Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa Wrocław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław"

Transkrypt

1 Kraków, ul. Powstaoców 36/43 Biuro w Krakowie: Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) , fax. (012) Biuro w Łodzi: Łódź, ul. Narutowicza Inwestor: Nazwa inwestycji: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa Wrocław Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: "Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I" planowanego do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych. Adres inwestycji: Ul. Legnicka na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej Faza: Branża: Tom: Projekt Budowlany elektryczna Sieć trakcyjna Kod CPV: Projektował: Sprawdził: Opracował: mgr inż. Bogdan Iwulski RP-Upr.90/91 mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. 59/93 mgr inż. Andrzej Sobaś mgr inż. Michał Janus Kraków, wrzesieo 2010

2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej 2 I. OPIS TECHNICZNY 1 WSTĘP Przedmiot opracowania Cel opracowania Podstawa opracowania Obowiązujące przepisy i normy Opinie i uzgodnienia Zakres opracowania Projekt budowy sieci trakcyjnej Stan istniejący Sied trakcyjna łaocuchowa Założenia Przęsło zastępcze Rozpiętośd przełomowa Obciążenie sieci łaocuchowej Wysokośd konstrukcyjna sieci łaocuchowej Dobór konstrukcji wsporczych Fundament pod słup trakcyjny opis konstrukcji Szczegółowy zakres przebudowy Prace demontażowe Prace montażowe Uwagi koocowe Informacja dotycząca bezpieczeostwa i ochrony zdrowia Kopie dokumentów Oświadczenie Kopie Uprawnieo Budowlanych Kopie Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Inwentaryzacja stanu istniejącego Rys. [1.0] 2. Projektowana lokalizacja słupów trakcyjnych Rys. [2.0] 3. Projektowana sied trakcyjna Rys. [3.0] 4. Sylwetki projektowanych słupów trakcyjnych Rys. [4.0] III. ZAŁĄCZNIKI 1. Projekt konstrukcji fundamentu słupa trakcji komunikacji miejskiej Kraków ul. Powstaoców 36/43 NIP: Biura: Kraków, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) , fax.(012) Łódź, ul. Narutowicza 77

3 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej 3 I. OPIS TECHNICZNY 1 WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT OPRACOW ANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy torowiska tramwajowego w ulicy Legnickiej na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej. Branża elektryczna Sied trakcyjna. 1.2 CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania wchodzącego w skład projektu budowlanego jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 1.3 PODSTAWA O PRACOW ANIA Umowa nr FZU/IP/82/64/10 zawarta pomiędzy firmą PROGREG a Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu, Mapy geodezyjne, Inwentaryzacja istniejącej sieci trakcyjnej i układu zasilania w zakresie obejmującym i sąsiadującym z zakresem projektowanej przebudowy linii tramwajowej. 1.4 OBO WIĄZUJĄCE P RZEPI SY I NORMY Przy opracowywaniu projektu budowlanego wykorzystano następujące materiały: Polska Norma PN-K Komunikacja miejska Osprzęt sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej Wymagania i badania Polska Norma PN-K Komunikacja miejska Sied jezdna tramwajowa i trolejbusowa Wymagania Polska Norma PN-K Komunikacja miejska Skrajnia kinematyczna wagonów tramwajowych Polska Norma PN-K Komunikacja miejska Skrajnia budowli Wymagania Polska Norma PN-K Torowiska tramwajowe Wymagania i badania Polska Norma PN-K Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej Terminologia Polska Norma PN-EN Zastosowanie kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Częśd 1: Środki ochrony dotyczące bezpieczeostwa elektrycznego i uziemieo. Polska Norma PN-EN Zastosowanie kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Częśd 1: Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego. Polska Norma PN-83/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Kraków ul. Powstaoców 36/43 NIP: Biura: Kraków, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) , fax.(012) Łódź, ul. Narutowicza 77

4 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej OPINI E I UZGO DNI ENI A Kraków ul. Powstaoców 36/43 NIP: Biura: Kraków, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) , fax.(012) Łódź, ul. Narutowicza 77

5 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej ZAKRES OPRACOW ANI A Niniejszy projekt budowlany jest częścią dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej realizowanego w ramach projektu: Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu etap I. Sied trakcyjna jest przeprojektowywana w całym zakresie przebudowywanego torowiska tramwajowego. 2 PROJEKT BUDOWY SIECI TRAKCYJNEJ 2.1 STAN ISTNI EJĄCY Sied trakcyjna w ulicy Legnickiej na rozpatrywanym odcinku zbudowana jest jako sied łaocuchowa, w rejonie skrzyżowania z ulicą Złotoryjską jako sied płaska. W zakresie rozpatrywanego odcinka sied podwieszona jest częściowo na konstrukcjach wsporczych posadowionych na zewnątrz oraz wewnątrz torowiska, wysięgnikach oraz przewieszkach. Występują słupy trakcyjne kratowe i rurowe oraz trakcyjno-oświetleniowe rurowe. Występują dwa zasilacze trakcyjne 2-kablowe: w rejonie skrzyżowania ulic Legnickiej i Poznaoskiej oraz w rejonie skrzyżowania ulic Legnickiej i Złotoryjskiej. 2.2 SIEĆ TRAK CY JN A Ł AŃCUCHOW A ZAŁO ŻENI A a) Przewód jezdny miedziany DjpS-100, b) Zawieszenie przewodu jezdnego DjpS-100 suwliwe skompensowane o naciągu dopuszczalnym 1000 dan, c) Lina nośna miedziana L95, d) Zawieszenie liny L95 o naciągu dopuszczalnym do 1140 dan, e) Osprzęt typowy wg kart katalogowych i norm branżowych PRZĘSŁO ZAST ĘP CZE Dla różnych długości przęseł danego odcinka sieci wykonano obliczenia przęsła zastępczego wg wzoru: w którym a n długośd przęsła liny nośnej n-tego odcinka. Do obliczeo naciągów występujących w lince zawieszenia poprzecznego przyjęto: siły pionowe, pochodzące od mas osprzętu i przewodów, siły poziome, pochodzące od załomu przewodu na łuku oraz parcia wiatru. Przęsło zastępcze wynosi: a z = 33,43 m Kraków ul. Powstaoców 36/43 NIP: Biura: Kraków, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) , fax.(012) Łódź, ul. Narutowicza 77

6 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej ROZPI ĘTO ŚĆ P R ZEŁO MOWA W celu stwierdzenia, przy jakich warunkach zewnętrznych temperatury nastąpi największe naprężenie /naciąg/, obliczono rozpiętośd przełomową dla sieci łaocuchowej za pomocą wzoru W. Frajfelda i I. Włosowa: gdzie: z max naciąg zastępczy wynoszący N max + N j N max naciąg maksymalny w lince nośnej /1140 dan/ N j naciąg w przewodzie jezdnym /1000 dan/ 1 współczynnik konstrukcji zaw. łaocuchowego /=1/ W s obciążenie mechaniczne zastępcze w warunkach szadziowych przy t = -5 C W tm obciążenie mechaniczne zastępcze w warunkach mrozu przy t m = -25 C N o naciąg określony dla liny nośnej w warunkach normalnych przy t o = +10 C - współczynnik wydłużenia linki nośnej pod wpływem zmiany temperatury o 1 C (1K) Dla linki miedzianej: = 17 x /K OBCI ĄŻENI E SI ECI ŁAŃC UCHOW EJ W obliczeniach uwzględniono obciążenia pionowe wg poniższego zestawienia: Ciężar przewodów: Linka nośna L95: Przewód jezdny DjpS-100: wieszaki i zaciski: Ciężar sadzi na przewodzie linie nośnej L95: na przewodzie jezdnym DjpS-100 (50% całkowitego ciężaru szadzi): na linkach wieszaków: 0.86 dan/m 0.89 dan/m 0.06 dan/m G= 1.81 dan/m dan/m dan/m dan/m G 1 s = dan/m Całkowity ciężar sieci trakcyjnej z szadzią bez uwzględnienia obciążenia wiatrowego /poziomego/ wynosi: G s = G + G s 1 = = dan/m przy temp. t = -5 C Kraków ul. Powstaoców 36/43 NIP: Biura: Kraków, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) , fax.(012) Łódź, ul. Narutowicza 77

7 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej 7 Tabela naciągów i zwisów liny L95 (obciążonej) WY SOKOŚĆ KO NST R UK CYJN A SI ECI Ł AŃ CUCHOW EJ Maksymalna rozpiętośd przęsła dla projektowanego odcinka sieci wynosi 43,3 m. W warunkach maksymalnej temperatury otoczenia +40 C zwis liny nośnej L95 dla przęsła a = 43,3 m wynosi 0,746 m. Przyjmując, że odległośd między przewodem jezdnym a liną nośną w najniżej położonym jej punkcie nie powinna byd mniejsza od 0,3 m, wysokośd konstrukcyjna sieci wyniesie: h k = 0, ,3 = 1,046 m Do obliczeo zawieszeo poprzecznych przyjęto h k = 1,1 m 2.3 DOBÓ R KONUK CJI W SP ORCZYCH Konstrukcje wsporcze dobrano tak, żeby naciąg wypadkowy obliczeniowy nie przekraczał naciągu dopuszczalnego. Wszystkie słupy w ulicy Legnickiej projektuje się jako słupy stalowe rurowe. Maksymalna średnica rury dolnej słupa trakcyjnego rurowego powinna wynieśd 32 cm. 2.4 FUN DAMENT POD SŁUP TR AKCYJNY O PIS KONUK CJI Fundamenty pod słupy trakcyjne wykonad należy na podstawie projektu typowego fundamentu opracowanego przez Firmę PROGREG, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. Dla słupów trakcyjnych -2 oraz trakcyjno-oświetleniowych -2 należy stosowad fundamenty o nośności 15kN, dla słupów trakcyjnych -3 i -4 oraz trakcyjno-oświetleniowych -3 i -4 fundamenty o nośności 25kN Kraków ul. Powstaoców 36/43 NIP: Biura: Kraków, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) , fax.(012) Łódź, ul. Narutowicza 77

8 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej SZCZEGÓŁO WY ZAKRES PR ZEBUDOWY Sied trakcyjną w ulicy Legnickiej zaprojektowano jako sied łaocuchową skompensowaną PRACE DEMO NT AŻO W E Zdemontować przewody jezdne i linę nośną na całym modernizowanym odcinku, wykonać demontaż poprzecznych lin stalowych, zdemontować istniejące wysięgniki ze słupów, zdemontować istniejące na odcinku słupy trakcyjne zgodnie z rysunkiem nr 3.0, rozkuć fundamenty demontowanych słupów trakcyjnych. Złom stalowy, miedziany i aluminiowy powstały w trakcie demontażu należy odwieźd do miejsca składowania wskazanego przez Inwestora celem rozliczenia PRACE MONT AŻOW E W ramach przebudowy odcinka należy zgodnie z dołączonym przedmiarem robót wykonad: Posadowić 30 słupów stalowych rurowych trakcyjnych wg projektowanej numeracji zgodnie z rys. nr 2 w określonej poniżej lokalizacji: Lp. Oznaczenie słupa Naciąg obliczeniowy Rodzaj słupa X Y 1 Słup nr 1 0,0 dan , ,43 2 Słup nr 2 0,0 dan , ,80 3 Słup nr 3 870,6 dan , ,37 4 Słup nr 4 448,3 dan , ,76 5 Słup nr ,5 dan , ,63 6 Słup nr 6 621,1 dan , ,74 7 Słup nr 7 561,5 dan , ,58 8 Słup nr 8 577,5 dan , ,69 9 Słup nr 9 570,9 dan , ,21 10 Słup nr ,1 dan , ,91 11 Słup nr ,4 dan , ,79 12 Słup nr ,1 dan , ,30 13 Słup nr ,4 dan , ,39 14 Słup nr ,3 dan , ,83 15 Słup nr ,9 dan , ,02 16 Słup nr ,1 dan , ,30 17 Słup nr ,9 dan , ,27 18 Słup nr ,1 dan , ,05 19 Słup nr ,1 dan , ,52 20 Słup nr ,4 dan , ,30 21 Słup nr ,7 dan , ,56 22 Słup nr 22 0,0 dan , ,77 23 Słup nr ,8 dan , ,24 24 Słup nr ,0 dan , ,53 25 Słup nr ,0 dan , ,68 26 Słup nr ,5 dan , ,98 27 Słup nr 27 0,0 dan , ,77 28 Słup nr ,6 dan , ,60 29 Słup nr ,0 dan , ,68 30 Słup nr ,7 dan , , Kraków ul. Powstaoców 36/43 NIP: Biura: Kraków, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) , fax.(012) Łódź, ul. Narutowicza 77

9 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej 9 Przy montażu słupów trakcyjnych należy przestrzegad niżej podanych zasad: o słupy trakcyjne obciążone jednostronnie zawieszeniami poprzecznymi lub wysięgnikami należy odchylid od pionu 5 mm na 1 m wysokości słupa w kierunku przeciwnym do działania siły wypadkowej naciągu, o słupy trakcyjne obciążone wielostronnie zawieszeniami poprzecznymi należy odchylid od pionu 5 mm na 1 m wysokości słupa w kierunku przeciwnym do działania siły wypadkowej naciągu, o słupy, na których wykonywane są kotwienia przewodu jezdnego lub liny nośnej powinny posiadad dodatkowe odchylenie 5 mm na 1 m długości słupa w kierunku przeciwnym do siły kotwienia liczone przy wierzchołku słupa, o wykopy pod fundamenty w miejscach zbliżeo z istniejącymi instalacjami podziemnymi należy wykonywad ręcznie do głębokości ich przebiegu, o wykopy pod fundamenty winny byd wykonane przy stałym nadzorze przedstawicieli użytkowników istniejących instalacji podziemnych przebiegających w pobliżu wykopów i odbierane komisyjnie przez przedstawicieli Inwestora. Zamontowad nowy układ przewieszek, zamontowad nowe wysięgniki elastyczne ze szkłolaminatu, zamontowad nowy osprzęt sieci trakcyjnej, elementy sieci montowane do słupów mocowad stalowymi taśmami nierdzewnymi, zamontowad przewód jezdny DjpS-100 i linę nośną Cu-95 mm 2 do wysięgników i przewieszek oraz zakotwid. Wysokośd znamionowa zawieszenia przewodu jezdnego w punktach jego zamocowania zgodnie z normą powinna wynosid 5,5 m. Dopuszczalne odchyłki wysokości znamionowej powinny wynosid +0,10 m i -0,25 m. Zmiana wysokości zawieszenia przewodu jezdnego powinna byd przeprowadzona stopniowo z pochyleniem nie większym niż 1,5%. Odsuw przewodów jezdnych powinien zapewnid możliwie równomierne ścieranie płytek ślizgacza odbieraka prądu. Jako odsuw normalny sieci jezdnej należy przyjmowad na prostej wartośd 0,30 m a na łuku 0,35 m od osi toru. Na łuku dopuszcza się maksymalny odsuw do 0,4 m. Zygzakowanie należy prowadzid symetrycznie, aby odsuwy następowały parami od osi torowiska i następnie do osi torowiska. Należy nadad równoczesny jednakowy odsuw dla linki nośnej i przewodu jezdnego tzw. sied pionowa. Zamontowad 8 kpl. urządzeo kompensacyjnych przewodu jezdnego i liny nośnej typu TENSOREX C+ lub inne o równoważnych parametrach. Sied trakcyjna zaprojektowana jest z naprężeniem jednostronnym przy zastosowaniu urządzeo kompensacji naprężeo przewodu jezdnego i liny nośnej. Jednostronny naciąg wyniesie 2140 dan. zamontowad wieszaki linkowe pionowe Cu 10, zamontowad 4 kpl. izolatorów sekcyjnych na przewodzie jezdnym i linie nośnej z regulowaną przerwą wraz z odłącznikami z napędem ręcznym, zamontowad zasilacz trakcyjny 2-kablowy wraz z odłącznikiem typu U z napędem ręcznym i blokowaniem dźwigni napędowej w obu położeniach roboczych, kable zasilaczy trakcyjnych wyprowadzid w rurach osłonowych stalowych φ75 do wysokości 2m od poziomu gruntu. Zamontowad odgromniki typu PROXAR-IV (lub inne o równoważnych parametrach) w punktach zasilających, Zamontowad pozostały osprzęt sieci trakcyjnej z materiałów nierdzewnych, Uszynid wszystkie słupy trakcyjne Kraków ul. Powstaoców 36/43 NIP: Biura: Kraków, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) , fax.(012) Łódź, ul. Narutowicza 77

10 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej 10 Uszynienie wykonad obustronnie przez połączenie kołkowe z szyjką szyny za pomocą linki stalowej o średnicy φ13 w osłonie termokurczliwej oraz koocówek np. typu AR60N, AR60D oraz AR260N lub AR260D (łączniki wciskane, w zależności od rodzaju szyny). Nie stosowad łączników spawanych. Wszystkie słupy z pojedynczą izolacją powinny byd uszynione. Urządzenia specjalne sieci trakcyjnej należy uszynid. Przewód uszyniający ułożyd w rurze izolacyjnej na gł. 1,6 m. Uziemid wszystkie słupy trakcyjno-oświetleniowe. Wykonad połączenia wyrównawcze sieci górnej i sieci powrotnej. Połączenia sieci górnej i powrotnej wykonywad w tym samym rejonie. Połączenia wyrównawcze sieci powrotnej wykonad w trakcie budowy torowiska tramwajowego. Łączniki bocznikujące dla połączeo szynowych wykonad z giętkiej linki miedzianej o przekroju nie mniejszym niż 95 mm 2. Nie stosowad łączników spawanych. Przeprowadzid pomontażową regulację sieci, wszystkie słupy powinny byd zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN EN ISO Wymalowad wszystkie słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe na przebudowywanym odcinku. Malowanie słupów podkładami antykorozyjnymi należy wykonad po uprzednim odtłuszczeniu i dokładnym oczyszczeniu powierzchni przeznaczonych do malowania z pyłu, kurzu, rdzy, łuszczącej się farby poprzez piaskowanie. Powłokę malarską wykonad dwuwarstwowo. Miejsca styku słupów stalowych z głowicami fundamentowymi należy zabezpieczyd lakierem asfaltowym na wysokości 20 cm ponad głowicę fundamentową. Wszystkie słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe należy zabezpieczyd do wysokości 3m od poziomu gruntu powłoką antyplakatową i antygraffiti w technologii trwałego zabezpieczenia HLG System. Nanieśd i uporządkowad lokaty na słupach UWAGI KOŃCOW E 1. Wszystkie prace przy demontażu i montażu nowej sieci trakcyjnej należy wykonad przy zachowaniu przepisów BHP oraz polskiej normy PN-K Na okres prac demontażowych i montażowych należy odłączyd kable zasilające spod napięcia. Napędy odłączników zasilaczy na podstacjach należy oznaczyd tabliczkami NIE ZAŁĄCZAD. 3. Izolatory sekcyjne w rejonie przebudowy należy trwale rozewrzed, a napędy oznaczyd tabliczką NIE ZAŁĄCZAD. 4. Należy dokonad pomiarów wszystkich parametrów sieci trakcyjnej zgodnie z polską normą PN-K Po przeprowadzeniu remontu należy wykonad szczegółową dokumentację powykonawczą w technice cyfrowej wg uzgodnionego standardu Kraków ul. Powstaoców 36/43 NIP: Biura: Kraków, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) , fax.(012) Łódź, ul. Narutowicza 77

11 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej 11 3 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Na terenie objętym opracowaniem znajduje się szereg obiektów, stanowiących całośd wielobranżowej inwestycji. 2. Zakres robót to: Budowa nowej nawierzchni i podbudowy jezdni i wjazdów. Budowa nowej nawierzchni i podbudowy na chodnikach. Przebudowa krawężników. Przebudowa elementów odwodnienia ulicy. Budowa sieci trakcyjnej. Budowa sterowania zwrotnic. Budowa torowiska tramwajowego. Przebudowa oświetlenia ulicznego. Budowa sygnalizacji świetlnej i systemu sterowania ruchem. Budowa kanalizacji teletechnicznej. 3. W zakresie zagrożenia z tytułu możliwości zasypania gruntem i upadku z wysokości przy prowadzeniu robót zagrożenia takie występowad będą w rejonie wiaduktów i mostu oraz w rejonie prowadzenia robót wod-kan. 4. Zagrożenia związane z prowadzeniem montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych itp. będą występowad przy robotach torowych (szyny, palety z podkładami i elementami betonowymi) oraz w rejonie prowadzenia robót branżowych przy budowie wodociągów i kanalizacji oraz trakcji tramwajowej i oświetlenia. 5. W zakresie zagrożeo od działania substancji chemicznych przy prowadzeniu robót drogowych występowad będą zagrożenia przy wykonywaniu podlewów z poliuretanu oraz towarzyszących robót przy wykonywaniu nawierzchni bitumicznych. 6. W zakresie zagrożeo od linii komunikacyjnych przy prowadzeniu robót zagrożenia takie występowad będą w związku z ruchem drogowym i tramwajowym a także ruchem i pracą sprzętu i transportu na budowie. 7. W zakresie zagrożeo od linii elektroenergetycznych zagrożenia takie występowad będą przy prowadzeniu robót ziemnych w rejonie linii kablowych sn i nn. Wzdłuż linii tramwajowej wybudowana będzie trakcja, w koocowej fazie robót przewody jej będą pod napięciem. Opracował: mgr inż. Bogdan Iwulski Kraków ul. Powstaoców 36/43 NIP: Biura: Kraków, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) , fax.(012) Łódź, ul. Narutowicza 77

12 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej 12 4 KOPIE DOKUMENTÓW 4.1 OŚ WIADCZENI E O Ś W I A D C Z E N I E Projekt budowlany: 3.1 SIEĆ TRAKCYJNA będący częścią projektu budowlanego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej uzupełniony został o uwagi wniesione na etapie uzgodnieo i opinii. Uwagi wprowadzone zostaną do przedmiarów i kosztorysów. Projekt wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyd. Projektant: (imię i nazwisko) Bogdan Iwulski (podpis) (data) Sprawdzający: (imię i nazwisko) Wiesław Korbanek (podpis) (data) Kraków ul. Powstaoców 36/43 NIP: Biura: Kraków, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) , fax.(012) Łódź, ul. Narutowicza 77

13 KOPI E U PRAWNI EŃ BUDOW LANYCH Za zgodnośd z oryginałem Kraków, dnia

14 14 Za zgodnośd z oryginałem Kraków, dnia

15 KOPI E Z AŚWI ADCZENI A O PRZYN ALEŻN OŚCI DO IZBY IN ŻYNI ERÓ W BUDOWNI CTWA Za zgodnośd z oryginałem Kraków, dnia

16 16 Za zgodnośd z oryginałem Kraków, dnia

17 17 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

18 LEGENDA: Lokalizacja izolatora sekcyjnego Lokalizacja wyprowadzenia zasilacza Przewieszka

19 LEGENDA: -3

20 LEGENDA: Przewieszka 57.8 m 31m 32.9m 32.5m 19.8 m 32.5m 25m 19.9 m m m 14.7m Lokalizacja izolatora sekcyjnego m 22.2m 30.3m -3-2 Lokalizacja wyprowadzenia zasilacza 14.7m 24.6m 20.6m 33.3m 37.6m 8.3m 21.8m 23.9m 14m m m m 5m m m 9m m 5m m 9m 43.3m m

21 Nr części Nazwa części Typ Wymiar Długość 1 Rura bez szwu jakościowa R 35 Ø 168 x Rura bez szwu jakościowa R 35 Ø 219 x Rura bez szwu jakościowa R 35 Ø 273 x Rura bez szwu jakościowa R 35 Ø 324 x Rura bez szwu jakościowa R 35 Ø 324 x

22 III. ZAŁĄCZNIK NR 1

23 DOKUMENTACJA ROZWIĄZANIA TYPOWEGO POWTARZALNEGO BRANŻY KONUKCYJNEJ FUNDAMENTU SŁUPA TRAKCJI DLA KOMUNIUKACJI MIEJSKIEJ Zadanie: Rozwiązanie typowe powtarzalne do stosowania na terenie całego kraju. Projektant: mgr inż. Ryszard Brożek upr nr ewid. 75/86 Kraków, kwiecień 2010

24 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt rozwiązania typowego powtarzalnego branży konstrukcyjnej dla fundamentu słupa trakcji komunikacyjnej miejskiej. Opracowania nie dostosowano do konkretnej lokalizacji ani do konkretnych warunków wodno gruntowych. Założono przeciętne warunki klimatyczne dla miast Polski centralnej oraz średnie i słabe (średnionośne i słabonośne) warunki podłoża gruntowego. Przewidziano opracowanie dla słupów: - wys. przyłożenia siły h = 9,0 m, obciążenie 25 kn - wys. przyłożenia siły h = 8,0 m, obciążenie 15 kn. 2. Podstawa opracowania: Podstawę opracowania stanowią: Wytyczne obciążeniowe i geometryczne dla słupów, Założenia konstrukcyjno-materiałowe uzgodnione ze Zleceniodawcą, Normy i przepisy budowlane. 3. Opis konstrukcji: Konstrukcję fundamentu do zamocowania typowych słupów stalowych (rurowych) do podwieszenia trakcji elektrycznej komunikacji miejskiej zaprojektowano w postaci układu zespolonego. Składa się on z pala wierconego typu CFA średnicy 60 alternatywnie 70 oraz kielicha żelbetowego monolitycznego wykonywanego na miejscu lokalizacji fundamentu. Zespolenia należy zrealizować poprzez wypuszczone z pala zbrojenie pionowe po obwodzie. 2

25 3.1. Pale Posadowienie głębokie należy zrealizować przy pomocy pali wierconych typu CFA średnicy 60 alternatywnie 70, zbrojonych prętami pionowymi oraz zbrojeniem spiralnym. Pręty pionowe #16 należy wypuścić pionowo do góry celem umożliwienia zmonolityzowania konstrukcji tzw. kielicha. Ze względu na przyjęcie do wymiarowania pali parametrów nasypu kontrolowanego jak podbudowa drogi, chodnika lub innej strefy komunikacji miejskiej zaleca się wykonanie prac fundamentowych w obecności uprawnionego geologa. Elementy pali należy wykonywać z betonu klasy B30 zbrojonego stalą AIIIN-RB500W oraz A0 St0S. Skład mieszanki betonowej oraz otulenie (min. 7 cm) winny zapewnić odporność elementu na agresywne działanie wody gruntowej oraz agresywne działanie środków odladzających stosowanych na powierzchni drogi Kielich Na głębokim fundamencie palowym należy wykonać żelbetowy kielich w technologii monolitu żelbetowego, służący do utwierdzenia kotwy pod słup stalowy. Kielich należy wykonać z betonu klasy B30 o wodoszczelności W6 zbrojonego stalą AIIIN-RB500W oraz A0 St0S. Zapewnić dokładną kontrolę poziomych strzemion obwodowych poddanych sile rozciąganej. Zaleca się spawanie strzemion w poziomie górnego wieńca (2x2#16 alternatywnie 2X3#16). Skład mieszanki betonowej oraz otulenie (min. 7 cm) winny zapewnić odporność elementu na agresywne działanie wody gruntowej oraz agresywne działanie środków odladzających stosowanych na powierzchni drogi. Umonolitycznienie kielicha żelbetowego z fundamentem palowym zrealizować poprzez pionowe pręty #16 wypuszczone z pala oraz poprzez prawidłowe przygotowanie powierzchni kontaktu. Dodatkowo zaleca się stosowanie substancji szczepnych np. Compakta. Kontynuacja betonowania kielicha winna odbywać się w terminie nie dłuższym niż 48 godzin po wykonaniu pala. Element ten należy wykonać w wykopie wąskoprzestrzennym, minimalizując efekt rozluźnienia gruntu otaczającego. Po wykonaniu kielicha zewnętrzną powierzchnię należy zabezpieczyć poprzez malowanie abizolem. Wykop zasypać piaskiem oraz żwirem o granulacji 0 31,5 o stopniu zagęszczenia I s > 0,97 przy wartości wtórnego modułu odkształcenia > 65 MPa. 3

26 3.3. Założenia materiałowe beton klasy B30, podbeton klasy B10 stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, A-0 4. Zalecenia wykonawcze Specyfikacje i założenia: 1. Prace ziemne wykonać pod nadzorem uprawnionego geologa w przypadku stwierdzenia gorszych niż założone w projekcie parametry gruntów. 2. W przypadku wykonania robót fundamentowych w warunkach zimowych zaleca się roboty budowlano montażowe wykonać wg Instrukcji ITB 156/ Przygotowanie mieszanki betonowej powinno odbywać się w stałych wytwórniach wg ściśle opracowanej receptury gwarantującej uzyskanie mieszanki betonowej o założonych parametrach. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z założoną technologią. 4. Zastosowanie domieszek do betonu uzależnione jest od wykonawcy, są wynikiem opracowanej technologii wykonania obiektu, panującej temperatury, tempa prac budowlanych. 5. Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji - słupa nośność wszystkich składowych elementów fundamentów powinna osiągnąć wartość potrzebną do przeniesienia obciążeń. 6. Montaż prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. 7. Podczas wykonywania zadania należy przestrzegać wymagania zawarte w warunkach kontraktu, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, ustaleń z Inwestorem oraz wymogami wynikającymi z przepisów BHP. 5. Część rysunkowa 1. Fundament pod słup trakcyjny o naciągu 15kN 2. Fundament pod słup trakcyjny o naciągu 25kN 4

Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR.

Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR. UMOWA: ZADANIE: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie. INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.03.01b PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

LSNS 70(50) WYKAZ FIRM UPRAWNIONYCH DO PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH (stan na okres wydruku lipiec 2013)

LSNS 70(50) WYKAZ FIRM UPRAWNIONYCH DO PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH (stan na okres wydruku lipiec 2013) LSNS70(50) WYKAZFIRMUPRAWNIONYCH DOPRODUKCJIKONSTRUKCJISTALOWYCH (stannaokreswydrukulipiec2013) 2. STRUNOBET-MIGACZSp.zo.o. Kuzki14A,29-100Włoszczowa tel.(41)3942113;(41)3941116, fax.(41)3944738;(41)3941117

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA...

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA... 40-035 KATOWICE ul. Plebiscytowa 10 tel./fax +48 032 201 81 76; www.statyk.pl NIP: 635-105-88-21 PKO BP II Oddział Katowice 89 1020 2313 0000 3902 0022 4634 Temat: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. partner Karanfil Sokak 15/2 Kızılay 06650 Ankara. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. partner Karanfil Sokak 15/2 Kızılay 06650 Ankara. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Numer dokumentu: Inwestorr: E-ILF-B-C12-ARC-SPC_0001_R03 Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp.

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo