INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/284/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2010r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w 2009 roku Hrubieszów, marzec 2010

2 1. Ogólna charakterystyka terenu działania Powiat hrubieszowski jest najdalej wysuniętym na wschód regionem Polski. Położony jest w południowo- wschodniej części województwa lubelskiego. Ogółem na terenie powiatu zlokalizowanych jest 8 jednostek administracyjnych w tym: 1 miasto i 7 gmin. Powierzchnia powiatu wynosi 1269,45 km 2, a liczba ludności 70,92 tys., z czego tylko gminy Hrubieszów i Werbkowice oraz miasto Hrubieszów zamieszkuje ponad 10 tys. mieszkańców. Powierzchnia i ludność w rozbiciu na gminy. Lp. Miasto/Gmina Powierzchnia [km 2 ] Ludność [osób] 1. Hrubieszów (miasto) 32, Dołhobyczów 214, Horodło 130, Hrubieszów 259, Mircze 233, Trzeszczany 90, Uchanie 120, Werbkowice 188, Cały powiat ogółem 1269, Procentowy udział gmin w powierzchni powiatu. 2

3 Procentowy stan zaludnienia poszczególnych gmin powiatu. Powiat hrubieszowski ma charakter typowo rolniczy, o czym decydują korzystne warunki glebowe i klimatyczne. Znacząca ilość zabudowy zwartej do 30%, występuje na terenie wszystkich gmin w powiecie, jedynie w mieście Hrubieszów, przeważa zabudowa zwarta. W większości gmin występuje znaczący udział budynków o konstrukcji palnej sięgający do 30%, natomiast w gminie Uchanie należy odnotować występowanie konstrukcji palnych i niepalnych w porównywalnych ilościach. Występuje również przewaga budynków niskich, tylko pojedyncze przypadki budynków średniowysokich zlokalizowanych przede wszystkim na obszarze miasta. W czterech gminach tj. Uchanie, Trzeszczany, Dołhobyczów i Mircze odnotowujemy głównie obiekty zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV oraz niewielka liczba obiektów zaliczonych do ZL III, są to budynki o małej kubaturze, głównie szkoły i budynki administracyjne. Na terenie trzech gmin: Hrubieszów, Werbkowice i Horodło, występują głównie obiekty zaliczone do ZL IV, ale występują również obiekty zaliczone ZL III. Na terenie miasta występuje duża liczba obiektów zaliczonych do ZL III oraz znaczna liczba obiektów ZL I, ZL II oraz ZL V. ZL I - przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych, ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II, ZL IV - mieszkalne, ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. Na terenie wszystkich gmin występują pojedyncze przypadki zakładów przemysłowych, jedynie na terenie miasta występuje znaczna liczba takich zakładów, z czego tylko jeden stwarzający ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jakim jest - Orlen Płock Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu Płynnego. 3

4 Na terenie miasta występuje gazociąg średniego ciśnienia o średnicy od 90 do 225 mm i długości 12,6 km, który krzyżuje się z rzeką Huczwą. Przez teren dwóch gmin Horodło i Hrubieszów przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm i długości 15,1 km. Drogi biegnące przez teren czterech gmin : Uchanie, Trzeszczany, Dołhobyczów i Mircze są wyłącznie drogami lokalnymi, natomiast drogi biegnące przez gminy Hrubieszów, Werbkowice i Horodło, a także miasto, są to drogi krajowe o średnim natężeniu ruchu, po których odbywa się transport z niewielkimi ilościami materiałów niebezpiecznych Przez teren gmin Hrubieszów i Werbkowice oraz miasto przebiega linia kolejowa LHS szerokotorowa, po której odbywa się również transport materiałów niebezpiecznych, między innymi skroplone gazy palne takie jak propan i propan-butan. Na terenie powiatu zlokalizowane są dwa przejścia graniczne tj. drogowe w miejscowości Zosin, przez które odprawiane są samochody osobowe o tonażu do 3,5t w ruchu międzynarodowym i kolejowe w Hrubieszowie po linii szerokotorowej, gdzie odbywa się wyłącznie ruch towarowy. Przez miasta i teren trzech gmin takich jak: Hrubieszów, Werbkowice Trzeszczany przepływają niewielkie cieki wodne z największym jakim jest rzeka Huczwa. Przez gminy: Dołhobyczów, Mircze, Hrubieszów i Horodło przepływa graniczna rzeka Bug, od której może występować zagrożenie powodziowe oraz możliwość lokalnych zalań i podtopień, a także zagrożenie utonięciami. Tereny zalewowe występują w dolinach rzek, są to głównie łąki i pola uprawne zalewane 1-3 razy w roku. Powierzchnia terenów zalewowych wynosi ogółem 33,23 km2, Na terenie powiatu lasy stanowią 16,7% ogólnej powierzchni powiatu, są to lasy zaliczone do III kategorii zagrożenia pożarowego. Na terenie gminy Dołhobyczów, Horodło i Hrubieszów znajdują się kompleksy leśne o powierzchni ponad 1000 ha każdy. Na terenie powiatu nie występują lotniska lub tereny operacyjne lotnisk (promień 9,3 km). Mówiąc o zagrożeniach powiatu hrubieszowskiego skupiamy się głównie na okresie pokoju. Możemy je podzielić na: zagrożenia naturalne (związane z działalnością sił natury), zagrożenia cywilizacyjne (związane z działalnością człowieka). Głównymi zagrożeniami powiatu hrubieszowskiego są między innymi: Zagrożenia pożarowe, Zagrożenia chemiczne i ekologiczne, Zagrożenia budowlane, Zagrożenia w komunikacji drogowej i kolejowej, Zagrożenia epidemiologiczne, Zagrożenia terrorystyczne, Zagrożenia w trakcie imprez masowych, Zagrożenia radiologiczne, Zagrożenia wodne. 4

5 2. Dane dotyczące zaistniałych zagrożeń Od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku na terenie powiatu hrubieszowskiego powstało ogółem 613 zdarzeń w tym: 205 pożarów, 397 miejscowych zagrożeń, 11 fałszywych alarmów. Dominującymi przyczynami zaistniałych zdarzeń w 2009 r. były w przypadku: pożarów; nieostrożność osób dorosłych (69), podpalenia umyślne (75), wady urządzeń i instalacji elektrycznych (23). miejscowych zagrożeń; huragany, silne wiatry (64), nietypowe zachowanie zwierząt (55), gwałtowne opady atmosferyczne (40), niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (63). Akcje interwencyjne w porównaniu z rokiem ubiegłym: LP. POZYCJA/ROK WZROST/ SPADEK 1. Ogółem interwencje Pożary małe średnie duże bardzo duże Miejscowe zagrożenia małe lokalne duże Alarmy fałszywe złośliwe w dobrej wierze Straty ogółem (tyś) 1317,6 tyś. zł tyś. zł ,6 tyś. zł. Porównując analizowane okresy należy stwierdzić, że zanotowano nieznaczny spadek zdarzeń w 2009 r. w sumie o 26 w porównaniu do 2008 r. Jednak pomimo spadku ogólnej liczby zdarzeń, w 2009 r. odnotowano znaczny wzrost ilości pożarów w porównaniu do 2008 r. w sumie o 45. W 2009 r. znacząco zmalała liczba miejscowych zagrożeń w porównaniu do 2008 r., aż o 71 zdarzeń. 5

6 6

7

8 Liczba zdarzeń w powiecie w rozbiciu na gminy. LP. Powiat/ gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM ZDARZEŃ 1 hrubieszowski Dołhobyczów Horodło m. Hrubieszów Hrubieszów Mircze Trzeszczany Uchanie Werbkowice

9 Ilość zdarzeń oraz liczba biorących w nich samochodów i strażaków w rozbiciu na gminy i rodzaj jednostek. OGÓŁEM JRG OSP w Lp. Powiat/Gmina OGÓŁEM samochody osoby samochody osoby samochody Pożary 1 hrubieszowski Dołhobyczów Horodło m. Hrubieszów Hrubieszów Mircze Trzeszczany Uchanie Werbkowice Miejscowe zagrożenia 1 hrubieszowski Dołhobyczów Horodło m. Hrubieszów Hrubieszów Mircze Trzeszczany Uchanie Werbkowice

10 Straty i uratowane mienie: pożary i miejscowe zagrożenia. POŻARY MIEJSCOWE Średnio na 1 OGÓŁEM Lp. Powiat/Gmina zdarz. OGÓŁEM straty w tym mienie w tym w tym mie straty straty budynki uratowane budynki budynki urato 1 hrubieszowski 719,5 409, , Dołhobyczów Horodło 78, m. Hrubieszów 58, ,6 0 5 Hrubieszów 177, ,5 2 6 Mircze 107, Trzeszczany Uchanie Werbkowice ,

11 3. Dane dotyczące czynności kontrolno-rozpoznawczych Rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń, w tym czynności kontrolno- rozpoznawcze przeprowadzane przez Państwową Straż Pożarną, stanowią bardzo ważny element systemu ratowniczego. Na co dzień dzięki tym działaniom usuwa się ogromną ilość nieprawidłowości, które mogłyby przyczynić się do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, a w przypadku zaistnienia któregoś z tych zdarzeń utrudnić lub wręcz nawet uniemożliwić prowadzenie działań ratowniczych. Również dzięki tym czynnościom pozyskuje się informacje na temat występujących zagrożeń, a co za tym idzie tworzy się odpowiedni system ratowniczy. Ogólnie można stwierdzić, że działalność ta poprzez dokonywanie analiz, ocen oraz wskazywanie prawidłowych rozwiązań zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Dwóch funkcjonariuszy wydziału operacyjno-rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie w 2009 roku dokonało ogółem 83 kontroli, w tym: w obiektach użyteczności publicznej - 41 kontroli, w obiektach zamieszkania zbiorowego - 1 kontrola, w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych - 2 kontrole, w obiektach produkcyjno-magazynowych - 11 kontroli, w gospodarstwach rolnych - 26 kontroli, w lasach - 2 kontrole. Komendant Powiatowy PSP wydał 37 decyzji administracyjnych, w których stwierdzono ogółem 88 nieprawidłowości. Ponadto w ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych wydano 6 opinii oraz 7 postanowień po odbiorach końcowych obiektów. Stwierdzone w wyniku prowadzonych kontroli nieprawidłowości dotyczyły między innymi: podręcznego sprzętu gaśniczego- 14 usterek (brak gaśnic lub nieterminowe przeglądy), instalacji użytkowych- 47 usterek (brak badań instalacji elektrycznych, odgromowych i kominowych), ewakuacji- 4 usterki (brak oznakowań), hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych- 13 usterek (brak okresowych przeglądów), instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - 10 usterek (brak instrukcji lub aktualizacji). W 2009 roku strażacy tut. komendy nie stosowali postępowania mandatowego. W ramach współpracy z innymi służbami przeprowadzono wspólnie: 4 kontrole z funkcjonariuszami Policji, 4 kontrole z pracownikami Służbą Ochrony Zabytków, 4 kontrole z funkcjonariuszami Straży Granicznej. W związku z akcją Bezpieczne Wakacje przeprowadzono zajęcia edukacyjne w 6 obiektach realizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło łącznie 236 uczniów. W ramach współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP współorganizowaliśmy na szczeblu gminy i powiatu turnieje wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom, oraz zawody sportowo- pożarnicze. 11

12 4. Zabezpieczenie operacyjne powiatu hrubieszowskiego Z uwagi na różnorakie zagrożenia występujące w powiecie hrubieszowskim, istotne jest zapewnienie odpowiedniej ilości sił i środków do zwalczania tych zagrożeń i likwidacji ich skutków. Aby zapewnić bezpieczeństwo obywateli naszego powiatu należy zadbać o stałą gotowość wszystkich służb i odpowiednio je wyposażyć w niezbędne środki do prowadzenia działań szeroko rozumianych, jako ratownicze. Podstawową służbą, która ma zapewnić ochronę ludzi przed skutkami pożarów i miejscowych zagrożeń jest Państwowa Straż Pożarna, jest to jej obowiązkiem prawnym i to ona odpowiada za funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Do zadań Straży Pożarnych należy między innymi: walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami, a także klęskami żywiołowymi. Straż Pożarna oprócz gaszenia pożarów wykonuje również zadania między innymi z ratownictwa drogowego, technicznego, infrastruktury budowlanej, chemiczno- ekologicznego, wodnego czy też medycznego. Działania w zakresie realizacji działań ratowniczo- gaśniczych w powiecie hrubieszowskim wykonują następujące podmioty: Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza przy Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie, 8 jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, 40 jednostek typu S (posiadające na swoim wyposażeniu, co najmniej jeden samochód pożarniczy), 28 jednostki typu M. (posiadające na swoim wyposażeniu jedynie motopompę). Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza w Hrubieszowie wyposażona jest w 10 samochodów (5 lekkich, 3 średnie i 2 ciężkie). Gaśniczych samochodów jest 4, natomiast specjalnych 6. Wykaz pojazdów w JRG przedstawia tabela poniżej. Wykaz pojazdów pożarniczych Komendy powiatowej PSP Lp. Samochód Rok produkcji Rodzaj 1. GCBA 4/24 (Tatra) 2005 gaśniczy 2. SHD-25 (Man) 2009 specjalny 3. GCBM 18/8 (Jelcz) 1989 gaśniczy 4. GLBART 1/10 (Iveco) 2003 gaśniczy 5. GBA 2,5/20 (Star) 2006 gaśniczy 6. SLRR (Nissan Navara) 2008 specjalny 7. SLOp (Polonez) 1997 specjalny 8. SKw (Star) 1984 specjalny 9. SLKw (Lublin) 1999 specjalny 10. SLOp (Daewoo Leganza) 1998 specjalny Państwowa Straż Pożarna często korzysta z pomocy druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych i często również obydwie formacje działają wspólnie podczas większych akcji ratowniczo-gaśniczych. Są to zarówno jednostki OSP z KSRG, jak i OSP typu S i typu M. 12

13 Wykaz jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego oraz wyposażenie w pojazdy pożarnicze Lp. Nazwa Typ pojazdu Rodzaj pojazdu 1. Dołhobyczów Mercedes Benz, 2007 VW Transporter, 1993 GBA 2,5/16/8 SLRt 2. Dziekanów Jelcz 315, 1988 Żuk A- 15, 1988 GCBA 6/32 SLOn 3. Horodło Mercedes, 1990 Ford Transit, 2002 GCBA 4,5/36 SLRt 4. Mircze Man 4 x 4, 2008 Lublin 3524, 2003 GBA 2,5/20 GLM 8 5. Teptiuków Jelcz 315, 1977 Star, 1978 GCBA 6/32 SH Trzeszczany Star 244, 1985 Ford Transit, 2005 GBA 2,5/16 SLRt 7. Uchanie Star 244, 1996 Ford Transit, 2005 Opel Vectra, 1992 GBA 2,5/16 SLRt SLOp 8. Werbkowice Cukrownia Star 244, 1977 GBA 2,5/16 Jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu hrubieszowskiego jak na możliwości są w chwili obecnej dość dobrze wyposażone. Nie mniej jednak występuje znaczna ilość sprzętu i pojazdów pożarniczych, których niestety stan techniczny jest niezadowalający. Większość tych samochodów ma blisko 20 lat i są już bardzo wyeksploatowane. Cieszy fakt, że w ostatnim czasie zostały zakupione nowe samochody i są plany zakupu następnych, tak, aby zastąpić stary sprzęt nowym. Bardzo ważnym punktem jest też uzupełnienie braków i niedociągnięć odnośnie pozostałego sprzętu, ale i w tej materii widać na chwilę obecną znaczne efekty. Ponadto Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza w Hrubieszowie dysponuje sprzętem ciężkim dostępnym na podstawie umów i porozumień. W celu zabezpieczenia właściwej realizacji działań ratowniczo- gaśniczych i zapewnienia sprzętu przydatnego do prowadzenia akcji podpisano kilka umów z zakładami pracy na jego odpłatne użycie. Na ich podstawie zabezpiecza się na potrzeby akcji między innymi: koparki, samochody ciężarowe, lawety, autobusy, dźwigi a także niezbędne materiały- słoma prasowana, piasek, wapno, tarcica. W przypadku potrzeby użycia sprzętu specjalistycznego do prowadzenia działań ratowniczych na terenie powiatu jest on dysponowany przez Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Lublinie. 13

14 5. Działania związane z zapewnieniem prawidłowego zabezpieczenia operacyjnego powiatu hrubieszowskiego W ramach doskonalenia funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego podjęto i zrealizowano następujące zagadnienia: prowadzono czynności kontrolno- rozpoznawcze głównie w grupach obiektów o nasilającej się palności (tj. rolnictwie) i obiektach o dużej liczbie usterek (tj. użyteczności publicznej). aktualizowano dokumentację PSK oraz Powiatowy Plan Działań Ratowniczych powiatu hrubieszowskiego. dokonano aktualizacji w Zakładowych Planach Postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. udzielano pomocy jednostkom OSP włączonym do KSRG w zakresie pozyskania i rozliczenia środków finansowych z KG PSP. doradzano urzędom gmin i jednostkom OSP z terenu powiatu przy organizacji zakupów umundurowania, sprzętu pożarniczego i specjalistycznego. prowadzono również próbne alarmy i sprawdzenie stanu technicznego środków alarmowania. sprawdzono stan techniczny samochodów, motopomp oraz innego sprzętu ratowniczego. sprawdzano stan wyszkolenia i przygotowania ratowników, kierowców oraz dowódców OSP i PSP do wykonywania samodzielnych i wspólnych działań podczas pożarów i innych miejscowych zagrożeń. sprawdzono stan techniczny budynków, strażnic, garaży oraz stan higieniczno- sanitarny posesji. w roku 2009 przekazano następujące samochody na rzecz OSP: samochód SLOp Opel Vectra 2.0 rok produkcji 1992 do OSP Uchanie, samochód GCBA 6/32 jelcz rok produkcji 1993 do OSP Wiszniów, samochód SH-18 Star rok produkcji 1978 do OSP Teptiuków. W zamian pozyskano samochód osobowy Deawoo Leganza 2.0 CDX, rok produkcji 1998 nieodpłatnie z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Zakupiono też samochód ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23m SHD-25, pojazd pozyskany w ramach programu modernizacji Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu w latach zakupiono również motopompę Subaru PTX 301T (sprzęt pozyskano ze środków finansowych rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) oraz ubrania chemoodporne (pozyskano z dofinansowania przez PZU Życie). oprócz w/w jednostek nowy lub używany sprzęt pozyskały jednostki: OSP Horodło- GCBA 4,5/36 (Mercedes- Benz), OSP Liski- GBM 2/8 (Star 200), OSP Bereżnica- GLM- 8 (VW Transporter), OSP Czerniczyn- GBM 2,5/8 (Star 244), OSP Mołodiatycze- GLM- 8 (Mercedes Vito), OSP Mircze- GBA 2,5/20 (Man) i ponton hybrydowy Brig z silnikiem zaburtowym Honda 30 oraz OSP Mołożów- GBA 2,5/16 (Star 244). w miesiącu wrześniu przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego pod kryptonimem PIROMAN na obiektach Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Ich celem jest sprawdzenie stanu przygotowania jednostek KSRG do realizacji działań ratowniczogaśniczych na obszarze powiatu. W ćwiczeniach udział wzięły: JRG Hrubieszów, jednostki OSP z terenu powiatu hrubieszowskiego będące w KSRG, Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Miejska i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 14

15 6. Podsumowanie i wnioski Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa społeczności hrubieszowskiej, ratowników wykonujących swoje zadania oraz w celu poprawienia jakości działań ratowniczogaśniczych należy kontynuować następujące przedsięwzięcia: doposażyć jednostki ochrony przeciwpożarowej w środki łączności i system teleinformatyczny w celu lepszego kontaktu podczas działań ratowniczo - gaśniczych oraz inny sprzęt ułatwiający prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych. doposażyć Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą w Hrubieszowie i Ochotnicze Straże Pożarne w zestawy ratownictwa medycznego PSP- R1 lub PSP- R2, sukcesywnie zastępować stare i wysłużone samochody, motopompy oraz inny sprzęt ratowniczo- gaśniczy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych nowszymi i bardziej nowoczesnymi. W chwili obecnej realizowany jest zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemiczno - ekologicznych na podwoziu z napędem 6 x 6 oraz wyposażeniem. systematycznie prowadzić szkolenia z ratownictwa medycznego jak i inne szkolenia specjalistyczne dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, prowadzić ćwiczenia zgrywające Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wspólne ćwiczenia PSP, OSP i pozostałych podmiotów współtworzących system ratowniczy w powiecie hrubieszowskim, egzekwować pełną realizację wydanych decyzji pokontrolnych od zarządców, właścicieli i użytkowników, dążyć do ograniczania liczby pożarów w gospodarstwach rolnych poprzez popularyzację działań profilaktyczno - patrolowych, rozpowszechniać zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i innych instytucjach w powiecie hrubieszowskim, podjąć akcje informacyjne i propagandowe zmierzające do zminimalizowania liczby pożarów powstałych w wyniku wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych, uaktualniać na bieżąco Powiatowy Plan Ratowniczy dla powiatu hrubieszowskiego, wdrażać monitoring pożarowy w obiektach na terenie powiatu hrubieszowskiego, ciągle przygotowywać i podnosić świadomość mieszkańców poprzez środki masowego przekazu, bowiem społeczeństwo, które zna zasady zachowania i postępowania w razie wystąpienia zagrożenia oraz posiada wyrobioną wewnętrzną dyscyplinę, stanowi ogromną pomoc dla sił biorących udział w akcji ratowniczej. Podsumowując uważam, że na chwilę obecną poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu hrubieszowskiego można ocenić jako zadawalający. Natomiast realizacja powyższych zagadnień niewątpliwie w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia tego bezpieczeństwa. Opracował: kpt. mgr inż. Paweł Chromiec 15

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE ZA 2008 O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE ZA 2008 O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Załącznik do Uchwały Nr XXIV/24/2009 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 marca 2009 roku INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE ZA 2008 O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W HRUBIESZOWIE

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W HRUBIESZOWIE ZATWIERDZAM: Załącznik do uchwały Nr V/34/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 marca 2011 r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W HRUBIESZOWIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza Rodzaj interwencji 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W HRUBIESZOWIE

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W HRUBIESZOWIE Załącznik do uchwały Nr V/34/2015 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 marca 2015 r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W HRUBIESZOWIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Działalność dotycząca ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terenie Miasta Kościerzyny w 2014 r. Kościerzyna, 25.03.2015 r. Działalność kontrolno-rozpoznawcza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W HRUBIESZOWIE

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W HRUBIESZOWIE ZATWIERDZAM: INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W HRUBIESZOWIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w 2013 roku SPORZĄDZIŁ: Hrubieszów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2016r.

Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2016r. Zatwierdzam INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2016r. Sucha Beskidzka 2016 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2016....

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 211 Spis zagadnień: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Zadania Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr 1 Powódź odpowiedzialność prawna i zadania Opracował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa 1.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 24 października 2012 r. W sprawie : przyjęcia specjalizacji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku XXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 5 kwietnia 2016 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 31 marca 2015 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2014 rok Sucha 2015 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE ZA 2007 O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE ZA 2007 O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Załącznik do uchwały Nr XV/139/2008 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 27 marca 2008 r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE ZA 2007 O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Przygotował: mgr inż. Jakub Światłoń Podinspektor ds. bhp i ochrony ppoż. Urząd Miejski w Sułkowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2015 Sochaczew, styczeń 2016 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2014 roku

za I kwartał 2014 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2014 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 137 zdarzeń w tym: 62 pożary, 74 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R.

ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R. ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R. Sochaczew styczeń 2010 2 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 27 WRZESIEŃ 2007 R.

RAPORT Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 27 WRZESIEŃ 2007 R. Zatwierdzam Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski RAPORT Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 27 WRZESIEŃ 2007 R. I. TEMAT: Działanie PZZK podczas zaistnienia aktu terrorystycznego w siedzibie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU

A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU Analiza zagrożeń na obszarze powiatu składa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP str. 2 Jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej w Polsce i ich zadania; Podstawy prawne funkcjonowania jednostek OSP i ZOSP RP; Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Bardziej szczegółowo

www.998koscierzyna.pl

www.998koscierzyna.pl KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIERZYNIE www.998koscierzyna.pl Przegląd wydarzeń z roku 2012 W dniu 26 maja 2012 roku w miejscowości Korne gmina Kościerzyna odbyły się powiatowe zawody

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za III kwartały 2007 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 827 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 132 984,1 2635 Średnie 5 128 150

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2017 r.

za I kwartał 2017 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALBORKU A N A L I Z A DZIAŁAŃ RATOWNICZO - GAŚNICZYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO za I kwartał 2017 r. Opracował: mł. bryg. Licznerski Robert mł. ogn.

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za 2008 rok Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 860 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 190 363,6 767 Średnie 12 330 240 Duże 0 0 0 Bardzo

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kościerzynie Biuletyn informacyjny dotyczący funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Malbork r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR-0340/4/2014. Wg rozdzielnika

Malbork r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR-0340/4/2014. Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku Malbork 14.01.2014r. PR-0340/4/2014 Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku przesyła do służbowego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE Informacja dotycząca interwencji w 2008 r. Interwencje straży pożarnych w roku 2008. Bielawa Dzierżoniów m. Dzierżoniów g. Łagiewniki Niemcza

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. OLZ.5530.3.2013.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. I. TEMAT Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim za rok 2011

Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim za rok 2011 Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim za rok 2011 Charakterystyka powiatu Powiat janowski jest jednym z 3 najmniejszych terytorialnie i liczebnie powiatów w województwie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2012 roku Pabianice, styczeń 2013 r. Działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE 2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Centrum Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r. Dz.U.05.225.1934 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2012 roku. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2012 roku. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2012 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak I. ANALIZA ZAGROŻEŃ GMINY SWARZĘDZ Informacje ogólne: powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POŻARÓW NA LASY - POLSKA 2012 ROK

WPŁYW POŻARÓW NA LASY - POLSKA 2012 ROK Temperatura powietrza [ o C] WPŁYW POŻARÓW NA LASY - POLSKA 212 ROK Autorzy: Józef Piwnicki i Ryszard Szczygieł 1. Zagrożenie pożarowe w sezonie 212 r. Sezonowość występowania pożarów lasu związana jest

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za III kwartały 2009 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 537 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 126 314,2 1151 Średnie 13 199 251

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kościerzynie Biuletyn informacyjny dotyczący funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne MSW. Działania resortu spraw wewnętrznych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego

Działania profilaktyczne MSW. Działania resortu spraw wewnętrznych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego Konferencja Warmińsko-Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 13-14 czerwca 2013, Kromerowo k/olsztyna PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ R A Z E M B E Z P I E

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Temat: STRUKTURA I ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OSP ORAZ OL PRZWIDZIANE 2h kpt. Grzesiak Mateusz Struktura organizacyjna Związek Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami st. bryg. mgr inż. Paweł Frątczak Rzecznik Komendanta Głównego PSP

Bardziej szczegółowo

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego.. PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012 Katowice, 7 lutego 2013r. SPIS TREŚCI I SIEĆ I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2011 Sochaczew, styczeń 2012 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE

I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE W I półroczu 2014 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach do dnia 30.06.2014 r. zanotowało 323 zdarzenia, z czego 311 na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE Spis treści: I. ZAKUPY SPRZĘTU I.1. Zakupy inwestycyjne I.2. Zakupy z ustawy modernizacyjnej I.3. Zakupy z budŝetu komendy I.4. Sprzęt przekazany przez Komendę

Bardziej szczegółowo

Informacja KP PSP w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu opatowskiego INFORMACJA

Informacja KP PSP w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu opatowskiego INFORMACJA Do użytku służbowego INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPATOWIE o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu opatowskiego Opatów, styczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku PROGRAM Tytuł programu: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku 1. Cel programu: Unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb

Bardziej szczegółowo

w I półroczu 2012 roku

w I półroczu 2012 roku PR 5550/5/12 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŚWIĘCIMIU ANALIZA ZDARZEŃ ZAISTANIAŁYCH NA TERENIE POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO w I półroczu 2012 roku Opracowanie: Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Sanok, października 2013 roku

Sanok, października 2013 roku Sanok, 24-25 października 2013 roku WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ POLSKICH RATOWNIKÓW WODNYCH dr Jerzy Telak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Bardziej szczegółowo

I. ANALIZA FUNKCJONOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W GMINIE LUBASZ

I. ANALIZA FUNKCJONOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W GMINIE LUBASZ I. ANALIZA FUNKCJONOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W GMINIE LUBASZ Zadania i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej zostały przypisane m.in. samorządom. Ochrona przeciwpożarowa jest

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej. w Pruszkowie. w zakresie działalno Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej. w Pruszkowie. w zakresie działalno Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży y Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalno alności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 1 Charakterystyka Powiatu:

Bardziej szczegółowo

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL.

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Jednym z głównych obszarów

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Andrzej Marjański Refleksyjnie 2 Zwyciężać mogą ci, którzy wierzą, że mogą. Wergiliusz 1 Agenda 3 Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Bardziej szczegółowo

STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa jednostki organizacyjnej

STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa jednostki organizacyjnej ZATWIERDZAM: STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa jednostki organizacyjnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

Bardziej szczegółowo

Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski RAPORT. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia r. I. TEMAT II. ZAŁOŻENIA III. CEL OLZ.ZM.

Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski RAPORT. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia r. I. TEMAT II. ZAŁOŻENIA III. CEL OLZ.ZM. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 05.11. 2010 r. Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski OLZ.ZM.5320 I-7/10 RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 13 października 2010 r. I. TEMAT Koordynacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP Autor: Robert Łazaj Podział Administracji Publicznej Administracja publiczna jako administrację

Bardziej szczegółowo

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 350 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2011 r.

U C H W A Ł A N r R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2011 r. U C H W A Ł A N r R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 20 r. Projekt z dnia czerwca 20 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POŻARÓW NA LASY - POLSKA 2013 ROK

WPŁYW POŻARÓW NA LASY - POLSKA 2013 ROK Temperatura powietrza [ o C] WPŁYW POŻARÓW NA LASY - POLSKA 213 ROK Józef Piwnicki i Ryszard Szczygieł 1. Zagrożenie pożarowe w sezonie 213 r. Sezonowość występowania pożarów lasu związana jest ściśle

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie, została założona w 1965 roku. Od początku swojego istnienia działalność jednostki była skierowana na pomoc lokalnym mieszkańcom.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, wrzesień 2015 r.

Wrocław, wrzesień 2015 r. ZATWIERDZAM PLAN UŻYCIA SIŁ I ŚRODKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROŻENIA NA TERENIE DOMNIEMANEGO ODKRYCIA TZW. ZŁOTEGO POCIĄGU ORAZ INNYCH OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH W MIEŚCIE WAŁBRZYCH

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W KAMIENNEJ GÓRZE O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ POWIATU ZA ROK 2010

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W KAMIENNEJ GÓRZE O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ POWIATU ZA ROK 2010 K O M E N D A P O W I A T O W A PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Kamiennej Górze INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W KAMIENNEJ GÓRZE O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ POWIATU ZA ROK 2010 Styczeń 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny B Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Biuletyn informacyjny Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego Jarosz [Wpisz nazwę firmy] 2014-05-08 Olsztyn, kwiecień-czerwiec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W KAMIENNEJ GÓRZE

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W KAMIENNEJ GÓRZE K O M E N D A P O W I A T O W A PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Kamiennej Górze INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W KAMIENNEJ GÓRZE DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO Kamienna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami:

Bardziej szczegółowo

Numer w KRS:

Numer w KRS: Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Gostyń Status Pożytku Publicznego: posiada Status Prawny Organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane Numer w KRS: 0000225233 Sfery działalności: Ratownictwo i ochrona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO ŃSTWOWEJ STRAŻY. ŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2016r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO ŃSTWOWEJ STRAŻY. ŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2016r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ ŃSTWOWEJ STRAŻY STRAŻ POŻARNEJ ŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WARMIŃSKIM ZA 216r. Zatwierdził: Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim Warmi st. kpt.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Zatwierdzam Komendant Powiatowy PSP w Sochaczewie bryg. Piotr Piątkowski SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2014 Sochaczew, styczeń 2015 1. Działania

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STAŻY POŻARNEJ W BYTOWIE. STATYSTYKA ZDARZEŃ ZA 2001 ROK Powiat - BYTÓW

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STAŻY POŻARNEJ W BYTOWIE. STATYSTYKA ZDARZEŃ ZA 2001 ROK Powiat - BYTÓW 1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STAŻY POŻARNEJ W BYTOWIE STATYSTYKA ZDARZEŃ ZA 2001 ROK Powiat - BYTÓW Tabela 1 Zestawienie ilości zdarzeń w poszczególnych gminach Gmina Ilość zdarzeń łącznie Wzrost (+),

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH UZGODNIŁ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH PROCEDURA DYSPONOWANIA SIŁ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ DORAŹNEGO ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO TERENU POWIATU PO ZADYSPONOWANIU

Bardziej szczegółowo