Tatrzañski Park Narodowy i Park Narodowy Berchtesgaden studium porównawcze zagospodarowania turystycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tatrzañski Park Narodowy i Park Narodowy Berchtesgaden studium porównawcze zagospodarowania turystycznego"

Transkrypt

1 Tatrzañski Park Narodowy i Park Narodowy Berchtesgaden studium porównawcze zagospodarowania turystycznego Marzena Prus ARTYKU Y / ARTICLE Streszczenie. W artykule porównano wybrane elementy zagospodarowania turystycznego dwóch górskich parków narodowych: Tatrzañskiego i Berchtesgaden, w szczególnoœci zaœ bazê noclegow¹, bazê gastronomiczn¹, rozk³ad najpopularniejszych szlaków turystycznych, po³o enie punktów informacji turystycznej, parkingów, kolejek linowych, infrastruktury narciarskiej. Poszczególne elementy zagospodarowania turystycznego zosta³y przedstawione w konfrontacji z wyznaczonymi w obu parkach strefami ochrony przyrody. S³owa kluczowe: zagospodarowanie turystyczne, parki narodowe, Tatrzañski Park Narodowy, Park Narodowy Berchtesgaden Abstract. Tatra National Park and Berchtesgaden National Park a comparative study of tourist facilities. The elements distinctive for Tatra and Berchtesgaden National Parks include principally: tourist accommodation, food service, tourist information points, parking areas, cableways, ski infrastructure. Both considered national parks are abundant with public and environmental accommodation facilities, which operate all year or seasonally. Additionally, this article takes into consideration accommodation prices per night and catering services. Essential elements of tourist development include mountain trails, which lengths in both parks are similar. However, the network of tourist information points is found to be denser in Berchtesgaden than in Tatra National Park. Mountain cableways and ski infrastructure are also considered in this study as most typical elements of tourist facilities. Finally, the distribution of all infrastructure and facilities is challenged with existing protected zones in both considered parks. Keywords: tourist facilities, national parks, Tatra National Park, Berchtesgaden National Park Wstêp Park Narodowy Berchtesgaden (PNB) jest jedynym parkiem narodowym w Niemczech po³o onym na obszarze o charakterze wysokogórskim. Tatrzañski Park Narodowy (TPN) jest analogicznym przypadkiem w Polsce. Oba parki posiadaj¹ zbli on¹ powierzchniê (TPN ha, PNB ha) oraz podobne wysokoœci bezwzglêdne. W obu parkach wydzielone zosta³y trzy strefy ochrony przyrody: w TPN strefy ochrony œcis³ej, czêœciowej i krajobrazowej, natomiast w PNB strefy Kernzone (strefa centralna), permanente Pflegezone (strefa ci¹g³ej ochrony) oraz temporäre Pflegezone (przejœciowej ochrony). Celem artyku³u jest porównanie wybranych elementów zagospodarowania turystycznego dwóch parków narodowych: Tatrzañskiego i Berchtesgaden, w szczególnoœci zaœ bazy noclegowej, bazy gastronomicznej, szlaków turystycznych, po³o enia punktów informacji turystycznej, parkingów, kolejek linowych, infrastruktury narciarskiej, w konfrontacji z strefami ochrony przyrody. Zagospodarowanie turystyczne parków narodowych opisali m.in. Kurek (2007); Kowalczyk, Derek (2010); zaœ zagospodarowanie turystyczne PNB m.in. Kurek (2004, 2007), Nationalpark- 74

2 plan (2001); zagospodarowanie turystyczne TPN m.in.: Partyka (2002); Ptaszycka-Jackowska (2007); Kiryluk (2005); Œliwiñski (2010). Ruch turystyczny w TPN omawiaj¹: Pociask-Karteczka, Baœcik (2007); Baœcik et al. (2007); Czochañski (2002); Czochañski, Szydarowski (2000). Zagospodarowanie turystyczne TPN i PNB W bie ¹cym opracowaniu wziêto pod uwagê 9 ogólnodostêpnych obiektów noclegowych w TPN: 8 schronisk górskich oraz 1 hotel górski. Obecnie na terenie PNB funkcjonuje 9 ogólnodostêpnych schronisk górskich oferuj¹cych us³ugi noclegowe. Ryc. 1 obrazuje po³o enie obiektów bazy noclegowej w TPN (A) oraz PNB (B) na tle stref ochrony przyrody. Ryc. 1. Schroniska ogólnodostêpne w TPN (A) i PNB (B) na tle stref ochrony przyrody Fig. 1. Mountain hostels available to the general public in Tatra National Park (A) and Berchtesgaden National Park (B) as compared with protected zones Najwy ej po³o one schronisko ogólnodostêpne w TPN to Piêæ Stawów (1 670 m n.p.m.), natomiast w PNB Watzmanhaus (1 930 m n.p.m.). Schroniska w PNB po³o one s¹ œrednio na wysokoœci m n.p.m., natomiast w TPN na m n.p.m. Ryc. 2 prezentuje po³o enie ogólnodostêpnych schronisk TPN i PNB. Ryc. 2. Po³o enie schronisk w parkach narodowych: Tatrzañskim i Berchtesgaden ( m n.p.m.) Fig. 2. Location of mountains hostels within Tatra National Park and Berchtesgaden National Park (meters AMSL) Studia i Materia³y CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 3 (28) /

3 Ryc. 3. Liczba miejsc noclegowych w ogólnodostêpnych schroniskach TPN i PNB Fig. 3. The number of beds in mountain hostels available to the general public located within Tatra National Park and Berchtesgaden National Park Ryc. 3 prezentuje liczbê miejsc noclegowych w ogólnodostêpnych schroniskach TPN i PNB, uszeregowanych zgodnie z wysokoœci¹ n.p.m. Liczba dostêpnych miejsc noclegowych wynosi 997 w PNB i 703 w TPN, zaœ œrednia liczba miejsc przypadaj¹ca na jeden obiekt to odpowiednio 111 i 78. Schroniska w TPN wyró niaj¹ siê ca³orocznym charakterem u ytkowania, w przeciwieñstwie do schronisk w PNB, które w wiêkszoœci przypadków s¹ obiektami sezonowymi, dostêpnymi w okresie od maja do paÿdziernika (w okresie zimowym jedynie dla grup, po wczeœniejszym uzgodnieniu). Spoœród wszystkich schronisk w PNB jeden jest obiektem ca³orocznym (Carl-von-Stahl-Haus), zaœ kolejne dwa maj¹ pomieszczenia dostêpne w zimie (Watzmannhaus, Wasseralm). Œrednia cena noclegu w TPN wynosi 40 z³. W PNB ceny s¹ wy sze i mocno zró nicowane, œrednia cena noclegu wynosi w przeliczeniu 91 z³, zaœ g³ównym czynnikiem wp³ywaj¹cym na cenê jest rodzaj w³asnoœci. W schroniskach prywatnych wynosi ona 117 z³ (wliczone wy ywienie). W pozosta³ych schroniskach œrednia cena noclegu jest o 60% ni sza wynosi w przeliczeniu 73 z³ oraz nieuzale niona jest od wielkoœci schroniska, roœnie jednak nieco wraz z wysokoœci¹ n.p.m. o ok. 3,4 z³ na 100 m. W obu parkach narodowych, oprócz ogólnodostêpnych obiektów noclegowych, znajduj¹ siê równie obiekty noclegowe œrodowiskowe dostêpne dla wspinaczy i groto³azów (w TPN przede wszystkim dla zrzeszonych w PZA). Ryc. 4. przedstawia œrodowiskow¹ bazê noclegow¹: PZA w TPN oraz DAV w PNB. Obiekty u ytkowane przez PZA w TPN to: obozowiska namiotowe Sza³asiska (dolina Rybiego Potoku) oraz Polana RogoŸniczañska (Kiry) (u ytkowane od po³owy czerwca do sierpnia) oraz ca³oroczne schronisko Betlejemka na Hali G¹sienicowej (1510 m n.p.m., 20 miejsc noclegowych). W PNB takimi obiektami s¹ nale ¹ce do DAV (Deutscher Alpenverein): schronisko w St.Bartholomä Watzmann-Ostwand-Hütte (618 m n.p.m., 40 miejsc noclegowych, u ytkowane od kwietnia do listopada) oraz dwa ca³oroczne schrony biwakowe w masywie Watzmann: Watzmann-Ostwand-Biwak (2 380 m n.p.m., 10 miejsc noclegowych) oraz Hocheck- Unterstandshütte (2 653 m n.p.m.). Zarówno w TPN i PNB wyró niæ mo na bazê gastronomiczn¹: otwart¹ i w obiektach noclegowych oraz ca³oroczn¹ i sezonow¹. W TPN wszystkie schroniska górskie oraz hotel górski oferuj¹ us³ugi gastronomiczne. Dodatkowo w okresie letnim funkcjonuj¹ sezonowe obiekty 76

4 Ryc. 4. Obiekty noclegowe PZA w TPN (A) oraz DAV w PNB (B) Fig. 4. PZA accommodation facilities in TPN (A) and DAV accommodation facilities in PNB (B) gastronomiczne: m.in. w dolinie Str¹ yskiej, na W³osienicy oraz bacówki. PNB oferuje us³ugi ywieniowe w schroniskach oraz samodzielnych obiektach gastronomicznych, np. Wimbachschloss, Saletalm, St.Bartholomä. Istotnym elementem zagospodarowania turystycznego parków narodowych s¹ szlaki turystyczne. D³ugoœæ szlaków turystycznych w obu parkach jest zbli ona w PNB wynosi 236 km, natomiast w TPN 275 km. Gêstoœæ sieci szlaków turystycznych wynosi 11,341 m/ha w PNB (Nationalparkplan 2001) oraz 12,97 m/ha w TPN. Najliczniej odwiedzanymi szlakami w TPN s¹: szlak nad Morskie Oko, szlak na odcinku Kiry schronisko na Hali Ornak oraz szlak na Kalatówki (Pociask Karteczka, Baœcik 2007). Wed³ug Czochañskiego (2002) najwiêkszy ruch turystyczny na obszarze TPN notowany jest na odcinkach szlaków: Palenica Bia³czañska Morskie Oko, w Dolinie Koœcieliskiej, KuŸnice Hala Kondratowa, Dolina Chocho³owska, prze³. Liliowe Kasprowy Wierch, Dolina Jaworzynki, KuŸnice Boczañ, Hala Kondratowa- Giewont, Dolina Str¹ yska. Najliczniej odwiedzane szlaki w PNB (Nationalparkplan 2001) oraz w TPN (Czochañski 2002) przedstawione zosta³y na ryc. 5. Ryc. 5. Najliczniej odwiedzane szlaki w TPN (A) oraz w PNB (B) Fig. 5. The most-visited mountain trails in TPN (A) and PNB (B) Studia i Materia³y CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 3 (28) /

5 Ruch turystyczny w PNB ma charakter masowy zw³aszcza nad Jeziorem Königssee i na obszarze Jenner/Gotzen oraz w niektórych dolinach (Kurek 2007). Na terenie PNB poruszaæ siê mo na rowerem na odcinkach szlaków: Hinterbrand Schneibsteinhaus, Pfeiffenmacherbrücke Eckau, Hinterbrand Gotzenalm, Wimbachbrücke Kühroint, Hammerstiel Kühroint. Szlaki rowerowe w TPN obejmuj¹ odcinki: Murowanica Siwa Polana, Siwa Polana Polana Chocho³owska, KuŸnice Polana Kalatówki, Dolina Suchej Wody Murowaniec, Ma³e Ciche Wierch Poroniec Tarasówka, Ma³e Ciche Murzasichle. Ryc. 6. Rozmieszczenie punktów Informacji Turystycznej w parkach narodowych: Tatrzañskim (A) i Berchtesgaden (B) Fig. 6. Tourist Information Points in Tatra National Park (A) and Berchtesgaden National Park (B) Sieæ punktów informacji turystycznej (ryc. 6) jest bardziej rozbudowana w PNB, w którym znajduj¹ siê one w szeœciu miejscach (Berchtesgaden, Hintersee, Kühroint, Wimbachbrücke, Engert, St. Bartholomä). Punkty informacyjne TPN znajduj¹ siê w Zakopanem oraz w Dolinie Koœcieliskiej. Na terenie TPN dzia³aj¹ parkingi: Kiry, Dolina Ma³ej ¹ki, Jaszczurówka, Dolina Filipki, Wierch Poroniec, Palenica Bia³czañska, ysa Polana. Na terenie PNB nie ma parkingów. Do parku wjechaæ mog¹ samochody ze specjalnym zezwoleniem. P³atne parkingi znajduj¹ siê przy granicy parku narodowego, przy g³ównych szlakach wejœciowych (Hinterbrand, Königssee, Hammerstiel, Wimbachbrucke, Klausbachtal). Rozmieszczenie parkingów przedstawia ryc. 7. Ryc. 7. Rozmieszczenie parkingów w TPN i jego najbli szej okolicy (A) oraz w okolicach PNB (B) Fig. 7. Parking areas within TNP (A) and BNP (B) and in their vicinity 78

6 Infrastruktura narciarska w TPN znajduje siê w rejonie: Kot³a G¹sienicowego i Goryczkowego, Polany Kalatówki, Nosala, Polany B³ociska, Kir, Polany Bia³y Potok. Kompleks narciarski, znajduj¹cy siê w centrum TPN, obejmuje kabinow¹ kolej linow¹ na Kasprowy Wierch, dwie koleje krzese³kowe oraz 6,1 km przygotowanych tras narciarskich (Œliwiñski 2010). Kolej linow¹ na Kasprowy Wierch (1 987 m n.p.m.) zbudowano w latach Od 2007 r. zwiêkszono jej przepustowoœæ w okresie zimowym z 180 do 360 osób/h. Górna stacja kolejki znajduje siê na wysokoœci m n.p.m., d³ugoœæ trasy wynosi m, ró nica poziomów 936 m, zaœ œrednie nachylenie 22%. Wed³ug Skawiñskiego (2006) kolej krzese³kowa w Kotle G¹sienicowym funkcjonuje od 1962 r., natomiast w Dolinie Goryczkowej od 1968 r. Na terenie PNB nie znajduj¹ siê wyci¹gi narciarskie ani koleje linowe. Przy pó³nocno-wschodniej granicy parku znajduje siê jednak kolej linowa na Jenner (1 874 m n.p.m.) zbudowana w latach (górna stacja na wysokoœci m n.p.m., d³ugoœæ trasy m, ró nica poziomów m, œrednie nachylenie 35%). Wed³ug Nationalparkplan (2001) pomimo tego, e infrastruktura narciarska le y poza parkiem narodowym, jednak zauwa a siê jej negatywny wp³yw równie wewn¹trz jego granic. Infrastruktura narciarska przedstawiona zosta³a na ryc. 8. Ryc. 8. Rozmieszczenie infrastruktury narciarskiej na terenie TPN (A) i PNB (B) Fig. 8. Ski infrastructure in TPN (A) and PNB (B) Podsumowanie Elementami zagospodarowania turystycznego wystêpuj¹cymi w parkach narodowych Tatrzañskim i Berchtesgaden s¹ przede wszystkim baza noclegowa i gastronomiczna, szlaki turystyczne, punkty informacji turystycznej oraz parkingi. Na obszarze obu parków wystêpuj¹ obiekty noclegowe ogólnodostêpne i œrodowiskowe oraz ca³oroczne i sezonowe. Baza ogólnodostêpnych schronisk w obu parkach ró ni siê przede wszystkim charakterem u ytkowania oraz œredni¹ wysokoœci¹ po³o enia n.p.m. Istotnym elementem zagospodarowania turystycznego s¹ szlaki turystyczne, których d³ugoœæ jest w obu parkach zbli ona. Sieæ punktów informacji turystycznej jest bardziej rozbudowana w PNB. TPN posiada na swoim terenie infrastrukturê narciarsk¹ oraz kolej linow¹ takie elementy zagospodarowania turystycznego nie wystêpuj¹ w PNB. Na obszarze TPN znajduj¹ siê ogólnodostêpne drogi i parkingi, zaœ w przypadku PNB parkingi zlokalizowane s¹ poza jego granicami. Literatura Baœcik M., Czubernat S., Pociask-Karteczka J Tendencje ruchu turystycznego na obszarze TPN w latach W: Pociask-Karteczka J., Matuszczyk A., Skawiñski P.(red.) Stan i perspektywy rozwoju turystyki w TPN. Studia i Monografie 46. Kraków-Zakopane: Studia i Materia³y CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 3 (28) /

7 Czochañski J Ruch turystyczny w Tatrzañskim Parku Narodowym W: Partyka J. (red.) U ytkowanie turystyczne parków narodowych, Ojcowski PN, Ojców: Czochañski J., Szydarowski W Diagnoza stanu i zró nicowanie przestrzenno-czasowe u ytkowania szlaków turystycznych w TPN. W: Czochañski J., Borowiak D. (red.) Z badañ geograficznych w Tatrach Polskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk: Kiryluk H Walory i atrakcje turystyczne obszarów przyrodniczo cennych. W: Poskrobko B.(red.) Zarz¹dzanie turystyk¹ na obszarach przyrodniczo cennych. WSE, Bia³ystok: Kowalczyk A., Derek M Zagospodarowanie turystyczne. PWN, Warszawa. Kurek W Turystyka na obszarach górskich Europy. IGiGP UJ, Kraków. Kurek W Górskie parki narodowe Europy (wybrane zagadnienia). W: Pociask-Karteczka J., Matuszczyk A., Skawiñski P. (red.). Stan i perspektywy rozwoju turystyki w TPN. Studia i Monografie 46. Kraków-Zakopane: Nationalpark Berchtesgaden-Nationalparkplan z dn Partyka J Turystyka w polskich parkach narodowych. W: Partyka J.(red.) U ytkowanie turystyczne parków narodowych. Wyd. Ojcowski PN, Ojców: Pociask-Karteczka J., Baœcik M Maksimum: sierpieñ, Morskie Oko. Tatry nr 1(19): Ptaszcka-Jackowska D Turystyka na przyrodniczych obszarach chronionych. W: Kurek W. (red.) Turystyka. Warszawa: Skawiñski P Ochrona i udostêpnianie TPN. W: Krzan Z. (red.) Przyroda TPN a Cz³owiek. 3 Cz³owiek i œrodowisko. Materia³y III Ogólnopolskiej Konferencji: Przyroda TPN a Cz³owiek, Zakopane: 27. Œliwiñski A Stan i perspektywy rozwoju zagospodarowania turystycznego w Tatrzañskim Parku Narodowym. Praca magisterska. IGiGP UJ. Kraków. Berg und Tal, Tourismusregion Berchtesgaden-Königssee PDF. Marzena Prus Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Zak³ad Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie 80

Spis treści OD WYDAWCY WSTĘP. CZYM JEST NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE?

Spis treści OD WYDAWCY WSTĘP. CZYM JEST NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE? Spis treści OD WYDAWCY WSTĘP. CZYM JEST NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE? SŁÓW KILKA O PRZEPISACH Jak oznakowane są szlaki narciarskie? Zasady i zalecenia Skialpinizm w Tatrach Słowackich NARCIARZU NIE ZOSTAWIAJ

Bardziej szczegółowo

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań. Na terenie Magurskiego Parku Narodowego zlokalizowano 3 punkty pomiarowe. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia 2005 roku. 32.

Bardziej szczegółowo

Turystyka w górskich przygranicznych parkach narodowych w Europie

Turystyka w górskich przygranicznych parkach narodowych w Europie Turystyka w górskich przygranicznych parkach narodowych w Europie Marzena Kozyra ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt. Podstawowym elementem zagospodarowania turystycznego w parkach narodowych są szlaki turystyczne.

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie turystyczne Tatr. Zagospodarowanie turystyczne Tatr

Zagospodarowanie turystyczne Tatr. Zagospodarowanie turystyczne Tatr Zagospodarowanie turystyczne Tatr Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 DYREKTORA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 DYREKTORA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZARZĄDZENIE NR 1/2012 DYREKTORA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z DNIA 2 STYCZNIA 2012 R. W SPRAWIE RUCHU PIESZEGO, ROWEROWEGO ORAZ UPRAWIANIA NARCIARSTWA NA TERENIE TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Astoria Willa Literatów w Zakopanem zaprasza

Astoria Willa Literatów w Zakopanem zaprasza Strona1 Astoria Willa Literatów w Zakopanem zaprasza Willa Astoria to fantastyczne miejsce do wypoczynku i pracy twórczej w stolicy Tatr Zakopanem. Cisza, spokój, wyśmienite położenie, domowa atmosfera

Bardziej szczegółowo

Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki

Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki Małgorzata Mickiewicz Kampinoski Park Narodowy Parki narodowe to w Polsce najcenniejsze przyrodniczo obszary 23 parki narodowe 1% powierzchni

Bardziej szczegółowo

Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów

Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów Projekt pt. Dla Kwisy dla Natury przygotowanie małej

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Z DNIA 18 LUTEGO 2013 R.

Z DNIA 18 LUTEGO 2013 R. ZARZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z DNIA 18 LUTEGO 2013 R. W SPRAWIE RUCHU PIESZEGO, ROWEROWEGO ORAZ UPRAWIANIA NARCIARSTWA NA TERENIE TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZIELONE SCHRONISKA POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE. w TATRACH POLSKICH

ZIELONE SCHRONISKA POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE. w TATRACH POLSKICH POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ZIELONE SCHRONISKA w TATRACH POLSKICH realizacja projektu: Schroniska i Hotele PTTK Karpaty Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz Turystyka i przemysł kulturowy Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym na wybranych przykładach

Zróżnicowanie ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym na wybranych przykładach Hibner J., 2012. Zróżnicowanie ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym na wybranych przykładach. Problemy Ekologii Krajobrazu. Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale. Tom XXXIV. 41 47

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski Tel. 075 782 33 80; Faks 075 782 47 86 www.wroclaw.lasy.gov.pl e-mail: biuro.lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl Osoba do kontaktów: Marek

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Ojcowski Park Narodowy Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego zlokalizowano 3 punkty pomiarowe. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia 2005 roku. 16.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

KIEKRZ-Plaża PARKOWA i PLAŻA ŁABĘDZIA

KIEKRZ-Plaża PARKOWA i PLAŻA ŁABĘDZIA KIEKRZ-Plaża PARKOWA i PLAŻA ŁABĘDZIA I. Kiekrz-Plaża PARKOWA nad północnym brzegiem Jeziorem Kierskim Uszczegółowienie lokalizacji- miejsce realizacji projektu: Poznao, ul. ks. E. Nawrota, ul. Wilków

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin licencjacki studentów kierunku TURYSTYKA l REKREACJA

Zagadnienia na egzamin licencjacki studentów kierunku TURYSTYKA l REKREACJA Zagadnienia na egzamin licencjacki studentów kierunku TURYSTYKA l REKREACJA 1. Przedstaw zarys dziejów turystyki oraz podaj klasyfikacj zjawisk turystycznych. Wymie czynniki warunkuj ce rozwój turystyki

Bardziej szczegółowo

ul. Augustyna Suskiego 166 34-424 Szaflary www.pensjonat-szaflary.pl judyta_smoron@interia.pl judytasmoron@gmail.com tel: 692 282 802, 693 984 258

ul. Augustyna Suskiego 166 34-424 Szaflary www.pensjonat-szaflary.pl judyta_smoron@interia.pl judytasmoron@gmail.com tel: 692 282 802, 693 984 258 ul. Augustyna Suskiego 166 34-424 Szaflary www.pensjonat-szaflary.pl judyta_smoron@interia.pl judytasmoron@gmail.com tel: 692 282 802, 693 984 258 Oferta dla grup sportowych Serdecznie zapraszamy do nowego

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKIE - PILCHOWO. 68 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

GŁĘBOKIE - PILCHOWO. 68 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle podlegające ograniczeniom w zainwestowaniu, wynikającym z istniejących wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Utrzymuje się ochronę terenów zieleni w stopniu zapewniającym witalność istniejących

Bardziej szczegółowo

Szybko i ekstremalnie po Tatrach - Zakopiański Weekend Biegowy z Sokołem

Szybko i ekstremalnie po Tatrach - Zakopiański Weekend Biegowy z Sokołem Szybko i ekstremalnie po Tatrach - Zakopiański Weekend Biegowy z Sokołem Tegoroczna edycja Zakopiańskiego Weekendu Biegowego z Sokołem odbędzie się w dniach 6-8 czerwca. W jej ramach zaplanowano VII Bieg

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu

Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Gęsia Szyja, Wiktorówki

Gęsia Szyja, Wiktorówki Gęsia Szyja, Wiktorówki Łysa Polana Gęsia Szyja(wyjście na szczyt góry na wysokość 1489 m n.p.m) Wiktorówki(zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego na Wiktorówkach) Zazadnia powrót (łatwa wycieczka górska) Widok

Bardziej szczegółowo

1. System obszarów chronionych w USA i w Polsce

1. System obszarów chronionych w USA i w Polsce PRACE GEOGRAFICZNE, zeszyt 117 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2007 Izabela Kawecka TURYSTYKA W PARKACH NARODOWYCH USA (PARK NARODOWY YOSEMITE) I POLSKI (TATRZAŃSKI PARK NARODOWY)

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

2. WYNIKI BADAŃ SYNTEZA

2. WYNIKI BADAŃ SYNTEZA 2. WYNIKI BADAŃ SYNTEZA 2.1. TURYSTYCZNE OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA I ICH WYKORZYSTANIE 2.1.1. Turystyka w Małopolsce na tle kraju Województwo małopolskie w dniu 1 stycznia 2008 r. zajmowało powierzchnię

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla przedsiębiorstw Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji programy operacyjne na lata 2007-2013 moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Aby uzyskad odpowiedź na tak postawione pytanie należy rozważyd kilka aspektów:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR NADNOTECKA GRUPA RYBACKA Kryteria wyboru operacji przez NGR określone w LSROR. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Instrukcja: należy wybrać odpowiedź i zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na degradację szlaków turystycznych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego

Czynniki wpływające na degradację szlaków turystycznych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego Czynniki wpływające na degradację szlaków turystycznych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego Agata Cieszewska, Marta Deptuła ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt. Tatrzański Park Narodowy poddany jest szczególnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015 BURMISTRZA KARPACZA. z dnia 3 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015 BURMISTRZA KARPACZA. z dnia 3 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015 BURMISTRZA KARPACZA w sprawie trybu, zakresu i odpłatności za umieszczane informacje na miejskiej stronie internetowej Karpacza www.karpacz.pl dotyczące podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

http://isrig.wgsr.uw.edu.pl

http://isrig.wgsr.uw.edu.pl Zakład Geografii Regionalnej http://isrig.wgsr.uw.edu.pl Kierownik Dr hab. Stefan Kałuski, prof.uw Prof.dr hab. Ewelina Kantowicz Dr hab.andrzej Gocłowski Dr Maciej Lechowicz Dr Małgorzata Roge- Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

Ocena infrastruktury turystycznej w Pienińskim Parku Narodowym

Ocena infrastruktury turystycznej w Pienińskim Parku Narodowym Renata Duda (renia199@vp.pl), Aleksandra Goraj (olagoraj@wp.pl) Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska Ocena infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Marka KRAINA NARWI? Zlewnia rzeki Narwi wytyczająca znaczny obszar Polski północno-wschodniej i Euroregionu Niemen

Marka KRAINA NARWI? Zlewnia rzeki Narwi wytyczająca znaczny obszar Polski północno-wschodniej i Euroregionu Niemen Marka KRAINA NARWI? Zlewnia rzeki Narwi wytyczająca znaczny obszar Polski północno-wschodniej i Euroregionu Niemen 1 Analiza rynku zagranicznego produkty turystyczne tego samego rodzaju tworzone na eksport

Bardziej szczegółowo

All about mountains! ZIMA 2014

All about mountains! ZIMA 2014 bilety online: www.pkl.pl All about mountains! ZIMA 2014 Zakopane KASPROWY WIERCH 1987 m n.p.m. GĄSIENICOWA KASPROWY WIERCH GORYCZKOWA do kolejki bez kolejki: www.pkl.pl SPOTKAJMY SIĘ NA SZCZYCIE! KASPROWY

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ TURYSTÓW JAKA ODWIEDZIŁA TATRZAŃSKI PARK NARODOWY W ROKU

ILOŚĆ TURYSTÓW JAKA ODWIEDZIŁA TATRZAŃSKI PARK NARODOWY W ROKU ILOŚĆ TURYSTÓW JAKA ODWIEDZIŁA TATRZAŃSKI PARK NARODOWY W ROKU 2013 Sprzedaż biletów 2111984 Kasprowy ( dane PKL ) 442 365 Witowie) 202 624 RAZEM 2 756 973 ogółu sprzedanych biletów) 41 355 ogółu sprzedanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Kraków: Usługi hotelowe związane z realizacją projektu ULICA 26 Street Art - XXVI

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

Kozubova i Kamienite Przemysław Borys, 26.08.2015 10:10-15:40

Kozubova i Kamienite Przemysław Borys, 26.08.2015 10:10-15:40 Kozubova i Kamienite Przemysław Borys, 26.08.2015 10:10-15:40 Ilustracja 1: Podejście na Kozubovą rozpoczynaliśmy z Górnej Łomnej Ilustracja 2: Na samym początku powitała nas pięknie wykończona (Horni

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

POLSKA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2010 R.

POLSKA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2010 R. Projekt Zawodowo PLUS wzmocnienie kszta³cenia zawodowego szans¹ na samodzielnoœæ niepe³nosprawnych w doros³ym yciu wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky /

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky / Kategoria **** Region Chopok/Tatry Niskie/Słowacja Atuty strefa wellness, Wi-Fi - gratis,

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

2.2. WYBRANE ASPEKTY TURYSTYKI WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZASTATYSTYCZNYCH. 2.2.1. Kopalnia soli w Wieliczce 4

2.2. WYBRANE ASPEKTY TURYSTYKI WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZASTATYSTYCZNYCH. 2.2.1. Kopalnia soli w Wieliczce 4 2.2. WYBRANE ASEKTY TURYSTYKI WEDŁUG ŹRÓDEŁ OZASTATYSTYCZNYCH 2.2.1. Kopalnia soli w Wieliczce 4 Jednym z najatrakcyjniejszych a równocześnie jednym z najbardziej znanych na świecie obiektów turystycznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie na obszarach chronionych Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\user\Pulpit\ogłoszenie o zamówieniu - hotele.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\user\Pulpit\ogłoszenie o zamówieniu - hotele. Page 1 of 6 Warszawa: Usługa: - zakwaterowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu; -wyżywienia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Numer ogłoszenia: 54653-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy BZ.4-/0 Czerwonak, dnia września 00r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna ZLECENIODAWCA: Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. ul. K. Czapińskiego 3 30-048 Kraków INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Opinia geotechniczna koncepcja i

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZYRODY. Tomasz Zwijacz-Kozica

OCHRONA PRZYRODY. Tomasz Zwijacz-Kozica 137 Prace Geograficzne 239 Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany OCHRONA PRZYRODY Tomasz Zwijacz-Kozica WSTĘP Położona niemal w środku Tatr Polskich Dolina Suchej Wody przez

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.06.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w sferze ekologii i Ostateczne wyniki otwartego konkursu ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2016 r. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa Warszawa, 13 września 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie turystyczne Tatr. Zagospodarowanie. turystyczne. Tatr

Zagospodarowanie turystyczne Tatr. Zagospodarowanie. turystyczne. Tatr Zagospodarowanie Tatr turystyczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV (2 godziny lekcyjne) Temat: Las najwspanialszy dar natury lekcja powtórzeniowa

Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV (2 godziny lekcyjne) Temat: Las najwspanialszy dar natury lekcja powtórzeniowa Joanna Wieczorek Maciej Wieczorek Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV (2 godziny lekcyjne) Temat: Las najwspanialszy dar natury lekcja powtórzeniowa Cel główny lekcji: Utrwalenie wiadomości związanych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA. Strategia budowania i promocji marki turystycznej Gminy Kościelisko załącznik nr 2: Plan Działań ZADANIA: PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE: TERMIN:

WSPÓŁPRACA. Strategia budowania i promocji marki turystycznej Gminy Kościelisko załącznik nr 2: Plan Działań ZADANIA: PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE: TERMIN: WSPÓŁPRACA Stworzenie katalogu aktywności turystycznych, dostępnych na terenie Gminy, systematyzującego ofertę i budującego wizerunek Gminy, zgodny z wytycznymi Strategii Wykorzystanie gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szybko i ekstremalnie po Tatrach - Zakopiański Weekend Biegowy z Sokołem

Szybko i ekstremalnie po Tatrach - Zakopiański Weekend Biegowy z Sokołem Szybko i ekstremalnie po Tatrach - Zakopiański Weekend Biegowy z Sokołem Tegoroczna edycja Zakopiańskiego Weekendu Biegowego z Sokołem odbędzie się w dniach 31 maja 2 czerwca pod honorowym patronatem Wojewody

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH BESKIDZKICH LUB SUDECKICH KLASY III

PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH BESKIDZKICH LUB SUDECKICH KLASY III 1 PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH BESKIDZKICH LUB SUDECKICH KLASY III 1 3 4 6 7 8 9 Geografia turystyczna gór Polski, Europy i świata Organizacja

Bardziej szczegółowo

Parki narodowe w Polsceoferta edukacyjna i turystyczna. Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych 17 kwietnia 2013, NFOŚiGW

Parki narodowe w Polsceoferta edukacyjna i turystyczna. Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych 17 kwietnia 2013, NFOŚiGW Parki narodowe w Polsceoferta edukacyjna i turystyczna Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych 17 kwietnia 2013, NFOŚiGW Pierwsze parki narodowe na terenie Polski zostały utworzone w okresie międzywojennym.

Bardziej szczegółowo

MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WALORÓW TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH GRUDZIĄDZA I OKOLIC W PRACY Z UCZNIEM

MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WALORÓW TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH GRUDZIĄDZA I OKOLIC W PRACY Z UCZNIEM MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I WYPOCZYNKU W GRUDZIĄDZU MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WALORÓW TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH GRUDZIĄDZA I OKOLIC W PRACY Z UCZNIEM Lisie Kąty, 24 maja 2012 GRUDZIĄDZ - POTENCJAŁ PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/118/16 RADY GMINY DYWITY. z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/118/16 RADY GMINY DYWITY. z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/118/16 RADY GMINY DYWITY z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dywity Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1/20. Charakterystyka przestrzenna. Czarnków. Czarnków. Lokalizacja przystani na szlaku noteckim

1/20. Charakterystyka przestrzenna. Czarnków. Czarnków. Lokalizacja przystani na szlaku noteckim Charakterystyka przestrzenna teren o wysokich walorach przestrzenno przyrodniczych do uporz¹dkowania, rehabilitacji istniej¹ce obiekty na terenie gminnym wyznaczonym pod projektowan¹ przystañ do wyburzenia

Bardziej szczegółowo

Biologiczne podstawy kryminalistyki. Profil ogólnoakademicki. Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Biologiczne podstawy kryminalistyki. Profil ogólnoakademicki. Studia niestacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 50/2014 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 maja 2014 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Maria Sarama telefon: 17 872 17 49 e-mail: msarama@univ.rzeszow.pl adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój D1-414 Stanowisko: st. wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonomia matematyczna II Technologia

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. Arbitrzy: Ewa Hanna Wiktorowska. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. Arbitrzy: Ewa Hanna Wiktorowska. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-717/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Malesza Arbitrzy: Ewa Hanna Wiktorowska Rafał Krzysztof

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo