KOSZTORYS INWESTORSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS INWESTORSKI"

Transkrypt

1 KOSZTORYS INWESTORSKI Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Zabez pie cze nie osuwiska w ciągu drogi gminnej nr L w km m w m. Godziszów Drugi Droga gminna nr L Adres: Godziszów Drugi Polska Inwestor: Adres: Wykonawca: - Adres: Sporządził: Sprawdził: - Stawka robocizny: Gmina Godziszów Godziszów Trzeci Godziszów Polska dr inż. Robert Wardęga 14,29 zł Poziom cen: I kwartał 2013 r. Narzuty: Kp= 64,70%(R+S) Kz= 7,00%(M) Z= 11,50%(Kp+R+Kp+S) Data opracowania r. Wartość kosztorysu: Podatek VAT (VAT) = 23%WK W artość końcowa kosztorysu: 0,00zł 0,00zł 0,00z ł Słownie zero zł zero gr Inwestor Wykonawca

2 1 DROGA GMINNA L - km m 1.1 Roz biórka ele me ntów dróg, roboty prz ygotowawcze, wycinka zieleni KNNR Roboty pomiarowe ha 0,300 M Drut stal.okrągły miękki śred.0,5-0,8 mm Słupki iglaste niekorowane śred mm kg 55, ,00000 m3 0,20000 S Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 2, KNNR Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni - oczyszczenie uszkodzonej skarpy S Spycharka gąsienicowa 100 KM m-g KNR Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 40 cm ha 0, , , ,43000 S Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0, KNNR Demontaż istniejących barier drogowych stalowych 2, KNNR Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej 0, KNR-SEK Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na głębokość 5 cm z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samochodem samowyładowczym o ładowności 5,0-10,0 t m 15,000 m 50,000 m 20, m2 1,28000 S Frezarka drogowa m-g 1, ,860

3 S Samochód samowyład.5-10 t (1) m-g 3, KNNR R Robocizna 0,46300*1, KNNR Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm Krotność=1,25 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm m2 278,000 r-g 0, ,20300 S Spycharka gąsienicowa 100 KM m-g 0,00790 S Zrywarka przyczepna m-g 0, W ykonanie wykopów KNNR Roboty ziemne (wykopy pod stopnie, dreny, usunięcie warstwy gleby) wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. 0,24300 S Koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 0,10620 S Samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 0, KNNR Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.grunt I- IV Krotność=9 S Samochód samowyładowczy do 5 t 0,02900*9 1.3 Dre naż, warstwa odsączająca i zasypka drenażu, re profilacja rowów KNR Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich - pod studnie drenarskie (2 szt.) m2 278,000 m ,000 m ,000 m-g 0, , Pospółka-kruszywo nienormowane m3 0,18300 M Materiały pomocnicze % 2, KNR Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich - pod drenaż m2 1,280 m2 45,200

4 0, Pospółka-kruszywo nienormowane m3 0,12200 M Materiały pomocnicze % 2, KNNR Studzienki rewizyjne o średnicy wewn. 400 mm. 2, Pospółka-kruszywo nienormowane m3 0,20000 M Uszczelki szt. 2,00000 M 4 M T rzony studzienki,rura karbowana trójdolotowa Kinety - podstawy studzienki z tworzyw sztucznych szt. 2,000 m 1,05000 szt. 1,00000 M Materiały pomocnicze % 2,50000 S Samochód skrzyniowy m-g 0, KNNR Pokrywy nastudzienne żelbetowe o średnicy 400 mm 2, Pokrywy nadstudzienne żelbetowe szt. 1,00000 M Materiały pomocnicze % 1, KNNR Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - fundament pod pokrywy betonowe studni (2 szt) 7,78000 M 3 M 4 M Beton zwykły z kruszywa naturalnego Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii Deski iglaste obrzynane gr mm,kl.iii Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane szt. 2,000 m3 0,600 m3 1,05000 m3 0,09500 m3 0,01750 m3 0,00900 M Materiały pomocnicze % 2,50000 S Samochód skrzyniowy m-g 0, KNNR Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk 0, Rury PVC kanal.zewn.kielichowe z uszczelką m 585,900 m 1,02000 M Materiały pomocnicze % 2,50000 S Samochód skrzyniowy m-g 0,01040

5 1.3.7 KNR Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem średnioziarnistym 2, Piasek średnioziarnisty m3 1,22000 M Materiały pomocnicze % 2, KNR Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem gruboziarnistym 2, Piasek gruboziarnisty m3 1,22000 M Materiały pomocnicze % 2, KNR Obsypka rurociągu dowiezionym żwirem 2, Żwir sortowany m3 1,22000 M Materiały pomocnicze % 2, KNR Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 1, KNNR m3 4,550 m3 12,450 m3 31,100 m3 54,100 Wylot drenu z betonu szt. 2, Lepik asfaltowy stosowany na gorąco 25,60000 kg 7,48000 M Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,09000 M Kamień łamany do bud.dróg i obiektów inż. m3 0,10000 M Gruz m3 0,30000 M 6 M 7 M Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" Beton zwykły z kruszywa naturalnego Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii t 0,03000 m3 0,44000 m3 0,03000 M Woda m3 0,21000 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm 0,31200 m 108,000

6 KNNR Ręczne wykopy liniowe pod rowy (na powierzchni 52.0 m2) 2, Prze pusty pod zjazdami KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe - grunt stab. cementem Grunt stab. cementem Rm = 2,5 MPa (chudy beton) M Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii m3 21,850 m3 3,000 17,90000 m3 1,05000 m3 0,01600 M Woda m3 0,10000 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 40 cm 2, Lepik asfaltowy stosowany na gorąco m 15,000 kg 1,99000 M Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,00230 M Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" t 0,00130 M Woda m3 0,00100 M Rura betonowa typ "C" o przekroju kołowym, ze stopką łączona na zakład, z betonu klasy B-20 fi 400 mm m 1,03000 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm M 3 M Lepik asfaltowy stosowany na gorąco Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii szt. 6,000 11,50000 kg 5,95000 m3 0,37000 m3 0,03100 M Woda m3 0,10000 M Materiały pomocnicze % 0, Koryto wraz z profilowanie m i zagęszczeniem podłoża

7 1.5.1 KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego (pod nawierzchnie drogi gminnej i zjazdów) 0, Woda m3 0,00460 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Spycharka gąsienicowa 75 KM m-g 0,00400 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m2 326,000 m-g 0,00410 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, Roboty drogowe KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. T rasa dróg w terenie równinnym Słupki iglaste niekorowane śred mm km 0,079 56,00000 m3 0,11000 S Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1, KNNR Dolna warstwa warstwy mrozoochronnej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 0, Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,24600 M Woda m3 0,01000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m2 278,000 m-g 0,00240 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNNR R Robocizna 0,00470*1,5 M 3 Górna warstwa warstwy mrozoochronnej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m Piasek do nawierzchni drogowych 0,12300*1, Woda 0,00500*1,5 r-g 0,00705 m3 0,18450 m3 0,00750 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/ 100KM 0,00200*1,5 S Walec statyczny samojezdny 0,00410*1,5 m-g 0,00300 m-g 0,00615

8 1.6.4 KNNR Warstwa mrozoochronna na zjazdach, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 0, Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,24600 M Woda m3 0,01000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m2 48,000 m-g 0,00240 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNR-O Warstwa separująca z geowłókniny m2 244,000 0, Szpilki z prętów stalowych szt. 0,07000 M Geowłóknina separująca m2 1,06000 M Materiały pomocnicze % 2,00000 S Spycharka gąsienicowa 74kW (1) m-g 0,00200 S Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0, KNNR Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm 0, Kruszywo mineralne łamane niesortowane m2 48,000 t 0,53000 M Woda m3 0,02500 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m-g 0,00470 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNNR Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 0, T łuczeń t 0,42400 M Woda m3 0,02000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m2 278,000 m-g 0,00370 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNNR Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15t m2 278,000

9 R Robocizna 0,03120*1, Mieszanka mineralno- asfaltowa 0,09740*1,75 r-g 0,05460 t 0,17045 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny 0,00580*1,75 S Walec statyczny samoj.ogumiony 0,00580*1,75 S Samochód samowyładowczy 10-15t 0,01240*1,75 S Rozkładarka mas bitumiczn.4 m 0,00580*1, KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.t ransport mieszanki samochodem samowyład.5-10t m-g 0,01015 m-g 0,01015 m-g 0,02170 m-g 0, , Mieszanka minasfaltowa,grysowo-żwir.cz.zm m2 186,000 t 0,14620 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny m-g 0,01020 S Walec statyczny samoj.ogumiony m-g 0,01020 S Samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 0,02570 S Rozkładarka mas bitumiczn.4 m m-g 0, KNNR R Robocizna 0,03990*1,25 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.t ransport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Mieszanka minasfaltowa,grysowa,zamknięta 0,10200*1,25 m2 464,000 r-g 0,04988 t 0,12750 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny 0,00750*1,25 S Walec statyczny samoj.ogumiony 0,00750*1,25 S Samochód samowyładowczy 5-10 t 0,01800*1,25 S Rozkładarka mas bitumiczn.4 m 0,00750*1, KNNR anlogia Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem m-g 0,00938 m-g 0,00938 m-g 0,02250 m-g 0,00938 m2 48,000

10 1, Piasek uszlachetniony m3 0,08180 M 3 M Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" Kostki brukowe z betonu 8 cm, szare t 0,01170 m2 1,02000 M Woda m3 0,02700 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Wibrator powierzchniowy m-g 0, KNNR Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo- piaskowej 0, Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,01950 M 3 M 4 M 5 M Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" 22200SIB Krawężniki drogowe wibroprasowane o wymiarach 100x30x15 cm, lekki Beton zwykły z kruszywa naturalnego Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii m 59,000 t 0,00390 szt. 1,02000 m3 0,02080 m3 0,00060 M Woda m3 0,01360 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Pobocza z klińca kamiennego, kruszywo rozścielane mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 0, Kliniec kamienny 0/31.5mm m3 0,24600 M Woda m3 0,02000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.88kw/120k M m2 161,000 m-g 0,00470 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNNR Dolna warstwa nawierzchni drogi technologicznej z tłucznia,grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm 0, T łuczeń kamienny łamany, 0-63 mm m2 255,000 t 0,46400 M Woda m3 0,02000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,04230

11 KNNR Górna warstwa nawierzchni drogi technologicznej z klińca,grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm 0, Kliniec kamienny niesortowany 0-31,5 mm m2 255,000 t 0,46400 M Woda m3 0,02000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0, Urz ądzenia be zpie cz eństwa KNNR Bariery ochronne stalowe SP-06 m 69,000 1, Bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0,02400 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Zakończenia barier ochronnych stalowych SP-06 2, Bariery drogowe stalowe ocynkowane m 10,000 t 0,02400 M Materiały pomocnicze % 0, Pale CFA 2.1 Analiza własna Wykonanie pali żelbetowych z betonu C30/37 typu CFA 600 m zbrojonych HEB300 - wg opisu w PW i SST wraz z wywozem zwercin i próbnymi obciążeniami - 42 szt., 450 mb M PAL CFA 600 z betonu C30/37, zbrojony HEB300 3 Żelbetowy oczep 3.1 KNNR Deskowanie systemowe żelbetowej konstrukcji oczepu przy użyciu żurawia samochodowego 41x2 + 41x2 + 2*1,4 + 2*1,4=169,6 m 450,000 m 1, ,88100 M Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii Krawędziaki iglaste kl.ii (0) m2 169,600 m3 0,00020 m3 0,00000 M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,01800

12 S Deskowanie system.wielkowymiar m-g 0, KNNR Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy 20 mm- stal zgodnie z PW i SST Pręt okrągły żebrowany skośnie do zbrojenia betonu fi 20 mm (1,02*1000) t 3,868 27,20000 kg 1 020, M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 0,80000 S Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 4,80000 S Nożyce do prętów m-g 5,80000 S Prościarka do prętów automat. m-g 4, KNNR Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy 8 mm - stal zgodnie z PW i SST Pręt okrągły żebrowany skośnie do zbrojenia betonu fi 8 mm (1,006*1000) t 0,594 40,20000 kg 1 006, M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 0,80000 S Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 4,80000 S Nożyce do prętów m-g 5,80000 S Prościarka do prętów automat. m-g 4, KNNR Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą 0, Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 110,000 m3 1,02000 M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Pompa do betonu na sam.60m3/h m-g 0, KNNR Mocowanie (zbrojenie) na oczepie profili stalowych - blacha 12x400x400 t 0,317

13 Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 12,0 mm, walcowane na gorąco (wymiar 400x400x12mm - 21 szt.) (1,02*1000) 23,10000 kg 1 020, M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 0,80000 S Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 5,00000 S Nożyce do prętów m-g 6, KNNR Mocowanie (zbrojenie) na oczepie profili stalowych - rura okrągła RO 159x Rura stalowa b/s og.przezn.cz 159,0/ 5,6mm (1,02*1000) t 0,317 23,10000 m 1 020, M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 0,80000 S Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 5,00000 S Nożyce do prętów m-g 6, Mikropale kotwiące 4.1 Analiza własna Stałe kotwy gruntowe iniekcyjne 52/26 w rurze osłonowej, L=21 m - zgodnie z PW i SST, wraz z izolacją M Kotew gruntowa iniekcyjna52/26 w rurze osłonowej, L=21.0 m, wraz z izolacją 5 Nasyp z brojony ge osntetykiem 5.1 KNR-O Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami - wykonanie materacy szt. 21,000 m 1, , Geosiatki 20kN/m m2 1,04000 M Szpilki z prętów stalowych szt. 0,07000 M Kruszywo naturalne m3 0,36000 M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Spycharka gąsienicowa 74kW (1) m-g 0,00200 S Ciągnik kołowy (1) m-g 0,04000 S Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,08300 S Samochód skrzyniowy (1) m-g 0, KNR-O Wzmacnianie powierzchni skarp siatkami antyerozyjnymi m ,000 m ,000

14 0, Siatka antyerozyjna m2 1,30000 M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Spycharka gąsienicowa 74kW (1) m-g 0,00300 S Ciągnik kołowy (1) m-g 0,04200 S Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,08300 S Samochód skrzyniowy (1) m-g 0, KNNR Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm 0, Ziemia urodzajna (humus) m3 0,05200 M Nasiona traw kg 0,01200 m ,000 Wartość kosztorysu: Podatek VAT (VAT) = 23%WK W artość końcowa kosztorysu: 0,00zł 0,00zł 0,00z ł

15 ETO Nazwa Jm. Ilość Ce na je dn. [zł] W artość [zł] Robocizna r-g 4 234,22350 Raz em: 0,00z ł

16 ETO KMB Naz wa Jm. Grup a Ilość Ilość MI Ilość MW [zł] W artość [zł] Kotew gruntowa iniekcyjna52/ 26 w rurze osłonowej, L=21.0 m, wraz z izolacją PAL CFA 600 z betonu C30/ 37, zbrojony HEB Lepik asfaltowy stosowany na gorąco Pręt okrągły żebrowany skośnie do zbrojenia betonu fi 8 mm Pręt okrągły żebrowany skośnie do zbrojenia betonu fi 20 mm Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 12,0 mm, walcowane na gorąco (wymiar 400x400x12mm -21 szt.) Drut stal.okrągły miękki śred.0,5-0,8 mm Bariery drogowe stalowe ocynkowane m 21, ,00000 m 450, ,00000 kg 80, ,51000 kg 597, ,56400 kg 3 945, ,36000 kg 323, ,34000 kg 5, ,40000 t 1, , Szpilki z prętów stalowych szt. 762, , Kliniec kamienny niesortowany 0-31,5 mm Kruszywo mineralne łamane niesortowane t 118, ,32000 t 25, , T łuczeń t 117, , T łuczeń kamienny łamany, 0-63 mm t 118, , Piasek uszlachetniony m3 3, , Piasek do nawierzchni drogowych m3 81, , Piasek średnioziarnisty m3 5, , Pospółka-kruszywo nienormowane m3 6, , Kliniec kamienny 0/31.5mm m3 39, , Piasek gruboziarnisty m3 15, , Żwir sortowany m3 37, , Mieszanka minasfaltowa,grysowa,zamknięta Mieszanka minasfaltowa,grysowo-żwir.cz.zm t 59, ,16000 t 27, , Mieszanka mineralno-asfaltowa t 47, , Kruszywo naturalne m , , Kamień łamany do bud.dróg i obiektów inż. m3 0, , Gruz m3 0, , Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" 22200SIB Krawężniki drogowe wibroprasowane o wymiarach 100x30x15 cm, lekki Kostki brukowe z betonu 8 cm, szare Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) Grunt stab. cementem Rm = 2,5 MPa (chudy beton) Beton zwykły z kruszywa naturalnego Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii t 0, ,87120 szt. 60, ,18000 m2 48, ,96000 m3 114, ,42000 m3 3, ,15000 m3 2, ,73720 m3 0, ,42032

17 ETO KMB Naz wa Jm. Grup a Ilość Ilość MI Ilość MW [zł] W artość [zł] Deski iglaste obrzynane gr mm,kl.iii Krawędziaki iglaste kl.ii m Geosiatki 20kN/m m ,20000 m3 0, , , Geowłóknina separująca m2 258, , Siatka antyerozyjna m , , Woda m3 28, , Drewno okrągłe iglaste n/ stemple budowlane Słupki iglaste niekorowane śred mm m3 0, ,00540 m3 0, , Ziemia urodzajna (humus) m3 101, , Nasiona traw kg 23, , Rura stalowa b/s og.przezn.cz 159,0/ 5,6mm Rura betonowa typ "C" o przekroju kołowym, ze stopką łączona na zakład, z betonu klasy B-20 fi 400 mm Pokrywy nadstudzienne żelbetowe Rury PVC kanal.zewn.kielichowe z uszczelką T rzony studzienki,rura karbowana trójdolotowa Kinety - podstawy studzienki z tworzyw sztucznych m 323, ,34000 m 15, ,45000 szt. 2, ,00000 m 597, ,61800 m 2, ,10000 szt. 2, , Uszczelki szt. 4, , Materiały pomocnicze % Raz em: 0,00z ł

18 ETO Nazwa Jm. Ilość Ce na je dn. [zł] W artość [zł] Koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 205, Spycharka gąsienicowa 75 KM m-g 1, Spycharka gąsienicowa 100 KM m-g 10, Spycharka gąsienicowa 74kW (1) m-g 26, Równiarka samojezdn.74kw/100km m-g 3, Równiarka samojezdn.88kw/120km m-g 0, Zrywarka przyczepna m-g 2, Walec statyczny samojezdny m-g 31, Walec statyczny samojezdny 10t m-g 21, Walec statyczny samoj.ogumiony m-g 9, Ubijak spalinowy 200 kg m-g 1 023, Frezarka drogowa m-g 3, Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 1, Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 3, Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 4, Ciągnik kołowy (1) m-g 486, Samochód skrzyniowy (1) m-g 486, Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0, Samochód skrzyniowy m-g 6, Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 505, Samochód samowyład.5-10 t (1) m-g 6, Samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 349, Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 6, Pompa do betonu na sam.60m3/h m-g 9, Wibrator powierzchniowy m-g 6, Deskowanie system.wielkowymiar m-g 43, Rozkładarka mas bitumiczn.4 m m-g 9, Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 24, Nożyce do prętów m-g 29, Prościarka do prętów automat. m-g 19,18660 Raz em: 0,00z ł

19 Lp Kod Opis R [zł] M [zł] S [zł] Kp [zł] Kz [zł] Z [zł] Skład. upr. [zł] Razem [zł] DROGA GMINNA L - km m 2 Pale CFA 3 Żelbetowy oczep 4 Mikropale kotwiące 5 Nasyp zbrojony geosntetykiem Udz iał [%] RAZEM 100,00

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012 Kosztorys Data: 2008-06-16 Budowa: boisko do siatkówki i koszykówki Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali: Zbigniew Seweryn,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Budowa Tymowa, Piaski DruŜków

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1 Przedmiar Budowa: Infrastruktura techniczna dla terenu położonego w Sośnicowicach Obiekt: Sośnicowice ul.smolnicka i Gimnazialna Zamawiający: Urząd Miasta Sośnicowice Sośnicowice 19 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PLAC HANDLOWY SST 01 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem Przedmiar robót Budowa: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Lokalizacja: Kraków ul. Urzędnicza 65 Inwestor: ZEO Kraków Wartość kosztorysu: zł Data opracowania: 2012-10-24 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Plac

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Pniewo, ul.lipowa Adres inwestycji: ul. Lipowa, Pniewo; Gmina Łomża Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Curie-Skłdowskiej 1A,18-400 Łomża Założone wskazniki R

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Data opracowania: 2011-05-25 KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn - Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Piotr Obiedziński SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : tech. bud. Marian Obiedziński upr. nr.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Piotr Obiedziński SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : tech. bud. Marian Obiedziński upr. nr. Przedsiębiorstwo Usługowe PIOTBUD ul. Traugutta 1 m.3, 95-100 Zgierz KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: Wykonawca: Sporządzający: Praccownia Projektowa Włodzimierz Nowicki ul.lukrecjusza 9, Włodzimierz Nowicki Przedmiar sporządził: SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: PRZEDMIAR 042-00-750 Strona 1 DZIAŁ N

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/06/2011

Przedmiar robót 1/06/2011 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Przedmiar robót 1/06/2011 Obiekt Kod CPV 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Budowa Trzebiatkowa,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. moje boisko Orlik 2012

Kosztorys ślepy. moje boisko Orlik 2012 Kosztorys ślepy Data: 2008-06-16 Budowa: boisko piłki nożnej Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek)

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) NAZWA INWESTYCJI : Łososina Dolna- lotnisko DATA OPRACOWANIA : 2014 KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) Stawka roboczogodziny : 0.00 zł NARZUTY Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Ekrany osłaniajace stoiska na Targowisku Miejskim nr 1 w Pile Z Przedmiarem Robót Adres : 64-920 Piła ul Rynkowa 42 dzaialka nr 304/33 Inwestor : TARPIL

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor GMINA PILA 64-920 PIŁA PLAC STASZICA 10 Stawka robocizny Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk ULICA STANOWI INFRASTRUKTURĘ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS NAKŁADCZY KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE UL. BUDOWLANYCH 10/9 66-405 GORZÓW WLKP PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

Bardziej szczegółowo

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł RONMARK KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przyłącz kanalizacji sanitarnej

Przyłącz kanalizacji sanitarnej P R Z E D M I A R R O B Ó T Przyłącz kanalizacji sanitarnej Data: 2008-04-19 Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku hospicjum Obiekt: ul.szpitalna dz. nr ew. 2191/7, 2191/19, 2191/22 m. Miechów Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. 11 Listopada 11e/ Radomsko FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWA "VITARO"

PRZEDMIAR. ul. 11 Listopada 11e/ Radomsko FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWA VITARO FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWA "VITARO" ul. 11 Listopada 11e/39 97-500 Radomsko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-08-05 Budowa: Budowa budynku KRUS Aleksandrów Kujawski. Przyłącza Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Obiekt: Drogi

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ UL. PĘTKOWICKA, LEŚNICTWO BIAŁA Kod CPV : 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót roboty drogowe

Przedmiar robót roboty drogowe Przedmiar robót roboty drogowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ Przedmiar robót MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I Data: 2011-03-15 Obiekt: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 10/16 Zamawiający: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version  WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki 61-716 Poznań ul. Kosciuszki 112 a/12 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233260-9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rafał Gzylewski. Słupsk 20 maj 2013 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. Rafał Gzylewski. Słupsk 20 maj 2013 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45233162-2 Budowa Droga powiatowa nr 1108G i nr 1015G w Bierkowie, dz. nr 444, 247, 210 Inwestor Gmina Słupsk, 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 34 Biuro kosztorysowe Rafał Gzylewski,

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia dla następujących lokalizacji: Część A - Zespół Szkół nr 34 ADRES INWESTYCJI : Toruń,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Obiekt Rozbudowa,przebudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury na dz. nr 976/1 w m.swornegacie gm.chojnice Kod CPV 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi gminnej nr C Obrowo Wybudowanie Obrowo Wybudowanie drogowe Gmina Kęsowo ul. Główna Kęsowo

Przedmiar. Remont drogi gminnej nr C Obrowo Wybudowanie Obrowo Wybudowanie drogowe Gmina Kęsowo ul. Główna Kęsowo Data: 2010-09-17 Przedmiar Inwestycja: Obiekt: Rodzaj robót: Inwestor: Wykonawca: Remont drogi gminnej nr 010414 C Obrowo Wybudowanie Obrowo Wybudowanie drogowe Gmina Kęsowo ul. Główna 11 89-506 Kęsowo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO Przedmiar robót Data:2009-11-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:... Samolicz KOSZTORYS OFERTOWY Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen....

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica DATA OPRACOWANIA : 24.03.2010 Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice EUROBUD ul. Rybickiego 8 pok 40 ;96-00 Skierniewice KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Przedmiar robót Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Data: 2014-02-05 Budowa: Pgr nr 1084/1, 1084/2, 1083/4, 1083/6, 1095/1, 1096/3, 1096/6, 1097/1, 1098/1 Kody

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi osiedlowej pieszo - jezdnej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

TOM 4/K - Drogi wewnętrzne i niwelacja terenu. Zestawienie nakładów rzeczowych. (obejmuje tom B.6)

TOM 4/K - Drogi wewnętrzne i niwelacja terenu. Zestawienie nakładów rzeczowych. (obejmuje tom B.6) ELFEKO S.A. 81-061 Gdynia, ul Hutnicza 20a TOM 4/K - Drogi wewnętrzne i niwelacja terenu. Zestawienie nakładów rzeczowych. (obejmuje tom B.6) NAZWA INWESTYCJI : STACJA ELEKTROENERGETYCZNA 110/15 kv GPZ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót roboty drogowe

Przedmiar robót roboty drogowe Przedmiar robót roboty drogowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. DROGA GOSPODARCZA W PARKU ZAMKOWYM W śywcu

Przedmiar. DROGA GOSPODARCZA W PARKU ZAMKOWYM W śywcu Przedmiar Data: 2007-10-01 Budowa: BRANśA DROGOWA Obiekt: DROGA GOSPODARCZA DO NOWEJ STAJNI PARKOWEJ Zamawiający: URZĄD MIEJSKI W śywcu, RYNEK 2, 34-300 śywiec Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Obiekt ZESPÓŁ OPIEKUŃCZY W GDYNI - STANOWISKA POSTOJOWE POJAZDÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Budowa Gdynia ul. Fredry 3 Inwestor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek. ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek 01.2015r.

Przedmiar robót. Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek. ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek 01.2015r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg ulica Żeglarska, Spacerowa, m. Szczecinek, gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY KOSZTORYS OFERTOWY 026-04-020 Zamawiający:.. Wykonawca:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka......

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Lp Normatyw Opis Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość

Kosztorys ślepy. Lp Normatyw Opis Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość Str. 5 Element 1. ZDJĘCIE HUMUSU NA ODKŁAD 1. 1. KNR 02-01-0126-0100 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek Obmiar = 210.0000 m2 Robocizna razem Jm. r-g 0.0053

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys wzorcowy Obiekt Budowa Wzorcowy kosztorys na roboty drogowe z kostki betonowej polbruk i płyt otworowych MEBA gr. 10 cm SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY/ ŚLEPY

KOSZTORYS NAKŁADCZY/ ŚLEPY KOSZTORYS NAKŁADCZY/ ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Gimnazjum Nr 1 ADRES INWESTYCJI : Łaziska Górne ul. Ogrodowa 48 INWESTOR : Zespół Ekonomiczny Placówek Ośwatowych ADRES INWESTORA : 43-170 Łaziska Górne ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa m. Wytowno, gm. Ustka Inwestor Gmina

Bardziej szczegółowo

ODCINEK KM KM I KM KM

ODCINEK KM KM I KM KM PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 102731 R - ULICA KOŚCIUSZKI ODCINEK KM 0+006.04 - KM 0+361.23 I KM 0+004.29 - KM 0+135.77 Lp Normatyw Opis Obmiar 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 KNNR 00-01-0111-01

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE

Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45233140-2 - Roboty drogowe PRZESŁAWICE DZ. NR 42/1 GMINA ŁASIN Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osuwiska wzdłuż drogi gminnej 2523001 Tropie-Habalina-Sarys gm. Gródek n/dunajcem strona nr: 1. Kosztorys ofertowy

Ubezpieczenie osuwiska wzdłuż drogi gminnej 2523001 Tropie-Habalina-Sarys gm. Gródek n/dunajcem strona nr: 1. Kosztorys ofertowy Ubezpieczenie osuwiska wzdłuż drogi gminnej 2523001 Tropie-Habalina-Sarys gm. Gródek n/dunajcem strona nr: 1 Kosztorys ofertowy 1 OSUWISKO NR 1 1.1 Palowanie 1 Wiercenia dla pali "CFA" średnicy 500mm Robotnicy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY PLANBUD mgr inŝ. PAWEŁ OPAŁKA 48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 6/1 NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ WE WSI BODZANÓW GMINA GŁUCHOŁAZY ADRES INWESTYCJI : BODZANÓW DZ. NR 756;

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys nakładczy Remont nawierzchni asfaltowej placu Giełdy towarowej wraz z regulacją wpustów ulicznych i utwardzeniem części parkingu na giełdzie samochodowej. Obiekt

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg Budowa Leśnictwo Podborsko Inwestor Nadleśnictwo Białogard Biuro kosztorysowe Usługi Projektowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWA "VITARO" ul. 11 Listopada 11e/39 97-500 Radomsko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111200-0

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Remont drogi gminnej nr 010509C relacji Wielka Klonia - Toboła w kilometrażu 0+007,85-1+218,15 Inwestor : Gmina Gostycyn 89-520 Gostycyn

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Grażyna Dąbrowska. Rzeszów marzec 2015r.

Przedmiar robót. mgr inż. Grażyna Dąbrowska. Rzeszów marzec 2015r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170 Sporządził mgr inż. Grażyna Dąbrowska Rzeszów marzec 2015r. "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ. ul. STOLEMÓW DZ.NR 150/4, KM 14, OBRĘB Wielki Kack GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

MIKPROJ. ul. STOLEMÓW DZ.NR 150/4, KM 14, OBRĘB Wielki Kack GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: Lokalizacja: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana kanalizacji deszczowej

Przedmiar robót. Wymiana kanalizacji deszczowej Przedmiar robót Inwestor: MIASTO NOWY SĄCZ Rynek 1 Data opracowania: 2016-10-10 strona nr: 2 Przedmiar robót Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys 1 Element Kanalizacja deszczowa 1 KNR 231/810/5 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych PRZEDMIAR 45212221-1, Roboty budowlane w z Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa Szkolnego Kompleksu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny, Szczecin,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł - - KOSZTORYS ŚLEPY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w m. Koźmin Wlkp. PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW ULICZNYCH ADRES INWESTYCJI : ul. Stawowa - ul. Krotoszyńska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Trzyciąż. Kosztorys opracowali: mgr inż. Andrzej Basiński,... Sprawdzający:

Przedmiar. Trzyciąż. Kosztorys opracowali: mgr inż. Andrzej Basiński,... Sprawdzający: Trzyciąż Przedmiar Data: 2009-03-14 Budowa: Modernizacja boisk sportowych, zagospodarowanie centrum sołectwa Trzyciąż Kody CPV: 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45233330-1 Fundamentowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Wojskowy Zarząd Infrastruktury ul. Kościuszki 92/98, 60-967 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ryszard Strzelec. Czchów 20 kwiecień 2015 r.

Przedmiar robót. Ryszard Strzelec. Czchów 20 kwiecień 2015 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45233320-8 - Fundamentowanie dróg Budowa Będzieszyna, Czchów, Domosławice, Tymowa, Tworkowa Inwestor Gmina Czchów, 32-860 Czchów ul. Rynek 12 Sporządził Ryszard Strzelec

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 9.0 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości 459.0 mb Obiekt: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont drogi do pól rolniczych w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar Remont drogi do pól rolniczych w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2011-09-05 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Remont

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku gospodarczego z dwoma garaŝami, pomieszczeniem gospodarczym oraz wiatą na drewno dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie ADRES INWESTYCJI : 63-810

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł Wartość robót ogółem :...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. strona nr: 1. Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli

Przedmiar robót. strona nr: 1. Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli strona nr: 1 Przedmiar robót Budowa: Szkole Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli Lokalizacja: Stalowa Wola, województwo podkarpackie Inwestor: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola Data

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Obiekt 1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR C RELACJI ŁASIN-SZONOWO SZLACHCECKIE Specyfikacja techniczna D

Kosztorys ślepy. Obiekt 1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR C RELACJI ŁASIN-SZONOWO SZLACHCECKIE Specyfikacja techniczna D Str. 1 Obiekt 1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 041338 C RELACJI ŁASIN-SZONOWO SZLACHCECKIE Specyfikacja techniczna D.00.00.00 Element 1. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1. 1. KSNR 00-01-0104-0300 Prace pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Data: 2009-06-26 Budowa: Regulacja potoku Kawęckiego w km 0+060-0+673 (588 m) w Dębicy przy ul. Partyzantów Obiekt: POTOK KAWĘCKI- BOCZNY Zamawiający: GMINA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ...

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ... Kosztorys ofertowy Remont boiska sportowego w Bukowsku Obiekt: Zamawiający: Boisko sportowe w Bukowsku Gmina Bukowsko 38-505 Bukowsko Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar robót Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej wibroprasowanej Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Radusz, dz.

Przedmiar. Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej wibroprasowanej Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Radusz, dz. Przedmiar Obiekt Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Radusz, dz. nr 304/3 Inwestor Gmina Kołczygłowy Biuro kosztorysowe Urząd Gminy Kołczygłowy Sporządził Sprawdził mgr inż. Wioletta

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Szczuczynie przy ul. Senatorskiej KOSZTORYS ŒLEPY. Opis J.m. Norma Cena R M S

Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Szczuczynie przy ul. Senatorskiej KOSZTORYS ŒLEPY. Opis J.m. Norma Cena R M S Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Szczuczynie przy ul. Senatorskiej KOSZTORYS ŒLEPY Strona 1 1. Roboty budowlane 1.1. Ogrodzenie 1.KNR 2-01 0307-0200 Rêczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Kanalizacja deszczowa

KOSZTORYS ŚLEPY Kanalizacja deszczowa KOSZTORYS ŚLEPY Kanalizacja deszczowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 533300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : Budowa odwodnienia parkingu i dachu Starej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Nowy Staw. Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1 OWEOB "Promocja" Sp. z o.o. Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/

Nowy Staw. Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1 OWEOB Promocja Sp. z o.o. Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/ Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/ R_netto S_netto 1 2 3 4 5 6 7 8 P1 KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za m2 0126-0100 pomocą spycharek.grubość warstwy do 15 cm.

Bardziej szczegółowo

1. Roboty przygotowawcze i ziemne

1. Roboty przygotowawcze i ziemne 3. Chodnik 1. Roboty przygotowawcze i ziemne 1 Obsługa geodezyjna: wytyczenie trasy chodnika, dodatkowe po, inwentaryzacja powykonawcza: 3255,50m 2 Mechaniczne karczowanie krzaków - gęste powyŝej 60% powierzchni

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 1KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

1 2 3 4 5 6 7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 1KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 1KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m 2 4670 d.1 0114-02 2KNR-W 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do m 2 350 d.1 0119-01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej

PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej Obiekt Kod CPV 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Kosztorys nakładczy Przedmiot kosztorysu: INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Lokalizacja: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA 76-200 SŁUPSK ul. JARACZA 18a DZIAŁKA nr 465/2 i 465/6 Zamawiający: PEDAGOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy szczegółowy (ślepy)

Kosztorys ofertowy szczegółowy (ślepy) Inwestor: N-ctwo Olsztynek ul. Mrongowiusza 35 11-015 OLSZTYNEK Nr umowy: 17/008 (aktualizacja kosztorysu)/ 0/005 Data oprac.: czerwiec 008 r Podstawa opracowania:knnr 1, KNR -, KNNR, Wacetob -05, Wacetob

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

KOSZTORYS ZEROWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych KOSZTORYS ZEROWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu i rekultywacja terenu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czchów 1 październik 2014 r.

Przedmiar robót. Czchów 1 październik 2014 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Budowa Złota, Jurków, Czchów Inwestor Gmina Czchów, 32-860 Czchów ul. Rynek 12 Czchów 1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Obiekt Budowa Piła ul.kalina Inwestor Nadleśnictwo Kaczory ul.kościelna 17

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U.P. Antropex tel 602488186 70-503 Szczecin ul Szczerbcowa 2-1A

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U.P. Antropex tel 602488186 70-503 Szczecin ul Szczerbcowa 2-1A P.U.P. Antropex tel 60248886 70-50 Szczecin ul Szczerbcowa 2-A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45000-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł F O R M U L A R Z K O S Z T O R Y S Budowa :. Obiekt :. Inwestor : Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich ul. 11-go listopada 10 62-872 GODZIESZE Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek

Bardziej szczegółowo