INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH"

Transkrypt

1 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD GEOTECHNIKI Ul. Jagielloska 80, Warszawa Tel , Fax Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Temat TN/TG-221 Etap 2003 Metody stosowania geosyntetyków do budowy i wzmocnienia nawierzchni i ziemnych budowli drogowych Zadanie B ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH STUDIUM POZNAWCZO-TECHNICZNE Zespół autorski: mgr in. Beata Gajewska dr in. Bolesław Kłosiski mgr in. Piotr Rychlewski mgr in. Krzysztof Grzegorzewicz Kierownik Zakładu Geotechniki: mgr in. Cezary Kraszewski Warszawa 2003

2 Spis treci 1. Przedmiot opracowania, zakres stosowania Ogólna charakterystyka wyrobów geosyntetycznych Surowce do wyrobów geosyntetycznych Rodzaje i charakterystyka wyrobów geosyntetycznych Funkcje geosyntetyków w budowlach ziemnych Właciwoci geosyntetyków Cechy geometryczne i właciwoci identyfikacyjne Właciwoci fizyczno-mechaniczne Właciwoci hydrauliczne Odporno na uszkodzenia mechaniczne podczas wbudowania Tarcie po gruncie (przyczepno) Trwało geotekstyliów Wytrzymało obliczeniowa (długoterminowa) geotekstyliów Wybór wyrobów geosyntetycznych Zastosowania geosyntetyków do wzmacniania podłoa nawierzchni Warstwy rozdzielajce Nawierzchnie nieulepszone Zastosowania geosyntetyków do wzmacniania słabego podłoa nasypów Wprowadzenie Dobór materiałów geotekstylnych Konstrukcja nasypów ze zbrojeniem z geosyntetyków Podstawy projektowania zbrojenia nasypów Analiza nasypów zbrojonych metod elementów skoczonych Zastosowania geosyntetyków do drenay i warstw filtracyjnych Odwodnienia Materiały geotekstylne uywane w systemach drenaowych jako filtry Mechanizm działania filtru geotekstylnego Funkcje filtrów geotekstylnych Wymagania hydrauliczne dla filtrów geotekstylnych Wymagania dotyczce doboru filtrów Drena francuski Wbudowanie geosyntetyków w budowle ziemne Transport i składowanie Przygotowanie podłoa Układanie i zasypywanie geosyntetyków Badania kontrolne i kryteria odbioru Pimiennictwo...62 a. Normy polskie b. Normy zagraniczne c. Przepisy prawne... 65

3 d. Instrukcje i wytyczne Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych: e. Publikacje Załcznik 1. Klasy wytrzymałoci geotekstyliów GRK...71 Załcznik 2. Projektowanie nawierzchni wzmocnionych geotekstyliami...74 Załcznik 3. Obliczanie statecznoci nasypu na słabym podłou wzmocnionym geosyntetykami...82 Załcznik 4. Projektowanie drenay z uyciem geosyntetyków...88

4 1. Przedmiot opracowania, zakres stosowania Przedmiotem pracy s wyroby geosyntetyczne oraz zasady ich stosowania w drogowych budowlach ziemnych. Zawarto w niej charakterystyk geosyntetyków w zalenoci od surowców, rodzajów wyrobu. Podano wskazówki dotyczce wyboru wyrobów geosyntetycznych w zalenoci od przeznaczenie i rodzaju zastosowa. Wskazano ródła podajce zasady projektowania i konstruowania budowli z zastosowaniem materiałów geosyntetycznych. Opracowanie zawiera zasady i wymagania dotyczce projektowania: warstw separacyjnych z geosyntetyków, wzmacniania nawierzchni nieulepszonych i podłoa ulepszonych nawierzchni podatnych, zbrojenia podstaw nasypów na słabym podłou, drenay i warstw filtracyjnych. Praca jest przeznaczona do uytku administracji drogowej, jednostek projektujcych i wykonujcych budowle drogowe, a take producentów wyrobów geosyntetycznych. 2. Ogólna charakterystyka wyrobów geosyntetycznych 2.1. Surowce do wyrobów geosyntetycznych Głównymi surowcami do wyrobu geotekstyliów s: polipropylen PP, poliester PES, PET, polietylen wysokiej gstoci PEHD, w mniejszym zakresie polichlorek winylu PCV, poliamidy PA i inne, a take specjalne tworzywa o duej sztywnoci na rozciganie, małym pełzaniu i dobrej odpornoci chemicznej, jak poliwinyloalkohol PVA i aramid. Jako powłoki osłaniajce stosuje si polichlorek winylu PVC, polietylen PE, ywice akrylowe i bitumy. Do wyrobu geotekstyliów degradowalnych (biomat lub biowłóknin) uywane s materiały rolinne: len, bawełna, juta, włókno kokosowe i inne. Typowe właciwoci polimerów stosowanych do produkcji geosyntetyków zestawiono w tablicy (tablica 1).

5 Tablica 1. Właciwoci polimerów stosowanych do produkcji geosyntetyków [15, 18, 75, 82] Właciwoci polimeru Poliamid PA Polietylen małej gstoci LDPE Polietylen wysokiej gstoci HDPE Polipropylen PP Poliester PET Polichlorek winylu PVC Gsto [kg/m 3 ] Moduł Younga [GPa] 1,4-2,0 0,15-0,24 0,55-1,0 1,2-1,7 2,8-3,1 2,4-3,0 Wytrzymało na rozciganie [MPa] Wydłuenie przy zerwaniu [%] Temperatura zeszklenia T g [ C] Temperatura miknienia T m [ C] > > do Temperatura miknienia polimerów odpowiada temperaturze utraty sztywnoci danego polimeru. Jej warto liczbowa nie jest jednoznaczna, gdy w znacznym stopniu zaley od metody badania i domieszek. Dane przedstawione w tablicy (tablica 1) zawieraj typowe wartoci, które mog by odmienne od właciwoci danego polimeru. Zrónicowanie procesów polimeryzacji jest przyczyn zmiany liczby i długoci rozgałzie makroczstek oraz stopnia krystalizacji produktu finalnego. Właciwoci polimeru mog by równie zmieniane przez obróbk mechaniczn, która powoduje orientacj makroczsteczek. Wpływ na właciwoci polimerów maj te róne dodatki. Z tych powodów ten sam polimer wyprodukowany w jednej fabryce moe znacznie róni si od polimeru wyprodukowanego w drugiej fabryce. Właciwoci chemiczne polimerów zestawiono w tablicy (tablica 2). Polimery przy produkcji geosyntetyków s modyfikowane. Właciwoci mechaniczne gotowych wyrobów geotekstylnych mog by odmienne od podanych w tablicy (tablica 1).

6 Tablica 2. Odporno chemiczna tworzyw sztucznych [18, 82] Odporno na (przy długotrwałym stosowaniu w temp. 20 C): Kwasy Poliamid PA Polietylen małej gstoci LDPE Polietylen wysokiej gstoci HDPE Polipropylen PP Poliester PET Polichlorek winylu PVC słabe mocne utleniajce s + fluorowodorowe s - + Zasady słabe mocne s Rozpuszczalniki alkohole + s estry + s + + s - ketony + s + + s - etery + - s s - - Materiały pdne i oleje benzen + - s s s - benzyna + s oleje mineralne + s oleje tłuszczowe + s odporny s rednio odporny - nieodporny Tablica 3. Temperatura uytkowania tworzyw sztucznych [75, 88] Temperatura uytkowania Polimer maksymalna krótkotrwała maksymalna cigła minimalna cigła Polietylen małej gstoci LDPE 80/90 60/75-50 Polietylen wysokiej gstoci HDPE 90/120 70/80-50 Polipropylen PP /-30 Polichlorek winylu PVC 55/100 50/85 (70) 0/-20 Poliamid PA 170/200 80/120 (100) -30 Poliester PET

7 W tablicy (tablica 3) zestawiono zakresy temperatur, w jakich mog pracowa poszczególne polimery. Przykładowe substancje mogce wywoła powstawanie mikropkni napreniowych zestawiono w tablicy (tablica 4). Tablica 4. Substancje chemiczne wywołujce tworzenie si mikropkni Substancja chemiczna napreniowych [75] Poliamid PA Aceton + Tworzywo sztuczne Polietylen PE Alkohole + Polipropylen Anilina + + Benzyna + + Ropa naftowa + Kwas octowy + + Estry + Olej opałowy + Ketony + PP Polichlorek winylu PVC Metanol + Kwas azotowy + + Kwas krzemowy + Kwas siarkowy + Woda Rodzaje i charakterystyka wyrobów geosyntetycznych Główn grup wyrobów geosyntetycznych stosowanych w budownictwie s geotekstylia i wyroby pokrewne. Norma PN-ISO 10318:1993 definiuje wyrób geotekstylny jako przepuszczalny materiał polimerowy wytwarzany technik tkack, włókninow lub dziewiarsk. Obecnie stosowane s take wyroby geosyntetyczne wykonywane innymi technikami ni tkacka. Naley zwróci uwag na spotykane błdne okrelanie wszystkich geotekstyliów terminem "geowłókniny".

8 Wyró nia si nast puj ce rodzaje wyrobów geosyntetycznych: geotekstylia - grupa wyrobów obejmuj ca geotkaniny, geowłókniny, geosiatki tkane i geodzianiny, geotkaniny - wytwarzane przez przeplatanie dwóch lub wi cej układów prz dz, włókien, filamentów, ta m lub innych elementó w (rys. 1), Rys. 1. Przykłady geotkanin [43] geowłókniny - wytwarzane w postaci runa włókien o uporz dkowanej lub przypadkowej orientacji, poł czonych siłami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (włókniny igłowane, przeszywane, ł czone termicznie, chemicznie itp.) (rys. 2), Rys. 2. Przykłady geowłóknin [43] geodzianiny - wytwarzane przez przeplatanie p tli jednej lub wi cej prz dz, włókien, filamentów lub innych elementów,

9 georuszty (geosiatki) - płaskie struktury zawierajce regularn, otwart siatk wewntrznie połczonych elementów wytrzymałych na rozciganie; georuszty s wytwarzane take technikami innymi ni tkackie: cignione na gorco, układane i sklejane, zgrzewane (rys. 3), Rys. 3. Przykłady georusztów (geosiatek) [43] geosieci - płaskie struktury, których otwory s znacznie wiksze ni elementy składowe i w których oczka s połczone wzłami, geokompozyty - materiały złoone, majce w swym składzie co najmniej jeden wyrób geotekstylny lub pokrewny, grupa ta obejmuje bardzo zrónicowane wyroby, połczone z rónymi materiałami polimerowymi, mineralnymi lub innymi (np. metalowymi); geokompozyty stosowane w budowlach ziemnych s złoone

10 z materiałów geotekstylnych (np. geosiatka lub georuszt zespolony z włóknin), a take dodatków mineralnych (piasku, iłu, bentonitu itp.), (rys. 4), Rys. 4. Przykłady geokompozytów wyroby geotekstylne pokrewne - przepuszczalne polimerowe materiały konstrukcyjne, które mog mie posta arkusza lub tamy, jest to te grupa bardzo rónorodnych wyrobów, trudnych do ogólnego zdefiniowania, do których stosuje si metody wytwarzania, kontroli i bada, typowe dla wyrobów geotekstylnych. Do wyrobów pokrewnych nale tzw. geosiatki komórkowe - wyroby o otwartej strukturze z połczonych tam, tworzcych komórki czworolub szecioktne ( plaster miodu ), wypełniane po ułoeniu zasypk (gruntem lub kruszywem), (rys. 5).

11 Rys. 5. Przykłady wyrobów geotekstylnych pokrewnych (geosiatki komórkowe) Do geosyntetyków nale take geomembrany - specjalne wyroby nieprzepuszczalne lub o bardzo małej przepuszczalnoci, cienkie i gitkie, stosowane jako wodoszczelne przepony do izolowania cieczy, ciał stałych lub gazów. Maj one posta arkuszy lub tam z tworzywa sztucznego, najczciej HDPE lub PP. Geomembrany stosowane w drogownictwie do uszczelnie maj zwykle grubo co najmniej 1,5 mm. 3. Funkcje geosyntetyków w budowlach ziemnych W geotechnice oraz inynierii komunikacyjnej, ldowej i wodnej powszechnie stosowane s geosyntetyki, do których nale m.in. geotekstylia, geomembrany i inne wyroby pokrewne. Zgodnie z norm PN-ISO 10318:1993 wyrónia nastpujce podstawowe funkcje geotekstyliów w budowlach ziemnych: rozdzielanie (separacja) - zapobieganie mieszaniu si ssiadujcych gruntów lub kruszyw (bez utrudniania przepływu wody),

12 filtrowanie - zatrzymywanie gruntu i innych czstek poddanych cinieniu spływowemu na kontakcie z gruntem, przy zachowaniu przepływu cieczy (filtr odwrotny), drena - zbieranie wód opadowych, gruntowych i innych cieczy oraz gazów, przy umoliwianiu ich przepływu w płaszczynie wyrobu geotekstylnego (np. maty drenujcej z aurowym plastykowym rdzeniem ułatwiajcym przepływ wody, osłonitym z jednej lub z obu stron filtrem z włókniny albo filtrem z włókniny po jednej stronie, a foli uszczelniajc po drugiej, słu do odprowadzania wody np. z zasypki za cianami oporowymi), wzmocnienie, zbrojenie - wykorzystanie właciwoci geotekstyliów przy rozciganiu (wytrzymałoci, sztywnoci) do poprawienia właciwoci mechanicznych warstwy gruntu,

13 ochrona - ograniczanie lub zapobieganie za pomoc wyrobu geotekstylnego miejscowym uszkodzeniom systemu geotechnicznego np. erozji powierzchni gruntu, przebiciu geomembran, przewodów rurowych lub instalacji. W budowlach ziemnych wyroby geotekstylne maj te inne zastosowania, np.: opakowanie - nadanie wymaganej formy elementu, obejmujce: - pojemniki ("geoworki" rónej wielkoci, walce - ang. geotubes o rednicy do 2-3 m i długoci do 20 m), zapewniajce uzyskanie okrelonej formy geometrycznej przez wypełnienie gruntem niespoistym, kruszywem kamiennym lub betonem, słuce głównie do formowania konstrukcji zapobiegajcych erozji przez wody biece, fale morskie itp., - gabiony - kosze wypełniane materiałem kamiennym, dreny tamowe, złoone z rdzenia w osłonie z włókniny, uywane do wgłbnego odwadniania podłoa. Wielokrotnie geotekstylia spełniaj równoczenie kilka funkcji. Np. geowłóknina, zastosowana jako warstwa rozdzielajca grunt nasypu od słabego podłoa spoistego, stanowi te filtr zatrzymujcy drobne czstki gruntu oraz pewne wzmocnienie podstawy nasypu, szczególnie w pocztkowej fazie budowy, a w specjalnych przypadkach take moe pełni rol warstwy drenujcej, ułatwiajcej odpływ wody wzdłu płaszczyzny materiału. Aprobaty techniczne IBDiM okrelaj przeznaczenie wyrobów geotekstylnych w inynierii komunikacyjnej, odpowiednio do ich właciwoci, np. do: wykonywania warstw porednich w nawierzchniach bitumicznych, zmniejszajcych propagacj spka odbitych (pochodzcych od skurczu termicznego lub technologicznego podbudowy zwizanej spoiwem hydraulicznym) i przy poszerzeniach istniejcych jezdni, jak równie zapobiegajcych przenikaniu wody przez spkan konstrukcj nawierzchni, wzmacniania górnej warstwy podłoa gruntowego nieulepszonych nawierzchni drogowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zakresu wymiany słabych gruntów i zuycia materiałów kamiennych albo te wydłuenia okresu eksploatacji nawierzchni,

14 budowy placów postojowych, parkingów, dróg tymczasowych, lenych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, wykonywania warstw odcinajcych i rozdzielajcych midzy gruntem drobnoziarnistym (ilastym, gliniastym lub pylastym) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni wykonywanymi z kruszywa, wzmacniania podbudowy poboczy dróg, budowy wzmocnionych skarp, zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych, stabilizacji osuwisk, wykonywania drenów odwadniajcych poziomych i pionowych, osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym, ochrony uszczelnie z geomembran przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz do drenau liniowego i powierzchniowego pod geomembranami, separacji i wzmacniania słabego podłoa nasypów komunikacyjnych w celu poprawy jego statecznoci oraz przyspieszenia konsolidacji, zbrojenia podstawy nasypów opartych na palach wzmacniajcych słabe podłoe oraz nad terenami wystpowania zapadlisk i pustek w podłou (szkód górniczych, krasowych i podobnych) ograniczenia destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcj nawierzchni dróg, osłony przeciwerozyjnej powierzchni skarp, zwłaszcza do czasu ukorzenienia okrywy rolinnej, systemów cikich osłon przeciwerozyjnych (pod narzuty kamienne, okładziny betonowe) gruntu i skarp naraonych na okresowe lub stałe działanie wody. 4. Właciwoci geosyntetyków Wyroby geosyntetyczne charakteryzuj m.in. nastpujce grupy właciwoci: cechy geometryczne i masa powierzchniowa, właciwoci fizyczno-mechaniczne, odporno na uszkodzenia mechaniczne podczas wbudowania i w czasie eksploatacji (pod obcieniami cyklicznymi lub dynamicznymi), właciwoci hydrauliczne, współczynnik tarcia, przyczepno, odporno fizyczno-chemiczna i biologiczna. Ogólne wymagania dotyczce właciwoci wyrobów stosowanych w budownictwie drogowym [23] oraz metody bada okrela norma EN Podstawowe

15 informacje zawiera tablica 5. Tablica 5. Wymagania dotyczce geotekstyliów i wyrobów pokrewnych stosowane w budownictwie drogowym według EN Właciwo Metoda bada Funkcja Filtrowanie Rozdzielanie Zbrojenie 1. Wytrzymało na rozciganie b PN-EN ISO H H H 2. Wydłuenie przy maksymalnym obcieniu 3. Wytrzymało na rozciganie szwów i połcze PN-EN ISO PN-EN ISO A A H S S S 4. Przebicie statyczne (CBR) a,b PN-EN ISO S H H 5. Przebicie dynamiczne PN-EN 918 H A H 6. Tarcie EN ISO S S A 7. Pełzanie przy rozciganiu PN-EN ISO S 8. Uszkodzenia podczas wbudowania ENV ISO A A A 9. Charakterystyczny wymiar porów PN-EN ISO H A Wodoprzepuszczalno w kierunku prostopadłym do powierzchni PN-EN ISO H A A 11. Trwało EN zał. B H H H Odporno na starzenie w warunkach atmosferycznych Odporno na degradacj chemiczn Odporno na degradacj mikrobiologiczn EN ENV ISO lub ENV ISO 13438, EN EN Oznaczenia: H: właciwo o znaczeniu zasadniczym A A A S S S S S S A: właciwo wana we wszystkich warunkach stosowania S: właciwo wana w specyficznych warunkach stosowania --: właciwo nieistotna dla danej funkcji Uwagi: a: Badanie to moe nie mie zastosowania w przypadku niektórych wyrobów, np. georusztów b: Oznaczenie H w przypadku właciwoci mechanicznych (wytrzymało na rozciganie i przebicie statyczne) oznacza, e producent powinien zapewni dane z obu bada. W specyfikacji wyrobu wystarczy zamieci tylko jeden z tych parametrów.

16 Wynika z niej, e dla funkcji rozdzielania wyrób geosyntetyczny powinien mie zdefiniowane co najmniej nastpujce parametry: Wytrzymało na rozciganie Odporno na przebicie statyczne CBR Trwało Dla funkcji filtrowania wyrób geosyntetyczny powinien mie zdefiniowane co najmniej nastpujce parametry: Wytrzymało na rozciganie Przebicie dynamiczne Charakterystyczny wymiar porów Wodoprzepuszczalno w kierunku prostopadłym do powierzchni Trwało Dla funkcji zbrojenia wyrób geosyntetyczny powinien mie zdefiniowane co najmniej nastpujce parametry: Wytrzymało na rozciganie Wydłuenie przy maksymalnym obcieniu Odporno na przebicie statyczne CBR Przebicie dynamiczne Trwało W licznych zastosowaniach długotrwałych naley równie okreli wpływ pełzania. Dla funkcji filtrowania i drenau wyrób geosyntetyczny powinien zdefiniowane co najmniej nastpujce parametry: Wytrzymało na rozciganie Przebicie dynamiczne Charakterystyczny wymiar porów Wodoprzepuszczalno w kierunku prostopadłym do powierzchni Zdolno przepływu wody w płaszczynie materiału Trwało mie Dla funkcji ochrony wyrób geosyntetyczny powinien mie zdefiniowane co najmniej nastpujce parametry: Wytrzymało na rozciganie Wydłuenie przy maksymalnym obcieniu Odporno na przebicie statyczne CBR Przebicie dynamiczne Trwało

17 W uzasadnionych przypadkach projektant moe wymaga spełnienia przez wyrób geosyntetyczny dodatkowych wymaga. Producent powinien równie poda dla swoich wyrobów mas powierzchniow. Jest ona łatwym do sprawdzenia parametrem identyfikacyjnym, ale ma luny zwizek z właciwociami mechanicznymi. Dlatego niedopuszczalne jest wybieranie wyrobów na podstawie tylko masy powierzchniowej. Na rys. 6 pokazano zaleno siły przy przebiciu CBR od masy powierzchniowej kilku wybranych geowłóknin. Wida na nim jak mylce jest posługiwanie si tylko mas powierzchniow. Np. dla geowłókniny 250 g/m 2 siła przebicia CBR wynosi od 1 do 3,5 KN. Gdyby poszukiw geowłókniny, dla której siła przebicia CBR wynosi 2 kn, to wymaganie to spełniaj róne wyroby o masie od 125 do 420 g/m 2. Siła przebicia geowłókniny (metoda CBR) [N] Masa powierzchniowa [g/m 2 ] Rys. 6. Zaleno siła przebicia CBR masa powierzchniowa dla wybranych geowłóknin 4.1. Cechy geometryczne i właciwoci identyfikacyjne Według PN-ISO 10320:1995 obejmuj one m.in. rodzaj polimeru, wymiary rolki lub arkusza wyrobu, mas powierzchniow według PN-EN 965:1999, dla włóknin grubo przy okrelonych naciskach badan zgodnie z norm PN-EN 964-1:1999, dla geosiatek i georusztów - wielko oczek.

18 4.2. Właciwoci fizyczno-mechaniczne Właciwoci te obejmuj zwykle: wytrzymało i odkształcalno wyrobów, badane zgodnie z norm PN-ISO 10319:1996; wanymi cechami zachowania materiału s wzbudzane siły oporu na rozciganie przy rónych wydłueniach jednostkowych np. 3%, 5% i 10% (sztywno, moduł sieczny) oraz wydłuenie przy zerwaniu, opór geowłóknin i geotkanin na przebicie statyczne (w warunkach adaptowanego badania CBR według PN-EN ISO 12236:1998) lub przebicie dynamiczne (metoda spadajcego stoka według PN-EN 918:1999), w specjalnych przypadkach - wytrzymało na rozciganie szwów i połcze według PN-ISO 10321:1997, pełzanie przy rozciganiu - w odniesieniu do zbrojenia obcionego długotrwale oraz pełzanie przy ciskaniu - w przypadku mat drenujcych. Właciwoci fizyczno-mechaniczne poszczególnych wyrobów geotekstylnych róni si miedzy sob. Na rys. 7 przedstawiono zaleno midzy sił a wydłueniem dla rónych wyrobów geotekstylnych. m kn/m Geotkaniny, Geosiatki PP/ PE - T PP - M PP/ PET - T HD PE - M Geotkaniny, Geosiatki: % Geosiatki aramidowe Tkaniny poliestrowe F m Geosiatki szklane max Geosiatki 1200 poliestrowe 12 Geosiatki 10 z polietylenu wysokiej gstoci Geowłókniny: T: termozgrzewalne M: igłowane ε u Wydłuenie % Rys. 7. Zaleno siła rozcigajca wydłuenie dla rónych wyrobów geotekstylnych [56] Ostatnio w przepisach zagranicznych wprowadzono kryterium energii zniszczenia wyrobu przy zerwaniu [57]. Energi zniszczenia (rys. 8) przyjmuje si w przyblieniu równ połowie iloczynu siły zrywajcej (wytrzymałoci) i wydłuenia przy zerwaniu (w procentach). Miarodajna jest mniejsza z wartoci w kierunku

19 podłunym i poprzecznym. Kryterium to uwzgldnia łcznie dwie cechy materiału i uwaa si, e lepiej pozwala porównywa róne rodzaje wyrobów np. włókniny i tkaniny. W rzeczywistoci wykres wydłuenie-siła przy rozciganiu materiału jest krzywoliniowy, dziki czemu energia potrzebna do zerwania jest wiksza. Róne rodzaje geosyntetyków (geowłóknin, geotkanin) zachowuj si odmiennie. Stosunkowo mała jest warto energii zniszczenia tkanin, rednia włóknin igłowanych, korzystnie zachowuj si włókniny zgrzewane - wykazuj du sztywno przy małych wydłueniach oraz due wydłuenia prze zerwaniu. Wymagania dotyczce energii zniszczenia wprowadzono ju do rónych dokumentów, m.in. do normy szwajcarskiej SN (patrz p. 6.1), normy norweskiej lub projektu normy francuskiej. Rys. 8. Energia zniszczenia [57] 4.3. Właciwoci hydrauliczne Podstawowe parametry hydrauliczne wyrobu to: wodoprzepuszczalno prostopadła do płaszczyzny wyrobu k v, wodoprzepuszczalno w płaszczynie wyrobu k h, charakterystyczny wymiar porów O 90 lub O 95.

20 Badania tych parametrów s istotne w przypadku funkcji filtracyjnej geotekstyliów, maj te znaczenie w odniesieniu do funkcji rozdzielania. Właciwoci hydrauliczne badane s według norm ISO lub EN i ich wersji krajowych. Wodoprzepuszczalno prostopadł do płaszczyzny wyrobu k v bada si np. zgodnie z PN-EN ISO11058:2002 (bez obcienia) lub z projektem E DIN Teil 4:1997 (pod obcieniami 2, 20 i 200 kpa). Wodoprzepuszczalno w płaszczynie wyrobu k h bada si zgodnie z np. PN-EN ISO 12958:2002 (pod rónymi obcieniami). Z właciwociami hydraulicznymi jest cile zwizana zdolno zatrzymywania czstek gruntu (filtrowania). Miar jej jest warto charakterystycznego wymiaru porów O 90 lub O 95 (wymiar ziaren znormalizowanego gruntu, którego 90% lub 95% masy zostanie zatrzymane) badanego np. według PN-EN ISO 12956:2002 lub BS 6906 Pt 2. Geowłókniny stosowane jako warstwy rozdzielajce maj zwykle wymiar O 90 od 0,06 do 0,2 mm, geotkaniny z tasiemek od 0,06 do 0,4 mm. Zestawienie parametrów geotekstyliów wystpujcych w aprobatach IBDiM z podziałem na grupy wyrobów przedstawiono w tablicach: - geowłókniny - tablica 6, - geotkaniny - tablica 7, - geosiatki (georuszty) - tablica 8, - geokompozyty (np. włókniny połczone z siatkami lub tkaninami) - tablica 9. W zestawieniach uwzgldniono dla kadego wyrobu tylko parametry wystpujce w aprobatach, z czego wynika pozorna ich niespójno (np. gruboci przy rónych naciskach).

21 Tablica 6. Właciwoci geowłóknin Lp. Parametr Jed- Wartoci Metody nostki parametrów bada 1 Masa powierzchniowa g/m PN-EN Grubo przy nacisku: 2 kpa mm 0,4 9,9 20 kpa mm 0,7 8,7 PN-EN kpa mm 0,3 5,5 3 Wytrzymało na rozciganie: -wzdłu pasma -wszerz pasma kn/m kn/m 4,0 48 5, Wydłuenie wzgldne przy obcieniu PN ISO maksymalnym: -wzdłu pasma -wszerz pasma % % Siła przy przebiciu (metoda CBR) (x - s) kn 0,7 13,5 PN-EN ISO rednica otworu przy dynamicznym przebiciu (metoda spadajcego stoka) mm 0 50 PN-EN Charakterystyczny wymiar porów O 90 µm PN-EN ISO Wskanik prdkoci przepływu wody PN-EN ISO prostopadłego do płaszczyzny mm/s 1, geowłókniny

22 Tablica 7. Właciwoci geotkanin Lp. Parametr Jed- Wartoci Metody nostki parametrów bada 1 Masa powierzchniowa g/m PN-EN Grubo przy nacisku 2 kpa mm 0,3 3,0 PN-EN Wytrzymało na rozciganie: -wzdłu pasma -wszerz pasma kn/m kn/m 11, , Wydłuenie wzgldne przy obcieniu PN ISO maksymalnym: -wzdłu pasma -wszerz pasma % % rednica otworu przy dynamicznym przebiciu (metoda spadajcego stoka) mm 6 19 PN-EN Charakterystyczny wymiar porów O 90 µm PN-EN ISO Wskanik prdkoci przepływu wody PN-EN ISO prostopadłego do płaszczyzny mm/s 0, geotkaniny

23 Tablica 8. Właciwoci geosiatek (georusztów) Lp. Parametr Jed- nostki Wartoci parametrów Metody bada 1 Masa powierzchniowa g/m PN-EN Wytrzymało na rozciganie: -wzdłu pasma -wszerz pasma 3 Wydłuenie wzgldne przy obcieniu maksymalnym: -wzdłu pasma -wszerz pasma 4 Siła rozcigajca przy wydłueniu wzgldnym 2 %: -wzdłu pasma -wszerz pasma 5 Siła rozcigajca przy wydłueniu wzgldnym 3 %: -wzdłu pasma -wszerz pasma 6 Siła rozcigajca przy wydłueniu wzgldnym 5 %: -wzdłu pasma -wszerz pasma kn/m kn/m % % kn/m kn/m kn/m kn/m kn/m kn/m ,3 50,0 3,0 30,0 4,0 250,0 1,0 130,0 5,7 125,0 5,0 50,0 PN ISO 10319

24 Tablica 9. Właciwoci geokompozytów Lp. Parametr Jed- Wartoci Metody nostki parametrów bada 1 Masa powierzchniowa g/m PN-EN Grubo przy nacisku: 2 kpa mm 1,9 15,0 20 kpa mm 1,6 4,0 PN-EN kpa mm 0,9 2,6 3 Wytrzymało na rozciganie: -wzdłu pasma -wszerz pasma kn/m kn/m 8,0 230,0 8,0 200,0 4 Wydłuenie wzgldne przy obcieniu PN ISO maksymalnym: -wzdłu pasma -wszerz pasma % % Siła przy przebiciu (metoda CBR) (x - s) kn 1,2 3,0 PN-EN ISO Charakterystyczny wymiar porów O 90 µm PN-EN ISO Wskanik prdkoci przepływu wody PN-EN ISO prostopadłego do płaszczyzny mm/s 0,1 2, geokompozytu 4.4. Odporno na uszkodzenia mechaniczne podczas wbudowania Odporno na uszkodzenia zwizana jest z właciwociami mechanicznymi i struktur wyrobu. W zastosowaniach geowłóknin i geotkanin do separacji i filtrowania w przepisach niemieckich [52, 77] odporno tych wyrobów okrelana jest zwykle na podstawie klasy wytrzymałoci GRK (Geotextilrobustklasse). Zasady okrelania wartoci GRK podano w Załczniku nr 1. Dla wyrobów stosowanych jako zbrojenie gruntu wymagane s zwykle próby na budowie. Badanie słuy do okrelenia współczynnika redukcji wytrzymałoci wyrobu po wbudowaniu (zasypaniu i zagszczeniu zasypki), a nastpnie odkopaniu wyrobu. Warunki wbudowania mog te by symulowane na podstawie prób laboratoryjnych.

25 4.5. Tarcie po gruncie (przyczepno) Współczynnik tarcia ma istotne znaczenie w przypadku zbrojenia gruntu oraz materiałów układanych na skarpach. Wartoci tarcia midzy gruntem a materiałem mona bada w specjalnych aparatach skrzynkowych (normy pren ISO :1997 oraz pren ISO :1997). W szczególnych przypadkach badane jest tarcie po innych materiałach. Współczynnik tarcia midzy gruntem zasypki a materiałem geosyntetycznym jest zwykle w granicach: po geowłókninach i geotkaninach f = (0,6 0,7) tg Φ z po geosiatkach (georusztach) f = (0,8 1,0) tg Φ z gdzie Φ z - kt tarcia wewntrznego materiału zasypki. W gruntach spoistych mona uwzgldni te wpływ przyczepnoci (adhezji). W przypadku braku danych dowiadczalnych zaleca si przyjmowa minimaln warto tarcia geosyntetyku po gruncie f min = 0,5 tg Φ z, a po geosyntetyku f min = 0, Trwało geotekstyliów Trwało geotekstyliów w przecitnych warunkach jest bardzo dua, wystarczajca do potrzeb budownictwa drogowego. Znaczenie czynnika trwałoci zaley od rodzaju zastosowania. Mniej istotne jest przy zastosowaniach krótkoterminowych, np. jako: warstwy rozdzielcze pod układanym gruntem nasypowym, traktowane jako wspomaganie technologiczne, potrzebne głównie w momencie wbudowania; zbrojenie nasypów na słabym podłou, którego nono w wyniku konsolidacji gruntu wzrasta z czasem na tyle, e moe samo przej obcienie. Zasadnicze znaczenie ma trwało w przypadku zastosowa długoterminowych w odniesieniu do: wytrzymałoci i odkształcalnoci - zbrojenia masywów gruntowych (konstrukcji oporowych, stromych skarp, nasypów na palach), których bezpieczestwo powinno zosta zapewnione przez wytrzymało geotekstyliów, a take wzmacniania podłoa nawierzchni, wodoprzepuszczalnoci filtrów w systemach odwadniajcych. O trwałoci decyduj odporno na działanie czynników klimatycznych (atmosferycznych) oraz na wpływy chemiczne i biologiczne. Ogólnie wyroby naley chroni przed dłuszym działaniem wiatła. Wyroby s zazwyczaj stabilizowane na działanie promieni UV dodatkami np. sadzy, dziki czemu mog by odporne na

26 nawet długotrwał ekspozycj. Zalecane jest jednak szybkie wbudowanie geotekstyliów i przykrycie ich gruntem. Jeli geotekstylia nie s przykrywane gruntem w dniu wbudowania, to powinny by poddane badaniu na przypieszone starzenie w warunkach atmosferycznych wg EN Odporno na czynniki klimatyczne okrela si, badajc wytrzymało materiału przed i po poddaniu go w specjalnym urzdzeniu działaniu promieni UV o znormalizowanym nateniu i energii nawietlania, z okresowym zraszaniem. Maksymalny czas pomidzy wbudowaniem a zakryciem gruntem geotekstyliów podano w tablicy 10. Tablica 10. Maksymalny czas pomidzy wbudowaniem a zakryciem gruntem geotekstyliów [wg PN-EN 13249] Zastosowanie Zbrojenie lub inne funkcje, w których wytrzymało Inne zastosowania długoterminowa jest Wytrzymało istotnym parametrem okrelona po badaniu > 80 % 1 miesic od 60 % do 80 % 2 tygodnie od 20 % do 60 % 2 tygodnie < 20 % 1 dzie Odporno na wpływy chemiczne badana jest za pomoc kpieli w odpowiednich roztworach. W przypadku geotekstyliów naraonych na oddziaływanie gruntów o ph < 4 lub ph > 9 zaleca si przeprowadzenie bada wg PN-EN 14030:2002 (U). Metoda A powinna by zastosowana do gruntów o ph < 4, a metoda B do gruntów o ph > 9. W obu przypadkach procentowa wytrzymało okrelona pod koniec badania powinna by wiksza ni 50 % wytrzymałoci na pocztku badania. W przypadku zastosowa, w których wytrzymało długoterminowa jest istotnym parametrem, mog by konieczne dodatkowe badania słuce okreleniu współczynników redukcyjnych przyjmowanych do oblicze wytrzymałoci długotrwałej. Wyniki bada powinny by interpretowane w odniesieniu do lokalnych warunków terenowych (oddziaływanie chemiczne i temperatura). Wymagania dotyczce właciwoci wyrobów budownictwa drogowego zawiera norma EN Geotekstylia zastosowane w gruntach naturalnych o ph midzy 4 i 9, temperaturze do 25 C i nie pełnice funkcji zbrojenia oraz wykonane z poliestru, polietylenu, polipropylenu, poliamidu 6 lub poliamidu 6.6 i nie zawierajce surowców

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 2. MATERIAŁY (GRUNTY) 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOCI 10. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE

1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE 1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE 1.1. Klasyfikacja i charakterystyka materiałów inynierskich Materiałami nazywamy wszystkie stałe substancje o właciwociach umoliwiajcych ich stosowanie przez człowieka

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

ZBROJONE ŚCIANY OPOROWE Z BETONOWYMI ELEMENTAMI

ZBROJONE ŚCIANY OPOROWE Z BETONOWYMI ELEMENTAMI TC_steny_PL 9.10.2007 10:37 Page 1 system wibroprasowanych elementów betonowych CZĘŚĆ TECHNICZNA ZBROJONE ŚCIANY OPOROWE Z BETONOWYMI ELEMENTAMI praktyczny podręcznik dla inwestorów, projektantów i budowniczych

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 1 S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A I. CZ OPISOWA. 1. INWESTOR...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS STANU ISTNIEJCEGO....3 3.1. Połoenie terenu...3

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO I HYDRAULIKI 00-653 Warszawa ul. Nowowiejska 20, tel. (0-22) 234-78-32, fax. (0-22) 625-4305, email: zbigniew.kledynski@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie

TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie Opracował:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ASFALTOWY 2 0 0 9

PORADNIK ASFALTOWY 2 0 0 9 PORADNIK ASFALTOWY 2009 PORADNIK ASFALTOWY 2009 Krzysztof Błażejowski Jacek Olszacki Hubert Peciakowski konsultant: Dariusz Sybilski Płock 2009 Poradnik asfaltowy 2009 Autorzy: dr inż. Krzysztof Błażejowski

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NIELINIOWEJ ANALIZY METOD ELEMENTÓW SKOCZONYCH W PROJEKTOWANIU CZCI MASZYN

ZASTOSOWANIE NIELINIOWEJ ANALIZY METOD ELEMENTÓW SKOCZONYCH W PROJEKTOWANIU CZCI MASZYN VIII Konferencja Naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania ZASTOSOWANIE NIELINIOWEJ ANALIZY METOD ELEMENTÓW SKOCZONYCH W PROJEKTOWANIU CZCI MASZYN

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Podręcznik prognozowania ilości i jakości odpadów komunalnych oraz oceny zgodności systemów gospodarki odpadami z zasadami zrównoważonego rozwoju Emilia den

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Zwolski

dr inż. Jarosław Zwolski dr inż. Jarosław Zwolski Podtorze kolejowa budowla ziemna wraz z urządzeniami ją zabezpieczającymi, ochraniającymi i odwadniającymi, podlegająca oddziaływaniom eksploatacyjnym, wpływom klimatycznym oraz

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie promieniowania rentgenowskiego w medycynie

Zastosowanie promieniowania rentgenowskiego w medycynie Zastosowanie promieniowania rentgenowskiego w medycynie Katarzyna Kotynia*, Jacek Filipecki Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Akademia im. Jana Długosza, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Szczególny przypadek kinetyki cieplnej w modelu krzepncego kompozytu ceramiczna czstka-metalowa osnowa

Szczególny przypadek kinetyki cieplnej w modelu krzepncego kompozytu ceramiczna czstka-metalowa osnowa AMME 2003 12th Szczególny przypadek kinetyki cieplnej w modelu krzepncego kompozytu ceramiczna czstka-metalowa osnowa M. Cholewa Zakład Odlewnictwa, Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych, Wydział

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I GŁÓWNE TEORIE BIOLOGICZNE I ICH TWÓRCY

DZIAŁ I GŁÓWNE TEORIE BIOLOGICZNE I ICH TWÓRCY DZIAŁ I GŁÓWNE TEORIE BIOLOGICZNE I ICH TWÓRCY Temat(1): Historia i współczesno biologii. 1. Czym si zajmuje biologia? bios ycie, logos nauka, słowo biologia nauka o yciu, zajmuje si budow i czynnociami

Bardziej szczegółowo