WSTÊP edutainment education entertainment Kurs ESKK Struktura lekcji alfabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTÊP edutainment education entertainment Kurs ESKK Struktura lekcji alfabet"

Transkrypt

1

2 WSTÊP Nauka jêzyka angielskiego jest dziœ niezbêdn¹ inwestycj¹ w przysz³oœæ. Jest on miêdzynarodowym sposobem porozumiewania siê w biznesie, nauce, polityce, œwiecie rozrywki, a co nie mniej istotne daje mo liwoœæ nawi¹zania kontaktów towarzyskich z ró nymi ludÿmi na œwiecie. Tak e w Polsce na naszych oczach jêzyk angielski przestaje byæ jêzykiem obcym. Cieszymy siê, e i Ty zdecydowa³eœ siê poszerzyæ swoje yciowe mo liwoœci. Pomo emy Ci osi¹gn¹æ ten cel. Chcemy nauczyæ Ciê jêzyka, abyœ móg³ w pe³ni uczestniczyæ w œwiecie, w którym znikaj¹ kolejne granice dziel¹ce ludzi. Angielski termin edutainment, który niedawno powsta³ z po³¹czenia s³owa education (edukacja, nauka) i entertainment (rozrywka, zabawa), najlepiej oddaje za³o enie tego kursu. Czas przeznaczony na naukê spêdzisz w sposób po yteczny i bardzo ciekawy. Kurs ESKK to fascynuj¹ca przygoda z angielskim. Bêdziemy poruszaæ tematy ciekawe, wspó³czesne i motywuj¹ce, dziêki czemu osi¹ganie postêpów w nauce przyjdzie Ci lekko i niezauwa alnie, bez mozo³u kojarzonego z monotonnym wkuwaniem s³ówek. Opanowanie gramatyki zapewni Ci zestaw ró norodnych i ciekawych æwiczeñ. W sekcji dotycz¹cej komunikacji poznasz nowe s³ownictwo z ró nych dziedzin i przeæwiczysz wszystkie cztery sprawnoœci jêzykowe czytanie, s³uchanie, mówienie i pisanie. Nauczymy Ciê wyra eñ z ycia codziennego bêdziesz wiedzia³, jakim angielskim pos³ugiwaæ siê w pracy, a jakim na spotkaniach towarzyskich. Przedstawimy Ci te kulturê krajów angielskiego obszaru jêzykowego. Zabierzemy Ciê w podró, w trakcie której poznasz Wielk¹ Brytaniê, Irlandiê, Stany Zjednoczone i Australiê. Struktura lekcji Efektywn¹ naukê na kursie ESKK gwarantuje sta³a struktura zeszytów lekcyjnych. W ka dym z nich znajduj¹ siê dwie lekcje, które sk³adaj¹ siê z powtarzalnych sekcji. Na pocz¹tku tego zeszytu dodatkowo znajdziesz alfabet prezentuj¹cy litery i wymowê g³osek w jêzyku angielskim. W nastêpnych zeszytach spotkasz siê z powtarzaln¹ struktur¹, przedstawion¹ obok w tabeli. Na kursie ESKK sam decydujesz o tym, gdzie i jak czêsto siê uczyæ, a kiedy odpocz¹æ. Materia³ z ca³ego zeszytu zaplanowany jest na miesi¹c pracy. Symbol oznacza moment, w którym mo- esz odpocz¹æ od nauki i powróciæ do niej póÿniej, bez uszczerbku dla spójnoœci procesu uczenia siê. Aby zwiêkszyæ skutecznoœæ Twojej nauki, proponujemy Ci nastêpuj¹cy sposób uczenia siê: na ka d¹ czêœæ oznaczon¹ symbolem fili anki przeznaczasz od 30 do 45 minut, radzimy jednak, aby przerwa miêdzy kolejnymi sesjami nauki nie by³a d³u sza ni 3 dni. Je eli bêdziesz systematyczny, osi¹gniesz zamierzone cele szybciej, a efekty Twojej pracy bêd¹ znacznie lepsze. 2

3 Cele edukacyjne WARM-UP GRAMMAR LAB Pronunciation COMMUNICATION Word bank Language skills The world of English GRAMMAR SUMMARY HOMEWORK TAPESCRIPTS KEY DICTIONARY Zanim rozpoczniesz naukê, sprawdÿ, jakie umiejêtnoœci zdobêdziesz po przerobieniu materia³u lekcji. PóŸniej mo esz do nich wróciæ i zaznaczyæ zagadnienia, które opanowa³eœ. Ka d¹ lekcjê zaczynasz rozgrzewk¹, która p³ynnie wprowadzi Ciê w tematykê lekcji. Prezentuje elementy gramatyki jêzyka angielskiego, na której bazuj¹ nastêpne sekcje lekcji. Zawiera nowe zagadnienia i struktury gramatyczne oraz æwiczenia utrwalaj¹ce ich znajomoœæ. Podsekcja z informacjami i æwiczeniami dotycz¹cymi wymowy. Sekcja poœwiêcona komunikacji: Wprowadza nowe s³ownictwo i æwiczy jego u ycie w odpowiednim kontekœcie. Æwiczenia rozwijaj¹ce s³uchanie, czytanie, mówienie i pisanie, czyli wykorzystanie poznanych zagadnieñ w praktyce. Czêsto umiejêtnoœci te bêd¹ rozwijane razem, np.: s³uchanie i mówienie (listening and speaking), czytanie i pisanie (reading and writing). W ka dej drugiej lekcji zeszytu. Przedstawia kraje angielskiego obszaru jêzykowego i ró norodne aspekty kulturowe, niezbêdne do œwiadomego pos³ugiwania siê jêzykiem angielskim. Zestawienie gramatyczne podsumowuj¹ce informacje gramatyczne wprowadzone w danej lekcji. Praca domowa pozwalaj¹ca na sprawdzenie i utrwalenie wiadomoœci z obu lekcji, do wykonania po przerobieniu zeszytu. Jest ona powtórzona na formularzu w œrodku zeszytu. Pracê domow¹ odrobion¹ na formularzu mo esz przes³aæ swojemu osobistemu nauczycielowi do poprawy. Niezbêdne informacje na ten temat powtarzamy na wewnêtrznej stronie tylnej ok³adki ka dego zeszytu. Prace domowe mo esz równie odrabiaæ, korzystaj¹c z Internetu. Zapis nagrañ pozwalaj¹cy na dok³adne przeœledzenie wypowiedzi i rozmów, które nie s¹ zapisane w lekcji, a znajduj¹ siê na towarzysz¹cej zeszytowi p³ycie CD. Klucz odpowiedzi do æwiczeñ. S³ownik zawieraj¹cy nowe s³owa znajduj¹ce siê w zeszycie, ich t³umaczenie i transkrypcjê fonetyczn¹ zapisan¹ w Miêdzynarodowym Alfabecie Fonetycznym (IPA). Na kartach kursu ESKK spotkasz siê z nastêpuj¹cymi symbolami u³atwiaj¹cymi przyswajanie wiedzy: 1 oznacza koniecznoœæ ods³uchania nagrania. Numer u³atwi Ci odszukanie po ¹danego fragmentu do ods³uchania na p³ycie CD, lektor odczyta taki symbol jako listening (s³uchanie), podaj¹c odpowiedni numer; oznacza nowe zagadnienie; oznacza wskazówki dotycz¹ce technik uczenia siê; wskazuje na szczegó³y warte zapamiêtania. Wszêdzie, gdzie spotkasz czerwony tekst, mo esz u yæ czerwonego filtra za³¹czonego do kursu. Jest on bardzo istotnym elementem wspomagaj¹cym samodzieln¹ naukê. Filtrem przykrywasz æwiczenie, a po jego wykonaniu ods³aniasz filtr i sprawdzasz poprawnoœæ wybranego rozwi¹zania. Czerwony filtr jest równie bardzo pomocny przy uczeniu siê nowych wyra eñ i s³ów. Najpierw czytasz s³owa, a potem przykrywasz je filtrem i powtarzasz. Wszystkie nowe zagadnienia gramatyczne znajdziesz uporz¹dkowane w tabelach. Z ka dym zeszytem otrzymujesz p³ytê CD, która nagrana jest w takiej kolejnoœci, jak sekcje w zeszycie. Oprócz materia³u lekcyjnego nagrane s¹ wybrane æwiczenia do pracy domowej, a na koniec s³ownik, aby u³atwiæ Ci utrwalenie poprawnej wymowy nowo poznanych s³ów. Czêste s³uchanie nagrañ i powtarzanie nagranych s³ów oraz zdañ pozwoli Ci na szybkie oswojenie siê z brzmieniem dÿwiêków i intonacj¹ w jêzyku angielskim. yczymy Ci przyjemnej nauki i satysfakcji z poznawania jêzyka angielskiego na kursie ESKK! 3

4 PROGRAM KURSU Pakiet 1 lekcje 1-2 powitania, przedstawianie się, poznawanie ludzi, członkowie rodziny, zawody alfabet i literowanie; czasownik to be (być); liczba mnoga rzeczowników, zaimki osobowe i pytające; zaimki dzierżawcze, have got zasygnalizowanie Pakiet 2 lekcje 3-4 Pakiet 3 lekcje 5-6 dom, mieszkanie, środki transportu, kierunki, sklepy, miejsce zamieszkania czasownik have got kontynuacja, konstrukcja gramatyczna there is/are, liczba mnoga rzeczowników dni tygodnia, części dnia, godziny, codzienne czynności, posiłki Present Simple cd. przysłówki czasu i częstotliwości Pakiet 4 lekcje 7-8 praca, zawody, ogłoszenia prasowe, CV, obowiązki w pracy, umawianie się na spotkania Present Simple odmiana czasownika w 3. os. lp, czasowniki do, make, czasownik modalny can Pakiet 5 lekcje 9-10; ćwiczenia utrwalające cz. I Pakiet 6 lekcje Pakiet 7 lekcje Pakiet 8 lekcje rodzina, miasto/wieś, dom, kolory, czas, praca, czas wolny Present Simple: to be, have got, make, do, can, przysłówki czasu, częstotliwości i stopnia hobby, zainteresowania, dyscypliny sportowe, teatr, kino like doing sth ; hate doing sth, prefer dalszy ciąg uroda, aparycja, opisywanie innych osób, ubrania, opisywanie miejsc, zdjęć, pisanie kartek do przyjaciół Present Continuous czas teraźniejszy ciągły, przymiotniki opisujące miejsca, miejsce przymiotnika w zdaniu liczebniki porządkowe, pytanie o drogę, nazwy sklepów, can, can t jako pozwolenie i zakaz, rozmiary, materiały, kształty, ceny tryb rozkazjący, przyimki, stopniowanie przymiotników, some, any Pakiet 9 lekcje jedzenie, picie, zdrowe odżywianie, dieta, restauracja rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, much, many, sugestie Pakiet 10 lekcje 19-20; ćwiczenia utrwalające cz. II opisywanie ludzi i miejsc, rozrywka, jedzenie, podróże stopniowanie przymiotników, Present Simple i Continuous porównanie, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Pakiet 11 lekcje Pakiet 12 lekcje mówienie o przeszłości, wspominanie dzieciństwa, pytanie innych o wspomnienia Past Simple: to be, czasowniki regularne i nieregularne, wyrażenia związane z czasem, spójniki części ciała, choroby, wizyta u lekarza czasownik modalny should, shouldn t, czasowniki modalne: must, need, wyrażenia związane z udzielaniem rad Pakiet 13 lekcje Pakiet 14 lekcje pogoda, pory roku, miesiące, wakacje, podróże, postanowienia Present Continuous wyrażanie przyszłości; najbliższe plany, want to, would like to, hope to, going to mówienie o przeszłości, uczucia, odczucia, urodziny, chrzciny, zaręczyny, ślub, dni wolne, pogrzeb, etc. Past Simple, przymiotniki, określanie daty Pakiet 15 lekcje 29-30; ćwiczenia utrwalające cz. III pogoda, plany, wakacje, podróże, przeszłość; wspomnienia, okazje, uczucia Simple Present a Present Continuous wyrażanie przyszłości; going to, would like to, Past Simple Pakiet 16 lekcje Pakiet 17 lekcje Pakiet 18 lekcje Pakiet 19 lekcje niesamowite historie, wypadki, opowiadanie i relacjonowanie wydarzeń, prawo, zbrodnie itd. Past Continuous (czas przeszły ciągły), przysłówki sposobu, Past Continuous a Simple Past, łączenie zdań: because, so zwierzęta, geografia, środowisko, cywilizacja; komputery, Internet, pisanie prostych i Future Simple (czas przyszły), określenia czasu wakacje, różne typy podróży, zwroty używane na lotnisku, dworcu, hotelu; pomoc drogowa, środki lokomocji Present Perfect wprowadzenie: ever, never, been, gone prasa, telewizja, radio; mówienie o aktualnych wydarzeniach, informacje Present Perfect just, already, yet, przeczenia, krótkie odpowiedzi Pakiet 20 lekcje 39-40; ćwiczenia utrwalające cz. IV prawo, zbrodnie; środowisko, cywilizacja, podróże, media, informacje podsumowanie poznanych czasów gramatycznych 4

5 COMMUNICATION Word bank Lekcja próbna 30 Exercise 34 Where can you buy these things? Gdzie mo esz kupiæ te rzeczy? Po³¹cz artyku³y z miejscami, w których mo na je kupiæ, a nastêpnie wys³uchaj nagrania. 1. stamps /stÿmps/ 2. greengrocer s /ÊgriÃnÄgrêäsêz/ 3. flowers /Êflaäêz/ supermarket /ÊsuÃpêÄmïÃkðt/ medicines /Êmedsnz/ 4. chemist s /Êkemðsts/ (AmE* pharmacy /Êfa:mêsi/) vegetables /Êved¹têblz/ 5. post office /Êpêäst Äîfðs/ newspapers /ÊnjuÃzpeðpêz/ 6. Exercise 35 florist /Êflîrðst/ food /fuãd/ newsagent s /ÊnjuÃzÄeðd¹ênts/ a. Czêœæ wyrazów w jêzyku angielskim przypomina s³owa o tym samym znaczeniu w jêzyku polskim. Spróbuj zatem po³¹czyæ angielskie wyrazy z polskimi odpowiednikami. MUSEUM HOSPITAL POLICE STATION SCHOOL THEATRE teatr szko³a szpital muzeum posterunek policji CINEMA BANK CAR PARK RESTAURANT CAFÉ bank restauracja kawiarnia kino parking 31 b. Teraz pos³uchaj, jak lektor czyta angielskie s³owa, i powtarzaj za nim. *Skrót AmE oznacza amerykañsk¹ wersjê jêzyka angielskiego (American English). 5

6 Aby dotrzeæ w mieœcie do miejsc, które s¹ wymienione w poprzednim æwiczeniu, mo esz potrzebowaæ ró nych œrodków transportu, czyli po angielsku means of transport /miãnz êv trÿnsêpéãt/. Zapoznaj siê z ich nazwami w MINI DICTIONARY. 32 MINI DICTIONARY car /kïã/ samochód taxi /Êtÿksi/ taksówka bus /bçs/ autobus coach /kêätæ/ autokar motorbike /ÊmêätêÄbaðk/ motorower, motor bicycle, bike /Êbaðsðkl//baðk/ rower Czasownik jechaæ odpowiada kilku angielskim s³owom, miêdzy innymi drive /draðv/ i ride /raðd/. Z czterema pierwszymi pojazdami w MINI DICTIONARY, u ywamy czasownika drive, a ride z dwoma ostatnimi pojazdami, np.: I drive a car. Jadê samochodem. (Prowadzê samochód.) ale: I ride a bike. Jadê rowerem. 33 W mieœcie mo esz przemieszczaæ siê te metrem the Underground /ùi Êçndêgraänd/, czêsto nazywanym w Londynie the Tube /ùê tjuãb/, lub pieszo on foot /în fät/ czy po prostu spaceruj¹c walk /wéãk/. Miêdzy miastami i krajami mo esz skorzystaæ z poci¹gu a train /ê treðn/ albo samolotu a plane /ê pleðn/. Exercise 36 Dopasuj pojazdy do miejsc, z którymi siê kojarz¹. Wpisz nazwy pojazdów pod odpowiednimi zdjêciami miejsc. a b c d e f BUS CAR MOTORBIKE TRAIN PLANE THE UNDERGROUND GARAGE AIRPORT STATION BUS STOP 1. car, motorbike Exercise 37 Wykreœl wyraz, który nie pasuje do pozosta³ych. 1. museum, school, hotel, car 2. police station, train station, airport, bus stop 3. theatre, bank, caf, cinema 4. greengrocer s, supermarket, chemist s, restaurant Za³ó osobny zeszyt do s³ówek. Zapisuj w nim nowo poznane s³owa, najlepiej alfabetycznie wraz z t³umaczeniami. Mo esz tam równie zapisywaæ przyk³adowe zdania, w których u yte s¹ te s³owa. 6

7 Exercise 38 Czy potrafisz nazwaæ te pojazdy? Wpisz nazwy pod ilustracjami. 1. The Underground Reading and writing 34 Exercise 39 Przeczytaj tekst, a nastêpnie wpisz nazwy budynków na planie zgodnie z opisem. There are seven buildings in this picture a post office, a supermarket, a hospital, a school, a church, a cinema and a museum. The hospital is between the post office and the church. There is a bus stop opposite the school. The church is opposite the museum. The museum isn t next to the supermarket. There is a car park behind the supermarket. The cinema is opposite the hospital. The post office isn t next to the museum. 1. church car park bus stop 7

8 35 Listening Exercise 40 Maggie i Mark byli w kilku miejscach w mieœcie. Popatrz na mapkê, wys³uchaj nagrania i zaznacz, jak¹ drogê przebyli. Aby æwiczyæ dodatkowo umiejêtnoœæ s³uchania angielskiego ze zrozumieniem, powinieneœ codziennie ogl¹daæ anglojêzyczn¹ telewizjê, s³uchaæ angielskich stacji radiowych i korzystaæ z lekcji internetowych ESKK. Maggie s house Speaking Exercise 41 a. Dopasuj pytania do odpowiedzi. 1. F What is your address? a. No, I haven t. 2. Where is your house? b. I m single. 3. How many bedrooms have you got? c. It s on the chair. 4. How do you go to work? d. It s green. 5. Have you got any children? e. They are my cousins. 6. Are you married? f. I live in 10 Cambridge Street. 7. Where is the book? g. It s next to the school. 8. What colour is the sofa? h. We ve got four bedrooms. 9. How old is your grandmother? i. She is seventy five. 10. Who are these men? j. By bus. 36 b. Teraz wys³uchaj nagrania i odpowiedz na pytania lektora. Swoje odpowiedzi mo esz równie zapisaæ

9 Exercise 42 a. Przepisz pytania i odpowiedzi w takiej kolejnoœci, aby tworzy³y dialog. Can you tell me where it is? There is a bus stop over there. Take bus number 82. And how can I get there? Excuse me, where can I buy stamps? It is in King Street, between the cinema and the bank. At the post office. 1. Excuse me, where can I buy stamps? b. Teraz mo esz sprawdziæ swoj¹ wersjê z nagraniem. c. Spróbuj odegraæ teraz ten sam dialog wraz z lektorem, zacznij rozmowê pytaniem: Excuse me, where can I buy stamps? Mo esz u yæ zdañ przeæwiczonych lub u³o yæ w³asne pytania. Writing Exercise 43 a. Ania od kilku dni jest w Londynie, ale jeszcze nie zna okolicy. Chce dostaæ siê do banku. Uzupe³nij tekst, wstawiaj¹c a, an lub the. A: Excuse me, is there an Underground station near here? B: Yes, Underground station is near Covent Garden, opposite Opera. A: Thank you, and is there bank near Underground station? B: Yes, there is. It s in Floral street, between chemist s and supermarket. A: Thanks a lot. B: You are welcome. 39 b. Ods³uchaj nagranie i porównaj dialog. 9

10 Exercise 44 Popatrz na znaki i napisz, jak mo na siê dostaæ do poszczególnych miejsc. You can get to the museum by the Underground. The world of English Czy wiesz, z jakiego miasta pochodz¹ te zdjêcia? Nawet jeœli nie uda³o Ci siê zobaczyæ tych miejsc osobiœcie, to z pewnoœci¹ rozpoznajesz je to znaki charakterystyczne Londynu. W Londynie mieszka prawie osiem milionów mieszkañców. Miasto rozci¹ga siê po obu stronach Tamizy na powierzchni oko³o 1600 km 2, jest najwiêksz¹ aglomeracj¹ miejsk¹ w Europie. Historia miesza siê tu z nowoczesnoœci¹. To miasto têtni¹ce yciem przyci¹ga jak magnes miliony ludzi z ca³ego œwiata. Co trzeci mieszkaniec Londynu nie urodzi³ siê tu, ale ka dy chce tu byæ. To tu najwiêcej siê dzieje, tutaj te zarabia siê najwiêksze pieni¹dze. Jak powiedzia³ pisarz, Samuel Johnson, kiedy cz³owiek jest zmêczony Londynem, jest zmêczony yciem. 10

11 When a man is tired of London he is tired of life. 40 Exercise 45 Ods³uchaj nagranie, uwa nie œledz¹c tekst. London London is the capital of the United Kingdom about eight million people live there. More than nine million come from all over the world to visit the city every year. There are many historical and modern attractions, like the London Eye, the National Gallery, the British Museum, the Tower of London and many others. The City is a very old part of London. In the middle there is St Paul s Cathedral. Almost all of the buildings in the City are banks or offices, so many people work there. There is Westminster Abbey a very famous London church in the part of London called Westminster. There are the Houses of Parliament, the famous Big Ben and 10 Downing Street near Westminster Abbey. The Queen s home is at Buckingham Palace at the end of The Mall. The West End is another popular part of London. All the big shops, theatres, restaurants and expensive hotels are there. There are also many parks in London Hyde Park, Kensington Gardens, Regent s Park and St James Park. 41 MINI DICTIONARY come /kçm/ przychodziæ, przyje d aæ from all over /frêm éãl the world Êêävê ùê wüãld/ z ca³ego œwiata visit /Êvðzðt/ odwiedzaæ, wizyta every year /Êevri jðê/ ka dego roku historical /hðêstîrðkl/ historyczny modern /Êmîdên/ nowoczesny attraction /êêtrÿkæn/ atrakcja MINI DICTIONARY many others /Êmeni Êçùêz/ wiele innych middle /Êmðdl/ œrodek almost /ÊéÃlmêäst/ prawie called /kéãld/ nazywany famous /Êfeðmês/ s³awny another /êênçùê/ inny, drugi popular /Êpîpjälê/ popularny expensive /ðkêspensðv/ drogi, kosztowny the City /ùê Êsðti/ centrum finansowe Londynu 11

12 Exercise 46 Zaznacz, czy zdania s¹ prawdziwe (T), czy fa³szywe (F). 1. The United Kingdom s capital is London. T /F 2. Twenty million people live in London. T/F 3. There are the Houses of Parliament in the West End. T/F 4. Westminster Abbey is a very famous museum. T/F 5. Hyde Park and Regent s Park are famous parks in London. T/F Exercise 47 Dopasuj opisy do zdjêæ, wpisuj¹c numer w odpowiedni¹ kratkê. 1. LONDON EYE (dos³. londyñskie oko) to najwiêksze na œwiecie ko³o obserwacyjne (135 m wysokoœci), z którego mo na obejrzeæ ca³y Londyn w 30 minut. Do budowy ko³a zu yto wiêcej stali, ni potrzeba do budowy 250 s³ynnych angielskich autobusów dwupiêtrowych. 2. NATIONAL GALLERY muzeum, w którym mo na podziwiaæ najlepsze na œwiecie kolekcje malarstwa europejskiego, miêdzy innymi takich twórców, jak: Botticelli, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Gainsborough, Turner, Cezanne i Van Gogh. 3. BRITISH MUSEUM najwiêkszy skarbiec narodowy Wielkiej Brytanii przechowuj¹cy 6,5 mln eksponatów od czasów prehistorycznych do dziœ, pochodz¹cych z ca³ego œwiata. 4 TOWER OF LONDON jedna z najs³ynniejszych budowli na œwiecie, niegdyœ forteca i wiêzienie, teraz muzeum, gdzie mo esz zwiedziæ zbrojowniê i zobaczyæ klejnoty królewskie. 5. ST PAUL S CATHEDRAL najwiêkszy koœció³ protestancki, dzie³o Christophera Wrena. 6. WESTMINSTER ABBEY arcydzie³o architektury gotyckiej, koœció³ w którym wszyscy monarchowie angielscy, pocz¹wszy od Wilhelma Zwyciêzcy, byli koronowani. 3 a b c d e f 12

13 GRAMMAR SUMMARY 4 1. Czas Present Simple Czas teraÿniejszy prosty to w tym czasie wystêpowa³y wszystkie dotychczas poznane czasowniki. Czasu Present Simple u ywamy, gdy mówimy o czynnoœciach, które siê powtarzaj¹ i s¹ wykonywane zwyczajowo, np. I go to school by bus. 2. Przedimek nieokreœlony a/an i okreœlony the Przedimka okreœlonego the u ywamy z rzeczownikiem, który dla mówi¹cego (jak i s³uchaj¹cego) jest znany. W innym przypadku u ywamy a/an, np.: They live in a nice house. Oni mieszkaj¹ w (jakimœ) ³adnym domu. They live in the house opposite the post office. Oni mieszkaj¹ w (tym) domu naprzeciwko poczty. Czêsto u ywamy a/an, gdy wspominamy jak¹œ rzecz lub osobê po raz pierwszy, a the gdy kontynuujemy mówienie o tej samej osobie lub rzeczy, np.: There is a big house in that street. The house has got seven bedrooms. Have you got a phone? Yes, the phone is on the table. W odró nieniu od the a/an nie u ywamy z liczb¹ mnog¹. 3. Czasownik can wyra aj¹cy mo liwoœæ Can I...? Czy mogê...? jest pytaniem o mo liwoœæ wykonania jakiejœ czynnoœci, np.: Can I get there by bus? Czy mogê dojechaæ tam autobusem? Czasownik can ma tak¹ sam¹ formê we wszystkich osobach. I can ja mogê you can ty mo esz he can on mo e she can ona mo e it can ono mo e we can my mo emy you can wy mo ecie they can oni mog¹ 13

14 Zamów ju dziœ! (koszt po³¹czenia 1 impuls wg taryfy operatora) edukacja na

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Gramatyka i słownictwo

Gramatyka i słownictwo WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 4 a/b SP4 Gramatyka i słownictwo uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych (czasownik to be - w formie pełnej i skróconej, zaimki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z gminy Gromnik. Zasadniczym celem konkursu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. Regulamin

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. Regulamin Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Cele konkursu: - rozwijanie u uczniów zainteresowania nauką języka angielskiego - kształtowanie umiejętności językowych uczniów klas

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2

Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2 1 Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2 Ocena 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych dane osobowe, miejsce zamieszkania, nazwy członków rodziny oraz popularnych zawodów, nazwy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew Wymagania język angielski klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi Pleszew Wymagania ogólne Klasa IV Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem: struktury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego I Wstęp 1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową we Wziąchowie Wielkim.

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Global Beginner Rozkład Materiału

Global Beginner Rozkład Materiału Beginner Rozkład Materiału ROZDZIAŁ 1 POD ROZDZIAŁ Name Address game TEMATYKA SŁOWNICTWO alfabet miejsce pochodzenia powszechne angielskie słowa powitania i pożegnania zwroty grzecznościowe podawanie adresu

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH MACIEJ MATASEK JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH GIMNAZJUM / LICEUM HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 10A Trener: Karolina Zielioska Miejsce: Zespół Szkół nr 10, ul. Podmiejska

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V WELCOME Opis miejsc Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając błędy Uczeń opisuje swój dom,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka angielskiego dla klasy 5 w roku szkolnym 2012/2013. Przedimki: a,an, the. Zaimki wskazujące: this, that, these, those.

Rozkład materiału z języka angielskiego dla klasy 5 w roku szkolnym 2012/2013. Przedimki: a,an, the. Zaimki wskazujące: this, that, these, those. 1 Rozkład materiału z języka angielskiego dla klasy 5 w roku szkolnym 2012/ Data Słownictwo Gramatyka Funkcje językowe, umiejętności wrzesień 2012 1 W klasie, przybory szkolne, meble, cyfry, alfabet Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Żarki 2013/2014. organizowanego przez

Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Żarki 2013/2014. organizowanego przez Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego Żarki 2013/2014 organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Władysława Szafera w Żarkach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP

Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Umiejętności wg UNIT 1 Przeważnie poprawnie podaje formy pełne i skrócone czasownika be i have got w czasie Present Simple;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego. Welcome to Britain

Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego. Welcome to Britain Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego Welcome to Britain 1) Warunki ogólne: Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu. Organizatorami II Gminnego Konkursu Języka Angielskiego

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHECK YOUR ENGLISH 2016

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHECK YOUR ENGLISH 2016 REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHECK YOUR ENGLISH 2016 I. Cele konkursu Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim; Doskonalenie znajomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

EXPRESS PUBLISHING: SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY REPETYTORIUM

EXPRESS PUBLISHING: SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY REPETYTORIUM Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY REPETYTORIUM Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) wrzesień 2014 Express Publishing & EGIS SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY. REPETYTORIUM

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy brak wymagań

Poziom podstawowy brak wymagań PROGRAM SZKOLENIA Temat szkolenia Język Angielski poziom A1/A2 Liczba godzin 120 h po 45 min Data realizacji szkolenia.06.2014 28..2014 Miejsce szkolenia ul. Słoneczna 32/9, 33-0 Tarnów / ul. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa V KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Angielski dla klasy I gimnazjum

Angielski dla klasy I gimnazjum Angielski dla klasy I gimnazjum Ocena dopuszczająca 1. przedstawić się, 2. liczyć do 20 3. przeliterować swoje imię i nazwisko 4. podać swój numer telefonu 5. odpowiedzieć na proste pytanie 1. proste pytania,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 2 - Andrzej Zychla

ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 2 - Andrzej Zychla ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 2 - Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! (ss.

Bardziej szczegółowo

New English Zone 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016)

New English Zone 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016) New English Zone 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016) Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

KLASA V. Starter unit

KLASA V. Starter unit KLASA V Starter unit 1. Znam i potrafię zastosować wyrazy i zwroty z zakresu: - przedmioty osobiste ucznia, - liczebniki główne i porządkowe, - nazwy ubrań, - artykuły spożywcze i dania, - części ciała,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA Tytuł przedmiotu Język angielski program poszerzony Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego Mgr Astrid Kapler KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA Imiona, nazwiska oraz tytuły / stopnie członków zespołu dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

WSTÊP. S³uchaj i mów poznaj praktyczne zwroty; szlifuj gramatykê i doskonal wymowê. Opanuj podstawy angielskiego.

WSTÊP. S³uchaj i mów poznaj praktyczne zwroty; szlifuj gramatykê i doskonal wymowê. Opanuj podstawy angielskiego. WSTÊP 1 Angielski. Znasz go z widzenia i ze s³yszenia ze szko³y, z wakacji i z pracy. Niestety, jest to znajomoœæ doœæ powierzchowna. Mówisz, e angielski jest piêkny i praktyczny, e chcesz siê go kiedyœ

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Przedstawianie siebie (S) Podawanie wieku (S) Podawanie informacji o zawodach członków rodziny Wyrażanie emocji (S)

ROZKŁAD MATERIAŁU. Przedstawianie siebie (S) Podawanie wieku (S) Podawanie informacji o zawodach członków rodziny Wyrażanie emocji (S) 1 Evolution plus 2 ROZKŁAD MATERIAŁU TEMAT LEKCJI TEMATYKA / SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATERIAŁY Welcome back to school! lekcja organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Ogólny zakres materiału dla szkoły podstawowej klasa II oraz III

Ogólny zakres materiału dla szkoły podstawowej klasa II oraz III Ogólny zakres materiału dla szkoły podstawowej klasa I 1. Vocabulary ( słownictwo) - słówka zawarte w podręczniku Fairyland1: - kolory - liczby 1-10 - przybory szkolne - dom - zabawki - moja twarz Słownictwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Ocena celująca (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Materiał do oceny (dla języków angielskiego i niemieckiego system zintegrowany)

Materiał do oceny (dla języków angielskiego i niemieckiego system zintegrowany) WYMAGANIA EDUKACYJNE Materiał do oceny (dla języków angielskiego i niemieckiego system zintegrowany) klasa IV: - czasownik być : odmiana przez osoby, tworzenie zdań twierdzących, przeczących, pytań przez

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 nauczyciel: mgr Romana Danak PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania języka angielskiego.

Bardziej szczegółowo

Język angielski 2016/2017

Język angielski 2016/2017 Język angielski 2016/2017 Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego obejmują: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Spis treści Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Część 1 7 Lekcja 1 Fonetyka języka angielskiego 8 Lekcja 2 Wymowa samogłosek i spółgłosek w języku angielskim 10 Lekcja 3 Ćwiczenia fonetyczne 15 Część 2 17 Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Ocena celująca Introduction płynnie przedstawia siebie i inne osoby płynnie podaje swoje dane osobowe pyta o informacje i podaje informacje o innych osobach,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności aktywność ucznia zeszyt przedmiotowy i

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Praca metodą stacji zaliczana jest do otwartych form nauczania i znana jest dobrze nauczycielom wychowania fizycznego, ponieważ wywodzi się właśnie z

Praca metodą stacji zaliczana jest do otwartych form nauczania i znana jest dobrze nauczycielom wychowania fizycznego, ponieważ wywodzi się właśnie z Praca metodą stacji zaliczana jest do otwartych form nauczania i znana jest dobrze nauczycielom wychowania fizycznego, ponieważ wywodzi się właśnie z zajęć sportowych. W Europie stosowana jest z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA ROK 2014/2015, podręcznik Starland 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA ROK 2014/2015, podręcznik Starland 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA ROK 2014/2015, podręcznik Starland 2 Module 6 Our wonderful world Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych,

Bardziej szczegółowo