Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie"

Transkrypt

1 PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ZAPADNIĘTEGO PASA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1827R SIEPIETNICA ŚWIĘCANY GRANICA WOJEWÓDZTWA (SZERZYNY) W KM DO Branża konstrukcyjna i drogowa Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, Jasło, ul. Modrzejewskiego 12 Wykonawca: K1 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE Bożena Trzpis, Tarnów, ul. Kasprowicza 25 Zespół projektowy: Projektant: mgr inż. Bożena Trzpis Upr. bud.do proj. bez ograniczeń w spec. konstr.-bud. nr ewid.153/2001 Sprawdzający: mgr inż. Leszek Cich Upr. bud.do proj. bez ograniczeń w spec. konstr.-bud. nr ewid. MAP/0008/PWOK/05 Tarnów, wrzesień 2010 rok

2 I. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Podstawa opracowania. Przedmiot inwestycji. Istniejący stan zagospodarowania terenu. Ocena warunków geotechnicznych. Przyczyny osunięć gruntu. Zakres prac stabilizacyjno naprawczych. Analiza warunków stateczności. Wykaz opracowań roboczych. Ogólne wytyczne sporządzenia opracowań roboczych. Zalecenia konstrukcyjne. Odtworzenie jezdni. Wnioski II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 01 Plan sytuacyjny. Rys. 02 Przekroje poprzeczne stan istniejący. Rys. 03 Przekroje poprzeczne stan istniejący. Rys. 04 Przekroje poprzeczne stan projektowany. Rys. 05 Przekroje poprzeczne stan projektowany. Rys. 06 Przekroje poprzeczne stan projektowany. Rys. 07 Niweleta drogi. Załączniki: Oświadczenie projektantów. UPRAWNIENIA

3 Podstawa opracowania: I. OPIS TECHNICZNY Mapa sytuacyjno - wysokościowa; DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA z badań wykonanych na odcinku zapadnięcia się drogi powiatowej 1827R w miejscowości Święcany, opracowana przez mgr inż. Jerzego Dudka, w lipcu 2010 roku; Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia Dz. U. Nr 43, póz. 430 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia Dz. U. Nr 120, póz w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia Dz. U. Nr 126, póz. 839 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia Dz. U. Nr 257, poz w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko; Obowiązujące normy i przepisy; Wizja lokalna i pomiary własne w terenie. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac remontowo naprawczych istniejącej drogi powiatowej nr 1827R Siepietnica - Święcany Granica województwa (Szerzyny) w km do w obrębie zapadniętego odcinka drogi oraz obszarów przyległych wykazujących ruchy osuwiskowe. Przedmiotowy obszar znajduje się działkach nr 2487 (droga powiatowa) oraz 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1,2168/1, 2168/2, 2088/1 (działki przylegające do przedmiotowej drogi). Projektowane zabezpieczenie ma na celu stabilizację ruchów osuwiskowych jedynie w obrębie drogi. Dla obiektów kubaturowych znajdujących się w obrębie ruchów osuwiskowych należy opracować odrębny projekt. Inwestorem w/w robót jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ul. Modrzejewskiego 12, Jasło. Przy prowadzeniu robót, niezależnie od niniejszego projektu, należy stosować następujące opracowania dotyczące robót: Specyfikacje Techniczne, Przedmiar Robót. Istniejący stan zagospodarowania terenu. Działkę nr 2487 stanowi droga powiatowa nt 1827R prowadząca z Siepietnicy do Święcan. W pasie drogowym znajdują się elementy odwodnienia drogi: rowy, przepusty Ø600 i Ø400 oraz zjazdy indywidualne na działki, w obrębie zapadniętego odcinka drogi zlokalizowane są dwa zjazdy na działkę nr 2087/2. Przedmiotowa droga obecnie posiada

4 nawierzchnię asfaltową szerokości średnio ok. 2 x 2,8m z poboczami ziemnymi o szerokości ~0,90m (strona prawa i lewa). Zapadnięty odcinek drogi obejmuje ~80m, obecnie posiada nawierzchnię żwirową (po nadsypaniu kruszywa w celu tymczasowego dopuszczenia do ruchu). Z prawej strony drogi znajduje się zbocze z widocznymi osunięciami się gruntu, na zboczu zlokalizowane są zabudowania mieszkalne i gospodarcze posesji nr 286. U podnóża skarpy po stronie prawej obserwuje się wybrzuszenia gruntu w kierunku rzeki Olszynki. W obrębie zapadniętego odcinka znajduje się przyłącz gazowy do posesji nr 286, w skarpie po stronie lewej przebiega gazociąg ga50 oraz kabel teletechniczny. Po obu stronach drogi znajdują się słupy trakcji elektrycznej i telekomunikacyjnej, nie wykazują one widocznych odchyleń od pionu. Uwaga: na terenie posesji nr 286 zlokalizowana jest rura kanalizacyjna odprowadzająca ścieki z szamba do przydrożnego rowu. Powoduje to dodatkowe nawadnianie korpusu drogowego. Rura musi zostać bezwzględnie zlikwidowana! Ocena warunków geotechnicznych. Przedmiotowa droga, położona jest w miejscowości Święcany w powiecie Jasło. Morfologicznie teren ten znajduje się u stóp Beskidu Niskiego, charakteryzuje się licznymi wyniosłościami o charakterze spłaszczonych wzgórz, rozczłonkowanych holoceńskimi dolinami, których zbocza modelowane są przez liczne osuwiska. Strefa ta jest przypowierzchniowo pokryta osadami gliniasto-pylastymi. W miejscu wykonanych badań geologicznych przedmiotowa droga przebiega po skłonie lokalnego wzgórza, zabudowanego luźno lokalną zabudową gospodarską. U podnóża skarpy drogi, od jej strony południowej rozciąga się niewielki łąkowy płaski taras za którym płynie rzeka Olszynka. Pod względem geologicznym przedmiotowy teren znajduje się u podnóża Karpat Zewnętrznych. Głębsze, starsze podłoże budują skaliste utwory fliszu karpackiego, miejscami pokryte licznymi płatami ilastych utworów mioceńskich. Przypowierzchniową partię terenu budują osady czwartorzędowe wykształcone głównie jako pyły i gliny pylaste, głębiej gliny pylaste zwięzłe, a w dolinach rzek i potoków także utwory rzeczne w postaci piasków, pospółek i żwirów. Genetycznie w zależności od ich lokalizacji są to utwory rzeczne, rzecznolodowcowe, eoliczne i wietrzeniowe. W podłożu terenu wydzielono dziewięć warstw geotechnicznych różniących się między sobą własnościami fizyczno-mechanicznymi, wykształceniem litologicznym i genezą. Poczynając od powierzchni terenu (poniżej warstwy gleby) wydzielone w tym rejonie warstwy geotechniczne stanowią : Warstwa 1 to przewiercona otworami wykonanymi w jezdni drogi nawierzchnia asfaltowa. Warstwa 2 to przewiercona otworami wykonanymi w jezdni drogi kamienisto - piaszczysta warstwa podbudowy, wykonanej z kruszywa naturalnego. Warstwa 3 to warstwa niekontrolowanego nasypu (głównie gliniasto-piaszczystego, miejscami zawierającego wkładki bitumiczne-smoły), która osiąga miąższość rzędu 2,10-2,20 m, zalegając bezpośrednio pod warstwą podbudowy. Warstwa 4 to przewarstwienia gliny pylastej o konsystencji miękkoplastycznej (0,53<I L <0,67) stwierdzone w otworach 5, 9 i 10 w przedziale głębokości pomiędzy 2,2 m ppt (otw 9) a 7,0 m ppt (otw 10).

5 Warstwa 5 to liczne przewarstwienia gliny pylastej o konsystencji plastycznej (0,28<I L <0,50) stwierdzone we wszystkich otworach w przedziale głębokości pomiędzy 0,8 m ppt (otw 4) a 7,0 m ppt (otw 3,5 i 6). Warstwa 6 to warstwy gliny pylastej lub gliny pylastej zwięzłej o konsystencji twardoplastycznej do półzwartej. Ich występowanie stwierdzono w środkowej partii profili otworów oraz w spągowej, gdzie przeważnie są wykształcone w postaci gliny pylastej zwięzłej. Ich stopień plastyczności I L zawiera się przedziale od 0,24 (otw 4 przedziale głębokości 6,5-7,0 m ppt) do -0,13 (otw 2 w przedziale głębokości 5,7-7,0 m ppt). Warstwa 7 - to nawiercona otworami 2 i 8 warstwa gliny pylastej, zawierającej pojedyncze drobne kamienie i charakteryzującej się licznymi pustkami w profilu. Wielkość pustek oscyluje pomiędzy 3 a 5 cm. W otworze 2 tego typu grunty występują w przedziale głębokości pomiędzy 4,0 a 5,7 m ppt, a w otworze 8 w przedziale głębokości pomiędzy 4,0-6,5 m ppt. Charakterystyczne jest duże zawodnienie tych gruntów w otworze 8 (napięte zwierciadło wody) lub duże ich nawilgocenie w otworze 2. W otworze 8 stwierdzono, że konsystencja gruntu na nawodnionych ścianach pustek zmienia się od miękkoplastycznej (I L około 0,70) do twardoplastycznej w głębi calizny (I L około 0,10). W otworze 2 stwierdzono, że konsystencja gruntu na nawilgoconych ścianach pustek zmienia się od plastycznej (I L około 0,40) do twardoplastycznej w głębi calizny (I L około 0,10). Warstwa 8 - to nawiercone otworem 7 w przedziale głębokości pomiędzy 4,5-5,0 m ppt. przewarstwienie wilgotnego piasku drobnego. Warstwa 9 - to nawiercona otworem 9 w przedziale głębokości pomiędzy 4,3-4,9 m ppt. warstwa nawodnionej pospółki, związanej bezpośrednio z nanosami lokalnego potoku. Na przedmiotowym terenie, w strefie głębokości, do której odwiercono otwory geotechniczne stwierdzono występowania wody gruntowej : o zwierciadle napiętym w warstwie pospółki nawierconej w otworze 9 w przedziale głębokości 4,3-4,9 m ppt. Zwierciadło wody nawiercono na głębokości 4,3 m ppt a stabilizuje się ono na głębokości 2,25 m ppt. o zwierciadle napiętym w warstwie gliny pylastej w otworze 8 w przedziale głębokości 4,0-6,5 m ppt. Glina ta zawiera pojedyncze drobne kamienie i charakteryzuje się licznymi pustkami w profilu. Zwierciadło wody nawiercono na głębokości 4,0 m ppt a stabilizuje się ono na głębokości 3,0 m ppt. w postaci wyraźnych sączeń stwierdzonych w otworach 1, 2, 5 i 7 w przedziale głębokości od 1,3 m ppt w otworze 2 do 4,1 m ppt w otw. 7. Główny przedział sączeń zawiera się pomiędzy głębokością 3 a 4 m ppt. Przyczyny osunięć gruntu. Bezpośrednią przyczyną powstania osunięć gruntu z korpusu drogi i na skarpie przydrożnej było pogorszenie się jego parametrów geotechnicznych na wskutek nasycenia porów gruntowych wodą gruntową oraz dociążenie skarpy powstałymi siłami ciśnienia spływowego. Spowodowały to intensywne opady deszczu występujące w ostatnich miesiącach. Spadek wartości kohezji i kąta tarcia wewnętrznego wpływa bezpośrednio na zmniejszenie się sił utrzymujących w równowadze, natomiast siły ciśnienia spływowego powodują zwiększenie sił zsuwających.

6 W przypadku nie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie warunków odwodnienia korpusu drogi należy spodziewać się dalszej degradacji podłoża przez wody powierzchniowe i postępujących przemieszczeń osuwiskowych. Zakres prac stabilizacyjno naprawczych. 1. Odtworzenie korpusu drogi na odcinku zapadnięcia km do 0+880: Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać zabezpieczenie wykopów w postaci stalowej ścianki szczelnej; Usunięcie asfaltu o średniej grubości 35cm z zapadniętego odcinka; Usunięcie kruszywa z podbudowy średniej grubości 60cm (na odkład, w miejsce wskazane przez Inwestora, kruszywo to można wykorzystać do zasypu drenaży); Usunięcie nasypu niebudowlanego i części gruntów plastycznych do rzędnych projektowanych materacy z kruszywa naturalnego w geowłókninie separacyjnej (wywóz na miejsce wskazane przez Inwestora); Stabilizacja cementem gruntu rodzimego Rc=20MPa, grubość 20cm; Uzupełnienie nasypu drogowego materacami z kruszywa naturalnego w geowłókninie separacyjnej; Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 20cm, stabilizowanego mechanicznie; Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7,0cm; Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6,0cm; Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5,0cm; Odtworzenie dwóch zjazdów indywidualnych na posesję nr 286; Wykonanie barier ochronnych stalowych. 2. Remont rowów i przepustów: Oczyszczenie rowu po stronie prawej z namułu z profilowaniem skarp, km 0+780,5 do 0+800; Ułożenie koryt spływowych 350x500x15, km 0+780,5 do oraz km do km 0+851, długość odcinków 62,5m; Ułożenie koryt skarpowych głębokich (kolejowych), strona prawa: km do 0+920, km do oraz strona lewa km do km 0+936, długość odcinków 92,0m; Wymiana istniejącego przepustu Ø 600 o długości 8,0m; Wymiana istniejącego przepustu Ø 400 o długości 7,0m; Umocnienie skarp rowu płytami chodnikowymi 500x500x60, km 0+780,5 do oraz km do km 0+851, długość odcinków 62,5m; Umocnienie skarpy płytami ażurowymi 500x500x60, km 0+820,5 do 0+851, długość odcinka 30,5m; Wykonanie studni betonowej Ø800 z kratą ściekową w pokrywie, głębokość 3,0m, km 0+917; Odprowadzenie wody ze studni rurą PCV Ø 400 do rzeki Olszynka. 3. Konstrukcyjne zabezpieczenie skarpy drogowej na odcinku ~55m km do Wykonanie pali wierconych o średnicy 500mm l=9m, szt.56, beton C20/25, stal S355, zbrojenie profilowe I220;

7 Wykonanie oczepu żelbetowego 60x60cm L=56,5m, beton C20/25, stal RB500W, zbrojenie 4#20 dołem, 4#20 górą, strzemiona #8 co 30cm. 4. Odwodnienie skarpy strona lewa, dren u podstawy z odprowadzeniem wody do rzeki Olszynka: Wykonanie drenu żwirowego ( francuskiego ) u podnóża skarpy (geowłóknina separacyjna, zasyp ze żwiru z rurką drenarską Φ200) ze spadkiem w kierunku rzeki min. 2%, długość odwodnienia ~60m, głębokość 1,5m. 5. Odwodnienie zbocza, strona prawa, km 0+857,5 do 0+920: Wykonanie drenu żwirowego naskarpowego o głębokości do 2,0m i szerokości 1,0m na odcinku ~45m (geowłóknina separacyjna, zasyp ze żwiru z rurką drenarską Φ200) ze spadkiem w kierunku studni min. 2%; Wykonanie 5 szt. przypór filtracyjnych o długości ~15m każda, głębokości ~1,50m, szerokości 1,0m (geowłóknina separacyjna, zasyp ze żwiru z rurką drenarską Φ200) ze spadkiem w kierunku rowu min. 2%; Montaż szczelnych studni drenarskich Φ500 o głębokości 2,5m (szt. 5), Umocnienie skarpy płytami ażurowymi 500x500x60, km 0+857,5 do km 0+920, długość odcinka 62,5m. 6. Remont nawierzchni (za odcinkiem zapadniętej drogi) km do 0+936: Sfrezowanie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubość warstw 11cm; Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora; Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6,0cm; Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5,0cm. Grunt z wykopów zostanie wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora. Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zasadniczym zmianom. Istniejące elementy zagospodarowania zostaną zmodernizowane lub wymienione na nowe o podobnych właściwościach użytkowych. Zabezpieczenie konstrukcyjne części skarpy zagłębione będzie w gruncie. Przekrój poprzeczny i podłużny drogi pozostają bez zmian w odniesieniu do stanu prze awarią. Szczegółowe usytuowanie wymienionych wyżej elementów obrazuje część graficzna niniejszej dokumentacji. Odbudowa skarpy Z zapadniętej części nasypu drogowego należy usunąć warstwy nasypu, asfaltu i części gruntów plastycznych do poziomu jak na rysunkach wykonawczych (zasięg rozbiórki należy weryfikować w trakcie prowadzonych prac w odniesieniu do warunków rzeczywistych stwierdzonych w trakcie rozbiórki nasypu). Nasyp drogowy należy odbudować do stanu projektowego z gruntu niespoistego o wysokich parametrach wytrzymałościowych (φ 38 0 ) i filtracyjnych, który będzie spełniał zarówno funkcję stabilizującą i nośną jak również odwadniającą.. Odsłoniętą powierzchnię nasypu należy dodatkowo wzmocnić poprzez stabilizację gruntów rodzimych cementem do Rc=5 MPa. Odbudowę nasypu należy prowadzić warstwami zgodnie z zasadami przewidzianymi jak dla budowy nasypów (wskaźnik zagęszczenia Is 0.98). W celu poprawienia nośności podłoża w nasypie odbudowę należy wykonywać w technologii gruntu zbrojonego z wykorzystaniem geowłókniny separacyjnej (trójwymiarowa, igłowana, ciągła z polipropylenu stabilizowanego

8 przeciw promieniom UV o odporności CBR na przebicie statyczne 2350N oraz dynamiczne 22mm, wytrzymałość na rozciąganie >15kN/m, wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny q>75l/m²*s, masa powierzchniowej 200g/m²). Warstwy geowłókniny należy układać warstwami w rozstawie co 0,5m. Długość i ilość poszczególnych wkładek została szczegółowo sprecyzowana na załączonych schematach rysunkowych. Od strony krawędzi skarpy geowłókninę zakotwiono poprzez wywinięcie (wywinięcie należy wykonać przy pomocy szalunków). Należy stosować zakłady o szerokości min. 0,5 m pomiędzy sąsiednimi pasmami geosyntetyku. Geowłókninę należy układać tak, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania. Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest rozkładana na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem lub ręcznie. Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich maszyn bezpośrednio na odbudowywanym nasypie. Kolejność wykonywanych prac podczas konstruowaniu nasypu z gruntu zbrojonego geowłókniną: Wykonanie palisady zwieńczonej oczepem żelbetowym podpierających podstawę skarpy, Usunięcie gruntów koluwialnych i nasypowych z nadaniem odpowiednich spadków, Ustawienia deskowania, dzięki któremu zachowane zostaną właściwe nachylenia oraz kształt kolejnych tarasów skarpy, Ułożenie pierwszego pasma geowłókniany o założonej w projekcie długości z odpowiednim zapasem na wywinięcie, Umieszczenie belki naciągającej na swobodnym końcu geowłókniny i przyłożenie obciążenia tymczasowego, wystarczającego do usunięcia wszelkich luzów i sfalowań, Utrzymując naciągnięcie umieszczenie na geowłókninę warstwy gruntu wystarczającej do jej utrzymania w niezmienionym położeniu po zdjęciu obciążenia, Zagęszczenie gruntu nasypowego na powierzchni geowłókninę do poziomu następnej warstwy. Wskaźniki zagęszczenia na poszczególnych warstwach powinien spełniać założenia normy PN-S Uwagi: nie dopuszcza się ruchu jakichkolwiek pojazdów bezpośrednio po rozłożonej geowłókninie. grunt nasypowy powinien być układany z zastosowaniem ładowarki lub koparki, tak, aby opadał z niewielkiej wysokości na geowłókninę. maszyny układające grunt nie powinny pracować w odległości mniejszej niż 2 m od lica skarpy. grunt należy zagęszczać płytą wibracyjną. Wywinięcie geowłókniny z zakotwieniem w gruncie nasypowym. Należy powtarzać w/w kroki aż do wzniesienia nasypu o wymaganej wysokości. Palisada z pali wierconych. W odległości ~7,15m od osi drogi po stronie lewej zaprojektowano konstrukcję oporową w postaci pionowych pali wierconych (np. CFA) o średnicy 500mm i długości 9,0m w rozstawie osiowym co 1,0m na odcinku 55m. Pale należy zbroić dwuteownikami walcowanymi normalnymi h=220mm na całej długości. W celu zwieńczenia głowic pali ich górne odcinki należy zakotwić w belce oczepowej na długości min. 50cm. Zbrojenie belki oczepowej o przekroju 60x60cm 8 prętów φ20 (stal RB500W), strzemiona φ8 co 30cm, beton C20/25. Dylatacje w betonie co 6,0m.

9 Wiercenie pali CFA odbywa się świdrem ślimakowym, w którego centralnej części znajduje się przewód umożliwiający tłoczenie betonu podczas wykonywania pala. Przewód jest zamknięty podczas pogrążania świdra. W momencie osiągnięcia żądanej głębokości świdra przewód centralny zostaje otwarty. Następuje powolne podciąganie świdra z równoczesnym pompowaniem betonu pod ciśnieniem przez przewód rdzeniowy. Technologia ta może być zastosowana praktycznie we wszystkich rodzajach gruntów. Schemat rozmieszczenia pali przedstawiony jest na rysunku wykonawczym. Sposób prowadzenia robót nie powinien naruszać interesu osób trzecich. Rozpoczęcie dalszych robót budowlanych może się rozpocząć dopiero po osiągnięciu przez beton pali i oczepu odpowiedniej wytrzymałości. Przed rozpoczęciem robót należy zlokalizować wszystkie urządzenia obce mogące kolidować z projektowanymi palami. W przypadku takim należy dokonać korekty położenia pala. Należy zachować wymagane przepisami odległości pali od urządzeń obcych. W trakcie wykonywania robót należy zachować wymagania BHP i ochrony środowiska. W przypadku wystąpienia w trakcie wykonywania pali CFA innych warunków geotechnicznych niż to jest określone w dokumentacji należy skontaktować się z projektantem w celu podjęcia odpowiednich kroków. Dreny żwirowe, przypory filtracyjne. Konstrukcję drenażu żwirowego stanowi bryła żwiru płukanego o granulacji 10 31,5mm o kącie tarcia wewnętrznego > 40, z surowca odpornego na lasowanie się w warunkach nawodnienia i napowietrzenia - zagęszczana mechanicznie do I s =0,95 i owinięta szczelnie w geowłókninę. Geowłóknina - trójwymiarowa, igłowana, ciągła z polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniom UV o odporności CBR na przebicie statyczne 2350N oraz dynamiczne 22mm, wytrzymałość na rozciąganie >15kN/m, wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny q>75l/m²*s, masa powierzchniowej 200g/m². Geowłókninę należy przytwierdzić do podłoża rodzimego szpilkami lub kotwami z prętów stalowych ø6 ø8 mm z dociskającym elementem poziomym. Zasypanie materiałem filtracyjnym powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia geowłókniny. Pokrycie górnej warstwy drenu należy wykonać z geowłokniny, następnie przeprowadzić humusowanie i obsiew. Żwir, po zagęszczeniu musi przykrywać zwornik rury drenarskiej warstwą grubości minimum 30cm. Wewnątrz bryły żwirowej należy umieścić rury drenarskie niebieskie z PCV utwardzonego SN12 SDR34 SLW60 ze szczelinami szerokości 4,0mm na obwodzie 180 0, co 20mm długości 45mm. Rury drenarskie długości 3,0m łączone są złączkami dwukielichowymi systemu jak dla szkód górniczych. Nacięte odcinki rury drenarskiej należy owinąć z zakładem 5cm na fragmencie nieperforowanym geowłókniną. Rury montować nieperforowaną częścią w dół. Zmiany kierunków drenażu większe niż 6 0 należy wykonywać kształtkami HS. Wylot drenażu do studni, zaprojektowanej jako ślepa dla zabezpieczenia drenażu przed zanieczyszczeniem w czasie eksploatacji.

10 Koryta skarpowe Koryta skarpowe zaprojektowano jako prefabrykowane, trapezowe z betonu B-30 łączone na zakład. Koryta należy układać na piasku stabilizowanym cementem. Skarpy gruntowe należy ubezpieczać płytkami chodnikowymi i ażurowymi 50x50x6 z betonu B-50 zastabilizowanymi palikami drewnianymi w gruncie rodzimym. Podłoże gruntowe musi być w stanie nienaruszonym lub zagęszczone mechanicznie do poziomu posadowienia. Wytyczne realizacji Wykopy dla drenaży żwirowych i przypór filtracyjnych należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane wg ogólnych zasad. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie lekkim sprzętem) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami drenażu a przede wszystkim możliwościami wynikającymi z warunków hydrogeologicznych. Podłoże drenażu musi stanowić grunt nienaruszony plantowany ręczne ze spadkiem jak w dokumentacji. Zachowanie spadku podłużnego musi być sprawdzone przed wypełnieniem wykopu. Wykop o ścianach pionowych należy obłożyć geowłókniną, jak w projekcie, i wypełnić podanymi w dokumentacji kruszywami, które należy zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia zgodnego z dokumentacją projektową używając zagęszczarek zapewniających uzyskanie wskaźnika zagęszczania przyjętego w dokumentacji. Wykopy głębsze niż 1,50m oraz w gruntach nawodnionych lub gruntach plastycznych należy wykonywać jako pionowe z pełnym zabezpieczeniem ścian wykopów. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym Wykonawca przygotuje je ręcznie bezpośrednio przed montażem drenażu. Nadmiar urobku należy odwieźć na miejsce wskazane i zagospodarować zgodnie z bilansem robót ziemnych dla całego zadania. Nie można wbudowywać w wykopy drenażu gruzu z rozebranych nawierzchni i konstrukcji oraz pozostałości po karczowaniu. Jeżeli zastosowano pionowe zabezpieczenie ścian to należy je demontować w miarę wypełniania wykopu obsypką. Projektowane prace remontowo - naprawcze powinny gwarantować zachowanie równowagi statycznej osuwiska przy zachowaniu następujących warunków: - zostaną wykonane wszystkie prace określone w niniejszym projekcie; - nie wystąpią nadzwyczajne zdarzenia i obciążenia np. powódź, trzęsienie ziemi, eksplozje oraz inne oddziaływania górnicze wywołane przez człowieka. Projektowany sposób zabezpieczenia doprowadzi do likwidacji osuwiska drogowego, a system odwodnienia wyeliminuje gromadzenie się wody w podłożu korpusu. Lokalizacja konstrukcji oporowych zostanie dokonana bezpośrednio w terenie z przedstawicielem Inwestora. Analiza warunków stateczności. Przeprowadzono analizę stateczności skarpy drogowej, w której nastąpiło obsunięcie gruntu. Szczegółowa geometria skarpy na załączonych rysunkach. Przyjmując wartości parametrów geotechnicznych gruntów na podstawie Dokumentacji geotechnicznej oraz parametry gruntów nowo wbudowanych i modelując projektowane zabezpieczenie konstrukcyjne, otrzymano współczynnik bezpieczeństwa F>1,50 (obliczenia przeprowadzono programem GEO5).

11 Wykaz opracowań roboczych Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących opracowań roboczych: projekt organizacji placu budowy, projekt organizacji robót uwzględniający wszystkie uwarunkowania terenowe, projekt tymczasowego zabezpieczenia wykopów, sposób zabezpieczenia gazociągu i kabla teletechnicznego; projekt organizacji ruchu (na czas remontu droga musi zostać wyłączona z ruchu). Ogólne wytyczne sporządzenia opracowań roboczych Opracowania robocze winny być dostosowane do Programu Zapewnienia Jakości, którego obowiązek sporządzenia spoczywa na Wykonawcy, oraz do warunków podanych w poszczególnych Specyfikacjach. Wszystkie wymienione opracowania robocze winny być przedłożone Inżynierowi do akceptacji. Projekt organizacji robót i organizacji ruchu winien być opracowany w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom podczas robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na koordynację wykonywania robót wszystkich elementów zabezpieczenia. W celu wykonania projektowanego zakresu robót stabilizacyjnych niezbędne jest zajęcie pasa drogowego. Uzyskanie odpowiednich uzgodnień leży po stronie Inwestora. Zalecenia konstrukcyjne Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć punkty charakterystyczne oraz dokonać sprawdzenia przez pomiar bezpośredni przedmiotowej drogi. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wszystkie urządzenia obce ujęte w planie zagospodarowania terenu. Zabezpieczenia tymczasowe wykopów w obrębie korpusu drogowego należy wykonać jako wciskane (bez emisji drgań na obiekty drogowe i kubaturowe). Wszystkie materiały powinny posiadać aprobatę IBDiM. Przed przystąpieniem do robót należy opracować plan BIOZ oraz uzyskać pozwolenie na wejście w teren i zajęcie pasa drogowego. Odtworzenie jezdni Warunki techniczne i wodno-gruntowe. Klasa ulicy kl. Z. Prędkość projektowa V p = 40km/h. Grupa nośności podłoża po modyfikacji G1. Obciążenie nawierzchni wg ruchu kategorii KR pojazdów ciężkich na dobę. Warunki wodne przeciętne. Sytuacja Projekt opracowano na aktualnym podkładzie sytuacyjno-wysokościowym i w oparciu o uzupełniające pomiary własne w terenie. Sytuacyjnie projektowana droga nie odbiega od stanu istniejącego, na odcinku zapadnięcia się gruntu zaprojektowano odbudowę części korpusu drogi i skarpy, aby zapewnić odtworzenie szerokości drogi.

12 Parametry techniczne do projektowania. - szerokość drogi 2x 3,0m; - szerokość poboczy gruntowych 2x 0,8m do 2x 1,0m. Na odcinku początkowym i końcowym należy dostosować się do istniejących szerokości jezdni. Przekrój podłużny. Przekrój podłużny drogi należy odtworzyć zgodnie z istniejącą drogą. Przekrój konstrukcyjny. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, przyjęto następująca nawierzchnię: - warstwa ścieralna - 5cm beton asfaltowy - warstwa wiążąca - 6cm beton asfaltowy - warstwa podbudowy zasadniczej - 7cm beton asfaltowy - warstwa podbudowy pomocniczej -20cm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Urządzenia obce. - Gaz - Kanalizacja - Kabel telefoniczny - Linia elektryczna.

13 WNIOSKI Na obszarze osuwiskowym projektowane są następujące prace remontowo naprawcze mające na celu zahamowanie procesów przemieszczeniowych i doprowadzenie jezdni do stanu pozwalającego na bezpieczne użytkowanie: - Udrożnienie rowów z modernizacją systemu odwadniającego skarpę drogową i zbocze; - Wykonanie zabezpieczenia konstrukcyjnego w postaci palisady zwieńczonej oczepem; - Odbudowa nasypu drogowego; - Odbudowa warstw podbudowy i nawierzchni drogowej. Prace związane z remontem drogi nie zmieniają warunków wodnych; Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić właścicielowi drogi zamiar rozpoczęcia prac i uzyskać odpowiednie decyzje i uzgodnienia na wejście w teren; Miejsce prowadzonych robót należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować; Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu robót; Wszelkie użyte materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty; Lokalizacja konstrukcji oporowych zostanie dokonana bezpośrednio w terenie z przedstawicielem Inwestora Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z autorami projektu. mgr inż. Bożena Trzpis mgr inż. Leszek Cich

14 OŚWIADCZENIE Dotyczy: Projektu technicznego remontu zapadniętego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1827R Siepietnica Święcany Granica województwa (Szerzyny) w km do km 1+000, branża konstrukcyjna i drogowa. Zgodnie z art. 20 ust.4 z dnia Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 roku Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. mgr inż. Bożena Trzpis mgr inż. Leszek Cich

15 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

16

17

18

19

20

21

22

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INśYNIERSKA

Bardziej szczegółowo