organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł NR 3/2012 z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XIV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły się o godzinie Na sesji obecni radni wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokółu, Wójt - Rafał Pałka, Sekretarz Gminy Andrzej Jaśkiewicz, Skarbnik Gminy- Aleksandra Kuzdak, Dyrektor KUZG Krzysztof Ławiński, Kierownik Komisariatu Policji z Kluczewska Grzegorz Kozioł, Komendant Gminny OSP Dariusz Ławiński, oraz sołtysi wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do protokółu. Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Wanda Popczyk-Fiecek, która po powitaniu zebranych zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad : 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach od ostatniej sesji Rady Gminy. 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. a) Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu gminy za 2011 rok. c) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. d) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej. e) Dyskusja. f) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. g) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy na 2011 rok. 7. Ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kluczewsko za 2011 rok. 8. Ocena bezpieczeństwa p.pożarowego na terenie gminy Kluczewsko za 2011 rok. 9. Przedstawienie projektów uchwał w sprawach : a) ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Kluczewsko oraz zasad ich stosowania, b) przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2012 pn. Stawiamy na aktywność współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, c) w sprawie dzierżawy wieloletniej w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Kluczewsku oznaczonej Nr ewidencyjnym 73, d) w sprawie przystąpienia Gminy Kluczewsko do realizacji projektu Jest w orkiestrach dętych jakaś siła! nauka gry na instrumentach dętych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata , f) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczewsko oraz zasad korzystania przez przewoźników z tych przystanków, g) zmian budżetowych na 2012 rok, h) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych Kierowników jednostek

2 organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 14. Zakończenie sesji. Ad. 1. Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Pani Wanda Popczyk-Fiecek. Ad. 2. Przewodnicząca stwierdziła quorum obrad XIV sesji Rady Gminy, obecnych 14 radnych, nieobecna jedna radna usprawiedliwiona. Ad. 3. Protokół z poprzedniej XIII sesji został przyjęty jednogłośnie. Ad. 4. Przedstawiony porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie. Ad. 5. Przewodnicząca udzieliła głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił informację z działalności od ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2012 roku (załącznik nr 3). Informacja została przyjęta jednogłośnie. Ad. 6. a) Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wójtowi Gminy Rafałowi Pałce, który przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok (załącznik Nr 4). Dochody zostały wykonane w kwocie ,55 zł na plan ,82 co stanowi 101,27 % planu. Wydatki zostały wykonane w kwocie ,88 zł na plan ,01 tj. 95,24 % planu. Rok 2011 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości ,67. Zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. W Stanowiskach zakończono realizację budowy kanalizacji sanitarnej. Opracowano dokumentację na budowę kanalizacji w Komornikach i Pilczycy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Łapczynej Woli i Kolonii Mrowina. Dokonano asfaltowania dróg gminnych, dofinansowano budowę dróg powiatowych oraz dokonano remontu dróg gminnych i tłuczniowych. W szkołach w Kluczewsku i w Dobromierzu wykonano wymianę parkietów w salach gimnastycznych. W Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych organizowane były staże dla absolwentów z terenu gminy, organizowane były roboty publiczne. W roku 2011 na realizację inwestycji wydatkowano kwotę ,35 zł. Majątek gminy w stosunku do roku 2010 wzrósł o zł i stanowi wartość zł Z powyższego wynika, że zamierzenia zaplanowane na rok 2011 zostały zrealizowane, a rok ten był kolejnym rokiem inwestowania i dalszego rozwoju Gminy Kluczewsko. Mając powyższe na uwadze Wójt wnosi do Wysokiej Rady o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. b) Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Pani Skarbnik Aleksandrze Kuzdak, która przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. RIO na podstawie przesłanych przez Wójta Gminy sprawozdań i informacji zaopiniowało pozytywnie wykonanie budżetu gminy za 2011 rok. c) Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Sobańskiemu Sławomirowi, który w imieniu nieobecnej na sesji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Elżbiety Chudej, przedstawił opinię w sprawie wykonania budżetu gminy za 2011 rok (załącznik nr 5). Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 roku po zapoznaniu się ze złożonymi przez Wójta Gminy sprawozdaniami z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia komunalnego uznaje, że realizacja budżetu gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w 2011 roku była prawidłowa. Komisja zapoznała się również z Uchwałą Nr 32/2012 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Komisja stwierdziła, że przedłożone przez Wójta sprawozdania są rzetelne i zostały sporządzone właściwie. Komisja stwierdza, że Wójt Gminy prowadził gospodarkę finansową kierując się zasadą gospodarności, celowości i rzetelności, co pozwala

3 na pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz wystąpienie do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok (załącznik nr 6). Rada Gminy w/w wniosek wraz z opinią przesłała do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania. d) Przewodnicząca Rady odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 7). RIO Uchwałą Nr 43/2012 po zbadaniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kluczewsku w sprawie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok z tytułu wykonania budżetu postanowił wniosek zaopiniować pozytywnie. e) W dyskusji jako pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Finansów Ławińska Bożena, która poinformowała, że na posiedzeniu komisji w dniu 26 czerwca szczegółowo zostały omówione dochody i wydatki budżetu gminy za 2011 rok. Majątek gminy wzrósł o ponad milion złotych, zadłużenie się zmniejszyło i stanowi niespełna 6 %, a na koniec roku gmina wygospodarowała wolne środki. W związku z powyższym Komisja Finansów jednogłośnie wnosi o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. - Przewodniczący Komisji Oświaty Henryk Pawlik stwierdził, że rok 2011 był rokiem dobrym dla gminy, zostały zakupione nowe samochody: służbowy osobowy oraz autobus szkolny, zostały wybudowane nowe odcinki dróg gminnych, dofinansowano budowę dróg powiatowych. Wygospodarowana nadwyżka budżetowa pozwoli na realizację nowych zadań w 2012 roku takich jak remont dachu na szkole w Kluczewsku, czy zakup oleju opałowego. Jedynym problemem jest brak wpływu podatku od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Komisja jednogłośnie wnosi o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. f) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok - udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XIV/21/2012 i stanowi załącznik nr 8. g) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok - udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XIV/22/2012 i stanowi załącznik nr 9. Przewodnicząca Rady złożyła gratulacje Wójtowi Gminy i wręczyła bukiet kwiatów za udzielone jednogłośne absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 roku i życzenia owocnej realizacji budżetu w 2012 roku. Do życzeń i gratulacji przyłączyli się Wiceprzewodniczący Rady Pawlik Henryk i Fornal Zbigniew. Wszyscy zebrani nagrodzili Wójta oklaskami. Wójt Gminy podziękował za jednogłośne głosowanie i udzielone absolutorium. Wójt stwierdził, że podziękowania za realizację budżetu w 2011 roku należą się wam wszystkim radnym, sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy, a także mieszkańcom gminy. Wójt podziękował za zaufanie jakim został obdarzony wyrażonym w głosowaniu. Ad. 7. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Kierownikowi Posterunku Policji w Kluczewsku Panu Grzegorzowi Kozłowi, który przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kluczewsko za okres 2011 roku (załącznik nr 10). Załoga posterunku Policji w Kluczewsku obsługuje mieszkańców gminy w składzie 5 policjantów. Dokonując oceny realizacji zadań należy stwierdzić, że policjanci na bieżąco realizowali nakreślone cele i priorytety w 2011 roku. Policja była widoczna na terenie Gminy Kluczewsko.

4 W 2011 roku na terenie gminy przeprowadzono 73 postępowań przygotowawczych i 20 postępowań sprawdzających. W roku 2011 stwierdzono ogółem 73 przestępstwa, z czego o charakterze kryminalnym 25, nietrzeźwy kierujący 39 pozostałe to przestępstwa przeciwko rodzinie i gospodarcze. Wykrywalność wobec zaistniałych przestępstw przedstawia się następująco: przestępstwa kryminalne - 79,8 % oraz przestępstwa ogółem - 87,3 %. Odnotowano 23 kolizji drogowych oraz 4 wypadki drogowe, 1 ofiara śmiertelna a 9 doznało obrażeń ciała. Z dokonanego rozpoznania wynika, że teren gminy jest wolny od problemów narkomanii wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Natomiast młodzież uczęszczająca do szkół średnich spotyka się z problemem narkomanii. Dużym problemem jest nadal alkoholizm, a coraz częściej u osób młodych. Jednostka Policji w Kluczewsku utrzymuje na dobrym poziomie współpracę z dyrekcjami szkół oraz nauczycielami, w ramach której realizuje programy prewencyjne. Kierownik Posterunku złożył serdeczne podziękowanie Radzie oraz Wójtowi za nieodpłatne przekazanie radiowozu nieoznakowanego OPEL ASTRA II z przeznaczeniem dla posterunku policji w Kluczewsku. Podsumowując należy stwierdzić, że obecny stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kluczewsko uznaje się za prawidłowy, a Gmina Kluczewsko jest drugą po gminie Radków najbezpieczniejszą gminą Powiatu Włoszczowskiego. W związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi policji w powiecie włoszczowskim polegającymi na likwidacji Posterunku Policji w Kluczewsku Rada Gminy Kluczewsko wyraża swoje zaniepokojenie proponowanymi zmianami i w imieniu mieszkańców protestuje i nie zgadza się na likwidację posterunku Policji w Kluczewsku. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady odczytała protest (załącznik nr 11), który zostanie skierowany na ręce Komendantów Powiatowego i Wojewódzkiego Policji oraz do parlamentarzystów z województwa świętokrzyskiego z prośbą o podjęcie interwencji. Ad. 8. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Komendantowi Gminnemu OSP Dariuszowi Ławińskiemu, który przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa p.pożarowego na terenie gminy Kluczewsko za 2011 roku (załącznik nr 12). W roku 2011 jednostki z terenu gminy wyjeżdżały ogółem 42 razy do różnego rodzaju zdarzeń, z czego 38 na teren gminy Kluczewsko i 4 razy poza teren. W akcjach uczestniczyło 234 strażaków. Oprócz gaszenia pożarów jednostka OSP Kluczewsko, która jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym brała udział w wyjazdach do powalonych drzew 4 razy, 3 wyjazdy do wypadków drogowych, 1 wyjazd do akcji powodziowej w Sandomierzu oraz 3 razy na ćwiczenia strażackie. Ochronę pożarową Gminy Kluczewsko zapewniają dwie wiodące jednostki tj. OSP Kluczewsko i OSP Dobromierz oraz Państwowa Straż Pożarna we Włoszczowie, pozostałe 8 jednostek są jednostkami pomocniczymi. Każdy strażak biorący udział w akcji gaśniczej musi posiadać podstawowe wyszkolenie z zakresu ratownictwa drogowego i medycznego, dlatego sukcesywnie należy szkolić druhów OSP na kursach w PSP. Na zakończenie Komendant złożył podziękowanie druhom strażakom za ich udział i zaangażowanie w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Złożył również podziękowania Władzom Gminy: Radzie oraz Panu Wójtowi za wsparcie na każdym odcinku działalności statutowej, Komendzie Powiatowej PSP we Włoszczowie oraz Zarządowi Gminnemu ZOSP oraz wszystkim, którzy wspierali działalność strażaków z terenu gminy. Podsumowując należy stwierdzić, że zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu Gminy Kluczewsko jest prawidłowe. W związku z udziałem jednostki OSP Kluczewsko w akcji ratowniczej katastrofy kolejowej pod Szczekocinami w miesiącu marcu 2012 roku Przewodnicząca Rady odczytała podziękowanie jakie przesłała Rada Gminy Szczekociny dla druhów OSP Kluczewsko za

5 niesioną pomoc ofiarom katastrofy kolejowej. W związku z powyższym Wójt ufundował tabliczkę pamiątkową dla jednostki OSP Kluczewsko jako podziękowanie za udział w akcji ratowniczej. Ad. 9. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Sekretarzowi Gminy, który przedstawił projekty uchwał w następujących sprawach: a) Ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Kluczewsko oraz zasad ich stosowania. Gmina Kluczewsko nie posiadała do tej pory ustanowionych własnych symboli tj. herbu, flagi i pieczęci urzędowej. W związku z powyższym zostały opracowane projekty herbu, flagi i pieczęci, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji. b) Przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2012 pn. Stawiamy na aktywność współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS w Kluczewsku złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej pn. Stawiamy na aktywność. Budżet projektu w 2012 roku wynosi zł, z czego wkład własny gminy wynosi zł. Celem projektu będzie zwiększenie aktywizacji zawodowej 6 osób (kobiet) bezrobotnych z terenu gminy poprzez wsparcie szkoleniowe, kursy zawodowe, pomoc specjalistów okresie od do roku. c) W sprawie dzierżawy wieloletniej w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Kluczewsku oznaczonej Nr ewidencyjnym 73. Ponieważ Pani Edyta Słoma poddzierżawia urządzenia stacji tankowania samochodów gazem płynnym, a właściciel zamierza je sprzedać Pani Słomie, Rada Gminy powinna wyrazić zgodę na zastosowanie trybu bezprzetargowego dzierżawy nieruchomości po rozwiązaniu z dotychczasowym właścicielem. d) W sprawie przystąpienia Gminy Kluczewsko do realizacji projektu Jest w orkiestrach dętych jakaś siła! nauka gry na instrumentach dętych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina Kluczewsko złożyła wniosek do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego na projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku. Jego wartość to zł, przy czym zł do wykorzystania w 2012 roku, a zł w 2013 roku. Z tytułu realizacji projektu Gmina nie poniesie kosztów. W wyniku realizacji projektu grupa 5 kobiet i 15 mężczyzn z terenu gminy Kluczewsko nauczy się gry na instrumentach dętych. e) W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2010 roku został ustanowiony Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego realizatorami są samorządy gminne. Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi dostępu do opieki zdrowotnej. f) W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczewsko oraz zasad korzystania przez przewoźników z tych przystanków. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania następuje w drodze uchwały Rady Gminy. Jednocześnie za korzystanie z przystanków komunikacyjnych mogą być pobierane opłaty, gdzie została ustalona stawka za

6 jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym w wysokości 0,05 zł. g) Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Skarbnik, która przedstawiła projekty uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. h) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata W celu prawidłowej realizacji budżetu gminy przy proponowanych zmianach w budżecie gminy należy również dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Ad. 10 Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Sekretarzowi Gminy, który przedstawił informacje na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez Kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy za 2011 rok (załącznik nr 13). Wszystkie zobowiązane osoby złożyły oświadczenia majątkowe Wójtowi Gminy w ustawowym terminie. Do oświadczeń zostały dołączone zeznania podatkowe PIT. Ponadto Wójt Gminy oświadczenie majątkowe złożył Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Oświadczenia majątkowe zostały przesłane do właściwych Urzędów Skarbowych. W wyniku dokonanej analizy należy stwierdzić, że oświadczenia zostały sporządzone prawidłowo. Przewodnicząca Rady poinformowała o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych. Oświadczenia zostały złożone przez wszystkich radnych na ręce Przewodniczącej Rady, natomiast Przewodnicząca Rady swoje oświadczenie majątkowe złożyła do Wojewody Świętokrzyskiego. W wyniku dokonanej analizy należy stwierdzić, że oświadczenia majątkowe zostały sporządzone prawidłowo, a następnie wraz z rozliczeniem podatkowym PIT zostały przesłane do Urzędu Skarbowego we Włoszczowie. Oświadczenia majątkowe zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy. Ad. 11. W dyskusji jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Komisji Finansów Bożena Ławińska, która przedstawiła stanowisko komisji wypracowane na posiedzeniu w dniu br. Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Kierownika Policji oraz Komendanta Gminnego OSP jednogłośnie opiniuje je pozytywnie. Komisja również pozytywnie opiniuje projekty wszystkich uchwał będących tematem obrad dzisiejszej sesji. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rolnictwa, który poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Oświaty pozytywnie został oceniony stan bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie gminy Kluczewsko za 2011 rok. Komisje pozytywnie oceniły wszystkie projekty uchwał. Komisje zajęły się również bieżącymi sprawami gminy. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty Henryk Pawlik, który zwrócił się do Komendanta Gminnego OSP o dokonanie przeglądu wyposażenia jednostek OSP i dokonanie zakupu brakujących węży strażackich dla jednostek. Zaapelował do Kierownika o pozostawienie posterunku Policji w Kluczewsku. Radny Sobański w imieniu nieobecnej przewodniczącej Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała stan bezpieczeństwa publicznego i pożarowego za 2011 rok. Komisja pozytywnie opiniuje projekty uchwał. Radny stwierdził, że cieszy go, że zostało wypracowane wspólne stanowisko Rady o pozostawienie posterunku policji w Kluczewsku. Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 minutową przerwę. Po 15 minutach wznowiono obrady. Ad. 12. Rada przystąpiła do głosowania: a) Przewodnicząca Rady wyraziła ogromne zadowolenie, że dobiegło końca opracowanie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci dla Gminy Kluczewsko. Droga jego była długa i trudna, trwająca ponad trzy lata. Przewodnicząca podziękowała Wójtowi za jego osobiste zaangażowanie i udział w posiedzeniach Komisji Heraldycznej w Warszawie.

7 W głosowaniu nad uchwałą w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Kluczewsko oraz zasad ich stosowania udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XIV/23/2012 i stanowi załącznik nr 14. b) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2012 pn. Stawiamy na aktywność współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XIV/24/2012 i stanowi załącznik nr 15. c) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie dzierżawy wieloletniej w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Kluczewsku oznaczonej Nr ewidencyjnym 73 udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XIV/25/2012 i stanowi załącznik nr 16. d) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Kluczewsko do realizacji projektu Jest w orkiestrach dętych jakaś siła! nauka gry na instrumentach dętych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XIV/26/2012 i stanowi załącznik nr 17. e) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XIV/27/2012 i stanowi załącznik nr 18. f) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczewsko oraz zasad korzystania przez przewoźników z tych przystanków udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XIV/28/2012 i stanowi załącznik nr 19. g) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XIV/29/2012 i stanowi załącznik nr 20. h) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XIV/30/2012 i stanowi załącznik nr 21. Ad. 13. W interpelacjach zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali: - Radny Pawlik zwrócił się do Wójta z następującymi zapytaniami: - jak wygląda sprawa remontu mostu w Krzętowie, - wstawianie znaków zakazu wjazdu do lasu przez Nadleśnictwo, - oraz o odkrzaczenie drogi Dobromierz-Mrowina. - Radny Fornal zwrócił się do Wójta o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Kół Łowieckich, które dzierżawią tereny w gminie Kluczewsko na temat niszczenia przez dziki upraw rolnych oraz o usunięcie drzewa przy drodze z Komparzowa na Dąbrowy. - Radny Lipiński zwrócił się z zapytaniem, czy została zakończona budowa kanalizacji w Stanowiskach, ponieważ studzienka kanalizacyjna jest niezabezpieczona, oraz do kogo należą hydranty, bo są zarośnięte krzakami, zaniedbane. - Radny Barański zwrócił się o rozważenie możliwości porozumienia się z Nadleśnictwem Przedbórz w sprawie dokończenia budowy drogi do Żeleźnicy. - Wójt Gminy poinformował, że od jutra odbędzie się inwentaryzacja azbestu na terenie gminy. Wójt zaprosił zebranych na festyn gminny, który odbędzie się 18 sierpnia.

8 Indywidualne zaproszenia zostaną wysłane w odpowiednim czasie. Wójt poinformował, że w dniu dzisiejszym upływa termin składania wniosków na inicjatywę lokalną. Wójt Gminy ustosunkował się do przedstawionych wypowiedzi. Wójt został na posiedzeniu komisji zobligowany do kontaktu ze starostą Radomszczańskim i Włoszczowskim oraz Wójtem Wielgomłyny co do oczekiwań na jaką pomoc finansową oczekują od Gminy Kluczewsko. Oczekiwania Starosty Radomszczańskiego są, aby Gmina Kluczewsko przekazała 50 tyś. zł. Gmina Wielgomłyny przekaże około 120 tyś. zł, natomiast Starosta Włoszczowski nie wesprze finansowo remontu mostu w Krzętowie. Gmina Kluczewsko przekaże odpowiednie środki po wykonaniu projektu. W sprawie odkrzaczania dróg zostaną zatrudnieni pracownicy w ramach robót publicznych to będą usuwać zarośla. Co do drogi Dobromierz Mrowina, Wójt wystąpi z wnioskiem do Starosty Włoszczowskiego. Wójt obiecał, że zorganizuje spotkanie z udziałem przedstawicieli Kół Łowieckich. Głos zabrał Dyrektor KUZG, który odniósł się do wypowiedzi radnego Lipińskiego. Budowa kanalizacji w Stanowiskach została zakończona, a studzienka kanalizacyjna zostanie zabezpieczona, natomiast hydranty będą odnawiane w drugiej połowie lipca. Na zakończenie głos zabrał Pracownik ODR Włoszczowa - Krzysztof Winiszewski, który zaprosił chętnych do wyjazdu do Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w niedzielę1 lipca br. Wyjazd z parkingu przy Urzędzie Gminy Kluczewsko. Ad. 14. W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca Rady ogłosiła zakończenie sesji w dniu 29 czerwca 2012 roku. Zakończenie nastąpiło o godzinie PROTOKÓLANT: PRZEWODNICZĄCA RADY:

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r.

Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r. Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r. z sesji Rady Gminy Dobromierz odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, pod przewodnictwem Aleksandry Luks przewodniczącej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki - Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Lech Brzozowski, członkowie Zarządu:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku.

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 tej.. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r.

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI BRZEZINY. z dnia 28. 05. 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI BRZEZINY. z dnia 28. 05. 2012 r. PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 28. 05. 2012 r. 1 Przesłany radnym proponowany porządek obrad XXI sesji przedstawiał się następująco: I. Część uroczysta z okazji Dnia Samorządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r.

Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r. Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r. Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła i trwała od godziny 10 00 do godziny 17 30. 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r.

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Data utworzenia 2006-03-30 Numer aktu 38 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Data utworzenia 2004-07-21 Numer aktu 21 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ 30/2013 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów. z dnia 26 lutego 2004 r.

P R O T O K Ó Ł. z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów. z dnia 26 lutego 2004 r. 1 P R O T O K Ó Ł z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów z dnia 26 lutego 2004 r. W sesji udział wzięli: - Radni - Sołtysi - Wójt, Z-ca Wójta oraz Skarbnik Gminy - Dyrektor Inspektoratu PZU Bronisław

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo