Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów"

Transkrypt

1 OBIEKT: NUMERY DZIAŁEK: 44; ZADANIE: Droga Wojewódzka nr 975 odc. ref. 290 km 4+065, ,00 w miejscowości Kurów Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów NAZWA I ADRES INWESTORA: NAZWA I ADRES JEDNOSTKI WYKONAWCZEJ: STADIUM PROJEKTU: TYTUŁ CZĘŚCI PROJEKTU: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Kraków ul. Głowackiego 56 F.P.H.U. Remost inż. Józef Siry Dębica ul. Przemysłowa 10 PROJEKT BUDOWLANY TOM III ANALIZA STATECZNOŚCI OSUWISKA DLA PROJEKTOWANEGO ZABEZPIECZENIA OSUWISKA W KM 4+164, ,00 DW 975 W M. KURÓW AUTORZY DOKUMENTACJI: L.p. Branża Funkcja 1. geotechnika projektował Imię, Nazwisko, Nr. uprawnień dr hab. inż. Krzysztof Trojnar upr. do proj. Mostów D-187/90 upr. rzeczoznawcy 94/00/R Data Podpis DĘBICA, grudzień 2012

2 1. Podstawa opracowania Opracowanie wykonano na zlecenie Firmy Produkcyjno Handlowo Usługowej REMOST inż. Józef Siry, Dębica, ul. Przemysłowa Przedmiot, cel i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest osuwisko i związana z tym koncepcja zabezpieczenia skarpy oraz odbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 975 w m. Kurów, gm. Chełmiec, powiat nowosądecki, woj. Małopolskie. Celem pracy jest przeanalizowanie stateczności terenu osuwiska i sprawdzenie pod względem obliczeniowym koncepcji odbudowy drogi od km 4+179,00 do km 4+221,00. Wykonano obliczenia stateczności istniejącego terenu na wyznaczonym odcinku metodą elementów skończonych (MES) i ustalono wartości współczynników bezpieczeństwa (stateczności) przed zabezpieczeniem drogi i po jej zabezpieczeniu. 3. Materiały źródłowe 1. Ekspertyza geologiczna dla koncepcji zabezpieczenia oraz opracowania PFU uszkodzonego odcinka drogi wojewódzkiej nr 975 odc. 290; od km do w m. Kurów - Przeds. Usług Geologiczno Laboratoryjnych Chemkop-Laborgeo Sp. z o.o Kraków, ul. Wybickiego 7, autorzy: S. Jurczak, M. Russocki ; listopad Dokumentacja geologiczna dla określenia warunków geologiczno inżynierskich zabezpieczenia osuwiska i odbudowy drogi wojewódzkiej nr 975 w m. Kurów, gm. Chełmiec, powiat nowosądecki, woj. Małopolskie Przeds. Usług Geologiczno Laboratoryjnych Chemkop-Laborgeo Sp. z o.o Kraków, ul. Wybickiego 7, autorzy: S. Jurczak, M. Russocki ; listopad Opinia do Dokumentacji geologicznej dla określenia warunków geologiczno inżynierskich zabezpieczenia osuwiska i odbudowy drogi wojewódzkiej nr 975 w m. Kurów Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Oddz. Karpacki w Krakowie, autor: dr hab. Antoni Wójcik, prof. nadz. PIG PIB; listopad

3 4. Wizja lokalna i koncepcja zabezpieczenia osuwiska i odbudowy drogi wojewódzkiej nr 975 w m. Kurów FPHU REMOST inż. Józef Siry, autor: dr hab. inż. Krzysztof Trojnar; sierpień Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) 6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735) 7. Opinia do projektu zabezpieczenia osuwiska oraz zabezpieczenia DW nr 975 w m. Kurów Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Oddz. Karpacki w Krakowie, autor: prof. dr hab. Antoni Wójcik; październik Opis rozwiązania projektowego zabezpieczenia stateczności i odbudowy zniszczonego odcinka drogi Przedmiotem sprawdzenia obliczeniowego jest rozwiązanie techniczne polegające na: - odwodnieniu terenu osuwiskowego w poziomie rzędnej 402m n.p.m. w rejonie powyżej drogi, - wykonaniu przypory w formie palisady z pionowych pali wierconych zlokalizowanych u podnóża skarpy poniżej drogi, - wykonaniu reprofilacji skarpy drogi z wykorzystaniem gruntu zbrojonego i kotew gruntowych, - wykonaniu pięciu grup pali w korpusie drogowym na zniszczonym odcinku drogi (42m). - wykonaniu odbudowy zniszczonej drogi wraz z jej odwodnieniem. 4

4 Roboty związane z poprawą stateczności analizowanego terenu powinny być poprzedzone uregulowaniem warunków wodnych w rejonie osuwiska, poprzez wykonanie drenażu ujmującego wody gruntowe i opadowe z głównej części osuwiska powyżej zbocza (po zewnętrznej stronie łuku drogi) oraz ujęcie wód powierzchniowych i wypływających z obszarów źródliskowych. Od strony jęzora osuwiskowego (dolinka wciosowa) należy wykonać przyporę z dwóch rzędów pali i wyprofilować obsuniętą skarpę (po wewnętrznej stronie łuku drogi) oraz umocnić ją gruntem zbrojonym i zastabilizować za pomocą siedmiu rzędów kotew gruntowych. Zabezpieczenie przeciwerozyjne powierzchni może stanowić siatka stalowa ułożona na skarpie. Roboty związane z zabezpieczeniem drogi powinny być również poprzedzone odwodnieniem terenu powyżej drogi. Pale u podstawy skarpy należy wykonać w dwóch rzędach, jako wiercone (CFA) o średnicy co najmniej 50 cm i długości 10,0 m, w rozstawie nie większym niż 1 m. Grupy pali w korpusie drogi będą złożone z trzech pali zwieńczonych oczepem, wykonanych w układzie trójkątnym. Rozstaw osiowy grup pali wzdłuż drogi wynosi 10.5 m. Osie pale są zlokalizowane w wierzchołkach trójkątów równobocznych o boku 5 m (podstawa trójkąta od strony osuwiska (dolinki wciosowej). Pale w korpusie drogi należy wykonać jako wiercone(cfa) o średnicy co najmniej 80 cm, w dwóch rzędach wzdłuż drogi, w rozstawie osiowym co 5 m (po wewnętrznej stronie łuku drogi) i co 10 m (po zewnętrznej stronie łuku drogi). Zagłębienie podstaw pali powinno sięgać min. 3 m poniżej powierzchni poślizgu - wyznaczonej na podstawie pomiarów inklinometrycznych. Głowice grup pali powinny znajdować się 1.5 m poniżej projektowanego poziomu jezdni odbudowywanej drogi. Żelbetowe zwieńczenia pali, wykonane w kształcie trójkątów, będą miały przekrój prostokątny o wymiarach 1.0 x 1.2 m. Powierzchnię terenu wokół żelbetowych oczepów należy wyrównać nawiezionym gruntem niespoistym i zagęścić warstwowo do uzyskania wskaźnika Is = 0.9. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę separacyjną z geotkaniny np. PES ACE Tex 600-I, a na niej wykonać materac geosyntetyczny o grubości min. 0.5 m z geosiatki dwukierunkowej np. ACE Grid 40-II wypełnionej kamieniem łamanym. Szerokość materaca powinna być większa od szerokości jezdni drogowej min. 0.6 m z każdej strony. Na geomateracu należy ułożyć geomatę komórkową np. typu GEOWEB o wysokości min. 0.2 m i wypełnić ją żwirem. 5

5 5. Obliczenia stateczności terenu na zniszczonym odcinku drogi (przekrój 5-5 ) 5.1. Model obliczeniowy Na podstawie dokumentacji geologicznej [1] przyjęto ukształtowanie terenu, układ warstw i wartości parametrów geotechnicznych podłoża w rejonie osuwiska na zniszczonym odcinku drogi. Do analizy przyjęto obszar osuwiska o długości 90 m. Lokalizację analizowanego przekroju terenu pokazano na rys. 1. Układ warstw geotechnicznych przyjęty do obliczeń pokazano na rys. 2 i 3. W obliczeniach uwzględniono położenie potencjalnej powierzchni poślizgu wywołanej zlustrzeniem w warstwie skalnej (osłabienie). Parametry geotechniczne w tej warstwie (VI) przyjęto wg danych z dokumentacji geologicznej [2]. W tab. 1 zestawiono wartości parametrów geotechnicznych, przyjęte do obliczeń w poszczególnych obszarach modelu obliczeniowego. Na rys. 4 pokazano model obliczeniowy z siatką MES. Przyjęto sprężysto-plastyczny model materiałowy gruntu z warunkiem plastyczności Coulomba Mohra. Obliczenia stateczności wykonano z użyciem procedury redukcji parametrów obliczeniowych C i fi. Efektem obliczeń jest ustalenie minimalnej wartości współczynnika bezpieczeństwa FS i położenia krzywej poślizgu w podłożu. Rys. 1. Sytuacja 6

6 Rys. 2. Profil podłoża z potencjalną powierzchnia poślizgu w warstwie skalistej Rys. 3. Układ warstw w modelu obliczeniowym 7

7 Potencjalna powierzchnia poślizgu (zlustrzenie) Rys. 4. Siatka elementów skończonych w modelu obliczeniowym Tab.1 Przyporządkowanie rodzajów gruntów do obszarów obliczeniowych Nr obszaru w modelu obl. Nr warstwy geotechnicznej Nr obszaru w modelu obl. Nr warstwy geotechnicznej Nr obszaru w modelu obl. Nr warstwy geotechnicznej Ic Ic IIb Ic IIc VII IIb IIIa IIc IIb IIc V IIIa VI VII V VI V VII Ic V V IIIa V VI IIIb V IIIa V V VI V V 8

8 Tab. 2 Parametry geotechniczne gruntów w modelu obliczeniowym Nr Parametry geotechniczne warstwy Ic IIb IIc IIIa IIIb 9

9 Tab. 2 c.d. Parametry geotechniczne gruntów w modelu obliczeniowym Nr warstwy Parametry geotechniczne IV V VI VII 5.2. Wyniki obliczeń stateczności metodą redukcji parametrów c-fi Uwzględnienie pogorszenia cech gruntu w podłożu skalistym (obszar (VI) wykazało, że minimalna wartość współczynnika stateczności wynosi FS = Obliczona wartość stateczności FS jest bliska stanu granicznego i wskazuje na prawdopodobieństwo wystąpienia osuwiska. Na rys 5 pokazano kształt i zasięg pola przemieszczeń poziomych wyznaczony na podstawie obliczeń dla stateczności FS=

10 Rys. 5. Pole przemieszczeń poziomych wyznaczone dla stanu granicznego stateczności (FS=1.07) 5.3. Wnioski z obliczeń stateczności istniejącego terenu na zniszczonym odcinku drogi Na podstawie obliczeń MES ustalono prawdopodobny przebieg krzywej poślizgu w skarpie, przy założeniu występowania powierzchni lustrzenia w warstwie skalnej Lokalizacja największych wartości poziomych przemieszczeń gruntu w analizowanym obliczeniowo obszarze pokrywa się z miejscem występowania szczelin w gruncie i sączeń wody u podnóża skarpy korpusu drogi wskazuje to na poprawność przyjętych warunków. 6. Obliczenia zabezpieczenia stateczności terenu w obrębie zniszczonego odcinka drogi 6.1. Model obliczeniowy terenu Zastosowano model obliczeniowy podłoża z uwzględnieniem wykonania u podnóża skarpy palisady z pali wierconych, reprofilacji skarpy nasypu od strony dolinki wciosowej (dodatkowy obszar obliczeniowy z gruntu zbrojonego zastabilizowany gwoździami gruntowymi). W korpusie nasypu drogowego zastosowano dodatkowe elementy belkowe w 11

11 celu zamodelowania grupy trzech pali z poziomym zwieńczeniem, tworzących razem układ ramownicowy. Przyjęto obciążenie użytkowe na jezdni drogowej 11 KN/m Obliczenia stateczności po zastosowaniu zabezpieczenia Na podstawie obliczeń MES z uwzględnieniem redukcji parametrów geotechnicznych c fi ustalono, że w po wykonaniu palisady u podstawy skarpy, wykonaniu reprofilacji skarpy z zastosowaniem gruntu zbrojonego i kotew gruntowych oraz zabezpieczeniu korpusu drogowego grupami pali minimalna wartość współczynnika stateczności wyniesie FS = 1.6 (tab. 4) i będzie większa od wartości dopuszczalnej równej 1.5 wg [5]. Rys. 6. Model obliczeniowy zabezpieczenia stateczności skarpy 12

12 Rys. 7. Pole przemieszczeń poziomych wyznaczone na podstawie obliczeń wykonanych z zastosowaniem zabezpieczeń (współczynnik stateczności FS=1.6) Tab.3 Wyniki obliczeń stateczności z zastosowaniem redukcji parametrów c-fi stan przed wzmocnieniem Tab.4 Wyniki obliczeń stateczności z zastosowaniem redukcji parametrów c-fi stan po wzmocnieniu 13

13 8. Wnioski końcowe 8.1. Wykonane obliczenia stateczności MES umożliwiły ustalenie stateczności podłoża i lokalizacji krzywych poślizgu w gruncie, przy założeniu wystąpienia powierzchni poślizgu w obrębie zlustrzenia skalnego Na podstawie obliczeń MES ustalono, że wartość współczynnika stateczności analizowanego terenu wynosi FS = 1.07 przy założeniu wystąpienia powierzchni poślizgu związanej z osłabieniem warstwy skalnej wskutek jej lustrzenia (przyjęta metoda obliczeń potwierdziła wystąpienie stanu granicznego utraty stateczności) Zastosowanie zabezpieczenia zniszczonego odcinka przyporą z pali wierconych u podnóża skarpy, reprofilacja skarpy z zastosowaniem gruntu zbrojonego i kotew gruntowych oraz wykonanie w korpusie drogi grup pali wierconych w układzie trójkątnym oraz uregulowanie warunków wodnych umożliwi zwiększenie stateczności analizowanego terenu (współczynnik stateczności FS=1.6). Uzyskane zwiększenie stateczności jest wystarczające dla celów związanych z odbudowa drogi wojewódzkiej nr Konieczne jest zweryfikowanie w/w wniosków na podstawie aktualnie prowadzonych pomiarów inklinometrycznych. - Brak oznak przemieszczeń punktów kontrolnych zainstalowanych w terenie oznacza potwierdzenie postawionych wniosków i uzasadnia możliwość wykonania zabezpieczenia stateczności w zaproponowanym zakresie. - Stwierdzenie aktywnych form przemieszczeń w punktach kontrolnych oznacza, że w podłożu mogą występować inne potencjalne powierzchnie poślizgu, wynikające z budowy geologicznej skalistego podłoża. Wtedy należy zaktualizować proponowany zakres zabezpieczeń związany z poprawa stateczności na zniszczonym odcinku drogi wojewódzkiej nr

14

15

16

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INśYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 329 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU DWORCA PKP Z PRZEJŚCIEM PODZIEMNYM W MIĘDZYRZECU PODLASKIM, DZ. NR EWID.:

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

VERTE VERTE. pracownia projektowa

VERTE VERTE. pracownia projektowa OBIEKT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OGRODZENIEM WYS. 6m ZA BRAMKAMI I UTWARDZENIEM DOJŚCIA DO BOISKA LOKALIZACJA: działki nr 60/13, 60/15, 60/11 przy ul. J. Smoleńskiego w Krakowie (gmina - M. Kraków,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo