II PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY I ETAPU STANU 0 TOM CZĘŚĆ REWIZJA EGZ. temat tytuł opracowania. i nazwa obiektu. nr tomu. części.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II 1.1-1 PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY I ETAPU STANU 0 TOM CZĘŚĆ REWIZJA EGZ. temat tytuł opracowania. i nazwa obiektu. nr tomu. części."

Transkrypt

1 temat tytuł opracowania i nazwa obiektu nr tomu i części nazwa części PROJEKT WYKONAWCZY I ETAPU STANU 0 Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Gdańsk ul. Smoluchowskiego, dz. nr: 1/1, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/22, 1/23, 5/1, 5/2, obr. 066 oraz dz. nr 678/1 obr. 055 TOM CZĘŚĆ REWIZJA EGZ. II PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY I ETAPU STANU 0 Inwestor: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. M.Skłodowskiej-Curie 3a, tel Jednostka projektowa wykonawca projektu ARCH - DECO Sp z o.o. ul. Starowiejska Gdynia tel Imię i nazwisko projektanta Specjalność i zakres Nr uprawnień Data i podpis mgr inż. arch. Zbigniew Reszka Architektura 1938 / Gd / 84 mgr. arch. Michał Baryżewski mgr inż. arch. Michał Afeltowicz PO/KK/131/2006 mgr inż. arch. Michalina Giżycka mgr inż. arch Bartłomiej Rożeński mgr inż. arch. Marek Jaworski Imię i nazwisko sprawdzającego Specjalność Nr uprawnień Data i podpis mgr inż.arch. Stefan Ciecholewski Architektura 314 / Gd / 74 Data opracowania Maj

2 I II ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część opisowa do projektu wykonawczego architektury stanu 0, etapu I Część rysunkowa do projektu zagospodarowania terenu Nr rys. Nazwa rysunku Skala A1 Sytuacja 1: 500 A2 Rzut poziomu -1 1: 200 A3 Przekrój N-N przez płytę fundamentową na styku budynku nr 22 1;50 A4 Przekrój przez płytę fundamentową na styku budynku nr 22 1;50 A5 Przekrój R-R przez płytę fundamentową na styku budynku nr 22 1;50 A6 Przekrój 13-13, ZA-ZA, X-X przez płytę fundamentową w części D 1;50 A7 Przekrój ZB-ZB, Z-Z, W-W, U'-U' przez szacht wentylacyjny w części D 1;50 A8 Przekrój B'-B' przez płytę fundamentową przy budynku nr 27 1;50 A9 Przekrój C'-C' przez płytę fundamentową przy budynku nr 27 1;50 A10 Przekrój G'-G' przez płytę fundamentową przy budynku nr 27 1;50 A11 Przekrój I-I przez płytę fundamentową przy budynku nr 27 1;50 A12 Przekrój J-J przez płytę fundamentową przy budynku nr 27 1;50 A13 Przekrój przez płytę fundamentową w części B 1;50 A14 Przekrój 0b-0b przez płytę fundamentową w części B 1;50 A15 Przekrój K01-K01 przez klatkę schodową K01 1;50 A16 Przekrój K01'-K01' przez wejście do budynku przy klatce K01 1;50 A17 Przekrój K02-K02 przez klatkę schodową K02 1;50 A18 Przekrój K03-K03 przez klatkę schodową K03 1;50 A19 Przekrój K04-K04 przez klatkę schodową K04 1;50 A20 Przekrój K05-K05 przez klatkę schodową K05 1;50 A21 Przekrój K06-K06 przez klatkę schodową K06 1;50 A22 Przekrój K07-K07 przez klatkę schodową K07 1;50 A23 Przekrój przez bramę wazdową do garażu 1;50 A24 Przekrój przez rampę zjazdową do garażu 1;50 A25 Przekrój przez kanał przełazowy 1;50 A26 Przekrój T-T przez kanał przełazowy 1;50 A27 Przekrój Ia-Ia przez płytą fundamentową w części C 1;50 A28 Detal uszczelnienia dylatacji 1;50 A29 Przekrój III-III 1;50 A30 Przekrój szachtu windowego W1 i W2 1;50 A31 Przekrój szachtu windowego W3 i W4 1;50 2

3 CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot i zakres opracowania 1.1 Opis ogólny budynku Budynek CMN zaprojektowano w technologii żelbetowej monolitycznej z elementami prefabrykowanymi. Przyjęto układ płytowo słupowy ze stropami grzybkowymi, usztywniony przestrzennie pionami komunikacyjnymi. Typowa rozpiętość siatki słupów wynosi 7,6 x 7,6 m. Lokalnie, w miejscu w których występują większe rozpiętości (nad drogą wewnętrzną pomiędzy osiami T-U oraz w obrębie wejścia głównego do budynku pomiędzy osiami 10-11) zastosowano prefabrykowane sprężone płyty kanałowe. Budynek składa się z 4 niezależnych segmentów (A,B,C,D), które dodatkowo podzielono na mniejsze sekcje dylatacyjne ( A1-A3 i C1-C3). Ze względu na istniejącą w obrębie projektowanej sekcji A istniejącą zabudowę (budynki nr 22,26,32) przewiduje się etapowanie budowy. W skład I etapu wchodzi sekcja dylatacyjna B, C i D oraz kanał technologiczny wzdłuż krótszego boku sekcji A. Po wyburzeniu istniejących budynków wykonana zostanie pozostała część projektowanego budynku. Zakres prac stanu 0 Etapu I obejmuje wykonanie : Lp. Zakres prac dokumentacja 1.1. Wycinki zieleni kolidującej z planowaną inwestycją Projekt zieleni i małej architektury. Inwentaryzacja zieleni decyzja o wycince 1.2. Rozbiórek istniejących podziemnych kanałów instalacyjnych kolidujących z planowaną inwestycją oraz wykonanie zamurowań i izolacji do pozostawionych w gruncie fragmentów kanałów 1.4. Wzmocnienia fundamentów istniejących budynków nr 27 oraz 22 wg projektu konstrukcyjnego Rozbiórki i budowa uzbrojenia terenu etapu 0 proj. wykonawczy architektury stanu 0 I Etapu projekt konstrukcji stanu 0, 1 Etapu wg projektów zagospodarowania terenu etapu 0 wyszczególnionych w pkt Niwelacja terenu Projekt robót ziemnych Etapu 0 PW Stanu 0 Etapu I 1.6 Budowa żelbetowego kanału instalacyjnego ( przy osiach T / 1-15) w obudowie ze ścianek szczelnych Larsen PW Stanu 0 Etapu I 1.7 Przebudowa sieci cieplnej zasilającej budynek CMI i Zabezpieczenia wykopu za pomocą palisady CFA oraz ścianek Larsena -wg projektu konstrukcyjnego do poziomów min.50cm poniżej docelowego ukształtowania terenu PW sieci cieplnych t.i cz. IV.3 PW Stanu 0 Etapu I architektura i konstrukcja 3

4 1.9 wykopów PW Stanu 0 Etapu I architektura i konstrukcja Projekt robót ziemnych Etapu "Stanu 0" I Etapu budynku PW Stanu 0 Etapu I t.ii cz.1.1 architektura PW Stanu 0 Etapu I t.ii cz.iii konstrukcja PW Stanu 0 Etapu I t.ii cz.iv proj. installacji podposadzkowych PW Stanu 0 Etapu I t.ii cz. V proj. installacji odgromowej 1.11 Zasypanie przestrzeni między ścianą i obudową wykopu i niwelacji terenu dla etapu 0 PW Stanu 0 Etapu I architektura i konstrukcja Projekt robót ziemnych Etapu 0 2. Dokumentacja związana Projekt wykonawczy architektoniczny stanu 0 Etapu I budynku CMN należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi: tom Część Nazwa projektu I III Roboty ziemne dla realizacji etapu 0 I IV.1 Projekt przyłącza kan. sanitarnych oraz wewnętrznych sieci wod-kan I IV.2 Projekt wewn. sieci kanalizacji deszczowych I IV.3 Projekt przebudowy sieci cieplnych zasilającej budynek CMI i 27 I IV.4 projekt przebudowy zewn. instalacji gazu do budynku 27 I V.1 Projekt zagospodarowania terenu - część elektroenergetyczna I VI.1 Etap 0 przebudowa sieci telekomunikacyjnych kolidujących z budową CMN w I Etapie I VI.2 Etap 0 przebudowa sieci telekomunikacyjnych TASK II III Projekt konstrukcji stanu 0 Etapu I II IV Projekt instalacji podposadzkowych II V Projekt instalacji odgromowej Wykonawca powinien zapoznać się z następującymi dokumentacją lp Nazwa 1 Projekt budowlany budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku wraz z łącznikami naziemnymi do budynków istniejących, z budową i rozbudową infrastruktury technicznej : dróg wewnętrznych (bez zmiany wjazdów), parkingów, urządzeń budowlanych, murów oporowych 2 Informacja BIOZ 3. Dokumentacja geologiczno - Inżynieryjną opracowaną przez f-mę Fundament w 2015r 4. Dokumentacja powykonawczą budynku nr Mapą do celów projektowych 6. Wielobranżową dokumentacją wykonawczą zagospodarowania terenu dla I i II Etapu. oraz wykonać niezbędne prace inwentaryzacyjne zagospodarowania terenu w zakresie istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu sąsiadujących z realizowanym obiektem. 3. Rozbiórki Projektuje się następujące rozbiórki 3.1 Rozbiórki nawierzchni utwardzonych: drogi dwujezdniowej, krawężników, chodników w obrębie realizowanego budynku stanu 0 - rozbiórki nawierzchni uwzględnione w dokumentacji ( przedmiarach i specyfikacjach) branży drogowej 3.2 Rozbiórki opraw oświetleniowych - wg projektu brany elektrycznej 3.2. Rozbiórki istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowanym budynkiem - wg projektów zagospodarowania terenu stanu Rozbiórki istniejących podziemnych kanałów instalacyjnych kolidujących z planowaną inwestycją oraz wykonanie zamurowań i izolacji do pozostawionych w gruncie fragmentów kanałów - zgodnie z opisem oraz rys. A1 projektu wykonawczego architektury. 4

5 Kanały o powierzchni całkowitej 350m2, kubaturze brutto 875m3 Ściany zewnętrzne murowane gr 52cm, strop żelbetowy gr 15-20cm, posadzka betonowa, wyłazy zewnętrzne żelbetowe. Kanały o wymiarach w świetle przejścia: szerokość 1,3-2m, wysokość 2,1m Po wykonaniu rozbiórek otwarte wejścia do kanałów: - od strony budynku nr 27, - od strony istniejącego kanału między budynkami 22 i 26 - od strony budynku nr 6 zamurować bloczkami betonowymi gr.25cm, zaizolować izolacją bitumiczną np. Deitermnann Superflex 10 lub równoważną + płytą XPS gr 10cm + folią kubełkową 4. Zabezpieczenie istniejących budynków nr 27 i 22 Istniejące budynki nr 27 i 22 przeznaczone są do zabezpieczenia przed realizacją budynku CMN. w związku z koniecznością zapewnienia stateczności istniejącego budynku nr 27 należy dodatkowo wykonać podbicie fundamentów w postaci pali iniekcyjnych jet grouting. Zasięg podbicia pokazano na rysunku K1.1 i K1.2. Powyższe zabezpieczenie istniejących fundamentów wynika ze znacznej różnicy posadowienia budynków (poziom posadowienia istniejącego budynku nr 27 w zależności od części wynosi 38,65m.n.p.m. oraz 39,45 m.n.p.m.; budynek projektowany - 31,75 m.n.p.m.) oraz możliwego przemieszczenia korony palisady po wykonaniu wykopu. od strony istniejącego budynku nr 22 zabezpieczenie wykopu wykonać w postaci podbicia istniejących fundamentów w technologii jet grouting. Dodatkowo należy zastosować kotwy gruntowe. Po wykonaniu wykopu pod II etap inwestycji, projektowane zabezpieczenie należy wyburzyć. Pomiędzy budynkami nr 22 i 26 zastosować ściankę szczelną z profili stalowych (kotwiona kotwami gruntowymi). Zabezpieczenie wykonać metodą statycznego wciskania i pozostawić do czasu planowanej rozbiórki wyżej wymienionych budynków oraz wykonania wykopu pod II etap inwestycji. W trakcie wykonywania prac budowlanych należy stale prowadzić monitoring geodezyjny odkształcenia ścian i osiadania budynków istniejących nr 22 i 27 oraz kontrolować rozwarcie istniejących rys w ścianach zewnętrznych poprzez przyklejenie szklanych płytek - plomb. Przy jakichkolwiek przemieszczeniach przerwać prace i poinformować projektanta oraz w razie potrzeby wykonać bezzwłocznie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych zagrażających bezpieczeństwu ludzi i pozostałej części obiektu. 5. Zabezpieczenie wykopu Kanał technologiczny zabezpieczenie wkopu w postaci palisady z pali wierconych CFA o średnicy fi 600 mm (długość 7-11m) w rozstawie co 70cm. Pale wykonać z betonu C30/37 (B37) zbrojonego spawanym koszem zbrojeniowym ze stali A-IIIN (RB500W). Palisadę zwieńczyć oczepem o wymiarach 50x60cm zbrojonym z betonu C30/37 (B37). Górę oczepu wykonać 50cm poniżej projektowanego poziomu terenu. W miejscu styku palisady ze ścianą budynku, powierzchnię palisady wyrównać betonem natryskowym oraz wykonać izolację pionową zgodnie z wytycznymi architektonicznymi. Izolację ściany połączyć z izolacją płyty fundamentowej. tymczasowe zabezpieczenie w postaci ścianki szczelnej z profili stalowych. Zabezpieczenie wykonać metodą statycznego wciskania. W górnej płaszczyźnie ścianki zastosować rozpory z profili stalowych. Zasięg poszczególnych typów zabezpieczenia wykopu pokazano na rysunkach K1.1 - K1.3. Przekroje charakterystyczne przez zabezpieczenie wykopu pokazano na rysunkach K.1.7-K.1.9 Sekcja B i C zabezpieczenie wykopu od strony wschodniej i południowej (sekcja C) wykonać z palisady z pali wierconych CFA o średnicy fi 600 mm (długość 10,5-14m) w rozstawie co 70cm, kotwionej kotwami gruntowymi. Pale wykonać z betonu C30/37 (B37) zbrojonego spawanym koszem zbrojeniowym ze stali A-IIIN (RB 500W). Palisadę zwieńczyć oczepem o wymiarach 5

6 50x60cm zbrojonym z betonu C30/37 (B37). Górę oczepu wykonać 50cm poniżej projektowanego poziomu terenu. W miejscu styku palisady ze ścianą budynku, powierzchnię palisady wyrównać betonem natryskowym oraz wykonać izolację pionową zgodnie z wytycznymi architektonicznymi. Izolację ściany połączyć z izolacją płyty fundamentowej. od strony zachodniej tymczasowe zabezpieczenie w postaci ścianki szczelnej z profili stalowych kotwionych kotwami gruntowymi. Zabezpieczenie wykonać metodą statycznego wciskania. od strony istniejącego budynku nr 27 należy wykonać palisadę z pali wierconych CFA o średnicy fi 800 mm (długość 11-14,5m) w rozstawie co 90cm kotwionej kotwami gruntowymi. Pale wykonać z betonu C30/37 (B37) zbrojonego spawanym koszem zbrojeniowym ze stali A- IIIN (RB 500W). Palisadę zwieńczyć oczepem o wymiarach 50x80cm zbrojonym z betonu C30/37 (B37). Górę oczepu wykonać 50cm poniżej projektowanego poziomu terenu. W miejscu styku palisady ze ścianą budynku, powierzchnię palisady wyrównać betonem natryskowym oraz wykonać izolację pionową zgodnie z wytycznymi architektonicznymi. Izolację ściany połączyć z izolacją płyty fundamentowej. Zasięg poszczególnych typów zabezpieczenia wykopu pokazano na rysunkach K1.1 - K1.3. Przekroje charakterystyczne przez zabezpieczenie wykopu pokazano na rysunkach K.1.7-K.1.9 Sekcja D zabezpieczenie wykopu w postaci palisady z pali wierconych CFA o średnicy fi 500 mm (długość 9,5-11m) w rozstawie co 60cm kotwionej kotwami gruntowymi. Pale wykonać z betonu C30/37 (B37) zbrojonego spawanym koszem zbrojeniowym ze stali A-IIIN (RB 500W). Palisadę zwieńczyć oczepem o wymiarach 50x50cm zbrojonym z betonu C30/37 (B37). Górę oczepu wykonać 50cm poniżej projektowanego poziomu terenu. W miejscu styku palisady ze ścianą budynku, powierzchnię palisady wyrównać betonem natryskowym oraz wykonać izolację pionową. Izolację ściany połączyć z izolacją płyty fundamentowej. tymczasowe zabezpieczenie w postaci ścianki szczelnej z profili stalowych kotwionej kotwami gruntowymi. Zabezpieczenie wykonać metodą statycznego wciskania. Zasięg poszczególnych typów zabezpieczenia wykopu pokazano na rysunkach K1.1 - K1.3. Przekroje charakterystyczne przez zabezpieczenie wykopu pokazano na rysunkach K.1.7-K.1.9 Zabezpieczenie wykopów wykonać z uwzględnieniem lokalizacji istniejących i projektowanych sieci i przyłączy uzbrojenia terenu. Na czas realizacji wykonawca robót powinien przewidzieć odwodnienie wykopów. 6. Projektowane izolacje 6.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe części podziemnej budynku. Projektuje sie wykonanie izolacji części podziemnej budynku za pomocą elastycznego, arkuszowego systemu izolacyjnego, układanego bezpośrednio przed pracami zbrojarskimi i betoniarskimi. W trakcie układania i twardnienia mieszanki betonowej system trwale łączący się z betonem w pełni przylegając do izolowanej konstrukcji i tworząc wodoodporną oraz wodoszczelną barierę. Głównym składnikiem systemu jest trzywarstwowa membrana izolacyjna wykonana na osnowie z poliolefiny (FPO) z ułożonymi w formie siatki ścieżkami specjalnego kleju i warstwą polipropylenowej włókniny. System odporny na zastoinową i zanieczyszczoną wodę gruntową w tym zawierającą chlorki lub/i siarczany oraz inne występujące naturalnie w wodzie i gruncie związki chemiczne. Pełne przyleganie sytemu do konstrukcji opiera się na mechanizmie przyklejenia kontaktowego betonu do ścieżek klejowych i poprzez przesycenie włókniny. Zapobiega to migracji wody i wilgoci pomiędzy betonem a izolacją i eliminuje przecieki do wnętrza konstrukcji. System nie wymaga zgrzewania, łączenie podłużne odbywa się na specjalnie przygotowane zakłady klejone, styki poprzeczne i związane z obróbkami łączy się za pomocą systemowych taśm samoprzylepnych Przykładowy referencyjny system : np: SikaProof A (P) -05 Sika AG lub równoważny 6

7 Składniki systemu Membrany powinny być łączone są za pomocą samoprzylepnych taśm będących jej integralną częścią. Membrana: np. SikaProof A -05 lub równoważna ( ściany i płyta fundamentowa) oraz SikaProof P lub równoważna strop w części podziemnej. Taśmy : samoprzylepna taśma na bazie butylenu dla zakładów od strony wewnętrznej, szerokości 150 mm np: SikaProof Tape-150 lub równoważna samoprzylepna taśma na bazie butylenu dla zakładów od strony zewnętrznej, szerokości 150 mm - np: SikaProof ExTape-150 lub równoważna Akcesoria: arkusz obrzeżowy/narożnikowy szer. 1,0 m np: SikaProof A -08 /-12lub równoważny taśma zewnętrzna- np: SikaProof Patch-200 lub równoważna arkusze z blachy - np: SikaProof Metalsheet lub równoważna taśma do mocowania detali - np: SikaProof FixTape-50 lub równoważna Profil krawędziowy np: SikaProof A- Edge lub równoważny Dane techniczne. Materiały. Osnowa Membrany FPO elastyczna poliolefina Klej ułożony we wzór siatki PO - poliolefina Włóknina PP - polipropylenowa Prostolinijność 50 mm / 10 EN Gęstość 0,8 kg/m2 EN (-5 /+10%) Grubość Całkowita grubość 1,10 mm EN Grubość membrany 0,5 mm Odchyłka (-5 /+10%) Wodoszczelność spełnia wg EN 1928 B (24h/60kPa) Odporność na uderzenia 150 mm EN Trwałość wodoszczelności spełnia wg EN 1847(28d/+23 C) w agresywnym środowisku Odporność na starzenie spełnia wg EN 1928 B (24h/60kPa) Przyspieszone starzenie spełnia wg EN 1847(28d/+23 C) w środowisku alkaicznym wytrzymałość na rozciąganie spełnia wg EN 1928 B (24h/60kPa) Wytrzymałość na rozerwanie 275 N EN N /50 mm EN Wytrzymałość złącza Wytrzymałość na rozciąganie 250 N /50 mm EN Wydłużenie 300 % EN Dyfuzja pary 0,75-0,95 g/m 2 x 24h EN 1931 (+23 C/75% r.h.) µ Wytrzymałość na obciążenie stat. 20 kg EN (Method B, 24h/20kg) Reakcja na ogień Klasa E EN ISO Dostawa, przechowywanie, obsługa. Wszystkie materiały muszą być dostarczone w oryginalnym i nieotwartym opakowaniu z oznaczeniem producenta, nazwą, etykietami identyfikującymi produkt i numerami partii. Uszkodzony materiał lub opakowania muszą być bezzwłocznie usunięte z budowy. Materiały powinny być właściwie przechowywane na miejscu budowy, chronione przed deszczem, mrozem i zbyt wysoką temperaturą aż do czasu użycia. Materiały powinne byc przechowywane w oryginalnych, nieotwartych, nieuszkodzonych opakowaniach, w pozycji poziomej, w suchych pomieszczeniach w temperaturze pomiędzy +5 C do +30 C. Nie mog ą być narażane na bezpośredni kontakt ze światłem słonecznym, deszczem śniegiem,lodem, etc. Podczas magazynowania i transportu palety nie mogą być piętrowane. Zapewnienie jakości. System hydroizolacji powinien być oznaczony znakiem CE zgodnie z normą EN Wykonawca powinien zapewniać wykwalifikowany personel, który będzie stosował się do zaleceń podanych przez producenta ( doradców technicznych producenta). 7

8 Gwarancja: Dziesięć (10) lat gwarancji na materiały systemu Niezależna ocena Świadectwa badań z niezależnego i akredytowanego instytutu badań dla: - Bocznej migracji wody w przypadku uszkodzenia membrany. - Samoprzylepnej taśmy. - Szczegółów złączą z taśmami. - Uszczelnienia elementów okrągłych, takich jak rury, pale, otwory po ściągach. Ograniczenia. Minimalna zalecana temperatura podłoża co najmniej 5 C (41 F). Dla temperatur instalacji poniżej 5 C (41 F), samoprzylepne paski i ta śmy powinny być podgrzane. Czas ekspozycji na warunki zewn. dla systemu powinien być nie dłuższy niż 180 dni w temperaturze 20 C) i 90 dni w temperaturze 35 C ). BHP Do obsługi i stosowania brak specjalnych wymagań ze strony przepisów dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Trwałość. Szczegółowy raport dotyczący trwałości musi być dostarczony przez producenta membrany. Montaż Przygotowanie podłoża Podłoże pod membranę musi posiadać wystarczającą stabilność, aby uniknąć przemieszczania podczas prowadzenia prac budowlanych.gładka, jednolita i czysta powierzchnia podłoża jest niezbędna, aby zapobiec uszkodzeniom. Każda luka powyżej 13 mm, powinna być wypełniona materiałem o odpowiedniej wytrzymałości w celu wsparcia membrany. Podłoże powinno być niezabłocone i pozbawione nierównych ostrych krawędzi. Podłoże może być wilgotne słabo mokre lecz należy unikać zastoisk wody. Ogólny sposób instalacji. Prawidłowe przygotowanie podłoża zgodnie z zaleceniami producenta 1. ułożenie profili krawędziowych po całym obwodzie. 2. Uformowanie narożników również wykorzystując arkusze profili krawędziowych, sklejenie ich za pomocą zewnętrznych oraz wewnętrznych taśm systemowych 3. Rozłożenie membrany na poziomych/pionowych powierzchniach używając 1,0 lub 2,0m arkuszy membrany, sklej połączenia wzdłużne za pomocą samoprzylepnych taśm wbudowanych w membranę, zakłady w połączeniach poprzecznych uzyskuje się poprzez sklejenie membrany z wykorzystaniem zewnętrznych oraz wewnętrznych taśm systemowych. 4. Wykonanie obróbek, takie jak przejścia rur, połączenia szybów, obniżenia płyty, głowice pali, dylatacje i zakotwienia deskowań za pomocą odpowiednich akcesoriów systemu 5. Sprawdzenie wszystkich połączeń,,zakładów, obróbek pod kątem ich prawidłowego sklejenia za pomocą taśm systemowych ( zewnętrznych i wewnętrznych) 6. Po zakończeniu prac związanych z układaniem systemu, ułożenie zbrojenia i wylanie betonu 7. Po usunięciu szalunków uszczelnienie wszelkich uszkodzeń membrany oraz połączeń roboczych od strony zewnętrznej wykorzystując taśmy np. SikaProof Patch-200, Sikadur Combiflex SG lub równoważnych 8. Obsypanie ścian zabezpieczając membranę przed uszkodzeniem mechanicznym. Sposób sklejania połączeń. - Sprawdzenie czy podłoże oraz membrana są czyste i pozbawione zanieczyszczeń. - Założenie samoprzylepnej taśmy na tak aby uzyskać zakład szerokości od 90 mm do 100 mm. - Rozprostowanie końcówek i przycięcie ich przynajmniej 50mm. - Zdjęcie folii zabezpieczającej samoprzylepnej taśmy, dociśnięcie membrany za pomocą wałka. - Dla połączeń poprzecznych stosować wewnętrzne oraz zewnętrzne taśmy systemowe. Taśmy umieścić centralnie formując zakład membrany i mocno docisnąć za pomocą wałka, by stworzyć trwałe wodoszczelne połączenie Izolacje przejść instalacyjnych Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody zewnętrzne wykonać jako szczelne 8

9 za pomocą szczelnych przepustów systemowych - zgodnie z dokumentacja branżową Przejście instalacje od strony zewnętrznej zaizolować dodatkowo za pomocą systemu z modyfikowanej, elastycznej, wodoszczelnej taśmy z poliolefin (FPO) o zwiększonej przyczepności oraz kleju np: system Sikadur Combiflex SG lub równoważny. 6.3 Izolacje szczelin dylatacyjnych, konstrukcyjnych, przerw roboczych Szczeliny dylatacyjne ścian i płyty fundamentowej uszczelnić za pomocą taśmy zewnętrznej np: Sika Waterbar DF24 lub równoważnej oraz wewnętrznej np: Sika waterbar D19 lub równoważnej Dylatacje stropów znajdujących się pod ziemią uszczelnić za pomocą systemu składającego się z elastycznej, wodoszczelnej taśmy z poliolefin (FPO) i kleju np. Sikadur Combiflex System lub równoważnego. Przerwy robocze ( w tym zakończenie etapu 0) uszczelnić za pomocą taśm dylatacyjnych zewnętrznych np: Sika Waterbar AF 24 lub równoważnej Izolacje termiczne przegród podziemnych. Izolacje przegród zewnętrznych w części podziemnej budynku polistyrenem ekstrudowanym XPS o λ< 0,03 W/m2K i gr 15cm, zabezpieczonego od zewnętrz folią kubełkową. Mocowanie izolacji termicznej w sposób zalecany przez producenta izolacji przeciwwodnej poprzez klejenie ( nie mocować mechanicznie) 7. Uwagi końcowe - wszystkie wymiary każdorazowo, przed rozpoczęciem robót sprawdzić na budowie i w razie niezgodności skontaktować się z projektantem Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszelkie niezgodności, zapytania i uwagi zgłaszać przed rozpoczęciem robót. - Należy stosować materiały najwyższej jakości, kolorystykę, fakturę i formę materiałów stosować wg projektu wnętrz oraz uzgodnić z generalnym projektantem - materiały wymienione w projekcie są materiałami przykładowymi i mogą zostać zamienione pod warunkiem posiadania takich samych ( równoważnych) lub nie gorszych parametrów. Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty PZH i p.poż oraz muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, - Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. opracował mgr inz arch. Michał Afeltowicz 9

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo