WSTÊP edutainment education entertainment Kurs ESKK Struktura lekcji alfabet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTÊP edutainment education entertainment Kurs ESKK Struktura lekcji alfabet"

Transkrypt

1

2 WSTÊP Nauka jêzyka angielskiego jest dziœ niezbêdn¹ inwestycj¹ w przysz³oœæ. Jest on miêdzynarodowym sposobem porozumiewania siê w biznesie, nauce, polityce, œwiecie rozrywki, a co nie mniej istotne daje mo liwoœæ nawi¹zania kontaktów towarzyskich z ró nymi ludÿmi na œwiecie. Tak e w Polsce na naszych oczach jêzyk angielski przestaje byæ jêzykiem obcym. Cieszymy siê, e i Ty zdecydowa³eœ siê poszerzyæ swoje yciowe mo liwoœci. Pomo emy Ci osi¹gn¹æ ten cel. Chcemy nauczyæ Ciê jêzyka, abyœ móg³ w pe³ni uczestniczyæ w œwiecie, w którym znikaj¹ kolejne granice dziel¹ce ludzi. Angielski termin edutainment, który niedawno powsta³ z po³¹czenia s³owa education (edukacja, nauka) i entertainment (rozrywka, zabawa), najlepiej oddaje za³o enie tego kursu. Czas przeznaczony na naukê spêdzisz w sposób po yteczny i bardzo ciekawy. Kurs ESKK to fascynuj¹ca przygoda z angielskim. Bêdziemy poruszaæ tematy ciekawe, wspó³czesne i motywuj¹ce, dziêki czemu osi¹ganie postêpów w nauce przyjdzie Ci lekko i niezauwa alnie, bez mozo³u kojarzonego z monotonnym wkuwaniem s³ówek. Opanowanie gramatyki zapewni Ci zestaw ró norodnych i ciekawych æwiczeñ. W sekcji dotycz¹cej komunikacji poznasz nowe s³ownictwo z ró nych dziedzin i przeæwiczysz wszystkie cztery sprawnoœci jêzykowe czytanie, s³uchanie, mówienie i pisanie. Nauczymy Ciê wyra eñ z ycia codziennego bêdziesz wiedzia³, jakim angielskim pos³ugiwaæ siê w pracy, a jakim na spotkaniach towarzyskich. Przedstawimy Ci te kulturê krajów angielskiego obszaru jêzykowego. Zabierzemy Ciê w podró, w trakcie której poznasz Wielk¹ Brytaniê, Irlandiê, Stany Zjednoczone i Australiê. Struktura lekcji Efektywn¹ naukê na kursie ESKK gwarantuje sta³a struktura zeszytów lekcyjnych. W ka dym z nich znajduj¹ siê dwie lekcje, które sk³adaj¹ siê z powtarzalnych sekcji. Na pocz¹tku tego zeszytu dodatkowo znajdziesz alfabet prezentuj¹cy litery i wymowê g³osek w jêzyku angielskim. W nastêpnych zeszytach spotkasz siê z powtarzaln¹ struktur¹, przedstawion¹ obok w tabeli. Na kursie ESKK sam decydujesz o tym, gdzie i jak czêsto siê uczyæ, a kiedy odpocz¹æ. Materia³ z ca³ego zeszytu zaplanowany jest na miesi¹c pracy. Symbol oznacza moment, w którym mo- esz odpocz¹æ od nauki i powróciæ do niej póÿniej, bez uszczerbku dla spójnoœci procesu uczenia siê. Aby zwiêkszyæ skutecznoœæ Twojej nauki, proponujemy Ci nastêpuj¹cy sposób uczenia siê: na ka d¹ czêœæ oznaczon¹ symbolem fili anki przeznaczasz od 30 do 45 minut, radzimy jednak, aby przerwa miêdzy kolejnymi sesjami nauki nie by³a d³u sza ni 3 dni. Je eli bêdziesz systematyczny, osi¹gniesz zamierzone cele szybciej, a efekty Twojej pracy bêd¹ znacznie lepsze. 2

3 Cele edukacyjne WARM-UP GRAMMAR LAB Pronunciation COMMUNICATION Word bank Language skills The world of English GRAMMAR SUMMARY HOMEWORK TAPESCRIPTS KEY DICTIONARY Zanim rozpoczniesz naukê, sprawdÿ, jakie umiejêtnoœci zdobêdziesz po przerobieniu materia³u lekcji. PóŸniej mo esz do nich wróciæ i zaznaczyæ zagadnienia, które opanowa³eœ. Ka d¹ lekcjê zaczynasz rozgrzewk¹, która p³ynnie wprowadzi Ciê w tematykê lekcji. Prezentuje elementy gramatyki jêzyka angielskiego, na której bazuj¹ nastêpne sekcje lekcji. Zawiera nowe zagadnienia i struktury gramatyczne oraz æwiczenia utrwalaj¹ce ich znajomoœæ. Podsekcja z informacjami i æwiczeniami dotycz¹cymi wymowy. Sekcja poœwiêcona komunikacji: Wprowadza nowe s³ownictwo i æwiczy jego u ycie w odpowiednim kontekœcie. Æwiczenia rozwijaj¹ce s³uchanie, czytanie, mówienie i pisanie, czyli wykorzystanie poznanych zagadnieñ w praktyce. Czêsto umiejêtnoœci te bêd¹ rozwijane razem, np.: s³uchanie i mówienie (listening and speaking), czytanie i pisanie (reading and writing). W ka dej drugiej lekcji zeszytu. Przedstawia kraje angielskiego obszaru jêzykowego i ró norodne aspekty kulturowe, niezbêdne do œwiadomego pos³ugiwania siê jêzykiem angielskim. Zestawienie gramatyczne podsumowuj¹ce informacje gramatyczne wprowadzone w danej lekcji. Praca domowa pozwalaj¹ca na sprawdzenie i utrwalenie wiadomoœci z obu lekcji, do wykonania po przerobieniu zeszytu. Jest ona powtórzona na formularzu w œrodku zeszytu. Pracê domow¹ odrobion¹ na formularzu mo esz przes³aæ swojemu osobistemu nauczycielowi do poprawy. Niezbêdne informacje na ten temat powtarzamy na wewnêtrznej stronie tylnej ok³adki ka dego zeszytu. Prace domowe mo esz równie odrabiaæ, korzystaj¹c z Internetu. Zapis nagrañ pozwalaj¹cy na dok³adne przeœledzenie wypowiedzi i rozmów, które nie s¹ zapisane w lekcji, a znajduj¹ siê na towarzysz¹cej zeszytowi p³ycie CD. Klucz odpowiedzi do æwiczeñ. S³ownik zawieraj¹cy nowe s³owa znajduj¹ce siê w zeszycie, ich t³umaczenie i transkrypcjê fonetyczn¹ zapisan¹ w Miêdzynarodowym Alfabecie Fonetycznym (IPA). Na kartach kursu ESKK spotkasz siê z nastêpuj¹cymi symbolami u³atwiaj¹cymi przyswajanie wiedzy: 1 oznacza koniecznoœæ ods³uchania nagrania. Numer u³atwi Ci odszukanie po ¹danego fragmentu do ods³uchania na p³ycie CD, lektor odczyta taki symbol jako listening (s³uchanie), podaj¹c odpowiedni numer; oznacza nowe zagadnienie; oznacza wskazówki dotycz¹ce technik uczenia siê; wskazuje na szczegó³y warte zapamiêtania. Wszêdzie, gdzie spotkasz czerwony tekst, mo esz u yæ czerwonego filtra za³¹czonego do kursu. Jest on bardzo istotnym elementem wspomagaj¹cym samodzieln¹ naukê. Filtrem przykrywasz æwiczenie, a po jego wykonaniu ods³aniasz filtr i sprawdzasz poprawnoœæ wybranego rozwi¹zania. Czerwony filtr jest równie bardzo pomocny przy uczeniu siê nowych wyra eñ i s³ów. Najpierw czytasz s³owa, a potem przykrywasz je filtrem i powtarzasz. Wszystkie nowe zagadnienia gramatyczne znajdziesz uporz¹dkowane w tabelach. Z ka dym zeszytem otrzymujesz p³ytê CD, która nagrana jest w takiej kolejnoœci, jak sekcje w zeszycie. Oprócz materia³u lekcyjnego nagrane s¹ wybrane æwiczenia do pracy domowej, a na koniec s³ownik, aby u³atwiæ Ci utrwalenie poprawnej wymowy nowo poznanych s³ów. Czêste s³uchanie nagrañ i powtarzanie nagranych s³ów oraz zdañ pozwoli Ci na szybkie oswojenie siê z brzmieniem dÿwiêków i intonacj¹ w jêzyku angielskim. yczymy Ci przyjemnej nauki i satysfakcji z poznawania jêzyka angielskiego na kursie ESKK! 3

4 PROGRAM KURSU Pakiet 1 lekcje 1-2 powitania, przedstawianie się, poznawanie ludzi, członkowie rodziny, zawody alfabet i literowanie; czasownik to be (być); liczba mnoga rzeczowników, zaimki osobowe i pytające; zaimki dzierżawcze, have got zasygnalizowanie Pakiet 2 lekcje 3-4 Pakiet 3 lekcje 5-6 dom, mieszkanie, środki transportu, kierunki, sklepy, miejsce zamieszkania czasownik have got kontynuacja, konstrukcja gramatyczna there is/are, liczba mnoga rzeczowników dni tygodnia, części dnia, godziny, codzienne czynności, posiłki Present Simple cd. przysłówki czasu i częstotliwości Pakiet 4 lekcje 7-8 praca, zawody, ogłoszenia prasowe, CV, obowiązki w pracy, umawianie się na spotkania Present Simple odmiana czasownika w 3. os. lp, czasowniki do, make, czasownik modalny can Pakiet 5 lekcje 9-10; ćwiczenia utrwalające cz. I Pakiet 6 lekcje Pakiet 7 lekcje Pakiet 8 lekcje rodzina, miasto/wieś, dom, kolory, czas, praca, czas wolny Present Simple: to be, have got, make, do, can, przysłówki czasu, częstotliwości i stopnia hobby, zainteresowania, dyscypliny sportowe, teatr, kino like doing sth ; hate doing sth, prefer dalszy ciąg uroda, aparycja, opisywanie innych osób, ubrania, opisywanie miejsc, zdjęć, pisanie kartek do przyjaciół Present Continuous czas teraźniejszy ciągły, przymiotniki opisujące miejsca, miejsce przymiotnika w zdaniu liczebniki porządkowe, pytanie o drogę, nazwy sklepów, can, can t jako pozwolenie i zakaz, rozmiary, materiały, kształty, ceny tryb rozkazjący, przyimki, stopniowanie przymiotników, some, any Pakiet 9 lekcje jedzenie, picie, zdrowe odżywianie, dieta, restauracja rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, much, many, sugestie Pakiet 10 lekcje 19-20; ćwiczenia utrwalające cz. II opisywanie ludzi i miejsc, rozrywka, jedzenie, podróże stopniowanie przymiotników, Present Simple i Continuous porównanie, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Pakiet 11 lekcje Pakiet 12 lekcje mówienie o przeszłości, wspominanie dzieciństwa, pytanie innych o wspomnienia Past Simple: to be, czasowniki regularne i nieregularne, wyrażenia związane z czasem, spójniki części ciała, choroby, wizyta u lekarza czasownik modalny should, shouldn t, czasowniki modalne: must, need, wyrażenia związane z udzielaniem rad Pakiet 13 lekcje Pakiet 14 lekcje pogoda, pory roku, miesiące, wakacje, podróże, postanowienia Present Continuous wyrażanie przyszłości; najbliższe plany, want to, would like to, hope to, going to mówienie o przeszłości, uczucia, odczucia, urodziny, chrzciny, zaręczyny, ślub, dni wolne, pogrzeb, etc. Past Simple, przymiotniki, określanie daty Pakiet 15 lekcje 29-30; ćwiczenia utrwalające cz. III pogoda, plany, wakacje, podróże, przeszłość; wspomnienia, okazje, uczucia Simple Present a Present Continuous wyrażanie przyszłości; going to, would like to, Past Simple Pakiet 16 lekcje Pakiet 17 lekcje Pakiet 18 lekcje Pakiet 19 lekcje niesamowite historie, wypadki, opowiadanie i relacjonowanie wydarzeń, prawo, zbrodnie itd. Past Continuous (czas przeszły ciągły), przysłówki sposobu, Past Continuous a Simple Past, łączenie zdań: because, so zwierzęta, geografia, środowisko, cywilizacja; komputery, Internet, pisanie prostych i Future Simple (czas przyszły), określenia czasu wakacje, różne typy podróży, zwroty używane na lotnisku, dworcu, hotelu; pomoc drogowa, środki lokomocji Present Perfect wprowadzenie: ever, never, been, gone prasa, telewizja, radio; mówienie o aktualnych wydarzeniach, informacje Present Perfect just, already, yet, przeczenia, krótkie odpowiedzi Pakiet 20 lekcje 39-40; ćwiczenia utrwalające cz. IV prawo, zbrodnie; środowisko, cywilizacja, podróże, media, informacje podsumowanie poznanych czasów gramatycznych 4

5 COMMUNICATION Word bank Lekcja próbna 30 Exercise 34 Where can you buy these things? Gdzie mo esz kupiæ te rzeczy? Po³¹cz artyku³y z miejscami, w których mo na je kupiæ, a nastêpnie wys³uchaj nagrania. 1. stamps /stÿmps/ 2. greengrocer s /ÊgriÃnÄgrêäsêz/ 3. flowers /Êflaäêz/ supermarket /ÊsuÃpêÄmïÃkðt/ medicines /Êmedsnz/ 4. chemist s /Êkemðsts/ (AmE* pharmacy /Êfa:mêsi/) vegetables /Êved¹têblz/ 5. post office /Êpêäst Äîfðs/ newspapers /ÊnjuÃzpeðpêz/ 6. Exercise 35 florist /Êflîrðst/ food /fuãd/ newsagent s /ÊnjuÃzÄeðd¹ênts/ a. Czêœæ wyrazów w jêzyku angielskim przypomina s³owa o tym samym znaczeniu w jêzyku polskim. Spróbuj zatem po³¹czyæ angielskie wyrazy z polskimi odpowiednikami. MUSEUM HOSPITAL POLICE STATION SCHOOL THEATRE teatr szko³a szpital muzeum posterunek policji CINEMA BANK CAR PARK RESTAURANT CAFÉ bank restauracja kawiarnia kino parking 31 b. Teraz pos³uchaj, jak lektor czyta angielskie s³owa, i powtarzaj za nim. *Skrót AmE oznacza amerykañsk¹ wersjê jêzyka angielskiego (American English). 5

6 Aby dotrzeæ w mieœcie do miejsc, które s¹ wymienione w poprzednim æwiczeniu, mo esz potrzebowaæ ró nych œrodków transportu, czyli po angielsku means of transport /miãnz êv trÿnsêpéãt/. Zapoznaj siê z ich nazwami w MINI DICTIONARY. 32 MINI DICTIONARY car /kïã/ samochód taxi /Êtÿksi/ taksówka bus /bçs/ autobus coach /kêätæ/ autokar motorbike /ÊmêätêÄbaðk/ motorower, motor bicycle, bike /Êbaðsðkl//baðk/ rower Czasownik jechaæ odpowiada kilku angielskim s³owom, miêdzy innymi drive /draðv/ i ride /raðd/. Z czterema pierwszymi pojazdami w MINI DICTIONARY, u ywamy czasownika drive, a ride z dwoma ostatnimi pojazdami, np.: I drive a car. Jadê samochodem. (Prowadzê samochód.) ale: I ride a bike. Jadê rowerem. 33 W mieœcie mo esz przemieszczaæ siê te metrem the Underground /ùi Êçndêgraänd/, czêsto nazywanym w Londynie the Tube /ùê tjuãb/, lub pieszo on foot /în fät/ czy po prostu spaceruj¹c walk /wéãk/. Miêdzy miastami i krajami mo esz skorzystaæ z poci¹gu a train /ê treðn/ albo samolotu a plane /ê pleðn/. Exercise 36 Dopasuj pojazdy do miejsc, z którymi siê kojarz¹. Wpisz nazwy pojazdów pod odpowiednimi zdjêciami miejsc. a b c d e f BUS CAR MOTORBIKE TRAIN PLANE THE UNDERGROUND GARAGE AIRPORT STATION BUS STOP 1. car, motorbike Exercise 37 Wykreœl wyraz, który nie pasuje do pozosta³ych. 1. museum, school, hotel, car 2. police station, train station, airport, bus stop 3. theatre, bank, caf, cinema 4. greengrocer s, supermarket, chemist s, restaurant Za³ó osobny zeszyt do s³ówek. Zapisuj w nim nowo poznane s³owa, najlepiej alfabetycznie wraz z t³umaczeniami. Mo esz tam równie zapisywaæ przyk³adowe zdania, w których u yte s¹ te s³owa. 6

7 Exercise 38 Czy potrafisz nazwaæ te pojazdy? Wpisz nazwy pod ilustracjami. 1. The Underground Reading and writing 34 Exercise 39 Przeczytaj tekst, a nastêpnie wpisz nazwy budynków na planie zgodnie z opisem. There are seven buildings in this picture a post office, a supermarket, a hospital, a school, a church, a cinema and a museum. The hospital is between the post office and the church. There is a bus stop opposite the school. The church is opposite the museum. The museum isn t next to the supermarket. There is a car park behind the supermarket. The cinema is opposite the hospital. The post office isn t next to the museum. 1. church car park bus stop 7

8 35 Listening Exercise 40 Maggie i Mark byli w kilku miejscach w mieœcie. Popatrz na mapkê, wys³uchaj nagrania i zaznacz, jak¹ drogê przebyli. Aby æwiczyæ dodatkowo umiejêtnoœæ s³uchania angielskiego ze zrozumieniem, powinieneœ codziennie ogl¹daæ anglojêzyczn¹ telewizjê, s³uchaæ angielskich stacji radiowych i korzystaæ z lekcji internetowych ESKK. Maggie s house Speaking Exercise 41 a. Dopasuj pytania do odpowiedzi. 1. F What is your address? a. No, I haven t. 2. Where is your house? b. I m single. 3. How many bedrooms have you got? c. It s on the chair. 4. How do you go to work? d. It s green. 5. Have you got any children? e. They are my cousins. 6. Are you married? f. I live in 10 Cambridge Street. 7. Where is the book? g. It s next to the school. 8. What colour is the sofa? h. We ve got four bedrooms. 9. How old is your grandmother? i. She is seventy five. 10. Who are these men? j. By bus. 36 b. Teraz wys³uchaj nagrania i odpowiedz na pytania lektora. Swoje odpowiedzi mo esz równie zapisaæ

9 Exercise 42 a. Przepisz pytania i odpowiedzi w takiej kolejnoœci, aby tworzy³y dialog. Can you tell me where it is? There is a bus stop over there. Take bus number 82. And how can I get there? Excuse me, where can I buy stamps? It is in King Street, between the cinema and the bank. At the post office. 1. Excuse me, where can I buy stamps? b. Teraz mo esz sprawdziæ swoj¹ wersjê z nagraniem. c. Spróbuj odegraæ teraz ten sam dialog wraz z lektorem, zacznij rozmowê pytaniem: Excuse me, where can I buy stamps? Mo esz u yæ zdañ przeæwiczonych lub u³o yæ w³asne pytania. Writing Exercise 43 a. Ania od kilku dni jest w Londynie, ale jeszcze nie zna okolicy. Chce dostaæ siê do banku. Uzupe³nij tekst, wstawiaj¹c a, an lub the. A: Excuse me, is there an Underground station near here? B: Yes, Underground station is near Covent Garden, opposite Opera. A: Thank you, and is there bank near Underground station? B: Yes, there is. It s in Floral street, between chemist s and supermarket. A: Thanks a lot. B: You are welcome. 39 b. Ods³uchaj nagranie i porównaj dialog. 9

10 Exercise 44 Popatrz na znaki i napisz, jak mo na siê dostaæ do poszczególnych miejsc. You can get to the museum by the Underground. The world of English Czy wiesz, z jakiego miasta pochodz¹ te zdjêcia? Nawet jeœli nie uda³o Ci siê zobaczyæ tych miejsc osobiœcie, to z pewnoœci¹ rozpoznajesz je to znaki charakterystyczne Londynu. W Londynie mieszka prawie osiem milionów mieszkañców. Miasto rozci¹ga siê po obu stronach Tamizy na powierzchni oko³o 1600 km 2, jest najwiêksz¹ aglomeracj¹ miejsk¹ w Europie. Historia miesza siê tu z nowoczesnoœci¹. To miasto têtni¹ce yciem przyci¹ga jak magnes miliony ludzi z ca³ego œwiata. Co trzeci mieszkaniec Londynu nie urodzi³ siê tu, ale ka dy chce tu byæ. To tu najwiêcej siê dzieje, tutaj te zarabia siê najwiêksze pieni¹dze. Jak powiedzia³ pisarz, Samuel Johnson, kiedy cz³owiek jest zmêczony Londynem, jest zmêczony yciem. 10

11 When a man is tired of London he is tired of life. 40 Exercise 45 Ods³uchaj nagranie, uwa nie œledz¹c tekst. London London is the capital of the United Kingdom about eight million people live there. More than nine million come from all over the world to visit the city every year. There are many historical and modern attractions, like the London Eye, the National Gallery, the British Museum, the Tower of London and many others. The City is a very old part of London. In the middle there is St Paul s Cathedral. Almost all of the buildings in the City are banks or offices, so many people work there. There is Westminster Abbey a very famous London church in the part of London called Westminster. There are the Houses of Parliament, the famous Big Ben and 10 Downing Street near Westminster Abbey. The Queen s home is at Buckingham Palace at the end of The Mall. The West End is another popular part of London. All the big shops, theatres, restaurants and expensive hotels are there. There are also many parks in London Hyde Park, Kensington Gardens, Regent s Park and St James Park. 41 MINI DICTIONARY come /kçm/ przychodziæ, przyje d aæ from all over /frêm éãl the world Êêävê ùê wüãld/ z ca³ego œwiata visit /Êvðzðt/ odwiedzaæ, wizyta every year /Êevri jðê/ ka dego roku historical /hðêstîrðkl/ historyczny modern /Êmîdên/ nowoczesny attraction /êêtrÿkæn/ atrakcja MINI DICTIONARY many others /Êmeni Êçùêz/ wiele innych middle /Êmðdl/ œrodek almost /ÊéÃlmêäst/ prawie called /kéãld/ nazywany famous /Êfeðmês/ s³awny another /êênçùê/ inny, drugi popular /Êpîpjälê/ popularny expensive /ðkêspensðv/ drogi, kosztowny the City /ùê Êsðti/ centrum finansowe Londynu 11

12 Exercise 46 Zaznacz, czy zdania s¹ prawdziwe (T), czy fa³szywe (F). 1. The United Kingdom s capital is London. T /F 2. Twenty million people live in London. T/F 3. There are the Houses of Parliament in the West End. T/F 4. Westminster Abbey is a very famous museum. T/F 5. Hyde Park and Regent s Park are famous parks in London. T/F Exercise 47 Dopasuj opisy do zdjêæ, wpisuj¹c numer w odpowiedni¹ kratkê. 1. LONDON EYE (dos³. londyñskie oko) to najwiêksze na œwiecie ko³o obserwacyjne (135 m wysokoœci), z którego mo na obejrzeæ ca³y Londyn w 30 minut. Do budowy ko³a zu yto wiêcej stali, ni potrzeba do budowy 250 s³ynnych angielskich autobusów dwupiêtrowych. 2. NATIONAL GALLERY muzeum, w którym mo na podziwiaæ najlepsze na œwiecie kolekcje malarstwa europejskiego, miêdzy innymi takich twórców, jak: Botticelli, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Gainsborough, Turner, Cezanne i Van Gogh. 3. BRITISH MUSEUM najwiêkszy skarbiec narodowy Wielkiej Brytanii przechowuj¹cy 6,5 mln eksponatów od czasów prehistorycznych do dziœ, pochodz¹cych z ca³ego œwiata. 4 TOWER OF LONDON jedna z najs³ynniejszych budowli na œwiecie, niegdyœ forteca i wiêzienie, teraz muzeum, gdzie mo esz zwiedziæ zbrojowniê i zobaczyæ klejnoty królewskie. 5. ST PAUL S CATHEDRAL najwiêkszy koœció³ protestancki, dzie³o Christophera Wrena. 6. WESTMINSTER ABBEY arcydzie³o architektury gotyckiej, koœció³ w którym wszyscy monarchowie angielscy, pocz¹wszy od Wilhelma Zwyciêzcy, byli koronowani. 3 a b c d e f 12

13 GRAMMAR SUMMARY 4 1. Czas Present Simple Czas teraÿniejszy prosty to w tym czasie wystêpowa³y wszystkie dotychczas poznane czasowniki. Czasu Present Simple u ywamy, gdy mówimy o czynnoœciach, które siê powtarzaj¹ i s¹ wykonywane zwyczajowo, np. I go to school by bus. 2. Przedimek nieokreœlony a/an i okreœlony the Przedimka okreœlonego the u ywamy z rzeczownikiem, który dla mówi¹cego (jak i s³uchaj¹cego) jest znany. W innym przypadku u ywamy a/an, np.: They live in a nice house. Oni mieszkaj¹ w (jakimœ) ³adnym domu. They live in the house opposite the post office. Oni mieszkaj¹ w (tym) domu naprzeciwko poczty. Czêsto u ywamy a/an, gdy wspominamy jak¹œ rzecz lub osobê po raz pierwszy, a the gdy kontynuujemy mówienie o tej samej osobie lub rzeczy, np.: There is a big house in that street. The house has got seven bedrooms. Have you got a phone? Yes, the phone is on the table. W odró nieniu od the a/an nie u ywamy z liczb¹ mnog¹. 3. Czasownik can wyra aj¹cy mo liwoœæ Can I...? Czy mogê...? jest pytaniem o mo liwoœæ wykonania jakiejœ czynnoœci, np.: Can I get there by bus? Czy mogê dojechaæ tam autobusem? Czasownik can ma tak¹ sam¹ formê we wszystkich osobach. I can ja mogê you can ty mo esz he can on mo e she can ona mo e it can ono mo e we can my mo emy you can wy mo ecie they can oni mog¹ 13

14 Zamów ju dziœ! (koszt po³¹czenia 1 impuls wg taryfy operatora) edukacja na

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals)

IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals) IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals) 32. Zastosowanie okresów warunkowych Okresy warunkowe wystêpuj¹ w takich zdaniach, które mówi¹, co by siê sta³o, gdyby. Np. Gdybym by³ bogaty, to bym kupi³

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Paulina Forma Akademia Œwiêtokrzyska w Kielcach 97 Internet w wychowaniu szanse i zagro enia ABSTRAKT W procesie kszta³towania osobowoœci m³odego cz³owieka znacz¹ca rolê odgrywaj¹ zadatki wrodzone, œrodowisko,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy

Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy Tylko 5 od kazdej sumy M T Tytu³em wstêpu W ubieg³ym ju roku, jednym z wa niejszych polskich wydarzeñ w Londynie, niew¹tpliwie

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1 Magdalena Kębłowska Plan wynikowy - opracowany zgodnie z nową podstawą programową (obowiązującą powszechnie w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013) Upstream Advanced C1 wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) ON SCREEN Upper-Intermediate / B2 Poziom

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ AUTOR: EDYTA MIERZWA, MAGDALENA KRZAKIEWICZ -ROSPOND-

Bardziej szczegółowo

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2-B1 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31 Spis treœci Spis treœci Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1 Historia....................................................... 1 Sieci TCP/IP.....................................................

Bardziej szczegółowo

Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet

Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet NA CD NEWSY Z OK ADKI FIRMA MAGAZYN PROGRAMY WARSZTAT Elementarz Internetu Czêœæ IV: FTP i Usenet W poprzednim odcinku uzupe³niliœmy wiadomoœci na temat poczty elektronicznej i przegl¹darki WWW. Pora opisaæ

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJA-P1 MAJ 2015 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDOLOGICZNE. tom 2 (1995)

STUDIA INDOLOGICZNE. tom 2 (1995) STUDIA INDOLOGICZNE tom 2 (1995) INSTYTUT ORIENTALISTYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI WARSZAWA 1995 KOMITET REDAKCYJNY Piotr Balcerowicz redakcja techniczna Marek Mejor redakcja naukowa Ma³gorzata Wieliñska

Bardziej szczegółowo