W numerze: ota my l. Ju nied ugo nowe samochody w salonach. Pozdrowienia. Nowe technologie. Wiersz o naszej szkole. Palenie! Humor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: ota my l. Ju nied ugo nowe samochody w salonach. Pozdrowienia. Nowe technologie. Wiersz o naszej szkole. Palenie! Humor"

Transkrypt

1 UWAGA!!! UWAGA!!! Wszystkich ch tnych do wspó pracy przy gazetce szkolnej GAJDAPIS prosimy o kontakt z redakcj, b o zg oszenie si do Pani Justyny Paliwody. ota my l Bogaty - to nie ten, kto ma du o pieni dzy, lecz ten, kto mo e sobie pozwoli na ycie w ród uroków, jakie roztacza wczesna wiosna. Marzec - Kwiecie 2010 Nr 5 (91) Redakcja gazetki szkolnej przypomina o mo liwo ci pisania pozdrowie Wystarczy skorzysta z naszego maila wrzuci je do naszej skrzynki obok sklepiku W numerze: Ju nied ugo nowe samochody w salonach Pozdrowienia Nowe technologie Wiosna! cieplejszy wieje wiatr Wiosna! znów nam uby o lat Wiosna, wiosna w ko o, rozkwit y bzy! piewa skowronek nad nami Drzewa strzeli y p kami Wszystko kwitnie w ko o, i ja, i Ty. Wiersz o naszej szkole Palenie! Humor Opracowanie graficzne i sk ad: Halowe Mistrzostwa Powiatu w Lekkoatletyce

2 28 stycznia 2010 roku w halach sportowych Zespo u Szkó nr 1 i Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych w Redzie odby y si Halowe Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Lekkoatletyce Szkó Ponadgimnazjalnych. W zawodach wzi o udzia ponad dwustu zawodników ca ego Powiatu Wejherowskiego. Zawody by y rozgrywane w pi ciu konkurencjach: bieg na 30 metrów, pchni cie kul, skok wzwy, skok w dal z miejsca, bieg na 600 metrów dziewcz t i 1000 metrów ch opców. Reprezentacja szko y dziewcz t i ch opców zosta a wy oniona podczas szkolnych eliminacji, które odby y si 12 stycznia na sali gimnastycznej, na ul. Dworcowej. Nasz szko reprezentowa y nast puj ce dziewcz ta: Anna Bujak kl. III TEa, Joanna Potrykus kl I TO, Patrycja Lewandowska kl. III TT, Joanna Szala kl. II TE, Daria Bu an kl. I TEa, Angelika Gustke kl. II TO, Joanna Fryca, kl. II TE, Maja Olszewska kl. I TT, Beata Szreder kl. I B, Angelika Gosz. kl. I TH, Justyna Bryla kl. II TE. Reprezentacja ch opców: Mateusz Piewiak kl. IV TI, Piotr Grabowski kl. II TI, Karol Walder kl. II TI, Jakub Baranowski kl. II C, Przemys aw Rewi - ski kl. II C, Marcin Skierka kl. I TEa, Karol wierkacz kl. I TI, Tomasz Muller kl. II E, Bartosz Mazgaj kl. I TT. Ca a reprezentacja walczy a z wielkim zaanga owaniem o ka dy centymetr, o lepszy czas. Nasz dorobek medalowy: I miejsce w skoku w dal ch opców zdoby Mateusz Piewiak z kl. IV TI z wynikiem 2,90cm! II miejsce w skoku wzwy wywalczy a Beata Szreder z kl. I B z wynikiem 1,50 cm. III miejsce w biegu na 600 metrów wybiega a Maja Olszewska z kl. I TT z wynikiem 1:51s. Medalistom serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesów sportowych. Str. 2 - Od dzi b dziemy liczyli na komputerach! - oznajmi a nauczycielka - Wspaniale! Znakomicie!! - ciesz si uczniowie. - No to kto mi powie, ile b dzie pi komputerów doda dwadzie cia jeden komputerów?... Do oddzia u banku w trakcie remontu wchodzi zdenerwowany klient i od drzwi ju krzyczy na dysponenta: - Co to jest, co to ma znaczy?! Pracownik banku nie wie co jest grane, jednak grzecznie podpytuje: - W czym mog pomóc? - Co to za remonty i malowanie? Po jak choler pomalowano ca y budynek? Pracownik: - Dzi ki temu nasza placówka wygl da adniej, schludniej, aby nasi klienci czuli si lepiej. Klient: - Mo e i tak, tylko tam przy bankomacie mia em zapisany na cianie numer PIN i za choler nie mog teraz wyp aci! Na ksi ycu l duje pierwsza ameryka ska, za ogowa ekspedycja. Nil Armstrong wychodzi ze statku, a tu nagle zza kamienia wyskakuje trzech go ci - Chi czyk, Rusek i Polak. - Jak to tak? - Amerykanin ma g upia min. Chi czyk: - Nas jest du o, brat podsadzi brata i jestem. Rusek: - Nasza agentura spisa a si na medal, i byli my szybsi. - No a Ty? - pyta Amerykanin Polaka. - Daj mi spokój, z wesela wracam... Str. 19

3 O naszej szkole w Wejherowie, Ka dy Wam z rado ci opowie! Nauczycieli fajnych mamy, I ch tnie z nimi rozmawiamy. Po rodku na najwy - szym miejscu podium Mateusz Piewiak Pani Ewelina u miechem swym czaruje. Pani Klimczak bez przerwy artuje. Panowie WF-i ci przewroty wykonuj, A matematyczki kwadraty rysuj. Pani Ginter o ywno ci opowiada, A pani Pikulik wyposa enie kuchni bada. Pani Stawicka o mapach nam wyk ada, A pani Jastrz bska mówi, jak komputer posk ada. Na najni szym stopniu podium Maja Olszewska To tylko cz rady pedagogicznej, W naszej szkole jak e licznej. Nauczyciele nasi s tak e skorzy do pomocy, Mo esz dzwoni do nich w dzie i w nocy. Za miej si te czasami, Rozbawieni naszymi pomys ami. Wi c je li chcesz si z nimi przywita, Musisz do naszej szko y czym pr dzej zawita. Przy ulicy Dworcowej ona si mie ci, I wszystkich ch tnych na pewno pomie ci. Str. 18 Karolina Pechrat Beata Szreder ( z lewej) na drugim miejscu w skoku wzwy Justyna Litwin Str. 3

4 Szukasz modnych spodni na wiosn i lato? Rok 2010 zapowiada kontynuacj trendów z poprzednich sezonów. B dziemy wi c mie i d insowe rurki, i szerokie "alladynki", i modne spodnie w m skim stylu. Które wybra? Ju po raz jedenasty 3 marca 2010r. w ZSP nr 3 w Wejherowie uczniowie przyst pili do mi dzynarodowego egzaminu Cambridge, który sprawdzi ich praktyczn wiedz z zakresu przedsi biorczo ci. Wyniki b znane w czerwcu. Egzamin polega na tym, e uczniowie dostaj studium przypadku angielskiej firmy funkcjonuj cej w rzeczywisto ci gospodarczej szkolnej w Anglii i na bazie w asnych do wiadcze maj odpowiedzie na pytania, rozwi za problemy, podzieli si do wiadczeniami w ró nym zakresie. Dotyczy to zarówno finansów m odzie owego miniprzedsi biorstwa jak równie badania rynku, relacji mi dzy ludzkich w miniprzedsi biorstwie. Im wi cej do wiadcze wasnych przelej na papier tym ocena jest wy sza z tego egzaminu. Fragment wywiadu z Pani dyrektor K. Radziak dla TTM Zdaniem wi kszo ci uczniów egzamin by na wysokim poziomie. Przewa a liczba zada trudnych, potrzebuj cych odrobin wi cej skupienia ni do pozosta ych. Jednak e nauczyciele prowadz cy panie: Magdalena Pob ocka - Zwara oraz Urszula K ósek na tyle dobrze przygotowa y swoich uczniów, e aden z nich nie pozostawi zada bez odpowiedzi. Od jedenastu lat dzia aniom m odych ludzi patronuje Regionalna Izba Przemyowa w Wejherowie. W tegorocznym egzaminie uczestniczy o 28 uczniów z 2 klas oraz 3 miniprzedsi biorstw. Klas 2TT reprezentowa o 6 osób, natomiast klas 2TE 22 osoby. Certyfikat Cambridge jest za wiadczeniem, e uczniowie nabyli praktyczn wiedz prowadzenia miniprzedsi biorstwa ju w szkole, wi c po prostu ich szanse na rynku zwi kszaj si w sposób znacz cy. Anita Rumpczyk Trencz to idealne wiosenne nakrycie na kapry i zmienn wiosenn pogod. Jest bardzo kobiecy pi knie podkre la kobiec sylwetk, zaznaczaj c tali przewi zanym w niej pasem, a tak e uwidaczniaj c ramiona, dekolt i szyj, które mo emy uwidoczni podnosz c w ko nierz trencza lub przewi zuj c na szyi apaszk. Nie ruszamy si bez niej na krok, mamy w niej swój ma y wiat, a m czy ni wci próbuj zrozumie jej fenomen - torebka, najlepsza przyjació ka ka dej kobiety. Du e torby nigdy nie wychodz z mody! W tym sezonie one wyj tkowo widoczne na ulicach. Worki, teczki, oversizowe kopertówki... S nie tylko pakowne i pomieszcz ca y niezb dnik ka - dej kobiety ale stanowi tak e atrakcyjny dodatek b cy idealnym dope nieniem ka dego stroju. Magda Caban Str. 4 Str. 17

5 Nasta a kalendarzowa wiosna. Czas wi c na wiosenne zmiany w swojej garderobie. Zimowa tonacja jak i fasony odchodz powoli w zapomnienie. Tej wiosny na czasie s zdecydowane i odwa ne kolory w swoich jaskrawych odcieniach. Pe na gama soczystych barw, które pobudz nas do ycia niczym wiosna ca ro linno. T-shirt jest niezb dnym elementem naszej garderoby. Jest wygodny i jako jedyny potrafi wprost wyrazi nasze podej cie do wiata - zabawnym napisem, b nietypow grafik. Aby wygl da modnie w nadchodz cym sezonie wystarcz dobrze dobrane d insy, najlepiej proste w kroju biodrówki, balerinki i najwa niejsze - koszulka z nadrukiem! Jak to w modzie bywa, obok trendu na bardzo wysokie szpilki istnieje inny, równoleg y na buty p askie, bez obcasa. Mo emy wybiera spo ród balerinek w pop arart owe wzory, takie jak te marki HEGO S z wzorem imituj cym wydruk z gazet, czy te marki IRREGULAR CHOICE w czarne groszki i z futrzan lamówk. Inn ciekaw propozycj dost pn na polskim rynku s buty ze sklepu VintageShop.pl o obrazuj cych nazwach: Rzymianki stylizowane na buty w jakich chodzi o si w antycznym Rzymie, Japonki - po czenie klasycznych japonek z modnym kominem okalaj cym kostk, czy seksowne Panterki w zwierz cy wzór, a tak e klasyczne. Trendy sezonu to nie tylko kreacje i kolorystyka, ale równie dodatki. A one, tak jak nic innego, mog zmieni ca stylizacj. Tego lata najmodniejszym dodatkiem s kokardy Nasi uczniowie w bie cym roku szkolnym wzi li udzia w kolejnej edycji Konkursu informatycznego INTERSIE. Konkurs obejmowa nast puj ce zagadnienia: - Obs uga systemów operacyjnych serii Windows. - Mo liwo ci systemów operacyjnych Linux - Wykorzystanie oprogramowania biurowego - Obs uga komputera - Mo liwo ci i zagro enia w wykorzystaniu sieci Internet Po eliminacjach szkolnych wy oniona zosta a czteroosobowa grupa uczniów z klasy 3TI do udzia u w pierwszym etapie internetowym, którym by test wiedzy wykonywany na stronie WWW organizatora. Do drugiej rundy awansowa o troje z nich. Na pocz tku grudnia odby a si druga runda. Nale o rozwi za kolejny test drog elektroniczn. Efektem tej rywalizacji by awans Oskara Paw o- wicza i Micha a Lisa z klasy 3 TI do fina u wojewódzkiego konkursu. Odby si on 05 marca 2010 roku w Zespole Szkó czno ci w Gda sku. Tym razem rywalizowa o ze sob 34 uczniów wy onionych w poprzednich etapach z grupy 580 uczestników. Nale o rozwi za 10 zada przy pomocy komputera. Najlepsza trójka otrzyma a nagrody rzeczowe i awansowa a do fina u krajowego olimpiady. Wysokie VI miejsce zaj nasz ucze Micha Lis. Gratulujemy!!! awomir ebrowski W dniu r. Dwie uczennice naszej szkoy: Anna Gwizda a z klasy I TO i Karolina Rost z klasy II TE uczestniczy y w finale 3 edycji Olimpiady Bezpieczne i przyjazne Pomorze, która odby a si w Gda skiej Wy szej Szkole Humanistycznej. Dziewczyny zaprezentowa y projekty asnego autorstwa koordynowane przez mgr Ewelin Lawer - Westa. Uplasowa y si na wysokich miejscach; Anna Gwizda a - IV miejsce, Karolina Rost - V miejsce. W pierwszym etapie konkursu bra o udzia uczniów z 39 szkó, w drugim etapie osoby, a do fina u przesz y 24 osoby w tym nasze uczennice. Techniczn stron projektów zaj li si Sylwester Arendt z klasy IV Ti, Rafa Podolski z klasy VI Ti oraz Marta Czerwionke z klasy I Te. Str. 16 Str. 5

6 Nowe BMW serii 5! Pierwszy na wiecie odtwarzacz Blu-Ray 3D Samsung wprowadzi na rynek pierwszy na wiecie odtwarzacz Blu-ray 3D - model Samsung BD-C6900 certyfikowany przez Stowarzyszenie Blu-ray Disc Association i nagrodzony tytuem Best of Innovations Awards podczas tegorocznych targów CES w Las Vegas. To urz dzenie stanowi symboliczny pocz tek nowej ery domowej rozrywki Full HD 3D. Samsung BD-C6900 wszed na rynek ameryka ski w czwartek, 11 marca, poprzedzaj c europejsk premier urz dzenia. W Polsce, urz dzenie trafi do sprzeda y ju w kwietniu 2010 r. Dzi ki modelowi Samsung BD-C6900, fani domowej rozrywki mog po raz pierwszy cieszy si trójwymiarowymi filmami, wzbogaconymi o wielokanaowy d wi k przestrzenny w jako ci HD. Dodatkowo, dzi ki wbudowanej karcie Wi-Fi, urz dzenie pozwala na odtwarzanie filmów, muzyki czy zdj, znajduj cych si na innych urz dzeniach pod czonych do domowej sieci. Za po rednictwem odtwarzacza, mo na tak e korzysta z us ugi nawet, je li u ywamy telewizora innego producenta. Kilka newsów o BMW serii 5: Najnowsze bmw ma 4,90 metra d ugo ci a rozstaw osi stanowi 2,96 metra. B dzie nadal nam przypomina o swym przeznaczeniu jako sportowej limuzyny dla szefa". Wn trze tej limuzyny przypomina bardzo najnowsz wersj 5 GT. Wykonane w dynamicznym stylu, bardzo estetycznie z wieloma przyjemnymi detalami. Mile zaskakuje szeroka, rodkowa konsola, na której znajduje si centrum dowodzenia systemu idrive. Uwaga, w wersji 550i standardowo znajdowa si b dzie miobiegowy automat! Nowe BMW serii 5 to oczywi cie ród o technicznych udoskonale i najró niejszych patentów. Dost pny b dzie asystent parkowania, system umieszczonych z ty y jak i z przodu kamer, przekazuj cy obraz na centralny monitor, inteligentny tempomat, który zachowywa b dzie bezpieczny odst p mi dzy poprzedzaj cym nas autem a w razie nag ej sytuacji, pr dko wyhamuje auto, system kamer termowizyjnych, które podczas jazdy noc ostrzeg nas przed wszelkimi, ywymi istotami przy drodze. Najpopularniejszy, wed ug producenta ma sta si czterocylindrowy silnik diesla o mocy 184 KM wyposa ony w system Start Stop", zuywaj cy tylko 5 litrów oleju nap dowego na 100 km. Cena tej wersji to ok z. Dla mi ników mocnych wra BMW oferuje flagowy model 550i wyposa ony w V8 o mocy 407 KM. Za t przyjemno trzeba jednak zap aci ok z. Anna Kierznikiewicz Str. 6 Str. 15

7 Cyfrowy magnes na lodówk Oto nowe Audi A1! Kilka ciekawych informacji o nowym Audi A1: Najmniejsze audi mierzy 3,95 m, czyli ca kiem sporo jak na swój segment. Szeroko nadwozia to 1,74 m, a wysoko - 1,42 m. Podstawowym silnikiem b dzie do adowany 1,2 TFSI o mocy 86 KM i momencie obrotowym 160 Nm. Motor sprz gany b dzie z pi ciostopniow, r czn skrzyni biegów. Pr dko maksymalna to 179 km/h, samochód zu ywa ma rednio 5,1 l paliwa na 100 km. W ofercie b dzie równie siedmiostopniowa, zautomatyzowana, dwusprzeg owa przek adnia S-tronic (w takim zestawieniu samochód rozp dza si do 100 km/h w 9,1 s.). Nowe audi wyposa one b - dzie w system DS (elektroniczn blokad dyferencja u), który do minimum zredukowa ma zjawisko podsterowno ci i zapewni dobr trakcj podczas przyspieszania. Na li cie wyposa enia dodatkowego znalaz si równie rozbudowany system audio sygnowany logiem Bose (465 Watt) i nawigacja satelitarna. Klienci b te mogli doposaswoje A1 w system obs u- gi multimediów MMI i panoramiczny dach. Komunikacja to podstawa naszego ycia i codziennych relacji mi dzyludzkich zw aszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jeste my stale zabiegani i mamy tak wiele do przekazania innym. By mo e dobrym sposobem na zostawienie wiadomo ci domownikom jest przyklejenie karteczki na drzwiach lodówki, jednak yjemy w XXI wieku, dlatego warto skorzysta z dobrodziejstw wspó czesnej techniki. ród nowo ci na rynku gad etów znale mo na cyfrowy magnes na lodówk Digital Video Memo. Urz dzenie zosta o wyposa one w pod wietlony diodami LED ekran LCD o przek tnej 1,5 cala oraz kamer wideo, która umo liwi nagranie 30-sekundowej wiadomo ci wideo. Ca mierzy 6,5 x 6,5 x 2 cm i zasilana jest wbudowan bateri, któr mo na adowa poprzez port USB. Gad et zosta zaprojektowany w taki sposób, aby by jak najprostszy w obs udze jeden przycisk s y do nagrywania, a drugi do odtwarzania wiadomo ci. Mo liwo ci Digital Video Memo ograniczone s do nagrania pojedynczej wiadomo wideo. Cena: 169 z otych. Anna Kierznikiewicz Str. 14 Str. 7

8 Nie, palenie nie jest m skie. Facet, który nie potrafi si powstrzyma od kolejnego papierosa, pokazuje swoj abo, a m czyzna z impotencj spowodowan przez palenie tak e nie jest tym m czyzn, którego by sobie yczy y kobiety. Jakie pytanie stawia sobie prawie ka da kobieta od dziecka? Zastanawia si : czy jestem pi kna? Niekoniecznie chodzi tu tylko o element fizyczny, ale nietpliwie jest on - nawet je li nie najwa niejszy - to przynajmniej najbardziej kojarz cy si z kobiecym pi knem. A uroda marnieje od papierosowego dymu. Po pierwsze skóra. Znaczne zwi kszenie liczby wolnych rodników przypiesza proces starzenia i do tego ma dzia anie rakotwórcze. Papierosy zaburzaj równie mikrokr enie w skórze, przez co skóra palaczek staje si z czasem szara i zwiotcza a. Papierosy s dwa razy bardziej zdradliwe ni ce. Z bada wynika, e skóra palaczy jest niemal trzy razy starsza ni osób niepal cych w tym samym wieku. Pozbawiona dostatecznej dawki tlenu, szybko staje si coraz mniej spr ysta, pozbawiona blasku i zgrubia a. Str. 8 Paradoksem i mieszno ci jest, e kobiety potrafi z jednej strony pali - czyli wydaje si, e kwestia wygl du jest dla nich nieistotna - a z drugiej wydawa pieni dze na kremy do piegnacji skóry. Ale z tego samego, cytowanego przed chwil ród a, dowiemy si, e dobre preparaty do piel gnacji nie na wiele si zdadz, poniewa dzia aj jedynie zewn trznie. Wobec zmian w g bi naskórka spowodowanych paleniem, nawet kosmetyki z najwy szej pó ki pozostaj bezsilne. A co oprócz skóry? Dnia 19 marca 2010 r. w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie odby si VII Konkurs Prezentacji Multimedialnych Powiatu Wejherowskiego pod has em: Pi kno natury naszego powiatu. W rywalizacji wzi o udzia 8 prac. Po d ugich obradach jury wy o- ni o nast puj cych zwyci zców: I miejsce: Marta Czerwionke, Violetta Chrabkowska; ZSP3 w Wejherowie II miejsce: Mateusz Paczoska, Micha Pryczkowski; ZSP2 w Wejherowie III miejsce: ukasz Pardo, Grzegorz Stelki ski; ZSP2 w Wejherowie wyró nienie: Dawid P ocharczyk i Krzysztof Tutkowski; ZSP4 w Wejherowie. O konkursie dowiedzia my si od p. Jastrz bskiej - Radke, która uczy nas TI. Zwyci ska praca mia a by wycieczk po wszystkich miejscowo ciach powiatu wejherowskiego, zach caj do zwiedzenia najpi kniejszych zak tków naszej Ma ej Ojczyzny. Pomys wzi si z ycia - cz ste wycieczki rowerowe, fotografie odwiedzonych miejsc i wiedza na ich temat pos y za materia do pracy. Przeszkody techniczne nie zniech ci y nas, lecz wzmocni y i poprowadzi y do zwyci stwa. Marta Czerwionke Dnia 31 marca 2010 roku odby si w ZSP Somoninie konkurs na najciekawsz aran a- cj sto u wielkanocnego. Wzi li w nim udzia uczniowie z naszej szko y oraz ze szkó w Sierakowicach, Przodkowa, Rusocina, Gda ska oraz Somonina. Rywalizacja by a du a mi dzy szko ami, a w efekcie pracy uczniów powsta o 6 pi knych sto ów wielkanocnych. Uczniowie mieli 2 godziny na przygotowanie swojego sto u. Komisja sk adaj ca si z przedstawicie bran y gastronomicznej ocenia a, w ciwy dobór nakrycia, projekt karty menu, dobór zastawy sto owej, szk a oraz innych elementów na stole. Oceniana by a pomys owo, twórczo aran acyjna sto u, wygl d zewn trzny. Jury mia o ci ki orzech do zgryzienia, gdy uczniowie w yli du o serca i pracy w przygotowanie dekoracji sto u wielkanocnego. Uczniowie musieli si nie lada napracowa, aby zrobi co, co wpad oby w oko ka demu. Ka dy stó wyró nia si barw, karmenu, nakryciem. Uczniowie naszej szko y, z klasy III TT Patryk Bietzke, Mateusz Stochaj oraz Piotr Hebel zdobyli I miejsce w konkursie. Serdecznie zwyci zcom gratulujemy! Violetta Ginter Str. 13

9 24 marca uczennica klasy III TEa Karolina Kraska zaj a I miejsce w V Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Prawach Konsumenta ABC praw konsumenta w wietle przepisów Unii Europejskiej" przebiegaj cym pod patronatem Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gda sku. Irena Janiszewska Dalej czytamy: To samo dotyczy paznokci, w osów oraz z bów. U palaczy paznokcie s zazwyczaj rozdwojone, z poszarpan i po - p ytk. Jedynym sposobem na ich zatuszowanie jest manikiur mocnym, kryj cym lakierem ( w przypadku panów nawet manikiurzystki nie na wiele si zdaj ). osy zazwyczaj s pozbawione blasku i spr ysto ci (skutek nadmiernego wysuszania), a z by No w nie, w przypadku z bów sytuacja jest jeszcze nieco bardziej skomplikowana. 25 marca w IX Mi dzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Prawach Konsumenta indywidualnie I miejsce zdoby y Natalia Wick w klasyfikacji zasadniczych szkó zawodowych oraz Anna Westphal w klasyfikacji szkó rednich. Anna Westphal i Anna Plichta uzyska y I miejsce w rywalizacji zespo owej. Irena Janiszewska Kobieta powinna by pachn ca, je li nie naturalnymi feromonami, to perfumami, a w ostateczno ci by neutralna zapachowo, a nie mierdzie! Jest to smród - zgodzi si z tym zapewne nawet wi kszo palaczek, które po papierosie wyci gaj z torebki gum do ucia oraz co, eby si spryska zauszaj cym zapachem. Tyle, e skuteczno tego zag uszania jest ograniczona. Kobieta zaci gaj ca si dymem nie wygl da adniejesz jaka taka ostra, z a. Wiele osób na pewno, by z tym polemizowa o. Jaka wi c chcesz by? adna, subtelna i pachn ca czy pomarszczona, ordynarna i mierdz ca? Seksowna czy obrzydliwa? Dnia 30 marca 2010 roku odby si szkolny konkurs gastronomiczny, b cy wst pnymi eliminacjami do reprezentowania Szko y w Mi dzyszkolnym Konkursie Kulinarnym organizowanym w Gda sku. Wzi o w nim udzia 10 uczniów z klas o zawodzie kucharz ma ej gastronomii, którzy w parach przygotowywali danie g ówne i deser. Temat konkursu brzmia Literacka Kuchnia. Uczniowie zag biaj c si w wiat literatury, odkryli w niej wyj tkowe receptury, opisy potraw i przygotowali wspania e potrawy. Zwyci zcami konkursu a zarazem reprezentantami naszej Szko y zostali Radoaw Kobiela i Sylwia Szymich z klasy 2c oraz Krzysztof Miotk z klasy 2c z Adamem Stromskim z klasy 1c. Zwyci zcom gratulujemy i yczymy powodzenia na kolejnym etapie konkursu. Str. 12 Violetta Ginter Str. 9

10 Dla Pani Litwintrenerki dru yny sprawnych inaczej siatkarek z kl. IV TE b Gor ce buziaki dla Edwarda z IV TE b Pozdrowienia dla Mateusza Sojcy od Anna Anne z I TO Ca uski dla Tabeli z II TO od ch opaka Magdy z II TO Pozdrowienia dla Szymka Bu an Dla Ciebie s odka Justyno z I TE a Wielbiciel Magnus, te pozdrowienia s dla Ciebie. Nie wyje aj ;( Angelika Grze ku! lemy gor ce pozdrowienia ze szko y. T sknimy :* S. i J. (Ty wiesz kto ) Pozdrowienia dla mistrzowskiej kl. II TO!! Od waszych pos usznych potomków z I TO! Wielbimy Was i pragniemy by takiej jak WY! I TO Pozdrowienia dla dziewczyn z kl. II TO :) Jaskó jeste super! Pozdrowienia dla ca ej klasy III TE b Str. 10 Pozdro dla Gosi, Asi, Natalii z I TO Od kolegów Pozdrowienia dla ch opaków z IV TI Klub Szalonych Dziewic (II TO) Pozdro dla wszystkich zwariowanych wariatek dla których mijest najwa niejsza To dla Ciebie pisz ten krótki list, odpisz je li chcesz! Pozdrowienia dla Grzesia i Dominiki, najlepsze yczenia z okazji narodzin dziecka ;) Buziam Ci Aniu Skibo Predtor Pozdro od Olafa dla Patrycji :* Kiedy ostatnio by w szkole, to by o w pierwszym semestrze to ba am si, e zgubi am Twoj Drug twarz jakby mask. Patrycja T. III TEa Dla Mateusz Byczkowskiego z IV TI od wielbicielki z I TE b :** Dla super pani Komorowicz od I TO Dla Szymona dzi cio a z IV TI od dziewczyny z I TO (wiesz jakiej) Gor co pozdrawiam Andrzeja Szwed :* Zakochana Dla Darii Bu an z I TE a Dzi kuje :* Wielbiciel Pozdrowienia prosimy wrzuca do skrzynki obok sklepiku w szkole na ulicy Budowlanych. B na bie co ukazywa y si w gazetce. Pozdrawiamy wszystkich czytelników. Redakcja Str. 11

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION FUNDACJA M ODZIE OWEJ PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006 stycze grudzie 2006 Dzie przedsi biorczo ci III edycja "Dnia przedsi biorczo ci" odby a si 15

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Anna Jupowicz-Ginalska Spo eczna Akademia Nauk, Oddzia w Warszawie Efektywna promocja

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

In ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jakoœæ tworzonym aplikacjom

In ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jakoœæ tworzonym aplikacjom In ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jakoœæ tworzonym aplikacjom Autorzy: Bogdan Bereza-Jarociñski, Boles³aw Szomañski ISBN: 978-83-246-1948-1 Format: 158 235, stron: 328 Twórz rozwi¹zania najwy szej

Bardziej szczegółowo

nr 3 (81) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo Zgoda na leczenie protetyczne Niebezpieczny pacjent w gabinecie Wybieramy mikroskop

nr 3 (81) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo Zgoda na leczenie protetyczne Niebezpieczny pacjent w gabinecie Wybieramy mikroskop nowy dwumiesięcznik www.nowygabinet.pl magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo nr 3 (81) 2015 r. ISSN 1644-4892 Nowo ci IDS 2015 Zgoda na leczenie protetyczne Wybieramy mikroskop Niebezpieczny pacjent

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu:

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu: LISTOPAD 2011 CZERWIEC 2011 Rynek pracy w branży IT w Polsce RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW Kariera w IT 2012 PRACA.COMPUTERWORLD.PL Partnerzy raportu: WRAPORCIE KARIERA W IT 2012 UCZELNIE 4

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Stanisław Tymiński TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Od czasu wyjazdu z Polski na wakacje w czerwcu 1969 roku moje ycie wielokrotnie przesz o w asne oczekiwania i los wyznaczy mi zadanie, przed

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby

Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby Katowice 2011 KOMITET WYDAWNICZY: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora

FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora Autor: Miko³aj Rylski ISBN: 978-83-246-2109-5 Format: A5, stron: 184 Uwolnij swoje zyski! Poznaj: fakty i mity na temat rynku FOREX emocje

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

NIE DAJMY SERCU PRZESTA BI!

NIE DAJMY SERCU PRZESTA BI! 1 oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek Prezes Zofia Korzeniecka-Podrucka Fundacja Ksi dza Orione Czy my Dobro Prezes ks. Janusz Nowak FDP Numer 2/2011r. NIE DAJMY SERCU PRZESTA BI! Ks. Janusz

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo