W numerze: ota my l. Ju nied ugo nowe samochody w salonach. Pozdrowienia. Nowe technologie. Wiersz o naszej szkole. Palenie! Humor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: ota my l. Ju nied ugo nowe samochody w salonach. Pozdrowienia. Nowe technologie. Wiersz o naszej szkole. Palenie! Humor"

Transkrypt

1 UWAGA!!! UWAGA!!! Wszystkich ch tnych do wspó pracy przy gazetce szkolnej GAJDAPIS prosimy o kontakt z redakcj, b o zg oszenie si do Pani Justyny Paliwody. ota my l Bogaty - to nie ten, kto ma du o pieni dzy, lecz ten, kto mo e sobie pozwoli na ycie w ród uroków, jakie roztacza wczesna wiosna. Marzec - Kwiecie 2010 Nr 5 (91) Redakcja gazetki szkolnej przypomina o mo liwo ci pisania pozdrowie Wystarczy skorzysta z naszego maila wrzuci je do naszej skrzynki obok sklepiku W numerze: Ju nied ugo nowe samochody w salonach Pozdrowienia Nowe technologie Wiosna! cieplejszy wieje wiatr Wiosna! znów nam uby o lat Wiosna, wiosna w ko o, rozkwit y bzy! piewa skowronek nad nami Drzewa strzeli y p kami Wszystko kwitnie w ko o, i ja, i Ty. Wiersz o naszej szkole Palenie! Humor Opracowanie graficzne i sk ad: Halowe Mistrzostwa Powiatu w Lekkoatletyce

2 28 stycznia 2010 roku w halach sportowych Zespo u Szkó nr 1 i Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych w Redzie odby y si Halowe Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Lekkoatletyce Szkó Ponadgimnazjalnych. W zawodach wzi o udzia ponad dwustu zawodników ca ego Powiatu Wejherowskiego. Zawody by y rozgrywane w pi ciu konkurencjach: bieg na 30 metrów, pchni cie kul, skok wzwy, skok w dal z miejsca, bieg na 600 metrów dziewcz t i 1000 metrów ch opców. Reprezentacja szko y dziewcz t i ch opców zosta a wy oniona podczas szkolnych eliminacji, które odby y si 12 stycznia na sali gimnastycznej, na ul. Dworcowej. Nasz szko reprezentowa y nast puj ce dziewcz ta: Anna Bujak kl. III TEa, Joanna Potrykus kl I TO, Patrycja Lewandowska kl. III TT, Joanna Szala kl. II TE, Daria Bu an kl. I TEa, Angelika Gustke kl. II TO, Joanna Fryca, kl. II TE, Maja Olszewska kl. I TT, Beata Szreder kl. I B, Angelika Gosz. kl. I TH, Justyna Bryla kl. II TE. Reprezentacja ch opców: Mateusz Piewiak kl. IV TI, Piotr Grabowski kl. II TI, Karol Walder kl. II TI, Jakub Baranowski kl. II C, Przemys aw Rewi - ski kl. II C, Marcin Skierka kl. I TEa, Karol wierkacz kl. I TI, Tomasz Muller kl. II E, Bartosz Mazgaj kl. I TT. Ca a reprezentacja walczy a z wielkim zaanga owaniem o ka dy centymetr, o lepszy czas. Nasz dorobek medalowy: I miejsce w skoku w dal ch opców zdoby Mateusz Piewiak z kl. IV TI z wynikiem 2,90cm! II miejsce w skoku wzwy wywalczy a Beata Szreder z kl. I B z wynikiem 1,50 cm. III miejsce w biegu na 600 metrów wybiega a Maja Olszewska z kl. I TT z wynikiem 1:51s. Medalistom serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesów sportowych. Str. 2 - Od dzi b dziemy liczyli na komputerach! - oznajmi a nauczycielka - Wspaniale! Znakomicie!! - ciesz si uczniowie. - No to kto mi powie, ile b dzie pi komputerów doda dwadzie cia jeden komputerów?... Do oddzia u banku w trakcie remontu wchodzi zdenerwowany klient i od drzwi ju krzyczy na dysponenta: - Co to jest, co to ma znaczy?! Pracownik banku nie wie co jest grane, jednak grzecznie podpytuje: - W czym mog pomóc? - Co to za remonty i malowanie? Po jak choler pomalowano ca y budynek? Pracownik: - Dzi ki temu nasza placówka wygl da adniej, schludniej, aby nasi klienci czuli si lepiej. Klient: - Mo e i tak, tylko tam przy bankomacie mia em zapisany na cianie numer PIN i za choler nie mog teraz wyp aci! Na ksi ycu l duje pierwsza ameryka ska, za ogowa ekspedycja. Nil Armstrong wychodzi ze statku, a tu nagle zza kamienia wyskakuje trzech go ci - Chi czyk, Rusek i Polak. - Jak to tak? - Amerykanin ma g upia min. Chi czyk: - Nas jest du o, brat podsadzi brata i jestem. Rusek: - Nasza agentura spisa a si na medal, i byli my szybsi. - No a Ty? - pyta Amerykanin Polaka. - Daj mi spokój, z wesela wracam... Str. 19

3 O naszej szkole w Wejherowie, Ka dy Wam z rado ci opowie! Nauczycieli fajnych mamy, I ch tnie z nimi rozmawiamy. Po rodku na najwy - szym miejscu podium Mateusz Piewiak Pani Ewelina u miechem swym czaruje. Pani Klimczak bez przerwy artuje. Panowie WF-i ci przewroty wykonuj, A matematyczki kwadraty rysuj. Pani Ginter o ywno ci opowiada, A pani Pikulik wyposa enie kuchni bada. Pani Stawicka o mapach nam wyk ada, A pani Jastrz bska mówi, jak komputer posk ada. Na najni szym stopniu podium Maja Olszewska To tylko cz rady pedagogicznej, W naszej szkole jak e licznej. Nauczyciele nasi s tak e skorzy do pomocy, Mo esz dzwoni do nich w dzie i w nocy. Za miej si te czasami, Rozbawieni naszymi pomys ami. Wi c je li chcesz si z nimi przywita, Musisz do naszej szko y czym pr dzej zawita. Przy ulicy Dworcowej ona si mie ci, I wszystkich ch tnych na pewno pomie ci. Str. 18 Karolina Pechrat Beata Szreder ( z lewej) na drugim miejscu w skoku wzwy Justyna Litwin Str. 3

4 Szukasz modnych spodni na wiosn i lato? Rok 2010 zapowiada kontynuacj trendów z poprzednich sezonów. B dziemy wi c mie i d insowe rurki, i szerokie "alladynki", i modne spodnie w m skim stylu. Które wybra? Ju po raz jedenasty 3 marca 2010r. w ZSP nr 3 w Wejherowie uczniowie przyst pili do mi dzynarodowego egzaminu Cambridge, który sprawdzi ich praktyczn wiedz z zakresu przedsi biorczo ci. Wyniki b znane w czerwcu. Egzamin polega na tym, e uczniowie dostaj studium przypadku angielskiej firmy funkcjonuj cej w rzeczywisto ci gospodarczej szkolnej w Anglii i na bazie w asnych do wiadcze maj odpowiedzie na pytania, rozwi za problemy, podzieli si do wiadczeniami w ró nym zakresie. Dotyczy to zarówno finansów m odzie owego miniprzedsi biorstwa jak równie badania rynku, relacji mi dzy ludzkich w miniprzedsi biorstwie. Im wi cej do wiadcze wasnych przelej na papier tym ocena jest wy sza z tego egzaminu. Fragment wywiadu z Pani dyrektor K. Radziak dla TTM Zdaniem wi kszo ci uczniów egzamin by na wysokim poziomie. Przewa a liczba zada trudnych, potrzebuj cych odrobin wi cej skupienia ni do pozosta ych. Jednak e nauczyciele prowadz cy panie: Magdalena Pob ocka - Zwara oraz Urszula K ósek na tyle dobrze przygotowa y swoich uczniów, e aden z nich nie pozostawi zada bez odpowiedzi. Od jedenastu lat dzia aniom m odych ludzi patronuje Regionalna Izba Przemyowa w Wejherowie. W tegorocznym egzaminie uczestniczy o 28 uczniów z 2 klas oraz 3 miniprzedsi biorstw. Klas 2TT reprezentowa o 6 osób, natomiast klas 2TE 22 osoby. Certyfikat Cambridge jest za wiadczeniem, e uczniowie nabyli praktyczn wiedz prowadzenia miniprzedsi biorstwa ju w szkole, wi c po prostu ich szanse na rynku zwi kszaj si w sposób znacz cy. Anita Rumpczyk Trencz to idealne wiosenne nakrycie na kapry i zmienn wiosenn pogod. Jest bardzo kobiecy pi knie podkre la kobiec sylwetk, zaznaczaj c tali przewi zanym w niej pasem, a tak e uwidaczniaj c ramiona, dekolt i szyj, które mo emy uwidoczni podnosz c w ko nierz trencza lub przewi zuj c na szyi apaszk. Nie ruszamy si bez niej na krok, mamy w niej swój ma y wiat, a m czy ni wci próbuj zrozumie jej fenomen - torebka, najlepsza przyjació ka ka dej kobiety. Du e torby nigdy nie wychodz z mody! W tym sezonie one wyj tkowo widoczne na ulicach. Worki, teczki, oversizowe kopertówki... S nie tylko pakowne i pomieszcz ca y niezb dnik ka - dej kobiety ale stanowi tak e atrakcyjny dodatek b cy idealnym dope nieniem ka dego stroju. Magda Caban Str. 4 Str. 17

5 Nasta a kalendarzowa wiosna. Czas wi c na wiosenne zmiany w swojej garderobie. Zimowa tonacja jak i fasony odchodz powoli w zapomnienie. Tej wiosny na czasie s zdecydowane i odwa ne kolory w swoich jaskrawych odcieniach. Pe na gama soczystych barw, które pobudz nas do ycia niczym wiosna ca ro linno. T-shirt jest niezb dnym elementem naszej garderoby. Jest wygodny i jako jedyny potrafi wprost wyrazi nasze podej cie do wiata - zabawnym napisem, b nietypow grafik. Aby wygl da modnie w nadchodz cym sezonie wystarcz dobrze dobrane d insy, najlepiej proste w kroju biodrówki, balerinki i najwa niejsze - koszulka z nadrukiem! Jak to w modzie bywa, obok trendu na bardzo wysokie szpilki istnieje inny, równoleg y na buty p askie, bez obcasa. Mo emy wybiera spo ród balerinek w pop arart owe wzory, takie jak te marki HEGO S z wzorem imituj cym wydruk z gazet, czy te marki IRREGULAR CHOICE w czarne groszki i z futrzan lamówk. Inn ciekaw propozycj dost pn na polskim rynku s buty ze sklepu VintageShop.pl o obrazuj cych nazwach: Rzymianki stylizowane na buty w jakich chodzi o si w antycznym Rzymie, Japonki - po czenie klasycznych japonek z modnym kominem okalaj cym kostk, czy seksowne Panterki w zwierz cy wzór, a tak e klasyczne. Trendy sezonu to nie tylko kreacje i kolorystyka, ale równie dodatki. A one, tak jak nic innego, mog zmieni ca stylizacj. Tego lata najmodniejszym dodatkiem s kokardy Nasi uczniowie w bie cym roku szkolnym wzi li udzia w kolejnej edycji Konkursu informatycznego INTERSIE. Konkurs obejmowa nast puj ce zagadnienia: - Obs uga systemów operacyjnych serii Windows. - Mo liwo ci systemów operacyjnych Linux - Wykorzystanie oprogramowania biurowego - Obs uga komputera - Mo liwo ci i zagro enia w wykorzystaniu sieci Internet Po eliminacjach szkolnych wy oniona zosta a czteroosobowa grupa uczniów z klasy 3TI do udzia u w pierwszym etapie internetowym, którym by test wiedzy wykonywany na stronie WWW organizatora. Do drugiej rundy awansowa o troje z nich. Na pocz tku grudnia odby a si druga runda. Nale o rozwi za kolejny test drog elektroniczn. Efektem tej rywalizacji by awans Oskara Paw o- wicza i Micha a Lisa z klasy 3 TI do fina u wojewódzkiego konkursu. Odby si on 05 marca 2010 roku w Zespole Szkó czno ci w Gda sku. Tym razem rywalizowa o ze sob 34 uczniów wy onionych w poprzednich etapach z grupy 580 uczestników. Nale o rozwi za 10 zada przy pomocy komputera. Najlepsza trójka otrzyma a nagrody rzeczowe i awansowa a do fina u krajowego olimpiady. Wysokie VI miejsce zaj nasz ucze Micha Lis. Gratulujemy!!! awomir ebrowski W dniu r. Dwie uczennice naszej szkoy: Anna Gwizda a z klasy I TO i Karolina Rost z klasy II TE uczestniczy y w finale 3 edycji Olimpiady Bezpieczne i przyjazne Pomorze, która odby a si w Gda skiej Wy szej Szkole Humanistycznej. Dziewczyny zaprezentowa y projekty asnego autorstwa koordynowane przez mgr Ewelin Lawer - Westa. Uplasowa y si na wysokich miejscach; Anna Gwizda a - IV miejsce, Karolina Rost - V miejsce. W pierwszym etapie konkursu bra o udzia uczniów z 39 szkó, w drugim etapie osoby, a do fina u przesz y 24 osoby w tym nasze uczennice. Techniczn stron projektów zaj li si Sylwester Arendt z klasy IV Ti, Rafa Podolski z klasy VI Ti oraz Marta Czerwionke z klasy I Te. Str. 16 Str. 5

6 Nowe BMW serii 5! Pierwszy na wiecie odtwarzacz Blu-Ray 3D Samsung wprowadzi na rynek pierwszy na wiecie odtwarzacz Blu-ray 3D - model Samsung BD-C6900 certyfikowany przez Stowarzyszenie Blu-ray Disc Association i nagrodzony tytuem Best of Innovations Awards podczas tegorocznych targów CES w Las Vegas. To urz dzenie stanowi symboliczny pocz tek nowej ery domowej rozrywki Full HD 3D. Samsung BD-C6900 wszed na rynek ameryka ski w czwartek, 11 marca, poprzedzaj c europejsk premier urz dzenia. W Polsce, urz dzenie trafi do sprzeda y ju w kwietniu 2010 r. Dzi ki modelowi Samsung BD-C6900, fani domowej rozrywki mog po raz pierwszy cieszy si trójwymiarowymi filmami, wzbogaconymi o wielokanaowy d wi k przestrzenny w jako ci HD. Dodatkowo, dzi ki wbudowanej karcie Wi-Fi, urz dzenie pozwala na odtwarzanie filmów, muzyki czy zdj, znajduj cych si na innych urz dzeniach pod czonych do domowej sieci. Za po rednictwem odtwarzacza, mo na tak e korzysta z us ugi nawet, je li u ywamy telewizora innego producenta. Kilka newsów o BMW serii 5: Najnowsze bmw ma 4,90 metra d ugo ci a rozstaw osi stanowi 2,96 metra. B dzie nadal nam przypomina o swym przeznaczeniu jako sportowej limuzyny dla szefa". Wn trze tej limuzyny przypomina bardzo najnowsz wersj 5 GT. Wykonane w dynamicznym stylu, bardzo estetycznie z wieloma przyjemnymi detalami. Mile zaskakuje szeroka, rodkowa konsola, na której znajduje si centrum dowodzenia systemu idrive. Uwaga, w wersji 550i standardowo znajdowa si b dzie miobiegowy automat! Nowe BMW serii 5 to oczywi cie ród o technicznych udoskonale i najró niejszych patentów. Dost pny b dzie asystent parkowania, system umieszczonych z ty y jak i z przodu kamer, przekazuj cy obraz na centralny monitor, inteligentny tempomat, który zachowywa b dzie bezpieczny odst p mi dzy poprzedzaj cym nas autem a w razie nag ej sytuacji, pr dko wyhamuje auto, system kamer termowizyjnych, które podczas jazdy noc ostrzeg nas przed wszelkimi, ywymi istotami przy drodze. Najpopularniejszy, wed ug producenta ma sta si czterocylindrowy silnik diesla o mocy 184 KM wyposa ony w system Start Stop", zuywaj cy tylko 5 litrów oleju nap dowego na 100 km. Cena tej wersji to ok z. Dla mi ników mocnych wra BMW oferuje flagowy model 550i wyposa ony w V8 o mocy 407 KM. Za t przyjemno trzeba jednak zap aci ok z. Anna Kierznikiewicz Str. 6 Str. 15

7 Cyfrowy magnes na lodówk Oto nowe Audi A1! Kilka ciekawych informacji o nowym Audi A1: Najmniejsze audi mierzy 3,95 m, czyli ca kiem sporo jak na swój segment. Szeroko nadwozia to 1,74 m, a wysoko - 1,42 m. Podstawowym silnikiem b dzie do adowany 1,2 TFSI o mocy 86 KM i momencie obrotowym 160 Nm. Motor sprz gany b dzie z pi ciostopniow, r czn skrzyni biegów. Pr dko maksymalna to 179 km/h, samochód zu ywa ma rednio 5,1 l paliwa na 100 km. W ofercie b dzie równie siedmiostopniowa, zautomatyzowana, dwusprzeg owa przek adnia S-tronic (w takim zestawieniu samochód rozp dza si do 100 km/h w 9,1 s.). Nowe audi wyposa one b - dzie w system DS (elektroniczn blokad dyferencja u), który do minimum zredukowa ma zjawisko podsterowno ci i zapewni dobr trakcj podczas przyspieszania. Na li cie wyposa enia dodatkowego znalaz si równie rozbudowany system audio sygnowany logiem Bose (465 Watt) i nawigacja satelitarna. Klienci b te mogli doposaswoje A1 w system obs u- gi multimediów MMI i panoramiczny dach. Komunikacja to podstawa naszego ycia i codziennych relacji mi dzyludzkich zw aszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jeste my stale zabiegani i mamy tak wiele do przekazania innym. By mo e dobrym sposobem na zostawienie wiadomo ci domownikom jest przyklejenie karteczki na drzwiach lodówki, jednak yjemy w XXI wieku, dlatego warto skorzysta z dobrodziejstw wspó czesnej techniki. ród nowo ci na rynku gad etów znale mo na cyfrowy magnes na lodówk Digital Video Memo. Urz dzenie zosta o wyposa one w pod wietlony diodami LED ekran LCD o przek tnej 1,5 cala oraz kamer wideo, która umo liwi nagranie 30-sekundowej wiadomo ci wideo. Ca mierzy 6,5 x 6,5 x 2 cm i zasilana jest wbudowan bateri, któr mo na adowa poprzez port USB. Gad et zosta zaprojektowany w taki sposób, aby by jak najprostszy w obs udze jeden przycisk s y do nagrywania, a drugi do odtwarzania wiadomo ci. Mo liwo ci Digital Video Memo ograniczone s do nagrania pojedynczej wiadomo wideo. Cena: 169 z otych. Anna Kierznikiewicz Str. 14 Str. 7

8 Nie, palenie nie jest m skie. Facet, który nie potrafi si powstrzyma od kolejnego papierosa, pokazuje swoj abo, a m czyzna z impotencj spowodowan przez palenie tak e nie jest tym m czyzn, którego by sobie yczy y kobiety. Jakie pytanie stawia sobie prawie ka da kobieta od dziecka? Zastanawia si : czy jestem pi kna? Niekoniecznie chodzi tu tylko o element fizyczny, ale nietpliwie jest on - nawet je li nie najwa niejszy - to przynajmniej najbardziej kojarz cy si z kobiecym pi knem. A uroda marnieje od papierosowego dymu. Po pierwsze skóra. Znaczne zwi kszenie liczby wolnych rodników przypiesza proces starzenia i do tego ma dzia anie rakotwórcze. Papierosy zaburzaj równie mikrokr enie w skórze, przez co skóra palaczek staje si z czasem szara i zwiotcza a. Papierosy s dwa razy bardziej zdradliwe ni ce. Z bada wynika, e skóra palaczy jest niemal trzy razy starsza ni osób niepal cych w tym samym wieku. Pozbawiona dostatecznej dawki tlenu, szybko staje si coraz mniej spr ysta, pozbawiona blasku i zgrubia a. Str. 8 Paradoksem i mieszno ci jest, e kobiety potrafi z jednej strony pali - czyli wydaje si, e kwestia wygl du jest dla nich nieistotna - a z drugiej wydawa pieni dze na kremy do piegnacji skóry. Ale z tego samego, cytowanego przed chwil ród a, dowiemy si, e dobre preparaty do piel gnacji nie na wiele si zdadz, poniewa dzia aj jedynie zewn trznie. Wobec zmian w g bi naskórka spowodowanych paleniem, nawet kosmetyki z najwy szej pó ki pozostaj bezsilne. A co oprócz skóry? Dnia 19 marca 2010 r. w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie odby si VII Konkurs Prezentacji Multimedialnych Powiatu Wejherowskiego pod has em: Pi kno natury naszego powiatu. W rywalizacji wzi o udzia 8 prac. Po d ugich obradach jury wy o- ni o nast puj cych zwyci zców: I miejsce: Marta Czerwionke, Violetta Chrabkowska; ZSP3 w Wejherowie II miejsce: Mateusz Paczoska, Micha Pryczkowski; ZSP2 w Wejherowie III miejsce: ukasz Pardo, Grzegorz Stelki ski; ZSP2 w Wejherowie wyró nienie: Dawid P ocharczyk i Krzysztof Tutkowski; ZSP4 w Wejherowie. O konkursie dowiedzia my si od p. Jastrz bskiej - Radke, która uczy nas TI. Zwyci ska praca mia a by wycieczk po wszystkich miejscowo ciach powiatu wejherowskiego, zach caj do zwiedzenia najpi kniejszych zak tków naszej Ma ej Ojczyzny. Pomys wzi si z ycia - cz ste wycieczki rowerowe, fotografie odwiedzonych miejsc i wiedza na ich temat pos y za materia do pracy. Przeszkody techniczne nie zniech ci y nas, lecz wzmocni y i poprowadzi y do zwyci stwa. Marta Czerwionke Dnia 31 marca 2010 roku odby si w ZSP Somoninie konkurs na najciekawsz aran a- cj sto u wielkanocnego. Wzi li w nim udzia uczniowie z naszej szko y oraz ze szkó w Sierakowicach, Przodkowa, Rusocina, Gda ska oraz Somonina. Rywalizacja by a du a mi dzy szko ami, a w efekcie pracy uczniów powsta o 6 pi knych sto ów wielkanocnych. Uczniowie mieli 2 godziny na przygotowanie swojego sto u. Komisja sk adaj ca si z przedstawicie bran y gastronomicznej ocenia a, w ciwy dobór nakrycia, projekt karty menu, dobór zastawy sto owej, szk a oraz innych elementów na stole. Oceniana by a pomys owo, twórczo aran acyjna sto u, wygl d zewn trzny. Jury mia o ci ki orzech do zgryzienia, gdy uczniowie w yli du o serca i pracy w przygotowanie dekoracji sto u wielkanocnego. Uczniowie musieli si nie lada napracowa, aby zrobi co, co wpad oby w oko ka demu. Ka dy stó wyró nia si barw, karmenu, nakryciem. Uczniowie naszej szko y, z klasy III TT Patryk Bietzke, Mateusz Stochaj oraz Piotr Hebel zdobyli I miejsce w konkursie. Serdecznie zwyci zcom gratulujemy! Violetta Ginter Str. 13

9 24 marca uczennica klasy III TEa Karolina Kraska zaj a I miejsce w V Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Prawach Konsumenta ABC praw konsumenta w wietle przepisów Unii Europejskiej" przebiegaj cym pod patronatem Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gda sku. Irena Janiszewska Dalej czytamy: To samo dotyczy paznokci, w osów oraz z bów. U palaczy paznokcie s zazwyczaj rozdwojone, z poszarpan i po - p ytk. Jedynym sposobem na ich zatuszowanie jest manikiur mocnym, kryj cym lakierem ( w przypadku panów nawet manikiurzystki nie na wiele si zdaj ). osy zazwyczaj s pozbawione blasku i spr ysto ci (skutek nadmiernego wysuszania), a z by No w nie, w przypadku z bów sytuacja jest jeszcze nieco bardziej skomplikowana. 25 marca w IX Mi dzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Prawach Konsumenta indywidualnie I miejsce zdoby y Natalia Wick w klasyfikacji zasadniczych szkó zawodowych oraz Anna Westphal w klasyfikacji szkó rednich. Anna Westphal i Anna Plichta uzyska y I miejsce w rywalizacji zespo owej. Irena Janiszewska Kobieta powinna by pachn ca, je li nie naturalnymi feromonami, to perfumami, a w ostateczno ci by neutralna zapachowo, a nie mierdzie! Jest to smród - zgodzi si z tym zapewne nawet wi kszo palaczek, które po papierosie wyci gaj z torebki gum do ucia oraz co, eby si spryska zauszaj cym zapachem. Tyle, e skuteczno tego zag uszania jest ograniczona. Kobieta zaci gaj ca si dymem nie wygl da adniejesz jaka taka ostra, z a. Wiele osób na pewno, by z tym polemizowa o. Jaka wi c chcesz by? adna, subtelna i pachn ca czy pomarszczona, ordynarna i mierdz ca? Seksowna czy obrzydliwa? Dnia 30 marca 2010 roku odby si szkolny konkurs gastronomiczny, b cy wst pnymi eliminacjami do reprezentowania Szko y w Mi dzyszkolnym Konkursie Kulinarnym organizowanym w Gda sku. Wzi o w nim udzia 10 uczniów z klas o zawodzie kucharz ma ej gastronomii, którzy w parach przygotowywali danie g ówne i deser. Temat konkursu brzmia Literacka Kuchnia. Uczniowie zag biaj c si w wiat literatury, odkryli w niej wyj tkowe receptury, opisy potraw i przygotowali wspania e potrawy. Zwyci zcami konkursu a zarazem reprezentantami naszej Szko y zostali Radoaw Kobiela i Sylwia Szymich z klasy 2c oraz Krzysztof Miotk z klasy 2c z Adamem Stromskim z klasy 1c. Zwyci zcom gratulujemy i yczymy powodzenia na kolejnym etapie konkursu. Str. 12 Violetta Ginter Str. 9

10 Dla Pani Litwintrenerki dru yny sprawnych inaczej siatkarek z kl. IV TE b Gor ce buziaki dla Edwarda z IV TE b Pozdrowienia dla Mateusza Sojcy od Anna Anne z I TO Ca uski dla Tabeli z II TO od ch opaka Magdy z II TO Pozdrowienia dla Szymka Bu an Dla Ciebie s odka Justyno z I TE a Wielbiciel Magnus, te pozdrowienia s dla Ciebie. Nie wyje aj ;( Angelika Grze ku! lemy gor ce pozdrowienia ze szko y. T sknimy :* S. i J. (Ty wiesz kto ) Pozdrowienia dla mistrzowskiej kl. II TO!! Od waszych pos usznych potomków z I TO! Wielbimy Was i pragniemy by takiej jak WY! I TO Pozdrowienia dla dziewczyn z kl. II TO :) Jaskó jeste super! Pozdrowienia dla ca ej klasy III TE b Str. 10 Pozdro dla Gosi, Asi, Natalii z I TO Od kolegów Pozdrowienia dla ch opaków z IV TI Klub Szalonych Dziewic (II TO) Pozdro dla wszystkich zwariowanych wariatek dla których mijest najwa niejsza To dla Ciebie pisz ten krótki list, odpisz je li chcesz! Pozdrowienia dla Grzesia i Dominiki, najlepsze yczenia z okazji narodzin dziecka ;) Buziam Ci Aniu Skibo Predtor Pozdro od Olafa dla Patrycji :* Kiedy ostatnio by w szkole, to by o w pierwszym semestrze to ba am si, e zgubi am Twoj Drug twarz jakby mask. Patrycja T. III TEa Dla Mateusz Byczkowskiego z IV TI od wielbicielki z I TE b :** Dla super pani Komorowicz od I TO Dla Szymona dzi cio a z IV TI od dziewczyny z I TO (wiesz jakiej) Gor co pozdrawiam Andrzeja Szwed :* Zakochana Dla Darii Bu an z I TE a Dzi kuje :* Wielbiciel Pozdrowienia prosimy wrzuca do skrzynki obok sklepiku w szkole na ulicy Budowlanych. B na bie co ukazywa y si w gazetce. Pozdrawiamy wszystkich czytelników. Redakcja Str. 11

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Klasyka w nowym wydaniu

Klasyka w nowym wydaniu Klasyka w nowym wydaniu Jeansy i T-shirty od lat królują w szafach kobiet na całym świecie to klasyczne zestawienie sprawdza się zawsze. Dobierz do nich torebkę z frędzlami, wygodne baleriny i stwórz modną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki.. Załącznik nr 1 do umowy DZIENNICZEK STAŻU I. DANE OSOBOWE STAŻYSTY Nazwisko i imię ucznia... Klasa :....... Specjalizacja... Rok szkolny......... adres..... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie.

Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie. Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie. W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 po raz pierwszy przystąpił do akcji charytatywnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Trafny wybór dla Twojego Dziecka! SP 5 Bytom Nowoczesność w historycznym budynku!

Trafny wybór dla Twojego Dziecka! SP 5 Bytom Nowoczesność w historycznym budynku! Serdecznie witamy w naszych stuletnich murach! Życie ludzkie jest jak tkanie pajęczyny przedszkole gimnazjum dalsza edukacja narodziny szkoła podstawowa szkoła średnia zawód, praca i szczęśliwe życie Tworzymy

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Innowacja organizacyjna

Innowacja organizacyjna Ekonomia świat kreuje, wiedza- sukces gwarantuje! E. Marchwacka Innowacja organizacyjna Jak założyć własną firmę, jakie prowadzić zasady jej rozliczania? zarejestrowana pod numerem 5361.2.110.2014 Opracowana

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013. Semestr II

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013. Semestr II KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUS sesja zimowa 2013 W dniu 09.01.2013 r. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM.

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM. Lekkoatletyka (*2015) 1. Organizator Organizatorem OOM-MPJM jest Polski Związek Lekkiej Atletyki. 2. Termin zawodów Finały: 5-7.08.2015 miejsce do ustalenia 3. Program Zawody rozegrane będą w następujących

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych i informatyki został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Szko a wymaga odbr zowienia. Nale y wi cej uwagi zwraca na dzieci utalentowane. I te talenty nale y rozwija powiedzia a nam Lucyna Ma

Bardziej szczegółowo

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu to trzyletni projekt skierowany do społeczności gimnazjów z czterech województw: śląskiego małopolskiego opolskiego łódzkiego Celem

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM STUDENCKIE METODY IKEA PROJEKT KONKURSOWY ZAŁOŻENIA KONKURSU ZAŁOŻENIEM KONKURSU JEST STWORZENIE POKOJU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SALONU I JADALNI DLA RODZINY 2+2. PRZESTRZEŃ TA BĘDZIE MIEJSCEM GDZIE RODZICE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO IV EDYCJI

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO IV EDYCJI REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO IV EDYCJI Ubezpieczenia Rozdział 1 Cele konkursu 1. Edukacja ekonomiczna młodzieży. 2. Inspirowanie twórczych postaw uczniów wobec zagadnień informatyczno-ekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

E-serwis Dyrektora Placówki Oświatowej

E-serwis Dyrektora Placówki Oświatowej From: Redakcja GW Oświata [mailto:oswiata@elettery.pl] Sent: Saturday, December 22, 2012 10:** AM To: ********** Subject: Już w styczniu kilkanaście tysięcy złotych do wzięcia! Wersja e-lettera online

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Założenia ogólne: Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin konkursu "Bosman związany z regionem" - konkurs plastyczny 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Bosman związany z regionem", zwanego dalej "konkursem", jest Carlsberg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016

PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016 PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016 dziedzina Forma opis szczegółowy Zajęcia międzyszkolne dofinansowane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warsztaty organizowane

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie!

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Nr.10 W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Spis treści Str.2 Spis treści Str.3 Przedmowa Str.4 Zwierzątko numeru- pies Str.5 Co nowego w świecie? Str.6

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 12 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 12 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 12 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala lekcyjna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Bezpiecznie nie tylko na drodze. Temat zajęć:

Bardziej szczegółowo

IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS M A T E M A T Y C Z N Y Pod Patronatem Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego POLUBIĆ MATEMATYKĘ im. Marzanny Pietrzykowskiej Rok szkolny 2012/2013 ,,Matematyka ma to do siebie, kto

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Grudzień 2014 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Listopad Grudzień Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Przy ZSO II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku - Białej

Przy ZSO II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku - Białej Przy ZSO II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku - Białej Jesteśmy grupą 10 uczniów z klasy 2B Dyrektor Naczelny: Ewelina Wojciechowska Dyrektor ds. finansów: Kamila Dobija Dyrektor ds.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE WEJŚCIA I WYJŚCIA

INSTRUKCJE WEJŚCIA I WYJŚCIA INSTRUKCJE WEJŚCIA I WYJŚCIA Zadanie nr 1 Napisz algorytm za pomocą a i schematów blokowych. Algorytm ma wczytywać z klawiatury wartości dwóch liczb, obliczać sumę tych liczb i wyświetlać jej wartość na

Bardziej szczegółowo