Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj Strony 5, 6, 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj 2012. Strony 5, 6, 7"

Transkrypt

1 nr 05 (31) maj 2012 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN Grand Prix dla Pawlaka - str. 2 Noc w Muzeum - str. 2 SANTOS FC w Stargardzie - str. 2 Otwarcie ulicy Prezydentów RP - str. 4 Grodzka do przebudowy - str. 4 Strefa w soboty bezp³atna - str. 4 Zdjêcia na zdrowie - str. 8 Dni Stargardu coraz bli ej - str. 9 Wiedza wedle uczniowskich potrzeb - str. 10 Nowy cennik MZK - str. 11 Ogrody wokó³ nas - str. 12 Strony 5, 6, 7 Stargard na Dzieñ Dziecka Ju po raz pi¹ty Stargardzkie Centrum Kultury organizuje Stargardzki Dzieñ Dziecka. Impreza co roku œci¹ga tysi¹ce uczestników. Tym razem, zosta³a dodatkowo wzbogacona o dzieñ promocji zdrowia. Atrakcji dla maluchów i doros³ych na pewno nie zabraknie. W tym roku Dzieñ Dziecka odbêdzie siê 2 czerwca, w sobotê. Dok. str. 3

2 2 Grand Prix dla Pawlaka Jakub Pawlak ze Strykowa otrzyma³ Grand Prix XII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Artystycznej "O Z³ote Ko³o M³yñskie". Do konkursu pod patronatem Prezydenta Stargardu zg³osi³o siê 40 m³odych wokalistów z ca³ej Polski. Jury zakwalifikowa³o dwudziestkê wykonawców do fina³u konkursu. W sk³ad jury wchodzili: Andrzej Zarycki - przewodnicz¹cy, El bieta Adamiak, Teresa Drozda i Piotr Miko³ajczak. Po wys³uchaniu finalistów nagrodê Grand Prix "O Z³ote ko³o m³yñskie" w wysokoœci 4000 z³otych (brutto) ufundowan¹ przez Prezydenta Miasta przyznano dla Jakuba Pawlaka. Strykowski bard by³ ju wielokrotnie nagradzany na licznych festiwalach, w których bra³ udzia³. Jest piosenkarzem, ale te kompozytorem i instrumentalist¹. Ukoñczy³ klasê akordeonu w szkole muzycznej I stopnia. Co ciekawe, aktualnie studiuje informatykê w zarz¹dzaniu na Uniwersytecie ódzkim. Noc w Muzeum AKTUALNOŒCI Ponadto, I nagrodê w wysokoœci 3000 z³otych brutto, ufundowan¹ przez Zachodniopomorsk¹ Szko³ê Biznesu przyznano Agacie Grzeœkiewicz z Lidzbarka Welskiego. II nagrodê w wysokoœci 2000 z³otych brutto, ufundowan¹ przez Spó³kê Schopa Buchbinderei wrêczono S³awomirowi Karczmarkowi (Zielona Góra), a III nagrodê w wysokoœci 1000 z³otych brutto, ufundowan¹ przez Hotel-Restauracjê "Spichlerz" otrzyma³a Oliwia Kamiñska (Stargard). Jurorzy przyznali tak e nagrodê "Woda na m³yn" dla wykonawcy rokuj¹cego du e nadzieje, w wysokoœci 1000 z³otych brutto. Nagrodê ufundowa³o Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie, a otrzyma³ j¹ Maciej Kamiñski z Dobrzan. Nominacja do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie przypad³a Agacie Grzeœkiewicz. Jury wyrazi³o zadowolenie z wysokiego poziomu artystycznego XII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Artystycznej "O Z³ote Ko³o M³yñskie". Dziêkuj¹c wszystkim uczestnikom i ich instruktorom za przygotowanie prezentacji konkursowych, które by³y wa - nym prze yciem artystycznym i wyrazi³o nadziejê, e stargardzki konkurs bêdzie trwa³ i mia³ siê coraz lepiej. Ponad pó³tora tysi¹ca osób odwiedzi³o stargardzkie Muzeum podczas Europejskiej Nocy Muzeów. Nasza placówka wziê³a w niej udzia³ po raz drugi. Wieczorno-nocne zwiedzanie Muzeum odby- ³o siê w sobotê (19 maja) od do pó³nocy. Muzealnicy przygotowali specjalnie na ten czas wystawê zatytu³owan¹ "Ale to ju by³o ". Zwie- SANTOS FC w Stargardzie O Puchar Prezydenta Miasta Stargardu zagraj¹ 9 czerwca na Euroboisku przy ul. Ceglanej 1 ch³opcy z rocznika Turniej odbêdzie siê w zwi¹zku z wizyt¹ w Stargardzie dru yna Santos Futebol Clube. Brazylijczycy przyje d aj¹ do Stargardu na zaproszenie szkó³ki pi³karskiej Brasil Da Bola i Roberto Mendes Dos Santos Filho. Pobyt 14 pi³karzy i 2 opiekunów Santos FC finansuje Urz¹d Miejski. dzaj¹cy mieli okazjê obejrzeæ zabytkowe motocykle na tle monide³ (portretów namalowanych na podstawie fotografii œlubnej) oraz zrobiæ pami¹tkow¹ fotografiê w welonie i kapeluszu. W turnieju 9 czerwca (godz. 9.00) wyst¹pi¹: MOS/B ÊKITNI Stargard, POGOÑ Szczecin, WARTA Poznañ, CHEMIK Police, BA TYK Koszalin, ŒWIATOWID obez, KLUCZEVIA Stargard oraz SANTOS FC. Nazajutrz, 10 czerwca rozegrany zostanie trójmecz szkoleniowy. Pocz¹tek o Brazylijscy goœcie zapowiedzieli ju swój udzia³ 8 czerwca w STREFIE KIBICA STARGARD podczas meczu Polska-Grecja. Bêd¹ dopingowaæ Bia³oczerwonych. Najm³odsi uczestnicy imprezy chêtnie brali udzia³ w konkursach i zabawach zorganizowanych na wystawie "Gry i zabawy na przestrzeni wieków". Powodzeniem cieszy³y siê tak e warsztaty garncarskie. Pokaz "aptekarstwa od kuchni" w wykonaniu stargardzkich farmaceutów Danuty i Jerzego Waliszewskich równie przyci¹gn¹³ wielu widzów, szczególnie zainteresowanych pozytywn¹ alchemi¹. Za rok kolejna Noc Muzeów. Wypada tylko mieæ nadziejê, e nie przypadnie ona na wieczór rozgrywania fina³u Ligi Mistrzów. Gdyby nie to, w ten wyj¹tkowy wieczór Muzeum odwiedzi³o znacznie wiêcej ni 1570 osób. Ci jednak co byli - nie a³owali rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Tadeusz Surma Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja odby³y siê w Stargardzie. By³a Msza Œw. w intencji Ojczyzny z udzia³em wojskowej asysty honorowej, a tak e uroczysty apel stanu osobowego jednostek wojskowych stargardzkiego garnizonu. W Stargardzkim Centrum Kultury odby³ siê koncert pt. "Raduj siê œwiecie" w wykonaniu chóru Cantore Gospel. s.2 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 5/2012

3 3 WYDARZENIE Stargard na Dzieñ Dziecka Ju po raz pi¹ty Stargardzkie Centrum Kultury organizuje Stargardzki Dzieñ Dziecka. Impreza co roku œci¹ga tysi¹ce uczestników. Tym razem, zosta³a dodatkowo wzbogacona o dzieñ promocji zdrowia. Atrakcji dla maluchów i doros³ych na pewno nie zabraknie. W tym roku Dzieñ Dziecka odbêdzie siê 2 czerwca, w sobotê. Miejscem imprezy bêd¹ tradycyjnie planty przy Amfiteatrze. Wszystko rozpocznie siê o i potrwa do To nie koniec atrakcji Stargardzki dzieñ Dziecka, to nie jedyna impreza organizowana 2 czerwca z myœl¹ o najm³odszych. Na terenie Szko³y Podstawowej nr 1 przy ul. Sienkiewicza odbêdzie siê festyn pod nazw¹ "O uœmiech ka dego dziecka". Bêd¹ rozgrywki sportowe i sprawnoœciowe, warsztaty garncarskie oraz "Liga robotyki" i "Ma³y konstruktor", skoki na trampolinie, jazda konna, dmuchany zamek, kiermasze ksi¹ ek, grill, ciastka, dania wegetariañskie i pajda chleba ze smalcem. Stra acy zaprezentuj¹ swój sprzêt gaœniczy, a czas umilaæ bêd¹ wystêpy zespo³ów dzieciêcych. Festyn rozpocznie siê o i potrwa do Wstêp wolny. Eldorado dla maluchów Autodrom, zje d alnia Tygrys, tor przeszkód Si³acz, kolejka szynowa Kaczka, karuzele, diabelski m³yn, suchy basen z pi³eczkami, a tak e stoiska edukacyjne - to wszystko bêdzie na pewno. Bêd¹ te konkursy z nagrodami. Dzieci bêd¹ mia³y co robiæ przez ca³y dzieñ. Najwa niejsze aby dopisa³a pogoda. Promocja zdrowego stylu Obok atrakcji dla dzieci przygotowane zostan¹ punkty namiotowe, w których kolportowane bêd¹ materia³y edukacyjno-informacyjne, organizowane bêd¹ ró norodne pokazy, konkursy, gry, quizy, krzy ówki oraz ³amig³ówki. Wszystko to w ramach dnia promocji zdrowia. Znajd¹ siê tu stoiska Wydzia³u Polityki Spo³ecznej UM w Stargardzie, Stargardzkiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta "ALA", Stra y Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Stowarzyszenie Amazonek "Stokrotka", Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Harcerskiego Klubu Ratowniczego, SPZZOZ "Szko³a Rodzenia", Powiatowego Oddzia³u Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, OSIR. Bêdzie mo na uzyskaæ fachowe rady na temat spo ywania alkoholu oraz substancji psychotropowych i konsekwencji z tym zwi¹zanych, a tak e otrzymaæ wiedzê na temat zdrowego stylu ycia. Ponadto udzielane bêd¹ informacje na temat mo liwoœci rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z uzale nieniami i przemoc¹ w oparciu o istniej¹ce na terenie miasta placówki. Poza tym Urz¹d Miejski przygotowa³ dwie bezp³atne publikacje, które bêd¹ kolportowane tego dnia podczas trwania imprezy. Pierwsza z nich to "Kryzysowy Pomocnik Adresowy" zawieraj¹cy adresy instytucji i organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê na terenie Stargardu kwestiami uzale nieñ, przemocy w rodzinie, bezdomnoœci i ubóstwa. Druga to "Przewodnik adresowy po organizacjach pozarz¹dowych w Stargardzie Szczeciñskim, które dzia³aj¹ na rzecz osób niepe³nosprawnych i starszych oraz twojego zdrowia". ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 5/2012 s.3

4 4 Otwarcie ulicy Prezydentów RP 15 maja odby³o siê uroczyste otwarcie ulicy Prezydentów RP Lecha Kaczyñskiego i Ryszarda Kaczorowskiego. Tak¹ nazwê otrzyma³ odcinek od placu Œw. Ducha do Bramy Pyrzyckiej. poparcie radnych. Wstêgê przeciêli zastêpca prezydenta Rafa³ Zaj¹c i wicestarosta Ireneusz Rogowski. W ten sposób DROGI ulica Prezydentów RP Lecha Kaczyñskiego i Ryszarda Kaczorowskiego zosta³a otwarta. To pierwsza nazwa topograficzna utworzona w naszym województwie, która odnosi siê bezpoœrednio do konkretnych ofiar katastrofy smoleñskiej z 2010 roku i pierwsza w Polsce o takiej nazwie. Uchwa³ê w tej sprawie podjêli radni wszystkich klubów Rady Miejskiej Stargardu. Projekt uchwa³y z³o y³ klub Prawa i Sprawiedliwoœci. Podczas oficjalnego otwarcia Prezydentów RP Lecha Kaczyñskiego i Ryszarda Kaczorowskiego obecni byli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych miasta i powiatu, radni miejscy, a tak e dzia³acze PiS, z pos³em Micha³em Jachem na czele. Pose³ podziêkowa³ za wk³ad w³o ony przez wszystkie ugrupowania zasiadaj¹ce w stargardzkiej Radzie Miejskiej w to, aby nadaæ ulicy tê zaszczytn¹ nazwê. Wyrazi³ radoœæ, e Stargard jest pierwszym miastem w województwie, w którym uczczono w tak znacz¹cy sposób wybitnych Prezydentów katastrofy smoleñskiej, dwóch wybitnych Prezydentów. Jest to tym bardziej wa ne z uwagi na ponadpartyjne Nowy parking na Starym Mieœcie Strefa w soboty bezp³atna Na zlecenie Urzêdu Miejskiego, przy ulicy Prz¹dki wybudowano parking samochodowy dla 50 samochodów. Parking jest ogólnodostêpny. Dzia³ania miejskich urzêdników maj¹ na celu zwiêkszenie iloœci miejsc parkingowych. Ju teraz klienci galerii, a tak e mieszkañcy mog¹ swobodnie i bez op³at zostawiaæ swoje auta na parkingu podziemnym pod "Starówk¹". Dotychczas odwiedzaj¹cy galeriê niechêtnie z niego korzystali. Samochody stawiane by³y na chodnikach, pod sklepami, na jezdni. Czêsto ³amano przy tym elementarne zasady ruchu drogowego. Po dodatkowym uruchomieniu parkingu na ulicy Prz¹dki, liczba miejsc do parkowania znacznie siê zwiêkszy³a. Parking zosta³ otwarty na pocz¹tku maja. Lokalizacja parkingu bêdzie z pewnoœci¹ udogodnieniem równie dla mieszkañców budynków przy ul. Wita Stwosza, gdzie kierowcy notorycznie zastawiali pojazdami chodniki uniemo liwiaj¹c ruch pieszym. Od 26 maja wchodz¹ przepisy uchwa³y Rady Miejskiej w Stargardzie dotycz¹ce zmian w regulaminie Strefy P³atnego Parkowania. W Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego 11 maja opublikowano uchwa- ³ê zmieniaj¹c¹ zasady op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych. Grodzka do przebudowy NajpóŸniej do 10 sierpnia potrwa przebudowa fragmentu ul. Grodzkiej. Realizacji podjê³a siê firma "Ben-Bruk" ze Stargardu na zlecenie Urzêdu Miejskiego. Wartoœæ prac oszacowano na 850 tysiêcy z³otych. Zakres zadania obejmuje przebudowê ul. Grodzkiej na odcinku pasa drogowego od Rynku Staromiejskiego (ul. Kramarskiej) do skrzy owania z ulic¹ W³adys³awa okietka oraz robót zwi¹zanych z przebudow¹ oœwietlenia od ul. Kramarskiej do skrzy owania z ul. Chrobrego. Po przebudowie nawierzchnia w pasie drogowym bêdzie wykonana z kostki i p³yt granitowych. WA NE dla mieszkañców: w czasie prac na jezdni i przyleg³ych chodnikach odcinek bêdzie wy- ³¹czony z ruchu ko³owego. (HaD) Uchwa³a w sposób istotny zmienia dotychczasowy Regulamin SPP. Najwa niejsze dla mieszkañców zmiany, to: - brak op³at za parkowanie pojazdów w strefie w soboty, - bêdzie tylko jedna op³ata dodatkowa za brak wa - nego biletu w wysokoœci 30 z³ (do tej pory, gdy zap³aty dokonano tego samego dnia lub dnia nastêpnego do godziny wynosi³a 10 z³, a dopiero póÿniej 30 z³), - nie bêdzie op³aty za wydawanie karty abonamentowej, - od poniedzia³ku do pi¹tku na ul. Czarnieckiego strefa bêdzie obowi¹zywaæ od godziny 8.00 (by³o od 9.00). (Pau) s.4 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 5/2012

5 STREFA KIBICA STARGARD Strefa Kibica Stargard (SKS) zosta³a zaplanowana na terenie kortów tenisowych oraz wokó³ obiektu p³ywalni. Planowana jest emisja wszystkich spotkañ turnieju od 8 czerwca do 1 lipca. Jednak e wszystko zale ne jest od frekwencji. Jeœli stargardzka fanzone bêdzie cieszy³a siê powodzeniem kibiców - wówczas transmitowane bêdzie wszystko. Jeœli nie, to organizatorzy ogranicz¹ siê do meczów Polaków oraz pó³fina³ów i fina³u. Liczba miejsc ograniczona Widownia usytuowana bêdzie na korcie nr 4 (od strony Netto) i liczyæ bêdzie 150 miejsc siedz¹cych. Mecze emitowane bêd¹ na telebimie o powierzchni 6 m2. Powierzchnia widowni zostanie zabezpieczona wyk³adzin¹ w kolorze boiska pi³karskiego, podobnie jak trasa dojœcia do strefy - od parkingu OSiR, wzd³u kortów. Na widowni stanie mini scena do prezentacji artystycznych, konkursów interaktywnych i zabawy z publicznoœci¹. Na korcie nr 3 pojawi siê boisko pi³karskie, gdzie rozegrany zostanie turniej mini EURO 2012 dla zawodników ze szkó³ podstawowych. Doroœli bêd¹ mogli spróbowaæ swoich si³ w mistrzostwach Stargardu w " ywe pi³karzyki". Do woli bêdzie mo na strzelaæ do bramki celnoœciowej, a ewentualne nerwy wy³adowaæ rzucaj¹c do tarczy mega darta. Na tarasie przy p³ywalni powstanie k¹cik animacji i atrakcji dla najm³odszych kibiców, z konkursami pi³karskimi z nagrodami oraz punktem malowania buziek w barwy narodowe. Centrum gastronomiczne strefy rozci¹gaæ siê bêdzie od kortu nr 4 (widowni) do ul. Szczeciñskiej. Tam posilimy siê przed wysi³kiem dopingowym, tam te "zdopingujemy" siê w granicach dopuszczalnych w "strefie kulturalnego kibica". Strefa z Hyundaiem Oficjalnym partnerem OSIR jest firma Hyundai, dziêki czemu od organizatorów nie bêd¹ pobierane op³aty za sygna³ telewizyjny. Firma jest bowiem oficjalnym partnerem europejskiej federacji pi³karskiej UEFA. Przestrzeñ od ul. Szczeciñskiej do bry³y p³ywalni bêdzie tzw. stref¹ Hyundaia. Bêdzie tu ekspozycja najnowszych modeli samochodów (z wyj¹tkiem limuzyny, któr¹ w czasie mistrzostw jeÿdzi³ bêdzie m.in. Michael Platini). Kibice bêd¹ mogli ogl¹daæ auta, lecz nie bêdzie mo liwoœci przeja d ki. Hyundai, oficjalny partner UEFA, ho³duje has³u: "By³eœ w strefie kibica - wiêc lepiej nie jedÿ!". Fanzone dla ca³ych rodzin Organizatorzy stargardzkiej strefy licz¹ na udzia³ ca³ych rodzin we wspólnym dopingowaniu i prze- ywaniu pi³karskich emocji. Nie zabraknie ich na pewno podczas pierwszego spotkania Euro, w którym zmierz¹ siê reprezentacje Polski i Grecji. Tego dnia organizatorzy SKS przygotowali specjalny program dla wszystkich, którzy przyjd¹ na korty przy ul. Szczeciñskiej. STREFA KIBICA STARGARD z HYUNDAIEM Strefa kibica EURO 2012 w naszym mieœcie bêdzie i to przez pe³ne trzy tygodnie zmagañ! Przy wspó³udziale Urzêdu Miejskiego zorganizuje j¹ Oœrodek Sportu i Rekreacji Stargard na swoich obiektach przy ul. Szczeciñskiej 35. Partnerem OSiR-u bêdzie natomiast oficjalny partner UEFA - firma Hyundai. Inauguracja ze specjaln¹ opraw¹ Funkcjonowanie SKS rozpocznie siê 8 czerwca od Zaplanowano tego dnia specjalne atrakcje: wzlot 500 balonów nadmuchanych naszymi nadziejami na sukces, szlagier "Koko koko Euro spoko" w wykonaniu zespo³u LIPKA z Kobylanki, recital zespo³u LIPKA, wystêpy muzyczne stargardzkich artystów. O nast¹pi inauguracja turnieju pi³karskiego Mini EURO Bêd¹ te konkursy, animacje, gry i zabawy oraz og³oszenie pi³karskiego konkursu dnia. O zaplanowano chóralne odœpiewanie hymnu narodowego przed meczem inauguracyjnym i transmisjê spotkania Polska-Grecja. O tzw. muzyczny relaks oraz mecz w " ywe pi³karzyki" i rozstrzygniêcie konkursu dnia po³¹czone z wrêczeniem nagród. Harmonogram SKS Pozosta³e mecze reprezentacji Polski odbêd¹ siê 12 i 16 czerwca. Za ka dym razem, równie jeœli Polacy wyjd¹ z grupy, program Strefy Kibica Stargard bêdzie przedstawia³ siê nastêpuj¹co: godzina rozgrywki turnieju Mini EURO 2012, konkursy, animacje, gry i zabawy, og³oszenie pi³karskiego konkursu dnia; godzina muzyczny relaks, mecz w " ywe pi³karzyki", rozstrzygniêcie konkursu dnia i wrêczenie nagród. Mecze w dniach 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 i 19 czerwca, czyli wtedy gdy bêd¹ gra³y z grup "niepolskich", strefa z telebimem bêdzie czynna od 17.00, gastronomia ju od Codziennie muzyka na ywo oraz konkursy z nagrodami. M³odzi futboliœci stargardzkich szkó³ podstawowych bêd¹ reprezentowaæ poszczególne pañstwa, które wyst¹pi¹ w nadchodz¹cych rozgrywkach Euro Mini Euro 2012 wzorowane s¹ na regulaminie oraz zasadach rozgrywek Euro 2012, które niebawem odbêd¹ siê w Polsce i na Ukrainie. Ka da ze stargardzkich podstawówek wystawi po 2 zespo³y, które po wczeœniejszym losowaniu trafi¹ do czterech grup eliminacyjnych pod nazwami poszczególnych reprezentacji pi³karskich graj¹cych w Euro Mecze rozgrywane bêd¹ na boisku z bandami 5 Podczas meczów æwieræfina³owych w dniach 21, 22, 23 i 24 czerwca i pó³fina³owych 27 i 28 czerwca, otwarcie strefy nast¹pi o 20.00, gastronomia od UWAGA! W przypadku awansu polskiej reprezentacji - atrakcje niespodzianki! Fina³ na telebimie 1 lipca odbêdzie siê mecz fina³owy EURO Gala zamkniêcia Strefy Kibica Stargard potrwa od do Tego dnia równie zaplanowano fina³ turnieju " ywych pi³karzyków" oraz koncerty muzyczne, konkursy i animacje. UWAGA! W przypadku zwyciêstwa polskiej reprezentacji - chóralne wykonanie "We are the Champions" przez po³¹czone si³y stargardzkich artystów oraz pokaz ogni sztucznych. (MAK) Mini Euro 2012 w Stargardzie i pneumatycznymi bramkami o wymiarach 6m x 12 m. Dru yny bêd¹ gra³y w czteroosobowych sk³adach (w tym bramkarz) plus 4 rezerwowych. Miejscem zmagañ m³odych futbolistów bêd¹ korty tenisowe OSiR przy ul. Szczeciñskiej 35, zabezpieczone specjaln¹ nawierzchni¹. Eliminacje odbêd¹ siê 8 i12 czerwca, pó³fina³y 16 czerwca natomiast Wielki Fina³ 23 czerwca - podczas Dnia Sportu w ramach Dni Stargardu. Organizatorami s¹: Prezydent Miasta Stargard, OSiR Stargard Sp. z o.o. oraz M³odzie owy Oœrodek Sportowy. (Czacz) ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 5/2012 s.5

6 6 STREFA KIBICA STARGARD p PLAN SYTACYJNY SKS s.6 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 5/2012

7 7 STREFA KIBICA STARGARD Fanzone Stargard na weso³o Twórczoœæ ludowa, która ju zd¹ y³a powstaæ w Stargardzie w odpowiedzi na "Koko-koko " i na zachêtê do wizyty w naszej strefie. "Do Niego" Trzy tygodnie - szybko zleci Wiêc zawczasu powiedz onie, e zabierasz z sob¹ dzieci eby spêdziæ je w FAN ZONIE (trzy tygodnie, nie dzieci ) Wytypuj mistrza "Do Niej" W czasie mistrzostw "wszystko gra" Wiêc, gdy nasi stan¹ w szranki PrzyjdŸ do miejskiej strefy z "H" weÿ ze sob¹ kole anki (MAK) Kupony mo na dostarczaæ do strefy kibica od 8 do 12 czerwca i wrzucaæ do specjalnej urny. Wœród osób które prawid³owo wytypuj¹ zwyciêzcê EURO 2012 zostan¹ rozlowoane 3 nagrody rzeczowe. Informacje o laureatach konkursu podamy w lipcowym wydaniu SIS. ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 5/2012 s.7

8 8 PROMOCJA ZDROWIA Po raz ósmy walczyliœmy z rakiem Od 10 do 16 maja odbywa³ siê VIII Powiatowy Tydzieñ Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia. Impreza, której g³ównym celem jest informowanie o chorobach nowotworowych, promocja zdrowego trybu ycia oraz zwiêkszenie iloœci osób korzystaj¹cych z badañ profilaktycznych, by³a okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ pomiêdzy naukowcami, kadr¹ medyczn¹ oraz pacjentami. muj¹cych zdrowie, mo na by³o bezp³atnie zmierzyæ sobie poziom ciœnienia i cukru. Odbywa³y siê pokazy udzielania pierwszej pomocy, nauka samobadania piersi, a tak e krótki kurs nordic walking, æwiczenia gimnastyczne, bezp³atne badania s³uchu. no w Stargardzie jak i w pozosta³ych gminach naszego powiatu. Skorzystaæ mogli wszyscy. Odbywa³y siê badania standardowe - cukru, ciœnienia i s³uchu, ale te specjalistyczne - cytologia, mammografia oraz wskaÿników raka gruczo³u krokowego (PSA) i raka jajnika (CA 125). Tadeusz Surma Przeciwko rakowi Na sportowo i na wyk³adach w ca³ym powiecie Rekreacja, amatorskie uprawianie sportu - to Has³o przewodnie tegorocznej imprezy Tydzieñ jak co roku rozpocz¹³ siê przemar- brzmia³o "Zadbaj o siebie - skorzystaj". Pod- wa ne elementy prowadzenia zdrowego stylu szem ulicami miasta. Oficjalne otwarcie VIII edycji czas PTWzRiPZ g³ówny nacisk po³o ono na ycia. Dlatego 12 maja na basenie Oœrodka Sportu i Rekreacji odby³y siê zawody p³ywackie pod has³em: "Promuj Zdrowy Styl ycia - P³ywaæ Ka dy Mo e". Startowali w nich pracownicy stargardzkich firm i zak³adów pracy. P³ywackich rad udziela³ nasz olimpijczyk z Meksyku - W³adys³aw Wojtakajtis. Przez ca³y tydzieñ w ca³ym powiecie stargardzkim prowadzono wyk³ady na tematy zdrowotne. Fachowe referaty w sprawach profilaktyki onkologicznej us³yszeæ mo na by³o m.in. w stargardzkim szpitalu. "Rak to nie wyrok - poznaj skuteczne metody profilaktyki", " ylaki profilaktyka choroby zakrzepowej" - to tematy poruszane przez prelegentów na spotkaniach. Na zakoñczenie VIII Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia w Stargardzkim Centrum Kultury odby³a siê konferencja naukowa, podczas której prof. Jan Lubiñski wyg³osi³ wyk³ad "Prewencja raków poprzez optymalizacjê diety". Organizatorami Tygodnia byli: Powiat Stargardzki, Stowarzyszenie Amazonek "Stokrotka" i Stargardzkie Stowarzyszenie "Zdrowie" przy odby³o siê na Rynku Staromiejski. Tam te usytu- przeprowadzanie badañ profilaktycznych przez wspó³udziale Urzêdu Miejskiego w Stargardzie. owane zosta³y stoiska organizacji i instytucji pro- mieszkañców. Prowadzono je bezp³atnie zarów- Zdjêcia na zdrowie Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali: I miejsce - czek o wartoœci 700 z³ - Albert Czy owicz za zdjêcie pt. "Twoja sprawa w jaki spos.8 Marlena Wolska - foto pt. "B¹dŸ zdrowo uzale niony" Marcin Frankowski - foto pt. "Dziœ zadbaj o zdrowie, byœ nie musia³ o nim marzyæ, gdy bêdziesz w niemocy". Nagrodzone prace mo na obejrzeæ na stronie (Hib) Tadeusz Surma W ostatnim dniu VIII Powiatowego Tygodnia sób spêdzasz wolny czas, ale " Walki z Rakiem Promocji Zdrowia poznaliœmy II miejsce - czek o wartoœci 500 z³ - Alicja laureatów konkursu fotograficznego pn. "Zdro- Kostkiewicz za zdjêcie pt. "A my wolimy pobiegaæ" wie w Twoim obiektywie- w zdrowym ciele zdroiii miejsce - czek o wartoœci 300 z³ - Tomasz wy duch". Konkurs dla fotografów amatorów Andra³ojæ za zdjêcie pt. "Rowerowa impresja" ju po raz trzeci og³osi³ Prezydent Stargardu. Wyró nienia oraz nagrody rzeczowe otrzymali: Olena Tatarintseva - foto pt. "Zdrowe ycie Do konkursu prace nades³a³y 33 osoby. Jury w do zdobycia" sk³adzie: Józef Janowski - stargardzki lekarz, Tadeusz Surma - stargardzki fotograf, Teresa KuŸmiñska - cz³onek Stowarzyszenia Amazonek "STOKROTKA", Ewelina Twardziak - Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Stargardzie, Agata Kmieæ- uciuk - naczelnik Wydzia³u Polityki Spo³ecznej, Wies³awa Maksel - kierownik referatu ds. zdrowia, pomocy spo³ecznej oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w Wydziale Polityki Spo³ecznej, Marta uchowska - Biuro Prezydenta Miasta, przyzna³o trzy pierwsze miejsca i trzy równorzêdne wyró nienia. ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 5/2012

9 9 KULTURA Dni Stargardu coraz bli ej Znany jest ju program tegorocznych Dni Stargardu. Ich prolog nast¹pi 16 czerwca Festynem na ulicy "Magicznej". G³ówne obchody Œwiêta Miasta przewidziano od 22 do 24 czerwca. Formu³a Dni Stargardu nie uleg³a zmianie. Na pocz¹tek dzieñ koncertowy, a po nim sportowy i historyczny. Wszystko jednak rozpocznie siê na ulicy "Magicznej". Na rockowo i po ukraiñsku Festyn na ulicy "Magicznej" odbêdzie siê tradycyjnie w sobotê (16 czerwca) na terenie przy Ksi¹ - nicy Stargardzkiej, która jest organizatorem imprezy. Festyn potrwa szeœæ godzin. Pocz¹tek o W ramach imprezy odbêd¹ siê Dni Kultury Ukraiñskiej. Scena usytuowana bêdzie przed Bram¹ Pyrzyck¹ od strony Placu Ducha Œwiêtego. Na niej pojawi¹ siê wykonawcy z M³odzie owego Domu Kultury, Klubu Garnizonowego, Stargardzkiego Centrum Kultury oraz szkó³ tañca. Zaplanowano równie wystêp grupy folk-rockowej "BERKUT" zaproszonej przez Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce - Ko³o w Stargardzie oraz wystêp laureatów III Przegl¹du Stargardzkich Zespo³ów Rockowych. Na terenie Parku Chrobrego zlokalizowane zostan¹ wystawy, kiermasz i stoiska wystawiennicze. Ulica "Magiczna" bêdzie goœciæ te przedstawicieli kó³ ³owieckich z okazji Dnia owiectwa Ziemi Stargardzkiej, odbywaj¹cych siê pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta w ramach VI Szczeciñskich Dni Kultury owieckiej. Na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2 odbywaæ siê bêd¹ zabawy, konkursy i gry oraz dzieciêcy plener plastyczny. Chilla, Wilki, Rezerwat Dzieñ koncertowy odbêdzie siê w godzinach wieczornych w pi¹tek 22 czerwca w Amfiteatrze. Na scenie pojawi siê najpierw laureat Stargardzkiego Przegl¹du Zespo³ów Rockowych. Tegorocznym suportem przed wystêpem gwiazd bêdzie grupa CHILLA. Po niej na scenie pojawi¹ siê zespo³y REZERWAT i WILKI. Organizatorem dnia koncertowego jest SCK. Dzieñ sportu z Cargotec Na ul. Szczeciñskiej, w hali OSiR przy Pierwszej Brygady, p³ywalni, a tak e stadionie pi³karskim przy ul. Ceglanej odbywaæ bêdzie siê w sobotê 23 czerwca Dzieñ sportu z firm¹ Cargotec. Koordynatorem przedsiêwziêcia jest M³odzie owy Oœrodek Sportowy przy wspó³pracy z OSiR Stargard. Zobaczymy zmagania koszykarzy, biegaczy, siatkarzy, pi³karzy, p³ywaków, tenisistów i zawodników innych dyscyplin. OSiR Stargard w ramach Dnia sportu z firm¹ Cargotec zorganizuje tak e uliczne pokazy fitness, koncert muzyki reggae (zespó³ TABU), nocny turniej pi³ki no nej amatorów. Punktem kulminacyjnym tego dnia bêdzie VI Miêdzynarodowy Najlepszy stargardzki rock Bieg o "B³êkitn¹ Wstêgê Stargardu". Po nim tradycyjny pokaz sztucznych ogni. W goœcinie u ksiêcia W niedzielê 24 czerwca w Parku Zamkowym nast¹pi ostatni akord Dni Stargardu 2012, czyli Dzieñ historyczny, zorganizowany przez Stargardzkie Centrum Kultury. Tegoroczny festyn nosi nazwê "W goœcinie u Piastowskiego Ksiêcia". Potrwa od 12:00 do 22:00. W ramach imprezy odbêdzie siê parada rycerska, pokazy: ptaków drapie - nych, walk rycerskich oraz prezentacja dawnych rzemios³, koncert zespo³u muzyki dawnej. Teatr "Trójk¹t" z Zielonej Góry zaprezentuje spektakl uliczny w konwencji œredniowiecznego widowiska jarmarcznego "Dawno, dawno temu". Spektakl zawiera elementy interakcji z widzami, muzykê na ywo (lira korbowa, mandola, flet, drumla), œredniowieczne kostiumy, du e formy animowane (smoki), lalki, elementy onglerki i zabawy z publicznoœci¹. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do wprowadzania zmian w programach poszczególnych dni imprezy. Szczegó³owy plan Dni Stargardu 2012 podamy w czerwcowym wydaniu "SIS". Ju po raz trzeci odby³ siê Stargardzki Przegl¹d Zespo³ów Rockowych. W tym roku jednomyœlnie jury przyzna³o I miejsce kapeli The Feedback. Do Przegl¹du zg³osi³o siê szeœciu wykonawców. Jury w sk³adzie: El bieta Œwiderska, Grzegorz Konopczyñski, Tomasz KoŸlarek oraz Ireneusz Ziembicki, nie mia³o w¹tpliwoœci przy podejmowaniu koñcowych decyzji. Wszystkie startuj¹ce zespo³y zaprezentowa³y wysoki poziom artystyczny. Hardrockowy The Feedback Najlepszy okaza³ siê jednak The Feedback, któremu przyznano nagrodê w wysokoœci 2000 z³. Zespó³ tworz¹: Dominik Diling - gitara/œpiew, Wojtek Sarnowski - gitara, Micha³ Nawrot - bas, Jêdrek Nowicki - perkusja. Graj¹ razem od 2011 r. Wyró - nia ich hardrockowe brzmienie, wzorowane takimi wykonawcami jak: Velvet Revolver, Alter Bridge, Soundgarden, Avenged Sevenfold, Steel Panther. The Feedback graj¹ zarówno w³asne kompozycje jak i covery. Chilla supportem II miejsce przypad³o w tym roku kapeli Dice, za co otrzymali 1500 z³, a trzecie Beer Coaster (nagroda 1000 z³). Jednoczeœnie jurorzy zdecydowali, e mo liwoœæ wyst¹pienia podczas Dni Stargardu 2012 jako suport przed zespo³ami Wilki i rezerwat bêdzie mia³a grupa Chilla. Gwiazd¹ tegorocznego Przegl¹du by³a formacja reggae - Jafia Namuel. Zbierali pieni¹dze, tañczyli, œpiewali Komplet publicznoœci wys³ucha³ charytatywnego koncertu flamenco, który odby³ siê w Pa³acu Panorama. Impreza odby³a siê w ramach cyklu "Panorama Muzyczna" ju po raz dziewi¹ty. Koncert prowadzili El bieta Dybowska oraz Piotr Styczewski. W trakcie odby³a siê zbiórka pieniê na oraz aukcje prac artystów: Jolanty Brejdak, Ma³gorzaty Andrzejewskiej, Teresy Babiñskiej, Patryka Preissa, Ryszarda Balonia oraz aukcja specjalna w stylu amerykañskim - Nalewki Senatorskiej, któr¹ osobiœcie przeprowadzi³ senator S³awomir Preiss. Ta ostatnia licytacja okaza³a siê prawdziwym hitem. Kwota z Nalewki Senatorskiej osi¹gnê³a 3000 z³. W czêœci artystycznej jako pierwszy wyst¹- pi³ akordeonista Tomasz Staniszewski ze Stargardu, prezentuj¹c publicznoœci znane kompozycje zaaran owane na akordeon, miêdzy innymi niezapomnian¹ melodiê z filmu "Noce i dnie". Gwiazd¹ wieczoru by³a poznañska grupa flamenco "Danza del Fuego". Takiego koncertu jeszcze tutaj nie by³o. Dzikoœæ serca, namiêtnoœæ, temperament oraz zmys³owy taniec stworzy³y niesamowity spektakl muzyczny rodem z Hiszpanii. Wystêp zosta³ przyjêty owacyjnie. Artyœci kilkukrotnie bisowali, nawi¹zuj¹c fenomenalny kontakt z publicznoœci¹. ¹cznie podczas licytacji i zbiórki zebrano kwotê 6755 z³. Pieni¹dze w ca³oœci zostan¹ przekazane na remont schodów w budynku PCK - Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Stargardzie. Stargardzki projektant Jacek Tybiñkowski z firmy TTA zadeklarowa³ bezp³atne wykonanie projektu przebudowy. Ju wkrótce do obejrzenia na Youtube relacje z koncertu. ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 5/2012 s.9

10 10 EDUKACJA Wiedza wedle uczniowskich potrzeb "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III" to projekt prowadzony od lisopada 2011 roku w stargardzkich szko³ach podstawowych. Korzysta z niego na co dzieñ ponad 1000 uczniów. wadzona w ramach zajêæ: dla dzieci ze specyficzny- którego sk³ad wchodz¹: pracownicy z Biura Fundumi trudnoœciami w czytaniu i pisaniu, z trudnoœcia- szy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego i Wymi w zdobywaniu umiejêtnoœci matematycznych, logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju G³ównym celem projektu jest wsparcie oraz dostosowanie sposobów nauczania do indywidual- Zajêcia w SP 2 Zajêcia w SP 1 mowy, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji spo³ecznej, dzia³u Edukacji Urzêdu Miejskiego oraz oœmiu szkolnych opiekunów projektu. Wartoœci¹ dodan¹ projektu jest wspó³praca z rodzicami oraz przeprowadzenie zajêæ w grupach Zajêcia w SP 7 nych potrzeb edukacyjnych oraz mo liwoœci psychofizycznych uczniów. Dziêki realizacji przedsiêwziêcia ³atwiej jest przyswajaæ wiedzê 636 ch³opcom i 413 dziewczêtom z klas I-III uczêszczaj¹cym do stargardzkich podstawówek. Dzia³ania bêd¹ kontynuowane równie w roku szkolnym 2012/2013. Zajêcia w SP 5 Zajêcia przez 10 tysiêcy godzin gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami porealizacja projektu potrwa godzin. In- stawy, a tak e terapii pedagogicznej, zajêæ rozwija- Zajêcia w SP 8 dywidualizacja nauczania i wychowania jest wpro- j¹cych zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod prowadzenia zajêæ, co przy komercyjnym przedsiêwziêciu artystycznych, sportowych i humanistycznych. Oprócz wsparcia udzielanego uczniom w zale - Orlik w œwietnej formie Po roku funkcjonowania kompleksu boisk Orlik przy ul. Limanowskiego, przeprowadzono przegl¹d gwarancyjny obiektu. Wed³ug szacunków boisko na terenie Gimnazjum nr 2 odwiedzi³o ju blisko 13 tysiêcy osób. Dok³adnie po up³ywie 1 roku u ytkowania, dokonano przegl¹du gwarancyjnego zespo³u boisk i zaplecza sportowego. W przegl¹dzie uczestniczyli urzêdnicy miejscy, wykonawca oraz pracownicy szko³y. Orlik przy ul. Limanowskiego pomimo du ego ob³o enia mia³ tylko drobne usterki. Zauwa ono m.in.: odklejon¹ taœmê na tablicy kosza, odklejone naklejki na zaœlepkach tulei, obni one tuleje do chor¹giewek, zapowietrzony grzejnik, rozregulowan¹ bramê oraz drzwi do toalety dla osób niepe³nosprawnych. Tego typu usterki nie maj¹ adnego wp³ywu na eksploatowanie obiektu. Do stanu technicznego nawierzchni boisk i wbudowanych urz¹dzeñ inspektorzy nie mieli zastrze eñ. Wszystkie funkcjonuj¹ prawid³owo. Bardzo dobrze oceniono stan sztucznej murawy. Utrzymano go przede wszystkim ze wzglêdu na wprowadzony od pocz¹tku eksploatacji zakaz gry w obuwiu z korkami innym ni turffy. W protokole pokontrolnym podkreœlono, e obecny stan techniczny boisk, wbudowanych urz¹dzeñ i pomieszczeñ zaplecza w znacznej mierze jest zas³ug¹ pracowników Gimnazjum, solidnie dbaj¹cych o obiekt. s.10 Zajêcia w SP 4 by³oby zbyt kosztowne, a zatem nie osi¹galne przez uczniów. Zajêcia w SP 3 noœci od ich mo liwoœci edukacyjnych i rozwojo- Dofinansowanie z UE Projekt jest wspó³finansowany przez Uniê Euwych, projekt podnosi jakoœæ nauczania kadry pedagogicznej, która jest wyposa ana w niezbêdne ropejsk¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w materia³y dydaktyczne. Korzyœci dla wszystkich Projekt to nie tylko realizacja zajêæ i doposa enie baz dydaktycznych szkó³. Realizuj¹c materia³ metod¹ indywidualizacji nauczania nauczyciele uwzglêdniaj¹ przy tym przekazywanie niestandardowej wiedzy, a tak e naukê szacunku do odmiennoœci i ró nic. Umo liwi to wyeliminowanie stereotypowego podejœcia w wyborze dalszego kierunku kszta³cenia. Polepszy siê niew¹tpliwie jakoœæ edukacyjna szkó³ podstawowych na etapie wczesnoszkolnym. Gmina Miasto przygotowa³a równoœciowy program dostosowany do potrzeb i problemów wynikaj¹cych ze œrodowiska oraz otoczenia spo³ecznego szkó³. Niniejszy projekt jest uzupe³nieniem podstawowej oferty edukacyjnej. Co miesi¹c odbywaj¹ siê spotkania zespo³u projektowego, w Zajêcia w SP 6 ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki na lata Kwota dofinansowania wynosi ,44 z³. Gmina Miasto otrzyma 100 % dofinansowania. (Ala) ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 5/2012

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015

w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015 Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach ISSN 1234-222X Nr 6/2015 BEZP ATNY www.kozieglowy.com.pl w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015 WIEJSKIE KLIMATY, RODZINNY

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2012 687. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH Jest nowy komendant Od 17 wrzeœnia br. nowym komendantem soleckiego komisariatu

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo