BZP OGŁOSZENIE Z DNIA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BZP 300986-2013 OGŁOSZENIE Z DNIA 9.08.2013 O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT"

Transkrypt

1 ZP/PN/9/13Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr Wieprz Podgórze Wieprz Królewski w Wieprzu w km do Rodzaj zamówienia Roboty budowlane Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Wieprz powiat wadowicki Wieprz Urząd Gminy Wieprz Wieprz, Wieprz Jednostka prowadząca sprawę: Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, ( 33 ) wew. 27 fax. (33 ) numer ogłoszenia BZP OGŁOSZENIE Z DNIA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Urząd Gminy Wieprz informuje, że w związku z zapytaniami do postępowania nr ZP/PN/9/13 Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr Wieprz Podgórze Wieprz Królewski w Wieprzu w km do0+260 przedłużony zostaje termin składania ofert. Nowy termin składania ofert : do godziny 10:00 otwarcie ofert godz. 10:30 Nr ogłoszenia w BZP pod nr z dnia Wieprz dnia Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP z dnia r polegającego na: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr Wieprz Podgórze Wieprz Królewski w Wieprzu w km do W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

2 Treść zapytania I. 1. Prosimy o udostępnienie materiałów z rozpoznania Geologiczno Inżynierskiego 2. Czy zamawiający przewiduje pozyskanie lub pozyskał zgodę na wycinkę drzew będących w kolizji z przebiegiem palisady i oczepu żelbetowego? 3. W przedmiarze brak pozycji związanych z usunięciem w.w drzew. 4. Projekt budowlany rys. 2.5 przewiduje wykonanie : a. Wykopu pod kosze siatkowo kamienne (1,0+0,1+0,1) x 4,0 x 82 = 393,6 m3 natomiast Przedmiar w poz. 2.6 Wykop pod kosze siatkowo kamienne błędnie przewiduje tylko 164m3 b. Wykonanie podsypki żwirowej 10 cm Brak tej pozycji w Przedmiarze c. Wykonanie podsypki cementowej 10 cm Brak tej pozycji w Przedmiarze d. Wykonanie dwóch rzędów mikoropali kotwionych 1,5m w rozstawie co 10m Brak tej pozycji w Przedmiarze Prosimy też jednoznacznie określić rozstaw mikropali w dwóch rzędach Opis techniczny przewiduje rozstaw co 5,0 m. e. Prosimy o podanie parametrów technicznych mikropali gruntowych f. W Przedmiarze brak pozycji uwzględniających koszt montażu specjalnych stalowych płyt dociskowych na połączeniu mikropali i koszy siatkowo kamiennych 5. Projekt budowlany Opis techniczny przewiduje do wykonania pale wiercone CFA średnicy 400 mm i głębokości 12 m zbrojone kształtownikiem HEB 200 w rozstawie osiowym co 1,5m, natomiast Projekt budowlany rys. nr 2.4 zakłada wykonanie pali CFA fi 400 w rozstawie co 1,5 m długości na przemian L=15 i L=18 m. Opis na rysunku nr 2.4 wskazuje na mijankowy rozstaw słupów odpowiednio 15 i 18 m w rozstawie co 0,75 m). Prosimy o jednoznaczne uściślenie sytuacyjnego rozstawu pali CFA oraz podanie konkretnej długości pala CFA 6. Przedmiar robót w pozycji 5.1 zakłada do wykonania 156 m pali CFA natomiast Projekt Budowlany Opis Techniczny przewiduje wykonanie pali CFA fi 400 w rozstawie osiowym co 1,5m długości 12 m co przy długości oczepu wieńczącego równej 71mb daje 47 szt. x 12 m = 564 m. Natomiast Projekt budowlany rys nr 2.4 przewiduje wykonanie pali CFA w ilości 47 szt. x 15 m oraz 46 szt. x 18 m co daj wartość 1 533,00 m. Prosimy o wskazanie prawidłowej wartości dla pozycji przedmiarowej nr Projekt budowlany Opis techniczny wskazuje na wykonanie pali CFA zbrojonych kształtownikiem HEB 200 długości 12 m co przy ilości 47 pali CFA daje wartość 47 szt. x 12m x 0,0613 Mg/m = 34,57 t natomiast przy założeniu mijankowego układu pali CFA odpowiednio (47+46) szt x 12 x 0,0613 Mg/m = 68,41 t. Prosimy o wskazanie prawidłowej wartości dla pozycji przedmiarowej nr Projekt budowlany Opis techniczny wskazuje na wykonanie pali CFA fi 400 w ilości 47 szt. zatem 0,2^2 x 3,14 x 564 = 70,81 m3 lub przy rozstawie mijankowym. 0,2^2 x 3,14 x 1 533,00 = 192,55 m3 Prosimy o wskazanie prawidłowej wartości dla pozycji przedmiarowej nr Przedmiar robót w poz. 5.6 wskazuje na wykonanie 2 szt. mikropali długości 18 m i 7 szt. mikropali 24 m. natomiast Projekt budowlany Opis techniczny zakłada wykonanie mikropali iniekcyjnych w rozstawie osiowym co 3,0 m co daje 23 szt. długości L=24 m o łącznej długości 23x24=552 m. Prosimy o wskazanie prawidłowej wartości dla pozycji przedmiarowej nr Projekt budowlany Opis techniczny w punkcie 1.10 wskazuje na wykonanie drenu francuskiego jako ważnego elementu usystematyzowania warunków gruntowo wodnych, natomiast brak tej pozycji w przedmiarze oraz brak podania lokalizacji i parametrów technicznych drenu. 11. Sposób obliczenia wartości pozycji 1.2 Przedmiaru wskazuje na jednostkę m3 natomiast podana jest jednostka m2. Prosimy o wskazanie prawidłowej jednostki obmiarowej dla pozycji przedmiarowej nr. 1.2 II. - Zgodnie z opisem, w przypadku nie osiągnięcia dla projektowanej długości pala minimalnego zagłębienia pala (2,0m) warstwie piaskowca, trzon pala należy wydłużyć tak, aby spełnić powyższy warunek. Czy w przypadku osiągnięcia stropu warstwy skalnej wcześniej niż zakłada rozpoznanie geologiczne Projektant dopuszcza skrócenie trzonu pala? - Prosimy o podanie parametrów technicznych i wytrzymałościowych oraz ilości sztuk i długości mikropali kotwiących kosze siatkowo kamienne pozycji brak w przedmiarze, wg opisu należy wykonać 17 szt. x 1,5m, wg rysunku długość mikropala to 3,5m (zakotwiony 1,5m w podłożu).

3 - Czy pale należy wykonać o dł. 12,0m (zgodnie z opisem) czy o dł. 15,0 i 18,0m (zgodnie z rysunkiem)? - Prosimy o podanie ilości sztuk pali danej długości do wykonania. - Czy pale mają być zbrojone na całej projektowanej długości czy tylko na 12,0m? - Czy pale mają być wykonane w rozstawie co 1,5m na całej długości oczepu (70,0m), co daje 47 sztuk? Prosimy o skorygowanie ilości w przedmiarze, zgodnie z którym do wykonania jest 9 sztuk pali. - Czy iniekcyjne mikropale skośne należy wykonać o dł. 15,0m (zgodnie z opisem) czy o dł. 18,0 i 24,0m (zgodnie z rysunkiem)? - Prosimy o podanie ilości sztuk mikropali danej długości do wykonania. - Prosimy o podanie nośności obliczeniowej skośnych mikropali iniekcyjnych. - Czy Zamawiający dopuszcza zmianę koronki wiertniczej na koronkę dostosowaną do warunków gruntowych i zapewniającą osiągnięcie wymaganej nośności obliczeniowej. - Czy iniekcyjne mikropale skośne mają być wykonane w rozstawie co 3,0m na całej długości oczepu (70,0m), co daje 23 sztuki? Prosimy o skorygowanie ilości w przedmiarze, zgodnie z którym do wykonania jest 9 sztuk mikropali. - Prosimy o skorygowanie w przedmiarze ilości betonu do wykonania pali we wzorze na wyliczenie objętości brakuje długości pala. - Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Specyfikację techniczną dla pali wierconych Odpowiedzi na powyższe pytania. a. Wykopy pod kosze siatkowo- kamienne należy przyjąć m3 b. Wykonanie podsypki żwirowej 10 cm pod kosze siatkowo-kamienne 328m2 c. Wykonanie podsypki cementowej 10cm pod kosze siatkowo-kamienne 328m2 d. Wykonanie dwóch rzędów mikropali kotwionych 1.5m co 10m z montażem specjalnych stalowych płyt dociskowych na połączeniu mikropali i koszy siatkowo-kamiennych e. Wykonanie pali CFA fi 400 w rozstawie co 1.5 m L=15m i L=18m f. Wykonanie pali CFA w ilości 56 szt. w rozstawie co 1.5m 7 szt. L=18m i 2szt. L= 15m g. Wykonać zbrojenie kształtowników HEB 200 długości L= 156 m (156x0.613Mg/m = 9.56t) h. Wykonać dwie sztuki mikropali długości 18m 2 szt. i mikropali długości 24m 7 szt. i. Wykonać drenaż francuski długości 85mb powyżej palisady w odległości 2.0m o przekroju wykopu 0.6x0.5m zasypka żwirowa w szczelnie zamknięta w geowłókninie separacyjnej j. Wyjaśnienie do pozycji kosztorysowej 1.2 Rozebranie nawierzchni bitumicznej o powierzchni 47.5 m2 i grubości warstwy asfaltu 4 cm k. Zamawiający dopuszcza zmianę koronki wiertniczej na koronkę dostosowaną do warunków gruntowych i zapewniającą osiągnięcie wymaganej nośności obliczeniowej. l. mikropale skośne mają być wykonane w rozstawie co 3,0m na całej długości oczepu. W przypadku nie osiągnięcia dla projektowanej długości pala minimalnego zagłębienia pala (2,0m) w warstwie piaskowca, trzon pala należy wydłużyć tak, aby spełnić powyższy warunek. W przypadku osiągnięcia stropu warstwy skalnej wcześniej niż zakłada rozpoznanie geologiczne Projektant dopuszcza skrócenie trzonu pala. m. za ewentualne kolizje istniejącego zadrzewienia z prowadzonymi pracami odpowiedzialność bierze zamawiający. Wyjaśnienia: Zamawiający informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stanowią integralną część SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. projektpracgeologicznych.pdf

4 PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ Wieprz Pytania 1. Czy wykonanie robót: wypełnienie ubytków na skarpie wykopu, wykonanie osłon przeciw erozyjnej skarp wykopu przez ułożenie mat kokosowych, montaż zabezpieczenia skarp stalowa siatką romboidalną na kwotę spełnia wymogi zgodnie ze SIWZ V.3 2. Czy wykonanie robót: zabezpieczenie skarp siatką stalową na kwotę ,63 spełnia wymogi zgodnie ze SIWZ V.3. Odpowiedzi 1. Przedstawione prace nie potwierdzają spełniania warunku SIWZ pkt. V.3 zakres i rodzaj prac jest inny niż w przedmiocie zamówienia. 2. Przedstawione prace nie potwierdzają spełniania warunku SIWZ pkt. V.3 zakres i rodzaj prac jest inny niż w przedmiocie zamówienia. Do porozumiewania z Wykonawcami upoważnione są: - w zakresie merytorycznym i formalnym Michał Adamik telefon wew. 27; WYJAŚNIENIA DO SIWZ Wieprz Zamawiający informuje, że pozycja nr 1.2 przedmiaru winna być wyrażana w m³ Wyjaśnienia do SIWZ Wieprz dnia Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP z dnia r polegającego na: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr Wieprz Podgórze Wieprz Królewski w Wieprzu w km do W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy: Treść zapytania I W świetle otrzymanych od Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania zwracamy się z prośbą o udostępnienie zaktualizowanego Przedmiaru Robót / Kosztorysu ofertowego. Biorąc pod uwagę ilość zmian, bez aktualnego dokumentu nie można rzetelnie wycenić zakresu prac. Nadto udzielone odpowiedzi budzą wątpliwości: a. Wykopy pod kosze siatkowo- kamienne należy przyjąć m3 Prosimy o aktualizację pozycji przedmiaru b. Wykonanie podsypki żwirowej 10 cm pod kosze siatkowo-kamienne 328m2 Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru

5 c. Wykonanie podsypki cementowej 10cm pod kosze siatkowo-kamienne 328m2 Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru d. Wykonanie dwóch rzędów mikropali kotwionych 1.5m co 10m z montażem specjalnych stalowych płyt dociskowych na połączeniu mikropali i koszy siatkowo-kamiennych Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru. e. Wykonanie pali CFA fi 400 w rozstawie co 1.5 m L=15m i L=18m f. Wykonanie pali CFA w ilości 56 szt. w rozstawie co 1.5m 7 szt. L=18m i 2szt. L= 15m Odpowiedzi wzajemnie się wykluczają. W jaki sposób została obliczona wartość 56 szt?. Prosimy o podanie sumarycznej ilości odwiertu do wykonania (np.47 szt. x 15 m = 705m lub 47x15m + 46x18m = 1 533,00m). Prosimy o aktualizację pozycji przedmiaru dot. długości odwiertu i wynikającej z niej ilości betonu poz. 5.3 g. Wykonać zbrojenie kształtowników HEB 200 długości L= 156 m (156x0.613Mg/m = 9.56t) Które pale CFA mają być zbrojone HEB 200? Jeśli wszystkie to w zależności od ilości pali mamy odpowiednio: 47x12x0.0613=34,57 t lub (47+46)x12x0,0613=68,41 t. Prosimy o aktualizację pozycji przedmiaru h. Wykonać dwie sztuki mikropali długości 18m 2 szt. i mikropali długości 24m 7 szt. Projekt zakłada wykonanie kotwienia na całej długości oczepu L= 71m mikrofalami co 3,0m. W świetle tych zapisów powyższa odpowiedź jest niejasna. Prosimy oponowne przeanalizowanie i o aktualizację pozycji przedmiaru. i. Wykonać drenaż francuski długości 85mb powyżej palisady w odległości 2.0m o przekroju wykopu 0.6x0.5m zasypka żwirowa w szczelnie zamknięta w geowłókninie separacyjnej Prosimy dodanie pozycji przedmiaru. j. Wyjaśnienie do pozycji kosztorysowej 1.2 Rozebranie nawierzchni bitumicznej o powierzchni 47.5 m2 i grubości warstwy asfaltu 4 cm Prosimy o aktualizację pozycji przedmiaru. l. mikropale skośne mają być wykonane w rozstawie co 3,0m na całej długości oczepu. W przypadku nie osiągnięcia dla projektowanej długości pala minimalnego zagłębienia pala (2,0m) w warstwie piaskowca, trzon pala należy wydłużyć tak, aby spełnić powyższy warunek. W przypadku osiągnięcia stropu warstwy skalnej wcześniej niż zakłada rozpoznanie geologiczne Projektant dopuszcza skrócenie trzonu pala. Odpowiedz wyklucza wartości podane w odpowiedzi h. Prosimy o ponowne przeanalizowanie i o

6 aktualizację pozycji przedmiaru. II. 1. Zgodnie z Opisem Technicznym długość spodu skarpy wynosi 82,0 m, według przedmiaru (pkt. 4.9 i 4.10) 85,0 m, a dodatkowo objętość koszy obliczana jest w nim w sposób (2,0*2,0*3)*85,0 = 1020 m3. Czy obliczenie jest poprawne? Z naszych obliczeń wynika: 5,0*(1,0+1,0+2,0)*82,0 (lub 85,0) = 820,0 (lub 850,0) m3 2. Zgodnie z Rys. 2.4 pręt nr 2 powinien występować w ilości 23 szt. podczas gdy z naszych obliczeń wynika, że potrzebne są 237 szt., co łącznie daje długość 786,64 m i masę 310,80 kg, a nie jak jest na Rys ,36 m i 30,16 kg. 3. Zgodnie z Opisem technicznym jako zbrojenie oczepu dodatkowo stosowane jest zbrojenie przeciwskurczowe, podczas gdy na żadnym rysunku, ani zestawieniu nie jest ono uwzględnione. 4. W załączonych materiałach przetargowych brakuje specyfikacji dla wykonania pali CFA, a także barier stalowych. III. 1. Proszę o wyjaśnienie kwestii zbrojenia pali CFA (56 szt.). Podana przez Zamawiającego ilość zbrojenia HEB200 L=156m (odpowiedź g.") co daje w przeliczeniu na pojedynczy pal zbrojenie o długości 156m/56=2,79m przy 15/18 metrowych palach. 2. Proszę o ostateczne określenie ilości pali 56 szt. 2szt. -\-7szt. (odnośnie odpowiedź " f."} wraz z zestawieniem ilości sztuk poszczególnych długości. 3. Proszę o ostateczne określenie ilości mikropali skośnych. Odpowiedź h.'' przedstawia wykonanie dwóch sztuk 18m i 7 sztuk 24m co daje 9 sztuk i jest sprzeczne z odpowiedzią I." która zgodnie z odpowiedzią powinna wynosić 70m/3m^23 sztuki 4. Proszę o podanie parametrów technicznych mikropali do kotwienia koszy siatkowo-kamiennych (średnica wiercenia, średnica zbrojenia, jakie wypełnienie mikropali) Odpowiedzi: W odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający przedstawia: - nowy przedmiar, - specyfikację techniczną wykonania barier ochronnych oraz pali wierconych - opis techniczny 1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: , 00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych); w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego pn. Urząd Gminy Wieprz w Wieprzu ING Bank Śląski nr w takim czasie aby pieniądze znalazły się na rachunku Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wyciąg bankowy. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem złączona musi być wraz z ofertą. 2. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą. 3. Zamawiający przechowa a następnie dokona zwrotu lub zatrzyma wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.

7 Zakres robót Odwodnienie Projekt przewiduje wykonanie remontu istniejących rowów przydrożnych przez umocnienia dna i skarp rowu elementami betonowych prefabrykowanych oraz wykonanie drenażu Francuskiego. Projektowane odwodnienia powinny odciąć dopływ wód opadowych i płytszych wód gruntowych od koluwiów. Wody zostaną odprowadzone poza teren osuwiska do istniejącego przepustu drogowego w km z przepustu do cieku naturalnego. W wyniku podjęcia kroków zmierzających do odwodnienia terenu osuwiska z czasem powinna nastąpi stabilizacja osuwiska. Niezbędna będzie bieżąca konserwacja i utrzymanie drożności wszystkich urządzeń odprowadzających wodę z terenu osuwiska. Roboty ziemne Roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów pod budowle siatkowo- kamienne, oczepy oraz nasypów pod konstrukcję drogi gminnej, Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte o ścianach pionowych. Metody wykonywania robót - wykopy (ręczne lub mechaniczne) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wskazania dotyczące sposobu posadowienia projektowanego obiektu budowlanego oraz dane do wzmocnienia podłoża gruntowego. Wzmocnienie podłoża gruntowego powinna nastąpić poprzez zastosowania pali. Należy dostosować głębokość posadowienia, konstrukcję i ilość pali stwierdzonych warunków, w sposób zabezpieczający teren powyżej osuwiska przed poszerzeniem zasięgu w górę zbocza. Na badanym terenie zniszczenia spowodowane występowaniem procesów osuwiskowym objęły drogę gminną. Po uruchomieniu procesów osuwiskowych zagrożony jest również kościół (powyżej osuwiska) i budynki zagrodowe z budynkiem mieszkalnym, położone centralnie poniżej osuwiska na wysokości środka jego jeziora. Prace zmierzające do stabilizacji osuwiska wpłyną korzystnie na warunki geologicznoinżynierskie. Projektowane rozwiązanie konstrukcyjne: - przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć punkty charakterystyczne oraz dokonać sprawdzenia przez pomiar bezpośredni podstawowych wymiarów istniejącej skarpy. - sprawdzić wszystkie urządzenia obce ujęte na planie zagospodarowania terenu - wszystkie materiały użyty do budowy powinny posiadać znak CE Technologia robót - Pale wiercone Technologię robót należy dostosować do warunków terenowych, w szczególności należy wziąć pod uwagę możliwości dojazdu palownicy oraz możliwości techniczne wykonanie pali. Średnica pali została tak dobrana, by istniała możliwość wykonania robót przy użyciu sprzętu lekkiego. Iniekcyjne mikropale gruntowe do wykonania robót budowlanych należy zastosować żerdzie umożliwiające jednoczesne wiercenie i iniekcję pozostawione w otworze jako zbrojenie. Ponieważ mikropale są elementem trwałym, należy zastosować żerdzie w powłoce jako dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne a elementy głowicy, płyty oporowe, nakrętki i podkładki w ocynku. Zabezpieczenie antykorozyjne: Ostatni odcinek wbudowanej żerdzi ocynkowany w powłoce epoksydowej. Płyty oporowej oraz nakrętki mocujące i podkładki cynkowe ogniowe- grubości ocynku min. 120µm. Mikropale zespalane są z otaczającym gruntem za pomocą buławy iniekcyjnej, Utworzonej z zaczynu cementowego w/c = 0,4-0,5. zaczyn podawany jest pod ciśnieniem 5-30 bar. W celu stabilizacji powstałego obsuwiska oraz uszkodzeń drogi gminnej konieczne są szybkie i skuteczne zabezpieczenia. Zaprojektowano wzmocnienie stateczności zbocza z pali pionowych wierconych o średnicy 40 cm oraz iniekcyjnych kotew gruntowych (mikropali) wykonywanych przy zastosowaniu żerdzi samo zwieńczonych oczepem żelbetowym o długości 70 m.

8 W istniejącej sytuacji morfologicznej najbardziej racjonalną technologią palisady zastosowanie techniki pali wierconych oraz technologii mikropali iniekcyjnych z żerdzi samo wiercących zabezpieczenie uwzględnia powstanie osuwiska za palisadą z walcowymi płaszczyznami poślizgu dochodzącymi do głębokości ok. 12,0m Wzmocnienie stateczności zbocza Pale pionowe należy wykonać o średnicy 400 mm i długości 12,0m, zbrojone dwuteownikami HEB h=200 mm na całej długości w rozstawie osiowym co 1,50m. Pale ukośne należy wykonać z żerdzi samowiercących 40/16, średnica koronki min165 mm z pozostawieniem żerdzi jako zbrojenia, o długości 15,0m w rozstawie co 3,0m (pomiędzy palami pionowymi). Zbrojenie pali wynika z warunku sił ścinających oraz momentów zginających. W celu zwieńczenia głowic pali górne odcinki należy zakotwić w belce oczepowej na długości min. 50cm. Zbrojenie belki oczepowej o przekroju 70x140cm - 8 prętów ø 20 mm (stal AIIIN BSt500), strzemiona ø 8 co 30cm, pręty przeciwskurczowe 4 ø 8, beton C25/30. Długość pali wynika z położenia płaszczyzn poślizgu, które zalegają w tym rejonie do głębokości około 6,0m oraz z potrzebnego zagłębienia w warstwie nienaruszonego podłoża skalnego (skały twardej -piaskowca) wynoszącego min. 2.0m. Pale należy wykonać o długości gwarantującej zagłębienia w warstwę trzeciorzędowych piaskowców na głębokość min. 2.0 m. W przypadku nie osiągnięcia dla projektowanej długości pala minimalnego zagłębienia w tej warstwie, trzon pala należy wydłużyć tak aby spełnić powyższy warunek. W przypadku braku możliwości wykonania profilowania skarpy poniżej palisady, odsłoniętą część palisady należy zabezpieczyć żelbetową ścianką dociskową o grubości min. 15cm zbrojoną siatką z prętów ø 8 o oczkach 10x10cm. Górną powierzchnię oczepu i ścianki dociskowej należy uformować w sposób zapewniający szybki odpływ wody. Projektowane zabezpieczenie poprawi stateczność zbocza w obrębie drogi gminnej, w obszarze objętym rozpoznaniem geologicznym, pod warunkiem odpowiedniego odprowadzenia wód powierzchniowych i wgłębnych z obszaru zbocza. Zbocze poniżej drogi należy odtworzyć do stanu pierwotnego poprzez ukształtowanie odpowiednich spadków eliminujących tworzenie się zastoisk wodnych. Sposób prowadzenia robót nie powoduje naruszenia stanu środowiska naturalnego. Nie występuje również ingerencja w krajobraz. Projektowany rozstaw pali nie zakłóci przepływu wody w niższych warstwach podłoża. Użyte do wykonania robót materiały są obojętne dla środowiska naturalnego. Zabezpieczenie konstrukcyjne obejmuje: wykonanie wzmocnienia korpusu w skarpie drogowej (równolegle do osi drogi, w odległości 2.8 m) składającej się z pali pionowych (szt.47) i mikropali iniekcyjnych skośnych (szt. 24) zwieńczonych oczepem żelbetowym, profilowanie skarpy do stanu pierwotnego, humusowanie i obsiew skarpy poniżej drogi. Wzmocnienie podłoża gruntowego W obrębie dolnej części osuwiska przewidziano wykonanie budowli siatkowo-kamiennych w celu wzmocnienia podłoża gruntowego, stateczność zbocza i powstrzymanie ruchów osuwiskowych. Zmianę rozkładu sił działających na terenie, na którym projektuje się wykonanie zabezpieczeń. Budowle siatkowo-kamiennych używa się do stabilizacji skarp korony drogi. Budowle te tworzy się z elementów wykonanych z siatek i wypełnionych kamieniem łamanym. Kosze siatkowe-kamienne wykonywane są z siatek o oczkach 80 x 100 mm, plecionych z drutów o średnicy 2,7 i 3,0 mm lub 2,7 mm. Kosze posiadają kształt prostopadłościanu. Podstawową konstrukcję stanowi siatka dolna,siatki boczne i siatka pokrywająca (wieko) Konstrukcje siatkowo-kamienne,wykonane są z odpowiednio ukształtowanych skrzyń siatkowych, wypełnionych w miejscu wbudowania kamieniem łamanym o grubości 6/8 15/18 cm. Materiał służący do wypełniania koszy to kamień skała twarda, nie zwietrzała, nie rozpuszczalna w wodzie. Skrzynie siatkowe ustawia się obok siebie,a przyległe krawędzie dolne i pionowe sąsiednich skrzyń wiąże się mocno drutem. W ten sposób tworzy się jednolite, ciągłe, podatne i elastyczne bloki. Siatki należy układać na wyrównanym podłożu, podsypce żwirowej i chudym betonie grubości 10 cm Przed wypełnieniem koszy kamieniem wzmocnić z zewnątrz prowizorycznym

9 deskowaniem, aby ich ściany i górne krawędzie nie wyginały się. Materiał wypełniający należy w skrzyniach odpowiednio wyrównać. Po wypełnieniu skrzyń zamyka się pokrywy, mocuje się drutem do ścianki skrzyni oraz wiąże przyległe, wierzchnie krawędzie. W projekcie przewidziano trzy rzędy koszy siatkowo kamiennymi o wymiarach 1.0 x 1.0 m na odcinku L= 82.0 mb kotwione mikropalami gruntowymi na głębokość 1.5 m co 5.0 m Dokładny zakres robót określa przedmiar robót załączony do niniejszej SIWZ. 2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV CPV CPV CPV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzują: przedmiar robót, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik A do niniejszej SIWZ oraz wytyczne przedstawione poniżej. 4. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Zamówienie należy wykonać w terminie do r. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy Pzp, dotyczące: 1.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. 3. Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał - zrealizował z należytą starannością, co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia w formie załączonego do oferty oświadczenia - wykazu załącznik nr 4 do SIWZ z podaniem nazwy i danych zleceniodawcy, zakresu zamówienia, terminów wykonania oraz wartości wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 4. Wykonawca winien wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia w szczególności kierownik budowy (osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami drogowymi). Do oferty należy dołączyć oświadczenie-informację o osobie przewidzianej na powyższe stanowisko załącznik nr 3 do SIWZ 5. Wykonawca winien wykazać, że znajduje się w sytuacji zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności poprzez: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (tj. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument). 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W tym celu Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej lub konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być

10 udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub odpisie potwierdzonym notarialnie. Warunki opisane wyżej, w pkt. V. 1.1 oraz 2, musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu oryginału umowy do wglądu oraz do pozostawienia kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem właściwej umowy np. konsorcjum, która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. V. 6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 8. Wykonawca winien zaoferować minimum 60-miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia. 9. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymogom zawartym w przekazanych Wykonawcom specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Posiadać atesty, aprobaty techniczne, orzeczenia, o jakości materiałów. 10. Podwykonawstwo - Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca winien wskazać w ofercie przewidywany do powierzenia podwykonawcom zakres i wartość prac wg załącznika nr 5 do SIWZ. W przypadku nie załączenia przez Wykonawcę w/w załącznika Zamawiający uzna, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać w całości przedmiot zamówienia siłami własnymi. Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest najpóźniej na 14 dni przed skierowaniem podwykonawców do wykonywania robót zgłosić ten fakt i uzyskać akceptację Zamawiającego (niedopuszczalne jest podzlecanie prac przez podwykonawców kolejnym podwykonawcom). Warunki udziału podwykonawców w realizacji zamówienia opisane zostały we wzorze umowy załącznik nr 6 do SIWZ. 11. Wykonawca musi przedstawić cenę przedmiotu zamówienia w kosztorysie ofertowym opracowanym wg indywidualnej kalkulacji na podstawie otrzymanego przedmiaru robót, projektu wykonawczego, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przekroi, rysunków, wymagań niniejszej SIWZ oraz ewentualnych oględzin w terenie. Ceny jednostkowe uwidocznione w kosztorysie winny obejmować koszty ogólne, zysk, uporządkowanie placu budowy, pomiary (geodezja powykonawcza), ewentualne upusty, itp. Każda pozycja kosztorysowa musi zostać wypełniona. Ceny jednostkowe, wartość kosztorysowa oraz cena oferty winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. W przypadku nie ujęcia w wycenie ofertowej wszystkich kosztów wynikających z dokumentów wymienionych wyżej, to ten koszt nie ujęcia, a konieczny do wykonania przedmiotu zamówienia obciąży Wykonawcę. 12. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt. IV niniejszej SIWZ terminie. 13. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w niniejszej SIWZ oraz jej załącznikach. 14. Wykonawca winien wypełnić oraz podpisać wszystkie formularz i załączniki stanowiące treść oferty lub złożyć ofertę odpowiadającą jej treści, podpisać wzór umowy oraz dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wynikające z niniejszej SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY: 22-400 Zamość, ul. Pereca 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane Remont wnętrza budynku dydaktycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo