INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/284/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2010r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w 2009 roku Hrubieszów, marzec 2010

2 1. Ogólna charakterystyka terenu działania Powiat hrubieszowski jest najdalej wysuniętym na wschód regionem Polski. Położony jest w południowo- wschodniej części województwa lubelskiego. Ogółem na terenie powiatu zlokalizowanych jest 8 jednostek administracyjnych w tym: 1 miasto i 7 gmin. Powierzchnia powiatu wynosi 1269,45 km 2, a liczba ludności 70,92 tys., z czego tylko gminy Hrubieszów i Werbkowice oraz miasto Hrubieszów zamieszkuje ponad 10 tys. mieszkańców. Powierzchnia i ludność w rozbiciu na gminy. Lp. Miasto/Gmina Powierzchnia [km 2 ] Ludność [osób] 1. Hrubieszów (miasto) 32, Dołhobyczów 214, Horodło 130, Hrubieszów 259, Mircze 233, Trzeszczany 90, Uchanie 120, Werbkowice 188, Cały powiat ogółem 1269, Procentowy udział gmin w powierzchni powiatu. 2

3 Procentowy stan zaludnienia poszczególnych gmin powiatu. Powiat hrubieszowski ma charakter typowo rolniczy, o czym decydują korzystne warunki glebowe i klimatyczne. Znacząca ilość zabudowy zwartej do 30%, występuje na terenie wszystkich gmin w powiecie, jedynie w mieście Hrubieszów, przeważa zabudowa zwarta. W większości gmin występuje znaczący udział budynków o konstrukcji palnej sięgający do 30%, natomiast w gminie Uchanie należy odnotować występowanie konstrukcji palnych i niepalnych w porównywalnych ilościach. Występuje również przewaga budynków niskich, tylko pojedyncze przypadki budynków średniowysokich zlokalizowanych przede wszystkim na obszarze miasta. W czterech gminach tj. Uchanie, Trzeszczany, Dołhobyczów i Mircze odnotowujemy głównie obiekty zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV oraz niewielka liczba obiektów zaliczonych do ZL III, są to budynki o małej kubaturze, głównie szkoły i budynki administracyjne. Na terenie trzech gmin: Hrubieszów, Werbkowice i Horodło, występują głównie obiekty zaliczone do ZL IV, ale występują również obiekty zaliczone ZL III. Na terenie miasta występuje duża liczba obiektów zaliczonych do ZL III oraz znaczna liczba obiektów ZL I, ZL II oraz ZL V. ZL I - przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych, ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II, ZL IV - mieszkalne, ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. Na terenie wszystkich gmin występują pojedyncze przypadki zakładów przemysłowych, jedynie na terenie miasta występuje znaczna liczba takich zakładów, z czego tylko jeden stwarzający ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jakim jest - Orlen Płock Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu Płynnego. 3

4 Na terenie miasta występuje gazociąg średniego ciśnienia o średnicy od 90 do 225 mm i długości 12,6 km, który krzyżuje się z rzeką Huczwą. Przez teren dwóch gmin Horodło i Hrubieszów przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm i długości 15,1 km. Drogi biegnące przez teren czterech gmin : Uchanie, Trzeszczany, Dołhobyczów i Mircze są wyłącznie drogami lokalnymi, natomiast drogi biegnące przez gminy Hrubieszów, Werbkowice i Horodło, a także miasto, są to drogi krajowe o średnim natężeniu ruchu, po których odbywa się transport z niewielkimi ilościami materiałów niebezpiecznych Przez teren gmin Hrubieszów i Werbkowice oraz miasto przebiega linia kolejowa LHS szerokotorowa, po której odbywa się również transport materiałów niebezpiecznych, między innymi skroplone gazy palne takie jak propan i propan-butan. Na terenie powiatu zlokalizowane są dwa przejścia graniczne tj. drogowe w miejscowości Zosin, przez które odprawiane są samochody osobowe o tonażu do 3,5t w ruchu międzynarodowym i kolejowe w Hrubieszowie po linii szerokotorowej, gdzie odbywa się wyłącznie ruch towarowy. Przez miasta i teren trzech gmin takich jak: Hrubieszów, Werbkowice Trzeszczany przepływają niewielkie cieki wodne z największym jakim jest rzeka Huczwa. Przez gminy: Dołhobyczów, Mircze, Hrubieszów i Horodło przepływa graniczna rzeka Bug, od której może występować zagrożenie powodziowe oraz możliwość lokalnych zalań i podtopień, a także zagrożenie utonięciami. Tereny zalewowe występują w dolinach rzek, są to głównie łąki i pola uprawne zalewane 1-3 razy w roku. Powierzchnia terenów zalewowych wynosi ogółem 33,23 km2, Na terenie powiatu lasy stanowią 16,7% ogólnej powierzchni powiatu, są to lasy zaliczone do III kategorii zagrożenia pożarowego. Na terenie gminy Dołhobyczów, Horodło i Hrubieszów znajdują się kompleksy leśne o powierzchni ponad 1000 ha każdy. Na terenie powiatu nie występują lotniska lub tereny operacyjne lotnisk (promień 9,3 km). Mówiąc o zagrożeniach powiatu hrubieszowskiego skupiamy się głównie na okresie pokoju. Możemy je podzielić na: zagrożenia naturalne (związane z działalnością sił natury), zagrożenia cywilizacyjne (związane z działalnością człowieka). Głównymi zagrożeniami powiatu hrubieszowskiego są między innymi: Zagrożenia pożarowe, Zagrożenia chemiczne i ekologiczne, Zagrożenia budowlane, Zagrożenia w komunikacji drogowej i kolejowej, Zagrożenia epidemiologiczne, Zagrożenia terrorystyczne, Zagrożenia w trakcie imprez masowych, Zagrożenia radiologiczne, Zagrożenia wodne. 4

5 2. Dane dotyczące zaistniałych zagrożeń Od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku na terenie powiatu hrubieszowskiego powstało ogółem 613 zdarzeń w tym: 205 pożarów, 397 miejscowych zagrożeń, 11 fałszywych alarmów. Dominującymi przyczynami zaistniałych zdarzeń w 2009 r. były w przypadku: pożarów; nieostrożność osób dorosłych (69), podpalenia umyślne (75), wady urządzeń i instalacji elektrycznych (23). miejscowych zagrożeń; huragany, silne wiatry (64), nietypowe zachowanie zwierząt (55), gwałtowne opady atmosferyczne (40), niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (63). Akcje interwencyjne w porównaniu z rokiem ubiegłym: LP. POZYCJA/ROK WZROST/ SPADEK 1. Ogółem interwencje Pożary małe średnie duże bardzo duże Miejscowe zagrożenia małe lokalne duże Alarmy fałszywe złośliwe w dobrej wierze Straty ogółem (tyś) 1317,6 tyś. zł tyś. zł ,6 tyś. zł. Porównując analizowane okresy należy stwierdzić, że zanotowano nieznaczny spadek zdarzeń w 2009 r. w sumie o 26 w porównaniu do 2008 r. Jednak pomimo spadku ogólnej liczby zdarzeń, w 2009 r. odnotowano znaczny wzrost ilości pożarów w porównaniu do 2008 r. w sumie o 45. W 2009 r. znacząco zmalała liczba miejscowych zagrożeń w porównaniu do 2008 r., aż o 71 zdarzeń. 5

6 6

7

8 Liczba zdarzeń w powiecie w rozbiciu na gminy. LP. Powiat/ gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM ZDARZEŃ 1 hrubieszowski Dołhobyczów Horodło m. Hrubieszów Hrubieszów Mircze Trzeszczany Uchanie Werbkowice

9 Ilość zdarzeń oraz liczba biorących w nich samochodów i strażaków w rozbiciu na gminy i rodzaj jednostek. OGÓŁEM JRG OSP w Lp. Powiat/Gmina OGÓŁEM samochody osoby samochody osoby samochody Pożary 1 hrubieszowski Dołhobyczów Horodło m. Hrubieszów Hrubieszów Mircze Trzeszczany Uchanie Werbkowice Miejscowe zagrożenia 1 hrubieszowski Dołhobyczów Horodło m. Hrubieszów Hrubieszów Mircze Trzeszczany Uchanie Werbkowice

10 Straty i uratowane mienie: pożary i miejscowe zagrożenia. POŻARY MIEJSCOWE Średnio na 1 OGÓŁEM Lp. Powiat/Gmina zdarz. OGÓŁEM straty w tym mienie w tym w tym mie straty straty budynki uratowane budynki budynki urato 1 hrubieszowski 719,5 409, , Dołhobyczów Horodło 78, m. Hrubieszów 58, ,6 0 5 Hrubieszów 177, ,5 2 6 Mircze 107, Trzeszczany Uchanie Werbkowice ,

11 3. Dane dotyczące czynności kontrolno-rozpoznawczych Rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń, w tym czynności kontrolno- rozpoznawcze przeprowadzane przez Państwową Straż Pożarną, stanowią bardzo ważny element systemu ratowniczego. Na co dzień dzięki tym działaniom usuwa się ogromną ilość nieprawidłowości, które mogłyby przyczynić się do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, a w przypadku zaistnienia któregoś z tych zdarzeń utrudnić lub wręcz nawet uniemożliwić prowadzenie działań ratowniczych. Również dzięki tym czynnościom pozyskuje się informacje na temat występujących zagrożeń, a co za tym idzie tworzy się odpowiedni system ratowniczy. Ogólnie można stwierdzić, że działalność ta poprzez dokonywanie analiz, ocen oraz wskazywanie prawidłowych rozwiązań zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Dwóch funkcjonariuszy wydziału operacyjno-rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie w 2009 roku dokonało ogółem 83 kontroli, w tym: w obiektach użyteczności publicznej - 41 kontroli, w obiektach zamieszkania zbiorowego - 1 kontrola, w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych - 2 kontrole, w obiektach produkcyjno-magazynowych - 11 kontroli, w gospodarstwach rolnych - 26 kontroli, w lasach - 2 kontrole. Komendant Powiatowy PSP wydał 37 decyzji administracyjnych, w których stwierdzono ogółem 88 nieprawidłowości. Ponadto w ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych wydano 6 opinii oraz 7 postanowień po odbiorach końcowych obiektów. Stwierdzone w wyniku prowadzonych kontroli nieprawidłowości dotyczyły między innymi: podręcznego sprzętu gaśniczego- 14 usterek (brak gaśnic lub nieterminowe przeglądy), instalacji użytkowych- 47 usterek (brak badań instalacji elektrycznych, odgromowych i kominowych), ewakuacji- 4 usterki (brak oznakowań), hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych- 13 usterek (brak okresowych przeglądów), instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - 10 usterek (brak instrukcji lub aktualizacji). W 2009 roku strażacy tut. komendy nie stosowali postępowania mandatowego. W ramach współpracy z innymi służbami przeprowadzono wspólnie: 4 kontrole z funkcjonariuszami Policji, 4 kontrole z pracownikami Służbą Ochrony Zabytków, 4 kontrole z funkcjonariuszami Straży Granicznej. W związku z akcją Bezpieczne Wakacje przeprowadzono zajęcia edukacyjne w 6 obiektach realizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło łącznie 236 uczniów. W ramach współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP współorganizowaliśmy na szczeblu gminy i powiatu turnieje wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom, oraz zawody sportowo- pożarnicze. 11

12 4. Zabezpieczenie operacyjne powiatu hrubieszowskiego Z uwagi na różnorakie zagrożenia występujące w powiecie hrubieszowskim, istotne jest zapewnienie odpowiedniej ilości sił i środków do zwalczania tych zagrożeń i likwidacji ich skutków. Aby zapewnić bezpieczeństwo obywateli naszego powiatu należy zadbać o stałą gotowość wszystkich służb i odpowiednio je wyposażyć w niezbędne środki do prowadzenia działań szeroko rozumianych, jako ratownicze. Podstawową służbą, która ma zapewnić ochronę ludzi przed skutkami pożarów i miejscowych zagrożeń jest Państwowa Straż Pożarna, jest to jej obowiązkiem prawnym i to ona odpowiada za funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Do zadań Straży Pożarnych należy między innymi: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami, a także klęskami żywiołowymi. Straż Pożarna oprócz gaszenia pożarów wykonuje również zadania między innymi z ratownictwa drogowego, technicznego, infrastruktury budowlanej, chemiczno- ekologicznego, wodnego czy też medycznego. Działania w zakresie realizacji działań ratowniczo- gaśniczych w powiecie hrubieszowskim wykonują następujące podmioty: Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza przy Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie, 8 jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, 40 jednostek typu S (posiadające na swoim wyposażeniu, co najmniej jeden samochód pożarniczy), 28 jednostki typu M. (posiadające na swoim wyposażeniu jedynie motopompę). Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza w Hrubieszowie wyposażona jest w 10 samochodów (5 lekkich, 3 średnie i 2 ciężkie). Gaśniczych samochodów jest 4, natomiast specjalnych 6. Wykaz pojazdów w JRG przedstawia tabela poniżej. Wykaz pojazdów pożarniczych Komendy powiatowej PSP Lp. Samochód Rok produkcji Rodzaj 1. GCBA 4/24 (Tatra) 2005 gaśniczy 2. SHD-25 (Man) 2009 specjalny 3. GCBM 18/8 (Jelcz) 1989 gaśniczy 4. GLBART 1/10 (Iveco) 2003 gaśniczy 5. GBA 2,5/20 (Star) 2006 gaśniczy 6. SLRR (Nissan Navara) 2008 specjalny 7. SLOp (Polonez) 1997 specjalny 8. SKw (Star) 1984 specjalny 9. SLKw (Lublin) 1999 specjalny 10. SLOp (Daewoo Leganza) 1998 specjalny Państwowa Straż Pożarna często korzysta z pomocy druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych i często również obydwie formacje działają wspólnie podczas większych akcji ratowniczo-gaśniczych. Są to zarówno jednostki OSP z KSRG, jak i OSP typu S i typu M. 12

13 Wykaz jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego oraz wyposażenie w pojazdy pożarnicze Lp. Nazwa Typ pojazdu Rodzaj pojazdu 1. Dołhobyczów Mercedes Benz, 2007 VW Transporter, 1993 GBA 2,5/16/8 SLRt 2. Dziekanów Jelcz 315, 1988 Żuk A- 15, 1988 GCBA 6/32 SLOn 3. Horodło Mercedes, 1990 Ford Transit, 2002 GCBA 4,5/36 SLRt 4. Mircze Man 4 x 4, 2008 Lublin 3524, 2003 GBA 2,5/20 GLM 8 5. Teptiuków Jelcz 315, 1977 Star, 1978 GCBA 6/32 SH Trzeszczany Star 244, 1985 Ford Transit, 2005 GBA 2,5/16 SLRt 7. Uchanie Star 244, 1996 Ford Transit, 2005 Opel Vectra, 1992 GBA 2,5/16 SLRt SLOp 8. Werbkowice Cukrownia Star 244, 1977 GBA 2,5/16 Jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu hrubieszowskiego jak na możliwości są w chwili obecnej dość dobrze wyposażone. Nie mniej jednak występuje znaczna ilość sprzętu i pojazdów pożarniczych, których niestety stan techniczny jest niezadowalający. Większość tych samochodów ma blisko 20 lat i są już bardzo wyeksploatowane. Cieszy fakt, że w ostatnim czasie zostały zakupione nowe samochody i są plany zakupu następnych, tak, aby zastąpić stary sprzęt nowym. Bardzo ważnym punktem jest też uzupełnienie braków i niedociągnięć odnośnie pozostałego sprzętu, ale i w tej materii widać na chwilę obecną znaczne efekty. Ponadto Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza w Hrubieszowie dysponuje sprzętem ciężkim dostępnym na podstawie umów i porozumień. W celu zabezpieczenia właściwej realizacji działań ratowniczo- gaśniczych i zapewnienia sprzętu przydatnego do prowadzenia akcji podpisano kilka umów z zakładami pracy na jego odpłatne użycie. Na ich podstawie zabezpiecza się na potrzeby akcji między innymi: koparki, samochody ciężarowe, lawety, autobusy, dźwigi a także niezbędne materiały- słoma prasowana, piasek, wapno, tarcica. W przypadku potrzeby użycia sprzętu specjalistycznego do prowadzenia działań ratowniczych na terenie powiatu jest on dysponowany przez Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Lublinie. 13

14 5. Działania związane z zapewnieniem prawidłowego zabezpieczenia operacyjnego powiatu hrubieszowskiego W ramach doskonalenia funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego podjęto i zrealizowano następujące zagadnienia: prowadzono czynności kontrolno- rozpoznawcze głównie w grupach obiektów o nasilającej się palności (tj. rolnictwie) i obiektach o dużej liczbie usterek (tj. użyteczności publicznej). aktualizowano dokumentację PSK oraz Powiatowy Plan Działań Ratowniczych powiatu hrubieszowskiego. dokonano aktualizacji w Zakładowych Planach Postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. udzielano pomocy jednostkom OSP włączonym do KSRG w zakresie pozyskania i rozliczenia środków finansowych z KG PSP. doradzano urzędom gmin i jednostkom OSP z terenu powiatu przy organizacji zakupów umundurowania, sprzętu pożarniczego i specjalistycznego. prowadzono również próbne alarmy i sprawdzenie stanu technicznego środków alarmowania. sprawdzono stan techniczny samochodów, motopomp oraz innego sprzętu ratowniczego. sprawdzano stan wyszkolenia i przygotowania ratowników, kierowców oraz dowódców OSP i PSP do wykonywania samodzielnych i wspólnych działań podczas pożarów i innych miejscowych zagrożeń. sprawdzono stan techniczny budynków, strażnic, garaży oraz stan higieniczno- sanitarny posesji. w roku 2009 przekazano następujące samochody na rzecz OSP: samochód SLOp Opel Vectra 2.0 rok produkcji 1992 do OSP Uchanie, samochód GCBA 6/32 jelcz rok produkcji 1993 do OSP Wiszniów, samochód SH-18 Star rok produkcji 1978 do OSP Teptiuków. W zamian pozyskano samochód osobowy Deawoo Leganza 2.0 CDX, rok produkcji 1998 nieodpłatnie z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Zakupiono też samochód ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23m SHD-25, pojazd pozyskany w ramach programu modernizacji Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu w latach zakupiono również motopompę Subaru PTX 301T (sprzęt pozyskano ze środków finansowych rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) oraz ubrania chemoodporne (pozyskano z dofinansowania przez PZU Życie). oprócz w/w jednostek nowy lub używany sprzęt pozyskały jednostki: OSP Horodło- GCBA 4,5/36 (Mercedes- Benz), OSP Liski- GBM 2/8 (Star 200), OSP Bereżnica- GLM- 8 (VW Transporter), OSP Czerniczyn- GBM 2,5/8 (Star 244), OSP Mołodiatycze- GLM- 8 (Mercedes Vito), OSP Mircze- GBA 2,5/20 (Man) i ponton hybrydowy Brig z silnikiem zaburtowym Honda 30 oraz OSP Mołożów- GBA 2,5/16 (Star 244). w miesiącu wrześniu przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego pod kryptonimem PIROMAN na obiektach Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Ich celem jest sprawdzenie stanu przygotowania jednostek KSRG do realizacji działań ratowniczogaśniczych na obszarze powiatu. W ćwiczeniach udział wzięły: JRG Hrubieszów, jednostki OSP z terenu powiatu hrubieszowskiego będące w KSRG, Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Miejska i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 14

15 6. Podsumowanie i wnioski Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa społeczności hrubieszowskiej, ratowników wykonujących swoje zadania oraz w celu poprawienia jakości działań ratowniczogaśniczych należy kontynuować następujące przedsięwzięcia: doposażyć jednostki ochrony przeciwpożarowej w środki łączności i system teleinformatyczny w celu lepszego kontaktu podczas działań ratowniczo - gaśniczych oraz inny sprzęt ułatwiający prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych. doposażyć Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą w Hrubieszowie i Ochotnicze Straże Pożarne w zestawy ratownictwa medycznego PSP- R1 lub PSP- R2, sukcesywnie zastępować stare i wysłużone samochody, motopompy oraz inny sprzęt ratowniczo- gaśniczy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych nowszymi i bardziej nowoczesnymi. W chwili obecnej realizowany jest zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemiczno - ekologicznych na podwoziu z napędem 6 x 6 oraz wyposażeniem. systematycznie prowadzić szkolenia z ratownictwa medycznego jak i inne szkolenia specjalistyczne dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, prowadzić ćwiczenia zgrywające Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wspólne ćwiczenia PSP, OSP i pozostałych podmiotów współtworzących system ratowniczy w powiecie hrubieszowskim, egzekwować pełną realizację wydanych decyzji pokontrolnych od zarządców, właścicieli i użytkowników, dążyć do ograniczania liczby pożarów w gospodarstwach rolnych poprzez popularyzację działań profilaktyczno - patrolowych, rozpowszechniać zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i innych instytucjach w powiecie hrubieszowskim, podjąć akcje informacyjne i propagandowe zmierzające do zminimalizowania liczby pożarów powstałych w wyniku wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych, uaktualniać na bieżąco Powiatowy Plan Ratowniczy dla powiatu hrubieszowskiego, wdrażać monitoring pożarowy w obiektach na terenie powiatu hrubieszowskiego, ciągle przygotowywać i podnosić świadomość mieszkańców poprzez środki masowego przekazu, bowiem społeczeństwo, które zna zasady zachowania i postępowania w razie wystąpienia zagrożenia oraz posiada wyrobioną wewnętrzną dyscyplinę, stanowi ogromną pomoc dla sił biorących udział w akcji ratowniczej. Podsumowując uważam, że na chwilę obecną poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu hrubieszowskiego można ocenić jako zadawalający. Natomiast realizacja powyższych zagadnień niewątpliwie w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia tego bezpieczeństwa. Opracował: kpt. mgr inż. Paweł Chromiec 15

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH PO.0332.1.2015 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2014 roku Pabianice, styczeń 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Wprowadzenie Reaktywowanie w 1990 roku samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i wyposażenie go w osobowość prawną, własne źródła dochodów

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Gmina Słupia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Słupia, 2006 r. Usługi Projektowe w Budownictwie Eugeniusz Siewierski Koordynacja prac Urząd Gminy Słupia

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE Zatwierdzam Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA BURMISTRZ BYCZYNY Ryszard Grüner Opracował: Lucjan Kędzia Główny specjalista Byczyna

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie Urząd Gminy Lasowice Wielkie Egzemplarz pojedynczy ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE Wójt Gminy Lasowice Wielkie Opracowała: Irena Urbanowicz Inspektor

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2004-2015

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2004-2015 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2004-2015 Spis treści I. WSTĘP, METODOLOGIA OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 4 II. POŁOŻENIE GMINY SZYDŁÓW, INFORMACJE OGÓLNE 6 III. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo