KOSZTORYS INWESTORSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS INWESTORSKI"

Transkrypt

1 KOSZTORYS INWESTORSKI Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Zabez pie cze nie osuwiska w ciągu drogi gminnej nr L w km m w m. Godziszów Drugi Droga gminna nr L Adres: Godziszów Drugi Polska Inwestor: Adres: Wykonawca: - Adres: Sporządził: Sprawdził: - Stawka robocizny: Gmina Godziszów Godziszów Trzeci Godziszów Polska dr inż. Robert Wardęga 14,29 zł Poziom cen: I kwartał 2013 r. Narzuty: Kp= 64,70%(R+S) Kz= 7,00%(M) Z= 11,50%(Kp+R+Kp+S) Data opracowania r. Wartość kosztorysu: Podatek VAT (VAT) = 23%WK W artość końcowa kosztorysu: 0,00zł 0,00zł 0,00z ł Słownie zero zł zero gr Inwestor Wykonawca

2 1 DROGA GMINNA L - km m 1.1 Roz biórka ele me ntów dróg, roboty prz ygotowawcze, wycinka zieleni KNNR Roboty pomiarowe ha 0,300 M Drut stal.okrągły miękki śred.0,5-0,8 mm Słupki iglaste niekorowane śred mm kg 55, ,00000 m3 0,20000 S Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 2, KNNR Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni - oczyszczenie uszkodzonej skarpy S Spycharka gąsienicowa 100 KM m-g KNR Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 40 cm ha 0, , , ,43000 S Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0, KNNR Demontaż istniejących barier drogowych stalowych 2, KNNR Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej 0, KNR-SEK Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na głębokość 5 cm z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samochodem samowyładowczym o ładowności 5,0-10,0 t m 15,000 m 50,000 m 20, m2 1,28000 S Frezarka drogowa m-g 1, ,860

3 S Samochód samowyład.5-10 t (1) m-g 3, KNNR R Robocizna 0,46300*1, KNNR Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm Krotność=1,25 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm m2 278,000 r-g 0, ,20300 S Spycharka gąsienicowa 100 KM m-g 0,00790 S Zrywarka przyczepna m-g 0, W ykonanie wykopów KNNR Roboty ziemne (wykopy pod stopnie, dreny, usunięcie warstwy gleby) wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. 0,24300 S Koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 0,10620 S Samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 0, KNNR Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.grunt I- IV Krotność=9 S Samochód samowyładowczy do 5 t 0,02900*9 1.3 Dre naż, warstwa odsączająca i zasypka drenażu, re profilacja rowów KNR Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich - pod studnie drenarskie (2 szt.) m2 278,000 m ,000 m ,000 m-g 0, , Pospółka-kruszywo nienormowane m3 0,18300 M Materiały pomocnicze % 2, KNR Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich - pod drenaż m2 1,280 m2 45,200

4 0, Pospółka-kruszywo nienormowane m3 0,12200 M Materiały pomocnicze % 2, KNNR Studzienki rewizyjne o średnicy wewn. 400 mm. 2, Pospółka-kruszywo nienormowane m3 0,20000 M Uszczelki szt. 2,00000 M 4 M T rzony studzienki,rura karbowana trójdolotowa Kinety - podstawy studzienki z tworzyw sztucznych szt. 2,000 m 1,05000 szt. 1,00000 M Materiały pomocnicze % 2,50000 S Samochód skrzyniowy m-g 0, KNNR Pokrywy nastudzienne żelbetowe o średnicy 400 mm 2, Pokrywy nadstudzienne żelbetowe szt. 1,00000 M Materiały pomocnicze % 1, KNNR Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - fundament pod pokrywy betonowe studni (2 szt) 7,78000 M 3 M 4 M Beton zwykły z kruszywa naturalnego Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii Deski iglaste obrzynane gr mm,kl.iii Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane szt. 2,000 m3 0,600 m3 1,05000 m3 0,09500 m3 0,01750 m3 0,00900 M Materiały pomocnicze % 2,50000 S Samochód skrzyniowy m-g 0, KNNR Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk 0, Rury PVC kanal.zewn.kielichowe z uszczelką m 585,900 m 1,02000 M Materiały pomocnicze % 2,50000 S Samochód skrzyniowy m-g 0,01040

5 1.3.7 KNR Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem średnioziarnistym 2, Piasek średnioziarnisty m3 1,22000 M Materiały pomocnicze % 2, KNR Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem gruboziarnistym 2, Piasek gruboziarnisty m3 1,22000 M Materiały pomocnicze % 2, KNR Obsypka rurociągu dowiezionym żwirem 2, Żwir sortowany m3 1,22000 M Materiały pomocnicze % 2, KNR Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 1, KNNR m3 4,550 m3 12,450 m3 31,100 m3 54,100 Wylot drenu z betonu szt. 2, Lepik asfaltowy stosowany na gorąco 25,60000 kg 7,48000 M Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,09000 M Kamień łamany do bud.dróg i obiektów inż. m3 0,10000 M Gruz m3 0,30000 M 6 M 7 M Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" Beton zwykły z kruszywa naturalnego Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii t 0,03000 m3 0,44000 m3 0,03000 M Woda m3 0,21000 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm 0,31200 m 108,000

6 KNNR Ręczne wykopy liniowe pod rowy (na powierzchni 52.0 m2) 2, Prze pusty pod zjazdami KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe - grunt stab. cementem Grunt stab. cementem Rm = 2,5 MPa (chudy beton) M Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii m3 21,850 m3 3,000 17,90000 m3 1,05000 m3 0,01600 M Woda m3 0,10000 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 40 cm 2, Lepik asfaltowy stosowany na gorąco m 15,000 kg 1,99000 M Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,00230 M Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" t 0,00130 M Woda m3 0,00100 M Rura betonowa typ "C" o przekroju kołowym, ze stopką łączona na zakład, z betonu klasy B-20 fi 400 mm m 1,03000 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm M 3 M Lepik asfaltowy stosowany na gorąco Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii szt. 6,000 11,50000 kg 5,95000 m3 0,37000 m3 0,03100 M Woda m3 0,10000 M Materiały pomocnicze % 0, Koryto wraz z profilowanie m i zagęszczeniem podłoża

7 1.5.1 KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego (pod nawierzchnie drogi gminnej i zjazdów) 0, Woda m3 0,00460 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Spycharka gąsienicowa 75 KM m-g 0,00400 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m2 326,000 m-g 0,00410 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, Roboty drogowe KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. T rasa dróg w terenie równinnym Słupki iglaste niekorowane śred mm km 0,079 56,00000 m3 0,11000 S Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1, KNNR Dolna warstwa warstwy mrozoochronnej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 0, Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,24600 M Woda m3 0,01000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m2 278,000 m-g 0,00240 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNNR R Robocizna 0,00470*1,5 M 3 Górna warstwa warstwy mrozoochronnej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m Piasek do nawierzchni drogowych 0,12300*1, Woda 0,00500*1,5 r-g 0,00705 m3 0,18450 m3 0,00750 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/ 100KM 0,00200*1,5 S Walec statyczny samojezdny 0,00410*1,5 m-g 0,00300 m-g 0,00615

8 1.6.4 KNNR Warstwa mrozoochronna na zjazdach, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 0, Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,24600 M Woda m3 0,01000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m2 48,000 m-g 0,00240 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNR-O Warstwa separująca z geowłókniny m2 244,000 0, Szpilki z prętów stalowych szt. 0,07000 M Geowłóknina separująca m2 1,06000 M Materiały pomocnicze % 2,00000 S Spycharka gąsienicowa 74kW (1) m-g 0,00200 S Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0, KNNR Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm 0, Kruszywo mineralne łamane niesortowane m2 48,000 t 0,53000 M Woda m3 0,02500 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m-g 0,00470 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNNR Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 0, T łuczeń t 0,42400 M Woda m3 0,02000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.74kw/100k M m2 278,000 m-g 0,00370 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNNR Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15t m2 278,000

9 R Robocizna 0,03120*1, Mieszanka mineralno- asfaltowa 0,09740*1,75 r-g 0,05460 t 0,17045 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny 0,00580*1,75 S Walec statyczny samoj.ogumiony 0,00580*1,75 S Samochód samowyładowczy 10-15t 0,01240*1,75 S Rozkładarka mas bitumiczn.4 m 0,00580*1, KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.t ransport mieszanki samochodem samowyład.5-10t m-g 0,01015 m-g 0,01015 m-g 0,02170 m-g 0, , Mieszanka minasfaltowa,grysowo-żwir.cz.zm m2 186,000 t 0,14620 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny m-g 0,01020 S Walec statyczny samoj.ogumiony m-g 0,01020 S Samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 0,02570 S Rozkładarka mas bitumiczn.4 m m-g 0, KNNR R Robocizna 0,03990*1,25 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.t ransport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Mieszanka minasfaltowa,grysowa,zamknięta 0,10200*1,25 m2 464,000 r-g 0,04988 t 0,12750 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny 0,00750*1,25 S Walec statyczny samoj.ogumiony 0,00750*1,25 S Samochód samowyładowczy 5-10 t 0,01800*1,25 S Rozkładarka mas bitumiczn.4 m 0,00750*1, KNNR anlogia Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem m-g 0,00938 m-g 0,00938 m-g 0,02250 m-g 0,00938 m2 48,000

10 1, Piasek uszlachetniony m3 0,08180 M 3 M Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" Kostki brukowe z betonu 8 cm, szare t 0,01170 m2 1,02000 M Woda m3 0,02700 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Wibrator powierzchniowy m-g 0, KNNR Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo- piaskowej 0, Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,01950 M 3 M 4 M 5 M Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" 22200SIB Krawężniki drogowe wibroprasowane o wymiarach 100x30x15 cm, lekki Beton zwykły z kruszywa naturalnego Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii m 59,000 t 0,00390 szt. 1,02000 m3 0,02080 m3 0,00060 M Woda m3 0,01360 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Pobocza z klińca kamiennego, kruszywo rozścielane mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 0, Kliniec kamienny 0/31.5mm m3 0,24600 M Woda m3 0,02000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Równiarka samojezdn.88kw/120k M m2 161,000 m-g 0,00470 S Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNNR Dolna warstwa nawierzchni drogi technologicznej z tłucznia,grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm 0, T łuczeń kamienny łamany, 0-63 mm m2 255,000 t 0,46400 M Woda m3 0,02000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,04230

11 KNNR Górna warstwa nawierzchni drogi technologicznej z klińca,grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm 0, Kliniec kamienny niesortowany 0-31,5 mm m2 255,000 t 0,46400 M Woda m3 0,02000 M Materiały pomocnicze % 0,20000 S Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0, Urz ądzenia be zpie cz eństwa KNNR Bariery ochronne stalowe SP-06 m 69,000 1, Bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0,02400 M Materiały pomocnicze % 0, KNNR Zakończenia barier ochronnych stalowych SP-06 2, Bariery drogowe stalowe ocynkowane m 10,000 t 0,02400 M Materiały pomocnicze % 0, Pale CFA 2.1 Analiza własna Wykonanie pali żelbetowych z betonu C30/37 typu CFA 600 m zbrojonych HEB300 - wg opisu w PW i SST wraz z wywozem zwercin i próbnymi obciążeniami - 42 szt., 450 mb M PAL CFA 600 z betonu C30/37, zbrojony HEB300 3 Żelbetowy oczep 3.1 KNNR Deskowanie systemowe żelbetowej konstrukcji oczepu przy użyciu żurawia samochodowego 41x2 + 41x2 + 2*1,4 + 2*1,4=169,6 m 450,000 m 1, ,88100 M Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii Krawędziaki iglaste kl.ii (0) m2 169,600 m3 0,00020 m3 0,00000 M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,01800

12 S Deskowanie system.wielkowymiar m-g 0, KNNR Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy 20 mm- stal zgodnie z PW i SST Pręt okrągły żebrowany skośnie do zbrojenia betonu fi 20 mm (1,02*1000) t 3,868 27,20000 kg 1 020, M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 0,80000 S Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 4,80000 S Nożyce do prętów m-g 5,80000 S Prościarka do prętów automat. m-g 4, KNNR Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy 8 mm - stal zgodnie z PW i SST Pręt okrągły żebrowany skośnie do zbrojenia betonu fi 8 mm (1,006*1000) t 0,594 40,20000 kg 1 006, M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 0,80000 S Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 4,80000 S Nożyce do prętów m-g 5,80000 S Prościarka do prętów automat. m-g 4, KNNR Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą 0, Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 110,000 m3 1,02000 M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Pompa do betonu na sam.60m3/h m-g 0, KNNR Mocowanie (zbrojenie) na oczepie profili stalowych - blacha 12x400x400 t 0,317

13 Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 12,0 mm, walcowane na gorąco (wymiar 400x400x12mm - 21 szt.) (1,02*1000) 23,10000 kg 1 020, M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 0,80000 S Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 5,00000 S Nożyce do prętów m-g 6, KNNR Mocowanie (zbrojenie) na oczepie profili stalowych - rura okrągła RO 159x Rura stalowa b/s og.przezn.cz 159,0/ 5,6mm (1,02*1000) t 0,317 23,10000 m 1 020, M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 0,80000 S Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 5,00000 S Nożyce do prętów m-g 6, Mikropale kotwiące 4.1 Analiza własna Stałe kotwy gruntowe iniekcyjne 52/26 w rurze osłonowej, L=21 m - zgodnie z PW i SST, wraz z izolacją M Kotew gruntowa iniekcyjna52/26 w rurze osłonowej, L=21.0 m, wraz z izolacją 5 Nasyp z brojony ge osntetykiem 5.1 KNR-O Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami - wykonanie materacy szt. 21,000 m 1, , Geosiatki 20kN/m m2 1,04000 M Szpilki z prętów stalowych szt. 0,07000 M Kruszywo naturalne m3 0,36000 M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Spycharka gąsienicowa 74kW (1) m-g 0,00200 S Ciągnik kołowy (1) m-g 0,04000 S Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,08300 S Samochód skrzyniowy (1) m-g 0, KNR-O Wzmacnianie powierzchni skarp siatkami antyerozyjnymi m ,000 m ,000

14 0, Siatka antyerozyjna m2 1,30000 M Materiały pomocnicze % 1,50000 S Spycharka gąsienicowa 74kW (1) m-g 0,00300 S Ciągnik kołowy (1) m-g 0,04200 S Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,08300 S Samochód skrzyniowy (1) m-g 0, KNNR Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm 0, Ziemia urodzajna (humus) m3 0,05200 M Nasiona traw kg 0,01200 m ,000 Wartość kosztorysu: Podatek VAT (VAT) = 23%WK W artość końcowa kosztorysu: 0,00zł 0,00zł 0,00z ł

15 ETO Nazwa Jm. Ilość Ce na je dn. [zł] W artość [zł] Robocizna r-g 4 234,22350 Raz em: 0,00z ł

16 ETO KMB Naz wa Jm. Grup a Ilość Ilość MI Ilość MW [zł] W artość [zł] Kotew gruntowa iniekcyjna52/ 26 w rurze osłonowej, L=21.0 m, wraz z izolacją PAL CFA 600 z betonu C30/ 37, zbrojony HEB Lepik asfaltowy stosowany na gorąco Pręt okrągły żebrowany skośnie do zbrojenia betonu fi 8 mm Pręt okrągły żebrowany skośnie do zbrojenia betonu fi 20 mm Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 12,0 mm, walcowane na gorąco (wymiar 400x400x12mm -21 szt.) Drut stal.okrągły miękki śred.0,5-0,8 mm Bariery drogowe stalowe ocynkowane m 21, ,00000 m 450, ,00000 kg 80, ,51000 kg 597, ,56400 kg 3 945, ,36000 kg 323, ,34000 kg 5, ,40000 t 1, , Szpilki z prętów stalowych szt. 762, , Kliniec kamienny niesortowany 0-31,5 mm Kruszywo mineralne łamane niesortowane t 118, ,32000 t 25, , T łuczeń t 117, , T łuczeń kamienny łamany, 0-63 mm t 118, , Piasek uszlachetniony m3 3, , Piasek do nawierzchni drogowych m3 81, , Piasek średnioziarnisty m3 5, , Pospółka-kruszywo nienormowane m3 6, , Kliniec kamienny 0/31.5mm m3 39, , Piasek gruboziarnisty m3 15, , Żwir sortowany m3 37, , Mieszanka minasfaltowa,grysowa,zamknięta Mieszanka minasfaltowa,grysowo-żwir.cz.zm t 59, ,16000 t 27, , Mieszanka mineralno-asfaltowa t 47, , Kruszywo naturalne m , , Kamień łamany do bud.dróg i obiektów inż. m3 0, , Gruz m3 0, , Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35" 22200SIB Krawężniki drogowe wibroprasowane o wymiarach 100x30x15 cm, lekki Kostki brukowe z betonu 8 cm, szare Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) Grunt stab. cementem Rm = 2,5 MPa (chudy beton) Beton zwykły z kruszywa naturalnego Deski iglaste obrzynane gr mm kl.iii t 0, ,87120 szt. 60, ,18000 m2 48, ,96000 m3 114, ,42000 m3 3, ,15000 m3 2, ,73720 m3 0, ,42032

17 ETO KMB Naz wa Jm. Grup a Ilość Ilość MI Ilość MW [zł] W artość [zł] Deski iglaste obrzynane gr mm,kl.iii Krawędziaki iglaste kl.ii m Geosiatki 20kN/m m ,20000 m3 0, , , Geowłóknina separująca m2 258, , Siatka antyerozyjna m , , Woda m3 28, , Drewno okrągłe iglaste n/ stemple budowlane Słupki iglaste niekorowane śred mm m3 0, ,00540 m3 0, , Ziemia urodzajna (humus) m3 101, , Nasiona traw kg 23, , Rura stalowa b/s og.przezn.cz 159,0/ 5,6mm Rura betonowa typ "C" o przekroju kołowym, ze stopką łączona na zakład, z betonu klasy B-20 fi 400 mm Pokrywy nadstudzienne żelbetowe Rury PVC kanal.zewn.kielichowe z uszczelką T rzony studzienki,rura karbowana trójdolotowa Kinety - podstawy studzienki z tworzyw sztucznych m 323, ,34000 m 15, ,45000 szt. 2, ,00000 m 597, ,61800 m 2, ,10000 szt. 2, , Uszczelki szt. 4, , Materiały pomocnicze % Raz em: 0,00z ł

18 ETO Nazwa Jm. Ilość Ce na je dn. [zł] W artość [zł] Koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 205, Spycharka gąsienicowa 75 KM m-g 1, Spycharka gąsienicowa 100 KM m-g 10, Spycharka gąsienicowa 74kW (1) m-g 26, Równiarka samojezdn.74kw/100km m-g 3, Równiarka samojezdn.88kw/120km m-g 0, Zrywarka przyczepna m-g 2, Walec statyczny samojezdny m-g 31, Walec statyczny samojezdny 10t m-g 21, Walec statyczny samoj.ogumiony m-g 9, Ubijak spalinowy 200 kg m-g 1 023, Frezarka drogowa m-g 3, Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 1, Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 3, Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5-0,75 t m-g 4, Ciągnik kołowy (1) m-g 486, Samochód skrzyniowy (1) m-g 486, Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0, Samochód skrzyniowy m-g 6, Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 505, Samochód samowyład.5-10 t (1) m-g 6, Samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 349, Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 6, Pompa do betonu na sam.60m3/h m-g 9, Wibrator powierzchniowy m-g 6, Deskowanie system.wielkowymiar m-g 43, Rozkładarka mas bitumiczn.4 m m-g 9, Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 24, Nożyce do prętów m-g 29, Prościarka do prętów automat. m-g 19,18660 Raz em: 0,00z ł

19 Lp Kod Opis R [zł] M [zł] S [zł] Kp [zł] Kz [zł] Z [zł] Skład. upr. [zł] Razem [zł] DROGA GMINNA L - km m 2 Pale CFA 3 Żelbetowy oczep 4 Mikropale kotwiące 5 Nasyp zbrojony geosntetykiem Udz iał [%] RAZEM 100,00

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012 Kosztorys Data: 2008-06-16 Budowa: boisko do siatkówki i koszykówki Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali: Zbigniew Seweryn,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBRĘBIE WSI WA- LERIANÓW ADRES INWESTYCJI : Walerianów, gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Budowa Tymowa, Piaski DruŜków

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1 Przedmiar Budowa: Infrastruktura techniczna dla terenu położonego w Sośnicowicach Obiekt: Sośnicowice ul.smolnicka i Gimnazialna Zamawiający: Urząd Miasta Sośnicowice Sośnicowice 19 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45233320-8, 45233220-7 Budowa Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Piaski DruŜków Inwestor Gmina Czchów, 32-860

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty rekreacyjnej w Donimierzu- Etap I ADRES INWESTYCJI : Donimierz działka nr 120 INWESTOR : GMINA SZEMUD ADRES INWESTORA : UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Mgr inż. Michał Wałkuski,...

Przedmiar robót Mgr inż. Michał Wałkuski,... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: budynek biurowy Lokalizacja: Gliwice ul. Konarskiego Nazwy i kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem Przedmiar robót Budowa: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Lokalizacja: Kraków ul. Urzędnicza 65 Inwestor: ZEO Kraków Wartość kosztorysu: zł Data opracowania: 2012-10-24 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Plac

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PLAC HANDLOWY SST 01 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający: Kosztorys ofertowy Budowa: Ogrodzenie Obiekt: Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Dolnej Zamawiający: Gmina Dąbrowa Tarnowska ul.rynek Nr 34 ; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Data opracowania: 2011-05-25 KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn - Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Pniewo, ul.lipowa Adres inwestycji: ul. Lipowa, Pniewo; Gmina Łomża Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Curie-Skłdowskiej 1A,18-400 Łomża Założone wskazniki R

Bardziej szczegółowo

Data: Przedmiar

Data: Przedmiar Data: 2013-08-19 Przedmiar Inwestycja: Modernizacja (przebudowa) drogi nr 010424C dojazdowej do gruntów rolnych transportu rolniczego. Obiekt: ul. Karpacka Rodzaj robót: drogowe Inwestor: Gmina Kęsowo

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni

Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni Data: 07-12-11 Budowa: Działka nr 283 i 278 obręb Ligota Mała oraz działka nr 32 i 82 obręb Połowa gm Polska Cerekiew Obiekt: Remont nawierzchni

Bardziej szczegółowo

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy strona nr: 1 Kosztorys ofertowy J.m. Norma Ilość Cena jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm 7.73*0.3 = 2,319000 6.32*(0.3+0.0)*0.5

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Data: 2013-09-10 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Piotr Obiedziński SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : tech. bud. Marian Obiedziński upr. nr.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Piotr Obiedziński SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : tech. bud. Marian Obiedziński upr. nr. Przedsiębiorstwo Usługowe PIOTBUD ul. Traugutta 1 m.3, 95-100 Zgierz KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE PIOTR BORKIEWICZ ul. Sikorskiego 12, Zduńska Wola

BIURO PROJEKTOWE PIOTR BORKIEWICZ ul. Sikorskiego 12, Zduńska Wola BIURO PROJEKTOWE PIOTR BORKIEWICZ ul. Sikorskiego 12, 98-220 Zduńska Wola KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: mgr inż. Witold Krygier 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego ADRES INWESTYCJI : 93-030 Łódź ul. Bednarska 15 INWESTOR : Dom

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Zamek Żupny w Wieliczce - remont dziedzińca Zamku -nawierzchnie - przeliczenie 2014 r.(2)

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Zamek Żupny w Wieliczce - remont dziedzińca Zamku -nawierzchnie - przeliczenie 2014 r.(2) Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Zamek Żupny w Wieliczce Inwestor: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka ul. Zamkowa Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownie Konserwacji Zabytków ARKONA sp.o.o. Kraków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 3. ROBOTY ZIEMNE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

Przedmiar 3. ROBOTY ZIEMNE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 3. ROBOTY ZIEMNE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,39 Jedn.: km 1 Robocizna razem r-godz. 56

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: Wykonawca: Sporządzający: Praccownia Projektowa Włodzimierz Nowicki ul.lukrecjusza 9, Włodzimierz Nowicki Przedmiar sporządził: SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: PRZEDMIAR 042-00-750 Strona 1 DZIAŁ N

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. moje boisko Orlik 2012

Kosztorys ślepy. moje boisko Orlik 2012 Kosztorys ślepy Data: 2008-06-16 Budowa: boisko piłki nożnej Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Samolicz KOSZTORYS OFERTOWY Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie Przedmiar Data: 2013-09-02 Budowa: Tarnów al. Tarnowskich dz. 1/20 Obiekt: PT Tarnów - prace drogowe Zamawiający: PKP Energetyka SA Warszawa ul. HoŜa 63/67 strona nr: 2 Przedmiar 1 Roboty drogowe 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek)

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) NAZWA INWESTYCJI : Łososina Dolna- lotnisko DATA OPRACOWANIA : 2014 KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) Stawka roboczogodziny : 0.00 zł NARZUTY Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wykonanie podbudowy na drodze gminnej Zapora - Piaski DruŜków L=258mb

Przedmiar robót 1. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wykonanie podbudowy na drodze gminnej Zapora - Piaski DruŜków L=258mb Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1 Wykonanie podbudowy na drodze gminnej Zapora - Piaski DruŜków L=258mb Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45233320-8 - Fundamentowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/06/2011

Przedmiar robót 1/06/2011 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Przedmiar robót 1/06/2011 Obiekt Kod CPV 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Budowa Trzebiatkowa,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Turystyczna w Jaworzu Obiekt: Kod CPV 45233142-9 Roboty drogowe Zamawiający: Gmina Jaworze ul. Zdrojowa 82 43-384 Jaworze strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Ekrany osłaniajace stoiska na Targowisku Miejskim nr 1 w Pile Z Przedmiarem Robót Adres : 64-920 Piła ul Rynkowa 42 dzaialka nr 304/33 Inwestor : TARPIL

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS NAKŁADCZY KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE UL. BUDOWLANYCH 10/9 66-405 GORZÓW WLKP PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor GMINA PILA 64-920 PIŁA PLAC STASZICA 10 Stawka robocizny Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk ULICA STANOWI INFRASTRUKTURĘ

Bardziej szczegółowo

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł RONMARK KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przyłącz kanalizacji sanitarnej

Przyłącz kanalizacji sanitarnej P R Z E D M I A R R O B Ó T Przyłącz kanalizacji sanitarnej Data: 2008-04-19 Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku hospicjum Obiekt: ul.szpitalna dz. nr ew. 2191/7, 2191/19, 2191/22 m. Miechów Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Plac zabaw dla dzieci

PRZEDMIAR ROBÓT. Plac zabaw dla dzieci PRZEDMIAR ROBÓT Plac zabaw dla dzieci Obiekt Kod CPV 45212221-1, Roboty, budowlane, w, zakresie, budowy, boisk, sportowych Budowa Skoczów gmina Dygowo dz. nr 106/26 Inwestor Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. 11 Listopada 11e/ Radomsko FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWA "VITARO"

PRZEDMIAR. ul. 11 Listopada 11e/ Radomsko FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWA VITARO FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWA "VITARO" ul. 11 Listopada 11e/39 97-500 Radomsko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ UL. PĘTKOWICKA, LEŚNICTWO BIAŁA Kod CPV : 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-08-05 Budowa: Budowa budynku KRUS Aleksandrów Kujawski. Przyłącza Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Obiekt: Drogi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Samolicz KOSZTORYS INWESTORSKI Poziomy cen: poziom... cen... robót... poziom... cen... robocizny... stawka... robocizny. kalkulacyjnej. poziom... cen... materiałów... poziom... cen... sprzętu... narzuty...

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 30-03-2016 SPIS DZIAŁÓW DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U 1 Roboty przygotowawcze 2 Roboty ziemne 3 Podbudowy 4 Nawierzchnie 5 Elementy ulic 6 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica DATA OPRACOWANIA : 24.03.2010 Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ Przedmiar robót MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I Data: 2011-03-15 Obiekt: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 10/16 Zamawiający: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia dla następujących lokalizacji: Część A - Zespół Szkół nr 34 ADRES INWESTYCJI : Toruń,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót roboty drogowe

Przedmiar robót roboty drogowe Przedmiar robót roboty drogowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version  WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki 61-716 Poznań ul. Kosciuszki 112 a/12 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233260-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont ul. Wierch Kurucowy w Bukowinie Tatrzańskiej w km

Przedmiar Remont ul. Wierch Kurucowy w Bukowinie Tatrzańskiej w km Przedmiar Data: 2012-08-24 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:... Samolicz KOSZTORYS OFERTOWY Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen....

Bardziej szczegółowo

Kosztorys szczegółowy

Kosztorys szczegółowy Kosztorys szczegółowy Lp. Podstawa Wyceny Opis pozycji Kosztorysowych Jedn. Miary Nakłady na jedn. Wsp. Zagreg. Cena Cena jedn. R M S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Roboty przygotowawcze 1 KNNR 0101-- 020 Mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi gminnej nr C Obrowo Wybudowanie Obrowo Wybudowanie drogowe Gmina Kęsowo ul. Główna Kęsowo

Przedmiar. Remont drogi gminnej nr C Obrowo Wybudowanie Obrowo Wybudowanie drogowe Gmina Kęsowo ul. Główna Kęsowo Data: 2010-09-17 Przedmiar Inwestycja: Obiekt: Rodzaj robót: Inwestor: Wykonawca: Remont drogi gminnej nr 010414 C Obrowo Wybudowanie Obrowo Wybudowanie drogowe Gmina Kęsowo ul. Główna 11 89-506 Kęsowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rafał Gzylewski. Słupsk 20 maj 2013 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. Rafał Gzylewski. Słupsk 20 maj 2013 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45233162-2 Budowa Droga powiatowa nr 1108G i nr 1015G w Bierkowie, dz. nr 444, 247, 210 Inwestor Gmina Słupsk, 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 34 Biuro kosztorysowe Rafał Gzylewski,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS Strona 7 SYKAL LP SYMBOL N A Z W A JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

KOSZTORYS Strona 7 SYKAL LP SYMBOL N A Z W A JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ KOSZTORYS Strona 7 LP SYMBOL N A Z W A JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ 11 43251 Betoniarka spalinowa 150 dm³ m-godz 40,320 12 75272 Przecinarka tarczowa mater ceramicznych m-godz 3,000 R A Z E M : LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Obiekt Rozbudowa,przebudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury na dz. nr 976/1 w m.swornegacie gm.chojnice Kod CPV 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO Przedmiar robót Data:2009-11-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ZUH,,Projekt" Wojciech Zawadziński Grudziądz ul. Dąbrowskiego 23

KOSZTORYS OFERTOWY. ZUH,,Projekt Wojciech Zawadziński Grudziądz ul. Dąbrowskiego 23 ZUH,,Projekt" Wojciech Zawadziński 86-300 Grudziądz ul. Dąbrowskiego 3 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 03088C w miejscowości Stążki ADRES INWESTYCJI : Stążki działka nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000 Roboty drogowe - sala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. KNNR 1 0111-01 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie: NAZWA INWESTYCJI : CHODNIK I ŚCIEŻKA ROWEROWA ADRES INWESTYCJI : KĄSINOWO INWESTOR : UMiG SZAMOTUŁY ADRES INWESTORA : UL. DWORCOWA 26 DATA OPRACOWANIA : LIPIEC - 2007r KOSZTORYS OFERTOWY Ogółem wartość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawca SKB nr upr. 171/04 inż. Wojciech Ładecki DATA OPRACOWANIA : listopad 2012 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawca SKB nr upr. 171/04 inż. Wojciech Ładecki DATA OPRACOWANIA : listopad 2012 r. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 000000- Roboty budowlane 00- Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zespołu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice. KOSZTORYS OFERTOWY - br. drogowa

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice. KOSZTORYS OFERTOWY - br. drogowa Załącznik nr 2 do SIWZ na zadanie pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice Dane wyjściowe: Rg :.zł, Z :.%, Kp :.%, Kz :.%, KOSZTORYS OFERTOWY - br.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Odbudowa drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku

Przedmiar robót. Odbudowa drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku Przedmiar robót Odbudowa drogi gminnej ul. zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku Budowa: Odbudowa drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach Obiekt lub rodzaj robót: Droga gminna - ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice EUROBUD ul. Rybickiego 8 pok 40 ;96-00 Skierniewice KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Biuro Inżynieryjno-Techniczne KIER Gniezno, Os. Wł. Łokietka 18/5

KOSZTORYS ŚLEPY. Biuro Inżynieryjno-Techniczne KIER Gniezno, Os. Wł. Łokietka 18/5 Biuro Inżynieryjno-Techniczne KIER 62-200 Gniezno, Os. Wł. Łokietka 18/5 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Budowa hali sportowej przy ul.szkolnej w Czerniejewie ADRES INWESTYCJI : Miejscowość Czerniejewo

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys Budowa: BUDOWA UL. LEŚNEJ DĄBROWA TARNOWSKA Zamawiający: URZĄD GMINY DĄBROWA TARNOWSKA Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali: Jarosław Skrabacz,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Kosztorys ofertowy HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. DROGA GOSPODARCZA W PARKU ZAMKOWYM W śywcu

Przedmiar. DROGA GOSPODARCZA W PARKU ZAMKOWYM W śywcu Przedmiar Data: 2007-10-01 Budowa: BRANśA DROGOWA Obiekt: DROGA GOSPODARCZA DO NOWEJ STAJNI PARKOWEJ Zamawiający: URZĄD MIEJSKI W śywcu, RYNEK 2, 34-300 śywiec Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi osiedlowej pieszo - jezdnej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Remont nawierzchni drogowej na plaży nadzatokowej w JURACIE- odcinek drogi km 0+354,00 -- 0+616,41 Działka

Bardziej szczegółowo

TOM 4/K - Drogi wewnętrzne i niwelacja terenu. Zestawienie nakładów rzeczowych. (obejmuje tom B.6)

TOM 4/K - Drogi wewnętrzne i niwelacja terenu. Zestawienie nakładów rzeczowych. (obejmuje tom B.6) ELFEKO S.A. 81-061 Gdynia, ul Hutnicza 20a TOM 4/K - Drogi wewnętrzne i niwelacja terenu. Zestawienie nakładów rzeczowych. (obejmuje tom B.6) NAZWA INWESTYCJI : STACJA ELEKTROENERGETYCZNA 110/15 kv GPZ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót roboty drogowe

Przedmiar robót roboty drogowe Przedmiar robót roboty drogowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Obiekt ZESPÓŁ OPIEKUŃCZY W GDYNI - STANOWISKA POSTOJOWE POJAZDÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Budowa Gdynia ul. Fredry 3 Inwestor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Vat [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Vat [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) "PROKOL" Pracownia Projektowo - Kosztorysowa ul. Niepodległości 21/27, 64-100 Leszno, PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie miejsca wypoczynku związanego z bł. Edmundem Bojanowskim na rynku

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jedn ostka

Nr Podstawa Opis Jedn ostka Przedmiar robót Przebudowa drogi powiatowej nr 1401 S Buczkowice - Rybarzowice w Łodygowicach na długości 306,17 m Nr Podstawa Opis Jedn ostka 1 Element WYMAGANIA OGÓLNE 1.1 kalk własna Organizacja ruchu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Przedmiar robót Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Data: 2014-02-05 Budowa: Pgr nr 1084/1, 1084/2, 1083/4, 1083/6, 1095/1, 1096/3, 1096/6, 1097/1, 1098/1 Kody

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Przebudowy nawierzchni dróg gminnych Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe Opracował : inŝ.

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. MAREK PATUŁA DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II KW. 2016R.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. MAREK PATUŁA DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II KW. 2016R. KOSZTORYS ŚLEPY ŚMIETNIKÓW PODZIEMNYCH ADRES INWESTYCJI : TORUŃ UL. PODMURNA/SZEROKA INWESTOR : GMINA MIASTA TORUŃ ADRES INWESTORA : TORUŃ UL.WAŁY GENERAŁA SIKORSKIEGO 8 BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Lp Normatyw Opis Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość

Kosztorys ślepy. Lp Normatyw Opis Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość Str. 5 Element 1. ZDJĘCIE HUMUSU NA ODKŁAD 1. 1. KNR 02-01-0126-0100 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek Obmiar = 210.0000 m2 Robocizna razem Jm. r-g 0.0053

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca spotkań w Dobrzankowie ADRES INWESTYCJI : Dobrankowo, gm. Przasnysz (działka nr 163/9) INWESTOR : Gmina Przasnysz

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Budowa ulicy Flisackiej wraz z odwodnieniem

Kosztorys Budowa ulicy Flisackiej wraz z odwodnieniem Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe Darłowo, ul. Flisacka Gmina Miasto Darłowo Kosztorys Inwestorski Powiernictwo Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys wzorcowy Obiekt Budowa Wzorcowy kosztorys na roboty drogowe z kostki betonowej polbruk i płyt otworowych MEBA gr. 10 cm SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675953P ul. Ostrowska w Godzieszach Małych Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie ul. 11 listopada

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

Przedmiar. Remont infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska Przedmiar Remont infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska Data: 2009-07-16 Zamawiający: Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3 Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Wyszyńskiego 3 Obiekt: Droga i zabruki przy budynku Wyszyńskiego 3 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o ul. Peowiaków 8 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w RZGOWIE Rzgów Plac 500-lecia 22 PRZEDMIAR ROBÓT

URZĄD MIEJSKI w RZGOWIE Rzgów Plac 500-lecia 22 PRZEDMIAR ROBÓT URZĄD MIEJSKI w RZGOWIE Rzgów Plac 500-lecia 22 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY KOSZTORYS OFERTOWY 026-04-020 Zamawiający:.. Wykonawca:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka......

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont ul. Wierch Spiski w Bukowinie Tatrzańskiej w km

Przedmiar Remont ul. Wierch Spiski w Bukowinie Tatrzańskiej w km Przedmiar Data: 2012-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1

Bardziej szczegółowo