BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN"

Transkrypt

1 masz wy cieka t tema oñ zadzw poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 1 1,50 z³ poniedzia ek 14 maja 2007 r. Nr 10/175/2007 Rok V tel./fax (0-68) ISSN pap2497 b3 AP02491 NAJWIÊKSZY NIEZALE NY DWUTYGODNIK LOKALNY POWIA TU WOLSZTYÑSKIEGO I OKOLIC POWIATU Wykonawca zleconych robót zapewnia, e zd¹ y. Inwestor mu wierzy a mieszkañcy ju wiedz¹ na pewno, e remont choæ konieczny z pewnoœci¹ bêdzie uci¹ liwy. cd. str. 3 10pap1868 b2 AP pap2243 b2 AP02239 a efektów nie widaæ. Gdzie sygnalizacje? Gdzie skrzy owanie przy skarbówce? Droga w Chorzeminie?- pyta mieszkaniec Chorzemina. - Czeka nas parali a nikt sobie z tego nic nie robi. Kiedy niby maj¹ zamiar to zrobiæ? 1 czerwca?- dodaje. 10pap2430 b1 AP02425 W olsztyñski wiadukt zostanie zamkniêty 4 czerwca. We wtorek, 8 maja zosta³ oficjalnie przekazany plac budowy w zwi¹zku z modernizacj¹ obiektu. - Dyskusje na temat objazdów, plany i szukanie rozwi¹zañ- kilkumiesiêczne gadanie, BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

2 10btu2531 b1 TU btu2530 b1 TU atu2533 a2 TU aap2079 a2 AP02068 str. 2 poniedzia ek, 14 maja ant2492 a3 NT02487 Bonifacy, Maciej, Zofia, Izydor, Andrzej, Feliks, Szymon, Wniebowstapienie PaÇskie, Wenancjusz, Jan, Iwona, Piotr, Aleksander, Bernard, Jan, Wiktor, Helena, Rita, Roman, Dezyder, Iwona, Julian, Joanna, Zuzanna, Wanesa, Grzegorz, Magdalena, DZIEÆ MATKI, Filip, Paulina, Zes anie Duch Ðwi tego. 10bbo2048 a2 BO02037 w poniedzia ek 14 maja, we wtorek 15 maja, w Ñrod 16 maja, w czwartek 17 maja, w piºtek 18 maja, w sobot 19 maja, w niedziel 20 maja, w poniedzia ek 21 maja, we wtorek 22 maja, w Ñrod 23 maja, w czwartek 24 maja, w piºtek 25 maja, w sobot 26 maja, w niedziel 27 maja, 10aap2412 b2 AP btu2549 b2 TU02545 Janusz Korsun - tel S³awomir Adamczak - tel ADRES DO KORESPONDENCJI WOLSZTYN, ul. Lipowa (stare targowisko) REDAKCJA CZYNNA od poniedzia³ku do piatku w godz w czwartki w godz WOLSZTYN ul. Lipowa (stare targowisko) tel./fax (068) kom REKLAMY - OG OSZENIA PRASOWE ZADZWOÑ tel Anna Pompa³a tel Witold Tuszyñski WYDAWCY: WASZ DZIEÑ s.c. S³awomir Adamczak, Janusz Korsun zbieg ulic Gajewskich i Lipowej Wolsztyn tel./fax , tel REGON NIP Redaguje zespó³ - pod kierunkiem red. naczelnego: Rozalii Kaczmarek - tel Druk: Agora S.A. ul. Krzywa 35, Pi³a tel. (067) , fax (067) Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie odpowiada. 10cap1890 c4 AP01882

3 Wolsztyn. Coraz bli ej do remontu Ostatnie dni wiaduktu... cd. ze str. 1 Widmo zamkniêcia wolsztyñskiego wiaduktu na kilka miesiêcy niepokoi niejednego mieszkañca powiatu. Do tego momentu nie zosta³o ju du o czasu. Wiadukt bedzie zamkniêty 4 czerwca. Ponowne jego otwarcie ma nast¹piæ na prze- ³omie paÿdziernika i listopada. We wtorek, 8 maja miedzy innymi pod wolszty skim wiaduktem odby o si spotkanie dotycz ce przekazania placu budowy na czas remontu wiaduktu w Wolsztynie, w którym udzia wzi li przedstawiciele inwestora GDDKiA Oddzia w Poznaniu, wykonawcy firma Intercor-Zawiercie, podwykonawcy firmy Skanska S.A., Lafrentz Polska, Mosty Zielona Góra, Starostwa Powiatowego, Urz du Miejskiego. Oficjalnie oodano plac budowy. Kiedy maj¹ zamiar to zrobiæ? Kilkakrotnie informowali my o tym w jaki sposób ma zosta rozwi zana sprawa objazdu na czas remontu wiaduktu. Skrzy owania, sygnalizacja, utwardzenie dróg. Zmotywowani pytaniami czytelników zaniepokojonych tym, i do zamkni cia wiaduktu coraz bli ej a prac na terenie miasta zwi zanych z zapowiadanymi zmianami w organizacji ruchu nie wida, bli- ej przyj eli my si tej kwestii. - Inwestor poinformowa, e do dnia 4 czerwca zostan wykonane roboty zwi zane z przygotowaniem objazdu wiaduktu tj. przebudowa skrzy owania ulic Dworcowej, Fabrycznej, Gajewskich i eromskiego, ustawienie sygnalizacji wietlnych na ulicach Poniatowskiego, Dworcowej i na nowym skrzy owaniu przy Urz dzie Skarbowym, wzmocnienie t uczniem i destruktem odcinka gruntowego drogi powiatowej nr 3804 Chorzemin Ruchocki M yn do skrzy owania z drog powiatow nr 3795 (le niczówka). Po wykonaniu tych prac zostanie zamkni ty dla ruchu wiadukt, na którym roboty remontowe potrwaj do 30 pa dziernika. Po tym terminie zostanie przywrócony ruch pojazdów drog krajow nr 32, natomiast b d kontynuowane roboty wyko czeniowe.- uspakaja Starostwo Powiatowe w Wolsztynie. Co myœlimy o... zamykaniu wiaduktu Dnia 4 czerwca planowane jest zamkniêcie wiaduktu na czas jego przebudowy. Prace maj¹ trwaæ do Wi¹ e siê to z du ymi utrudnieniami dla ludzi z Wolsztyna i okolic. Podczas przebudowy mog¹ wyst¹piæ trudnoœci z dojazdem do szkó³ ( dzieci i m³odzie y ucz¹cej siê), miejsc pracy i wielu wa nych obiektów na terenie miasta (np. do Œwitezianki).Co myœl¹ o tym m³odzi mieszkañcy Wolsztyna i okolic? Czy zamkniêcie wiaduktu na tak d³ugi czas to dobry pomys³? D ulia O tym jaka cenna i zas u ona jest tradycja Ochotniczych Stra y Po arnych nie trzeba przekonywa, szczególnie tych, którzy z po wi ceniem pe ni t spo eczn s u b. Zazwyczaj to ochotnicze stra e s pierwsze na miejscu zdarze i to oni ofiarnie nios po- poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 3 10brk2478 b1 RK02473 Grójec Wielki. Szcz liwych powrotów z akcji.. W intencji stra aków Szczêœliwych powrotów z akcji... - to gor¹ce yczenie, które wypowiedzia³ do zgromadzonych na uroczystej Mszy œw. ksi¹dz dziekan Roman Turoñ. W czwartkowy poranek 3 maja, poprzedzaj¹cy dzieñ œw. Floriana, druhowie Ochotniczych Stra y Po arnych z Chobienic oraz Grójca Wielkiego uczestniczyli w Mszy Œwiêtej odprawianej w intencji wszystkich stra aków. moc. W ród stra aków nie brakuje równie kobiet. W ród druhów zgromadzonych na uroczystej Mszy w. znajdowa a si te dru- yna dziewcz t z o ona z uczennic Zespo u Przedszkola, Szko y Podstawowej i Gimnazjum w Chobienicach. fot. ST Mirek Jestem przeciwny zamkni ciu wiaduktu, gdy ca y ruch zostanie puszczony ulic Poniatowskiego. Powstan niepotrzebne korki na skrzy owaniu ulicy Poniatowskiego i Dworcowej. Spowoduje to parali ruchu samochodowego w tym mie cie, tym bardziej, kiedy przejazd kolejowy b dzie zamkni ty. Tomek Jestem za zamkni ciem wiaduktu. Tomek Jestem jak najbardziej za zamkni ciem wiaduktu, poniewa zostanie odnowiony. Piotr Uwa am, e zamkni cie wiaduktu to z y pomys. Utrudni to dojazd do wielu wa nych miejsc w Wolsztynie (np. do MSS witezianka). Remont wolszty skiego wiaduktu i w zwi zku z tym jego wy czenie z ruchu na niemal pó roku to sytuacja bardzo uci liwa przede wszystkim dla mieszka ców Wolsztyna i okolic, jak i dla kierowców przeje d aj cych przez miasto. Go ym okiem wida i nie trzeba by ekspertem, e remont wiaduktu jest konieczny... i to remont kapitalny. Je li za tak, to bez zamkni cia wiaduktu si nie ob dzie. Nie ma wi c co si z o ci na tak sytuacj - musimy to przej (by mo e dos ownie, bo przejecha b dzie na pewno bardzo trudno). Pr dzej czy pó niej remont musia by si odby. Trzeba mie jedynie nadziej, e tym razem wiadukt wykonany zostanie solidniej. Co do zaproponowanych objazdów, to mo liwo ich takiego zorganizowania aby nie powodowa y korków w mie cie, jest niewielka. O tym natomiast, czy zaproponowane rozwi zania kierowania ruchem w mie cie sprawdz si b dziemy mogli powiedzie dopiero w po owie czerwca. My l, e trzeba po prostu uzbroi si w cierpliwo, a osoby które mog powinny zamieni samochód na rower. Maciej Ratajczak

4 str. 4 poniedzia ek, 14 maja 2007 CZYTELNICY MAJ G OS Publikujemy listy czytelników, którzy pragn zabra g os, zwróci uwag na rzeczy, sytuacj ludzi, ale przede wszystkim uzyska odpowied na nurtuj ce ich pytania. W miar swoich mo liwo ci postaramy si w kolejnych numerach udzieli odpowiedzi i wyja nie w poruszonych kwestiach. Redakcja Co my z tego mamy? W tym roku przyspieszone, ju minione Dni Ziemi Wolszty skiej. Najwi ksza atrakcja- Parada Parowozów. Niezaprzeczalnie, ciesz ca si ogromnym zainteresowaniem. T umy, du e t umy ludzi spaceruj ce przy torach na torach, w poci gach i na poci gach... Jako mieszka cowi Wolsztyna euforia na widok parowozu troch jest obca, ale to w a enie na poci gi to ju chyba lekka przesada. Faktycznie organizatorzy obchodów stulecia parowozowni stan li na wysoko ci zadania. Nie by o wi kszych zastrze e - chwa a im za to, e chc i potrafi co zrobi. O parowozowni by o g o no. W regionie w kraju i za granic. Telewizja Polska, telewizje zagraniczne, radia i mas publikacji w prasie- parowozy z Wolsztyna. I w a- nie w tym momencie czuje lekki niesmak... Parowozy na pierwszym miejscu... A Wolsztyn, a miasto- co tak naprawd si promuje? Na usta si ci nie...- nie samymi parowozami Wolsztyn yje, ale okazuje si tak... Troch mam al do w adz miasta o to, e te parowozy i tylko te parowozy... Co my z tego mamy? Jakie korzy ci z tych t umów? - mieszkaniec Wolsztyna Od redakcji: Jeste my wdzi czni naszym czytelnikom za to, e pozostaj w kontakcie z nasz redakcj. Wy ej opublikowany list sta si okazj do pokazania jak ró ne mog by zdania w odniesieniu do jednego wydarzenia. Spraw parowozowni i promocji Wolsztyna skonsultowali my w Urz dzie Miejskim. Pe n Par - to has o wyborcze ostatnich wyborów, ale i równie has o i element loga, które promuje miasto. Parowozy jak si okazuje s swoistego rodzaju magnesem, który ci ga do Wolsztyna t umy. Tury- ci nie chodz tylko po terenie parowozowni, ale po mie cie przede wszystkim. Parowóz sta si znakiem rozpoznawczym, swoistego rodzaju kluczem, który otwiera skojarzenia z urokliwym miejscem - miasteczkiem w wielkopolsce, które ma najstarsz parowozowni w Europie. Powiat Wolsztyn. Po arowy raport Mo e wolsztynianom parowozy si ju znudzi y, ale co potwierdzaj t umy, turysta zdecydowanie nie. Z informacji jakie przekaza nam rzecznik Urz du Miejskiego w Wolsztynie szacuje si, i w dniu parady parowozów miejsce to odwiedzi o oko o dwudziestu tysi cy ludzi. To zdecydowanie wi cej ni w roku ubieg ym, cho trzeba szczerze przyzna, e frekwencja na tej imprezie w odk d si odbywa by a du a. Podstawowa korzy jak ma miasto i gmina to przede wszystkim promocja, promocja, która za przyczyn parowozów jest zdecydowanie wi ksza ni bud et miasta ustalony na ten cel. Na promocje Wolsztyna przewidziane s rodki w kwocie oko o 250 tys z, tegoroczne Dni Ziemi Wolszty skiej pokazywa y media krajowe i zagraniczne, których czas antenowy gdyby mia zosta wykupiony, szacuje si na 500 tys. Ten medialny element jest niesamowicie wa ny, parowozy na pierwszym planie- owszem, ale... parowozy z Wolsztyna. Red. Podpalenia i niedopa³ki Pogoda iœcie wiosenna, koniec kwietnia zaskoczy³ wysokimi temperaturami. Pierwszy tydzieñ maja ju nie by³ tak ciep³y, ale za to suchy. Skutki tego odczuli przede wszystkim stra- acy, którzy interweniowali gasz¹c po ary. Poniedzia³ek, 30 kwietnia. Godzina 20:28, miejscowo - Ma a Wie, Zast p Ochotniczej Stra y Po arnej z Kopanicy wyjecha do po aru lasu w okolicach Ma ej Wsi (Nadle nictwo Babimost). W wyniku po aru spaleniu uleg 1 ar cio y w lesie. Przypuszczaln przyczyn powstania po aru by o podpalenie. Wtorek, 1 maja. Godzina 15:29, miejscowo T oki- Ochotnicz Stra Po arn z T ok zadysponowano do po aru trawy na skarpie. Dzia ania zast pu polega y na podaniu pradu wody na pal c si traw. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia: Iskry z przeje d aj cego poci gu. Œroda, 2 maja. Godzina 00:02, miejscowo Wroniawy - Zast p Ochotniczej Strazy Po arnej z Wroniaw zadysponowano do po aru pryzmy mieci w s siedztwie budynków. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia: porzucenie niedopa ka. Godzina 11:34, miejscowo Chorzemin - Zast p Jednostki Ratowniczo - Gasniczej z Wolsztyna zadysponowano do po aru trawy na skarpie kolejowej. Spaleniu uleg a trawa na powierzchni ok. 5 arów. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia: Iskry z przeje d aj cego poci gu. Pi¹tek, 4 maja. Godzina 13:50, miejscowo wi tno - Zast p OSP wi tno zadysponowano dwoma samochodami ga niczymi do po aru k w bezpo rednim s siedztwie lasu. Spaleniu uleg o ok. 2,5 ha trawy na ce. Z uwagi na trudny teren do zdarzenia wyje d ano równie w dniu 5 maja. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia: porzucenie niedopa ka-sprawcy nie ustalono. WIOSNA No i przysz³a wiosna. Ruszy³a z kopyta, potem trochê pokaprysi³a, ale jest. Niew¹tpliwie jest. Nasta³ czas pikników, grillowania i brykania po zielonej trawce. W gospodarce na przemian hossa i bessa. W polityce dobrze znany chaos trwania w miejscu, wzbudzaj¹cy pozór wielkiej burzy mózgów. Niech Bóg nas strze e od poselskiego myœlenia! Wróci Krwawy Ludwik ( Dorn - dla niewtajemniczonych w arkana politycznych kuluarów) i ju na wst pie potwierdzi, e idea oszcz dnego pa stwa, to bzdura dla naiwnych wyborców. Jak e inaczej mo na by oby zrozumie pomys zwi kszenia funduszy na prowadzenie biur poselskich? Powrót Dorna, to dowód tak e na to, e quasi - k ótnie, nieporozumienia, to taktyczna zagrywka dla zyskania czasu. Czy Kurskiego nie usuni to z hukiem z PiS, by potem z honorami powita? Wszak pan Ludwik równie ha a liwie zrezygnowa z jednej teki ministerialnej dla innej - cichszej, a teraz wraca jako marsza ek sejmu, by ratowa prawic. Premier Kaczy ski ( mi o nik kotów, co akurat nie jest niczym zdro nym ) o oszcz dno ci te wie niewiele, skoro lekk r k przelecia si do Iraku i z powrotem, bo nie dogada si z ameryka skim sojusznikiem. Jak o USA ju mowa, to Polska nadal nie uczy si na b dach. Pcha si pod lufy terrorystów sugeruj c wyra enie zgody na umieszczenie w naszym kraju tarcz antyrakietowych. Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych pertraktuje z Rosj o zniesieniu dla nich wiz, co nam obiecywano pr dzej w zamian za pomoc w wojnach na Wschodzie, a potem ( jak wiemy ) USA obietnicy nie dotrzyma o. I tak Polacy nabijani w butelk znów s u czyjej idei za symboliczne dzi kuj. Cho wiosna napawa optymizmem, to i tak racjonalizm nie daje si zwie pogodowej aurze. Ceny wzrastaj ( o paliwie nie wspomn ), zarobki uparcie, w wielu zawodach, tkwi w linii poziomego bezruchu, s u ba zdrowia jaka jest odczuwamy, wi c tylko z grzej cego mocniej s o ca mo emy si cieszy i musimy dopóki na inne pocieszenie nie mamy szans. Mi e atmosferyczne ciepe ko rozleniwia i rozkojarza cz owieka. Co jest chyba jedynym usprawiedliwieniem dla niedoci gni funkcjonariuszy ABW w akcji z pani Blid. Jak znam ycie innego wyja nienia si nie doczekamy. Powstanie 20 hipotez i 30 w tpliwo ci, by doj do ostatecznej, jedynej, bezsprzecznej prawdy, e niczego nie zaniedbano, wi c chyba tylko ci ce na kim fatum doprowadzi o na tragedii. Serwisy informacyjne powoli si w tej sprawie ucisz, gazety zmieni czo ówki na inne i tyle pozostanie z kolejnej szumnej afery. I tylko zapach kwitn cego bzu - ukoi rozstrojone intensywnym my- leniem szare komórki obywateli. Jednak e spokój b dzie trwa do czasu kolejnego pierwszostronicowego tematu. Potem znów rusz w bieg z setk w tpliwo ci, polemik, dywagacji, demagogii. Siedz c na pachn cej wiosennym wiatrem ce my l : po co tak gna? Za czym? W jakim celu? Czy to ma sens? Czy wiedza o tym co zmienia? Jak nie zmienia, to czemu? A odpowied b dzie jedna: wsi do poci gu byle jakiego... Kieruj cy pojazdem zosta zabrany do szpitala. W chwili zdarzenia by trze wy. Dalsze czynno ci w przedmiotowej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. W akcji ratowniczej uczestniczyli rów- Weronika Lewicka Bar o nia-wola D browiecka. Trafi do szpitala Dachowanie w rowie W niedzielê, 6 maja po godzinie czternastej, na drodze Bar- ³o nia-wola D¹browiecka mia³o miejsce zdarzenie drogowe. Na miejscu policjanci ustalili, e kierujacy samochodem osobowym marki Peugot Partner- mieszkaniec gm.wolsztyn zjecha³ na prawe pobocze, a nastêpnie dachowa³ w rowie. nie wolszty scy stra acy - Dzia- ania zast pu polega y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uwolnieniu poszkodowanego z pojazdu i przekazaniu s u bie medycznej.- informuje rzecznik wolszty skiej stra y.

5 poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 5 Spó³ka Awanta - nowy program punktacyjno - lojalnoœciowy Prowadzenie w asnej dzia alno ci, w asnego cho by najmniejszego biznesu przynosi zadowolenie, poczucie dumy, a przede wszystkim wymierne korzy ci w postaci zysku finansowego. Tak samo jest w przypadku prowadzenia uprawy pieczarki. Wszelkie zabiegi piel gnacyjne i uprawowe dokonywane s z wielk pieczo owito ci i dba o ci o najmniejszy nawet szczegó. Dlatego te, aby wynagrodzi Pa stwu codzienny trud prowadzenia upraw postanowili my da Pa stwu mo liwo niezapomnianej zabawy, a tym samym zyskania wspania ych nagród w naszym nowym Programie Lojalno ciowym. W Programie mo e wzi udzia ka da osoba prowadz ca upraw pieczarek, która dokona zakupu min. 100 szt. pod o a fazy II lub 2,5 wyprodukowanego przez nasz spó k. Ka de 100 szt. to kolejny 1 punkt. Dodatkowe punkty Uczestnik Programu ma mo liwo otrzyma za przekazanie poprawnie wype nionego dziennika uprawy. Wszystkie nagrody i propozycje us ug zamieszczone b d w katalogu, w którym ka dy z Pa stwa znajdzie co dla siebie, ale to nie wszystko... mgr Aleksandra M ynarek - dyrektor handlowy Dodatkow korzy ci przyst pienia do programu jest mo liwo podpisania indywidualnej: Deklaracji wspó pracy ze spó k Awanta. Klient deklaruje realizacj 100% zakupów - wyra onego w ilo- ci kostek na miesi c - pod o a do produkcji pieczarek w danym roku, a my na podstawie zadeklarowanej wielko ci zakupu oraz dotychczasowych do wiadcze ze wspó pracy z danym klientem: terminowa sp ata zobowi za, lojalno, sta wspó pracy, nastawienie (otwarto na wspó prac lub negacja i postawa roszczeniowa) proponujemy cen dla przedmiotowej wielko ci zamówienia pod o a fazy II lub 2,5. Co wi c oznacza taka deklaracja? Oznacza to dla naszych nowych klientów gwarancj uzyskania upustu cenowego w roku 2008, a dla sta ych klientów spó ki Awanta mo liwo korzystania z rabatów ju przy aktualnych zakupach. Zapraszamy do skorzystania z naszej propozycji, atrakcyjne nagrody ju czekaj, a tak naprawd nie wiele trzeba trudu, aby je zdoby. Jakiekolwiek w tpliwo ci, czy te zapytania prosimy kierowa pod nasze numery telefonów , i

6 str. 6 poniedzia ek, 14 maja 2007 Wojciechowo Sprawa do s¹du Skierowaniem wniosku do s du zako czy o si post powanie w odniesieniu do 20- letniego mieszka ca Zb szynka. M czyzna zosta zatrzymany w poniedzia ek, 30 kwietnia przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie w Wojciechowie- gmina Siedlec. Podczas kontroli okaza o si, i kieruj cy ma w sobie prawie promil alkoholu. Dodatkowo okaza o si, e m ody zb szynianin kierowa pojazdem mimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów. Post powanie przyspieszone zostanie rozpatrzone przez miejscowy s d. Wolsztyn W³amanie do altanki Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie, w niedziel, dniu 6 maja na terenie Ogródków Dzia kowych w Wolsztynie nieznany sprawca po uprzednim wy amaniu drzwi dosta si do wn trza altanki sk d dokona kradzie y czajnika elektrycznego, kawy oraz artyku ów ogrodniczych o cznej warto ci oko o 540 z otych na szkod mieszka ca Wolsztyna. Spraw prowadzi KPP Wolsztyn. Mochy Kradzie przewodów W pi tek, 11 maja Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie powiadomiona zosta a o fakcie kradzie y miedzianych przewodów elektrycznych z lamp o wietleniowych boiska sportowego w Mochach. Warto strat to oko o 300 z otych. Post powanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Przem t Fina³ w s¹dzie Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie, w czwartek, dniu 10 maja oko o godziny 10:30 w Przem cie na ulicy Jagiello skiej kieruj cy samochodem marki Honda Civic mieszkaniec Polkowic podczas wykonywania manewru omijania wzi udzia w kolizji drogowej w wyniku której kierowany przez niego pojazd zosta uderzony w bok przez kieruj cego ci arowym Mercedesem mieszka ca Wijewa. Obaj kieruj cy w chwili zdarzenia byli trze wi. Sprawa znajdzie swój fina w S dzie Grodzkim w Wolsztynie. Wolsztyn Samochód w ogniu W pi tek, 20 kwietnia oko o godziny 10:39 wolszty scy stra- acy gasili samochód, który stan w ogniu. Zdarzenie mia o miejsce w Wolsztynie. - Zast p JRG Wolsztyn zadysponowano do po aru samochodu osobowego. Po przyje dzie na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren oraz kierowano ruchem drogowym. Pojazd ugasi w a ciciel przy u yciu ga nicy samochodowej. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia to zwarcie instalacji elektrycznej w komorze silnika.- informuje rzecznik Pa stwowej Powiatowej Stra y Po arnej w Wolsztynie. Stary Widzim - Wroniawy Odst¹pili od mandatu O szcz liwym zako czeniu mo na mówi w odniesieniu do sytuacji jaka mia a miejsce w pi tek, 11 maja. - Oko o godziny 12:00 na drodze pomi dzy Starym Widzimiem a Wroniawami w wyniku nag ego i silnego podmuchu wiatru dosz o do zerwania plandeki wraz z metalow konstrukcj z jad cego samochodu marki Man. Spadaj ca konstrukcja uszkodzi a stoj cy na poboczu samochód Peugeot Boxer nale cy do mieszka ca Poznania, który zatrzyma si w tym w a nie miejscu z powodu awarii samochodu. W tym przypadku odst piono od represji w drodze mandatu karnego.- informuje Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Kilka tysi cy dowodów czeka jeszcze na wymian Nie ma co liczyæ na przed³u enie terminu! Nie podejmiemy pieniêdzy w banku z w³asnego konta, nie za- ³atwimy spraw u notariusza, adnej sprawy urzêdowej- dodatkowo mo emy zostaæ ukarani. To rzeczywistoœæ, która ju w styczniu 2008 roku spotka tych, którzy nie zd¹ ¹ do koñca roku wymieniæ staregoksi¹ kowego dowodu osobistego. Ustawowy obowi zek wymiany podstawowego dokumentu to samo ci- dowodu osobistego, jest realizowany od Roz o ono wymian na poszczególne lata. W tym roku wymiana ma si zako czy. Jednak ju od kilku tygodniu urz dnicy bij na alarm. - Szacunkowo w gminie Wolsztyn dowody osobiste powinno wymieni oko o sze ciu tysi cy mieszka ców.- mówi Jadwiga Lotka, kierownik wydzia u spraw obywatelskich wolszty skiego Urz du Miejskiego. Przed³u enia nie bêdzie! Póki co kolejek nie ma, mo na powiedzie wi cej- interesantów jak na lekarstwo. - Problem taki dotyczy ca ego kraju. Nie ma co liczy na przed u- enie terminu! Tak si nie stanie. Sytuacja z wymian prawa jazdy i przed u eniem terminu w odniesieniu do dowodów osobistych si nie powtórzy. Z ko cem roku dowody starego typu strac wa no - nieodwo alnie.- przestrzega Jadwiga Lotka. - Stare dowody do ko ca roku musz by wymienione z uwagi na to, e do maja 2008 roku ma zosta zrealizowany projekt PE- SEL2- system informatyczny, najwi kszej bazy danych osobowychpowszechny system ewidencji ludno ci. rodki na ten cel maj pochodzi ze rodków Unii Europejskiej, dlatego te dotrzymanie terminów jest niezwykle istotne. Wydaj c nowe dowody weryfikujemy swoje informacje ju pod kontem tworzenia nowego systemu, bez obywatela który przyjdzie wymieni dowód nie mo na tego zrobi mówi J. Lotka. Nie straci a zimnej krwi W razie potrzeby, przyjad¹... Trwaj ca od kilku lat wymiana dowodów pozwala ju na wyci gniecie okre lonych wniosków. - Zdecydowanie najbardziej rzetelnie do wymiany dowodów podchodzi y najstarsze roczniki. Osoby starsze z dum odbiera y nowe dowody, mo na by o odnie wra- enie, e to dla nich pewnego rodzaju nobilitacja jako obywatela. Nasi pracownicy je d do osób, które nie s wstanie osobi cie przyjecha do urz du. Trzeba osobi cie z o y podpis, dlatego te je dzimy do mieszka ców gminy. Wystarczy zadzwoni i umówi si. - mówi J. Lotka. Nie zd¹ ¹ drukowaæ... Je eli kto uwa a, e ma jeszcze czas i pójdzie wymieni dowód pod koniec roku (w miesi cach Napad na jubilera By sprawnie wymieni dowód nale y pamieta o podstawowych sprawach: Sposób za³atwienia: - Z o enie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy,a w przypadku ma- oletniego przed uko czeniem 13 roku ycia obecno ci rodziców/ opiekunów prawnych,a po uko czeniu 13 roku ycia rodzica/opiekuna prawnego. Wniosek wype nia i podpisuje wnioskodawca,a w przypadku ma oletniego wnioskodawca oraz opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy. Dowód osobisty odbiera si osobi cie.osoba ma oletnia odbiera dowód osobisty w obecno ci rodzica /opiekuna prawnego/. Wymagane dokumenty: Do wniosku za cza si ; - 2 aktualne fotografie o wymiarach 35x45 mm /bez nakrycia g owy,okularów z ciemnymi szk ami,g owa w pozycji lewego pó profilu,z widocznym lewym uchem/, - dowód uiszczenia op aty za wydanie dowodu osobistego, - odpis skrócony aktu urodzenia,w przypadku osób,które nie wst pi y w zwi zek ma e ski /z wyj tkiem osób urodzonych w Wolsztynie; - odpis skrócony aktu ma e stwa wraz z adnotacj o aktualnie u ywanym nazwisku /z wyj tkiem osób,które zawar y zwi zek ma e ski w olsztynie; - w przypadku w tpliwo ci organu,na jego danie, po wiadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument po wiadczaj cy obywatelstwo polskie. Op aty:op ata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30,00 z,któr uiszcza si w kasie Urz du. Termin odpowiedzi:do 30 dni. - W poniedzia ek, 7 maja oko- o godz. 16:00 do jednego ze sklepów jubilerskich we Wschowie wesz o dwóch zamaskowanych napastników. Jeden z nich u ywaj c no a sterroryzowa sprzedawczyni zmuszaj c j do przej cia na zaplecze, drugi w tym czasie otwiera gabloty z bi uteri. Na szcz cie w a cicielka sklepu nie straci a zimnej krwi.- informuje zespó KWP w Gorzowie Wlkp. - Wycofuj c si na zaplecze r k w czy a alarm. Syrena alarmu sp oszy a sprawców. Wybiegaj c ze sklepu nie zabrali adnych przedmiotów. Szybkie dzia- ania wschowskiej policji ju po kilku godzinach doprowadzi y do zatrzymania sprawców. Okazali si nimi 16-letni Rafa Z. i jego trzy lata pa dziernik, listopad, grudzie )- mo e si niemile zaskoczy. Owszem, wniosek z o y, jednak dowód mo e czasami otrzyma nie po miesi cu- jak si czeka do tej pory, ale znacznie pó niej. Reasumuj c, przez pierwsze tygodnie b d miesi ce 2008 roku zostanie na przys owiowym lodzie bez wa nego dokumentu to samo ci. - Z o ony wniosek jest sporz dzany w formie elektronicznej. Przesy amy go dalej do centrum personalizacji, potem do drukarni skarbowej, która drukuje dokumenty. Du a liczba wniosków pod koniec roku mo e spowodowa to, i drukarnia nie zd y na czas ich wydrukowa.- mówi J. Lotka. Nie ma wi c co czeka na ostatni moment. Dowód osobisty to jak mówi Jadwiga Lotka nie tylko dokument to samo ci - to instytucja. starszy kolega Piotr K. mieszka cy Wschowy. Nieletni by ju wcze- niej karany za rozboje. Teraz stan przed s dem. Kodeks karny przewiduje kar pozbawienia wolno ci na czas nie krótszy ni 3 lata.- Informuje zespó.

7 Jak si chroni? Handel ludÿmi - Lubuska Policja dotyka najwa niejszych problemów zwi zanych z bezpiecze stwem obywateli, a najwy szy poziom udzielanej pomocy mog zapewni przede wszystkim organizowane dla policjantów szkolenia i seminaria. Wypracowaniu profesjonalnego podej cia do realizacji dzia a profilaktycznych z zakresu przeciwdzia ania handlowi lud mi s u- y o seminarium szkoleniowe pt. Handel lud mi przeciwdzia anie i zwalczanie, które odby o si 19 kwietnia 2007 r. - informuje zespó Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. - Seminarium skierowane by o do specjalistów ds. nieletnich i prewencji kryminalnej komend powiatowych/miejskich Policji woj. lubuskiego oraz kierowników Policyjnych Izb Dziecka w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, a tak e funkcjonariuszy s u b kryminalnych (40 policjantów). Przedstawicielka Fundacji przeciwko Handlowi Kobietami La Strada przybli y a uczestnikom skal zjawiska handlu lud mi. Zwrócono równie uwag na wa ny aspekt przeciwdzia ania w/w zjawisku jakim jest profilaktyka szczególnie w ród m odzie y szkó rednich. Za wiedz posz a równie metodyka prowadzenia zaj profilaktycznych wy o ona przez specjalist Wojewódzkiego O rodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Eksperci Wydzia u Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zaj li si podczas swojego wyk adu przede wszystkim problematyk handlu kobietami w celu seksualnej eksploatacji i programu ochrony wiadka ofiary handlu lud mi w kontek cie cigania sprawców tej przest pczo- ci. Policjanci wiedz zdobyt podczas seminarium, wykorzystaj podczas dzia a w ramach projektu profilaktycznego pn. Przeciwdzia anie handlowi lud mi. Realizacje projektu zaplanowano na maj i czerwiec 2007 r. Policjanci wyposa eni w materia y informacyjno-edukacyjne (ulotki, plakaty) wezm udzia w spotkaniach z uczniami szkó rednich, podczas których przeka porady i informacje o tym jak nie sta si ofiar handlu lud mi. - informuje zespó. opr. Zanim wybierzemy si za granic do pracy PAMI TAJMY, aby: - Dope nij wszelkich formalno ci (sprawd wa no swojego paszportu - je li wyje d asz na jego podstawie i ewentualnych pozwole, zgromad inne konieczne do podj cia pracy dokumenty np.: za wiadczenia potwierdzaj ce Twoje kwalifikacje zawodowe). - Ubezpiecz si (od nast pstw nieszcz liwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia). - Sprawd, czy po rednik (firma po rednicz ca) oferuj cy Ci prac dzia a legalnie, tzn. czy jest zarejestrowany w KRAZ (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia) i posiada odpowiedni certyfikat (od l listopada 2005 certyfikaty wydaje Urz d Marsza ka Województwa). - Upewnij si, e Twój pracodawca istnieje! - Dowiedz si o nim jak najwi cej - najlepiej od po rednika. Popro o adres, numer telefonu. Skontaktuj si z nim. - Dowiedz si, na co mo esz liczy ze strony po rednika w razie k opotów w pracy (np. w sytuacji, kiedy praca jest inna ni oferowana lub masz problemy z pracodawc ). Popro o zobowi zanie na pi mie. - Dok adnie czytaj wszystkie dokumenty, które pokazuje Ci po rednik, zw aszcza te, które masz podpisa. Je li czego nie rozumiesz - pytaj! - Je li dajesz po rednikowi pieni dze, zawsze domagaj si pokwitowania! - Zrób kserokopi dokumentów, które ze sob zabierasz (paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na prac, umowy o prac ) i zostaw bliskim (osobom, którym ufasz). Do cz do dokumentów aktualn fotografi. - Zostaw te adres, pod którym b dziesz przebywa za granic, numer telefonu, imi i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób, z którymi wyje d asz (lepiej nie wyrusza w pojedynk ). Informuj bliskich o zmianach adresu i miejsca pracy. - Ustal cz stotliwo kontaktów telefonicznych z bliskimi (osobami, którym ufasz) np. raz w tygodniu o okre lonej porze. Ustal has o, którym si pos u ysz w przypadku ewentualnych k opotów i niemo no ci powiedzenia tego wprost przez telefon: np. przeka pozdrowienia dla kogo, kto nie istnieje. Zabierz ze sob : 1. Adres i numer telefonu najbli szego polskiego konsulatu w kraju, do którego jedziesz. W razie jakichikolwiek k opotów tam otrzymasz pomoc. 2. S ownik lub rozmówki - je li nie jeste pewna, czy dasz sobie rad z miejscowym j zykiem. 3. Numer telefonu Poland direct z kraju, do którego jedziesz. Za minimaln op at lub za darmo b dziesz mog a zatelefonowa do Polski tylko na numer telefonu stacjonarnego nie komórki - o ile osoba, do której dzwonisz zgodzi si zap aci za rozmow. Telefonistka, która po czy rozmow mówi po polsku. 4. Numer telefonu organizacji pomagaj cej kobietom, migrantom czy osobom poszkodowanym w wyniku przest pstwa. Zwykle w takiej organizacji mo na uzyska porad i pomoc. 5. Europejsk Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest potwierdzeniem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia i jest uznawana w krajach Unii Europejskiej. Je li podczas pobytu za granic zachorujesz NFZ pokryje koszty leczenia. Jednak nie wszystkie! Przed wyjazdem upewnij si, jakiego rodzaju koszty leczenia za granic mog by pokryte przez NFZ. 6. Telefon komórkowy z aktywnym roamingiem. 7. Pieni dze (mo e to by tak e karta kredytowa lub czeki). Zapas na czarn godzin, aby mia a za co wróci do Polski. Pami taj za granic : - Nikt wi c, nie ma prawa wi zi Ci, przetrzymywa ani zmusza do czegokolwiek - tak e do pracy! - Masz prawo do obrony swoich praw! - Je li trafi a na policj - czy to jako poszkodowana czy jako podejrzana, masz prawo do t umacza - domagaj si tego. Dziupla zlokalizowana Zdradzi³y j¹ firanki - Dziupl z cz ciowo zdemontowanym volkswagenem passatem oraz z elementami karoserii i podzespo ów od innych pojazdów ujawnili w Grodzisku Wielkopolskim policjanci specgrupy samochodowej Wydzia u Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. We wczorajszej realizacji brali tak e udzia funkcjonariusze grodziskiej Komendy Powiatowej.- informuje KWP Pozna. - Kryminalni namierzyli posesj na terenie której mia by przechowywany i demontowany volkswagen, skradziony w Zielonej Górze pod koniec marca. Dziupla znajdowa a si w przydomowym gara u. Policjanci zauwa yli, e w domu przebywa kobieta, która obserwuje wszystko zza firanek. Pocz tkowo 33-letnia Julita K. udawa a, e nikogo nie ma w domu, w ko cu jednak otworzy a drzwi. W gara u, oprócz zdemontowanego na cz ci passata, ujawniono tak e wiele elementów blacharki samochodowej i podzespo- ów, które zosta y zabezpieczone do dalszych bada. Nie wykluczo- - Brak wyobra ni oraz poczucie bezkarno ci w dalszym ci gu sadza nietrze wych za kierownic. Ich skrajna nieodpowiedzialno prowadzi tylko do nieszcz cia. O szczycie bezmy lno ci mo na mówi w przypadku 44-letniego mieszka ca Lipinek. W poniedzia- ek, 30 kwietnia, wracaj c z majówki osobowym VW zosta zatrzymany w S awie przez wschowskich policjantów. Nie by o by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, e kierowca mia ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Samochodem wióz on i trójk dzieci w wieku od 4 11 lat. Na szcz cie nikomu nic si nie sta o. Teraz kierowcy zostan przedstawione zarzuty kierowania samochodem w stanie nietrze wym. poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 7 ne, e pochodz one równie ze skradzionych pojazdów. 33-letni kobiet zatrzymano do wyja nienia. Wytypowany ju zosta kr g osób zamieszanych w z odziejski proceder. To kolejna dziupla zlikwidowana w tym roku przez specgrup samochodow. Policjanci kontroluj równie tzw. auto-szroty, na których cz sto ujawniane s podzespo y ze skradzionych aut. W tym roku odzyskano równie skradzione samochody: w styczniu - audi i mercedesa, w marcu - kolejne audi. Odzyskiwanie pojazdów w ca o ci jest tym wi kszym sukcesem, e zazwyczaj kradzione auta rozbierane s od razu na cz - ci. Przypominamy o specjalnej bezp atnej infolinii KWP dotycz cej przest pczo ci samochodowej, na któr mo na zg asza wszelkie informacje zwi zane z kradzie ami pojazdów: informuje KWP Pozna. S awa. Grozi mu dwa lata pozbawienia wolno ci Po pijanemu wióz³ rodzinê W niedzielê, 29 kwietnia na przystani w Nia³ku Wielkim, dwaj funkcjonariusze poznañskiej policji wraz z psami ratowniczymi pozorowali akcjê ratownicz¹ osoby ton¹cej. Pokaz zebra³ spor¹ liczbê widzów. Zanim ratownicy rozpocz li demonstracje w wodzie opowiedzieli o swojej pracy i znaczeniu psów w takich sytuacjach. Okazuje si, e pies to najlepszy przyjaciel cz owieka, który nie tylko potrafi bezgranicznie kocha w a ciciela, ale równie z po wieceniem ratowa innych. Za wspania y pokaz widzowie Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolno ci oraz utrata prawa jazdy.- Nia ek Wielki. Pokaz psów ratowniczych Ratuj¹ ycie podzi kowali brawami. Najwi ksz atrakcj dla najm odszych widzów by o spotkanie z psimi bohaterami. Ka de z dzieci mog o pog aska wodo aza. fot. marc informuje zespó prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

8 str. 8 poniedzia ek, 14 maja 2007 Bojad a. Ju nied ugo festyn Majówka Rodzinna W Bojad ach 19. maja odb dzie si festyn. Organizatorem imprezy jest Urz d Gminy, TPD oraz Szko a Podstawowa. Majówka Rodzinna - to has o, któ- - W œrodê, 9 maja Na moœcie w Cigacicach zderzy³y siê czo³owo dwa samochody ciê arowe Renault i Iveco. Niestety jeden z kieruj¹cych, 43-latek, poniós³ œmieræ na miejscu, a drugi trafi³ do szpitalu.- informuje zespó³ prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. - Droga krajowa nr 3 na tym odcinku by a zablokowana przez ok. 9 godzin. Prac policji i s u b ratowniczych utrudnia o miejsce, w którym wydarzy si wypadek. Natychmiast zorganizowano objazdy jednak samochody ci arowe musia y nadrobi kilkadziesi t kilometrów przez Krosno Odrza skie i Now Sól, dlatego niektórzy kie- Droga zablokowana na dziewi godzin re bedzie przy wieca plenerowej imprezie. Rozpocznie si ona o godz W programie moc atrakcji, mi dzy innymi: wyst py artystyczne uczniów, zawody sportowe dla dzieci, konkurs plastyczny, konkurs na najsmaczniejszy wypiek, turniej mi dzy pracownikami Urz du Gminy a pracownikami szko y, pokaz dru yn OSP z Bojade i z Klenicy, loteria fantowa, dmucha ce dla dzieci, ma a gastronomia. Ca o zamknie zabawa taneczna, która potrwa do rana. Œlizgawka na moœcie - W dniu 9 maja br o godz Powiatowe Stanowisko Kierowania w Wolsztynie otrzyma o zg oszenie o zdarzeniu nast puj cej tre ci: Nast pi o uszkodzenie wózka wid owego, który uderzy w stalow konstrukcj namiotu magazynowego w zak adzie Inter- Groclin Auto w Karpicku - przy ul. Brzozowej. Nast pi o rozszczelnienie butli z gazem oraz po ar. Poszkodowana jest jedna osoba - informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra- y Po arnej w Wolsztynie. - Dy urny do zdarzenia zadysponowa samochód ratowniczoga niczy z JRG w Wolsztynie oraz samochody ga nicze z OSP T oki i Wroniawy. Zast py po przyje dzie na miejsce przyst pi y do ewakuacji osoby poszkodowanej z pomieszczenia, w dalszej kolejno ci udzielono pomocy medycznej poszkodowanemu i przekazano s u bie medycznej zak adu. Pozostali ratownicy równocze nie przyst pili do sprawdzenia sprz tu ga niczego w celu podaniu wody na ród o ognia. - relacjonuje przebieg zda- Karpicko. Wózek uderzy w stalow konstrukcj Po ar w Groclinie ruj cy czekali w kolejkach. Droga by a zablokowana tak d ugo m.in. dlatego, e z samochodów, które zosta y kompletnie zniszczone wyciek a znaczna ilo oleju i innych p ynów, przez co na jezdni zrobi o si bardzo lisko. Policjantom i stra akom w usuwaniu skutków zderzenia pomagali tak e o nierze. Jak ustalili policjanci w jednym z samochodów by y przewo one papierosy bez polskich znaków akcyzy. Policyjne ledztwo wyja ni do kogo nale a- y.- informuje KWP. rze rzecznik stra y. Uspakajamy jednak, bo przedstawiony powy szy opis stanowi cz za o e do przeprowadzonych na zak adzie wicze taktycznych. - Celem wicze by o: sprawdzenie przygotowania pracowników zak adu do prowadzenia dzia- a ga niczych w pierwszej fazie po aru, przygotowanie s u by medycznej zak adu do udzielania pomocy poszkodowanym, sprawdzenie przygotowania ratowników JRG i OSP do prowadzenia wspólnych dzia a ratowniczych i udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej poszkodowanym oraz zapoznania stra aków-ratowników z procesem produkcyjnym w zak adzie. Na zako czenie stra acy otrzymali yczenia z okazji przypadaj cego w dn. 4 maja Dnia Stra- aka - informuje rzecznik. K b owo Rowerem na gazie W rod, 2 maja o godz w K b owie (gmina Wolsztyn), na ulicy Strady skiej policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie zatrzymali do kontroli drogowej dwóch rowerzystów lat 48 i 44. Jak sie okaza o kieruj cy byli po u yciu alkoholu 0,17 mg/l i 0,18 mg/l alkoholu. Dalsze czynnosci prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Sprawcy wykroczenia odpowiedz przed s dem grodzkim. Wolsztyn Rowerzysta pod s¹d W rod, 9 maja br. oko o godziny 16:00 w Wolsztynie na ulicy Fabrycznej funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego tutejszej komendy zatrzymali do kontroli drogowej 59-letniego m czyzn kieruj cego rowerem. W trakcie kontroli okaza o si, e znajduje si on w stanie nietrze wo ci - 0,66 mg/l (1,3 promila). M czyzna zosta zatrzymany a nast pnego dnia odpowiedzia za swój czyn przed S dem Rejonowym w Wolsztynie w trybie przyspieszonym. Wolsztyn. B otnica W trybie przyspieszonym Coraz wi cej nietrze wych kieruj cych staje przed sadem w trybie przyspieszonym. Jak si okazuje d ugi weekend zebra niwo kolejnych szybkich wyroków. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie, 3 maja oko o godziny w Wolsztynie na ulicy eromskiego policjanci KPP w Wolsztynie zatrzymali jad cego samochodem marki Volkswagen Golf 48- letniego mieszka ca gminy Siedlec. Po przeprowadzeniu badania na zawarto alkoholu w wydychanym powietrzu okaza o si, e m czyzna znajduje si w stanie nietrze wo ci - 0,93 mg/l (niemal 2 promile!). Dzie pó niej, w pi tek 4 maja oko o godziny 00:20 zatrzymano kolejnego nietrze wego u ytkownika drogi. Tym razem by to 53-letni mieszkaniec gminy Przem t, który jecha rowerem ulic Szkoln w B otnicy. Badanie na zawarto alkoholu w wydychanym powietrzu u zatrzymanego przez funkcjonariuszy Posterunku Policji w Przem cie m czyzny wykaza o 0,54 mg/l. W obu przypadkach sprawcy odpowiedz przed S dem Rejonowym w Wolsztynie w trybie przyspieszonym. Amator przedwojennej linii telefonicznej i od czników energetycznych Kilkanaœcie tysiêcy strat - Policjanci z komisariatu w Zb szyniu zatrzymali w Nowym Dworze 47-letniego Arkadiusza D., przy którym znaleziono odci ty, pó torametrowy przewód telekomunikacyjny. Kabel pochodzi z wci czynnej linii telefonicznej, po o onej jeszcze przed II Wojn wiatow. W lutym, marcu i kwietniu zb szy scy policjanci zatrzymali kilka innych osób (cz dzia a a w grupach przest pczych), podejrzanych o kradzie w sumie 459 metrów przewodu, którego warto, liczona po cenie z omu, to prawie 15 tysi cy z otych.- informuje Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. - Podziemn lini telefoniczn, cz c Pozna z Berlinem, uruchomiono w latach 30-stych ubieg ego wieku. W latach by a ona rozbudowywana, prawdopodobnie w kierunku Warszawy. Na niektórych odcinkach linia wci jest czynna. Niestety stanowi ona akomy k sek dla z odziei z uwagi na rodzaj u ytego przewodu. Kabel ma 10 centymetrów rednicy, a w wi zce znajduje si kilkadziesi t przewodów miedzianych. Metrowy przewód wa y prawie 6 kilogramów. W tej chwili trwa szacowanie strat powsta ych w wyniku odci cia pó torametrowego przewodu. Do tej pory w sumie zatrzymanych zosta o 11 osób, które, w ró nych konfiguracjach, okrada y lini telefoniczn. Tymczasem w Grodzisku Wielkopolskim policjanci zatrzymali 46-letniego m czyzn, który wieczorem odci na kilkadziesi t minut od energii elektrycznej miejscowo Piaski. Zerwa on k ódk zabezpieczaj c od cznik pr du na napowietrznej linii redniego napi cia, a nast pnie prze czy tzw. hebel. Usuwanie awarii zaj o kilkadziesi t minut. Okaza o si, e m czyzna od grudnia ubieg ego roku kilkakrotnie, w podobny sposób, odcina od pr du inne miejscowo ci. Teraz odpowie za wykroczenie spowodowania niepotrzebnej interwencji s u b pogotowia energetycznego. Grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolno ci lub grzywny - informuje KWP.

9 poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 9 Bulwersuj ca kontrola w Domu Dziecka- krzywdz ca opinia wojewody Godnoœæ za pieni¹dze? Kontrolerzy z kamienn¹ twarz¹ chodz¹cy po pokojach, zagl¹daj¹cy w ka dy k¹t- nawet sprawdzaj¹cy zawartoœæ lodówek, szafek wychowanków, bezpardonowe pytania- to to, czego doœwiadczyli pracownicy i wychowankowie Domu Dziecka Droga w Goœcieszynie. Jeszcze nie ma protoko³u pokontrolnego, a ju wnioski wojewody wypowiedziane medialnie przyczyni³y siê do delikatnie mówi¹c niesmacznej sytuacji. Najpierw wyja ni sytuacj do starostwa zg osi si dyrektor Domu Dziecka. Okaza o si, e starostwo jako jednostka nadrz dna nad Domem Dziecka nie wiedzia o o kontroli. Przedstawiona przez dyrektora sytuacja zaniepokoi a zarz d powiatu. Czara goryczy rozla a si po tym jak z mediów dzieci z domu dziecka dowiedzia y si, e mieszkaj, jak okre li to wojewoda, w niegodnych warunkach. Do starosty dotar list wychowanków z dwudziestoma pi cioma podpisami dzieci, które za krzywdz ce uwa aj s owa wojewody. Wychowankowie z alem wskazuj, i taka opinia o ich domu spowodowa a sytuacj, kiedy to inne dzieci na miewaj si z nich. Krzywdz¹ca ocena -(...) Bardzo wysok ocen wicewojewody i dyrektora wydzia- u w zakresie warunków lokalowych jak i panuj cej atmosfery uzyska Dom Pomocy Spo ecznej w Wielkiej Wsi prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzno ci Bo ej. (...)Natomiast w ocenie wizytuj cych obiekty, w których zlokalizowane s : (...)Dom Dziecka w Go cieszynie wymagaj intensywnych dzia a organów prowadz cych w celu zapewnienia podopiecznym godnych warunków ycia. Wicewojewoda i dyrektor wydzia u negatywnie ocenili warunki panuj ce w DPS w Siedlcu prowadzonym przez gmin Siedlec na zlecenie powiatu wolszty skiego.- czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej województwa. Odmienne zdanie na temat stanu obiektu ma starosta wolszty ski. - Niedalej jak dwa lata temu sposób po czenia domów dziecka w Wolsztynie i Go cieszynie w jedno i stworzenie Domu Dziecka Droga, sposób ich funkcjonowania i organizacj stawiano w województwie za wzór do na ladowania. Teraz okazuje si, e jest inaczej. - mówi z alem starosta Ryszard Kurp. Liczby nie k³ami¹ - Przez pierwsze pó rocze 2006r, wykonywali my szereg remontów, g ównie w Domu Dziecka w Go cieszynie, gdzie przygotowywane by y pokoje dla rodze stw z indywidualnymi w z ami sanitarnymi. Od pocz tku roku oddane zosta y do u ytku dzieci trzy dwupokojowe segmenty, ka dy z w asn azienk. Kapitalny remont, przy udziale rodków starostwa, przeprowadzony zosta na grupie najm odszych dzieci. Wyremontowane zosta y dwie sypialnie, aneks kuchenny oraz bawialnia. Prace obejmowa y po o enie p ytek ciennych i pod ogowych na aneksie kuchennym, kapitalny remont pod ogi w pomieszczeniu bawialni, malowanie cian. We wszystkich pomieszczeniach obni- one zosta y sufity, wymieniona zosta a instalacja elektryczna oraz za o one nowe o wietlenie.- informuje starosta. - W celu zapewnienia bezpiecze stwa wychowankom i pracownikom w placówce zosta zainstalowany system monitoringu zewn trznego i wewn trznego. Poci gn o to za sob kolejny nieplanowany wydatek w postaci wykonania o wietlenia zewn trznego domu, w zwi zku z zapewnieniem widoczno ci monitorowanego terenu w nocy. Kolejne prace remontowe przeprowadzane by y na grupie wychowanków w Go cieszynie. Roboty obj y remont instalacji elektrycznej, malowanie cian, korytarzy cz cych pokoje. Utworzona zosta a nowa azienka oraz dwa nowe pokoje (poprzez podzia du- ego pomieszczenia na dwa mniejsze z w asnym korytarzem i azienk ).Wyremontowano tak e cz ciowo pod og na korytarzu znajduj cym si na I pi trze oraz pod ogi w pokojach wychowanków- po o enie p ytek. - wyszczególnia starosta. - Kapitalnemu remontowi poddana zosta a klatka schodowa cz ca 4 pi tra pa acu. Wcze niej wymieniono na niej, w ramach inwestycji, okna oraz parapety. Ca a klatka schodowa zosata a pomalowana. Remontowi zosta y poddane tak e schody. Ostatnie, 4 pi tro, zosta o odseparowane od reszty budynku cianami dzia owymi i zamkni ciem w tym miejscu klatki schodowej drzwiami. Powy sze dzia ania zwi zane by y z planem przeniesienia na 4 pi tro grupy interwencyjnej, w celu odseparowania jej od reszty wychowanków. Kolejne prace obj y remont dwóch wietlic. W ka dym z pomieszcze remontowi poddano pod ogi - u o ona zosta a p ytka pod ogowa. W pomieszczeniach po o ono now instalacj elektryczn i za o ono nowe o wietlenie. ciany zosta y pokryte p ytami regipsowymi ze wzgl du na stopie ich zniszczenia, a nast pnie pomalowane. Spore wydatki ponie li my tak e na naprawy samochodu s u bowego. Ich czny koszt wyniós prawie 4 tys. z otych. W 2006 roku na terenie Domu Dziecka w Wolsztynie zosta a przeprowadzona inwestycja, w ramach której powsta y dwa mieszkania usamodzielnie na zaadaptowanych do tego celu pomieszczeniach by ego strychu. Utworzono dwa jednopokojowe mieszkania, ka de z w asn azienk i kuchni. Natomiast pomieszczenia by ego mieszkania usamodzielnie wyremontowano na potrzeby mieszkania chronionego dla usamodzielnionych wychowanków. Ponadto wyremontowano ca e pi tro domu, gdzie powsta o mieszkanie autonomiczne. Powsta y cztery nowe pokoje ( poprzez podzia wi kszych pomieszcze ) oraz nowa azienka. Naszym sukcesem by o tak e pozyskanie funduszy na wymian stolarki okiennej w budynku pa acu w Go cieszynie. cznie wymieniono okna na sum ,98 z.- wskazuje starosta. Godnoœæ Wojewody Solidaryzuj c si z dzie mi, w obronie dzia a samorz du i warunków w Domu Dziecka stan Tomasz Tomiak, by y so tys Go cieszyna, mieszkaniec tej miejscowo- ci oraz radny Gminy. Wystosowa on pismo miedzy innymi do wojewody wyra aj c swoje zdanie. Kiedy czyta em w lokalnej gazecie ( z dnia ) artyku pt. Wiele trzeba zmieni, przeciera em z niedowierzaniem oczy. Nie chc si odnosi do sytuacji panuj cej w DPS w Siedlcu, bo jej po prostu nie znam, natomiast go cieszy ski Dom Dziecka jest mi na tyle dobrze znany, e o miel si broni dobrego imienia tej placówki, jak równie jej dyrektora i wychowawców. Moja stanowcza postawa podyktowana jest tym, i przez dwie kadencje by em so tysem tej miejscowo ci i przez te d ugie osiem lat od przej cia domu przez powiat obserwowa- em zmiany, jakie tutaj zasz y. Nie chc powiedzie, e jest to idealna placówka bo wiele jeszcze mo na by tu zrobi, tylko niech Pan przyzna, e nie widzia Pan tych dzieci i tego budynku w 1999 roku, i nie ma Pan skali porównawczej ani poj cia, ile mieszka cy, wie, powiat uczynili tu do dnia dzisiejszego. Jak mo na powiedzie, e wychowankowie tej placówki nie yj godnie? Zak adam, Panie Wojewodo, e wie Pan, co to jest godno? Szanowny Panie, o godno to trzeba spyta rodziców tych dzieci, pomijaj c oczywi cie losowe przypadki. Wiem, ile wysi ku w o y pan dyrektor wraz z wychowawcami tej placówki w popraw warunków ycia tych dzieci. Zapewniam pana, e godno ci tym dzieciom nikt nie odbiera, one w a nie tutaj poznaj jak godnie i uczciwie mo na y. Rozmawia em z dzie mi tej placówki i niech mi Pan wierzy, by y bardzo zbulwersowane Pana ocen, tym bardziej, e same naprawd du o pracy w o- y y w to, aby zmieni wizerunek w asnego domu. Ocena w moim odczuciu jest nieuczciwa i krzywdz ca dla wszystkich, którzy ci ko pracuj nad popraw warunków ycia tych wychowanków. No có, tak to ju cz sto jest, e ci- którym naprawd zale y na poprawie warunków ycia spo ecze stwa- s cz sto w nieuczciwy sposób oceniani. Wiem to z autopsji. Wiem równie, e nie unikniemy nominacji na stanowiska urz dowe z klucza partyjnego, ale Ci, którzy b d zbierali informacje o tego typu placówkach, to niech przynajmniej b d to ludzie kompetentni i odpowiedzialni. Tak atwo mo na skrzywdzi. Teraz, Panie Wojewodo, pewnie zasiad Pan ju za swoim biurkiem i ze znan sobie godno ci przetransferuje na konto Domu Dziecka w Go cieszynie strumie pieni dzy, który pomo e poprawi godno dzieci w tej placówce. - Ciesz si, e sprawa ta ma Przem t odd wi k w spo ecze stwie, e nie jest oboj tna. Czekamy na protokó pokontrolny aby móc si do sprawy szczegó owo odnie. - mówi starosta Ryszard Kurp. - Nie wp yn do nas jeszcze ten list. Jak tylko go otrzymamy ustosunkujemy si do niego.- poinformowa nas rzecznik prasowy Urz du Wojewódzkiego w Poznaniu Przemys aw Przyby a. Mandat dla sprawcy W poniedzia ek, 7 maja br. oko o godziny w Przem cie na skrzy owaniu ulic Jagiello skiej i Jeziornej dosz o do kolizji drogowej. Kieruj cy samochodem Skoda Favorit zjecha na lewy pas ruchu i doprowadzi do zderzenia z prawid owo jad cym z naprzeciwka pojazdem marki Peugeot 106. Obaj kieruj cy to mieszka cy gminy Przem t. W momencie zdarzenia obaj byli trze wi. Sprawca ukarany zosta mandatem karnym. Wolsztyn Zniszczy³ auto W czwartek, 3 maja oko o godziny w Wolsztynie na ulicy S owackiego dosz o do uszkodzenia samochodu marki Volkswagen. Nieznany sprawca wyrwa wycieraczki pojazdu oraz wgniót karoseri. Poszkodowany mieszkaniec gm. Wolsztyn wyceni straty na 700 z otych. Post powanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Wojciechowo Jedna osoba ranna W sobot, 28 kwietnia oko o godz zast p Jednostki Ratowniczo - Ga niczej z Wolsztyna zadysponowano do wypadku drogowego w miejscowo ci Wojciechowo. Dzia ania zast pu polega y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od czeniu akumulatorów, zamkni ciu zaworu LPG oraz neutralizacji p ynów eksploatacyjnych z rozbitego pojazdu. Osoba poszkodowana zosta a zabrana przez Pogotowie Ratunkowe przed przyjazdem stra y. Przyczyny zdarzenia ustala Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Obra Peda³owa³ z promilem Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie, w pi tek, 11 maja br. o godzinie 16:20 na ulicy Szopi skiego w Obrze funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie zatrzymali kieruj cego rowerem 55-letniego mieszka ca gminy Wolsztyn. Rowerzysta znajdowa si w stanie nietrze wo- ci - 0,58 mg/l (1,22 promila). Sprawca za swój czyn stanie przed S dem Rejonowym w Wolsztynie.

10 str. 10 poniedzia ek, 14 maja 2007 Œwiêtoszek w Obrze Ju od 25 lat w klasztorze Misjonarzy Oblatów M.N. w Obrze wystawiane s¹ sztuki teatralne. W tym roku zagrano Œwiêtoszka francuskiego pisarza Moliera. Jak zawsze przedstawienia cieszy³y siê du- ym zainteresowaniem ludzi. Arcyzabawne dialogi przeplatane wstawkami typu szlachcic z Ja yñca, Miss parowozów wywo³ywa³y salwy œmiechu wœród publicznoœci. Klerycy œwietnie odegrali swoje role i popisali siê du ym talentem aktorskim. Z Mateuszem Machowiczem, klerykiem I roku i odtwórc¹ roli kobiecej rozmawiam o sztuce oraz o magii teatru. -Ostatnio, na deskach teatru obrza skiego zosta wystawiony s ynny wi toszek Moliera. Prosz opowiedzie w kilku zdaniach jak trwa y przygotowania do sztuki, czego dotyczy a i kto by za ni odpowiedzialny. Sztuka, któr wystawiali my na prze omie kwietnia-maja wykonana zosta a przez pierwszy rok kleryków Misjonarzy Oblatów M.N. w Obrze, ze wsparciem osób z drugiego kursu. Naszym opiekunem artystycznym by ks. Eugeniusz Hanas, filipin z Gostynia. Pomaga w przygotowywaniu sztuk teatralnych w Obrze ju od 25 lat.. To zawodowy aktor, ma w tym ogromne do wiadczenie. Opiekowa si nami podczas prób. Natomiast obowi zki zwi zane ze sztuk podzielili my mi dzy sob. Przygotowywali my si do niej przez pó tora miesi ca, przez wiele godzin w tygodniu. Mnie wspó bracia wybrali re yserem artystycznym. Natomiast mój wspó brat ukasz- re yser techniczny ustala terminy prób, zajmowa si sprawami technicznymi za co jestem mu ogromnie wdzi czny. Ka dy kleryk, oprócz tego e wyst powa, mia swoje zadanie w przygotowaniach. Sztuka to nie tylko aktorzy, ale te przygotowanie sceny, dekoracji. Sytuacja rozgrywa a si w domu Orgona, a dok adnie w jego holu. By a wi c potrzeba wybudowania wielkich schodów. Tak e sprawa reklamy, plakatów, og osze, przyjmowanie rezerwacji, wypo yczanie strojów, makija. Ka dy z moich wspó braci mia jaki niezwyk y wk ad w to przedsi wzi cie. Sama sztuka Moliera ukazuje nam w formie tragikomedii problem dewotyzmu religijnego oraz jego aktualno w dziejszych czasach. To sztuka ca y czas uniwersalna. Starali my si, aby jej przes anie by o czytelne dla ka dego cz owieka. -Jak kleryk wspomina sztuk i emocje które wtedy towarzyszy y? wi toszek Moliera by naszym pierwszym przedstawieniem na deskach teatru w Obrze. Nikt z nas wcze niej nie mia takich do- wiadcze. Dla mnie osobi cie by o to niezwyk e i bogate do wiadczenie i przede wszystkim wiele wspania ej zabawy. Sprawa teatru i grania jest dla mnie wielk przyjemno ci, czuj si w tym jak ryba w wodzie. Sam si zdziwi- em odkrywaniem w sobie z ó energii aktorskiej, tym bardziej, e gra em rol kobiec. -Wcielenie si w posta Doryny sprawia o wiele trudno ci? Doryna to bardzo szczególna posta w tej sztuce. Tak naprawd to w a nie ona rz dzi w domu Orgona. To troch przerysowana posta, taka pyskata pokojówka. Odegranie tej roli sprawi o mi wiele rado ci. Wcielenia si w kobiet dla mnie m czyzny, kleryka by o du prób. Musia em nauczy si odpowiednich ruchów, g osu, ró nych zachowa, chodzenia na obcasach. Ca o by a bardzo ubogacaj ca. My l, e w in- Orgon (Bogus aw Harla) i Doryna (Mateusz Machowicz). nych warunkach nie mia bym okazji na wcielenie si w a nie w tak rol. -Niemiecki poeta i prozaik Novalis powiedzia : Teatr jest aktywn form refleksji nad samym sob. Czym teatr jest dla kleryka? To bardzo dobre stwierdzenie. Wszystkie sztuki, które zosta y wystawione nie by y sztukami przypadkowymi. To nie tylko rozrywka dla samej rozrywki. Jest to przede wszystkim ewangelizacja, chocia wi toszek nie nawi zuje bezpo rednio do warto- ci ewangelicznych. To sztuka, która o miesza przesadn pobo no, ob ud. Chocia osadzona jest w realiach siedemnastowiecznych, pokazuje jak potrafimy gra, k ama, udawa kogo innego. Jak jeste my pe ni hipokryzji eby tylko osi gn swoje cele. My l, e to nie tylko nauka dla nas, ale te dla publiczno ci. 25 lat wyst pów w Obrze jest czym wa nym dla tutejszej spo eczno ci. W okolicach nie ma dzia aj cego teatru, ludzie nie maj mo liwo ci do- wiadczenia takiej kultury. My dajemy im t mo liwo. Mog przyj, zobaczy na ywo gr aktorów, a przy tym si bardzo dobrze bawi. Sztuka Moliera jest napisana wierszem, do trudnym j zykiem. Postanowili my j troch przekszta ci, ubarwi ró nym wstawkami dotycz cymi realiów okolic, co bardzo cieszy o ludzi. Widzowie mieli poczucie, e akcja rozgrywa si nie w XVII -wiecznej Francji ale tu, na tych ziemiach. Dzi ki temu odbiór sztuki by jeszcze lepszy. -Czy w dobie mediów takich jak telewizja, kino, internet ludzie odczuwaj g ód sztuki? My l, e tak. Mo emy zaobserwowa to poprzez ilo ludzi przychodz c na przedstawienia, po biletach, które trzeba rozdawa wcze niej z powodu ograniczonej liczby miejsc. Staramy si przesun granice mi dzy scen a widowni, nawi zujemy kontakt z widzem. Ludzie potrafi odbiera sztuk, nie nudz si, nie wychodz. Maj potrzeb pój cia do teatru i j zaspokajaj. Cieszymy si, e w ten sposób mo emy si przyczyni do rozwoju kultury w tym regionie. - Czy wiadomo ju jaka b dzie nast pna sztuka? Jak narazie jest to wielka tajemnica, po cz ci nawet dla nas samych. B dziemy j wystawia dopiero ko o grudnia, ale zapraszamy na ni ju dzisiaj. Dzi kuj serdecznie za rozmow -Julia Waluk. Klerycy wietnie odegrali swoje role i popisali si du ym talentem aktorskim. S AWA. W 62 ROCZNIC Z³o yli ho³d Na Plac Pami ci Narodowej w S awie w 62 rocznic zako czenia II Wojny wiatowej 9 maja 2007 r przyby y delegacje z pocztami sztandarowymi: Zwi zku Kombatantów Rzeczypospolitej i By ych Wi niów Politycznych,Zwi zku Sybiraków, harcerzy, s awskich Wolsztyn Ukarana mandatem W pi tek, 11 maja o godzinie 8:35 w Wolsztynie na ulicy Przemys owej kieruj ca VW Passatem mieszkanka powiatu Grodziskiego podczas w czania sie do ruchu nie ust pi a pierwsze stwa przejazdu kieruj cemu Oplel Corsa mieszka cowi Wolsztyna, w wyniku czego doprowadzi a do kolizji pojazdów. Uczestnicy zdarzenia byli trze wi. Sprawczyni ukarano mandatem karnym. Wolsztyn Ostro niej na parkingach - W ubieg y czwartek 10 maja oko o godziny 11:15 na Rynku w Wolsztynie dosz o do kolizji drogowej.- informuje Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Kieruj ca samochodem marki Mercedes mieszkanka gminy Sulechów podczas wyje d ania z parkingu nie upewni a si czy rozpocz ty przez ni manewr cofania nie stworzy zagro enia dla innych uczestników ruchu drogowego. Wynikiem tej nieuwagi by o zderzenie si z Daewoo Tico kierowanym przez mieszka ca powiatu zielonogórskiego. Oboje uczestnicy zdarzenia drogowego byli trze wi. Kieruj ca Mercedesem ukarana zosta a mandatem karnym. Wolsztyn szkó równie przedszkole,ochotnicza Stra Po arna, W adze Gminy, pod pomnikiem sk adano kwiaty. W imieniu gminy kwiaty z o y i zebranym podzi kowa Burmistrz Cezary Sadraku a. Z. Komolka NietrzeŸwy za kó³kiem - W godzinach wieczornych w czwartek 10 maja br. funkcjonariusze Zespo u Patrolowo-Interwencyjnego tutejszej KPP zatrzymali na ulicy 5 Stycznia kieruj cego samochodem marki Fiat Cinqecento 44-letniego mieszka ca gminy Wolsztyn, który jak si okaza o kierowa swoim pojazdem znajduj c si w stanie nietrze wo ci - 0,42 mg/l. Za swój czyn m czyzna odpowie przed S dem Rejonowym w Wolsztynie. - informuje Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie.

11 poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 11 Co myœlimy o...dniach Ziemi Wolsztyñskiej Obchody Dni Ziemi Wolsztyñskiej 2007 ju za nami. Nadszed³ czas by zrobiæ solidny bilans zysków i strat oraz podsumowanie tamtych wydarzeñ. Organizatorzy zapewnili nam tego roku moc atrakcji (m.in. Paradê Parowozów, fina³ konkursu Miss Œwiata Parowozów, pokaz motocykli, koncert Ani D¹browskiej oraz Blue Cafe). Mieszkañcy Wolsztyna i okolic dziel¹ siê na ³amach naszej gazety wspomieniami i wra eniami minionych dni. Wymieniaj¹ to, co by³o strza³em w dziesi¹tkê, co nale a³oby zmieniæ, a tak e podsuwaj¹ ciekawe pomys³y do wykorzystania w przysz³ych latach. Jak widaæ po wypowiedziach, Dni Ziemi- Wolsztyñskiej 2007 mo na uznaæ za udane. D ulia Sebastian Najbardziej podoba y mi si wyst py laureatów konkursu Mikrofon dla ka dego i zespo ów z Domu Kultury. Kasia Bardzo podoba mi si koncert Ani D browskiej i konkurs Miss wiata Parowozów. Paulina Kopjkowska, Martyna Malajka, Agnieszka Kudli ska, Monika Drzyma a, Ania Berli ska, Agnieszka Cie lik i Zuza Strauchmann Dni Wolsztyna nam si podobaly, jeste my zadowolone. By y my na koncercie Ani D browskiej i Blue Cafe,na wyst pach Mini Forte, Szko y Ta ca Latina i zespo ów z Domu Kultury. Daniela Dni Wolsztyna mi si podoba y. Skaka am na trampolinie, by am na koncercie Ani D browskiej i Blue Cafe. Olga Podoba y mi si wszystkie zorganizowane zabawy, konie oraz zje d alnia. Jagoda Najmilej wspominam zabawy, konie i Miss Parowozów. Amelia, Natalia i Asia Bardzo nam si podoba o, a najbardziej koncert zespo u Blue Cafe i Ani D browskiej oraz spotkanie Rafa a Mroczka. Dawid Dni Wolsztyna powinny by tak jak w poprzednich latach- 1, 2 i 3 maja.ogólnie by o ok. Podoba o mi si stoisko Szuwarka, gdzie by a bardzo fajna i mi a atmosfera. Alina, Ma gorzata i Norbert Obiega a Uwa amy, e Dni Wolsztyna by y bez zastrze e. Podoba a nam si wystawa gospodarcza, pokaz harleyów, przemarsz Powiatowej Orkiestry D tej oraz konkurs Miss wiata Parowozów. Ania Roszewicz i Karol Nie podoba o nam si to, e co rok jest tak samo. Zawsze przyje d a jaki zespó, budki z roku na rok s coraz gorsze. Mo naby zorganizowa w przysz o ci zawody eglarskie i kajakowe na jeziorze wolszty skim oraz gokarty. Podoba a nam si Parada Parowozów oraz wieczorna impreza. Marta i Patrycja Dni Wolsztyna by y fajne. Mog oby by jednak wi cej zabaw dla m odzie y. By y my na dyskotece, Paradzie Parowozów i koncercie Blue Cafe. Maria Meissner i Dagmara Ogólnie Dni Wolsztyna nam si podoba y. By y my na koncercie Ani D browskiej i Blue Cafe. Szkoda tylko, e zespó Blue Cafe tak szybko zako czy swój wyst p i e po koncercie (w ostatni dzie ) nie by o adnej dyskoteki. Rajd rowerowy Kargowa - Jaromierz Poznawali okolicê - W pi tek 28 kwietnia w ramach kampanii Trze wy Umys klasa V b ze Szko y Podstawowej w Kargowej uczestniczy a w rajdzie rowerowym do Nowego Jaromierza. Pomys odawcami wycieczki byli: wychowawca klasy p. Krzysztof Dziuba oraz p. Kazimierz Szepelawy - nauczyciel informatyki i wielki pasjonat turystyki rowerowej. Celem rajdu by o poznanie najbli szej okolicy, jej historii i po- o enia geograficznego, integracja zespo u klasowego, a tak e przygotowanie kondycyjne do rajdu rowerowego i biwaku klasowego w J esionce zaplanowanego na pocz tek czerwca - informuje gmina Kargowa. Podczas takich imprez dzieci ucz si bezpiecznego poruszania Emilia Dni Wolsztyna mi si podoba y. By am na koncercie Ani D browskiej i zespo u Blue Cafe ( bardziej podoba mi si wyst p Ani). si w ruchu drogowym oraz aktywnie i zdrowo sp dzaj czas wolny. W organizacj wyprawy ch tnie w czyli si rodzice - mieszka cy Jaromierza, którzy przygotowali ognisko i s odki pocz stunek.- informuje gmina. opr.

12 str. 12 poniedzia ek, 14 maja 2007 wi tno. 50 lat Ko a Gospody Wiejskich Z³ota rocznica W niedzielê, 29 kwietnia w sali œwiêtnieñskiego domu kultury, cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich uroczyœcie obchodzili jubileusz 50 lecia istnienia ko³a. Na uroczystoœæ przyby³y cz³onkinie ko³a oraz zaproszeni goœcie. Wœród nich znaleÿli siê miedzy innymi przedstawiciele w³adz gminy i powiatu wolsztyñskiego. Chobienice. Festyn rodzinny Udana majówka W œrodê, 2 maja w Chobienicach odby³ siê festyn rodzinny. Inicjatorem i organizatorem imprezy by³a so³tys Chobienic- ucja Olejniczak i rada so³ecka wsi Chobienice. O to, aby tym, którzy przyszli na majówkê nie by³o nudno zadbali uczniowie miejscowej szko³y. Zadbali o oprawê artystyczn¹. Przez kolejne tygodnie kwietnia, uczniowie szkó³ podstawowych z terenu powiatu wolsztynskiego zmagali siê na szczeblach gminnych uczestnicz¹c w turnieju Z Purkiem Bezpieczniej. W gminie Siedlec zwyciê y³a dru yna z Siedlca, w gminie Wolsztyn Szko- ³a Podstawowa nr 1, w gminie Przemêt, Szko³a z Moch. Te trzy dru yny zakwalifikowa- y si do etapu powiatowego, który odby si w srod, 9 maja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. - Zmagania rozpocz test wiedzy na temat bezpiecze stwa, nast pnie w wyst pach artystycznych dru yny zaprezentowa y swoje szko y, przedstawi y has o na temat bezpiecze stwa oraz zwi zany z t tematyk plakat. W cz ci sprawno ciowej zawodnicy rozpocz li od konkurencji przeprawa przez bagno, nast pnie kompletowali mundury policjanta, le nika i stra aka ( zgodnie z wylosowanym zadaniem ), uk adali puzzle z wizerunkiem sier anta Pyrka oraz zmierzyli si w wy cigu na hulajnodze.- informuje zespó prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. - W finale zwyci y a dru yna Szko y Podstawowej Nr 1 z Wolsztyna i to w a nie uczniowie tej szko- y reprezentowa b d powiat Kwiaty, prezenty i gratulacj w imieniu starosty wreczy a radna powiatu Teresa Sobkowiak, w imieniu gminy wiceburmistrz Justyna Miko ajewska oraz radny Ryszard Kalitka. Równie m skie organizacje wiejskie wydelegowa y przedstawicieli, aby z o y najlepsze yczenia wi tuj cym cz onkiniom ko a. Obecna przewodnicz ca ko a Irena Dziemba serdecznie podzi kowa a za o ycielce ko a- Agnieszce Skorupi skiej, która pi dziesi t lat temu zapocz tkowa a istnienie ko a. Za o ycielka serdecznie dzi kowa a za to, i mo e uczestniczy w tekiej uroczysto ci. Na r ce zarz du ko a gratulacje z o y a równie Zofia Ball. Obecne by y równie kole anki z s siednich kó. Oprócz pysznych smako yków przygotowanych przez cz onkinie ko a, obecni na uroczysto ci mogli obejrze wyst py kabaretowe Okr g ej szesnastki z Zespo u Szkolno Przedszkolnego w wi tnie. Jednak niekwestionowan atrakcj sta si Czerwony Kapturek - znana bajka we wspó czesnym uj ciu- przedstawienie przygotowane przez pracowników przedszkola w wi tnie. Narratorem by a Bernadeta Kawulak, w poszczególne role wcielili si miedzy innymi: babcia- Anna Skorupi ska, wilk- Anna Wielgosz, kapturek- Ma gorzata Horowska. Ca- o przedstawienia re yserowa a Julita Jeda. Panie otrzyma y ogromne brawa. Powiatowy fina turnieju wiedzy i umiej tno ci Z Pyrkiem bezpieczniej Teraz na szczeblu wojewódzkim wolszty ski w finale wojewódzkim, który odb dzie si w dniu 1 czerwca w Suchym Lesie. Drugie miejsce zaj a Szko a Podstawo-wa w Mochach, a trzecie reprezentacja Szko y Podstawowej z Siedlca. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali cenne nagrody, w ród których znajdowa y si m.in. odtwarzacze DVD, odtwarzacze muzyczne MP3 oraz zestawy z kamerami internetowymi. Tak cenne nagrody ufun- - Podczas festynu odbywa y si liczne gry i zabawy dostosowane dla ró nych pokole. Uczestniczy y w nich dzieci, mamy oraz tatusiowie. dowano dzi ki rodkom przekazanym na ten cel przez urz dy gmin w Siedlcu i Wolsztynie oraz Starostwo Powiatowe w Wolsztynie. Zmagania z uwag obserwowali zaproszeni go cie, w ród których znale li si m.in. Wicestarosta Jacek Skrobisz, Nadle niczy Nadle- nictwa Wolsztyn Andrzej Popko, Zast p-ca Komendanta Powiatowego Pa stwowej Stra y Po arnej st. kpt. S awomir nita, Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie insp. Waldemar Go ciniak, Andrzej Pytlowski z placówki Stra y Ochrony Kolei w Zb szynku, dyrektor SP nr 1 p. Wies awa Kruk, dyrektor GZOEiAO p. Zofia Filipczak oraz dyrektor SP nr 3 Andrzej Najwi ksze emocje towarzyszy y podczas wyborów Ma ej Miss Chobienic. Korona miss spocz a na g ówce Zuzi Korny o - informuj organizatorzy. fot. ST ozi ski. Nie zabrak o i akcentów artystycznych: w czasie, gdy zawodnicy zmagali si z testem wiedzy go cie i kibice obejrzeli wyst py m odych artystów uczniów SP nr 3 przygotowanych przez Beat Ligm a czas przed og oszeniem ostatecznych wyników zmaga wype ni znakomity wyst p zespo- ów tanecznych ARABESKA i BASTET kierowanych przez Katarzyn Haremz z WDK w Wolsztynie. Teraz pozostaje trzyma kciuki za dru yn SP nr 1 i yczy im jak najlepszego wyst pu i godnego reprezentowania powiatu wolszty skiego w finale wojewódzkim.- informuj funkcjonariusze KPP w Wolsztynie.

13 Uroczyste obchody 3 maja Z³o yli kwiaty Dnia 3 maja, tradycyjnie odby- y si uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji. Rozpocz y si Msz wi t odprawion przez proboszcza Grzegorza Czubaka. Nast pnie uczestnicy wraz z Powiatow Orkiestr D t przeszli ulicami miasta, by z o y wie ce pod pomnikiem Konstytucji 3 maja. Po odegraniu Mazurka D browskiego g os zabra Starosta Wolszty ski-ryszard Kurp. Po przemówieniu poszczególne delegacje sk ada y pod pomnikiem wi zanki kwiatów. Podczas uroczysto- ci rozbrzmiewa y s owa pie ni patriotycznych wykonanych przez chór Tuchorzacy. Wart tego dnia pe nili harcerze z 17.DH ze Starego Widzimia i Chorzemina, a tak- e o nierze z jednostki w Sulecho- Przemówienie Starosty Wolszty skiego Ryszarda Kurpa. wie. Warto doda, e Konstytucja 3 maja jest symbolem odrodzenia narodowego, zdolno ci do wyrwania si z marazmu i upadku. D ulia Delegacja w adz Komendy Powiatowej Policjii w Wolsztynie. Na zdj ciu: zast pca komendanta Maciej Turek, naczelnik sekcji prewencji Julia Chmielewska. Uroczysty przemarsz przez ulice miasta. LGI. Czy b dzie powtórka Najpierw testy z wiedzy, potem jazda sprawnoœciowa na rowerze, wszystko pod okiem funkcjonariuszy Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym, które odby³y siê we wtorek, 8 maja na terenie Zespo³u Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Obrze da³y mozliwoœæ sprawdzenia siê uczniom jedenastu szkó³ podstawowych i oœmiu gimnazjalnych. - Celem turnieju jest podnoszenie kultury spo ecze stwa i dzia anie na rzecz poprawy stanu bezpiecze stwa ruchu drogowego, w tym bezpiecze stwa dzieci i m odzie y szkolnej, a zw aszcza popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania si po drogach, kszta towanie partnerskich zachowa wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiej tno ci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz popularyzowanie roweru jako rodka transportu, rekreacji i sportu.- informuje, nadkom. Mariusz Piosik, GDZIE JEST W AŒCICIEL? Kolejne jezioro w powiecie wschowskim nie ma w³aœciciela, od kilku ju lat jezioro w S³awie jest niczyje, a raczej nikt siê do niego nie chce przyznaæ, ostatnio okaza³o siê, e piêkny akwen w Lginiu szuka swego pana. W ubieg ym roku prawie przez ca e lato trwa a modernizacja pla- y, by o to uci liwe dla wypoczywaj cych jak i wykonawcy. Obecnie by przewidziany remont mola. Okaza o si to nie takie proste z przyczyn formalnych. Pla a znajduje si na l dzie wi c jest w asno ci gminy, natomiast molo cz ciowo na wodzie i tu pojawi si problem z ustaleniem w a ciciela, mo e w ko cu si znajdzie ale jawi si wizja powtórki z poprzedniego roku. Robotnicy z deskami m otkami, pi ami w ród le- aków i r czników. Z. Komolka poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 13 Obra. Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpiecze stwa w Ruchu Drogowym DVD w nagrodê kierownim referatu Ruchu Drogowego komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. - Turniej sk ada si z dwóch etapów: cz ci teoretycznej, czyli testu wiedzy, zawieraj cego pytania dotycz ce znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym i zasad udzielania pierwszej pomocy oraz cz ci praktycznej, czyli jazdy po rowerowym torze przeszkód. Do potyczki przyst pi y trzyosobowe dru yny, wy onione w drodze eliminacji szkolnych. Nad prawid owym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwali funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego KPP w Wolsztynie, którzy tak e oceniali sposób wykonania poszczególnych zada w cz ci praktycznej oraz poziom wiedzy zawodników w trakcie rozwi zywania testu wiedzy.- informuje M. Piosik. Zawody przeprowadzono w dwóch kategoriach: szkó podstawowych oraz gimnazjów. W kategorii szkól podstawowych w szranki stan y reprezentacje 11 szkó tj. Biskupic, Kaszczoru, Przem tu, Bucza, Wroniaw, Obry, Kopanicy, K b owa, Starego Widzimia, SP nr 3 w Wolsztynie i Siedlca, a w kategorii gimnazjów 8 szkó, tj. Obry, Siedlca, Przem tu, Bucza, Kaszczoru, Gimnazjum Nr 1 z Wolsztyna, K b owa i Gimnazjum nr 2 z Wolsztyna. W kategorii szkó podstawowych zwyci y a reprezentacja Szko y Podstawowej w Siedlcu, drugie miejsce wywalczy a Szko a Podstawowa nr 3 z Wolsztyna a trzecie dru yna Szko y Podstawowej z Obry. W ród gimnazjów najlepsza okaza a si dru yna z K b owa, tu za ni uplasowa a si reprezentacja gimnazjum z Siedlca, na trzecim miejscu uko czy a zmagania dru yna gimnazjum nr 1 z Wolsztyna. Zwyci skie reprezentacje w poszczególnych kategoriach awansowa y do etapu wojewódzkiego, który odb dzie sie odpowiednio w dniach 15 maja w Poznaniu i 17 maja w Pile. Wszyscy uczestnicy zawodów obdarowani zostali okoliczno ciowymi dyplomami i upominkami a zwyci skie dru yny otrzyma y cenne nagrody m.in. odtwarzacze DVD, od-twarzacze muzyczne MP3 oraz kamery internetowe. Tak atrakcyjne nagrody ufundowano dzi ki rodkom przekazanym na ten cel przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, oraz w adze samorz dowe Urz dów Gmin w Siedlcu i Wolsztynie. Dyrekcja Zespo u Szkolno- Gimnazjalnego w Obrze oraz szkolny koordynator ds. Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego sk adaj serdeczne podzi kowania za pomoc w oranizacji turnieju: Piotrowi Kokotowi, Jakubowi Lorencowi, pa stwu Krystynie i Franciszkowi Piskorskim, Ewie i Stanis awowo Ga zowskim, panu Ryszardowi Wachowi, Robertowi Wa ko oraz W adys awowi Steciowi. Jak zapewnia dyrekcja ich wsparcie finansowe oraz wszelka pomoc w realizacji projektu toru przeszkód by a niezb dna do przeprowadzenia fina u Powiatowego Turnieju BRD oraz egzaminu na kart rowerow.

14 str. 14 poniedzia ek, 14 maja 2007 Krutla. Majowe w dkowanie O puchar burmistrza W czwartek, 3 maja w Krutli na jeziorze Œwiêtym odby³y siê zawody wêdkarskie O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wolsztyn. Inicjatorem i organizartorem imprezy by³o Ko³o Wêdkarskie nr 1 z Wolsztyna. W zawodach wziê³o udzia³ 24 zawodników miêdzy innymi z Wolsztyna, Obry, Kêb³owa, Nowego Tomyœla, Kargowy, Kopanicy, Rostarzewa. Po trzech godzinach w dkowania najlepszym wynikiem móg si pochwali Roman Polak z Nowego Tomy la (2 765). Na drugim miejscu znalaz si Rados aw Gawe z Wolsztyna (2 475), zaraz za nim Zenon Wieczorek z K b owa (1 525). Czwart lokat zaj Krzysztof Maraszek (1 445), pi t W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Biblioteka Publiczna w Wolsztynie przygotowa³a moc atrakcji dla m³odszych i starszych czytelników. 8 maja, o godz.18-stej odby³o siê spotkanie z kultur¹ ydowsk¹. Wyst¹pi³ zespó³ Shalom, za³o ony przy Towarzystwie PrzyjaŸni.Polsko-Izraelskiej w Poznaniu. Spotkanie poprowadzi Bogdan owi ski ( Towarzystwo Wielkopolska Izrael), który przedstawi wiadomo ci o kulturze ydowskiej, informacje na temat ludno- ci ydowskiej na naszych terenach, a tak e opowiada kawa y mi dzy utworami. Koncert zosta dedykowany tym, którzy mieszkali w ród nas. Pie ni i piosenki zosta y wykonane w j zyku hebrajskim, jidysz i po polsku. Dnia 9 maja w godzinie 10-tej odby o si spotkanie autorskie pod has em W mie cie ratuszowych kozio ków.stanis aw Leon Machowiak, kawaler Orderu U miechu ciekawie opowiada dzieciom o Poznaniu. Natomiast Ryszard Ma ecki wykona utwory na harmonijce ustnej. Na spotkaniu obecni byli tak e autorzy ksi ek :Krawczyk Kazimierz, Florian Antkowiak, Czes aw Olejnik, Kazimierz Wawrzynowicz. O godz.11 odby si Koncert Szko y Muzycznej Yamaha, a tu po nim przedstawienie dla przedszkolaków pt. Pszczó ka Maja w wykonaniu Dariusza Sosi skiego. Zorganizowano ró ne integracyjne zaj cia dla dzieci. Iwona Kulus-S owi ska prowadzi- a zaj cia plastyczne. Tu po nich zaprezentowali si podczas wyk adów: Eleonora Miko ajczak ( Ziemia wolszty ska- rodowisko i jego ochrona ), Kazimierz Wawrzynowicz ( Obra-zarys dziejów), Czes aw Olejnik( Wolszty ski s ownik biograficzny cz.2 ) oraz Kazimierz Krawczyk ( wyk ad po czony ze sprzeda ksi ek z autografem autora). Pod koniec nast pi o rozdanie balonów oraz wypuszczenie ich do nieba po czone z akcj Kochamy ksi ki. Gratulujemy ciekawych pomys ów. D ulia Andrzej Berka (1 415), szóste Andrzej Przyby a (1 375). Najwi ksz ryb - p oci móg si pochwali Roman Polak (310), kolejn co do wielko ci z owi Andrzej Berka (290), trzeci (265). Na Ogólnopolski Tydzie Bibliotek wszystkich uczestników owienia czeka a ciep a zupa. Puchary, dyplomy i gratulacje osobi cie wr cza burmistrz Andrzej Rogozi ski. Majówka z ksi¹ k¹ Koncert zespo u Shalom z Poznania. Iwona Kulus-S owi ska oraz Teresa Wyrwa podczas pracy. Stanis aw Leon Machowiak i Ryszard Ma ecki podczas spotkania z dzie mi. Przedstawienie pt. Pszczó ka Maja. Wolsztyn. Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego Podczas minionych Dni Ziemi Wolsztyñskiej, w Miejskiej Sali Sportowej Œwitezianka rozegrano Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego Kobiet i Mê czyzn (w ró nych kategoriach wiekowych) o Puchar Burmistrza Wolsztyna. W poszczególnych kategoriach zwyci yli: W kategorii m odzików: Walicht Patryk z Kolska, Andrys Adam z Lginia, Spycha a Adrian z Kozielaski. Juniorzy: Molenda Micha z Kargowy, Skorupi ski Pawe z Przemetu, Przyby a Mieszko z Radzyna. Seniorzy: Komoski Maciej z Leszna, Smo a Tomasz z Od poniedzia ku, 14 maja 2007r. w Delegaturze Starostwa w Sulechowie Plac Ratuszowy 8 zostanie uruchomiony pe en zakres zada w zakresie rejestracji Leszna, Przyby Mateusz z Radzyna. Oldboje: Osi g owski Tadeusz z Leszna, Tomaszyk Janusz z Opalenicy, Andrys Tomasz z Lginia. Wsród kobiet najlepsz okaza a si by Lasota Ma gorzata z Wolsztyna, Spycha a Marcelina z Kozielasek, Wo na Bogumi a z Nia ka Wielkiego. Sulechów, Kargowa, Bojad a i Trzebiechów W pe³nym zakresie Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy w Sulechowieto d³ugooczekiwana perspektywa u³atwienia dla mieszkañców gmin Sulechów, Kargowa, Bojad³a i Trzebiechów. pojazdów, praw jazdy, wydawania decyzji i koncesji dla Gmin: Sulechów, Kargowa, Bojad a i Trzebiechów.

15 Powiat Wolsztyn. STOPA BEZROBO- CIA PONI EJ 7 % Bezrobocie na trzecim miejscu Pracownik fizyczny, malarz, œlusarz, spawacz, kierowca kat C i C+E, krawcowa, murarz- oto zawody na które jest najwiêksze zapotrzebowanie w powiecie wolsztyñskim. Jak informuje Powiatowy Urz¹d Pracy najwiêcej jest w³aœnie takich ofert. Na tablicy ofert jest sporo, ale czy tak na prawde jest w czym wybieraæ? - Mam wykszta cenie redie ekonomiczne, od dwóch miesiecy szukam pracy. Sko czy mi sie urlop wychowawczy. Nie chodzi mi o to, aby pracowa za wszelka cen, ale eby pracowa godnie. W okre lonych godzinach i konkretne pieni dze. Jak nie znajde czego do wakacji wyjad do m a, jest od dwóch lat w Holandii. Mówi si, e brakuje r k do pracy, ale s dz, e tak na prawd brakuje tych, którzy godzili sie pracowa za ma e pieniadze aby tylko pracowa. Ciesz si z tej sytuacji jaka jest, pracownik terez co znaczy, pracodawcy zaczymaj o niego dba i docenia prac. Tego u nas dawno nie by o... Mam nadziej, e ju nied ugo dojdzie do takich sytuacji w których sko cz si komentarze, e jak co nieodpowiada to na twoje miejsce mam dziesieciu innych, s dz, e sytuacja si odwróci. Pracownik bedzie móg wybiera w ród pracodawców.-powiedzia a mam ogladajaca tablice og osze z ofertami pracy mieszkanka Siedlca. Ni ej ni w kraju i województwie! Rynek pracy si o ywi. - W kwietniu G ówny Urz d Statystyczny og osi stop bezrobocia. W ko cu marca 2007 roku w powiecie wolszty skim stopa bezrobocia wynios a 6,9 % i by a ni sza o 4 punkty procentowe w stosunku do stanu z ko ca marca ubieg ego roku. Pod wzgl dem niskiej stopy bezrobocia powiat wolszty ski znajduje si na trzecim miejscu razem z powiatem grodziskim, za powiatami k pi skim 4,7% i pozna skim 6,3%. Powiatami o najwy szej stopie bezrobocia w województwie s powiaty : koni ski 22,9% oraz s upecki i w growiecki 20,0%. W województwie wielkopolskim stopa bezrobocia wynios a 14,7%, w kraju 17,8 %.- informuje urz d pracy. Tendencja spadkowa Zauwa alna jest tendencja spadkowa liczby osób pozostaj cych bez pracy w odniesieniu do ubieg ego roku. Rok temu w gminie Wolsztyn na koniec marca by o bezrobotnych, w tym roku 844 (spadek o 524 osoby). Z gminy Siedlec rok temu osób zarejestrowanych jako bezrobotne by o 429, w tym 302 (spadek o 127 osób). W gminie Przemet równie liczba osób bezrobotnych spad a- rok temu w marcu by o ich 658, w tym roku 417 (spadek o 241) Lepiej ni rok temu - Wed ug stanu z ko ca marca w powiecie wolszty skim zarejestrowane by y 1563 osoby bezrobotne, w tym 968 kobiet, które stanowi obecnie 61,9 % ogó u zarejestrowanych, 300 osób uprawnionych do zasi ku dla bezrobotnych, stanowi c tym samym 19,2 % ogó u, oraz 1154 osoby zamieszka e na terenach wiejskich tj. 73,8 % ogó u. W stosunku do analogicznego okresu ubieg ego roku liczba bezrobotnych zmala a o 892 osoby, tj o 36,3 %.- informuje urz d. Kto bez pracy- wiek W ród osób bezrobotnych znajduj cych si w szczególnej sytuacji na rynku pracy, najliczniej reprezentowane s grupy :- osoby d ugotrwale bezrobotne zarejestrowane powy ej 1 roku - 53,8 %; - osoby bezrobotne do 25 roku ycia - 26,7 %; - osoby bezrobotne powy- ej 50 roku ycia - 26,4 %; - osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych - 23,2 %, - osoby bezrobotne niepe nosprawne - 11,9 %. Wykszta³cenie Najwi cej osób bezrobotnych w powiecie wolszty skim jest w wieku lat ( 424 osoby), jednak nie du o ni sz grup stanowi osoby w przedziale wiekowym lata (418). Ze wzgl du na wykszta cenie, bez pracy pozostaje najwi cej osób z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym (529 osób), dalej z wykszta ceniem gimnazjalnym i poni ej (434 osoby), znaczna grup stanowi równie ci, którzy maj wykszta cenie policealne i rednie zawodowe- 379 osób. Sta pracy Osoby maj ce sta pracy w przedziale od roku do pi ciu lat to najliczniejsza grupa bezrobotnych w powiecie- osób takich jest 316. A 275 osób to te, które maj sta pracy w przedziale lat. Nie du o lepsza jest sytuacja tych, którzy poszukuj pracy maj c za sob sta w przedziale lat. Takich osób jest 264. Du liczb jest równie stan osób bezrobotnych, którzy w ogóle sta u nie maj - takich osób jest 289. Pieni¹dze na aktywizacje Osób pozostajacych bez pracy do roku w Powiatowym Urzedzie Pracu w Wolsztynie na koniec marca 2007 by o 133 osoby. Tych, którzy s zarejestrowane powy ej miesi ca a mniej ni trzy miesi ce jest 294 osoby. W przedziale pozostaj cych bez pracy powy ej trzech a nie wi cej ni sze miesiecy jest 268 osób. Powy ej sze ciu a mniej ni dwana- cie miesi cy bez pracy jest 235 osób. Od dwunastu miesi cy do 24 lat bez pracy pozostaje 272 osób. Ci, którzy nie pracuj ju d u ej ni 24 miesi ce stanowi liczbe 361 osób. - W roku bie cym na finansowanie zada wynikaj cych z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a dotycz ce aktywizacji osób bezrobotnych otrzymali my do dnia dzisiejszego : z (algorytm, przyznane decyzja MIPS), z ( rodki z Europejskiego Funduszu Spo ecznego). W najbli szych dniach planujemy z o- y kolejne wnioski na dodatkowe rodki z EFS na czna kwot z otych.- informuje Powiatowy Urz d Pracy. Babimost. Zabytkowe parowozy - Dawno ju stacja kolejowa w Babimo cie nie prze ywa a takiego obl enia. A wszystko to za spraw starych, historycznych poci gów i parowozów oraz ich mi o- ników, którzy na 100-lecie parowozowni wolszty skiej zjechali a z Wysp Brytyjskich.- informuje gmina babimost. Sk d ten wniosek/ Ano z faktu, i w sobot, 28 kwietnia do Babimostu z Wolsztyna przyjecha zabytkowy poci g- parowóz z pocz tków XX wieku. - Odbiera on w Babimo cie 200 angielskich turystów, którzy na jubileusz przyle- poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 15 Entuzjastów nie brakuje Obra. Witaj Maj, dla Polaków b ogi raj Lekcja patriotyzmu Pod takim has³em odby³a siê w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Obrze akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W nastrój tego œwiêta wprowadzili nas uczniowie szko³y podstawowej i gimnazjum, którzy pod opiek¹ Ma³gorzaty Andrys i Beaty Tomiak przygotowali widowisko s³owno- muzyczne. Na moment przenieœliœmy siê w XVIII- wieczne czasy. Byliœmy œwiadkami s³ownych utarczek, dysput i polemik, jakie toczy³y siê miêdzy pos³ami i senatorami w czasie obrad Sejmu Wielkiego. M³odzi aktorzy œwietnie wczuli siê w atmosferê tamtych chwil, kiedy to uchwalono pierwsz¹ w Europie ustawê zasadnicz¹- Konstytucjê Majow¹, bêd¹c¹ wyrazem si³y i woli narodu. Barwie widowisku doda y stroje, w które ubrani byli uczniowie, a które otrzymali my od Barbary ok z Obry. Podczas apelu nie mog o zabrakn Poloneza 3 Maja w rytmie, którego ta czyli gimnazjali ci, przy akompaniamencie Justyny Domagalskiej. Akademia z okazji wi ta Konstytucji 3 Maja by a dla uczniów, tych m odszych i tych starszych, lekcj patriotyzmu, o który tak trudno w dzisiejszych czasach. B.T. opr. cieli czarterowym lotem na lotnisko w Babimo cie. Stamt d autokarami dotarli na nasz stacj kolejow. Tutaj czeka a na nich dodatkowa atrakcja, bowiem przez Babimost w tym samym czasie przeje d a parowóz ze sk adem osobowym, którym tury ci niemieccy tak e udawali si do Wolsztyna. Bardzo wa n rol w tej zabawie odegrali nasi stra acy z OSP w Babimo cie, którzy musieli zatankowa do angielskiego parowozu 3000 litrów wody, aby ten móg spokojnie wróci na stacj w Wolsztynie.- informuje gmina Babimost. fot. UM

16 str. 16 poniedzia ek, 14 maja 2007 ZAK AD BUDOWY MASZYN STOLARSKICH w Kargowej przyjmie panów w wieku powy ej 40 lat w zawodzie ŒLUSARZ, TOKARZ, SPAWACZ moga byc równie emeryci i renciœci tel. (068) , (068) lub (068) bbo2512 b2 BO02507 WARSZTAT STOLARSKI W BABIMOŒCIE ul. Pi³sudskiego 70 tel. (068) ZATRUDNI: - ksiêgow¹- znajomoœæ jêzyka niemieckiego i angielskiego, - trakowego (przyuczenie), - stolarzy, - pilarzy, - osoby do klejenia ramek, - technologa drewna. HURTOWNIA MATERIA ÓW BUDOWLANYCH GRÓL & SYN W BABIMOŒCIE ZATRUDNI: - sprzedawcê (mê czyznê) mile widziane uprawnienia na wózek wid³owy i prawo jazdy kat B tel. (068) bap2541 b2 AP02537 Sprzedam agregat uprawowy 2,8 m tel ant2547 a1 NT02543 Kupiê -Beczkowóz do 5000 l -Beczki do wody po ok l szt. 4 tel ant2538 a1 NT02534 Sprzedam FIAT 126p ELX rocznik 2000 kolor zielony cena z³ tel. kom Wolsztyn po godz abo2546 a1 BO02542 UK ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ, BETONOWEJ I GRANITOWEJ TEL. KOM abo2545 a1 BO02541 Wydzier awiê lokal na dzia³alnoœæ w centrum Rakoniewic oko³o 80 m kw. tel. kom abo2542 a1 BO02538 W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej w formie sprzeda y cegie³ek po 4 z³ premiowanych upominkami, uzyskano kwotê 5116 z³, któr¹ przekazano na konto Stowarzyszenia Razem atwiej Rada Rodziców ZSS w Wolsztynie. 10bbo2544 n1 BO02540 Sponsorom i osobom, które pomog³y w zorganizowaniu i wziê³y udzia³ w loterii fantowej oraz aukcji przeprowadzonej na rzecz dzieci specjalnej troski w Parku Miejskim dnia r. podczas odchodów Dni Ziemi Wolsztyñskiej serdecznie dziêkujemy: dzieci, m³odzie i Rada Rodziców Zespo³u Szkó³ Specjalych w Wolsztynie oraz Stowarzyszenie Razem atwiej 10bbo2543 b1 BO02539 PRZETWÓRSTWO RYB WARZYW SP. JAWNA PI TEK SIEDLEC UL. PIASKOWA 12 ZATRUDNI MECHANIKA PRZY OBS UDZE LINII PRODUKCYJNEJ TEL. (068) OD DO bap2543 b1 AP02530 PRACA W WIELENIU Zatrudnimy do pracy w budynku hotelowo-restauracyjnym - barmanów/ki, kelenrów/ki - pokojówkê/sprz¹taczkê - kucharzy/ki - DJ-a dyskotekowego - recepcjonistkê - ochroniarza Telefon kontaktowy: , bsk2540 b1 SK02536 PRZETWÓRSTWO RYB WARZYW SP. jawna PI TEK w Siedlcu ul. Piaskowa 12 ZATRUDNI PANÓW DO PRAC FIZYCZNYCH przy zwijaniu rolmopsa tel. (068) od bap2485 b1 AP bbk106 b2 BK bap2529 b2 AP02525 ZATRUDNIMY OSOBÊ NA STANOWISKO SEKRETARKI Wymagana dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego i komputera, Wykszta³cenie minimum œrednie (najchêtniej studentkê studiów zaocznych) tel. kontaktowy: abo2537 a1 BO02533 Sprzedam Suzuki Vitare rok prod tel Ka dy dzie zw oki kosztuje Rolniku, pamietaj! Jeszcze tylko przez najbli - sze dni mo na sk³adaæ wnioski o dop³aty bez sankcji. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, e jeszcze tylko przez najbli sze dni (do 15 maja 2007 r. w cznie) mo na sk ada wnioski o dop aty bezpo rednie. Rolnicy, którzy b d sk adali wnioski po tym terminie, a mog to zrobi do 11 czerwca, musz si liczy, e wówczas za ka dy dzie roboczy opó nienia kwota p atno ci b dzie obni ona o 1 proc. Wnioski o dop aty mo na tak- Przetwórstwo Ryb Warzyw Sp. jawna Pi¹tek Siedlec, ul. Piaskowa 12 ZATRUDNI PRACOWNIKA Z UPRAWNIENIAMI NA WÓZEK WID OWY kontakt: tel. (068) od 8.00 do bap2467 b1 AP02462 PRZETWÓRSTWO RYB WARZYW Sp. jawna - PI TEK W SIEDLCU UL. PIASKOWA 12 ZATRUDNI PANIE DO ZWIJANIA ROLMOPSA TEL. (068) OD 8.00 DO bap2373 b1 AP02369 e wysy a poczt (liczy si data stempla pocztowego). Aby u atwi i usprawni sk adanie wniosków, wi kszo biur powiatowych Agencji pracuje w systemie dwuzmianowym. Biura ARiMR s czynne do pó nych godzin wieczornych. Do 10 maja br. rolnicy z o yli ponad 980 tys. wniosków o przyznanie p atno ci do gruntów rolnych za 2007 r. ARiMR wys a a do rolników blisko 1,5 mln spersonalizowanych formularzy wniosków. Zgodnie z przepisami, termin realizacji p atno ci za 2007 r. to okres od 1 grudnia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. W 2007 r. ARiMR po raz pierwszy b dzie przyznawa- a na unijnych zasadach dop aty do ro lin uprawianych na cele energetyczne oraz p atno zwierz c. O dop aty te mo na ubiega si na tym samym formularzu, co o dop aty bezpo rednie.

17 Wolsztyn. Tenis w witeziance Mistrzostwa województwa - Pod koniec kwietnia, w Miejskiej Sali Sportowej witezianka w Wolsztynie odby y si Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Tenisie Sto owym Dziewcz t i Ch opców Szkó Podstawowych. Impreza, o wyj tkowej randze sportowej, zgromadzi a 63 uczestników z Województwa Wielkopolskiego. Organizatorami mistrzostw byli: MSS witezianka oraz Szkolny Zwi zek Sportowy Wielkopolska z siedzib w Poznaniu. Patronat nad t imprez obj Starosta Wolszty ski.- informuje starostwo powiatowe. - Na Mistrzostwach obecni byli: Starosta Wolszty ski Ryszard III miejsce Adrian Spycha a (Wytomy l) - W trakcie zawodów uczestnicy oraz ich opiekunowie pocz stowani smaczn grochówk nabrali si do dalszej walki i kibicowania. Wszyscy zawodnicy Mistrzostw otrzymali dyplomy oraz upominki: Finali ci zostali uhonorowani pucharami Starosty Wolszty skiego oraz z otymi medalami SZS Wielkopolska. Zdobywcy miejsc II III otrzymali srebrne i br zowe medale. Najlepszym zawodnikom Powiatu Wolszty skiego - Agnieszce Skorupi skiej (Stary Widzim ) i Patrykowi Roszewiczowi (SP3 Wolsztyn ) w adze po- Rakoniewice. XXXII BIEGI ULICZNE poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 17 Biegli po zwyciêstwo D³ug¹ tradycj¹ mog¹ siê ju poszczyciæ Biegi Uliczne w Rakoniewicach. Majowy weekend sprzyja³ rodzinnym spotkaniom i aktywnemu spêdzaniu czasu. Z pewnoœcia do takich form wypoczynku mo na zaliczyæ rakoniewick¹ imprezê. Otwarcia biegów dokona³y samorz¹dowe w³adze miasta. Zawodników i kibiców nie brakowa³o. Dobra zabawa, sportowa rywalizacja, zy zwyci stwa i gorycz pora ki- tego do wiadczyli ci, którzy spróbowali swoich si. Oto wyniki biegów: Kurp, v-ce Starosta Jacek Skrobisz oraz prezes SZS Wielkopolska p. Zdzis aw Urba czyk. S dzi g ównym turnieju by p. Stefan Korecki. Ca o imprezy przebiega a bardzo sprawnie, gdy by a profesjonalnie przygotowana przez kierownika MSS witezianka Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego Bogus awa Solnickiego. Rozgrywki przeprowadzone by y w systemie grupowo-pucharowym. Na du pochwa zas u yli m odzi s dziowie stolikowi, uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Wolsztynie, których przygotowa Artur Miko ajewski ( Marek Grze kowiak, Aleksandra Sielaho, Agnieszka Kokornaczyk, ukasz Kokornaczyk, Marta Zielonka, Hanna Ziomek, Marcelina Bauta, Bartosz Sporzecki ), którzy sprawiedliwie i zgodnie z zasadami przyznawali punkty zawodnikom. Po zaci tych meczach tenisowych i zdrowej rywalizacji do fina ów zakwalifikowali si i zdobyli medalowe miejsca - inf. starostwo w grupie dziewcz t: I miejsce Hanna Poradka (Gniezno) II miejsce Agata lusarek (Krzywi ) III miejsce Anna Marciniak (Gniezno) w grupie ch opców: I miejsce Kacper Raksimowicz (Osieczna) II miejsce Krystian Chmielewski (Gniezno) wiatowe wr czy y pami tkowe statuetki. Zawodnicy, którzy zaj li miejsca od 1-6 w obu kategoriach otrzymali nagrody rzeczowe fundowane przez Leszka Krzy anka. Organizatorzy sk adaj serdeczne podzi kowania Staro cie Wolszty skiemu za wsparcie wszelkich inicjatyw sportowych przeprowadzanych w MSS witezianka oraz wszystkim opiekunom zawodników, którzy profesjonalnie przygotowali swoich podopiecznych do Mistrzostw. - inf. starostwo Klasyfikacja pozosta ych zawodników: Dziewcz ta: IV Adrianna Jenek - Ostroróg V Klaudia Pi tkowska - Ostroróg VI Monika Kudli ska Boruja Ko cielna VII Aleksandra Ochotna - Gniezno VIII Rozalia G owska - Kaczanowo IX XVI Martyna Urbaniak, Izabela Leszczy ska, Natalia Rogozi ska, Barbara Wieczorek, Paulina Garcon, Marta Jankowska, Lidia Wojtaszak, Agnieszka Skorupi ska Ch opcy: IV Bartosz Koralewski Kaczanowo V Karol Trzaskawka Gniezno VI Jakub Cembrowicz Ostroróg VII XII Hubert Wawrzyniak, Marcin Kawa, Micha Konicki, Rafa Adamczak, Sebastian Zieli ski, Artur Nowak SZKO A PODSTAWOWA Ch opcy rocznik m 1. Górny Adam - Rostarzewo 2. Matuszewski Krzysztof - Rakoniewice 3. Wawrzyniak Miko aj - Osowa Sie Dziewczyny rocznik m 1. Hofman Marta Opalenica 2. Ramboli ska Martyna Osowa Sie 3. Krystkowiak Jagoda Osowa Sie Ch opcy rocznik m 1. Andrzejewski Damian Wielichowo 2. Szuka a Przemys aw Opalenica 3. Kurek Krzysztof Opalenica Dziewczyny rocznik m 1. Kurek Klaudia Opalenica 2. Wita Joanna Wielichowo 3. Lorenc Angelika Rakoniewice Ch opcy rocznik m 1. Kempi ski Patryk Rakoniewice 2. Kubaczyk Marcin Rakoniewice 3. Matuszewski Marcin Wielichowo Dziewczyny rocznik m 1. Banach Kinga Wielichowo 2. S awi ska Kinga Ruchocice 3. Hor oza Barbara Wielichowo Ch opcy rocznik m 1. Tomiak Miros aw Rakoniewice 2. Kaczmarek Mateusz Jab onna 3. Kardasz Bogus aw Rakoniewice Dziewczyny rocznik m 1. Zió kowska Ewelina Opalenica 2. Zaj c Roksana Opalenica 3. Pukacka Kornelia Jab onna Ch opcy rocznik m 1. Kaczmarek Adrian Rakoniewice 2. Matuszczak Krzysztof Wielichowo 3. Bednarczyk Kamil Wielichowo Dziewczyny rocznik m 1. abi ska Joanna Wielichowo 2. Marciniak Paulina Jab onna 3. Krystkowiak Marta Osowa Sie Ch opcy rocznik m 1. Nowak Bartosz Jab onna 2. Hofman Adam Wielichowo 3. Domaga a Krystian Wielichowo Dziewczyny rocznik m 1. Krawczyk Agata Wielichowo 2. Konieczna Patrycja Wielichowo 3. Przyby a aneta kie GIMNAZJUM Ch opcy rocznik m 1. Oliwa Jakub Wschowa 2. Golik Mi osz Wschowa 3. Micha owicz Tomasz Wschowa Dziewczyny rocznik m 1. wi tek Agata Opalenica 2. Fr ckowiak Magdalena Wschowa 3. Wo Daria Rakoniewice Ch opcy rocznik m 1. Herkt B a ej Wielichowo 2. Pluskota Tomasz Wielichowo 3. Kasperczak Pawe Opalenica Dziewczyny rocznik m 1. Janusiak Sandra Wschowa 2. Rze nik Ewa Rostarzewo 3. Walczak Natalia Rakoniewice Ch opcy rocznik m 1. Tomiak Dariusz Rakoniewice 2. Lewandowski Kamil Wschowa 3. Kulus Damian Wielichowo Dziewczyny rocznik m 1. Strzelecka Natalia Wschowa 2. Smolarek Monika Wielichowo 3. Ozimek Angelika Wschowa INNE KATEGORIE Sztafeta stra acka - 6x200 m 1. OSP Wioska 2. OSP Go dzin 3. OSP Rostarzewo 4. OSP Rakoniewice 5. OSP Jab onna 6. OSP Ruchocice 7. OSP kie 8. OSP B o sko 9. OSP Komorówko Bieg otwarty m czy ni do 50 roku ycia m 1. Konopka Tymoteusz Rostarzewo 2. Bajsztok Mateusz Ruchocice 3. Zubrzycki Mateusz Osowa Sie Bieg otwarty kobiety do 50 roku ycia m 1. Wróblewska Monika ody 2. wi tek Agata 3. Jankowska Dominika Bieg otwarty m czy ni powy ej 50 roku ycia m 1. Po ukortd Jan Wielichowo 2. Rze nik Maciej 3. Szaferski Mieczys aw Rakoniewice KLASYFIKACJA OGÓLNA SZKO Y PODSTAWOWE 1. Rakoniewice 424 pkt 2. Wielichowo 282 pkt 3. Osowa Sie 197 pkt 4. Rostarzewo 139 pkt 5. Opalenica 157 pkt 6. Jab onna 137 pkt 7. Ruchocice 64 pkt 8. kie 58 GIMNAZJA 1. Wschowa 220 pkt 2. Wielichowo 200 pkt 3. Rostarzewo 149 pkt 4. Rakoniewice 83 pkt 5. Jab onna 39 pkt 6. Opalenica 28 pkt fot. UM Rakoniewice

18 str. 18 poniedzia ek, 14 maja 2007 Trójka zablokowana Czo³owo z ciê arówk¹ Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim, - w sobot, 28 kwietnia na drodze krajowej nr 3, na wysoko ci osiedla Pomorskiego dosz o do tragicznego wypadku. Zderzy y si osobowy Opel Astra z ci arow cystern. Kieruj cy Astr 33-latek zgin na miejscu. Kierowc ci arówki z lekkimi obra eniami odwieziono do szpitala. Jak ustalili policjanci, kierowca Opla nagle zjecha na przeciwny pas jezdni gdzie zderzy si czo owo z ci arówk. Kieruj cy cyster- S awa. WYGNA CZYCE n próbowa unikn zderzenia i zjecha na pobocze, gdzie samochód przewróci si na bok. Krajowa Trójka na tym odcinku by a zablokowana przez kilka godzin. Rostarzewo. Europa nasz wspólny l d Z orkiestr¹ na czele - W dniu 2 maja 2007 r. w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Rostarzewie odby y si obchody Dnia Europy pod has em Europa nasz wspólny l d. W programie uroczysto ci mo na by o podziwia wyst p Orkiestry D tej z Rostarzewa oraz prezentacje muzyczne i taneczne w wykonaniu uczniów ze szko y w Jab onnie. - informuje gmina Rakoniewice. - Ponadto przedszkolaki oraz uczniowie ze szkó z ca ej gminy zaprezentowali kalendarium historyczne Unii Europejskiej oraz kultur wybranych pa stw europejskich. Wspominano tak e, poprzez prezentacje mulitimedialne z komentarzem s ownym, jak obchodzono Dzie Europy w minionych latach. Mo na by o równie zwiedzi wystaw przygotowan przez szko y i przedszkola oraz podziwia plakaty bior ce udzia w Konkursie plastycznym pt. My w Unii Europejskiej oraz Malujemy wspóln przysz o. W uroczysto- ci wzi y udzia w adze naszej gminy, radni, so tysi, dyrektorzy szkó i przedszkoli, nauczyciele, rodzice, uczniowie i mieszka cy gminy. Wspania a organizacja, zaanga owanie zarówno uczniów jak i nauczycieli w przygotowanie uroczysto ci oraz prezentacje dzieci i m odzie y zosta y nagrodzone gromkimi brawami. - relacjonuje gmina. opr. fot. UM Wieœ na skraju Gminy Wschowa, oko³o kilometra na zachód, otoczone lasami obfitymi w runo znajduje siê czyste jeszcze jezioro D¹bie, dotychczas raj dla wêdkarzy. Akwen jest w³asnoœci¹ dwóch gmin S³awa i Wschowa granica przechodzi po œrodku, wody dzier awi Polski Zwi¹zek Wêdkarski. Ci ostatni mog obecnie tylko z daleka patrze na wod a na ryby z lotu ptaka.grunty wokó s prywatne, tablice informuj o zakazie wst pu. Jeden z w a cicieli zabezpieczy swoje dobra kopi c wilcze do y. Tak naprawd nie wiadomo po co? nic tam nie ma prócz chwastów, sam ryb równie nie owi, zachowa si jak przys owiowy pies ogrodnika (sam nie zje, drugiemu nie da). Z. Komolka Powiat Wolsztyn. yjmy w wiecie wolnym od dymu tytoniowego. Rzuæ palenie Jak corocznie, 31 maja obchodzony bêdzie Œwiatowy Dzieñ bez Tytoniu, który jest czêœci¹ programu Europy wolnej od dymu tytoniowego. W roku 2007 dzie b dzie przebiega pod has em: yjmy w wiecie wolnym od dymu tytoniowego. Dzie ten ma zwraca uwag na fakt, e wymuszone bierne palenie zagra a zdrowiu i yciu wywo uj c nowotwory, choroby uk adu oddechowego i uk adu kr - enia zarówno u dzieci jak i doros ych. Nie istnieje bezpieczny poziom wdychania dymu tytoniowego. Takie s ostateczne i niepodwa alne konkluzje potwierdzone przez mi dzynarodowych ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, poparte przez opublikowane wyniki prowadzonych na przestrzeni wielu lat rygorystycznych i szeroko zakrojonych bada. Obchody wiatowego Dnia bez Tytoniu w roku bie cym skupiaj si wi c na uwolnieniu naszego otoczenia od dymu tytoniowego. Co jest jedynym rodkiem chroni cym spo ecze stwo, szczególnie kobiety i dzieci, jak te ludzi w ich miejscu pracy - przed wdy- Tarnowa. wi towali okr g rocznic Tradycja 60. lat W œrodê, 3 maja Ochotnicza Stra Po arna w Tarnowie obchodzi³a Jubileusz 60-lecia za³o enia Jednostki. Z okazji jubileuszu odby³a sie uroczystoœæ przy okazji której wrêczono odznaczenia. Z oty Medal za zas ugi dla po- arnictwa otrzymali: Wurst Lechos aw, Zboralski Józef Srebrny Medal za zas ugi dla po arnictwa otrzymali: Mazur Adam, Ziemkowski Ireneusz, chaniem dymu tytoniowego. Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie, zach ca wszystkich czytelników gazety do czynnego udzia u w obchodach wiatowego Dnia bez Tytoniu poprzez rzucenie palenia. Dla wszystkich ch tnych, którzy chc rzuci palenie, a potrzebuj pomocy i wsparcia podajemy ogólnopolski numer Telefonicznej Poradni Pomocy Pal cym Joksz Leszek. Br zowy Medal za zas ugi dla po arnictwa otrzymali: Napieralski Mariusz, Dopiera Dariusz. Wzorowym stra akiem zosta : Ceglarek Rafa, Preiss Mariusz, Bazan Sebastian, Listosz Marcin, Joksz Pewe. Najd u szym sta em w OSP Tarnowa legitymuj si druhowie: Solibieda Stefan, Zboralski Józef, ok Wiktor, Frydrych Zenon i Kruk Mieczys aw.

19 HOROSKOP Baran Baran w tym tygodniu b dzie musia z czym si rozsta, chyba nie ma jednak czego a owa. W to miejsce wkracza nowe, mo e nie od zaraz, ale s ju pierwsze sygna y. Na razie trzeba si na to co nowego przygotowa, wcze- niej troch odpocz, bowiem to, co si pojawi, nie jest do ko ca znane. Nie warto niczego przyspiesza, nale y uzbroi si w cierpliwo. Byk W tym tygodniu Byk napotka na swej drodze przeró ne zmiany. Nie wiadomo, czy s to zmiany na lepsze, czy wr cz przeciwnie - faktem jest tylko to, e na pewno si pojawi i Byk b dzie musia dzia a. Mog si te zdarzy ró nego rodzaju nastroje - od smutku po rado. Bli nieta Bli ni ta b d si w tym tygodniu rozczula nad pewn spraw, a to dlatego, e przyj a ona inny obrót ni oczekiwano. W wielu kwestiach zwi zanych z najbli szymi dniami pojawi si element zaskoczenia. Trzeba b dzie przystosowa sie do nowych warunków, co nie zawsze b dzie atwe. Sprawy, jakie si pojawi, zwi zane s z dzia aniami wi kszej ilo ci osób - to podpowied kart. Rak Rak w tym tygodniu cieszy si b dzie wzgl dnym spokojem. Dzi ki intuicji i w a ciwemu postrzeganiu sprawy, mo e przewidywaniom, uda mu si doprowadzi wszystko do ko ca w taki sposób, e przyniesie to satysfakcj, a tym samym da wytchnienie. By mo e w przysz o ci sprawa ta nabierze jeszcze rozmachu i zako czy si sukcesem, ju teraz dobrze si zapowiada. Lew Lew b dzie w tym tygodniu zdezorientowany, co b dzie go gna o w ró nych kierunkach, ale Lew b dzie sobie zdawa spraw z tego, e takie miotanie si nie jest rozs dne i e trzeba znale rozwi zanie. Niestety, trudno b dzie mu si skupi i opracowa konkretny plan dzia ania. Na szcz cie kto przyjdzie Lwu z pomoc i w efekcie Lew b dzie zadowolony, e uda o mu si wybrn z k opotów. Panna Dla Panny to tydzie, który przyniesie porozumienie. W wielu przypadkach mo e chodzi o jakie zadawnione sprawy i owo porozumienie niekoniecznie musi nast pi na wielu p aszczyznach, jednak karty wskazuj na zako czenie konfliktu, czego, co od dawna sp dza o sen z powiek. Panny poczuj, e kamie spad im z serca. Waga Wagi maj przed sob trudny tydzie, jakie wa ne informacje zmusz je do intensywnego dzia ania, cz sto nie b dzie wiadomo, czego si z apa, co jest wa niejsze. Wiele spraw wi za si b dzie z rozstaniem, wycofaniem si z czego, na czym Wagom zale a o, b d one zabiega y o przywrócenie spraw do ustalonego w ich my lach porz dku, niestety nie uda im si to. Skorpion Skorpion w tym tygodniu musi si stawi czo a rozmaitym problemom, jakie si przed nim pojawi. B dzie to dla niego trudne, ale musi zdawa sobie spraw z tego, e tylko stanowcze dzia anie przyniesie po dane rezultaty. Trzeba jednak pami ta o tym, by dzia a uczciwie, zgodnie z prawem, bowiem wszelkie nieczyste zagrania zemszcz si pó niej na Skorpionie. Je li chodzi o zdrowie, to nale y uwa a na gard o, tchawic, na mo liwo podra nie oraz zakrztusze. poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 19 Oferty pracy - Wolsztyn Kierowca kat C+E - ody, Przyprostynia, Kluczewo, Przem t, Wolsztyn Kierowca kat. C - Kaszczor, Siedlec, Chobienice, Wolsztyn, Stary Widzim Pracownik fizyczny - Wolsztyn, Chorzemin, Karpicko, migiel, K b owo, Perkowo, Popowo Stare, Tuchorza, Kaszczor, Jaromierz, ody, Nowe T oki, Przem t Krawiec - Babimost, Nia ek Wielki, Karpicko, Obra, Wolsztyn Murarz - Adamowo,Wolsztyn, Kopanica, ody, Rostarzewo, Przem t Malarz - Wolsztyn, Karpicko, Nowa Wie, Chobienice, Blacharz-dekarz, cie la - Wolsztyn, K b owo, Kie kowo, Os onin, Solec, Siekowo Kucharz - K b owo, Sprzedawca - Wolsztyn, K b owo, W oszkowice, Przem t Stolarz - Przem t, Grodzisk Wlkp., Obra Mechanik, blacharz samochodowy - Wolsztyn, Kolsko, Siedlec, K b owo, Radomierz, Ma a Wie Cukiernik - Kargowa, Wolsztyn lusarz, spawacz - Wolsztyn, K b owo, Reklin, Obra Instalator wod.-kan. - Wolsztyn Piekarz - Wolsztyn, Kolsko, Tuchorza Lakiernik samochodowy - Bucz, Kolsko, Rostarzewo, Kargowa Operator koperciarek, pakowacz, sprz taczka /gr.inwalidzka/ - Przyprostynia Kierowca kat D - ody, Kaszczor, Wolsztyn, Kluczewo Monter stolarki budowlanej - Wolsztyn Barman, kelner - Rakoniewice, Rostarzewo, Chobienice, Wolsztyn Prac. na lakierni i srebrzalni - Wolsztyn Pracownik biurow - Wolsztyn Sekretarka + zn. J.angielskiego - Wolsztyn Kosmetyczka-tipserka - Siedlec Fryzjer - Wolsztyn, B otnica Nauczyciel j. angielskiego - Mochy, Granowo, Przem t, Wolsztyn Nauczyciel matematyki, bibliotekarz - Przem t Prac. ochrony z licencj - Wolsztyn Diagnosta, pracownik pralni, pracownik i kasjer stacji paliw - Grodzisk Wlkp. Pomoc domowa - praca za granic Monta ysta okien, drzwi, bram, moskitier - Wolsztyn, Malarz obrazów /pocz tkuj cy/ - Wolsztyn Piel gniarka, po o na - Wolsztyn Prac. malarni proszkowej - Obra Prac.gospodarczy, sprz taczka /grupa inwalidzka/ - Boszkowo Kelner, ogrodnik - Boszkowo Technolog drewna, operator maszyn stolarskich i widlakowych - Lubi cin Nauczyciel podstaw elektrotechniki, elektroniki uk adów analogowych i cyfrowych - Powodowo Sprz taczka - Wiele Wagowy - Nowe T oki Nauczyciel wych przedszkolnego, - Wolsztyn, B o sko Kamieniarz-betoniarz - B otnica Listonosz - Siedlec Inspektor terenowy- (teren ca ej Polski) - praca sezonowa Magazynier - Rakoniewice, Wolsztyn Specjalista ds. kadr - Bar o nia G ówna ksi gowa - Berzyna Monter izolacji termicznej - praca w delegacji Prac. do dzia u exportu +zn. J. niemieckiego - Rakoniewice Istnieje mo liwo naboru kandydatów do zawodowej s u by wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych Strzelec Strzelec wpadnie teraz w zachwyt nad samym sob, uzna, e nikt lepiej nie wykona tego, co b dzie znacz ce w tym tygodniu. Co wi cej, Strzelec zdecydowanie b dzie odrzuca wszelkie próby pomocy, czasem nawet skrz tnie przemilczy wszystko, byle nikogo nie dopu ci do dzia ania. Kierowa nim b dzie zarozumia o, mo e egoizm - na negatywne konsekwencje takiego post powania nie b dzie musia d ugo czeka. Kozioro ec Kozioro ec w tym tygodniu da si ponie emocjom. Niestety, sparzy si. Co gwa townie ostudzi jego zapa. By mo e zbytnio si zaanga owa, nie zostawi marginesu na b d i musi ponie konsekwencje swoich nieprzemy lanych do ko ca decyzji. W ka dym razie brak ostro no ci przyniesie skutki, które rozczaruj Kozioro ca. Wodnik Wodnik b dzie mia w tym tygodniu sporo w tpliwo ci. B dzie to jednak zdrowy objaw, potwierdzaj cy, i Wodnik jest czujny, je li chodzi o rozwój swoich spraw i pami ta, e brak pewno ci siebie jest bardzo cz sto zgubny. Je li pozostawia si margines na b d, niepowodzenie, wówczas mo na unikn rozczarowa. Wodnik uwierzy te ponownie w swój sukces, powiod si jego dzia ania. Ryby Przy Rybach b dzie w tym tygodniu wzgl dnie spokojnie, ale Ryby gdzie tam wewn trz nie wierz w ów spokój, wietrz podst p. Spodziewaj si w ka dej chwili tego, e co z ego si przyda y, a szcz cie si od nich odwróci. By mo e rzeczywi cie kto b dzie chcia u pi czujno Ryb, tego na razie nie wiadomo, nale y wi c korzysta z dobrych chwil, jakie przynosi Los.

20 str. 20 poniedzia ek, 14 maja cap1366 c2 AP bap2112 b2 AP bap2420 c2 AP bbo2395 b2 BO bbo2258 c2 BO02253 Odchudzamy Powiat Wolsztyñski Nagrody dla uczestników konkursu: 1. Zestaw witaminowo-mineralny 2. Wej ciówki do solarium 3. Zestawy kosmetyczne 4. Ksi ki LA SHAPE DIET 5. Nagroda g ówna- WCZASY Regulamin konkursu Odchudzamy Powiat Wolszty ski 1. W konkursie mo e wzi udzia tylko osoba pe noletnia. Nie ma górnej granicy wieku. 2. Bior cy udzia w konkursie odchudzaj si wg programu Shape Works. 3. Konkurs trwa pe ne trzy miesi ce dla ka dego uczestnika. 4. Zako czenie konkursu nast pi 15 sierpnia 2007 roku. 5. Co miesi c organizatorzy - Centrum Promocji Zdrowia - przyznaj nagrody dla 3 osób maj cych w tym okresie najlepsze rezultaty. 6. W konkursie bior udzia osoby które zg osz si z wype nionym kwestionariuszem opublikowanym na amach gazety do 15 maja 2007 roku. Aby dostarczy kwestionariusz nale y umówi si telefonicznie z jednym z konsultantów na spotkanie. 7. Zg oszenia do konkursu przyjmowane s telefonicznie od poniedzia ku do pi tku w godzinach pod numerem tel Koszt kuracji ponosi uczestnik konkursu. 9. Uczestnik ma obowi zek zg asza si na cotygodniow kontrol wyników. 10. Zwyci zc konkursu jest osoba, która schudnie w programie Shape Works przez okres trwania konkursu najwiecej kilogramów. 11. Uczestnik musi wyrazi zgod na opublikowanie swojego imienia, pierwszej litery nazwiska i wyników przez niego osi gni tych celem wy onienia zwyci zcy. 12. Zdj cie zwyci zcy przed i po zostanie opublkowane na amach Wasz Dzie po Dniu. Odchudzamy Powiat Wolsztyñski Jeszcze w Wielkanoc mogliœmy jeœæ i piæ do woli, ale ju po œwiêtach dieta i ruch. Od dzisiaj rozpoczynamy razem z Centrum Promocji Zdrowia specjaln¹ akcjê, która pozwoli Pañstwu zgubiæ zbêdne kilogramy. Podstaw programu kontroli wagi jest bezpieczna dieta, która nie wymaga wi kszych wyrzecze kulinarnych. Menu przewiduje dwa pe nowarto ciowe posi ki i przek ski miedzy daniami. Ich liczba i warto kaloryczna jest dobierana indywidualnie dla ka dej osoby. Odchudzamy Powiat Wolszty ski to akcja dzi ki której chcemy zach ci czytelników do zrzucania zb dnych kilogramów. B dziemy kontrolowa efekty, a osoby, które najbardziej schudn, otrzymaj nagrody. Regulamin wraz z kwestionariuszem drukujemy obok. Zapraszamy do udzia u w programie. UWAGA KONKURS! Zg³oszenia przyjmowane s¹ tylko do 15 maja 2007 pod numerem telefonu w godzinach od do 18.00

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

MANEWRY NA DRODZE WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU

MANEWRY NA DRODZE WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU MANEWRY NA DRODZE Poruszając się rowerem po drogach napotykasz na innych uczestników ruchu drogowego - pieszych i poruszających się różnymi pojazdami. Czasem możesz natknąć się na nieruchomą przeszkodę.

Bardziej szczegółowo

Nazwa procedury: Pierwszy dowód osobisty. Wymagane dokumenty: - wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,

Nazwa procedury: Pierwszy dowód osobisty. Wymagane dokumenty: - wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego, Nazwa procedury: Pierwszy dowód osobisty Wymagane dokumenty: - wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego, - 2 fotografie o wym. 35x45mm (aktualne, wyraźne - na białym tle, przedstawiające osobę bez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu 1 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece mad dziećmi w wieku do 3 lat ( Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz 235 z późn.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.03.2015r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że:

OFERTA. Oświadczamy, że: PZ.2721.11.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć firmy) (Miejsce i data sporządzenia oferty) ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Leśna 1 77 100 B Y T Ó W OFERTA Dane Wykonawcy: Nazwa:...... Siedziba:... Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo Warszawa, 10 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.8.2015 Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS PRAWA JAZDY KAT. B I B+E) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zał. 1 do Regulaminu Świetlicy PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej: 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ...

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ... Augustów, dn.... Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia Na podstawie art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr 260/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs ofert na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, z przeznaczeniem na punkt usług kserograficznych. Regulamin

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy. zwanym dalej Zamawiającym a...

Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy. zwanym dalej Zamawiającym a... Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka 1. Postanowienia ogólne. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Wniosek dofinansowanie* /sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

Wniosek dofinansowanie* /sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się ... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok)... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Wniosek dofinansowanie* /sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r. ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny

Bardziej szczegółowo