II PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY I ETAPU STANU 0 TOM CZĘŚĆ REWIZJA EGZ. temat tytuł opracowania. i nazwa obiektu. nr tomu. części.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II 1.1-1 PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY I ETAPU STANU 0 TOM CZĘŚĆ REWIZJA EGZ. temat tytuł opracowania. i nazwa obiektu. nr tomu. części."

Transkrypt

1 temat tytuł opracowania i nazwa obiektu nr tomu i części nazwa części PROJEKT WYKONAWCZY I ETAPU STANU 0 Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Gdańsk ul. Smoluchowskiego, dz. nr: 1/1, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/22, 1/23, 5/1, 5/2, obr. 066 oraz dz. nr 678/1 obr. 055 TOM CZĘŚĆ REWIZJA EGZ. II PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY I ETAPU STANU 0 Inwestor: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. M.Skłodowskiej-Curie 3a, tel Jednostka projektowa wykonawca projektu ARCH - DECO Sp z o.o. ul. Starowiejska Gdynia tel Imię i nazwisko projektanta Specjalność i zakres Nr uprawnień Data i podpis mgr inż. arch. Zbigniew Reszka Architektura 1938 / Gd / 84 mgr. arch. Michał Baryżewski mgr inż. arch. Michał Afeltowicz PO/KK/131/2006 mgr inż. arch. Michalina Giżycka mgr inż. arch Bartłomiej Rożeński mgr inż. arch. Marek Jaworski Imię i nazwisko sprawdzającego Specjalność Nr uprawnień Data i podpis mgr inż.arch. Stefan Ciecholewski Architektura 314 / Gd / 74 Data opracowania Maj

2 I II ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część opisowa do projektu wykonawczego architektury stanu 0, etapu I Część rysunkowa do projektu zagospodarowania terenu Nr rys. Nazwa rysunku Skala A1 Sytuacja 1: 500 A2 Rzut poziomu -1 1: 200 A3 Przekrój N-N przez płytę fundamentową na styku budynku nr 22 1;50 A4 Przekrój przez płytę fundamentową na styku budynku nr 22 1;50 A5 Przekrój R-R przez płytę fundamentową na styku budynku nr 22 1;50 A6 Przekrój 13-13, ZA-ZA, X-X przez płytę fundamentową w części D 1;50 A7 Przekrój ZB-ZB, Z-Z, W-W, U'-U' przez szacht wentylacyjny w części D 1;50 A8 Przekrój B'-B' przez płytę fundamentową przy budynku nr 27 1;50 A9 Przekrój C'-C' przez płytę fundamentową przy budynku nr 27 1;50 A10 Przekrój G'-G' przez płytę fundamentową przy budynku nr 27 1;50 A11 Przekrój I-I przez płytę fundamentową przy budynku nr 27 1;50 A12 Przekrój J-J przez płytę fundamentową przy budynku nr 27 1;50 A13 Przekrój przez płytę fundamentową w części B 1;50 A14 Przekrój 0b-0b przez płytę fundamentową w części B 1;50 A15 Przekrój K01-K01 przez klatkę schodową K01 1;50 A16 Przekrój K01'-K01' przez wejście do budynku przy klatce K01 1;50 A17 Przekrój K02-K02 przez klatkę schodową K02 1;50 A18 Przekrój K03-K03 przez klatkę schodową K03 1;50 A19 Przekrój K04-K04 przez klatkę schodową K04 1;50 A20 Przekrój K05-K05 przez klatkę schodową K05 1;50 A21 Przekrój K06-K06 przez klatkę schodową K06 1;50 A22 Przekrój K07-K07 przez klatkę schodową K07 1;50 A23 Przekrój przez bramę wazdową do garażu 1;50 A24 Przekrój przez rampę zjazdową do garażu 1;50 A25 Przekrój przez kanał przełazowy 1;50 A26 Przekrój T-T przez kanał przełazowy 1;50 A27 Przekrój Ia-Ia przez płytą fundamentową w części C 1;50 A28 Detal uszczelnienia dylatacji 1;50 A29 Przekrój III-III 1;50 A30 Przekrój szachtu windowego W1 i W2 1;50 A31 Przekrój szachtu windowego W3 i W4 1;50 2

3 CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot i zakres opracowania 1.1 Opis ogólny budynku Budynek CMN zaprojektowano w technologii żelbetowej monolitycznej z elementami prefabrykowanymi. Przyjęto układ płytowo słupowy ze stropami grzybkowymi, usztywniony przestrzennie pionami komunikacyjnymi. Typowa rozpiętość siatki słupów wynosi 7,6 x 7,6 m. Lokalnie, w miejscu w których występują większe rozpiętości (nad drogą wewnętrzną pomiędzy osiami T-U oraz w obrębie wejścia głównego do budynku pomiędzy osiami 10-11) zastosowano prefabrykowane sprężone płyty kanałowe. Budynek składa się z 4 niezależnych segmentów (A,B,C,D), które dodatkowo podzielono na mniejsze sekcje dylatacyjne ( A1-A3 i C1-C3). Ze względu na istniejącą w obrębie projektowanej sekcji A istniejącą zabudowę (budynki nr 22,26,32) przewiduje się etapowanie budowy. W skład I etapu wchodzi sekcja dylatacyjna B, C i D oraz kanał technologiczny wzdłuż krótszego boku sekcji A. Po wyburzeniu istniejących budynków wykonana zostanie pozostała część projektowanego budynku. Zakres prac stanu 0 Etapu I obejmuje wykonanie : Lp. Zakres prac dokumentacja 1.1. Wycinki zieleni kolidującej z planowaną inwestycją Projekt zieleni i małej architektury. Inwentaryzacja zieleni decyzja o wycince 1.2. Rozbiórek istniejących podziemnych kanałów instalacyjnych kolidujących z planowaną inwestycją oraz wykonanie zamurowań i izolacji do pozostawionych w gruncie fragmentów kanałów 1.4. Wzmocnienia fundamentów istniejących budynków nr 27 oraz 22 wg projektu konstrukcyjnego Rozbiórki i budowa uzbrojenia terenu etapu 0 proj. wykonawczy architektury stanu 0 I Etapu projekt konstrukcji stanu 0, 1 Etapu wg projektów zagospodarowania terenu etapu 0 wyszczególnionych w pkt Niwelacja terenu Projekt robót ziemnych Etapu 0 PW Stanu 0 Etapu I 1.6 Budowa żelbetowego kanału instalacyjnego ( przy osiach T / 1-15) w obudowie ze ścianek szczelnych Larsen PW Stanu 0 Etapu I 1.7 Przebudowa sieci cieplnej zasilającej budynek CMI i Zabezpieczenia wykopu za pomocą palisady CFA oraz ścianek Larsena -wg projektu konstrukcyjnego do poziomów min.50cm poniżej docelowego ukształtowania terenu PW sieci cieplnych t.i cz. IV.3 PW Stanu 0 Etapu I architektura i konstrukcja 3

4 1.9 wykopów PW Stanu 0 Etapu I architektura i konstrukcja Projekt robót ziemnych Etapu "Stanu 0" I Etapu budynku PW Stanu 0 Etapu I t.ii cz.1.1 architektura PW Stanu 0 Etapu I t.ii cz.iii konstrukcja PW Stanu 0 Etapu I t.ii cz.iv proj. installacji podposadzkowych PW Stanu 0 Etapu I t.ii cz. V proj. installacji odgromowej 1.11 Zasypanie przestrzeni między ścianą i obudową wykopu i niwelacji terenu dla etapu 0 PW Stanu 0 Etapu I architektura i konstrukcja Projekt robót ziemnych Etapu 0 2. Dokumentacja związana Projekt wykonawczy architektoniczny stanu 0 Etapu I budynku CMN należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi: tom Część Nazwa projektu I III Roboty ziemne dla realizacji etapu 0 I IV.1 Projekt przyłącza kan. sanitarnych oraz wewnętrznych sieci wod-kan I IV.2 Projekt wewn. sieci kanalizacji deszczowych I IV.3 Projekt przebudowy sieci cieplnych zasilającej budynek CMI i 27 I IV.4 projekt przebudowy zewn. instalacji gazu do budynku 27 I V.1 Projekt zagospodarowania terenu - część elektroenergetyczna I VI.1 Etap 0 przebudowa sieci telekomunikacyjnych kolidujących z budową CMN w I Etapie I VI.2 Etap 0 przebudowa sieci telekomunikacyjnych TASK II III Projekt konstrukcji stanu 0 Etapu I II IV Projekt instalacji podposadzkowych II V Projekt instalacji odgromowej Wykonawca powinien zapoznać się z następującymi dokumentacją lp Nazwa 1 Projekt budowlany budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku wraz z łącznikami naziemnymi do budynków istniejących, z budową i rozbudową infrastruktury technicznej : dróg wewnętrznych (bez zmiany wjazdów), parkingów, urządzeń budowlanych, murów oporowych 2 Informacja BIOZ 3. Dokumentacja geologiczno - Inżynieryjną opracowaną przez f-mę Fundament w 2015r 4. Dokumentacja powykonawczą budynku nr Mapą do celów projektowych 6. Wielobranżową dokumentacją wykonawczą zagospodarowania terenu dla I i II Etapu. oraz wykonać niezbędne prace inwentaryzacyjne zagospodarowania terenu w zakresie istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu sąsiadujących z realizowanym obiektem. 3. Rozbiórki Projektuje się następujące rozbiórki 3.1 Rozbiórki nawierzchni utwardzonych: drogi dwujezdniowej, krawężników, chodników w obrębie realizowanego budynku stanu 0 - rozbiórki nawierzchni uwzględnione w dokumentacji ( przedmiarach i specyfikacjach) branży drogowej 3.2 Rozbiórki opraw oświetleniowych - wg projektu brany elektrycznej 3.2. Rozbiórki istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowanym budynkiem - wg projektów zagospodarowania terenu stanu Rozbiórki istniejących podziemnych kanałów instalacyjnych kolidujących z planowaną inwestycją oraz wykonanie zamurowań i izolacji do pozostawionych w gruncie fragmentów kanałów - zgodnie z opisem oraz rys. A1 projektu wykonawczego architektury. 4

5 Kanały o powierzchni całkowitej 350m2, kubaturze brutto 875m3 Ściany zewnętrzne murowane gr 52cm, strop żelbetowy gr 15-20cm, posadzka betonowa, wyłazy zewnętrzne żelbetowe. Kanały o wymiarach w świetle przejścia: szerokość 1,3-2m, wysokość 2,1m Po wykonaniu rozbiórek otwarte wejścia do kanałów: - od strony budynku nr 27, - od strony istniejącego kanału między budynkami 22 i 26 - od strony budynku nr 6 zamurować bloczkami betonowymi gr.25cm, zaizolować izolacją bitumiczną np. Deitermnann Superflex 10 lub równoważną + płytą XPS gr 10cm + folią kubełkową 4. Zabezpieczenie istniejących budynków nr 27 i 22 Istniejące budynki nr 27 i 22 przeznaczone są do zabezpieczenia przed realizacją budynku CMN. w związku z koniecznością zapewnienia stateczności istniejącego budynku nr 27 należy dodatkowo wykonać podbicie fundamentów w postaci pali iniekcyjnych jet grouting. Zasięg podbicia pokazano na rysunku K1.1 i K1.2. Powyższe zabezpieczenie istniejących fundamentów wynika ze znacznej różnicy posadowienia budynków (poziom posadowienia istniejącego budynku nr 27 w zależności od części wynosi 38,65m.n.p.m. oraz 39,45 m.n.p.m.; budynek projektowany - 31,75 m.n.p.m.) oraz możliwego przemieszczenia korony palisady po wykonaniu wykopu. od strony istniejącego budynku nr 22 zabezpieczenie wykopu wykonać w postaci podbicia istniejących fundamentów w technologii jet grouting. Dodatkowo należy zastosować kotwy gruntowe. Po wykonaniu wykopu pod II etap inwestycji, projektowane zabezpieczenie należy wyburzyć. Pomiędzy budynkami nr 22 i 26 zastosować ściankę szczelną z profili stalowych (kotwiona kotwami gruntowymi). Zabezpieczenie wykonać metodą statycznego wciskania i pozostawić do czasu planowanej rozbiórki wyżej wymienionych budynków oraz wykonania wykopu pod II etap inwestycji. W trakcie wykonywania prac budowlanych należy stale prowadzić monitoring geodezyjny odkształcenia ścian i osiadania budynków istniejących nr 22 i 27 oraz kontrolować rozwarcie istniejących rys w ścianach zewnętrznych poprzez przyklejenie szklanych płytek - plomb. Przy jakichkolwiek przemieszczeniach przerwać prace i poinformować projektanta oraz w razie potrzeby wykonać bezzwłocznie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych zagrażających bezpieczeństwu ludzi i pozostałej części obiektu. 5. Zabezpieczenie wykopu Kanał technologiczny zabezpieczenie wkopu w postaci palisady z pali wierconych CFA o średnicy fi 600 mm (długość 7-11m) w rozstawie co 70cm. Pale wykonać z betonu C30/37 (B37) zbrojonego spawanym koszem zbrojeniowym ze stali A-IIIN (RB500W). Palisadę zwieńczyć oczepem o wymiarach 50x60cm zbrojonym z betonu C30/37 (B37). Górę oczepu wykonać 50cm poniżej projektowanego poziomu terenu. W miejscu styku palisady ze ścianą budynku, powierzchnię palisady wyrównać betonem natryskowym oraz wykonać izolację pionową zgodnie z wytycznymi architektonicznymi. Izolację ściany połączyć z izolacją płyty fundamentowej. tymczasowe zabezpieczenie w postaci ścianki szczelnej z profili stalowych. Zabezpieczenie wykonać metodą statycznego wciskania. W górnej płaszczyźnie ścianki zastosować rozpory z profili stalowych. Zasięg poszczególnych typów zabezpieczenia wykopu pokazano na rysunkach K1.1 - K1.3. Przekroje charakterystyczne przez zabezpieczenie wykopu pokazano na rysunkach K.1.7-K.1.9 Sekcja B i C zabezpieczenie wykopu od strony wschodniej i południowej (sekcja C) wykonać z palisady z pali wierconych CFA o średnicy fi 600 mm (długość 10,5-14m) w rozstawie co 70cm, kotwionej kotwami gruntowymi. Pale wykonać z betonu C30/37 (B37) zbrojonego spawanym koszem zbrojeniowym ze stali A-IIIN (RB 500W). Palisadę zwieńczyć oczepem o wymiarach 5

6 50x60cm zbrojonym z betonu C30/37 (B37). Górę oczepu wykonać 50cm poniżej projektowanego poziomu terenu. W miejscu styku palisady ze ścianą budynku, powierzchnię palisady wyrównać betonem natryskowym oraz wykonać izolację pionową zgodnie z wytycznymi architektonicznymi. Izolację ściany połączyć z izolacją płyty fundamentowej. od strony zachodniej tymczasowe zabezpieczenie w postaci ścianki szczelnej z profili stalowych kotwionych kotwami gruntowymi. Zabezpieczenie wykonać metodą statycznego wciskania. od strony istniejącego budynku nr 27 należy wykonać palisadę z pali wierconych CFA o średnicy fi 800 mm (długość 11-14,5m) w rozstawie co 90cm kotwionej kotwami gruntowymi. Pale wykonać z betonu C30/37 (B37) zbrojonego spawanym koszem zbrojeniowym ze stali A- IIIN (RB 500W). Palisadę zwieńczyć oczepem o wymiarach 50x80cm zbrojonym z betonu C30/37 (B37). Górę oczepu wykonać 50cm poniżej projektowanego poziomu terenu. W miejscu styku palisady ze ścianą budynku, powierzchnię palisady wyrównać betonem natryskowym oraz wykonać izolację pionową zgodnie z wytycznymi architektonicznymi. Izolację ściany połączyć z izolacją płyty fundamentowej. Zasięg poszczególnych typów zabezpieczenia wykopu pokazano na rysunkach K1.1 - K1.3. Przekroje charakterystyczne przez zabezpieczenie wykopu pokazano na rysunkach K.1.7-K.1.9 Sekcja D zabezpieczenie wykopu w postaci palisady z pali wierconych CFA o średnicy fi 500 mm (długość 9,5-11m) w rozstawie co 60cm kotwionej kotwami gruntowymi. Pale wykonać z betonu C30/37 (B37) zbrojonego spawanym koszem zbrojeniowym ze stali A-IIIN (RB 500W). Palisadę zwieńczyć oczepem o wymiarach 50x50cm zbrojonym z betonu C30/37 (B37). Górę oczepu wykonać 50cm poniżej projektowanego poziomu terenu. W miejscu styku palisady ze ścianą budynku, powierzchnię palisady wyrównać betonem natryskowym oraz wykonać izolację pionową. Izolację ściany połączyć z izolacją płyty fundamentowej. tymczasowe zabezpieczenie w postaci ścianki szczelnej z profili stalowych kotwionej kotwami gruntowymi. Zabezpieczenie wykonać metodą statycznego wciskania. Zasięg poszczególnych typów zabezpieczenia wykopu pokazano na rysunkach K1.1 - K1.3. Przekroje charakterystyczne przez zabezpieczenie wykopu pokazano na rysunkach K.1.7-K.1.9 Zabezpieczenie wykopów wykonać z uwzględnieniem lokalizacji istniejących i projektowanych sieci i przyłączy uzbrojenia terenu. Na czas realizacji wykonawca robót powinien przewidzieć odwodnienie wykopów. 6. Projektowane izolacje 6.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe części podziemnej budynku. Projektuje sie wykonanie izolacji części podziemnej budynku za pomocą elastycznego, arkuszowego systemu izolacyjnego, układanego bezpośrednio przed pracami zbrojarskimi i betoniarskimi. W trakcie układania i twardnienia mieszanki betonowej system trwale łączący się z betonem w pełni przylegając do izolowanej konstrukcji i tworząc wodoodporną oraz wodoszczelną barierę. Głównym składnikiem systemu jest trzywarstwowa membrana izolacyjna wykonana na osnowie z poliolefiny (FPO) z ułożonymi w formie siatki ścieżkami specjalnego kleju i warstwą polipropylenowej włókniny. System odporny na zastoinową i zanieczyszczoną wodę gruntową w tym zawierającą chlorki lub/i siarczany oraz inne występujące naturalnie w wodzie i gruncie związki chemiczne. Pełne przyleganie sytemu do konstrukcji opiera się na mechanizmie przyklejenia kontaktowego betonu do ścieżek klejowych i poprzez przesycenie włókniny. Zapobiega to migracji wody i wilgoci pomiędzy betonem a izolacją i eliminuje przecieki do wnętrza konstrukcji. System nie wymaga zgrzewania, łączenie podłużne odbywa się na specjalnie przygotowane zakłady klejone, styki poprzeczne i związane z obróbkami łączy się za pomocą systemowych taśm samoprzylepnych Przykładowy referencyjny system : np: SikaProof A (P) -05 Sika AG lub równoważny 6

7 Składniki systemu Membrany powinny być łączone są za pomocą samoprzylepnych taśm będących jej integralną częścią. Membrana: np. SikaProof A -05 lub równoważna ( ściany i płyta fundamentowa) oraz SikaProof P lub równoważna strop w części podziemnej. Taśmy : samoprzylepna taśma na bazie butylenu dla zakładów od strony wewnętrznej, szerokości 150 mm np: SikaProof Tape-150 lub równoważna samoprzylepna taśma na bazie butylenu dla zakładów od strony zewnętrznej, szerokości 150 mm - np: SikaProof ExTape-150 lub równoważna Akcesoria: arkusz obrzeżowy/narożnikowy szer. 1,0 m np: SikaProof A -08 /-12lub równoważny taśma zewnętrzna- np: SikaProof Patch-200 lub równoważna arkusze z blachy - np: SikaProof Metalsheet lub równoważna taśma do mocowania detali - np: SikaProof FixTape-50 lub równoważna Profil krawędziowy np: SikaProof A- Edge lub równoważny Dane techniczne. Materiały. Osnowa Membrany FPO elastyczna poliolefina Klej ułożony we wzór siatki PO - poliolefina Włóknina PP - polipropylenowa Prostolinijność 50 mm / 10 EN Gęstość 0,8 kg/m2 EN (-5 /+10%) Grubość Całkowita grubość 1,10 mm EN Grubość membrany 0,5 mm Odchyłka (-5 /+10%) Wodoszczelność spełnia wg EN 1928 B (24h/60kPa) Odporność na uderzenia 150 mm EN Trwałość wodoszczelności spełnia wg EN 1847(28d/+23 C) w agresywnym środowisku Odporność na starzenie spełnia wg EN 1928 B (24h/60kPa) Przyspieszone starzenie spełnia wg EN 1847(28d/+23 C) w środowisku alkaicznym wytrzymałość na rozciąganie spełnia wg EN 1928 B (24h/60kPa) Wytrzymałość na rozerwanie 275 N EN N /50 mm EN Wytrzymałość złącza Wytrzymałość na rozciąganie 250 N /50 mm EN Wydłużenie 300 % EN Dyfuzja pary 0,75-0,95 g/m 2 x 24h EN 1931 (+23 C/75% r.h.) µ Wytrzymałość na obciążenie stat. 20 kg EN (Method B, 24h/20kg) Reakcja na ogień Klasa E EN ISO Dostawa, przechowywanie, obsługa. Wszystkie materiały muszą być dostarczone w oryginalnym i nieotwartym opakowaniu z oznaczeniem producenta, nazwą, etykietami identyfikującymi produkt i numerami partii. Uszkodzony materiał lub opakowania muszą być bezzwłocznie usunięte z budowy. Materiały powinny być właściwie przechowywane na miejscu budowy, chronione przed deszczem, mrozem i zbyt wysoką temperaturą aż do czasu użycia. Materiały powinne byc przechowywane w oryginalnych, nieotwartych, nieuszkodzonych opakowaniach, w pozycji poziomej, w suchych pomieszczeniach w temperaturze pomiędzy +5 C do +30 C. Nie mog ą być narażane na bezpośredni kontakt ze światłem słonecznym, deszczem śniegiem,lodem, etc. Podczas magazynowania i transportu palety nie mogą być piętrowane. Zapewnienie jakości. System hydroizolacji powinien być oznaczony znakiem CE zgodnie z normą EN Wykonawca powinien zapewniać wykwalifikowany personel, który będzie stosował się do zaleceń podanych przez producenta ( doradców technicznych producenta). 7

8 Gwarancja: Dziesięć (10) lat gwarancji na materiały systemu Niezależna ocena Świadectwa badań z niezależnego i akredytowanego instytutu badań dla: - Bocznej migracji wody w przypadku uszkodzenia membrany. - Samoprzylepnej taśmy. - Szczegółów złączą z taśmami. - Uszczelnienia elementów okrągłych, takich jak rury, pale, otwory po ściągach. Ograniczenia. Minimalna zalecana temperatura podłoża co najmniej 5 C (41 F). Dla temperatur instalacji poniżej 5 C (41 F), samoprzylepne paski i ta śmy powinny być podgrzane. Czas ekspozycji na warunki zewn. dla systemu powinien być nie dłuższy niż 180 dni w temperaturze 20 C) i 90 dni w temperaturze 35 C ). BHP Do obsługi i stosowania brak specjalnych wymagań ze strony przepisów dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Trwałość. Szczegółowy raport dotyczący trwałości musi być dostarczony przez producenta membrany. Montaż Przygotowanie podłoża Podłoże pod membranę musi posiadać wystarczającą stabilność, aby uniknąć przemieszczania podczas prowadzenia prac budowlanych.gładka, jednolita i czysta powierzchnia podłoża jest niezbędna, aby zapobiec uszkodzeniom. Każda luka powyżej 13 mm, powinna być wypełniona materiałem o odpowiedniej wytrzymałości w celu wsparcia membrany. Podłoże powinno być niezabłocone i pozbawione nierównych ostrych krawędzi. Podłoże może być wilgotne słabo mokre lecz należy unikać zastoisk wody. Ogólny sposób instalacji. Prawidłowe przygotowanie podłoża zgodnie z zaleceniami producenta 1. ułożenie profili krawędziowych po całym obwodzie. 2. Uformowanie narożników również wykorzystując arkusze profili krawędziowych, sklejenie ich za pomocą zewnętrznych oraz wewnętrznych taśm systemowych 3. Rozłożenie membrany na poziomych/pionowych powierzchniach używając 1,0 lub 2,0m arkuszy membrany, sklej połączenia wzdłużne za pomocą samoprzylepnych taśm wbudowanych w membranę, zakłady w połączeniach poprzecznych uzyskuje się poprzez sklejenie membrany z wykorzystaniem zewnętrznych oraz wewnętrznych taśm systemowych. 4. Wykonanie obróbek, takie jak przejścia rur, połączenia szybów, obniżenia płyty, głowice pali, dylatacje i zakotwienia deskowań za pomocą odpowiednich akcesoriów systemu 5. Sprawdzenie wszystkich połączeń,,zakładów, obróbek pod kątem ich prawidłowego sklejenia za pomocą taśm systemowych ( zewnętrznych i wewnętrznych) 6. Po zakończeniu prac związanych z układaniem systemu, ułożenie zbrojenia i wylanie betonu 7. Po usunięciu szalunków uszczelnienie wszelkich uszkodzeń membrany oraz połączeń roboczych od strony zewnętrznej wykorzystując taśmy np. SikaProof Patch-200, Sikadur Combiflex SG lub równoważnych 8. Obsypanie ścian zabezpieczając membranę przed uszkodzeniem mechanicznym. Sposób sklejania połączeń. - Sprawdzenie czy podłoże oraz membrana są czyste i pozbawione zanieczyszczeń. - Założenie samoprzylepnej taśmy na tak aby uzyskać zakład szerokości od 90 mm do 100 mm. - Rozprostowanie końcówek i przycięcie ich przynajmniej 50mm. - Zdjęcie folii zabezpieczającej samoprzylepnej taśmy, dociśnięcie membrany za pomocą wałka. - Dla połączeń poprzecznych stosować wewnętrzne oraz zewnętrzne taśmy systemowe. Taśmy umieścić centralnie formując zakład membrany i mocno docisnąć za pomocą wałka, by stworzyć trwałe wodoszczelne połączenie Izolacje przejść instalacyjnych Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody zewnętrzne wykonać jako szczelne 8

9 za pomocą szczelnych przepustów systemowych - zgodnie z dokumentacja branżową Przejście instalacje od strony zewnętrznej zaizolować dodatkowo za pomocą systemu z modyfikowanej, elastycznej, wodoszczelnej taśmy z poliolefin (FPO) o zwiększonej przyczepności oraz kleju np: system Sikadur Combiflex SG lub równoważny. 6.3 Izolacje szczelin dylatacyjnych, konstrukcyjnych, przerw roboczych Szczeliny dylatacyjne ścian i płyty fundamentowej uszczelnić za pomocą taśmy zewnętrznej np: Sika Waterbar DF24 lub równoważnej oraz wewnętrznej np: Sika waterbar D19 lub równoważnej Dylatacje stropów znajdujących się pod ziemią uszczelnić za pomocą systemu składającego się z elastycznej, wodoszczelnej taśmy z poliolefin (FPO) i kleju np. Sikadur Combiflex System lub równoważnego. Przerwy robocze ( w tym zakończenie etapu 0) uszczelnić za pomocą taśm dylatacyjnych zewnętrznych np: Sika Waterbar AF 24 lub równoważnej Izolacje termiczne przegród podziemnych. Izolacje przegród zewnętrznych w części podziemnej budynku polistyrenem ekstrudowanym XPS o λ< 0,03 W/m2K i gr 15cm, zabezpieczonego od zewnętrz folią kubełkową. Mocowanie izolacji termicznej w sposób zalecany przez producenta izolacji przeciwwodnej poprzez klejenie ( nie mocować mechanicznie) 7. Uwagi końcowe - wszystkie wymiary każdorazowo, przed rozpoczęciem robót sprawdzić na budowie i w razie niezgodności skontaktować się z projektantem Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszelkie niezgodności, zapytania i uwagi zgłaszać przed rozpoczęciem robót. - Należy stosować materiały najwyższej jakości, kolorystykę, fakturę i formę materiałów stosować wg projektu wnętrz oraz uzgodnić z generalnym projektantem - materiały wymienione w projekcie są materiałami przykładowymi i mogą zostać zamienione pod warunkiem posiadania takich samych ( równoważnych) lub nie gorszych parametrów. Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty PZH i p.poż oraz muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, - Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. opracował mgr inz arch. Michał Afeltowicz 9

KARTA INFORMACYJNA SikaProof A

KARTA INFORMACYJNA SikaProof A KARTA INFORMACYJNA Membrana hydroizolacyjna na bazie elastycznych poliolefin, przyklejana całą powierzchnią, do izolacji fundamentów i innych konstrukcji podziemnych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE to elastyczny,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

: ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk. Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk

: ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk. Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk Obiekt : Budynki Wydziału Chemicznego POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Adres : ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk Tytuł : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY TEL.: (32) 67 15 661-2; FAX. (32) 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007 PROJEKT WYKONAWCZY NR 01.462.15.01 Tytuł opracowania GARAŻ O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ (szerokość

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO Inwestor: Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A 26 220 Stąporków Lokalizacja: Krasna Działka nr geod.119/5 Autor opracowania Nr uprawnień Specjalność Data

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

Construction. SikaProof A-08 Edge, A-12 Edge

Construction. SikaProof A-08 Edge, A-12 Edge Karta Informacyjna Wydanie 19/12/2012 Nr identyfikacyjny: 02 07 04 10 300 0 000002 SikaProof A Edge SikaProof A-08 Edge, A-12 Edge Membrana hydroizolacyjna na bazie elastycznych poliolefin, przyklejana

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

SikaProof A Technologia i systemy

SikaProof A Technologia i systemy SikaProof A Technologia i systemy System izolacji przeciwwodnej trwale i szczelnie przylegającej do konstrukcji podziemnej. Co to jest SikaProof A? SikaProof A - zasada działania. Gdzie może być stosowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XIII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory użytkowe obiektu, jego trwałość jak również na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

TOM II. PROJEKT BUDOWLANY pawilonów handlowych szt.30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA: KONSTRUKCJA

TOM II. PROJEKT BUDOWLANY pawilonów handlowych szt.30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA: KONSTRUKCJA TOM II PROJEKT BUDOWLANY pawilonów handlowych szt.30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA: KONSTRUKCJA Inwestor pełnomocnik: Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ STAN 0. Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego TOM II CZĘŚĆ V.1

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ STAN 0. Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego TOM II CZĘŚĆ V.1 temat tytuł opracowania i nazwa obiektu nr tomu i części PROJEKT WYKONAWCZY Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Gdańsk ul. Smoluchowskiego, dz. nr: 1/1, 1/15, 1/16, 1/17,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl.

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl. Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA KONSTRUKCJA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Opis elementów konstrukcyjnych 4. Uwagi wykonawczo montaŝowe 5. Obliczenia nadproŝa 6. Uwagi końcowe II.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 2 5. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inż. Hubert Kłubowicz ul. Konwaliowa 8 19-300 Ełk tel. 606-143-968; email: kbi-projekty@wp.

PROJEKT BUDOWLANY. KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inż. Hubert Kłubowicz ul. Konwaliowa 8 19-300 Ełk tel. 606-143-968; email: kbi-projekty@wp. KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inż. Hubert Kłubowicz ul. Konwaliowa 8 19-300 Ełk tel. 606-143-968; email: kbi-projekty@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA OBIEKT: MODERNIZACJA SCHODÓW

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE Nr projektu: 34735 Inwestor: ASE Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 6 Nr arch. Biura: 08238 Stadium: PW Przedsięwzięcie: Projekt wykonawczy konstrukcji stalowych i żelbetowych Budynku biurowego Centrum

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone W P A - w i l i s o w s k i p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a m g r i n ż. a r c h. W i t o l d W i l i s o w s k i 5 2-3 4 0 W r o c ł a w, u l. G o l e s z a n 1 9 / 5 t e l. : ( + 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Chodnik TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach INWESTOR : Gmina Miasto Siemiatycze Projektant Podpis

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT KORTÓW TENISOWYCH - WOSZK ZAKOPANE ( JW 3526 ) - etap II

Przedmiar robót. REMONT KORTÓW TENISOWYCH - WOSZK ZAKOPANE ( JW 3526 ) - etap II Przedmiar robót Budowa: Korty tenisowe zewnętrzne Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4 Nazwa i kod CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych Inwestor: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Budowa zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50 + dla osób w wieku senioralnym

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA BULWARU XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU

REWITALIZACJA BULWARU XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU REWITALIZACJA BULWARU XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU ZADANIE 3 PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY PL. POLSKIM OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR BIURO PROJEKTOWE: BULWAR XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU ZADANIE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych KONSTRUKTOR inŝ. Rajmund Scheffler ul. Brodzińskiego 15 33-100 Tarnów PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: ADRES: INWESTOR: Projekt dostosowania budynku do

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2015 / WERSJA 1 / SIKA SERVICES AG / HANS JOERG STICH

STYCZEŃ 2015 / WERSJA 1 / SIKA SERVICES AG / HANS JOERG STICH ZALECENIA STOSOWANIA Dwuwarstwowe systemy membran arkuszowych Sikaplan WP 1100 do izolacji przeciwwodnej konstrukcji podziemnych: Próżniowe badanie szczelności STYCZEŃ 2015 / WERSJA 1 / SIKA SERVICES AG

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

/nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/

/nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ /nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ Przebudowa mostu drogowego przez ciek Sumina w ciągu drogi powiatowej nr 5025S (km 0+200) ul. Dworcowa w m. Lyski Opracował:.. /miejscowość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M.

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M. egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA ADRES INWESTYCJI OBIEKT INWESTOR KOD CPV JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ I CIĄGU PIESZEGO PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 224 KM 46+701,50 46+825,40 W

Bardziej szczegółowo

Autor projektu Specjalność

Autor projektu Specjalność Inwestycja budowlana Obiekt budowlany Adres obiektu Inwestor Rodzaj projektu Branża Przebudowa schodów, tarasu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych Schody zewnętrzne, taras i podjazd dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Norweskiej w Bydgoszczy EGZ.:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Norweskiej w Bydgoszczy EGZ.: EGZ.: D1 STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NAZWA INWESTYCJI: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz Kulczyk Projekty

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Data edycji Data wprowadzenia rewizji czerwiec 2014 Lp. Wyszczególnienie Nr rys. Rewizja 1. Metryka projektu 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Dokumenty formalno prawne - Techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Wojcieszyn gm. Nowogard w technologii powierzchniowego utrwalenia

Bardziej szczegółowo

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa Zamierzenie budowlane Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00 oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny SPIS TREŚCI I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis stanu projektowanego 5. Materiały budowlane 6. Prace związane z rozbiórką 7. Normy budowlane

Bardziej szczegółowo

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY. BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt :

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY. BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt : PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt : REMONT CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH TRYBUN NA STADIONIE ŻUŻLOWYM W OSTROWIE WLKP. - SEKTOR GOŚCI OSTRÓW WIELKOPOLSKI, STADION ŻUŻLOWY PRZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH BASENY POLIESTROWE

OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH BASENY POLIESTROWE OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH BASENY POLIESTROWE OPIS TECHNICZNY 1. PRACE ZIEMNE Posadowienie basenu powinno odbywać się na gruncie rodzimym nie usypanym. Podłoże usypane musi być tak zagęszczone by

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. www.artprojekt.eu OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Umowy z Inwestorem, Oględziny lokalu i pomiary inwentaryzacyjne na

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg)

PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg) PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg) INWESTOR: Gmina Miasta RaciąŜ, Pl. Mickiewicza 17, 09-140 RaciąŜ BUDOWA: 09-140 RaciąŜ, Dz. Nr Ewid. 1012/2 oraz 1012/3 Konstrukcja: Jan Witold Kaźmierczak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

Strona 1 P R Z E D M I A R R O B Ó T DLA ODBUDOWY USZKODZONEGO PRZĘSŁA WIADUKTU W BORKOWIE

Strona 1 P R Z E D M I A R R O B Ó T DLA ODBUDOWY USZKODZONEGO PRZĘSŁA WIADUKTU W BORKOWIE Strona 1 P R Z E D M I A R R O B Ó T DLA ODBUDOWY USZKODZONEGO PRZĘSŁA WIADUKTU W BORKOWIE Lp. Specyfikacji elementów rozliczeniowych D.05.00.00 NAWIERZCHNIE D.05.03.00 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE 1

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU IZOLMAT PLAN aquastoper Al. Nr IT-38-CE/2011 z dnia 01.04.2011 r. Str.1/5

INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU IZOLMAT PLAN aquastoper Al. Nr IT-38-CE/2011 z dnia 01.04.2011 r. Str.1/5 INFORMCJ TECHNICZN WYROBU IZOLMT PLN aquastoper l Przedsiębiorstwo Produkcji IZOLMT Sp. z o.o. Nr IT-38-CE/2011 z dnia r. Str.1/5 1.Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa podkładowa IZOLMT PLN aquastoper

Bardziej szczegółowo

Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza. przy ul. Żeromskiego w Łodzi

Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza. przy ul. Żeromskiego w Łodzi Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza przy ul. Żeromskiego w Łodzi A. Grupa robót: 450 roboty budowlane 451 przygotowanie terenu pod budowę 452 roboty inżynierskie i budowlane B. Klasa robót:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót Zamawiający: Inwestor Zastępczy: Wykonawca: Tytuł Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o. o. Building Construction Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY)

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY) PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu S

Schöck Isokorb typu S chöck Isokorb typu 273: chöck Isokorb typu chöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń wspornikowych belek żelbetowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. 215 Przykłady ułożenia elementów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7 Inwestycja: BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ BUDYNKI 6 7 Inwestor: SOBIESŁAW ZASADA

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OPIS: A. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA... 3 B. PROJEKT WYKONANIA NAWIĘRZCHNI SPORTOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Z ASFALTOBETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

Wszelkiego rodzaju rozpowrzechnianie oraz dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest zabronione! D O K U M E N T A C J A

Wszelkiego rodzaju rozpowrzechnianie oraz dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest zabronione! D O K U M E N T A C J A Wszelkiego rodzaju rozpowrzechnianie oraz dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest zabronione! A R T O N OBIEKT: INWESTOR: D O K U M E N T A C J A, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 UMOWA: T.I.342/17/2007 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW

Bardziej szczegółowo