KOSZTORYS INWESTORSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS INWESTORSKI"

Transkrypt

1 KOSZTORYS INWESTORSKI Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Zabez pie cze nie osuwiska w ciągu drogi gminnej nr L w km m w m. Godziszów Drugi Droga gminna nr L Adres: Godziszów Drugi Polska Inwestor: Adres: Wykonawca: - Adres: Sporządził: Sprawdził: - Stawka robocizny: Gmina Godziszów Godziszów Trzeci Godziszów Polska dr inż. Robert Wardęga 14,29 zł Poziom cen: I kwartał 2013 r. Narzuty: Kp= 64,70%(R+S) Kz= 7,00%(M) Z= 11,50%(Kp+R+Kp+S) Data opracowania r. Wartość kosztorysu: Podatek VAT (VAT) = 23%WK W artość końcowa kosztorysu: 0,00zł 0,00zł 0,00z ł Słownie zero zł zero gr Inwestor Wykonawca

2 1 DROGA GMINNA L - km m 1.1 Roz biórka ele me ntów dróg, roboty prz ygotowawcze, wycinka zieleni KNNR Roboty pomiarowe ha 0,300 M Drut stal.okrągły miękki śred.0,5-0,8 mm Słupki iglaste niekorowane śred mm kg 55, ,00000 m3 0,20000 S Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 2, KNNR Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni - oczyszczenie uszkodzonej skarpy S Spycharka gąsienicowa 100 KM m-g KNR Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 40 cm ha 0, , , ,43000 S Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0, KNNR Demontaż istniejących barier drogowych stalowych 2, KNNR Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej 0, KNR-SEK Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na głębokość 5 cm z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samochodem samowyładowczym o ładowności 5,0-10,0 t m 15,000 m 50,000 m 20, m2 1,28000 S Frezarka drogowa m-g 1, ,860

3 S Samochód samowyład.5-10 t (1) m-g 3, KNNR R Robocizna 0,46300*1, KNNR Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm Krotność=1,25 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm m2 278,000 r-g 0, ,20300 S Spycharka gąsienicowa 100 KM m-g 0,00790 S Zrywarka przyczepna m-g 0, W ykonanie wykopów KNNR Roboty ziemne (wykopy pod stopnie, dreny, usunięcie warstwy gleby) wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. 0,24300 S Koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 0,10620 S Samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 0, KNNR Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.grunt I- IV Krotność=9 S Samochód samowyładowczy do 5 t 0,02900*9 1.3 Dre naż, warstwa odsączająca i zasypka drenażu, re profilacja rowów KNR Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich - pod studnie drenarskie (2 szt.) m2 278,000 m ,000 m ,000 m-g 0, , Pospółka-kruszywo nienormowane m3 0,18300 M Materiały pomocnicze % 2, KNR Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich - pod drenaż m2 1,280 m2 45,200

4 0, Pospółka-kruszywo nienormowane m3 0,12200 M Materiały pomocnicze % 2, KNNR Studzienki rewizyjne o średnicy wewn. 400 mm. 2, Pospółka-kruszywo nienormowane m3 0,20000 M Uszczelki szt. 2,00000 M 4 M T rzony studzienki,rura karbowana trójdolotowa Kinety - podstawy studzienki z tworzyw sztucznych szt. 2,000 m 1,05000 szt. 1,00000 M Materiały pomocnicze % 2,50000 S Samochód skrzyniowy m-g 0, KNNR Pokrywy nastudzienne żelbetowe o średnicy 400 mm 2, Pokrywy nadstudzienne żelbetowe szt. 1,00000 M Materiały pomocnicze % 1, KNNR Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - fundament pod pokrywy betonowe studni (2 szt) 7,78000 M 3 M 4 M Beton zwykły z kruszywa naturalnego Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii Deski iglaste obrzynane gr mm,kl.iii Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane szt. 2,000 m3 0,600 m3 1,05000 m3 0,09500 m3 0,01750 m3 0,00900 M Materiały pomocnicze % 2,50000 S Samochód skrzyniowy m-g 0, KNNR Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk 0, Rury PVC kanal.zewn.kielichowe z uszczelką m 585,900 m 1,02000 M Materiały pomocnicze % 2,50000 S Samochód skrzyniowy m-g 0,01040

5 1.3.7 KNR Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem średnioziarnistym 2, Piasek średnioziarnisty m3 1,22000 M Materiały pomocnicze % 2, KNR Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem gruboziarnistym 2, Piasek gruboziarnisty m3 1,22000 M Materiały pomocnicze % 2, KNR Obsypka rurociągu dowiezionym żwirem 2, Żwir sortowany m3 1,22000 M Materiały pomocnicze % 2, KNR Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 1, KNNR m3 4,550 m3 12,450 m3 31,100 m3 54,100 Wylot drenu z betonu szt. 2, Lepik asfaltowy stosowany na gorąco 25,60000 kg 7,48000 M Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,09000 M Kamień łamany do bud.dróg i obiektów inż. m3 0,10000 M Gruz m3 0,30000 M 6 M 7 M Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" Beton zwykły z kruszywa naturalnego Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii t 0,03000 m3 0,44000 m3 0,03000 M Woda m3 0,21000 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm 0,31200 m 108,000

6 KNNR Ręczne wykopy liniowe pod rowy (na powierzchni 52.0 m2) 2, Prze pusty pod zjazdami KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe - grunt stab. cementem Grunt stab. cementem Rm = 2,5 MPa (chudy beton) M Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii m3 21,850 m3 3,000 17,90000 m3 1,05000 m3 0,01600 M Woda m3 0,10000 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 40 cm 2, Lepik asfaltowy stosowany na gorąco m 15,000 kg 1,99000 M Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,00230 M Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" t 0,00130 M Woda m3 0,00100 M Rura betonowa typ "C" o przekroju kołowym, ze stopką łączona na zakład, z betonu klasy B-20 fi 400 mm m 1,03000 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm M 3 M Lepik asfaltowy stosowany na gorąco Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii szt. 6,000 11,50000 kg 5,95000 m3 0,37000 m3 0,03100 M Woda m3 0,10000 M Materiały pomocnicze % 0, Koryto wraz z profilowanie m i zagęszczeniem podłoża

7 1.5.1 KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego (pod nawierzchnie drogi gminnej i zjazdów) 0, Woda m3 0,00460 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Spycharka gąsienicowa 75 KM m-g 0,00400 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m2 326,000 m-g 0,00410 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, Roboty drogowe KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. T rasa dróg w terenie równinnym Słupki iglaste niekorowane śred mm km 0,079 56,00000 m3 0,11000 S Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1, KNNR Dolna warstwa warstwy mrozoochronnej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 0, Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,24600 M Woda m3 0,01000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m2 278,000 m-g 0,00240 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNNR R Robocizna 0,00470*1,5 M 3 Górna warstwa warstwy mrozoochronnej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m Piasek do nawierzchni drogowych 0,12300*1, Woda 0,00500*1,5 r-g 0,00705 m3 0,18450 m3 0,00750 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/ 100KM 0,00200*1,5 S Walec statyczny samojezdny 0,00410*1,5 m-g 0,00300 m-g 0,00615

8 1.6.4 KNNR Warstwa mrozoochronna na zjazdach, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 0, Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,24600 M Woda m3 0,01000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m2 48,000 m-g 0,00240 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNR-O Warstwa separująca z geowłókniny m2 244,000 0, Szpilki z prętów stalowych szt. 0,07000 M Geowłóknina separująca m2 1,06000 M Materiały pomocnicze % 2,00000 S Spycharka gąsienicowa 74kW (1) m-g 0,00200 S Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0, KNNR Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm 0, Kruszywo mineralne łamane niesortowane m2 48,000 t 0,53000 M Woda m3 0,02500 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m-g 0,00470 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNNR Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 0, T łuczeń t 0,42400 M Woda m3 0,02000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m2 278,000 m-g 0,00370 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNNR Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15t m2 278,000

9 R Robocizna 0,03120*1, Mieszanka mineralno- asfaltowa 0,09740*1,75 r-g 0,05460 t 0,17045 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny 0,00580*1,75 S Walec statyczny samoj.ogumiony 0,00580*1,75 S Samochód samowyładowczy 10-15t 0,01240*1,75 S Rozkładarka mas bitumiczn.4 m 0,00580*1, KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.t ransport mieszanki samochodem samowyład.5-10t m-g 0,01015 m-g 0,01015 m-g 0,02170 m-g 0, , Mieszanka minasfaltowa,grysowo-żwir.cz.zm m2 186,000 t 0,14620 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny m-g 0,01020 S Walec statyczny samoj.ogumiony m-g 0,01020 S Samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 0,02570 S Rozkładarka mas bitumiczn.4 m m-g 0, KNNR R Robocizna 0,03990*1,25 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.t ransport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Mieszanka minasfaltowa,grysowa,zamknięta 0,10200*1,25 m2 464,000 r-g 0,04988 t 0,12750 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny 0,00750*1,25 S Walec statyczny samoj.ogumiony 0,00750*1,25 S Samochód samowyładowczy 5-10 t 0,01800*1,25 S Rozkładarka mas bitumiczn.4 m 0,00750*1, KNNR anlogia Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem m-g 0,00938 m-g 0,00938 m-g 0,02250 m-g 0,00938 m2 48,000

10 1, Piasek uszlachetniony m3 0,08180 M 3 M Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" Kostki brukowe z betonu 8 cm, szare t 0,01170 m2 1,02000 M Woda m3 0,02700 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Wibrator powierzchniowy m-g 0, KNNR Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo- piaskowej 0, Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,01950 M 3 M 4 M 5 M Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" 22200SIB Krawężniki drogowe wibroprasowane o wymiarach 100x30x15 cm, lekki Beton zwykły z kruszywa naturalnego Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii m 59,000 t 0,00390 szt. 1,02000 m3 0,02080 m3 0,00060 M Woda m3 0,01360 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Pobocza z klińca kamiennego, kruszywo rozścielane mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 0, Kliniec kamienny 0/31.5mm m3 0,24600 M Woda m3 0,02000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.88kw/120k M m2 161,000 m-g 0,00470 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNNR Dolna warstwa nawierzchni drogi technologicznej z tłucznia,grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm 0, T łuczeń kamienny łamany, 0-63 mm m2 255,000 t 0,46400 M Woda m3 0,02000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,04230

11 KNNR Górna warstwa nawierzchni drogi technologicznej z klińca,grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm 0, Kliniec kamienny niesortowany 0-31,5 mm m2 255,000 t 0,46400 M Woda m3 0,02000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0, Urz ądzenia be zpie cz eństwa KNNR Bariery ochronne stalowe SP-06 m 69,000 1, Bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0,02400 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Zakończenia barier ochronnych stalowych SP-06 2, Bariery drogowe stalowe ocynkowane m 10,000 t 0,02400 M Materiały pomocnicze % 0, Pale CFA 2.1 Analiza własna Wykonanie pali żelbetowych z betonu C30/37 typu CFA 600 m zbrojonych HEB300 - wg opisu w PW i SST wraz z wywozem zwercin i próbnymi obciążeniami - 42 szt., 450 mb M PAL CFA 600 z betonu C30/37, zbrojony HEB300 3 Żelbetowy oczep 3.1 KNNR Deskowanie systemowe żelbetowej konstrukcji oczepu przy użyciu żurawia samochodowego 41x2 + 41x2 + 2*1,4 + 2*1,4=169,6 m 450,000 m 1, ,88100 M Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii Krawędziaki iglaste kl.ii (0) m2 169,600 m3 0,00020 m3 0,00000 M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,01800

12 S Deskowanie system.wielkowymiar m-g 0, KNNR Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy 20 mm- stal zgodnie z PW i SST Pręt okrągły żebrowany skośnie do zbrojenia betonu fi 20 mm (1,02*1000) t 3,868 27,20000 kg 1 020, M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 0,80000 S Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 4,80000 S Nożyce do prętów m-g 5,80000 S Prościarka do prętów automat. m-g 4, KNNR Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy 8 mm - stal zgodnie z PW i SST Pręt okrągły żebrowany skośnie do zbrojenia betonu fi 8 mm (1,006*1000) t 0,594 40,20000 kg 1 006, M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 0,80000 S Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 4,80000 S Nożyce do prętów m-g 5,80000 S Prościarka do prętów automat. m-g 4, KNNR Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą 0, Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 110,000 m3 1,02000 M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Pompa do betonu na sam.60m3/h m-g 0, KNNR Mocowanie (zbrojenie) na oczepie profili stalowych - blacha 12x400x400 t 0,317

13 Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 12,0 mm, walcowane na gorąco (wymiar 400x400x12mm - 21 szt.) (1,02*1000) 23,10000 kg 1 020, M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 0,80000 S Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 5,00000 S Nożyce do prętów m-g 6, KNNR Mocowanie (zbrojenie) na oczepie profili stalowych - rura okrągła RO 159x Rura stalowa b/s og.przezn.cz 159,0/ 5,6mm (1,02*1000) t 0,317 23,10000 m 1 020, M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 0,80000 S Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 5,00000 S Nożyce do prętów m-g 6, Mikropale kotwiące 4.1 Analiza własna Stałe kotwy gruntowe iniekcyjne 52/26 w rurze osłonowej, L=21 m - zgodnie z PW i SST, wraz z izolacją M Kotew gruntowa iniekcyjna52/26 w rurze osłonowej, L=21.0 m, wraz z izolacją 5 Nasyp z brojony ge osntetykiem 5.1 KNR-O Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami - wykonanie materacy szt. 21,000 m 1, , Geosiatki 20kN/m m2 1,04000 M Szpilki z prętów stalowych szt. 0,07000 M Kruszywo naturalne m3 0,36000 M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Spycharka gąsienicowa 74kW (1) m-g 0,00200 S Ciągnik kołowy (1) m-g 0,04000 S Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,08300 S Samochód skrzyniowy (1) m-g 0, KNR-O Wzmacnianie powierzchni skarp siatkami antyerozyjnymi m ,000 m ,000

14 0, Siatka antyerozyjna m2 1,30000 M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Spycharka gąsienicowa 74kW (1) m-g 0,00300 S Ciągnik kołowy (1) m-g 0,04200 S Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,08300 S Samochód skrzyniowy (1) m-g 0, KNNR Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm 0, Ziemia urodzajna (humus) m3 0,05200 M Nasiona traw kg 0,01200 m ,000 Wartość kosztorysu: Podatek VAT (VAT) = 23%WK W artość końcowa kosztorysu: 0,00zł 0,00zł 0,00z ł

15 ETO Nazwa Jm. Ilość Ce na je dn. [zł] W artość [zł] Robocizna r-g 4 234,22350 Raz em: 0,00z ł

16 ETO KMB Naz wa Jm. Grup a Ilość Ilość MI Ilość MW [zł] W artość [zł] Kotew gruntowa iniekcyjna52/ 26 w rurze osłonowej, L=21.0 m, wraz z izolacją PAL CFA 600 z betonu C30/ 37, zbrojony HEB Lepik asfaltowy stosowany na gorąco Pręt okrągły żebrowany skośnie do zbrojenia betonu fi 8 mm Pręt okrągły żebrowany skośnie do zbrojenia betonu fi 20 mm Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 12,0 mm, walcowane na gorąco (wymiar 400x400x12mm -21 szt.) Drut stal.okrągły miękki śred.0,5-0,8 mm Bariery drogowe stalowe ocynkowane m 21, ,00000 m 450, ,00000 kg 80, ,51000 kg 597, ,56400 kg 3 945, ,36000 kg 323, ,34000 kg 5, ,40000 t 1, , Szpilki z prętów stalowych szt. 762, , Kliniec kamienny niesortowany 0-31,5 mm Kruszywo mineralne łamane niesortowane t 118, ,32000 t 25, , T łuczeń t 117, , T łuczeń kamienny łamany, 0-63 mm t 118, , Piasek uszlachetniony m3 3, , Piasek do nawierzchni drogowych m3 81, , Piasek średnioziarnisty m3 5, , Pospółka-kruszywo nienormowane m3 6, , Kliniec kamienny 0/31.5mm m3 39, , Piasek gruboziarnisty m3 15, , Żwir sortowany m3 37, , Mieszanka minasfaltowa,grysowa,zamknięta Mieszanka minasfaltowa,grysowo-żwir.cz.zm t 59, ,16000 t 27, , Mieszanka mineralno-asfaltowa t 47, , Kruszywo naturalne m , , Kamień łamany do bud.dróg i obiektów inż. m3 0, , Gruz m3 0, , Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" 22200SIB Krawężniki drogowe wibroprasowane o wymiarach 100x30x15 cm, lekki Kostki brukowe z betonu 8 cm, szare Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) Grunt stab. cementem Rm = 2,5 MPa (chudy beton) Beton zwykły z kruszywa naturalnego Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii t 0, ,87120 szt. 60, ,18000 m2 48, ,96000 m3 114, ,42000 m3 3, ,15000 m3 2, ,73720 m3 0, ,42032

17 ETO KMB Naz wa Jm. Grup a Ilość Ilość MI Ilość MW [zł] W artość [zł] Deski iglaste obrzynane gr mm,kl.iii Krawędziaki iglaste kl.ii m Geosiatki 20kN/m m ,20000 m3 0, , , Geowłóknina separująca m2 258, , Siatka antyerozyjna m , , Woda m3 28, , Drewno okrągłe iglaste n/ stemple budowlane Słupki iglaste niekorowane śred mm m3 0, ,00540 m3 0, , Ziemia urodzajna (humus) m3 101, , Nasiona traw kg 23, , Rura stalowa b/s og.przezn.cz 159,0/ 5,6mm Rura betonowa typ "C" o przekroju kołowym, ze stopką łączona na zakład, z betonu klasy B-20 fi 400 mm Pokrywy nadstudzienne żelbetowe Rury PVC kanal.zewn.kielichowe z uszczelką T rzony studzienki,rura karbowana trójdolotowa Kinety - podstawy studzienki z tworzyw sztucznych m 323, ,34000 m 15, ,45000 szt. 2, ,00000 m 597, ,61800 m 2, ,10000 szt. 2, , Uszczelki szt. 4, , Materiały pomocnicze % Raz em: 0,00z ł

18 ETO Nazwa Jm. Ilość Ce na je dn. [zł] W artość [zł] Koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 205, Spycharka gąsienicowa 75 KM m-g 1, Spycharka gąsienicowa 100 KM m-g 10, Spycharka gąsienicowa 74kW (1) m-g 26, Równiarka samojezdn.74kw/100km m-g 3, Równiarka samojezdn.88kw/120km m-g 0, Zrywarka przyczepna m-g 2, Walec statyczny samojezdny m-g 31, Walec statyczny samojezdny 10t m-g 21, Walec statyczny samoj.ogumiony m-g 9, Ubijak spalinowy 200 kg m-g 1 023, Frezarka drogowa m-g 3, Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 1, Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 3, Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 4, Ciągnik kołowy (1) m-g 486, Samochód skrzyniowy (1) m-g 486, Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0, Samochód skrzyniowy m-g 6, Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 505, Samochód samowyład.5-10 t (1) m-g 6, Samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 349, Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 6, Pompa do betonu na sam.60m3/h m-g 9, Wibrator powierzchniowy m-g 6, Deskowanie system.wielkowymiar m-g 43, Rozkładarka mas bitumiczn.4 m m-g 9, Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 24, Nożyce do prętów m-g 29, Prościarka do prętów automat. m-g 19,18660 Raz em: 0,00z ł

19 Lp Kod Opis R [zł] M [zł] S [zł] Kp [zł] Kz [zł] Z [zł] Skład. upr. [zł] Razem [zł] DROGA GMINNA L - km m 2 Pale CFA 3 Żelbetowy oczep 4 Mikropale kotwiące 5 Nasyp zbrojony geosntetykiem Udz iał [%] RAZEM 100,00

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne

Przykładowe zadanie egzaminacyjne Technik budownictwa 311 [04] Przykładowe zadanie egzaminacyjne Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Akermana, w budynku gospodarczym, nad pierwszą kondygnacją. Na czas realizacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3.

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3. Firma XXX ma wykonać strop gęstożebrowy Fert 45 nad I kondygnacją budynku gospodarczego. Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Fert 45 wraz z wieńcami i żebrem rozdzielczym. Beton

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

170,00mb w miejscowości Wilczyce. Numer ogłoszenia: 101170-2015; data zamieszczenia: 30.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

170,00mb w miejscowości Wilczyce. Numer ogłoszenia: 101170-2015; data zamieszczenia: 30.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 74804-2015 z dnia 2015-04-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wilczyce 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odbudowie, przebudowie dróg

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie parkanu przy zespole kościelnych drewnianych obiektów zabytkowych, drogi i place. Zubrzyca Górna 2009 1 I.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo