Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011"

Transkrypt

1 Nr 3/77/11 grudzień 2011 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Pamiętamy o tamtych czasach - Wyszukiwarka grobów - Sprawy obywatelskie - Dni Seniora - Plener filmowy w Międzygórzu - Podatki i opłaty na rok Informacje ZUK sp. z o.o. - Wieści z biblioteki - OPS i CIS - Przedszkole nr 2 - Gimnazjum w Wilkanowie - Szkoły podstawowe - Wspólne piknikowanie - Wyremontowane drogi - Gminne inwestycje - Rewitalizacja Parku - Konkursy - Muzeum Filumenistyczne - Informacje MGOK - Dni turystyki - Fortyfikacje bystrzyckie - Spływ Nysą Kłodzką - Ratowanie zabytków - Współpraca przygraniczna - Ocalić od zapomnienia

2 2 Biuletyn Bystrzycki 3/77/11 Przekazanie dróg do eksploatacji po remoncie Dnia r. dokonano kolejnych odbiorów zadań remontowanych dróg - realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, finansowanych przez budżet państwa i gminę Bystrzyca Kłodzka w bieżącym roku: 4. Remont drogi wewnętrznej transportu rolnego dz. nr 610/1 w kierunku posesji nr 10 i 11 w Starej Łomnicy. Wartość zadania: ,13 zł Dofinansowanie: ,00 zł. opadów deszczu i powodzi. Wartość zadania: ,79 zł Dofinansowanie: ,00 zł. 6. Remont mostu w ciągu drogi gminnej dz. nr 582/2, 607 k/pos. Nr 52 w m. Pławnicy zniszczonego w wyniku nadmiernych opadów deszczu i powodzi. Wartość zadania: ,64 zł Dofinansowanie: ,00 zł. Ogólna wartość przyznanych przez promesy dotacji wynosi w 2011 roku ,00 zł. Obecnie trwają jeszcze prace przy kolejnych 6-ciu zadaniach o których poinformuję Państwa w kolejnych edycjach biuletynu. Uroczysty odbiór ul. Górnej w Bystrzycy Kłodzkiej, po całkowitym remoncie Julian Drożdż Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1. Remont drogi gminnej nr D ul. Górna, położonej na dz. nr 1091, 23 od łącznika ul. Górnej do skrzyżowania z droga powiatową nr 3277D, wraz z zabezpieczeniem osuwającego się pobocza drogi k/pos. nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej - II etap. Wartość zadania: ,04 zł Dofinansowanie z budżetu państwa: ,00 zł. 5. Remont pobocza drogi gminnej dz. nr 417 przy ulicy 1-go Maja n/p pos. Nr 14 w Bystrzycy Kłodzkiej II etap, zniszczonego w wyniku nadmiernych 2. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 242/124, 879/85, 122/8, 129, 130 w m. Marianówka w kierunku Sanktuarium,,Maria Śnieżna. Wartość zadania: ,59 zł Dofinansowanie: ,00 zł. 3. Remont drogi gminnej dz. nr 271 w ciągu ul. Zgody w m. Bystrzyca Kłodzka, zniszczonej w wyniku nadmiernych opadów deszczu i powodzi. Wartość zadania: ,61 zł Dofinansowanie: ,00 zł. Uroczyste przecięcie wstęgi - oddającej w użytkowanie drogę gminną w Marianówce

3 3/77/11 Biuletyn Bystrzycki 3 Inwestycje w Gminie 1. Zadanie pn. Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia (termin realizacji zadania: październik 2010 r. czerwiec 2012 r.). w drodze przetargu nieograniczonego, firma: Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych BUDOSTAL-8 Spółka Akcyjna z Krakowa. Pozostałe roboty, zaplanowane do wykonania w obrębie Placu Wolności: - dokończenie robót nawierzchniowych Termin umowny zakończenia II Etapu zadania, tj. rewitalizacji Placu Wolności: r. Trwają zaawansowane roboty związane z realizacją II Etapu zadania, tj. rewitalizacją Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej. W ramach II Etapu zadania wykonano w obrębie Placu Wolności: - sieć wodociągową, - sieć kanalizacji sanitarnej, - sieć kanalizacji deszczowej, - część nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej; - roboty konstrukcyjne galerii (tzw. podwyższenia ); - roboty branży elektrycznej ułożenie sieci energetycznej - oświetleniowej dla stylowego oświetlenia ulicznego Placu Wolności i oświetlenia iluminacyjnego; fot. Realizacja robót na Placu Wolności 2. Zadanie pn. Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej budowa i modernizacja drogi (jezdnia + chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa)" (termin realizacji zadania: październik 2010 r. listopad 2012 r.). fot. Realizacja robót na Placu Wolności Obecnie wykonywane są roboty związane z ułożeniem kostki kamiennej na jezdni i chodnikach, a także roboty związane z wyposażeniem fontanny, która docelowo będzie podświetlona. Wykonywane są również prace związane z montażem elementów małej architektury i prace związane z nasadzeniem 8 szt. drzew Klon pospolity (Acer platanoides) Globusum w obrębie Placu Wolności. Wykonawcą robót, związanych z rewitalizacją Pl. Wolności jest, wyłoniona jezdni i chodników z kostki kamiennej i płyt kamiennych, - przebudowana galerii (tzw. podwyższenia ) - montaż stylowego oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego wieży Ratusza i Figury Wotywnej Św. Trójcy, a także podświetlenie fontanny; - montaż elementów małej architektury (słupki ograniczające, maszty flagowe, ławki itp.). Rewitalizacja ul. Kościelnej będzie realizowana w 2012 r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata , Priorytet nr 9 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działania nr 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Kwota dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej, wg umowy o dofinansowanie, wynosi: ,87 PLN (Zadanie nr 1) ,79 PLN (Zadanie Nr 2) = ,66 PLN. ciąg dalszy na stronie 4

4 4 Biuletyn Bystrzycki 3/77/11 3. Zadanie pn. Budowa wiaty drewnianej w Pławnicy. Zadanie zakończono i odebrano w listopadzie 2010 r. W dniu r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadził kontrolę prawidłowości przeprowadzonego zadania, z wynikiem pozytywnym kontroli. Dnia r. wpłynęło na rachunek bankowy Gminy Bystrzyca Kłodzka dofinansowanie w kwocie: ,00 PLN. Dofinansowanie otrzymano ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata Koszt całkowity zadania wyniósł: ,27 PLN. Inwestycje w Gminie cd. 5. Zadanie pn. Budowa oświetlenia parkowego w Gorzanowie (koło Szkoły Podstawowej) - 4 punkty świetlne dz. nr 436, 435/1, 435/2, 437/2 Zadanie w realizacji. fot. Wiata drewniana w Pławnicy Dnia r. Gmina Bystrzyca Kłodzka podpisała umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. 4. Zadanie pn. Budowa oświetlenie drogowego w Lasówce Zadanie zakończono i odebrano w sierpniu 2010 r. W dniu r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadził kontrolę prawidłowości przeprowadzonego zadania, z wynikiem pozytywnym kontroli. Dnia r. wpłynęło na rachunek bankowy Gminy Bystrzyca Kłodzka dofinansowanie w kwocie: ,00 PLN. Dofinansowanie otrzymano ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata Koszt całkowity zadania wyniósł: ,34 PLN. fot. Budowa hali sportowej w Wilkanowie Budowa oświetlenia parkowego w Gorzanowie (koło Szkoły Podstawowej) 4 punkty świetlne dz. nr 436, 435/1, 435/2, 437/2. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze zapytania ofertowego, jest firma: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Kazimierz Mordko ze Strzelina. Termin umowny zakończenia zadania: r. 6. Zadanie pn. Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie. Zadanie w realizacji. W ramach zadania wykonano: - pale fundamentowe CFA Systemu Kelnera, - ławy fundamentowe, - przeciwpożarowy zbiornik wody, - gruntowy wymiennik ciepła, stanowiący element wspomagający system ogrzewania i klimatyzacji hali, Trwają prace końcowe, związane z wylewaniem słupów żelbetowych, stanowiących element konstrukcyjny hali. Przewidywany termin zakończenia zadania: rok Zadanie pn. Zagospodarowanie części Parku przy Wiejskim Domu Kultury w Starym Waliszowie Zadanie zakończono i odebrano dnia r. W dniu r. Gmina Bystrzyca Kłodzka złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Wniosek o płatność na kwotę: ,00 PLN. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Koszt całkowity zadania wyniósł: ,03 PLN. Obecnie Gmina oczekuje na przeprowadzenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kontroli z prawidłowości przeprowadzonego zadania. Po zakończeniu czynności kontrolnych Gmina otrzyma wnioskowaną kwotę dofinansowania. Roberta Gazda Kierownik Wydziału Inwestycji

5 3/77/11 Biuletyn Bystrzycki 5

6 6 Biuletyn Bystrzycki 3/77/11 Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu-Zdroju W roku 2009 Gminie Bystrzyca Kłodzka przyznano dotację na realizację projektu pn. Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu-Zdroju ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , Oś priorytetowa: 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska, Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Powstanie parku. Założenie parku wiąże się nierozerwalnie z powstaniem uzdrowiska D ł u g o p o l e - Z d r ó j oraz odkryciem w miejscowości źródeł wód leczniczych. Istnienie Parku Zdrojowego w Długopolu-Zdroju notuje się od ok r., kiedy to założono trójrzędową aleję lipową, prowadzącą na południe od Domu Zdrojowego, w miejscu dzisiejszej ulicy Leśnej. Prawdopodobnie w 1830 roku wybudowano pierwszą kuracyjną halę spacerową, tzw. Kolumnadę, położoną powyżej Domu Zdrojowego i parku. Przed 1830 rokiem założono pozostałą część parku, tworząc dolną promenadę biegnącą także w kierunku północ południe, obsadzoną również lipami. W parku sadzono wówczas głównie drzewa o pokroju kulistym z nielicznymi formami strzelistymi. Prawdopodobnie wówczas urządzono romantyczny staw. Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska W drugiej połowie XIX wieku, w związku z wytyczeniem górnej ulicy, obecnie zwanej ulicą Leśną, zlikwidowano górną promenadę, a przy wytyczaniu ulicy Wolnej zmniejszono teren od północy. Park pozostał w tym obszarze przynajmniej do roku Prawdopodobnie, po zakończeniu II wojny światowej, powiększono teren parku od południa, o obszar obecnie użytkowany jako plac amfiteatru z trybunami. fot. Park Zdrojowy przed rewitalizacją W 1840 r. przy dolnej promenadzie wybudowano trzydziestometrowy kryty chodnik spacerowy także o funkcji pijalni wody mineralnej, zwany drugą halą spacerową. W 1878 roku przedłużono promenadę do dzisiejszej długości około 250 m i ukształtowano przebieg ścieżek, a także osie widokowe w kierunkach północ południe (oś promenady) i wschód zachód. Kolejne inwestycje w parku przeprowadzono po II wojnie światowej oraz w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. W 2001 r. została sprzedana część parku osobie prywatnej. Dziś, dzięki rewitalizacji, Park Zdrojowy w Długopolu-Zdroju wraca do dawnej świetności i zaprasza gości oraz mieszkańców do korzystania z uzdrowiskowych i krajobrazowych walorów tego niezwykłego i pięknego zakątka Ziemi Kłodzkiej. Znaczenie i funkcja parku. Park jest obiektem zabytkowym z wieloletnią tradycją i stanowi jedną z atrakcji turystycznych Ziemi Kłodzkiej. Spełnia rolę parku spacerowego dla kuracjuszy oraz miejsca rekreacyjno spacerowego dla mieszkańców uzdrowiska Długopole- Zdrój. Cele i zakres projektu. Roboty budowlane związane z rewitalizacją Parku Zdrojowego zrealizowano w okresie: od listopada 2010 r. do listopada 2011 r. Bezpośrednią przyczyną inwestycji w rewitalizację parku było duże zaniedbanie parku, zarówno pod względem dendrologicznym jak i wyposażenia parku w niezbędną infrastrukturę. Rezultatem rewitalizacji Parku Zdrojowego w Długopolu-Zdroju jest przywrócenie dawnego romantyczno - krajobrazowego charakteru parku, poprzez powrót do dawnego naturalnego ukształtowania terenu, w centralnej części parku, a także rozebranie dysharmonizujących elementów pochodzących z lat sześćdziesiątych XX wieku (murów oporowych, ogrodzenia, nawierzchni asfaltowych i nawierzchni z kostki betonowej). ciąg dalszy na stronie 7

7 3/77/11 Biuletyn Bystrzycki 7 Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu-Zdroju cd. Rewitalizacja parku przyniosła poprawę jego wizerunku i estetyki, podwyższyła standard wyposażenia parku oraz spowodowała zwiększenie liczby kuracjuszy i turystów, korzystających z uzdrowiskowo krajobrazowych walorów tego miejsca. Dzięki realizacji projektu przywrócono naturalne ukształtowanie terenu w centralnej części parku, podkreślono dawniej istniejącą główną oś widokową oraz skorygowano przebieg tras i ścieżek spacerowych, w celu podkreślenia krajobrazowego charakteru otoczenia. Realizacja projektu przyczyniła się do uporządkowania terenu parku i dostosowania go dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Służyć temu mają, wykonane w układzie poziomym, ścieżki i alejki o nawierzchni z materiałów naturalnych. Realizacja przedsięwzięcia przyniosła korzyści zarówno dla mieszkańców miejscowości jak i przyczyniła się do wzrostu znaczenia turystyki i kultury w regionie. Przedsięwzięcie, dzięki poprawie wyglądu parku, wyeksponowaniu jego wartości architektonicznych i estetycznych oraz przywróceniu jego dawnej świetności, osiągnęło zakładane cele, zgodne z celami priorytetu Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki rewitalizacji zabytkowego parku i poprawie jego dostępności na cele społeczne, przedsięwzięcie wpisało się również w zapisy Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata oraz w Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata Poprawa infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej zadecydowała o spójności przedsięwzięcia z Programem Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku Przede wszystkim jednak projekt jest częścią Strategii Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata oraz częścią Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata z perspektywą realizacyjną do 2013 Realizacja robót w Parku Zdrojowym 4. Przebudowano istniejące elementy małej architektury, tj.: - grotę ze źródłem; - trybuny i plac amfiteatru; - staw z altanką; 5. Wybudowano nowe elementy małej architektury, tj.: - ogrodzenie parku od strony ulicy Zdrojowej; - boczne wejście od strony ulicy Zdrojowej; - schody terenowe; - pomost drewniany (z pergolą); - ogrodzenie drewniane od strony działek mieszkalnych; - fontannę wraz z siedziskami przy schodach kamiennych. 6. Wybudowano przyłącze wodociągowe i sieć kanalizacji deszczowej. 7. Wykonano nowe oświetlenie parkowe. 8. Wyposażono park w nowe ławki i kosze na śmieci. Zakres ww. robót wykonany został na działkach Nr 103, 107, 109, 113/4, 113/5 obręb Długopole-Zdrój, należących do inwestora przedsięwzięcia, tj. Gminy Bystrzyca Kłodzka. Wszystkie wyżej wymienione prace, dzięki którym przeprowadzono gruntowną roku. W ramach p r o j e k t u wykonano następujące prace: 1. Roz e b r a n o istniejące ogrodzenie parku, mury oporowe, naw i er zc h - n i e utwardzone oraz n i e c k ę stawu. 2. Dokonano zmiany nawierzchni i korekty przebiegu układu komunikacyjnego parku ścieżek, alei, placów i miejsc widokowych, a także wytyczono nowe ścieżki komunikacyjne; wykonano nawierzchnie z kostki kamiennej i cegły klinkierowej oraz nawierzchnie mineralne miękkie ; 3. Wykonano prace związane z kształtowaniem terenu (wycinka drzew, nasadzenia krzewów i roślin ozdobnych). Realizacja robót w Parku Zdrojowym rewitalizację Parku Zdrojowego w Długopolu-Zdroju, zostały sfinansowane w części ze środków Unii Europejskiej: 69,99 %, udział finansowy Gminy Bystrzyca Kłodzka w realizację przedsięwzięcia: 30,01 %. Roberta Gazda Kierownik Wydziału Inwestycji

8 8 Biuletyn Bystrzycki 3/77/11 Gmina Bystrzyca Kłodzka otrzymała dotację na realizację projektu unijnego pn. "Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdroju". Powyższe działanie finansowane było ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , Oś Priorytetowa: 9. "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska", Działanie: 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców". Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji ruszyły w listopadzie 2010 roku pierwsze prace budowlane, które ukończono późną jesienią br. Dnia 10 grudnia 2011r., tuż po zmroku, odbyła się uroczystość otwarcia odrestaurowanego parku w Długopolu-Zdroju. Wspólnego przecięcia wstęgi, w asyście licznie zgromadzonych gości i mieszkańców, dokonali Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej - Renata Surma, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej - Andrzej Wziątek oraz Otwarcie Parku Zdrojowego osoby zaangażowane w działania przy rewitalizacji parku. Po poświęceniu parku przez proboszcza Długopola-Zdroju - ks. Aleksandra Trojana, zgromadzone osoby udały się na spacer alejkami i dróżkami aby powrócić pod Dom Zdrojowy. Tutaj bowiem odbywał się tradycyjny Jarmark Adwentowy, okraszony występami zespołów artystycznych. Warto wspomnieć, że w ramach rewitalizacji parku w Długopolu - Zdrój wykonano następujące prace: rozebrano istniejące ogrodzenia parku, mury oporowe, nawierzchnie utwardzone oraz nieckę stawu; dokonano zmiany nawierzchni i korekty przebiegu układu komunikacyjnego parku ścieżek, alei, placów i miejsc widokowych; wytyczono nowe ścieżki ko munikacyjne, na których wykonano nawierzchnie z kostki kamiennej i cegły klinkierowej oraz nawierzchnie mineralne "miękkie"; wykonano prace związane z kształtowaniem terenu (wycinka drzew, nasadzenia krzewów i roślin ozdobnych); przebudowano istniejące elementy małej architektury (m. in. grotę ze źródłem, trybuny i plac amfiteatru, staw z altanką); wybudowano nowe elementy małej architektury (m.in. ogrodzenie parku, schody terenowe, pomost drewniany z pergolą, fontannę z siedziskami); wybudowano przyłącze wodociągowe i sieć kanalizacji deszczowej; wykonano oświetlenie parkowe; wyposażono park w nowe ławki i kosze na śmieci. Kwota dofinansowania w/w zadania ze środków Unii Europejskiej wynosi ,74- zł, natomiast łączna kwota projektu opiewa na sumę ,48- zł. Grzegorz Szczygieł Wydział Promocji i Sportu

9 3/77/11 Biuletyn Bystrzycki 9 Ratujemy fortyfikacje bystrzyckie Od połowy sierpnia br. na południowo wschodnim odcinku murów obronnych w Bystrzycy Kłodzkiej prowadzone są prace konserwatorskie i renowacyjne oraz niezbędne roboty budowlane. Konieczność przeprowadzenia prac remontowych i zabezpieczających wyniknęła m.in. ze względu na pogarszający się z roku na rok stan techniczny bystrzyckich fortyfikacji miejskich. odsłonięcia i ekspozycji całej powierzchni pierwotnych murów obronnych, podyktowane były m.in. względami historycznymi - chęcią ekspozycji struktury historycznej obiektu oraz potrzebą ekspozycji jego walorów edukacyjnych i krajobrazowych. Obiekt ten stanowi doskonały przykład średniowiecznej zabudowy fortyfikacyjnej miasta. odsalaniu powierzchni, wzmacnianiu ciosów kamiennych i uzupełnianiu ubytków, odwodnieniu murów, przemurowaniu części wybrzuszonych i zagrożonych zawaleniem, odsłonięciu otynkowanych powierzchni murów i uzupełnieniu tynków. Większa część tych prac została już zrealizowana. Planowany termin zakończenia prac I połowa grudnia 2011 r. Inwestycja powyższa współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 Ochrona zabytków. fot. Roboty przy murach obronnych W celu kontynuacji prac konserwatorskich i budowlanych mających na celu zachowanie materii zabytkowej systemu fortyfikacyjnego w Bystrzycy Kłodzkiej, planowana jest kontynuacja rozpoczętych już działań oraz pozyskanie środków na powyższy cel z budżetu Ministra Kultury. Dlatego też w 2009 i 2010 roku zlecono przeprowadzenie badań historyczno architektonicznych murów oraz opracowanie dokumentacji budowlanej, która oprócz niezbędnych prac renowacyjnych i konserwatorskich, zakładała także utworzenie miejskiej trasy spacerowej wzdłuż bystrzyckich fortyfikacji. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na ok. 5,5 mln zł. Dzięki dofinansowaniu inwestycji w 2011 r. ze środków Ministra Kultury w wysokości ,31 zł., Gmina rozpoczęła realizację I etapu robót, mających na celu zabezpieczenie murów przed dalszym niszczeniem oraz ich ekspozycję. Zakres realizowanych obecnie prac obejmuje odcinek od Wieży Rycerskiej do budynków mieszkalnych przy ul. Kupieckiej. Przyjęte w I etapie założenia konserwatorskie, dotyczące Realizowane prace prowadzone są pod ścisłym nadzorem konserwatorskim i polegają m.in. na: oczyszczeniu murów, usuwaniu wtórnych zapraw cementowych, Ewa Koczergo Kierownik Wydziału Turystyki Foto. Renata Rupniewska podinspektor Wydziału Turystyki

10 10 Biuletyn Bystrzycki 3/77/11 Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2011 Już po raz drugi w historii Gminy Bystrzyca Kłodzka, w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki, zostały zorganizowane w dniach IX.2011 r. Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2011, które w tym roku obchodzono pod hasłem Turystyka łączenie kultur. Impreza, podobnie jak w roku ubiegłym miała na celu promocję walorów turystyczno-krajoznawczych Gminy oraz popularyzację turystyki aktywnej jako uniwersalnej formy spędzania czasu wolnego. Istotnym aspektem tegorocznej edycji było zwrócenie także uwagi na konieczność ochrony, oraz promocji dorobku i dziedzictwa kulturowego. Dlatego też program Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2011 przewidywał m.in.: - zwiedzanie historycznej zabudowy Bystrzycy Kłodzkiej, - gry terenowo teatralno historyczne po Bystrzycy Kłodzkiej, - konkurs fotograficzny pn. Dziedzictwo kulturowe Bystrzycy Kłodzkiej zachować od zapomnienia, oraz - wycieczki piesze, rowerowe i Nordic Walking w rejonie Masywu Śnieżnika, - projekcję filmów górskich z Przeglądu Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju, Etap I opracowanie dokumentacji Nysa Kłodzka to rzeka zapewniająca moc wrażeń i atrakcji amatorom turystyki wodnej. Jej charakter odkryty został do tej pory tylko w niewielkim stopniu, gdyż raftingowcy korzystają z jej walorów rozpoczynając zwykle spływ w miejscowości Zabłocie. Jednak jej początkowy, spławny tylko przy wyższych stanach wody odcinek wciąż kryje w sobie wiele tajemnic. W 2011 roku rzeka na odcinku Kłodzko Topola została oznakowana i wzbogacona o infrastrukturę turystyki wodnej (przenoski, przystanie) znacznie ułatwiającą wodniakom rekreację. - ofertę survivalową Aktywne Międzygórze w ramach której zaplanowano: zjazdy na linie, paintball strzelanie do tarczy z karabinku pneumatycznego, przejażdżki samochodem terenowym, - występy zespołów muzycznych i biesiadę przy ognisku. Pierwszy dzień Dni Turystyki rozpoczął się od wycieczek po średniowiecznej zabudowie Bystrzycy Kłodzkiej, w których uczestniczyła młodzież szkół średnich oraz dzieci z przedszkola Bystrzaki z Bystrzycy Kłodzkiej. Uczestnikami byli także turyści indywidualni m.in. z Poznania i Żar. Piątkowy wieczór zakończył się plenerową projekcją filmów górskich oraz nocnym zwiedzaniem miasta, które rozpoczęło się o godzinie 20,30. Zwiedzaniu towarzyszyły scenki teatralne przygotowane przez Teatr TUB z Bystrzycy Kłodzkiej oraz Kłodzkie Bractwo Rycerskie. Osoby, które wzięły udział w grach terenowo teatralno historycznych i w nocnym zwiedzaniu otrzymały pamiątkowe certyfikaty. W drugim dniu Dni Turystyki, na malowniczym Małym Rynku odbyła się plenerowa giełda bystrzyckich artystów, podczas której można było oglądać i zakupić prace malarskie pani Marii Śliwowskiej i pana Wacława Wiaka, a w popołudniowych godzinach w siedzibie Biblioteki Publicznej podczas wystawy fotograficznej nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu pn. Dziedzictwo kulturowe Bystrzycy Kłodzkiej zachować od zapomnienia. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody finansowe ufundowane przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej. W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom i osobom, dzięki którym było możliwe przygotowanie i przeprowadzenie tak istotnej dla Ziemi Bystrzyckiej imprezy turystycznej i promocyjnej. Organizatorami Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2011 byli: - Gmina Bystrzyca Kłodzka, - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, - Oddział PTTK im. Mieczysława Orłowicza w Międzygórzu - Bystrzyckie Koło Cyklistów, - Dom Wypoczynkowy Dom Nad Wodospadem w Międzygórzu, - Stowarzyszenie Międzygórze Reaktywacja, - Stacja Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Międzygórzu, - Rada Sołecka w Międzygórzu, - Komenda Hufca ZHP Bystrzyca Kłodzka, Pracownia Działań Twórczych, Teatr TUB, Kłodzkie Bractwo Rycerskie, - Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej. Renata Rupniewska Wydział Turystyki. Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej Aktualnie planuje się zagospodarować na cele turystyki wodnej także odcinek Nysy Kłodzkiej pomiędzy Długopolem Zdrój a Gorzanowem i dalej do granicy gminy. Dzięki tym działaniom nie zawsze spławna, pełna progów i przeszkód Nysa Kłodzka, stanie się przyjazna dla wodnych turystów. Bez wątpienia omijanie przy wartkim nurcie licznych bystrz i wspaniałych wychodni skalnych wystających z dna typowo górskiej rzeki zapewni uczestnikom spływu wysoki poziom adrenaliny. Aby umożliwić turystom korzystanie ze wszystkich walorów, jakie oferuje Nysa Kłodzka przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska i za pośrednictwem Euroregionu Glacensis realizowany jest aktualnie projekt zatytułowany Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej - I etap: opracowanie dokumentacji. Informacje o projekcie - cele Projekt Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej polegać ma na opracowaniu projektu zagospodarowania odcinka rzeki Nysa Kłodzka między Długopolem - Zdrój a Gorzanowem na cele turystyki wodnej poprzez ciąg dalszy na stronie 11

11 3/77/11 Biuletyn Bystrzycki 11 Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej cd. uporządkowanie koryta rzeki, jej oznakowanie, utworzenie bezpiecznych zejść do rzeki oraz infrastruktury ułatwiającej omijanie progów i jazów wodnych, a także instalację drobnej infrastruktury turystycznej umożliwiającej rekreację w wybranych punktach na szlaku. Głównym celem projektu jest promocja turystyki wodnej po polskiej i czeskiej stronie granicy. Projekt oraz jego realizacja ma na celu poprawę konkurencyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez rozszerzenie oferty turystycznej regionu, z naciskiem na poprawę infrastruktury turystycznej oraz powiązanie oferty turystyki wodnej z innymi formami turystyki i stworzenie transgranicznego pakietu ofert w ramach turystyki weekendowej. Realizacja projektu posłuży także innym celom, do których należą: ochrona krajobrazu, poprawa dostępności do rzek w miejscach szczególnie chętnie odwiedzanych przez turystów i propagowanie różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego. Szlak opis ogólny Projektowany szlak wodny Nysy Kłodzkiej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka przebiegał będzie przez malowniczo położone miejscowości: Długopole - Zdrój, Bystrzycę Kłodzką, Zabłocie i Gorzanów, na odcinku ok. 13,5 km rzeki. Szlak realizowany będzie w dwóch etapach. W etapie I zagospodarowany zostanie ok. 8 - kilometrowy odcinek rzeki od Długopola - Zdrój do Bystrzycy Kłodzkiej. Etap II projektowanego szlaku obejmie ok. 5,5 kilometrowy odcinek Nysy Kłodzkiej od Zabłocia do Gorzanowa i dalej w kierunku granicy gminy. Etap I utworzonego szlaku będzie spławny tylko okresowo - w czasie podwyższonych stanów wody, natomiast etap II możliwy będzie do przebycia nawet przy niższych stanach wody. Z uwagi na istniejące przeszkody oraz górską charakterystykę Nysy na tym odcinku zaleca się go doświadczonym amatorom turystyki wodnej. Ewa Koczergo Kierownik Wydziału Turystryki

12 12 Biuletyn Bystrzycki 3/77/11 Szansa na ratowanie średniowiecznych zabytków W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego naboru wniosków na działanie dotyczące odnowy zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców, rozpoczęto przygotowania do pozyskania środków na zadanie mające na celu remont i adaptacje na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących elementy średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego w Bystrzycy Kłodzkiej. Dzięki podjętym działaniom w latach ubiegłych, Gmina dysponuje pełną dokumentacją projektowo kosztorysową oraz wymaganymi do rozpoczęcia inwestycji pozwoleniami. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje remont i modernizację na cele kultury i turystyki Bramy Wodnej i Baszty Rycerskiej. Podjęcie działań, w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, będzie miało na celu, oprócz poprawy stanu technicznego obiektów i ich renowację, udostępnienie obu obiektów dla zwiedzających i wyeksponowanie ich walorów historycznych oraz turystycznych. Za przygotowanie wniosku odpowiada Kierownik Wydziału Przedsiębiorczości we współpracy merytorycznej z Wydziałem Turystyki w zakresie realizacji inwestycji. Ewa Koczergo Mistrzostwa Polski w Biegach w Górskich Do ostatniej chwili organizatorzy Mistrzostw Polski w Biegach Górskich stylem alpejskim, Igrzysk Dzieci i Młodzieży w Biegach Górskich stylem anglosaskim oraz Polsko-Czeskich Prozdrowotnych Marszobiegów czekali z decyzją, się odbędą. Na szczęście niebiosa okazały się litościwe i w sobotę r. godz za chmur zaczęło pokazywać się słońce, poziom wody na zaporze wodnej w Międzygórzu obniżył się o 3 metry i do pracy ze zdwojoną energią ruszyło biuro zawodów W niedzielę r. bardzo dobrze spisali się reprezentanci sekcji lekkoatletycznej Uczniowskiego Klubu Spor- towego Bystrzyca Kłodzka w Bystrzycy Kłodzkiej. W punktacji zespołowej Igrzysk ULKS zdobył I miejsce - 63 punkty, II m. LKB Rudnik - 54 pkt., III m. LUKS Zabrzeg - 52 pkt., IV m. Bystrzyca Oławska - 35 pkt., V m. LLKS Osowa Sień - 17 pkt., VI m. Sana Kościan - 17 pkt. W rywalizacji drużynowej sklasyfikowano 19 klubów i miejscowości. Najlepsze wyniki dla bystrzyckich biegaczy uzyskali: kategoria dzieci: a) dziewczęta - I miejsce - Karolina Góźdź, II m. - Agnieszka Góźdź, b) chłopcy - VI m. Piotr Słodkowski, kat. dzieci młodszych: a) dziewczęta - I m. Klaudia Kasperkiewicz, b) chłopcy - II m. Adrian Adamów, kat. dzieci starszych: - IV m. Marcin Miżyński, kat. młodziczek: - IV m. Sara Kaplita, kat. młodzików: - II m. Grzegorz Szkwarek, III m. Krzysztof Jilek, Radości zawodniczkom i zawodnikom oraz Romanowi Bogdałowi- trenerowi sekcji L.A. w Bystrzycy Kł. nie było końca. Lucjan Morajda

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI ISSN 2299-0577 www.fundusze.malopolska.pl Nr 2 (10) sierpień 2014 Rowerem przez Małopolskę str. 3 Nasze produkty najlepsze! str. 10 str. 15 Renesansowa perła Fundusze

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności gminy

Roczne sprawozdanie z działalności gminy Roczne sprawozdanie z działalności gminy Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej

Bardziej szczegółowo

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Zbliża się okres rozpoczęcia nowego okresu programowa środków unijnych, który obejmuje lata 2014-2020. Nowe środki, które

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

BIULETYNINFORMACYJNY

BIULETYNINFORMACYJNY NR 4/2012 BIULETYNINFORMACYJNY P O D L A S K I E J R E G I O N A L N E J O R G A N I Z A C J I T U R Y S T Y C Z N E J W NUMERZE: Trasy rowerowe Polski Wschodniej str. 2 Meczety i mizary uznane za pomniki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Chęciny

Plan Odnowy Miejscowości Chęciny Plan Odnowy Miejscowości Chęciny czyli Nasza Wspólna Strategia Działań na lata 2007-2013 Chęciny Kwiecień Maj 2008 r. Spis treści: Wstęp do Planu Odnowy Miejscowości 3 1. Charakterystyka miejscowości Chęciny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje!

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 35, 25.02.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 11.03.2014 r. STRZEGOM Była dyskusja o ul. Olszowej Bardzo ważną inwestycją była przebudowa

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu z dnia. 2014 r. MIĘDZYCHÓD SIERPIEŃ 2014 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo