Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]"

Transkrypt

1 ISSN Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹ Information Worker [str. 14] Wiele twarzy Windows SharePoint Services [str. 11]

2 Bezp³atna pomoc techniczna Opis MCP Gold MCP PHM Uwagi Pomoc w instalacji Wy³¹cznie dla produktów desktopowych w paczkach oraz do OEM Preinstallation Kit Bezp³atne incydenty przez 1 rok Konsultacje techniczne Informacje Bezp³atna pomoc MS INFO ( ) Pomoc do MAPS Pomoc oraz wiêcej informacji mo ecie Pañstwo uzyskaæ pisz¹c na adres: oraz pod numerami telefonów:

3 woj. dolnoœl¹skie Renata Sikora woj. kujawskopomorskie Katarzyna Walczak woj. lubelskie Krzysztof Têcza woj. lubuskie Krzysztof Solarski woj. ³ódzkie Patryk Góralowski woj. ma³opolskie Iza Karpowicz woj. mazowieckie Marcin Parecki Krzysztof Tomaszek Krzysztof Têcza woj. podkarpackie W³odzimierz Korzeñ Przedstawiciele regionalni Microsoft Przedstawiciele regionalni Microsoft woj. opolskie Renata Sikora Jarek Kwiatkiewicz woj. podlaskie Maja Olczak woj. pomorskie ukasz Curzyd³o woj. œl¹skie Jarek Kwiatkiewicz woj. œwiêtokrzyskie Iza Karpowicz woj. warmiñsko- -mazurskie Maja Olczak woj. wielkopolskie Krzysztof Solarski woj. zachodnio- -pomorskie Krzysztof Solarski Strona Microsoft dla Partnerów:

4 punkt widzenia w numerze na ok³adce œwiat wokó³ Ciebie 4-7.NET po mistrzowsku Informacje w cenie Szkolenia z licencjonowania on-line Wsparcie mocno techniczne Bezpieczne webcasty po polsku Office Specialist biurowy certyfikat zbli enie 8-10 Microsoft Office: biuro dla ka dego zjawiska Wiele twarzy Windows SharePoint Services projekty z sukcesem Informatyka w s³u bie spo³eczeñstwa Jak poznaæ fachowca? Liczy siê klient produkt mix Microsoft: nagrody dla uczciwych Operacje pod kontrol¹ Internetowa Akademia Microsoftu Office w Twojej skrzynce pocztowej SprawdŸ wydajnoœæ z Office Zwalcz szpiega! M³ot na wirusy efekty wspó³pracy Aplikacjê Roku poznamy w marcu We wspólnocie si³a Parasol marki Obiecuj¹ca kompetencja Warszawka da siê lubiæ z profilu Wpisani w Mazowsze sztuka sprzeda y Przychodzi sprzedawca do klienta z myœl¹ o kliencie Wiêcej ni CRM okiem in yniera BI or not to BI redakcja Microsoft dla Partnerów Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Wydawca: Microsoft Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195a, Warszawa tel. (0 prefix 22) faks (0 prefix 22) Redaktor naczelny: Piotr Zawadzki Redakcja, sk³ad i ³amanie: Agape, Agencja doradcza i wydawnicza ul. Rêkodzielnicza 11, Warszawa tel. (0 prefix 22) Numer zamkniêto: Wydawnictwo to jest przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Microsoft nie oferuje w tym wydawnictwie adnych gwarancji jednoznacznych czy te domyœlnych. Wszystkie nazwy produktów wymienione zosta³y w celu ich identyfikacji i mog¹ byæ zastrze onymi znakami handlowymi i towarowymi, nale ¹cymi do ich w³aœcicieli. Przedruk dopuszczalny z podaniem Ÿród³a. Internetowe archiwum magazynu Microsoft dla Partnerów : Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przesy³aæ na adres 4 Microsoft dla Partnerów marzec 2005

5 aperitif Piotr Zawadzki Partner Communication Manager Microsoft Polska Zamiana informacji w korzyœci biznesowe Firmy zorientowane s¹ na informacjê bardziej ni kiedykolwiek wczeœniej. Dlatego powiedzenie, e przewagê ma ten, kto posiada informacje oraz umie z nich korzystaæ, sprawdza siê ka dego dnia. Strategicznego znaczenia dla produktywnoœci przedsiêbiorstwa nabieraj¹ wiêc takie pojêcia, jak: sprawny system obiegu informacji, niezawodna komunikacja, rozbudowana praca zespo³owa, efektywne zarz¹dzanie projektami. I nie chodzi tu tylko o nowoczesne, du e, miêdzynarodowe korporacje. W obliczu atakuj¹cej nas z ka dej strony konkurencji, prawdziwym wyzwaniem staje siê stworzenie solidnych podstaw efektywnego dzia³ania ka dej, nawet najmniejszej firmy. Niezale nie od tego, na jakim rynku dzia³amy, dla ka dego z nas wa ne jest sprawne wymienianie informacji, skuteczne wspó³pracowanie z kolegami w zespole, zachowywanie poufnoœci informacji, szybkie zbieranie, segregowanie i analizowanie informacji. W Microsofcie wiemy, e dla osób, dla których codzienn¹ prac¹ jest tworzenie informacji i zarz¹dzanie nimi, du ym u³atwieniem w pracy mo e byæ skorzystanie z rozwi¹zania Microsoft Office System (które prezentujemy na str. 8-10). Ta kompleksowa platforma w powi¹zaniu z wieloma innymi portalowymi, serwerowymi i bazodanowymi rozwi¹zaniami Microsoft stanowi odpowiedÿ na powy sze potrzeby. Jak spe³niaj¹ siê one w praktyce? Opowiadaj¹ o tym przedstawiciele Rejonowego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji z Tychów oraz warszawskiego Biura Finansowo- -Ksiêgowego LICZYK (str. 13, 16 i 34-35). Aby firma partnerska Microsoft mog³a dokonaæ u klienta wdro enia platformy Microsoft Office System i zapewniæ mu wymienione usprawnienia w funkcjonowaniu firmy, powsta³a w Programie Partnerskim Microsoft kompetencja Information Worker. Kompetencjê opisujemy na str , a o zaletach wynikaj¹cych z jej posiadania mówi¹ na str sami partnerzy. Serdecznie zapraszamy do pójœcia w ich œlady i do dzielenia siê z nami w³asnymi spostrze eniami w dziedzinie skutecznego zarz¹dzania informacj¹. Zapraszam do lektury! Piotr Zawadzki marzec 2005 Microsoft dla Partnerów 3

6 œwiat wokó³ Ciebie.NET po mistrzowsku moim zdaniem... Co sk³oni³o Pana do wziêcia udzia³u w konkursie i jakie s¹ tego efekty? W Ogólnopolskich Mistrzostwach Programistów.NET. I miejsce zaj¹³ Piotr Dobrowolski z Krakowa. Konkursowy test wype³ni³o 1650 osób najm³odszy uczestnik mia³ 11 lat, najstarszy 69. Gratulacje sk³adaj¹ zwyciêzcy: przedstawiciel Auto oliborz i Jacek Myrcha, dyrektor dzia³u Developer Platform Evangelist w polskim oddziale Microsoft Piotr Dobrowolski, ComArch Poniewa jestem uznawany za wielkiego fana.net Framework, dosta³em informacjê o konkursie od wspó³pracowników. Wzi¹³em w nim udzia³ dlatego, e chcia- ³em siê sprawdziæ. Absolutnie nie liczy³em na pierwsze miejsce. Jeszcze d³ugo po zakoñczeniu konkursu nie dociera³o do mnie, e wygra³em. Poczu³em to dopiero, kiedy usiad³em za kierownic¹ nagrody g³ównej. N a pocz¹tku grudnia 2004 r. og³osiliœmy listê zwyciêzców organizowanego przez polski oddzia³ Microsoft konkursu Mistrz.NET. Uczestnicy turnieju musieli rozwi¹zaæ test, sk³adaj¹cy siê z 60 pytañ wielokrotnego wyboru. Test kompleksowo sprawdza³ znajomoœæ technologii.net. W konkursie móg³ wzi¹æ udzia³ ka dy zarówno osoby zajmuj¹ce siê zawodowo programowaniem, jak i amatorzy. Aby nieco wyrównaæ szanse, przed rozpoczêciem quizu na stronach internetowych Microsoft udostêpniliœmy materia³y pomocnicze. Chêæ udzia³u w konkursie zg³osi³o 4000 osób. Ostatecznie test wype³ni³o 1650 uczestników (drugiego i trzeciego dnia test wype³nia³o równoczeœnie prawie 800 osób). Œrednia wieku uczestników wynios³a 24,7 lat. Zwyciêzcami konkursu zostali: I miejsce: Piotr Dobrowolski udzieli³ 88% poprawnych odpowiedzi. Jest pracownikiem krakowskiej firmy ComArch. W ramach hobby tworzy programy u ytkowe. II miejsce: Micha³ Chaniewski udzieli³ 82% poprawnych odpowiedzi. Pracownik firmy Prokom. W wolnym czasie, oprócz programowania, uprawia off-road, czyli jazdy terenowe. III miejsce: Marek Byszewski udzieli³ 78% poprawnych odpowiedzi. Analityk programista w firmie TU Allianz. Czas wolny poœwiêca przyjacio³om i narciarstwu alpejskiemu. Najlepsi na podium zdobyli nie tylko uznanie konkurentów i potwierdzenie w³asnych kompetencji w konkursie mo na by³o równie wygraæ cenne nagrody. Ufundowali je sponsorzy Microsoft, APN Promise, Auto oliborz oraz Dell. Zwyciêzca odjecha³ samochodem osobowym Opel Astra III, zdobywca drugiego miejsca otrzyma³ komputer przenoœny Dell D800, zaœ zdobywca trzeciej lokaty konsolê Xbox z zestawem gier. Uczestnicy konkursu otrzymali równie certyfikaty, potwierdzaj¹ce znajomoœæ platformy.net (rodzaj certyfikatu uzale niony by³ od liczby poprawnych odpowiedzi). Tytu³ Adepta.NET przyznano osobom, które zdoby³y powy- ej 31% poprawnych odpowiedzi (637 uczestników). Tytu³em Praktyka.NET mog¹ poszczyciæ siê 302 osoby, które poprawnie odpowiedzia³y na ponad 51% pytañ. Aby zdobyæ najwy szy tytu³ Ekspert.NET nale a³o odpowiedzieæ poprawnie na wiêcej ni 71% pytañ. Ta sztuka uda³a siê 24 uczestnikom. Dla m³odszych uczestników konkursu poni ej 18. roku ycia utworzono specjaln¹ kategoriê. Najlepszymi wynikami w tej grupie mog¹ poszczyciæ siê Maciek Mucha (14 lat), Filip Kajzerski (15 lat) oraz ukasz Herman (16 lat). Dla zwyciêzców w tej kategorii przewidziano stypendia pieniê ne. Nie spodziewaliœmy siê, e nasz konkurs bêdzie cieszy³ siê takim powodzeniem. Liczba zg³oszeñ przesz³a nasze najœmielsze oczekiwania. Ogromn¹ satysfakcjê sprawi³ nam start najm³odszych, w tym 11-letniego Dominika Marszka. Mogê z dum¹ stwierdziæ, e wiedza informatyczna w krêgach polskich programistów zarówno profesjonalistów, a tym bardziej amatorów stoi na bardzo wysokim poziomie skomentowa³ mistrzostwa Jacek Myrcha, dyrektor dzia³u Developer & Platform Evangelism w polskim oddziale Microsoft. wiêcej informacji Pe³n¹ listê zwyciêzców (wraz z punktacj¹) mo na znaleÿæ pod adresem: developer/mistrz/lista Micha³ Chaniewski, Prokom Kiedy us³ysza³em o konkursie Mistrz.NET, od razu chcia³em wzi¹æ w nim udzia³. Nie liczy³em na nagrody i nie spodziewa³em siê, e tak dobrze mi pójdzie. Emocje siêgnê³y zenitu dopiero po drugim dniu, kiedy prowadzi³em. Ostatecznie zaj¹³em drugie miejsce, z czego jestem bardzo zadowolony. Oprócz zdobycia notebooka, zauwa am tak e inne korzyœci zacz¹³em byæ rozpoznawany w œrodowisku deweloperów, pojawi³y siê ciekawe propozycje wspó³pracy. Marek Byszewski, TU Allianz Zostanie jednym z laureatów konkursu wp³ynê³o na poprawê mojej pozycji w firmie moja wiedza zosta³a doceniona. Z przyjemnoœci¹ wezmê udzia³ w nastêpnej edycji. 4 Microsoft dla Partnerów marzec 2005

7 œwiat wokó³ Ciebie Informacje w cenie Organizowane przez Microsoft szkolenia z zarz¹dzania informacj¹ to nowa jakoœæ, maj¹ca bezpoœredni wp³yw na kontakty z klientem. C omputer Service Support SA, na zlecenie Microsoft, organizuje bezp³atne warsztaty dotycz¹ce wdra ania platformy Microsoft Office System bazuj¹cej na systemie operacyjnym Microsoft Windows XP. Warsztaty prowadzone s¹ pod tytu³em Praktyczne rozwi¹zania do zarz¹dzania informacj¹ dla Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw na platformie Microsoft Windows XP oraz Microsoft Office System. Kurs potrwa do czerwca 2005 roku. ogrom wiedzy Warsztaty szkoleniowe maj¹ na celu zgodnie ze swoim tytu³em praktyczne pokazanie rozwi¹zañ proponowanych przez Microsoft dla ma³ych i œrednich firm, opartych na platformie Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2 oraz Microsoft Office System z dodatkiem SP1, jak te przygotowanie partnerów do przeprowadzenia wdro- eñ tej platformy. W tej edycji szkoleñ bardzo mocny nacisk po³o ony zosta³ na czêœæ techniczn¹ Podczas warsztatów przekazywana jest wiedza z zakresu bezpieczeñstwa systemu informatycznego klienta, jego danych i posiadanych informacji, sprawnego systemu komunikacji i obiegu dokumentów w firmie, zarz¹dzania i przetwarzania informacji wewn¹trz i na zewn¹trz firmy, zarz¹dzania kontaktami z klientami, jak równie zarz¹dzania ró nego rodzaju projektami. W tej edycji bardzo mocny nacisk po³o ony zosta³ na czêœæ techniczn¹. Dla ma³ych, kilkuosobowych grup uruchomiono infrastrukturê, pokazuj¹c¹ zaawansowane mo liwoœci, jakie daje praca z aplikacjami Microsoft Office 2003 Professional w po³¹czeniu z ca³ym zapleczem serwerowym tworz¹c platformê Office System. Podczas zajêæ omawiane s¹ ró - ne konfiguracje i rozwi¹zania, w zale noœci od tego, do czego ostatecznie maj¹ byæ wykorzystane do usprawnienia pracy grupowej, efektywnego raportowania, prowadzenia i zarz¹dzania projektami, czy poprawienia wydajnoœci przedsiêbiorstwa, b¹dÿ pojedynczych pracownikow. Omawiane s¹ konfiguracje oparte o integracjê Microsoft Office 2003 Professional i Microsoft Windows XP z Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Office Project Server 2003, Microsoft Office Live Communication Server 2003, Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server i Microsoft Windows Server Partnerzy mog¹ zapoznaæ siê m.in. z nowymi technologiami Microsoft Office System Information Rights Management, XML, XML Web Services i innymi. Uczestnicy mog¹ wiêc uruchomiæ m.in. pe³ny system zarz¹dzania dokumentami, wed³ug ró nych potrzeb oraz zgodnie z przeprowadzanymi æwiczeniami. Takie szkolenie to nowa jakoœæ, maj¹ca wp³yw bezpoœrednio na kontakty z klientem. Uczestnicy s¹ w pe³ni przygotowani do zaoferowania na rynku nowoczesnych rozwi¹zañ oraz po dodatkowych szkoleniach lub praktycznym przygotowaniu wdro enia ich z sukcesem u klienta. wyzwanie dla ambitnych Dwudniowy program jest bardzo mocno obci¹ ony materia³em. Uczestnicy nawet podczas przerw rozmawiaj¹ z prowadz¹cymi kurs trenerami o praktycznych realizacjach u swoich klientów omawianym projektów. Czêœæ z trenerów ma doœwiadczenie wdro eniowe omawianych technologii, wiêc jest w stanie zaproponowaæ ciekawe rozwi¹zania. Na dyskusjê dotycz¹c¹ praktycznych wdro eñ przeznaczona jest tak e czêœæ warsztatów. Jednym z tematów, który wzbudzi³ du e zainteresowanie uczestników warsztatów, by³o zastosowanie Microsoft Office 2003 z us³ugami Windows SharePoint Services oraz portalem Microsoft Office SharePoint Portal Server Przyk³adowo w czasie jednej z sesji uczestnicy urz¹dzili konkurs plastyczny polegaj¹cy na wspólnym tworzeniu dzie³a plastycznego, którego pierwotny szkic jeden z nich udostêpni³ w witrynie SharePoint. atwoœæ tworzenia w³asnego centrum informacyjnego w postaci stron intranetowych powodowa³a, e prowadz¹cy musieli czêsto równie w powy szej sytuacji wprowadzaæ dodatkowe systemy motywacyjne pozwalaj¹ce na zajêcie siê innymi tematami. moim zdaniem... Agata Bógdo³, Net Web Studio, Miko³ów Zajêcia maj¹ charakter warsztatowy, dziêki czemu mo na poznaæ w praktyce zalety systemu Microsoft Office System. Otrzymane materia³y szkoleniowe zawieraj¹ du o cennych wiadomoœci, które nadal wykorzystujê w swojej pracy. Nabyta wiedza przydaje siê, gdy konieczne jest dobranie optymalnych rozwi¹zañ do potrzeb i oczekiwañ klientów naszej firmy. przypadki Mysi wiêcej informacji Terminy najbli szych szkoleñ: 17 i 18 marca Warszawa 22 i 23 marca Katowice, ódÿ, Warszawa 24 i 25 marca Gdañsk, Katowice 7 i 8 kwietnia Wroc³aw Mysia bardzo siê zdziwi³a, gdy zobaczy³a, e w Excelu wysz³a jej cena z³ za 5 zamówionych pude³ek spinaczy marzec 2005 Microsoft dla Partnerów 5

8 œwiat wokó³ Ciebie Szkolenia z licencjonowania on-line Najnowsza edycja szkoleñ to droga do odœwie enia i utrwalenia wiedzy o programach licencji grupowych dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. S zkolenia podzielone zosta³y na dwa modu³y Zasady sprzeda y i licencjonowania produktów Microsoft podstawowe informacje oraz Programy licencji grupowych dla ma- ³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Podczas pierwszej czêœci przedstawione zostan¹ podstawowe informacje na temat zasad licencjonowania, w tym m.in. zagadnienia z zakresu w³asnoœci intelektualnej, sposobów sprzeda y oprogramowania Microsoft, aktywacji produktów czy rodzajów licencji grupowych. Na tym etapie poruszona zostanie równie tematyka ró nic pomiêdzy licencjami terminowymi a wieczystymi, zakupem jednorazowym, a zakupem ratalnym oraz Software Assurance. W drugiej czêœci szkolenia zatytu³owanej Programy licencji grupowych dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw znajdzie siê szczegó³owy przegl¹d programów licencjonowania grupowego Microsoft, przeznaczonych dla ma³ych i œrednich firm. Szkolenie skonstruowane jest tak, by ka dy jego uczestnik posiad³ wiedzê, umo liwiaj¹c¹ mu zapewnienie klientowi pomocy przy wyborze i wdro eniu najlepszego dla niego sposobu licencjonowania. Obydwa modu³y koñcz¹ siê testem. Osoby posiadaj¹ce tytu³ Microsoft Licensing Specialist, które wezm¹ udzia³ w tym szkoleniu oraz pozytywnie przejd¹ wiêcej informacji Szczegó³owe informacje o szkoleniach: partner/szkolenia/ licencjonowanie.mspx testy, maj¹ mo liwoœæ odnowienia powy szego tytu³u na kolejny rok. Uczestnicy szkolenia, którzy nie posiadaj¹ tytu³u Microsoft Licensing Specialist, po zaliczeniu testów otrzymuj¹ dyplom potwierdzaj¹cy udzia³ w szkoleniu. Wsparcie mocno techniczne Jest ich trzech. Stanowi¹ swoisty zasób techniczny w Microsoft dla kilku tysiêcy firm partnerskich. Obecnie przekazuj¹ tajniki wiedzy o Microsoft Windows Small Business Server S zymon Szczepanowski, Micha³ Jêdrzejczak i Jaros³aw Sokolnicki to in ynierowie systemowi, którzy staraj¹ siê przekazywaæ partnerom jak najwiêcej technicznej wiedzy o produktach Microsoft, tak by mogli oni jak najlepiej s³u yæ t¹ wiedz¹ swoim klientom. To ich maj¹ Pañstwo okazjê spotkaæ podczas szkoleñ, seminariów, konferencji i wys³uchaæ szczegó³owych informacji technicznych o produktach Microsoft. Niejednokrotnie prowadzone przez nich prelekcje odbywaj¹ siê przy przepe³nionej sali. Technologie i rozwi¹zania Microsoft znaj¹ od podszewki, stale pog³êbiaj¹c swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie, miêdzy innymi poprzez pomoc firmom partnerskim w rozwi¹zywaniu napotkanych przez nie trudnych sytuacji. Jeœli spotykaj¹ siê Pañstwo z trudnoœciami w konfiguracji, implementacji czy integracji oprogramowania Microsoft, to w³aœnie in ynierowie systemowi Microsoft maj¹ za zadanie pomóc Pañstwu w uporaniu siê z nimi. Nie odbywa siê to bezpoœrednio, lecz poprzez kontakt z przedstawicielem regionalnym Microsoft, ale to wsparcie pozostaje najwy - szej jakoœci. Firmy partnerskie Microsoft to kilkutysiêczna grupa i nie moglibyœmy pomóc im wszystkim, gdyby nie przedstawiciele regionalni. Te osoby opiekuj¹ siê partnerami w poszczególnych regionach Polski. Stanowi¹ dla firmy partnerskiej pierwszy i podstawowy kontakt z Microsoft mówi Micha³ Jêdrzejczak, Partner Technical Specialist. Najnowszym szkoleniem prowadzonym przez wspomnian¹ grupê wsparcia technicznego w dziale partnerskim Microsoft, dok³adniej przez Jaros³awa Sokolnickiego, jest cykl szkoleñ z serii SBS Expert. Organizowane od lutego tego roku szkolenia przeznaczone s¹ dla tych partnerów, którzy chcieliby posi¹œæ zarówno wiedzê teoretyczn¹, jak i praktyczne Micha³ Jêdrzejczak, Szymon Szczepanowski i Jaros³aw Sokolnicki umiejêtnoœci w zakresie systemu Microsoft Windows Small Business Server Dlaczego warto wzi¹æ udzia³ w organizowanym przez Microsoft szkoleniu? Kurs ma formê praktycznych warsztatów, mo na bêdzie zatem potrenowaæ pracê w œrodowisku SBS Ka dy bêdzie mia³ okazjê zapoznaæ siê bli ej zarówno z kompletnym rozwi¹zaniem, jak równie z poszczególnymi serwerami wchodz¹cymi w sk³ad tego pakietu wyjaœnia Jaros³aw Sokolnicki, Partner Technology Specialist. Celem szkolenia jest dostarczenie Pañstwu wiedzy niezbêdnej do samodzielnego wdra ania, konfigurowania, pracy i zarz¹dzania systemem Small Business Server 2003 dodaje. Szkolenie potrwa trzy kolejne dni robocze i bêdzie odbywa³o siê w specjalnie do tego celu przygotowanych pracowniach komputerowych. Szkolenia organizowane s¹ w 9 miastach Polski: Katowicach, Szczecinie, Warszawie, odzi, Wroc³awiu, Krakowie, Poznaniu, Gdañsku i Bydgoszczy. Po pozytywnym ukoñczeniu szkolenia zostan¹ Pañstwo uhonorowani specjalnym dyplomem. Serdecznie zapraszamy! 6 Microsoft dla Partnerów marzec 2005

9 œwiat wokó³ Ciebie Bezpieczne webcasty po polsku Polscy klienci i partnerzy Microsoft zyskali nowy sposób na poszerzenie wiedzy o najnowszych biuletynach bezpieczeñstwa. Sposobem tym s¹ udostêpniane w ka dy drugi czwartek miesi¹ca polskie webcasty, szczegó³owo omawiaj¹ce aktualne biuletyny. P odczas ka dego webcastu omawiane s¹ najwa niejsze zagro enia, sposoby zapobiegania im, a tak e szczegó³y techniczne zwi¹zane z nowymi uaktualnieniami bezpieczeñstwa systemów Microsoft Windows. Polskie webcasty prowadzi Tomek Onyszko cz³onek elitarnego klubu Microsoft MVP (Most Valuable Professional). Przekazy skierowane s¹ do grupy administratorów systemów (IT Pro) i s¹ prowadzone na poziomie technicznym (wystêpuj¹ 4 poziomy prezentowanej wiedzy: 100, 200, 300, 400. Poziom 100 skierowany jest do osób posiadaj¹cych podstawow¹ wiedzê komputerow¹, a poziom 400 pozwala zg³êbiæ najbardziej zaawansowane informacje przyp. red.). Webcasty publikowane s¹ w nastêpuj¹cym cyklu: w ka dy drugi wtorek miesi¹ca o godz ukazuj¹ siê oryginalne amerykañskie biuletyny bezpieczeñstwa na stronie Microsoft Security (informacje dostêpne s¹ w jêzyku angielskim); w œrodê (dzieñ póÿniej) o godz na polskich stronach Microsoft Security publikowane s¹ ich spolonizowane wersje; Polecamy Pañstwa uwadze webcasty, w których Tomasz Onyszko omawia bie ¹ce biuletyny bezpieczeñstwa Microsoft w czwartek równie oko³o po³udnia na stronie security/bulletin/webcasts.mspx udostêpniany jest polski webcast, szczegó³owo omawiaj¹cy nowe biuletyny, zagro enia i sposoby zapobiegania im. Office Specialist: biurowy certyfikat Osoby, które chcia³yby udowodniæ swoje wysokie kompetencje w zakresie korzystania z aplikacji wchodz¹cych w sk³ad rodziny Microsoft Office, w³aœnie zyska³y ku temu odpowiedni¹ sposobnoœæ dziêki programowi Microsoft Office Specialist. P rogram Microsoft Office Specialist jest jedynym przyjêtym przez firmê Microsoft programem, którego zadanie polega na weryfikacji umiejêtnoœci pracy z aplikacjami merytorycznymi z rodziny Microsoft Office, czyli: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Power- Point, Microsoft Access i Microsoft Project. Otrzymanie przez u ytkownika certyfikatu Microsoft Office Specialist potwierdza jego bieg³e umiejêtnoœci w pos³ugiwaniu siê oprogramowaniem, dowodzi wysokiego poziomu kompetencji, zaœ dodatkowo wskazuje mo liwoœci podnoszenia kwalifikacji. Na ca³ym œwiecie certyfikat ten uznawany jest jako zaœwiadczenie o znakomitej znajomoœci biurowych aplikacji firmy Microsoft, bêd¹cych standardem w najwiêkszych korporacjach. Program Microsoft Office Specialist dostêpny jest w ponad stu krajach i w siedemnastu jêzykach. Na ca³ym œwiecie wydano ju ponad milion certyfikatów, zaœ ka dego miesi¹ca wydawanych jest ok. 32 tysi¹ce kolejnych. Tytu³ Microsoft Office Specialist jest m.in. doskona³ym argumentem podczas starania siê o pracê w firmie korzystaj¹cej z rozwi¹zañ opartych o system Microsoft Office. Znawcy aplikacji z pakietu Microsoft Office 2003 mog¹ ubiegaæ siê o jeden z czterech poziomów certyfikatu Microsoft Office Specialist: Specjalista, Ekspert, Mistrz oraz Mistrz-instruktor. Wi¹ e siê to z pozytywnym zaliczeniem egzaminu. Osoby, które zamierzaj¹ w przysz³oœci ubiegaæ siê o tytu³ Microsoft Office Specialist, powinny odwiedziæ stronê WWW, na której mog¹ znaleÿæ m.in. przyk³adowe testy egzaminacyjne: mcp/officespecialist. Zapraszamy do rozwi¹zywania testów, by mogli Pañstwo potwierdziæ swoje wysokie kwalifikacje w pos³ugiwaniu siê oprogramowaniem Microsoft Office. marzec 2005 Microsoft dla Partnerów 7

10 zbli enie Pakiet Microsoft Office 2003 to w tej chwili standard wœród kupuj¹cych komputery w wersji OEM b¹dÿ samo oprogramowanie biurowe mówi¹ przedstawiciele firm, zajmuj¹cych siê dystrybucj¹ produktów Microsoft. Microsoft Office: biu Anna Misiec Information Worker Product Marketing Manager K lienci oczekuj¹ od firm sprzedaj¹cych komputery dostarczenia im w pe³ni funkcjonalnego, gotowego do pracy urz¹dzenia nic wiêc dziwnego, e coraz wiêcej dostawców sprzedaje komputery z preinstalowanym pakietem Microsoft Office Jeszcze kilka lat temu mog³o siê wydawaæ, e w pakiet Microsoft Office wyposa ane powinny byæ tylko te komputery, które przeznaczone s¹ dla firm i instytucji teraz ta sytuacja diametralnie siê zmieni³a. Internet upowszechni³ siê do tego stopnia, e prawie ka dy u ytkownik komputera posiada konto przydatny wiêc dla niego bêdzie program pocztowy o ogromnych mo liwoœciach (Microsoft Outlook), zaœ wiêkszoœæ uczniów i studentów przygotowuje szkolne prace w edytorze tekstu (Microsoft Word) im równie z pewnoœci¹ przyda siê program do przygotowywania prezentacji (Microsoft PowerPoint). popularny i przyjazny Do odbiorcy indywidualnego z pewnoœci¹ przemawia fakt, e Microsoft Office jest bardzo powszechny (z wszelkimi tego faktu konsekwencjami du a iloœæ dostêpnej literatury, ³atwoœæ wymiany danych itd.), jest produktem ³atwym w obs³udze, oferuj¹cym jednoczeœnie du e mo liwoœci. Odbiorcê biznesowego powinna z kolei przekonaæ mo liwoœæ pracy z programem, który w obecnej chwili jest œwiatowym standardem. Równie wa ne jest bardzo dobre wsparcie (rozszerzaj¹ca funkcjonalnoœæ Microsoft Office 2003 witryna internetowa Office Online w polskiej wersji jêzykowej, dobrze rozwiniêty system pomocy), ró ne metody licencjonowania (tzw. paczki detaliczne, wersje OEM, licencje grupowe, dzier awa) oraz to, e za produktem stoi znana i uznana firma t³umaczy Pawe³ Moskowicz z firmy ATS Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Krytycznym czynnikiem jest tu du a popularnoœæ pakietu oraz ³atwoœæ obs³ugi. W zasadzie ciê ko by³oby znaleÿæ osobê pos³uguj¹c¹ siê komputerem PC, która o Microsoft Office nie s³ysza³a. Produkt jest na tyle przyjazny, e z podstawami obs³ugi radz¹ sobie niemal wszyscy, rzeczy bardziej skomplikowane mo na bez trudu znaleÿæ w Internecie czy ksiêgarni. Moim zdaniem Microsoft Office 2003 to dobry, ci¹gle rozwijaj¹cy siê produkt, oferuj¹cy coraz wiêcej mo liwoœci. Dostêpny jest w tylu zró nicowanych wersjach i cenach, e ka dy znajdzie dla siebie ofertê, na któr¹ go staæ dodaje Pawe³ Moskowicz. S¹ i dodatkowe czynniki, decyduj¹ce o atrakcyjnoœci Microsoft Office. Pawe³ Moskowicz zwraca uwagê, e mar e na produkty Microsoft utrzymywane s¹ na rozs¹dnym poziomie. Dodatkowo sprzeda najnowszych produktów Microsoft na ogó³ poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ modernizacji b¹dÿ te wymiany starszego sprzêtu komputerowego a to oznacza dodatkowe pieni¹dze dla sprzedawcy, a dla klienta zdecydowan¹ poprawê pracy z komputerem, co przek³ada siê na jego zadowolenie z poniesionej inwestycji konstatuje Moskowicz. Nie mniej istotna okazuje siê równie wysoka dostêpnoœæ pakietu. Praktycznie nie zdarzaj¹ siê sytuacje, aby u dystrybutorów zabrak³o tego systemu mówi Pawe³ Moskowicz. biuro dla ka dego Aby lepiej sprostaæ oczekiwaniom klientów, Microsoft oferuje pakiet Office 2003 w kilku wersjach, dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup u ytkowników: Microsoft Office System Wersje Programy Serwery Us³ugi Office Professional Enterprise Edition 2003 Office Enterprise Edition 2003 Office Small Business Edition 2003 Office 2003 dla Nauczycieli, Studentów i Uczniów Office Standard Edition 2003 Office Basic Edition 2003 Office FrontPage 2003 Office InfoPath 2003 Office OneNote 2003 Office SharePoint Portal Server 2003 Office Project Server 2003 Office Live Communications Server 2005 Office Project 2003 Exchange Server 2003 Office Publisher 2003 Office Visio 2003 Office Professional Edition 2003 kompletne i zaawansowane rozwi¹zanie dla klientów instytucjonalnych, wyposa one (oprócz standardowych aplikacji) w szereg narzêdzi i dodatkowych aplikacji usprawniaj¹cych wspó³pracê i wymianê informacji; Office Standard Edition 2003 wersja dla u ytkowników, którzy chc¹ zwiêkszyæ indywidualn¹ i biznesow¹ wydajnoœæ pracy zapewnia podstawowe najwa niejsze narzêdzia s³u ¹ce do tworzenia dokumentów, analiz i prezentacji, a tak- e podstawowe programy komunikacyjne; Office Small Business Edition 2003 umo liwia ma³ym przedsiêbiorstwom zarz¹dzanie klientami oraz sprzeda ¹, tworzenie efektownych materia³ów marketingo- Technologie systemowe Office Live Meeting Windows Server 2003 Rights Management Services Windows Small Business Microsoft dla Partnerów marzec 2005

11 zbli enie wych, a tak e wydajn¹ i bezpieczn¹ wymianê informacji; Office 2003 dla Nauczycieli, Studentów i Uczniów zestaw najpopularniejszych aplikacji pakietu Microsoft Office, dostêpny w specjalnej, ni szej cenie do u ytku umo liwiaj¹ca tworzenie inteligentnych formularzy. ka demu wed³ug potrzeb Potrzebuje standardowych aplikacji biurowych, niezbêdnych do wydajnej pracy, gdzie istotn¹ rolê odgrywaj¹ narzêdzia pozwalaj¹ce na efektywne zarz¹dzanie w³asnymi kontaktami czy te tworzenie materia³ów we w³asnym zakresie. Dla drugiej grupy Microsoft stworzy³ pakiety Microsoft ro dla ka dego niekomercyjnego przez nauczycieli, studentów i uczniów oraz ich rodzin, pozostaj¹cych w tym samym domostwie; Office Basic Edition 2003 edycja dostêpna jedynie wraz z nowo zakupionymi komputerami, przeznaczona jest dla klientów o mniejszych potrzebach zwi¹zanych z tworzeniem dokumentów i analiz, a tak e z komunikacj¹. Warto równie przypomnieæ, e w najnowszej wersji pakietu Microsoft Office znajdziemy wiele innowacji, znacznie usprawniaj¹cych pracê zarówno du- ych firm, jak i indywidualnych u ytkowników. Przedsiêbiorstwa, które k³ad¹ du y nacisk na ochronê swoich danych i informacji, z pewnoœci¹ zainteresuje dostêpna w aplikacjach Microsoft Office 2003 technologia IRM (zapewniaj¹ca pe³n¹ kontrolê nad obiegiem dokumentów oraz zabezpieczenie przed niepowo³anym dostêpem do informacji), rozbudowane funkcje umo liwiaj¹ce efektywn¹ pracê grupow¹ (z wykorzystaniem us³ug Microsoft Windows SharePoint) oraz nowe, zaawansowane filtry antyspamowe. W nowej wersji pakietu znalaz³y siê równie zupe³nie nowe aplikacje m.in. Microsoft Office OneNote 2003 (przeznaczona dla osób pracuj¹cych z ka dym rodzajem notatek i informacji, zbieranych z ka dego miejsca, szybko udostêpnianym innym wspó³pracownikom; aplikacja potrafi gromadziæ notatki odrêczne, pisane z klawiatury, nagrania wideo, audio, wycinki ze stron WWW, a dodatkowo wspó³pracuje z Pocket PC, czy innymi urz¹dzeniami mobilnymi opartymi o Microsoft Windows Mobile) oraz Microsoft Office InfoPath 2003 aplikacja Wed³ug Macieja Bachañskiego z Delta Soft Centrum Sprzeda y i Dystrybucji Oprogramowania jednym z g³ównych czynników, sprawiaj¹cych, e nowe komputery coraz czêœciej sprzedawane s¹ z pakietem Microsoft Office 2003, jest fakt, i sprzedawca ma mo liwoœæ dobrania odpowiedniej wersji pakietu, w zale noœci od tego, dla kogo ma byæ przeznaczony komputer. Microsoft Office 2003 jest dostêpny w ró nych wersjach, dostosowanych do potrzeb poszczególnych klientów. Wymagaj¹cy klienci, oczekuj¹cy rozbudowanej funkcjonalnoœci, zaawansowanych narzêdzi pracy grupowej i pe³nej integracji wszystkich aplikacji wybior¹ wersjê Microsoft Office Professional Edition Klient indywidualny charakteryzuje siê innymi oczekiwaniami. Aplikacje Office 2003 Basic Office Standard 2003, Microsoft Office Basic 2003, czy przeznaczony do u ytku niekomercyjnego Microsoft Office 2003 dla Nauczycieli, Studentów i Uczniów. Microsoft Office Basic 2003, dostêpny z nowymi komputerami, cieszy siê ogromnym powodzeniem wœród u ytkowników z mniejszymi potrzebami, obejmuj¹cymi tworzenie dokumentów i analiz oraz komunikacjê. Mimo e mamy w nim tylko podstawowe aplikacje: Word, Excel i Outlook, to ten tani pakiet mo e byæ wykorzystywany zarówno przez u ytkowników indywidualnych, jednoosobowe firmy, jak i ma³e podmioty gospodarcze mówi Maciej Bachañski. Microsoft Office 2003 porównanie edycji Word Excel Outlook PowerPoint Business Contact Manager Publisher Access XML/IRM InfoPath Office 2003 Standard Office 2003 dla Nauczycieli, Studentów i Uczniów Office 2003 Small Business Maciej Bachañski: Microsoft stworzy³ pakiet biurowy na miarê naszych czasów. Produkt zawiera zarówno elementy potrzebne do funkcjonowania du ej, œredniej i ma³ej firmy, jak i domowego komputera Klient, który do nas zg³asza zapytanie o Microsoft Office, w przysz³oœci nie kupi produktu ani us³ugi, ale zap³aci za zaspokojenie swoich potrzeb. Microsoft Office jest na tyle elastycznym produktem, e dopasowanie poszczególnej wersji do zapotrzebowania klienta nie trwa d³u ej ni Office 2003 Professional Office 2003 Professional Enterprise Edition marzec 2005 Microsoft dla Partnerów 9

12 zbli enie rozmowa telefoniczna dodaje przedstawiciel Delta Soft Centrum Sprzeda y i Dystrybucji Oprogramowania. Zdaniem Macieja Bachañskiego, jeœli klient zamierza korzystaæ z pakietu Microsoft Office 2003, to optymalnym rozwi¹zaniem dla niego jest zakup aplikacji wraz z nowym komputerem w wersji OEM (Original Equipment Manufacturer), która jest zwykle znacznie tañsza od wersji dostêpnej w sklepie (zwanej zwykle pude³kow¹ ). Klient indywidualny kupuj¹cy komputer zawsze ma do wyboru, czy oprogramowanie ma byæ zainstalowane na danej jednostce czy te nie, to znaczy, e mo e zdecydowaæ siê na zakup aplikacji póÿniej, ale wtedy bêdzie móg³ kupiæ oprogramowanie w paczce detalicznej. Wi¹ e siê to niekiedy z wiêkszymi kosztami zakupu ca³ego zestawu, co nie zawsze jest po myœli kupuj¹cego. (...) Fakt zakupu przez klienta oprogramowania jest niezaprzeczalny i prêdzej czy póÿniej taki zakup zostanie dokonany. Polskie firmy coraz czêœciej upatruj¹ swoich szans na rynku dziêki pracy z nowoczesnym oprogramowaniem. Tak wiêc poprzez doœwiadczenie firmy Microsoft klient otrzymuje najlepszy system operacyjny plus pakiet biurowy w dogodnej dla siebie cenie dowodzi Bachañski. partnerzy gotowi do dzia³ania Microsoft Office 2003 kana³y dystrybucji Enterprise Agreement Volume Licensing (Open Select) FPP OEM Academic VL Office 2003 Basic Office 2003 Standard Pawe³ Moskowicz: Ciê ko jest znaleÿæ osobê pos³uguj¹c¹ siê komputerem, która o Microsoft Office nie s³ysza³a. Produkt jest na tyle przyjazny, e z podstawami obs³ugi radz¹ sobie niemal wszyscy Office 2003 dla Nauczycieli, Studentów i Uczniów Office 2003 Small Business Tylko Open Office 2003 Professional Office 2003 Professional Enterprise Edition Maciej Bachañski zwraca równie uwagê na fakt, i Microsoft znakomicie przygotowuje partnerów do zaspokajania potrzeb klientów zarówno poprzez sta³e urozmaicanie oferty, jak i rozbudowany system szkoleñ czy programów handlowych. Jest to wynik œwietnie przeszkolonych trenerów, in ynierów, kadry zarz¹dzaj¹cej, jak i ka dej osoby, która zostaje oddelegowana do kontaktu z firmami partnerskimi ze strony Microsoft. W ten sposób powsta³y produkty (np.: MSDN, MAPS), które pozwalaj¹ testowaæ najnowsze oprogramowanie, by w czasie rozmów handlowych z klientami koñcowymi partner by³»uzbrojony«w wiedzê i doœwiadczenie odnoœnie niemal ka dego produktu Microsoft. Bardzo wa nym jest, by partnerzy posiadali ca³y czas najnowsze wiadomoœci. Firma Delta Soft bierze udzia³ w ka dych szkoleniach, seminariach, prezentacjach czy pokazach najnowszych systemów Microsoft. Nasi pracownicy posiadaj¹ dyplomy poœwiadczaj¹ce pozytywne zaliczenie najtrudniejszych egzaminów, co odzwierciedla nasze profesjonalne podejœcie do klientów. Myœlê, e ka de szkolenie jest wa ne, gdy zawsze wnosi coœ nowego do grona posiadanych ju informacji konkluduje Bachañski. Wszystkich tych, którzy jeszcze nie mieli okazji wzi¹æ udzia³ w szkoleniu zaznajamiaj¹cym z pakietem Microsoft Office System, serdecznie zapraszamy do udzia³u w bie ¹cej edycji szkoleñ (o której piszemy na str. 5). Szczegó³owe informacje o warsztatach dostêpne s¹ pod adresem warsztaty. Podsumowuj¹c, nasz rozmówca zwraca uwagê na fakt, i swoj¹ popularnoœæ pakiet Microsoft Office 2003 zawdziêcza jednemu, podstawowemu faktowi temu, i jest to po prostu znakomity program. Microsoft stworzy³ pakiet biurowy na miarê naszych czasów. Sam produkt a tak e id¹ce za nim wsparcie producenta s¹ niespotykane na skalê œwiatow¹. Jest to produkt zawieraj¹cy elementy potrzebne do funkcjonowania du ej, œredniej i ma³ej firmy, jak równie domowego komputera. Niezrównane mo liwoœci, elastycznoœæ i bezproblemowa obs³uga stawiaj¹ pakiet biurowy Microsoft Office na czele programów do obs³ugi biur i w ogóle do pracy z wszelkiego rodzaju informacjami i ich przetwarzaniem. Jesteœmy dumni z tego, e mo emy sprzedawaæ oprogramowanie œwiatowej klasy po najlepszych cenach dodaje Maciej Bachañski. g³ówna zaleta dobra cena Dorota Kowalczyk z firmy ASK Systemy Informacyjne, zwraca uwagê na to, e nowe komputery z preinstalowanym Microsoft Office 2003 wci¹ chêtniej kupuj¹ firmy i instytucje. Klientom biznesowym po prostu nie op³aca siê kupowaæ komputera bez oprogramowania t³umaczy. Inaczej jest z klientami indywidualnymi myœlê, e u ytkownicy czêsto nie zdaj¹ sobie sprawy z tego, jaka to oszczêdnoœæ. Dlatego naszym g³ównym argumentem podczas rozmów z klientami domowymi jest zwrócenie im uwagi na atrakcyjn¹ cenê, a tak e uœwiadomienie im kwestii zwi¹zanych z kradzie ¹ w³asnoœci intelektualnej, bezpieczeñstwem komputera, czy dostêpem do infolinii mówi Dorota Kowalczyk. sukces równa siê suma czynników Z przytaczanych wypowiedzi wy³ania siê doœæ spójny obraz zagadnienia Microsoft Office 2003 to znakomity produkt, na który sk³ada siê wiele ró nych aplikacji. Jego nabywcy otrzymuj¹ produkt najwy szej jakoœci, o szerokiej funkcjonalnoœci i mo liwoœciach. Co wiêcej, zalety Microsoft Office 2003 doceni³o ju tak wielu u ytkowników, e sta³ siê on standardem i to zarówno w mniejszych firmach, jak i wœród u ytkowników indywidualnych. W wiêkszych przedsiêbiorstwach nastêpuje dopiero proces aktualizacji aplikacji, spowodowany wiêkszymi wymaganiami tych firm zwi¹zanymi z prac¹ grupow¹ i efektywnym zarz¹dzaniem informacj¹. Za pomoc¹ Microsoft Word powstaj¹ zarówno artyku³y do najwiêkszych gazet œwiata, jak i listy z yczeniami z okazji Dnia Babci, zaœ Microsoft Outlook s³u y zarówno do kontaktów z grup¹ przyjació³, jak i korespondowania z grup¹ kilkuset kluczowych klientów. Takich przyk³adów mo na przytaczaæ dziesi¹tki... We wszystkich rolach programy z rodziny Microsoft Office sprawdzaj¹ siê równie dobrze. Dodatkow¹ zachêt¹ dla firm planuj¹cych zakup sprzêtu mo liwoœæ oprogramowania jest mo liwoœæ skorzystania z licencji wolumenowych, dziêki którym przedsiêbiorstwa ka dej wielkoœci mog¹ skorzystaæ ze znacz¹cych zni ek na pakiet Microsoft Office Professional Edition 2003 (do dyspozycji s¹ m.in. Otwarta Licencja Microsoft, Otwarta Subskrypcyjna Umowa Licencyjna, Wieloletnia Otwarta Umowa Licencyjna oraz program licencyjny Select). Wiêcej informacji o licencjonowaniu mo na znaleÿæ na stronie licencje. Platforma Microsoft Office System jest jednym z podstawowych elementów wp³ywaj¹cych na podwy szanie poziomu uczestnictwa w Programie Partnerskim Microsoft. Stanowi równie istotn¹ czêœæ w staraniach firmy partnerskiej o programowe kompetencje. Do wielu z nich partner mo e zakwalifikowaæ siê, oferuj¹c swoje umiejêtnoœci sprzeda owe i wdro eniowe w zakresie Microsoft Office System lub tworz¹c oprogramowanie bazuj¹ce na tej technologii Microsoft. 10 Microsoft dla Partnerów marzec 2005

13 zjawiska Wiele twarzy Windows SharePoint Services Tablica og³oszeñ? Serwer dokumentów? Galeria zdjêæ? Narzêdzie do pracy grupowej? W³asna strona WWW? A dlaczego nie wszystko jednoczeœnie? W dzisiejszych czasach, przy olbrzymim nat³oku informacji, firmy coraz czêœciej borykaj¹ siê z problemem przechowywania dokumentów i odpowiedniego zarz¹dzania nimi. Szybkie docieranie do w³aœciwych informacji staje siê recept¹ na sukces. Potrzebne jest zatem odpowiednie narzêdzie, mog¹ce z jednej strony znacznie uproœciæ obieg dokumentów oraz pozwoliæ na ich wspó³tworzenie przez wielu u ytkowników, z drugiej zaœ pozwalaj¹ce na szybkie docieranie do informacji i zarazem bêd¹ce niezwykle proste w obs³udze. wspó³dzielony punkt atwe poruszanie siê po bazach z dokumentami, przechowywanie i segregowanie plików umo liwia technologia Share- Point, wchodz¹ca w sk³ad Microsoft Office System U ytkownik przemieszcza siê pomiêdzy kolejnymi witrynami klikaj¹c w odpowiednie ³¹cza. Us³uga Windows Sharepoint Services jest sk³adnikiem platformy Microsoft Windows Server Do jej instalacji wymagana jest us³uga Internet Information Services 6.0 oraz instancja bazy Rys. 1: Podstawowa Witryna Windows SharePoint Services SQL Server. Windows SharePoint Services przechowuje ca³¹ zawartoœæ (dokumenty, zdjêcia, strony itd.) w bazie danych. Pozwala to na szybkie przeszukiwanie dokumentów i odnajdywanie w³aœciwych informacji. witamy w bibliotece Biblioteki dokumentów to specjalny rodzaj witryny, na której mo na umieszczaæ dowolne pliki (oprócz tych, które zdefiniowane s¹ przez administratora jako niebezpieczne ), a nastêpnie segregowaæ je i zarz¹dzaæ nimi zgodnie ze strategi¹ firmy. Oprócz samego pliku i jego zawartoœci bardzo czêsto potrzebne s¹ inne dodatkowe informacje. U ytkownik musi mieæ mo liwoœæ zobaczenia, kto aktualnie pracuje nad dokumentem lub kto dokona³ ostatnich poprawek. Modyfikuj¹c ustawienia biblioteki dokumentów oraz definiuj¹c odpowiednie widoki mo - na odcytaæ ró ne w³aœciwoœci dokumentu. Dokumenty umieszczane s¹ w odpowiednich polach binarnych w bazie, co pozwala m.in. na ich wersjonowanie. Kolejne wersje nie s¹ zapisywane w formie osobnych plików, lecz jako jeden. Informacja o kolejnych wersjach zapisywana jest w metadanych pliku w formie przyrostowej, dziêki czemu mo na znacznie oszczêdziæ miejsce na dysku twardym. Ka d¹ zapisan¹ wersjê mo na podejrzeæ, usun¹æ lub przywróciæ w dowolnym momencie. Je eli firma wykorzystuje w swojej pracy pliki graficzne, konieczne jest ich uporz¹dkowanie i szybki podgl¹d dostêpnych zasobów. Umieszczenie ich w bibliotece obrazów jest równoznaczne z zapisem w odpowiednich polach binarnych w bazie danych. Oprócz gotowych, archiwizowanych plików, przechowuje siê tak e pliki pe³ni¹ce funkcjê szablonu dokumentu. W oparciu o nie u ytkownicy tworz¹ oferty, zamówienia, umowy itp. Rodzi siê wiêc problem, jak odseparowaæ je od gotowych dokumentów. Windows SharePoint Services oferuje specjalny rodzaj biblioteki dokumentów, zwany bibliotek¹ formularzy. Aby stworzyæ nowy dokument, u ytkownik klika jedynie w ³¹cze Wype³nij formularz, otwieraj¹c tym samym szablon do edycji. Zapisuj¹c go w bibliotece, umo liwia innym ³atwe dotarcie do jego zawartoœci. Mened erowie grup, oprócz zatwierdzania lub odrzucania dokumentu, mog¹ tak e tworzyæ wykresy, raporty i statystyki dotycz¹ce wszystkich dokumentów. Podczas edycji biblioteki dokumentów w arkuszu danych mo na bezpoœrednio z witryny SharePoint utworzyæ wykres w Microsoft Excel, eksportowaæ dane do tabeli w bazie Microsoft Access lub utworzyæ raport tabeli przestawnej, co pozwoli na szybkie stworzenie analiz i odpowiednich raportów dla kadry kierowniczej. wespó³ w zespó³ Oprócz przechowywania stworzonych dokumentów coraz czêœciej zachodzi potrzeba wspólnego tworzenia ich przez zespó³ pracowników. Najczêœciej stosowanym rozwi¹zaniem by³o dotychczas tworzenie fragmentów opracowañ przez ka dego z pracowników, a nastêpnie scalanie wszystkich czêœci przez jedn¹ osobê odpowiedzialn¹ za ca³okszta³t. Takie rozwi¹zanie nie jest oczywiœcie wygodne, poniewa pracownicy nie widz¹ wzajemnie, co stworzyli. Windows SharePoint Services umo liwia zespo³om ludzi wspó³tworzenie dokumentów. Rozwi¹zanie jest zarazem ciekawe, skuteczne i proste. Ka dy z pracowników posiada w³asn¹ kopiê wspó³tworzonego pliku na swoim komputerze. Jest ona Rys. 2: Biblioteka obrazów marzec 2005 Microsoft dla Partnerów 11

14 zjawiska Rys. 4: Anons Rys. 3: Dokumenty wspó³u ytkowane jednoczeœnie po³¹czona z kopi¹ przechowywan¹ centralnie w obszarze roboczym dokumentu witrynie programu SharePoint. Istot¹ wspólnej pracy nie jest jednoczesna edycja przez wszystkich u ytkowników pliku przechowywanego centralnie. Ka dy pracuje na w³asnej kopii, a nastêpnie wszystkie wprowadzone przez niego zmiany wysy³a do obszaru roboczego. Tam wykonywana jest operacja porównywania i scalania zmian z centraln¹ kopi¹ przechowywan¹ na tej witrynie. Je eli wyst¹pi konflikt, pracownik ma mo liwoœæ rozwi¹zania go np. poprzez scalenie lub odrzucenie niektórych fragmentów. Tak wiêc kopia przechowywana w programie SharePoint daje mo liwoœæ scalania zmian wprowadzanych przez wielu u ytkowników, a jednoczeœnie pozwala na aktualizacjê kopii osobistych. Plik przechowywany w obszarze roboczym znajduje siê jednoczeœnie w bibliotece dokumentów, dziêki czemu mo na go równoczeœnie wersjonowaæ. aaaby og³osiæ Wielu z nas otwieraj¹c rano pocztê , widzi, oprócz korespondencji przeznaczonej wy³¹cznie dla siebie, równie wiadomoœci skierowane do wszystkich pracowników firmy lub odpowiednich grup. Efekt? Ta sama informacja jest przechowywana na przyk³ad w stu piêædziesiêciu ró nych skrzynkach pocztowych. W dodatku wiele z tych informacji tak naprawdê nas nie interesuje lub nie dotyczy. Tracimy czas na ich przeczytanie, a potem usuwanie. A przecie zanim nasta³a era komputerów, sprawy tego typu by³y za³atwiane przy pomocy wisz¹cej w holu wejœciowym firmy tablicy z og³oszeniami. Us³ugi Microsoft Windows SharePoint Services umo- liwiaj¹ u ytkownikom posiadaj¹cym uprawnienia na dodawanie wiadomoœci do odpowiednich witryn. Daje to mo - liwoœæ przegl¹dania og³oszeñ przy pomocy przegl¹darki internetowej. A w skali firmy, jak to ju przed chwil¹ napisaliœmy, zmniejsza koszty i podnosi wydajnoœæ pracy. Dodanie nowego anonsu odbywa siê w trzech, bardzo intuicyjnie opracowanych krokach. Za³ó my, e wiem jedynie, jaki jest adres firmowej witryny Windows SharePoint Services. Postawiono mi zadanie dodania og³oszenia na temat wyjazdu na narty do Szklarskiej Porêby, którego koszty zwracane s¹ przez firmê. Wyjazd ma odbyæ siê w przysz³ym miesi¹cu, a og³oszenie ma znikn¹æ z witryny po zamkniêciu listy chêtnych. A wiêc raz, dwa, trzy: Otwieram witrynê, i klikam ³¹cze do obszaru Anonsy. Po przekierowaniu na odpowiedni¹ stronê dodajê nowy anons. Na kolejnej witrynie wprowadzam informacje zwi¹zane z og³oszeniem, a wiêc jego tytu³, treœæ, datê wygaœniêcia. Formatowanie tekstu jest bardzo proste, a wiadomoœæ mo e zostaæ dodatkowo wzbogacona atrakcyjn¹ grafik¹. Je eli istnieje taki wymóg, wiadomoœæ jest zatwierdzana przez odpowiedni¹ osobê. I ju, og³oszenie zosta³o umieszczone na odpowiedniej witrynie. Jak brzmi odpowiedÿ na postawione w tytule naszego artyku³u pytanie? Tablica og³oszeñ? Serwer dokumentów? Galeria zdjêæ? A mo e wszystko jednoczeœnie? Tak. I jeszcze wiêcej. Rys. 5: Witryna Windows SharePoint Services Micha³ Murdza Microsoft Cerified DataBase Administrator, Microsoft Cerified System Engineer pracownik Computer Service Support SA Od dwóch lat zajmuje siê technologiami wchodz¹cymi w sk³ad Microsoft Office System. Bardzo lubi podró e oraz wycieczki rowerowe po górach. Adam Rynarzewski Microsoft Cerified Solution Developer, Microsoft Cerified Trainer pracownik Computer Service Support SA Od wielu lat zajmuje siê tworzeniem aplikacji wspó³pracuj¹cych z bazami danych. Poza prac¹ interesuje go wêdrowanie po górach oraz obcowanie z dobr¹ sztuk¹. 12 Microsoft dla Partnerów marzec 2005

15 projekty z sukcesem Informatyka w s³u bie spo³eczeñstwa Rejonowe Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Tychach usprawni³o obs³ugê swoich mieszkañców. Sta³o siê to mo liwe dziêki wdro eniu Microsoft Office SharePoint Portal Server Z adania zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków s¹ czêœci¹ prospo³ecznych us³ug realizowanych przez niemal ka de miasto w Polsce. Jednak niewiele tego typu jednostek dba o lepsz¹ i szybsz¹ obs³ugê klientów. Rêczne wype³nianie dziesi¹tków druków i formularzy, wielogodzinne poszukiwania dokumentów w stosie segregatorów tak nadal wygl¹da biurowa rzeczywistoœæ w wielu polskich przedsiêbiorstwach i instytucjach u ytecznoœci publicznej. by³o to tak Tak by³o równie w Rejonowym Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów i Kanalizacji w Tychach (RPWiK). Procedury rozpatrywania zamówieñ i skarg klientów oparte by³y na rêcznej pracy i papierowych dokumentach. Taka metoda pracy powodowa³a nie tylko opóÿnienia w realizowaniu zamówieñ i wysy³aniu faktur, ale równie dodatkowe problemy informacje o kliencie wêdrowa³y codziennie z powrotem do segregatorów, a te do szaf; kierownictwo firmy traci³o zdolnoœæ kontroli procedur i terminowoœci rozpatrywania spraw; wartoœciowa wiedza i doœwiadczenie pozostawa³y w g³owach pracowników, zamiast zostaæ udokumentowane i s³u yæ ca³emu personelowi. teraz jest tak Jednak to w³aœnie mieszkañcy Tychów mog¹ czuæ siê wyró nieni, gdy RPWiK zaoferowa³o im efektywniejsz¹ obs³ugê. Pracownicy przedsiêbiorstwa maj¹ teraz natychmiastowy dostêp do danych o swoich stu tysi¹cach klientów, dziêki wdro eniu systemu zbudowanego na bazie Microsoft Office SharePoint Portal Server Dokumenty przechowywane s¹ w jednym miejscu, dane s¹ bardziej przejrzyste i mog¹ byæ udostêpniane w czasie rzeczywistym. Tym samym zmniejszy³a siê liczba operacji na dokumentach papierowych i skróci³ siê cykl rozliczeñ. Jednoczeœnie kierownictwo firmy dysponuje przejrzystym obrazem przebiegu procesów biznesowych i mo- e ³atwo generowaæ raporty s³u ¹ce ich analizie. Mimo e firma nie jest poddana naciskowi konkurencji, mo e teraz, poprzez wzrost wydajnoœci swoich pracowników, myœleæ o zwiêkszeniu dochodów. Nowe rozwi¹zanie zmniejsza nak³ady pracy i znacznie podnosi wydajnoœæ. Efektem mo e byæ tylko poprawa wyników finansowych twierdzi Jerzy Trzepa³a, dyrektor departamentu IT. zrobione zosta³o to tak RPWiK Tychy potrzebowa³o rozwi¹zania u³atwiaj¹cego i automatyzuj¹cego zarz¹dzanie informacjami i dokumentami klientów. Dodatkowo nale a³o stworzyæ centralne miejsce do gromadzenia danych przedsiêbiorstwa oraz wiedzy pracowników. Podjêto wiêc decyzjê o stworzeniu ogólnofirmowego portalu bazuj¹cego na Microsoft Office SharePoint Zaopatrzenie w wodê oraz odprowadzanie i oczyszczanie œcieków mo e iœæ w parze z informatyk¹ Portal Server Do pomocy w realizacji zadania zatrudniono warszawsk¹ firmê Fild.NET specjalizuj¹c¹ siê w projektach teleinformatycznych optymalizuj¹cych funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Ca³e rozwi¹zanie dzia³a w oparciu o bazê danych Microsoft SQL Server 2000, w której przechowywane s¹ dane klientów. Na 80 komputerach osobistych przedsiêbiorstwa zainstalowano Microsoft Office Professional Edition 2003, który umo liwia efektywn¹ pracê grupow¹ 300 zatrudnionych w firmie osób. dzia³a to tak Aktualnie, wszystkie papierowe dokumenty przychodz¹ce do RPWiK Tychy, s¹ wprowadzane do systemu i przechowywane w formie elektronicznej. Najpierw u ytkownik wprowadza informacje opisuj¹ce dokument (takie jak dane nadawcy i datê wp³ywu), nastêpnie skanuje go i zapisuje do systemu. Aplikacja ³¹czy informacje o dokumencie z jego obrazem na serwerze, po czym wysy³a poczt¹ elektroniczn¹ komunikat do odpowiedniego pracownika, by podj¹³ stosowne dzia³ania. Wiadomoœæ jest przesy³ana kolejno do nastêpnych pracowników, a wykonaj¹ oni wszystkie czynnoœci wymagane procedurami. Od czasu wdro enia nowego systemu wydajnoœæ pracy w RPWiK Tychy znacz¹co wzros³a. Poniewa informacje o klientach s¹ sk³adowane centralnie, pracownicy mog¹ skupiæ siê na obs³udze klientów, nie trac¹c czasu na poszukiwanie informacji oraz powielanie pracy wykonanej wczeœniej przez innych. Firma ocenia, e czas rejestracji dokumentu skróci³ siê o 50%, jego lokalizacji i pobrania o 30%, a jego przetwarzania o 20%. Usprawnienie procedur pozwala szybciej ni dot¹d realizowaæ zadania przynosz¹ce zyski (naprawy i przy³¹czanie nowych klientów). atwy dostêp do informacji o kliencie i kompleksowe raporty pozwalaj¹ natychmiast identyfikowaæ klientów zalegaj¹cych z p³atnoœciami. Jan Siczek, dyrektor zarz¹dzaj¹cy RPWiK Tychy, tak podsumowa³ wdro enie: Nasza dzia³alnoœæ wymaga doskona- ³ej kontroli obiegu dokumentów i przydzia- ³u zadañ. Rozwi¹zanie zbudowane na bazie systemu Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 pozwala skoncentrowaæ siê na mo liwie najlepszym œwiadczeniu us³ug naszym klientom. marzec 2005 Microsoft dla Partnerów 13

16 projekty z sukcesem Kompetencjê Information Worker Solutions przyznawan¹ w ramach Programu Partnerskiego Microsoft zdoby³o dotychczas zaledwie kilka firm w Polsce. O ich uzyskanie staraj¹ siê jednak kolejne. Jak poznaæ fachowc Z dobycie certyfikatu potwierdzaj¹cego przyznanie kompetencji Microsoft œwiadczy o posiadaniu przez firmê pewnych umiejêtnoœci zwi¹zanych z technologiami Microsoft. W przypadku Information Worker Solutions s¹ to umiejêtnoœci zwi¹zane z tworzeniem rozwi¹zañ zbudowanych z wykorzystaniem Microsoft Office System i przeznaczonych dla tzw. pracowników merytorycznych (Information Worker). Mog¹ to byæ systemy komunikacyjne usprawniaj¹ce pracê grupow¹, portale, systemy zarz¹dzania projektami i procesami biznesowymi, a tak e stosunkowo proste programy podnosz¹ce efektywnoœæ pracy z aplikacjami biznesowymi. liczy siê dobra opinia Certyfikat Information Worker przyznawany jest podobnie jak w przypadku wiêkszoœci kompetencji Microsoft na podstawie opinii klientów wyra onych w postaci referencji, które nastêpnie s¹ weryfikowane. Wymagane jest tak e, by pracownicy firmy posiadali okreœlon¹ liczbê certyfikatów in ynierskich lub zaœwiadczaj¹cych o przetestowaniu oprogramowania bazuj¹cego na technologiach Microsoft. Zdobycie kompetencji umo liwia za to dostêp do zasobów, narzêdzi i us³ug pomocnych w dalszym doskonaleniu umiejêtnoœci. Partnerzy posiadaj¹cy kompetencje uczestnicz¹ w laboratoriach i szkoleniach internetowych, uzyskuj¹ tak e dodatkowe licencje na oprogramowanie do u ytku wewnêtrznego. Ponadto ich rozwi¹zania zostaj¹ wyró nione w katalogu Microsoft Resource Directory oraz katalogu rozwi¹zañ Microsoft Office System. Rafa³ Stefanowski: Posiadamy komplet niezbêdnych umiejêtnoœci do budowania rozwi¹zañ Information Workers, takich jak portale korporacyjne i obiegi dokumentów Œwiadomoœæ istnienia kompetencji jest jeszcze znikoma poœród koñcowych u ytkowników oprogramowania. Na razie klienci nie pytaj¹, czy posiadamy kompetencjê Information Worker. To stosunkowo nowa forma certyfikowania partnerów Microsoft mówi Rafa³ Stefanowski, wiceprezes zarz¹du i dyrektor wydzia³u informatyki w HOGA.PL. owoc programu Pierwsz¹ firm¹ w Polsce, która zdoby³a kompetencjê Information Worker Solutions by³ ComArch. Jej uzyskanie wi¹za³o siê z naszym uczestnictwem w programie Office & XDocs ISV Joint Development Program prowadzonym przed dwoma laty mówi Szymon S³upik, g³ówny architekt systemów ERP w Com- Arch. Krakowska spó³ka jako jedyna firma z Europy Œrodkowej i Wschodniej i jedna z 25 na œwiecie zosta³a zaproszona przez Microsoft do udzia³u w programie, który mia³ na celu wprowadzenie na rynek lokalnych wersji Microsoft Office 2003 równoczeœnie z aplikacjami wykorzystuj¹cymi mo liwoœci nowej wersji pakietu opracowanymi przez niezale nych producentów. Projekt prowadzony przez Com- Arch obejmowa³ dwie z czterech oferowanych przez firmê dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw aplikacji CDN Optima i CDN XL. Wprawdzie aplikacje oferowane pod mark¹ CDN ju wczeœniej by³y zintegrowane z pakietem Microsoft Office, Szymon S³upik: Zostaliœmy zaproszeni przez Microsoft do udzia³u w programie Office & XDocs ISV Joint Development Program jako jedna z 25 firm na œwiecie jednak ich wspó³dzia³anie ogranicza³o siê jedynie do arkusza kalkulacyjnego. Z systemów Optima i XL mo liwe by³o eksportowanie danych do Excela. Wykorzystano w nich równie funkcje zwi¹zane z wprowadzon¹ wraz z Microsoft Office XP technologi¹ Smart Tags. 14 Microsoft dla Partnerów marzec 2005

17 projekty z sukcesem a? W zwi¹zku z tym, e integracja z Excelem by³a ju na zaawansowanym etapie, postanowiliœmy wprowadziæ wiêksz¹ integracjê z Wordem mówi Szymon S³upik. Pomys³ na projekt zrodzi³ siê z analizy typowych zastosowañ edytora tekstu w firmach. Za najbardziej typowy uznaliœmy proces ofertowania t³umaczy Szymon S³upik. Mechanizm Smart Documents dziêki wykorzystaniu technologii XML definiuj¹cej strukturê dokumentów umo liwia wykrywanie miejsca dokumentu, w którym znajduje siê kursor. Pozwala to na wyœwietlanie przydatnych informacji w panelu umieszczonym wzd³u dokumentu. System mo e tak e na bie ¹co podpowiadaæ u ytkownikowi, co robiæ. Przygotowane w ten sposób oferty zapisywane s¹ bezpoœrednio w systemowej bazie danych (Optima lub XL). logo pomaga Podobny projekt zrealizowa³a wroc³awska firma InsERT, posiadaj¹ca kompetencjê Information Worker od 2004 roku. Projekt powsta³ w ramach udzia³u w regionalnym programie Microsoft zwi¹zanym z przygotowywaniem aplikacji zintegrowanych z Microsoft Office System. Do wspó³pracy z Microsoft Office 2003 zosta³o dostosowane oprogramowanie InsERT GT. Przygotowany przez nas zestaw Smart Documents jest bezp³atnie do³¹czany do ka dej instalacji tego systemu mówi B³a ej Kote³ko, dyrektor ds. oprogramowania wroc³awskiej firmy. Wykorzystanie Smart Documents pozwala na tworzenie dokumentów Microsoft Office, za pomoc¹ których mo na pobieraæ informacje z bazy danych systemu InsERT GT. Firma przygotowa³a kilka szablonów dokumentów dopasowanych do typowych scenariuszy realizowanych w pracy biurowej. Za przyk³ad mo e pos³u yæ szablon pozwalaj¹cy na przygotowanie kosztorysów zawieraj¹cych dane klienta oraz informacje o towarach i us³ugach zawartych w wybranej bazie danych InsERT GT. Przedstawicielom InsERT, podobnie jak firmie ComArch, trudno okreœliæ, ilu klientów i w jakim stopniu korzysta ze Smart Documents. Nie dysponujemy wiarygodnymi danymi. Zestaw Smart Documents jest dostarczany klientom na p³ytach CD. Ilu z nich faktycznie z tego korzysta? Trudno powiedzieæ. Oprogramowanie jest darmowe i nie podlega rejestracji mówi B³a ej Kote³ko. Logo marketingowe Information Worker Solutions zwraca jednak uwagê klientów. Insert docenia tak e mo liwoœæ otrzymania dziêki kompetencji Microsoft dodatkowych licencji na oprogramowanie do wykorzystania wewnêtrznego. Cieszymy siê, e uda³o siê nam uzyskaæ tê kompetencjê. Bêdziemy starali siê j¹ utrzymaæ. Na razie zosta³a nam ona przyznana na bie ¹cy rok. Jakie bêd¹ warunki w przysz³ym, to siê dopiero oka e dodaje B³a ej Kote³ko. Z dodatkowymi korzyœciami dla InsERT nie wi¹ e siê natomiast umieszczenie rozwi¹zania w katalogach produktów Microsoft. Program jest bezp³atny i dostarczany na ka dej p³ycie instalacyjnej InsERT GT. Co wiêcej, wersje demonstracyjne InsERT GT wraz z zestawem Smart Documents dostêpne s¹ praktycznie na wszystkich p³ytach CD produkowanych przez firmê. kompetencja dla partnera Umieszczenie w katalogach Microsoft ma z pewnoœci¹ wiêksze znaczenie dla firmy takiej jak HOGA.PL. Spó³ka, która powsta³a w 1999 roku na fali internetowej gor¹czki jako typowy portal, mia³a aspiracje do konkurowania z Onetem i Wirtualn¹ Polsk¹. Stosunkowo szybko zrozumiano jednak, e aby przetrwaæ, HOGA.PL musi zmieniæ profil swojej dzia³alnoœci. Od 2001 roku (po debiucie na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych) funkcjonuje jako firma informatyczna produkuj¹ca oprogramowanie i œwiadcz¹ca us³ugi IT. Niemniej Information Worker Solutions to zaledwie jedna z czterech kompetencji posiadanych przez HOGA.PL. Przygotowania do uzyskania kompetencji Information Worker Solutions firma rozpoczê³a w listopadzie ubieg³ego roku. Decyzja o aktywowaniu kompetencji wi¹ e siê z nasz¹ strategi¹ polegaj¹c¹ na inwestowaniu w rozwój technologiczny. Ponadto uzyskane certyfikaty B³a ej Kote³ko: Cieszymy siê, e uda³o siê nam uzyskaæ tê kompetencjê. Bêdziemy starali siê j¹ utrzymaæ zwiêkszaj¹ presti firmy. Mo emy pochwaliæ siê, e posiadamy komplet niezbêdnych umiejêtnoœci do budowania rozwi¹zañ dla tzw. Information Workers, takich jak portale korporacyjne i obiegi dokumentów mówi Rafa³ Stefanowski. Sukces w staraniach o przyznanie kompetencji zwi¹zany jest z g³ównym produktem HOGA.PL przeznaczonym do obs³ugi elektronicznego obieg dokumentów i przep³ywu pracy systemem IntraDok. Nie da siê ukryæ, e uzyskanie kompetencji wymaga pewnego wysi³ku. Trzeba bowiem skontaktowaæ siê z klientami i wyt³umaczyæ, do czego potrzebna jest referencja. Czasem oczekuj¹ oni, e w zamian za referencjê otrzymaj¹ rabat na kolejne zakupy. Ponadto od firmy ubiegaj¹cej siê o kompetencjê Information Worker Solutions wymaga siê zatrudniania specjalistów posiadaj¹cych certyfikaty w pigu³ce Wspó³praca Microsoft i Nokii Koncerny Microsoft i Nokia og³osi³y na targach 3GSM w Cannes zawarcie wspó³pracy, której celem bêdzie umo liwienie u ytkownikom telefonów fiñskiego koncernu s³uchania za ich poœrednictwem muzyki i korzystania z poczty elektronicznej. Funkcjonalnoœci te zapewni oprogramowanie Microsoft. Umowa przewiduje m.in., e do telefonów Nokii zostanie zaimplementowane oprogramowanie Active- Sync (umo liwiaj¹ce synchronizowanie i, wiadomoœci oraz kontaktów), a tak e oparty na Windows Media Player odtwarzacz, umo liwiaj¹cy odtwarzanie plików Windows Media Audio oraz obs³ugê systemu zabezpieczeñ DRM. Microsoft. To akurat nie stanowi³o wiêkszego problemu. Mamy szerok¹ kadrê administratorów i programistów posiadaj¹cych rozmaite certyfikaty Microsoft, tak wiêc nie musieliœmy dodatkowo doszkalaæ pracowników, eby uzyskaæ kolejne certyfikaty. W przypadku Information Worker Solutions niezbêdna jest wiedza z zakresu Microsoft SQL Server oraz Microsoft Exchange Server mówi Rafa³ Stefanowski. Ca³a procedura obejmuj¹ca rozmowy z kilkunastoma klientami, którzy mieli wystawiæ referencje oraz ich weryfikacja, zajê³y w przypadku HOGA.PL prawie trzy miesi¹ce. Ostatecznie firma otrzyma³a jednak upragniony certyfikat. By³ to jeden z kroków niezbêdnych do utrzymania przez spó³kê statusu Microsoft Gold Certified Partner. wiêcej informacji poland/partner/program/ kompetencje/iw_p.mspx marzec 2005 Microsoft dla Partnerów 15

18 projekty z sukcesem Liczy siê klient W warszawskim Biurze Finansowo-Ksiêgowym LICZYK wdro enie rozwi¹zania portalowego opartego na Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 zaowocowa³o znacznymi oszczêdnoœciami w skali tygodnia jest to 100 godzin pracy. L ICZYK to jedno z biur ksiêgowych, które na warszawskim, doœæ konkurencyjnym rynku, postanowi³o mocniej zawalczyæ o klienta. Mimo e firma obs³uguje a 550 podmiotów, chce robiæ to lepiej, wydajniej i dziêki dobrej informacji zdobywaæ kolejnych klientów. Droga ku temu wiedzie poprzez usprawnienie dostêpu do informacji i ograniczenie b³êdów w sporz¹dzanych dla klientów zestawieniach, bilansach, raportach i analizach. Dlatego biuro postanowi³o zbudowaæ portal intranetowy i po³¹czyæ go z wykorzystywanymi w firmie bazami danych i aplikacjami finansowo-ksiêgowymi tak, by zarz¹dzanie informacjami by³o skuteczne, wydajne, scentralizowane i zajmowa³o jak najmniej czasu. Przedsiêbiorstwo potrzebowa³o wiêc jednego centrum przechowywania informacji o wszystkich klientach, umo liwiaj¹cego dostêp do danych w zale noœci od posiadanych uprawnieñ. Dodajmy, i miesiêcznie pracownicy musieli opracowywaæ ponad tysi¹c raportów, co w pewnym momencie okaza³a siê zadaniem niemo liwym do wykonania w normalnych godzinach pracy. Ksiêgowi spêdzali wiêkszoœæ czasu pracy na agregacji danych z ró nych Ÿróde³, kosztem jakoœci analizy informacji od w³asnych klientów oraz kluczowych Zadowoleni z przeprowadzonego wdro enia (od lewej): Micha³ Norwicz, wspó³w³aœciciel Biura Finansowo-Ksiêgowego LICZYK i Andrzej Biesiekirski, prezes firmy Fild.NET parametrów ekonomicznych. Powodowa³o to, i analizy finansowe klientów by- ³y spóÿnione, co zagra a³o terminowoœci sporz¹dzania raportów podatkowych. b³êdy w dó³, wydajnoœæ w górê Portal intranetowy powsta³ na bazie Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, który zapewni³ pracownikom LICZYKA wydajn¹ pracê zespo³ow¹, w ramach której mog¹ tworzyæ dok³adne i aktualne raporty oraz wprowadzaæ do ró nych systemów dane z jednego miejsca. W efekcie liczba b³êdów spad³a o 30%, znacznie wzros³a wydajnoœæ pracowników, a co najwa niejsze wzros³a konkurencyjnoœæ biura LICZYK. Okaza³o siê, e 90% naszych potrzeb mog³o byæ zaspokojone przez standardowe, gotowe do u ycia narzêdzia oferowane przez Microsoft, co znacz¹co u³atwi³o oraz przyœpieszy³o proces projektowania, instalacji i wdra ania ca³ego œrodowiska mówi Jaros³aw W³odarczyk, kierownik projektu w warszawskiej firmie Fild.NET, której powierzono realizacjê tego wdro enia. Nowe, zintegrowane z istniej¹cymi aplikacjami rozwi¹zanie nazwano Wirtualnym Katalogiem Klientów (WKK). System, który powsta³ w ci¹gu zaledwie 7 tygodni, jest wspólnym miejscem dostêpu do informacji finansowych i danych klientów oraz tworzy przestrzeñ robocz¹ pracy zespo³owej. Wirtualny Katalog Klientów dzia- ³a w systemie operacyjnym Microsoft Windows Server 2003, wykorzystuj¹c Microsoft SQL Server 2000 do zarz¹dzania danymi oraz SQL Server 2000 Reporting Services, jako mechanizm tworzenia raportów w czasie rzeczywistym i narzêdzie do ich dystrybucji. Jako wy- ³¹czny punkt dostêpu do informacji gromadzonych przez aplikacje finansowe, programy zarz¹dzania czasem i wiadomoœciami wykorzystano Microsoft Office SharePoint Portal Server System dope³nia Microsoft Internet Explorer 6.0 stanowi¹cy interfejs umo liwiaj¹cy pracownikom dostêp do danych, ich wymianê i analizê. Informacje s¹ teraz dostêpne poprzez jedno klikniêcie myszk¹. Ksiêgowi nie musz¹ ju agregowaæ danych pochodz¹cych z ró nych aplikacji, odrêcznych notatek i w³asnej pamiêci. U ytkownicy Wirtualnego Katalogu Klientów mog¹ korzystaæ z profili u ytkowników obejmuj¹cych historiê kontaktów, aktualne problemy i listy zadañ. Dziêki nowym rozwi¹zaniom oszczêdzamy ka dego tygodnia oko³o dwóch godzin czasu ka dego, spoœród 50 ksiêgowych twierdzi Sylwia Szymañska, dyrektor warszawskiego biura. poufnoœæ drog¹ do sukcesu Charakter dzia³alnoœci LICZYKA wymaga szczególnego traktowania danych klienta i zagwarantowania ich poufnoœci, np. niektórzy klienci wymagaj¹, by okreœlone dokumenty by³y wysy³ane wy³¹cznie pod wskazany adres i zabraniaj¹ udzielania przez telefon jakichkolwiek informacji o p³aconych przez nich podatkach. W poprzednim systemie nie mo na by³o udostêpniaæ podobnych informacji wewn¹trz biura. Ksiêgowi zapisywali czêsto takie yczenia w notesach przechowywanych w swoich biurkach. Obecne rozwi¹zania daj¹ wszystkim uprawnionym pracownikom dostêp do profili u ytkownika w Wirtualnym Katalogu Klientów. Dziêki temu osoby obs³uguj¹ce klienta s¹ teraz w pe³ni poinformowane o jego yczeniach i mog¹ szybciej reagowaæ na jego potrzeby. Nowy system pozwala skuteczniej reagowaæ na potrzeby klientów i poprawia wizerunek przedsiêbiorstwa. Stanowi olbrzymi krok na drodze do osi¹gniêcia nowej jakoœci pracy naszego biura podsumowuje Micha³ Norwicz, wspó³w³aœciciel firmy LICZYK. wiêcej informacji Zapraszamy do lektury wywiadu z Micha³em Norwiczem (str ). 16 Microsoft dla Partnerów marzec 2005

19 produkt mix Microsoft: nagrody dla uczciwych Aby zachêciæ u ytkowników komputerów do zakupu oryginalnego oprogramowania, Microsoft wychodzi z projektem gwarantuj¹cym im z tego tytu³u wiele dodatkowych korzyœci. moim zdaniem... M amy dobr¹ wiadomoœæ dla wszystkich u ytkowników legalnego oprogramowania Microsoft w ramach uznania dla Waszej uczciwoœci Microsoft przygotowa³ program Dodatki dla oryginalnego systemu Windows, dziêki któremu mo ecie za darmo zaopatrzyæ siê w gry i programy u ytkowe, a tak e otrzymaæ szereg zni ek na produktu firmy Microsoft i jej partnerów. weryfikacja, czyli bezpieczeñstwo Program Dodatki dla oryginalnego systemu Windows umo liwia zweryfikowanie legalnoœci posiadanego systemu, redukuj¹c tym samym niebezpieczeñstwo zwi¹zane z korzystaniem z nielegalnych kopii Windows (zwi¹zane zarówno z ewentualnymi konsekwencjami prawnymi, jak i ryzykiem polegaj¹cym na korzystaniu z oprogramowania pochodz¹cego z niepewnego Ÿród³a). Sprawdzaj¹c legalnoœæ, u ytkownik upewnia siê, e posiadany przez niego system jest najwy szej jakoœci (dystrybuowane przez piratów systemy to czêsto wczesne, nie pozbawione wad wersje), nie zawiera b³êdów, które mog¹ byæ przyczyn¹ utraty danych i kosztownych awarii oraz, e nie umieszczono w nim niebezpiecznego kodu nieznanego pochodzenia. Aktualizacje bezpieczeñstwa bêd¹ dostêpne dla wszystkich u ytkowników systemu Microsoft Windows XP za poœrednictwem Automatycznych Aktualizacji Windows oraz Microsoft Download Center, w którym udostêpniane s¹ uaktualnienia do produktów Microsoft. Sam proces weryfikacji nie jest k³opotliwy i nie powinien nikomu stwarzaæ problemów. Istot¹ nowego programu Microsoft jest jednak zaoferowanie u ytkownikom legalnych kopii Windows dostêpu do szerokiej oferty dodatkowego, atrakcyjnego oprogramowania i us³ug. prezenty dla legalnych Na u ytkowników systemu Windows, którzy wezm¹ udzia³ w programie, czekaj¹ nastêpuj¹ce atrakcje: Photo Story 3 dla Windows (pe³na wersja programu do przygotowywania multimedialnych pokazów zdjêæ); Winter Fun Pack (zestaw multimedialnych dodatków do systemu Windows XP w jego sk³ad wchodz¹ m.in. szablony kartek pocztowych, tapety i wygaszacze ekranu); 50% zni ka na wybór gier komputerowych, dostêpnych w serwisie MSN Zone; Szeœciomiesiêczna wersja testowa programu Microsoft Office OneNote 2003 (jednej z nowoœci w rodzinie programów Microsoft Office); 50% zni ka na us³ugê Hosted SharePoint; 50% zni ka na us³ugê Microsoft List Builder Service; 30% zni ka na us³ugê New Microsoft Outlook Live oraz wiele innych, stale uaktualnianych dodatków. Piractwo w obszarze oprogramowania obci¹ a klientów, sprzedawców oprogramowania i gospodarki narodowe kosztami rzêdu miliardów dolarów w skali roku. Najlepszym sposobem zwalczanie piractwa w tym obszarze jest uœwiadomienie u ytkownikom wynikaj¹cych z tego tytu³u zagro eñ i zapewnienie im wszelkich korzyœci p³yn¹cych z posiadania oryginalnego oprogramowania mówi Tomasz Bochenek, dyrektor generalny polskiego oddzia³u Microsoft. Kiedy nasi klienci wezm¹ udzia³ w programie, przekonaj¹ siê, e maj¹ ³atwy dostêp do uaktualnieñ, ofert oprogramowania dodatkowego oraz innych korzyœci p³yn¹cych z u ytkowania oryginalnego systemu operacyjnego Windows XP, w przeciwieñstwie do niepewnoœci i ryzyka zwi¹zanych z podrabianym oprogramowaniem dodaje. Dla niewtajemniczonych dodajmy, i skala piractwa komputerowego w Polsce przewy sza 50%. Wdro enie programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows jest konsekwencj¹ zakoñczonych sukcesem testów, które odby³y siê we Krzysztof Florczak, Windows Client Business Group Leader, Microsoft Polska Dodatki dla Oryginalnego Systemu Windows to sposób na stworzenie dodatkowej, unikalnej wartoœci dla u ytkowników legalnych. Producenci oprogramowania od lat g³owi¹ siê nad metod¹ premiowania legalnych u ytkowników, nad znalezieniem pozytywnego powodu, by chcieli oni kupiæ program, a nie skopiowaæ go. Pirackie oprogramowanie, pozornie identyczne, niesie w sobie wiele zagro eñ, zaczynaj¹c od wrogiego kodu, który mo e zawieraæ, uszkodzonych lub niepe³nych plików, poprzez niestabilnoœæ, a po brak wsparcia technicznego. Dodatki dla Oryginalnego Systemu Windows wykorzystuj¹ technologiê internetow¹ oraz proces aktywacji, które zosta³y wprowadzone do wersji systemu Microsoft Windows XP. Przygotowaliœmy program w ten sposób, aby ró ne ciekawe dodatki mog³y byæ oferowane tylko prawdziwym klientom firmy Microsoft. wrzeœniu 2004 r. dobrowolnie wziê- ³o w nich wtedy udzia³ ponad 5 mln osób na ca³ym œwiecie. wiêcej informacji Informacje na temat programu: marzec 2005 Microsoft dla Partnerów 17

20 produkt mix Operacje pod kontrol¹ Microsoft Operations Manager 2005 s³u y do zbierania i analizy informacji o zdarzeniach z systemów, us³ug i aplikacji. Zosta³ tak e wyposa ony w funkcje inwentaryzacji zasobów i zarz¹dzania konfiguracj¹. P resja wywierana na dzia³y informatyki jest coraz wiêksza. Nawet stosunkowo krótkie przerwy w œwiadczeniu us³ug informatycznych mog¹ mieæ powa ne konsekwencje finansowe dla przedsiêbiorstwa. Choæ wiadomo, e nie ma sposobów na uchronienie siê przed awari¹, to jednak mo liwe jest minimalizowanie ich liczby oraz skutków. Du ej czêœci problemów udaje siê bowiem unikn¹æ, jeœli wczeœniej zostan¹ dostrze one ich symptomy. Skutki wielu awarii mog¹ byæ mniejsze, jeœli administrator dysponuje kompletem informacji na temat ich przyczyny Ÿród³owej i mo liwych sposobów rozwi¹zania problemu. Microsoft Operations Manager (MOM) 2005 to zestaw narzêdzi pozwalaj¹cych skróciæ czas poœwiêcany na identyfikowanie i rozwi¹zywanie problemów, a tak e zmniejszyæ liczbê pojawiaj¹cych siê problemów. System dzia- ³a za poœrednictwem agentów (sond) instalowanych na monitorowanych komputerach. Wszelkie zdarzenia zachodz¹ce w komputerze podlegaj¹ wstêpnej interpretacji przez wbudowany w sondê modu³ analityczno-wnioskuj¹cy. Dopiero póÿniej trafiaj¹ do serwera MOM, gdzie podlegaj¹ dalszemu klasyfikowaniu i sk¹d trafiaj¹ na konsole administratorów i operatorów. nowoœci i nowinki W porównaniu z MOM 2000 w nowej wersji oprogramowania wprowadzono liczne nowoœci. MOM 2005 obs³uguje np. systemy 64-bitowe. Wprowadzono tak e tryb konserwacji, w którym mo liwe jest zablokowanie wyœwietlania alarmów na konsoli operatora podczas konserwacji systemu, a tak e pomijanie regu³ dla wybranych urz¹dzeñ lub ich grup oraz ustalanie hierarchii regu³, co zapobiega potencjalnym konfliktom. MOM 2005 wyposa ono równie w tzw. mulithoming mechanizm przekazywania informacji zebranych przez sondy do wielu oddzielnych grup informatyków, którzy wymagaj¹ wgl¹du w stan tych samych serwerów i mog¹ je monitorowaæ. Wa n¹ nowoœci¹ jest równie mo liwoœæ monitorowania systemów bez instalowania w monitorowanych œrodowiskach agentów (sond). Zapytania do takich systemów s¹ zadawane MOM Server poprzez wywo³ania RPC. Z pewnoœci¹ najwiêksze zainteresowanie budzi jednak rozszerzenie liczby monitorowanych aplikacji. W MOM 2005 wprowadzono pakiety administracyjne (Management Pack), zawieraj¹ce zestawy regu³ monitorowania z predefiniowanymi wartoœciami progowymi, bazê wiedzy z informacjami na temat rozwi¹zywania problemów, a tak e skrypty, których mo na u yæ do automatyzacji pewnych dzia³añ naprawczych. Obejmuj¹ one obecnie wiêkszoœæ aplikacji oferowanych przez Microsoft. Pakiety administracyjne dostêpne s¹ nie tylko dla produktów Microsoft, ale tak e dla aplikacji innych producentów. W³asne modu³y zarz¹dzaj¹ce oferowane s¹ m.in. przez SAP, BEA Systems czy Siebel Systems (pe³na lista pakietów administracyjnych MOM 2005 znajduje siê w katalogu Management Pack Catalog pod adresem: managementpacks). Pakiety administracyjne umo liwiaj¹ przede wszystkim skrócenie czasu potrzebnego na okreœlenie, które alarmy s¹ istotne i maj¹ byæ raportowane oraz odpowiednich wartoœci progowych zwi¹zanych z konkretnymi us³ugami. W efekcie znacz¹co zmniejszaj¹ liczbê alarmów trafiaj¹cych na konsolê 18 Microsoft dla Partnerów marzec 2005

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 25 października 2013 Nr 15 (53) Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben Rozmowa z Dorotą Raben, prezesem Zarządu Morskiego

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1

Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1 Numer 1-2004 (8) TÜV Rheinland Group Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1 TUVdotCOM-ID Szanowni Pañstwo, Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM ask the expert ZAWARTOŒÆ PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM PROGRAM EKSPERCKI KONTAKT 2 3 6 8 10 10 11 12 PROFIL PROMISE

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 978-83-60516-40-9 UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych ul. Chwytowo 2, 85-223 Bydgoszcz; tel./fax (52) 373 52 43 e-mail: office@msgmedia.pl,

Bardziej szczegółowo