REGULAMIN PLEBISCYTU EURO-GMINA EURO-POWIAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PLEBISCYTU EURO-GMINA EURO-POWIAT"

Transkrypt

1 REGULAMIN PLEBISCYTU EURO-GMINA EURO-POWIAT 1. W plebiscycie mogą wziąć udział jednostki samorządowe (gminy, miasta, starostwa powiatowe) funkcjonujące na terytorium województwa, w którym ogłoszony został plebiscyt. 2. Celem plebiscytu jest promocja i reklama najlepszych jednostek samorządowych oraz przyznanie tytułów głównych w następujących kategoriach: WÓJT ROKU BURMISTRZ ROKU STAROSTA ROKU GMINA ROKU MIASTO ROKU STAROSTWO POWIATOWE ROKU Kapituła przyznaje tytuł EURO-GMINA jednostce samorządowej biorąc pod uwagę osiągnięcia w następujących dziedzinach: Agroturystyki Bezpieczeństwa Infrastruktury Edukacji Ekologii Gospodarki Kultury Przedsiębiorczości Rolnictwa Służby Zdrowia i Opieki Społecznej Sportu Turystyki Pozyskiwania środków unijnych i innych dziedzinach

2 3. Wyniki Plebiscytu ogłasza Kapituła w oparciu o zebrane własne informacje oraz dokumentację nadesłaną przez uczestników Plebiscytu, a także inne podmioty zgłaszające samorządy do Plebiscytu. 4. W skład Kapituły oceniającej osiągnięcia samorządów mogą wejść: Wojewoda lub jego przedstawiciel, Marszałek Województwa lub jego przedstawiciel, przedstawiciel organizatora, przedstawiciele patronów medialnych Plebiscytu, ekonomiści, pracownicy naukowi i inni eksperci zaproszeni przez organizatora do Kapituły. 5. W obradach Kapituły musi uczestniczyć minimum 3 osoby. 6. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniu niejawnym. 7. Kapituła ocenia osiągnięcia samorządów na podstawie dostarczonej dokumentacji opisowej w poszczególnych dziedzinach: W dziedzinie agroturystyki m.in. za: a) stwarzanie warunków do rozwoju gospodarstw agroturystycznych b) liczba i poziom gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy c) atrakcyjność ofert gospodarstw agroturystycznych d) jakość produktów oferowanych dla turystów przez gospodarstwa agroturystyczne W dziedzinie bezpieczeństwa m.in. za: a) współpracę samorządu ze służbami Policji i Straży Pożarnej (zakup samochodów, doposażenie komisariatów i strażnic, współfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych) b) poprawę i zmianę oznakowania dróg i ulic c) przebudowę i modernizację dróg i ulic, w tym budowę skrzyżowań z ruchem okrężnym, ustawianie progów zwalniających, budowę oświetlenia miejsc niebezpiecznych d) budowę ścieżek rowerowych oraz nowych ciągów pieszych wzdłuż ruchliwych arterii komunikacyjnych e) akcje promujące bezpieczeństwo na terenie gmin, miast i powiatów f) współpracę policji i straży pożarnej z lokalnymi społecznościami oraz szkołami W dziedzinie edukacji m.in. za: a) inwestycje oświatowe w gminie, w tym termomodernizacja szkół b) organizacja dojazdu dzieci do szkół na terenie działania jednostek samorządu terytorialnego c) udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych d) dostępność do nowoczesnych środków edukacyjnych (internet rzutniki audiowizualne, tablice multimedialne) 2

3 W dziedzinie ekologii m.in. za: a) inwestycje proekologiczne w gminie (budowa oczyszczalni ścieków, utylizacja odpadów, budowa urządzeń redukujących zanieczyszczenia atmosfery) b) budowę sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki c) czystość wód na terenie gminy d) zagospodarowanie naturalnych zbiorników wodnych, budowa zbiorników retencyjnych e) zagospodarowanie nieużytków (zalesianie) W dziedzinie gospodarki m.in. za: a) rozwój infrastruktury drogowej b) rozwój sieci teleinformatycznej c) tworzenie korzystnych warunków dla inwestorów (w tym przygotowanie lokalizacji na terenach uzbrojonych) d) pozyskanie inwestorów, w tym zagranicznych e) pozyskiwanie i wykorzystanie środków unijnych f) budowa nowych wodociągów W dziedzinie kultury m.in. za: a) wykorzystanie obiektów kultury na terenie jednostek samorządu terytorialnego b) organizację imprez kulturalnych i koncertów c) organizacja i promocja imprez o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym d) wspieranie sztuki ludowej na terenach działania jednostek samorządu terytorialnego (zespoły folklorystyczne i śpiewacze, rzeźbiarze, malarze i inni twórcy ludowi) e) organizację czasu wolnego dla dzieci młodzieży (w tym ferii zimowych i wakacje) f) ochronę dóbr dziedzictwa i zabytków na terenach jednostek samorządu terytorialnego W dziedzinie przedsiębiorczości m.in. za: a) tworzenie programów i wykorzystanie środków unijnych b) tworzenie nowych miejsc pracy c) współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami d) promocję jednostek samorządu terytorialnego W dziedzinie rolnictwa m.in. za: a) wspieranie i promocję spółek producenckich b) promowanie młodych rolników i ich osiągnięć 3

4 c) wspieranie firm zajmujących się między innymi skupem, przetwórstwem, zbytem produktów rolnych d) przetwórstwo, skup i zbyt produktów rolnych e) wspieranie producentów żywności ekologicznej f) wspieranie producentów gospodarki ogrodniczej, w tym producentów kwiatów W dziedzinie służby zdrowia i opieki społecznej m.in. za: a) organizację służby zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym przekształcenia własnościowe na korzyść pacjentów b) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, m.in. stomatologia w szkołach, mammobusy, białe niedziele c) budowę i modernizację obiektów służby zdrowia d) nowatorskie rozwiązania w zakresie opieki społecznej e) projekty zwiększające dostęp pacjentów do opieki specjalistycznej W dziedzinie sportu m.in. za: a) rozwój bazy sportowej na terenie jednostek samorządu terytorialnego (stadiony, hale sportowe, ścieżki zdrowia) b) osiągnięcia klubów i stowarzyszeń sportowych c) rozwój sportu w szkołach, w tym rywalizacja z innymi szkołami na terenie województwa d) wspieranie lokalnych klubów sportów młodzieżowych e) organizację turniejów i zawodów promujących sport na terenach działania jednostek samorządu terytorialnego W dziedzinie turystyki m.in. za: a) promocję turystyczna gminy (foldery, filmy reklamowe, udział w imprezach targowych itp.) b) utrzymywanie i tworzenie szlaków turystycznych c) wspieranie i eksponowanie atrakcji turystycznych na terenie jednostek samorządu terytorialnego d) tworzenie bazy noclegowej dla turystów (pola namiotowe, kempingi, domki letniskowe) e) inwestycje turystyczne gminy przygotowywanie plaży, pomostów letniskowych, stoków narciarskich, punktów widokowych i in. 8. Główne tytuły: Wójt Roku, Burmistrz Roku, Prezydent Roku, Starosta Roku, Gmina Roku, Miasto Roku, Starostwo Powiatowe Roku, Kapituła przyzna w oparciu o analizę osiągnięć w różnych dziedzinach. 4

5 9. Kapituła Plebiscytu może przyznać dodatkowe tytuły i wyróżnienia uczestnikom Plebiscytu, na wniosek członka Kapituły lub organizatora. 10. Organizator ogłosi zwycięzcę konkursu podczas EURO-GALI. 11. Wyniki Plebiscytu podawane są do wiadomości publicznej. 12. Termin finału Plebiscytu ustala organizator. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu obrad Kapituły i Finałowej Gali. 13. Zgłoszenia do Plebiscytu dokonuje jednostka samorządu terytorialnego, która chce uczestniczyć w Plebiscycie lub organ nadrzędny (Starosta Powiatowy, Marszałek, Wojewoda). 14. Każdy uczestnik Plebiscytu dokonuje zgłoszenia, wysyłając kartę zgłoszeniową na adres organizatora w ustalonym terminie. 15. Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 16. Zgłoszenia można dokonać tylko na kartach przygotowanych przez organizatora. 17. Każdy Pomiot uczestniczący w plebiscycie może skorzystać z płatnych usług reklamowych proponowanych przez organizatora. Zamówienie usług reklamowych nie jest warunkiem uczestnictwa w Plebiscycie. Proponowane usługi reklamowe wraz z cennikiem dostępne są na stronie internetowej organizatora. 18. Każdy uczestnik Plebiscytu ma prawo rezygnacji z usług reklamowych minimum na 60 dni przed Finałem Plebiscytu powiadamiając organizatora w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji w krótszym terminie uczestnik pokrywa koszta reklamy w całości. 19. Samorządy mogą startować w Plebiscycie w kilku kategoriach. 20. Statuetka i tytuł Euro-Gminy, Euro-Powiat oraz Certyfikat przyznany zostanie tylko w jednej kategorii. 21. Wręczenie Laureatom certyfikatów oraz statuetek Euro-Partner odbywa się na uroczystej Gali w terminie ustalonym przez organizatora. 22. Materiały dotyczące Plebiscytu nie podlegają zwrotowi. 23. Wszyscy laureaci Plebiscytu otrzymają pamiątkowe statuetki oraz prawo do używania przyznanego tytułu Euro Gmina, Euro-Powiat, co zostanie potwierdzone przyznaniem Europejskiego Certyfikatu. 24. Termin ważności Certyfikatu ustala Organizator. 25. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia ważności certyfikatu dla nagrodzonego podmiotu. Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu jest przesłanie do biura organizatora Plebiscytu wniosku dostępnego na stronie internetowej fundacjaeuropartner.pl o przedłużenie ważności certyfikatu najpóźniej na 30 dni przed upływem jego ważności. 5

6 26. Przedłużenie ważności certyfikatu skutkuje obciążeniem finansowym certyfikowanego podmiotu w kwocie po 250 zł netto za każdy miesiąc przedłużenia ważności Certyfikatu. 27. Ważność Certyfikatu można przedłużyć maksymalnie o 24 miesiące. 28. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej 6

7 . - FUNDACJA GOSPODARCZA EURO-PARTNER Najlepszym firmom, przedsiębiorstwom oraz instytucjom przyznajemy zaszczytny tytuł EURO-PARTNERA Polskiej Gospodarki Każdy z uczestników ma prawo do skorzystania z proponowanych przez Fundację EURO-PARTNER usług reklamowych: PROPONOWANE USŁUGI REKLAMOWE: 1. Reklama prasowa prezentacja nagrodzonego podmiotu w ogólnopolskim magazynie biznesu VIP 2. Reklama w katalogu okolicznościowym - Katalog rozpowszechniany będzie m. In. podczas imprez wystawienniczych organizowanych w Poznaniu, Lublinie, Kielcach, Krakowie, Warszawie. 3. Reklama na stronie internetowej Plebiscytu EURO-PARTNER, EURO-GMINA, EURO-POWIAT 4. Prezentacja Multi-medialna podczas uroczystej Gali w Zamku Królewskim w Warszawie Promujemy polskie samorządy organizując w całym kraju Plebiscyt EURO-GMINA Koszt w/w usług reklamowych wynosi 6 900,- zł / netto/ Czynimy starania o relacje uroczystości w TVP POLONIA, co gwarantuje reklamę i promocje Laureatów nie tylko w Polsce ale także w Europie i na całym świecie. Promujemy także najlepsze Polskie Powiaty oraz osoby zasłużone dla ich rozwoju Każdy z Laureatów Plebiscytu otrzymuje: - certyfikat upoważniający do używania Tytułu i znaku graficznego EURO-PARTNER - pamiątkową statuetkę - 2 zaproszenia 2-osobowe na Galę i uroczysty bankiet - serwis fotograficzny z EURO-GALI - prawo przeprowadzenia degustacji własnych produktów podczas bankietu - możliwość prezentacji własnych materiałów reklamowych podczas uroczystości Fundacja Gospodarcza EURO-PARTNER Dział Marketingu, Logistyki i korespondencji: Kielce, ul. Kopernika 9, tel./fax 41/ , tel. kom KRS , NIP , Regon ,

8 EE PLEBISCYT EURO-GMINA, EURO-POWIAT, EURO-PARTNER 2012/2013 KARTA ZGŁOSZENIOWA NAZWA FIRMY, GMINY, MIASTA, POWIATU NIP Ulica Kod pocztowy/miejscowość tel./fax Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, telefon, telefon komórkowy) Kartę zgłoszeniową prosimy przesłać do dnia 30 lipca 2013 roku na adres : Fundacja Gospodarcza EURO-PARTNER Kielce, ul. Kopernika Nr 9 ew. fax-em: lub pocztą elektroniczną na adres Miejscowość, data i pieczęć Podpis Dyrektora, Prezesa Firmy, Wójta,Burmistrza, Prezydenta lub osoby upoważnionej FUNDACJA GOSPODARCZA EURO-PARTNER Dział Marketingu, Logistyki i Korespondencji Kielce, ul. Kopernika 9, tel./fax 41/ kom KRS , NIP , Regon

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GWIAZDY BIZNESU Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem),

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2013-2015

Regulamin Konkursu Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2013-2015 Regulamin Konkursu Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2013-2015 1. Celem konkursu jest promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców, budowanie prestiżu

Bardziej szczegółowo

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 167 Załącznik 4 21.1 Tło i uwarunkowania Transformacja ustrojowa oraz dalsze zmiany w zakresie finansowego usytuowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA C I E S Z YŃ S K I E G O 2001-2016 STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2001-2016 Wydział Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu eko.liderzy 2015 województwa małopolskiego. Rozdział I

REGULAMIN Konkursu eko.liderzy 2015 województwa małopolskiego. Rozdział I REGULAMIN Konkursu eko.liderzy 2015 województwa małopolskiego POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1. Konkurs eko.liderzy 2015 województwa małopolskiego (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

II. Kategoria Małopolski Debiut Przedsiębiorczości Społecznej 2015 (Debiut 2015)

II. Kategoria Małopolski Debiut Przedsiębiorczości Społecznej 2015 (Debiut 2015) Załącznik do Zarządzenia nr ARES-000-1/15 Dyrektora ROPS w Krakowie z dnia 1.04.2015 r. REGULAMIN KONKURSU Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015 1. Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo