Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!"

Transkrypt

1 Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

2 OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u ytkowników pojazdów Scania musimy dobrze poznaæ zasady obowi¹zuj¹ce w firmach transportowych. Tylko wtedy bêdziemy mogli oferowaæ naszym klientom us³ugi spe³niaj¹ce ich potrzeby i oczekiwania. W ostatnim czasie kilka dni spêdzi³em w serwisach, gdzie mog³em uczestniczyæ w obs³udze pojazdów naszych klientów. Dziêki temu mog³em poznaæ atmosferê i warunki panuj¹ce w warsztacie. By³o to dla mnie wa ne doœwiadczenie tym bardziej, e naszym priorytetem na najbli szy rok jest dalszy rozwój i poprawa us³ug serwisowych, a wiêc to, co decyduje o Waszym sukcesie. Niedawno zespó³ polskich pracowników serwisu zaj¹³ 2 miejsce w finale œwiatowego konkursu na najlepszych mechaników Scania, który odbywa³ siê w Stambule. To znakomite potwierdzenie, e mamy w Polsce mechaników o najwy szych kwalifikacjach. w numerze: Str. 3 Aktualnoœci S³upno zaprasza Str. 4-5 Aktualnoœci Jubileusz Scania w Polsce Str. 6-7 Aktualnoœci Sukces zaczyna siê w serwisie Str. 8 Aktualnoœci Miss z Mazur Str. 9 Aktualnoœci Czas na tuning Str Aktualnoœci Wielki fina³ Str Aktualnoœci Super team Str Aktualnoœci Ewolucja Str Aktualnoœci Aktywna Scania Str Aktualnoœci Najwiêkszy wybór Str Aktualnoœci Ostatnia Scania z klasyczn¹ kabin¹ Str. 31 Nasi Klienci W³asna nisza Str. 32 Nasi Klienci Dziesiêcioletni milioner Str. 33 Nasi Klienci Na czas Str. 34 Nasi Klienci Dobre i solidne Str. 35 Nasi Klienci To jest przysz³oœæ Str. 36 Nasi Klienci Dostawa na godzinê Str. 37 Technika Kosztowne hamowanie Czy masz w³aœciwe nastawienie Str Technika Ogumienie w pojazdach ciê arowych Z okazji Nowego Roku 2006 yczê Pañstwu samych sukcesów. Thomas Bertilsson Dyrektor Generalny Scania Polska S.A. W tym wydaniu Magazynu film na CD 10 lat Scania w Polsce Magazyn Scania w Polsce wydawany jest przez Scania Polska S.A., Stara Wieœ gm. Nadarzyn, Al. Katowicka 316, Nadarzyn, tel. (022) , fax (022) , Magazyn dostêpny jest bezp³atnie w sieci sprzeda y Scania Polska S.A. Wszystkich zainteresowanych regularnym otrzymywaniem Magazynu Scania w Polsce prosimy o zg³oszenia listowne do Scania Polska S.A., podaj¹c nastêpuj¹ce dane: imiê i nazwisko, dok³adny adres z kodem pocztowym, nazwê firmy, markê u ytkowanego samochodu ciê arowego. Druk: ELRO-DRUK, Otwock tel.: (022) Scania w Polsce

3 Nowy serwis w Warszawie S³upno zaprasza 9 wrzeœnia br. uroczyœcie rozpocz¹³ dzia³alnoœæ nowy serwis Scania zlokalizowany w S³upnie przy trasie do Bia³egostoku. Dziêki nowej inwestycji Scania Polska kierowcy naszych pojazdów zamierzaj¹cy skorzystaæ z us³ug serwisowych w stolicy maj¹ teraz do dyspozycji dwa warsztaty: w Nadarzynie i S³upnie. Scania, obecna w Polsce od 10 lat, stale rozbudowuje w³asn¹ sieæ obs³ugi pojazdów. Obecnie dzia³a w Polsce 10 dealerów, w tym 6 w³asnych, 4 niezale nych oraz 26 stacji serwisowych zlokalizowanych przy najwa niejszych szlakach komunikacyjnych. Niemal wszystkie to nowoczesne obiekty zbudowane od podstaw lub ca³kowicie zmodernizowane w ci¹gu ostatnich kilku lat. Decyzjê o budowie kolejnego, drugiego ju serwisu w Warszawie koncern Scania podj¹³ w wyniku analizy potrzeb rynku i znacznego wzrostu zapotrzebowania na profesjonaln¹ obs³ugê pojazdów. Mamy œwiadomoœæ, e warunkiem sukcesu naszych klientów jest dostêp do us³ug serwisowych na najwy szym poziomie i mo liwie jak najbli ej naszych klientów tak, by w przypadku koniecznoœci naprawy nie musieli traciæ czasu na dojazd do stacji serwisowych. mówi dyrektor generalny Scania Polska S.A., Thomas Bertilsson. Najnowszy obiekt Scania Polska zlokalizowany jest przy trasie krajowej E 67 z Warszawy w kierunku do Bia³egostoku. Na obszernej dzia³ce znajduj¹ siê: biura i magazyn czêœci zamiennych oraz czêœæ warsztatowa o pow m 2 sk³adaj¹ca siê z 7 stanowisk przejazdowych z kana³em i podnoœnikami kolumnowymi. Docelowo serwis bêdzie wyposa ony w urz¹dzenia firmy JOSAM do napraw powypadkowych, rolki i szarpak firmy MAHA do badania uk³adów hamulcowych i zawieszenia pojazdów, i pojazd serwisowy Scania Assistance. Strze ony i monitorowany parking zapewnia bezpieczeñstwo wszystkim pozostawionym tu pojazdom. W przypadku koniecznoœci d³u szego oczekiwania na us³ugi serwisowe warsztat oferuje kierowcom pokoje goœcinne, pomieszczenia wypoczynkowe, salê telewizyjn¹ i mo liwoœæ korzystania z prysznica. Prac¹ nowej placówki kieruje Wac³aw Golisz, wieloletni pracownik serwisu Scania w Nadarzynie, koordynator zespo³u serwisowego WAW-TEAM, który zdoby³ ostatnio drugie miejsce w œwiatowym finale konkursu Top Team 2005 na mistrzów serwisu. Åke Norrman, przew. Rady Nadzorczej Scania Polska (z lewej) i Zbigniew Piotrowski, burmistrz Radzymina, wspólnie przecinaj¹ wstêgê. Gunnar Rustad, wiceprezes Scania (z prawej) przekazuje plakietkê serwisu Grzegorzowi Syfertowi, dyrektorowi warszawskiego oddzia³u Scania Polska. Scania w Polsce 3

4 We wrzeœniu 2005 z okazji jubileuszu wielu naszych Klientów i Partnerów goœciliœmy w Warszawie na tarasach Pa³acu Belwederskiego. Wœród naszych goœci znaleÿli siê równie wszyscy dotychczasowi dyrektorzy generalni Scania Polska S.A., przedstawiciele kierownictwa koncernu, fabryki autobusów Scania Production S³upsk oraz dziennikarze prasy motoryzacyjnej. Wieczór uœwietni³ wystêp znanej gwiazdy muzyki rozrywkowej. Nie zabrak³o pami¹tkowych upominków dla pracowników, którzy od dziesiêciu lat uczestnicz¹ w rozwoju Scania Polska S.A. oraz jak zwykle przy takich okazjach yczeñ dalszych sukcesów dla naszych klientów. Dziêkujemy za minione dziesiêæ lat. Zrobimy wszystko, by Was nie zawieœæ równie w przysz³oœci. Jubileusz Sca 10 lat Historyczne spotkanie wszystkich dyrektorów Scania Polska. (od lewej) Thomas Bertilsson (obecny), Christoffer Ljungner ( ), Tommy Sjöö ( ) Scania w Polsce nasza droga 1995 Otwarcie biura dystrybutora Scania Polska S.A Scania Kapena S.A. w S³upsku uruchamia produkcjê pojazdów Scania Seria 4. Przyznanie tytu³u Truck of the Year dla Scania Serii Uruchomienie Centralnego Magazynu Czêœci Zamiennych w Kutnie. Utworzenie Scania Finance Polska, oferuj¹cej ró norodne opcje finansowania zakupów pojazdów Scania. Otwarcie Centrum Szkoleniowego w Warszawie, prowadz¹cego wszechstronne szkolenia pracowników serwisu i biur sprzeda y. Scania otrzymuje tytu³u Ciê arówki Roku 1996 przyznany przez czytelników miesiêcznika Trucker. Inauguracja nowej stacji serwisowej w Szczecinie i Olsztynie Uruchomienie 24-godzinnego telefonu serwisu drogowego Scania Assistance. Otwarcie stacji serwisowej w Gdañsku, Pile, Wroc³awiu, Poznaniu, Zamoœciu, Katowicach oraz w Lublinie. Przyznanie certyfikatu ISO 9002 dla fabryki Scania Kapena S.A Inauguracja nowych stacji serwisowych w: Bia³ej Podlaskiej, Zielonej Górze i Czêstochowie. Otwarcie nowej siedziby Scania Polska S.A. w Nadarzynie, gdzie obecnie mieszcz¹ siê: biuro importera Scania Polska S.A., biuro handlowe i serwis warszawskiego oddzia³u Scania, centrum szkoleniowe i Scania Finance Polska. Najstarsi sta em pracownicy Scania Polska: Wojciech Rowiñski, Barbara Palmowska, Tomasz Cwalina 4 Scania w Polsce

5 nia w Polsce 2000 Scania Kapena S.A. otrzymuje certyfikat ISO Wyprodukowanie milionowego pojazdu Scania na œwiecie. Piêciotysiêczna Scania opuszcza fabrykê Scania Kapena w S³upsku. Inauguracja nowej stacji serwisowej w Rzgowie k. odzi Inauguracja nowego serwisu Scania w Rzeszowie Nowa stacja serwisowa w owiczu. Przekszta³cenie fabryki Scania Kapena w S³upsku w centrum produkcji autobusów i zakoñczenie produkcji pojazdów ciê arowych. Zmiana nazwy fabryki na Scania Production S³upsk S.A Inauguracja stacji serwisowej w Nowym S¹czu. Otwarcie nowej siedziby Scania w Gdañsku. Przyznanie tytu³u Coach of the Year 2004 dla autokaru turystycznego Scania Irizar PB. Jan Von Oelreich (z lewej) i Åke Norrman - by³y i obecny przew. Rady Nadzorczej Scania Polska 2004 Œwiatowa i polska premiera nowych pojazdów Scania Serii R. Rusza Klub Milionerów Scania zrzeszaj¹cy w³aœcicieli pojazdów Scania, które przejecha³y ponad milion kilometrów. Inauguracja nowego serwisu Scania w Krakowie i Opolu. Zakoñczenie rozbudowy serwisów w Szczecinie, Wroc³awiu i we W³oc³awku. Scania Serii R otrzymuje tytu³ Truck of the Year Inauguracja biura handlowego i serwisu w Tarnowie Podgórnym k. Poznania. Zakoñczenie rozbudowy serwisu w Katowicach. Rozpoczêcie dzia³alnoœci Scania Polska S.A. Oddzia³ Kraków. Rusza Szko³a Jazdy Scania, specjalny program szkoleñ dla zawodowych kierowców pragn¹cych podnosiæ swoje umiejêtnoœci bezpiecznej i oszczêdnej jazdy. Ponad 1000 pojazdów Scania Serii R sprzedanych w Polsce (czerwiec). Inauguracja nowej, drugiej w Warszawie, stacji serwisowej w S³upnie k. Radzymina. Na scenie Ewa Bem i Dorota Miœkiewicz Po 10 latach w Polsce Scania to: blisko 18% udzia³u w rynku pojazdów ciê arowych powy ej 16 ton, 26 serwisów w ca³ej Polsce, 10 dealerów. Scania w Polsce 5

6 Thomas Bertilsson, Dyrektor Generalny Scania Polska S.A. Sukces zaczyna siê w serwisie Naszym podstawowym obowi¹zkiem wobec klientów jest zapewnienie obs³ugi serwisowej na najwy szym poziomie. Aby to osi¹gn¹æ, rozbudowujemy sieæ stacji serwisowych, prowadzimy nieustanne szkolenie pracowników, gwarantujemy dostêp do czêœci i podzespo³ów. Zaczynamy od diagnostyki Lars Värnlund, Thomas Bertilsson i Artur Szafran dyrektor Scania Polska Poznañ 6 Scania w Polsce

7 Robocze spotkania Lars Värnlund, dyrektor finansowy Scania Polska S.A. Dziœ warunkiem sukcesu na konkurencyjnym rynku jest równie perfekcyjne poznanie zasad rz¹dz¹cych biznesem transportowym i sta³y kontakt z klientami. Tylko wówczas bêdziemy w stanie dostosowaæ nasz¹ ofertê do potrzeb u ytkowników pojazdów Scania, a jednoczeœnie bezzw³ocznie reagowaæ na zmieniaj¹ce siê warunki zewnêtrzne. Bezpoœredni kontakt z kierowcami, w³aœcicielami firm transportowych i pracownikami serwisów pozwala przedstawicielom kierownictwa zarówno w Polsce jak i biur dystrybutorów Scania na ca³ym œwiecie na bie ¹ce dostosowywanie oferty us³ug, a tym samym wp³ywa na poprawê konkurencyjnoœci u ytkowników naszych pojazdów. Nie mamy w¹tpliwoœci, e pozycja Scania na rynku zale y od tego, czy nasi klienci osi¹gn¹ sukces. Przedstawiciele kierownictwa Scania Polska, dyrektorzy oddzia³ów oraz w³aœciciele autoryzowanych stacji serwisowych poznaj¹ z bliska pracê warsztatów, uczestnicz¹c wraz z doœwiadczonymi pracownikami serwisów w procesie bie ¹cej obs³ugi pojazdów. Zdobyte w ten sposób doœwiadczenia z pewnoœci¹ zaowocuj¹ jeszcze lepszym dostosowaniem naszej oferty do oczekiwañ Klientów. Do zobaczenia w warsztacie. Scania w Polsce 7

8 Pomorska Miss Scania 2005 Miss z Mazur W po³owie wrzeœnia w Kowalach pod Gdañskiem odby³a siê czwarta edycja konkursu Pomorska Miss Scania. Choæ przyby³o mniej aut ni rok temu, to atrakcji nie brakowa³o. Najwiêksze jednak emocje wœród samych przewoÿników i kierowców wzbudza oczywiœcie sam konkurs. W Kowalach pojawili laureaci ubieg³orocznej edycji, ale te w³aœciciele nieznanych do tej pory Scanek. Szczêœliwy zwyciêzca Kiepska pogoda w dniu poprzedzaj¹cym imprezê oraz niezbyt ciekawa sytuacja w transporcie polskim spowodowa³a, e plac serwisowy zape³ni³ siê tylko 22 Scaniami, choæ do konkursu zg³osi³o siê wiêcej osób. Dopisa³a za to publicznoœæ. Organizator imprezy, Leszek Piórkowski szacuje, e na imprezie pojawi³o siê oko³o trzystu osób, a wiêc tyle samo co rok temu. Pomorska Miss Scania to nie tylko rywalizacja o puchar oraz listwê na dodatkowe reflektory ufundowan¹ przez firmê Trux, to tak e konkursy i zabawy dla ca³ych rodzin. Najm³odsi jak zwykle próbowali swych si³ w konkursach plastycznych oraz na zje d alniach, dla trochê starszych przeznaczono tor, na którym mo na by³o pojeÿdziæ elektrycznymi Jeepami. Doroœli próbowali si³ w popularnym baloniku oraz przeci¹ganiu ciê arówki. Nowy pojazd pomocy technicznej zbudowany na podwoziu serii 4 pokaza³a firma Truck Service Olsztyn, serwis Scania. Kolejne ciekawe auto przyjecha³o a z Korsz w województwie warmiñsko-mazurskim Scania serii 3 z kabin¹ T i potê nym kangurem w australijskim stylu. Now¹ Scaniê pokaza³a firma FTH Niemaszyk. Obok popularnego Shreka zaparkowa³a œwie o pomalowana na czerwono trójka z motywami fantasy. Tytu³ Weterana Szos przyznany zosta³ Scanii serii 1 z 1980 roku z firmy P. T. Trans Expres, najlepiej utrzyman¹ Scani¹ serii 2 by³ pojazd pomocy drogowej z firmy Holservice. Wœród pojazdów serii 3 wygra³a Scania z firmy Siewiera Transport, w serii 4 auto z Truck Service Olsztyn, a z serii R Us³ugi Transportowo- Ciê arowe. Miss Publicznoœci zosta³a ubieg³oroczna Miss Scania z firmy Mazur Transport z I³awy. Natomiast tytu³ Miss Scania, ku ogromnemu zaskoczeniu w³aœciciela, zdoby- ³a Scania serii 3 z firmy Siewiera Transport. Po rozdaniu nagród emocje nie opad³y. Na scenê wkroczy³a grupa Don Wasyl, a ciê arówki uczestnicz¹ce w konkursie uda³y siê na eskortowan¹ przez policjê paradê ulicami Gdañska, co by³o du ym prze yciem dla kierowców. Pawe³ Tobolski (tekst), Wojciech Wieczorek, Maciej Stefañski (zdjêcia) Pomorska Miss Scania Scania w Polsce

9 "Master Truck" w Opolu najlepsze nag³oœnienie w pojeÿdzie (nagroda prezesa Radia Opole). Reprezentuj¹ca województwo wielkopolskie Scania w barwach Transportu Bródka, serca i g³osy jurorów zdoby³a stonowanymi i gustownymi, bordowo srebrnymi barwami lakieru oraz równie ³adnie wykoñczonym wnêtrzem, zajmuj¹c drugie miejsce w najwa niejszej kategorii Zlotu Master Truck. Nagrody specjalne redakcji Polskiego Trakera, patrona medialnego zlotu, otrzyma³y: wspomniana wczeœniej Scania Longline oraz Scania Pomoc Drogowa z firmy Truck Service Olsztyn. Czas na tuning Na organizowany w lipcu br. przez redakcjê programu "Na Osi" (TVN 7) I Miêdzynarodowy Zlot Ciê arowych Pojazdów Tuningowanych w Opolu przyby³o blisko 50 pojazdów z Polski i z zagranicy. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ z nich stanowi³y pojazdy Scania, która jest jedn¹ z najczêœciej tuningowanych marek w motoryzacji ciê kiej. Inna Scania ciesz¹ca siê olbrzymi¹ popularnoœci¹ na zlocie to Scania Longline. Ten niezwykle rzadki u nas model, je d ¹cy w barwach firmy Ricö, przyjecha³ do Opola z Niemiec. Nie nagrodzone, ale równie podziwiane by³y pozosta³e pojazdy floty Migrexu. Szczególnym zainteresowaniem cieszy³ siê model w kolorze jasnozielonego metaliku. Na zlocie nie zabrak³o równie Scanii z Pomorza z wymalowanym na karoserii motywem z filmu o Shreku, która zajê³a jedno z g³ównych miejsc w ubieg³orocznym konkursie Pomorska Miss Scania. Zlotowi towarzyszy³a wystawa modeli samochodów ciê arowych. I tutaj nie mog³o zabrakn¹æ Scanii. Scania 8x4 wykonana przez Przemys³awa GwiŸdziela z Kamienia Krajewskiego zajê³a trzecie miejsce w kategorii Master Mini Truck. Najwiêkszy podziw, zas³u enie, wzbudza³a Scania rodem z W³och. Jej w³aœciciel, Tiziano Zampieri nikomu nie pozwoli³ przekroczyæ ostatniego schodka swojego pojazdu, gdy sam porusza siê w nim wy³¹cznie w skarpetkach. Piêkne, wy³o one bia³¹, rêcznie szyt¹ skór¹, wnêtrze doskonale wspó³gra z zewnêtrznym wygl¹dem pojazdu, równie dopieszczonym w ka dym calu. Ponadto pod kabin¹ pomrukuje podrasowany, 800-konny widlasty silnik Scania V8. Polskie Scanie w niczym nie ustêpowa³y swoim zachodnim s¹siadom, czego œwietnym przyk³adem jest Scania T z firmy Migrex, która w ubieg³ym roku, jako pierwszy pojazd z Polski, wziê³a udzia³ w presti owym, szwedzkim zlocie Nordic Trophy. Pomalowana w indiañskie motywy z Dzikiego Zachodu, w Szwecji zdoby³a 9 miejsce wœród 200 startuj¹cych pojazdów. Na pierwszym polskim zlocie Master Truck zosta³a doceniona przez publicznoœæ i zajê³a pierwsze miejsce w tej kategorii, a tak e 2 miejsce w kategorii Naj³adniejsze wnêtrze. Pierwsze przyznano Tiziano Zampieri, który w sumie trzykrotnie wychodzi³ na scenê. Trzecie wyró nienie by³o za Scania w Polsce 9

10 Wielki fina³ Zmagania zakoñczone. Wiemy ju, kto jest najlepszym m³odym kierowc¹ ciê arówki w Europie. To Laurens D'Huyvetter, 28-letni Belg, zdoby³ pierwsz¹ nagrodê, nowy ci¹gnik siod³owy Scania Serii R, w finale europejskiego konkursu Young European Truck Driver 2005, który odby³ siê wrzeœnia w Södertälje w Szwecji. Wziê³o w nim udzia³ 27 regionalnych finalistów z ca³ej Europy, a ich zmaganiom kibicowa³o blisko widzów. Tym razem Laurens D'Huyvetter pokona³ Michele'a Sandri z W³och, zwyciêzcê poprzedniej edycji konkursu, który teraz zaj¹³ trzecie miejsce (w 2003 roku Laurens by³ na drugiej pozycji). Drugie miejsce zaj¹³ Milan Jakubek ze S³owacji. Reprezentant Polski, 31-letni Marek Szerenos z Kleosina k. Bia³egostoku, uplasowa³ siê na 16 miejscu w ogólnej klasyfikacji. Medaliœci konkursu: 1. Laurens D'Huyvetter, NV Vervoer Ter Vichten, Belgia 2. Milan Jakúbek, JMD špedicía, S³owacja 3. Michele Sandri, Andreatta, Materiali Inerti, W³ochy 10 Scania w Polsce

11 Young European Truck Driver 2005 W konkursie Young European Truck Driver 2005 wziê³o udzia³ ponad kierowców w wieku do 35 lat ze wszystkich krajów UE oraz Norwegii, Szwajcarii i Turcji. Eliminacje konkursowe obejmowa³y precyzyjn¹ jazdê na placu manewrowym, jazdê na oszczêdnoœæ paliwa na wyznaczonej trasie oraz test teoretyczny dot. zagadnieñ bezpiecznej i oszczêdnej jazdy i eksploatacji pojazdu. Zasady konkursu zosta³y przygotowane w oparciu o now¹ dyrektywê Komisji Europejskiej odnoœnie szkoleñ kierowców ciê arówek i autobusów. Konkurs odby³ siê przy wsparciu Komisji Europejskiej i Miêdzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) i by³ sponsorowany przez firmy Michelin i Shell. Scania w Polsce 11

12 Super team Mechanicy z Polski nale ¹ do œwiatowej elity. Podczas fina³u corocznego konkursu Top Team pracownicy serwisu warszawskiego oddzia³u Scania Polska udowodnili, e ich wiedza i umiejêtnoœci s¹ na najwy szym poziomie. Zespó³ naszych mechaników zaj¹³ 2 miejsce wœród pracowników reprezentuj¹cych warsztaty Scania z ca³ego œwiata. Ich miêdzynarodowy sukces przek³ada siê na jakoœæ obs³ugi u ytkowników pojazdów Scania w Polsce i stanowi dodatkowe potwierdzenie ich znakomitego przygotowania i profesjonalizmu. Ten sukces to dodatkowa gwarancja dla w³aœcicieli pojazdów Scania. Wdniach paÿdziernika br. w Stambule odby³ siê fina³ Miêdzynarodowego Konkursu Scania Top Team Polski zespó³ WAW-TEAM z Nadarzyna zaj¹³ w nim drugie miejsce! Konkurs przeznaczony jest dla pracowników warsztatów. Jego celem jest potwierdzenie poziomu wiedzy uzyskanej w procesie szkoleniowym. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: krajowy oraz miêdzynarodowy. W etapie krajowym uczestnicy, w zespo³ach 5-osobowych, rozwi¹zuj¹ zestawy pytañ kwalifikacyjnych (2 testy po 50 pytañ), najlepszych 6 zespo³ów kwalifikuje siê do fina³u krajowego. Fina³ krajowy odbywa siê w siedzibie Scania Polska w Nadarzynie i obejmuje 5 stanowisk praktycznych oraz jedno stanowisko z testem teoretycznym. Autorami pytañ oraz zadañ praktycznych s¹ instruktorzy Dzia³u Szkoleñ oraz specjaliœci z Dzia³u Wsparcia Technicznego. 12 Scania w Polsce

13 Scania Top Team Zwyciêski zespó³ fina³u krajowego kwalifikuje siê do fina³u miêdzynarodowego. W tym roku odby³ siê on w dwóch etapach: pó³fina³y w Kopenhadze i Budapeszcie oraz fina³ w Stambule. W ca³ym konkursie na poziomie miêdzynarodowym wziê³o udzia³ 21 najlepszych zespo³ów z ca³ego œwiata. Zespó³ WAW-TEAM z Nadarzyna zaj¹³ 2 miejsce w klasyfikacji koñcowej ca³oœci konkursu. Sk³ad zespo³u: 1. Wac³aw Golisz, 2. Artur Wojtowicz, 3. Piotr Kucharczyk, 4. Grzegorz Zieniuk, 5. Piotr Rejnowicz, 6. Bart³omiej Filipowicz. Klasyfikacja koñcowa wygl¹da³a nastêpuj¹co: 1. Szwecja, 2. Polska, 3. Australia, 4. otwa, 5. Norwegia, 6. W³ochy, 7. Wêgry, 8. Irlandia, 9. Czechy, 10. Hiszpania. Du y sukces zespo³u z Nadarzyna œwiadczy o najwy szym profesjonalizmie jego cz³onków, reprezentuj¹cych œwiatowy poziom przygotowania serwisowego. Konkurencja by³a bardzo silna. Faworytami fina³u by³y zespo³y z Australii i Hiszpanii, które zwyciê y³y w pó³fina³ach, ale zespó³ z Polski pokaza³, e jest od nich lepiej przygotowany. Gratulujemy uczestnikom znakomitego wyniku na miêdzynarodowej arenie. Piotr Kucharczyk, cz³onek nagrodzonego zespo³u WAW-TEAM z Nadarzyna: Pracujê w serwisie Scania w Nadarzynie od 1999 roku, ale przygodê ze Scania zaczyna³em w serwisie ówczesnego dealera Scania, Scantruck na ul. Przedpole ju w 1996 roku. Na co dzieñ zajmujê siê diagnostyk¹ komputerow¹ i naprawami g³ównymi. Najwiêcej pracy mamy z uk³adami paliwowymi poniewa, niestety, jakoœæ paliwa na wielu stacjach ci¹gle pozostawia wiele do yczenia. Moim zdaniem, to praktyka i szkolenia s¹ podstawowym warunkiem sukcesu. W naszym serwisie bardzo dbamy o kieszeñ klientów. Na ich yczenie staramy siê naprawiaæ uszkodzone podzespo³y i jeœli tylko jest to mo liwe, nie wymieniamy na nowe, tak jak najczêœciej to siê robi w bogatszych krajach. Taka filozofia zmusza nas do ci¹g³ego myœlenia, a przy okazji coraz lepiej poznajemy i analizujemy dzia³anie skomplikowanych uk³adów. Potem to ju tylko umiejêtnoœæ wykorzystania zdobytej wiedzy. Scania w Polsce 13

14

15

16 Ewolucja Od wprowadzenia na rynek pojazdów Scania Seria R minê³o pó³tora roku. Klienci, w³aœciciele firm transportowych i kierowcy zd¹ yli poznaæ ofertê, wymieniæ opinie, skonfrontowaæ zobowi¹zania in ynierów Scania z dostarczonym na rynek produktem. Na naszych drogach porusza siê coraz wiêcej pojazdów Serii R. Zdaniem wielu u ytkowników naszych pojazdów, w codziennej konfrontacji z warunkami w jakich funkcjonuje wspó³czesny transport, Scania odnios³a sukces. Ale praca in ynierów nie koñczy siê z chwil¹ wprowadzenia na rynek nowego pojazdu. Utrzymanie przewagi konkurencyjnej, co w przypadku Scania oznacza zachowanie najwy szej jakoœci, bezawaryjnoœæ i oszczêdn¹ eksploatacjê wymaga nieustannego prowadzenie prac badawczych i konstrukcyjnych. Wielokrotnie podkreœlaliœmy, e Scania poprzez ewolucjê, a nie rewolucjê jest w stanie dostarczyæ u ytkownikom pojazdy wyj¹tkowej jakoœci, dostosowane do ich potrzeb, trwa³e i oszczêdne. Teraz Scania oferuje now¹, szerok¹ gamê silników do pojazdów ciê arowych, obejmuj¹c¹ 21 wersji silników Euro 3, Euro 4 i Euro 5, które w po³¹czeniu z nowymi skrzyniami biegów mog¹ zaspokoiæ wszelkie wymagania transportowe naszych klientów. 16 Scania w Polsce

17 Nowe silniki i skrzynie biegów Scania Silniki Euro 3 pozostan¹ najlepszym rozwi¹zaniem na wielu rynkach co najmniej do roku Norma Euro 4 zacznie obowi¹zywaæ w Europie Zachodniej od 1 paÿdziernika Mimo, i norma Euro 5 wejdzie dopiero w paÿdzierniku 2009 r., ju teraz zainteresowanie silnikami spe³niaj¹cymi tê normê jest du e ze wzglêdu na korzystne ulgi w op³atach drogowych i podatkach obowi¹zuj¹ce w niektórych krajach. Zestopniowanie mocy od 230 KM do 620 KM oraz elastycznoœæ oferty skrzyñ biegów i przek³adni g³ównych umo liwiaj¹ uzyskanie idealnej specyfikacji uk³adu napêdowego do ka dego rodzaju zastosowañ, niezale nie od poziomu emisji spalin. NOWE SILNIKI V8 O MOCY OD 500 DO 620 KM Flagow¹ jednostk¹ nowej gamy silników Scania jest silnik V8 najmocniejszy silnik na rynku oferuj¹cy unikalne po³¹czenie potê nej mocy i wysokiego momentu obrotowego. Wytwarza on moc nie mniejsz¹ ni 620 KM z momentem obrotowym 3000 Nm. Wysoki moment obrotowy jest dostêpny w szerokim i u ytecznym zakresie obrotów, co zapewnia nadzwyczajne w³asnoœci jezdne i œwietn¹ zdolnoœæ pokonywania wzniesieñ. Zarówno silnik Euro 3 o mocy 580 KM oraz silnik Euro 4 o mocy 560 KM produkuj¹ moment obrotowy rzêdu 2700 Nm, dziêki czemu decyzja o wyborze opiera siê wy³¹cznie na poziomie emisji spalin, a nie osi¹gów. Silnik o mocy 500 KM wytwarza moment obrotowy rzêdu 2400 Nm w wersji Euro 3 i Euro 4 lub rzêdu 2500 Nm w wersji Euro 5. Wszystkie silniki V8 s¹ wyposa one w uk³ad wtrysku paliwa Scania PDE. Spe³nienie wymogów normy Euro 4 i Euro 5 gwarantuje uk³ad Scania SCR. Silniki Scania V8 mog¹ byæ ³¹czone ze wszystkimi wersjami kabin Scania R, w³¹cznie z kabin¹ dzienn¹. SCANIA SCR MAKSYMALNA MOC I WYDAJNOŒÆ CH ODZENIA Do zagwarantowania osi¹gów i wydajnoœci ch³odzenia w silnikach V8 o du ej mocy Scania wykorzystuje technikê selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Dzia³anie SCR jest uzale nione od dostarczenia roztworu mocznika do uk³adu wydechowego. W porównaniu z silnikami Scania V8 Euro 3 to rozwi¹zanie pozwala uzyskaæ oszczêdnoœci w spalaniu paliwa. Jednak do tego nale y dodaæ koszt i nak³ady zwi¹zane z obs³ug¹ roztworu mocznika. W przypadku Euro 4 ca³kowity koszt eksploatacji silników z uk³adem SCR oraz EGR (recyrkulacja spalin) jest porównywalny. Scania SCR umo liwia pobór wiêkszej mocy z potê - nych silników V8 bez ryzyka strat mocy przy bardzo du ym obci¹ eniu silnika, poniewa silnik SCR ma mniejsze wymagania pod wzglêdem ch³odzenia. 9-litrowe Euro KM (169 kw) 1050 Nm 270 KM (198 kw) 1250 Nm 310 KM (228 kw) 1550 Nm Euro KM (169 kw) 1050 Nm, Scania EGR 270 KM (198 kw) 1250 Nm, Scania EGR 310 KM (228 kw) 1550 Nm, Scania EGR Euro KM (198 kw) 1250 Nm, Scania EGR [do autobusów miejskich] 11-litrowe Euro KM (250 kw) 1600 Nm 380 KM (280 kw) 1800 Nm 12-litrowe Euro KM (309 kw) 2100 Nm 470 KM (345 kw) 2200 Nm, turbocompound Euro KM (250 kw) 1700 Nm, Scania EGR 380 KM (280 kw) 1900 Nm, Scania EGR 420 KM (309 kw) 2100 Nm, turbocompound, Scania EGR 470 KM (345 kw) 2200 Nm, turbocompound, Scania EGR Euro KM (309 kw) 2100 Nm, Scania SCR 16-litrowe Euro KM (368 kw) 2400 Nm V8 580 KM (426 kw) 2700 Nm Euro KM (368 kw) 2400 Nm, Scania SCR 560 KM (412 kw) 2700 Nm, Scania SCR 620 KM (456 kw) 3000 Nm, Scania SCR Euro KM (368 kw) 2500 Nm, Scania SCR Scania w Polsce 17

18 SCANIA EGR: WYSTARCZY TYLKO ZATANKOWAÆ Scania wykorzystuje technikê recyrkulacji spalin (EGR) do redukcji ich emisji do poziomu Euro 4 we wszystkich silnikach rzêdowych. Te silniki potrzebuj¹ jedynie oleju napêdowego nie wymagaj¹ stosowania adnych dodatków ani dodatkowej konserwacji. Technika EGR jest wygodna i ekologiczna, dlatego jest preferowanym przez Scaniê rozwi¹zaniem dla przysz³ych norm emisji spalin. W³asny uk³ad Scania EGR dla silników Euro 4 pozwala zachowaæ charakterystykê sprawnoœci silników Euro 3 przy jednoczesnej redukcji emisji tlenków azotu o 30%, a cz¹stek sta³ych o 80%. Scania EGR zapewnia maksymaln¹ wygodê dla kierowcy i operatora wymagania w zakresie przegl¹dów i obs³ugi s¹ takie same jak w przypadku silników Scania Euro 3. Przed wejœciem w ycie normy Euro 5 (paÿdziernik 2009 r.) wszystkie silniki bêd¹ wyposa one w uk³ad Scania EGR, w³¹cznie z silnikami V8. Nowe silniki bêd¹ te wyposa one w Scania XPI, nowy uk³ad wtrysku paliwa oparty na rozwi¹zaniu common-rail. Podczas targów European Road Transport Show w Amsterdamie na stoisku Scania odby³a siê prezentacja nowych silników i skrzyñ biegów. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych cieszy³a siê Scania R620. Nowe, l ejsze i mocnie Po 15 latach sukcesów ca³a gama skrzyñ biegów Scania zostanie wymieniona w przeci¹gu roku Nowe skrzynie s¹ integraln¹ czêœci¹ zoptymalizowanych uk³adów napêdowych Scania. Liczne usprawnienia i udoskonalenia oraz nowe opcje wp³ywaj¹ na dodatkowe podwy szenie efektywnoœci i niezawodnoœci dzia³ania. Nowe skrzynie biegów s¹ ca³kowicie zintegrowane z uk³adem Scania Opticruise oraz Scania Retarder. Nowa konstrukcja tunelowa jest bardziej wytrzyma³a i sztywniejsza ni dotychczasowa konstrukcja kad³ubowa. Mimo zdolnoœci do przenoszenia wiêkszego momentu obrotowego, przystosowanego do wy szych poziomów mocy nowych silników, uzyskano znaczne oszczêdnoœci na ciê arze. Nowa skrzynia biegów z nadbiegiem spe³nia dwa zadania: umo liwia jazdê pojazdów budowlanych po drodze z du ymi prêdkoœciami przy zachowaniu niskich obrotów silnika i jest przystosowana do przenoszenia potê nego momentu obrotowego wytwarzanego przez nasz najmocniejszy silnik V8. Odporniejsza konstrukcja i zintegrowane urz¹dzenia dodatkowe przyczyniaj¹ siê do poprawy niezawodnoœci dzia³ania. Czas przegl¹dów i obs³ugi zosta³ skrócony o 15%, a czêstotliwoœæ wymiany oleju wyd³u ono blisko o po³owê, natomiast liczba zastosowanych czêœci i zespo³ów zosta³a ograniczona o 10%. Nowy Retarder Scania jest w pe³ni zintegrowany ze skrzyni¹ biegów. Ch³odnica oleju i akumulator zosta³y przeniesione z ramy podwozia do tylnej czêœci retardera, co stworzy³o dodatkow¹ przestrzeñ w podwoziu i u³atwi³o jego zabudowê. Ulepszenia dotycz¹ce Scania Opticruise obejmuj¹ nowe oprogramowanie oraz ³atwiejsz¹ diagnostykê. W mechanizmie zmiany biegów wykorzystano bezstykowe czujniki pozycyjne, zapewniaj¹ce wiêksz¹ precyzjê i niezawodnoœæ. 18 Scania w Polsce

19 Nowe silniki i skrzynie biegów Scania jsze, modu³owe skrzynie biegów Euro 3 Euro 4 Euro 5 Dostêpne kabiny i uk³ady napêdowe Scania P230 R230 P230 R230 9 l 11 l 12 l 16 l P270 R270 P270 R biegowa G670 P310 R310 P310 R310 P340 R340 P340 R340 P380 R380 P380 R380 P420 R420 P420 R420 R420 R470 R500 R580 R470 R500 R500 R560 R biegowa GR875 Scania Opticruise Scania Retarder 12- biegowa GRS biegowa GR905 (bez opcji Opticruise) biegowa GRS biegowa z nadbiegiem GRSO905 Scania w Polsce 19

20 AKTUALNO CI Scania podjê³a decyzjê o wspieraniu wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) w jej staraniach o poprawê bezpieczeñstwa na drogach ca³ego wiata. Inn¹ inicjatyw¹ firmy jest zaoferowanie w krajach UE uzupe³niaj¹cych szkoleñ dla kierowców autobusów (obowi¹zkowe od 2008 roku) i samochodów ciê arowych (obowi¹zkowe od 2009 roku). Informacjê o zaanga owaniu Scania og³osi³ 5 pa dziernika Leif Östling, prezes Scania, na brukselskiej konferencji po wiêconej problemom transportu. Aktywna Scania W konferencji, która zebra³a reprezentantów wielu wp³ywowych grup parlamentarzystów i wysokich urzêdników UE, badaczy oraz innych ekspertów, przedstawicieli przemys³u motoryzacyjnego i transportowego oraz mediów, wzi¹³ udzia³ Komisarz ds. Transportu Unii Europejskiej, Jacques Barrot. Barrot pogratulowa³ firmie Scania za to, e dziêki niej konferencja organizowana po raz czwarty od 1999r. sta³a siê ju w Brukseli prawdziw¹ instytucj¹. Zdaniem Komisarza, zapewnienie bezpieczeñstwa na drogach i osi¹gniêcie zamierzonego celu zmniejszenia do roku 2010 liczby ofiar miertelnych na drogach Unii o po³owê w porównaniu z rokiem 2001 wymaga sta³ego zaanga owania i wyrazi³ nadziejê, e takie pozytywne inicjatywy jak program Scania Young European Truck Driver bêd¹ kontynuowane. Tegoroczny zwyciêzca konkursu Young European Truck Driver Etienne Krug, WHO, prezentuje dobrze widoczne, czerwone pasy bezpieczeñstwa Wypadki drogowe uwa ane s¹ za jeden z najwiêkszych problemów zdrowotnych na wiecie. Ka dego roku w ich wyniku umiera 1,2 miliona osób, a dalszych 50 milionów cierpi z powodu obra eñ lub kalectwa do koñca ycia. Wed³ug statystyk wypadki stanowi¹ drug¹ najczêstsz¹ przyczynê zgonu w grupie osób w wieku od 5 do 29 lat, a w grupie od 30 do 44 lat trzeci¹. Kluczem do skutecznego zapobiegania wypadkom drogowym jest zaanga owanie wszystkich organizacji, prywatnych i publicznych w poprawê 20 Scania w Polsce bezpieczeñstwa na drogach. Jako wiod¹cy producent samochodów ciê arowych Scania traktuje starania o zmniejszenie liczby tych zdarzeñ jako bardzo wa ny element odpowiedzialno ci spo³ecznej firmy. Najwa niejsze jej dzia³ania to: tworzenie bezpieczniejszych pojazdów, poprawa infrastruktury oraz systemu szkolenia kierowców. Dziêki dwuletniemu partnerstwu ze Scania, WHO uzyska wielostronne wsparcie ekspertów firmy w dziedzinie bezpieczeñstwa na drodze oraz tworzenia ciê kich pojazdów, a tak e

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9

Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9 ISSN 1642-2023 Foto Maciej Dutkiewicz NR 03 (192) przekaznik@gazeta.pl ROK WYD. XXI Cena 2,80 z³ (w tym 8%VAT) MARZEC 2014 Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9 Za dzia³anie

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Prognoza wzrostu. cover. w polskiej farmacji i medycynie. 24 grudzień styczeń 10/2004

Prognoza wzrostu. cover. w polskiej farmacji i medycynie. 24 grudzień styczeń 10/2004 cover w polskiej farmacji i medycynie Prognoza wzrostu Przedstawiamy listę 20 najbogatszych Polaków działających na rynku farmaceutyczno-medycznym. Swój sukces okupili ciężką pracą, wykazali się także

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 25 października 2013 Nr 15 (53) Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben Rozmowa z Dorotą Raben, prezesem Zarządu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia twój szef?

Ile zarabia twój szef? Biuletyn œrodowisk pracowniczych #11 /luty 2007/ W numerze Ile zarabia twój szef? Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo