POWIAT DRAWSKI Kadencja pod znakiem inwestycji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji"

Transkrypt

1 POWIAT DRAWSKI Kadencja pod znakiem inwestycji

2 Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W ich wyniku obywatele Powiatu Drawskiego, korzystając ze swoich demokratycznych praw, wybrali dziewiętnastu własnych przedstawicieli, którzy utworzyli Radę Powiatu Drawskiego. Tym samym, mieszkańcy złożyli na ich barki sprawy dbania o interesy publiczne powiatu i rozwój jego gospodarki przez kolejne 4 lata. Dziś, po upływie znacznej części tego okresu, pragniemy przedstawić najważniejsze dokonania władz w obszarze działalności administracji powiatowej. W niniejszej informacji pominięto wiele drobniejszych, choć zawsze istotnych przedsięwzięć, których nie sposób byłoby przedstawić w wydawnictwie o takiej objętości. Skupiono się natomiast na działalności najbardziej spektakularnej i dla obywatela widocznej, a mianowicie - inwestycjach. Stało się tak, ponieważ obecna kadencja nie ma sobie równych pod względem rozmachu i nakładów finansowych w tym zakresie. Po kilku latach pracy, z dumą patrzymy na to, co udało się osiągnąć. Na dorobek przedstawiony w tej broszurze pracowało wielu ludzi. Prócz urzędników administracji byli to Radni, społecznicy, którzy mieli odpowiednie pokłady zapału i inicjatywę. To Rada Powiatu określa kierunki, jeżeli chodzi o działalność lokalnej administracji. To ona inicjuje, a Zarząd Powiatu i Starosta - wykonują jej postanowienia. Dlatego postanowiliśmy również krótko zaprezentować sylwetki osób, które miały odwagę zmierzyć się z ogromnymi problemami i poddać, wypełniając społeczny mandat, publicznej ocenie swoich działań. Dziś, w drugiej połowie 2010 roku, przyszedł czas, aby tę aktywność pokazać. Z tą myślą, oddajemy w Państwa ręce niniejszą publikację. Starosta Drawski Stanisław Cybula Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Mikołajczyk Starosta Drawski Stanisław Cybula

3 WŁADZE Rada Powiatu Drawskiego Stanisław Mikołajczyk Grażyna Dudka Przewodniczący Rady, Wiceprzewodnicząca Członek Komisji Budżetu, Rady Gospodarki i Rozwoju Członek Komisji Bożena Lemisz Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty Grażyna Kowalska Oświaty Karol Korczyński Wiceprzewodniczący Rady, Czł. Komisji Oświaty, Czł. Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Henryk Czarnota Janusz Przybyła Paweł Matusiak Radny Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Przewodnicząca Komisji Oświaty, Członek Komisji Rewizyjnej Sekretarz Komisji Rewizyjnej, Sekretarz Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Ireneusz Adamczyk Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Sekretarz Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Piotr Jurski Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, Członek Komisji Oświaty Rada Powiatu Drawskiego liczy obecnie 19 członków. Wojciech Chmiel Członek Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Genowefa Polak Sekretarz Komisji Oświaty Wiktor Woś Andrzej Wiśniewski Członek Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Członek Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Komisje Rady Powiatu Drawskiego: - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - Komisja Rewizyjna - Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju - Komisja Oświaty

4 Radni będący członkami Zarządu Powiatu Drawskiego Stanisław Cybula Starosta Drawski, Członek Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Andrzej Krauze Wicestarosta Drawski, Członek Komisji Oświaty Halina Samek Członek Zarządu, Członek Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Czesław Żukowski Członek Zarządu, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, Czł. Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Roman Pentelski Członek Zarządu, Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju OBOWIĄZKI Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady i zadania Powiatu określone przepisami prawa. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, 2) określanie sposobu wykonywania uchwał Rady, 3) wykonywanie uchwał Rady, 4) gospodarowanie mieniem Powiatu, 5) sporządzanie projektu budżetu Powiatu i informacji o stanie gospodarowania mieniem Powiatu oraz przedkładanie tych dokumentów Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 6) wykonywanie budżetu Powiatu, 7) przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Powiatu, 8) wnioskowanie o zwołanie sesji Rady, 9) udzielanie informacji radnym o założeniach do projektu budżetu Powiatu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych, 10)zawieranie umowy w sprawie obsługi budżetu z bankiem wybranym przez Radę w trybie przewidzianym przez przepisy o zamówieniach publicznych, 11)zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu. W realizacji zadań Zarząd podlega wyłącznie Radzie Powiatu.

5 w okresie od początku 2007 roku do końca I kwartału 2010 r. Kadencja pod znakiem inwestycji WSTĘP. Działania Powiatu Drawskiego od początku 2007 roku do końca I kwartału 2010 r. Mijająca, III kadencja samorządu Powiatu Drawskiego, to kadencja niespotykanie wzrastającego budżetu, operacji finansowych na coraz poważniejszą skalę, a także ogromnego zaangażowania powiatu w inwestycje służące dobru publicznemu. Jest to możliwe m.in. dzięki pozyskaniu dużej ilości środków pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania, a także zaangażowaniu pracowników i władz samorządowych. Sąsiedni wykres obrazuje dynamikę wykonania dochodów w latach Rok 2006 przyjęto jako bazowy. 1

6 w okresie od początku 2007 roku do końca I kwartału 2010 r. CZĘŚĆ I. ROK 2007 Na inwestycje i remonty w roku 2007 wydatkowano łącznie 4.548,4 tys. zł. Podjęto cały szereg inwestycji w substancję powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem sieci szkół, Domu Pomocy Społecznej oraz dróg. Realizowano wspólne przedsięwzięcia drogowe z gminami powiatu, zakupy sprzętu, w tym m.in. informatycznego, a także ruchomego do Zarządu Dróg Powiatowych, przyjęto Plan zimowego utrzymania dróg oraz Program prac inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatu na 2008 rok. Najistotniejsze z poczynionych inwestycji to wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim (96 tys. zł), remont pokrycia dachowego Stacji Kontroli Pojazdów w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSZ w Drawsku Pom. (65 tys. zł) oraz rozpoczęcie adaptacji pomieszczeń po byłej przychodni zdrowia (584749, 42 zł). Wykonano także liczne prace związane z remontem budynku szkoły w Kaliszu Pomorskim (NA ZDJ.), wymianą ZSP w Kaliszu Pomorskim źródła ciepła w szkole i internacie, wymianą stolarki okiennej i instalacji elektrycznej oraz remontem sanitariatów (razem 725 tys. zł). W Czaplinku natomiast wyremontowano pomieszczenia budynku internatu i dach budynku głównego ( zł). Przyjęto także do realizacji Program Naprawczy Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim (NA ZDJ.), który został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Drawskiego w dniu 14 grudnia 2007 r. Działanie to zainicjowało cały szereg inwestycji i przedsięwzięć, które realizowano w kolejnych latach. Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pom. Ponadto, Zarząd wraz z administracją powiatu zajmował się sprawami pomocy społecznej, w tym opracowaniem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata , wspieraniem osób niepełnosprawnych i ich aktywizacją zawodową, wsparciem dla emerytów, rencistów i inwalidów oraz osób represjonowanych, gospodarką środkami PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, utworzeniem Powiatowego Domu Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno Kulturalnego, utrzymaniem powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. 2

7 w okresie od początku 2007 roku do końca I kwartału 2010 r. Zrealizowano zadania w zakresie promocji powiatu, w tym dofinansowaniem imprez o charakterze powiatowym i regionalnym, znacznie poszerzono współpracę ze wszystkimi mediami, organizowano międzynarodową wymianę młodzieży, a także konkurs na hasło promocyjne powiatu, który wzbudził duże zainteresowanie Powiatem Drawskim. Poszerzano partnerską współpracę zagraniczną, współpracę z organizacjami pozarządowymi, w tym ogłaszano otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego i wolontariackich. Na wykresie: Otwarte konkursy ofert - środki przeznaczone na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2007 r. W 2007 roku pozyskano m.in. 48 tys. zł na utworzenie szkolnego systemu monitoringu wizyjnego w ZSP w Złocieńcu, Kaliszu Pomorskim, ZSP nr 1 i nr 2 w Drawsku Pomorskim, a także 55 tys. zł z PFRON na remont łazienek w SOSW w Bobrowie w ramach projektu EDUKACJA program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (NA ZDJ.). Realizowano Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w tym wspierano materialnie jednostki OSP, PSP i Policji. Zbiorcze zestawienie kwot udzielonego wsparcia w poszczególnych latach znajduje się w dziale Podsumowanie. 3

8 Działalność administracji Powiatu Drawskiego w okresie od początku 2007 roku do końca I kwartału 2010 r. Niemniej, do jednych z najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych na przestrzeni roku 2007 r. zaliczyć należy m.in. oddanie do użytku ściany wspinalni (NA ZDJ.). Podczas uroczystości, przecięcia wstęgi dokonali zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Marek Kowalski, Starosta Drawski Stanisław Cybula i I Komendant Powiatowy PSP w Drawsku Pom. st. kpt. Zbigniew Kwiatkowski. Strażacy przy wspinalni. Przy współudziale Starostwa i Wydziału Zarządzania Kryzysowego, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim a Zarządem Powiatu Drawskiego utworzono Powiatowe Centrum Ratownicze w Drawsku Pomorskim. Zrealizowano również wiele na drogach powiatu. Inwestycje poczynione przez Zarząd Dróg Powiatowych to wykonanie nawierzchni drogi powiatowej nr 1980Z Prostynia Borowo (NA ZDJ.) (611,2 tys. zł), przebudowa drogi powiatowej nr Droga powiatowa nr 1980Z Prostynia Borowo 1973Z Kuźnica Drawska - Stare Drawsko (NA ZDJ.) (ogółem ,93 zł), opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Ostrowice Złocieniec Wierzchowo Kalisz Pom. ( ,00 zł), poszerzenie drogi Lubieszewo Droga powiatowa nr 1973Z Kuźnica Drawska Stare Drawsko Zatonie (99.972,66 zł), profilowanie i uzupełnianie pobocza na drodze Nr 1985Z (13.087,05 zł), remont cząstkowy masą na gorąco na drodze Nr 2001Z (19.322,85 zł), remont chodnika w m. Stara Studnica (2.630,75 zł) oraz przebudowa drogi nr 1991Z i 1986Z (NA ZDJ.) ( ,57 zł). Droga powiatowa nr 1991Z m. Wierzchowo Warto dodać, iż rok 2007 Powiat Drawski zamknął 4 miejscem w Województwie Zachodniopomorskim, w Rankingu Powiatów według Związku Powiatów Polskich. 4

9 w okresie od początku 2007 roku do końca I kwartału 2010 r. CZĘŚĆ II. ROK 2008 Na inwestycje i remonty w roku 2008 wydatkowano łącznie tys. zł. Wiele z nich miało miejsce na budynkach dydaktycznych. Najistotniejsze to przeprowadzenie wymiany ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom., (74.930,59 zł), wymiana okien w ZSP w Złocieńcu (41.520,99 zł) i w ZSP nr 1 w Drawsku Pom. (26.630,28 zł). W ZSZ CKP w Drawsku Pom. wykonano remont stacji kontroli pojazdów (70 tys. zł). Ponadto w ZSP nr 2 w Drawsku Pom. przeprowadzono remont internatu na potrzeby schroniska młodzieżowego (38 tys. zł), a w ZSP w Czaplinku przeprowadzono remont stolarni. W gminie tej zainwestowano w drogi gminne (30 tys. zł), odnowę zabytków (13 tys. zł) oraz w znakomitą wystawę gołębi, co zaprocentowało w latach kolejnych. Natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie (NA ZDJ.) przeprowadzono remont dachu ( ,40 zł) oraz zakupiono materiały potrzebne na remonty w obiekcie (95 tys. Wymieniony dach na obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Darskowie. zł). Kosztem zł przystąpiono do II etapu przebudowy części budynku po byłej przychodni zdrowia na potrzeby PCPR. Prace remontowo konserwatorskie nie ominęły także samego Starostwa (65 tys. zł). Ponadto opracowane zostały audyty energetyczne związane z przygotowaniem dokumentacji do programu termomodernizacji (51 850,00 zł.). Rok 2008 był rokiem pozytywnych zmian w Szpitalu Powiatowym. Znacznie poprawiła się sytuacja finansowa Zakładu. Odzyskał on płynność finansową. Kontynuowano realizację Programu Naprawczego. Pozyskano specjalistów do pracy w Szpitalu. Została wzbogacona oferta usług medycznych dla pacjentów. W lutym oddano do użytku przy oddziale wewnętrznym salę intensywnego nadzoru kardiologicznego wyremontowaną i wyposażoną w nowoczesny sprzęt, a w sierpniu w nowym skrzydle Szpitala, pracownię endoskopii (NA ZDJ.). Rozpoczęto także prace adaptacyjnoremontowe dla uruchomienia 15 łóżkowego oddziału chirurgii urazowo ortopedycznej. Do wykonania procedur w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu Szpital zakupił aparat RTG z ramieniem C Fluorostar, ssak MEDELA do drenażu i 2 monitory. Na blok operacyjny zakupiono aparat elektrochirurgiczny oraz zestaw artroskopowy. Szpital przystąpił do reorganizacji Oddziału Dziecięcego. Pracownia endoskopowa tuż po otwarciu. 5

10 w okresie od początku 2007 roku do końca I kwartału 2010 r. Wyremontowano i uruchomiono pokój badań nieinwazyjnych układu krążenia. Zakupiono 4 kardiomonitory nowej generacji wraz ze stanowiskiem centralnego nadzoru, 4 rejestratory ASPEKT, 4 łóżka rehabilitacyjne, wózek do przewożenia chorych i pompę infuzyjną dwustrzykawkową. Zakupiono również videogastroskop, videokolonoskop, procesor obrazu, monitor LSD, wózek do zestawu endoskopowego, ssak, myjkę endoskopową, myjkę ultradźwiękową, monitor stacjonarny, przenośny wózek do przewożenia chorych, łóżko SICURO. Doposażono pracownię rentgenowską. Zakupiono znacznik rentgenowski. Szpital wzbogacił się także o ambulans typu S marki Mercedes wraz ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym (NA ZDJ.). Uczestnicy Festiwalu Chórów Zakupiony specjalistyczny ambulans medyczny na potrzeby Szpitala Powiatowego. Ponadto, w 2008 roku zorganizowano I Powiatową Olimpiadę Zdrowia, pozyskano także kolejne środki, tym razem w wysokości zł na utworzenie szkolnego systemu monitoringu wizyjnego w ZSZ w Drawsku Pomorskim, ZSP w Czaplinku oraz SOSW w Bobrowie. W wyniku długotrwałych starań odzyskano zł subwencji oświatowej. Wydziały Edukacji oraz Rozwoju i Promocji Powiatu zorganizowały Festiwal Chórów, w którym brała udział młodzież z Niemiec, Irlandii, Estonii i Polski (NA ZDJ.). W sierpniu 2008 r. została przeprowadzona reorganizacja stanowisk mająca na celu usprawnienie pracy Wydziału Komunikacji, poprzez przeniesienie z drugiego piętra stanowiska do wydawania uprawnień prawa jazdy na parter, gdzie znajdowała się rejestracja pojazdów. Przeprowadzono także remont Sali Obsługi Klienta. Z początkiem września utworzone zostały Zamiejscowe Stanowiska Pracy Wydziału Komunikacji w Złocieńcu obsługujące mieszkańców gminy Czaplinek i Złocieniec z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i rejestracji pojazdów (NA ZDJ.). Załoga Zamiejscowych Stanowisk Pracy Wydziału KT w Złocieńcu. 6

11 w okresie od początku 2007 roku do końca I kwartału 2010 r. Podobnie jak w latach poprzednich poczyniono wiele, aby wspierać utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, m.in. poprzez udzielanie moralnej i materialnej pomocy. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji Drawsko Pom. przeprowadzono akcję pn. Bądź widoczny na drodze rozdano 350 szt. kamizelek odblaskowych, zakupiono przewoźny agregat prądotwórczy na potrzeby zasilania awaryjnego budynku Starostwa (wartość 33 tys. zł). Nasi pracownicy wzięli udział w ćwiczeniach WHITE CLOUD 2008 międzynarodowego batalionu OPBMAR wojsk NATO na obiektach Starostwa (NA ZDJ.). Starosta Stanisław Cybula oraz Wicestarosta Andrzej Krauze w otoczeniu oficerów NATO. Uroczyste przecięcie wstęgi przez Starostę Drawskiego Stanisława Cybulę. W maju, podczas Obchodów Dnia Strażaka w KP PSP w Drawsku Pomorskim, przedstawiciele samorządu terytorialnego w osobach Starosty oraz Burmistrzów i Wójtów dokonali otwarcia Powiatowej Bazy Obsługi Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych (NA ZDJ.). Powiat Drawski uczestniczył w jej budowie pomagając m.in. w zakupach niezbędnych materiałów i sprzętów, jak pompa beczkowa, czy zestaw pod hełmowy i butle kompozytowe (20 tys. zł). Ponadto, zakupiono lub udzielono znaczącego wsparcia finansowego dla zakupów wideorejestratora do fotoradaru samochodowego dla Policji i średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrowice oraz drugiego, dla OSP Złocieniec (NA ZDJ.) (po 30 tys. zł). Samochód Renault Medium dla OSP Złocieniec Samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo dla OSP Ostrowice 7

12 w okresie od początku 2007 roku do końca I kwartału 2010 r. Otwarte konkursy ofert środki przeznaczone na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2008 r. Tak jak w latach ubiegłych, nadal poszerzano partnerską współpracę z organizacjami pozarządowymi, ogłaszając i przeprowadzając otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego i wolontariackich. Organizacje te coraz sprawniej realizują zadania, toteż zwiększeniu uległa łączna pula środków na ten cel. Z dużym rozmachem przystąpiono do działań na drogach powiatu. Między innymi dokonano przebudowy mostu w ciągu powiatowej ulicy Jagiellońskiej w Czaplinku (zakończona ułożeniem nawierzchni bitumicznej w 2009 r.) ( ,35 zł) (NA ZDJ.). Most w ciągu powiatowej ulicy Jagiellońskiej w Czaplinku Budowa ściany oporowej w Czaplinku Zbudowano także ścianę oporową w Czaplinku ( ,68 zł) (NA ZDJ.), nawierzchnię na drodze Nr 1977Z od dr. nr 20 - Rakowo ( ,28 zł), nawierzchnię na drodze Nr 1984Z Poźrzadło Stara Studnica (18.887,55 zł). Powstała zatoka autobusowa w m. Czarne Wielkie (34.033,05 zł), przepusty na drodze powiatowej Nr 1963Z (21.000,00 zł), chodnik przy ul. Chopina w Złocieńcu (90.807,69 zł), nawierzchnia z kostki betonowej przy ul. Kosynierów w m. Złocieniec (87.944,35 zł), poszerzenie i nakładka bitumiczna na drodze powiatowej Nr 1965Z Nowe Worowo Cieszyno ( ,66 zł), chodnik i odwodnienie ul. Cieszyńskiej w Złocieńcu (62.639,84 zł), chodnik przy ul. Moniuszki w Drawsku Pom. ( ,97 zł). Wykonano również nakładkę bitumiczną na drodze powiatowej Nr 1964Z Nowe Worowo Kluczewo ( ,32 zł). 8

13 w okresie od początku 2007 roku do końca I kwartału 2010 r. Odnotowano sukcesy na polu pozyskiwania środków zewnętrznych. Jednym z bardziej znaczących było pozyskanie kwoty zł na wykonanie przebudowy dróg powiatowych Ostrowice Złocieniec oraz Złocieniec Kalisz Pomorski etap I. Wniosek na realizację tego przedsięwzięcia uzyskał pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim. Łącznie w 2008 roku złożono wnioski o dofinansowanie na kwotę ,50 zł, a pozyskano ,30 zł. Rok 2008 Powiat Drawski zamknął 3 miejscem w Województwie Zachodniopomorskim, w Rankingu Powiatów według Związku Powiatów Polskich. 9

14 w okresie od początku 2007 roku do końca I kwartału 2010 r. CZĘŚĆ III. ROK 2009 Na inwestycje i remonty w roku 2009 wydatkowano łącznie ,67 tys. zł. Najistotniejsze z nich to budowa i wyposażenie dwóch wielofunkcyjnych boisk w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pom. ( zł) (NA ZDJ.) i przy ZSP w Kaliszu Pom. ( zł) (NA ZDJ.). Wymieniono również okna w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Czaplinku ( zł) oraz przeprowadzono remont stolarni i ślusarni w CKP ( zł). Otwarcie Orlika w Kaliszu Pomorskim. Przemawia Starosta S. Cybula. Obok Przewodniczący RP Stanisław Mikołajczyk Nowootwarty Orlik w Drawsku Pomorskim. Wykonano III etap (ostatni) remontu Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno Kulturalnego w Drawsku Pom. Wartość tego etapu to ,84 zł. I etap tej inwestycji wykonany został w 2007 roku (wartość ,42 zł), a jej II etap - w 2008 roku (609515,86 zł). Wartość całej inwestycji wyniosła ,12 zł. Zrealizowano również przebudowę pomieszczeń byłej przychodni zdrowia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. W tym przypadku wartość remontu wyniosła ,92 zł. Siedziba Dziennego Domu Samopomocy w Drawsku Pomorskim. W internatach szkół podległych powiatowi zrealizowano potrzebne remonty. W internacie przy ZSP w Kaliszu Pom. przeprowadzono remont o wartości ,37 zł, w internacie przy ZSP w Złocieńcu wykonano instalację wodną do celów przeciwpożarowych z szafkami hydrantowymi (26 868,00 zł), natomiast w internacie ZSP nr 2 w Drawsku Pom. przeprowadzono remont pomieszczeń sanitariatów (wartość remontu oraz użytego materiału to zł. 10

15 w okresie od początku 2007 roku do końca I kwartału 2010 r. Od 1 maja do struktur Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty wróciła pracownia analityki medycznej. Laboratorium zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny (dzierżawa), który umożliwia szybkie uzyskanie wyników. W ramach działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia m.in. przygotowano aktualizację Diagnozy zdrowotnej mieszkańców powiatu drawskiego, zorganizowano zbiórkę darów w postaci leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych we wszystkich aptekach na terenie Powiatu Drawskiego w ramach Pomocy rzeczowej dla społeczeństwa Ukrainy w związku z epidemią grypy. Zainicjowano utworzenie w Złocieńcu Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, współorganizowano konferencję naukowo-metodyczną dla nauczycieli i samorządowców pt. Założenia metodyczne korekcji wad postawy ciała w powiecie drawskim. Zorganizowano różnorodne konkursy oraz nadzorowano dostosowanie gabinetów profilaktyki i pomocy przedmedycznej w szkołach ponadgimnazjalnych do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. W 2009 roku kontynuowano wsparcie finansowe dla służb, inspekcji i straży oraz innych podmiotów ratowniczych. Komenda Powiatowa Policji otrzymała wsparcie zakupu specjalistycznego pojazdu terenowego QUAD (NA ZDJ.),... QUAD przeznaczony na potrzeby Komendy Powiatowej Policji....a Straż Pożarna samochodu kwatermistrzowskiego Skoda Roomster (NA ZDJ.). Wiele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu, komisariaty Policji, a także Drużyna WOPR w Czaplinku otrzymały bieżące wsparcie związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych jednostek. Skoda Roomster przekazana PSP w Drawsku Pom. 11

16 w okresie od początku 2007 roku do końca I kwartału 2010 r. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom. nie po raz pierwszy było fundatorem nagród dla uczestników Ogólnokrajowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom. Było również sponsorem nagród dla zwycięzców zawodów sportowo pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Sportowo Pożarniczych. Natomiast w ramach ścisłej współpracy, prowadzono co roku wspólne ze Służbami czynności kontrolno rozpoznawcze obiektów Powiatu Drawskiego z przedstawicielami Starostwa Powiatowego. Jak co roku, otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych przyciągnęły wielu zainteresowanych. Konieczne było ponowne zwiększenie puli środków na realizację zadań publicznych. Otwarte konkursy ofert środki przeznaczone na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2009r. Rok 2009 był rokiem przedsięwzięć drogowych na nadzwyczajną skalę. Ogółem, zrealizowano inwestycje na drogach powiatowych na kwotę zł, z czego roboty w zakresie utrzymania pochłonęły ,40 zł. Zrealizowana została przebudowa drogi powiatowej nr 1985 Z na odcinku Złocieniec skrzyżowanie Żabin ( ,68 zł) (NA ZDJ.), wykonanie nawierzchni drogi Lubieszewo Zatonie o długości 3,05 km ( ,69 zł), ułożenie dywanika bitumicznego i regulacja krawężników oraz chodnika przy ul. Obrońców Westerplatte w Drawsku Pom. ( ,24zł), modernizacja nawierzchni i chodnika drogi powiatowej nr 1959Z Prace na drodze powiatowej nr 1985Z Złocieniec Skrzyżowanie Żabin Zrealizowano także I etap drogi powiatowej nr 2001 Z Czaplinek Czarne Małe (NA ZDJ.) ( ,86 zł), chodnik w m. Stara Korytnica w ciągu drogi powiatowej nr 1983Z ( ,89 zł), poszerzenie drogi powiatowej nr 1982Z w m. Pomierzyn ( ,94 zł) oraz remont ulic Sybiraków i Ratuszowej w Drawsku Pomorskim ( ,16 zł). w Suliszewie ( ,84 zł), remont zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1991Z w Wierzchowie (48.800,00 zł), remont chodnika w Wierzchowie w ciągu drogi powiatowej nr 1994Z (40 tys. zł) i ułożenie dywanika bitumicznego na drodze powiatowej nr 1984Z w m. Stara Studnica (za kwotę ,84 zł). Prace na drodze Czaplinek Czarne Małe 12

17 w okresie od początku 2007 roku do końca I kwartału 2010 r. Zrealizowano także chodnik przy ul. Cieszyńskiej w Złocieńcu ( ,21 zł), chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1965Z w m. Cieszyno (51.337,83 zł), chodnik przy ul. Moniuszki w Drawsku Pomorskim (52.873,96 zł), remont mostu na rzece Kamienna w m. Lubieszewo w ciągu drogi powiatowej nr 1987Z ( ,62 zł), chodnik przy ul Jeziornej w Czaplinku (20.712,14 zł), chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1987Z w m. Linowno ( ,79 zł), mostek w ciągu drogi powiatowej nr 2003Z w m. Motarzewo (40 tys. zł), remont nawierzchni ul. Królewieckiej w Drawsku Pom. (40 tys. zł), remont chodnika ul. Wywiórskiego w Drawsku Pomorskim (5.612,52 zł) i remont dróg gruntowych w m. Psie Głowy i Głęboczek (23.003,71 zł) (NA ZDJ.). Wykonano także dokumentację ul. Polna Szczecinecka w Czaplinku (86.534,60 zł). Droga w m. Psie Głowy w trakcie realizacji. W roku 2009 odnotowano kolejne znakomite wyniki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Łącznie w ub. roku złożono 77 wniosków o dofinansowanie na ,18 zł., a pozyskano dotąd ,24 zł. Powiat Drawski zamknął 2009 rok 2 miejscem w Województwie Zachodniopomorskim, a dziesiątym w Polsce, w Rankingu Powiatów według Związku Powiatów Polskich. 13

18 w okresie od początku 2007 roku do końca I kwartału 2010 r CZĘŚĆ IV. ROK 2010 I KWARTAŁ Ogółem nakłady inwestycyjno - remontowe planowane na rok 2010 wynoszą mln zł. Wśród dotychczas zrealizowanych dominują drogi, w tym remont drogi powiatowej nr 1952Z w miejscowości Zarańsko ( ,00 zł), przebudowa drogi powiatowej nr 1985Z Skrzyżowanie Żabin Kalisz Pomorski w ramach RPO ( , zł) (NA ZDJ.), remont mostu w ciągu ulicy Czwartaków ( ,55 zł), remont ulicy Świerkowej w Złocieńcu w ramach RPO (wniosek Gminy Złocieniec, udział powiatu 200 tys. zł). Przygotowano także projekty remontu ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pom. (21 tys. zł) i ul. Królewieckiej w Drawsku Pom. (12 tys. zł), przebudowy drogi powiatowej nr 1983Z od drogi krajowej nr 10 Biały Zdrój (62.400,00 zł), a także przebudowy drogi powiatowej nr 1983Z od drogi krajowej nr 10 do Starej Korytnicy (67.200,00 zł). Tzw. Schetynówka Do wykonania w roku 2010 planuje się następujące inwestycje o szacunkowo wyliczonych wartościach: 1. Remont drogi powiatowej nr 1998Z wraz z poszerzeniem w miejscowości Bobrowo zł 2. Remont drogi powiatowej nr 1987Z przejście przez miejscowość Gudowo wraz z drogami gminnymi zł 3. Wykonanie dywanika bitumicznego na poszerzeniu drogi powiatowej nr 1987Z Złocieniec Stawno zł 4. Przebudowa wraz z poszerzeniem drogi powiatowej nr 1984Z Nowe Worowo Gawroniec o długości 1,0 km zł 5. Remont ul. Królewieckiej w Drawsku Pomorskim zł 6. Remont ulicy Obrońców Westerplatte na odcinku Ul. Sikorskiego Pocztowa w Drawsku Pomorskim zł 7. Remont chodnika w miejscowości Nowe Worowo zł 8. Remont chodnika ul. Lipowa w m. Wierzchowo zł 9. Remont drogi obwodnica Żabin zł 10. Remont chodnika ul. Cieszyńska w Złocieńcu zł 11. Chodnik i krawężnik w miejscowości Stawno zł 12. Chodnik w miejscowości Cieszyno zł 13. Poszerzenie drogi powiatowej nr 1965Z Cieszyno Skąpe zł 14. Remont ul. Długiej i Drahimskiej w Czaplinku zł 15. Wykonanie projektu na chodnik w m. Prosinko zł 16. Wykonanie projektu na remont drogi Kuźnica Drawska Prosinko zł 14

19 w okresie od początku 2007 roku do końca I kwartału 2010 r Wskazane szacunkowe wartości robót podane są w podziale 50/50, tj. 50% wartości robót stanowi udział Powiatu Drawskiego, a pozostałe 50% to udziały Gmin na terenie których realizowane jest zadanie inwestycyjne. Podtrzymano dobrą tradycję współpracy z organizacjami pozarządowymi. Po raz kolejny podniesiono pulę środków przeznaczonych dla organizacji w ogłoszonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych. Otwarte konkursy ofert- środki przeznaczone na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2010r. W szpitalu powiatowym zakończono prace i utworzono nowoczesny, 15 łóżkowy oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej. Przeprowadzono także reorganizację oddziału dziecięcego, gdzie wykonano prace adaptacyjne związane z przebudową oddziału. Został on przeniesiony na jeden poziom (II piętro), przy jednoczesnym wykonaniu remontu adaptacyjnego pomieszczeń w części nowej budynku głównego Szpitala. W 2010 r. zorganizowano również III Powiatową Olimpiadę Zdrowia, a także założono Technikum Samochodowe w ZSZ CKP w Drawsku Pomorskim i wprowadzono nowe kierunki kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych i operator obrabiarek skrawających. W zakresie bezpieczeństwa publicznego w roku 2010, wspólnie ze szkołami ponadgimnazjalnymi zrealizowany ma zostać projekt pn. Bezpieczna szkoła i droga do szkoły w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej (70 tys. zł dofinansowanie ZUW, 43 tys. Powiat Drawski). Powiat udzielił także wsparcia finansowego służbom, inspekcjom i strażom oraz podmiotom ratowniczym. Zainwestowano m.in. w zakup kadłuba łodzi ratowniczej dla drużyny WOPR w Czaplinku i łodzi dla OSP Ostrowice, remont Komisariatu Policji w Złocieńcu, a także sprzęt ochrony osobistej i kosztowny podnośnik SHD-25 dla Straży Pożarnej. 15

20 w okresie od początku 2007 roku do końca I kwartału 2010 r Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, a także Dom Pomocy Społecznej w Darskowie wzbogaciły się o dwa nowe samochody, które przystosowane są do przewozu 9 osób niepełnosprawnych w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich w każdym samochodzie. Oba samochody marki Ford Transit zostały zakupione za kwotę zł. Ich koszt został pokryty ze środków PFRON w wysokości 120 tys. zł oraz z budżetu Powiatu Drawskiego w wysokości zł. Przekazanie samochodów dla PCPR i DPS. 16

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. Projekt w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie na 2017 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010 Wydatki na inwestycje Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010 Tak zaczynaliśmy: 2007 r. 5,8 mln zł Obecnie: 2010 r. 16 mln zł Wydatki na inwestycje Łącznie: 2007 2010 Remonty i inwestycje 2007-2010

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY Załącznik do uchwały Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015r. LP Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY TREŚĆ ZADANIA PRZY REALIZACJI ZADANIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/129/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Powiat Wrzesiński Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/III/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2005

Powiat Wrzesiński Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/III/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2005 Powiat Wrzesiński Załacznik nr 1 do Uchwały nr21/iii/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2006 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2005 r. BUDŻET

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/149/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wiek; wykształcenie; zajmowane stanowisko; przynależność do komisji; przynależność do klubu radnych.

Wiek; wykształcenie; zajmowane stanowisko; przynależność do komisji; przynależność do klubu radnych. 2008-10-15 12:48:03 Wiek; wykształcenie; zajmowane stanowisko; przynależność do komisji; przynależność do klubu radnych. 66 lat; Średnie technik budowlany; Emeryt, działalność gospodarcza; Członek Komisji

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/09

Protokół Nr XXXVII/09 Protokół Nr XXXVII/09 Z XXXVII sesji III kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego odbytej w dniu 24 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 w godz.: 9.00-10.30 Ustawowa liczba

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr 249/XXXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20.12.2005 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 165/XXV/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2004 r. Plan przychodów i wydatków

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. DOCHODY : W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 444.487 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE ,85 zł

DOCHODY BIEŻĄCE ,85 zł B U D Ż E T P O W I A T U 127.213.390,47 zł DOCHODY BIEŻĄCE 110.893.984,85 zł A. DOCHODY WŁASNE 35.674.206,00 zł I. Udziały w podatkach budżetu państwa 31.223.544,00 zł 1. Udziały we wpływach z podatku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK. www.powiatkluczborski.pl

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK. www.powiatkluczborski.pl BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za 2011 r. z podziałem na ich rodzaj Źródła Dochodów Kwota w zł (plan) Udział % w całości dochodów I. Dochody własne powiatu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się:

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się: UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest: I. Po stronie dochodów załącznik nr 1 1. Zwiększeniem dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA 2014 2018 OR:0007 L.p. Nr uchwały/ Data podjęcia 104 XV.104.2015 103 XV.103.2015 102 XV.102.2015 101 XV.101.2015 100 XV.100.2015 99 XV.99.2015 98

Bardziej szczegółowo

Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2010. www.powiatkluczborski.pl

Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2010. www.powiatkluczborski.pl Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2010 Wykonanie dochodów budżetu za 2010 r. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2010 rok 30000000 25000000 20000000 Wykonanie Plan

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 25.265,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych

UZASADNIENIE. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 25.265,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem - 34.748,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 304.603,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 5.000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU W 2014 roku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła ogółem 5 protokołowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Policach w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Policach w 2015 roku Police, 7 stycznia 2016 r. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Policach w 2015 roku Na podstawie 9 ust. 1 Statutu Powiatu Polickiego Rada działa zgodnie z uchwalonym rocznym ramowym planem pracy.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/245/2016 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 02 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica

UCHWAŁA Nr XXIX/245/2016 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 02 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica UCHWAŁA Nr XXIX/245/2016 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 02 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r.

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 listopada 216 r. Poz. 3723 UCHWAŁA NR XXIII/29/216 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 17 października 216 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje:

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje: Uchwała Nr XLV/550/2009 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia 13 listopada w sprawie zmian w budżecie powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2009 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r. UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

15 LAT POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 1998-2013

15 LAT POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 1998-2013 15 LAT POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 1998-2013 1 Jeśli uznajemy, że powiaty są związkami ich mieszkańców, to musimy uznać prawo ludzi do grupowania się w granicach takich jednostek, z którymi naturalnie i historycznie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok. Działając na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2675 UCHWAŁA NR XII/238/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Przewidywane działania w zakresie infrastruktury technicznej przedstawia poniższa tabela:

Przewidywane działania w zakresie infrastruktury technicznej przedstawia poniższa tabela: Przewidywane działania w zakresie infrastruktury technicznej przedstawia poniższa tabela: Lp. Nazwa planowanego działania Kolejność realizacji Oczekiwane rezultaty Czas realizacji działań Nakłady ogółem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/60/2011 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2011

UCHWAŁA NR VIII/60/2011 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2011 UCHWAŁA NR VIII/60/2011 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2011 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 1380 UCHWAŁA NR V/30/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

co następuje: Uchwa'a Nr... /2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok.

co następuje: Uchwa'a Nr... /2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok. il I Uchwa'a Nr... /2015 z dnia.........2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na 2015 rok. Na podstawie. ;2 pkt 1 Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Powiatu Krośnieńskiego uchwalonego

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych w dniu 1 marca 2017 roku.

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych w dniu 1 marca 2017 roku. Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych w dniu 1 marca 2017 roku. 1. Zmiany w planie dochodów W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: w dziale 750 rozdziale 75011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/154/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/154/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/154/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Toruńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego na rok 2015 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 20/75/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2015r.

Uchwała Nr 20/75/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2015r. Uchwała Nr 2/75/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 215r. w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 216r. Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo