nikotynowe dziewczyny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nikotynowe dziewczyny"

Transkrypt

1

2 Najlepsze darmowe Indie rpg nikotynowe dziewczyny trzymaj sie swoich marzen Autor: Paul Czege Rozdział Nikotynowe Dziewczyny okiem Mistrza Gry: Jeff Zahari Przekład i skład: Marek Mar_cus Szumny Grafiki: Ana Labate okładka Ross Campbell strona 3 i 6 Całość chroniona prawami autorskimi. Zabronione jest rozpowszechnianie zarówno całości jak i fragmentów w celach zarobkowych. Nicotine Girls is copyright 2002 by Paul Czege. All rights reserved. 2, Nikotynowe Dziewczyny: trzymaj się swoich marzeń

3 Gra potrzebuje miejsca, w którym ma się dziać akcja. MoŜe to być małe miasteczko, fabryka, szkoła czy uczelnia. W ten sposób Nadzieja i Strach kaŝdej z postaci będą mieszanką moŝliwości i ryzyka specyficznych dla tego miejsca. Poza tym wszystkie dziewczyny będą miały coś wspólnego nie tylko w sensie pracy czy statusu społecznego, ale takŝe w kwestii tematycznej. Tworzenie postaci Motywacje Zacznij od rozdzielenia sześciu punktów pomiędzy dwoma Motywacjami swojej postaci. A są to: Nadzieja i Strach. W jedną z Motywacji nie moŝna dać wszystkich punktów. Metody KaŜda postać ma cztery Metody działania: Seks, Pieniądze, Płacz i Palenie. Zdecyduj, która z nich na starcie będzie mieć wielkość 2. Inne dwie zaczynają z wartością 1. NaleŜy pamiętać, Ŝe Seks to nie tylko seks. Metoda ta zawiera takie rzeczy jak flirt czy wzbudzanie w kimś zazdrości. To takŝe sprawy, które da się po prostu zrobić dlatego, Ŝe postać jest płci Ŝeńskiej. Gdy dziewczyna poprosi otyłego sprzedawcę o plakat z szyby wystawowej, ma większą szansę odniesienia sukcesu niŝ chłopak w tej samej sytuacji. Podobnie jest z Pieniędzmi to więcej niŝ zapłata za obiad, chociaŝ do tego zazwyczaj się ta Metoda sprowadza. Pieniądze to posiadanie jointa w portfelu, gdy tylko go potrzeba. To takŝe uŝycie majątku w celu zaproszenia kogoś na obejrzenie sportu na płatnym kanale w kablówce lub posłuchania duŝej kolekcji pirackich płyt muzycznych. Płacz to z kolei uŝywanie do własnych celów słabości emocjonalnej. Co bardziej nie wzbudza litości jak nie smutna i rozpłakana dziewczyna? Nikotynowe Dziewczyny: trzymaj się swoich marzeń, 3

4 Marzenia Napisz w jednym zdaniu, o jakim Ŝyciu pragnie i marzy twoja postać. Na początku gry Mistrz Gry powinien kaŝdemu Graczowi przedstawić krótką scenę, której głównym przekazem powinno być coraz bardziej oddalające się marzenie postaci. To powinno stworzyć element dramaturgii prawdziwego Ŝycia. Rozwiązywanie konfliktów W Nikotynowych Dziewczynach do wszelkich testów uŝywa się kości dziesięciościennej (k10). Gdy postać chce coś zrobić (np. wygrać kłótnię, poderwać o wiele starszego faceta), Gracz decyduje, której Motywacji i której Metody zamierza uŝyć (moŝna wybrać tylko spośród Seksu, Pieniędzy i Płaczu), a następnie rzuca taką ilością k10, jaką wartość ma wybrana Motywacja. KaŜdy wynik na styk lub mniejszy od wartości Metody liczy się jako sukces. Wynik konfliktu jest odgrywany zarówno przez Mistrza Gry, jak i przez Gracza. JeŜeli podczas rzutu był przynajmniej jeden sukces, zamierzenia postaci są realizowane. JeŜeli nie, intencje postaci kończą się bolesną poraŝką. PowyŜsza zasada nie jest stosowana w konfliktach między postaciami. Palenie Gracz, który chce mieć większą szansę w przewidywanym konflikcie, moŝe uŝyć sceny z Paleniem z postacią innego Gracza lub z Bohaterem NiezaleŜnym, która jest prośbą o pomoc. JeŜeli postać postanowi uŝyć zaproponowanej podczas Palenia porady w nadchodzącym konflikcie, do rzutu na jego rozwiązanie dodaje taką ilość kości, jaką ma wartość Palenia. JeŜeli jednak nie będzie chciała wykorzystać tej porady, będzie musiała od testu Konfliktu odjąć ilość kości równą Paleniu. JeŜeli odjęcie kości Palenia spowoduje, Ŝe ich ilość w teście będzie równa zero lub nawet spadnie poniŝej, postać automatycznie przegrywa Konflikt. MoŜe się to wydać nieco ostre, ale jest to złagodzone faktem moŝliwości uŝycia w kaŝdym momencie dodatkowych punktów Strachu. Konsekwencją tego czynu powinna być zmiana narracji Gracza wskazująca na wprowadzenie nowego chaosu do Ŝycia i pokazująca, Ŝe postać jest jeden Konflikt bliŝej końca gry, gdzie nie będzie mieć za duŝo szans na spełnienie swoich marzeń. Nadzieja JeŜeli postać uŝyje w konflikcie Nadziei jako swojej Motywacji i test się nie uda, Nadzieja juŝ do końca gry nie moŝe być wykorzystana ponownie jako Motywacja. Za kaŝdy udany Konflikt z uŝyciem Nadziei wartość Strachu postaci zmniejsza się o 1. Dziewczyna, której uda się dotrwać do końca gry bez utraty Nadziei, w nagrodę na koniec sesji otrzymuje dodatkowy punkt do tej Motywacji. JeŜeli Nikotynowe Dziewczyny mają być grą tylko na jedną sesję, Nadzieja pod koniec gry moŝe wzrosnąć o tyle punktów, ile razy test z jej udziałem zakończył 4, Nikotynowe Dziewczyny: trzymaj się swoich marzeń

5 się sukcesem. To powinno bardziej zachęcić Graczy do uŝywania Nadziei jako Motywacji. Alternatywą moŝe być podzielenie sesji na kilka mini-sesji, gdzie pod koniec kaŝdej z tych części, w zaleŝności od przebiegu gry, Nadzieja jest zwiększana lub resetowana. Walka Fizyczne zranienie innej osoby to test oparty o Strach, licząc jedynki jako sukces. Jeśli dziewczyna walczy z chłopakiem, potrzebuje dwóch sukcesów do zwycięstwa. JeŜeli zaś z inną dziewczyną, wystarczy tylko jeden sukces. Strach W kaŝdym momencie Gracz moŝe zwiększyć Strach swojej postaci, zakładając, Ŝe w Ŝyciu dziewczyny pojawiła się przeciwność losu. Przeciwności rozpatruje się według poniŝszego zestawienia, ale to Mistrz Gry określa szczegóły zdarzenia: Śmierć chłopaka/męŝa Rozwód/separacja Wyrok więzienny Śmierć bliskiego członka rodziny PowaŜny uraz lub choroba MałŜeństwo Zwolnienie z pracy Pogodzenie z chłopakiem/męŝem Zmiana w zdrowiu członka rodziny CiąŜa Problemy z seksem Powiększenie rodziny Zmiana stanu finansowego Śmierć bliskiego znajomego Zmiana pracy PoŜyczka kasy ponad 10,000 zł Zastaw hipoteczny lub dług Zmiana odpowiedzialności w pracy 10 Problem z teściami 7 Osiągnięcie wybitnego celu Chłopak/maŜ przestaje pracować 6 Rozpoczęcie lub skończenie szkoły Zmiana warunków Ŝycia Problemy z szefem 5 Zmiana godzin lub warunków pracy Zmiana miejsca zamieszkania 2 Zmiana szkoły Zmiana nawyków w odpoczynku Zmiana aktywności religijnej 4 Zmiana aktywności społecznej PoŜyczka kasy poniŝej 10,000 zł Spotkanie rodzinne Zmiana nawyków jedzenia Wakacje 3 Drobne złamanie prawa Po wybraniu przez Gracza czegoś z listy przeciwności, Mistrz Gry jest zobowiązany do jak najszybszego włączenia problemu do gry i przedstawienia szczegółów w najbliŝszej scenie z tą postacią. Gracz z kolei jest zobowiązany do odpowiedniej reakcji swoją postacią na to wydarzenie. Koniec gry Gdy juŝ gra się zakończy, Gracze wykonują testy Nadziei, licząc jedynki jako sukcesy. Aby postać spełniła swoje marzenie, potrzebne są przynajmniej dwa sukcesy. Bez względu na to, czy test Nadziei się udał, czy teŝ nie, Gracz tworzy epilog co się dzieje z jego postacią. Nikotynowe Dziewczyny: trzymaj się swoich marzeń, 5

6 Nikotynowe Dziewczyny okiem Mistrza Gry Jak to prowadzić? Są dwie główne rzeczy w Nikotynowych Dziewczynach, o których powinno się cały czas pamiętać podczas grania i prowadzenia: 1. Postacie trzeba choć trochę lubić. JeŜeli tak nie jest, lepiej nie grać w tę grę to będzie całkowita pomyłka. 2. Pomiędzy dziewczynami i ich marzeniami naleŝy stawiać przeszkody. JeŜeli się tego nie robi, gra nie ma sensu. Na początku trzeba zatem poznać marzenia i przeszłość postaci. To nam powie, jakiego rodzaju sceny naleŝy układać. A w grze są dwa podstawowe typy scen: Konflikty i Palenie. Sceny Konfliktów UwaŜam, Ŝe ilość scen bez Konfliktów powinno sprowadzać się do minimum, ale nie jest to niepodwaŝalna zasada. Ogólnie, gdy zaczyna się jakkolwiek scena, powinieneś szukać moŝliwości nawiązania Konfliktu. Przykład: Inga obsługuje klientów w lokalnym markecie, gdy jeden z pozostałych pracowników (Bohater NiezaleŜny) prosi ją o sprzedanie jakiegoś draga. Inga zgadza się i daje mu trochę od razu, a potem jeszcze więcej po pracy w ciemnym przejściu. I to jest dobre miejsce dla Konfliktu czy Inga zostanie na tym przyłapana? To właśnie moment, który pokazuje umiejętności Mistrza Gry. Będziesz kazał rzucić Indze kośćmi, aby sprawdzić, czy została złapana? A moŝe uznasz, Ŝe została pochwycona, a rzut zdecyduje o jej uwolnieniu się i ucieczce (lub teŝ nie)? Przypomnij sobie jej marzenia i wybierz opcję, która najbardziej w nie uderzy. Dla dziewczyn prawdopodobieństwo powinno być niezbyt uczciwe, aby nakłonić je do zwiększenia Strachu, którego wartość w tym momencie będzie 6, Nikotynowe Dziewczyny: trzymaj się swoich marzeń

7 dla nich zwiększona. Powinieneś kusić Graczy cały czas wzięciem dodatkowego Strachu. Dlaczego? PoniewaŜ, jako Mistrzowi Gry, powinno zaleŝeć ci na zwiększeniu ilości materiału, z którym moŝesz pracować. Sceny Palenia Sceny te mogą rozegrać się w kaŝdym momencie, gdy tylko Gracz chce zwiększyć szansę swojej postaci w kolejnym Konflikcie aby to zrobić, naleŝy jedynie uŝyć zaproponowanej porady. Jako Mistrz Gry powinieneś specjalnie podsuwać takie porady, które są sprzeczne z marzeniami postaci. Przykład: Krysia jest wokalistką w zespole muzycznym, a jej marzenie to bycie sławną. W poprzedniej scenie pozostali członkowie grupy zaczęli narzekać na jej podejście do Ŝycia i zasugerowali jej odejście z zespołu. Krysia idzie do swojej przyjaciółki Magdy (Bohater NiezaleŜny) i prosi ją o radę. Magda doradza, aby odejść z zespołu i dać sobie spokój z takimi ludźmi. Widzisz? JeŜeli Krysia uŝyje tej porady, będzie o jeden krok dalej od spełnienia swojego marzenia. Jeśli jednak nie skorzysta z porady, test Konfliktu będzie trudniejszy. W tym przypadku jedynym rozwiązaniem Krysi moŝe być zwiększenie Strachu. Strach W kaŝdym momencie któryś z Graczy moŝe wziąć dodatkowe punkty Strachu dla swojej postaci. JeŜeli to zrobi, wykorzystaj tę moŝliwość za wszelką cenę. JeŜeli w kryzysowym momencie Gracz nie skorzysta ze Strachu, postaraj się, aby jak najszybciej musiał tego dokonać. A razem z tym zastosuj odpowiednie konsekwencje. Przykład: Krysia odrzuciła poradę Magdy i zaczęła kręcić do jej chłopaka (niedawno pogodzeni: 5 punktów Strachu), aby zrobił coś z tą sytuacją. Test Konfliktu się jednak nie udaje, a Krysia zostaje pobita przez chłopaka Magdy i wyrzucona z zespołu. Zakończenie gry Zasady nie mówią o tym, w jakich okolicznościach i w jaki sposób powinno się wykonać rzuty na marzenia. W zasadzie są dwie moŝliwości: indywidualnie lub jako grupa. Rzuty indywidualne wprowadzają do gry element rywalizacji która dziewczyna jako pierwsza osiągnie swoje marzenie? Problemem moŝe być jednak fakt, Ŝe w ten sposób ktoś moŝe zakończyć grę wcześniej. Być moŝe nawet cała gra skończy się juŝ w tym momencie? Gracze mogą teŝ rzucić razem na koniec gry i to zapewne zrobi większość z Mistrzów Gry. Zasadniczo rzut na spełnienie marzeń kończy Nikotynowe Dziewczyny dla wszystkich Graczy lub tylko dla jednego z nich. Na sam koniec moŝesz jeszcze pozwolić im na epilog, w którym kilkoma zdaniami opiszą, co się stanie z ich postaciami. Nikotynowe Dziewczyny: trzymaj się swoich marzeń, 7

8 Paul Czege jest znany przede wszystkim z fabularnej gry indie o nazwie My Life with Master, która była ogromnym sukcesem w 2003 roku. Otrzymała 2004 Diana Jones Award oraz zdominowała The 2003 Indie RPG Awards (Indie Game of the Year, Best Production, Best Synergy, Most Innovative Game oraz nominacja do Best Suport). Nikotynowe Dziewczyny to z kolei nagroda 2002 w kategorii Best Free Game oraz nominacja w Best Synergy. The Valedictorian s Death nominacja 2003 w kategoriach: Free Game of the Year, Most Innovative Game oraz Best Synergy. I jeszcze Bacchanal z nominacjami w 2005: Indie Game of the Year, Best Free Game oraz Most Innovative Game. Na stronie Paula Czege a (Half Meme Press) moŝna zapoznać się z powyŝszymi tytułami. JuŜ niedługo kolejna gra autorstwa Paula Czege a z serii Najlepsze darmowe Indie rpg: Śmierć Prymusa Ostatnia klasa szkoły średniej i morderstwo z Graczami w roli głównych podejrzanych. Polecam takŝe inne gry autora: Gra fabularna pełna łajdactwa, samoobrzydzenia i zbytecznej miłości. Gra dla dorosłych o nieodpartym szaleństwie wina i bogów. Zostań okultystą i nagnij rzeczywistość, aby zniszczyć innych jako bóstwo. 8, Nikotynowe Dziewczyny: trzymaj się swoich marzeń

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s SPIS TREŚCI Wstęp...7 I. Czym są negocjacje...9 1. Definicja negocjacji...9 2. Logika negocjowania...12 3. Strategie a taktyki negocjacyjne...15 4. Przygotowanie negocjacji...18 4.1. Analiza interesów

Bardziej szczegółowo

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI Za chwilę dowiesz się o moŝliwościach, których nie dostrzega jeszcze większość inwestorów w Polsce. ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI >>> Jak zbudować majątek zaczynając od zera

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Żyj i bogać się" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli & Arkadiusz Bednarski,

Bardziej szczegółowo

związku jest strategią krótkoterminową tylko odsuwa w przyszłość moment zmierzenia się z wciąŝ istniejącym i narastającym problemem.

związku jest strategią krótkoterminową tylko odsuwa w przyszłość moment zmierzenia się z wciąŝ istniejącym i narastającym problemem. Spis treści Wstęp...2 Fakty i mity...3 1. Czym jest konflikt...5 2. Dlaczego dochodzi do konfliktów...6 3. Jak rozwijają się konflikty...9 4. Jak ludzie zachowują się w sytuacjach konfliktu...12 5. Co

Bardziej szczegółowo

Psychologia osiągnięć

Psychologia osiągnięć Sebastian Schabowski Psychologia osiągnięć 40 listów, które odmienią Twoje życie 2008 Spis treści NA CZYM SKUPIAJĄ SWOJĄ UWAGĘ LUDZIE SUKCESU?... 3 CZY TWOJE PRZEKONANIA CI SŁUŻĄ?... 4 DWA NIEZWYKLE WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Arkadiusz Śmigielski, rok 2009. Autor: Arkadiusz Śmigielski Tytuł: Podążaj za marzeniami

Copyright by Złote Myśli & Arkadiusz Śmigielski, rok 2009. Autor: Arkadiusz Śmigielski Tytuł: Podążaj za marzeniami Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Copyright by Złote Myśli & Arkadiusz Śmigielski, rok 2009 Autor: Arkadiusz Śmigielski Tytuł: Podążaj za marzeniami Nr zamówienia: 1246686-20120922 Nr Klienta: 1127656 Data

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Marketingu Społecznościowego.

Instrukcja obsługi Marketingu Społecznościowego. Instrukcja obsługi Marketingu Społecznościowego. Gdy urządzenie pomimo Twoich wszelkich starań nie działa, sięgnij po instrukcję obsługi Tak widzę świat marketingu. Ten biznes jest robiony w większości

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Uwolnij swoje bogactwo" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli & Daniel Wilczek, rok

Bardziej szczegółowo

Marketing Sieciowy Pro

Marketing Sieciowy Pro Marketing Sieciowy Pro Twój Przewodnik Do Sukcesu w Biznesie MLM! Paweł Grzech www.podstawybiznesu.pl Copyright 2014 GRZECHU Ltd pawelgrzech@gmail.com UWAGA: Nie masz praw do przedruku i odsprzedaży tego

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Mistrzologia" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli & Arkadiusz Podlaski,

Bardziej szczegółowo

MARKETING 4 GENERACJI

MARKETING 4 GENERACJI MARKETING 4 GENERACJI poleca: Daniel Kubach MARKETING czwartej generacji Klient jest coraz bardziej wymagający i oczekuje nie tylko dobrego produktu, wzorowej obsługi, ale również czegoś więcej bonusu,

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej?

Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej? 1 S t r o n a Gimnazjum nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Czarnieckiego 40 06-400 Ciechanów Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej?

Bardziej szczegółowo

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Joanna Polus Nr albumu: 208190 O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Marketing

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przepis na sukces

Wstęp. Przepis na sukces Wstęp Przepis na sukces Przeczytałem w życiu wiele książek na temat kreowania bogactwa i jeszcze więcej biografii oraz autobiografii ludzi sukcesu. Każda z nich oferuje przepis na sukces, opierający się

Bardziej szczegółowo

NADCHODZĄ ZMIANY. Informator Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy SA

NADCHODZĄ ZMIANY. Informator Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy SA NADCHODZĄ ZMIANY Informator Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy SA tel.: (81) 565 20 44, faks: (81) 565 29 59, www.zzprc.pulawy.pl, e-mail: pu_zzprc@poczta.onet.pl LUTY

Bardziej szczegółowo

Gry komputerowe rozrywka czy zagroŝenie?

Gry komputerowe rozrywka czy zagroŝenie? Gry komputerowe rozrywka czy zagroŝenie? WSTĘP,,Stań się demonicznym straŝnikiem lochu, który ma na usługach armię przeraŝających potworów. Zaprowadź rządy terroru w sielskich krainach na powierzchni.

Bardziej szczegółowo

Ten darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Mistrzologia

Ten darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Mistrzologia Ten darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Mistrzologia Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione

Bardziej szczegółowo

Przeczytałem w życiu wiele książek na temat. Wstęp. Przepis na sukces

Przeczytałem w życiu wiele książek na temat. Wstęp. Przepis na sukces Wstęp Przepis na sukces Przeczytałem w życiu wiele książek na temat kreowania bogactwa i jeszcze więcej biografii oraz autobiografii ludzi sukcesu. Każda z nich oferuje przepis na sukces, opierający się

Bardziej szczegółowo

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Andrzej Fesnak FTS, rok 2011

Copyright by Złote Myśli & Andrzej Fesnak FTS, rok 2011 Copyright by Złote Myśli & Andrzej Fesnak FTS, rok 2011 Autor: Andrzej Fesnak Tytuł: Planowanie finansów osobistych Wydanie I Data: 20.04.2011 ISBN: 978 83 7701 247 5 Projekt okładki: Janusz Skierkowski

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

5.4. Indeks podstawowych terminów

5.4. Indeks podstawowych terminów 5. WYKAZY I INDEKSY 5.4. Indeks podstawowych terminów A ACTA... 5, 62, 63, 158, 159, 160, 165, 345 Aktualizacja programu Patch... 238 Upgrade... 238 Anonymous... 62, 63 ASP...183, 195 Ataki na serwery

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Jak być kobietą zadbaną finansowo" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie swoim czasem

Jak skutecznie swoim czasem Biuletyn maturalny Witold Kołodziejczyk Jak skutecznie zarządzać swoim czasem Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Witold Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM mgr Tadeusz Wieszczyk UKSW, Warszawa WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 1. Osoby z problemem alkoholowym Problem alkoholowy dotyka w naszym kraju bardzo wielu osób. Wydawać by się

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do trzeciego wydania 11 Wstęp do czwartego wydania 13 1. Wstęp i pierwsze kroki 15. 2. Marketing, sprzedaż i reklama 37

Spis treści. Wstęp do trzeciego wydania 11 Wstęp do czwartego wydania 13 1. Wstęp i pierwsze kroki 15. 2. Marketing, sprzedaż i reklama 37 Spis treści Wstęp do trzeciego wydania 11 Wstęp do czwartego wydania 13 1. Wstęp i pierwsze kroki 15 1.1. Cel tego rozdziału 15 1.2. Jak to jest prowadzić małą firmę? 15 1.3. Wymagania wobec Ciebie i innych

Bardziej szczegółowo

Podstawowa lektura dla tych, którzy chcą zachować kontrolę nad swoimi finansami

Podstawowa lektura dla tych, którzy chcą zachować kontrolę nad swoimi finansami Moneymanual Pomyśl o pieniądzach To doskonały przewodnik, który pozwoli czytelnikom uzyskać kontrolę nad ich finansami, pełen rozsądnych porad i przydatnych wskazówek. Credit Action zasługuje na gratulacje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo