez cz³onków rodziny w 2007 r. Wszelkie informacje dot. funduszu alimentacyjnego mo na uzyskaæ pod numerem telefonu lub osobiœcie w budynku Urzêdu Gminy, pokój nr 10. Kierownik GOPS w Pietrowicach Wielkich Ewa Paletta

9 Informacja dla m³odzie y ucz¹cej siê i studiuj¹cej Wspó³czesny œwiat wymaga od osób wchodz¹cych w ycie zawodowe szerokich horyzontów myœlowych, szerokich kwalifikacji, wielostronnoœci i doœwiadczenia. Dlatego jest bardzo istotne, by wykorzystywaæ wszelakie istniej¹ce mo - liwoœci, by osi¹gn¹æ taki stan rozwoju osobowego. Temu s³u ¹ wszelkiego rodzaju stypendia, kursy i seminaria, zwiêkszaj¹ce konkurencyjnoœæ pracobiorcy na rynku pracy. Dziœ chcia³bym zwróciæ uwagê na dwa programy, które daj¹ takie mo liwoœci: 1. Programy DAAD, czyli Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD jest stowarzyszeniem niemieckich szkó³ wy szych i zwi¹zków studenckich, za³o onym w 1925 roku i ponownie powo³anym do ycia w 1950 roku. Centralna siedziba DAAD mieœci siê w Bonn, natomiast na ca³ym œwiecie dzia³a szereg przedstawicielstw i Centrów Informacyjnych DAAD, w tym przedstawicielstwo DAAD w Warszawie. DAAD przyznaje indywidualne stypendia krótko- i d³ugoterminowe, finansuje podró e grupowe i oddelegowanie naukowców, niemieckich docentów i lektorów na zagraniczne uczelnie. Wyboru stypendystów i zas³uguj¹cych na wsparcie projektów dokonuj¹ komisje kwalifikacyjne (ponad 90), w których pracuje honorowo oko³o 570 niemieckich i zagranicznych nauczycieli akademickich. Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie istnieje od 1997 roku. Zgodnie z ww. za- ³o eniami poœredniczy ono w nawi¹zywaniu i utrzymywaniu bliskich kontaktów miêdzy polskimi i niemieckimi uczelniami oraz informuje, zarówno Polaków jak i Niemców, odpowiednio o mo liwoœciach studiowania i prowadzenia badañ naukowych w Niemczech czy w Polsce, a tak e o stypendiach DAAD. Bli sze informacje o programach stypendialnych DAAD oraz o dzia³alnoœci Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie znajdziecie Pañstwo na stronie Termin ubiegania siê o stypendia mija w zale - noœci od rodzaju stypendium 17 listopada albo 15 grudnia 2008 roku. 2. Konferencja M³odzie owa Zwi¹zku M³odzie y Mniejszoœci Niemieckiej. Tegoroczna konferencja odbêdzie siê w dniach od r r. w hotelu RA- GOS w Raciborzu, ul. Koœciuszki 38, Racibórz, Tematami wiod¹cymi bêd¹ miêdzy innymi: - Autoprezentacja - Stres Projekt skierowany jest do m³odzie y w wieku od 16 do 30 lat. Koszt uczestnictwa w projekcie wynosi 28 PLN. Organizatorzy zapewniaj¹ nocleg i wy ywienie. Bli sze informacje znajdziecie na stronie Proponujê zapoznaæ siê z tym programami i z nich skorzystaæ. Leonard Malcharczyk Mecz Kawalerowie na onatych Dnia 10 sierpnia w erdzinach rozegrano coroczny, tradycyjny ju mecz pomiêdzy Kawalerami a onatymi mieszkañcami erdzin zorganizowany przez OSP erdziny. W tym dniu dopisa³a pogoda, wiêc graj¹cych, jak i kibicuj¹cych, na wiejskie boisko w erdzinach przyby³o bardzo du o. Trwaj¹ca prawie dwie godziny rywalizacja sportowa dostarczy³a zarówno graczom, jak i kibicom niezwyk³ych emocji. Mecz zakoñczy³ siê remisem 4:4, na- tomiast w rzutach karnych lepsi okazali siê Kawalerowie. W tym roku po raz pierwszy pi³karze zagrali w koszulkach sportowych z napisem erdziny (Kawalerowie w komplecie ó³tym, onaci w komplecie czerwonym), za co jeszcze raz sk³adamy podziêkowania sponsorom za zakup tych koszulek. Tak e po raz pierwszy zasilanie elektryczne na boisku by³o dostarczone przez agregat pr¹dotwórczy zakupiony w tym roku przez Urz¹d Gminy erdziny dla OSP erdziny, by³a wiêc i muzyka i pyszne frytki dla dzieci. Fajnie jest, jak mieszkañcy erdzin chêtnie i licznie przybywaj¹ na boisko, bo przy rywalizacji sportowej mo na tak e porozmawiaæ o problemach i radoœciach dnia codziennego. Dziêkujemy tak e Urzêdowi Gminy za zakupione napoje dla pi³karzy, a wszystkich chêtnych zapraszamy na mecz w nastêpnym roku. Stra acy OSP erdziny Kawalerowie. Od lewej - stoj¹: Pientka Mateusz, Witeczek Mateusz, Siara Krystian, Pawlik Marian, Benek Miros³aw, Nowak Rajmund. Klêcz¹: Kalinicki ukasz, Mainusz Adrian, Afa Stefan, S³awik Dariusz, S³awik Damian, Paradowski Roman. onaci. Od lewej - stoj¹: Herud Dariusz, Franiczek Dariusz, Muszal Andrzej, Franiczek Krzysztof, S³awik Zygfryd, Grela Bernard, Pientka Roland. Klêcz¹: Zymla Adrian, Majewski Stefan, Marcinek Piotr, Szykowski Gerard, Majnusz Joachim, Pientka Rafa³ i Franiczek Bernard. paÿdziernik

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015

w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015 Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach ISSN 1234-222X Nr 6/2015 BEZP ATNY www.kozieglowy.com.pl w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015 WIEJSKIE KLIMATY, RODZINNY

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo