organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł NR 3/2012 z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XIV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły się o godzinie Na sesji obecni radni wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokółu, Wójt - Rafał Pałka, Sekretarz Gminy Andrzej Jaśkiewicz, Skarbnik Gminy- Aleksandra Kuzdak, Dyrektor KUZG Krzysztof Ławiński, Kierownik Komisariatu Policji z Kluczewska Grzegorz Kozioł, Komendant Gminny OSP Dariusz Ławiński, oraz sołtysi wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do protokółu. Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Wanda Popczyk-Fiecek, która po powitaniu zebranych zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad : 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach od ostatniej sesji Rady Gminy. 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. a) Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu gminy za 2011 rok. c) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. d) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej. e) Dyskusja. f) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. g) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy na 2011 rok. 7. Ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kluczewsko za 2011 rok. 8. Ocena bezpieczeństwa p.pożarowego na terenie gminy Kluczewsko za 2011 rok. 9. Przedstawienie projektów uchwał w sprawach : a) ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Kluczewsko oraz zasad ich stosowania, b) przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2012 pn. Stawiamy na aktywność współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, c) w sprawie dzierżawy wieloletniej w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Kluczewsku oznaczonej Nr ewidencyjnym 73, d) w sprawie przystąpienia Gminy Kluczewsko do realizacji projektu Jest w orkiestrach dętych jakaś siła! nauka gry na instrumentach dętych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata , f) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczewsko oraz zasad korzystania przez przewoźników z tych przystanków, g) zmian budżetowych na 2012 rok, h) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych Kierowników jednostek

2 organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 14. Zakończenie sesji. Ad. 1. Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Pani Wanda Popczyk-Fiecek. Ad. 2. Przewodnicząca stwierdziła quorum obrad XIV sesji Rady Gminy, obecnych 14 radnych, nieobecna jedna radna usprawiedliwiona. Ad. 3. Protokół z poprzedniej XIII sesji został przyjęty jednogłośnie. Ad. 4. Przedstawiony porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie. Ad. 5. Przewodnicząca udzieliła głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił informację z działalności od ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2012 roku (załącznik nr 3). Informacja została przyjęta jednogłośnie. Ad. 6. a) Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wójtowi Gminy Rafałowi Pałce, który przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok (załącznik Nr 4). Dochody zostały wykonane w kwocie ,55 zł na plan ,82 co stanowi 101,27 % planu. Wydatki zostały wykonane w kwocie ,88 zł na plan ,01 tj. 95,24 % planu. Rok 2011 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości ,67. Zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. W Stanowiskach zakończono realizację budowy kanalizacji sanitarnej. Opracowano dokumentację na budowę kanalizacji w Komornikach i Pilczycy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Łapczynej Woli i Kolonii Mrowina. Dokonano asfaltowania dróg gminnych, dofinansowano budowę dróg powiatowych oraz dokonano remontu dróg gminnych i tłuczniowych. W szkołach w Kluczewsku i w Dobromierzu wykonano wymianę parkietów w salach gimnastycznych. W Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych organizowane były staże dla absolwentów z terenu gminy, organizowane były roboty publiczne. W roku 2011 na realizację inwestycji wydatkowano kwotę ,35 zł. Majątek gminy w stosunku do roku 2010 wzrósł o zł i stanowi wartość zł Z powyższego wynika, że zamierzenia zaplanowane na rok 2011 zostały zrealizowane, a rok ten był kolejnym rokiem inwestowania i dalszego rozwoju Gminy Kluczewsko. Mając powyższe na uwadze Wójt wnosi do Wysokiej Rady o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. b) Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Pani Skarbnik Aleksandrze Kuzdak, która przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. RIO na podstawie przesłanych przez Wójta Gminy sprawozdań i informacji zaopiniowało pozytywnie wykonanie budżetu gminy za 2011 rok. c) Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Sobańskiemu Sławomirowi, który w imieniu nieobecnej na sesji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Elżbiety Chudej, przedstawił opinię w sprawie wykonania budżetu gminy za 2011 rok (załącznik nr 5). Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 roku po zapoznaniu się ze złożonymi przez Wójta Gminy sprawozdaniami z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia komunalnego uznaje, że realizacja budżetu gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w 2011 roku była prawidłowa. Komisja zapoznała się również z Uchwałą Nr 32/2012 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Komisja stwierdziła, że przedłożone przez Wójta sprawozdania są rzetelne i zostały sporządzone właściwie. Komisja stwierdza, że Wójt Gminy prowadził gospodarkę finansową kierując się zasadą gospodarności, celowości i rzetelności, co pozwala

3 na pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz wystąpienie do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok (załącznik nr 6). Rada Gminy w/w wniosek wraz z opinią przesłała do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania. d) Przewodnicząca Rady odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 7). RIO Uchwałą Nr 43/2012 po zbadaniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kluczewsku w sprawie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok z tytułu wykonania budżetu postanowił wniosek zaopiniować pozytywnie. e) W dyskusji jako pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Finansów Ławińska Bożena, która poinformowała, że na posiedzeniu komisji w dniu 26 czerwca szczegółowo zostały omówione dochody i wydatki budżetu gminy za 2011 rok. Majątek gminy wzrósł o ponad milion złotych, zadłużenie się zmniejszyło i stanowi niespełna 6 %, a na koniec roku gmina wygospodarowała wolne środki. W związku z powyższym Komisja Finansów jednogłośnie wnosi o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. - Przewodniczący Komisji Oświaty Henryk Pawlik stwierdził, że rok 2011 był rokiem dobrym dla gminy, zostały zakupione nowe samochody: służbowy osobowy oraz autobus szkolny, zostały wybudowane nowe odcinki dróg gminnych, dofinansowano budowę dróg powiatowych. Wygospodarowana nadwyżka budżetowa pozwoli na realizację nowych zadań w 2012 roku takich jak remont dachu na szkole w Kluczewsku, czy zakup oleju opałowego. Jedynym problemem jest brak wpływu podatku od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Komisja jednogłośnie wnosi o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. f) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok - udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XIV/21/2012 i stanowi załącznik nr 8. g) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok - udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XIV/22/2012 i stanowi załącznik nr 9. Przewodnicząca Rady złożyła gratulacje Wójtowi Gminy i wręczyła bukiet kwiatów za udzielone jednogłośne absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 roku i życzenia owocnej realizacji budżetu w 2012 roku. Do życzeń i gratulacji przyłączyli się Wiceprzewodniczący Rady Pawlik Henryk i Fornal Zbigniew. Wszyscy zebrani nagrodzili Wójta oklaskami. Wójt Gminy podziękował za jednogłośne głosowanie i udzielone absolutorium. Wójt stwierdził, że podziękowania za realizację budżetu w 2011 roku należą się wam wszystkim radnym, sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy, a także mieszkańcom gminy. Wójt podziękował za zaufanie jakim został obdarzony wyrażonym w głosowaniu. Ad. 7. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Kierownikowi Posterunku Policji w Kluczewsku Panu Grzegorzowi Kozłowi, który przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kluczewsko za okres 2011 roku (załącznik nr 10). Załoga posterunku Policji w Kluczewsku obsługuje mieszkańców gminy w składzie 5 policjantów. Dokonując oceny realizacji zadań należy stwierdzić, że policjanci na bieżąco realizowali nakreślone cele i priorytety w 2011 roku. Policja była widoczna na terenie Gminy Kluczewsko.

4 W 2011 roku na terenie gminy przeprowadzono 73 postępowań przygotowawczych i 20 postępowań sprawdzających. W roku 2011 stwierdzono ogółem 73 przestępstwa, z czego o charakterze kryminalnym 25, nietrzeźwy kierujący 39 pozostałe to przestępstwa przeciwko rodzinie i gospodarcze. Wykrywalność wobec zaistniałych przestępstw przedstawia się następująco: przestępstwa kryminalne - 79,8 % oraz przestępstwa ogółem - 87,3 %. Odnotowano 23 kolizji drogowych oraz 4 wypadki drogowe, 1 ofiara śmiertelna a 9 doznało obrażeń ciała. Z dokonanego rozpoznania wynika, że teren gminy jest wolny od problemów narkomanii wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Natomiast młodzież uczęszczająca do szkół średnich spotyka się z problemem narkomanii. Dużym problemem jest nadal alkoholizm, a coraz częściej u osób młodych. Jednostka Policji w Kluczewsku utrzymuje na dobrym poziomie współpracę z dyrekcjami szkół oraz nauczycielami, w ramach której realizuje programy prewencyjne. Kierownik Posterunku złożył serdeczne podziękowanie Radzie oraz Wójtowi za nieodpłatne przekazanie radiowozu nieoznakowanego OPEL ASTRA II z przeznaczeniem dla posterunku policji w Kluczewsku. Podsumowując należy stwierdzić, że obecny stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kluczewsko uznaje się za prawidłowy, a Gmina Kluczewsko jest drugą po gminie Radków najbezpieczniejszą gminą Powiatu Włoszczowskiego. W związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi policji w powiecie włoszczowskim polegającymi na likwidacji Posterunku Policji w Kluczewsku Rada Gminy Kluczewsko wyraża swoje zaniepokojenie proponowanymi zmianami i w imieniu mieszkańców protestuje i nie zgadza się na likwidację posterunku Policji w Kluczewsku. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady odczytała protest (załącznik nr 11), który zostanie skierowany na ręce Komendantów Powiatowego i Wojewódzkiego Policji oraz do parlamentarzystów z województwa świętokrzyskiego z prośbą o podjęcie interwencji. Ad. 8. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Komendantowi Gminnemu OSP Dariuszowi Ławińskiemu, który przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa p.pożarowego na terenie gminy Kluczewsko za 2011 roku (załącznik nr 12). W roku 2011 jednostki z terenu gminy wyjeżdżały ogółem 42 razy do różnego rodzaju zdarzeń, z czego 38 na teren gminy Kluczewsko i 4 razy poza teren. W akcjach uczestniczyło 234 strażaków. Oprócz gaszenia pożarów jednostka OSP Kluczewsko, która jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym brała udział w wyjazdach do powalonych drzew 4 razy, 3 wyjazdy do wypadków drogowych, 1 wyjazd do akcji powodziowej w Sandomierzu oraz 3 razy na ćwiczenia strażackie. Ochronę pożarową Gminy Kluczewsko zapewniają dwie wiodące jednostki tj. OSP Kluczewsko i OSP Dobromierz oraz Państwowa Straż Pożarna we Włoszczowie, pozostałe 8 jednostek są jednostkami pomocniczymi. Każdy strażak biorący udział w akcji gaśniczej musi posiadać podstawowe wyszkolenie z zakresu ratownictwa drogowego i medycznego, dlatego sukcesywnie należy szkolić druhów OSP na kursach w PSP. Na zakończenie Komendant złożył podziękowanie druhom strażakom za ich udział i zaangażowanie w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Złożył również podziękowania Władzom Gminy: Radzie oraz Panu Wójtowi za wsparcie na każdym odcinku działalności statutowej, Komendzie Powiatowej PSP we Włoszczowie oraz Zarządowi Gminnemu ZOSP oraz wszystkim, którzy wspierali działalność strażaków z terenu gminy. Podsumowując należy stwierdzić, że zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu Gminy Kluczewsko jest prawidłowe. W związku z udziałem jednostki OSP Kluczewsko w akcji ratowniczej katastrofy kolejowej pod Szczekocinami w miesiącu marcu 2012 roku Przewodnicząca Rady odczytała podziękowanie jakie przesłała Rada Gminy Szczekociny dla druhów OSP Kluczewsko za

5 niesioną pomoc ofiarom katastrofy kolejowej. W związku z powyższym Wójt ufundował tabliczkę pamiątkową dla jednostki OSP Kluczewsko jako podziękowanie za udział w akcji ratowniczej. Ad. 9. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Sekretarzowi Gminy, który przedstawił projekty uchwał w następujących sprawach: a) Ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Kluczewsko oraz zasad ich stosowania. Gmina Kluczewsko nie posiadała do tej pory ustanowionych własnych symboli tj. herbu, flagi i pieczęci urzędowej. W związku z powyższym zostały opracowane projekty herbu, flagi i pieczęci, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji. b) Przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2012 pn. Stawiamy na aktywność współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS w Kluczewsku złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej pn. Stawiamy na aktywność. Budżet projektu w 2012 roku wynosi zł, z czego wkład własny gminy wynosi zł. Celem projektu będzie zwiększenie aktywizacji zawodowej 6 osób (kobiet) bezrobotnych z terenu gminy poprzez wsparcie szkoleniowe, kursy zawodowe, pomoc specjalistów okresie od do roku. c) W sprawie dzierżawy wieloletniej w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Kluczewsku oznaczonej Nr ewidencyjnym 73. Ponieważ Pani Edyta Słoma poddzierżawia urządzenia stacji tankowania samochodów gazem płynnym, a właściciel zamierza je sprzedać Pani Słomie, Rada Gminy powinna wyrazić zgodę na zastosowanie trybu bezprzetargowego dzierżawy nieruchomości po rozwiązaniu z dotychczasowym właścicielem. d) W sprawie przystąpienia Gminy Kluczewsko do realizacji projektu Jest w orkiestrach dętych jakaś siła! nauka gry na instrumentach dętych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina Kluczewsko złożyła wniosek do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego na projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku. Jego wartość to zł, przy czym zł do wykorzystania w 2012 roku, a zł w 2013 roku. Z tytułu realizacji projektu Gmina nie poniesie kosztów. W wyniku realizacji projektu grupa 5 kobiet i 15 mężczyzn z terenu gminy Kluczewsko nauczy się gry na instrumentach dętych. e) W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2010 roku został ustanowiony Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego realizatorami są samorządy gminne. Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi dostępu do opieki zdrowotnej. f) W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczewsko oraz zasad korzystania przez przewoźników z tych przystanków. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania następuje w drodze uchwały Rady Gminy. Jednocześnie za korzystanie z przystanków komunikacyjnych mogą być pobierane opłaty, gdzie została ustalona stawka za

6 jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym w wysokości 0,05 zł. g) Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Skarbnik, która przedstawiła projekty uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. h) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata W celu prawidłowej realizacji budżetu gminy przy proponowanych zmianach w budżecie gminy należy również dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Ad. 10 Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Sekretarzowi Gminy, który przedstawił informacje na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez Kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy za 2011 rok (załącznik nr 13). Wszystkie zobowiązane osoby złożyły oświadczenia majątkowe Wójtowi Gminy w ustawowym terminie. Do oświadczeń zostały dołączone zeznania podatkowe PIT. Ponadto Wójt Gminy oświadczenie majątkowe złożył Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Oświadczenia majątkowe zostały przesłane do właściwych Urzędów Skarbowych. W wyniku dokonanej analizy należy stwierdzić, że oświadczenia zostały sporządzone prawidłowo. Przewodnicząca Rady poinformowała o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych. Oświadczenia zostały złożone przez wszystkich radnych na ręce Przewodniczącej Rady, natomiast Przewodnicząca Rady swoje oświadczenie majątkowe złożyła do Wojewody Świętokrzyskiego. W wyniku dokonanej analizy należy stwierdzić, że oświadczenia majątkowe zostały sporządzone prawidłowo, a następnie wraz z rozliczeniem podatkowym PIT zostały przesłane do Urzędu Skarbowego we Włoszczowie. Oświadczenia majątkowe zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy. Ad. 11. W dyskusji jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Komisji Finansów Bożena Ławińska, która przedstawiła stanowisko komisji wypracowane na posiedzeniu w dniu br. Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Kierownika Policji oraz Komendanta Gminnego OSP jednogłośnie opiniuje je pozytywnie. Komisja również pozytywnie opiniuje projekty wszystkich uchwał będących tematem obrad dzisiejszej sesji. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rolnictwa, który poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Oświaty pozytywnie został oceniony stan bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie gminy Kluczewsko za 2011 rok. Komisje pozytywnie oceniły wszystkie projekty uchwał. Komisje zajęły się również bieżącymi sprawami gminy. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty Henryk Pawlik, który zwrócił się do Komendanta Gminnego OSP o dokonanie przeglądu wyposażenia jednostek OSP i dokonanie zakupu brakujących węży strażackich dla jednostek. Zaapelował do Kierownika o pozostawienie posterunku Policji w Kluczewsku. Radny Sobański w imieniu nieobecnej przewodniczącej Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała stan bezpieczeństwa publicznego i pożarowego za 2011 rok. Komisja pozytywnie opiniuje projekty uchwał. Radny stwierdził, że cieszy go, że zostało wypracowane wspólne stanowisko Rady o pozostawienie posterunku policji w Kluczewsku. Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 minutową przerwę. Po 15 minutach wznowiono obrady. Ad. 12. Rada przystąpiła do głosowania: a) Przewodnicząca Rady wyraziła ogromne zadowolenie, że dobiegło końca opracowanie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci dla Gminy Kluczewsko. Droga jego była długa i trudna, trwająca ponad trzy lata. Przewodnicząca podziękowała Wójtowi za jego osobiste zaangażowanie i udział w posiedzeniach Komisji Heraldycznej w Warszawie.

7 W głosowaniu nad uchwałą w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Kluczewsko oraz zasad ich stosowania udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XIV/23/2012 i stanowi załącznik nr 14. b) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2012 pn. Stawiamy na aktywność współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XIV/24/2012 i stanowi załącznik nr 15. c) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie dzierżawy wieloletniej w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Kluczewsku oznaczonej Nr ewidencyjnym 73 udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XIV/25/2012 i stanowi załącznik nr 16. d) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Kluczewsko do realizacji projektu Jest w orkiestrach dętych jakaś siła! nauka gry na instrumentach dętych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XIV/26/2012 i stanowi załącznik nr 17. e) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XIV/27/2012 i stanowi załącznik nr 18. f) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczewsko oraz zasad korzystania przez przewoźników z tych przystanków udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XIV/28/2012 i stanowi załącznik nr 19. g) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XIV/29/2012 i stanowi załącznik nr 20. h) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XIV/30/2012 i stanowi załącznik nr 21. Ad. 13. W interpelacjach zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali: - Radny Pawlik zwrócił się do Wójta z następującymi zapytaniami: - jak wygląda sprawa remontu mostu w Krzętowie, - wstawianie znaków zakazu wjazdu do lasu przez Nadleśnictwo, - oraz o odkrzaczenie drogi Dobromierz-Mrowina. - Radny Fornal zwrócił się do Wójta o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Kół Łowieckich, które dzierżawią tereny w gminie Kluczewsko na temat niszczenia przez dziki upraw rolnych oraz o usunięcie drzewa przy drodze z Komparzowa na Dąbrowy. - Radny Lipiński zwrócił się z zapytaniem, czy została zakończona budowa kanalizacji w Stanowiskach, ponieważ studzienka kanalizacyjna jest niezabezpieczona, oraz do kogo należą hydranty, bo są zarośnięte krzakami, zaniedbane. - Radny Barański zwrócił się o rozważenie możliwości porozumienia się z Nadleśnictwem Przedbórz w sprawie dokończenia budowy drogi do Żeleźnicy. - Wójt Gminy poinformował, że od jutra odbędzie się inwentaryzacja azbestu na terenie gminy. Wójt zaprosił zebranych na festyn gminny, który odbędzie się 18 sierpnia.

8 Indywidualne zaproszenia zostaną wysłane w odpowiednim czasie. Wójt poinformował, że w dniu dzisiejszym upływa termin składania wniosków na inicjatywę lokalną. Wójt Gminy ustosunkował się do przedstawionych wypowiedzi. Wójt został na posiedzeniu komisji zobligowany do kontaktu ze starostą Radomszczańskim i Włoszczowskim oraz Wójtem Wielgomłyny co do oczekiwań na jaką pomoc finansową oczekują od Gminy Kluczewsko. Oczekiwania Starosty Radomszczańskiego są, aby Gmina Kluczewsko przekazała 50 tyś. zł. Gmina Wielgomłyny przekaże około 120 tyś. zł, natomiast Starosta Włoszczowski nie wesprze finansowo remontu mostu w Krzętowie. Gmina Kluczewsko przekaże odpowiednie środki po wykonaniu projektu. W sprawie odkrzaczania dróg zostaną zatrudnieni pracownicy w ramach robót publicznych to będą usuwać zarośla. Co do drogi Dobromierz Mrowina, Wójt wystąpi z wnioskiem do Starosty Włoszczowskiego. Wójt obiecał, że zorganizuje spotkanie z udziałem przedstawicieli Kół Łowieckich. Głos zabrał Dyrektor KUZG, który odniósł się do wypowiedzi radnego Lipińskiego. Budowa kanalizacji w Stanowiskach została zakończona, a studzienka kanalizacyjna zostanie zabezpieczona, natomiast hydranty będą odnawiane w drugiej połowie lipca. Na zakończenie głos zabrał Pracownik ODR Włoszczowa - Krzysztof Winiszewski, który zaprosił chętnych do wyjazdu do Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w niedzielę1 lipca br. Wyjazd z parkingu przy Urzędzie Gminy Kluczewsko. Ad. 14. W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca Rady ogłosiła zakończenie sesji w dniu 29 czerwca 2012 roku. Zakończenie nastąpiło o godzinie PROTOKÓLANT: PRZEWODNICZĄCA RADY:

P R O T O K Ó Ł NR 3/2010 z obrad III sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali nr 21 budynku Urz

P R O T O K Ó Ł NR 3/2010 z obrad III sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali nr 21 budynku Urz P R O T O K Ó Ł NR 3/2010 z obrad III sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady III sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Za wycofaniem z obrad sesji projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kluczewsko na

Za wycofaniem z obrad sesji projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kluczewsko na P R O T O K Ó Ł NR 4/2012 z obrad XV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 31 sierpnia 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 Bestwina, dn. 27 marca 2013r. P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) odbytej w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku

PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku Rozpoczęcie obrad godz. 11 15 W obradach udział wzięli: -Radni, -Sołtysi, -Wójt, Skarbnik, Sekretarz Gminy, -Radca Prawny, -Kierownik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII/15 z VIII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 26 czerwca 2015 r.

Protokół nr VIII/15 z VIII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 26 czerwca 2015 r. Protokół nr VIII/15 z VIII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 26 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, B.Frasiak, E.Kania, T.Kruszelnicki, T.Krystosek, J.Mielczarek, J.Paluch, K.Paluch,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. Lista obecności radnych stanowiąca załącznik Nr 1 do protokołu. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Reducha -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU

P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU Załączniki do protokołu : UCHWAŁA Nr 13/III/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 6 grudnia 2011r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU RADA GMINY W ZABRODZIU PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU Zabrodzie 22 kwiecień 2004r. PROTOKÓŁ z obrad XVI-tej Sesji Rady Gminy w Zabrodziu odbytej w dniu 22 kwietnia 2004r. pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz. 10.00 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. Ponadto w sesji uczestniczyli: Maria Krompiec Wójt Gminy Branice,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLI/2013 Z przebiegu XLI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010-2014) w dniu 24.09.2013r.

Protokół nr XLI/2013 Z przebiegu XLI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010-2014) w dniu 24.09.2013r. Protokół nr XLI/2013 Z przebiegu XLI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010-2014) w dniu 24.09.2013r. Radnych obecnych w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 15.00 13 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2013 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 28 czerwca 2013 roku

Protokół Nr XIX/2013 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 28 czerwca 2013 roku 1 Protokół Nr XIX/2013 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 28 czerwca 2013 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Drelowie, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLII/2006 Z XLII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU

PROTOKÓŁ NR XLII/2006 Z XLII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU PROTOKÓŁ NR XLII/2006 Z XLII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU W dniu 11 października 2006r. o godz. 13 00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 kadencji 2014-2018 Z SESJI RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ odbytej w dniu 28 maja 2015 roku, o godz. 14. 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVI.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 17 czerwca 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XVI.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 17 czerwca 2016 r. PROTOKÓŁ NR XVI.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 17 czerwca 2016 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 30. Ad.1. Obrady XVI Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/28/350/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr XLIV/28/350/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 24 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr XLIV/28/350/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Na podstawie art. 19b, 19g i 19h ustawy z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2014

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2014 PROTOKÓŁ NR XXXIX/2014 z obrad sesji Rady Gminy w Rogowie w dniu 25 czerwca 2014 r. W obradach udział wzięli: - Radni - wg listy obecności 12 osób - Sołtysi - wg listy obecności 17 osób - Daniel Kołada

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 19 lutego 2013 r. GODZINA godz. 15.00 16.00 MIEJSCE KOMISJI sala Nr 2 UM w Jaworznie

Bardziej szczegółowo