KOSZTORYS INWESTORSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS INWESTORSKI"

Transkrypt

1 KOSZTORYS INWESTORSKI Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Zabez pie cze nie osuwiska w ciągu drogi gminnej nr L w km m w m. Godziszów Drugi Droga gminna nr L Adres: Godziszów Drugi Polska Inwestor: Adres: Wykonawca: - Adres: Sporządził: Sprawdził: - Stawka robocizny: Gmina Godziszów Godziszów Trzeci Godziszów Polska dr inż. Robert Wardęga 14,29 zł Poziom cen: I kwartał 2013 r. Narzuty: Kp= 64,70%(R+S) Kz= 7,00%(M) Z= 11,50%(Kp+R+Kp+S) Data opracowania r. Wartość kosztorysu: Podatek VAT (VAT) = 23%WK W artość końcowa kosztorysu: 0,00zł 0,00zł 0,00z ł Słownie zero zł zero gr Inwestor Wykonawca

2 1 DROGA GMINNA L - km m 1.1 Roz biórka ele me ntów dróg, roboty prz ygotowawcze, wycinka zieleni KNNR Roboty pomiarowe ha 0,300 M Drut stal.okrągły miękki śred.0,5-0,8 mm Słupki iglaste niekorowane śred mm kg 55, ,00000 m3 0,20000 S Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 2, KNNR Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni - oczyszczenie uszkodzonej skarpy S Spycharka gąsienicowa 100 KM m-g KNR Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 40 cm ha 0, , , ,43000 S Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0, KNNR Demontaż istniejących barier drogowych stalowych 2, KNNR Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej 0, KNR-SEK Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na głębokość 5 cm z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samochodem samowyładowczym o ładowności 5,0-10,0 t m 15,000 m 50,000 m 20, m2 1,28000 S Frezarka drogowa m-g 1, ,860

3 S Samochód samowyład.5-10 t (1) m-g 3, KNNR R Robocizna 0,46300*1, KNNR Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm Krotność=1,25 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm m2 278,000 r-g 0, ,20300 S Spycharka gąsienicowa 100 KM m-g 0,00790 S Zrywarka przyczepna m-g 0, W ykonanie wykopów KNNR Roboty ziemne (wykopy pod stopnie, dreny, usunięcie warstwy gleby) wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. 0,24300 S Koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 0,10620 S Samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 0, KNNR Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.grunt I- IV Krotność=9 S Samochód samowyładowczy do 5 t 0,02900*9 1.3 Dre naż, warstwa odsączająca i zasypka drenażu, re profilacja rowów KNR Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich - pod studnie drenarskie (2 szt.) m2 278,000 m ,000 m ,000 m-g 0, , Pospółka-kruszywo nienormowane m3 0,18300 M Materiały pomocnicze % 2, KNR Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich - pod drenaż m2 1,280 m2 45,200

4 0, Pospółka-kruszywo nienormowane m3 0,12200 M Materiały pomocnicze % 2, KNNR Studzienki rewizyjne o średnicy wewn. 400 mm. 2, Pospółka-kruszywo nienormowane m3 0,20000 M Uszczelki szt. 2,00000 M 4 M T rzony studzienki,rura karbowana trójdolotowa Kinety - podstawy studzienki z tworzyw sztucznych szt. 2,000 m 1,05000 szt. 1,00000 M Materiały pomocnicze % 2,50000 S Samochód skrzyniowy m-g 0, KNNR Pokrywy nastudzienne żelbetowe o średnicy 400 mm 2, Pokrywy nadstudzienne żelbetowe szt. 1,00000 M Materiały pomocnicze % 1, KNNR Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - fundament pod pokrywy betonowe studni (2 szt) 7,78000 M 3 M 4 M Beton zwykły z kruszywa naturalnego Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii Deski iglaste obrzynane gr mm,kl.iii Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane szt. 2,000 m3 0,600 m3 1,05000 m3 0,09500 m3 0,01750 m3 0,00900 M Materiały pomocnicze % 2,50000 S Samochód skrzyniowy m-g 0, KNNR Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk 0, Rury PVC kanal.zewn.kielichowe z uszczelką m 585,900 m 1,02000 M Materiały pomocnicze % 2,50000 S Samochód skrzyniowy m-g 0,01040

5 1.3.7 KNR Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem średnioziarnistym 2, Piasek średnioziarnisty m3 1,22000 M Materiały pomocnicze % 2, KNR Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem gruboziarnistym 2, Piasek gruboziarnisty m3 1,22000 M Materiały pomocnicze % 2, KNR Obsypka rurociągu dowiezionym żwirem 2, Żwir sortowany m3 1,22000 M Materiały pomocnicze % 2, KNR Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 1, KNNR m3 4,550 m3 12,450 m3 31,100 m3 54,100 Wylot drenu z betonu szt. 2, Lepik asfaltowy stosowany na gorąco 25,60000 kg 7,48000 M Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,09000 M Kamień łamany do bud.dróg i obiektów inż. m3 0,10000 M Gruz m3 0,30000 M 6 M 7 M Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" Beton zwykły z kruszywa naturalnego Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii t 0,03000 m3 0,44000 m3 0,03000 M Woda m3 0,21000 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm 0,31200 m 108,000

6 KNNR Ręczne wykopy liniowe pod rowy (na powierzchni 52.0 m2) 2, Prze pusty pod zjazdami KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe - grunt stab. cementem Grunt stab. cementem Rm = 2,5 MPa (chudy beton) M Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii m3 21,850 m3 3,000 17,90000 m3 1,05000 m3 0,01600 M Woda m3 0,10000 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 40 cm 2, Lepik asfaltowy stosowany na gorąco m 15,000 kg 1,99000 M Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,00230 M Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" t 0,00130 M Woda m3 0,00100 M Rura betonowa typ "C" o przekroju kołowym, ze stopką łączona na zakład, z betonu klasy B-20 fi 400 mm m 1,03000 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm M 3 M Lepik asfaltowy stosowany na gorąco Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii szt. 6,000 11,50000 kg 5,95000 m3 0,37000 m3 0,03100 M Woda m3 0,10000 M Materiały pomocnicze % 0, Koryto wraz z profilowanie m i zagęszczeniem podłoża

7 1.5.1 KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego (pod nawierzchnie drogi gminnej i zjazdów) 0, Woda m3 0,00460 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Spycharka gąsienicowa 75 KM m-g 0,00400 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m2 326,000 m-g 0,00410 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, Roboty drogowe KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. T rasa dróg w terenie równinnym Słupki iglaste niekorowane śred mm km 0,079 56,00000 m3 0,11000 S Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1, KNNR Dolna warstwa warstwy mrozoochronnej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 0, Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,24600 M Woda m3 0,01000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m2 278,000 m-g 0,00240 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNNR R Robocizna 0,00470*1,5 M 3 Górna warstwa warstwy mrozoochronnej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m Piasek do nawierzchni drogowych 0,12300*1, Woda 0,00500*1,5 r-g 0,00705 m3 0,18450 m3 0,00750 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/ 100KM 0,00200*1,5 S Walec statyczny samojezdny 0,00410*1,5 m-g 0,00300 m-g 0,00615

8 1.6.4 KNNR Warstwa mrozoochronna na zjazdach, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 0, Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,24600 M Woda m3 0,01000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m2 48,000 m-g 0,00240 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNR-O Warstwa separująca z geowłókniny m2 244,000 0, Szpilki z prętów stalowych szt. 0,07000 M Geowłóknina separująca m2 1,06000 M Materiały pomocnicze % 2,00000 S Spycharka gąsienicowa 74kW (1) m-g 0,00200 S Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0, KNNR Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm 0, Kruszywo mineralne łamane niesortowane m2 48,000 t 0,53000 M Woda m3 0,02500 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m-g 0,00470 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNNR Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 0, T łuczeń t 0,42400 M Woda m3 0,02000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m2 278,000 m-g 0,00370 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNNR Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15t m2 278,000

9 R Robocizna 0,03120*1, Mieszanka mineralno- asfaltowa 0,09740*1,75 r-g 0,05460 t 0,17045 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny 0,00580*1,75 S Walec statyczny samoj.ogumiony 0,00580*1,75 S Samochód samowyładowczy 10-15t 0,01240*1,75 S Rozkładarka mas bitumiczn.4 m 0,00580*1, KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.t ransport mieszanki samochodem samowyład.5-10t m-g 0,01015 m-g 0,01015 m-g 0,02170 m-g 0, , Mieszanka minasfaltowa,grysowo-żwir.cz.zm m2 186,000 t 0,14620 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny m-g 0,01020 S Walec statyczny samoj.ogumiony m-g 0,01020 S Samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 0,02570 S Rozkładarka mas bitumiczn.4 m m-g 0, KNNR R Robocizna 0,03990*1,25 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.t ransport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Mieszanka minasfaltowa,grysowa,zamknięta 0,10200*1,25 m2 464,000 r-g 0,04988 t 0,12750 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny 0,00750*1,25 S Walec statyczny samoj.ogumiony 0,00750*1,25 S Samochód samowyładowczy 5-10 t 0,01800*1,25 S Rozkładarka mas bitumiczn.4 m 0,00750*1, KNNR anlogia Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem m-g 0,00938 m-g 0,00938 m-g 0,02250 m-g 0,00938 m2 48,000

10 1, Piasek uszlachetniony m3 0,08180 M 3 M Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" Kostki brukowe z betonu 8 cm, szare t 0,01170 m2 1,02000 M Woda m3 0,02700 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Wibrator powierzchniowy m-g 0, KNNR Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo- piaskowej 0, Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,01950 M 3 M 4 M 5 M Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" 22200SIB Krawężniki drogowe wibroprasowane o wymiarach 100x30x15 cm, lekki Beton zwykły z kruszywa naturalnego Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii m 59,000 t 0,00390 szt. 1,02000 m3 0,02080 m3 0,00060 M Woda m3 0,01360 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Pobocza z klińca kamiennego, kruszywo rozścielane mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 0, Kliniec kamienny 0/31.5mm m3 0,24600 M Woda m3 0,02000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.88kw/120k M m2 161,000 m-g 0,00470 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNNR Dolna warstwa nawierzchni drogi technologicznej z tłucznia,grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm 0, T łuczeń kamienny łamany, 0-63 mm m2 255,000 t 0,46400 M Woda m3 0,02000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,04230

11 KNNR Górna warstwa nawierzchni drogi technologicznej z klińca,grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm 0, Kliniec kamienny niesortowany 0-31,5 mm m2 255,000 t 0,46400 M Woda m3 0,02000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0, Urz ądzenia be zpie cz eństwa KNNR Bariery ochronne stalowe SP-06 m 69,000 1, Bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0,02400 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Zakończenia barier ochronnych stalowych SP-06 2, Bariery drogowe stalowe ocynkowane m 10,000 t 0,02400 M Materiały pomocnicze % 0, Pale CFA 2.1 Analiza własna Wykonanie pali żelbetowych z betonu C30/37 typu CFA 600 m zbrojonych HEB300 - wg opisu w PW i SST wraz z wywozem zwercin i próbnymi obciążeniami - 42 szt., 450 mb M PAL CFA 600 z betonu C30/37, zbrojony HEB300 3 Żelbetowy oczep 3.1 KNNR Deskowanie systemowe żelbetowej konstrukcji oczepu przy użyciu żurawia samochodowego 41x2 + 41x2 + 2*1,4 + 2*1,4=169,6 m 450,000 m 1, ,88100 M Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii Krawędziaki iglaste kl.ii (0) m2 169,600 m3 0,00020 m3 0,00000 M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,01800

12 S Deskowanie system.wielkowymiar m-g 0, KNNR Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy 20 mm- stal zgodnie z PW i SST Pręt okrągły żebrowany skośnie do zbrojenia betonu fi 20 mm (1,02*1000) t 3,868 27,20000 kg 1 020, M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 0,80000 S Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 4,80000 S Nożyce do prętów m-g 5,80000 S Prościarka do prętów automat. m-g 4, KNNR Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy 8 mm - stal zgodnie z PW i SST Pręt okrągły żebrowany skośnie do zbrojenia betonu fi 8 mm (1,006*1000) t 0,594 40,20000 kg 1 006, M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 0,80000 S Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 4,80000 S Nożyce do prętów m-g 5,80000 S Prościarka do prętów automat. m-g 4, KNNR Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą 0, Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 110,000 m3 1,02000 M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Pompa do betonu na sam.60m3/h m-g 0, KNNR Mocowanie (zbrojenie) na oczepie profili stalowych - blacha 12x400x400 t 0,317

13 Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 12,0 mm, walcowane na gorąco (wymiar 400x400x12mm - 21 szt.) (1,02*1000) 23,10000 kg 1 020, M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 0,80000 S Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 5,00000 S Nożyce do prętów m-g 6, KNNR Mocowanie (zbrojenie) na oczepie profili stalowych - rura okrągła RO 159x Rura stalowa b/s og.przezn.cz 159,0/ 5,6mm (1,02*1000) t 0,317 23,10000 m 1 020, M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 0,80000 S Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 5,00000 S Nożyce do prętów m-g 6, Mikropale kotwiące 4.1 Analiza własna Stałe kotwy gruntowe iniekcyjne 52/26 w rurze osłonowej, L=21 m - zgodnie z PW i SST, wraz z izolacją M Kotew gruntowa iniekcyjna52/26 w rurze osłonowej, L=21.0 m, wraz z izolacją 5 Nasyp z brojony ge osntetykiem 5.1 KNR-O Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami - wykonanie materacy szt. 21,000 m 1, , Geosiatki 20kN/m m2 1,04000 M Szpilki z prętów stalowych szt. 0,07000 M Kruszywo naturalne m3 0,36000 M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Spycharka gąsienicowa 74kW (1) m-g 0,00200 S Ciągnik kołowy (1) m-g 0,04000 S Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,08300 S Samochód skrzyniowy (1) m-g 0, KNR-O Wzmacnianie powierzchni skarp siatkami antyerozyjnymi m ,000 m ,000

14 0, Siatka antyerozyjna m2 1,30000 M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Spycharka gąsienicowa 74kW (1) m-g 0,00300 S Ciągnik kołowy (1) m-g 0,04200 S Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,08300 S Samochód skrzyniowy (1) m-g 0, KNNR Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm 0, Ziemia urodzajna (humus) m3 0,05200 M Nasiona traw kg 0,01200 m ,000 Wartość kosztorysu: Podatek VAT (VAT) = 23%WK W artość końcowa kosztorysu: 0,00zł 0,00zł 0,00z ł

15 ETO Nazwa Jm. Ilość Ce na je dn. [zł] W artość [zł] Robocizna r-g 4 234,22350 Raz em: 0,00z ł

16 ETO KMB Naz wa Jm. Grup a Ilość Ilość MI Ilość MW [zł] W artość [zł] Kotew gruntowa iniekcyjna52/ 26 w rurze osłonowej, L=21.0 m, wraz z izolacją PAL CFA 600 z betonu C30/ 37, zbrojony HEB Lepik asfaltowy stosowany na gorąco Pręt okrągły żebrowany skośnie do zbrojenia betonu fi 8 mm Pręt okrągły żebrowany skośnie do zbrojenia betonu fi 20 mm Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 12,0 mm, walcowane na gorąco (wymiar 400x400x12mm -21 szt.) Drut stal.okrągły miękki śred.0,5-0,8 mm Bariery drogowe stalowe ocynkowane m 21, ,00000 m 450, ,00000 kg 80, ,51000 kg 597, ,56400 kg 3 945, ,36000 kg 323, ,34000 kg 5, ,40000 t 1, , Szpilki z prętów stalowych szt. 762, , Kliniec kamienny niesortowany 0-31,5 mm Kruszywo mineralne łamane niesortowane t 118, ,32000 t 25, , T łuczeń t 117, , T łuczeń kamienny łamany, 0-63 mm t 118, , Piasek uszlachetniony m3 3, , Piasek do nawierzchni drogowych m3 81, , Piasek średnioziarnisty m3 5, , Pospółka-kruszywo nienormowane m3 6, , Kliniec kamienny 0/31.5mm m3 39, , Piasek gruboziarnisty m3 15, , Żwir sortowany m3 37, , Mieszanka minasfaltowa,grysowa,zamknięta Mieszanka minasfaltowa,grysowo-żwir.cz.zm t 59, ,16000 t 27, , Mieszanka mineralno-asfaltowa t 47, , Kruszywo naturalne m , , Kamień łamany do bud.dróg i obiektów inż. m3 0, , Gruz m3 0, , Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" 22200SIB Krawężniki drogowe wibroprasowane o wymiarach 100x30x15 cm, lekki Kostki brukowe z betonu 8 cm, szare Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) Grunt stab. cementem Rm = 2,5 MPa (chudy beton) Beton zwykły z kruszywa naturalnego Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii t 0, ,87120 szt. 60, ,18000 m2 48, ,96000 m3 114, ,42000 m3 3, ,15000 m3 2, ,73720 m3 0, ,42032

17 ETO KMB Naz wa Jm. Grup a Ilość Ilość MI Ilość MW [zł] W artość [zł] Deski iglaste obrzynane gr mm,kl.iii Krawędziaki iglaste kl.ii m Geosiatki 20kN/m m ,20000 m3 0, , , Geowłóknina separująca m2 258, , Siatka antyerozyjna m , , Woda m3 28, , Drewno okrągłe iglaste n/ stemple budowlane Słupki iglaste niekorowane śred mm m3 0, ,00540 m3 0, , Ziemia urodzajna (humus) m3 101, , Nasiona traw kg 23, , Rura stalowa b/s og.przezn.cz 159,0/ 5,6mm Rura betonowa typ "C" o przekroju kołowym, ze stopką łączona na zakład, z betonu klasy B-20 fi 400 mm Pokrywy nadstudzienne żelbetowe Rury PVC kanal.zewn.kielichowe z uszczelką T rzony studzienki,rura karbowana trójdolotowa Kinety - podstawy studzienki z tworzyw sztucznych m 323, ,34000 m 15, ,45000 szt. 2, ,00000 m 597, ,61800 m 2, ,10000 szt. 2, , Uszczelki szt. 4, , Materiały pomocnicze % Raz em: 0,00z ł

18 ETO Nazwa Jm. Ilość Ce na je dn. [zł] W artość [zł] Koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 205, Spycharka gąsienicowa 75 KM m-g 1, Spycharka gąsienicowa 100 KM m-g 10, Spycharka gąsienicowa 74kW (1) m-g 26, Równiarka samojezdn.74kw/100km m-g 3, Równiarka samojezdn.88kw/120km m-g 0, Zrywarka przyczepna m-g 2, Walec statyczny samojezdny m-g 31, Walec statyczny samojezdny 10t m-g 21, Walec statyczny samoj.ogumiony m-g 9, Ubijak spalinowy 200 kg m-g 1 023, Frezarka drogowa m-g 3, Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 1, Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 3, Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 4, Ciągnik kołowy (1) m-g 486, Samochód skrzyniowy (1) m-g 486, Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0, Samochód skrzyniowy m-g 6, Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 505, Samochód samowyład.5-10 t (1) m-g 6, Samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 349, Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 6, Pompa do betonu na sam.60m3/h m-g 9, Wibrator powierzchniowy m-g 6, Deskowanie system.wielkowymiar m-g 43, Rozkładarka mas bitumiczn.4 m m-g 9, Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 24, Nożyce do prętów m-g 29, Prościarka do prętów automat. m-g 19,18660 Raz em: 0,00z ł

19 Lp Kod Opis R [zł] M [zł] S [zł] Kp [zł] Kz [zł] Z [zł] Skład. upr. [zł] Razem [zł] DROGA GMINNA L - km m 2 Pale CFA 3 Żelbetowy oczep 4 Mikropale kotwiące 5 Nasyp zbrojony geosntetykiem Udz iał [%] RAZEM 100,00

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012 Kosztorys Data: 2008-06-16 Budowa: boisko do siatkówki i koszykówki Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali: Zbigniew Seweryn,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1 Przedmiar Budowa: Infrastruktura techniczna dla terenu położonego w Sośnicowicach Obiekt: Sośnicowice ul.smolnicka i Gimnazialna Zamawiający: Urząd Miasta Sośnicowice Sośnicowice 19 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Data opracowania: 2011-05-25 KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn - Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Pniewo, ul.lipowa Adres inwestycji: ul. Lipowa, Pniewo; Gmina Łomża Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Curie-Skłdowskiej 1A,18-400 Łomża Założone wskazniki R

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Piotr Obiedziński SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : tech. bud. Marian Obiedziński upr. nr.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Piotr Obiedziński SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : tech. bud. Marian Obiedziński upr. nr. Przedsiębiorstwo Usługowe PIOTBUD ul. Traugutta 1 m.3, 95-100 Zgierz KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek)

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) NAZWA INWESTYCJI : Łososina Dolna- lotnisko DATA OPRACOWANIA : 2014 KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) Stawka roboczogodziny : 0.00 zł NARZUTY Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/06/2011

Przedmiar robót 1/06/2011 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Przedmiar robót 1/06/2011 Obiekt Kod CPV 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Budowa Trzebiatkowa,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. moje boisko Orlik 2012

Kosztorys ślepy. moje boisko Orlik 2012 Kosztorys ślepy Data: 2008-06-16 Budowa: boisko piłki nożnej Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS NAKŁADCZY KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE UL. BUDOWLANYCH 10/9 66-405 GORZÓW WLKP PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł RONMARK KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Ekrany osłaniajace stoiska na Targowisku Miejskim nr 1 w Pile Z Przedmiarem Robót Adres : 64-920 Piła ul Rynkowa 42 dzaialka nr 304/33 Inwestor : TARPIL

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-08-05 Budowa: Budowa budynku KRUS Aleksandrów Kujawski. Przyłącza Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Obiekt: Drogi

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ UL. PĘTKOWICKA, LEŚNICTWO BIAŁA Kod CPV : 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ Przedmiar robót MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I Data: 2011-03-15 Obiekt: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 10/16 Zamawiający: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót roboty drogowe

Przedmiar robót roboty drogowe Przedmiar robót roboty drogowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Obiekt Rozbudowa,przebudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury na dz. nr 976/1 w m.swornegacie gm.chojnice Kod CPV 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO Przedmiar robót Data:2009-11-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice EUROBUD ul. Rybickiego 8 pok 40 ;96-00 Skierniewice KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Lp Normatyw Opis Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość

Kosztorys ślepy. Lp Normatyw Opis Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość Str. 5 Element 1. ZDJĘCIE HUMUSU NA ODKŁAD 1. 1. KNR 02-01-0126-0100 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek Obmiar = 210.0000 m2 Robocizna razem Jm. r-g 0.0053

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Obiekt ZESPÓŁ OPIEKUŃCZY W GDYNI - STANOWISKA POSTOJOWE POJAZDÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Budowa Gdynia ul. Fredry 3 Inwestor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek. ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek 01.2015r.

Przedmiar robót. Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek. ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek 01.2015r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg ulica Żeglarska, Spacerowa, m. Szczecinek, gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Przedmiar robót Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Data: 2014-02-05 Budowa: Pgr nr 1084/1, 1084/2, 1083/4, 1083/6, 1095/1, 1096/3, 1096/6, 1097/1, 1098/1 Kody

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY/ ŚLEPY

KOSZTORYS NAKŁADCZY/ ŚLEPY KOSZTORYS NAKŁADCZY/ ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Gimnazjum Nr 1 ADRES INWESTYCJI : Łaziska Górne ul. Ogrodowa 48 INWESTOR : Zespół Ekonomiczny Placówek Ośwatowych ADRES INWESTORA : 43-170 Łaziska Górne ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa m. Wytowno, gm. Ustka Inwestor Gmina

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys wzorcowy Obiekt Budowa Wzorcowy kosztorys na roboty drogowe z kostki betonowej polbruk i płyt otworowych MEBA gr. 10 cm SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osuwiska wzdłuż drogi gminnej 2523001 Tropie-Habalina-Sarys gm. Gródek n/dunajcem strona nr: 1. Kosztorys ofertowy

Ubezpieczenie osuwiska wzdłuż drogi gminnej 2523001 Tropie-Habalina-Sarys gm. Gródek n/dunajcem strona nr: 1. Kosztorys ofertowy Ubezpieczenie osuwiska wzdłuż drogi gminnej 2523001 Tropie-Habalina-Sarys gm. Gródek n/dunajcem strona nr: 1 Kosztorys ofertowy 1 OSUWISKO NR 1 1.1 Palowanie 1 Wiercenia dla pali "CFA" średnicy 500mm Robotnicy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys nakładczy Remont nawierzchni asfaltowej placu Giełdy towarowej wraz z regulacją wpustów ulicznych i utwardzeniem części parkingu na giełdzie samochodowej. Obiekt

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY PLANBUD mgr inŝ. PAWEŁ OPAŁKA 48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 6/1 NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ WE WSI BODZANÓW GMINA GŁUCHOŁAZY ADRES INWESTYCJI : BODZANÓW DZ. NR 756;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych PRZEDMIAR 45212221-1, Roboty budowlane w z Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa Szkolnego Kompleksu

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ. ul. STOLEMÓW DZ.NR 150/4, KM 14, OBRĘB Wielki Kack GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

MIKPROJ. ul. STOLEMÓW DZ.NR 150/4, KM 14, OBRĘB Wielki Kack GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: Lokalizacja: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE

Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45233140-2 - Roboty drogowe PRZESŁAWICE DZ. NR 42/1 GMINA ŁASIN Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny, Szczecin,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł - - KOSZTORYS ŚLEPY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w m. Koźmin Wlkp. PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW ULICZNYCH ADRES INWESTYCJI : ul. Stawowa - ul. Krotoszyńska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Grażyna Dąbrowska. Rzeszów marzec 2015r.

Przedmiar robót. mgr inż. Grażyna Dąbrowska. Rzeszów marzec 2015r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170 Sporządził mgr inż. Grażyna Dąbrowska Rzeszów marzec 2015r. "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont drogi do pól rolniczych w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar Remont drogi do pól rolniczych w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2011-09-05 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Remont

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 9.0 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości 459.0 mb Obiekt: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ...

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ... Kosztorys ofertowy Remont boiska sportowego w Bukowsku Obiekt: Zamawiający: Boisko sportowe w Bukowsku Gmina Bukowsko 38-505 Bukowsko Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar robót Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Wojskowy Zarząd Infrastruktury ul. Kościuszki 92/98, 60-967 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. strona nr: 1. Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli

Przedmiar robót. strona nr: 1. Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli strona nr: 1 Przedmiar robót Budowa: Szkole Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli Lokalizacja: Stalowa Wola, województwo podkarpackie Inwestor: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola Data

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Data: 2009-06-26 Budowa: Regulacja potoku Kawęckiego w km 0+060-0+673 (588 m) w Dębicy przy ul. Partyzantów Obiekt: POTOK KAWĘCKI- BOCZNY Zamawiający: GMINA MIASTA

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł Wartość robót ogółem :...

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Szczuczynie przy ul. Senatorskiej KOSZTORYS ŒLEPY. Opis J.m. Norma Cena R M S

Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Szczuczynie przy ul. Senatorskiej KOSZTORYS ŒLEPY. Opis J.m. Norma Cena R M S Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Szczuczynie przy ul. Senatorskiej KOSZTORYS ŒLEPY Strona 1 1. Roboty budowlane 1.1. Ogrodzenie 1.KNR 2-01 0307-0200 Rêczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.

Bardziej szczegółowo

Nowy Staw. Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1 OWEOB "Promocja" Sp. z o.o. Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/

Nowy Staw. Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1 OWEOB Promocja Sp. z o.o. Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/ Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/ R_netto S_netto 1 2 3 4 5 6 7 8 P1 KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za m2 0126-0100 pomocą spycharek.grubość warstwy do 15 cm.

Bardziej szczegółowo

1. Roboty przygotowawcze i ziemne

1. Roboty przygotowawcze i ziemne 3. Chodnik 1. Roboty przygotowawcze i ziemne 1 Obsługa geodezyjna: wytyczenie trasy chodnika, dodatkowe po, inwentaryzacja powykonawcza: 3255,50m 2 Mechaniczne karczowanie krzaków - gęste powyŝej 60% powierzchni

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy szczegółowy (ślepy)

Kosztorys ofertowy szczegółowy (ślepy) Inwestor: N-ctwo Olsztynek ul. Mrongowiusza 35 11-015 OLSZTYNEK Nr umowy: 17/008 (aktualizacja kosztorysu)/ 0/005 Data oprac.: czerwiec 008 r Podstawa opracowania:knnr 1, KNR -, KNNR, Wacetob -05, Wacetob

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 1KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

1 2 3 4 5 6 7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 1KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 1KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m 2 4670 d.1 0114-02 2KNR-W 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do m 2 350 d.1 0119-01

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł F O R M U L A R Z K O S Z T O R Y S Budowa :. Obiekt :. Inwestor : Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich ul. 11-go listopada 10 62-872 GODZIESZE Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Kosztorys nakładczy Przedmiot kosztorysu: INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Lokalizacja: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA 76-200 SŁUPSK ul. JARACZA 18a DZIAŁKA nr 465/2 i 465/6 Zamawiający: PEDAGOGICZNA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Kanalizacja deszczowa

KOSZTORYS ŚLEPY Kanalizacja deszczowa KOSZTORYS ŚLEPY Kanalizacja deszczowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 533300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : Budowa odwodnienia parkingu i dachu Starej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Obiekt Budowa Piła ul.kalina Inwestor Nadleśnictwo Kaczory ul.kościelna 17

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor BUDOWA ZADASZENIA DLA IMPREZ PLENEROWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - roboty konstrukcyjno-budowlane 45212320-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej

PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej Obiekt Kod CPV 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : ETAP III- od 0+186,0 do 0+592,61 o długości 406,61m ADRES

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Roboty melioracyjne w szkółce leśnej Rzeczyca Budowa: Szkółka leśna Obiekt: Melioracje szczegółowe Zamawiający: Nadleśnictwo Krosno z siedzibą w Osiecznicy Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2014-08-22 Kody CPV: 45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów Obiekt: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH,,PSZOK" DLA GMINY GRĘBÓW Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 FUNDAMENT NR 1 - PRASA YSLT 300A 1.1 KNR 404/603/7 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, posadzka o grubości 30cm 54,5 m3 1.2 KNR 404/1103/4 załadowaniu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Samolicz sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY CPV: Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Lokalizacja: "BIELEWO PRZYSTANEK MICKIEWICZA" WIATA TURYSTYCZNO REKREACYJNA Roboty budowlane Bielewo Dz. nr 531/3 Inwestor:.. Poziomy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U.P. Antropex tel 602488186 70-503 Szczecin ul Szczerbcowa 2-1A

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U.P. Antropex tel 602488186 70-503 Szczecin ul Szczerbcowa 2-1A P.U.P. Antropex tel 60248886 70-50 Szczecin ul Szczerbcowa 2-A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45000-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu Przedmiar Budowa: Obiekt: Roboty drogowe - Etap I Zamawiający: Urząd Miasta w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (ślepy)

KOSZTORYS OFERTOWY (ślepy) KOSZTORYS OFERTOWY (ślepy) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU ADRES INWESTYCJI : OECKO KOONIA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : wdłuż drogi powiatowej nr 1126N i nr 1123N w Markusach Obiekt : Remont i Budowa chodników Adres : Gmina Markusy Budowa : wdłuż drogi powiatowej nr 1126N i nr 1123N

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 117 Kraków Os. Na Lotnisku 15.

Przedmiar robót. Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 117 Kraków Os. Na Lotnisku 15. Przedmiar robót Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 117 Kraków Os. Na Lotnisku 15. Budowa: Kraków Os. Na Lotnisku 15. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-05-21 strona

Bardziej szczegółowo

260) strona nr: 1. Kosztorys ofertowy. Wartość netto

260) strona nr: 1. Kosztorys ofertowy. Wartość netto strona nr: 1 Kosztorys ofertowy Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa 1 wykopy 1.1 KNR 404/302/2 -Analogia Rozebranie betonowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

8 KNR 911 0402 /02 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami -wys.układanej geokraty 10 cm 228.00 * 1.00 m2

8 KNR 911 0402 /02 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami -wys.układanej geokraty 10 cm 228.00 * 1.00 m2 Element : KONSTRUKCJA OPOROWA 1 KNNR 1 0209 /03 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię biernymi na odkład -o poj.łyżki 0.25 m3 kat.gruntu I-II 88.20 * 1.00 m3 2 KNR 210 0405 /01 Wykonanie pali

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Utwardzenie ścieżki komunikacyjnej na terenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranwej

Kosztorys inwestorski. Utwardzenie ścieżki komunikacyjnej na terenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranwej Kosztorys inwestorski Utwardzenie ścieżki komunikacyjnej Data: 2010-02-15 Budowa: Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI 223-00-006

KOSZTORYS INWESTORSKI 223-00-006 Inwestor:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen.... materiałów..............................

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Data: 2012-12-11 Budowa: ZABEZPIECZENIE PSTRĄGOWA OSUWISKA Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA,PSTRĄGOWA Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 STRZYśÓW

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOSZTORYS OFERTOWY BRANśA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 1528 L od dr. gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka - Kierzkówka - do dr. wojewódzkiej 809 km 2+364.78-4+300.00 Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie. Strona 1 z 8. Wartość netto (zł)

Kosztorys Ofertowy. Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie. Strona 1 z 8. Wartość netto (zł) Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie Kosztorys Ofertowy Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa 1 Roboty przygotowawcze 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Jana III Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Przedmiar robót Budowa: Budynek koszarowo-biurowy Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane w hali garażowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU ul. Polna 113, 87-100 Toruń Tel. (056) 66-44-775 Data: 27.01.15 Kosztorys ofertowy Inwestycja: Obiekt: Rodzaj robót: Inwestor: Wykonawca: Rodzaj kosztorysu: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Pracowniaq Projektów i BPI - Piotr Koziej 87-100 Toruń ul. Kornela Makuszyńskiego 46

Pracowniaq Projektów i BPI - Piotr Koziej 87-100 Toruń ul. Kornela Makuszyńskiego 46 Pracowniaq Projektów i BPI - Piotr Koziej 87-100 Toruń ul. Kornela Makuszyńskiego 46 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie powierzchni dla ruchu pieszego ADRES INWESTYCJI : ul. Bydgoska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA" W IM. MARIANA FALSKIEGO PL. WOLNOŚCI 1 63-522 KRASZEWICE

PRZEDMIAR ROBÓT PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA W IM. MARIANA FALSKIEGO PL. WOLNOŚCI 1 63-522 KRASZEWICE PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Adres: MAŁY PLAC ZABAW W RAMACH PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA" W KRASZEW ICACH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIANA FALSKIEGO PL. WOLNOŚCI 1 63-522 KRASZEWICE Zamawiają cy: GMINA KRAWSZEWICE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2010-07-03 Budowa: PROJEKT BUDOWY POWIERZCHNI UTWARDZONYCH, ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM, PLACU ZABAW ORAZ OGRODZENIA W RAMACH PROGRAMU ''RADOSNA SZKOŁA''

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Budowa hali sportowej - ROBOTY DROGOWE ADRES INWESTYCJI : Imielin ul. Sapety INWESTOR : Urząd Miasta Imielin ul. Imielińska 81 41-47 Imielin BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Jurków 12 wrzesień 2012 r.

Przedmiar robót. Jurków 12 wrzesień 2012 r. Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu- Budowa obiektów małej architektury i montaŝ elementów małej architektury o charakterze uŝytkowym (elementy placu zabaw), budowa boiska do siatkówki plaŝowej słuŝącego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAPRAWA KANALIZACJI

PRZEDMIAR NAPRAWA KANALIZACJI NAPRAWA KANALIZACJI PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45122000-8 Próbne wykopy 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM

PRZEDMIAR ROBÓT. Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM ZRI DROMOBUD Data utworzenia: 2011-08-08 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWY SKARŻYN - KRAJEWO BIAŁE OD KM 0+000,00 DO KM 1+560,00 O DŁUGOŚCI 1,560.00 KM PRZEDMIAR ROBÓT Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Eozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik - Wykonanie zbiornika retencyjnego Nr 2 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1 2 4 7 Ul. Tysiąclecia i sięgacze. Roboty ziemne i rozbiórkowe 2 4 7 KNR 2-0 09-0 KNR 2-0 029-07 KNR 2-080- 02 KNR 2-08- 0 KNR 2-08- 02 KNR 2-080- 0 KNR 4-04 0-0 8 KNR 4-04 0-04 0-0 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 ZADANIE Nr 2 zakres 1- Bogusława X 4 ogrodzony plac zabaw

Załącznik nr 5 ZADANIE Nr 2 zakres 1- Bogusława X 4 ogrodzony plac zabaw Załącznik nr 5 ZADANIE Nr 2 zakres 1- Bogusława X 4 ogrodzony plac zabaw Waluta:złoty Identyfikator kosztorysu: Bogusława X 4 - plac zabaw Kosztorysowanie FORTE 12.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej Nr 118173R (ul. Słowackiego) w km 0+012-1+408 w miejscowości Lesko (1396mb) Gmina

Bardziej szczegółowo