Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie"

Transkrypt

1 PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ZAPADNIĘTEGO PASA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1827R SIEPIETNICA ŚWIĘCANY GRANICA WOJEWÓDZTWA (SZERZYNY) W KM DO Branża konstrukcyjna i drogowa Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, Jasło, ul. Modrzejewskiego 12 Wykonawca: K1 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE Bożena Trzpis, Tarnów, ul. Kasprowicza 25 Zespół projektowy: Projektant: mgr inż. Bożena Trzpis Upr. bud.do proj. bez ograniczeń w spec. konstr.-bud. nr ewid.153/2001 Sprawdzający: mgr inż. Leszek Cich Upr. bud.do proj. bez ograniczeń w spec. konstr.-bud. nr ewid. MAP/0008/PWOK/05 Tarnów, wrzesień 2010 rok

2 I. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Podstawa opracowania. Przedmiot inwestycji. Istniejący stan zagospodarowania terenu. Ocena warunków geotechnicznych. Przyczyny osunięć gruntu. Zakres prac stabilizacyjno naprawczych. Analiza warunków stateczności. Wykaz opracowań roboczych. Ogólne wytyczne sporządzenia opracowań roboczych. Zalecenia konstrukcyjne. Odtworzenie jezdni. Wnioski II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 01 Plan sytuacyjny. Rys. 02 Przekroje poprzeczne stan istniejący. Rys. 03 Przekroje poprzeczne stan istniejący. Rys. 04 Przekroje poprzeczne stan projektowany. Rys. 05 Przekroje poprzeczne stan projektowany. Rys. 06 Przekroje poprzeczne stan projektowany. Rys. 07 Niweleta drogi. Załączniki: Oświadczenie projektantów. UPRAWNIENIA

3 Podstawa opracowania: I. OPIS TECHNICZNY Mapa sytuacyjno - wysokościowa; DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA z badań wykonanych na odcinku zapadnięcia się drogi powiatowej 1827R w miejscowości Święcany, opracowana przez mgr inż. Jerzego Dudka, w lipcu 2010 roku; Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia Dz. U. Nr 43, póz. 430 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia Dz. U. Nr 120, póz w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia Dz. U. Nr 126, póz. 839 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia Dz. U. Nr 257, poz w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko; Obowiązujące normy i przepisy; Wizja lokalna i pomiary własne w terenie. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac remontowo naprawczych istniejącej drogi powiatowej nr 1827R Siepietnica - Święcany Granica województwa (Szerzyny) w km do w obrębie zapadniętego odcinka drogi oraz obszarów przyległych wykazujących ruchy osuwiskowe. Przedmiotowy obszar znajduje się działkach nr 2487 (droga powiatowa) oraz 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1,2168/1, 2168/2, 2088/1 (działki przylegające do przedmiotowej drogi). Projektowane zabezpieczenie ma na celu stabilizację ruchów osuwiskowych jedynie w obrębie drogi. Dla obiektów kubaturowych znajdujących się w obrębie ruchów osuwiskowych należy opracować odrębny projekt. Inwestorem w/w robót jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ul. Modrzejewskiego 12, Jasło. Przy prowadzeniu robót, niezależnie od niniejszego projektu, należy stosować następujące opracowania dotyczące robót: Specyfikacje Techniczne, Przedmiar Robót. Istniejący stan zagospodarowania terenu. Działkę nr 2487 stanowi droga powiatowa nt 1827R prowadząca z Siepietnicy do Święcan. W pasie drogowym znajdują się elementy odwodnienia drogi: rowy, przepusty Ø600 i Ø400 oraz zjazdy indywidualne na działki, w obrębie zapadniętego odcinka drogi zlokalizowane są dwa zjazdy na działkę nr 2087/2. Przedmiotowa droga obecnie posiada

4 nawierzchnię asfaltową szerokości średnio ok. 2 x 2,8m z poboczami ziemnymi o szerokości ~0,90m (strona prawa i lewa). Zapadnięty odcinek drogi obejmuje ~80m, obecnie posiada nawierzchnię żwirową (po nadsypaniu kruszywa w celu tymczasowego dopuszczenia do ruchu). Z prawej strony drogi znajduje się zbocze z widocznymi osunięciami się gruntu, na zboczu zlokalizowane są zabudowania mieszkalne i gospodarcze posesji nr 286. U podnóża skarpy po stronie prawej obserwuje się wybrzuszenia gruntu w kierunku rzeki Olszynki. W obrębie zapadniętego odcinka znajduje się przyłącz gazowy do posesji nr 286, w skarpie po stronie lewej przebiega gazociąg ga50 oraz kabel teletechniczny. Po obu stronach drogi znajdują się słupy trakcji elektrycznej i telekomunikacyjnej, nie wykazują one widocznych odchyleń od pionu. Uwaga: na terenie posesji nr 286 zlokalizowana jest rura kanalizacyjna odprowadzająca ścieki z szamba do przydrożnego rowu. Powoduje to dodatkowe nawadnianie korpusu drogowego. Rura musi zostać bezwzględnie zlikwidowana! Ocena warunków geotechnicznych. Przedmiotowa droga, położona jest w miejscowości Święcany w powiecie Jasło. Morfologicznie teren ten znajduje się u stóp Beskidu Niskiego, charakteryzuje się licznymi wyniosłościami o charakterze spłaszczonych wzgórz, rozczłonkowanych holoceńskimi dolinami, których zbocza modelowane są przez liczne osuwiska. Strefa ta jest przypowierzchniowo pokryta osadami gliniasto-pylastymi. W miejscu wykonanych badań geologicznych przedmiotowa droga przebiega po skłonie lokalnego wzgórza, zabudowanego luźno lokalną zabudową gospodarską. U podnóża skarpy drogi, od jej strony południowej rozciąga się niewielki łąkowy płaski taras za którym płynie rzeka Olszynka. Pod względem geologicznym przedmiotowy teren znajduje się u podnóża Karpat Zewnętrznych. Głębsze, starsze podłoże budują skaliste utwory fliszu karpackiego, miejscami pokryte licznymi płatami ilastych utworów mioceńskich. Przypowierzchniową partię terenu budują osady czwartorzędowe wykształcone głównie jako pyły i gliny pylaste, głębiej gliny pylaste zwięzłe, a w dolinach rzek i potoków także utwory rzeczne w postaci piasków, pospółek i żwirów. Genetycznie w zależności od ich lokalizacji są to utwory rzeczne, rzecznolodowcowe, eoliczne i wietrzeniowe. W podłożu terenu wydzielono dziewięć warstw geotechnicznych różniących się między sobą własnościami fizyczno-mechanicznymi, wykształceniem litologicznym i genezą. Poczynając od powierzchni terenu (poniżej warstwy gleby) wydzielone w tym rejonie warstwy geotechniczne stanowią : Warstwa 1 to przewiercona otworami wykonanymi w jezdni drogi nawierzchnia asfaltowa. Warstwa 2 to przewiercona otworami wykonanymi w jezdni drogi kamienisto - piaszczysta warstwa podbudowy, wykonanej z kruszywa naturalnego. Warstwa 3 to warstwa niekontrolowanego nasypu (głównie gliniasto-piaszczystego, miejscami zawierającego wkładki bitumiczne-smoły), która osiąga miąższość rzędu 2,10-2,20 m, zalegając bezpośrednio pod warstwą podbudowy. Warstwa 4 to przewarstwienia gliny pylastej o konsystencji miękkoplastycznej (0,53<I L <0,67) stwierdzone w otworach 5, 9 i 10 w przedziale głębokości pomiędzy 2,2 m ppt (otw 9) a 7,0 m ppt (otw 10).

5 Warstwa 5 to liczne przewarstwienia gliny pylastej o konsystencji plastycznej (0,28<I L <0,50) stwierdzone we wszystkich otworach w przedziale głębokości pomiędzy 0,8 m ppt (otw 4) a 7,0 m ppt (otw 3,5 i 6). Warstwa 6 to warstwy gliny pylastej lub gliny pylastej zwięzłej o konsystencji twardoplastycznej do półzwartej. Ich występowanie stwierdzono w środkowej partii profili otworów oraz w spągowej, gdzie przeważnie są wykształcone w postaci gliny pylastej zwięzłej. Ich stopień plastyczności I L zawiera się przedziale od 0,24 (otw 4 przedziale głębokości 6,5-7,0 m ppt) do -0,13 (otw 2 w przedziale głębokości 5,7-7,0 m ppt). Warstwa 7 - to nawiercona otworami 2 i 8 warstwa gliny pylastej, zawierającej pojedyncze drobne kamienie i charakteryzującej się licznymi pustkami w profilu. Wielkość pustek oscyluje pomiędzy 3 a 5 cm. W otworze 2 tego typu grunty występują w przedziale głębokości pomiędzy 4,0 a 5,7 m ppt, a w otworze 8 w przedziale głębokości pomiędzy 4,0-6,5 m ppt. Charakterystyczne jest duże zawodnienie tych gruntów w otworze 8 (napięte zwierciadło wody) lub duże ich nawilgocenie w otworze 2. W otworze 8 stwierdzono, że konsystencja gruntu na nawodnionych ścianach pustek zmienia się od miękkoplastycznej (I L około 0,70) do twardoplastycznej w głębi calizny (I L około 0,10). W otworze 2 stwierdzono, że konsystencja gruntu na nawilgoconych ścianach pustek zmienia się od plastycznej (I L około 0,40) do twardoplastycznej w głębi calizny (I L około 0,10). Warstwa 8 - to nawiercone otworem 7 w przedziale głębokości pomiędzy 4,5-5,0 m ppt. przewarstwienie wilgotnego piasku drobnego. Warstwa 9 - to nawiercona otworem 9 w przedziale głębokości pomiędzy 4,3-4,9 m ppt. warstwa nawodnionej pospółki, związanej bezpośrednio z nanosami lokalnego potoku. Na przedmiotowym terenie, w strefie głębokości, do której odwiercono otwory geotechniczne stwierdzono występowania wody gruntowej : o zwierciadle napiętym w warstwie pospółki nawierconej w otworze 9 w przedziale głębokości 4,3-4,9 m ppt. Zwierciadło wody nawiercono na głębokości 4,3 m ppt a stabilizuje się ono na głębokości 2,25 m ppt. o zwierciadle napiętym w warstwie gliny pylastej w otworze 8 w przedziale głębokości 4,0-6,5 m ppt. Glina ta zawiera pojedyncze drobne kamienie i charakteryzuje się licznymi pustkami w profilu. Zwierciadło wody nawiercono na głębokości 4,0 m ppt a stabilizuje się ono na głębokości 3,0 m ppt. w postaci wyraźnych sączeń stwierdzonych w otworach 1, 2, 5 i 7 w przedziale głębokości od 1,3 m ppt w otworze 2 do 4,1 m ppt w otw. 7. Główny przedział sączeń zawiera się pomiędzy głębokością 3 a 4 m ppt. Przyczyny osunięć gruntu. Bezpośrednią przyczyną powstania osunięć gruntu z korpusu drogi i na skarpie przydrożnej było pogorszenie się jego parametrów geotechnicznych na wskutek nasycenia porów gruntowych wodą gruntową oraz dociążenie skarpy powstałymi siłami ciśnienia spływowego. Spowodowały to intensywne opady deszczu występujące w ostatnich miesiącach. Spadek wartości kohezji i kąta tarcia wewnętrznego wpływa bezpośrednio na zmniejszenie się sił utrzymujących w równowadze, natomiast siły ciśnienia spływowego powodują zwiększenie sił zsuwających.

6 W przypadku nie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie warunków odwodnienia korpusu drogi należy spodziewać się dalszej degradacji podłoża przez wody powierzchniowe i postępujących przemieszczeń osuwiskowych. Zakres prac stabilizacyjno naprawczych. 1. Odtworzenie korpusu drogi na odcinku zapadnięcia km do 0+880: Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać zabezpieczenie wykopów w postaci stalowej ścianki szczelnej; Usunięcie asfaltu o średniej grubości 35cm z zapadniętego odcinka; Usunięcie kruszywa z podbudowy średniej grubości 60cm (na odkład, w miejsce wskazane przez Inwestora, kruszywo to można wykorzystać do zasypu drenaży); Usunięcie nasypu niebudowlanego i części gruntów plastycznych do rzędnych projektowanych materacy z kruszywa naturalnego w geowłókninie separacyjnej (wywóz na miejsce wskazane przez Inwestora); Stabilizacja cementem gruntu rodzimego Rc=20MPa, grubość 20cm; Uzupełnienie nasypu drogowego materacami z kruszywa naturalnego w geowłókninie separacyjnej; Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 20cm, stabilizowanego mechanicznie; Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7,0cm; Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6,0cm; Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5,0cm; Odtworzenie dwóch zjazdów indywidualnych na posesję nr 286; Wykonanie barier ochronnych stalowych. 2. Remont rowów i przepustów: Oczyszczenie rowu po stronie prawej z namułu z profilowaniem skarp, km 0+780,5 do 0+800; Ułożenie koryt spływowych 350x500x15, km 0+780,5 do oraz km do km 0+851, długość odcinków 62,5m; Ułożenie koryt skarpowych głębokich (kolejowych), strona prawa: km do 0+920, km do oraz strona lewa km do km 0+936, długość odcinków 92,0m; Wymiana istniejącego przepustu Ø 600 o długości 8,0m; Wymiana istniejącego przepustu Ø 400 o długości 7,0m; Umocnienie skarp rowu płytami chodnikowymi 500x500x60, km 0+780,5 do oraz km do km 0+851, długość odcinków 62,5m; Umocnienie skarpy płytami ażurowymi 500x500x60, km 0+820,5 do 0+851, długość odcinka 30,5m; Wykonanie studni betonowej Ø800 z kratą ściekową w pokrywie, głębokość 3,0m, km 0+917; Odprowadzenie wody ze studni rurą PCV Ø 400 do rzeki Olszynka. 3. Konstrukcyjne zabezpieczenie skarpy drogowej na odcinku ~55m km do Wykonanie pali wierconych o średnicy 500mm l=9m, szt.56, beton C20/25, stal S355, zbrojenie profilowe I220;

7 Wykonanie oczepu żelbetowego 60x60cm L=56,5m, beton C20/25, stal RB500W, zbrojenie 4#20 dołem, 4#20 górą, strzemiona #8 co 30cm. 4. Odwodnienie skarpy strona lewa, dren u podstawy z odprowadzeniem wody do rzeki Olszynka: Wykonanie drenu żwirowego ( francuskiego ) u podnóża skarpy (geowłóknina separacyjna, zasyp ze żwiru z rurką drenarską Φ200) ze spadkiem w kierunku rzeki min. 2%, długość odwodnienia ~60m, głębokość 1,5m. 5. Odwodnienie zbocza, strona prawa, km 0+857,5 do 0+920: Wykonanie drenu żwirowego naskarpowego o głębokości do 2,0m i szerokości 1,0m na odcinku ~45m (geowłóknina separacyjna, zasyp ze żwiru z rurką drenarską Φ200) ze spadkiem w kierunku studni min. 2%; Wykonanie 5 szt. przypór filtracyjnych o długości ~15m każda, głębokości ~1,50m, szerokości 1,0m (geowłóknina separacyjna, zasyp ze żwiru z rurką drenarską Φ200) ze spadkiem w kierunku rowu min. 2%; Montaż szczelnych studni drenarskich Φ500 o głębokości 2,5m (szt. 5), Umocnienie skarpy płytami ażurowymi 500x500x60, km 0+857,5 do km 0+920, długość odcinka 62,5m. 6. Remont nawierzchni (za odcinkiem zapadniętej drogi) km do 0+936: Sfrezowanie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubość warstw 11cm; Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora; Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6,0cm; Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5,0cm. Grunt z wykopów zostanie wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora. Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zasadniczym zmianom. Istniejące elementy zagospodarowania zostaną zmodernizowane lub wymienione na nowe o podobnych właściwościach użytkowych. Zabezpieczenie konstrukcyjne części skarpy zagłębione będzie w gruncie. Przekrój poprzeczny i podłużny drogi pozostają bez zmian w odniesieniu do stanu prze awarią. Szczegółowe usytuowanie wymienionych wyżej elementów obrazuje część graficzna niniejszej dokumentacji. Odbudowa skarpy Z zapadniętej części nasypu drogowego należy usunąć warstwy nasypu, asfaltu i części gruntów plastycznych do poziomu jak na rysunkach wykonawczych (zasięg rozbiórki należy weryfikować w trakcie prowadzonych prac w odniesieniu do warunków rzeczywistych stwierdzonych w trakcie rozbiórki nasypu). Nasyp drogowy należy odbudować do stanu projektowego z gruntu niespoistego o wysokich parametrach wytrzymałościowych (φ 38 0 ) i filtracyjnych, który będzie spełniał zarówno funkcję stabilizującą i nośną jak również odwadniającą.. Odsłoniętą powierzchnię nasypu należy dodatkowo wzmocnić poprzez stabilizację gruntów rodzimych cementem do Rc=5 MPa. Odbudowę nasypu należy prowadzić warstwami zgodnie z zasadami przewidzianymi jak dla budowy nasypów (wskaźnik zagęszczenia Is 0.98). W celu poprawienia nośności podłoża w nasypie odbudowę należy wykonywać w technologii gruntu zbrojonego z wykorzystaniem geowłókniny separacyjnej (trójwymiarowa, igłowana, ciągła z polipropylenu stabilizowanego

8 przeciw promieniom UV o odporności CBR na przebicie statyczne 2350N oraz dynamiczne 22mm, wytrzymałość na rozciąganie >15kN/m, wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny q>75l/m²*s, masa powierzchniowej 200g/m²). Warstwy geowłókniny należy układać warstwami w rozstawie co 0,5m. Długość i ilość poszczególnych wkładek została szczegółowo sprecyzowana na załączonych schematach rysunkowych. Od strony krawędzi skarpy geowłókninę zakotwiono poprzez wywinięcie (wywinięcie należy wykonać przy pomocy szalunków). Należy stosować zakłady o szerokości min. 0,5 m pomiędzy sąsiednimi pasmami geosyntetyku. Geowłókninę należy układać tak, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania. Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest rozkładana na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem lub ręcznie. Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich maszyn bezpośrednio na odbudowywanym nasypie. Kolejność wykonywanych prac podczas konstruowaniu nasypu z gruntu zbrojonego geowłókniną: Wykonanie palisady zwieńczonej oczepem żelbetowym podpierających podstawę skarpy, Usunięcie gruntów koluwialnych i nasypowych z nadaniem odpowiednich spadków, Ustawienia deskowania, dzięki któremu zachowane zostaną właściwe nachylenia oraz kształt kolejnych tarasów skarpy, Ułożenie pierwszego pasma geowłókniany o założonej w projekcie długości z odpowiednim zapasem na wywinięcie, Umieszczenie belki naciągającej na swobodnym końcu geowłókniny i przyłożenie obciążenia tymczasowego, wystarczającego do usunięcia wszelkich luzów i sfalowań, Utrzymując naciągnięcie umieszczenie na geowłókninę warstwy gruntu wystarczającej do jej utrzymania w niezmienionym położeniu po zdjęciu obciążenia, Zagęszczenie gruntu nasypowego na powierzchni geowłókninę do poziomu następnej warstwy. Wskaźniki zagęszczenia na poszczególnych warstwach powinien spełniać założenia normy PN-S Uwagi: nie dopuszcza się ruchu jakichkolwiek pojazdów bezpośrednio po rozłożonej geowłókninie. grunt nasypowy powinien być układany z zastosowaniem ładowarki lub koparki, tak, aby opadał z niewielkiej wysokości na geowłókninę. maszyny układające grunt nie powinny pracować w odległości mniejszej niż 2 m od lica skarpy. grunt należy zagęszczać płytą wibracyjną. Wywinięcie geowłókniny z zakotwieniem w gruncie nasypowym. Należy powtarzać w/w kroki aż do wzniesienia nasypu o wymaganej wysokości. Palisada z pali wierconych. W odległości ~7,15m od osi drogi po stronie lewej zaprojektowano konstrukcję oporową w postaci pionowych pali wierconych (np. CFA) o średnicy 500mm i długości 9,0m w rozstawie osiowym co 1,0m na odcinku 55m. Pale należy zbroić dwuteownikami walcowanymi normalnymi h=220mm na całej długości. W celu zwieńczenia głowic pali ich górne odcinki należy zakotwić w belce oczepowej na długości min. 50cm. Zbrojenie belki oczepowej o przekroju 60x60cm 8 prętów φ20 (stal RB500W), strzemiona φ8 co 30cm, beton C20/25. Dylatacje w betonie co 6,0m.

9 Wiercenie pali CFA odbywa się świdrem ślimakowym, w którego centralnej części znajduje się przewód umożliwiający tłoczenie betonu podczas wykonywania pala. Przewód jest zamknięty podczas pogrążania świdra. W momencie osiągnięcia żądanej głębokości świdra przewód centralny zostaje otwarty. Następuje powolne podciąganie świdra z równoczesnym pompowaniem betonu pod ciśnieniem przez przewód rdzeniowy. Technologia ta może być zastosowana praktycznie we wszystkich rodzajach gruntów. Schemat rozmieszczenia pali przedstawiony jest na rysunku wykonawczym. Sposób prowadzenia robót nie powinien naruszać interesu osób trzecich. Rozpoczęcie dalszych robót budowlanych może się rozpocząć dopiero po osiągnięciu przez beton pali i oczepu odpowiedniej wytrzymałości. Przed rozpoczęciem robót należy zlokalizować wszystkie urządzenia obce mogące kolidować z projektowanymi palami. W przypadku takim należy dokonać korekty położenia pala. Należy zachować wymagane przepisami odległości pali od urządzeń obcych. W trakcie wykonywania robót należy zachować wymagania BHP i ochrony środowiska. W przypadku wystąpienia w trakcie wykonywania pali CFA innych warunków geotechnicznych niż to jest określone w dokumentacji należy skontaktować się z projektantem w celu podjęcia odpowiednich kroków. Dreny żwirowe, przypory filtracyjne. Konstrukcję drenażu żwirowego stanowi bryła żwiru płukanego o granulacji 10 31,5mm o kącie tarcia wewnętrznego > 40, z surowca odpornego na lasowanie się w warunkach nawodnienia i napowietrzenia - zagęszczana mechanicznie do I s =0,95 i owinięta szczelnie w geowłókninę. Geowłóknina - trójwymiarowa, igłowana, ciągła z polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniom UV o odporności CBR na przebicie statyczne 2350N oraz dynamiczne 22mm, wytrzymałość na rozciąganie >15kN/m, wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny q>75l/m²*s, masa powierzchniowej 200g/m². Geowłókninę należy przytwierdzić do podłoża rodzimego szpilkami lub kotwami z prętów stalowych ø6 ø8 mm z dociskającym elementem poziomym. Zasypanie materiałem filtracyjnym powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia geowłókniny. Pokrycie górnej warstwy drenu należy wykonać z geowłokniny, następnie przeprowadzić humusowanie i obsiew. Żwir, po zagęszczeniu musi przykrywać zwornik rury drenarskiej warstwą grubości minimum 30cm. Wewnątrz bryły żwirowej należy umieścić rury drenarskie niebieskie z PCV utwardzonego SN12 SDR34 SLW60 ze szczelinami szerokości 4,0mm na obwodzie 180 0, co 20mm długości 45mm. Rury drenarskie długości 3,0m łączone są złączkami dwukielichowymi systemu jak dla szkód górniczych. Nacięte odcinki rury drenarskiej należy owinąć z zakładem 5cm na fragmencie nieperforowanym geowłókniną. Rury montować nieperforowaną częścią w dół. Zmiany kierunków drenażu większe niż 6 0 należy wykonywać kształtkami HS. Wylot drenażu do studni, zaprojektowanej jako ślepa dla zabezpieczenia drenażu przed zanieczyszczeniem w czasie eksploatacji.

10 Koryta skarpowe Koryta skarpowe zaprojektowano jako prefabrykowane, trapezowe z betonu B-30 łączone na zakład. Koryta należy układać na piasku stabilizowanym cementem. Skarpy gruntowe należy ubezpieczać płytkami chodnikowymi i ażurowymi 50x50x6 z betonu B-50 zastabilizowanymi palikami drewnianymi w gruncie rodzimym. Podłoże gruntowe musi być w stanie nienaruszonym lub zagęszczone mechanicznie do poziomu posadowienia. Wytyczne realizacji Wykopy dla drenaży żwirowych i przypór filtracyjnych należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane wg ogólnych zasad. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie lekkim sprzętem) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami drenażu a przede wszystkim możliwościami wynikającymi z warunków hydrogeologicznych. Podłoże drenażu musi stanowić grunt nienaruszony plantowany ręczne ze spadkiem jak w dokumentacji. Zachowanie spadku podłużnego musi być sprawdzone przed wypełnieniem wykopu. Wykop o ścianach pionowych należy obłożyć geowłókniną, jak w projekcie, i wypełnić podanymi w dokumentacji kruszywami, które należy zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia zgodnego z dokumentacją projektową używając zagęszczarek zapewniających uzyskanie wskaźnika zagęszczania przyjętego w dokumentacji. Wykopy głębsze niż 1,50m oraz w gruntach nawodnionych lub gruntach plastycznych należy wykonywać jako pionowe z pełnym zabezpieczeniem ścian wykopów. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym Wykonawca przygotuje je ręcznie bezpośrednio przed montażem drenażu. Nadmiar urobku należy odwieźć na miejsce wskazane i zagospodarować zgodnie z bilansem robót ziemnych dla całego zadania. Nie można wbudowywać w wykopy drenażu gruzu z rozebranych nawierzchni i konstrukcji oraz pozostałości po karczowaniu. Jeżeli zastosowano pionowe zabezpieczenie ścian to należy je demontować w miarę wypełniania wykopu obsypką. Projektowane prace remontowo - naprawcze powinny gwarantować zachowanie równowagi statycznej osuwiska przy zachowaniu następujących warunków: - zostaną wykonane wszystkie prace określone w niniejszym projekcie; - nie wystąpią nadzwyczajne zdarzenia i obciążenia np. powódź, trzęsienie ziemi, eksplozje oraz inne oddziaływania górnicze wywołane przez człowieka. Projektowany sposób zabezpieczenia doprowadzi do likwidacji osuwiska drogowego, a system odwodnienia wyeliminuje gromadzenie się wody w podłożu korpusu. Lokalizacja konstrukcji oporowych zostanie dokonana bezpośrednio w terenie z przedstawicielem Inwestora. Analiza warunków stateczności. Przeprowadzono analizę stateczności skarpy drogowej, w której nastąpiło obsunięcie gruntu. Szczegółowa geometria skarpy na załączonych rysunkach. Przyjmując wartości parametrów geotechnicznych gruntów na podstawie Dokumentacji geotechnicznej oraz parametry gruntów nowo wbudowanych i modelując projektowane zabezpieczenie konstrukcyjne, otrzymano współczynnik bezpieczeństwa F>1,50 (obliczenia przeprowadzono programem GEO5).

11 Wykaz opracowań roboczych Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących opracowań roboczych: projekt organizacji placu budowy, projekt organizacji robót uwzględniający wszystkie uwarunkowania terenowe, projekt tymczasowego zabezpieczenia wykopów, sposób zabezpieczenia gazociągu i kabla teletechnicznego; projekt organizacji ruchu (na czas remontu droga musi zostać wyłączona z ruchu). Ogólne wytyczne sporządzenia opracowań roboczych Opracowania robocze winny być dostosowane do Programu Zapewnienia Jakości, którego obowiązek sporządzenia spoczywa na Wykonawcy, oraz do warunków podanych w poszczególnych Specyfikacjach. Wszystkie wymienione opracowania robocze winny być przedłożone Inżynierowi do akceptacji. Projekt organizacji robót i organizacji ruchu winien być opracowany w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom podczas robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na koordynację wykonywania robót wszystkich elementów zabezpieczenia. W celu wykonania projektowanego zakresu robót stabilizacyjnych niezbędne jest zajęcie pasa drogowego. Uzyskanie odpowiednich uzgodnień leży po stronie Inwestora. Zalecenia konstrukcyjne Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć punkty charakterystyczne oraz dokonać sprawdzenia przez pomiar bezpośredni przedmiotowej drogi. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wszystkie urządzenia obce ujęte w planie zagospodarowania terenu. Zabezpieczenia tymczasowe wykopów w obrębie korpusu drogowego należy wykonać jako wciskane (bez emisji drgań na obiekty drogowe i kubaturowe). Wszystkie materiały powinny posiadać aprobatę IBDiM. Przed przystąpieniem do robót należy opracować plan BIOZ oraz uzyskać pozwolenie na wejście w teren i zajęcie pasa drogowego. Odtworzenie jezdni Warunki techniczne i wodno-gruntowe. Klasa ulicy kl. Z. Prędkość projektowa V p = 40km/h. Grupa nośności podłoża po modyfikacji G1. Obciążenie nawierzchni wg ruchu kategorii KR pojazdów ciężkich na dobę. Warunki wodne przeciętne. Sytuacja Projekt opracowano na aktualnym podkładzie sytuacyjno-wysokościowym i w oparciu o uzupełniające pomiary własne w terenie. Sytuacyjnie projektowana droga nie odbiega od stanu istniejącego, na odcinku zapadnięcia się gruntu zaprojektowano odbudowę części korpusu drogi i skarpy, aby zapewnić odtworzenie szerokości drogi.

12 Parametry techniczne do projektowania. - szerokość drogi 2x 3,0m; - szerokość poboczy gruntowych 2x 0,8m do 2x 1,0m. Na odcinku początkowym i końcowym należy dostosować się do istniejących szerokości jezdni. Przekrój podłużny. Przekrój podłużny drogi należy odtworzyć zgodnie z istniejącą drogą. Przekrój konstrukcyjny. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, przyjęto następująca nawierzchnię: - warstwa ścieralna - 5cm beton asfaltowy - warstwa wiążąca - 6cm beton asfaltowy - warstwa podbudowy zasadniczej - 7cm beton asfaltowy - warstwa podbudowy pomocniczej -20cm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Urządzenia obce. - Gaz - Kanalizacja - Kabel telefoniczny - Linia elektryczna.

13 WNIOSKI Na obszarze osuwiskowym projektowane są następujące prace remontowo naprawcze mające na celu zahamowanie procesów przemieszczeniowych i doprowadzenie jezdni do stanu pozwalającego na bezpieczne użytkowanie: - Udrożnienie rowów z modernizacją systemu odwadniającego skarpę drogową i zbocze; - Wykonanie zabezpieczenia konstrukcyjnego w postaci palisady zwieńczonej oczepem; - Odbudowa nasypu drogowego; - Odbudowa warstw podbudowy i nawierzchni drogowej. Prace związane z remontem drogi nie zmieniają warunków wodnych; Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić właścicielowi drogi zamiar rozpoczęcia prac i uzyskać odpowiednie decyzje i uzgodnienia na wejście w teren; Miejsce prowadzonych robót należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować; Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu robót; Wszelkie użyte materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty; Lokalizacja konstrukcji oporowych zostanie dokonana bezpośrednio w terenie z przedstawicielem Inwestora Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z autorami projektu. mgr inż. Bożena Trzpis mgr inż. Leszek Cich

14 OŚWIADCZENIE Dotyczy: Projektu technicznego remontu zapadniętego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1827R Siepietnica Święcany Granica województwa (Szerzyny) w km do km 1+000, branża konstrukcyjna i drogowa. Zgodnie z art. 20 ust.4 z dnia Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 roku Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. mgr inż. Bożena Trzpis mgr inż. Leszek Cich

15 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

16

17

18

19

20

21

22

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNICZEGO NR 010103 C KLOCEK - BARŁOGI W KM 0 + 000 0 + 700 Długość odcinka : 0,700 km 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

UO "WILBUD" Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY

UO WILBUD Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W CZARNOWIE DZ. NR 267 Lokalizacja: Zamawiający: Czarnów, dz. nr 267 obręb Czarnów Jednostka ewidencyjna Kamienna Góra obszar wiejski projektowa Jednostka : Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH. Gmina: MIRZEC. Województwo. ŚWIĘTOKRZYSKIE UL. OSTROWIECKA 15

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH. Gmina: MIRZEC. Województwo. ŚWIĘTOKRZYSKIE UL. OSTROWIECKA 15 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA NA PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ NR 0557T W MIEJSCOWOŚCI MIRZEC - OGRODY POLEGAJACY NA WYKONANIU CHODNIKA I ZATOKI AUTOBUSOWEJ W PASIE DROGOWYM Obiekt Gmina: MIRZEC ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Lokalizacja: Działki ozn. Nr 284/22,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT I. Opis do przedmiaru robót II. Obliczenia do przedmiaru robót (pozycja przedmiaru) III. Bilans mas ziemnych tabela Nr 1 1 I. Opis do przedmiaru robót Przedmiotem przedmiaru robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap. działki nr ewid. 678dr i 679dr. Adres: ul. Lipowa w Prusicach

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap. działki nr ewid. 678dr i 679dr. Adres: ul. Lipowa w Prusicach PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap działki nr ewid. 678dr i 679dr Adres: ul. Lipowa w Prusicach Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Prusicach Projektant: mgr inż. Aleksy Szafran ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PLACU MANEWROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OD STRONY ZACHODNIEJ HALI PRZEMYSLOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO SOCJALNĄ KTÓRA ZLOKALIZOWANA JEST NA TERENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci Obiekt położony na działce Nr 427 w miejscowości Krzczonów obręb Krzczonów Trzeci Kolonia

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBIEKT: Odbudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowice Wielkie dz. nr 612/11; 612/12; 658/1 POŁOŻENIE INWESTYCJI: Janowice Wielkie, dz. nr 612/11; 612/12;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 2004/ r Rzeszów, ul. Legionów mgr inż. Łukasz Grzelczak

PROJEKT WYKONAWCZY. 2004/ r Rzeszów, ul. Legionów mgr inż. Łukasz Grzelczak UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zamawiający: 35-595 Rzeszów, ul. Legionów 20 Jednostka projektowa: Arcadis Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182 tel.: (0-22) 203 20 00, fax:

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M.

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M. egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA ADRES INWESTYCJI OBIEKT INWESTOR KOD CPV JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ I CIĄGU PIESZEGO PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 224 KM 46+701,50 46+825,40 W

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpisz w km do km OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpisz w km do km OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza remontu drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpiszu na odcinku od km 0+680 do km 1+525. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Zadanie inwestycyjne: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Opis techniczny do materiałów zgłoszeniowych na: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH - DROGA WEWNĄTRZOSIEDLOWA Odcinek drogi o długości ok. 260 mb, położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 111 w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Część obliczeniowa Część opisowa Część rysunkowa 1. Orientacja rys. nr 1 2. Projekt zagospodarowania terenu. rys. nr 2.1 2.3 3. Profile podłużne rys. nr 3 4.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m Załącznik Nr 8A do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI 0+000-0+582 DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m NR DZ. 7/2, 67, 64 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Uzgodnienia..12

SPIS TREŚCI. Uzgodnienia..12 SPIS TREŚCI Część opisowa 1. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg ul.buforowa zadanie nr 3/1...2 2. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg ul.szymanowskiego zadanie nr 3/2.5 3. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI 4egz. OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłońskie dł. 0,780 km STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI Sporządził: inŝ. Mirosław Wojsław CZERWIEC 2011 r. 1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Remont drogi gminnej w m. Radusz.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Remont drogi gminnej w m. Radusz. BRANŻA DROGOWA FAZA OPRACOWANIA: TEMAT: OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remont drogi gminnej w m. Radusz. Droga gminna. Województwo Pomorskie, Gmina Kołczygłowy, działki nr

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny, str 2-5

Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny, str 2-5 Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny, str 2-5 2. Część rysunkowa: Rys. nr 2 Plan zagospodarowania skala 1:1000 str 6 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:25 str 7 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Remont drogi gminnej w Łęczu działki nr: 241/2 i 243

OPIS TECHNICZNY Remont drogi gminnej w Łęczu działki nr: 241/2 i 243 OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Jacek Hejman OPIS TECHNICZNY Remont drogi gminnej w Łęczu działki nr: 241/2 i 243 1. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU: Przewidziany do remontu droga przebiega od skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE BUI Biuro Usług Inwestycyjnych Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz WALCZAK Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg REGON 280129136 NIP 578-169-71-38 tel. kom. 793 936 588 OPRACOWANIE TECHNICZNE do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 1.1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.3 MATERIAŁY WYJSCIOWE... 3 1.4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 2 PROJEKT ODBUDOWY NAWIERZCHNI...

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY...

1.0. OPIS TECHNICZNY... 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu - - Spis treści.0. OPIS TECHNICZNY... 3.. Przedmiot opracowania... 3.. Podstawa wykonania projektu... 3.3. Założenia i podstawowe parametry projektowe... 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Egz. 4 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: Gmina Pyzdry 62 310 Pyzdry ul. Taczanowskiego 1 Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej - ul. Flisa w Pyzdrach ( dz. 1574,1575,1585,1586,1588, 1591,1592,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa OBIEKT: Droga gminna nr 112210R Konieczkowa Szkoła INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 30.06.2011r TYTUŁ PROJEKTU: Remont drogi gminnej nr 112210R Konieczkowa Szkoła w km 0+000

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. III. Przedmiar robót Rysunki Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 2 Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:50, 1:20

Bardziej szczegółowo

GMINA RUSIEC RUSIEC UL. WIELUŃSKA 35 PROJEKT OPRACOWAŁ: IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS PROJEKTANT (branża drogowa)

GMINA RUSIEC RUSIEC UL. WIELUŃSKA 35 PROJEKT OPRACOWAŁ: IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS PROJEKTANT (branża drogowa) Kazimierz Mamos Żar 34b 97-415 Kluki tel. 603-896-170 (Firma) tel. 601-082-614 (Firma sprawy merytoryczne dot. projektu) NIP 769-101-50-76 STADIUM: OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI

OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI Koncepcja ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. P.Skargi w Mielcu 1. Podstawa opracowania. - Umowa z Inwestorem i umowa na wykonanie projektu, - Uzgodnienia z Inwestorem niezbędne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny OPIS TECHNICZNY Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie inwestora Urzędu Gminy Brzeziny jako inwestora i administratora drogi - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY przebudowy drogi gminnej wewnętrznej Droga dojazdowa do Piekarni km do 0+383,50 w Kraczkowej

PROJEKT TECHNICZNY przebudowy drogi gminnej wewnętrznej Droga dojazdowa do Piekarni km do 0+383,50 w Kraczkowej PROJEKT TECHNICZNY przebudowy drogi gminnej wewnętrznej Droga dojazdowa do Piekarni km 0+065 do 0+383,50 w Kraczkowej Na działkach gruntowych o nr ew : 2093/10, 2092, 2093/12, 2093/ obręb - Kraczkowa Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA strona 1 listopad 2010 opracowanie TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA FUNDAMENTY PALOWE temat LABORATORIUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ELEKTROENERGETYCZNYCH I INTEGRACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII LINTE^2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107552R ULICA KOLONIA W KM 2+344.00 2+664.48 W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE 1 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

ROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI

ROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI ROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI KNUROWIEC - DŁUGOSIODŁO - GOWOROWO w miejscowości KORNACISKA w km 0+000 do km 0+950 INWESTOR: GMINA DŁUGOSIODŁO 07-210 ul. T. Kościuszki 2 Projektanci: JÓZEF SMAKOSZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3226D UL. NOWY ŚWIAT W KŁODZKU. INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 20 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski. inż. Tomasz Nowak. Opracował: Adnotacje urzędowe:

Przedmiar Robót. Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski. inż. Tomasz Nowak. Opracował: Adnotacje urzędowe: Adnotacje urzędowe: Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski Jednostka projektowa: Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych, Tomasz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA DROGOWA TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI ULICY WAŁOWEJ W M. MOSTY, GMINA KOSAKOWO

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA DROGOWA TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI ULICY WAŁOWEJ W M. MOSTY, GMINA KOSAKOWO DROGADO DROGADO TOMASZ ŚLUSARZ ul. Władysława IV 61/11, 81-384 Gdynia www.drogado.pl, biuro@drogado.pl, tel. 501 07 80 10, fax. 58 333 47 40 NIP 584-251-03-71 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA DROGOWA TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L - ulicy Puławskiej na odcinku od km rob ,00 do km 0+731,00. Lokalizacja robót:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L - ulicy Puławskiej na odcinku od km rob ,00 do km 0+731,00. Lokalizacja robót: GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE Ul.. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L - ulicy Puławskiej na odcinku od km rob. 0+000,00 do km 0+731,00

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zakład Usług Drogowych Leszek Michałek Ul. Kościuszki 12, 11-200 Bartoszyce 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu Adres: Woj. Warmińsko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU PUBLICZNEGO W LESZNOWOLI GM. GROJEC MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ OPIS TECHNICZNY dot: Projektu remontu konstrukcji ściany oporowej oraz wykonania tymczasowych zasieków na terenie koksowni w Bytomiu przy ul. Konstytucji 61 przedmiot: KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo LądoweL Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T odcinek Grzymałów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa opracowania Opracowanie sporządzono na podstawie: Uzgodnień z inwestorem, Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km Włocławek, 04.05.2015 r. Egzemplarz nr 1 Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km 4+949 6+424 Lokalizacja: Województwo kujawsko pomorskie, powiat włocławski, gmina Lubraniec, miejscowość

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m NR DZ. 424/1, 424/2, 420, 423, 425 INWESTOR: URZĄD MIIEJSKI W STAWISKACH PL. WOLNOŚCI 13/15 18-520

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji obręb: 8-03-04 działki: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18

Adres inwestycji obręb: 8-03-04 działki: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18 Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA UL. B. GŁOWACKIEGO W ZAKRESIE CHODNIKA I ZJAZDÓW NA ODCINKU OD UL. MONIUSZKI DO POSESJI GŁOWACKIEGO 2 W DZIELNICY WESOŁA W WARSZAWIE Inwestor: PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Biuro Projektowo-Usługowe ALDA s.c. Hanna i Janusz Franiczek 44-300 Wodzisław Śl. ul. Skrzyszowska 39c PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Budowa drogi odgałęzienie ul. Kopernika w Mszanie ( I etap ) Kody Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica Tomkowice

Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica Tomkowice 1 Nazwa robót : Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica Tomkowice. Lokalizacja robót : Odcinki drogi powiatowej nr 2922 D: od km 0+000 do km 1+524; (kilometraż roboczy remontowanego odcinka drogi

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Nr 000212T Jelenia Góra Maksymilianów w granicy istniejącego pasa drogowego, w km 0+000,00 0+470,00

Przebudowa drogi gminnej Nr 000212T Jelenia Góra Maksymilianów w granicy istniejącego pasa drogowego, w km 0+000,00 0+470,00 Nr sprawy: ZP.271.7.2015 Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa (Opis techniczny) OPIS TECHNICZNY Wykonywania robót budowlanych polegających na: Przebudowa drogi gminnej Nr 000212T Jelenia Góra

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e

OPIS TECHNICZNY. dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e 1. OPIS TECHNICZNY dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e 1. Podstawa opracowania - Umowa z Inwestorem - Urzędem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA Strona 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,przebudowa NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - UL. PIETRASZOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,przebudowa NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - UL. PIETRASZOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Pietraszowickiej w miejscowości Pawonków. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 22 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 23 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA DROGI GMINNEJ W SKUROWIE MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego 47 05 600 Grójec WARSZAWA, marzec 2014 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1 Przedmiar Budowa: Infrastruktura techniczna dla terenu położonego w Sośnicowicach Obiekt: Sośnicowice ul.smolnicka i Gimnazialna Zamawiający: Urząd Miasta Sośnicowice Sośnicowice 19 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OCENA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DROGOWA. GMINA BIAŁOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

PROJEKT WYKONAWCZY OCENA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DROGOWA. GMINA BIAŁOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi Nazwa opracowania: Egz. PROJEKT PRZEBUDOWY UL. TURKUSOWEJ, ODMULENIA ROWÓW I PRZEPUSTÓW WZDŁUŻ UL. DIAMENTOWEJ ORAZ OCENA TECHNICZNA WYKONANIA ODWODNIENIA UL. OPALOWEJ W KAMIENIU Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 3.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ( UPROSZCZONA)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ( UPROSZCZONA) DOKUMENTACJA TECHNICZNA ( UPROSZCZONA) Temat: Remont drogi leśnej Obiekt: Droga leśna pożarowa nr nr 27 (nr inw.dr 01/10) w Leśnictwie Czyżów w oddz. 27, 26, 26/29, 25/28 o długości 1845 mb Remont części

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska OPIS TECHNICZNY Projekt Budowlano-Wykonawczy Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska 1 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont przepustu na rzece Żydówce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków

ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI rys. nr D/1 ORIENTACJA SKALA 1: 10 000 rys. nr D/2 PLAN SYTUACYJNY SKALA 1: 500 rys. nr D/3 PROFIL PODŁUŻNY ŚCIEKU PRZYKRAWĘŻNIKOWEGO

Bardziej szczegółowo

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 76 WILGA - ŁUKÓW w km 8+456, ,50 str. L Działka nr 125/1 w m. Stoczek gmina Garwolin woj.

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 76 WILGA - ŁUKÓW w km 8+456, ,50 str. L Działka nr 125/1 w m. Stoczek gmina Garwolin woj. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 76 WILGA - ŁUKÓW w km 8+456,00 10+304,50 str. L Działka nr 125/1 w m. Stoczek gmina Garwolin woj. mazowieckie NAZWA I ADRES INWESTORA NAZWISKO

Bardziej szczegółowo