1. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE PLAN SYTUACYJNY PRZEKROJE TYPOWE I ODWODNIENIE...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE... 3.1. PLAN SYTUACYJNY... 3.2. PRZEKROJE TYPOWE I ODWODNIENIE..."

Transkrypt

1 I.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA PLAN SYTUACYJNY PRZEKROJE TYPOWE I ODWODNIENIE WARUNKI GRUNTOWO - WODNE ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA PLAN SYTUACYJNY PRZEKROJE POPRZECZNE PODSTAWOWE DANE PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI ODWODNIENIE INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ OCHRONIE WYNIKAJACEJ Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.. 8. INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UśYTKOWNIKÓW PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI WARUNKI GRUNTOWE ZAKRES TERENOWY OPRACOWANIA WYKAZ DZIAŁEK ZAJĘTYCH POD INWESTYCJĘ: WYKAZ DZIAŁEK SĄSIADUJĄCYCH Z ZAJĘTYMI POD INWESTYCJĘ:... INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY III. ZAŁĄCZNIKI IV. UPRAWNIENIA

2

3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanową następujące dokumenty i materiały: Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem tj. Gminą Liszki, Liszki 230, Liszki a Zakładem PRACOWNIA PROJEKTOWA Jadwiga Zbiegień. Mapa do celów projektowych w skali 1:500. Notatki słuŝbowe z rad technicznych z Inwestorem. Wizje w terenie. Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Liszki Nr XI/80/07 z dnia 2 sierpnia 2007r. Projekt został uzgodniony z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie, (pismo MZMiUW.DIK:426K-650/1/2008 z dnia r) Projekt został uzgodniony z Dyrekcją Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie (uzgodnienie nr DZJPK/MoK/616/22/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.). Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (opinia nr 4373/2008 GKiK.7442/Da z dnia r). Na przebudowę przedmiotowego mostu, odprowadzenie ścieków opadowych z terenu projektowanej inwestycji, przebudowę sieci gazowej i przebudowę rowu przydroŝnego uzyskano pozwolenie wodnoprawne. 2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na potoku Brzoskwinka w ciągu drogi powiatowej nr K2192 (km drogi) wraz z przebudową dojazdu do w/w obiektu, przebudową gazociągu średniego ciśnienia, zjazdów oraz rowu przydroŝnego, w miejscowości Cholerzyn, gm. Liszki. Inwestycja przebiega na działkach nr ewid. 559; 600; 558/2; 560; 564; 601; 328/1; 313; 325; 326; 327 w Cholerzynie, gm. Liszki. Zakres opracowania obejmuje: - przebudowę mostu o konstrukcji nośnej stalowej na podporach Ŝelbetowych i pomoście drewnianym na most o konstrukcji Ŝelbetowej ramowej. - przebudowę dojazdu do przedmiotowego mostu (droga powiatowa nr K2192) wraz z budowa chodnika na długości przebudowywanej. - przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia w bezpośrednim sąsiedztwie mostu. - przebudowę zjazdów na działki sąsiednie. - przebudowę rowu przydroŝnego.

4 - umocnienie koryta potoku kamieniem naturalnym, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej budowli wodnej na długości 10m od strony górnej wody oraz dolnej wody. 3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA 3.1. Plan sytuacyjny. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Cholerzyn, gm. Liszki, powiat krakowski, w województwie małopolskim. Istniejący most o stalowej konstrukcji nośnej opartej na podporach Ŝelbetowych, z pomostem drewnianym i poręczami drewnianymi znajduje się w fatalnym stanie technicznym. Jezdnia nad budowlą jest wąska, stanowi pomost drewniany i stwarza to zagroŝenie dla ruchu kołowego jak i ruchu pieszych. Dno koryta potoku Brzoskwinka w bezpośrednim sąsiedztwie mostu jest zanieczyszczone i nieumocnione. Linia brzegowa nie jest uregulowana, pokryta darniną, z występującymi krzewami i zadrzewieniem. Jezdnia drogi powiatowej K2192 posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości od 4,0m na długości mostu do szer. 5,0m. Jezdnia oraz pobocza mają nieokreślony, falisty przebieg. W obrębie ulicy odbywa się ruch pieszy oraz ruch kołowy. Do konstrukcji mostowej od strony dolnej wody przytwierdzony jest gazociąg średniego ciśnienia dn50. Parametry techniczne istniejącego mostu (przeznaczonego do rozbiórki): - usytuowanie mostu: km 2+696,60 potoku Brzoskwinka - ściana przyczółkowa oraz skrzydła mostu (beton zbrojony) o wymiarach: szerokości 0,60m, wysokości około 3,50m. - długość skrzydeł od strony górnej wody: 3,0m. - długość skrzydeł od strony dolnej wody: 3,0m. - długość filarów mostowych: 7,50m. - szerokość całkowita mostu: 5,0m. - długość mostu w przekroju drogi: 7,90m. - szerokość jezdni na moście: 4,0m. - ustrój nośny mostu stanowią belki (dwuteowniki) stalowe oparte na filarach mostu. - na konstrukcji nośnej - pomost drewniany. - balustrada drewniana na długości 8,0m po obu stronach obiektu. - rzędna konstrukcji istniejącego mostu: 221,42m n.p.m.

5 3.2. Przekroje typowe i odwodnienie W stanie istniejącym droga powiatowa K2192 przebiegająca nad istniejącym mostem posiada szerokość jezdni od 4,0 5,0m. Szerokość jezdni w przekroju mostowym wynosi 4,50m, ze spadkiem poprzecznym jezdni daszkowym. Odwodnienie drogi zrealizowane jest poprzez spadki podłuŝne i poprzeczne jezdni. Wody opadowe wsiąkaja w pobocze drogi i tereny przyległe do drogi oraz są odprowadzane istniejącymi rowami przydroŝnymi do potoku Brzoskwinka Warunki gruntowo wodne Wykonano ekspertyzę geotechniczną, stwierdzającą, Ŝe badany teren znajduje się na obszarze Zapadliska Przedkarpackiego, zbudowanego z iłów mioceńskich a takŝe skałek wapiennych. Na wymienionych utworach, w obszarze badań, występuje gruba warstwa osadów czwartorzędowych, przewaŝnie w postaci piasków drobnych. Nie stwierdzono na badanym terenie wystepowania niekorzystnych zjawisk geologiczno- inŝynierskich, w związku z czym określa się w obrebie badanego terenu proste warunki gruntowe. Wydzielono w podłoŝu 4 warstwy geotechniczne (nasyp drogowy, grunty spoiste w postaci gliny pylastej lub piaszczystej, grunty małospoiste i sypkie w stanie luźnym i średniozagęszczonym, grunty sypkie w postaci piasków drobnych, zagęszczonych). Przyczółki projektowanego mostu będą wznoszone na palach, których stopa posadowiona jest na piaskach Istniejące uzbrojenie terenu W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdują się następujące elementy uzbrojenia terenu: Sieci teletechniczne Sieci gazowe Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. w Krakowie Sieci wodociągowe - Urząd Gminy Liszki Sieci kanalizacyjne Projektowana inwestycja koliduje z istniejącymi sieciami uzbrojenia (sieć gazowa). Wobec tego konieczne jest zabezpieczenie oraz przebudowa istniejącej sieci gazociągu średniego ciśnieniaj wg projektu zatwierdzonego przez: Karpacką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział: Zakład Gazowniczy w Krakowie, Rejon Dystrybucji Gazu Kraków Krowodrza, ul. Balicka 94, Kraków.

6 4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA 4.1. Plan sytuacyjny Całość inwestycji zrealizowana zostanie na działkach nr ewid. 559; 600; 558/2; 560; 564; 601; 328/1; 313; 325; 326; 327 w miejscowości Cholerzyn, gm. Liszki. Most o konstrukcji Ŝelbetowej - ramowej (wykonywany na mokro) na obciąŝenie klasy B (40t) z barierami ochronnymi: - usytuowanie obiektu: km potoku Brzoskwinka - szerokość światła mostu: 5,00m - wysokość w świetle mostu: 2,08m - szerokość jezdni nad mostem: 6,50m - w przekroju drogowym chodnik szer. 2,60m oraz szer. 2,35m - ściany czołowe Ŝelbetowe szer. 0,50m - szerokość konstrukcji mostu w ciągu drogi: 8,40 m - rzędna dna przekroju mostowego woda górna: 218,84 m n.p.m. - rzędna dna przekroju mostowego woda dolna: 218,78 m n.p.m. - rzędna przepływu WW miarodajnej: Q 1% = 220,14m n.p.m. - spadek podłuŝny dna w profilu mostowym: i= 0,3% - spadek podłuŝny koryta umocnionego (woda górna): i=0,5%. - długość konstrukcji mostu w profilu koryta: 19,22 m - przepływ miarodajny o pr-wie p= 1% wynosi Q m = 18,01 [m 3 /s] - posadowienie obiektu na palach CFA (pale Ŝelbetowe) śred. 40cm, dł. 6,0m, 24szt. - umocnienie koryta: okładzina z kamienia łamanego na zaprawie cem-piask. i posdypce piskowej gr. 15 cm, na długości 10 m od strony górnej wody oraz 10m od strony dolnej wody. Obsadzenie górnego poziomu brzegowego faszyną. Przekroczenie potoku gazociągiem (przełoŝenie gazociągu) dn50x4,6 PE80 SDR11: - rzędna terenu niŝszy brzeg: 220,14m n.p.m. - rzędna dna cieku: 218,76m n.p.m. - rzędna góry rury ochronnej: 217,76m n.p.m. - rzędna dna gazociągu w miejscu przekroczenia cieku: 217,66m n.p.m. - wysokość przykrycia: 1,0 m - długość projektowanej przekładki gazociągu: 25,50m. - długość rury ochronnej: 10,0m.

7 Przejście gazociągu średniego ciśnienia przez potok nastąpi metodą przewiertu w rurze osłonowej. Przebudowa rowu przydroŝnego wzdłuŝ drogi dojazdowej (nr K2192) do obiektu: - długość rowu przebudowywanego: 95m. - umocnienie dna rowu: ściek drogowy typ korytkowy 15x50x60cm. - umocnienie skarp rowu: obsiew mieszanką traw. Na planie sytuacyjnym przedstawiono rozwiązania geometryczne, charakterystyczne wymiary oraz projektowane elementy Przekroje poprzeczne Droga powiatowa nr K2192 na odcinku przebudowy posiada niweletę projektowaną o spadku podłuŝnym i= 0,3 0,8% i spadek poprzeczny daszkowy (i=2%), na długości krzywych przejściowych następuje zmiana przekroju poprzecznego jezdni na pochylenie poprzeczne jednostronne (i=2%). Spadek poprzeczny chodnika dla pieszych wynosi 2%, na zjazdach nie przekracza 8%. Na rysunkach przekrojów poprzecznych drogi w skali 1:100 przedstawiono wszystkie charakterystyczne wymiary, rzędne projektowanej drogi powiatowej. 5. PODSTAWOWE DANE PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI. Powierzchnia terenu zajęta pod inwestycję: Przebudowywana jezdnia drogi powiatowej 1255,0 m 2 Projektowany chodnik dla pieszych z kostki 316,0 m 2 brukowej Projektowana kapa chodnikowa na obiekcie 86,2 m 2 Umocnienie koryta potoku 152,0 m 2 KrawęŜnik betonowy 20x30cm: 163,0mb. KrawęŜnik granitowy, kamienny: 20x30cm: 66,3mb. 4. ODWODNIENIE INWESTYCJI Odwodnienie drogi powiatowej w sąsiedztwie projektowanego mostu realizowane będzie poprzez zaprojektowany spadek poprzeczy jezdni o przekroju daszkowy oraz spadek podłuŝny niwelety drogi. Zaprojektowano kanalizacje deszczową ujmującą spływające ścieki opadowe do wpustów deszczowych. Kanalizację deszczową zaprojektowano w dwóch etapach. Ścieki odprowadzane są przewodami PVC śred. 400mm do urządzeń

8 oczyszczających (studnia osadnikowa, separator koalescencyjny) i zrzucane wylotami brzegowymi do potoku Brzoskwinka. Koryto potoku w sąsiedztwie wylotów będzie umocnione kamieniem na zaprawie. 7. INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ OCHRONIE WYNIKAJACEJ Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Teren objęty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków. Podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (załącznik - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Planowana inwestycja znajduje się na terenie otuliny Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. 8. INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach terenu objętego wpływem eksploatacji górniczej. 9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UśYTKOWNIKÓW PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz które wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz.2573 ze zmian) zmienionym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007r. (Dz.U. Nr 158, poz 1105) Wpływ w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza Planowana inwestycja nie zwiększy niekorzystnego oddziaływania drogi powiatowej i budowli wodnej na środowisko naturalne Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy W związku z planowaną inwestycją nie występują zagroŝenia w omawianym zakresie. W związku z inwestycją część terenów zielonych w bezpośrenim sąsiedztwie drogi (pas drogowy) zostanie zajęta celem poszerzenia istniejącej korony drogi powiatowej. W związku z usytuowaniem projektowanej budowli wodnej (mostu) i przebudową sieci gazowej konieczym staje się wycinka 2 szt. drzew, rosnących w sąsiedztwie istniejącej budowli Wpływ na powierzchnię ziemi i gleby

9 Proponowane rozwiązania projektowe nie będą miały wpływu na powierzchnię ziemi oraz gleby ze względu na to, Ŝe przebudowa mostu i drogi powiatowej nie zwiększa udziału ruchu pojazdów cięŝarowych, które są głównie odpowiedzialne za zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby Wpływ na złoŝa kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne Ze względu na charakter inwestycji (brak posadowienia na większych głębokościach) nie wystąpią niekorzystne oddziaływania w zakresie wpływu na złoŝa kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne Wpływ w zakresie wód powierzchniowych W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, Ŝe stęŝenie zawiesiny ogólnej oraz stęŝenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym nie przekroczy wartości dopuszczalnych w wodach opadowych powstających na terenie inwestycji Wpływ w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury Proponowane rozwiązania projektowe nie będą miały negatywnego wpływu w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury Oddziaływanie transgraniczne. Planowana inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania w tym zakresie w związku ze znacznym oddaleniem od granic państwa. Niekorzystne oddziaływania jakie mogą wystąpić w okresie przebudowy i później w czasie eksploatacji to hałas, zanieczyszczenia powietrza, które nie powinny wystąpić poza zakres pasa drogowego. 10. WARUNKI GRUNTOWE Po rozpoznaniu warunków geologicznych oraz biorąc pod uwagę charakter drogi zaliczono obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej posadowienia. Na podstawie ekspertyzy geotechnicznej określa się w obrębie badanego terenu proste warunki gruntowe. 11. ZAKRES TERENOWY OPRACOWANIA 11.1 Wykaz działek zajętych pod inwestycję: Gmina Liszki, obręb Cholerzyn: działka nr ewid: 559; 600; 558/2; 560; 564; 601; 328/1; 313; 325; 326; Wykaz działek sąsiadujących z zajętymi pod inwestycję: Gmina Liszki, obręb Cholerzyn: działka nr ewid: 1445/2; 1446; 1447 (obręb Morawica). 557; 565; 566/1; 566/2; 599/2; 605/2; 605/1 (obręb Cholerzyn).

10

11

12 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Zakres robót: Przebudowa mostu na potoku Brzoskwinka w ciągu drogi powiatowej nr K2192 (km drogi) wraz z przebudową dojazdu do w/w obiektu, przebudową gazociągu średniego ciśnienia, zjazdów oraz rowu przydroŝnego, w miejscowości Cholerzyn, gm. Liszki. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Na działkach zajętych pod inwestycję znajdują się: jezdnia o nawierzchni utwardzonej i tereny zielone pasa drogowego drogi powiatowej K2192, istniejący Mosto konstrukcji stalowo-drewnianej, nieuregulowane koryto cieku (potok Brzoskwinka). W chwili obecnej przebiegają przez działki następujące elementy uzbrojenia terenu: Sieci energetyczne Sieć gazowa 3. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagroŝenie Ruch publiczny pojazdów na drodze powiatowej, ruch maszyn i pojazdów budowy, składowanie materiałów budowlanych (utrata stateczności, przysypanie). 4.Przewidywane zagroŝenia w czasie prowadzenia robót budowlanych ZagroŜenia mogą wystąpić podczas wykopów (wpadnięcie, przysypanie ziemią), ruchu pojazdów i maszyn budowlanych (potrącenia przez pojazdy, kolizje pojazdów, awarie urządzeń), zagroŝenia przez ostre, szorstkie krawędzie (ostrza narzędzi ręcznych; siekiera, piłą, dłuto, kilof, przecinak materiałów; prefabrykaty betonowe ostre odłamki materiałów). 5. InstruktaŜ pracowników Przed przystąpieniem do realizacji robót pracowników naleŝy przeszkolić w zakresie bhp i poinstruować ustnie jak mają się zachowywać, by nie stwarzać sytuacji mogących powodować zagroŝenie bezpieczeństwa, a takŝe przeszkolić z obsługi sprzętu mechanicznego. InstruktaŜ przeprowadza kierownik budowy. 6.Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu a. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz poszczególnych miejsc pracy maszyn i urządzeń b. WyposaŜenie i stosowanie przez pracowników odzieŝy, obuwia i sprzętu ochronnego dostosowanego do warunków i występujących zagroŝeń. c. Maszyny, urządzenia i sprzęt będzie spełniał wymogi w zakresie ich bezpiecznej i higienicznej eksploatacji, d. Wykonawca zapewni obsługę urządzeń i maszyn przez osoby o udokumentowanych uprawnieniach określonych w przepisach e. Wszystkie urządzenia, instalacje i maszyny po zakończeniu zmiany będą zamykane /unieruchamiane/ w celu uniemoŝliwienia ich nieuprawnionego uŝycia.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU DWORCA PKP Z PRZEJŚCIEM PODZIEMNYM W MIĘDZYRZECU PODLASKIM, DZ. NR EWID.:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RLG 7624/9/2009/2010 Radziejowice 2010.06.21 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU Zleceniodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. Ul. Dąbrowskiego 2, 59 100 Polkowice tel. (076) 846 29 11 Wykonawca: progeo sp. z o.o. progeo sp. z o.o. 53-330 Wrocław, ul. Energetyczna

Bardziej szczegółowo

19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI

19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI 19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE Podstawa, cel i zakres opracowania Zgodnie z wydaną w dn. 15 marca 2010 r. Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INśYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego w rejonie ulic: Legionów, Hallera i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO UWARUNKOWANIA I MOśLIWOŚCI ROZWOJU załącznik

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo