INFORMATOR ŒLUBNY 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR ŒLUBNY 2010"

Transkrypt

1 INFORMATOR ŒLUBNY 2010 F O T O G R A F - W W W. M A R C I N K A N T O C H. C O M Agencja Œlubna AVIS Lublin, Al. Spó³dzielczoœci Pracy 36/28 Artur Danieluk tel

2 AGENCJA ŒLUBNA AVIS Agencja Úlubna AVIS jest trzykrotnym laureatem konkursu Lubelskich Targów Úlubnych Agencja Œlubna AVIS Artur Danieluk Lublin, Al. Sp. Pracy 36/28 tel Podczas VI Targów Usùug Úlubnych i Okolicznoúciowych oraz VI Salonu Mody i Urody w dniach grudnia 2008 AGENCJA ÚLUBNA AVIS zdobyùa NAGRODÆ GÙÓWNÀ TARGÓW w kategorii USÙUGA ÚLUBNA - za NAJBARDZIEJ KOMPLEKSOWÀ USÙUGÆ ÚLUBNÀ!!! Podczas V Targów Usùug Úlubnych i Okolicznoúciowych oraz V Salonu Mody i Urody w dniach grudnia 2007 AGENCJA ÚLUBNA AVIS zdobyùa NAGRODÆ GÙÓWNÀ TARGÓW w kategorii USÙUGA ÚLUBNA - za NESTORA II (pierwszy w Polsce 6-osobowy kabriolet w stylu retro najpiækniejsze auto do úlubu). Podczas IV Targów Usùug Úlubnych i Okolicznoúciowych oraz IV Salonu Mody i Urody w dniach luty 2007 AGENCJA ÚLUBNA AVIS zdobyùa WYRÓÝNIENIE. Agencja Úlubna AVIS z Lublina jest firmà, która kompleksowo pomoýe zorganizowaã Wasze przyjæcie weselne. Jesteúmy zgranym zespoùem mùodych ludzi, którzy z pasjà realizujà siæ na poszczególnych pùaszczyznach szeroko pojætych usùug úlubnych oferujemy profesjonalizm, doúwiadczenie i najwyýszy poziom naszej pracy oraz gwarantujemy satysfakcjæ i zadowolenie naszych klientów. Nasz zakres dziaùalnoúci to m.in.: zespoùy muzyczne w ofercie posiadamy nie tylko kapele weselne AVIS i IVIS, lecz równieý kilka innych, interesuj¹cych zespoùów - wspaniaùa muzyka dla wszystkich pokoleñ, konferansjerka, oczepiny, konkursy, wspólne biesiadowanie, oúwietlenie oraz nagùoúnienie przyjæcia weselnego; samochody do úlubu w naszej ofercie znajdziecie Pañstwo najùadniejsze kabriolety retro z 1932 roku w wersji 4 i 6- osobowej, czerwonà warszawæ, cadillaca oraz lincolna; wszystkie auta do úlubu z naszej firmy w cenie wynajmu zawierajà dekoracje; kwiaciarnia u nas moýna zamówiã najùadniejsze bukiety úlubne i butonierki, kosze kwiatowe; do zamówionych kwiatów dobierzemy dekoracjæ na samochód; zajmujemy siæ dekorowaniem sal weselnych oraz koúcioùów; wypoýyczalnia dekoracji samochodowych proponujemy wypoýyczenie oryginalnych i piæknych stroików na samochód, wykonujemy zamówienia indywidualne; dekoracje tworzymy ze sztucznych oraz ýywych kwiatów; fotografia oraz videofilmowanie wspóùpracujemy z najlepszymi firmami zajmujàcymi siæ oprawà wizualnà úlubów i wesel; u nas moýna zobaczyã ich prace, zapoznaã siæ z cennikiem i zarezerwowaã termin; fontanny czekoladowe hit na wiækszoúci wesel, niesamowita atrakcja nie tylko dla dzieci. Szczegóùy znajdziecie pañstwo na dalszych stronach tego informatora. Wiækszoúã prezentowanych tutaj usùug moýna zamówiã u nas podczas spotkania w naszym biurze, czæúã firm po prostu polecamy jako sprawdzone i oferujàce najwyýszà jakoúã swoich produktów. Podczas spotkania doradzimy i pomoýemy w zaùatwieniu wszystkich innych, niezbædnych elementów kaýdego wesela (sala weselna, suknie úlubne, garnitury, makijaý i wizaý, ciastkarnia, obràczki, autokar, fajerwerki, nauka tañca, oprawa muzyczna úlubu w koúciele i inne). Moýemy równieý zaproponowaã pomoc indywidualnej konsultantki, która zajmie siæ organizacjà Pañstwa úlubu od A do Z. W naszym biurze, podczas indywidualnego spotkania przy kawie lub herbacie zaprezentujemy moýliwoúci firm, pokaýemy ich produkty, a na koniec Waszà decyzjæ sfinalizujemy podpisaniem umowy. Przy korzystaniu z naszych usùug kompleksowo przewidujemy liczne rabaty lub gratisy. Zapraszamy do naszego biura w Lublinie, Al. Sp. Pracy 36, pokój 28 (budynek Transhurt, obok poczty, wjazd od Galerii Olimp). Pozdrawiam i ýyczæ najlepszych wyborów Artur Danieluk wùaúciciel Agencji Úlubnej AVIS

3 ZESPO Y MUZYCZNE Agencja Œlubna AVIS Artur Danieluk Lublin, Al. Sp. Pracy 36/28 tel NASZE ZESPO Y MUZYCZNE: ZESPÓÙ AVIS Zapewniamy super zabawê przy wspania³ej muzyce i profesjonalnym oœwietleniu. Posiadamy bogaty repertuar - istnieje mo liwoœæ wyboru piosenek oraz u³o enia indywidualnego scenariusza wesela. Prowadzimy oryginalne zabawy podczas imprezy oraz niepowtarzalne oczepiny. Zapewniamy oprawê muzyczn¹ b³ogos³awieñstwa w domu Panny M³odej. Robimy krótkie przerwy, podczas których równie serwujemy muzykê (CD). Zabawiamy goœci przy sto³ach przygrywaj¹c na akordeonie i innych instrumentach. Na yczenie organizatora mo emy zorganizowaæ dodatkowe atrakcje, np. karaoke, pokaz tañca towarzyskiego, weselne œwiate³ko do nieba. Dysponujemy w³asnym transportem - œwiadczymy us³ugi na terenie ca³ego kraju. Nie pijemy alkoholu podczas imprezy. Wystawiamy faktury VAT. G³ównym zespo³em jest AVIS kilka lat temu z grupy AVIS wy³oni³ siê zespó³ IVIS. Cztery lata temu, w odpowiedzi na du e zapotrzebowanie i zajête terminy, stworzyliœmy dwa równoleg³e, kolejne zespo³y z identyczn¹ ofert¹ zespó³ IRYS oraz MIX-BAND. Ponadto od 4 lat wspó³pracujemy z zespo³ami HEAVEN, OBSESSION, STOLAT i MAX- DANCE nie s¹ to nasze zespo³y, ale ze wzglêdu na bardzo wysoki poziom muzyczny nawi¹zaliœmy sta³¹ wspó³pracê. Agencja Œlubna AVIS poœredniczy w sprzeda y ich us³ug, natomiast wymienione zespo³y maj¹ tak¹ sam¹ ofertê programow¹ jak zespó³ AVIS. Wszystkie zespo³y maj¹ identyczne wyposa enie, nag³oœnienie, oœwietlenie. Wszystkie zespo³y maj¹ zbli ony repertuar (mo e siê on ró niæ w poszczególnych sk³adach w niewielkim procencie), prowadz¹ wesela wed³ug podobnego, sprawdzonego scenariusza. Ka dy zespó³ organizuje biesiadê przy sto³ach; ma w sk³adzie wodzireja, który zabawia, organizuje zabawy i konkursy. W zespo³ach zatrudniamy wykszta³conych muzyków z doœwiadczeniem weselnym. Podczas imprez zespo³y nie spo ywaj¹ alkoholu, graj¹ d³ugimi blokami, robi¹ krótkie przerwy, które staraj¹ siê dostosowaæ do dañ gor¹cych, serwowanych przez kuchniê. Na naszych imprezach nie ma ludzi niezadowolonych. Warto to sprawdziæ (i porównaæ z konkurencj¹). Nasze zespo³y czekaj¹ na Was. Artur Danieluk Agencja Œlubna AVIS Artur Danieluk inst. klawiszowe, akordeon, wodzirej, wokalista, lider zespoùu, wùaúciciel Agencji Úlubnej AVIS Marta wokalistka Kuba gitara, saksofon, wokalista Sebastian perkusja ZESPÓÙ IVIS Jarosùaw Ostrowski inst. klawiszowe, wodzirej, wokalista, lider zespoùu Ania wokalistka Andrzej gitara, akordeon, wokalista ZESPÓÙ IRYS Michaù Szczerbiec gitara, wodzirej, wokalista, lider zespoùu Iza wokalistka Tomek inst. klawiszowe, akordeon, wokalista Ponadto w naszej ofercie sà zespoùy: MIX BAND (zespóù 3-osobowy) OBSESSION (zespóù 4-osobowy) HEAVEN (zespóù 5-osobowy) STOLAT (zespóù 4-osobowy) MAX-DANCE (zespóù 4 lub 5-osobowy)

4 FOTOGRAF Zdjêcia z pasj¹ i artystycznym okiem Marcin Kañtoch fotograf œlubny tel Nazywam siê Marcin Kañtoch. Od 10 lat zajmujê siê zawodowo fotografi¹ w bardzo szerokim spektrum, przez ostatnie 4 lata wyspecjalizowa³em siê w fotografii œlubnej z du ym naciskiem na fotoreporta œlubny. Wczeœniej wspó³pracowa³em ze wszystkimi Galeriami Handlowymi w Lublinie i okolicach, przygotowuj¹c zdjêcia reklamowe do gazet bran owych o modzie. Moje zdjêcia pojawia³y siê w kalendarzach, na billboardach i plakatach reklamowych w ca³ym województwie. Wiek: 35 P³eæ: Mê czyzna Znak zodiaku: Rak Rok zodiakalny: Tygrys Bran a: Fotografia Œlubna, Moda Zawód: Fotograf Lokalizacja: Lublin - ca³a Polska Zapraszam na mojego bloga W reporta u œlubnym poszukujê Waszych emocji, uœmiechu, szczêœcia oraz ulotnoœci chwil. Jestem cz³owiekiem bardzo otwartym, w zwi¹zku z tym od razu nawi¹zujê dobre relacje z M³odymi Parami, rodzicami i goœæmi. Umo liwia mi to pracê w dobrej atmosferze i bez stresu dla fotografowanych, dziêki czemu moje zdjêcia s¹ wyj¹tkowo naturalne. Reporta wykonujê jako obserwator, poszukiwacz oryginalnych kadrów i momentów. Proponujê Wam te autorski plener w œrodku tygodnia, w ustalonym miejscu i czasie oraz wybranym przez Was scenariuszu. Jako jeden z nielicznych wykonujê plenery nocne, które przy u yciu dodatkowego oœwietlenia oddaj¹ urok i czar wieczornych chwil, uwypuklaj¹c nastrój Waszych uczuæ i emocji. Moja oferta fotograficzna obejmuje: przygotowania do œlubu, b³ogos³awieñstwo, œlub, przyjêcie weselne, oczepiny oraz sesjê plenerow¹ w uzgodnionym terminie (trwaj¹c¹ zazwyczaj 3 godziny). Zainteresowanym mogê wys³aæ p³ytê DEMO zawieraj¹c¹ prezentacjê reporta y z kilku wybranych œlubów. CENNIK reporta œlubny krótki (przygotowania do œlubu w domu Panny M³odej, przyjazd Pana M³odego, b³ogos³awieñstwo, œlub w koœciele, przyjazd do lokalu, pierwszy taniec) PLN reporta œlubny pe³ny (to co w wariancie krótkim plus dodatkowo zabawy weselne, oczepiny, podziêkowania dla Rodziców, tort weselny PLN plener - zdjêcia z pomys³em w dwóch lokalizacjach - czas trwania oko³o 3 godziny) PLN fotoalbum œlubny w formie ekskluzywnej fotoksi¹ ki w skórze PLN, ekonomiczne wersje zale ne od rodzaju oprawy od 600 PLN koszt dojazdu z Lublina - 1,50 PLN / 1km Zdjêcia przekazujê na dwóch p³ytach: pierwsza p³yta zawiera wszystkie zdjêcia posegregowane w katalogach (przygotowania, dom Panny M³odej, koœció³, przyjêcie weselne) zazwyczaj ponad 1000 zdjêæ druga p³yta zawiera 150 najlepszych zdjêæ z dnia œlubu oraz 50 zdjêæ z pleneru w formie nastrojowego pokazu slajdów z podk³adem muzycznym, któr¹ mo na ogl¹daæ w stacjonarnym odtwarzaczu dvd Wszystkie Pary M³ode, które zg³osz¹ siê z informatorem do mnie lub Agencji Œlubnej AVIS (gdzie mo na równie podpisaæ umowê) przy zamówieniu reporta u pe³nego wraz z plenerem otrzymaj¹ fotoalbum w skórze GRATIS. Zapraszam Marcin Kañtoch

5 MAKIJA ŒLUBNY Eliza Wawryniuk makija - wiza - stylizacja tel Wydobêdê Twoje naturalne piêkno Jestem dyplomowan¹ wiza ystk¹ i stylistk¹ wizerunku, która ca³y czas zdobywa nowe doœwiadczenia, pracuj¹c przy sesjach zdjêciowych do magazynów mody oraz z indywidualnymi klientkami. Po makija u Panny M³odej zapraszam na makija mamê, siostrê, druhnê, aby tak e One w tym wa nym dniu czu³y siê wyj¹tkowo. Stylizacja œlubna to spotkanie, na którym pomogê Pannie M³odej dobraæ najkorzystniejszy fason sukni œlubnej, który podkreœli walory figury, a zatuszuje niedoskona³oœci. Makija œlubny wykonany przeze mnie ³¹czy w sobie cechy makija u dziennego, wieczorowego oraz fotograficznego. Jest wodoodporny i bardzo trwa³y. Zazwyczaj pracujê w domu u Klienta oferuj¹c: makija œlubny makija próbny makija plenerowy makija wieczorowy makija fotograficzny stylizacjê œlubn¹ pomoc w zakupach sukni i dodatków Dobiorê do ca³oœci odpowiednie dodatki, buty, wi¹zankê œlubn¹, fryzurê oraz makija, który bêdzie dope³nieniem ca³ego wizerunku. Wszystko po to, abyœ tego dnia wygl¹da³a olœniewaj¹co i z klas¹. Zapraszam na mojego bloga, znajdziecie tam bie ¹ce efekty mojej pracy, Wiêcej informacji i aktualny cennik us³ug znajduj¹ siê na stronie internetowej Przed makija em œlubnym proponujê próbê, dziêki której bêdê mog³a ustaliæ szczegó³y makija u i sprawdziæ, w jakich barwach Panna M³oda bêdzie wygl¹da³a piêknie i œwie o. Dla wszystkich osób zg³aszaj¹cych siê z informatorem Agencji Œlubnej AVIS przewidujê mi³¹ niespodziankê. Serdecznie zapraszam Eliza Wawryniuk

6 SAMOCHODY DO ŒLUBU Naj³adniejsze auta w Lublinie CENNIK Opcja niepe³na Opcja pe³na NESTOR I (4os) 1100 PLN 1200 PLN NESTOR II (6os) 1300 PLN 1400 PLN NESTOR III (6os) 1300 PLN 1400 PLN NESTOR A (4os) 1100 PLN 1200 PLN WARSZAWA 600 PLN 700 PLN CADILLAC Deville 800 PLN 900 PLN Lincoln Town Car 900 PLN 1000 PLN AUDI A8 900 PLN 1000 PLN KIA Sportage 300 PLN 350 PLN Cena zawiera: Koszt wynajmu auta Dekoracjê samochodu (w wersji podstawowej, któr¹ ustalamy w tygodniu poprzedzaj¹cym œlub) Koszt paliwa w obrêbie Lublina (przy dojazdach poza Lublin doliczamy 1,50 PLN/1km) Tablice rejestracyjne z napisami: PARA M ODA z przodu oraz NOWO EÑCY z ty³u auta (zachêcamy do zamawiania tablic indywidualnych 70 PLN/1szt) Opcja niepe³na: przejazd na trasie: dom Nowo eñców - koœció³ - lokal; w tej opcji nie ma adnych dodatkowych punktów (zdjêcia, przejazd po mieœcie); samochód odje d a od razu po przywiezieniu Pary M³odej pod lokal. Opcja pe³na: przejazd na trasie: dom Pana M³odego - dom Panny M³odej - koœció³ lokal; w trakcie przejazdu ewentualna sesja zdjêciowa; samochód odje d a od razu po przywiezieniu Pary M³odej pod lokal. Oferujemy Pañstwu dziewiêæ samochodów: - 4 kabriolety NESTOR (replika Alfa Romeo z 1932 roku) NESTOR I be owo bordowy - 4-os. NESTOR II czarno bia³y - 6-os. NESTOR III be owo br¹zowy - 6-os. NESTOR A bordowy 4-os. - czerwona Warszawa z roku limuzyna CADILLAC DEVILLE - limuzyna LINCOLN TOWN CAR - nowoczesne AUDI A8 - samochód terenowy KIA SPORTAGE (srebrny metalic) Agencja Œlubna AVIS podczas V Targów Us³ug Œlubnych i Okolicznoœciowych w Lublinie, które odby³y siê grudnia 2007 otrzyma³a g³ówn¹ nagrodê Targów statuetkê w kategorii US UGA ŒLUBNA za auto NESTOR II. Agencja Œlubna AVIS Artur Danieluk Lublin, Al. Sp. Pracy 36/28 tel Szczególnie warte uwagi s¹ samochody marki NESTOR piêkne kabriolety retro (ALFA ROMEO z 1932 roku) dostêpne w dwóch wersjach: 4-osobowej (w tej wersji podró uj¹ sami Nowo eñcy) oraz 6-osobowej (specjalnie do przejazdu Nowo eñców oraz Œwiadków). Ka dy nestor posiada brezentowy dach, który zak³adany jest podczas d³u szych przejazdów lub w razie z³ej aury. Piêkna sylwetka auta, b³yszcz¹cy, metaliczny lakier w ³adnym kolorze, srebrne, chromowane lampy i zderzaki, skórzana, elegancka tapicerka, oryginalne, dopasowane do ca³oœci dekoracje oraz okolicznoœciowe tablice rejestracyjne to wszystko spowoduje, e podró takim autem do œlubu na zawsze pozostanie w Waszej pamiêci. W okresie czerwiec - wrzesieñ dostêpna jest tylko opcja pe³na!!! Proponujemy wynajem naszych NESTO- RÓW na wieczory panieñskie i kawalerskie przeja d ka po wiêkszoœci ulic Lublina z odkrytym dachem, przejazd trwa oko³o godziny, gwarantowane niezwyk³e prze ycia koszt 500 PLN z kosztami przejazdu. Zapraszam po niezapomniane wra enia Artur Danieluk Agencja Œlubna AVIS

7 DEKORACJE SAMOCHODOWE Agencja Úlubna AVIS Marta Szewczyk Lublin, Al. Sp. Pracy 36/28 tel Proponujemy Pañstwu gotowe zestawy dekoracyjne, które ozdobi¹ samochód Pary M³odej. Dekoracje wykonane s¹ z kwiatów sztucznych doskonale imituj¹cych ywe kwiaty. Ponadto tworzymy kompozycje zawieraj¹ce kwiaty sztuczne oraz inne elementy ratan, drut, koraliki, drewno, itp. Zestawy dekoracyjne s¹ stale odœwie ane, ka dy wygl¹da jak nowy wymieniamy stale elementy, które siê zu ywaj¹, a w przypadku gdy zachodzi potrzeba tworzymy zupe³nie nowy stroik. Najefektowniej - w pakiecie Wszystkie dekoracje powstaj¹ we wspó³pracy z Pani¹ Iwon¹ Pietrzak (KWIACIARNIA - Jeœli skorzystaj¹ Pañstwo z us³ug florystycznych naszej kwiaciarni dodatkowo dopasujemy dekoracjê na samochód do zamówionego bukietu. W sk³ad ka dego zestawu wchodzi kompozycja na maskê auta oraz 4 przywieszki do klamek. Dekoracje wykonane s¹ trwale, z bardzo dobrych jakoœciowo materia³ów. Do mocowania u ywamy wy³¹cznie przyssawek, w trosce o lakier samochodu nie stosujemy adnych klejów, plastelin i taœm klej¹cych. Na yczenie Pary M³odej mo emy wykonaæ dowoln¹ dekoracjê z ywych kwiatów lub kompozycjê mieszan¹. Dekoracje nasze s¹ wykonywane zgodnie z najnowszymi trendami kilkakrotnie zdjêcia naszych dekoracji pojawia³y siê w bran owej prasie zwi¹zanej z tematyk¹ œlubn¹ (artyku³y prasowe ze zdjêciami na naszej stronie internetowej). Koszt wynajêcia gotowego zestawu dekoracyjnego na samochód 100 PLN. (Przy odbiorze pobierana jest kaucja zwrotna w wysokoœci 100 PLN, która oddawana jest przy zwrocie dekoracji). otrzymaj¹ 10% rabatu. Polecam Artur Danieluk Agencja Œlubna AVIS W przypadku korzystania z aut Agencji Œlubnej AVIS dekoracja samochodu wliczona jest w cenê wynajmu. Do ca³oœci proponujemy Pañstwu wykonanie indywidualnych tablic rejestracyjnych z trwa³ego materia³u, litery laserowo wycinane cena 70 PLN za jedn¹ sztukê. Zdjêcia gotowych zestawów oraz szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie: zak³adka DEKORACJE.

8 BUKIETY ŒLUBNE Z kwiatów wyczarujemy wszystko Artur Danieluk, w³aœciciel Agencji Œlubnej AVIS: - Bardzo czêsto spotykam siê z pytaniami - Dlaczego lubelska agencja posiada w ofercie tylko jedn¹ kwiaciarniê z Bychawy? W zakresie kwiatów oraz dekorowania sal i koœcio³ów wspó³pracujemy tylko z Pani¹ Iwon¹ Pietrzak, poniewa bukiety i dekoracje jej autorstwa nie maj¹ sobie równych. Ka dy kto widzia³ jej bukiety œlubne, kosze kwiatowe, udekorowany koœció³ lub salê by³ pod wielkim wra eniem. Stuprocentowe zadowolenie naszych klientów, bardzo korzystny stosunek ceny do jakoœci us³ug, mo liwoœæ spotkania i ustalenia szczegó³ów u nas w biurze powoduj¹, e moim zdaniem wybór kwiatów z oferty Pani Iwony bêdzie jedn¹ z najlepszych decyzji zwi¹zanej z przygotowaniem Waszego Œlubu. Polecam z ca³ego serca! OFERTA KWIACIARNI: Wykonujemy zamówienia na ka d¹ okazjê pocz¹wszy od wszelkiego rodzaju wi¹zanek i bukietów okolicznoœciowych, kompozycji kwiatowych po kosze upominkowe. Wykonujemy stroiki na samochody oraz bi uteriê kwiatow¹. We wspó³pracy z Agencj¹ Œlubn¹ AVIS prowadzimy wypo yczalniê dekoracji samochodowych do œlubu. Zamówione kwiaty mo emy dostarczyæ w okreœlone miejsce. Gwarantujemy trwa³e i solidne wykonanie bukietów. OFERTA ŒLUBNA: Proponujemy fachow¹ i profesjonaln¹ pomoc w u³o eniu oprawy kwiatowej œlubów oraz przyjêæ weselnych. Przy uk³adaniu bukietu œlubnego bierzemy pod uwagê fason i kolor sukni œlubnej, sylwetkê, karnacjê, makija, temperament Panny M³odej. W nawi¹zaniu do bukietu wykonujemy tak e butonierkê dla Pana M³odego. Proponujemy wykonanie lub wypo yczenie stroika na samochód, równie dopasowujemy go do wygl¹du pozosta³ych elementów kwiatowych. Mo emy wykonaæ kwiatowe dodatki, bi uteriê z ywych kwiatów. Zaproponujemy równie bukiet i butonierkê dla œwiadków oraz bukiety lub kosze kwiatowe wrêczane podczas przyjêcia weselnego dla rodziców. Spoœród innych firm wyró nia nas ró norodnoœæ naszych us³ug, kreatywnoœæ, niepowtarzalnoœæ naszych kompozycji, doœwiadczenie oraz konkurencyjne ceny. Ka dego klienta traktujemy indywidualnie pomagamy podj¹æ decyzjê, doradzamy, zaproponujemy najlepsze rozwi¹zania. Zamówienia realizujemy na najwy szym poziomie, zgodnie z panuj¹cymi, najnowszymi trendami. Kompozycje wykonujemy z najwy szej jakoœci kwiatów. Zapraszamy na indywidualne spotkanie do biura Agencji Œlubnej AVIS w biurze mo emy pokazaæ znacznie wiêcej materia³ów fotograficznych, na stornie internetowej znajdziecie Pañstwo tylko niewielk¹ czêœæ naszych mo liwoœci. W naszej kwiaciarni mo na obejrzeæ katalogi, zasiêgn¹æ niezbêdnych informacji, wys³uchaæ porad. otrzymaj¹ 10% rabatu. Polecam nasze kwiaty Iwona Pietrzak Iwona Pietrzak Bychawa, ul. Rynek 2 tel tel

9 DEKORACJA SAL i KOŒCIO ÓW Iwona Pietrzak Bychawa, ul. Rynek 2 tel tel Na kwiatach znamy siê najlepiej Zajmujemy siê profesjonalnym dekorowaniem sal weselnych, restauracji a tak e koœcio³ów. Dekoracja, które wykonujemy cechuj¹ siê estetyk¹, solidnym wykonaniem oraz oryginalnoœci¹. Z naszych us³ug skorzysta³o ju wiele firm, instytucji czy restauracji organizuj¹cych wesela, studniówki i konferencje. Wykonujemy dekoracje dla wielu m³odych ludzi zawieraj¹cych zwi¹zek ma³ eñski, dla których wa na jest tak e niewygórowana, konkurencyjna cena. Ka de zlecenie poprzedzone zostaje spotkaniem, na którym zapoznajemy siê z sal¹, s³uchamy Pañstwa yczeñ i na tej podstawie projektujemy jedn¹ lub kilka rodzajów dekoracji. DEKORACJA KOŒCIO A: Zainteresujmy siê jak wygl¹da na co dzieñ dekoracja o³tarza i oczywiœcie mo emy poprzestaæ na tym co oferuje koœció³. Mo emy jednak zamówiæ swoj¹ dekoracjê kwiatow¹. Mo na te spróbowaæ udekorowaæ koœció³ do spó³ki z innymi nowo eñcami z tego dnia. Dekoracja koœcio³a to z regu³y du y bukiet stoj¹cy u stóp o³tarza. Jeœli koœció³ jest du y i sk¹py w œwiat³o, pomyœlmy o ustawieniu wzd³u ³awek szpaleru wazonów z kwiatami sztucznymi, a w wersji ekstra - ywymi (nasza kwiaciarnia wypo ycza dekoracje z kwiatów sztucznych na czas trwania ceremonii). awki dekorujemy przypinkami z ywych kwiatów w po³¹czeniu z tiulowymi kokardami lub samymi kokardami. Kwiaty na o³tarzu, w wazonach przy klêcznikach dla m³odej pary, przy pierwszych ³awkach przy wejœciu, kokardy i tiule przypiête do ³awek na pewno uœwietni¹ ka d¹ ceremoniê zaœlubin. otrzymaj¹ 10% rabatu. Zapraszam Iwona Pietrzak DEKORACJA SALI WESELNEJ: Kwiatowych dekoracji nie mo e te zabrakn¹æ podczas wesela. Kwiatami dekorujemy œciany i sto³y. Mo emy zawiesiæ kwiatowe kule, ko³a a tak e ca³e girlandy kwiatów. Piêknie wygl¹daj¹ sto³y udekorowane kolorowymi, ywymi kwiatami mo na je po³o yæ na stole luzem, ustawiæ w wazonach albo na paterze. Za m³od¹ par¹ mo emy ustawiæ kwiatow¹ bramkê albo powiesiæ na œcianie obraz. Na stole przed nimi stawiamy nisk¹, piêkn¹ kompozycjê, która zdobi i nie zas³ania. W swojej ofercie posiadamy pe³en asortyment materia³ów, z których mo emy wykonaæ najbardziej nietypowe zestawienia. Proponujemy wszelkiego rodzaju dekoracje œwietlne, tiule, szarfy i kompozycje kwiatowe.

10 FONTANNY CZEKOLADOWE Czekoladowe wesele przyjemnoœci wiele Agencja Œlubna AVIS Marta Szewczyk Lublin, Al. Sp. Pracy 36/28 tel Oferujemy Pañstwu gotowe zestawy zawieraj¹ce: dwie fontanny czekoladowe o wysokoœci 48 cm elegancki, podœwietlany podest, który ustawia siê w centralnym miejscu na stoliku 5 kg czekolady w dwóch smakach i kolorach standardowo smak czekolady mlecznej oraz bia³ej (w ofercie posiadamy równie inne smaki truskawkowy, miodowy, karmelowy, limonkowy, cappuccino, pomarañczowy) pó³miski na owoce patyczki drewniane jednorazowe, tekturowe tacki. Fontanny czekoladowe s¹ obecnie jedn¹ z najciekawszych atrakcji ka dego wesela. WyobraŸmy sobie gustownie zaaran owany stolik, na którym w centralnym miejscu stoj¹ dwie fontanny otoczone kilkoma rodzajami pó³misków z przysmakami owocowymi. Jedna fontanna ocieka czekolad¹ mleczn¹, druga bia³¹. W pó³miskach le ¹ elegancko pokrojone owoce arbuz, truskawki, czereœnie, mandarynki, banany, ananasy, suszone œliwki lub morele. Ca³a zabawa polega na w³asnorêcznym wykonaniu szasz³yka z owoców i zanurzeniu go w sp³ywaj¹c¹ czekoladê. Tego smaku nie da siê zapomnieæ... Przewidujemy dwa warianty wspó³pracy: wersja podstawowa udostêpniamy Pañstwu zestaw (2 fontanny, podest i 5 kg czekolady) oraz obs³ugê hostessy. Cena: 900 PLN wersja pe³na udostêpniamy Pañstwu zestaw (2 fontanny, podest i 5 kg czekolady), wykonujemy aran acjê stolika, montujemy fontanny, zapewniamy tacki oraz patyczki, kroimy owoce oraz zapewniamy obs³ugê hostessy podczas przyjêcia. Hostessa jest obok fontanny przez ca³y czas dba o estetyczny wygl¹d otoczenia fontanny oraz uzupe³nia brakuj¹ce owoce. Cena: 900 PLN PLN na ka de 50 osób. Koszt transportu 1 PLN/1km. Hostessa dysponuje dodatkowymi workami czekolady 200 PLN/worek. Fontanny montuje siê na podstawie, obok siebie. Jednorazowo obie fontanny zu ywaj¹ 5 kg czekolady po 2,5 kg ka dego rodzaju. Obserwuj¹c zainteresowanie goœci fontannami czekoladowymi mo na wysnuæ przypuszczenie, e nied³ugo stan¹ siê one obowi¹zkowym elementem ka dego przyjêcia weselnego, obok tortu czy sto³u wiejskiego. Stolik z fontann¹ jest miejscem, przy którym mo na mi³o spêdziæ czas, delektuj¹c siê czekolad¹, przy okazji nawi¹zuj¹c mi³¹ rozmowê. Dla osób, które zg³osz¹ siê do nas z informatorem Agencji Œlubnej AVIS przewidujemy rabat kwotowy 50 PLN. Zapraszam, naprawdê warto Artur Danieluk Agencja Œlubna AVIS

11 ATRAKCJE WESELNE Agencja Úlubna AVIS Marta Szewczyk Lublin, Al. Sp. Pracy 36/28 tel Œlubna Noc, atrakcji Moc Posiadamy w swojej ofercie kilka dodatkowych atrakcji. WESELNE ŒWIATE KO DO NIEBA - pomyœl yczenia, a na pewno siê spe³ni. Hit ostatniego roku na wszystkich weselach podobnie jak czekoladowe fontanny. Niesamowita atrakcja uœwietniaj¹ca wieczór. Alternatywa dla pokazów fajerwerków, znacznie korzystniejsza finansowo, a przede wszystkim bezpoœrednio anga uj¹ca wszystkich goœci. Posiadamy dwa typy latarenek: w kszta³cie walca - wysokoœæ 110 cm, szerokoœæ 70 cm, w ró nych kolorach; cena 10 PLN / 1 szt. w kszta³cie du ego, czerwonego serca wysokoœæ 110 cm, szerokoœæ 140 cm; cena 15 PLN / 1 szt. Najczêstsza konfiguracja na wesela to: 2 serca czerwone dla pary M³odej oraz Œwiadków oraz walce kolorowe lub tylko bia³e dla pozosta³ych goœci 1 sztuka na parê. Na rynku mo na ju spotkaæ podobne produkty, znacznie gorszej jakoœci - nasze latarenki sprowadzamy od sprawdzonych importerów. Wykonane s¹ one z najlepszych materia³ów, które s¹ bezpieczne dla u ytkownika. Balon gigant do wystrzelenia Mo na u nas zakupiæ balon œrednicy 1 metra zawieraj¹cy 100 ma³ych baloników. Z regu³y balon jest przebijany podczas pierwszego tañca lub podziêkowañ dla rodziców. Dostêpne wzory do obejrzenia w naszym biurze. Œwiec¹ce latarenki wykonane s¹ z ognioodpornego papieru ry owego, bambusowego korpusu oraz ma³ego drucika. Zawieraj¹ ma³¹ rozpa³kê zrobion¹ z woskowego materia³u. Kiedy zapali siê rozpa³kê, ogieñ rozpa³ki nagrzeje powietrze, które nastêpnie wype³ni wnêtrze papierowej czapy. Za spraw¹ ciep³ego powietrza tuba powoli poleci w górê, jej lot trwa oko³o 8-10 minut, a do momentu, kiedy rozpa³ka wypali siê. Produkt jest w 100% biodegradowalny, nie stanowi zagro enia po arowego, nie wymaga zgody na jego wypuszczenie. WESELNE ŒWIATELKO DO NIEBA odbywa siê podobnie jak pokaz fajerwerków zapraszamy goœci przez budynek Sali weselnej, wrêczamy ka dej parze papierow¹ tubê i zapa³ki, krótko t³umaczymy zasady, wszyscy jednoczeœnie podpalaj¹ rozpa³kê i jednoczeœnie wypuszczaj¹ papierowe latarenki, w tym momencie trzeba pomyœleæ yczenie. WyobraŸmy sobie widok powoli lec¹cych, œwiec¹cych latarenek do nieba (s¹ przypadki, e zewnêtrzni obserwatorzy s¹dz¹, e maj¹ do czynienia z UFO). Satysfakcja wszystkich goœci gwarantowana. nas z informatorem otrzymaj¹ GRATIS do ka dej latarenki pude³ko zapa³ek oraz 2 czerwone serca przy zakupie 50 sztuk latarenek. Pomó marzeniom siê spe³niæ Artur Danieluk Agencja Œlubna AVIS Prezenciki dla goœci Mo emy zaproponowaæ ró ne wzory prezencików dla goœci pude³eczka, woreczki z migda³ami, szkatu³ki, ro ki. Wzory dostêpnych prezencików dostêpne s¹ w naszym biurze.

12 BUSY i AUTOKARY Wygodnie i komfortowo do celu Agencja Œlubna AVIS Artur Danieluk Lublin, Al. Sp. Pracy 36/28 tel AUTOKARY W ofercie posiadamy 4 autokary wysokiej klasy z klimatyzacj¹, barkiem, WC, dvd: VOLVO osoby BOVA osoby MERCEDES osoby MAN osoby Przygotowuj¹c œlub i wesele nale y pomyœleæ o zapewnieniu transportu goœci spod koœcio³a do sali weselnej, a po przyjêciu weselnym z powrotem. Mo e zaistnieæ potrzeba przywiezienia goœci np. z lotniska. Wspó³pracujemy z najlepszymi i markowymi firmami przewozowymi w Lublinie. Posiadamy w swojej ofercie zarówno niedu e, ekonomiczne i wygodne busy, jak równie du e, nowoczesne autokary. Wszystkie pojazdy s¹ zadbane, sprawnie technicznie, obs³ugiwane przez doœwiadczonego, elegancko ubranego i mi³ego kierowcê. Dodatkowo wymagane jest miejsce przy stoliku dla kierowcy przy trasie powy ej 15 km, o ile planowane jest rozwiezienie goœci po weselu. Podczas przejazdów powy ej 100 km konieczny jest nocleg w miejscu wesela (wymagania powy sze wynikaj¹ z przepisów dotycz¹cych organizacji pracy kierowców). BUSY W ofercie posiadamy kilka BUSÓW: MERCEDES Sprinter - 19 osób + kierowca VW-LT46 20 osób + kierowca MERCEDES VARIO 26 osób + kierowca CENNIK: Przewiezienie goœci weselnych spod koœcio³a do domu weselnego: teren Lublina 350 PLN do 15 km poza Lublin 400 PLN powy ej 15 km poza Lublin 300 PLN + stawka za 1km Przewiezienie goœci weselnych spod koœcio³a do domu weselnego oraz z powrotem po przyjêciu weselnym: teren Lublina 500 PLN do 15 km poza Lublin 550 PLN powy ej 15 km poza Lublin 500 PLN + stawka za 1km Stawka za 1 km: Autokary 3 PLN Busy 2 PLN otrzymaj¹ 5% rabatu. Gwarantujemy punktualnoœæ i niezawodnoœæ Artur Danieluk Agencja Œlubna AVIS

13 POWOZEM DO ŒLUBU Jan Maci¹g Opole Lubelskie ul. D³uga 31/57 tel Masz wizjê królewskiego œlubu? Ma byæ wyj¹tkowo i niepowtarzalnie? Proponujê Pañstwu stylowy, zabytkowy powóz MILORD z okresu miêdzywojennego, charakteryzuj¹cy siê niezwyk³¹ lekkoœci¹ i elegancj¹. Powóz MILORD pochodzi z przedwojennej warszawskiej firmy znanej z dobrego gustu i stylu. Produkowane tam powozy wzorowane by³y na modelach pochodz¹cych z najlepszych w Europie fabryk wiedeñskich oraz paryskich. Jest powozem 4-osobowym, z koz³em stangreckim i sk³adanym dachem. Niskie osadzenie nadwozia na resorach eliptycznych gwarantuje przyjemn¹ i komfortow¹ przeja d kê. Doje d amy na terenie ca³ej Lubelszczyzny, posiadamy w³asny transport do przewiezienia powozu i koni. Úlub w królewskim stylu Do œlubu zawioz¹ Pañstwa Markiza i Jenny, dwie piêkne bia³e klacze rasy ma³opolskiej, dobrane pod wzglêdem wzrostu, budowy i temperamentu. Konie to moja pasja, praca, a tak e tradycja rodzinna. Powóz ten posiada sk³adany dach, który chroni przed deszczem. Podró eleganckim powozem by³a niegdyœ zastrze ona tylko dla elitarnej czêœci spo³eczeñstwa. Obecnie niezwykle rzadko spotyka siê tego typu pojazdy konne, w przeciwieñstwie do popularnych bryczek. Koszt przejazdu na terenie Lublina 1000 PLN + stawka 2 PLN / 1km jazdy po mieœcie. Transport poza Lublin (laweta do przewiezienia powozu oraz samochód z przyczep¹ do transportu koni) 3 PLN / 1km za komplet. Wystawiamy faktury. Rezerwacji terminu mo na dokonaæ w biurze Agencji Œlubnej AVIS przewidujemy 10% rabat. Zapraszam Jan Maci¹g Dobra wspó³praca koni ze sob¹ wzbudza w nich chêæ do piêknego, paradnego ruchu podczas przejazdu - chwilami przypominaj¹ one konie z akwarel Kossaka. Przejazd tym urokliwym pojazdem, stukot kopyt przypomina o uroku przesz³oœci, klimacie i barwie minionego ju czasu.

14 PROJEKTOR MULTIMEDIALNY Weselne KARAOKE Agencja Œlubna AVIS Artur Danieluk Lublin, Al. Sp. Pracy 36/28 tel Projektor mo na ponadto wykorzystaæ do zorganizowania KARAOKE posiadamy ponad 150 profesjonalnie opracowanych podk³adów w postaci teledysków. S¹ to g³ównie polskie, najwiêksze przeboje, znane wszystkim pokoleniom - muzyka z lini¹ melodyczn¹ w postaci profesjonalnie opracowanego podk³adu na tle filmu obrazuj¹cego tekst piosenki. Wra enia gwarantowane! Jeœli poszukujesz interesuj¹cego pomys³u na zrobienie niespodzianki swoim goœciom podczas przyjêcia weselnego proponujemy wykonanie oryginalnej prezentacji, któr¹ mo na zaprezentowaæ podczas przerwy. Prezentacja najczêœciej obejmuje wspomnienia w postaci zdjêæ sekwencje ujêæ z dzieciñstwa, pierwsze wspólne chwile, podró e, spêdzanie wolnego czasu, spotkania w gronie przyjació³ lub rodziny; wszystko zilustrowane odpowiednio dobran¹ muzyk¹. Sama prezentacja to rzecz bardzo prosta, znacznie gorzej wygl¹daj¹ techniczne aspekty tego przedsiêwziêcia. Agencja Œlubna AVIS proponuje pomoc w technicznym wykonaniu pokazu. Dodatkowo mo emy wypo yczyæ notebook z oprogramowaniem POWER POINT dodatkowy koszt 250 PLN. Mo emy równie stworzyæ tak¹ prezentacjê na podstawie otrzymanych materia³ów (zdjêcia, teksty, sentencje, motywy graficzne, muzyka) cena 300 PLN. TOPLISTA naszego karaoke: ChodŸ, pomaluj (Dwa Plus Jeden) Czarne oczy (Ivan & Delfin) Daj mi tê noc (Bolter) Facet to œwinia (Big Cyc) Hej Soko³y (mel. popularna) Konik na biegunach (Urszula) Myde³ko Fa (Marlena Drozdowska) Narcyz siê nazywam ( zy) Niech yje bal (Maryla Rodowicz) Odp³ywaj¹ kawiarenki (Irena Jarocka) Panna Walercia (mel. popularna) Prawy do lewego (Kayah & Bregovic) Prze yj to sam (Lombard) Whisky (D em) Wind¹ do nieba (Dwa Plus Jeden) Zabra³aœ serce moje (mel. popularna) ó³ty jesienny liœæ (Janusz Laskowski) OFERUJEMY WYPO YCZENIE: projektora multimedialnego stolika multimedialnego z dwoma platformami (na projektor i laptop) stolik Twin LCD ekranu do projekcji o wymiarach 180cm x 180 cm Cena: 250 PLN za komplet (+ kaucja zwrotna w wysokoœci 500 PLN) Posiadamy dwa typy projektorów: projektor multimedialny Toshiba TLP-X100 projektor multimedialny BenQmp522 otrzymaj¹ dodatkowo zestaw do karaoke GRATIS. Zapraszam do wspó³pracy Artur Danieluk Agencja Œlubna AVIS

15 VIDEO - FILMOWANIE FILM-ED VIDEO - FILMOWANIE Edward Hajduk FILM-ED Edward Hajduk Lublin, ul. Daszyñskiego 2 tel tel od godz do Nagrody i wyróýnienia W roku 2005 podczas Targów Œlubnych w Lublinie otrzymaliœmy WYRÓ NIENIE za reporta z nocy poœlubnej. Nasza firma istnieje na rynku od 1990 roku. Wieloletnie doœwiadczenie, profesjonalizm, najnowszy sprzêt, doskona³a kadra realizatorów z oryginalnymi pomys³ami i umiejêtnoœciami stawiaj¹ nas w czo³ówce firm zajmuj¹cych siê realizacj¹ filmów reporta owych. Potrafimy doskonale odnaleÿæ siê w ró nych sytuacjach, przewidujemy ró ne momenty, znamy ró ne scenariusze pozwala to uchwyciæ na obrazie nawet najkrótsze i ulotne momenty. Oferta filmowania uroczystoœci œlubnej obejmuje nagranie: przygotowanie do œlubu Pani M³odej b³ogos³awieñstwo œlub (USC, koœció³) yczenia przyjêcie weselne (powitanie, pierwszy taniec, zabawy na parkiecie i przy sto³ach, wywiady, teledyski, oczepiny, tort oraz podziêkowania dla rodziców) Nasza oferta obejmuje: realizacjê nagrañ video HDV, DV i Full HD monta komputerowy obrazu i dÿwiêku filmowanie czo³ówek plener, zdjêcia, animacje zaskakuj¹ce pomys³y realizatorskie W roku 2007 wygraliœmy konkurs na najlepsz¹ prezentacjê wideo filmow¹, przyznan¹ przez Polskie Stowarzyszenie Wideofilmowców. Gwarantujemy: niepowtarzaln¹ i mi³¹ atmosferê indywidualne podejœcie do klienta profesjonalizm i wieloletnie doœwiadczenie atrakcyjne ceny dla ka dego Polecamy nasze pozosta³e us³ugi: kopiowanie kaset VHS, VHS-C na noœniki cyfrowe kopiowanie nagrañ audio na CD kopiowanie zdjêæ na noœniki cyfrowe Dodatkowo mo emy uwieczniæ romantyczny spacer w plenerze, np. w Ogrodzie Botanicznym, sesjê zdjêciow¹ z fotografem, noc poœlubn¹ i wiele innych momentów. Cennik: nagranie DV 1800 PLN (w cenie 4 kopie DVD z nadrukiem i ok³adkami) nagranie HD 2600 PLN (w cenie 4 kopie DVD z nadrukiem i ok³adkami oraz p³yta Blue-ray z nagraniem HD) dojazd poza Lublin - 1 PLN / 1km dodatkowy dÿwiêk PLN indywidualnie ustalane dop³aty za realizacje ponadstandardowe plener, sesjê z fotografem, plener nocny, realizacjê fotoreporta u z wesela aparatem cyfrowym Zapraszam Edward Hajduk Rabaty: Podpisanie umowy (na nagrania HD) oraz wp³acenie zaliczki w Agencji Œlubnej AVIS plener oraz dodatkowy dÿwiêk gratis. Podpisanie umowy (na nagranie HD) oraz wp³acenie zaliczki podczas Targów Œlubnych w dniach 5-6 grudnia 2009 dodatkowe 4 komplety DVD oraz dodatkowy dÿwiêk w koœciele.

16 RESTAURACJA I HOTEL Jeœli wesele w Lublinie to tylko we Lwowie Hotel Restauracja Lwów Lublin, ul. Bronowicka 2 tel tel./fax NASZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA: Podczas III Targów Œlubnych w Lublinie luty 2006 otrzymaliœmy WYRÓ NIENIE za ofertê organizacji imprez weselnych w klimacie wschodnim. Hotel i Restauracja LWÓW dzia³a od 2005 roku. Obiekt po³o ony jest obok parku w centralnym punkcie Lublina z jednej strony w spokojnym, uroczym miejscu, z drugiej strony w niedalekim s¹siedztwie centrum miasta oraz Starego Miasta. OFERTA DLA NOWO EÑCÓW: Organizujemy przyjêcia weselne do 130 osób. Gwarantujemy wspania³¹ kuchniê, bogate menu, niepowtarzalny smak potraw, profesjonaln¹ obs³ugê, apartament dla M³odej Pary w prezencie. Podczas IV Targów Œlubnych w Lublinie luty 2007 otrzymaliœmy WYRÓ NIENIE za elegancjê i szyk. Zapraszamy do naszej restauracji, gdzie spêdzicie Pañstwo mi³o czas, w uroczym klimacie, delektuj¹c siê wyœmienitymi daniami serwowanymi przez Szefa Kuchni. Na specjalne yczenie naszych goœci mo emy przygotowaæ: stó³ wiejski wyspê owocow¹ pieczone prosiaczki lub udziec p³on¹cy pokaz ogni sztucznych Oferujemy: trzy klimatyzowane sale restauracyjne o niepowtarzalnych wnêtrzach parking strze ony na 50 miejsc 34 nowoczeœnie urz¹dzone pokoje hotelowe o wysokim standardzie 70 miejsc noclegowych w pokojach 1 i 2- osobowych, ka dy pokój wyposa ony jest w ³azienkê z wann¹ lub kabinê prysznicow¹, telefon, bezprzewodowy internet, telewizjê satelitarn¹ oraz minibarek Bogate, wykwintne menu, wykwalifikowana obs³uga, lwowskie, kresowe klimaty wszystko to wprowadzi Pañstwa w cudowny, wspania³y nastrój. otrzymaj¹ 10% rabat na us³ugê gastronomiczn¹ w naszej restauracji. Zapraszamy Hotel i Restauracja Lwów

17 RESTAURACJA I HOTEL Hotel Restauracja Dwór Lwowski Bogucin 108 k/garbowa tel./fax tel. kom W Dworze Lwowskim odlotowo, rób wesela przebojowo NASZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA: Dwór Lwowski poùo ony jest w Bogucinie na trasie Lublin Warszawa nad brzegiem trzech malowniczych stawów. OFERTA DLA NOWO EÑCÓW Posiadamy du e doœwiadczenie w organizacji przyjêæ weselnych. Gwarantujemy doskona³¹ kuchniê, urozmaicone menu, profesjonaln¹ obs³ugê, oraz apartament dla M³odej Pary. Charakterystyczny wystrój wnêtrz nawi¹zuje do dworów z kresów wschodnich. Nasi goœcie bêd¹c u nas mog¹ choæ na chwilê zapomnieæ o teraÿniejszoœci i przenieœæ siê w czasy i miejsca istniej¹ce ju tylko na starych fotografiach. Na specjalne yczenie naszych goœci przygotowujemy dodatkowe atrakcje kulinarne (wiejski stó³, palmê owocow¹, czekoladow¹ fontannê ) oraz rozrywkowe (pokaz sztucznych ogni, porwanie Panny M³odej). Oferujemy: dwie klimatyzowane sale, w których organizujemy wesela, bankiety, konferencje oraz prezentacje karczmê usytuowan¹ wœród zieleni i kwiatów, gdzie mo na odpocz¹æ od trudów dnia codziennego 24 pokoje o wysokim standardzie z dostêpem do internetu, kabinê prysznicow¹, telefon, telewizjê satelitarn¹ Dysponujemy równie zabytkowymi samochodami do œlubu. W piêknej scenerii Dworu Lwowskiego organizujemy tak e œluby w plenerze. otrzymaj¹ 10% rabat na us³ugê gastronomiczn¹ w naszej restauracji. Zapraszamy Hotel i Restauracja Dwór Lwowski

18 PIECZONY PROSIAK Referencje Wspó³pracujemy z olbrzymi¹ liczb¹ restauracji, domów weselnych, organizatorami pikników, bankietów, imprez plenerowych oraz klientami indywidualnymi. Nasza firma ma ugruntowan¹ pozycjê oraz opiniê, która wynika z niepowtarzalnego smaku oraz sposobu przyrz¹dzenia naszych potraw. Drodzy Pañstwo, Nasza firma specjalizuje siê w mistrzowskim przygotowywaniu tradycyjnych, polskich, regionalnych potraw z ró nych rodzajów miêsa. Sztandarow¹ pozycj¹ w naszej ofercie s¹: pieczona œwinia, dzik, œwinodzik oraz baran. Pieczeñ mo e byæ faszerowana lub pieczona w ca³oœci. Smak delikatnego, soczystego miêsa w chrupi¹cej, br¹zowej skórce przesi¹kniêtego zapachem dymu i przypraw powali na kolana ka dego goœcia weselnego. W³odzimierz Czerniec Wojciechów Lubelski 151 tel tel Przygotowujemy wszystko, co mo e na takim stole zagoœciæ, aran ujemy wystrój, montujemy ca³oœæ smak, wygl¹d, jakoœæ z najwy szej pó³ki. Biesiada w Wojciechowie. Baz¹ stacjonarn¹ naszej firmy jest Dom Biesiadny w Wojciechowie. Obiekt posiada dwie po³¹czone sale dziêki czemu jest idealnym miejscem na wesela nawet do 500 osób. Do dyspozycji goœci mamy równie 7 pokoi goœcinnych. Nasze pieczone prosiaki stanowi¹ jedn¹ z g³ównych atrakcji wesel uroczyœcie, w królewskim stylu wje d aj¹ na œrodek sali weselnej, z p³on¹cymi pochodniami, w zupe³nej ciemnoœci, która zapada na ten moment na sali, w rytm odpowiedniej muzyki; nastêpnie prosiê jest krojone przez naszego kucharza i podawane wszystkim goœciom. Ponadto proponujemy Pañstwu wspaniale przygotowane oraz niebiañsko smakuj¹ce STO Y WIEJSKIE oraz RYBNE. Na stole wiejskim mo emy umieœciæ: centralnie z³ocist¹ szynkê z nog¹, wisz¹ce, wêdzone, z³ociste eberka oraz pêta wspania³ej, pachn¹cej czosnkiem oraz dymem z wêdzarni kie³basy, obok szynki boczek pieczony oraz wêdzony, dalej niesamowity salceson bia³y i czarny, smalec domowy o niepowtarzalnym smaku, wreszcie dodatki ogórki kiszone, grzybki marynowane, papryczki, itp. Stó³ rybny ustawiamy na lustrze centralne miejsce zajmuje du a ryba najczêœciej pieczony ³osoœ otoczony ca³¹ gam¹ innych ryb: pstr¹g wêdzony, karp, ryby faszerowane, krewetki, maczugi i ró e z ³ososia. otrzymaj¹ mi³¹ niespodziankê. Zapraszam do korzystania z naszych us³ug W³odzimierz Czerniec

19 CUKIERNIA P. W. "MEGA" Janina Skrzypek Bychawa, ul. Szkolna 2 tel Najlepsze torty i ciasta s¹ z Bychawy Zak³ad Cukierniczy "MEGA" prezentuje swoje wyroby ju od ponad 7 lat. Pragniemy prowadziæ Pañstwa smakiem naszych wyrobów od urodzin do wesela, w Wielkanoc i Wigiliê, od przedszkola do studniówki. Dopracowujemy w najdrobniejszych szczegó³ach ofertê naszych produktów pod k¹tem ró norodnoœci, wygl¹du, smaku, zapachu, dziêki temu s¹ one niepowtarzalne. Cech¹ charakterystyczn¹ naszych wypieków jest ich wyj¹tkowy smak, który uzyskujemy przez stosowanie naturalnych sk³adników oraz tradycyjnych receptur. OFERUJEMY: Posiadamy szerok¹ ofertê tortów weselnych, komunijnych, jubileuszowych i okolicznoœciowych w najró niejszych kszta³tach - od marcepanowych lal do tortów ubranych w ywe kwiaty z ró nego rodzaju materia³ami dekoracyjnymi, kryszta³kami czy pere³kami. Ka dy tort mo emy wykonaæ w wersji œmietanowej lub kremowej dostêpne s¹ najró niejsze smaki np. cytrynowy, marcepanowy, truskawkowy, jagodowy, orzechowy, gruszkowy, pistacjowy, itp. Do wykonania tortów u ywamy owoców sezonowych. Jesteœmy w stanie wykonaæ ka dy tort wed³ug indywidualnego zamówienia. Posiadamy ró nego typu stela e do tortów w ró nych kszta³tach, od dwóch do piêciu piêter. Do 50 km dowóz zamówionych ciast gratis, powy ej 50km koszt dojazdu ustalamy indywidualnie. otrzymaj¹ 5% rabatu. Serdecznie zapraszam Janina Skrzypek torty: œmietanowe, kremowe, dla dzieci, weselne, marcepanowe, komunijne, dla firm ciastka deserowe ciasta tradycyjne: serniki, szarlotki, makowce, mazurki, babki, pierniki, wuzetki, kremówki, cappuccino, toffi, rafaello, cynamonowe - ciasto szefa i inne CENY ciast od 18 do 22 PLN za kg CENY tortów 40 PLN za kg

20 SUKNIE ŒLUBNE Niepowtarzalne kreacje tylko u nas Doœwiadczenie i profesjonalna, fachowa obs³uga oraz przyjemna i mi³a atmosfera zadowol¹ nawet najbardziej wymagaj¹ce klientki. Salon Matie Fashion Lublin, ul. Fabrycza 3a/4 tel tel. /fax Firma MATIE istnieje na rynku od 2003 roku. Wizjonerstwo oraz wytyczanie najœwie szych trendów sukien œlubnych to cechy MATIE FASHION. Pracownia powsta³a wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Panien M³odych, daj¹c im ogromny wybór mody œlubnej po³¹czonej z jakoœci¹. OFERUJEMY: MATIE FASHION spe³nia marzenia oraz pozwala je urzeczywistniæ, tworz¹c wyj¹tkow¹ kreacjê na ten szczególny dzieñ w yciu. Naszym priorytetem jest zadowolenie oraz poczucie niepowtarzalnoœci wœród naszych klientek. du y wybór sukni gotowych suknie szyte na miarê wed³ug projektów indywidualnych diademy welony stroiki rêkawiczki podwi¹zki Auto do Œlubu Od pierwszej wizji kreacji stawiamy na elegancjê i efektowny krój, fakturê u ytych materia³ów oraz indywidualizacjê dodatków, które pochlebiaj¹ kobiecie i daj¹ jej uczucie luksusu. W naszej pracowni przysz³e Panny M³ode mog¹ równie liczyæ na uszycie sukni wed³ug w³asnego projektu lub w³asnej wizji. Wspólnie je urzeczywistnimy i sprawimy, e kreacja bêdzie jedyna i niepowtarzalna. Ponadto Parê M³od¹ mo emy zawieÿæ do œlubu kabrioletem retro szczegó³y na stronie Nasz¹ wartoœci¹ s¹ kobiety, to one decyduj¹ o tym co znajduje siê w naszej kolekcji. otrzymaj¹ 10% rabatu. Zapraszam do naszego salonu. Mariusz Nadolny Salon Matie Fashion

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann.

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann. OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Tegoroczne wybory parlamentarne

Tegoroczne wybory parlamentarne fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo