INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH"

Transkrypt

1 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD GEOTECHNIKI Ul. Jagielloska 80, Warszawa Tel , Fax Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Temat TN/TG-221 Etap 2003 Metody stosowania geosyntetyków do budowy i wzmocnienia nawierzchni i ziemnych budowli drogowych Zadanie B ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH STUDIUM POZNAWCZO-TECHNICZNE Zespół autorski: mgr in. Beata Gajewska dr in. Bolesław Kłosiski mgr in. Piotr Rychlewski mgr in. Krzysztof Grzegorzewicz Kierownik Zakładu Geotechniki: mgr in. Cezary Kraszewski Warszawa 2003

2 Spis treci 1. Przedmiot opracowania, zakres stosowania Ogólna charakterystyka wyrobów geosyntetycznych Surowce do wyrobów geosyntetycznych Rodzaje i charakterystyka wyrobów geosyntetycznych Funkcje geosyntetyków w budowlach ziemnych Właciwoci geosyntetyków Cechy geometryczne i właciwoci identyfikacyjne Właciwoci fizyczno-mechaniczne Właciwoci hydrauliczne Odporno na uszkodzenia mechaniczne podczas wbudowania Tarcie po gruncie (przyczepno) Trwało geotekstyliów Wytrzymało obliczeniowa (długoterminowa) geotekstyliów Wybór wyrobów geosyntetycznych Zastosowania geosyntetyków do wzmacniania podłoa nawierzchni Warstwy rozdzielajce Nawierzchnie nieulepszone Zastosowania geosyntetyków do wzmacniania słabego podłoa nasypów Wprowadzenie Dobór materiałów geotekstylnych Konstrukcja nasypów ze zbrojeniem z geosyntetyków Podstawy projektowania zbrojenia nasypów Analiza nasypów zbrojonych metod elementów skoczonych Zastosowania geosyntetyków do drenay i warstw filtracyjnych Odwodnienia Materiały geotekstylne uywane w systemach drenaowych jako filtry Mechanizm działania filtru geotekstylnego Funkcje filtrów geotekstylnych Wymagania hydrauliczne dla filtrów geotekstylnych Wymagania dotyczce doboru filtrów Drena francuski Wbudowanie geosyntetyków w budowle ziemne Transport i składowanie Przygotowanie podłoa Układanie i zasypywanie geosyntetyków Badania kontrolne i kryteria odbioru Pimiennictwo...62 a. Normy polskie b. Normy zagraniczne c. Przepisy prawne... 65

3 d. Instrukcje i wytyczne Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych: e. Publikacje Załcznik 1. Klasy wytrzymałoci geotekstyliów GRK...71 Załcznik 2. Projektowanie nawierzchni wzmocnionych geotekstyliami...74 Załcznik 3. Obliczanie statecznoci nasypu na słabym podłou wzmocnionym geosyntetykami...82 Załcznik 4. Projektowanie drenay z uyciem geosyntetyków...88

4 1. Przedmiot opracowania, zakres stosowania Przedmiotem pracy s wyroby geosyntetyczne oraz zasady ich stosowania w drogowych budowlach ziemnych. Zawarto w niej charakterystyk geosyntetyków w zalenoci od surowców, rodzajów wyrobu. Podano wskazówki dotyczce wyboru wyrobów geosyntetycznych w zalenoci od przeznaczenie i rodzaju zastosowa. Wskazano ródła podajce zasady projektowania i konstruowania budowli z zastosowaniem materiałów geosyntetycznych. Opracowanie zawiera zasady i wymagania dotyczce projektowania: warstw separacyjnych z geosyntetyków, wzmacniania nawierzchni nieulepszonych i podłoa ulepszonych nawierzchni podatnych, zbrojenia podstaw nasypów na słabym podłou, drenay i warstw filtracyjnych. Praca jest przeznaczona do uytku administracji drogowej, jednostek projektujcych i wykonujcych budowle drogowe, a take producentów wyrobów geosyntetycznych. 2. Ogólna charakterystyka wyrobów geosyntetycznych 2.1. Surowce do wyrobów geosyntetycznych Głównymi surowcami do wyrobu geotekstyliów s: polipropylen PP, poliester PES, PET, polietylen wysokiej gstoci PEHD, w mniejszym zakresie polichlorek winylu PCV, poliamidy PA i inne, a take specjalne tworzywa o duej sztywnoci na rozciganie, małym pełzaniu i dobrej odpornoci chemicznej, jak poliwinyloalkohol PVA i aramid. Jako powłoki osłaniajce stosuje si polichlorek winylu PVC, polietylen PE, ywice akrylowe i bitumy. Do wyrobu geotekstyliów degradowalnych (biomat lub biowłóknin) uywane s materiały rolinne: len, bawełna, juta, włókno kokosowe i inne. Typowe właciwoci polimerów stosowanych do produkcji geosyntetyków zestawiono w tablicy (tablica 1).

5 Tablica 1. Właciwoci polimerów stosowanych do produkcji geosyntetyków [15, 18, 75, 82] Właciwoci polimeru Poliamid PA Polietylen małej gstoci LDPE Polietylen wysokiej gstoci HDPE Polipropylen PP Poliester PET Polichlorek winylu PVC Gsto [kg/m 3 ] Moduł Younga [GPa] 1,4-2,0 0,15-0,24 0,55-1,0 1,2-1,7 2,8-3,1 2,4-3,0 Wytrzymało na rozciganie [MPa] Wydłuenie przy zerwaniu [%] Temperatura zeszklenia T g [ C] Temperatura miknienia T m [ C] > > do Temperatura miknienia polimerów odpowiada temperaturze utraty sztywnoci danego polimeru. Jej warto liczbowa nie jest jednoznaczna, gdy w znacznym stopniu zaley od metody badania i domieszek. Dane przedstawione w tablicy (tablica 1) zawieraj typowe wartoci, które mog by odmienne od właciwoci danego polimeru. Zrónicowanie procesów polimeryzacji jest przyczyn zmiany liczby i długoci rozgałzie makroczstek oraz stopnia krystalizacji produktu finalnego. Właciwoci polimeru mog by równie zmieniane przez obróbk mechaniczn, która powoduje orientacj makroczsteczek. Wpływ na właciwoci polimerów maj te róne dodatki. Z tych powodów ten sam polimer wyprodukowany w jednej fabryce moe znacznie róni si od polimeru wyprodukowanego w drugiej fabryce. Właciwoci chemiczne polimerów zestawiono w tablicy (tablica 2). Polimery przy produkcji geosyntetyków s modyfikowane. Właciwoci mechaniczne gotowych wyrobów geotekstylnych mog by odmienne od podanych w tablicy (tablica 1).

6 Tablica 2. Odporno chemiczna tworzyw sztucznych [18, 82] Odporno na (przy długotrwałym stosowaniu w temp. 20 C): Kwasy Poliamid PA Polietylen małej gstoci LDPE Polietylen wysokiej gstoci HDPE Polipropylen PP Poliester PET Polichlorek winylu PVC słabe mocne utleniajce s + fluorowodorowe s - + Zasady słabe mocne s Rozpuszczalniki alkohole + s estry + s + + s - ketony + s + + s - etery + - s s - - Materiały pdne i oleje benzen + - s s s - benzyna + s oleje mineralne + s oleje tłuszczowe + s odporny s rednio odporny - nieodporny Tablica 3. Temperatura uytkowania tworzyw sztucznych [75, 88] Temperatura uytkowania Polimer maksymalna krótkotrwała maksymalna cigła minimalna cigła Polietylen małej gstoci LDPE 80/90 60/75-50 Polietylen wysokiej gstoci HDPE 90/120 70/80-50 Polipropylen PP /-30 Polichlorek winylu PVC 55/100 50/85 (70) 0/-20 Poliamid PA 170/200 80/120 (100) -30 Poliester PET

7 W tablicy (tablica 3) zestawiono zakresy temperatur, w jakich mog pracowa poszczególne polimery. Przykładowe substancje mogce wywoła powstawanie mikropkni napreniowych zestawiono w tablicy (tablica 4). Tablica 4. Substancje chemiczne wywołujce tworzenie si mikropkni Substancja chemiczna napreniowych [75] Poliamid PA Aceton + Tworzywo sztuczne Polietylen PE Alkohole + Polipropylen Anilina + + Benzyna + + Ropa naftowa + Kwas octowy + + Estry + Olej opałowy + Ketony + PP Polichlorek winylu PVC Metanol + Kwas azotowy + + Kwas krzemowy + Kwas siarkowy + Woda Rodzaje i charakterystyka wyrobów geosyntetycznych Główn grup wyrobów geosyntetycznych stosowanych w budownictwie s geotekstylia i wyroby pokrewne. Norma PN-ISO 10318:1993 definiuje wyrób geotekstylny jako przepuszczalny materiał polimerowy wytwarzany technik tkack, włókninow lub dziewiarsk. Obecnie stosowane s take wyroby geosyntetyczne wykonywane innymi technikami ni tkacka. Naley zwróci uwag na spotykane błdne okrelanie wszystkich geotekstyliów terminem "geowłókniny".

8 Wyró nia si nast puj ce rodzaje wyrobów geosyntetycznych: geotekstylia - grupa wyrobów obejmuj ca geotkaniny, geowłókniny, geosiatki tkane i geodzianiny, geotkaniny - wytwarzane przez przeplatanie dwóch lub wi cej układów prz dz, włókien, filamentów, ta m lub innych elementó w (rys. 1), Rys. 1. Przykłady geotkanin [43] geowłókniny - wytwarzane w postaci runa włókien o uporz dkowanej lub przypadkowej orientacji, poł czonych siłami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (włókniny igłowane, przeszywane, ł czone termicznie, chemicznie itp.) (rys. 2), Rys. 2. Przykłady geowłóknin [43] geodzianiny - wytwarzane przez przeplatanie p tli jednej lub wi cej prz dz, włókien, filamentów lub innych elementów,

9 georuszty (geosiatki) - płaskie struktury zawierajce regularn, otwart siatk wewntrznie połczonych elementów wytrzymałych na rozciganie; georuszty s wytwarzane take technikami innymi ni tkackie: cignione na gorco, układane i sklejane, zgrzewane (rys. 3), Rys. 3. Przykłady georusztów (geosiatek) [43] geosieci - płaskie struktury, których otwory s znacznie wiksze ni elementy składowe i w których oczka s połczone wzłami, geokompozyty - materiały złoone, majce w swym składzie co najmniej jeden wyrób geotekstylny lub pokrewny, grupa ta obejmuje bardzo zrónicowane wyroby, połczone z rónymi materiałami polimerowymi, mineralnymi lub innymi (np. metalowymi); geokompozyty stosowane w budowlach ziemnych s złoone

10 z materiałów geotekstylnych (np. geosiatka lub georuszt zespolony z włóknin), a take dodatków mineralnych (piasku, iłu, bentonitu itp.), (rys. 4), Rys. 4. Przykłady geokompozytów wyroby geotekstylne pokrewne - przepuszczalne polimerowe materiały konstrukcyjne, które mog mie posta arkusza lub tamy, jest to te grupa bardzo rónorodnych wyrobów, trudnych do ogólnego zdefiniowania, do których stosuje si metody wytwarzania, kontroli i bada, typowe dla wyrobów geotekstylnych. Do wyrobów pokrewnych nale tzw. geosiatki komórkowe - wyroby o otwartej strukturze z połczonych tam, tworzcych komórki czworolub szecioktne ( plaster miodu ), wypełniane po ułoeniu zasypk (gruntem lub kruszywem), (rys. 5).

11 Rys. 5. Przykłady wyrobów geotekstylnych pokrewnych (geosiatki komórkowe) Do geosyntetyków nale take geomembrany - specjalne wyroby nieprzepuszczalne lub o bardzo małej przepuszczalnoci, cienkie i gitkie, stosowane jako wodoszczelne przepony do izolowania cieczy, ciał stałych lub gazów. Maj one posta arkuszy lub tam z tworzywa sztucznego, najczciej HDPE lub PP. Geomembrany stosowane w drogownictwie do uszczelnie maj zwykle grubo co najmniej 1,5 mm. 3. Funkcje geosyntetyków w budowlach ziemnych W geotechnice oraz inynierii komunikacyjnej, ldowej i wodnej powszechnie stosowane s geosyntetyki, do których nale m.in. geotekstylia, geomembrany i inne wyroby pokrewne. Zgodnie z norm PN-ISO 10318:1993 wyrónia nastpujce podstawowe funkcje geotekstyliów w budowlach ziemnych: rozdzielanie (separacja) - zapobieganie mieszaniu si ssiadujcych gruntów lub kruszyw (bez utrudniania przepływu wody),

12 filtrowanie - zatrzymywanie gruntu i innych czstek poddanych cinieniu spływowemu na kontakcie z gruntem, przy zachowaniu przepływu cieczy (filtr odwrotny), drena - zbieranie wód opadowych, gruntowych i innych cieczy oraz gazów, przy umoliwianiu ich przepływu w płaszczynie wyrobu geotekstylnego (np. maty drenujcej z aurowym plastykowym rdzeniem ułatwiajcym przepływ wody, osłonitym z jednej lub z obu stron filtrem z włókniny albo filtrem z włókniny po jednej stronie, a foli uszczelniajc po drugiej, słu do odprowadzania wody np. z zasypki za cianami oporowymi), wzmocnienie, zbrojenie - wykorzystanie właciwoci geotekstyliów przy rozciganiu (wytrzymałoci, sztywnoci) do poprawienia właciwoci mechanicznych warstwy gruntu,

13 ochrona - ograniczanie lub zapobieganie za pomoc wyrobu geotekstylnego miejscowym uszkodzeniom systemu geotechnicznego np. erozji powierzchni gruntu, przebiciu geomembran, przewodów rurowych lub instalacji. W budowlach ziemnych wyroby geotekstylne maj te inne zastosowania, np.: opakowanie - nadanie wymaganej formy elementu, obejmujce: - pojemniki ("geoworki" rónej wielkoci, walce - ang. geotubes o rednicy do 2-3 m i długoci do 20 m), zapewniajce uzyskanie okrelonej formy geometrycznej przez wypełnienie gruntem niespoistym, kruszywem kamiennym lub betonem, słuce głównie do formowania konstrukcji zapobiegajcych erozji przez wody biece, fale morskie itp., - gabiony - kosze wypełniane materiałem kamiennym, dreny tamowe, złoone z rdzenia w osłonie z włókniny, uywane do wgłbnego odwadniania podłoa. Wielokrotnie geotekstylia spełniaj równoczenie kilka funkcji. Np. geowłóknina, zastosowana jako warstwa rozdzielajca grunt nasypu od słabego podłoa spoistego, stanowi te filtr zatrzymujcy drobne czstki gruntu oraz pewne wzmocnienie podstawy nasypu, szczególnie w pocztkowej fazie budowy, a w specjalnych przypadkach take moe pełni rol warstwy drenujcej, ułatwiajcej odpływ wody wzdłu płaszczyzny materiału. Aprobaty techniczne IBDiM okrelaj przeznaczenie wyrobów geotekstylnych w inynierii komunikacyjnej, odpowiednio do ich właciwoci, np. do: wykonywania warstw porednich w nawierzchniach bitumicznych, zmniejszajcych propagacj spka odbitych (pochodzcych od skurczu termicznego lub technologicznego podbudowy zwizanej spoiwem hydraulicznym) i przy poszerzeniach istniejcych jezdni, jak równie zapobiegajcych przenikaniu wody przez spkan konstrukcj nawierzchni, wzmacniania górnej warstwy podłoa gruntowego nieulepszonych nawierzchni drogowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zakresu wymiany słabych gruntów i zuycia materiałów kamiennych albo te wydłuenia okresu eksploatacji nawierzchni,

14 budowy placów postojowych, parkingów, dróg tymczasowych, lenych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, wykonywania warstw odcinajcych i rozdzielajcych midzy gruntem drobnoziarnistym (ilastym, gliniastym lub pylastym) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni wykonywanymi z kruszywa, wzmacniania podbudowy poboczy dróg, budowy wzmocnionych skarp, zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych, stabilizacji osuwisk, wykonywania drenów odwadniajcych poziomych i pionowych, osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym, ochrony uszczelnie z geomembran przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz do drenau liniowego i powierzchniowego pod geomembranami, separacji i wzmacniania słabego podłoa nasypów komunikacyjnych w celu poprawy jego statecznoci oraz przyspieszenia konsolidacji, zbrojenia podstawy nasypów opartych na palach wzmacniajcych słabe podłoe oraz nad terenami wystpowania zapadlisk i pustek w podłou (szkód górniczych, krasowych i podobnych) ograniczenia destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcj nawierzchni dróg, osłony przeciwerozyjnej powierzchni skarp, zwłaszcza do czasu ukorzenienia okrywy rolinnej, systemów cikich osłon przeciwerozyjnych (pod narzuty kamienne, okładziny betonowe) gruntu i skarp naraonych na okresowe lub stałe działanie wody. 4. Właciwoci geosyntetyków Wyroby geosyntetyczne charakteryzuj m.in. nastpujce grupy właciwoci: cechy geometryczne i masa powierzchniowa, właciwoci fizyczno-mechaniczne, odporno na uszkodzenia mechaniczne podczas wbudowania i w czasie eksploatacji (pod obcieniami cyklicznymi lub dynamicznymi), właciwoci hydrauliczne, współczynnik tarcia, przyczepno, odporno fizyczno-chemiczna i biologiczna. Ogólne wymagania dotyczce właciwoci wyrobów stosowanych w budownictwie drogowym [23] oraz metody bada okrela norma EN Podstawowe

15 informacje zawiera tablica 5. Tablica 5. Wymagania dotyczce geotekstyliów i wyrobów pokrewnych stosowane w budownictwie drogowym według EN Właciwo Metoda bada Funkcja Filtrowanie Rozdzielanie Zbrojenie 1. Wytrzymało na rozciganie b PN-EN ISO H H H 2. Wydłuenie przy maksymalnym obcieniu 3. Wytrzymało na rozciganie szwów i połcze PN-EN ISO PN-EN ISO A A H S S S 4. Przebicie statyczne (CBR) a,b PN-EN ISO S H H 5. Przebicie dynamiczne PN-EN 918 H A H 6. Tarcie EN ISO S S A 7. Pełzanie przy rozciganiu PN-EN ISO S 8. Uszkodzenia podczas wbudowania ENV ISO A A A 9. Charakterystyczny wymiar porów PN-EN ISO H A Wodoprzepuszczalno w kierunku prostopadłym do powierzchni PN-EN ISO H A A 11. Trwało EN zał. B H H H Odporno na starzenie w warunkach atmosferycznych Odporno na degradacj chemiczn Odporno na degradacj mikrobiologiczn EN ENV ISO lub ENV ISO 13438, EN EN Oznaczenia: H: właciwo o znaczeniu zasadniczym A A A S S S S S S A: właciwo wana we wszystkich warunkach stosowania S: właciwo wana w specyficznych warunkach stosowania --: właciwo nieistotna dla danej funkcji Uwagi: a: Badanie to moe nie mie zastosowania w przypadku niektórych wyrobów, np. georusztów b: Oznaczenie H w przypadku właciwoci mechanicznych (wytrzymało na rozciganie i przebicie statyczne) oznacza, e producent powinien zapewni dane z obu bada. W specyfikacji wyrobu wystarczy zamieci tylko jeden z tych parametrów.

16 Wynika z niej, e dla funkcji rozdzielania wyrób geosyntetyczny powinien mie zdefiniowane co najmniej nastpujce parametry: Wytrzymało na rozciganie Odporno na przebicie statyczne CBR Trwało Dla funkcji filtrowania wyrób geosyntetyczny powinien mie zdefiniowane co najmniej nastpujce parametry: Wytrzymało na rozciganie Przebicie dynamiczne Charakterystyczny wymiar porów Wodoprzepuszczalno w kierunku prostopadłym do powierzchni Trwało Dla funkcji zbrojenia wyrób geosyntetyczny powinien mie zdefiniowane co najmniej nastpujce parametry: Wytrzymało na rozciganie Wydłuenie przy maksymalnym obcieniu Odporno na przebicie statyczne CBR Przebicie dynamiczne Trwało W licznych zastosowaniach długotrwałych naley równie okreli wpływ pełzania. Dla funkcji filtrowania i drenau wyrób geosyntetyczny powinien zdefiniowane co najmniej nastpujce parametry: Wytrzymało na rozciganie Przebicie dynamiczne Charakterystyczny wymiar porów Wodoprzepuszczalno w kierunku prostopadłym do powierzchni Zdolno przepływu wody w płaszczynie materiału Trwało mie Dla funkcji ochrony wyrób geosyntetyczny powinien mie zdefiniowane co najmniej nastpujce parametry: Wytrzymało na rozciganie Wydłuenie przy maksymalnym obcieniu Odporno na przebicie statyczne CBR Przebicie dynamiczne Trwało

17 W uzasadnionych przypadkach projektant moe wymaga spełnienia przez wyrób geosyntetyczny dodatkowych wymaga. Producent powinien równie poda dla swoich wyrobów mas powierzchniow. Jest ona łatwym do sprawdzenia parametrem identyfikacyjnym, ale ma luny zwizek z właciwociami mechanicznymi. Dlatego niedopuszczalne jest wybieranie wyrobów na podstawie tylko masy powierzchniowej. Na rys. 6 pokazano zaleno siły przy przebiciu CBR od masy powierzchniowej kilku wybranych geowłóknin. Wida na nim jak mylce jest posługiwanie si tylko mas powierzchniow. Np. dla geowłókniny 250 g/m 2 siła przebicia CBR wynosi od 1 do 3,5 KN. Gdyby poszukiw geowłókniny, dla której siła przebicia CBR wynosi 2 kn, to wymaganie to spełniaj róne wyroby o masie od 125 do 420 g/m 2. Siła przebicia geowłókniny (metoda CBR) [N] Masa powierzchniowa [g/m 2 ] Rys. 6. Zaleno siła przebicia CBR masa powierzchniowa dla wybranych geowłóknin 4.1. Cechy geometryczne i właciwoci identyfikacyjne Według PN-ISO 10320:1995 obejmuj one m.in. rodzaj polimeru, wymiary rolki lub arkusza wyrobu, mas powierzchniow według PN-EN 965:1999, dla włóknin grubo przy okrelonych naciskach badan zgodnie z norm PN-EN 964-1:1999, dla geosiatek i georusztów - wielko oczek.

18 4.2. Właciwoci fizyczno-mechaniczne Właciwoci te obejmuj zwykle: wytrzymało i odkształcalno wyrobów, badane zgodnie z norm PN-ISO 10319:1996; wanymi cechami zachowania materiału s wzbudzane siły oporu na rozciganie przy rónych wydłueniach jednostkowych np. 3%, 5% i 10% (sztywno, moduł sieczny) oraz wydłuenie przy zerwaniu, opór geowłóknin i geotkanin na przebicie statyczne (w warunkach adaptowanego badania CBR według PN-EN ISO 12236:1998) lub przebicie dynamiczne (metoda spadajcego stoka według PN-EN 918:1999), w specjalnych przypadkach - wytrzymało na rozciganie szwów i połcze według PN-ISO 10321:1997, pełzanie przy rozciganiu - w odniesieniu do zbrojenia obcionego długotrwale oraz pełzanie przy ciskaniu - w przypadku mat drenujcych. Właciwoci fizyczno-mechaniczne poszczególnych wyrobów geotekstylnych róni si miedzy sob. Na rys. 7 przedstawiono zaleno midzy sił a wydłueniem dla rónych wyrobów geotekstylnych. m kn/m Geotkaniny, Geosiatki PP/ PE - T PP - M PP/ PET - T HD PE - M Geotkaniny, Geosiatki: % Geosiatki aramidowe Tkaniny poliestrowe F m Geosiatki szklane max Geosiatki 1200 poliestrowe 12 Geosiatki 10 z polietylenu wysokiej gstoci Geowłókniny: T: termozgrzewalne M: igłowane ε u Wydłuenie % Rys. 7. Zaleno siła rozcigajca wydłuenie dla rónych wyrobów geotekstylnych [56] Ostatnio w przepisach zagranicznych wprowadzono kryterium energii zniszczenia wyrobu przy zerwaniu [57]. Energi zniszczenia (rys. 8) przyjmuje si w przyblieniu równ połowie iloczynu siły zrywajcej (wytrzymałoci) i wydłuenia przy zerwaniu (w procentach). Miarodajna jest mniejsza z wartoci w kierunku

19 podłunym i poprzecznym. Kryterium to uwzgldnia łcznie dwie cechy materiału i uwaa si, e lepiej pozwala porównywa róne rodzaje wyrobów np. włókniny i tkaniny. W rzeczywistoci wykres wydłuenie-siła przy rozciganiu materiału jest krzywoliniowy, dziki czemu energia potrzebna do zerwania jest wiksza. Róne rodzaje geosyntetyków (geowłóknin, geotkanin) zachowuj si odmiennie. Stosunkowo mała jest warto energii zniszczenia tkanin, rednia włóknin igłowanych, korzystnie zachowuj si włókniny zgrzewane - wykazuj du sztywno przy małych wydłueniach oraz due wydłuenia prze zerwaniu. Wymagania dotyczce energii zniszczenia wprowadzono ju do rónych dokumentów, m.in. do normy szwajcarskiej SN (patrz p. 6.1), normy norweskiej lub projektu normy francuskiej. Rys. 8. Energia zniszczenia [57] 4.3. Właciwoci hydrauliczne Podstawowe parametry hydrauliczne wyrobu to: wodoprzepuszczalno prostopadła do płaszczyzny wyrobu k v, wodoprzepuszczalno w płaszczynie wyrobu k h, charakterystyczny wymiar porów O 90 lub O 95.

20 Badania tych parametrów s istotne w przypadku funkcji filtracyjnej geotekstyliów, maj te znaczenie w odniesieniu do funkcji rozdzielania. Właciwoci hydrauliczne badane s według norm ISO lub EN i ich wersji krajowych. Wodoprzepuszczalno prostopadł do płaszczyzny wyrobu k v bada si np. zgodnie z PN-EN ISO11058:2002 (bez obcienia) lub z projektem E DIN Teil 4:1997 (pod obcieniami 2, 20 i 200 kpa). Wodoprzepuszczalno w płaszczynie wyrobu k h bada si zgodnie z np. PN-EN ISO 12958:2002 (pod rónymi obcieniami). Z właciwociami hydraulicznymi jest cile zwizana zdolno zatrzymywania czstek gruntu (filtrowania). Miar jej jest warto charakterystycznego wymiaru porów O 90 lub O 95 (wymiar ziaren znormalizowanego gruntu, którego 90% lub 95% masy zostanie zatrzymane) badanego np. według PN-EN ISO 12956:2002 lub BS 6906 Pt 2. Geowłókniny stosowane jako warstwy rozdzielajce maj zwykle wymiar O 90 od 0,06 do 0,2 mm, geotkaniny z tasiemek od 0,06 do 0,4 mm. Zestawienie parametrów geotekstyliów wystpujcych w aprobatach IBDiM z podziałem na grupy wyrobów przedstawiono w tablicach: - geowłókniny - tablica 6, - geotkaniny - tablica 7, - geosiatki (georuszty) - tablica 8, - geokompozyty (np. włókniny połczone z siatkami lub tkaninami) - tablica 9. W zestawieniach uwzgldniono dla kadego wyrobu tylko parametry wystpujce w aprobatach, z czego wynika pozorna ich niespójno (np. gruboci przy rónych naciskach).

21 Tablica 6. Właciwoci geowłóknin Lp. Parametr Jed- Wartoci Metody nostki parametrów bada 1 Masa powierzchniowa g/m PN-EN Grubo przy nacisku: 2 kpa mm 0,4 9,9 20 kpa mm 0,7 8,7 PN-EN kpa mm 0,3 5,5 3 Wytrzymało na rozciganie: -wzdłu pasma -wszerz pasma kn/m kn/m 4,0 48 5, Wydłuenie wzgldne przy obcieniu PN ISO maksymalnym: -wzdłu pasma -wszerz pasma % % Siła przy przebiciu (metoda CBR) (x - s) kn 0,7 13,5 PN-EN ISO rednica otworu przy dynamicznym przebiciu (metoda spadajcego stoka) mm 0 50 PN-EN Charakterystyczny wymiar porów O 90 µm PN-EN ISO Wskanik prdkoci przepływu wody PN-EN ISO prostopadłego do płaszczyzny mm/s 1, geowłókniny

22 Tablica 7. Właciwoci geotkanin Lp. Parametr Jed- Wartoci Metody nostki parametrów bada 1 Masa powierzchniowa g/m PN-EN Grubo przy nacisku 2 kpa mm 0,3 3,0 PN-EN Wytrzymało na rozciganie: -wzdłu pasma -wszerz pasma kn/m kn/m 11, , Wydłuenie wzgldne przy obcieniu PN ISO maksymalnym: -wzdłu pasma -wszerz pasma % % rednica otworu przy dynamicznym przebiciu (metoda spadajcego stoka) mm 6 19 PN-EN Charakterystyczny wymiar porów O 90 µm PN-EN ISO Wskanik prdkoci przepływu wody PN-EN ISO prostopadłego do płaszczyzny mm/s 0, geotkaniny

23 Tablica 8. Właciwoci geosiatek (georusztów) Lp. Parametr Jed- nostki Wartoci parametrów Metody bada 1 Masa powierzchniowa g/m PN-EN Wytrzymało na rozciganie: -wzdłu pasma -wszerz pasma 3 Wydłuenie wzgldne przy obcieniu maksymalnym: -wzdłu pasma -wszerz pasma 4 Siła rozcigajca przy wydłueniu wzgldnym 2 %: -wzdłu pasma -wszerz pasma 5 Siła rozcigajca przy wydłueniu wzgldnym 3 %: -wzdłu pasma -wszerz pasma 6 Siła rozcigajca przy wydłueniu wzgldnym 5 %: -wzdłu pasma -wszerz pasma kn/m kn/m % % kn/m kn/m kn/m kn/m kn/m kn/m ,3 50,0 3,0 30,0 4,0 250,0 1,0 130,0 5,7 125,0 5,0 50,0 PN ISO 10319

24 Tablica 9. Właciwoci geokompozytów Lp. Parametr Jed- Wartoci Metody nostki parametrów bada 1 Masa powierzchniowa g/m PN-EN Grubo przy nacisku: 2 kpa mm 1,9 15,0 20 kpa mm 1,6 4,0 PN-EN kpa mm 0,9 2,6 3 Wytrzymało na rozciganie: -wzdłu pasma -wszerz pasma kn/m kn/m 8,0 230,0 8,0 200,0 4 Wydłuenie wzgldne przy obcieniu PN ISO maksymalnym: -wzdłu pasma -wszerz pasma % % Siła przy przebiciu (metoda CBR) (x - s) kn 1,2 3,0 PN-EN ISO Charakterystyczny wymiar porów O 90 µm PN-EN ISO Wskanik prdkoci przepływu wody PN-EN ISO prostopadłego do płaszczyzny mm/s 0,1 2, geokompozytu 4.4. Odporno na uszkodzenia mechaniczne podczas wbudowania Odporno na uszkodzenia zwizana jest z właciwociami mechanicznymi i struktur wyrobu. W zastosowaniach geowłóknin i geotkanin do separacji i filtrowania w przepisach niemieckich [52, 77] odporno tych wyrobów okrelana jest zwykle na podstawie klasy wytrzymałoci GRK (Geotextilrobustklasse). Zasady okrelania wartoci GRK podano w Załczniku nr 1. Dla wyrobów stosowanych jako zbrojenie gruntu wymagane s zwykle próby na budowie. Badanie słuy do okrelenia współczynnika redukcji wytrzymałoci wyrobu po wbudowaniu (zasypaniu i zagszczeniu zasypki), a nastpnie odkopaniu wyrobu. Warunki wbudowania mog te by symulowane na podstawie prób laboratoryjnych.

25 4.5. Tarcie po gruncie (przyczepno) Współczynnik tarcia ma istotne znaczenie w przypadku zbrojenia gruntu oraz materiałów układanych na skarpach. Wartoci tarcia midzy gruntem a materiałem mona bada w specjalnych aparatach skrzynkowych (normy pren ISO :1997 oraz pren ISO :1997). W szczególnych przypadkach badane jest tarcie po innych materiałach. Współczynnik tarcia midzy gruntem zasypki a materiałem geosyntetycznym jest zwykle w granicach: po geowłókninach i geotkaninach f = (0,6 0,7) tg Φ z po geosiatkach (georusztach) f = (0,8 1,0) tg Φ z gdzie Φ z - kt tarcia wewntrznego materiału zasypki. W gruntach spoistych mona uwzgldni te wpływ przyczepnoci (adhezji). W przypadku braku danych dowiadczalnych zaleca si przyjmowa minimaln warto tarcia geosyntetyku po gruncie f min = 0,5 tg Φ z, a po geosyntetyku f min = 0, Trwało geotekstyliów Trwało geotekstyliów w przecitnych warunkach jest bardzo dua, wystarczajca do potrzeb budownictwa drogowego. Znaczenie czynnika trwałoci zaley od rodzaju zastosowania. Mniej istotne jest przy zastosowaniach krótkoterminowych, np. jako: warstwy rozdzielcze pod układanym gruntem nasypowym, traktowane jako wspomaganie technologiczne, potrzebne głównie w momencie wbudowania; zbrojenie nasypów na słabym podłou, którego nono w wyniku konsolidacji gruntu wzrasta z czasem na tyle, e moe samo przej obcienie. Zasadnicze znaczenie ma trwało w przypadku zastosowa długoterminowych w odniesieniu do: wytrzymałoci i odkształcalnoci - zbrojenia masywów gruntowych (konstrukcji oporowych, stromych skarp, nasypów na palach), których bezpieczestwo powinno zosta zapewnione przez wytrzymało geotekstyliów, a take wzmacniania podłoa nawierzchni, wodoprzepuszczalnoci filtrów w systemach odwadniajcych. O trwałoci decyduj odporno na działanie czynników klimatycznych (atmosferycznych) oraz na wpływy chemiczne i biologiczne. Ogólnie wyroby naley chroni przed dłuszym działaniem wiatła. Wyroby s zazwyczaj stabilizowane na działanie promieni UV dodatkami np. sadzy, dziki czemu mog by odporne na

26 nawet długotrwał ekspozycj. Zalecane jest jednak szybkie wbudowanie geotekstyliów i przykrycie ich gruntem. Jeli geotekstylia nie s przykrywane gruntem w dniu wbudowania, to powinny by poddane badaniu na przypieszone starzenie w warunkach atmosferycznych wg EN Odporno na czynniki klimatyczne okrela si, badajc wytrzymało materiału przed i po poddaniu go w specjalnym urzdzeniu działaniu promieni UV o znormalizowanym nateniu i energii nawietlania, z okresowym zraszaniem. Maksymalny czas pomidzy wbudowaniem a zakryciem gruntem geotekstyliów podano w tablicy 10. Tablica 10. Maksymalny czas pomidzy wbudowaniem a zakryciem gruntem geotekstyliów [wg PN-EN 13249] Zastosowanie Zbrojenie lub inne funkcje, w których wytrzymało Inne zastosowania długoterminowa jest Wytrzymało istotnym parametrem okrelona po badaniu > 80 % 1 miesic od 60 % do 80 % 2 tygodnie od 20 % do 60 % 2 tygodnie < 20 % 1 dzie Odporno na wpływy chemiczne badana jest za pomoc kpieli w odpowiednich roztworach. W przypadku geotekstyliów naraonych na oddziaływanie gruntów o ph < 4 lub ph > 9 zaleca si przeprowadzenie bada wg PN-EN 14030:2002 (U). Metoda A powinna by zastosowana do gruntów o ph < 4, a metoda B do gruntów o ph > 9. W obu przypadkach procentowa wytrzymało okrelona pod koniec badania powinna by wiksza ni 50 % wytrzymałoci na pocztku badania. W przypadku zastosowa, w których wytrzymało długoterminowa jest istotnym parametrem, mog by konieczne dodatkowe badania słuce okreleniu współczynników redukcyjnych przyjmowanych do oblicze wytrzymałoci długotrwałej. Wyniki bada powinny by interpretowane w odniesieniu do lokalnych warunków terenowych (oddziaływanie chemiczne i temperatura). Wymagania dotyczce właciwoci wyrobów budownictwa drogowego zawiera norma EN Geotekstylia zastosowane w gruntach naturalnych o ph midzy 4 i 9, temperaturze do 25 C i nie pełnice funkcji zbrojenia oraz wykonane z poliestru, polietylenu, polipropylenu, poliamidu 6 lub poliamidu 6.6 i nie zawierajce surowców

OFERTA DZIAŁU GEOSYNTETYKÓW

OFERTA DZIAŁU GEOSYNTETYKÓW OFERTA DZIAŁU GEOSYNTETYKÓW GEOWŁÓKNINY Geowłókniny wykonane są z włókien polipropylenowych lub poliestrowych, połączonych albo mechanicznie w wyniku igłowania (lub przeszywania), albo termicznie w wyniku

Bardziej szczegółowo

Podział geosyntetyków wg PN-EN ISO 10318. Przygotował: Jakub Stanasiuk 1

Podział geosyntetyków wg PN-EN ISO 10318. Przygotował: Jakub Stanasiuk 1 Podział geosyntetyków wg PN-EN ISO 10318 Przygotował: Jakub Stanasiuk 1 Plan prezentacji Plan prezentacji: 1. Funkcje geosyntetyków 2. Podział geosyntetyków 3. Symbole graficzne geosyntetyków 2 Funkcje

Bardziej szczegółowo

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. D - 02.03.01b WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM NASYPU DROGOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D-04.02.02 A SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOSIATKĄ SYSNTETYCZNĄ

D-04.02.02 A SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOSIATKĄ SYSNTETYCZNĄ D-04.02.02 A SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOSIATKĄ SYSNTETYCZNĄ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 S P I S T R E C I 1. WSTP... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 2. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADA... 4 2.1 Wiercenie otworów 4 2.2 Sondowanie statyczne CPT 4 3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D - 02.03.01c WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOA NA GRUNCIE SŁABONONYM

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D - 02.03.01c WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOA NA GRUNCIE SŁABONONYM AL. ARMII KRAJOWEJ W ORACH D-02.03.01c SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.03.01c WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOA NA GRUNCIE SŁABONONYM 41 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D - 02.03.01c WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOŻA NASYPU NA GRUNCIE SŁABONOŚNYM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D - 02.03.01c WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOŻA NASYPU NA GRUNCIE SŁABONOŚNYM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 375027 T WOLA KUCZKOWSKA CEGIELNIA DĄBIE O DŁUGOŚCI 1430 MB OD KM 0 + 000 DO 1 + 430 D - 02.03.01c WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOŻA NASYPU

Bardziej szczegółowo

D Układanie geosyntetyków

D Układanie geosyntetyków Strona 213 D.10.12.07 Układanie geosyntetyków 1. WSTĘP...214 1.1. PRZEDMIOT ST UKŁADANIE GEOWLOKNIN...214 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST...214 1.3. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST...214 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...214

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOSIATKAMI

WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOSIATKAMI D.02.03.01c WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOSIATKAMI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA. i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D c WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA. i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D c WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-02.03.01c WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOŻA 67 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Geosyntetyki to jedyne materiały

Geosyntetyki to jedyne materiały 18 POD PARAGRAFEM OKIEM EKSPERTA GEOSYNTETYKI PODSTAWOWE ZASADY I KRYTERIA DOBORU Kolejna część z cyklu publikacji poświęconych geosyntetykom przedstawia elementarne zasady ich doboru i stosowania PIOTR

Bardziej szczegółowo

099_Schotterrasensubstrat_0_32_Typ_SR.xls PL Stand: 14.04.09. Lawa, pumeks, mieszanka kruszyw mineralnych i ziemi ogrodowej. Maksymalna pojemość wodna

099_Schotterrasensubstrat_0_32_Typ_SR.xls PL Stand: 14.04.09. Lawa, pumeks, mieszanka kruszyw mineralnych i ziemi ogrodowej. Maksymalna pojemość wodna 099_Schotterrasensubstrat_0_32_Typ_SR.xls PL Stand: 14.04.09 Karta techniczna Wzmocniony substrat trawnikowy 0-32 Optigrün typ SR Charakterystyka Substrat pod drogi pożarowe na garażach podziemnych Klasa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D-02.03.01e WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKAMI SŁABEGO PODŁOŻA NAWIERZCHNI.

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D-02.03.01e WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKAMI SŁABEGO PODŁOŻA NAWIERZCHNI. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.03.01e WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKAMI SŁABEGO PODŁOŻA NAWIERZCHNI. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...2 3. SPRZĘT...4 4. TRANSPORT...5 5. WYKONANIE ROBÓT...5 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

3.6. Przyk³ady projektowania

3.6. Przyk³ady projektowania 21 3.5. Wytyczne wbudowywania Przedstawione poni ej kroki powinny byæ przedsiêwziête przy wbudowywaniu geow³ókniny Typar SF w konstrukcjach drogowych i podbudowach z kruszywa: 1) Usun¹æ wszelkie du e domieszki

Bardziej szczegółowo

Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013

Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013 Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013 TECHNOLOGIA Projekt nasypu drogowego zbrojonego geosyntetykami zgodnie z Eurokod-7. Prezentuje: Konrad Rola- Wawrzecki, Geosyntetyki NAUE 1 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki ul. Sportowa

OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki ul. Sportowa ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH ALMA BIS s.c. Wrocław, ul. Morelowskiego 3 telefony: 0 601 798860 i 78930 03 almabis@o2.pl OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych Praca domowa nr 3. Dodatek Strona 1 z 23 Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998 Norm PN-M-85000 objto wymiary czopów kocowych walcowych wałów (długich i krótkich) oraz czopów stokowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.03.01b NASYP ZBROJONY GEOSYNTETYKIEM (SKARPY ZBROJONE GEOWŁÓKNINĄ) 2 Nasyp zbrojony geosyntetykiem (geowłóknina) D-02.03.01b 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Geosyntetyki w konstrukcjach podtorza

Geosyntetyki w konstrukcjach podtorza Problemy Kolejnictwa Zeszyt 165 (grudzień 2014) 119 Geosyntetyki w konstrukcjach podtorza Zuzanna ZELEK 1 Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono wyroby geosyntetyczne stosowane jako warstwy zapobiegające

Bardziej szczegółowo

Sika Poland Sp. z o.o. Icosit KC System System płyt prefabrykowanych Opis systemu mocowania szyn firmy SIKA POLAND

Sika Poland Sp. z o.o. Icosit KC System System płyt prefabrykowanych Opis systemu mocowania szyn firmy SIKA POLAND Icosit KC System System płyt prefabrykowanych Opis systemu mocowania szyn firmy SIKA POLAND Opis systemu: Icosit KC System jest systemem cigłego mocowania szyn z wykorzystaniem prefabrykowanych płyt betonowych.

Bardziej szczegółowo

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 Zarys geotechniki. Zenon Wiłun Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 ROZDZIAŁ 1 Wstęp/l 3 1.1 Krótki rys historyczny/13 1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17 ROZDZIAŁ 2 Wiadomości ogólne o gruntach

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Jesionowej w m. Lędowo

Przebudowa ulicy Jesionowej w m. Lędowo D-02.03.01c. WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOŻA NASYPU NA GRUNCIE SŁABONOŚNYM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Inwestor: Gmina Błażowa Plac Jana Pawła II 1 36-030 Błażowa Adres Inwestycji: Szkoła Podstawowa w Błażowej ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA GEOSYNTETYKÓW W ODWODNIENIACH DRÓG

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA GEOSYNTETYKÓW W ODWODNIENIACH DRÓG ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA GEOSYNTETYKÓW W ODWODNIENIACH DRÓG ISBN xxxxxxxx Warszawa, 2009 Praca została wykonana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Copyright by Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej i łcznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Łaziskach G. BADANIA GEOTECHNICZNE Tom I.5.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej i łcznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Łaziskach G. BADANIA GEOTECHNICZNE Tom I.5. 44 200 Rybnik, ul. Cegielniana 16 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 mbank : 30114020040000390230802637 PRACOWNIA PROJEKTOWA: 44-200 Rybnik, ul. wierklaska 12 e_mail : pioren@interia.pl tel/fax. (032)

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA

ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA Kraków 2004 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Normy i literatura 3. Metody badawcze 4. Budownictwo lądowe 5. Budownictwo hydrotechniczne 6. Drogownictwo

Bardziej szczegółowo

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zakład Dróg i Lotnisk Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych Prof. Antoni Szydło Tematyka 1.Podstawowe informacje w odniesieniu do poprzedniego katalogu

Bardziej szczegółowo

XI. SST PRZYPORA FILTRACYJNA ( STUDZIENKA FILTRACYJNA)

XI. SST PRZYPORA FILTRACYJNA ( STUDZIENKA FILTRACYJNA) XI. SST PRZYPORA FILTRACYJNA ( STUDZIENKA FILTRACYJNA) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem:

Bardziej szczegółowo

Instytut Techniki Budowlanej. Techniczne aspekty budowy kompleksów sportowych Moje Boisko-Orlik 2012

Instytut Techniki Budowlanej. Techniczne aspekty budowy kompleksów sportowych Moje Boisko-Orlik 2012 Instytut Techniki Budowlanej Techniczne aspekty budowy kompleksów sportowych Moje Boisko-Orlik 2012 Ocena geotechnicznych warunków podłoża i określenie wymagań dla mineralnych warstw konstrukcyjnych Stanisław

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOPY POD FUNDAMENTY 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami SPIS TRECI 1 Podstawy opracowania 6 2 Charakterystyka obiektu 6 3 Stan istniejcy 6 4 Zaenia projektowe 6 5 Zakres opracowania 6 6 Opis projektu 7 7 Opis robót 7 8 Oddziaywanie zamierzonej inwestycji na

Bardziej szczegółowo

Techniczna możliwość wzmacniania geotekstyliami gruntowego podłoża nawierzchni drogi samochodowej

Techniczna możliwość wzmacniania geotekstyliami gruntowego podłoża nawierzchni drogi samochodowej Krzysztof Gradkowski Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej e-mail; k.gradkowski@il.pw.edu.pl tel. k. [0] 601 30 68 99 Techniczna możliwość wzmacniania geotekstyliami gruntowego podłoża nawierzchni

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny system łączenia folii wytłaczanych

Innowacyjny system łączenia folii wytłaczanych GEOSYNTETYKI IZOLACJE Innowacyjny system łączenia folii wytłaczanych Nowatorski system łączeń, opatentowany i wprowadzony na rynek przez Griltex Polska, w istotny sposób wpływa na efektywność i funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Współczesne sposoby budowy nawierzchni dróg leśnych, serwisowych i dojazdowych. mgr inż. Dawid Siemieński. Politechnika Krakowska, studia III-stopnia

Współczesne sposoby budowy nawierzchni dróg leśnych, serwisowych i dojazdowych. mgr inż. Dawid Siemieński. Politechnika Krakowska, studia III-stopnia mgr inż. Dawid Siemieński Politechnika Krakowska, studia III-stopnia Plan prezentacji: 1.Wstęp 2.Pierwszy cel wzmacniania ograniczenie emisji pyłów i kurzu 3.Drugi cel wzmacniania zwiększenie nośności.

Bardziej szczegółowo

M ZASYPKA GRUNTOWA. 1. Wstęp. 2. Materiały. 1.1 Przedmiot ST

M ZASYPKA GRUNTOWA. 1. Wstęp. 2. Materiały. 1.1 Przedmiot ST M.11.01.02 ZASYPKA GRUNTOWA 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z Odbudowa mostu w ciągu drogi

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 41 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE.. 43 2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań. 43 2.2. Przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

WZMOCNIENIE PODŁOŻA MATERACEM

WZMOCNIENIE PODŁOŻA MATERACEM D-04.04.03. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MATERACEM 1. WSTĘP 1.1 Nazwa zadania Zadanie Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań (A2 węzeł Poznań Zachód d. Głuchowo ) - Wrocław (A8 węzeł Widawa ), odcinek Poznań (węzeł

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. PN-EN 1997-1:2008/Ap2. Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. PN-EN 1997-1:2008/Ap2. Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 93.020 PN-EN 1997-1:2008/Ap2 wrzesień 2010 Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne Copyright by PKN, Warszawa 2010

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany BranŜa: Konstrukcyjna posadowienie zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m 3 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci Obiekt położony na działce Nr 427 w miejscowości Krzczonów obręb Krzczonów Trzeci Kolonia

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00

REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00 Obiekt budowlany: REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00 Adres obiektu: Województwo śląskie, Gmina Węgierska Górka śabnica, działka nr 1/2 BranŜa: Drogowa Spis zawartości

Bardziej szczegółowo

D-02.03.01c WZMOCNIENIE PODŁOŻA PRZY POMOCY GEOSYNTETYKÓW

D-02.03.01c WZMOCNIENIE PODŁOŻA PRZY POMOCY GEOSYNTETYKÓW D-02.03.01c WZMOCNIENIE PODŁOŻA PRZY POMOCY GEOSYNTETYKÓW Strona 1 D-02.03.01c WZMOCNIENIE PODŁOŻA PRZY POMOCY GEOSYNTETYKÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012 Spis treści PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 37 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO- INśYNIERSKIE 39 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH. M.13.03.04. PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z przebudow mostu na rzece Krzna Północna

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Twardo i stabilnie stąpamy po ziemi

Twardo i stabilnie stąpamy po ziemi Twardo i stabilnie stąpay po ziei www.polgrid.co y Georuszty POLGRID produkowane są w zakładzie produkcyjny S. i A. Pietrucha w Błaszkach. Proces produkcji prowadzony jest na zautoatyzowanej linii technologicznej

Bardziej szczegółowo

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 2. MATERIAŁY 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOCI 10. PRZEPISY ZWIZANE 1. WSTP 1.1. Przedmiot OST D-04.04.00 PODBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG. Normy

Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG. Normy Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG Normy [1] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D - 02.03.01c WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOSYNTETYKIEM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D - 02.03.01c WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOSYNTETYKIEM 1. WSTĘP SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D - 02.03.01c WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOSYNTETYKIEM 1.1. Przedmiot STWiOR Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.04.02.01 WARSTWY ODCINAJĄCE. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot ST.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.04.02.01 WARSTWY ODCINAJĄCE. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot ST. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARSTWY ODCINAJĄCE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY D-01.03.07 Przebudowa urządzeń melioracyjnych. drenaż opaskowy. D.01.03.07 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

LINIA KOLEJOWA DD26 SPO 'CZEKANÓW' WĘZEŁ 'CZEKANÓW' SEKCJA IV DD28 DD29 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT. DD29a DD32 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT DD33

LINIA KOLEJOWA DD26 SPO 'CZEKANÓW' WĘZEŁ 'CZEKANÓW' SEKCJA IV DD28 DD29 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT. DD29a DD32 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT DD33 -Drogi Dojazdowe, na których trwają roboty -Drogi Dojazdowe w rejonie węzła -Drogi Dojazdowe -Zbiorniki -Przepusty kolumny kamienne ciężkie ubijanie pale CFA pale iniekcyjne gwoździowanie skarp wykopów

Bardziej szczegółowo

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...4 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...4 7. OBMIAR ROBÓT...5 8. ODBIÓR ROBÓT...5 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą. prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk

Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą. prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk Wrocław - Pokrzywna 2011 Plan prezentacji 1. Cechy asfaltu i mma modyfikowanych gumą 2. Uszkodzenia nawierzchni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE Nazwa zadania: Nazwa obiektu: Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy Szkole

Bardziej szczegółowo

Koleje podstawy. Wykład 5 Elementy drogi kolejowej: zastosowanie geosyntetyków, nawierzchnie bezpodsypkowe

Koleje podstawy. Wykład 5 Elementy drogi kolejowej: zastosowanie geosyntetyków, nawierzchnie bezpodsypkowe Koleje podstawy Wykład 5 Elementy drogi kolejowej: zastosowanie geosyntetyków, nawierzchnie bezpodsypkowe dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Zastosowanie geosyntetyków Geosyntetyki Materiały z

Bardziej szczegółowo

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Właściwości mechaniczne gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Ściśliwość gruntów definicja, podstawowe informacje o zjawisku, podstawowe informacje z teorii sprężystości, parametry ściśliwości, laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Poz. Tytuł Nr str. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. INFORMACJE OGÓLNE 2

Poz. Tytuł Nr str. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Poz. Tytuł Nr str. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. INFORMACJE OGÓLNE 2 2. 3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH WZMOCNIENIA PODŁOŻA POD NASYPAMI DLA ODCINKA PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W UKOWIE. Gmina ukowo ul. Gdaska 52, ukowo.

PROJEKT UKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W UKOWIE. Gmina ukowo ul. Gdaska 52, ukowo. !"#$%& '()!*+)!!)(# #!$)#)%, ) -. )/ TEMAT ARDES INWESTYCJI PROJEKT UKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W UKOWIE ul. Ksit Pomorskich, 83-330 ukowo, dz. nr 1006/4 INWESTOR Gmina ukowo

Bardziej szczegółowo

Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym raportem. Roboty drogowe:

Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym raportem. Roboty drogowe: Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym raportem. Roboty drogowe: Odhumusowanie trasy głównej: km 254+425-254+655, km 254+955-255+110, km 255+400+980, km 259+000-259+220, km 260+450-260+550

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe - konstrukcje nawierzchni

Wytyczne projektowe - konstrukcje nawierzchni Wytyczne projektowe - konstrukcje nawierzchni Załącznik B 1. Okresy eksploatacji nawierzchni Przy projektowaniu nawierzchni drogi wojewódzkiej klasy G należy przyjąć 30 letni okres eksploatacji nowych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWY PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH w m. KOZIEBRODY

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWY PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH w m. KOZIEBRODY PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH w m. KOZIEBRODY Na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym: 562,563 Obiekt: Projekt budowlany budowa parkingu dla samochodów osobowych w m. Koziebrody

Bardziej szczegółowo

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru parkingów i zatok. 1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M Mata izolacyjno - drenażowa

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M Mata izolacyjno - drenażowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Mata izolacyjno - drenażowa 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03.01.02 WYMIANA GRUNTU W WYKOPIE WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE WARSTW OCHRONNYCH I PODŁOŻY KOLEJOWYCH BUDOWLI ZIEMNYCH WZMOCNIONYCH GEOTEKSTYLIAMI

PROJEKTOWANIE WARSTW OCHRONNYCH I PODŁOŻY KOLEJOWYCH BUDOWLI ZIEMNYCH WZMOCNIONYCH GEOTEKSTYLIAMI Problemy Kolejnictwa Zeszyt 49 37 Mgr Zuzanna Zelek Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa PROJEKTOWANIE WARSTW OCHRONNYCH I PODŁOŻY KOLEJOWYCH BUDOWLI ZIEMNYCH WZMOCNIONYCH GEOTEKSTYLIAMI SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Zespół boisk sportowych dla Centrum Wyszkolenia Młodziey Uzdolnionej Piłkarsko przy ZSOS Nr 2, Pozna ul. Przepadek. Mini -Boisko 13,96x 25,2m.

Zespół boisk sportowych dla Centrum Wyszkolenia Młodziey Uzdolnionej Piłkarsko przy ZSOS Nr 2, Pozna ul. Przepadek. Mini -Boisko 13,96x 25,2m. SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE (SS) I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne ST 01.01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz z określeniami podanymi w ST-D 00.00.00 Wymagania ogólne.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz z określeniami podanymi w ST-D 00.00.00 Wymagania ogólne. XII. SST RÓW ODWADNIAJĄCY W TECHNOLOGII SYSTEMU KOMÓRKOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem:

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA I. Opinia geotechniczna II. Dokumentacja badań podłoża gruntowego III. Projekt geotechniczny Tytuł projektu: tj. osadnika zawiesin i separatora ropopochodnych przed zrzutem

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpisz w km do km OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpisz w km do km OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza remontu drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpiszu na odcinku od km 0+680 do km 1+525. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH

ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH prof. UZ, dr hab. Urszula Kołodziejczyk dr inż. Michał Ćwiąkała mgr inż. Aleksander Widuch a) popioły lotne; - właściwości

Bardziej szczegółowo

D

D 45112000-5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1.Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego Rok III, sem. VI 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Projekt muru oporowego Według PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ściany oporowe budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych

Projektowanie konstrukcji nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych Projektowanie konstrukcji nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych opracował: mgr inż. Adam Czuchnicki Można wykorzystać także Rozporządzenie (załącznik 4, 5). Więcej informacji

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy: GK i IT/341 /15 / 2010 Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ Remont dróg gminnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D 10.01.01a UMOCNIENIE SKARP NASYPU MATERACAMI GABIONOWYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D 10.01.01a UMOCNIENIE SKARP NASYPU MATERACAMI GABIONOWYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 10.01.01a UMOCNIENIE SKARP NASYPU MATERACAMI GABIONOWYMI 2 Umocnienie skarp nasypu materacami gabionowymi D-10.01.01a 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ NA ZBOŻE Lubosina, 62-045 Pniewy, działka nr 75/24

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ NA ZBOŻE Lubosina, 62-045 Pniewy, działka nr 75/24 OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ NA ZBOŻE Lubosina, 6-045 Pniewy, działka nr 75/4 Kategoria geotechniczna I dla budynku. Została wykonana opinia geotechniczna

Bardziej szczegółowo

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW Metoda badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały barierowe odkształcane w warunkach wymuszonych zmian dynamicznych BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej Przedmiar robót Budowa: Odcinek od Hm 0+0 do 0+135 Obiekt lub rodzaj robót: DZIAŁ 45.00.00.00 Roboty budowlane GRUPA 45.20.00.00 Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej KLASA 45.23.00.00 Roboty

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 2. MATERIAŁY (GRUNTY) 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOCI 10. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Ćwiczenie 1: Odwodnienie wykopu fundamentowego Przyjęcie i odprowadzenie wód gruntowych

Bardziej szczegółowo