Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj Strony 5, 6, 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj 2012. Strony 5, 6, 7"

Transkrypt

1 nr 05 (31) maj 2012 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN Grand Prix dla Pawlaka - str. 2 Noc w Muzeum - str. 2 SANTOS FC w Stargardzie - str. 2 Otwarcie ulicy Prezydentów RP - str. 4 Grodzka do przebudowy - str. 4 Strefa w soboty bezp³atna - str. 4 Zdjêcia na zdrowie - str. 8 Dni Stargardu coraz bli ej - str. 9 Wiedza wedle uczniowskich potrzeb - str. 10 Nowy cennik MZK - str. 11 Ogrody wokó³ nas - str. 12 Strony 5, 6, 7 Stargard na Dzieñ Dziecka Ju po raz pi¹ty Stargardzkie Centrum Kultury organizuje Stargardzki Dzieñ Dziecka. Impreza co roku œci¹ga tysi¹ce uczestników. Tym razem, zosta³a dodatkowo wzbogacona o dzieñ promocji zdrowia. Atrakcji dla maluchów i doros³ych na pewno nie zabraknie. W tym roku Dzieñ Dziecka odbêdzie siê 2 czerwca, w sobotê. Dok. str. 3

2 2 Grand Prix dla Pawlaka Jakub Pawlak ze Strykowa otrzyma³ Grand Prix XII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Artystycznej "O Z³ote Ko³o M³yñskie". Do konkursu pod patronatem Prezydenta Stargardu zg³osi³o siê 40 m³odych wokalistów z ca³ej Polski. Jury zakwalifikowa³o dwudziestkê wykonawców do fina³u konkursu. W sk³ad jury wchodzili: Andrzej Zarycki - przewodnicz¹cy, El bieta Adamiak, Teresa Drozda i Piotr Miko³ajczak. Po wys³uchaniu finalistów nagrodê Grand Prix "O Z³ote ko³o m³yñskie" w wysokoœci 4000 z³otych (brutto) ufundowan¹ przez Prezydenta Miasta przyznano dla Jakuba Pawlaka. Strykowski bard by³ ju wielokrotnie nagradzany na licznych festiwalach, w których bra³ udzia³. Jest piosenkarzem, ale te kompozytorem i instrumentalist¹. Ukoñczy³ klasê akordeonu w szkole muzycznej I stopnia. Co ciekawe, aktualnie studiuje informatykê w zarz¹dzaniu na Uniwersytecie ódzkim. Noc w Muzeum AKTUALNOŒCI Ponadto, I nagrodê w wysokoœci 3000 z³otych brutto, ufundowan¹ przez Zachodniopomorsk¹ Szko³ê Biznesu przyznano Agacie Grzeœkiewicz z Lidzbarka Welskiego. II nagrodê w wysokoœci 2000 z³otych brutto, ufundowan¹ przez Spó³kê Schopa Buchbinderei wrêczono S³awomirowi Karczmarkowi (Zielona Góra), a III nagrodê w wysokoœci 1000 z³otych brutto, ufundowan¹ przez Hotel-Restauracjê "Spichlerz" otrzyma³a Oliwia Kamiñska (Stargard). Jurorzy przyznali tak e nagrodê "Woda na m³yn" dla wykonawcy rokuj¹cego du e nadzieje, w wysokoœci 1000 z³otych brutto. Nagrodê ufundowa³o Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie, a otrzyma³ j¹ Maciej Kamiñski z Dobrzan. Nominacja do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie przypad³a Agacie Grzeœkiewicz. Jury wyrazi³o zadowolenie z wysokiego poziomu artystycznego XII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Artystycznej "O Z³ote Ko³o M³yñskie". Dziêkuj¹c wszystkim uczestnikom i ich instruktorom za przygotowanie prezentacji konkursowych, które by³y wa - nym prze yciem artystycznym i wyrazi³o nadziejê, e stargardzki konkurs bêdzie trwa³ i mia³ siê coraz lepiej. Ponad pó³tora tysi¹ca osób odwiedzi³o stargardzkie Muzeum podczas Europejskiej Nocy Muzeów. Nasza placówka wziê³a w niej udzia³ po raz drugi. Wieczorno-nocne zwiedzanie Muzeum odby- ³o siê w sobotê (19 maja) od do pó³nocy. Muzealnicy przygotowali specjalnie na ten czas wystawê zatytu³owan¹ "Ale to ju by³o ". Zwie- SANTOS FC w Stargardzie O Puchar Prezydenta Miasta Stargardu zagraj¹ 9 czerwca na Euroboisku przy ul. Ceglanej 1 ch³opcy z rocznika Turniej odbêdzie siê w zwi¹zku z wizyt¹ w Stargardzie dru yna Santos Futebol Clube. Brazylijczycy przyje d aj¹ do Stargardu na zaproszenie szkó³ki pi³karskiej Brasil Da Bola i Roberto Mendes Dos Santos Filho. Pobyt 14 pi³karzy i 2 opiekunów Santos FC finansuje Urz¹d Miejski. dzaj¹cy mieli okazjê obejrzeæ zabytkowe motocykle na tle monide³ (portretów namalowanych na podstawie fotografii œlubnej) oraz zrobiæ pami¹tkow¹ fotografiê w welonie i kapeluszu. W turnieju 9 czerwca (godz. 9.00) wyst¹pi¹: MOS/B ÊKITNI Stargard, POGOÑ Szczecin, WARTA Poznañ, CHEMIK Police, BA TYK Koszalin, ŒWIATOWID obez, KLUCZEVIA Stargard oraz SANTOS FC. Nazajutrz, 10 czerwca rozegrany zostanie trójmecz szkoleniowy. Pocz¹tek o Brazylijscy goœcie zapowiedzieli ju swój udzia³ 8 czerwca w STREFIE KIBICA STARGARD podczas meczu Polska-Grecja. Bêd¹ dopingowaæ Bia³oczerwonych. Najm³odsi uczestnicy imprezy chêtnie brali udzia³ w konkursach i zabawach zorganizowanych na wystawie "Gry i zabawy na przestrzeni wieków". Powodzeniem cieszy³y siê tak e warsztaty garncarskie. Pokaz "aptekarstwa od kuchni" w wykonaniu stargardzkich farmaceutów Danuty i Jerzego Waliszewskich równie przyci¹gn¹³ wielu widzów, szczególnie zainteresowanych pozytywn¹ alchemi¹. Za rok kolejna Noc Muzeów. Wypada tylko mieæ nadziejê, e nie przypadnie ona na wieczór rozgrywania fina³u Ligi Mistrzów. Gdyby nie to, w ten wyj¹tkowy wieczór Muzeum odwiedzi³o znacznie wiêcej ni 1570 osób. Ci jednak co byli - nie a³owali rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Tadeusz Surma Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja odby³y siê w Stargardzie. By³a Msza Œw. w intencji Ojczyzny z udzia³em wojskowej asysty honorowej, a tak e uroczysty apel stanu osobowego jednostek wojskowych stargardzkiego garnizonu. W Stargardzkim Centrum Kultury odby³ siê koncert pt. "Raduj siê œwiecie" w wykonaniu chóru Cantore Gospel. s.2 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 5/2012

3 3 WYDARZENIE Stargard na Dzieñ Dziecka Ju po raz pi¹ty Stargardzkie Centrum Kultury organizuje Stargardzki Dzieñ Dziecka. Impreza co roku œci¹ga tysi¹ce uczestników. Tym razem, zosta³a dodatkowo wzbogacona o dzieñ promocji zdrowia. Atrakcji dla maluchów i doros³ych na pewno nie zabraknie. W tym roku Dzieñ Dziecka odbêdzie siê 2 czerwca, w sobotê. Miejscem imprezy bêd¹ tradycyjnie planty przy Amfiteatrze. Wszystko rozpocznie siê o i potrwa do To nie koniec atrakcji Stargardzki dzieñ Dziecka, to nie jedyna impreza organizowana 2 czerwca z myœl¹ o najm³odszych. Na terenie Szko³y Podstawowej nr 1 przy ul. Sienkiewicza odbêdzie siê festyn pod nazw¹ "O uœmiech ka dego dziecka". Bêd¹ rozgrywki sportowe i sprawnoœciowe, warsztaty garncarskie oraz "Liga robotyki" i "Ma³y konstruktor", skoki na trampolinie, jazda konna, dmuchany zamek, kiermasze ksi¹ ek, grill, ciastka, dania wegetariañskie i pajda chleba ze smalcem. Stra acy zaprezentuj¹ swój sprzêt gaœniczy, a czas umilaæ bêd¹ wystêpy zespo³ów dzieciêcych. Festyn rozpocznie siê o i potrwa do Wstêp wolny. Eldorado dla maluchów Autodrom, zje d alnia Tygrys, tor przeszkód Si³acz, kolejka szynowa Kaczka, karuzele, diabelski m³yn, suchy basen z pi³eczkami, a tak e stoiska edukacyjne - to wszystko bêdzie na pewno. Bêd¹ te konkursy z nagrodami. Dzieci bêd¹ mia³y co robiæ przez ca³y dzieñ. Najwa niejsze aby dopisa³a pogoda. Promocja zdrowego stylu Obok atrakcji dla dzieci przygotowane zostan¹ punkty namiotowe, w których kolportowane bêd¹ materia³y edukacyjno-informacyjne, organizowane bêd¹ ró norodne pokazy, konkursy, gry, quizy, krzy ówki oraz ³amig³ówki. Wszystko to w ramach dnia promocji zdrowia. Znajd¹ siê tu stoiska Wydzia³u Polityki Spo³ecznej UM w Stargardzie, Stargardzkiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta "ALA", Stra y Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Stowarzyszenie Amazonek "Stokrotka", Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Harcerskiego Klubu Ratowniczego, SPZZOZ "Szko³a Rodzenia", Powiatowego Oddzia³u Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, OSIR. Bêdzie mo na uzyskaæ fachowe rady na temat spo ywania alkoholu oraz substancji psychotropowych i konsekwencji z tym zwi¹zanych, a tak e otrzymaæ wiedzê na temat zdrowego stylu ycia. Ponadto udzielane bêd¹ informacje na temat mo liwoœci rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z uzale nieniami i przemoc¹ w oparciu o istniej¹ce na terenie miasta placówki. Poza tym Urz¹d Miejski przygotowa³ dwie bezp³atne publikacje, które bêd¹ kolportowane tego dnia podczas trwania imprezy. Pierwsza z nich to "Kryzysowy Pomocnik Adresowy" zawieraj¹cy adresy instytucji i organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê na terenie Stargardu kwestiami uzale nieñ, przemocy w rodzinie, bezdomnoœci i ubóstwa. Druga to "Przewodnik adresowy po organizacjach pozarz¹dowych w Stargardzie Szczeciñskim, które dzia³aj¹ na rzecz osób niepe³nosprawnych i starszych oraz twojego zdrowia". ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 5/2012 s.3

4 4 Otwarcie ulicy Prezydentów RP 15 maja odby³o siê uroczyste otwarcie ulicy Prezydentów RP Lecha Kaczyñskiego i Ryszarda Kaczorowskiego. Tak¹ nazwê otrzyma³ odcinek od placu Œw. Ducha do Bramy Pyrzyckiej. poparcie radnych. Wstêgê przeciêli zastêpca prezydenta Rafa³ Zaj¹c i wicestarosta Ireneusz Rogowski. W ten sposób DROGI ulica Prezydentów RP Lecha Kaczyñskiego i Ryszarda Kaczorowskiego zosta³a otwarta. To pierwsza nazwa topograficzna utworzona w naszym województwie, która odnosi siê bezpoœrednio do konkretnych ofiar katastrofy smoleñskiej z 2010 roku i pierwsza w Polsce o takiej nazwie. Uchwa³ê w tej sprawie podjêli radni wszystkich klubów Rady Miejskiej Stargardu. Projekt uchwa³y z³o y³ klub Prawa i Sprawiedliwoœci. Podczas oficjalnego otwarcia Prezydentów RP Lecha Kaczyñskiego i Ryszarda Kaczorowskiego obecni byli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych miasta i powiatu, radni miejscy, a tak e dzia³acze PiS, z pos³em Micha³em Jachem na czele. Pose³ podziêkowa³ za wk³ad w³o ony przez wszystkie ugrupowania zasiadaj¹ce w stargardzkiej Radzie Miejskiej w to, aby nadaæ ulicy tê zaszczytn¹ nazwê. Wyrazi³ radoœæ, e Stargard jest pierwszym miastem w województwie, w którym uczczono w tak znacz¹cy sposób wybitnych Prezydentów katastrofy smoleñskiej, dwóch wybitnych Prezydentów. Jest to tym bardziej wa ne z uwagi na ponadpartyjne Nowy parking na Starym Mieœcie Strefa w soboty bezp³atna Na zlecenie Urzêdu Miejskiego, przy ulicy Prz¹dki wybudowano parking samochodowy dla 50 samochodów. Parking jest ogólnodostêpny. Dzia³ania miejskich urzêdników maj¹ na celu zwiêkszenie iloœci miejsc parkingowych. Ju teraz klienci galerii, a tak e mieszkañcy mog¹ swobodnie i bez op³at zostawiaæ swoje auta na parkingu podziemnym pod "Starówk¹". Dotychczas odwiedzaj¹cy galeriê niechêtnie z niego korzystali. Samochody stawiane by³y na chodnikach, pod sklepami, na jezdni. Czêsto ³amano przy tym elementarne zasady ruchu drogowego. Po dodatkowym uruchomieniu parkingu na ulicy Prz¹dki, liczba miejsc do parkowania znacznie siê zwiêkszy³a. Parking zosta³ otwarty na pocz¹tku maja. Lokalizacja parkingu bêdzie z pewnoœci¹ udogodnieniem równie dla mieszkañców budynków przy ul. Wita Stwosza, gdzie kierowcy notorycznie zastawiali pojazdami chodniki uniemo liwiaj¹c ruch pieszym. Od 26 maja wchodz¹ przepisy uchwa³y Rady Miejskiej w Stargardzie dotycz¹ce zmian w regulaminie Strefy P³atnego Parkowania. W Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego 11 maja opublikowano uchwa- ³ê zmieniaj¹c¹ zasady op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych. Grodzka do przebudowy NajpóŸniej do 10 sierpnia potrwa przebudowa fragmentu ul. Grodzkiej. Realizacji podjê³a siê firma "Ben-Bruk" ze Stargardu na zlecenie Urzêdu Miejskiego. Wartoœæ prac oszacowano na 850 tysiêcy z³otych. Zakres zadania obejmuje przebudowê ul. Grodzkiej na odcinku pasa drogowego od Rynku Staromiejskiego (ul. Kramarskiej) do skrzy owania z ulic¹ W³adys³awa okietka oraz robót zwi¹zanych z przebudow¹ oœwietlenia od ul. Kramarskiej do skrzy owania z ul. Chrobrego. Po przebudowie nawierzchnia w pasie drogowym bêdzie wykonana z kostki i p³yt granitowych. WA NE dla mieszkañców: w czasie prac na jezdni i przyleg³ych chodnikach odcinek bêdzie wy- ³¹czony z ruchu ko³owego. (HaD) Uchwa³a w sposób istotny zmienia dotychczasowy Regulamin SPP. Najwa niejsze dla mieszkañców zmiany, to: - brak op³at za parkowanie pojazdów w strefie w soboty, - bêdzie tylko jedna op³ata dodatkowa za brak wa - nego biletu w wysokoœci 30 z³ (do tej pory, gdy zap³aty dokonano tego samego dnia lub dnia nastêpnego do godziny wynosi³a 10 z³, a dopiero póÿniej 30 z³), - nie bêdzie op³aty za wydawanie karty abonamentowej, - od poniedzia³ku do pi¹tku na ul. Czarnieckiego strefa bêdzie obowi¹zywaæ od godziny 8.00 (by³o od 9.00). (Pau) s.4 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 5/2012

5 STREFA KIBICA STARGARD Strefa Kibica Stargard (SKS) zosta³a zaplanowana na terenie kortów tenisowych oraz wokó³ obiektu p³ywalni. Planowana jest emisja wszystkich spotkañ turnieju od 8 czerwca do 1 lipca. Jednak e wszystko zale ne jest od frekwencji. Jeœli stargardzka fanzone bêdzie cieszy³a siê powodzeniem kibiców - wówczas transmitowane bêdzie wszystko. Jeœli nie, to organizatorzy ogranicz¹ siê do meczów Polaków oraz pó³fina³ów i fina³u. Liczba miejsc ograniczona Widownia usytuowana bêdzie na korcie nr 4 (od strony Netto) i liczyæ bêdzie 150 miejsc siedz¹cych. Mecze emitowane bêd¹ na telebimie o powierzchni 6 m2. Powierzchnia widowni zostanie zabezpieczona wyk³adzin¹ w kolorze boiska pi³karskiego, podobnie jak trasa dojœcia do strefy - od parkingu OSiR, wzd³u kortów. Na widowni stanie mini scena do prezentacji artystycznych, konkursów interaktywnych i zabawy z publicznoœci¹. Na korcie nr 3 pojawi siê boisko pi³karskie, gdzie rozegrany zostanie turniej mini EURO 2012 dla zawodników ze szkó³ podstawowych. Doroœli bêd¹ mogli spróbowaæ swoich si³ w mistrzostwach Stargardu w " ywe pi³karzyki". Do woli bêdzie mo na strzelaæ do bramki celnoœciowej, a ewentualne nerwy wy³adowaæ rzucaj¹c do tarczy mega darta. Na tarasie przy p³ywalni powstanie k¹cik animacji i atrakcji dla najm³odszych kibiców, z konkursami pi³karskimi z nagrodami oraz punktem malowania buziek w barwy narodowe. Centrum gastronomiczne strefy rozci¹gaæ siê bêdzie od kortu nr 4 (widowni) do ul. Szczeciñskiej. Tam posilimy siê przed wysi³kiem dopingowym, tam te "zdopingujemy" siê w granicach dopuszczalnych w "strefie kulturalnego kibica". Strefa z Hyundaiem Oficjalnym partnerem OSIR jest firma Hyundai, dziêki czemu od organizatorów nie bêd¹ pobierane op³aty za sygna³ telewizyjny. Firma jest bowiem oficjalnym partnerem europejskiej federacji pi³karskiej UEFA. Przestrzeñ od ul. Szczeciñskiej do bry³y p³ywalni bêdzie tzw. stref¹ Hyundaia. Bêdzie tu ekspozycja najnowszych modeli samochodów (z wyj¹tkiem limuzyny, któr¹ w czasie mistrzostw jeÿdzi³ bêdzie m.in. Michael Platini). Kibice bêd¹ mogli ogl¹daæ auta, lecz nie bêdzie mo liwoœci przeja d ki. Hyundai, oficjalny partner UEFA, ho³duje has³u: "By³eœ w strefie kibica - wiêc lepiej nie jedÿ!". Fanzone dla ca³ych rodzin Organizatorzy stargardzkiej strefy licz¹ na udzia³ ca³ych rodzin we wspólnym dopingowaniu i prze- ywaniu pi³karskich emocji. Nie zabraknie ich na pewno podczas pierwszego spotkania Euro, w którym zmierz¹ siê reprezentacje Polski i Grecji. Tego dnia organizatorzy SKS przygotowali specjalny program dla wszystkich, którzy przyjd¹ na korty przy ul. Szczeciñskiej. STREFA KIBICA STARGARD z HYUNDAIEM Strefa kibica EURO 2012 w naszym mieœcie bêdzie i to przez pe³ne trzy tygodnie zmagañ! Przy wspó³udziale Urzêdu Miejskiego zorganizuje j¹ Oœrodek Sportu i Rekreacji Stargard na swoich obiektach przy ul. Szczeciñskiej 35. Partnerem OSiR-u bêdzie natomiast oficjalny partner UEFA - firma Hyundai. Inauguracja ze specjaln¹ opraw¹ Funkcjonowanie SKS rozpocznie siê 8 czerwca od Zaplanowano tego dnia specjalne atrakcje: wzlot 500 balonów nadmuchanych naszymi nadziejami na sukces, szlagier "Koko koko Euro spoko" w wykonaniu zespo³u LIPKA z Kobylanki, recital zespo³u LIPKA, wystêpy muzyczne stargardzkich artystów. O nast¹pi inauguracja turnieju pi³karskiego Mini EURO Bêd¹ te konkursy, animacje, gry i zabawy oraz og³oszenie pi³karskiego konkursu dnia. O zaplanowano chóralne odœpiewanie hymnu narodowego przed meczem inauguracyjnym i transmisjê spotkania Polska-Grecja. O tzw. muzyczny relaks oraz mecz w " ywe pi³karzyki" i rozstrzygniêcie konkursu dnia po³¹czone z wrêczeniem nagród. Harmonogram SKS Pozosta³e mecze reprezentacji Polski odbêd¹ siê 12 i 16 czerwca. Za ka dym razem, równie jeœli Polacy wyjd¹ z grupy, program Strefy Kibica Stargard bêdzie przedstawia³ siê nastêpuj¹co: godzina rozgrywki turnieju Mini EURO 2012, konkursy, animacje, gry i zabawy, og³oszenie pi³karskiego konkursu dnia; godzina muzyczny relaks, mecz w " ywe pi³karzyki", rozstrzygniêcie konkursu dnia i wrêczenie nagród. Mecze w dniach 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 i 19 czerwca, czyli wtedy gdy bêd¹ gra³y z grup "niepolskich", strefa z telebimem bêdzie czynna od 17.00, gastronomia ju od Codziennie muzyka na ywo oraz konkursy z nagrodami. M³odzi futboliœci stargardzkich szkó³ podstawowych bêd¹ reprezentowaæ poszczególne pañstwa, które wyst¹pi¹ w nadchodz¹cych rozgrywkach Euro Mini Euro 2012 wzorowane s¹ na regulaminie oraz zasadach rozgrywek Euro 2012, które niebawem odbêd¹ siê w Polsce i na Ukrainie. Ka da ze stargardzkich podstawówek wystawi po 2 zespo³y, które po wczeœniejszym losowaniu trafi¹ do czterech grup eliminacyjnych pod nazwami poszczególnych reprezentacji pi³karskich graj¹cych w Euro Mecze rozgrywane bêd¹ na boisku z bandami 5 Podczas meczów æwieræfina³owych w dniach 21, 22, 23 i 24 czerwca i pó³fina³owych 27 i 28 czerwca, otwarcie strefy nast¹pi o 20.00, gastronomia od UWAGA! W przypadku awansu polskiej reprezentacji - atrakcje niespodzianki! Fina³ na telebimie 1 lipca odbêdzie siê mecz fina³owy EURO Gala zamkniêcia Strefy Kibica Stargard potrwa od do Tego dnia równie zaplanowano fina³ turnieju " ywych pi³karzyków" oraz koncerty muzyczne, konkursy i animacje. UWAGA! W przypadku zwyciêstwa polskiej reprezentacji - chóralne wykonanie "We are the Champions" przez po³¹czone si³y stargardzkich artystów oraz pokaz ogni sztucznych. (MAK) Mini Euro 2012 w Stargardzie i pneumatycznymi bramkami o wymiarach 6m x 12 m. Dru yny bêd¹ gra³y w czteroosobowych sk³adach (w tym bramkarz) plus 4 rezerwowych. Miejscem zmagañ m³odych futbolistów bêd¹ korty tenisowe OSiR przy ul. Szczeciñskiej 35, zabezpieczone specjaln¹ nawierzchni¹. Eliminacje odbêd¹ siê 8 i12 czerwca, pó³fina³y 16 czerwca natomiast Wielki Fina³ 23 czerwca - podczas Dnia Sportu w ramach Dni Stargardu. Organizatorami s¹: Prezydent Miasta Stargard, OSiR Stargard Sp. z o.o. oraz M³odzie owy Oœrodek Sportowy. (Czacz) ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 5/2012 s.5

6 6 STREFA KIBICA STARGARD p PLAN SYTACYJNY SKS s.6 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 5/2012

7 7 STREFA KIBICA STARGARD Fanzone Stargard na weso³o Twórczoœæ ludowa, która ju zd¹ y³a powstaæ w Stargardzie w odpowiedzi na "Koko-koko " i na zachêtê do wizyty w naszej strefie. "Do Niego" Trzy tygodnie - szybko zleci Wiêc zawczasu powiedz onie, e zabierasz z sob¹ dzieci eby spêdziæ je w FAN ZONIE (trzy tygodnie, nie dzieci ) Wytypuj mistrza "Do Niej" W czasie mistrzostw "wszystko gra" Wiêc, gdy nasi stan¹ w szranki PrzyjdŸ do miejskiej strefy z "H" weÿ ze sob¹ kole anki (MAK) Kupony mo na dostarczaæ do strefy kibica od 8 do 12 czerwca i wrzucaæ do specjalnej urny. Wœród osób które prawid³owo wytypuj¹ zwyciêzcê EURO 2012 zostan¹ rozlowoane 3 nagrody rzeczowe. Informacje o laureatach konkursu podamy w lipcowym wydaniu SIS. ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 5/2012 s.7

8 8 PROMOCJA ZDROWIA Po raz ósmy walczyliœmy z rakiem Od 10 do 16 maja odbywa³ siê VIII Powiatowy Tydzieñ Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia. Impreza, której g³ównym celem jest informowanie o chorobach nowotworowych, promocja zdrowego trybu ycia oraz zwiêkszenie iloœci osób korzystaj¹cych z badañ profilaktycznych, by³a okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ pomiêdzy naukowcami, kadr¹ medyczn¹ oraz pacjentami. muj¹cych zdrowie, mo na by³o bezp³atnie zmierzyæ sobie poziom ciœnienia i cukru. Odbywa³y siê pokazy udzielania pierwszej pomocy, nauka samobadania piersi, a tak e krótki kurs nordic walking, æwiczenia gimnastyczne, bezp³atne badania s³uchu. no w Stargardzie jak i w pozosta³ych gminach naszego powiatu. Skorzystaæ mogli wszyscy. Odbywa³y siê badania standardowe - cukru, ciœnienia i s³uchu, ale te specjalistyczne - cytologia, mammografia oraz wskaÿników raka gruczo³u krokowego (PSA) i raka jajnika (CA 125). Tadeusz Surma Przeciwko rakowi Na sportowo i na wyk³adach w ca³ym powiecie Rekreacja, amatorskie uprawianie sportu - to Has³o przewodnie tegorocznej imprezy Tydzieñ jak co roku rozpocz¹³ siê przemar- brzmia³o "Zadbaj o siebie - skorzystaj". Pod- wa ne elementy prowadzenia zdrowego stylu szem ulicami miasta. Oficjalne otwarcie VIII edycji czas PTWzRiPZ g³ówny nacisk po³o ono na ycia. Dlatego 12 maja na basenie Oœrodka Sportu i Rekreacji odby³y siê zawody p³ywackie pod has³em: "Promuj Zdrowy Styl ycia - P³ywaæ Ka dy Mo e". Startowali w nich pracownicy stargardzkich firm i zak³adów pracy. P³ywackich rad udziela³ nasz olimpijczyk z Meksyku - W³adys³aw Wojtakajtis. Przez ca³y tydzieñ w ca³ym powiecie stargardzkim prowadzono wyk³ady na tematy zdrowotne. Fachowe referaty w sprawach profilaktyki onkologicznej us³yszeæ mo na by³o m.in. w stargardzkim szpitalu. "Rak to nie wyrok - poznaj skuteczne metody profilaktyki", " ylaki profilaktyka choroby zakrzepowej" - to tematy poruszane przez prelegentów na spotkaniach. Na zakoñczenie VIII Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia w Stargardzkim Centrum Kultury odby³a siê konferencja naukowa, podczas której prof. Jan Lubiñski wyg³osi³ wyk³ad "Prewencja raków poprzez optymalizacjê diety". Organizatorami Tygodnia byli: Powiat Stargardzki, Stowarzyszenie Amazonek "Stokrotka" i Stargardzkie Stowarzyszenie "Zdrowie" przy odby³o siê na Rynku Staromiejski. Tam te usytu- przeprowadzanie badañ profilaktycznych przez wspó³udziale Urzêdu Miejskiego w Stargardzie. owane zosta³y stoiska organizacji i instytucji pro- mieszkañców. Prowadzono je bezp³atnie zarów- Zdjêcia na zdrowie Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali: I miejsce - czek o wartoœci 700 z³ - Albert Czy owicz za zdjêcie pt. "Twoja sprawa w jaki spos.8 Marlena Wolska - foto pt. "B¹dŸ zdrowo uzale niony" Marcin Frankowski - foto pt. "Dziœ zadbaj o zdrowie, byœ nie musia³ o nim marzyæ, gdy bêdziesz w niemocy". Nagrodzone prace mo na obejrzeæ na stronie (Hib) Tadeusz Surma W ostatnim dniu VIII Powiatowego Tygodnia sób spêdzasz wolny czas, ale " Walki z Rakiem Promocji Zdrowia poznaliœmy II miejsce - czek o wartoœci 500 z³ - Alicja laureatów konkursu fotograficznego pn. "Zdro- Kostkiewicz za zdjêcie pt. "A my wolimy pobiegaæ" wie w Twoim obiektywie- w zdrowym ciele zdroiii miejsce - czek o wartoœci 300 z³ - Tomasz wy duch". Konkurs dla fotografów amatorów Andra³ojæ za zdjêcie pt. "Rowerowa impresja" ju po raz trzeci og³osi³ Prezydent Stargardu. Wyró nienia oraz nagrody rzeczowe otrzymali: Olena Tatarintseva - foto pt. "Zdrowe ycie Do konkursu prace nades³a³y 33 osoby. Jury w do zdobycia" sk³adzie: Józef Janowski - stargardzki lekarz, Tadeusz Surma - stargardzki fotograf, Teresa KuŸmiñska - cz³onek Stowarzyszenia Amazonek "STOKROTKA", Ewelina Twardziak - Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Stargardzie, Agata Kmieæ- uciuk - naczelnik Wydzia³u Polityki Spo³ecznej, Wies³awa Maksel - kierownik referatu ds. zdrowia, pomocy spo³ecznej oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w Wydziale Polityki Spo³ecznej, Marta uchowska - Biuro Prezydenta Miasta, przyzna³o trzy pierwsze miejsca i trzy równorzêdne wyró nienia. ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 5/2012

9 9 KULTURA Dni Stargardu coraz bli ej Znany jest ju program tegorocznych Dni Stargardu. Ich prolog nast¹pi 16 czerwca Festynem na ulicy "Magicznej". G³ówne obchody Œwiêta Miasta przewidziano od 22 do 24 czerwca. Formu³a Dni Stargardu nie uleg³a zmianie. Na pocz¹tek dzieñ koncertowy, a po nim sportowy i historyczny. Wszystko jednak rozpocznie siê na ulicy "Magicznej". Na rockowo i po ukraiñsku Festyn na ulicy "Magicznej" odbêdzie siê tradycyjnie w sobotê (16 czerwca) na terenie przy Ksi¹ - nicy Stargardzkiej, która jest organizatorem imprezy. Festyn potrwa szeœæ godzin. Pocz¹tek o W ramach imprezy odbêd¹ siê Dni Kultury Ukraiñskiej. Scena usytuowana bêdzie przed Bram¹ Pyrzyck¹ od strony Placu Ducha Œwiêtego. Na niej pojawi¹ siê wykonawcy z M³odzie owego Domu Kultury, Klubu Garnizonowego, Stargardzkiego Centrum Kultury oraz szkó³ tañca. Zaplanowano równie wystêp grupy folk-rockowej "BERKUT" zaproszonej przez Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce - Ko³o w Stargardzie oraz wystêp laureatów III Przegl¹du Stargardzkich Zespo³ów Rockowych. Na terenie Parku Chrobrego zlokalizowane zostan¹ wystawy, kiermasz i stoiska wystawiennicze. Ulica "Magiczna" bêdzie goœciæ te przedstawicieli kó³ ³owieckich z okazji Dnia owiectwa Ziemi Stargardzkiej, odbywaj¹cych siê pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta w ramach VI Szczeciñskich Dni Kultury owieckiej. Na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2 odbywaæ siê bêd¹ zabawy, konkursy i gry oraz dzieciêcy plener plastyczny. Chilla, Wilki, Rezerwat Dzieñ koncertowy odbêdzie siê w godzinach wieczornych w pi¹tek 22 czerwca w Amfiteatrze. Na scenie pojawi siê najpierw laureat Stargardzkiego Przegl¹du Zespo³ów Rockowych. Tegorocznym suportem przed wystêpem gwiazd bêdzie grupa CHILLA. Po niej na scenie pojawi¹ siê zespo³y REZERWAT i WILKI. Organizatorem dnia koncertowego jest SCK. Dzieñ sportu z Cargotec Na ul. Szczeciñskiej, w hali OSiR przy Pierwszej Brygady, p³ywalni, a tak e stadionie pi³karskim przy ul. Ceglanej odbywaæ bêdzie siê w sobotê 23 czerwca Dzieñ sportu z firm¹ Cargotec. Koordynatorem przedsiêwziêcia jest M³odzie owy Oœrodek Sportowy przy wspó³pracy z OSiR Stargard. Zobaczymy zmagania koszykarzy, biegaczy, siatkarzy, pi³karzy, p³ywaków, tenisistów i zawodników innych dyscyplin. OSiR Stargard w ramach Dnia sportu z firm¹ Cargotec zorganizuje tak e uliczne pokazy fitness, koncert muzyki reggae (zespó³ TABU), nocny turniej pi³ki no nej amatorów. Punktem kulminacyjnym tego dnia bêdzie VI Miêdzynarodowy Najlepszy stargardzki rock Bieg o "B³êkitn¹ Wstêgê Stargardu". Po nim tradycyjny pokaz sztucznych ogni. W goœcinie u ksiêcia W niedzielê 24 czerwca w Parku Zamkowym nast¹pi ostatni akord Dni Stargardu 2012, czyli Dzieñ historyczny, zorganizowany przez Stargardzkie Centrum Kultury. Tegoroczny festyn nosi nazwê "W goœcinie u Piastowskiego Ksiêcia". Potrwa od 12:00 do 22:00. W ramach imprezy odbêdzie siê parada rycerska, pokazy: ptaków drapie - nych, walk rycerskich oraz prezentacja dawnych rzemios³, koncert zespo³u muzyki dawnej. Teatr "Trójk¹t" z Zielonej Góry zaprezentuje spektakl uliczny w konwencji œredniowiecznego widowiska jarmarcznego "Dawno, dawno temu". Spektakl zawiera elementy interakcji z widzami, muzykê na ywo (lira korbowa, mandola, flet, drumla), œredniowieczne kostiumy, du e formy animowane (smoki), lalki, elementy onglerki i zabawy z publicznoœci¹. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do wprowadzania zmian w programach poszczególnych dni imprezy. Szczegó³owy plan Dni Stargardu 2012 podamy w czerwcowym wydaniu "SIS". Ju po raz trzeci odby³ siê Stargardzki Przegl¹d Zespo³ów Rockowych. W tym roku jednomyœlnie jury przyzna³o I miejsce kapeli The Feedback. Do Przegl¹du zg³osi³o siê szeœciu wykonawców. Jury w sk³adzie: El bieta Œwiderska, Grzegorz Konopczyñski, Tomasz KoŸlarek oraz Ireneusz Ziembicki, nie mia³o w¹tpliwoœci przy podejmowaniu koñcowych decyzji. Wszystkie startuj¹ce zespo³y zaprezentowa³y wysoki poziom artystyczny. Hardrockowy The Feedback Najlepszy okaza³ siê jednak The Feedback, któremu przyznano nagrodê w wysokoœci 2000 z³. Zespó³ tworz¹: Dominik Diling - gitara/œpiew, Wojtek Sarnowski - gitara, Micha³ Nawrot - bas, Jêdrek Nowicki - perkusja. Graj¹ razem od 2011 r. Wyró - nia ich hardrockowe brzmienie, wzorowane takimi wykonawcami jak: Velvet Revolver, Alter Bridge, Soundgarden, Avenged Sevenfold, Steel Panther. The Feedback graj¹ zarówno w³asne kompozycje jak i covery. Chilla supportem II miejsce przypad³o w tym roku kapeli Dice, za co otrzymali 1500 z³, a trzecie Beer Coaster (nagroda 1000 z³). Jednoczeœnie jurorzy zdecydowali, e mo liwoœæ wyst¹pienia podczas Dni Stargardu 2012 jako suport przed zespo³ami Wilki i rezerwat bêdzie mia³a grupa Chilla. Gwiazd¹ tegorocznego Przegl¹du by³a formacja reggae - Jafia Namuel. Zbierali pieni¹dze, tañczyli, œpiewali Komplet publicznoœci wys³ucha³ charytatywnego koncertu flamenco, który odby³ siê w Pa³acu Panorama. Impreza odby³a siê w ramach cyklu "Panorama Muzyczna" ju po raz dziewi¹ty. Koncert prowadzili El bieta Dybowska oraz Piotr Styczewski. W trakcie odby³a siê zbiórka pieniê na oraz aukcje prac artystów: Jolanty Brejdak, Ma³gorzaty Andrzejewskiej, Teresy Babiñskiej, Patryka Preissa, Ryszarda Balonia oraz aukcja specjalna w stylu amerykañskim - Nalewki Senatorskiej, któr¹ osobiœcie przeprowadzi³ senator S³awomir Preiss. Ta ostatnia licytacja okaza³a siê prawdziwym hitem. Kwota z Nalewki Senatorskiej osi¹gnê³a 3000 z³. W czêœci artystycznej jako pierwszy wyst¹- pi³ akordeonista Tomasz Staniszewski ze Stargardu, prezentuj¹c publicznoœci znane kompozycje zaaran owane na akordeon, miêdzy innymi niezapomnian¹ melodiê z filmu "Noce i dnie". Gwiazd¹ wieczoru by³a poznañska grupa flamenco "Danza del Fuego". Takiego koncertu jeszcze tutaj nie by³o. Dzikoœæ serca, namiêtnoœæ, temperament oraz zmys³owy taniec stworzy³y niesamowity spektakl muzyczny rodem z Hiszpanii. Wystêp zosta³ przyjêty owacyjnie. Artyœci kilkukrotnie bisowali, nawi¹zuj¹c fenomenalny kontakt z publicznoœci¹. ¹cznie podczas licytacji i zbiórki zebrano kwotê 6755 z³. Pieni¹dze w ca³oœci zostan¹ przekazane na remont schodów w budynku PCK - Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Stargardzie. Stargardzki projektant Jacek Tybiñkowski z firmy TTA zadeklarowa³ bezp³atne wykonanie projektu przebudowy. Ju wkrótce do obejrzenia na Youtube relacje z koncertu. ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 5/2012 s.9

10 10 EDUKACJA Wiedza wedle uczniowskich potrzeb "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III" to projekt prowadzony od lisopada 2011 roku w stargardzkich szko³ach podstawowych. Korzysta z niego na co dzieñ ponad 1000 uczniów. wadzona w ramach zajêæ: dla dzieci ze specyficzny- którego sk³ad wchodz¹: pracownicy z Biura Fundumi trudnoœciami w czytaniu i pisaniu, z trudnoœcia- szy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego i Wymi w zdobywaniu umiejêtnoœci matematycznych, logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju G³ównym celem projektu jest wsparcie oraz dostosowanie sposobów nauczania do indywidual- Zajêcia w SP 2 Zajêcia w SP 1 mowy, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji spo³ecznej, dzia³u Edukacji Urzêdu Miejskiego oraz oœmiu szkolnych opiekunów projektu. Wartoœci¹ dodan¹ projektu jest wspó³praca z rodzicami oraz przeprowadzenie zajêæ w grupach Zajêcia w SP 7 nych potrzeb edukacyjnych oraz mo liwoœci psychofizycznych uczniów. Dziêki realizacji przedsiêwziêcia ³atwiej jest przyswajaæ wiedzê 636 ch³opcom i 413 dziewczêtom z klas I-III uczêszczaj¹cym do stargardzkich podstawówek. Dzia³ania bêd¹ kontynuowane równie w roku szkolnym 2012/2013. Zajêcia w SP 5 Zajêcia przez 10 tysiêcy godzin gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami porealizacja projektu potrwa godzin. In- stawy, a tak e terapii pedagogicznej, zajêæ rozwija- Zajêcia w SP 8 dywidualizacja nauczania i wychowania jest wpro- j¹cych zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod prowadzenia zajêæ, co przy komercyjnym przedsiêwziêciu artystycznych, sportowych i humanistycznych. Oprócz wsparcia udzielanego uczniom w zale - Orlik w œwietnej formie Po roku funkcjonowania kompleksu boisk Orlik przy ul. Limanowskiego, przeprowadzono przegl¹d gwarancyjny obiektu. Wed³ug szacunków boisko na terenie Gimnazjum nr 2 odwiedzi³o ju blisko 13 tysiêcy osób. Dok³adnie po up³ywie 1 roku u ytkowania, dokonano przegl¹du gwarancyjnego zespo³u boisk i zaplecza sportowego. W przegl¹dzie uczestniczyli urzêdnicy miejscy, wykonawca oraz pracownicy szko³y. Orlik przy ul. Limanowskiego pomimo du ego ob³o enia mia³ tylko drobne usterki. Zauwa ono m.in.: odklejon¹ taœmê na tablicy kosza, odklejone naklejki na zaœlepkach tulei, obni one tuleje do chor¹giewek, zapowietrzony grzejnik, rozregulowan¹ bramê oraz drzwi do toalety dla osób niepe³nosprawnych. Tego typu usterki nie maj¹ adnego wp³ywu na eksploatowanie obiektu. Do stanu technicznego nawierzchni boisk i wbudowanych urz¹dzeñ inspektorzy nie mieli zastrze eñ. Wszystkie funkcjonuj¹ prawid³owo. Bardzo dobrze oceniono stan sztucznej murawy. Utrzymano go przede wszystkim ze wzglêdu na wprowadzony od pocz¹tku eksploatacji zakaz gry w obuwiu z korkami innym ni turffy. W protokole pokontrolnym podkreœlono, e obecny stan techniczny boisk, wbudowanych urz¹dzeñ i pomieszczeñ zaplecza w znacznej mierze jest zas³ug¹ pracowników Gimnazjum, solidnie dbaj¹cych o obiekt. s.10 Zajêcia w SP 4 by³oby zbyt kosztowne, a zatem nie osi¹galne przez uczniów. Zajêcia w SP 3 noœci od ich mo liwoœci edukacyjnych i rozwojo- Dofinansowanie z UE Projekt jest wspó³finansowany przez Uniê Euwych, projekt podnosi jakoœæ nauczania kadry pedagogicznej, która jest wyposa ana w niezbêdne ropejsk¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w materia³y dydaktyczne. Korzyœci dla wszystkich Projekt to nie tylko realizacja zajêæ i doposa enie baz dydaktycznych szkó³. Realizuj¹c materia³ metod¹ indywidualizacji nauczania nauczyciele uwzglêdniaj¹ przy tym przekazywanie niestandardowej wiedzy, a tak e naukê szacunku do odmiennoœci i ró nic. Umo liwi to wyeliminowanie stereotypowego podejœcia w wyborze dalszego kierunku kszta³cenia. Polepszy siê niew¹tpliwie jakoœæ edukacyjna szkó³ podstawowych na etapie wczesnoszkolnym. Gmina Miasto przygotowa³a równoœciowy program dostosowany do potrzeb i problemów wynikaj¹cych ze œrodowiska oraz otoczenia spo³ecznego szkó³. Niniejszy projekt jest uzupe³nieniem podstawowej oferty edukacyjnej. Co miesi¹c odbywaj¹ siê spotkania zespo³u projektowego, w Zajêcia w SP 6 ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki na lata Kwota dofinansowania wynosi ,44 z³. Gmina Miasto otrzyma 100 % dofinansowania. (Ala) ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 5/2012

11 11 KOMUNIKATY Od 1 maja uleg³ zmianie cennik biletów autobusowych i us³ug Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Stargardzie. OP ATY ZA KORZYSTANIE Z ŒROD- KÓW TRANSPORTOWYCH PRZEZNA- CZONYCH DO PRZEWOZU OSÓB NIEPE- PE NOSPRAWNYCH. Wprowadza siê op³aty za przewóz pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób niepe³nosprawnych za jeden kurs "tam i z powrotem" w nastêpuj¹cej wysokoœci: - w granicach administracyjnych miasta Stargardu Szczeciñskiego - 4 z³, - do miejsca odleg³ego do 15 km od granicy administracyjnej Stargardu - 15 z³, - do miejsca odleg³ego od 15 km do 30 km od granicy administracyjnej Stargardu (w tym do Szczecina) - 25 z³, CENNIK MZK - do miejsca odleg³ego powy ej 30 km od granicy administracyjnej Stargardu - 1 z³ za 1 km, - za postój w oczekiwaniu na pasa era za ka d¹ godzinê - 10 z³. PODZIA LINII AUTOBUSOWYCH NA ODCINKI STREFOWE: strefa I - miejska: teren miasta Stargardu oraz do miejscowoœci Œwiête, Lipnik, Klêpino i arowo, a tak e w okresie miesi¹ca lipca i sierpnia na odcinku od miejscowoœci Lipnik do Morzyczyna, strefa II - podmiejska - odcinki: a. Œwiête - Su³kowo, Tychowo, b. Lipnik (krzy ówka Grzêdzice) - Kobylanka, c. Lipnik (krzy ówka Grzêdzice) - Koszewo, d. Lipnik (krzy ówka Grzêdzice) - Grzêdzice, e. ul. G³ówna (m³yn) - Witkowo, f. ul. Traugutta - Strzy no, g. Klêpino - Ma³kocin, Storkówko. Dy ur Prezydenta Prezydent Stargardu spotyka siê z mieszkañcami w ka dy poniedzia³ek od godziny w Urzêdzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego 17, pokój 110 lub 116 (I piêtro). Harmonogram dy urów radnych Rady Miejskiej Radni pe³ni¹ dy ury w ka dy roboczy poniedzia- ³ek od do w pokoju nr 32. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Wies³aw Mas³owski - przyjmuje w poniedzia³ki od do w pokoju nr 29. Wszystkie dy ury odbywaj¹ siê w Ratuszu przy Rynku Staromiejskim maja p 4 czerwca - Henryka Mamrot i Amadou Sy 11 czerwca - Adam Kisio i Stanis³aw Bartniczak 18 czerwca - Wies³aw Myszczyñski i Bartosz Rudnicki 25 czerwca - Marcin Przepióra i Ireneusz G¹siorek Pozosta³e dy ury radnych s¹ na stronie: w zak³adce Rada Miejska. Zmiany w Muzeum W okresie letnim ulegaj¹ zmianie godziny otwarcia Muzeum dla zwiedzaj¹cych. Od wtorku do niedzieli czynne W soboty (wstêp wolny). W poniedzia³ki Muzeum jest nieczynne dla zwiedzaj¹cych. Bezp³atnie do Muzeum Muzeum w Stargardzie informuje, e 1 czerwca dzieci i m³odzie do lat 18 z okazji Dnia Dziecka bêd¹ mogli bezp³atnie zwiedzaæ ekspozycje. Bez biletów bêdzie mo na wybraæ siê do Muzeum w okresie czerwca, czyli podczas Dni Stargardu. W tych dniach wstêp wolny dla wszystkich. PRACA DLA NIEPE NOSPRAWNYCH Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych organizuje spotkanie informacyjne dla osób niepe³nosprawnych poszukuj¹cych pracy. Odbêdzie siê ono 29 maja w godzinach od do w siedzibie Centrum przy ul. Szczeciñskiej 17 (DKK). Prowadz¹ca - Patrycja Gross - dyrektor Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzêdu Pracy Stargardzie. Osoby zainteresowane udzia³em w ww. spotkaniu proszone s¹ o dostarczenie w terminie do 28 maja za³¹czonej ankiety zg³oszeniowej. Mo na to zrobiæ osobiœcie w SCWOP ul. Szczeciñska 17, drog¹ elektroniczn¹: lub faxem: Ankieta zg³oszeniowa SESJA RADY MIEJSKIEJ XVIII sesja Rady Miejskiej odbêdzie siê 29 maja o w Ratuszu przy Rynku Staromiejskim 1. Kasy biletowe MZK Kasy MZK œwiadcz¹ us³ugi w zakresie sprzeda y biletów dla klientów indywidualnych oraz dystrybutorów (faktury VAT), przyjmuj¹ wp³aty za jazdê bez biletu oraz udzielaj¹ informacji dotycz¹cych kursowania autobusów. KASA BILETOWA ul. Pi³sudskiego, tel poniedzia³ek - pi¹tek: 6:00-20:00 sobota, niedziela i œwiêta: 8:00-17:30 KASA BILETOWA ul. Szczeciñska - Moniuszki, tel poniedzia³ek - pi¹tek: 6:00-20:00 sobota, niedziela i œwiêta: 9:00-18:30 KASA BILETOWA ul. Tañskiego, tel poniedzia³ek - pi¹tek: 6:00-12:00 oraz 14:00-19:00 sobota, niedziela i œwiêta: NIECZYNNY ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 5/2012 s.11

12 12 OG OSZENIA Prezydent Miasta Stargard Szczeciñski OG ASZA XI EDYCJÊ KONKURSU "OGRODY WOKÓ NAS" DEKLARACJA PRZYST PIENIA DO KONKURSU PREZYDENTA MIASTA STARGARD SZCZECIÑSKI " OGRODY WOKÓ NAS " Niniejszym deklarujê przyst¹pienie do konkursu w kategorii: 1) zagospodarowanie wokó³ budynków mieszkalnych wielorodzinnych: a) ma³e wspólnoty, b) du e wspólnoty c) zespo³y budynków spó³dzielni mieszkaniowych, 2) urz¹dzenie i dekoracja balkonu w zabudowie wielorodzinnej, 1) zagospodarowanie ogrodu w zabudowie jednorodzinnej, 2) zagospodarowanie terenu przy zak³adach produkcyjnych, rzemieœlniczych oraz przy obiektach us³ugowych ( handel, gastronomia, hotele, us³ugi biurowe, parkingi, itp.), 3) zagospodarowanie terenu wokó³. obiektów u ytecznoœci publicznej: szko³y, przedszkola, przychodnie, obiekty kultury, sportu, itp (nazwa i adres nieruchomoœci, obiektu) Zg³aszaj¹cy* (imiê, nazwisko i adres z numerem telefonu) Wyra am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu ( zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych z dnia r.- DZ.U. z 2020 r. Nr 101,poz 926 z póÿn. zm.) Stargard Szczeciñski, dnia (podpis) Konkurs trwaæ bêdzie od maja do wrzeœnia 2012 r. i bêdzie prowadzony w nastêpuj¹cych kategoriach: 1) zagospodarowanie wokó³ budynków mieszkalnych wielorodzinnych: a) ma³e wspólnoty, b) du e wspólnoty, c) zespo³y budynków spó³dzielni mieszkaniowych, 2) urz¹dzenie i dekoracja balkonu w zabudowie wielorodzinnej, 3) zagospodarowanie ogrodu w zabudowie jednorodzinnej, 4) zagospodarowanie terenu przy zak³adach produkcyjnych, rzemieœlniczych oraz przy obiektach us³ugowych ( handel, gastronomia, hotele, us³ugi biurowe, parkingi, itp.), 5) zagospodarowanie terenu wokó³. obiektów u ytecznoœci publicznej: szko³y, przedszkola, przychodnie, obiekty kultury, sportu, itp. Dla ka dej kategorii konkursu przewiduje siê nagrodê I, nagrodê II, nagrodê III oraz wyró nienia. Nagrody i wyró nienia bêd¹ przyznane w formie rzeczowej. W konkursie mog¹ braæ udzia³: wspólnoty mieszkaniowe, spó³dzielnie mieszkaniowe, zak³ady pracy, w³aœciciele i u ytkownicy lokali, nieruchomoœci, obiektów us³ugowych. Kryteria oceny konkursu to: walory estetyczne, zastosowanie zieleni jako podstawowego elementu kompozycji, elementy ma³ej architektury, nowatorskie rozwi¹zania techniczne przyjazne œrodowisku zwi¹zane z utrzymaniem ogrodu, zieleni oraz zaanga owanie i wk³ad pracy w podniesienie estetyki zagospodarowania, w tym dba³oœæ o czystoœæ ( odchody zwierz¹t domowych). Og³oszenie wyników konkursu nast¹pi do 30 wrzeœnia 2012 r. Zg³oszenia do udzia³u w konkursie bêd¹ przyjmowane do 20 czerwca br. w Urzêdzie Miejskim w kancelarii ogólnej lub w Biurze Prezydenta Miasta (pok. 116) na wzorach druków zamieszczonych w prasie, internecie oraz dostêpnych w miejscu przyjmowania zg³oszeñ. * W przypadku zg³oszeñ dokonanych przez Zarz¹d Wspólnoty Mieszkaniowej nale y podaæ reprezentanta Wspólnoty Mieszkaniowej lub osobê bezpoœrednio zaanga owan¹ w podniesienie estetyki zagospodarowania wokó³ budynku mieszkalnego lub balkonu. STARGARDZKI INFORMATOR SAMORZ DOWY s.12 Wydawca: Urz¹d Miejski w Stargardzie Szczeciñskim Redaktor Naczelny: Zdzis³aw Rygiel - Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Adres: Urz¹d Miejski w Stargardzie Szczeciñskim, ul. Czarnieckiego Stargard Szczeciñski Kontakt: tel.: , Prezydent Miasta S³awomir Pajor

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r.

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kortu tenisowego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR Szkół podstawowych - w halowym turnieju piłki nożnej mogą brać udział drużyny rocz. 2002 2003 - zespół składa się z pięciu zawodników w polu + bramkarz - zespół liczy 10 zawodników w całym turnieju dzielnicę,

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja 2014 roku" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Biegu po Zdrowie

Regulamin IV Biegu po Zdrowie Regulamin IV Biegu po Zdrowie 1. Cel Celem IV Smochowickiego Biegu jest: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.2 Promocja Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na konferencji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW Impreza sportowa dofinansowana przez XXXVI PÓŁMARATON GOCHÓW VII MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W PÓŁMARATONIE NAJWIĘKSZA I NAJSTARSZA IMPREZA SPORTOWA W REGIONIE Biegowe Serce Pomorza sobota 4 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Grójec, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Regulamin konkursu fotograficznego Ziemia Grójecka w Obiektywie 2 Grójec, dnia SPIS TREŚCI: Opis

Bardziej szczegółowo

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA ROK 2009/2010 CEL OGÓLNY : wdraŝanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umoŝliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU w sprawie ustalenia ogólnych zasad porządkowych dotyczących organizowania ogródków gastronomicznych, samodzielnych punktów gastronomicznych oraz stoisk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE I. CELE TURNIEJU Turniej ma na celu: 1) wyłonienie najlepszej drużyny Turnieju 1. 2) kształtowanie właściwej postawy młodzieży

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r.

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. CZYŻOWICE Z INICJATYWĄ Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. Formularz zgłoszeniowy do konkursu Czyżowice z inicjatywą

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo