Doświadczenia zagraniczne w promowaniu zrównowaŝonych systemów transportu w kontekście Warszawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doświadczenia zagraniczne w promowaniu zrównowaŝonych systemów transportu w kontekście Warszawy"

Transkrypt

1 OPEN DAYS 2010 Konferencja w Warszawie Doświadczenia zagraniczne w promowaniu zrównowaŝonych systemów transportu w kontekście Warszawy Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. Ochrony Klimatu Urząd m. st. Warszawy Warszawa, 20 września 2010 r.

2 ZRÓWNOWAśENIE SYSTEMU ZrównowaŜenie (sustainability) jako róŝne sposoby podejścia do uŝytkowania kapitału naturalnego. Weak sustainability: stałość sumy kapitałów naturalnego i ludzkiego/ wytworzonego przez człowieka. Strong i very strong sustainability: idee zachowania równowagi przy substytucji kapitału naturalnego przez wytworzony przez człowieka, albo nawet zachowania stałości kapitału krytycznego.

3 ZRÓWNOWAśENIE SYSTEMU Wiele miast z krajów bogatszych wprowadza bądź testuje napędy alternatywne, redukujące zuŝycie paliw kopalnych i emisje gazów cieplarnianych (napędy elektryczne, hybrydowe, ogniwa paliwowe). Kraje rozwijające się planują rozwój systemów transportu uwzględniając zarówno dobre, jak i złe doświadczenia państw rozwiniętych. NiezaleŜnie od formy i zakresu, promowanie ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego, z uwagi na jego niŝsze zuŝycie paliwa i emisje CO2 w przeliczeniu na pasaŝera oraz mniejszy wkład w powstawanie korków jest sprawą oczywistą.

4 DAR ES SALAAM W TANZANII, AFRYKA PROBLEM ZRÓWNOWAśENIA PODSTAWOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH Dar Es Salaam cechują warunki krańcowo róŝne od bogatych metropolii Azji czy Europy: na obszarze aŝ 18 tys. km² (36 razy tyle co Warszawa) Ŝyje 3,5-4 mln ludzi, których liczba zwiększa się o ok. 100 tys. rocznie

5 DAR ES SALAAM W TANZANII, AFRYKA PROBLEM ZRÓWNOWAśENIA PODSTAWOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH tylko 77,8 tys. samochodów osobowych (wg szacunków 1,5 mln do 2015) rzadka sieć dróg publicznych, w większości nieutwardzonych władze niezdolne są dofinansowywać deficytowego transportu publicznego tę lukę próbują zapełnić prywatne busy, które działają praktycznie bez kontroli; nie mają nawet wyznaczonych stałych tras

6 DAR ES SALAAM W TANZANII, AFRYKA PROBLEM ZRÓWNOWAśENIA PODSTAWOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH Transportation Master Plan, który zakłada m.in.: wprowadzenie granic wzrostu przestrzennego miasta rozwój infrastruktury drogowej tylko w tych granicach, co ma zniechęcić do osiedlania się poza nimi uruchomienie sieci szybkiego autobusu BRT, kierowanej przez operatora zewnętrznego budowę 167 km dróg za 110 mln USD (równieŝ dzięki finansowaniu z zewnątrz) koordynację dalszych działań między interesariuszami: władzami, firmami, mieszkańcami Dzięki podobnym działaniom system transportowy w Dar Es Salaam ma być zdolny do obsłuŝenia 6 mln swoich mieszkańców, które przewiduje prognoza na rok 2030.

7 MIASTO MEKSYK, AMERYKA PŁN. PROBLEMY Z TAKSÓWKAMI Miasto Meksyk jest jedną z największych metropolii świata: aglomeracja liczy ok. 20 milionów mieszkańców. Transport powoduje bardzo duŝe zanieczyszczenie powietrza Władze miasta-stanu Meksyk regulują funkcjonowanie 32 tys. busów prywatnych, 130 tys. taksówek i 3,9 mln samochodów osobowych, koordynują działanie instytucji odpowiedzialnych za: metro, szybki autobus BRT, Electric Transport System (tj. tramwaje i SKM) oraz publiczny transport autobusowy.

8 MIASTO MEKSYK, AMERYKA PŁN. PROBLEMY Z TAKSÓWKAMI Taksówki obsługują 1,3 mln przewozów dziennie spośród 22 mln dokonywanych w mieście. W 2007 r. działało 130 tys. taksówek, z czego aŝ 22 tys. nielegalnie: spośród 108 tys. legalnych 75% miało problemy z dotrzymaniem warunków koncesji! 14 funkcjonujących kolorów taksówek dezorientowało potencjalnych klientów. Większość taksówek miało ponad 10 lat, co pogarszało bezpieczeństwo jazdy i wpływ na środowisko. Taksówki często jeździły przez dłuŝszy czas bez pasaŝerów, co prowadziło do spalania paliwa na darmo.

9 MIASTO MEKSYK, AMERYKA PŁN. PROBLEMY Z TAKSÓWKAMI W celu opanowania sytuacji wprowadzono plan zakładający: obowiązek rejestracji koncesjonowanych taksówkarzy przez Internet wsparcie finansowe dla kupujących nowe taksówki w zamian za oddanie starych aut na złom porozumienia z producentami na masowe zakupy nowych wozów dla zapewnienia konkurencyjnych cen wprowadzenie jednolitego koloru taksówek wyznaczenie 2600 nowych postojów taksówek w celu lepszej organizacji ich ruchu Dzięki konsekwentnym i skoordynowanym działaniom udało się doprowadzić do tego, Ŝe: ujednolicono sytuację prawną i kolor wszystkich taksówek taksówek starszych niŝ 10 lat wymieniono na nowe pojazdy zaktualizowano bazy danych o działających taxi zwiększono popyt na nowe samochody ograniczono emisje gazów cieplarnianych o ok. 100 tys. ton Podsumowując: miasto Meksyk wciąŝ ma 130 tys. taksówek jak 3 lata temu, ale jeŝdŝą one sprawniej, wygodniej dla pasaŝerów, taniej i bezpiecznej dla środowiska.

10 MADRYT, EUROPA STREFY DOSTĘPU I NOWE PALIWA Podstawowe dane: mieszkańcy ponad 3 mln drogi publiczne 3000 km liczba samochodów 1,8 mln dzienne przejazdy aut prywatnych 4,6 mln Przyrost parku pojazdów w latach : motocykle i motorowery o 52% samochody dostawcze o 126% samochody cięŝarowe o 41% samochody osobowe o 72%

11 MADRYT, EUROPA STREFY DOSTĘPU I NOWE PALIWA Środki zaradcze: wsparcie alternatywnych środków transportu, w tym rowerów - od 2009 r. zbudowano 40 km ścieŝek rowerowych i parkingi dla 8000 rowerów, za rok ruszą publiczne wypoŝyczalnie rowerów motocykle - dodatkowe pasy ruchu, moŝność korzystania z buspasów, w l przyrost ze 144 do 3845 specjalnych miejsc parkingowych ustanowienie stref mieszkalnych z ograniczeniami ruchu - np. zakaz ruchu motocyklistów i przyjezdnych w godz. 7-22, ustalone godziny wyładunku aut dostawczych stopniowe obejmowanie Madrytu przez tzw. strefę niskiej emisji - obejmuje to skokowe zwiększanie opłat za parkowanie dla niemieszkańców czy wspieranie wymiany taboru na niskoemisyjny, zarówno w transporcie publicznym, jak i transporcie towarów

12 MADRYT, EUROPA STREFY DOSTĘPU I NOWE PALIWA W transporcie publicznym: wspieranie transportu szynowego zarówno metra, kolei miejskiej, jak i lekkiego metra (jazda w tunelu/na powierzchni): tylko w ostatnich latach powstało 90 nowych stacji metra! wobec braku tramwajów, wspieranie proekologicznych autobusów: bez zwykłego ON, napędzane w większości biopaliwami lub CNG Madryt juŝ eksploatuje 20 autobusów elektrycznych, do 2015 r. ma kupić 100 autobusów hybrydowych Cel: miasto dla pieszych, nie dla samochodów, uwzględniające zasady zrównowaŝonego rozwoju i racjonalnego wykorzystania przestrzeni publicznej.

13 SEUL, AZJA NOWOCZESNE MEGALOPOLIS Seul to gęsto zaludniona metropolia typowa dla państw Azji: na obszarze 605 km 2 (Warszawa 517 km 2 ) Ŝyje 10,5 mln ludzi, 6 razy tyle co w Warszawie! region stolicy na obszarze 11,7 tys. km 2 zamieszkuje 25 mln, czyli połowa ludności Korei Generuje to ogromne potrzeby transportowe, które w samym Seulu zabezpiecza 3 mln samochodów prywatnych, 9 linii metra (312 km), 75 km kolei, 408 linii autobusowych z 8 tys. autobusów oraz 72 tysiące taksówek.

14 SEUL, AZJA NOWOCZESNE MEGALOPOLIS 31,9 mln przejazdów dziennie, z czego na poszczególne środki transportu przypada: autobusy 27,8% metro 35,2% samochody prywatne 25,9% taksówki 6,2%. zanieczyszczenie powietrza (stęŝenie cząstek stałych PM10 jest ok. 2 razy wyŝsze niŝ w Nowym Jorku czy Londynie) zmniejszała się stopniowo średnia prędkość jazdy: z 30,8 km/h w 1980 r. do 13,6 km/h w 2004 r. jednocześnie rosły koszty związane z korkami ulicznymi, szacowane ostatnio na mld wonów rocznie

15 SEUL, AZJA NOWOCZESNE MEGALOPOLIS Stosowane środki naprawy sytuacji: dalszy rozwój metra ilościowy i jakościowy: pierwsze w świecie metro pośpieszne z szyną ładowania z boku pojazdu, rozdzielenie pasaŝerów od torów przez instalację na wszystkich stacjach drzwi sprzęŝonych z drzwiami pociągu, wymiana wszystkich podkładów na betonowe) preferencje dla nowoczesnych proekologicznych tramwajów 10-letni plan rozbudowy linii kolei miejskiej, reorganizacja tras autobusów i ich numeracji w tym roku zakończono teŝ przestawianie całego taboru na gaz ziemny zintegrowany system biletowy (na 1 bilecie moŝliwych 5 przesiadek metro-autobus i autobus-autobus w ciągu 20 minut, stała cena za metro do odległości 10 km, powyŝej dodatkowa opłata za dystans) wprowadzenie jak dotąd 60 linii buspasów o długości 207 km, których sieć będzie rozbudowywana i łączona z 22 korytarzami dla BRT. Efekty: średnia szybkość jazdy wzrosła do km/h, poprawa stanu środowiska

16 PODSUMOWANIE Metropolie borykają się z wyzwaniami róŝnej kategorii w zakresie zrównowaŝonego transportu, ale występuje wspólny mianownik w ich dąŝeniach: nie ma dobrze funkcjonującego miasta bez sprawnego transportu zbiorowego, który wymaga preferencji kosztem transportu indywidualnego. W Warszawie musimy utrzymać tempo zmian, aby nie tylko na tle Meksyku, wypadać dobrze. Interesujące są dla nas doświadczenia Madrytu i Seulu gdzie system transportu był w duŝej mierze kształtowany niedawno, od początku biorąc pod uwagę wyzwania środowiskowe.

17 PODSUMOWANIE Na obecny okres nierozpoznanym jeszcze wyzwaniem jest wprowadzanie w Stolicy pojazdów elektrycznych i hybrydowych w połączeniu z inteligentną infrastrukturą ładowania. Dzięki infrastrukturze i odpowiedniemu przystosowaniu pojazdów elektrycznych, mogą one słuŝyć jako rezerwowe zasobniki energii elektrycznej, waŝne dla bezpieczeństwa energetycznego Warszawy Przekazywane są juŝ auta elektryczne w ramach projektu Green Stream: do Zarządu Transportu Miejskiego i Komendy Stołecznej Policji, StraŜy Miejskiej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Biura Infrastruktury. Tym sposobem Warszawa dołącza do stolic Europy wprowadzających u siebie pojazdy elektryczne: Berlina, ParyŜa, Madrytu czy Londynu.

18 Dziękuję Państwu za uwagę

RAPORT. debata. 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00

RAPORT. debata. 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00 RAPORT CO 2 w transporcie debata 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00 23.02.2010, siedziba Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa, godz. 11.00 1 BranŜa transportowa, w tym transport

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ. STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku)

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ. STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku) Acquis communautaire AGTC Alternatywne napędy pojazdów ATM

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okladka Jaki transport w zr wnowa onym rozwoju.qxd 2009-02-24 12:50 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, styczeń 2005 Spis treści Spis treści... 2 Spis tablic... 4 Spis rysunków... 6 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr...

Załącznik do Uchwały nr... Załącznik do Uchwały nr... Zielona Góra, marzec 2004 Strategia Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego do roku 2015 0 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE... 2 ROZDZIAŁ 1. RYNEK USŁUG TRANSPORTOWYCH W GOSPODARCE

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 Poprawi uwagi Urz. Załącznik do Uchwały Nr.. /.. /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. 2015 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 DLA MIASTA KOSZALINA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BESTUFS. Przewodnik po dobrych praktykach w towarowym transporcie miejskim

BESTUFS. Przewodnik po dobrych praktykach w towarowym transporcie miejskim BESTUFS Przewodnik po dobrych praktykach w towarowym transporcie miejskim BESTUFS centrum administracyjne NEA Transport research and training P.O. Box 1969 2280 DZ Rijswijk Holandia E-mail: bestufs@nea.nl

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT Kraków, czerwiec 2015 r. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków wykonano na podstawie umowy nr W/I/1910/GK/6/2014. Dokument

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1 Załącznik do Uchwały Nr Rady Ministrów z dnia 2008 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Opracowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO Wersja z dnia 16.02.2015 r. Reda Kościerzyna, listopad 2014 r. styczeń 2015 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dobrych praktyk logistyki miejskiej na potrzeby Szczecina projekt C-LIEGE

Adaptacja dobrych praktyk logistyki miejskiej na potrzeby Szczecina projekt C-LIEGE IWAN Stanisław 1 KIJEWSKA Kinga 2 Adaptacja dobrych praktyk logistyki miejskiej na potrzeby Szczecina projekt C-LIEGE Intelligent Energy Europe, logistyka miejska, miejski transport towarowy, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Zdjęcie na okładce Wojciech Kryński Projekt graficzny Lena Maminajszwili/masz Korekta Jolanta Lewińska Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r.

Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r. Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r. 2012 WFOŚiGW Poznań ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W REGIONIE

ANALIZA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W REGIONIE Projekt finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% ze środków budŝetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Autor raportu: Karolina Grabowska-Garczyńska

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ TRANSPORTOWYCH SRT

SŁOWNIK POJĘĆ TRANSPORTOWYCH SRT Załącznik 1 do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ TRANSPORTOWYCH SRT Acquis communautaire AGTC

Bardziej szczegółowo

Na przykładzie elektrowni tramwajowej w Warszawie działającej od 1908 do 1944 roku, można pokazać na czym polegały

Na przykładzie elektrowni tramwajowej w Warszawie działającej od 1908 do 1944 roku, można pokazać na czym polegały 27. Paliwa i energia 27.1. Elektrownie transportu publicznego W XIX wieku powstające na całym świecie, jak grzyby po deszczu, linie tramwajowe potrzebowały nowego czystego źródła energii, na terenach które

Bardziej szczegółowo

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK ISSN 1733-8700 W N U M E R Z E Temat Numeru: USPOKAJANIE RUCHU USPOKAJANIE RUCHU Przedwyborcze zabawy prędkością

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Transport a racjonalne gospodarowanie energią

Transport a racjonalne gospodarowanie energią Transport a racjonalne gospodarowanie energią Materiały pomocnicze dla klubów filmowych Dział Środowisko Tekst: Krzysztof Florys / więcej: www.ceo.org.pl/js Projekt Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Bardziej szczegółowo