Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce"

Transkrypt

1

2 Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia spalin. Mog¹ byæ zasilane gazem ziemnym GZ-50 i GZ-35. W typoszeregu znajduj¹ siê równie modele Super, oraz w przypadku szczup³oœci dostêpnego miejsca dostêpne s¹ modele Slimline. Mexico: najlepiej sprzedaj¹cy siê kocio³ stoj¹cy w Anglii Idealny kocio³ zastêpuj¹cy atwy do zainstalowania, ³atwy w obs³udze i serwisie. Typoszereg kot³ów Ideal Mexico stanowi najlepsz¹ alternatywê zamienn¹ spoœród kot³ów stoj¹cych mo esz na nim polegaæ. Wypróbowana niezawodnoœæ Sprawdzony, eliwny wymiennik ciep³a, odlewany i oczyszczony aby stworzyæ najbardziej niezawodny kocio³ stoj¹cy, zapewniaj¹cy ca³kowicie równomierne i ciche dzia³anie, niezale nie od obci¹ enia. Pe³ny typoszereg 27 modeli, w tym 4 modele Slimline o szerokoœci tylko 250 mm i 8 modeli Super, zasilanych propanem. Dostêpne zestawy dodatkowe zawieraj¹ ³atwy w u yciu zestaw programatora dla wszystkich modeli, zestaw termostatu przegrzania dla wszystkich modeli oraz zestaw pompowy, mo liwy do zabudowania wewn¹trz obudowy kot³a, dostêpny dla wszystkich modeli z wyj¹tkiem Super CFA 3/140 i CFA 3/140P. Pe³na odpowiednioœæ do systemu Wszystkie modele nadaj¹ siê do pod³¹czenia do systemów otwartych centralnego ogrzewania z obiegiem wymuszonym, systemów c.o. z obiegiem wymuszonym ³¹czonych z systemem poœredniego ogrzewania ciep³ej wody u ytkowej z obiegiem grawitacyjnym lub wymuszonym. Jak równie w systemach zamkniêtych c.o. z zestawem termostatu przegrzania. Darmowa gwarancja: Pierwszy rok IDEALnej obs³ugi W³aœciciel domu jest uprawniony do 12 miesiêcy bezp³atnej obs³ugi serwisowej IDEAL, dotycz¹cej tak czêœci zamiennych jak i pracy, w celu przywrócenia kot³a do pe³nej sprawnoœci. Opcjonalny rok dodatkowej obs³ugi IDEAL Mo esz wybraæ zaoferowanie w³asnego planu rocznej obs³ugi serwisowej, lub te doradziæ w³aœcicielowi wype³nienie wniosku na wybrany poziom rozszerzonej obs³ugi serwisowej IDEAL Srebrny (Silver), Z³oty (Gold) lub Platynowy (Platinum). Szczegó³y zawarte s¹ w broszurze OBS UGA IDEAL. 2 Mexico Super CFA 3/40-3/80 - Instalacja

3 DANE OGÓLNE Tabela 1 Dane ogólne Typ kot³a CFA 3/40 CFA 3/50 CFA 3/60 CFA 3/70 CFA 3/80 Z³¹cze zasilania gazu cale 1/2 Iloœæ sekcji kot³a Króciec wyp³ywu i powrotu cale 1 Maks. wysokoœæ statyczna m 30.5 (3 bar) Min. wysokoœæ statyczna m 1.0 Zasilanie elektryczne 230 V ~ 50 Hz Bezpiecznik (pobór mocy) 3 A (5 W) Pojemnoœæ wodna litr 5,0 7,4 7,4 7,4 7,4 Ciê ar (suchy) kg Wymiary wysokoœæ 850 szerokoœæ mm 440 g³êbokoœæ 533 Typ gazu Gz 50 / Gz 35 Ciœnienie zasilania gazu 20 mb (2 kpa) / 13 mbar (1,3 kpa) Przy³¹cze przewodu spalinowego mm Tabela 2 Dane eksploatacyjne Typ kot³a CFA 3/40 CFA 3/50 CFA 3/60 CFA 3/70 CFA 3/80 Ciep³o pobrane: Minimum kw 10,13 13,60 17,09 19,88 23,37 Zu ycie gazu m 3 /h Gz50 / Gz35 1,45 1,56 1,40 2,04 1,76 2,56 2,05 2,98 2,14 3,55 Œrednio kw 11,86 15,00 18,49 21,28 25,12 Zu ycie gazu m 3 /h Gz50 / Gz35 1,22 1,78 1,55 2,25 1,91 2,76 2,19 3,20 2,59 3,77 Maksimum kw 13,61 16,75 20,24 23,03 26,52 Zu ycie gazu m 3 /h Gz50 / Gz35 1,40 2,04 1,73 2,50 2,09 3,03 2,37 3,45 2,74 3,98 Ciep³o oddane do wody: Minimum kw 8,8 11,7 14,7 17,6 20,5 Œrednie kw 10,3 13,2 16,1 19,0 22,0 Maksimum kw 11,7 14,7 17,6 20,5 23,4 Nastawa ciœnienia palnika: (kocio³ gor¹cy): Minimum mbar Gz50 / Gz35 6,3 4,4 8,6 5,3 10,1 5,3 9,2 6,0 12,3 6,2 Œrednie mbar Gz50 / Gz35 8,8 6,1 10,7 6,4 11,9 6,2 10,8 6,8 14,0 7,2 Maksimum mbar Gz50 / Gz35 11,3 8,0 12,7 8,0 13,7 7,4 12,4 8,0 15,9 8,0 Uwaga: Zu ycie gazu obliczono u ywaj¹c wartoœci opa³owej równej 38.7 MJ/m 3 brutto, lub 34.9 MJ/m 3 netto (GZ50) oraz 26.0 MJ/m 3 brutto, lub 24.0 MJ/m 3 netto (GZ35). Oznaczenia symboli: PMS Maksymalne ciœnienie robocze wody. B 11BS 11BS Urz¹dzenie zaprojektowane do po³¹czenia z kana³em spalinowym odprowadzaj¹cym produkty spalania na zewn¹trz pomieszczenia, pobieraj¹ce powietrze od spalania bezpoœrednio z pomieszczenia w którym jest zainstalowane, bez wentylatora w obiegu spalin, wyposa one w urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce przeciwko powrotowi spalin. I 2H Urz¹dzenie przeznaczone do zasilania wy³¹cznie gazem rodziny II, Grupy H (GZ-50 i GZ-35). UWAGA DLA INSTALATORA: POZOSTAW T INSTRUKCJÊ W POBLI U GAZOMIERZA Mexico Super CFA 3/40-3/80 - Instalacja 3

4 Mexico Super CFA Mexico Super CFA 3/40 Mexico Super CFA 3/50 Mexico Super CFA 3/60 Mexico Super CFA 3/70 Mexico Super CFA 3/80 DANE OGÓLNE Wy³¹cznie gaz ziemny Urz¹dzenie typu B 11 BS Kraje przeznaczenia: PL SPIS TREŒCI Dostarczenie powietrza... 6 Instalacja... 9 Instalcja spalinpowa... 7 Lokalizacja usterek Obieg wodny... 8 Obs³uga techniczna Odleg³oœci minimalne od kot³a... 6 Odprowadzanie spalin... 6 Pierwsze uruchomienie Po³¹czenia elektryczne Po³¹czenie przewodu spalinowego Schemat elektryczny Schematy elektryczne systemu Skrócona lista czêœci zamiennych Systemy wodne Termostat zaniku ci¹gu Zasilanie elektryczne... 8 Zasilanie gazem... 5 Zasilanie Powetrz\em... 7 Zespo³y kot³a widok perspektywiczny... 9 Zespo³y palnika widok perspektywiczny Zespo³y panelu sterowania widok perspektywiczny Przywo³ane w tekœcie angielskie normy i przepisy nale y zast¹piæ odpowiednio polskimi. wstêp Typoszereg kot³ów Mexico Super CFA to kot³y stoj¹ce, o ci¹gu naturalnym, z otwart¹ komor¹ spalania. Kot³y z tego typoszeregu pokrywaj¹ zakres mocy cieplnych: od 8.8 kw do 23.4 kw. Kocio³ posiada wymiennik ciep³a wykonany z eliwa; jest dostarczany w pe³ni zmontowany, wraz z emaliowan¹ na bia³o obudow¹ z miêkkiej stali. Kot³y przeznaczone s¹ zarówno do zamkniêtych j¹k i otwartych systemów c.o. z uwagi na wyposa enie ich standardowo w czujnik przegrzania. System mo e byæ: systemem poœredniego ogrzewania wody u ytkowej z cyrkulacj¹ wymuszon¹ (pompa) lub grawitacyjn¹ systemem tylko centralnego ogrzewania z cyrkulacj¹ wymuszon¹ systemem centralnego ogrzewania z cyrkulacj¹ wymuszon¹ po³¹czonym z systemem poœredniego ogrzewania c.w.u. z obiegiem grawitacyjnym lub wymuszonym. Dodatkowe zestawy opcjonalne Zestaw programatora: Mieœci siê zgrabnie w obudowie. Oddzielna instrukcja instalowania jest dostarczana wraz z zestawem. Zestaw pompowy: Do zamontowania w obudowie kot³a. Oddzielna instrukcja instalowania jest dostarczana wraz z zestawem. Instalowanie kot³a powinno byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi aktualnie w Polsce przepisami i normami, a w szczególnoœci dotycz¹cymi pomieszczeñ, wentylacji, instalacji gazowej elektrycznej i odprowadzenia spalin. Powinno spe³niaæ wymagania Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie, wraz z póÿniejszymi zmianami. UWAGA: W celu unikniêcia mo liwoœci zranienia w trakcie u ytkowania lub konserwacji tego urz¹dzenia, nale y zachowaæ ostro noœæ w trakcie manipulowania w pobli u krawêdzi elementów wykonanych z blachy stalowej. 4 Mexico Super CFA 3/40-3/80 - Instalacja

5 BEZPIECZEÑSTWO GAZOWE PRZEPISY BEZPIECZEÑSTWA GAZOWEGO (INSTALACJA I U YTKOWANIE YTKOWANIE) Przepisy prawa wymagaj¹ aby urz¹dzenia gazowe by³y instalowane przez uprawnionego pracownika w zgodnoœci z wy ej podanymi przepisami. Nieprawid³owe zainstalowanie urz¹dzenia mo e podlegaæ œciganiu. W Twoim w³asnym interesie i bezpieczeñstwie le y dopilnowanie zgodnoœci z przepisami. Instalacja kot³a musi byæ równie zgodna z przepisami elektrycznymi, lokalnymi przepisami budowlanymi, zarz¹dzeniami lokalnej administracji wód, Prawem budowlanym i wszystkimi odnoœnymi wymaganiami administracji lokalnej. Szczegó³owe zalecenia podano w nastêpuj¹cych Polskich Normach: PN-67/B PN-86/M PN-87/B-3433 PN-90/M PN-90/M PN-91/B PN-91/B (I Elementy przewodu dymowego domowych urz¹dzeñ grzewczych. Wentylacje. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Kot³y grzewcze o mocy cieplnej do 50 kw. Przewody spalinowe dla urz¹dzeñ gazowych o mocy cieplnej do 50 kw. Ogrzewnictwo i ciep³ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewañ wodnych systemu otwartego. Ogrzewnictwo i ciep³ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewañ wodnych systemu zamkniêtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. PN-92/E-05009/51, 53, 54, 56, 701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. PN-92/M Instalacje gazowe. PN-93/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne. PN-93/M Kot³y grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i œredniotemperaturowe Uwagi wytwórcy urz¹dzenia nie mog¹ w adnym wypadku byæ traktowane jako wa niejsze ni zobowi¹zania ustawowe. Wa ne: Te urz¹dzenia s¹ certyfikowane przez Instytucje Norm Brytyjskich pod wzglêdem bezpieczeñstwa i wydajnoœci. Z tego wzglêdu jest wa ne, aby adne zewnêtrzne urz¹dzenia, np. szybry w przewodzie spalinowym, ekonomizery itp, nie by³y bezpoœrednio pod³¹czane do tych urz¹dzeñ, jeœli nie wzmiankuje o tym niniejsza instrukcja instalowania i obs³ugi technicznej lub inne zalecenia Caradon Plumbing Limited podane w formie pisemnej. W razie w¹tpliwoœci prosimy o kontakt. Jakiekolwiek bezpoœrednie pod³¹czenie urz¹dzenia steruj¹cego nie zatwierdzonego przez Caradon Plumbing Limited mo e uniewa niæ Certyfikat i normaln¹ gwarancjê na urz¹dzenie. Mo e to tak e naruszaæ przepisy bezpieczeñstwa gazowego i wy ej wymienione przepisy oraz inne wymagania ustawowe. DANE OGÓLNE Lokalizacja kot³a Kocio³ musi byæ ustawiony na p³askiej i poziomej pod³odze, o wytrzyma³oœci wystarczaj¹cej do utrzymania ciê aru kot³a i jego dodatkowego wyposa enia. Izolacja termiczna nie jest wymagana, je eli przepisy lokalne nie stanowi¹ inaczej. Kot³a nie wolno instalowaæ na zewn¹trz. Kot³a nie wolno instalowaæ w sypialniach, lub pomieszczeniach w których jest prysznic lub wanna. Budynki o konstrukcji drewnianej Je eli kocio³ ma byæ zainstalowany w budynku o konstrukcji drewnianej, instalacja powinna byæ wykonana zgodnie z publikacj¹ British Gas Przewodnik dla instalacji gazowych w budynkach o konstrukcji drewnianej, odnoœnik DM2; ( Guide for Gas Installations in timber Frame Housing, reference DM2). Instalacje w szafach (komorach kot³owych) Komora przeznaczona na pomieszczenie kot³a musi byæ zaprojektowana i skonstruowana specjalnie do tego celu. Istniej¹ca szafa lub komora mo e byæ równie u yta, pod warunkiem jej odpowiedniego dostosowania. Szczegó³y zasadniczych cech konstrukcyjnych przedzia³u (szafy), w³¹czaj¹c w to instalacjê powietrzn¹, powinne byæ zgodne z: BS Pozycja wybrana dla instalacji MUSI zapewniaæ odpowiedni¹ przestrzeñ na obs³ugê techniczn¹ z przodu kot³a, i dla cyrkulacji powietrza wokó³ niego. Dystans z bokow kotla jest potrzebny jedynie dla prowadzenia instalacji. Wielkosæ tych dystansów bêdzie zala eæ od typu zastosowanych po³¹czen. Pozycja MUSI tak e pozwalaæ na poprowadzenie odpowiedniego przewodu spalinowego i wystarczaj¹cego dop³ywu powietrza. Minimalne odleg³oœci wymagane ze wzglêdów bezpieczeñstwa oraz obs³ugi technicznej kot³a podano w ramce 2. Zasilanie gazem Nale y skonsultowaæ siê z lokalnym dostawc¹ gazu na etapie planowania instalacji, w celu zapewnienia mo liwoœci dostaw gazu na wymaganym poziomie. Istniej¹ce uprzednio przy³¹cze gazu NIE MO E byæ u yte bez wczeœniejszego uzgodnienia z dostawc¹ gazu. Kocio³ mo e byæ zainstalowany na przy³¹czu gazowym wyposa onym w sprawny gazomierz. Gazomierz mo e byæ pod³¹czony wy³¹cznie przez dostawcê gazu. Nale y sprawdziæ czy kocio³ jest odpowiedni do rodzaju dostarczanego gazu. Istniej¹cy gazomierz winien byæ sprawdzony, najlepiej przez dostawcê gazu, aby upewniæ siê e jest przystosowany do pomiaru wymaganego dla kot³a natê enia przep³ywu gazu. Na wlocie kot³a MUSI byæ zapewnione ciœnienie gazu 2 kpa (20 mbar) dla GZ-50 lub 1,3 kpa (13 mbar) dla GZ-35, przy pracuj¹cym kotle. Przewody gazowe od gazomierza do kot³a winne posiadaæ wymagan¹ œrednicê. Kompletna instalacja MUSI byæ sprawdzona na szczelnoœæ i oczyszczona (odpowietrzona) jak opisano w podanych wy ej przepisach. Mexico Super CFA 3/40-3/80 - Instalacja 5

6 1. PO CZENIA WODNE KOT A DANE OGÓLNE Kocio³ nie jest przeznaczony do zastosowania w instalacjach bezpoœredniego ogrzewania c.w.u. Kocio³ CFA 3/40 CFA 3/50-3/80 Wymiar A 152mm 226mm 2. MONTA POD OGOWY I ODLEG OŒCI OD KOT A Nie wolno umieszczaæ materia³ów ³atwopalnych w pobli u kot³a. Nie wolno przechowywaæ materia³ów wydzielaj¹cych opary palne w tym samym pomieszczeniu co kocio³. MONTA POD OGOWY 1. Pod³oga musi byæ p³aska, pozioma i dysponuj¹cy odpowiedni¹ noœnoœci¹. 2. Ty³ kot³a mo e byæ dosuniêty do œciany. WA NE: W celu u³atwienia wykonania po³¹czeñ gazowych, w trakcie monta u musi byæ zapewniona przestrzeñ z prawej lub z lewej strony kot³a o rozmiarze minimum 100 mm. Patrz ramka 7. MINIMALNA odleg³oœæ 25 mm musi byæ tak e zachowana pomiêdzy przewodem spalinowym a dowolnym znajduj¹cym siê w pobli u materia³em palnym. Dodatkowo, MUSI byæ dostêpna przestrzeñ o g³êbokoœci MINIMUM 533mm z przodu kot³a, dla jego obs³ugi technicznej. ODLEG OŒCI OD KOT A Minimalne wymiary gabarytowe przestrzeni w której kocio³ ma pracowaæ oraz umo liwiaj¹ce obs³ugê techniczn¹ podano poni ej. Odleg³oœci od kot³a Góra Bok A lub B ¹cznie A + B Ca³kowita szerokoœæ C CFA 3/ CFA 3/50, 3/60, 3/ CFA 3/ Dodatkowa przestrzeñ mo e byæ wymagana dla prowadzenia instalacji, zale nie od warunków miejsca monta u. 6 Mexico Super CFA 3/40-3/80 - Instalacja

7 INSTALACJA SPALINOWA Przewód spalinowy musi byæ zainstalowany zgodnie z wymogami obowi¹zuj¹cych przepisów krajowych. Poni sze uwagi zawieraj¹ ogólne wskazówki: 1. Przekrój przewodu kominowego obs³uguj¹cego kocio³, NIE MO E byæ mniejszy ni przekrój wylotu spalin z kot³a. Jeœli bêdzie u yta rura spalinowa, jej œrednica NIE MO E byæ mniejsza ni œrednica wylotu spalin z kot³a. 2. Rury spalinowe i elementy monta owe winne byæ wykonane z jednego z poni szych materia³ów: a. aluminium lub stal nierdzewna b. eliwo, pokryte od wewn¹trz kwasoodporn¹ emali¹ ceramiczn¹ c. inny zatwierdzony materia³. 3. Je eli u yta jest rura dwuœcienna, musi byæ ona typu dopuszczonego przez British Gas. 4. Je eli bêdzie u yty komin, powinien byæ on najlepiej wykonany z, lub wy³o ony od wewn¹trz nieporowatym materia³em kwasoodpornym. Uwagi: Kominy wyk³adane rurami z porowatej ceramiki szkliwionej chlorkiem sodowym s¹ dopuszczone, je eli s¹ zgodnie z PN-87/B Rura spalinowa wykonana z materia³u wymienionego w pkt 2 a-c powinna tworzyæ po³¹czenie pocz¹tkowe do kominów wyk³adanych. Je eli u yty bêdzie komin który nie jest wykonany z, lub wy³o ony materia³em nieporowatym kwasoodpornym, wówczas nale y go wy³o yæ elastycznym wk³adem kominowym ze stali nierdzewnej. 5. Przed przy³¹czeniem kot³a do, lub wy³o eniem wk³adem kominowym przewodu kominowego który by³ ju wczeœniej u ywany, przewód ten musi byæ starannie oczyszczony z sadzy i zanieczyszczeñ. Jeœli w kominie jest zainstalowana przegroda, zasuwa lub szyber, musi on byæ usuniêty przed pod³¹czeniem doñ kot³a lub wprowadzeniem wy³o enia wewnêtrznego. 6. Przewód kominowy winien posiadaæ zakoñczenie zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-90/M Przewód kominowy musi posiadaæ zakoñczenie (lub g¹sior dla przewodów o œrednicy do 127 mm). To zakoñczenie NIE MO E byæ instalowane wewn¹trz 600 mm otworu okiennego, odprowadzenia powietrza lub innego otworu wentylacyjnego. 8. Wy³o enie komina/przewodu spalinowego musi byæ uszczelnione zarówno na szczycie jak i u podstawy. WA NE: Jest absolutnie niezbêdne upewnienie siê praktyczne, e miejsce odprowadzenia spalin nie znajduje siê w strefie zaniku ci¹gu, oraz e produkty spalania wydobywaj¹ce siê z komina nie mog¹ przedostaæ siê z powrotem do budynku poprzez wentylatory, okna, drzwi, inne Ÿród³a naturalnego dostêpu powietrza lub te wymuszonej wentylacji/klimatyzacji. Termostat zaniku ci¹gu (TTB) To urz¹dzenie jest wyposa one w termostat TTB zaniku ci¹gu dla dodatkowego bezpieczeñstwa i ochrony. Termostat ten powinien zadzia³aæ i wy³¹czyæ kocio³ je eli w przewodzie kominowym wyst¹pi zanik ci¹gu, prawdopodobnie na skutek niesprzyjaj¹cych wiatrów. Termostat TTB jest urz¹dzeniem automatycznym, resetuje siê, gdy warunki wiatrowe powróc¹ do stanu normalnego, podlegaj¹c wszak wbudowanemu opóÿnieniu resetowania o czasie trwania 10 min. Termostat TTB jest wa nym urz¹dzeniem bezpieczeñstwa, i nie mo e byæ wy³¹czany z dzia³ania, lub manipulowany w aden inny sposób. DANE OGÓLNE To urz¹dzenie nie zastêpuje niezale nie montowanego detektora tlenku wêgla. W przypadku powtarzaj¹cych siê, lub sta³ych wy³¹czeñ, nale y wezwaæ specjalistê zdolnego znaleÿæ i oceniæ przyczynê takiego dzia³ania, oraz wykonaæ próbê operacyjn¹ po ka dym zadzia³aniu urz¹dzenia TTB. Do wymiany mog¹ byæ u ywane wy³¹cznie oryginalne czêœci zamienne producenta. ZASILANIE POWIETRZEM Szczegó³owe zalecenia odnoœnie zasilania powietrzem podaje norma PN67/ B Poni ej podano ogólne wskazówki: 1. Pomieszczenie lub przestrzeñ wewnêtrzna w której jest zainstalowany kocio³ MUSI posiadaæ, lub byæ wyposa ona w sta³e odprowadzenie powietrza. To odprowadzenie MUSI byæ skierowane bezpoœrednio na zewn¹trz lub do przyleg³ego pomieszczenia lub wnêtrza, które musi z kolei posiadaæ w³asne sta³e odprowadzenie powietrza na zewn¹trz przynajmniej tego samego rozmiaru. Minimalne efektywne powierzchnie odprowadzenia powietrza podano powy ej i s¹ one zale ne od maksymalnej mocy cieplnej kot³a (patrz tablica 3). Tablica 3 Typ kot³a 3/40 3/50 3/60 3/70 3/80 Odprowadzenie(a) powietrza nie mo e posiadaæ mo liwoœci zamykania lub przymykania, oraz musi byæ tak umieszczone, by nie istnia³o ryzyko jego uszkodzenia lub zablokowania. Je eli rozwa ane s¹ inne metody wentylowania, nale y skonsultowaæ siê z najbli szym Zak³adem Kominiarskim. 2. Je eli kocio³ bêdzie instalowany w komorze (przedziale), wymagane s¹ sta³e odprowadzenia powietrza (do spalania, rozcieñczania spalin i ch³odzenia) w komorze, które powinne siê znajdowaæ tak przy pod³odze jak i na szczycie komory, w celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego spalania oraz wentylacji. Odprowadzenia powietrza mog¹ siê komunikowaæ albo z pomieszczeniem/wnêtrzem o odpowiedniej wentylacji, albo byæ skierowane bezpoœrednio na zewn¹trz. Minimalne efektywne przekroje odprowadzeñ powietrza wymagane w komorze (przedziale) podane s¹ poni ej i zale ne od mocy cieplnej kot³a (patrz tablica 4). Uwagi: Powierzchnia efektywna (cm 2 ) a. Odprowadzenie powietrza musi ³¹czyæ siê z tym samym pokojem/ wnêtrzem lub musi przez t¹ sam¹ œcianê ³¹czyæ siê z zewnêtrznym otoczeniem. b. Otwory wentylacyjne nale y lokalizowaæ tak, by unikn¹æ mo liwoœci zamra ania ruroci¹gów. c. Je eli otwory wentylacyjne komory otwarte s¹ na pomieszczenie/ wnêtrze, to pomieszczenie to musi byæ wyposa one w sta³e odprowadzenie powietrza jak to opisano powy ej. d. Otwory wentylacyjne komory (przedzia³u) nie mog¹ ³¹czyæ siê z sypialni¹, pokojem dziennym lub pokojem w którym jest wanna lub prysznic. Mexico Super CFA 3/40-3/80 - Instalacja 7

8 Tablica 4 - Powierzchnie dolnych i górnych otworów wentylacyjnych Kocio³ Powietrze z Powietrze pomieszczenia/wnêtrza bezpoœrednio z cm 2 zewn¹trz cm 2 górny otw. dolny otw. górny otw. dolny otw. CFA 3/ CFA 3/ CFA 3/ CFA 3/ CFA 3/ Efekt wntylatora wyci¹gowego Je eli w pomieszczeniu jest zainstalowany jakikolwiek typ wentylatora wyci¹gowego, a nie ma otworu dostarczaj¹cego dostateczn¹ iloœæ powietrza z zewn¹trz, to istnieje mo liwoœæ wyst¹pienia przecieku produktów spalania z kot³a gdy wentylator wyci¹gowy pracuje. Dlatego w przypadku takiej instalacji nale y wykonaæ test na przeciek spalin wg opisu w PN-87/B-03433, i podj¹æ stosowne œrodki zaradcze. Otwory w jednym ci¹gu wentylacyjnym Je eli instalacja wymaga u ycia dwóch otworów przewiewowych w jednym ci¹gu, np. poprzez grub¹ œcianê, ka dy z tych otworów powinien mieæ rozmiary zgodne z wy ej podanymi. Je eli w jednym ci¹gu wentylacyjnym wystêpuje wiêcej ni 2 otwory przewiewowe, ka dy z nich winien mieæ rozmiar o 50% wiêkszy ni podano powy ej. SYSTEM OBIEGU WODY Kocio³ jest przewidziany do pracy w systemach centralnego ogrzewania pompowanych z odpowietrznikiem, w systemach pompowanych c.o. ³¹czonych z pompowanym lub grawitacyjnym poœrednim ogrzewaniem c.w.u., oraz w systemach grawitacyjnych lub pompowanych przygotowania c.w.u. ogrzewania poœredniego. Kocio³ nie nadaje siê do grawitacyjnych systemów c.o. Opory hydrauliczne kot³a przy wydajnoœci maksymalnej i temperaturze ró nicowej wynosz¹cej 11 C pokazano na poni szym wykresie. Linie przerywane wskazuj¹ wydatki przep³ywu odpowiadaj¹ce przyrostowi temperatury o 11 st C DANE OGÓLNE System centralnego ogrzewania powinien byæ zgodny z normami PN-91/B i PN-91/B System przygotowania c.w.u., jeœli istnieje, winien byæ zgodny z odnoœnymi zaleceniami normy. Dla ruroci¹gów wodnych zaleca siê rur miedzianych zgodne z norm¹ PN-93/C Zbiornik c.w.u. musi byæ typu poœredniego (ogrzewania), i preferuje siê wykonanie go z miedzi. Nie zaleca siê u ywania zbiorników typu poœredniego z pojedynczym otworem zasilania. Zbiornik c.w.u. i towarzysz¹ce mu orurowanie nie tworz¹ce czêœci u ytecznej powierzchni ogrzewaj¹cej, winne byæ izolowane cieplnie w celu zapobie enia stratom ciep³a i mo liwoœci zamarzania szczególnie je eli rury prowadzone s¹ przez strychy i przewietrzane przestrzenie podpod³ogowe. WA NE: Kocio³ musi byæ odpowietrzany. Je eli odpowietrzenie nie mo e byæ dokonane w ramach po³¹czeñ obiegu, instalator musi za³o yæ oddzielne odpowietrzenie. Kurki upustowe (drena owe) musz¹ byæ zlokalizowane w dostêpnych miejscach, i w taki sposób, by umo liwiæ odwodnienie ca³ego systemu, w³¹czaj¹c w to kocio³ i zbiornik c.w.u. Powinne one mieæ przynajmniej wymiar nominalny 1/2 i byæ zgodne z norm¹ BS Je eli potrzeba, kurek upustowy (nie dostarczany z kot³em) mo e byæ zamontowany do nieu ywanego spodniego króæca 1 z przodu kot³a. TERMOSTATYCZNE ZAWORY GRZEJNIKÓW Caradon Plumbing Limited zaleca, aby w przypadku systemów ogrzewania gdzie temperatura w poszczególnych pokojach jest kontrolowana przez zawory termostatowe grzejników, u ywaæ równie termostatu pokojowego w pomieszczeniach obs³ugiwanych przez grzejniki nie wyposa one w takie zawory termostatyczne. Gdy s¹ u ywane grzejniki z zaworami termostatycznymi, sterowanie temperatur¹ ogrzewanej przestrzeni salonu/jadalni lub hallu wymagaj¹cych co najmniej 10% znamionowej mocy cieplnej kot³a, winno byæ osi¹gane przy u yciu termostatu pokojowego, podczas gdy temperatura w innych pomieszczeniach jest sterowana przez zawory termostatyczne grzejników. Jednak e, je eli w systemie grzewczym s¹ zamontowane zawory termostatyczne na ka dym grzejniku, lub dwuwlotowe zawory bez prze³¹czników koñcowych, wówczas musi byæ zamontowane obejœcie, aby zapewniæ obieg wody w sytuacji gdy wszystkie zawory znajd¹ siê w pozycji zamkniêtej. ZASILANIE ELEKTRYCZNE Ostrze enie: Urz¹dzenie musi byæ skutecznie uziemione. Zewnêtrzne przewody musz¹ byæ zgodne z bie ¹cymi wymaganiami PN-92/E-05003/02, i wszystkimi odnoœnymi przepisami lokalnymi danego kraju. Kocio³ zasilany jest pr¹dem przemiennym 230V/50Hz. Wielkoœæ znamionowa bezpieczników 3A. Po³¹czenia musz¹ byæ wykonane w sposób umo liwiaj¹cy zupe³ne odizolowanie urz¹dzenia od sieci zasilaj¹cej np. dwubiegunowy wy³¹cznik posiadaj¹cy przerwê miêdzy stykami co najmniej 3 mm, albo wtyczkê i gniazdo obs³uguj¹ce wy³¹cznie kocio³ i sterowniki systemu. Œrodki izoluj¹ce (odcinaj¹ce od sieci) musz¹ byæ dostêpne dla u ytkownika po zakoñczonej instalacji systemu. 8 Mexico Super CFA 3/40-3/80 - Instalacja

9 INSTALACJA 3. ZESPO Y KOT A Widok perspektywiczny INSTALACJA LEGENDA: 1. Zespó³ wymiennika ciep³a 2. Sekcja koñcowa. 3. Sekcja œrodkowa 4. Pierœcienie wyrównuj¹ce sekcji i pierœcienie uszczelniaj¹ce - O-ringi 5. Gniazdo termostatu 6. Rura dystrybucyjna 7. Komora spalania 11. Kaptur kolektora spalin 12. Pokrywa wyczystki 13. Zespó³ p³yty czo³owej 21. Zawór gazowy bezpieczenstwa 27. Kurek gazowy 30. Monta p³yty obwodów drukowanych 33. Klips mocuj¹cy fiolkê termostatu 34. Zawleczka 45. Przegroda (kierownica) spalin 46. P³yta podstawy kot³a 48. Zespol panelu tylnego przerywcza ci¹gu 49. Termostat zaniku ci¹gu TTB i wspornik 50. Os³ona termiczna Mexico Super CFA 3/40-3/80 - Instalacja 9

10 INSTALACJA INSTALACJA 4. ROZPAKOWANIE Kocio³ jest dostarczany w stanie w pe³ni zmontowanym w opakowaniu A. Rozpakuj go i sprawdÿ zawartoœæ. ZAWARTOŒÆ OPAKOWANIA A.! kocio³ kompletny! zestaw monta owy (opisany szczegó³owo poni ej)! niniejsza Instrukcja Instalacji i Obs³ugi technicznej! Instrukcja obs³ugi dla u ytkownika ZESTAW MONTA OWY! korki 1 6 szt.! tulejka redukcyjna 1 x 1/2 1 szt.! Gniazdo termostatu 1 szt.! Klips mocowania termostatu 1 szt. (CFA 3/50, 3/60, 3/70 i 3/80)! rura dystrybucyjna 1 szt.! Zawleczka termostatu 1 szt.! Etykietka 1 szt.! zestaw gniazdo termostatu 1 szt.! dr¹ ek pokrêt³a 12.7mm x 50mm 1 szt. 10 Mexico Super CFA 3/40-3/80 - Instalacja

11 5. ZDEJMOWANIE OBUDOWY KOT A Obudowa MUSI byæ zdjêta aby zainstalowaæ kocio³ 1. Wykrêciæ te dwie œruby i wyci¹gn¹æ dolny panel czo³owy. 2. Wykrêæ 2 œruby i wyjmij zespó³ kratki. 3. Od³¹czyæ szeregowe z³¹cze elektryczne pomiêdzy modu³em sterowania i modu³em p³yty obwodów drukowanych. 4. Wyjmij fiolkê termostatu z jego gniazda jak pokazano. 5. Wykrêæ dwie œruby zabezpieczaj¹ce panel sterowania i roz³¹cz panel obni aj¹c go i wyci¹gaj¹c do przodu. INSTALACJA / SB Panel sterowania Zespol kratki INSTALACJA 6. Wykrêæ dwie œruby mocuj¹ce panel górny do boków. 7. Poci¹gnij górny panel naprzód, unieœ go i wyjmij z kot³a. 8. Wykrêæ dwie œruby mocuj¹ce lewy boczny panel do kolektora spalin i podstawy. 9. Poci¹gnij panel do przodu uwalniaj¹c go z ko³ków ustalaj¹cych i wyci¹gnij. 10. Powtórz kroki 8 i 9 aby zdj¹æ panel prawy. 11. Kocio³ jest mocowany do podstawy opakowania 4 œrubami M6 z ³bem szeœciok¹tnym. Wykrêæ przednie œruby, poluzuj œruby tylne i zdejmij kocio³ z podstawy opakowania. 6. SPRAWDZENIE KIEROWNIC SPALIN 1. Zdejmij pokrywê wyczystki kana³u spalinowego. 2. Tylko kot³y CFA 3/40, 3/50, 3/70 i 3/80. Upewnij siê, e kierownice spalin s¹ do koñca wciœniête w kanaliki spalin CFA 3/40 CFA 3/50, 3/70 i 3/80 MEX / SB Mexico Super CFA 3/40-3/80 - Instalacja 11

12 INSTALACJA 7. PRZYGOTOWANIE KOT A Uwagi Przed umiejscowieniem kot³a na wybranej pozycji powinny byæ przygotowane wszelkie po³¹czenia wodne i gazowe z ty³u kot³a; póÿniej mo e wyst¹piæ brak dostêpu do tych miejsc. Je eli bêdzie u yty opcjonalny zestaw pompowy, musi on byæ zamontowany na tym etapie. Patrz instrukcje do³¹czone do zestawu. 1. Wkrêæ rurê dystrybucyjn¹ (wyposa on¹ w miedziany adapter 1 x 28 mm) do wybranego króæca powrotu, u ywaj¹c odpowiedniego materia³u uszczelniaj¹cego z³¹cze. Jest ABSOLUTNIE WYMAGANE aby znacznik na tulejce rury dystrybucyjnej by³ wyrównany do znacznika na wystêpie (nadlewie) sekcji jak pokazano w ramce 3. Zwróæ uwagê aby nie zmieniæ (przekrêciæ) tego wyrównania przy pod³¹czaniu kolejnych odcinków rur. Systemy ca³kowicie pompowane, u ywaj¹ce wiêcej ni 1 pompê, obs³uguj¹ce oddzielnie strefy, musz¹ mieæ wspólne po³¹czenie powrotu do rury dystrybucyjnej. 2. Wybierz ¹dany króciec wylotu obiegu pompowego. 3. Wkrêæ gniazdo termostatu do odpowiedniego króæca przedniej sekcji, u ywaj¹c dopuszczonego materia³u uszczelniaj¹cego. Patrz tablice 5, Termostat przegrzania musi byæ za montowany do dolnego przedniego króæca po PRZECIWNEJ stronie kot³a ni rura dystrybucyjna (rozprowadzaj¹ca). 5. Wsunaæ kieszeñ (gniazdo) termostatu do wybranego dolnego króæca, u ywaj¹c odpowiedniedniej substancji ³acz¹cej. Dokrêciæ gniazdo przy pomocy dr¹ ka pokrêt³a. 6. Pod³¹cz z³¹cza rur do tylnych króæców, zamykaj¹c korkiem nieu ywane króæce. Uwaga: Je eli u ywasz elaznych kolanek pod³¹cz najpierw do króæca krótk¹ prost¹ przed³u kê, aby omin¹æ obudowê gdy ju bêdzie za³o ona. 7. Umieœæ kocio³ na pozycji. Uwaga: Pompa mo e byæ zainstalowana na WYP YWIE lub POWROCIE. 8. Ostro nie odwiñ kapilarê termostatu bez zaginania jej, po czym zaló koñcówkê czujnika do gniazda termostatu, zabezpieczaj¹c go przy pomocy haczyka p³ytkowego i œruby, jak pokazano. PrzeprowadŸ kapilarê z dystansem od komory spalania. 9. Upewnij siê czy przycisk resetu na termostacie jest wciœniêty. INSTALACJA Tablica 5 - Systemy ca³kowicie pompowane Po³¹czenia patrz¹c z przodu Pozycja termostatu Sekcja tylna Sekcja przednia Wyp³yw Powrót Góra lewe lewe lewe lewe prawe lewe prawe prawe prawe prawe lewe prawe Tablica 6 Grawitacyjne systemy c.w.u. i pompowane c.o. Po³¹czenia patrz¹c z przodu Pozycja termostatu Sekcja tylna Sekcja przednia c.o. c.w.u. Wyp³yw Powrót Wyp³yw Powrót Góra lewe lewe prawe praw lewe lewe prawe prawe lewe lewe prawe prawe lewe lewe prawe prawe lewe lewe prawe prawe 8. POD CZENIE GAZU 1. W trakcie pracy kot³a ciœnienie robocze gazu na jego przy³¹czu gazowym MUSI wynosiæ 2 kpa (20 mbar). 2. Przed³u rurê zasilaj¹c¹ gazu do kot³a (rozmiary podano w tablicy 1 str. 3) i przy³¹cz do kurka gazowego umiejscowionego z przodu lewej strony kot³a. 3. SprawdŸ instalacjê gazow¹ na szczelnoœæ i oczyœæ (odpowietrz) j¹ zgodnie z norm¹. Patrz ramka 25. Typ kot³a CFA 3/40 CFA 3/50, 3/60, 3/70 i 3/80 Wymiar A 337mm 410mm 12 Mexico Super CFA 3/40-3/80 - Instalacja

13 9. PO CZENIA WODNE 1. Po³¹cz prawid³owo ruroci¹gi wyp³ywu i powrotu do kot³a. Patrz ramka 13 i 14 wskazówki projektowania systemu. Uwaga: Kiedy wymagana moc wyjœciowa przekracza 14.4 kw wówczas powinne byæ u ywane rury o œrednicy 28 mm tak na wyp³ywie jak i powrocie do i z kot³a. Po³¹czenia grawitacyjne musz¹ byæ rozmiaru co najmniej 28mm. INSTALACJA 10. WYMAGANIA DLA SYSTEMÓW ZAMKNIÊTYCH 2. Upewnij siê, e wszystkie zawory s¹ otwarte. Nape³nij i odpowietrz system i sprawdÿ szczelnoœæ hydrauliczn¹. Uwaga: Zawory odcinaj¹ce musz¹ byæ umieszczone tak blisko pompy jak tylko to jest mo liwe. INSTALACJA UWAGA: METODA NAPE NIANIA, PONOWNEGO NAPELNIANIA, UZUPE NIANIA LUB PRZEP UKIWANIA PIERWOTNEGO OBIEGU WODNEGO Z SIECI WODOCI GOWEJ PRZEZ TYMCZASOWE PRZY CZE WÊ EM ELASTYCZNYM JEST DOPUSZCZCALNA WYL CZNIE, GDY JEST ZAAKCEPTOWANA PRZEZ LOKALN ADMINISTRACJÊ WODN 1. Uwagi ogólne a. Instalacja musi odpowiadaæ wymaganiom normy PN-91/B b. Instalacja winna byæ zaprojektowana do pracy z temperatur¹ przep³ywu do 82 0 C. c. Wszystkie elementy sk³adowe systemu, w³¹czaj¹c w to wymiennik ciep³a zbiornika poœredniego, musz¹ byæ przystosowane do ciœnienia roboczego 3 bar i temperatury C. Nale y zwróciæ uwagê na staranne wykonanie po³¹czeñ, aby zminimalizowaæ ryzyko powstania nieszczelnoœci. 2. Zawór bezpieczeñstwa Napinany sprê yn¹ zawór bezpieczeñstwa, spe³niaj¹cy odpowiednie wymagania normy musi byæ zamontowany w rurze wyp³ywu tak blisko kot³a jak tylko jest to mo liwe, i bez adnego innego zak³ócaj¹cego zaworu lub ograniczenia. Zawór winien posiadaæ nastêpuj¹ce w³aœciwoœci. a. Nie podlegaj¹ce regulacji, fabrycznie ustawione ciœnienia zadzia³ania nie przekraczaj¹ce 3 bar. b. Rêczne urz¹dzenie próbne. c. Z³¹cze do rury odp³ywowej. Zawór lub rura odp³ywowa powinna byæ tak umieszczone, aby strumieñ odp³ywaj¹cej wody lub pary nie móg³ stwarzaæ ryzyka dla osób przebywaj¹cych w pomieszczeniu ani uszkodzenia zespo³ów elektrycznych i okablowania. 3. WskaŸnik ciœnienia WskaŸnik ciœnienia o zakresie pomiarowym co najmniej 0-4 bar musi byæ zamontowany w systemie. WskaŸnik winien byæ dobrze widoczny z miejsca nape³niania instalacji; preferuje siê przy³¹czenie go w tym samym punkcie instalacji co naczynie ekspansyjne. Mexico Super CFA 3/40-3/80 - Instalacja 13

14 INSTALACJA INSTALACJA 11. WYMAGANIA DLA UK ADÓW ZAMKNIÊTYCH - kontynuacja 4. Naczynie ekspansyjne a. Naczynie ekspansyjne typu membranowego musi byæ pod³¹czone w punkcie bliskim wlotowej strony pompy; rura przy³¹czaj¹ca naczynie nie mo e byæ krótsza ni 15mm (1/2 nominalnej œrednicy) i nie mo e mieæ zabudowanego na sobie zaworu adnego typu. b. Pojemnoœæ naczynia musi byæ odpowiednia do przyjêcia rozszerzaj¹cej siê w systemie wody, przy podgrzaniu jej do temperatury C. c. Dopuszczalne ciœnienie robocze nie mo e byæ mniejsze ni wysokoœæ statyczna ponad naczyniem. Ciœnienie osiagane w systemie w momencie podgrzania do C winno byæ przynajmniej o 0.35 bara mniejsze ni ciœnienie otwarcia zaworu bezpieczeñstwa. Wskazówki odnoœnie doboru rozmiaru naczynia ekspansyjnego podano w tabeli w ramce 9. Dalsze - szczegó³y znaleÿæ mo na w normie PN-91/B Zbiornik Zbiornik musi byæ albo typu poœredniego zwojowego albo bezpoœredniego wyposa ony w zanurzalny grzejnik, przystosowany do pracy przy ciœnieniu wiêkszym o 0.35 bar od nastawy zaworu bezpieczeñstwa. Zbiorniki o pojedynczym dolocie typu poœredniego nie s¹ odpowiednie dla systemów zamkniêtych. 6. Przygotowanie wody Musi byæ zapewniona mo liwoœæ uzupe³niania strat wody w systemie, alternatywnie: a. z rêcznie dobieranego naczynia z ³atwo widocznym poziomem wody. Naczynie winno byæ montowane przynajmniej 150mm ponad najwy szym punktem w systemie i byæ po³¹czone poprzez zawór zwrotny do systemu, zamontowany przynajmniej 300mm poni ej. naczynia na powrotnej stronie zbiornika ciep³ej wody u ytkowej lub grzejników. b. je eli dostêp do naczynia przygotowania wody by³by utrudniony - poprzez wstêpne zwiêkszenie ciœnienia w systemie. Patrz Nape³nianie. 7. Przy³¹czenie do sieci Nie wolno wykonaæ bezpoœredniego pod³¹czenia do sieci wodoci¹gowej albo do zbiornika wody zasil¹jacego instalacjê domow¹ nawet poprzez zawór zwrotny bez specjalnej zgody lokalnej administracji wodnej. 8. Nape³nianie System mo e byæ nape³niony jedn¹ z poni s ych metod: a. ze zbiornika na wodê nie u ywanego do adnych innych celów, poprzez kulowy zawór na sta³e przy³¹czony bezpoœrednio do rury serwisowej i/lub rury dystrybucyjnej zimnej wody. Ciœnienie statyczne osiagalne ze zbiornika powinno byæ odpowiednie aby zapewniæ ¹dane wstêpne ciœnienie projektowe w systemie. Rura zimnego zasilania ze zbiornika powinna zawieraæ zawór zwrotny i zawór odcinajacy z automatycznym odpowietrznikiem przy³¹czonym pomiêdzy nimi; zawór odcinaj¹cy winien byæ przy³¹czony pomiêdzy systemem a odpowietrznikiem automatycznym. Zawór odcinaj¹cy mo e pozostawaæ otwarty w trakcie normalnego dzia³ania systemu, je eli jest wymagane automatyczne dope³nianie. b. poprzez samodzielny zespó³ zawieraj¹cy zbiornik, wspomagan¹ pompê ciœnieniow¹ (jezeli potrzeba) oraz, je eli trzeba, automatyczny zawór redukcyjny ciœnienia oraz ogranicznik przep³ywu. Zbiornik powinien byæ zasilany poprzez tymczasowe przy³¹cze od rury serwisowej lub rury dystrybucyjnej wody zimnej. Taki zespó³ moze byæ na stale przy³¹czony do systemu grzewczego aby zapewniæ ograniczone automatyczne przygotowanie wody. Jeœli tymczasowe przy³¹czenie jest zasiliane z rury serwisowej lub dystrybucyjnej która zasila tak e inne punkty czerpalne na ni szym poziomie, wówczas nale y zastosowaæ podwójny zawór przed punktem poboru wody. c. Poprzez tymczasowe przy³¹cze wê em elastycznym z kurka czerpalnego zasilanego z rury serwisowej pod ciœnieniem sieci wodoci¹gowej. Je eli ciœnienie sieci wodoci¹gowej jest nadmierne, wówczas nale y zastosowaæ zawór redukcyjny aby umo liwiæ nape³nianie. Nizej wymienione elementy powinny stanowiæ sta³¹, czeœæ systemu i winny byæ zamontow¹ne w wymienionym porz¹dku. Zawór odcinaj¹cy zgodny z wymaganiami normy (w¹ elastyczny od kurka czerpalnego powinien byæ przy³¹czony do tej armatury). kurek testowy zawór podwójny dopuszczonego typu. Starannie przep³ukaæ ca³y system zimn¹ wod¹, bez pompy na jej pozycji pracy. przy pompie zamontowanej, nape³niæ i odpowietrzyæ system dopóki wska nik ciœnienia nie zarejestruje 1.5 bara. Sprawdziæ szczelnoœæ. Sprawdziæ dzia³ania zaworu bezpieczeñstwa przez rêczne podniesienie ciœnienia wody dopóki zawór nie zadzia³a. Powinno to nast¹piæ w przedziale ± 0.3 bar od wielkoœci nastawionego na zaworze ciœnienia. Odpuszczaæ wodê z systemu dopóki nie osi¹gnie siê pocz¹tkowego projektowego ciœnienia systemu. Uruchomiæ kocio³, i ogrzewaæ system do chwili osi¹gniêcia maksymalnej temperatury pracy. Sprawdziæ czy nie ma przecieków. Wy³¹czyæ kocio³, po czym opró niæ system z wody, gdy jest jeszcze gor¹cy. Nape³niæ ponownie i odpowietrzyæ system. Ustawiæ ciœnienie robocze na ¹dan¹ wartoœæ. Ustalanie rozmiaru dla naczynia ekspansyjnego: Objêtoœæ naczynia ekspansyjnego (w litrach) zamontowanego w systemie zamkniêtym powinna byæ nie mniejsza ni ta, która jest podana w tabeli na nastêpnej stronie, pomno ona przez wspó³czynnik 0.8 (dla temperatury obiegu mniejszej ni 88 0 C). 14 Mexico Super CFA 3/40-3/80 - Instalacja

15 INSTALACJA 12. WYMAGANIA DLA UK DÓW ZAMKNIÊTYCH - KONTYNUACJA. Nastawa zaworu bezpieczeñstwa 3.0 bar 2.5 bar 2.0 bar Obci¹ enie naczynia i wstêpne ciœnienie w uk³adzie bar bar bar bar bar bar bar bar Ca³kowita pojemnoœæ wodna w systemie (litry) Objêtoœæ naczynia ekspansyjnego (litry) INSTALACJA Mno nik dla innych pojemnoœci systemu Mexico Super CFA 3/40-3/80 - Instalacja 15

16 INSTALACJA 13. WYMAGANIA MINIMALNE INSTALACJA Systemy ca³kowicie pompowane 1. Po³¹czenia odpowietrznika i zimnego zasilania do króæców wyp³ywu i powrotu kot³a musz¹ byæ wykonane zgodnie z opcjami podanymi w ramce Zak³ada siê, e kocio³ jest najwy szym punktem obiegu cyrkulacyjnego. 3. Pompa cyrkulacyjna jest umieszczona na wyp³ywie odleg³oœæ pionowa pomiêdzy pomp¹ a zbiornikiem ekspansyjnym/ zasilaj¹cym musi spe³niaæ minimalne wymogi producenta pompy, aby unikn¹æ kawitacji. Je eli te warunki nie s¹ spe³nione, nale y albo obni yæ pozycjê pompy, albo podnieœæ zbiornik ekspansyjny/zasilaj¹cy ponad minimalne wymagania podane przez Caradon Plumbing Limited. 4. Zak³ada siê e prêdkoœæ przep³ywu wody przez rury wyp³ywu / powrotu bêdzie mniejsza ni 1m/s, podczas gdy wydatek przep³ywu pompy jest ustawiony tak by zapewniæ temperaturê ró nicow¹ 11 C pomiêdzy wyp³ywem/powrotem kot³a przy projektowej mocy. 5. Te informacje s¹ podane jedynie jako wskazówki, i nie mog¹ uwzglêdniaæ nieustannych zmian wysokoœci statycznej powodowanej przez dzia³anie zaworów napêdzanych silnikami, pomp, itp. W razie w¹tpliwoœci proszê siê skonsultowaæ z Caradon Plumbing Limited. 16 Mexico Super CFA 3/40-3/80 - Instalacja

17 1. Dla ka dego z tych systemów u ywane s¹ oddzielne przy³¹cza powrotu i wyp³ywu. Wszystkie mo liwe konfiguracje pokazano w ramce 7 i Wy³¹cznie te pokazane mog¹ byæ zastosowane. 2. Schematyczny diagram orurowania oparty jest na za³o eniu, e u yto nie wiêcej ni 8 kolanek w pêtli grawitacyjnej, w³¹czaj¹c w to wejœcie do kot³a. 3. Dla ka dego dodatkowego kolanka ponad 8, wymiar R musi byæ zredukowany o 300 mm lub wymiar H zwiêkszony o 100 mm. 4. Jakakolwiek wartoœæ bêdzie wybrana dla wymiaru R, wartoœæ H musi byæ co najmniej taka jak na pokazanym diagramie. INSTALACJA 14. SYSTEMY GRAWITACYJNE C.W.U. I POMPOWANE SYSTEMY C.O. INSTALACJA (R) = (H) = pozioma odleg³oœæ pomiêdzy osi¹ pionow¹ zbiornika c.w.u. a przy³¹czami kot³a bêd¹cymi w u yciu mierzona wzd³u biegu rur. pionowa odleg³oœæ pomiêdzy szczytem kot³a i podstaw¹ zbiornika c.w.u. / SB Kocio³ Uwagi: a. Rury wyp³ywu i powrotu powinne wznosiæ siê pionowo w miejscu gdzie opuszczaj¹ kocio³ b. Rury poziome powinne biec PONAD poziomem sufitu i byæ tak krótkie jak to jest mo liwe. c. W celu unikniêcia mo liwoœci powstania zamków powietrznych MINIMALNE nachylenie rur powinno wynosiæ 25 mm na 1 mb. Je eli powy sze warunki nie mog¹ byæ spe³nione, wówczas nale y zastosowaæ pompowy. 15. POD CZENIE PRZEWODU KOMINOWEGO Pod³¹cz rurê spalinow¹ do wylotu spalin. Czop rury spalinowej i z³¹cze kielichowe powinno byæ uszczelnione sznurem z w³ókna szklanego, lub podobnym, i odpowiednim ogniotrwa³ym kitem. Uwagi: a. Je eli u yta jest rura z blachy stalowej, wówczas konieczne jest u ycie odpowiedniego elementu poœredniego. b. Aby u³atwiæ instalacjê i póÿniejsze roz³¹czenie zaleca siê u ycie z³¹cza wsuwanego lub dzielonego w pobli u z³¹cza wylotu spalin kot³a. c. Nale y zapewniæ aby przewód spalinowy bezpoœrednio nad kot³em bieg³ pionowo na odcinku minimum 2 m. Mexico Super CFA 3/40-3/80 - Instalacja 17

18 INSTALACJA 16. PO CZENIA ELEKTRYCZNE Ostrze enie: Urz¹dzenie musi byæ skutecznie uziemione. Wymagane jest zasilanie sieciowe 230V/50Hz i zabezpieczenie 3A. Sterowniki zewnêtrzne i okablowanie musi byæ odpowiednie dla podanego napiêcia zasilania. Przewody powinne posiadaæ izolacjê PVC minimum 3- warstwow¹, oraz minimalny przekrój 0.75 mm 2 (24 x 0.2mm) zgodnie z norm¹. INSTALACJA Przewody zewnêtrzne w stosunku do kot³a musz¹ byæ zgodne z norm¹ PN-92/E-05003/02 oraz lokalnymi przepisami elektrycznymi. Pod³¹czenie musi byæ wykonane w sposób który zapewni mo liwoœæ ca³kowitego odciêcia od sieci elektrycznej np. poprzez dwubiegunowy wy³¹cznik o wielkoœci przerwy miêdzy stykami minimum 3 mm, albo wtyczkê i gniazdo obs³uguj¹c¹ wy³¹cznie kocio³ i sterowniki systemu. Œrodki odciêcia urz¹dzenia od sieci musz¹ byæ w zasiêgu u ytkownika po zakoñczeniu instalacji (z wyj¹tkiem przypadku instalacji ³azienkowej dla kot³ów komunalnych, gdzie punkt przy³¹czenia do sieci MUSI znajdowaæ siê poza ³azienk¹). 17. PO CZENIA WEWNÊTRZNE Schematy ideowy i pogl¹dowy pokazane s¹ w ramce 18 i Wykrêæ œruby mocuj¹ce i wyci¹gnij pokrywê obudowy sterownika. 2. PrzeprowadŸ przewody elektryczne do obudowy i pod³¹cz do kostki ³¹czeniowej jak pokazano obok. Uwagi: a. Zabezpiecz ka dy przewód jednym z zacisków kablowych. b. Przewody przy³¹cza sieciowego musz¹ byæ wykonane tak, e w przypadku ich wysuniêcia siê z zakotwiczenia przewody pr¹dowe naprê ¹ siê wczeœniej ani eli przewód uziemiaj¹cy. Legenda: b niebieski bk czarny br br¹zowy r czerwony w bia³y gy szary y/g ó³tozielony 18. STEROWNIKI ZEWNÊTRZNE Po³¹czenia zewnêtrzne musz¹ byæ zgodne z przepisami normy PN 93/E-05009/53. Schematy po³¹czeñ pokazane w ramkach obejmuj¹ systemy najsposobniejsze do zastosowania z tym urz¹dzeniem. Dla wykonania po³¹czeñ zewnêtrznych sterowników, nale y korzystaæ z wytycznych producenta danego sterownika, w po³¹czeniu ze schematem pokazanym obok oraz w ramce 17. Trudnoœci w wykonaniu po³¹czeñ nie powinny powstaæ, pod warunkiem przestrzegania poni szych zaleceñ: 1. Sterowniki które w³¹czaj¹ i wy³¹czaj¹ system, np. wy³¹cznik czasowy, musz¹ byæ w³¹czone szeregowo w przewód fazowy zasilania kot³a. 2. Sterowniki które przejmuj¹ kontrolê nad funkcj¹ za³¹cz/ wy³¹cz sterownika kot³a, np. termostat mrozowy, musz¹ byæ w³¹czone szeregowo w przewód fazowy zasilania kot³a, a równolegle do sterowników których funkcje maj¹ przejmowaæ. Patrz ramka Je eli jest u ywany system fabryczny (gotowy), nale y stosowaæ siê do instrukcji wytwórcy. Porady odnoœnie modyfikacji w po³¹czeniach mog¹ byæ otrzymane od producentów danych elementów instalacji. Uwaga: Je eli nie stosuje siê zewnêtrznych sterowników, pompa cyrkulacyjna musi byæ w³¹czona do sterownika kot³a. 18 Mexico Super CFA 3/40-3/80 - Instalacja

19 INSTALACJA 19. SCHEMAT POGL DOWY Legenda: b niebieski bk czarny br br¹zowy r czerwony w bia³y gy szary y/g ó³tozielony INSTALACJA 20. ZAWÓR Z PO O ENIEM ŒRODKOWYM Uwagi: 1. Niektóre przewody uziemiaj¹ce ominiêto dla przejrzystoœci rysunku. Upewnij siê w trakcie ³¹czenia e w obwodzie uziemienia nie ma przerwy. 2. Numerowanie z³¹cz na termostacie jest zale ne od jego producenta. 3. To jest system w pe³ni automatyczny nale y ustawiæ termostat kot³a na maksimum. 4. Switchmaster Midi jest podobny w dzia³aniu, ale po³¹czenia ró ni¹ siê nieco; patrz literatura producenta. Legenda: b niebieski bk czarny br br¹zowy r czerwony or pomarañczowy w bia³y gy szary y/g ó³tozielony Mexico Super CFA 3/40-3/80 - Instalacja 19

20 INSTALACJA Uwagi: 1. Niektóre przewody uziemiaj¹ce ominiêto dla przejrzystoœci rysunku. Upewnij siê w trakcie ³¹czenia e w obwodzie uziemienia nie ma przerwy. 2. Numerowanie z³¹cz na termostacie jest zale ne od jego producenta. 3. To jest system w pe³ni automatyczny nale y ustawiæ termostat kot³a na maksimum. 4. Switchmaster Autozone posiada szare i pomarañczowe dodatkowe przewody prze³¹cznika, ale tylko przewód pomarañczowy musi byæ pod³¹czony do przewodu fazowego. INSTALACJA 21. ZAWORY ZAMYKANE DWOMA SPRÊ YNAMI wy³¹cznie systemy pompowane LEGENDA: b niebieski bk czarny br br¹zowy r czerwony or pomarañczowy w bia³y gy szary y/g ó³to/zielony 22. HONEYWELL Systemy grawitacyjne c.w.u. i pompowane c.o. Uwagi: 1. Niektóre przewody uziemiaj¹ce ominiêto dla przejrzystoœci rysunku. Upewnij siê w trakcie ³¹czenia e w obwodzie uziemienia nie ma przerwy. 2. Numerowanie z³¹cz na termostacie jest zale ne od jego producenta. LEGENDA: b niebieski br br¹zowy r czerwony or pomarañczowy w bia³y gy szary g/y zielony/ ó³to HW c.w.u. CH c.o. N przewód neutralny 20 Mexico Super CFA 3/40-3/80 - Instalacja

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1

PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1 PARAMETRY TECHNICZNE Zakres mocy cieplnej Rodzaje paliwa Maksymalne cisnienie gazu mierzone na króæcu pomiarowym Ciœnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo