Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie"

Transkrypt

1 PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ZAPADNIĘTEGO PASA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1827R SIEPIETNICA ŚWIĘCANY GRANICA WOJEWÓDZTWA (SZERZYNY) W KM DO Branża konstrukcyjna i drogowa Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, Jasło, ul. Modrzejewskiego 12 Wykonawca: K1 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE Bożena Trzpis, Tarnów, ul. Kasprowicza 25 Zespół projektowy: Projektant: mgr inż. Bożena Trzpis Upr. bud.do proj. bez ograniczeń w spec. konstr.-bud. nr ewid.153/2001 Sprawdzający: mgr inż. Leszek Cich Upr. bud.do proj. bez ograniczeń w spec. konstr.-bud. nr ewid. MAP/0008/PWOK/05 Tarnów, wrzesień 2010 rok

2 I. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Podstawa opracowania. Przedmiot inwestycji. Istniejący stan zagospodarowania terenu. Ocena warunków geotechnicznych. Przyczyny osunięć gruntu. Zakres prac stabilizacyjno naprawczych. Analiza warunków stateczności. Wykaz opracowań roboczych. Ogólne wytyczne sporządzenia opracowań roboczych. Zalecenia konstrukcyjne. Odtworzenie jezdni. Wnioski II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 01 Plan sytuacyjny. Rys. 02 Przekroje poprzeczne stan istniejący. Rys. 03 Przekroje poprzeczne stan istniejący. Rys. 04 Przekroje poprzeczne stan projektowany. Rys. 05 Przekroje poprzeczne stan projektowany. Rys. 06 Przekroje poprzeczne stan projektowany. Rys. 07 Niweleta drogi. Załączniki: Oświadczenie projektantów. UPRAWNIENIA

3 Podstawa opracowania: I. OPIS TECHNICZNY Mapa sytuacyjno - wysokościowa; DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA z badań wykonanych na odcinku zapadnięcia się drogi powiatowej 1827R w miejscowości Święcany, opracowana przez mgr inż. Jerzego Dudka, w lipcu 2010 roku; Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia Dz. U. Nr 43, póz. 430 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia Dz. U. Nr 120, póz w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia Dz. U. Nr 126, póz. 839 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia Dz. U. Nr 257, poz w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko; Obowiązujące normy i przepisy; Wizja lokalna i pomiary własne w terenie. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac remontowo naprawczych istniejącej drogi powiatowej nr 1827R Siepietnica - Święcany Granica województwa (Szerzyny) w km do w obrębie zapadniętego odcinka drogi oraz obszarów przyległych wykazujących ruchy osuwiskowe. Przedmiotowy obszar znajduje się działkach nr 2487 (droga powiatowa) oraz 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1,2168/1, 2168/2, 2088/1 (działki przylegające do przedmiotowej drogi). Projektowane zabezpieczenie ma na celu stabilizację ruchów osuwiskowych jedynie w obrębie drogi. Dla obiektów kubaturowych znajdujących się w obrębie ruchów osuwiskowych należy opracować odrębny projekt. Inwestorem w/w robót jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ul. Modrzejewskiego 12, Jasło. Przy prowadzeniu robót, niezależnie od niniejszego projektu, należy stosować następujące opracowania dotyczące robót: Specyfikacje Techniczne, Przedmiar Robót. Istniejący stan zagospodarowania terenu. Działkę nr 2487 stanowi droga powiatowa nt 1827R prowadząca z Siepietnicy do Święcan. W pasie drogowym znajdują się elementy odwodnienia drogi: rowy, przepusty Ø600 i Ø400 oraz zjazdy indywidualne na działki, w obrębie zapadniętego odcinka drogi zlokalizowane są dwa zjazdy na działkę nr 2087/2. Przedmiotowa droga obecnie posiada

4 nawierzchnię asfaltową szerokości średnio ok. 2 x 2,8m z poboczami ziemnymi o szerokości ~0,90m (strona prawa i lewa). Zapadnięty odcinek drogi obejmuje ~80m, obecnie posiada nawierzchnię żwirową (po nadsypaniu kruszywa w celu tymczasowego dopuszczenia do ruchu). Z prawej strony drogi znajduje się zbocze z widocznymi osunięciami się gruntu, na zboczu zlokalizowane są zabudowania mieszkalne i gospodarcze posesji nr 286. U podnóża skarpy po stronie prawej obserwuje się wybrzuszenia gruntu w kierunku rzeki Olszynki. W obrębie zapadniętego odcinka znajduje się przyłącz gazowy do posesji nr 286, w skarpie po stronie lewej przebiega gazociąg ga50 oraz kabel teletechniczny. Po obu stronach drogi znajdują się słupy trakcji elektrycznej i telekomunikacyjnej, nie wykazują one widocznych odchyleń od pionu. Uwaga: na terenie posesji nr 286 zlokalizowana jest rura kanalizacyjna odprowadzająca ścieki z szamba do przydrożnego rowu. Powoduje to dodatkowe nawadnianie korpusu drogowego. Rura musi zostać bezwzględnie zlikwidowana! Ocena warunków geotechnicznych. Przedmiotowa droga, położona jest w miejscowości Święcany w powiecie Jasło. Morfologicznie teren ten znajduje się u stóp Beskidu Niskiego, charakteryzuje się licznymi wyniosłościami o charakterze spłaszczonych wzgórz, rozczłonkowanych holoceńskimi dolinami, których zbocza modelowane są przez liczne osuwiska. Strefa ta jest przypowierzchniowo pokryta osadami gliniasto-pylastymi. W miejscu wykonanych badań geologicznych przedmiotowa droga przebiega po skłonie lokalnego wzgórza, zabudowanego luźno lokalną zabudową gospodarską. U podnóża skarpy drogi, od jej strony południowej rozciąga się niewielki łąkowy płaski taras za którym płynie rzeka Olszynka. Pod względem geologicznym przedmiotowy teren znajduje się u podnóża Karpat Zewnętrznych. Głębsze, starsze podłoże budują skaliste utwory fliszu karpackiego, miejscami pokryte licznymi płatami ilastych utworów mioceńskich. Przypowierzchniową partię terenu budują osady czwartorzędowe wykształcone głównie jako pyły i gliny pylaste, głębiej gliny pylaste zwięzłe, a w dolinach rzek i potoków także utwory rzeczne w postaci piasków, pospółek i żwirów. Genetycznie w zależności od ich lokalizacji są to utwory rzeczne, rzecznolodowcowe, eoliczne i wietrzeniowe. W podłożu terenu wydzielono dziewięć warstw geotechnicznych różniących się między sobą własnościami fizyczno-mechanicznymi, wykształceniem litologicznym i genezą. Poczynając od powierzchni terenu (poniżej warstwy gleby) wydzielone w tym rejonie warstwy geotechniczne stanowią : Warstwa 1 to przewiercona otworami wykonanymi w jezdni drogi nawierzchnia asfaltowa. Warstwa 2 to przewiercona otworami wykonanymi w jezdni drogi kamienisto - piaszczysta warstwa podbudowy, wykonanej z kruszywa naturalnego. Warstwa 3 to warstwa niekontrolowanego nasypu (głównie gliniasto-piaszczystego, miejscami zawierającego wkładki bitumiczne-smoły), która osiąga miąższość rzędu 2,10-2,20 m, zalegając bezpośrednio pod warstwą podbudowy. Warstwa 4 to przewarstwienia gliny pylastej o konsystencji miękkoplastycznej (0,53<I L <0,67) stwierdzone w otworach 5, 9 i 10 w przedziale głębokości pomiędzy 2,2 m ppt (otw 9) a 7,0 m ppt (otw 10).

5 Warstwa 5 to liczne przewarstwienia gliny pylastej o konsystencji plastycznej (0,28<I L <0,50) stwierdzone we wszystkich otworach w przedziale głębokości pomiędzy 0,8 m ppt (otw 4) a 7,0 m ppt (otw 3,5 i 6). Warstwa 6 to warstwy gliny pylastej lub gliny pylastej zwięzłej o konsystencji twardoplastycznej do półzwartej. Ich występowanie stwierdzono w środkowej partii profili otworów oraz w spągowej, gdzie przeważnie są wykształcone w postaci gliny pylastej zwięzłej. Ich stopień plastyczności I L zawiera się przedziale od 0,24 (otw 4 przedziale głębokości 6,5-7,0 m ppt) do -0,13 (otw 2 w przedziale głębokości 5,7-7,0 m ppt). Warstwa 7 - to nawiercona otworami 2 i 8 warstwa gliny pylastej, zawierającej pojedyncze drobne kamienie i charakteryzującej się licznymi pustkami w profilu. Wielkość pustek oscyluje pomiędzy 3 a 5 cm. W otworze 2 tego typu grunty występują w przedziale głębokości pomiędzy 4,0 a 5,7 m ppt, a w otworze 8 w przedziale głębokości pomiędzy 4,0-6,5 m ppt. Charakterystyczne jest duże zawodnienie tych gruntów w otworze 8 (napięte zwierciadło wody) lub duże ich nawilgocenie w otworze 2. W otworze 8 stwierdzono, że konsystencja gruntu na nawodnionych ścianach pustek zmienia się od miękkoplastycznej (I L około 0,70) do twardoplastycznej w głębi calizny (I L około 0,10). W otworze 2 stwierdzono, że konsystencja gruntu na nawilgoconych ścianach pustek zmienia się od plastycznej (I L około 0,40) do twardoplastycznej w głębi calizny (I L około 0,10). Warstwa 8 - to nawiercone otworem 7 w przedziale głębokości pomiędzy 4,5-5,0 m ppt. przewarstwienie wilgotnego piasku drobnego. Warstwa 9 - to nawiercona otworem 9 w przedziale głębokości pomiędzy 4,3-4,9 m ppt. warstwa nawodnionej pospółki, związanej bezpośrednio z nanosami lokalnego potoku. Na przedmiotowym terenie, w strefie głębokości, do której odwiercono otwory geotechniczne stwierdzono występowania wody gruntowej : o zwierciadle napiętym w warstwie pospółki nawierconej w otworze 9 w przedziale głębokości 4,3-4,9 m ppt. Zwierciadło wody nawiercono na głębokości 4,3 m ppt a stabilizuje się ono na głębokości 2,25 m ppt. o zwierciadle napiętym w warstwie gliny pylastej w otworze 8 w przedziale głębokości 4,0-6,5 m ppt. Glina ta zawiera pojedyncze drobne kamienie i charakteryzuje się licznymi pustkami w profilu. Zwierciadło wody nawiercono na głębokości 4,0 m ppt a stabilizuje się ono na głębokości 3,0 m ppt. w postaci wyraźnych sączeń stwierdzonych w otworach 1, 2, 5 i 7 w przedziale głębokości od 1,3 m ppt w otworze 2 do 4,1 m ppt w otw. 7. Główny przedział sączeń zawiera się pomiędzy głębokością 3 a 4 m ppt. Przyczyny osunięć gruntu. Bezpośrednią przyczyną powstania osunięć gruntu z korpusu drogi i na skarpie przydrożnej było pogorszenie się jego parametrów geotechnicznych na wskutek nasycenia porów gruntowych wodą gruntową oraz dociążenie skarpy powstałymi siłami ciśnienia spływowego. Spowodowały to intensywne opady deszczu występujące w ostatnich miesiącach. Spadek wartości kohezji i kąta tarcia wewnętrznego wpływa bezpośrednio na zmniejszenie się sił utrzymujących w równowadze, natomiast siły ciśnienia spływowego powodują zwiększenie sił zsuwających.

6 W przypadku nie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie warunków odwodnienia korpusu drogi należy spodziewać się dalszej degradacji podłoża przez wody powierzchniowe i postępujących przemieszczeń osuwiskowych. Zakres prac stabilizacyjno naprawczych. 1. Odtworzenie korpusu drogi na odcinku zapadnięcia km do 0+880: Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać zabezpieczenie wykopów w postaci stalowej ścianki szczelnej; Usunięcie asfaltu o średniej grubości 35cm z zapadniętego odcinka; Usunięcie kruszywa z podbudowy średniej grubości 60cm (na odkład, w miejsce wskazane przez Inwestora, kruszywo to można wykorzystać do zasypu drenaży); Usunięcie nasypu niebudowlanego i części gruntów plastycznych do rzędnych projektowanych materacy z kruszywa naturalnego w geowłókninie separacyjnej (wywóz na miejsce wskazane przez Inwestora); Stabilizacja cementem gruntu rodzimego Rc=20MPa, grubość 20cm; Uzupełnienie nasypu drogowego materacami z kruszywa naturalnego w geowłókninie separacyjnej; Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 20cm, stabilizowanego mechanicznie; Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7,0cm; Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6,0cm; Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5,0cm; Odtworzenie dwóch zjazdów indywidualnych na posesję nr 286; Wykonanie barier ochronnych stalowych. 2. Remont rowów i przepustów: Oczyszczenie rowu po stronie prawej z namułu z profilowaniem skarp, km 0+780,5 do 0+800; Ułożenie koryt spływowych 350x500x15, km 0+780,5 do oraz km do km 0+851, długość odcinków 62,5m; Ułożenie koryt skarpowych głębokich (kolejowych), strona prawa: km do 0+920, km do oraz strona lewa km do km 0+936, długość odcinków 92,0m; Wymiana istniejącego przepustu Ø 600 o długości 8,0m; Wymiana istniejącego przepustu Ø 400 o długości 7,0m; Umocnienie skarp rowu płytami chodnikowymi 500x500x60, km 0+780,5 do oraz km do km 0+851, długość odcinków 62,5m; Umocnienie skarpy płytami ażurowymi 500x500x60, km 0+820,5 do 0+851, długość odcinka 30,5m; Wykonanie studni betonowej Ø800 z kratą ściekową w pokrywie, głębokość 3,0m, km 0+917; Odprowadzenie wody ze studni rurą PCV Ø 400 do rzeki Olszynka. 3. Konstrukcyjne zabezpieczenie skarpy drogowej na odcinku ~55m km do Wykonanie pali wierconych o średnicy 500mm l=9m, szt.56, beton C20/25, stal S355, zbrojenie profilowe I220;

7 Wykonanie oczepu żelbetowego 60x60cm L=56,5m, beton C20/25, stal RB500W, zbrojenie 4#20 dołem, 4#20 górą, strzemiona #8 co 30cm. 4. Odwodnienie skarpy strona lewa, dren u podstawy z odprowadzeniem wody do rzeki Olszynka: Wykonanie drenu żwirowego ( francuskiego ) u podnóża skarpy (geowłóknina separacyjna, zasyp ze żwiru z rurką drenarską Φ200) ze spadkiem w kierunku rzeki min. 2%, długość odwodnienia ~60m, głębokość 1,5m. 5. Odwodnienie zbocza, strona prawa, km 0+857,5 do 0+920: Wykonanie drenu żwirowego naskarpowego o głębokości do 2,0m i szerokości 1,0m na odcinku ~45m (geowłóknina separacyjna, zasyp ze żwiru z rurką drenarską Φ200) ze spadkiem w kierunku studni min. 2%; Wykonanie 5 szt. przypór filtracyjnych o długości ~15m każda, głębokości ~1,50m, szerokości 1,0m (geowłóknina separacyjna, zasyp ze żwiru z rurką drenarską Φ200) ze spadkiem w kierunku rowu min. 2%; Montaż szczelnych studni drenarskich Φ500 o głębokości 2,5m (szt. 5), Umocnienie skarpy płytami ażurowymi 500x500x60, km 0+857,5 do km 0+920, długość odcinka 62,5m. 6. Remont nawierzchni (za odcinkiem zapadniętej drogi) km do 0+936: Sfrezowanie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubość warstw 11cm; Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora; Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6,0cm; Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5,0cm. Grunt z wykopów zostanie wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora. Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zasadniczym zmianom. Istniejące elementy zagospodarowania zostaną zmodernizowane lub wymienione na nowe o podobnych właściwościach użytkowych. Zabezpieczenie konstrukcyjne części skarpy zagłębione będzie w gruncie. Przekrój poprzeczny i podłużny drogi pozostają bez zmian w odniesieniu do stanu prze awarią. Szczegółowe usytuowanie wymienionych wyżej elementów obrazuje część graficzna niniejszej dokumentacji. Odbudowa skarpy Z zapadniętej części nasypu drogowego należy usunąć warstwy nasypu, asfaltu i części gruntów plastycznych do poziomu jak na rysunkach wykonawczych (zasięg rozbiórki należy weryfikować w trakcie prowadzonych prac w odniesieniu do warunków rzeczywistych stwierdzonych w trakcie rozbiórki nasypu). Nasyp drogowy należy odbudować do stanu projektowego z gruntu niespoistego o wysokich parametrach wytrzymałościowych (φ 38 0 ) i filtracyjnych, który będzie spełniał zarówno funkcję stabilizującą i nośną jak również odwadniającą.. Odsłoniętą powierzchnię nasypu należy dodatkowo wzmocnić poprzez stabilizację gruntów rodzimych cementem do Rc=5 MPa. Odbudowę nasypu należy prowadzić warstwami zgodnie z zasadami przewidzianymi jak dla budowy nasypów (wskaźnik zagęszczenia Is 0.98). W celu poprawienia nośności podłoża w nasypie odbudowę należy wykonywać w technologii gruntu zbrojonego z wykorzystaniem geowłókniny separacyjnej (trójwymiarowa, igłowana, ciągła z polipropylenu stabilizowanego

8 przeciw promieniom UV o odporności CBR na przebicie statyczne 2350N oraz dynamiczne 22mm, wytrzymałość na rozciąganie >15kN/m, wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny q>75l/m²*s, masa powierzchniowej 200g/m²). Warstwy geowłókniny należy układać warstwami w rozstawie co 0,5m. Długość i ilość poszczególnych wkładek została szczegółowo sprecyzowana na załączonych schematach rysunkowych. Od strony krawędzi skarpy geowłókninę zakotwiono poprzez wywinięcie (wywinięcie należy wykonać przy pomocy szalunków). Należy stosować zakłady o szerokości min. 0,5 m pomiędzy sąsiednimi pasmami geosyntetyku. Geowłókninę należy układać tak, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania. Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest rozkładana na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem lub ręcznie. Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich maszyn bezpośrednio na odbudowywanym nasypie. Kolejność wykonywanych prac podczas konstruowaniu nasypu z gruntu zbrojonego geowłókniną: Wykonanie palisady zwieńczonej oczepem żelbetowym podpierających podstawę skarpy, Usunięcie gruntów koluwialnych i nasypowych z nadaniem odpowiednich spadków, Ustawienia deskowania, dzięki któremu zachowane zostaną właściwe nachylenia oraz kształt kolejnych tarasów skarpy, Ułożenie pierwszego pasma geowłókniany o założonej w projekcie długości z odpowiednim zapasem na wywinięcie, Umieszczenie belki naciągającej na swobodnym końcu geowłókniny i przyłożenie obciążenia tymczasowego, wystarczającego do usunięcia wszelkich luzów i sfalowań, Utrzymując naciągnięcie umieszczenie na geowłókninę warstwy gruntu wystarczającej do jej utrzymania w niezmienionym położeniu po zdjęciu obciążenia, Zagęszczenie gruntu nasypowego na powierzchni geowłókninę do poziomu następnej warstwy. Wskaźniki zagęszczenia na poszczególnych warstwach powinien spełniać założenia normy PN-S Uwagi: nie dopuszcza się ruchu jakichkolwiek pojazdów bezpośrednio po rozłożonej geowłókninie. grunt nasypowy powinien być układany z zastosowaniem ładowarki lub koparki, tak, aby opadał z niewielkiej wysokości na geowłókninę. maszyny układające grunt nie powinny pracować w odległości mniejszej niż 2 m od lica skarpy. grunt należy zagęszczać płytą wibracyjną. Wywinięcie geowłókniny z zakotwieniem w gruncie nasypowym. Należy powtarzać w/w kroki aż do wzniesienia nasypu o wymaganej wysokości. Palisada z pali wierconych. W odległości ~7,15m od osi drogi po stronie lewej zaprojektowano konstrukcję oporową w postaci pionowych pali wierconych (np. CFA) o średnicy 500mm i długości 9,0m w rozstawie osiowym co 1,0m na odcinku 55m. Pale należy zbroić dwuteownikami walcowanymi normalnymi h=220mm na całej długości. W celu zwieńczenia głowic pali ich górne odcinki należy zakotwić w belce oczepowej na długości min. 50cm. Zbrojenie belki oczepowej o przekroju 60x60cm 8 prętów φ20 (stal RB500W), strzemiona φ8 co 30cm, beton C20/25. Dylatacje w betonie co 6,0m.

9 Wiercenie pali CFA odbywa się świdrem ślimakowym, w którego centralnej części znajduje się przewód umożliwiający tłoczenie betonu podczas wykonywania pala. Przewód jest zamknięty podczas pogrążania świdra. W momencie osiągnięcia żądanej głębokości świdra przewód centralny zostaje otwarty. Następuje powolne podciąganie świdra z równoczesnym pompowaniem betonu pod ciśnieniem przez przewód rdzeniowy. Technologia ta może być zastosowana praktycznie we wszystkich rodzajach gruntów. Schemat rozmieszczenia pali przedstawiony jest na rysunku wykonawczym. Sposób prowadzenia robót nie powinien naruszać interesu osób trzecich. Rozpoczęcie dalszych robót budowlanych może się rozpocząć dopiero po osiągnięciu przez beton pali i oczepu odpowiedniej wytrzymałości. Przed rozpoczęciem robót należy zlokalizować wszystkie urządzenia obce mogące kolidować z projektowanymi palami. W przypadku takim należy dokonać korekty położenia pala. Należy zachować wymagane przepisami odległości pali od urządzeń obcych. W trakcie wykonywania robót należy zachować wymagania BHP i ochrony środowiska. W przypadku wystąpienia w trakcie wykonywania pali CFA innych warunków geotechnicznych niż to jest określone w dokumentacji należy skontaktować się z projektantem w celu podjęcia odpowiednich kroków. Dreny żwirowe, przypory filtracyjne. Konstrukcję drenażu żwirowego stanowi bryła żwiru płukanego o granulacji 10 31,5mm o kącie tarcia wewnętrznego > 40, z surowca odpornego na lasowanie się w warunkach nawodnienia i napowietrzenia - zagęszczana mechanicznie do I s =0,95 i owinięta szczelnie w geowłókninę. Geowłóknina - trójwymiarowa, igłowana, ciągła z polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniom UV o odporności CBR na przebicie statyczne 2350N oraz dynamiczne 22mm, wytrzymałość na rozciąganie >15kN/m, wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny q>75l/m²*s, masa powierzchniowej 200g/m². Geowłókninę należy przytwierdzić do podłoża rodzimego szpilkami lub kotwami z prętów stalowych ø6 ø8 mm z dociskającym elementem poziomym. Zasypanie materiałem filtracyjnym powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia geowłókniny. Pokrycie górnej warstwy drenu należy wykonać z geowłokniny, następnie przeprowadzić humusowanie i obsiew. Żwir, po zagęszczeniu musi przykrywać zwornik rury drenarskiej warstwą grubości minimum 30cm. Wewnątrz bryły żwirowej należy umieścić rury drenarskie niebieskie z PCV utwardzonego SN12 SDR34 SLW60 ze szczelinami szerokości 4,0mm na obwodzie 180 0, co 20mm długości 45mm. Rury drenarskie długości 3,0m łączone są złączkami dwukielichowymi systemu jak dla szkód górniczych. Nacięte odcinki rury drenarskiej należy owinąć z zakładem 5cm na fragmencie nieperforowanym geowłókniną. Rury montować nieperforowaną częścią w dół. Zmiany kierunków drenażu większe niż 6 0 należy wykonywać kształtkami HS. Wylot drenażu do studni, zaprojektowanej jako ślepa dla zabezpieczenia drenażu przed zanieczyszczeniem w czasie eksploatacji.

10 Koryta skarpowe Koryta skarpowe zaprojektowano jako prefabrykowane, trapezowe z betonu B-30 łączone na zakład. Koryta należy układać na piasku stabilizowanym cementem. Skarpy gruntowe należy ubezpieczać płytkami chodnikowymi i ażurowymi 50x50x6 z betonu B-50 zastabilizowanymi palikami drewnianymi w gruncie rodzimym. Podłoże gruntowe musi być w stanie nienaruszonym lub zagęszczone mechanicznie do poziomu posadowienia. Wytyczne realizacji Wykopy dla drenaży żwirowych i przypór filtracyjnych należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane wg ogólnych zasad. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie lekkim sprzętem) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami drenażu a przede wszystkim możliwościami wynikającymi z warunków hydrogeologicznych. Podłoże drenażu musi stanowić grunt nienaruszony plantowany ręczne ze spadkiem jak w dokumentacji. Zachowanie spadku podłużnego musi być sprawdzone przed wypełnieniem wykopu. Wykop o ścianach pionowych należy obłożyć geowłókniną, jak w projekcie, i wypełnić podanymi w dokumentacji kruszywami, które należy zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia zgodnego z dokumentacją projektową używając zagęszczarek zapewniających uzyskanie wskaźnika zagęszczania przyjętego w dokumentacji. Wykopy głębsze niż 1,50m oraz w gruntach nawodnionych lub gruntach plastycznych należy wykonywać jako pionowe z pełnym zabezpieczeniem ścian wykopów. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym Wykonawca przygotuje je ręcznie bezpośrednio przed montażem drenażu. Nadmiar urobku należy odwieźć na miejsce wskazane i zagospodarować zgodnie z bilansem robót ziemnych dla całego zadania. Nie można wbudowywać w wykopy drenażu gruzu z rozebranych nawierzchni i konstrukcji oraz pozostałości po karczowaniu. Jeżeli zastosowano pionowe zabezpieczenie ścian to należy je demontować w miarę wypełniania wykopu obsypką. Projektowane prace remontowo - naprawcze powinny gwarantować zachowanie równowagi statycznej osuwiska przy zachowaniu następujących warunków: - zostaną wykonane wszystkie prace określone w niniejszym projekcie; - nie wystąpią nadzwyczajne zdarzenia i obciążenia np. powódź, trzęsienie ziemi, eksplozje oraz inne oddziaływania górnicze wywołane przez człowieka. Projektowany sposób zabezpieczenia doprowadzi do likwidacji osuwiska drogowego, a system odwodnienia wyeliminuje gromadzenie się wody w podłożu korpusu. Lokalizacja konstrukcji oporowych zostanie dokonana bezpośrednio w terenie z przedstawicielem Inwestora. Analiza warunków stateczności. Przeprowadzono analizę stateczności skarpy drogowej, w której nastąpiło obsunięcie gruntu. Szczegółowa geometria skarpy na załączonych rysunkach. Przyjmując wartości parametrów geotechnicznych gruntów na podstawie Dokumentacji geotechnicznej oraz parametry gruntów nowo wbudowanych i modelując projektowane zabezpieczenie konstrukcyjne, otrzymano współczynnik bezpieczeństwa F>1,50 (obliczenia przeprowadzono programem GEO5).

11 Wykaz opracowań roboczych Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących opracowań roboczych: projekt organizacji placu budowy, projekt organizacji robót uwzględniający wszystkie uwarunkowania terenowe, projekt tymczasowego zabezpieczenia wykopów, sposób zabezpieczenia gazociągu i kabla teletechnicznego; projekt organizacji ruchu (na czas remontu droga musi zostać wyłączona z ruchu). Ogólne wytyczne sporządzenia opracowań roboczych Opracowania robocze winny być dostosowane do Programu Zapewnienia Jakości, którego obowiązek sporządzenia spoczywa na Wykonawcy, oraz do warunków podanych w poszczególnych Specyfikacjach. Wszystkie wymienione opracowania robocze winny być przedłożone Inżynierowi do akceptacji. Projekt organizacji robót i organizacji ruchu winien być opracowany w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom podczas robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na koordynację wykonywania robót wszystkich elementów zabezpieczenia. W celu wykonania projektowanego zakresu robót stabilizacyjnych niezbędne jest zajęcie pasa drogowego. Uzyskanie odpowiednich uzgodnień leży po stronie Inwestora. Zalecenia konstrukcyjne Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć punkty charakterystyczne oraz dokonać sprawdzenia przez pomiar bezpośredni przedmiotowej drogi. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wszystkie urządzenia obce ujęte w planie zagospodarowania terenu. Zabezpieczenia tymczasowe wykopów w obrębie korpusu drogowego należy wykonać jako wciskane (bez emisji drgań na obiekty drogowe i kubaturowe). Wszystkie materiały powinny posiadać aprobatę IBDiM. Przed przystąpieniem do robót należy opracować plan BIOZ oraz uzyskać pozwolenie na wejście w teren i zajęcie pasa drogowego. Odtworzenie jezdni Warunki techniczne i wodno-gruntowe. Klasa ulicy kl. Z. Prędkość projektowa V p = 40km/h. Grupa nośności podłoża po modyfikacji G1. Obciążenie nawierzchni wg ruchu kategorii KR pojazdów ciężkich na dobę. Warunki wodne przeciętne. Sytuacja Projekt opracowano na aktualnym podkładzie sytuacyjno-wysokościowym i w oparciu o uzupełniające pomiary własne w terenie. Sytuacyjnie projektowana droga nie odbiega od stanu istniejącego, na odcinku zapadnięcia się gruntu zaprojektowano odbudowę części korpusu drogi i skarpy, aby zapewnić odtworzenie szerokości drogi.

12 Parametry techniczne do projektowania. - szerokość drogi 2x 3,0m; - szerokość poboczy gruntowych 2x 0,8m do 2x 1,0m. Na odcinku początkowym i końcowym należy dostosować się do istniejących szerokości jezdni. Przekrój podłużny. Przekrój podłużny drogi należy odtworzyć zgodnie z istniejącą drogą. Przekrój konstrukcyjny. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, przyjęto następująca nawierzchnię: - warstwa ścieralna - 5cm beton asfaltowy - warstwa wiążąca - 6cm beton asfaltowy - warstwa podbudowy zasadniczej - 7cm beton asfaltowy - warstwa podbudowy pomocniczej -20cm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Urządzenia obce. - Gaz - Kanalizacja - Kabel telefoniczny - Linia elektryczna.

13 WNIOSKI Na obszarze osuwiskowym projektowane są następujące prace remontowo naprawcze mające na celu zahamowanie procesów przemieszczeniowych i doprowadzenie jezdni do stanu pozwalającego na bezpieczne użytkowanie: - Udrożnienie rowów z modernizacją systemu odwadniającego skarpę drogową i zbocze; - Wykonanie zabezpieczenia konstrukcyjnego w postaci palisady zwieńczonej oczepem; - Odbudowa nasypu drogowego; - Odbudowa warstw podbudowy i nawierzchni drogowej. Prace związane z remontem drogi nie zmieniają warunków wodnych; Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić właścicielowi drogi zamiar rozpoczęcia prac i uzyskać odpowiednie decyzje i uzgodnienia na wejście w teren; Miejsce prowadzonych robót należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować; Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu robót; Wszelkie użyte materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty; Lokalizacja konstrukcji oporowych zostanie dokonana bezpośrednio w terenie z przedstawicielem Inwestora Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z autorami projektu. mgr inż. Bożena Trzpis mgr inż. Leszek Cich

14 OŚWIADCZENIE Dotyczy: Projektu technicznego remontu zapadniętego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1827R Siepietnica Święcany Granica województwa (Szerzyny) w km do km 1+000, branża konstrukcyjna i drogowa. Zgodnie z art. 20 ust.4 z dnia Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 roku Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. mgr inż. Bożena Trzpis mgr inż. Leszek Cich

15 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

16

17

18

19

20

21

22

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNICZEGO NR 010103 C KLOCEK - BARŁOGI W KM 0 + 000 0 + 700 Długość odcinka : 0,700 km 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR BRANŻA KOD CPV PROJEKTOWAŁ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Racławice (działka nr 286) Gmina Kraszewice Gmina

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

UO "WILBUD" Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY

UO WILBUD Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W CZARNOWIE DZ. NR 267 Lokalizacja: Zamawiający: Czarnów, dz. nr 267 obręb Czarnów Jednostka ewidencyjna Kamienna Góra obszar wiejski projektowa Jednostka : Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MISZKOWICACH

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MISZKOWICACH PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MISZKOWICACH INWESTOR : JEDNOSTKA PROJEKTOWA GMINA LUBAWKA UL. PLAC WOLNOŚCI 1 58-420 LUBAWKA LOKALIZACJA INWESTYCJI MISZKOWICE, GMINA LUBAWKA DZ. NR 405/4,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km )

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km ) OPIS TECHNICZNY do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km 0+000 0+770 ) 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt techniczny został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. INFORMACJE OGÓLNE. Inwestor: Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, Wyszków. Nazwa i adres inwestycji:

OPIS TECHNICZNY 1. INFORMACJE OGÓLNE. Inwestor: Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, Wyszków. Nazwa i adres inwestycji: OPIS TECHNICZNY 1. INFORMACJE OGÓLNE Inwestor: Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków Nazwa i adres inwestycji: Planowana inwestycja pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku od drogi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW.

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. ADRES : INWESTOR : Jugów ul. Główna działka nr 739. AM-6 Obręb Jugów Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa Nazwa projektu: Remont drogi gminnej ul. Klimatycznej w m. Skowarcz Lokalizacja: gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 3 1. Podstawa opracowania... 3 2. Przedmiot inwestycji... 3 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 3 4. Projektowane zagospodarowanie terenu...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH. Gmina: MIRZEC. Województwo. ŚWIĘTOKRZYSKIE UL. OSTROWIECKA 15

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH. Gmina: MIRZEC. Województwo. ŚWIĘTOKRZYSKIE UL. OSTROWIECKA 15 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA NA PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ NR 0557T W MIEJSCOWOŚCI MIRZEC - OGRODY POLEGAJACY NA WYKONANIU CHODNIKA I ZATOKI AUTOBUSOWEJ W PASIE DROGOWYM Obiekt Gmina: MIRZEC ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00. Droga gminna w parametrach klasy D (dojazdowa)

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00. Droga gminna w parametrach klasy D (dojazdowa) INWESTOR: Gmina Józefów ul. Kościuszki 37 23-460 Józefów PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00 ADRES BUDOWY: działka Nr 1330 położona w obrębie Długi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58 Przebudowa drogi gminnej nr 104437B Łacha-Szablaki-Popiołki-Adamusy od km 0+000 do km 3+833,94 Przedmiar robót etap I od km 0+000 do km 0+930,58 Dział nr 1. D.01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STUDIO PROJEKTOWE PE-DRO Piotr Mańczak PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1886P W M. WILCZYNA GM. DUSZNIKI ADRES INWESTYCJI: DZ.NR. EWID.: 69/5, 41/2, 58/3, 51/1, 54/10

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

tel./ fax. (0-14) BIURO PROJEKTOWE tel. kom PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500, ,00

tel./ fax. (0-14) BIURO PROJEKTOWE tel. kom PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500, ,00 ARCHIKOM 39-200 Dębica, ul. Parkowa1 adres e-mail : archikom@vp.pl tel./ fax. (0-14) 692 68 56 BIURO PROJEKTOWE tel. kom. 0-608 385 193 TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500,00 1+040,00

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT INWESTOR GMINA NIEPORĘT 05-126 NIEPORĘT, UL. PLAC WOLNOŚCI 1 AUTOR PROJEKTU: Henryk BIAŁECKI SPRAWDZAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Lokalizacja: Działki ozn. Nr 284/22,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1854B Kubra Stara Kubra Nowa OD KM 0+000 DO KM 1+262,65 ODC. DŁ. 1262,75 MB DZIAŁKI: Nr: 59, 100, 101, 47, 20/1, 19/1, 4, 94 INWESTOR;

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Egz. nr 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Inwestor: Zamawiający: Jednostka Projektowania: Zakres opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2649W Turka do dr. nr 50,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI

I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI SPIS TREŚCI I. OPIS... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 3. LOKALIZACJA... 4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU... 4.1. JEZDNIA... 4.4.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy Adres inwestycji: działka nr 3019/1, 3026/1, miejscowość Piotrków Pierwszy, gmina

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej 1986D relacji Jordanów Śląski - Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej

Remont drogi powiatowej 1986D relacji Jordanów Śląski - Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej KOSZTORYS OFERTOWY Remont drogi powiatowej 1986D relacji Jordanów Śląski - Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej L.p. 1.0 Podstawa wyceny Opis 1.1 Odtworzenie trasy i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Wojcieszyn gm. Nowogard w technologii powierzchniowego utrwalenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI

PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI INWESTOR: GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Ulica Rynek 1 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI Opracował: inż. Jarosław Samulski... Jelenia Góra, Grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT I. Opis do przedmiaru robót II. Obliczenia do przedmiaru robót (pozycja przedmiaru) III. Bilans mas ziemnych tabela Nr 1 1 I. Opis do przedmiaru robót Przedmiotem przedmiaru robót

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI GMINNEJ DZ. 545 ULICA WSPÓLNA W MIEJSCOWOŚCI GLINA KM PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY

REMONT DROGI GMINNEJ DZ. 545 ULICA WSPÓLNA W MIEJSCOWOŚCI GLINA KM PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY REMONT DROGI GMINNEJ DZ. 545 ULICA WSPÓLNA W MIEJSCOWOŚCI GLINA KM 0+000-0 + 370 PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY Inwestycja: Remont drogi gminnej nr 271634W dz. nr 545 ulica Wspólna w msc. Glina gm. Celestynów

Bardziej szczegółowo

inż. Jadwiga Radomska Zieleniewska upr. Nr 297/81/WMŁ

inż. Jadwiga Radomska Zieleniewska upr. Nr 297/81/WMŁ Tytuł opracowania: PROJEKT BUDOWLANY DLA POTRZEB REMONTU I PRZEBUDOWY DROGI GRUNTOWEJ Obiekt: ULICA NASTURCJOWA W ŁODZI Działka Nr ewid. 799/1 obręb W-47 Inwestor: URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ WIDZEW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1264N Leszcz Jankowice Rączki Moczysko w msc. Gardyny

PROJEKT WYKONAWCZY. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1264N Leszcz Jankowice Rączki Moczysko w msc. Gardyny 1. PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1264N Leszcz Jankowice Rączki Moczysko w msc. Gardyny Obiekt usytuowany jest na działkach: Nr obrębu Nr działki Właściciel

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM DO KM 0+930,58

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM DO KM 0+930,58 Przebudowa drogi gminnej nr 104437B Łacha-Szablaki-Popiołki-Adamusy od km 0+000 do km 3+833,94 KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM 0+000 DO KM 0+930,58 Opis J.m. Ilość Cena Wartość Element nr 1. D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI Temat Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami Adres Branża Ul. Włoska oraz Zamkowa, Ostrzeszów drogowa Inwestor Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z

Bardziej szczegółowo

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci Obiekt położony na działce Nr 427 w miejscowości Krzczonów obręb Krzczonów Trzeci Kolonia

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBIEKT: Odbudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowice Wielkie dz. nr 612/11; 612/12; 658/1 POŁOŻENIE INWESTYCJI: Janowice Wielkie, dz. nr 612/11; 612/12;

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE 1.1. Inwestor 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Zarząd Drogi 2. STAN ISTNIEJĄCY 2.1. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu 3. PROJEKTOWANA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski PROJEKT BUDOWLANY Branża : drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Jasna Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska Dro-Koncept Biuro Projektów Drogowych Krzysztof Sławiński ul. F. Araszkiewicza 88, 20-834 Lublin tel. 887 142 027, e-mail: drokoncept@gmail.com TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 103275L

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap. działki nr ewid. 678dr i 679dr. Adres: ul. Lipowa w Prusicach

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap. działki nr ewid. 678dr i 679dr. Adres: ul. Lipowa w Prusicach PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap działki nr ewid. 678dr i 679dr Adres: ul. Lipowa w Prusicach Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Prusicach Projektant: mgr inż. Aleksy Szafran ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych połączenie ul.powstańców z Okrężną w Łaziskach, Gm.

PROJEKT TECHNICZNY. remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych połączenie ul.powstańców z Okrężną w Łaziskach, Gm. Inwestor: Gmina Godów ul. 1 Maja 53 44-340 GODÓW Projektant: inż. Augustyn Konieczny ul. Rybnicka 50 44-240 ŻORY PROJEKT TECHNICZNY remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych połączenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PLACU MANEWROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OD STRONY ZACHODNIEJ HALI PRZEMYSLOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO SOCJALNĄ KTÓRA ZLOKALIZOWANA JEST NA TERENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M.

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M. egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA ADRES INWESTYCJI OBIEKT INWESTOR KOD CPV JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ I CIĄGU PIESZEGO PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 224 KM 46+701,50 46+825,40 W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI nazwa, lokalizacja obiektu: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI POSADOWICE I SĄTOK inwestor / zamawiający: GMINA BIERUTÓW, ul. Moniuszki 12, 56-420

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpisz w km do km OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpisz w km do km OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza remontu drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpiszu na odcinku od km 0+680 do km 1+525. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Zadanie inwestycyjne: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Opis techniczny do materiałów zgłoszeniowych na: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013)

Biuro InŜynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) Biuro InŜynierii Drogowej w Sanoku s.c. 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) 46 38 541 Inwestor : STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAŚLE Tytuł Projektu: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA MAŁA

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA MAŁA PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA MAŁA Adres: Inwestor: LIGOTA MAŁA Gm. Oleśnica ODCINEK I ETAP I GMINA OLEŚNICA Opracował: Krzysztof Balicki Oleśnica wrzesień 2008r 1.Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 2004/ r Rzeszów, ul. Legionów mgr inż. Łukasz Grzelczak

PROJEKT WYKONAWCZY. 2004/ r Rzeszów, ul. Legionów mgr inż. Łukasz Grzelczak UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zamawiający: 35-595 Rzeszów, ul. Legionów 20 Jednostka projektowa: Arcadis Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182 tel.: (0-22) 203 20 00, fax:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA Nazwa zadania Odbudowa odcinka drogi gminnej Na Polankę Do Ogorzałych w km 0+000 0+300. Lokalizacja Przysietnica dz. ew. nr 666, 564 Inwestor Gmina Stary Sącz Wspólny

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Technicznej SEWI. tel. (0-77) tel. kom , OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7

Biuro Obsługi Technicznej SEWI. tel. (0-77) tel. kom , OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7 Biuro Obsługi Technicznej SEWI tel. (0-77) 455-89-67 tel. kom 602 779 951, 696 177 470 45-268 OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7 e-mail botsewi@op.pl METRYKA PROJEKTU Projekt budowlany i wykonawczy drogi

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH - DROGA WEWNĄTRZOSIEDLOWA Odcinek drogi o długości ok. 260 mb, położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 111 w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013)

Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c. 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) 46 38 541 Inwestor : POWIAT LESKI Tytuł Projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż Lesko w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY OBIEKT : SIEĆ WODOCIĄGOWA LOKALIZACJA : UL. ŁUKASIŃSKIEGO PIASTÓW POWIAT PRUSZKOWSKI INWESTOR : MIASTO PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 05-820 PIASTÓW OPRACOWAŁ : mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej nr G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej nr G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno Opis techniczny Do projektu przebudowy drogi gminnej nr. 284021G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno 1. Dane ogólne Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej nr. 284021G Skrzetuszewo Imiołki

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr. Stanisław Krawczyk Kościerzyna, ul. Drogowców 15A/3, tel. (0-58)

Egzemplarz nr. Stanisław Krawczyk Kościerzyna, ul. Drogowców 15A/3, tel. (0-58) Stanisław Krawczyk 83-400 Kościerzyna, ul. Drogowców 15A/3, tel. (0-58) 686-49-50 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE: 2 GI ODCINEK BUDOWY ODCINKA ULICY SZTORMOWEJ W JASTARNI KM 0+551,92 0+760,51 - na działkach

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej nr T Tyniec - Dzierążnia

Przebudowa drogi gminnej nr T Tyniec - Dzierążnia Inwestor Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28-363 Oksa Zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 355032T Tyniec - Dzierążnia Projekt wykonawczy Drogowa Data Wrzesień 2012 Stadium Branża Zespół projektowy Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU OBIEKT: Zjazd indywidualny z drogi publicznej. LOKALIZACJA: Bochówko, dz. nr 5/4, 551 obręb Gliśnica, gmina Czarna Dąbrówka INWESTOR: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 1 PRZEDMIAR ROBÓT - Przygotowanie terenu pod budowę -Roboty w zakresie dróg CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy I. Podstawa opracowania 1. Umowa ze Zleceniodawcą. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z geodezyjną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m Załącznik Nr 8A do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI 0+000-0+582 DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m NR DZ. 7/2, 67, 64 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. NA REMONT DROGI GMINNEJ W MŁYŃSKU (dz. nr 126) W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI

PROJEKT BUDOWLANY. NA REMONT DROGI GMINNEJ W MŁYŃSKU (dz. nr 126) W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DROGI GMINNEJ W MŁYŃSKU (dz. nr 126) W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI INWESTOR: GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Ulica Rynek 1 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI Opracował: inż. Jarosław Samulski... Jelenia Góra,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Uzgodnienia..12

SPIS TREŚCI. Uzgodnienia..12 SPIS TREŚCI Część opisowa 1. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg ul.buforowa zadanie nr 3/1...2 2. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg ul.szymanowskiego zadanie nr 3/2.5 3. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY UTWARDZENIA TERENU PRZY ul. TYSIĄCLECIA W ŁEBIE

PROJEKT BUDOWLANY UTWARDZENIA TERENU PRZY ul. TYSIĄCLECIA W ŁEBIE PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT BUDOWLANY UTWARDZENIA TERENU PRZY ul. TYSIĄCLECIA W ŁEBIE INWESTOR: GMINA MIEJSKA

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE s.c. drogi, ulice, organizacja ruchu

USŁUGI PROJEKTOWE s.c. drogi, ulice, organizacja ruchu USŁUGI PROJEKTOWE s.c. drogi, ulice, organizacja ruchu inŝ. Franciszek Rytwiński tel. 266-87-64, 0601 86-87-78 ul. Gen. Władysława Andersa 42, 09-410 Płock NIP 774-27-49-470 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Część obliczeniowa Część opisowa Część rysunkowa 1. Orientacja rys. nr 1 2. Projekt zagospodarowania terenu. rys. nr 2.1 2.3 3. Profile podłużne rys. nr 3 4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2768D W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2768D W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE PROJEKT BUDOWLANY REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2768D W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE INWESTOR: POWIAT KAMIENNOGÓRSKI UL. Wł. Broniewskiego 15 58-400 KAMIENNA GÓRA Opracował:... Jelenia Góra, Lipiec 2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Remont drogi gminnej w m. Radusz.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Remont drogi gminnej w m. Radusz. BRANŻA DROGOWA FAZA OPRACOWANIA: TEMAT: OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remont drogi gminnej w m. Radusz. Droga gminna. Województwo Pomorskie, Gmina Kołczygłowy, działki nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA DO PROJEKTU KOREKTY NIWELETY PODŁUŻNEJ NA ODCINKU DROGI UL. BOGUSZOWICKIEJ W ŻORACH ADRES BUDOWY Żory, ul. Boguszowicka INWESTOR Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI 4egz. OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłońskie dł. 0,780 km STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI Sporządził: inŝ. Mirosław Wojsław CZERWIEC 2011 r. 1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Odbudowa publicznej drogi gminnej nr w ciągu działek nr 505/8 oraz 508

Odbudowa publicznej drogi gminnej nr w ciągu działek nr 505/8 oraz 508 Odbudowa publicznej drogi gminnej nr 113264 w ciągu działek nr 505/8 oraz 508 Obiekt: Gminna Droga Publiczna Adres: obręb 0008 Rybnica działka nr ewid. 505/8 oraz 508 Inwestor: Gmina Stara Kamienica Stara

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś B PROJEKT tel. 509 510 919 NIP 766-180-39-81 bkprojekt@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY przebudowy drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Egz. nr Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Droga

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Droga PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Droga TEMAT : Ciąg pieszo-jezdny szerokości 4,0m łączący ul. Żwirki i Wigury z terenem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Siemiatyczach wraz z budową wjazdów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

DOKUMENTACJA BUDOWLANA Usługi Projektowe DAGBUD Dariusz Gendera Gostyń ul: Mieszka I 3/41 www.dagbud.com.pl tel: (065) 614 20 08 email: dariuszgendera@dagbud.com.pl DOKUMENTACJA BUDOWLANA branża obiekt: inwestor: DROGOWA REMONT

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny, str 2-5

Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny, str 2-5 Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny, str 2-5 2. Część rysunkowa: Rys. nr 2 Plan zagospodarowania skala 1:1000 str 6 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:25 str 7 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UO "WILBUD" Ul. Benedyktyńska 25, Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDWOJOWIE DZ. NR 576

UO WILBUD Ul. Benedyktyńska 25, Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDWOJOWIE DZ. NR 576 PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDWOJOWIE DZ. NR 576 Lokalizacja : Przedwojów, dz. nr 576 obręb Przedwojów Jednostka ewidencyjna Kamienna Góra obszar wiejski Zamawiający: Gmina Kamienna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Remont drogi gminnej w Łęczu działki nr: 241/2 i 243

OPIS TECHNICZNY Remont drogi gminnej w Łęczu działki nr: 241/2 i 243 OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Jacek Hejman OPIS TECHNICZNY Remont drogi gminnej w Łęczu działki nr: 241/2 i 243 1. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU: Przewidziany do remontu droga przebiega od skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania 3. Przedmiot inwestycji Stan istniejący

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania 3. Przedmiot inwestycji Stan istniejący OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy drogi powiatowej Nr 1318E i 5103E. Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE BUI Biuro Usług Inwestycyjnych Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz WALCZAK Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg REGON 280129136 NIP 578-169-71-38 tel. kom. 793 936 588 OPRACOWANIE TECHNICZNE do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa OBIEKT: Droga gminna nr 112210R Konieczkowa Szkoła INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 30.06.2011r TYTUŁ PROJEKTU: Remont drogi gminnej nr 112210R Konieczkowa Szkoła w km 0+000

Bardziej szczegółowo

Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2142K w miejscowości Smroków SPIS ZAWARTOŚCI: 6. OBLICZENIA STATYCZNE DLA MURKU CZOŁOWEGO PRZEPUSTU P-1

Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2142K w miejscowości Smroków SPIS ZAWARTOŚCI: 6. OBLICZENIA STATYCZNE DLA MURKU CZOŁOWEGO PRZEPUSTU P-1 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW DO USUNIĘCIA 3. WYMIAROWANIE ZBROJENIA GEOSYNTETYKAMI 4. SPECYFIKACJA GEOSIATKI ZBROJĄCEJ TYPU A 5. SPECYFIKACJA GEOSIATKI ZBROJĄCEJ TYPU B

Bardziej szczegółowo