1. WSTĘP LOKALIZACJA OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4"

Transkrypt

1 Spis treści: 1. WSTĘP LOKALIZACJA OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO FUNKCJA I PRZEZNACZENIE OPIS PROJEKTOWANYCH EKRANÓW AKUSTYCZNYCH PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT OCHRONA ŚRODOWISKA BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I MIENIA WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

2 OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA EKRANY AKUSTYCZNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest budowa ekranów akustycznych jako bariery ochronnej występującej wzdłuż drogi krajowej nr 28 na odcinku od km do km Niniejszy opis techniczny stanowi część projektu wykonawczego inwestycji: Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km do km wraz z budową drugiego obiektu mostowego oraz budową infrastruktury technicznej Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią: Umowa znak D.F 342-2/2009 z dnia r., Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Projekt budowlany inwestycji, Badania geotechniczne, Mapa do celów projektowych sporządzona przez Usługi Geodezyjne Bogusław Musiał, Wizja lokalna w terenie Podstawowe przepisy i normatywy Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. Nr 80), Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynieryjne i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 178, poz.1841). 2

3 1.4. Cel opracowania Projekt wykonawczy którego część składową stanowi poniższy opis techniczny stanowi wraz ze ST i projektem budowlanym podstawę realizacji przedmiotowej inwestycji. 2. Lokalizacja Zaprojektowano cztery odcinki ekranów akustycznych. Pierwszy z nich zlokalizowany będzie niemal w całości wzdłuż ulicy Podkarpackiej zahaczając tylko częściowo o ulicę Grodzką. Ekran objęty jest kilometrażem: od km do km i zlokalizowany jest kolejno na działkach: 3082/1, 3082/1, 2952, 2953, 2955, 2957/1. Odcinek drugi ekranów o długości 386,50m zaprojektowano wzdłuż ulicy Podkarpackiej, tuż za skrzyżowaniem z ulicą Grodzką w stronę Sanoka. Odcinek objęty jest kilometrażem: od km do km i lokalizuje się go głównie na działce 3082/1. W jednym miejscu linia ekranu przekracza działkę: 3023/17. Trzeci odcinek długości 130m lokalizuje się od skrzyżowania ulic Podkarpackiej, Grodzkiej i Wyszyńskiego. Objęty jest on kilometrażem: od km do km i usytuowany jest naprzeciwlegle do odcinka drugiego. Swym zakresem obejmuje on działki o numerach ewidencyjnych: 3115/2, 3115/1, 3114/2, 3113/2, 3110/1, 3104/6, Najkrótszy z projektowanych odcinków ekranów akustycznych numer 4, długości 54,50m zlokalizowany jest bezpośrednio przy drodze wewnętrznej. Objęty jest on kilometrażem od km do km i zawiera się w zakresie działek o numerze ewidencyjnym: 3117, 3140/3, 3140/4, 3140/5. Z uwagi na istniejący zjazd indywidualny na prywatną działkę w ekranie projektuje się bramę wjazdową - rozsuwaną. Teren objęty inwestycją nie jest w chwili obecnej wpisany do rejestru zabytków. 3. Opis zamierzenia budowlanego Zamierzenie budowlane obejmuje budowę czterech odcinków ekranów akustycznych w ramach inwestycji pn.: Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km do km wraz z budową drugiego obiektu mostowego oraz budową infrastruktury technicznej. 3

4 4. Funkcja i przeznaczenie Ujęte w przedmiotowej inwestycji odcinki ekranów akustycznych mają za zadanie zapewnić poprawę warunków akustycznych i ochronę przed nadmiernym hałasem dla istniejącej wzdłuż ulicy Podkarpackiej zabudowy. 5. Opis projektowanych ekranów akustycznych Zaprojektowano ekrany akustyczne typu zielona ściana z wypełnieniem wewnętrznym w postaci wełny mineralnej. Z uwagi na konieczność zachowania naturalnego doświetlenia pasm zabudowy istniejącej panele pochłaniające stosuje się naprzemiennie ze szkłem akrylowym jako bariera odbijająca. Dla dodatkowej poprawy warunków akustyczności zwiększono wysokość ekranów odcinka nr 2, nadstawkami łukowymi i zwieńczono je dyfuzorami urządzeniami niwelującymi załamanie fali dźwiękowej. Projektowane elementy spełniają następujące wymagania akustyczne : Ekrany pochłaniające typu zielona ściana klasa pochłanialności: A4 wg PN-EN , Ekrany odbijające ze szkła akrylowego klasa izolacyjności: B3 wg PN-EN Przyjęte w projekcie panele pochłaniające typu zielona ściana produkowane są w następujących wymiarach: długość do 4860mm (długość maksymalną należy dostosować do maksymalnego rozstawu słupów nośnych 5000mm), wysokość do 2000mm w modułach co 500mm. Słupki panela usztywnione są trzema przewiązkami narożnymi z płaskowników o wymiarach 146x50x4 (dla paneli o wysokości do 1000mm) lub pięcioma (dla paneli o większej wysokości) każdy, a rygle są usztywnione jedną przewiązką z płaskownika 146x1000x4mm oraz przewiązkami pośrednimi w rozstawie co 450mm z płaskownika o wymiarach 146x50x4mm każdy. Ekrany akustyczne przezroczyste wykonane ze szkła akrylowego projektuje się jako zamocowane na czterech krawędziach. W celu ochrony małych ptaków przed uderzeniem w przezroczysty ekran, zgodnie z zapisami STWiORB, przewiduje się wykonanie na taflach poziomych, czarnych pasów o szerokości 2mm w odstępach 28-30mm od siebie. 4

5 Rozstaw konstrukcji wsporczej w postaci słupów stalowych wynosi w większości przypadków 5m z nielicznymi skróceniami ukazanymi w dokumentacji graficznej. Wysokość ekranów dobrano na podstawie obliczeń i sprawdzenia ich skuteczności, uwzględniając parametry ruchu, ukształtowanie terenu, odległość od drogi oraz wysokość pobliskiej zabudowy. Dla kolejnych odcinków projektuje się ekrany o wysokościach minimalnych mierzonych od źródła hałasu: Dla odcinka nr 1: 3m, Dla odcinka nr 2: 5m, Dla odcinka nr 3: 4m, Dla odcinka nr 4: 4m. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń statyczno wytrzymałościowych przyjęto jako konstrukcję wsporczą dla projektowanych paneli ekranów akustycznych słupy ze stali konstrukcyjnej St3S zakotwione w palach wierconych żelbetowych i są to słupy w następujących profilach: HEB 180, HEB 180 wzmocnione dodatkowo profilem 1/2 HEB 180, 2 x C UPE 180 ceownik równoległościenny w miejscu załamań linii ekranu. Dla układu dwóch ceowników zaprojektowano również przyspawanie blachy maskującej, HEB C UPE 180 w miejscu załamania linii ekranu + blacha maskująca, C UPE R160x160x8 w miejscu projektowanej bramy wjazdowej. Żelbetowe fundamenty palowe projektuje się średnicy Ø60cm i długości zagłębienia w gruncie uwarunkowanej od rodzaju zalegania gruntu w okolicy pali oraz wielkości generowanych sił pochodzących od parcia wiatru. Projektuje się pale głębokości osadzenia: 400cm i 500cm. W związku z koniecznością zaprojektowania dodatkowo bramy wjazdowej do posesji prywatnej może zaistnieć konieczność dodatkowego opracowania fundamentu umożliwiającego oparcie konstrukcji nośnej bramy. W projekcie założono bramę rozsuwaną wykonaną z elementów konstrukcyjnych w postaci stalowych profili zamkniętych. Rozwiązania szczegółowe pokazano w dokumentacji graficznej. Lokalizację pali oraz fundamentów pod bramę i furtkę pokazano na rysunkach profili podłużnych oraz sytuacji. Rozmieszczenie pali w odniesieniu do kilometrażu drogi wyszczególniono powyżej. 5

6 Wszystkie elementy stalowe należy poddać metalizacji zabezpieczając powłoką antykorozyjną przez ocynkowanie wykonane w odpowiednim zakładzie oraz malowanie farbami ochronnymi. Proponowany kolor farby ochronnej wg palety RAL 6032 (zielony). Połączenia spawane elementów wykonać należy zgodnie z normą stosując spoiny czołowe i pachwinowe wysokości 4mm i 6mm z dodatkowym oszlifowaniem końcowym. Do słupów stalowych projektuje się dodatkowo w określonych miejscach mocowanie profili systemowych lub kątowników stalowych 60x60x5mm umożliwiających montaż uszczelek i płyt ze szkła akrylowego (wg dokumentacji graficznej). Dopuszcza się dokonanie zmian parametrów technicznych i geometrii ekranów w przypadku zaistniałej konieczności, pod warunkiem wcześniejszej konsultacji z projektantem i akceptacji wprowadzonych zmian przez Zamawiającego. Dopuszczane zmiany mogą zwiększać bezpieczeństwo konstrukcji bez zmian lokalizacji projektowanej linii ekranów. W związku z planowaną inwestycją przewiduje się usuniecie nielicznych krzewów i drzew zgodnie z inwentaryzacją zieleni. Planowane prace ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia terenu wykonać należy ręcznie, przy wcześniejszym dokonaniu wykopów kontrolnych. 6. Projektowany zakres robót Budowa ekranów akustycznych rozkładać się będzie na kolejno realizowane etapy takie jak: Przygotowanie placu budowy, Wytyczenie linii projektowanych do realizacji ekranów, Wykonanie pali wierconych pod słupy stalowe, Montaż słupów stalowych jako konstrukcji wsporczej, Montaż podwalin żelbetowych uprzednio wykonanych w zakładzie prefabrykacji lub na budowie, 6

7 Montaż paneli akustycznych typu zielona ściana oraz płyt ze szkła akrylowego przy uprzednim zamocowaniu profili systemowych lub kątowników stalowych do profili nośnych, Montaż konstrukcji w postaci profili łukowych i kątowników połączonych ze sobą, osadzanych na wierzchu pionowej płaszczyzny ekranów i łączonych z dwuteownikami przez skręcanie, Montaż paneli ze szkła akrylowego przygotowanych w zakładach prefabrykacji przy zastosowaniu obróbki termicznej, Wykonanie elementów wykończenia dla poszczególnych pasm ekranów: montaż blach wieńczących słupy, montaż dyfuzorów, wykonanie niezbędnych spawów elementów, sprawdzenie połączeń śrubowych, Uporządkowanie i rekultywacja terenu budowy Przygotowanie placu budowy W ramach organizacji placu budowy pod planowaną inwestycję należy wykonać: ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych i odpowiednie ich oznakowanie z wyeliminowaniem zagrożenia osób trzecich, zapewnienie zaplecza higieniczno sanitarnego. Całość przedmiotowych prac spoczywa po stronie Wykonawcy, który zobowiązany jest do organizacji placu budowy i pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Ogrodzenie terenu budowy powinno mieć wysokość minimum 150cm i zabezpieczać przed wejściem osób nieupoważnionych na jej obszar. Może być wykonane w formie elementów pełnych lub ażurowych. Wyznaczenie stref niebezpiecznych jest szczególnie ważne z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi. Strefami niebezpiecznymi będą tutaj miejsca prac robotników na wysokości i miejsca wykonania wykopów głębokich. Zapewnienie zaplecza higieniczno sanitarnego spoczywa po stronie Wykonawcy. Zaplecze powinno znajdować się w odległości max. 70m od miejsca wykonywania prac budowlanych. Dopuszcza się zastosowanie kabin ustępowych ruchomych np. Toy-Toy i kontenerów jako zaplecze socjalne. 7

8 6.2. Wytyczenie linii projektowanych do realizacji ekranów Główne roboty budowlane poprzedzone będą pracami geodezyjnymi które powinny być wykonane zgodnie ze szczególnymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru prac geodezyjnych. Tyczenie położenia głównych elementów konstrukcyjnych (pale, słupy stalowe) powinno być wykonane na podstawie ustalonej głównej osi poszczególnych ekranów, wyznaczonej w terenie przez wyspecjalizowanego geodetę. Ze względu na możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego aktualne podkłady geodezyjne z naniesionymi urządzeniami podziemnymi. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy, wpisem potwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu (inspektora nadzoru) co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją projektową Wykonanie pali wierconych pod słupy stalowe W trakcie wykonywania robót palowych należy systematycznie kontrolować i porównywać zgodność stwierdzonych warunków gruntowych i poziomu wody gruntowej z określonymi w dokumentacji geotechnicznej. Pale wiercone należy wykonać technologii CFA i zaleca się powierzyć to zadanie specjalistycznej firmie. Technologia CFA polega na wkręceniu przelotowego świdra spiralnego (ciągłego) do rzędnej podstawy pala. Po osiągnięciu pożądanej głębokości, następuje podciąganie świdra (bez obrotu) i podawanie przez trzon tegoż świdra masy betonowej. Beton podawany jest pompą, dzięki czemu zapewnione jest odpowiednio wysokie ciśnienie i przestrzeń wycięta spiralą świdra jest dokładnie wypełniona masą betonową. Należy stosować beton towarowy klasy min. C25/30 (B30). Przy realizacji kolejnych odcinków ekranów akustycznych, należy zwrócić uwagę na głębokość osadzenia pali wierconych wynoszącą 4 lub 5m poniżej poziomu przyległego w danym miejscu terenu oraz rzędną wysokościową głowicy 8

9 pala żelbetowego nanoszoną przy użyciu przyrządów wysokościowych np. niwelatorów. Rzędne określono na rozwinięciach poszczególnych ekranów. Po zakończeniu betonowania następuje wwibrowanie kosza zbrojeniowego w świeży beton. Przy palach CFA zbrojenie powinno być zagłębione do głębokości uzasadnionej technicznie (stosuje się tzw. zbrojenia zawieszone zazwyczaj krótsze niż długość pala). W przypadku przedmiotowej realizacji jako zbrojenie pali zastosowano zbrojenie podłużne w postaci prętów Ø16 połączone spiralnym uzwojeniem wykonanym z prętów Ø10. Dodatkowo zastosowano pierścienie usztywniające wykonane z prętów Ø20 w odległościach jak ukazuje dokumentacja graficzna oraz dystanse zapewniające zachowanie właściwej odległości od krawędzi otworu (otulenie prętów). Spód kosza zbrojeniowego zakończono natomiast dwoma odpowiednio wygiętymi płaskownikami mocowanymi do zbrojenia głównego zapewniającymi właściwe zagłębienie zbrojenia. Wszystkie wymienione powyżej elementy stanowią prefabrykat, który należy przygotować przed rozpoczęciem wiercenia otworów. Zaleca się, wykonując połączenia elementów kosza, aby styki spawane występowały w min. 25% miejsc zbieżności elementów Montaż słupów stalowych jako konstrukcji wsporczej Kolejnym etapem realizacji ściśle powiązanym i uzależnionym czasowo od chwili zakończenia betonowania jest osadzenie konstrukcyjnych słupów stalowych. Poprzedzamy je wzmocnieniem strefy wspornikowej słupów górnej części pala, poprzez osadzenie tzw. zbrojenia wieńca (wg dokumentacji graficznej). Zbrojenie to składa się z podłużnych prętów długości 100cm, średnicy Ø16cm, powiązanych strzemionami średnicy Ø10cm, w rozstawach i kształtach jak w dokumentacji graficznej. Stalowe słupy konstrukcyjne o odpowiedniej wysokości i przekroju należy przygotować na wymiar i opracować wstępną technologię ich zagłębienia w fundamencie przed rozpoczęciem wierceń. W zależności od kolejnych osi, słupy stalowe należy składować w pobliżu docelowego miejsca montażu. Słupy osadzamy centrycznie lub z przesunięciem i obrotem w zależności od osi w której występują (wg dokumentacji graficznej) doprowadzając wszystkie z nich do pozycji pionowej i zabezpieczając przed możliwością przesunięć. Słupy konstrukcyjne wykonane z dwóch profili należy łączyć za pomocą spawania łukowego spoinami czołowymi i pachwinowymi wysokości 6mm. 9

10 Połączenie elementów należy wykonać przed poddaniem ich metalizacji w postaci zabezpieczenia antykorozyjnego przez ocynkowanie, wykonane w odpowiednim zakładzie. Nawiercenia słupów umożliwiające oparcie na nich konstrukcji łukowej przez skręcanie śrubami oraz zamontowanie spodem odpowiednich prętów kotwiących, wykonać należy na placu budowy poprzedzając je wstępnym montażem Montaż podwalin żelbetowych uprzednio wykonanych w zakładzie prefabrykacji lub na budowie Belki podwalinowe o wymiarach i kształtach jak w dokumentacji projektowej, realizować można w zakładzie prefabrykacji lub na budowie zachowując zasady ich wykonania określone w STWiORB oraz w dokumentacji graficznej. Belki należy wykonać w dziewięciu różniących się miedzy sobą kształtach o przekroju poprzecznym każdej z nich 12x50cm, długościach sięgających od 246cm do 496cm oraz wyprofilowanych na niektórych z nich podcięciach schodkowych (wg dokumentacji graficznej). Jako zbrojenie główne przyjęto pręty żebrowane średnicy Ø8cm, ułożone podłużnie w czterech rzędach po 2 sztuki. Rozstaw rzędów przyjąć równomierny. Pręty podłużne powiązać należy ze strzemionami dopasowanymi wysokościowo do wielkości przekroju i rozstawionymi co 12cm. Średnica strzemion Ø6cm. Na obu bocznych krawędziach osadzić należy przed betonowaniem metalowe tuleje średnicy wewnętrznej 14mm umożliwiające montaż belek podwalinowych na słupach za pośrednictwem wprowadzanych do tulei śrub rzymskich. Ułożenie tulei i ich odległości od krawędzi belek wg dokumentacji graficznej. Do mocowania belek podwalinowych stosować należy śruby o średnicy 12mm wykonane ze stali klasy min Wraz ze śrubami przewidzieć należy zastosowanie wymaganej ilości nakrętek i podkładek. Elementy podwalinowe wykonywane na placu budowy formować należy w odpowiednio przygotowanych deskowaniu systemowym lub zwykłym z desek grubości 25mm. Następnie w deskowaniu układane jest zbrojenie połączone uprzednio w odpowiedniej długości belki, z zachowaniem właściwej odległości od krawędzi zapewniając warstwę betonu otulającą pręty. Kolejnym etapem jest betonowanie beton klasy min C16/20 (B20). 10

11 Rozformowania szalunków belek podwalinowych dokonać można najwcześniej po 48 godzinach od momentu betonowania. Montaż belek rozpocząć po upływie 14 dni od momentu betonowania. Jednocześnie należy określić prawidłowość zastosowania odpowiedniego kształtu belki w określonej przestrzeni pomiędzy dwiema osiami, sięgając do dokumentacji graficznej (rozwinięcie ekranów) Montaż paneli akustycznych typu zielona ściana lub płyt ze szkła akrylowego przy uprzednim zamocowaniu profili systemowych lub kątowników stalowych do profili nośnych Panele dźwiękochłonne zakupić należy jako wyroby gotowe dostosowane do odpowiedniej odległości osiowej pomiędzy elementami konstrukcyjnymi oraz do wielkości profilu z jakiego konstrukcja została zaprojektowana. Wyroby gotowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB oraz ofertą producenta zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru). Wyroby powinny posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM oraz klasę izolacyjności A4 wg PN-EN Przyjęte w projekcie panele pochłaniające typu zielona ściana produkowane są w następujących wymiarach: długość do 4860mm (długość maksymalną należy dostosować do maksymalnego rozstawu słupów nośnych wynoszącą u nas 5000mm), wysokość do 2000mm w modułach co 500mm. Słupki panela usztywnione są trzema przewiązkami narożnymi z płaskowników o wymiarach 146x50x4mm (dla paneli o wysokości do 1000mm) lub pięcioma (dla paneli o większej wysokości) każdy, a rygle są usztywnione jedną przewiązką z płaskownika 146x1000x4mm oraz przewiązkami pośrednimi w rozstawie co 450mm z płaskownika o wymiarach 146x50x4mm każdy. Połączenia warsztatowe są wykonane za pomocą spoin pachwinowych grubości co najmniej 3mm. Wszystkie elementy stalowe paneli pokryte powinny zostać powłoką antykorozyjną zapewniającą trwałość wyrobu co najmniej 15 lat. Zaleca się, aby panele pokryte zostały dodatkowo powłokami malarskimi na powierzchniach ocynkowanych zgodnie z STWiORB. W dokumentacji przedmiotowej inwestycji przewidziano zastosowanie trzech wysokości paneli typu zielona ściana. Miejsce występowania poszczególnych płyt określono na rozwinięciu ekranów oraz na rysunkach charakteryzujących poszczególne, różniące się pomiędzy sobą przęsła. Wysokość ekranu w danym 11

12 miejscu jest zatem normowana ilością płyt przeznaczonych do zamontowania w danym polu. Montaż ekranów akustycznych, zarówno typu zielona ściana jak i szklanych paneli akustycznych polega na wsunięciu ich w osadzone uprzednio w fundamentach palowych słupy z profili HEB180. Do wykonania tej czynności koniecznym jest dysponowanie dźwigiem o odpowiednim wysięgu oraz odpowiednio przeszkoloną kadrą pracowników budowlanych wraz z odpowiednimi narzędziami. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić zabezpieczeń antykorozyjnych poszczególnych elementów składowych pasm ekranów. W przypadku montażu mieszanych ekranów akustycznych lub o różnej grubości stosowane są dodatkowo odpowiedniej grubości wkładki dystansowe wykonane z ocynkowanych zimnogiętych ceowników przykręcanych śrubami. Ekrany akustyczne przezroczyste projektuje się jako zamocowane na czterech krawędziach. Jako elementy odbijające dźwięki wymagane jest aby posiadały klasę izolacyjności B3 wg PN-EN Wymiary poszczególnych elementów wypełniających wykonanych ze szkła akrylowego powinny być zgodne z dokumentacją rysunkową i dodatkowo zostać poparte przedmiarami wykonanymi w naturze. W przypadku konieczności Wykonawca powinien rozpatrzyć również możliwość koniecznej obróbki szkła akrylowego na terenie budowy. Zastrzega się również możliwość wystąpienia dodatkowych profili aluminiowych, systemowych, łączących płyty akrylowe, w przypadku sugestii producenta płyt i zaakceptowania rozwiązania przez Projektanta. Płyty ze szkła akrylowego powinny być odporne na działanie czynników atmosferycznych, odporne na niszczące naprężenia, na pęknięcia spowodowane długotrwałym oddziaływaniem drgań oraz być bezpieczne dla użytkowników i ptactwa (poziome czarne pasy o szerokości 2 mm w odstępach mm od siebie). Panele ze szkła akrylowego na profilach aluminiowych powinny zostać zakupione jako wyroby gotowe i być zgodne z Aprobata Techniczna, STWiORB, dokumentacją techniczną (rysunkami) oraz ofertą producenta zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 12

13 6.7. Montaż konstrukcji w postaci profili łukowych i kątowników połączonych ze sobą osadzanych na wierzchu pionowej płaszczyzny ekranów i łączonych z dwuteownikami przez skręcanie Elementy wsporcze w postaci słupów pionowych, w miejscach projektowanych nadstawek łukowych, trzeba dostosować do zamontowania dodatkowej konstrukcji wsporczej, umożliwiającej zastosowanie paneli akustycznych łukowych. W tym celu należy wykonać precyzyjne nawiercenia na słupach stalowych, w górnej ich części, umożliwiające montaż prefabrykowanych elementów wsporczych w postaci dwuteowników połączonych z dwoma kątownikami poprzez blachy węzłowe. Prefabrykat, podobnie jak słupy stalowe, należy wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową, poddać metalizacji oraz dwukrotnemu malowaniu antykorozyjnemu zgodnie z STWiORB. Na plac budowy trafia element gotowy do zamontowania z nawierconymi otworami umożliwiającymi precyzyjne określenie położenia otworów na słupach pionowych. Elementy łączy się ze sobą przez zastosowanie śrub pasowanych M20 klasy 8.8, po każdej stronie prefabrykatu układanego na słupach. Blachy węzłowe grubości 10mm należy umieszczać na dwóch przylegających do siebie kątownikach i spawać ze sobą obwodową spoiną pachwinową i czołową wysokości 6mm. Spoina obwodowa tej wysokości jest również zaprojektowana na połączeniu dwuteownika HEB120 z blachą węzłową. Prefabrykowane elementy o kształcie łukowym, wykonane zgodnie z dokumentacja rysunkową i zabezpieczone antykorozyjnie montować należy za pomocą dźwigu z uwagi na znaczy ciężar oraz znaczną wysokość ich mocowania Montaż paneli ze szkła akrylowego wykonanych w zakładach prefabrykacji przy zastosowaniu obróbki termicznej Po zamontowaniu i sprawdzeniu przez Inżyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru) prawidłowości wykonania połączeń elementów konstrukcyjnych w postaci dwuteowników HEB120 z kątownikami 150x100x10, osadzanymi na słupach konstrukcyjnych głównych HEB180, w przestrzeń pomiędzy półką górną i dolną dwuteowników HEB120, wsuwa się wykonane uprzednio w zakładzie prefabrykacji gotowe elementy łukowe. Prefabrykaty składają się z łukowo uformowanego szkła akrylowego na bazie formowania termicznego oraz systemowych profili 13

14 aluminiowych połączonych z profilami gumowymi. Poszczególne tafle szkła akrylowego łączą się z kolejną płytą za pośrednictwem kształtek systemowych, które również występują na krawędziach każdego z elementów. Jako profil uszczelniający, likwidujący dodatkowe naprężenia w strefie docisku oraz umożliwiający zapewnienie niezbędnego, minimalnego przesuwu płyty, rekomendowany jest dla płyt akrylowych gumowy profil systemowy w kształcie litery U Wykonanie elementów wykończenia dla poszczególnych pasm ekranów: montaż blach wieńczących słupy, montaż dyfuzorów, wykonanie niezbędnych dodatkowych spawów elementów, sprawdzenie połączeń śrubowych Blachy aluminiowe projektuje się montować na szczycie każdego z profili słupów głównych. Blachy wykonać o kształtach i wymiarach jak w dokumentacji graficznej. Dyfuzory montować na odcinkach ekranów gdzie występują nadstawki łukowe. Montaż dyfuzorów według zaleceń producenta. W przypadku zaistnienia konieczności dołożenia dodatkowych elementów konstrukcyjnych zmieniających założenia projektowe, fakt ten należy zgłosić do Inżyniera Kontraktu i uzyskać zgodę Projektanta na dokonanie zmian. 7. Ochrona środowiska Podczas realizacji inwestycji powstawać będą odpady o charakterze odpadów budowlanych należące do grupy kategorii 17, podgrupa Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np.: beton, stal, płyty, ceramika). Źródłem odpadów będą prace związane z realizacją czterech odcinków ekranów akustycznych inwestycji pn.: Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km do km wraz z budową drugiego obiektu mostowego oraz budową infrastruktury technicznej. Odpady z betonu oraz elementy betonowe należy poddać recyklingowi w wyspecjalizowanym zakładzie. Pozostałe odpady nie nadające się do odzysku przewiduje się składować na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne. 14

15 8. Bezpieczeństwo ludzi i mienia Przy prowadzeniu robót budowlanych należy stosować się do zaleceń wymienionych w Informacji i Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Miejsce prowadzenia robót powinno być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 9. Wymagania dotyczące wykonawcy Pracownicy zatrudnieni przy wszystkich pracach mogących wpłynąć na ich bezpieczeństwo i zdrowie powinni posiadać aktualne uprawnienia zezwalające im na wykonanie tych prac, jeżeli tego wymagają stosowne przepisy dla danej branży oraz powinni zostać dodatkowo przeszkoleni przez uprawnione osoby i nadzór na budowie. Wykonawca zobowiązany jest do: Prowadzenia robót budowlanych z zachowaniem ciągłości ruchu wzdłuż ulic głównych, Prowadzenia robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu harmonogramem robót, Uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac budowlanych, Roboty powinny być prowadzone z zachowaniem zasad ochrony środowiska z zabezpieczeniem, aby zanieczyszczenia powstałe w trakcie prac budowlanych nie spowodowały zanieczyszczenia środowiska. Sporządził: mgr inż. Grzegorz Prajsnar Upr. nr PDK/0241/POOK/11 15

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach Zawartość opracowania: A. Opis techniczny Przedmiot opracowania Opis stanu istniejącego Opis rozwiązań projektowych Wskaźniki techniczne Uwagi końcowe B. Część rysunkowa rys. Nr 1 - szkic sytuacyjny na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Kołodziejski Projektowanie i Nadzór ul. Spółdzielcza 6/18, 21-500 Biała Podlaska tel. 606-651-635 PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Paweł Kołodziejski Projektowanie i Nadzór ul. Spółdzielcza 6/18, 21-500 Biała Podlaska tel. 606-651-635 PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Paweł Kołodziejski Projektowanie i Nadzór ul. Spółdzielcza 6/18, 21-500 Biała Podlaska tel. 606-651-635 PROJEKT BUDOWLANY Budowa ogrodzenia wokół targowiska w Rokitnie na działce o nr ewid. 436/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY LOKALIZACJA : MOGIELNICA Ul. Przylesie 10a Nr ewid. działki 558/7, 564/6, 1970,1997 miasto Mogielnica obręb 1 INWESTOR : Miasto i Gmina MOGIELNICA 05-640

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 2 do SIWZ Spr. ZP.271.1.2013 Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kożuchowie ul. Anny Haller 1 67-120 Kożuchów SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M3.00 EKRANY AKUSTYCZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M3.00 EKRANY AKUSTYCZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M3.00 EKRANY AKUSTYCZNE str. M3-1 SPIS TREŚCI Strona 1. WSTĘP M3-3 2. MATERIAŁY M3-3 3. SPRZĘT M3-4 4. TRANSPORT M3-4 5. WYKONANIE ROBÓT M3-4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Budowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół w Sulowie Adres: Zespół Szkół w Sulowie, Sulów 75 23-213 Zakrzówek KLASYFIKACJA ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 7.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH (CPV 45421160-3) 1 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Branża: Budowlana Wymiana części ogrodzenia CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia Nazwa zamówienia: Wymiana części ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22; 31-156 Kraków

Zarząd Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22; 31-156 Kraków Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, tel. fax. ( 48 12) 637 27 79, 623 93 45 e-mail: altrans@altrans.krakow.pl NIP: 677-102-11-38 REGON: 350689654

Bardziej szczegółowo

Upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. II. Obliczenia statyczno wytrzymałościowe elementów nośnych witaczy

Upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. II. Obliczenia statyczno wytrzymałościowe elementów nośnych witaczy Opracowanie zawiera: Upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego I. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Opis oznakowania 4. Konstrukcje wsporcze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją tech-niczną poprawność wykonania podpór i ich

Bardziej szczegółowo

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71.

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71. Ogrodzenie działki Inwestor: Gmina Komarów Osada ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71 22-435 Komarów Osada branŝa: Architektoniczna i konstrukcyjna Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

: Modernizacja układu hydraulicznego pompowni głównej : Pompownia główna PEC Wyszków ul. Przemysłowa 4. 07-200 Wyszków PROJEKT WYKONAWCZY

: Modernizacja układu hydraulicznego pompowni głównej : Pompownia główna PEC Wyszków ul. Przemysłowa 4. 07-200 Wyszków PROJEKT WYKONAWCZY ZLECENIODAWCA INWESTYCJA OBIEKT NR PROJEKTU : PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie ul. Przemysłowa 4 07-200 Wyszków : Modernizacja układu hydraulicznego pompowni głównej : Pompownia główna PEC Wyszków ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Domu Kombatanta w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Dom Kombatanta ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt ogrodzenia panelowego. Zadanie. Zielona Góra. Adres zadania. Pogotowie opiekuńcze. Inwestor. Budowlana.

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt ogrodzenia panelowego. Zadanie. Zielona Góra. Adres zadania. Pogotowie opiekuńcze. Inwestor. Budowlana. PROJEKT BUDOWLANY Zadanie Adres zadania Projekt ogrodzenia panelowego Zielona Góra Inwestor Branża Pogotowie opiekuńcze Budowlana Temat Projekt zagospodarowania terenu Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Rafał Wrzosek 14 200 Iława ul. M. Skłodowskiej Curie 2B/27 tel. 504694848 e mail: pracownia d3@wp.pl NIP 744 162 68 73 REGON 281414229 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. LEOPOLDA

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 1. Część ogólna Wymagania techniczne dla fundamentów konstrukcji wsporczych słupów dotyczą fundamentów słupów stosowanych w liniach elektroenergetycznych 220

Bardziej szczegółowo

ST-K.24 Roboty stalowe. Montaż w betonie elementów stalowych i żeliwnych.

ST-K.24 Roboty stalowe. Montaż w betonie elementów stalowych i żeliwnych. ST-K.24 Roboty stalowe. Montaż w betonie elementów stalowych i żeliwnych. Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie.

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. ZADANIE: 1)Demontaż starego zniszczonego ogrodzenia, a)wykop

Bardziej szczegółowo

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. OGRODZENIE CPV 45340000-2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. OGRODZENIE CPV 45340000-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. OGRODZENIE CPV 45340000-2 Inwestor : POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII 28-300 JĘDRZEJÓW UL. GŁOWACKIEGO 16. Adres inwestycji : 28 300 JĘDRZEJÓW ul. GŁOWACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku od m. Cecenowo do mostu na rz. Łebie dł. ok. 3,0 km PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE SPIS TREŚCI ST 17. OGRODZENIE...188 17. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-17. Ogrodzenie...190 17.1. Wstęp...190 17.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...190 17.1.2

Bardziej szczegółowo

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 Zarówno z uwagi na lokalizację obiektów w miejskim parku jak i ze względu na charakter robót oraz niewielki ich zakres, Zamawiający, dostosowując poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

OGRODZENIA SYSTEMOWE

OGRODZENIA SYSTEMOWE RAPMET OGRODZENIA SYSTEMOWE Zakład Wyrobów Metalowych RAPMET powstał w 1977 roku i specjalizuje się w produkcji wyrobów metalowych. Obecnie dostarczamy swoje wyroby do wielu firm w Polsce i za granicą.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna do zapytania ofertowego fundamentowe Pale SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE PALI FUNDAMENTOWYCH POD POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. POSTAWA OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 6. OPIS KOSTRUKCJI 7. POSADOWIENIE OBIEKTU 8. OPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

w miejscowości CHMIELÓW na działce nr ewid. 4239

w miejscowości CHMIELÓW na działce nr ewid. 4239 PROJEKT WYKONAWCZY OGRODZENIA od strony drogi powiatowej relacji Tarnobrzeg Jadachy oraz 20 szt ławek na stadionie LZS w miejscowości CHMIELÓW na działce nr ewid. 4239 INWESTOR Gmina Nowa Dęba Ul. Rzeszowska

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PIECZYSKA LOKALIZACJA: PIECZYSKA Działka Nr 258/2 GMINA BRZEZINY Pow. KALISZ woj..wielkopolskie INWESTOR: URZĄD GMINY BRZEZINY Pow. KALISZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Branża: Budowlana - OGRODZENIE CPV 45342000-6: Wznoszenie ogrodzeń Nazwa zamówienia: Wykonanie ogrodzenia do części wejściowej cmentarza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 4 - Konstrukcja Zespół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALE STALOWE 1.Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych wbiciem pali nośnych z rur stalowych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. PROJEKTY I NADZÓR MARCIN WĄCHNICKI PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla inwestycji: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. Powiat Słupski, Miasto Słupsk: dz. nr. 491/2dr; 865dr; 414dr; 853dr; 391/4dr.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S B U D t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 u l. K s.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE

OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE System profili izolowanych termicznie: Seria VERANDA typ E Materiały zawarte w prezentacji mają charakter informacyjny. 1. Przygotowanie miejsca montażu: Miejsce montażu konstrukcji

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY EKRANÓW AKUSTYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY EKRANÓW AKUSTYCZNYCH BACC S.A.. tel. 58-550-06-88 81-814 Sopot ul. Tatrzańska 19 PROJEKT WYKONAWCZY EKRANÓW AKUSTYCZNYCH Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA Załącznik nr 2. Zakres prac SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE PALI FUNDAMENTOWYCH POD POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW HAL STALOWYCH INSTALACJI S-SBR DO PRODUKCJI KAUCZUKU ROZPUSZCZALNIKOWO-STYRENOWO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przykładowe realizacje... 12 Kontakt... 16 Adres:... 16 Strona internetowa oraz mail:... 16 Mapa:... 16. Strona 2

Spis treści. Przykładowe realizacje... 12 Kontakt... 16 Adres:... 16 Strona internetowa oraz mail:... 16 Mapa:... 16. Strona 2 Strona 1 Spis treści Nasze produkty... 4 Kielichy do stóp fundamentowych:... 4 Podwaliny:... 4 Słupy:... 5 Stoposłupy:... 6 Rygle i podciągi żelbetowe:... 6 Belki podsuwnicowe:... 7 Płyty ścienne:... 7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MONOLIT PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE 42-300 Myszków, ul. Słowackiego 1A e-mail: monolit.ts@wp.pl tel. / fax (034) 313 54 92 www.monolit.pl PROJEKT BUDOWLANY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Śniadowo 2011 1. Opis oraz parametry techniczne - stropu, elementów składowych (elementy SKB, belki) Strop gęstożebrowy Teriva 4,0/1 z elementami SKB przeznaczony

Bardziej szczegółowo

POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce

POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce TEMAT : DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - uproszczona INWESTOR: POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce OBIEKT BUDOWA OGRODZENIA Dz. Nr 4/1, Obr. Kamińsk Gm. Górowo Iławeckie BRANŻA: ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

1.2 Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego konstrukcyjnego dla opisanego powyżej zamierzenia budowlanego.

1.2 Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego konstrukcyjnego dla opisanego powyżej zamierzenia budowlanego. OPIS TECHNICZNY 1. RODZAJ, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1 Rodzaj opracowania Projekt budowlany branży konstrukcyjnej poszerzenia otworów drzwiowych ( 2 sztuk bram garażowych) Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : ZADANIE NR 1: Przebudowa części ogrodzenia pomiędzy kompleksem Szpitalnym, a terenem miejskim w 4 Wojskowym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 06 OGRODZENIE PANELOWE CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Spis treści 1. WSTĘP... 75 1.1. Przedmiot SST... 75 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08. PL 67310 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119228 (22) Data zgłoszenia: 02.08.2010 (19) PL (11) 67310 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego BRANŻA KONSTRUKCYJNA Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego OBIEKT: INWESTOR: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE 1.Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1 KF do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Branża: Budowlana - O G R O D Z E N I E CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia Nazwa zamówienia: Wymiana

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Oława pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława. Budowa Krytej Pływalni w Oławie

Gmina Miasto Oława pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława. Budowa Krytej Pływalni w Oławie zastępczego Strona 1 z 5 TOM 5.2. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO I DOCELOWEGO EGZ. 1. Inwestor Przedsięwzięcie Gmina Miasto Oława pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława Budowa Krytej Pływalni w Oławie Adres

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

Ekrany akustyczne z materiału transparentnego

Ekrany akustyczne z materiału transparentnego M.19.00.00 M.19.01.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE Bezpieczeństwo ruchu Ekrany akustyczne z materiału transparentnego 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń.

Przedmiar. WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń. Przedmiar WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń. Data: 2014-02-24 Budowa:WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE Kody CPV:45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU OGRODZENIA

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU OGRODZENIA OPIS TECHNICZNY PROJEKTU OGRODZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Inwestor: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Al. 3 Maja 31 97-300

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Opracował: inż. Andrzej Matusiak upr. St-185/82

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 Konstrukcje stalowe (45223100-7) 1 Spis treści 1.Wstęp... 3 1.1 Przedmiot ST... 3 1.2 Zakres stosowania ST... 3 1.3 Zakres robót ST...

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Maz. Kwiecień 2016r. PROJEKT BUDOWLANY

Tomaszów Maz. Kwiecień 2016r. PROJEKT BUDOWLANY Tomaszów Maz. Kwiecień 2016r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Remont nawierzchni oraz ogrodzenia przy Urzędzie Skarbowym na działce oznaczonej nr ewid. 711 obręb 7 w Tomaszowie Maz. przy ul. Mireckiego 37 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY)

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY) PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE BUI Biuro Usług Inwestycyjnych Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz WALCZAK Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg REGON 280129136 NIP 578-169-71-38 tel. kom. 793 936 588 OPRACOWANIE TECHNICZNE do

Bardziej szczegółowo

Wymiany skorodowanych balustrad na obiektach mostowych -droga woj.nr 780.

Wymiany skorodowanych balustrad na obiektach mostowych -droga woj.nr 780. Zał.nr 1.1.OPZ RDWK-271-1-15/2013 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wymiany skorodowanych balustrad na obiektach mostowych -droga woj.nr 780. Opracował : Stanisłwa Kuc Zatwierdził: Kierownik Rejonu: Henryk Mucha

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIKI WODY PITNEJ

ZBIORNIKI WODY PITNEJ ZBIORNIKI WODY PITNEJ PLAN 1. Firma MILTOM 2. Zbiorniki wody pitnej a) Konstrukcja zbiorników b) Montaż zbiorników c) Zalety 3. Podsumowanie O FIRMIE Firma MILTOM zajmuje się ochroną ppoż. na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05

ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05 ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05 www.alkbud.pl e-mail: alkbud@data.pl Opracowanie: Projekt budowlany NIP: 536-001-62-47 REGON: 010082711 KONTO: 38 1050

Bardziej szczegółowo