W przypadku, gdy pasażer bez zgody kierowcy zabierze ze sobą do pojazdu inne osoby na wolne miejsca należy: a) pobrać dodatkową opłatę b) pobrać

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W przypadku, gdy pasażer bez zgody kierowcy zabierze ze sobą do pojazdu inne osoby na wolne miejsca należy: a) pobrać dodatkową opłatę b) pobrać"

Transkrypt

1 W przypadku, gdy pasażer bez zgody kierowcy zabierze ze sobą do pojazdu inne osoby na wolne miejsca należy: a) pobrać dodatkową opłatę b) pobrać należność za przewóz tylko od jednego pasażera c) pobrać należność za przewóz od każdego pasażera Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu: a) bagaż podręczny b) psa lub inne małe zwierzę domowe bez zgody kierowcy c) bagaż wystający poza obrys pojazdu O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka: a) sąd pracy b) pracodawca c) inspektor BHP Do wniosku o udzielenie licencji na transport drogowy taksówką należy dołączyć: a) kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych b) dokumenty potwierdzające sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego c) odpis z ewidencji działalności gospodarczej Licencji na transport drogowy taksówką udziela się na czas oznaczony: a) nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż 50 lat b) nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 40 lat c) nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat W licencji określa się w szczególności: d) markę pojazdu e) nr silnika f) przedsiębiorcę, jego siedzibę i adres Widząc ten znak umieszczony przed skrzyżowaniem, kierujący pojazdem: a) może zawrócić na skrzyżowaniu b) nie może zawrócić na skrzyżowaniu c) nie może skręcić w lewo przed skrzyżowaniem, np. do bramy posesji lub podobnego obiektu Którego z niżej wymienionych uprawnień nie posiada pracownik zarządu dróg? a) kontrola pojazdów, które zanieczyszczają lub zaśmiecają drogę b) kontrola dokumentów wymaganych w związku z używaniem pojazdu c) kontrola tachografu i czasu pracy kierowcy Kierowca taksówki pobiera od pasażera opłatę za: a) przebytą drogę b) czas wynajęcia taksówki i przebytą drogę c) czas wynajęcia taksówki Pracownicy Urzędu Miar mają prawo skontrolować ważność świadectwa legalizacji taksometru na postoju: a) tylko w asyście Policji b) bez asysty służb mundurowych w zespole złożonym z co najmniej dwóch kontrolerów c) tylko w asyście Straży Miejskiej

2 Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie: a) 7 dni od dnia doręczenia decyzji zmieniającej wysokość podatku dochodowego b) 14 dni od dnia doręczenia decyzji zmieniającej wysokość podatku c) 30 dni od dnia doręczenia decyzji zmieniającej wysokość podatku dochodowego W 2011r. zwalnia się od podatku VAT podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego świadczenie usług taksówek osobowych, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności w roku podatkowym kwoty : a) zł b) zł c) zł Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie: a) 1 miesiąca od dnia wykonania usługi b) 2 miesięcy od dnia wykonania usługi c) 3 miesięcy od dnia wykonania usługi Ulica Szuwary łączy się z: a) ul. Łąkową b) ul. Dolną c)ul.grodzakamienna Ulica Turystyczna jest przedłużeniem: a) ul. Wiosłowej b) ul. Krańcowej c) ul. Mieczysława Boguckiego Ulica Samuela Lindego łączy się z: a) ul. Jana Kasprowicza b) ul. Klonową c) ul. Oskara Kolberga Ulica Jana Dziewanowskiego jest przedłużeniem: a) ul. Mariana Seredyńskiego b) ul. Św. Barbary c) ul. Na Stępce Ulica Urocza łączy się z: a) ul. Grabową b) ul. Junacką c) ul. Przyjemną Ulica Parysa łączy się z: a) ul. Akteona b) ul. Bliźniąt c) ul. Nową Ulica Bratki jest równoległa do: a) ul. Modrej b) ul. Zawodników c) ul. Elbląskiej Ulica Gabriela Narutowicza jest równoległa do: a) ul. Brackiej b) ul. Aleksandra Puszkina c) Al. Grunwaldzkiej Ulica Róży Ostrowskiej łączy się z:

3 a) ul. Partyzantów b) ul. Zabytkową c) ul. Współczesną Ulica Otwarta łączy się z: a) ul. Piotra Czajkowskiego b) ul. Franciszka Liszta c) ul. Niccola Paganiniego Ulica Garbary łączy się z: a) ul. Ogarną b) ul. Piwną c) ul. Wojciecha Bogusławskiego Ulica Granitowa łączy się z: a) ul. Podmiejską b) ul. Małomiejską c) ul. Ptasią Ulica Jeziorowa łączy się z: a) ul. Leszczynową b) ul. Leszczyńskich c) ul. Źródlaną Ulica Remusa łączy się z: a) ul. Trawki b) ul. Mazowiecką c) ul. Kraśnięta Ulica Gradowa łączy się z: a) ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego b) ul. Wronią c) ul. Jarową Ulica Grobla III łączy się z: a) ul. Świętojańską b) ul. Kurkową c) ul. Skrajną Ulica Straganiarska łączy się z: a) ul. Szeroką b) ul. Słomianą c) ul. Kozią Ulica Jarowa łączy się z: a) ul. Jana Brożka b) ul. Blaise'a Pascala c) ul. Krętą Ulica Zgody I łączy się z: a) ul. Ks. Jana Majdera b) ul. Kmiecą c) ul. Oskara Kolberga Ulica Gotycka jest przedłużeniem:

4 a) ul. Zabytkowej b) ul. Partyzantów c) ul. Rodzinnej Ulica Władysława Świechockiego łączy się z: a) ul. Mikołaja Działyńskiego b) ul. Uranową c) ul. Krzemową Hotel HANZA znajduje się przy: a) ul. Świętojańskiej b) ul. Tokarskiej c) ul. Bosmańskiej Komisja Krajowa Solidarność znajduje się przy: a) ul. Podwale Grodzkie b) ul. Wały Piastowskie c) ul. Wały Jagiellońskie Łaźnia znajduje się przy: a) ul. Łąkowej b) ul. Śluzy c) ul. Toruńskiej Centralne Muzeum Morskie znajduje się przy: a) ul. Szerokiej b) ul. Ołowianka c) ul. Mydlarskiej Hotel Szydłowski znajduje się przy: a) ul. Partyzantów b) ul. Romana Dmowskiego c) Al. Grunwaldzkiej Taksówką nie wolno przewozić: a) materiałów trujących b) nart z kijkami c) telewizorów Kierowcy w czasie przewozu pasażera zabrania się: a) słuchania muzyki b) spożywania pokarmów c) rozmowy z pasażerem Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje: a) Państwowa Inspekcja Sanitarna b) Państwowa Inspekcja Pracy c) inne państwowe organy nadzoru i kontroli Licencja na transport drogowy taksówką udzielana jest na określony pojazd i obszar obejmujący: a) gminę b) powiat c) województwo

5 Kontrolę przedsiębiorcy wszczyna się nie wcześniej niż po upływie: a) 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli b) 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli c) 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli W toku kontroli inspektor Transportu Drogowego ma prawo: a) wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność b) wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dowolnych dniach i godzinach c) legitymować każdą osobę znajdującą się w pomieszczeniach gdzie przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, bez podania przyczyny Znak ten: a) zakazuje wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem b) pozwala na wjazd na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeżeli w pobliżu nie ma innych pojazdów c) nie może być ustawiony przed torowiskiem pojazdów szynowych poza skrzyżowaniem dróg Taksówkę osobową obowiązkowo wyposaża się w: a) w dwie gaśnice, jedna blisko kierowcy a druga wewnątrz pojazdu b) apteczkę doraźnej pomocy c) podręczny zestaw do naprawy pojazdu W taksówce osobowej wyposażonej w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się: a) tylko w foteliku ochronnym b) bez konieczności umieszczenia dziecka w foteliku lub w innym urządzeniu do przewożenia dzieci c) tylko na kolanach osoby pełnoletniej Czy zespół taksometr - kasa rejestrująca może być zespolony w jednej obudowie? a) musi być zespolony b) nie może być zespolony c) może być zespolony lub połączony osobno Pracownicy Urzędu Miar mają prawo skontrolować ważność świadectwa legalizacji taksometru na postoju: a) tylko w asyście Policji b) bez asysty służb mundurowych w zespole złożonym z co najmniej dwóch kontrolerów c) tylko w asyście Straży Miejskiej Podatnik, który wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym ma prawo odliczyć od dochodu: a) straty z lat ubiegłych i składki zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe

6 b) tylko składki zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe c) nie ma prawa do żadnych odliczeń Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych : a) może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu b) nie może wybrać opodatkowania tych usług w formie ryczałtu c) może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu, ale tylko w pierwszych 3 miesiącach ich świadczenia Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego: a) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym b) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym c) w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym Ulica Rosiczki łączy się z: a) ul. Karkonoską b) ul. Pienińską c) ul. Bieszczadzką Ulica Hokejowa łączy się z: a) ul. Wielopole b) ul. Wilanowską c) ul. Wielkopolską Ulica Kolejowa jest równoległa do: a) Al. Grunwaldzkiej b) Al. Zwycięstwa c) ul. Wiktora Gomulickiego Ulica Łowicka jest przedłużeniem: a) ul. Kępnej b) ul. Sokolej c) ul. Jodłowej Ulica Radiowa łączy się z: a) ul. Zenitową b) ul. Azymutalną c) ul. Telewizyjną Ulica Skrajna łączy się z: a) ul. Jacka Soplicy b) ul. Szarą c) ul. Szeroką Ulica Bukowa łączy się z: a) ul. Topolową b) ul. Brzozową c) ul. Biwakową Ulica Myśliborska łączy się z: a) ul. Myśliwską b) ul. Gnieźnieńską c) ul. Grodzieńską Ulica Górecka łączy się z: a) ul. Steczką

7 b) ul. Ks. Mariana Góreckiego c) ul. Górką Ulica Zagroble łączy się z: a) ul. Poznańską b) ul. Płońską c) ul. Płocką Ulica Ludwika Pasteura łączy się z: a) ul. Morenową b) ul. Grodzieńską c) ul. Wileńską Ulice Płowce łączy się z: a) ul. Powstańców Warszawskich b) ul. Jana Kozietulskiego c) ul. Wrocławską Ulica Braci Majewskich łączy się z: a) ul. Powstańców Wielkopolskich b) ul. Opolską c) ul. Dworską Ulica Kaliska łączy się z: a) ul. Płocką b) ul. Warszawską c) ul. Tarnowską Ulica prof. Kazimierza Kopeckiego łączy się z: a) ul. Wincentego Witosa b) ul. Władysława Cieszyńskiego c) ul. Prof. Romana Lipowicza Ulica Grobla III łączy się z: a) ul. Świętojańską b) ul. Kurkową c) ul. Skrajną Ulica Aleksandra Gryglewskiego łączy się z: a) ul. Antoniego Abrahama b) ul. Biskupią c) ul. Dzwonki Ulica Podchorążych łączy się z: a) ul. Mjr Mieczysława Słabego b) ul. Kadetów c) ul. Złota Karczma Ulica Filomatów jest przedłużeniem: a) ul. Wojskiego b) ul. Telimeny c) ul. Świtezianki Ulica Kryniczna łączy się z: a) ul. Kołobrzeską b) ul. Fromborską c) ul. Bajki

8 Ulica Stanisława Konarskiego łączy się z: a) Al.Zwycięstwa b) ul. Grzegorza Piramowicza c) ul. Balladyny Komenda Miejska Policji znajduję się przy: a) ul. Nowe Ogrody b) ul. Okopowej c) ul. Platynowej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego znajduje się przy: a) ul. Okopowej b) ul. Nowe Ogrody c) ul. Wały Jagiellońskie Muzeum Sportu znajduje się przy: a) ul. Podmurze b) ul. Szerokiej c) ul. Podwale Staromiejskie Zielona Brama jest na końcu: a) ul. Długiej b) ul. Długi Targ c) ul. Wojciecha Bogusławskiego Hotel Hilton znajduje się przy: a) ul. Targ Rakowy b) ul. Targ Rybny c) ul. Garncarskiej W oczekiwaniu na pasażera kierowca taksówki powinien znajdować się w: a) taksówce b) bezpośredniej bliskości pojazdu c) kawiarni Informacja o opłatach powinna mieć wymiar: a) 17 x 10 cm b) 18 x 10 cm c) 20 x 10 cm Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy sprawuje: a) Państwowa Inspekcja Pracy b) Państwowa Inspekcja Sanitarna c) inne państwowe organy nadzoru i kontroli Egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez: a) starostę b) prezydenta c) wojewodę Badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat są przeprowadzane: a) co 5 lat b) co 3 lata c) corocznie

9 Badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia są przeprowadzane: a) corocznie b) co 30 miesięcy c) co 2 lata Widząc ten znak kierujący powinien: a) zatrzymać pojazd w razie potrzeby, jeżeli zbliża się pociąg b) bezwzględnie zatrzymać się, oraz ruszyć po otrzymaniu zgody dróżnika lub sygnału zezwalającego na ruch c) po zatrzymaniu pojazdu i upewnieniu się, że nie nadjeżdża pociąg ruszyć, nie czekając na zgodę lub sygnał Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej, która korzysta z taksówki umożliwia kierującemu taksówką nie stosowanie się do znaków: a) zakazu zatrzymywania się /B-36/ b) zakazu ruchu w obu kierunkach /B-1/ c) zakazu wjazdu /B-2/ Pojazd samochodowy używany jako taksówka nie musi być wyposażony w: a) w trójkąt do ustawiania na drodze, przeznaczony do ostrzegania o obecności unieruchomionego pojazdu b) w prędkościomierz umieszczony w polu widzenia kierowcy oraz w drogomierz c) w pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach Czy zespół taksometr-kasa rejestrująca może być zespolony w jednej obudowie? a) musi być zespolony b) nie może być zespolony c) może być zespolony lub połączony osobno Pracownicy Urzędu Miar mają prawo skontrolować ważność świadectwa legalizacji taksometru na postoju: a) tylko w asyście Policji b) bez asysty służb mundurowych w zespole złożonym z co najmniej dwóch kontrolerów c) tylko w asyście Straży Miejskiej Podatnicy, którzy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (opodatkowanie dochodów wg skali podatkowej) zobowiązani są prowadzić: a) ewidencję przychodów b) nie mają obowiązku prowadzić żadnych ewidencji podatkowych c) podatkową księgę przychodów i rozchodów Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących m.in. w przypadku: a) braku zgłoszenia kasy do przeglądu w wyznaczonym terminie b) nie wydania paragonu fiskalnego c) nie prowadzenia ewidencji

10 Podatnik VAT świadczący usługi taksówek osobowych : a) może być opodatkowany wyłącznie na zasadach ogólnych wg stawki 8% b) może być opodatkowany wyłącznie w formie ryczałtu wg stawki 4% c) może wybrać formę opodatkowania, tj. opodatkowanie na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu Ulica Jana Dekerta łączy się z: a) ul. Jana Długosza b) ul. Stanisława Staszica c) ul. Jesionową Ulica Dylinki łączy się z: a) ul. Sukienniczą b) ul. Słodowników c) ul. Szeroką Ulica Ukośna łączy się z: a) ul. Zamiejską b) ul. Podmiejską c) ul. Zawiejską Ulica Wolności łączy się z: a) ul. Krótką b) ul. Długą c) ul. Bliską Ulica Nowy Świat łączy się z: a) ul. Barniewicką b) ul. Odyseusza c) ul. Własna Strzecha Ulica Ogrodowa łączy się z: a) ul. Partyzantów b) ul. Potokową c) ul. Juliusza Słowackiego Ulica Kolonia Żeńcy łączy się z: a) ul. Kolonia Uroda b) ul. Kolonia Mysia c) ul. Kolonia Przyszłość Ulica Sielska łączy się z: a) ul. Sochaczewską b) ul. Sandomierską c) ul. Starowiejską Ulica Rabatki łączy się z: a) ul. Piwonii b) ul. Bratki c) ul. Parterową Ulica Minerwy łączy się z: a) ul. Posejdona b) ul. Prometeusza c) ul. Pegaza Ulica Pogodna łączy się z:

11 a) ul. Miłosną b) ul. Miłą c) ul. Radosną Ulica Gwiaździsta łączy się z: a) ul. Zawiślańską b) ul. Wiślną c) ul. Nadwiślańską Ulica Św. Trójcy łączy się z: a) ul. Podwale Przedmiejskie b) ul. Rzeźnicką c) ul. Podwale Przedmiejskie Ulica Pończoszników łączy się z: a) ul. Chlebnicką b) ul. Piwną c) ul. Grząską Ulica Gradowa łączy się z: a) ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego b) ul. Wronią c) ul. Jarową Ulica Grobla III łączy się z: a) ul. Świętojańską b) ul. Kurkową c) ul. Skrajną Ulica Dziana łączy się z: a) ul. Chlebnicką b) ul. Stefana Okrzei c) ul. Mikołaja Reja Ulica Kielecka łączy ulice: a) Warszawską z Łódzką b) Płocką z Kaliską c) Ciechanowską z Ostrołęcką Ulica Kminkowa łączy się z: a) ul. Jasieńską b) ul. Kalinową c) ul. Niezapominajek Ulica Ziemowita łączy się z: a) ul. Subisława b) ul. Władysława Żeleńskiego c) ul. Michała Glinki Ulica Tamka łączy się z: a) ul. Hożą b) ul. Zimną c) ul. Wilhelma Stryjewskiego Sąd dla Nieletnich znajduje się przy: a) ul. Piekarniczej b) ul. Nowe Ogrody

12 c) ul. Kołobrzeskiej Baszta Jacek znajduje się przy: a) ul. Pańskiej b) ul. Targ Rybny c) ul. Żabi Kruk Trzeci Urząd Skarbowy znajduje się przy: a) ul. Żaglowej b) ul. Chłopskiej c) ul. Piwnej Wojewódzki Urząd Pracy znajduje się przy: a) ul. Okopowej b) ul. Piekarniczej c) ul. Gnilnej Hotel Gdańsk znajduje się przy: a) ul. Szafarnia b) ul. Na Stępce c) ul. Szopy Po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce kierowca obowiązany jest: a) powitać pasażera b) okazać posiadaną licencję c) włączyć taksometr W taksówce na widocznym dla pasażera miejscu powinien być umieszczony: a) zegar wskazujący aktualną godzinę b) plan miejscowości c) informacja o możliwości składania przez pasażera skarg dotyczących wykonywanego przewozu do właściwego Wydziału Urzędu Miejskiego w Gdańsku Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się: a) co najwyżej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie b) co najmniej raz w miesiącu, w dowolnie ustalonym terminie c) co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie Badania psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat są przeprowadzane: a) co 2 lata b) co 36 miesięcy c) co 5 lat Postępowanie kontrolne przeprowadza się na podstawie: a) wydanej w tej sprawie decyzji określającej zakres kontroli oraz osoby upoważnione do jej przeprowadzenia b) po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli c) wezwania Inspektor Transportu Drogowego może wykonywać czynności kontrolne bez umundurowania posługując się legitymacją służbową i znakiem identyfikacyjnym : a) podczas kontroli w przedsiębiorstwie, pod warunkiem że przybędzie tam pojazdem oznakowanym pojazdem służbowym b) podczas kontroli transportu drogowego taksówką, o ile nie wymaga to zatrzymywania pojazdów na drodze poza postojem

13 c) podczas każdej kontroli, pod warunkiem że odbędzie się ona w pobliżu oznakowanego pojazdu służbowego Widząc ten sygnał kierujący pojazdem może: a) wjechać za sygnalizator, niezależnie od dalszego kierunku jazdy b) wjechać za sygnalizator jedynie, jeżeli skręca w prawo i nie utrudni ruchu innym jego uczestnikom c) wjechać za sygnalizator bez uprzedniego zatrzymania, nawet jeżeli zamierza skręcić w prawo Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy pojazdem samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dotyczy: a) kierującego taksówką osobową, jeżeli nie przewozi pasażerów b) kierującego taksówką osobową podczas przewożenia pasażerów c) osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów Okresowe badanie techniczne pojazdu używanego jako taksówki przeprowadza się: a) przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji b) przed upływem 2 lat od dnia pierwszej rejestracji c) corocznie Czy taksometr do prawidłowego naliczania należności musi mieć włączony zespół dopłat? a) w każdej sytuacji b) nie musi c) tylko przy przewozie bagażu Podczas kontroli taksometru na postoju kierowca taksówki powinien okazać: a) oryginał świadectwa legalizacji ponownej taksometru b) kserokopię oryginału świadectwa legalizacji ponownej taksometru c) oryginał świadectwa legalizacji pierwotnej taksometru wystawionego przez producenta Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej : a) deklarują sami podatnicy w deklaracjach miesięcznych b) ustalany jest przez naczelnika urzędu skarbowego w drodze decyzji c) określają podatnicy w zeznaniu podatkowym Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego świadczenie usług taksówek osobowych : a) jest obowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług z chwilą utraty zwolnienia od podatku lub z chwilą rezygnacji z tego zwolnienia b) jest obowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług c) nie jest obowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnegp w podatku od towarów i usług Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu nie mogą korzystać ze zwolnień podatnicy: a) świadczący usługi przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, b) świadczący usługi przewozu osób i ładunków taksówkami c) świadczących usługi przewozów pasażerskich, za które pobierane są ceny urzędowe Ulica Bosmańska łączy się z: a) ul. Mariacką

14 b) ul. Św. Ducha c) ul. Przędzalniczą Ulica gen. Józefa Bema jest przedłużeniem: a) ul. Gen. Antoniego Giełguda b) ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego c) ul. Jana Chryzostoma Paska Ulica Solec łączy się z: a) ul. Opacką b) ul. Oliwską c) ul. Orłowską Ulica Mylna łączy się z: a) ul. Wyzwolenia b) ul. Walecznych c) ul. Wolności Ulica Szklary łączy się z: a) ul. Słodowników b) ul. Szewską c) ul. Szeroką Ulica Grodzka jest przedłużeniem: a) ul. Podwale Grodzkie b) ul. Podwale Przedmiejskie c) ul. Podwale Staromiejskie Ulica Majowa łączy się z: a) ul. Letnią b) ul. Zimną c) ul. Chłodną Ulica Żarnowiecka łączy się z: a) ul. Ostrzycką b) ul. Osiedlową c) ul. Osiedle Ulica Bereniki łączy się z: a) ul. Syriusza b) ul. Kasjopei c) ul. Diany Ulica Fultona łączy się z: a) ul. Piecewską b) ul. Migowską c) ul. Morenową Ulica Ludwika Beethovena łączy się z: a) ul. Grażyny Bacewicz b) ul. Jana Sebastiana Bacha c) ul. Ryszarda Wagnera Ulica Daliowa łączy się z: a) ul. Al. Gen. Józefa Hallera b) ul. Kolonia Żeńcy

15 c) ul. Zosi Ulica Bartnicza łączy się z: a) ul. Starogardzką b) ul. Przemyską c) ul. Kaliską Ulica Bielańska łączy się z: a) ul. Podbielańską b) ul. Skarpową c) ul. Dąbrówki Ulica Krasnoludków łączy się z: a) ul. Józefa Pankiewicza b) ul. Dr Władysława Paneckiego c) ul. Jasia i Małgosi Ulica Jana Dekerta łączy się z: a) ul. Stanisława Małachowskiego b) ul. Partyzantów c) ul. Jesionową Ulica Jesienna łączy się z: a) ul. Wiosenną b) ul. Lipcową c) ul. Budowlanych Ulica Wronki łączy się z: a) ul. Ludwika Rydygiera b) ul. Zielonogórską c) ul. Lubuską Ulica Zwierzyniecka łączy się z: a) ul. Łowców b) ul. Szynszylową c) ul. Kuszników Ulica Rybackie Pobrzeże jest przedłużeniem: a) ul. Warzywniczej b) ul. Długie Pobrzeże c) ul. Powroźniczej Ulica Rybołowców łączy się z: a) ul. Na Zaspę b) ul. Bliską c) ul. Wilków Morskich MARINA'' znajduje się przy: a) ul. Szuwary b) ul. Stokłosy c) ul. Szafarnia HOSTEL znajduje się przy: a) ul. Podwale Przedmiejskie b) ul. Podwale Staromiejskie c) ul. Podwale Grodzkie Miejski Teatr Miniatura znajduję się przy:

16 a) ul. Gen. Józefa Fiszera b) Al. Grunwaldzkiej c) ul. Brzozowej Muzeum Archeologiczne znajduje się przy: a) ul. Mariackiej b) ul. Tobiasza c) ul. Szerokiej Jacht Klub Stoczni Gdańskiej znajduje się przy: a) ul. Przełom b) ul. Wilhelma Stryjewskiego c) ul. Wydmy Wzory dodatkowych oznaczeń, w które winny być zaopatrzone taksówki osobowe na terenie Miasta Gdańska określa: a) Prezydent Miasta Gdańska b) Rada Miasta Gdańska c) Sejmik Województwa Pomorskiego Dodatkowe oznakowanie taksówki z numerem bocznym powinno być umieszczone: a) tylko na szybach tylnych drzwi b) wewnątrz pojazdu c) na szybach tylnych drzwi i wewnątrz pojazdu Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny 3 miesięczny wynosi: a) 3 dni robocze b) 1 tydzień c) 2 tygodnie Organ udzielający licencji jest uprawniony do kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów co najmniej raz na: a) 10 lat b) 5 lat c) 3 lat Badania psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia są przeprowadzane: a) co 30 miesięcy b) co 24 miesiące c) corocznie W odniesieniu do gminnego przewozu osób i bagażu taksówkami przepisy porządkowe określa: a) prezydent miasta b) wojewoda c) rada gminy Znak ten umieszczony w obszarze zabudowanym oznacza miejsce, w którym należy umożliwić włączenie się do ruchu sygnalizującemu kierunkowskazem zamiar wyjazdu z zatoki przystankowej: a) kierującemu autobusem komunikacji publicznej b) kierującemu pojazdem konstrukcyjnie przystosowanym do przewozu maksymalnie 9 osób /łącznie z kierującym/ w trakcie realizacji przewozów okazjonalnych

17 c) kierującemu taksówką zarobkową, nie wykonującemu przewozu osób na liniach regularnych Przy cofaniu kierujący pojazdem nie jest zobowiązany: a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje utrudnienia ruchu b) do każdorazowego zapewniania sobie pomocy innej osoby c) ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania: a) każdym pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony b) tylko samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony c) ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej Kierowca taksówki pobiera od pasażera opłatę za: a) przebytą drogę b) czas wynajęcia taksówki i przebytą drogę c) czas wynajęcia taksówki Czy świadectwo legalizacji pierwotnej taksometru wystawione przez producenta taksometru upoważnia kierowcę taksówki do jazdy zarobkowej? a) tak, ale po dopasowaniu taksometru do samochodu w serwisie montującym taksometry b) tak c) nie Podatnik, aby zaliczyć odpisy amortyzacyjne od samochodu do kosztów uzyskania przychodu: a) może prowadzić ewidencję środków trwałych b) musi obowiązkowo prowadzić ewidencję środków trwałych c) wystarczy jeśli prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów Podatnik VAT świadczący usługi taksówkowe osobom fizycznym nieprowadzącym działalności podatkowej : a) nie jest w ogóle obowiązany do wystawiania faktur stwierdzających świadczenie usługi b) jest obowiązany wystawić faktury do wszystkich świadczonych usług c) jest obowiązany do wystawienia faktury na żądanie ww. osób Podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego przychodu w terminie : a) do 30 kwietnia roku następnego b) do 31 stycznia roku następnego c) do 31 marca roku następnego Ulica Ujeścisko łączy się z: a) ul. Starogardzką b) ul. Kartuską c) ul. Wawelską Ulica Macierzy Szkolnej łączy się z: a) ul. Jaśkowa Dolina b) ul. Polanki c) ul. Kubusia Puchatka Ulica Wiesława łączy się z:

18 a) ul. Franciszka Zabłockiego b) ul. Jana Dziewanowskiego c) ul. Zabłotną Ulica Ostrołęcka łączy się z: a) ul. Piotrkowską b) ul. Częstochowską c) ul. Nowosądecką Ulica Wyzwolenia łączy się z: a) ul. Olchową b) ul. Kasztanową c) ul. Jarzębinową Ulica Zacisze łączy się z: a) ul. Wiśniową b) ul. Własna Strzecha c) ul. Wita Stwosza Ulica Powstania Listopadowego łączy się z: a) ul. Burgaską b) ul. Bulońską c) ul. Myśliwską Ulica Refektarska łączy się z: a) ul. Stajenną b) ul. Rybaki Dolne c) ul. Igielnicką Ulica Aleksandra Potyrały łączy się z: a) ul. Augustowską b) ul. Antoniego Abrahama c) ul. Altanki Ulica Franciszka Bellinga łączy się z: a) ul. Dr Władysława Paneckiego b) ul. Ignacego Paderewskiego c) ul. Szczepana Pileckiego Ulica Marsa łączy się z: a) ul. Orfeusza b) ul. Otago c) ul. Odyseusza Ulica Urana łączy się z: a) ul. Plutona b) ul. Neptuna c) ul. Woźnicy Ulica Jachtowa łączy się z: a) ul. Turystyczną b) ul. Trałową c) ul. Trapową Ulica Krylowa łączy się z: a) ul. Trawki b) ul. Tarcice

19 c) ul. Mieczysława Boguckiego Ulica Raduńska jest przedłużeniem: a) ul. Podmiejskiej b) ul. Nowiny c) ul. Gościnnej Ulica Sadowa łączy się z: a) ul. Łąkową b) ul. Długie Ogrody c) ul. Szopy Ulica 3 Brygady Szczerbca łączy się z: a) ul. Dywizji Wołyńskiej b) ul. Platynową c) ul. Krzemową Ulica Nowiny jest przedłużeniem: a) ul. Raduńskiej b) ul. Radomskiej c) ul. Brzegi Ulica Przyokopowa łączy się z: a) ul. Kurzą b) ul. Toruńską c) ul. Kamienna Grobla Ulica Aldony jest równoległa do: a) ul. Danusi b) ul. Konrada Wallenroda c) ul. Białej Ulica Tymiankowa łączy się z: a) ul. Kalinową b) ul. Rumiankową c) ul. Poziomkową MARINA'' znajduje się przy: a) ul. Szuwary b) ul. Stokłosy c) ul. Szafarnia HOSTEL znajduje się przy: a) ul. Podwale Przedmiejskie b) ul. Podwale Staromiejskie c) ul. Podwale Grodzkie Hotel Szydłowski znajduje się przy: a) ul. Partyzantów b) ul. Romana Dmowskiego c) Al. Grunwaldzkiej Hotel Dwór Oliwski znajduje się przy: a) ul. Oliwskiej b) ul. Bytowskiej c) ul. Jelitkowskiej Hotel Renusz znajduje się przy:

20 a) ul. Zawiślańskiej b) ul. Jelitkowskiej c) ul. Nadwiślańskiej Pasażer ma prawo zrezygnować z realizacji przewozu: a) tylko do końca pierwszego kilometra przewozu b) nie ma takiego prawa c) w każdej chwili przewozu Ilość wydawanych corocznie licencji określa: a) Prezydent Miasta Gdańska b) Rada Miasta Gdańska c) Sejmik Województwa Pomorskiego Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej: a) 30 minut, wliczonej do czasu pracy b) 15 minut, wliczonej do czasu pracy c) 45 minut, wliczonej do czasu pracy Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców: a) 30 dni roboczych b) 24 dni robocze c) 12 dni roboczych Dopuszcza się wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar: a) z możliwością świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji b) bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji, z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru c) nie dopuszcza się wykonywania takiego przewozu Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, nie później niż w terminie: a) 30 dni b) 14 dni c) 7 dni Znak ten: a) zakazuje wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem b) pozwala na wjazd na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeżeli w pobliżu nie ma innych pojazdów c) nie może być ustawiony przed torowiskiem pojazdów szynowych poza skrzyżowaniem dróg Żółte sygnały błyskowe, dopuszczone dla oznaczenia holowania zamiast trójkąta odblaskowego, umieszcza się: a) na pojeździe holującym b) na pojeździe holowanym c) można je zastępować włączeniem świateł awaryjnych Zasada ruchu prawostronnego oznacza:

Obszar właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku (szczegółowy wykaz ulic) BRZEŹNO

Obszar właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku (szczegółowy wykaz ulic) BRZEŹNO Obszar właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku (szczegółowy wykaz ulic) BRZEŹNO 1 BRONIEWSKIEGO WŁADYSŁAWA 2 BRZEŹNIEŃSKA 3 CHODKIEWICZA KAROLA 4 CICHA 5 CYBULSKIEGO ZBIGNIEWA 6 ĆWIKLIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/131 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo o ruchu drogowym

USTAWA. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) USTAWA Prawo o ruchu drogowym... 1 Dział I Przepisy ogólne... 2 Dział II Ruch drogowy... 6 Rozdział 1 Zasady ogólne... 6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Tekst ujednolicony, stan prawny obowiązujący na dzień 19.1.2013 r. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ I. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym USTAWA Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) stan prawny z dnia 17.04.2007 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2.

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 58 poz. 515 (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152;

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne Auto Zastępcze z OC sprawcy : www.zastępcze.auto.pl infolinia : 888 133 888

Bezpłatne Auto Zastępcze z OC sprawcy : www.zastępcze.auto.pl infolinia : 888 133 888 Bezpłatne Auto Zastępcze z OC sprawcy : www.zastępcze.auto.pl infolinia : 888 133 888 Dz.U.05.108.908 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/112 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/110 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 pozycja 908 łącznie ze zmianami. Tekst ustawy aktualny na dzień 21 lutego 2008 r. USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r.

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 pozycja 908 łącznie ze zmianami. Tekst ustawy aktualny na dzień 21 lutego 2008 r. USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 pozycja 908 łącznie ze zmianami. Tekst ustawy aktualny na dzień 21 lutego 2008 r. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Stan prawny na 01.03.2012r. (Dz.U.2005.108.908 ze zm.)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Stan prawny na 01.03.2012r. (Dz.U.2005.108.908 ze zm.) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Stan prawny na 01.03.2012r. (Dz.U.2005.108.908 ze zm.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady ruchu na drogach publicznych,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Przepisy ogólne

DZIAŁ I Przepisy ogólne Stan prawny: 2012-01-19 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 98 poz. 602) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 58 poz. 515) (tekst jednolity: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 12) przejazd dla rowerzystów - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną

przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 12) przejazd dla rowerzystów - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 98 poz. 602) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 58 poz. 515) (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/125 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908. Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2012.1137 2012-10-19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013-01-01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art. 12 2013-01-19 zm. przen. Dz.U.2011.30.151 art. 125 2013-06-20 zm. Dz.U.2013.700 art. 2 2013-06-22

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO 114 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Dariusz Boruszewski Mariusz Jackowski Sławomir Hołoweńko WYMAGANE DOKUMENTY PODCZAS WYKONYWANIA PRZEWOZU DROGOWEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Wydruk z 2014.11.26 Dz.U.2012.1137 j.t. Prawo o ruchu drogowym. Wersja 2014.08.31 do 2014.12.24 Dz.U.2012.1137 j.t. 2012.10.19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013.01.01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779, Nr 160, poz. 1086; z

Bardziej szczegółowo

Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk

Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk 1 2 Waldemar Marek Więcławski Podręcznik kursanta na 2013 rok z ćwiczeniami Prawo jazdy kategorii B1 i B WYDA I Gdańsk 2013 3 Copyright by Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/176 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. 1) Prawo o ruchu drogowym 1) [Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446,

Bardziej szczegółowo