Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!"

Transkrypt

1 Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

2 OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u ytkowników pojazdów Scania musimy dobrze poznaæ zasady obowi¹zuj¹ce w firmach transportowych. Tylko wtedy bêdziemy mogli oferowaæ naszym klientom us³ugi spe³niaj¹ce ich potrzeby i oczekiwania. W ostatnim czasie kilka dni spêdzi³em w serwisach, gdzie mog³em uczestniczyæ w obs³udze pojazdów naszych klientów. Dziêki temu mog³em poznaæ atmosferê i warunki panuj¹ce w warsztacie. By³o to dla mnie wa ne doœwiadczenie tym bardziej, e naszym priorytetem na najbli szy rok jest dalszy rozwój i poprawa us³ug serwisowych, a wiêc to, co decyduje o Waszym sukcesie. Niedawno zespó³ polskich pracowników serwisu zaj¹³ 2 miejsce w finale œwiatowego konkursu na najlepszych mechaników Scania, który odbywa³ siê w Stambule. To znakomite potwierdzenie, e mamy w Polsce mechaników o najwy szych kwalifikacjach. w numerze: Str. 3 Aktualnoœci S³upno zaprasza Str. 4-5 Aktualnoœci Jubileusz Scania w Polsce Str. 6-7 Aktualnoœci Sukces zaczyna siê w serwisie Str. 8 Aktualnoœci Miss z Mazur Str. 9 Aktualnoœci Czas na tuning Str Aktualnoœci Wielki fina³ Str Aktualnoœci Super team Str Aktualnoœci Ewolucja Str Aktualnoœci Aktywna Scania Str Aktualnoœci Najwiêkszy wybór Str Aktualnoœci Ostatnia Scania z klasyczn¹ kabin¹ Str. 31 Nasi Klienci W³asna nisza Str. 32 Nasi Klienci Dziesiêcioletni milioner Str. 33 Nasi Klienci Na czas Str. 34 Nasi Klienci Dobre i solidne Str. 35 Nasi Klienci To jest przysz³oœæ Str. 36 Nasi Klienci Dostawa na godzinê Str. 37 Technika Kosztowne hamowanie Czy masz w³aœciwe nastawienie Str Technika Ogumienie w pojazdach ciê arowych Z okazji Nowego Roku 2006 yczê Pañstwu samych sukcesów. Thomas Bertilsson Dyrektor Generalny Scania Polska S.A. W tym wydaniu Magazynu film na CD 10 lat Scania w Polsce Magazyn Scania w Polsce wydawany jest przez Scania Polska S.A., Stara Wieœ gm. Nadarzyn, Al. Katowicka 316, Nadarzyn, tel. (022) , fax (022) , Magazyn dostêpny jest bezp³atnie w sieci sprzeda y Scania Polska S.A. Wszystkich zainteresowanych regularnym otrzymywaniem Magazynu Scania w Polsce prosimy o zg³oszenia listowne do Scania Polska S.A., podaj¹c nastêpuj¹ce dane: imiê i nazwisko, dok³adny adres z kodem pocztowym, nazwê firmy, markê u ytkowanego samochodu ciê arowego. Druk: ELRO-DRUK, Otwock tel.: (022) Scania w Polsce

3 Nowy serwis w Warszawie S³upno zaprasza 9 wrzeœnia br. uroczyœcie rozpocz¹³ dzia³alnoœæ nowy serwis Scania zlokalizowany w S³upnie przy trasie do Bia³egostoku. Dziêki nowej inwestycji Scania Polska kierowcy naszych pojazdów zamierzaj¹cy skorzystaæ z us³ug serwisowych w stolicy maj¹ teraz do dyspozycji dwa warsztaty: w Nadarzynie i S³upnie. Scania, obecna w Polsce od 10 lat, stale rozbudowuje w³asn¹ sieæ obs³ugi pojazdów. Obecnie dzia³a w Polsce 10 dealerów, w tym 6 w³asnych, 4 niezale nych oraz 26 stacji serwisowych zlokalizowanych przy najwa niejszych szlakach komunikacyjnych. Niemal wszystkie to nowoczesne obiekty zbudowane od podstaw lub ca³kowicie zmodernizowane w ci¹gu ostatnich kilku lat. Decyzjê o budowie kolejnego, drugiego ju serwisu w Warszawie koncern Scania podj¹³ w wyniku analizy potrzeb rynku i znacznego wzrostu zapotrzebowania na profesjonaln¹ obs³ugê pojazdów. Mamy œwiadomoœæ, e warunkiem sukcesu naszych klientów jest dostêp do us³ug serwisowych na najwy szym poziomie i mo liwie jak najbli ej naszych klientów tak, by w przypadku koniecznoœci naprawy nie musieli traciæ czasu na dojazd do stacji serwisowych. mówi dyrektor generalny Scania Polska S.A., Thomas Bertilsson. Najnowszy obiekt Scania Polska zlokalizowany jest przy trasie krajowej E 67 z Warszawy w kierunku do Bia³egostoku. Na obszernej dzia³ce znajduj¹ siê: biura i magazyn czêœci zamiennych oraz czêœæ warsztatowa o pow m 2 sk³adaj¹ca siê z 7 stanowisk przejazdowych z kana³em i podnoœnikami kolumnowymi. Docelowo serwis bêdzie wyposa ony w urz¹dzenia firmy JOSAM do napraw powypadkowych, rolki i szarpak firmy MAHA do badania uk³adów hamulcowych i zawieszenia pojazdów, i pojazd serwisowy Scania Assistance. Strze ony i monitorowany parking zapewnia bezpieczeñstwo wszystkim pozostawionym tu pojazdom. W przypadku koniecznoœci d³u szego oczekiwania na us³ugi serwisowe warsztat oferuje kierowcom pokoje goœcinne, pomieszczenia wypoczynkowe, salê telewizyjn¹ i mo liwoœæ korzystania z prysznica. Prac¹ nowej placówki kieruje Wac³aw Golisz, wieloletni pracownik serwisu Scania w Nadarzynie, koordynator zespo³u serwisowego WAW-TEAM, który zdoby³ ostatnio drugie miejsce w œwiatowym finale konkursu Top Team 2005 na mistrzów serwisu. Åke Norrman, przew. Rady Nadzorczej Scania Polska (z lewej) i Zbigniew Piotrowski, burmistrz Radzymina, wspólnie przecinaj¹ wstêgê. Gunnar Rustad, wiceprezes Scania (z prawej) przekazuje plakietkê serwisu Grzegorzowi Syfertowi, dyrektorowi warszawskiego oddzia³u Scania Polska. Scania w Polsce 3

4 We wrzeœniu 2005 z okazji jubileuszu wielu naszych Klientów i Partnerów goœciliœmy w Warszawie na tarasach Pa³acu Belwederskiego. Wœród naszych goœci znaleÿli siê równie wszyscy dotychczasowi dyrektorzy generalni Scania Polska S.A., przedstawiciele kierownictwa koncernu, fabryki autobusów Scania Production S³upsk oraz dziennikarze prasy motoryzacyjnej. Wieczór uœwietni³ wystêp znanej gwiazdy muzyki rozrywkowej. Nie zabrak³o pami¹tkowych upominków dla pracowników, którzy od dziesiêciu lat uczestnicz¹ w rozwoju Scania Polska S.A. oraz jak zwykle przy takich okazjach yczeñ dalszych sukcesów dla naszych klientów. Dziêkujemy za minione dziesiêæ lat. Zrobimy wszystko, by Was nie zawieœæ równie w przysz³oœci. Jubileusz Sca 10 lat Historyczne spotkanie wszystkich dyrektorów Scania Polska. (od lewej) Thomas Bertilsson (obecny), Christoffer Ljungner ( ), Tommy Sjöö ( ) Scania w Polsce nasza droga 1995 Otwarcie biura dystrybutora Scania Polska S.A Scania Kapena S.A. w S³upsku uruchamia produkcjê pojazdów Scania Seria 4. Przyznanie tytu³u Truck of the Year dla Scania Serii Uruchomienie Centralnego Magazynu Czêœci Zamiennych w Kutnie. Utworzenie Scania Finance Polska, oferuj¹cej ró norodne opcje finansowania zakupów pojazdów Scania. Otwarcie Centrum Szkoleniowego w Warszawie, prowadz¹cego wszechstronne szkolenia pracowników serwisu i biur sprzeda y. Scania otrzymuje tytu³u Ciê arówki Roku 1996 przyznany przez czytelników miesiêcznika Trucker. Inauguracja nowej stacji serwisowej w Szczecinie i Olsztynie Uruchomienie 24-godzinnego telefonu serwisu drogowego Scania Assistance. Otwarcie stacji serwisowej w Gdañsku, Pile, Wroc³awiu, Poznaniu, Zamoœciu, Katowicach oraz w Lublinie. Przyznanie certyfikatu ISO 9002 dla fabryki Scania Kapena S.A Inauguracja nowych stacji serwisowych w: Bia³ej Podlaskiej, Zielonej Górze i Czêstochowie. Otwarcie nowej siedziby Scania Polska S.A. w Nadarzynie, gdzie obecnie mieszcz¹ siê: biuro importera Scania Polska S.A., biuro handlowe i serwis warszawskiego oddzia³u Scania, centrum szkoleniowe i Scania Finance Polska. Najstarsi sta em pracownicy Scania Polska: Wojciech Rowiñski, Barbara Palmowska, Tomasz Cwalina 4 Scania w Polsce

5 nia w Polsce 2000 Scania Kapena S.A. otrzymuje certyfikat ISO Wyprodukowanie milionowego pojazdu Scania na œwiecie. Piêciotysiêczna Scania opuszcza fabrykê Scania Kapena w S³upsku. Inauguracja nowej stacji serwisowej w Rzgowie k. odzi Inauguracja nowego serwisu Scania w Rzeszowie Nowa stacja serwisowa w owiczu. Przekszta³cenie fabryki Scania Kapena w S³upsku w centrum produkcji autobusów i zakoñczenie produkcji pojazdów ciê arowych. Zmiana nazwy fabryki na Scania Production S³upsk S.A Inauguracja stacji serwisowej w Nowym S¹czu. Otwarcie nowej siedziby Scania w Gdañsku. Przyznanie tytu³u Coach of the Year 2004 dla autokaru turystycznego Scania Irizar PB. Jan Von Oelreich (z lewej) i Åke Norrman - by³y i obecny przew. Rady Nadzorczej Scania Polska 2004 Œwiatowa i polska premiera nowych pojazdów Scania Serii R. Rusza Klub Milionerów Scania zrzeszaj¹cy w³aœcicieli pojazdów Scania, które przejecha³y ponad milion kilometrów. Inauguracja nowego serwisu Scania w Krakowie i Opolu. Zakoñczenie rozbudowy serwisów w Szczecinie, Wroc³awiu i we W³oc³awku. Scania Serii R otrzymuje tytu³ Truck of the Year Inauguracja biura handlowego i serwisu w Tarnowie Podgórnym k. Poznania. Zakoñczenie rozbudowy serwisu w Katowicach. Rozpoczêcie dzia³alnoœci Scania Polska S.A. Oddzia³ Kraków. Rusza Szko³a Jazdy Scania, specjalny program szkoleñ dla zawodowych kierowców pragn¹cych podnosiæ swoje umiejêtnoœci bezpiecznej i oszczêdnej jazdy. Ponad 1000 pojazdów Scania Serii R sprzedanych w Polsce (czerwiec). Inauguracja nowej, drugiej w Warszawie, stacji serwisowej w S³upnie k. Radzymina. Na scenie Ewa Bem i Dorota Miœkiewicz Po 10 latach w Polsce Scania to: blisko 18% udzia³u w rynku pojazdów ciê arowych powy ej 16 ton, 26 serwisów w ca³ej Polsce, 10 dealerów. Scania w Polsce 5

6 Thomas Bertilsson, Dyrektor Generalny Scania Polska S.A. Sukces zaczyna siê w serwisie Naszym podstawowym obowi¹zkiem wobec klientów jest zapewnienie obs³ugi serwisowej na najwy szym poziomie. Aby to osi¹gn¹æ, rozbudowujemy sieæ stacji serwisowych, prowadzimy nieustanne szkolenie pracowników, gwarantujemy dostêp do czêœci i podzespo³ów. Zaczynamy od diagnostyki Lars Värnlund, Thomas Bertilsson i Artur Szafran dyrektor Scania Polska Poznañ 6 Scania w Polsce

7 Robocze spotkania Lars Värnlund, dyrektor finansowy Scania Polska S.A. Dziœ warunkiem sukcesu na konkurencyjnym rynku jest równie perfekcyjne poznanie zasad rz¹dz¹cych biznesem transportowym i sta³y kontakt z klientami. Tylko wówczas bêdziemy w stanie dostosowaæ nasz¹ ofertê do potrzeb u ytkowników pojazdów Scania, a jednoczeœnie bezzw³ocznie reagowaæ na zmieniaj¹ce siê warunki zewnêtrzne. Bezpoœredni kontakt z kierowcami, w³aœcicielami firm transportowych i pracownikami serwisów pozwala przedstawicielom kierownictwa zarówno w Polsce jak i biur dystrybutorów Scania na ca³ym œwiecie na bie ¹ce dostosowywanie oferty us³ug, a tym samym wp³ywa na poprawê konkurencyjnoœci u ytkowników naszych pojazdów. Nie mamy w¹tpliwoœci, e pozycja Scania na rynku zale y od tego, czy nasi klienci osi¹gn¹ sukces. Przedstawiciele kierownictwa Scania Polska, dyrektorzy oddzia³ów oraz w³aœciciele autoryzowanych stacji serwisowych poznaj¹ z bliska pracê warsztatów, uczestnicz¹c wraz z doœwiadczonymi pracownikami serwisów w procesie bie ¹cej obs³ugi pojazdów. Zdobyte w ten sposób doœwiadczenia z pewnoœci¹ zaowocuj¹ jeszcze lepszym dostosowaniem naszej oferty do oczekiwañ Klientów. Do zobaczenia w warsztacie. Scania w Polsce 7

8 Pomorska Miss Scania 2005 Miss z Mazur W po³owie wrzeœnia w Kowalach pod Gdañskiem odby³a siê czwarta edycja konkursu Pomorska Miss Scania. Choæ przyby³o mniej aut ni rok temu, to atrakcji nie brakowa³o. Najwiêksze jednak emocje wœród samych przewoÿników i kierowców wzbudza oczywiœcie sam konkurs. W Kowalach pojawili laureaci ubieg³orocznej edycji, ale te w³aœciciele nieznanych do tej pory Scanek. Szczêœliwy zwyciêzca Kiepska pogoda w dniu poprzedzaj¹cym imprezê oraz niezbyt ciekawa sytuacja w transporcie polskim spowodowa³a, e plac serwisowy zape³ni³ siê tylko 22 Scaniami, choæ do konkursu zg³osi³o siê wiêcej osób. Dopisa³a za to publicznoœæ. Organizator imprezy, Leszek Piórkowski szacuje, e na imprezie pojawi³o siê oko³o trzystu osób, a wiêc tyle samo co rok temu. Pomorska Miss Scania to nie tylko rywalizacja o puchar oraz listwê na dodatkowe reflektory ufundowan¹ przez firmê Trux, to tak e konkursy i zabawy dla ca³ych rodzin. Najm³odsi jak zwykle próbowali swych si³ w konkursach plastycznych oraz na zje d alniach, dla trochê starszych przeznaczono tor, na którym mo na by³o pojeÿdziæ elektrycznymi Jeepami. Doroœli próbowali si³ w popularnym baloniku oraz przeci¹ganiu ciê arówki. Nowy pojazd pomocy technicznej zbudowany na podwoziu serii 4 pokaza³a firma Truck Service Olsztyn, serwis Scania. Kolejne ciekawe auto przyjecha³o a z Korsz w województwie warmiñsko-mazurskim Scania serii 3 z kabin¹ T i potê nym kangurem w australijskim stylu. Now¹ Scaniê pokaza³a firma FTH Niemaszyk. Obok popularnego Shreka zaparkowa³a œwie o pomalowana na czerwono trójka z motywami fantasy. Tytu³ Weterana Szos przyznany zosta³ Scanii serii 1 z 1980 roku z firmy P. T. Trans Expres, najlepiej utrzyman¹ Scani¹ serii 2 by³ pojazd pomocy drogowej z firmy Holservice. Wœród pojazdów serii 3 wygra³a Scania z firmy Siewiera Transport, w serii 4 auto z Truck Service Olsztyn, a z serii R Us³ugi Transportowo- Ciê arowe. Miss Publicznoœci zosta³a ubieg³oroczna Miss Scania z firmy Mazur Transport z I³awy. Natomiast tytu³ Miss Scania, ku ogromnemu zaskoczeniu w³aœciciela, zdoby- ³a Scania serii 3 z firmy Siewiera Transport. Po rozdaniu nagród emocje nie opad³y. Na scenê wkroczy³a grupa Don Wasyl, a ciê arówki uczestnicz¹ce w konkursie uda³y siê na eskortowan¹ przez policjê paradê ulicami Gdañska, co by³o du ym prze yciem dla kierowców. Pawe³ Tobolski (tekst), Wojciech Wieczorek, Maciej Stefañski (zdjêcia) Pomorska Miss Scania Scania w Polsce

9 "Master Truck" w Opolu najlepsze nag³oœnienie w pojeÿdzie (nagroda prezesa Radia Opole). Reprezentuj¹ca województwo wielkopolskie Scania w barwach Transportu Bródka, serca i g³osy jurorów zdoby³a stonowanymi i gustownymi, bordowo srebrnymi barwami lakieru oraz równie ³adnie wykoñczonym wnêtrzem, zajmuj¹c drugie miejsce w najwa niejszej kategorii Zlotu Master Truck. Nagrody specjalne redakcji Polskiego Trakera, patrona medialnego zlotu, otrzyma³y: wspomniana wczeœniej Scania Longline oraz Scania Pomoc Drogowa z firmy Truck Service Olsztyn. Czas na tuning Na organizowany w lipcu br. przez redakcjê programu "Na Osi" (TVN 7) I Miêdzynarodowy Zlot Ciê arowych Pojazdów Tuningowanych w Opolu przyby³o blisko 50 pojazdów z Polski i z zagranicy. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ z nich stanowi³y pojazdy Scania, która jest jedn¹ z najczêœciej tuningowanych marek w motoryzacji ciê kiej. Inna Scania ciesz¹ca siê olbrzymi¹ popularnoœci¹ na zlocie to Scania Longline. Ten niezwykle rzadki u nas model, je d ¹cy w barwach firmy Ricö, przyjecha³ do Opola z Niemiec. Nie nagrodzone, ale równie podziwiane by³y pozosta³e pojazdy floty Migrexu. Szczególnym zainteresowaniem cieszy³ siê model w kolorze jasnozielonego metaliku. Na zlocie nie zabrak³o równie Scanii z Pomorza z wymalowanym na karoserii motywem z filmu o Shreku, która zajê³a jedno z g³ównych miejsc w ubieg³orocznym konkursie Pomorska Miss Scania. Zlotowi towarzyszy³a wystawa modeli samochodów ciê arowych. I tutaj nie mog³o zabrakn¹æ Scanii. Scania 8x4 wykonana przez Przemys³awa GwiŸdziela z Kamienia Krajewskiego zajê³a trzecie miejsce w kategorii Master Mini Truck. Najwiêkszy podziw, zas³u enie, wzbudza³a Scania rodem z W³och. Jej w³aœciciel, Tiziano Zampieri nikomu nie pozwoli³ przekroczyæ ostatniego schodka swojego pojazdu, gdy sam porusza siê w nim wy³¹cznie w skarpetkach. Piêkne, wy³o one bia³¹, rêcznie szyt¹ skór¹, wnêtrze doskonale wspó³gra z zewnêtrznym wygl¹dem pojazdu, równie dopieszczonym w ka dym calu. Ponadto pod kabin¹ pomrukuje podrasowany, 800-konny widlasty silnik Scania V8. Polskie Scanie w niczym nie ustêpowa³y swoim zachodnim s¹siadom, czego œwietnym przyk³adem jest Scania T z firmy Migrex, która w ubieg³ym roku, jako pierwszy pojazd z Polski, wziê³a udzia³ w presti owym, szwedzkim zlocie Nordic Trophy. Pomalowana w indiañskie motywy z Dzikiego Zachodu, w Szwecji zdoby³a 9 miejsce wœród 200 startuj¹cych pojazdów. Na pierwszym polskim zlocie Master Truck zosta³a doceniona przez publicznoœæ i zajê³a pierwsze miejsce w tej kategorii, a tak e 2 miejsce w kategorii Naj³adniejsze wnêtrze. Pierwsze przyznano Tiziano Zampieri, który w sumie trzykrotnie wychodzi³ na scenê. Trzecie wyró nienie by³o za Scania w Polsce 9

10 Wielki fina³ Zmagania zakoñczone. Wiemy ju, kto jest najlepszym m³odym kierowc¹ ciê arówki w Europie. To Laurens D'Huyvetter, 28-letni Belg, zdoby³ pierwsz¹ nagrodê, nowy ci¹gnik siod³owy Scania Serii R, w finale europejskiego konkursu Young European Truck Driver 2005, który odby³ siê wrzeœnia w Södertälje w Szwecji. Wziê³o w nim udzia³ 27 regionalnych finalistów z ca³ej Europy, a ich zmaganiom kibicowa³o blisko widzów. Tym razem Laurens D'Huyvetter pokona³ Michele'a Sandri z W³och, zwyciêzcê poprzedniej edycji konkursu, który teraz zaj¹³ trzecie miejsce (w 2003 roku Laurens by³ na drugiej pozycji). Drugie miejsce zaj¹³ Milan Jakubek ze S³owacji. Reprezentant Polski, 31-letni Marek Szerenos z Kleosina k. Bia³egostoku, uplasowa³ siê na 16 miejscu w ogólnej klasyfikacji. Medaliœci konkursu: 1. Laurens D'Huyvetter, NV Vervoer Ter Vichten, Belgia 2. Milan Jakúbek, JMD špedicía, S³owacja 3. Michele Sandri, Andreatta, Materiali Inerti, W³ochy 10 Scania w Polsce

11 Young European Truck Driver 2005 W konkursie Young European Truck Driver 2005 wziê³o udzia³ ponad kierowców w wieku do 35 lat ze wszystkich krajów UE oraz Norwegii, Szwajcarii i Turcji. Eliminacje konkursowe obejmowa³y precyzyjn¹ jazdê na placu manewrowym, jazdê na oszczêdnoœæ paliwa na wyznaczonej trasie oraz test teoretyczny dot. zagadnieñ bezpiecznej i oszczêdnej jazdy i eksploatacji pojazdu. Zasady konkursu zosta³y przygotowane w oparciu o now¹ dyrektywê Komisji Europejskiej odnoœnie szkoleñ kierowców ciê arówek i autobusów. Konkurs odby³ siê przy wsparciu Komisji Europejskiej i Miêdzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) i by³ sponsorowany przez firmy Michelin i Shell. Scania w Polsce 11

12 Super team Mechanicy z Polski nale ¹ do œwiatowej elity. Podczas fina³u corocznego konkursu Top Team pracownicy serwisu warszawskiego oddzia³u Scania Polska udowodnili, e ich wiedza i umiejêtnoœci s¹ na najwy szym poziomie. Zespó³ naszych mechaników zaj¹³ 2 miejsce wœród pracowników reprezentuj¹cych warsztaty Scania z ca³ego œwiata. Ich miêdzynarodowy sukces przek³ada siê na jakoœæ obs³ugi u ytkowników pojazdów Scania w Polsce i stanowi dodatkowe potwierdzenie ich znakomitego przygotowania i profesjonalizmu. Ten sukces to dodatkowa gwarancja dla w³aœcicieli pojazdów Scania. Wdniach paÿdziernika br. w Stambule odby³ siê fina³ Miêdzynarodowego Konkursu Scania Top Team Polski zespó³ WAW-TEAM z Nadarzyna zaj¹³ w nim drugie miejsce! Konkurs przeznaczony jest dla pracowników warsztatów. Jego celem jest potwierdzenie poziomu wiedzy uzyskanej w procesie szkoleniowym. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: krajowy oraz miêdzynarodowy. W etapie krajowym uczestnicy, w zespo³ach 5-osobowych, rozwi¹zuj¹ zestawy pytañ kwalifikacyjnych (2 testy po 50 pytañ), najlepszych 6 zespo³ów kwalifikuje siê do fina³u krajowego. Fina³ krajowy odbywa siê w siedzibie Scania Polska w Nadarzynie i obejmuje 5 stanowisk praktycznych oraz jedno stanowisko z testem teoretycznym. Autorami pytañ oraz zadañ praktycznych s¹ instruktorzy Dzia³u Szkoleñ oraz specjaliœci z Dzia³u Wsparcia Technicznego. 12 Scania w Polsce

13 Scania Top Team Zwyciêski zespó³ fina³u krajowego kwalifikuje siê do fina³u miêdzynarodowego. W tym roku odby³ siê on w dwóch etapach: pó³fina³y w Kopenhadze i Budapeszcie oraz fina³ w Stambule. W ca³ym konkursie na poziomie miêdzynarodowym wziê³o udzia³ 21 najlepszych zespo³ów z ca³ego œwiata. Zespó³ WAW-TEAM z Nadarzyna zaj¹³ 2 miejsce w klasyfikacji koñcowej ca³oœci konkursu. Sk³ad zespo³u: 1. Wac³aw Golisz, 2. Artur Wojtowicz, 3. Piotr Kucharczyk, 4. Grzegorz Zieniuk, 5. Piotr Rejnowicz, 6. Bart³omiej Filipowicz. Klasyfikacja koñcowa wygl¹da³a nastêpuj¹co: 1. Szwecja, 2. Polska, 3. Australia, 4. otwa, 5. Norwegia, 6. W³ochy, 7. Wêgry, 8. Irlandia, 9. Czechy, 10. Hiszpania. Du y sukces zespo³u z Nadarzyna œwiadczy o najwy szym profesjonalizmie jego cz³onków, reprezentuj¹cych œwiatowy poziom przygotowania serwisowego. Konkurencja by³a bardzo silna. Faworytami fina³u by³y zespo³y z Australii i Hiszpanii, które zwyciê y³y w pó³fina³ach, ale zespó³ z Polski pokaza³, e jest od nich lepiej przygotowany. Gratulujemy uczestnikom znakomitego wyniku na miêdzynarodowej arenie. Piotr Kucharczyk, cz³onek nagrodzonego zespo³u WAW-TEAM z Nadarzyna: Pracujê w serwisie Scania w Nadarzynie od 1999 roku, ale przygodê ze Scania zaczyna³em w serwisie ówczesnego dealera Scania, Scantruck na ul. Przedpole ju w 1996 roku. Na co dzieñ zajmujê siê diagnostyk¹ komputerow¹ i naprawami g³ównymi. Najwiêcej pracy mamy z uk³adami paliwowymi poniewa, niestety, jakoœæ paliwa na wielu stacjach ci¹gle pozostawia wiele do yczenia. Moim zdaniem, to praktyka i szkolenia s¹ podstawowym warunkiem sukcesu. W naszym serwisie bardzo dbamy o kieszeñ klientów. Na ich yczenie staramy siê naprawiaæ uszkodzone podzespo³y i jeœli tylko jest to mo liwe, nie wymieniamy na nowe, tak jak najczêœciej to siê robi w bogatszych krajach. Taka filozofia zmusza nas do ci¹g³ego myœlenia, a przy okazji coraz lepiej poznajemy i analizujemy dzia³anie skomplikowanych uk³adów. Potem to ju tylko umiejêtnoœæ wykorzystania zdobytej wiedzy. Scania w Polsce 13

14

15

16 Ewolucja Od wprowadzenia na rynek pojazdów Scania Seria R minê³o pó³tora roku. Klienci, w³aœciciele firm transportowych i kierowcy zd¹ yli poznaæ ofertê, wymieniæ opinie, skonfrontowaæ zobowi¹zania in ynierów Scania z dostarczonym na rynek produktem. Na naszych drogach porusza siê coraz wiêcej pojazdów Serii R. Zdaniem wielu u ytkowników naszych pojazdów, w codziennej konfrontacji z warunkami w jakich funkcjonuje wspó³czesny transport, Scania odnios³a sukces. Ale praca in ynierów nie koñczy siê z chwil¹ wprowadzenia na rynek nowego pojazdu. Utrzymanie przewagi konkurencyjnej, co w przypadku Scania oznacza zachowanie najwy szej jakoœci, bezawaryjnoœæ i oszczêdn¹ eksploatacjê wymaga nieustannego prowadzenie prac badawczych i konstrukcyjnych. Wielokrotnie podkreœlaliœmy, e Scania poprzez ewolucjê, a nie rewolucjê jest w stanie dostarczyæ u ytkownikom pojazdy wyj¹tkowej jakoœci, dostosowane do ich potrzeb, trwa³e i oszczêdne. Teraz Scania oferuje now¹, szerok¹ gamê silników do pojazdów ciê arowych, obejmuj¹c¹ 21 wersji silników Euro 3, Euro 4 i Euro 5, które w po³¹czeniu z nowymi skrzyniami biegów mog¹ zaspokoiæ wszelkie wymagania transportowe naszych klientów. 16 Scania w Polsce

17 Nowe silniki i skrzynie biegów Scania Silniki Euro 3 pozostan¹ najlepszym rozwi¹zaniem na wielu rynkach co najmniej do roku Norma Euro 4 zacznie obowi¹zywaæ w Europie Zachodniej od 1 paÿdziernika Mimo, i norma Euro 5 wejdzie dopiero w paÿdzierniku 2009 r., ju teraz zainteresowanie silnikami spe³niaj¹cymi tê normê jest du e ze wzglêdu na korzystne ulgi w op³atach drogowych i podatkach obowi¹zuj¹ce w niektórych krajach. Zestopniowanie mocy od 230 KM do 620 KM oraz elastycznoœæ oferty skrzyñ biegów i przek³adni g³ównych umo liwiaj¹ uzyskanie idealnej specyfikacji uk³adu napêdowego do ka dego rodzaju zastosowañ, niezale nie od poziomu emisji spalin. NOWE SILNIKI V8 O MOCY OD 500 DO 620 KM Flagow¹ jednostk¹ nowej gamy silników Scania jest silnik V8 najmocniejszy silnik na rynku oferuj¹cy unikalne po³¹czenie potê nej mocy i wysokiego momentu obrotowego. Wytwarza on moc nie mniejsz¹ ni 620 KM z momentem obrotowym 3000 Nm. Wysoki moment obrotowy jest dostêpny w szerokim i u ytecznym zakresie obrotów, co zapewnia nadzwyczajne w³asnoœci jezdne i œwietn¹ zdolnoœæ pokonywania wzniesieñ. Zarówno silnik Euro 3 o mocy 580 KM oraz silnik Euro 4 o mocy 560 KM produkuj¹ moment obrotowy rzêdu 2700 Nm, dziêki czemu decyzja o wyborze opiera siê wy³¹cznie na poziomie emisji spalin, a nie osi¹gów. Silnik o mocy 500 KM wytwarza moment obrotowy rzêdu 2400 Nm w wersji Euro 3 i Euro 4 lub rzêdu 2500 Nm w wersji Euro 5. Wszystkie silniki V8 s¹ wyposa one w uk³ad wtrysku paliwa Scania PDE. Spe³nienie wymogów normy Euro 4 i Euro 5 gwarantuje uk³ad Scania SCR. Silniki Scania V8 mog¹ byæ ³¹czone ze wszystkimi wersjami kabin Scania R, w³¹cznie z kabin¹ dzienn¹. SCANIA SCR MAKSYMALNA MOC I WYDAJNOŒÆ CH ODZENIA Do zagwarantowania osi¹gów i wydajnoœci ch³odzenia w silnikach V8 o du ej mocy Scania wykorzystuje technikê selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Dzia³anie SCR jest uzale nione od dostarczenia roztworu mocznika do uk³adu wydechowego. W porównaniu z silnikami Scania V8 Euro 3 to rozwi¹zanie pozwala uzyskaæ oszczêdnoœci w spalaniu paliwa. Jednak do tego nale y dodaæ koszt i nak³ady zwi¹zane z obs³ug¹ roztworu mocznika. W przypadku Euro 4 ca³kowity koszt eksploatacji silników z uk³adem SCR oraz EGR (recyrkulacja spalin) jest porównywalny. Scania SCR umo liwia pobór wiêkszej mocy z potê - nych silników V8 bez ryzyka strat mocy przy bardzo du ym obci¹ eniu silnika, poniewa silnik SCR ma mniejsze wymagania pod wzglêdem ch³odzenia. 9-litrowe Euro KM (169 kw) 1050 Nm 270 KM (198 kw) 1250 Nm 310 KM (228 kw) 1550 Nm Euro KM (169 kw) 1050 Nm, Scania EGR 270 KM (198 kw) 1250 Nm, Scania EGR 310 KM (228 kw) 1550 Nm, Scania EGR Euro KM (198 kw) 1250 Nm, Scania EGR [do autobusów miejskich] 11-litrowe Euro KM (250 kw) 1600 Nm 380 KM (280 kw) 1800 Nm 12-litrowe Euro KM (309 kw) 2100 Nm 470 KM (345 kw) 2200 Nm, turbocompound Euro KM (250 kw) 1700 Nm, Scania EGR 380 KM (280 kw) 1900 Nm, Scania EGR 420 KM (309 kw) 2100 Nm, turbocompound, Scania EGR 470 KM (345 kw) 2200 Nm, turbocompound, Scania EGR Euro KM (309 kw) 2100 Nm, Scania SCR 16-litrowe Euro KM (368 kw) 2400 Nm V8 580 KM (426 kw) 2700 Nm Euro KM (368 kw) 2400 Nm, Scania SCR 560 KM (412 kw) 2700 Nm, Scania SCR 620 KM (456 kw) 3000 Nm, Scania SCR Euro KM (368 kw) 2500 Nm, Scania SCR Scania w Polsce 17

18 SCANIA EGR: WYSTARCZY TYLKO ZATANKOWAÆ Scania wykorzystuje technikê recyrkulacji spalin (EGR) do redukcji ich emisji do poziomu Euro 4 we wszystkich silnikach rzêdowych. Te silniki potrzebuj¹ jedynie oleju napêdowego nie wymagaj¹ stosowania adnych dodatków ani dodatkowej konserwacji. Technika EGR jest wygodna i ekologiczna, dlatego jest preferowanym przez Scaniê rozwi¹zaniem dla przysz³ych norm emisji spalin. W³asny uk³ad Scania EGR dla silników Euro 4 pozwala zachowaæ charakterystykê sprawnoœci silników Euro 3 przy jednoczesnej redukcji emisji tlenków azotu o 30%, a cz¹stek sta³ych o 80%. Scania EGR zapewnia maksymaln¹ wygodê dla kierowcy i operatora wymagania w zakresie przegl¹dów i obs³ugi s¹ takie same jak w przypadku silników Scania Euro 3. Przed wejœciem w ycie normy Euro 5 (paÿdziernik 2009 r.) wszystkie silniki bêd¹ wyposa one w uk³ad Scania EGR, w³¹cznie z silnikami V8. Nowe silniki bêd¹ te wyposa one w Scania XPI, nowy uk³ad wtrysku paliwa oparty na rozwi¹zaniu common-rail. Podczas targów European Road Transport Show w Amsterdamie na stoisku Scania odby³a siê prezentacja nowych silników i skrzyñ biegów. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych cieszy³a siê Scania R620. Nowe, l ejsze i mocnie Po 15 latach sukcesów ca³a gama skrzyñ biegów Scania zostanie wymieniona w przeci¹gu roku Nowe skrzynie s¹ integraln¹ czêœci¹ zoptymalizowanych uk³adów napêdowych Scania. Liczne usprawnienia i udoskonalenia oraz nowe opcje wp³ywaj¹ na dodatkowe podwy szenie efektywnoœci i niezawodnoœci dzia³ania. Nowe skrzynie biegów s¹ ca³kowicie zintegrowane z uk³adem Scania Opticruise oraz Scania Retarder. Nowa konstrukcja tunelowa jest bardziej wytrzyma³a i sztywniejsza ni dotychczasowa konstrukcja kad³ubowa. Mimo zdolnoœci do przenoszenia wiêkszego momentu obrotowego, przystosowanego do wy szych poziomów mocy nowych silników, uzyskano znaczne oszczêdnoœci na ciê arze. Nowa skrzynia biegów z nadbiegiem spe³nia dwa zadania: umo liwia jazdê pojazdów budowlanych po drodze z du ymi prêdkoœciami przy zachowaniu niskich obrotów silnika i jest przystosowana do przenoszenia potê nego momentu obrotowego wytwarzanego przez nasz najmocniejszy silnik V8. Odporniejsza konstrukcja i zintegrowane urz¹dzenia dodatkowe przyczyniaj¹ siê do poprawy niezawodnoœci dzia³ania. Czas przegl¹dów i obs³ugi zosta³ skrócony o 15%, a czêstotliwoœæ wymiany oleju wyd³u ono blisko o po³owê, natomiast liczba zastosowanych czêœci i zespo³ów zosta³a ograniczona o 10%. Nowy Retarder Scania jest w pe³ni zintegrowany ze skrzyni¹ biegów. Ch³odnica oleju i akumulator zosta³y przeniesione z ramy podwozia do tylnej czêœci retardera, co stworzy³o dodatkow¹ przestrzeñ w podwoziu i u³atwi³o jego zabudowê. Ulepszenia dotycz¹ce Scania Opticruise obejmuj¹ nowe oprogramowanie oraz ³atwiejsz¹ diagnostykê. W mechanizmie zmiany biegów wykorzystano bezstykowe czujniki pozycyjne, zapewniaj¹ce wiêksz¹ precyzjê i niezawodnoœæ. 18 Scania w Polsce

19 Nowe silniki i skrzynie biegów Scania jsze, modu³owe skrzynie biegów Euro 3 Euro 4 Euro 5 Dostêpne kabiny i uk³ady napêdowe Scania P230 R230 P230 R230 9 l 11 l 12 l 16 l P270 R270 P270 R biegowa G670 P310 R310 P310 R310 P340 R340 P340 R340 P380 R380 P380 R380 P420 R420 P420 R420 R420 R470 R500 R580 R470 R500 R500 R560 R biegowa GR875 Scania Opticruise Scania Retarder 12- biegowa GRS biegowa GR905 (bez opcji Opticruise) biegowa GRS biegowa z nadbiegiem GRSO905 Scania w Polsce 19

20 AKTUALNO CI Scania podjê³a decyzjê o wspieraniu wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) w jej staraniach o poprawê bezpieczeñstwa na drogach ca³ego wiata. Inn¹ inicjatyw¹ firmy jest zaoferowanie w krajach UE uzupe³niaj¹cych szkoleñ dla kierowców autobusów (obowi¹zkowe od 2008 roku) i samochodów ciê arowych (obowi¹zkowe od 2009 roku). Informacjê o zaanga owaniu Scania og³osi³ 5 pa dziernika Leif Östling, prezes Scania, na brukselskiej konferencji po wiêconej problemom transportu. Aktywna Scania W konferencji, która zebra³a reprezentantów wielu wp³ywowych grup parlamentarzystów i wysokich urzêdników UE, badaczy oraz innych ekspertów, przedstawicieli przemys³u motoryzacyjnego i transportowego oraz mediów, wzi¹³ udzia³ Komisarz ds. Transportu Unii Europejskiej, Jacques Barrot. Barrot pogratulowa³ firmie Scania za to, e dziêki niej konferencja organizowana po raz czwarty od 1999r. sta³a siê ju w Brukseli prawdziw¹ instytucj¹. Zdaniem Komisarza, zapewnienie bezpieczeñstwa na drogach i osi¹gniêcie zamierzonego celu zmniejszenia do roku 2010 liczby ofiar miertelnych na drogach Unii o po³owê w porównaniu z rokiem 2001 wymaga sta³ego zaanga owania i wyrazi³ nadziejê, e takie pozytywne inicjatywy jak program Scania Young European Truck Driver bêd¹ kontynuowane. Tegoroczny zwyciêzca konkursu Young European Truck Driver Etienne Krug, WHO, prezentuje dobrze widoczne, czerwone pasy bezpieczeñstwa Wypadki drogowe uwa ane s¹ za jeden z najwiêkszych problemów zdrowotnych na wiecie. Ka dego roku w ich wyniku umiera 1,2 miliona osób, a dalszych 50 milionów cierpi z powodu obra eñ lub kalectwa do koñca ycia. Wed³ug statystyk wypadki stanowi¹ drug¹ najczêstsz¹ przyczynê zgonu w grupie osób w wieku od 5 do 29 lat, a w grupie od 30 do 44 lat trzeci¹. Kluczem do skutecznego zapobiegania wypadkom drogowym jest zaanga owanie wszystkich organizacji, prywatnych i publicznych w poprawê 20 Scania w Polsce bezpieczeñstwa na drogach. Jako wiod¹cy producent samochodów ciê arowych Scania traktuje starania o zmniejszenie liczby tych zdarzeñ jako bardzo wa ny element odpowiedzialno ci spo³ecznej firmy. Najwa niejsze jej dzia³ania to: tworzenie bezpieczniejszych pojazdów, poprawa infrastruktury oraz systemu szkolenia kierowców. Dziêki dwuletniemu partnerstwu ze Scania, WHO uzyska wielostronne wsparcie ekspertów firmy w dziedzinie bezpieczeñstwa na drodze oraz tworzenia ciê kich pojazdów, a tak e

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA...

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... MISJA Misja to du e s³owo, jednak w przypadku naszej dzia³alnoœci trudno go unikn¹æ. Oto czym m. in. zajmujemy siê: MISJA Szkolenia w zakresie doskonalenia techniki

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Małgorzata Śliwka Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON T-03 r Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci¹gnikach

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Scania na IAA: Scania koncentruje się na zysku klienta i zrównoważonym rozwoju

Scania na IAA: Scania koncentruje się na zysku klienta i zrównoważonym rozwoju Informacje Stara Wieś, 24 września 2014 r. Scania na IAA: Scania koncentruje się na zysku klienta i zrównoważonym rozwoju Scania Citywide LE z napędem hybrydowym Innowacje, które pozwalają zaoszczędzić

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk REFORMA 2012 Naprawa pojazdów samochodowych Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk Kwalifikacja M.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Rozdziały:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Zajêcia jednodniowe Czas trwania zawodów 7 godzin (10.00 17.00) Iloœæ uczestników 20-24 osoby Termin do ustalenia Miejsce do ustalenia ZA O ENIA

Zajêcia jednodniowe Czas trwania zawodów 7 godzin (10.00 17.00) Iloœæ uczestników 20-24 osoby Termin do ustalenia Miejsce do ustalenia ZA O ENIA KRÓL NAPÊDÓW SZANOWNI PAÑSTWO Przedstawiamy scenariusz i ofertê na organizacjê imprezy motoryzacyjnej o nazwie KRÓL NAPÊDÓW. Jest to autorski projekt opracowany przez zespó³ Akademii Bezpiecznej Jazdy

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo