PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r."

Transkrypt

1 PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do Protokołu 14 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony Henryk Soszyński. Na obrady sesji przybyli zaproszeni goście: 1. Wójt Gminy Suchożebry Jacek Świrski 2. Skarbnik Gminy Agnieszka Klewek 3. P.o. Kierownika Komisariatu Policji w Mokobodach nadkomisarz Artur Młotowski. 4. Dziennikarz gazety Życie Siedleckie Maria Tarkowska. Ad.1. Radny Janusz Ilczuk zwrócił się z pytaniem, czy w obradach sesji będzie uczestniczył radca prawny. W odpowiedzi Wójt poinformował, że radca został powiadomiony o obradach sesji, lecz nie weźmie w niej udziału z uwagi na inne obowiązki służbowe. Zgodnie z podpisaną umową, radca prawny w Urzędzie Gminy jest w każdy piątek i na ten dzień planowana jest zazwyczaj sesja. Radny Janusz Ilczuk zwrócił się do Przewodniczącej Rady, aby na przyszłość zwoływała sesję tak, aby uczestniczył w niej radca prawny. Przewodnicząca Rady Gminy Suchożebry Marzena Komar otworzyła obrady XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry. Powitała radnych i zaproszonych gości. Na podstawie załączonej listy obecności radnych stwierdziła, że obrady sesji są prawomocne. Ad.2. Przewodnicząca Rady poinformowała, aby na wniosek Wójta Gminy wnieść do porządku obrad jeden punkt. Wójt Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie podejmowała uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy. W związku z powyższym Wójt wnioskuje, aby w porządku obrad sesji umieścić punkt Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata , ponieważ podejmując uchwałę w sprawie zmian w budżecie na rok 2013, należy dokonać również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata Przewodnicząca Rady zaproponowała umieścić ten punkt po punkcie 7 porządku obrad sesji. Skarbnik Gminy poinformowała, że pierwsza uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy dotyczy pomocy finansowej gminy w kwocie zł. do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Mokobodach. Druga zmiana wiążę się z informacją jaką otrzymał Urząd Gminy odnośnie zmniejszenia części oświatowej subwencji o zł, dlatego Wójt zaproponował zmniejszyć o taką kwotę wydatki majątkowe budżetu gminy na budowę sieci kanalizacyjnej Przygody-Wola Suchożebrska-Podnieśno. Przetarg na budowę kanalizacji został rozstrzygnięty i o taką kwotę można zmniejszyć wydatki. Odnośnie punktu 7 porządku obrad sesji dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/129/2013 z dnia 14 lutego 2013r. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ostatnie sprawozdanie z Ministerstwa Finansów o udziałach w podatku dochodowym wpłynęło do Urzędu Gminy 18 lutego br., dopiero po tej dacie sprawozdanie z całości gospodarki finansowej Gminy mogło być zamknięte, natomiast na sesję na 14 lutego 2013r. materiały wysyłane są na tydzień wcześniej i tych kwot dotyczących wykonania roku 2012 jeszcze nie było. W projekcie zmienianej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchożebry na lata

2 naniesiono prawidłowe wielkości wykonane w roku W materiałach wysłanych do radnych jest zawarte wykonanie 2010r, 2011r., plan trzech kwartałów 2012r. i wykonanie 2012r. Dane w załączniku do uchwały z dnia 14 lutego 2013r. nie zawierały tych danych dotyczących roku 2012, bo ich jeszcze nie było. Ostatnie sprawozdania z Urzędów Skarbowych dotarły do Urzędu Gminy w dniu 6 lutego br. Na podstawie tych sprawozdań Prognoza Finansowa Gminy i przedsięwzięcia muszą ulec zmianie, co zawiera projekt uchwały, jaki otrzymali radni. Wniosek Wójta dotyczący przyjęcia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata i umieszczenie go w punkcie 8 porządku obrad, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie. Za przyjęciem powyższego wniosku głosowali wszyscy radni obecni na sesji tj. 14 radnych. W związku z powyższym porządek obrad sesji przedstawiał się będzie następująco: 3. Przyjęcie Protokołu z obrad XVII sesji Rady Gminy Suchożebry. 4. Informacja bieżąca Wójta Gminy. 5. Przyjęcie opinii o sposobie wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Wójta Gminy Suchożebry Pana Jacka Świrskiego. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/129/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata Zapytania i interpelacje radnych. 10.Wolne wnioski. 11.Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy. Ad.3. Protokoł z obrad XVII sesji Rady Gminy Suchożebry został wyłożony na stanowisku Inspektora ds. obsługi Rady Gminy. Ad.4. Informację z bieżącej działalności w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy tj. od dnia 14 lutego 2013r. przedstawił Wójt Gminy Jacek Świrski. 1. Komendant Komisariatu Policji w Mokobodach prosi o pomoc finansową na zakup samochodu terenowego dla potrzeb Komisariatu. Trzy gminy obsługiwane przez Komisariat w Mokobodach miałyby przekazać po zł na sfinansowanie zakupu. Na obrady sesji przybędzie Komendant Komisariatu Policji i przedstawi temat. 2. W okresie od ostatniej sesji wydano 4 zarządzania dotyczące: - rozwiązania formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Suchożebry - utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Suchożebry - powołania komisji przetargowej - zmian w budżecie gminy na rok W dniu 4 marca 2013r. nastąpiło otwarcie ofert na przetarg Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Przygody. Wpłynęło 8 ofert. Wybrana została oferta najtańsza za kwotę ,45 zł. Z tytułu tego przetargu będą oszczędności. Zmniejszy się również wkład unijny, który jest naliczany od kwoty netto. 4. W dniu 8 marca br. nastąpi otwarcie ofert na Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Krześlinek. 5. Do końca lutego br. przyjmowano wnioski o zwrot podatku akcyzowego. 2

3 6. Rozstrzygnięto przetarg na Organizację wycieczek krajoznawczych oraz pełnienie funkcji opiekuna grupy wycieczkowej w ramach projektu: Doświadczam, przeżywam, poznaję. 7. Do 15 marca br. mieszkańcy Gminy są zobowiązani złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Druki deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy, u sołtysa lub ze strony internetowej Urzędu Gminy. Na dzień 8 marca br. Wójt jest umówiony na spotkanie z radcą prawnym Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w sprawie ulgi dla mieszkańców wsi Wola Suchożebrska. Wójt zwrócił się do radnych o przypomnienie mieszkańcom o terminowym złożeniu deklaracji. 8. W dniach marca br. w Gminie będzie gościła 5-cio osobowa delegacja z Kremmen. Delegaci chcą nawiązać współpracę z producentami pieczarek i jabłek. 9. Odnośnie funduszu sołeckiego Wójt zaproponował, aby realizację wniosków złożonych przez Rady Sołeckie zlecić tworzonemu w Gminie zakładowi gospodarki komunalnej. 10. W dniu dzisiejszym odbędzie się konwent Wójtów. Na spotkanie została zaproszona firma, która proponuje gminom wymianę lamp ulicznych na oświetlenie ledowe. Od 1 kwietnia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia program dotacji w 45 % na modernizację oświetlenia ulicznego. Linia energetyczna na terenie gminy została zmodernizowana kilka lat temu i ma żarówki energooszczędne. Koszt modernizacji linii zwrócił się ciągu 2 lat i 8 miesięcy. Koszt 1 lampy ledowej proponowanej przez firmę wynosi powyżej zł. Na terenie Gminy mamy ok. 500 lamp, co oznacza kwotę ponad zł na same lampy, bez budowy linii. W nowym projekcie jest możliwość postawienia własnych słupów energetycznych. Na składanie wniosków o dotację do WFOŚ i GW jest bardzo krótki czas, zaledwie 1 miesiąc. WFOŚ i GW będzie proponował na pozostałe 55 % kosztów preferencyjne kredyty 1 % oprocentowania w skali roku. Dla Funduszu liczy się efekt ekologiczny. Po spotkaniu Wójt będzie miał więcej informacji, które przekaże radnym. 11. Wójt poinformował, że przeprowadził rozmowę z szefem Oddziału Dróg Krajowych w Siedlcach. Oddział proponuje możliwość wymiany wiat przystankowych przy drodze krajowej na mocy porozumienia. Podpisując porozumienie, Gmina musi zobowiązać się do utrzymania czystości na całej zatoce, odśnieżania, remontu i konserwacji wiat, umieszczania rozkładów jazdy autobusów. Po podpisaniu porozumienia, Gmina będzie mogła naliczać opłaty od PKS za korzystanie z tych przystanków dla kursujących autobusów i busów. Podpisanie porozumienia wiąże się z kosztami, jakie musi ponieść Gmina, ponieważ uzyskane opłaty za korzystanie z przystanków nie zrekompensują wydatków związanych z ich utrzymaniem. Z informacji posiadanych przez Wójta, Gminy zwalniają PKS z tych opłat. Wójt zwrócił się do radnych o opinię czy podpisujemy porozumienie. W przypadku zgody na podpisanie porozumienia należy nanieść stosowne zmiany do budżetu. Do sprawy Rada powróci. Na obrady sesji przybył nadkomisarz Artur Młotowski, pełniący obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Mokobodach. Poinformował, że od 1 stycznia 2013r. nastąpiły zmiany w strukturach organizacyjnych policji. Komisariat zatrudnia 17 funkcjonariuszy i obsługuje 3 gminy tj. Kotuń, Mokobody i Suchożebry. W dotychczasowym Posterunku Policji w Suchożebrach jest punkt przyjęć interesantów, obsługiwany przez dotychczasowych funkcjonariuszy. Zmiany w policji dały lepsze zarządzanie siłami - są dwa patrole obsługujące gminy. Gmina Suchożebry nadal jest jedną ze spokojniejszych gmin w rejonie siedleckim. Wyposażenie Komisariatu jest w miarę dobre. Gmina Mokobody z racji lokalizacji Komisariatu udziela pomocy materialnej. Radny Janusz Ilczuk zwrócił się z pytaniem, jakimi samochodami dysponuje Komisariat. 3

4 W odpowiedzi Komendant poinformował, że na wyposażeniu Komisariatu jest samochód Opel Astra i 2 samochody KIA. Obecnie jest okazja otrzymać samochód terenowy Nissan. Warunkiem otrzymania jest zgromadzenie kwoty zł, resztę sfinansuje Komenda Policji. Samochód będzie patrolował 3 gminy, lecz Komendant rozważa przekazać go na stan dzielnicowemu w Gminie Suchożebry. Komendant poprosił o przychylenie się do prośby i wsparcie finansowe. Pozostałe gminy zadeklarowały taką pomoc. Przewodnicząca Rady podziękowała za przybycie. Decyzję w sprawie udzielenia pomocy materialnej do zakupu samochodu dla policji w kwocie zł. Rada Gminy podejmie w dalszej części obrad. Ad.5. Przewodnicząca Rady poinformowała, że dnia 21 lutego br. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie przysłał pismo, które Przewodnicząca odczytała. Pismo dotyczy wypracowania opinii o sposobie wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Wójta Gminy. Powyższe pismo Przewodnicząca Rady skierowała do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w celu wypracowania takiej opinii, po czym odczytała treść tego pisma. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 4 marca br. Ustosunkowując się do omawianego pisma, Wójt Gminy poinformował, że Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych jest organem kontrolującym gminy. W 2008r. była zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę stacji wodociągowej w Krynicy i były wyznaczone terminy spłaty tej pożyczki. Przez przeoczenie, Skarbnik Gminy nie spłaciła w terminie jednej raty pożyczki. Na wniosek Wójta Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadzając w 2012r. kontrolę skontrolowała to i sprawę przekazała do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Rzecznik wszczął postępowanie i procedura jest taka, że wystąpił do Rady o opinię dotyczącą Wójta, a do Wójta o wydanie opinii dotyczącej Skarbnika Gminy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Rymuza odczytał opinię, którą Komisja wypracowała. Radny Paweł Mędza zgłosił, aby do opinii dopisać jeszcze, że Gmina wystąpi do Prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez inspektora nadzoru, który sprawował nadzór budowlany nad budową boiska Orlik. Radny Janusz Ilczuk poinformował, że Komisja Rewizyjna w pełnym składzie wypracowała taki wniosek i wniosek radnego Mędzy uważa za bezzasadny. Radny Piotr Litwiński poinformował, że Rada Gminy ma dać opinię o sposobie wywiązywania się z obowiązków służbowych, natomiast radny Paweł Mędza proponuje dopisać, co Rada Gminy ma zamiar zrobić, co zdaniem radnego Piotra Litwiniaka jest absurdem. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Rymuza poinformował, że Komisja w pełnym składzie wypracowała opinię. Jeżeli radny Paweł Mędza uważa, że coś trzeba dodać to niech Rada Gminy to przegłosuje. Przewodnicząca Rady poinformowała, że chce, aby w opinii była informacja dotycząca publikowania informacji na stronie internetowej. Zdaniem Przewodniczącej na stronie internetowej Urzędu Gminy brak jest informacji dotyczących protokołów z kontroli przeprowadzanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową, sprawozdań finansowych, materiałów na sesje, które przygotowuje Wójt. Na pytania radnych dotyczące opinii Przewodnicząca Rady poinformowała: Zostało skierowane pismo do Przewodniczącego. Ten artykuł, który nawiązuje Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, tylko i wyłącznie mówi o tym, że ktokolwiek wie i posiada informacje, jest wzywany, żeby te informacje przekazać. Ja nie miałam takiej informacji, czego ta sprawa dotyczy. Komisja Rewizyjna jest 4

5 Komisją, która kontroluje działalność Wójta. Radni, deklarując się do Komisji Rewizyjnej wiedzą, po co tam się zgłosili. Rada przez taką Komisję może pełnić funkcję kontrolną, co Wójt robi. Były różne sytuacje w Radzie, dlatego postanowiłam nigdy nie podejmować sama decyzji. Jako radni macie dokument i macie problemy z podejmowaniem decyzji, a chcielibyście żebym ja sama pisała opinię i żeby później były uwagi jak to powinno być napisane. Jestem 1/15 Rady. Ja się tutaj nie liczę. W ustawie o samorządzie nigdzie nie ma instytucji przewodniczącego. Przewodniczący organizuje i kieruje pracą Rady, prowadzi sesje. Dlatego proszę nie żądać ode mnie podejmowania decyzji za całą Radę. Wszyscy radni powinni przyjąć na siebie odpowiedzialność. Komisja Rewizyjna jest kontrolującą, dlatego zwróciłam się o wypracowanie takiej opinii. Zostały zgłoszone 2 wnioski, które Rada Gminy przegłosuje. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Rymuza poinformował, że sprawa dotyczy 2010r. Nowa Rada została wybrana w 2010r. Do Komisji Rewizyjnej weszli nowi członkowie, oprócz radnego Mieczysława Rymuzy, który był radnym Rady Gminy w poprzedniej kadencji. Komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2010r. Radny Rymuza jakoby sugerował o udzielenie absolutorium Wójtowi, ponieważ nie wiedział, że nie spłacono w terminie raty pożyczki. Obecnie Komisja Rewizyjna wypracowała opinię; czy zostanie przyjęta czy zmieniona zadecyduje o tym Rada Gminy. Radny Karol Wołosiewicz uważa, że skoro sprawa dotyczy 2010r. to w opinii nie powinno być zapisu dotyczącego budowy boiska Orlik. Radny Paweł Mędza poinformował, że w opinii opisano zasługi Wójta i to co było złe. Skarbnik Gminy Agnieszka Klewek poinformowała, że każdego roku Rada Gminy uchwala budżet. W trakcie wykonywania budżetu następują zmiany, które Rada Gminy wprowadza na sesjach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zarzuca, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010r. nie było informacji o nieterminowym spłaceniu raty pożyczki. Rada uchwaliła, że pożyczka będzie spłacana w postaci 4 rat, po zł. Wynika to z harmonogramu, który jest załącznikiem do umowy. Spłata pożyczki nastąpiła, z tym, że nie 31 marca tylko 13 kwietnia i tak to ujęto w sprawozdaniu za 2010 rok. W wydatkach nie było kwoty odsetek, gdyż Skarbnik - poczuwając się do odpowiedzialności za nie spłacenie kolejnej raty pożyczki w terminie ustalonym w umowie pożyczki, przelała z własnego konta odsetki w kwocie 120 zł. Pan Wójt zdał relacje Radzie z wykonania budżetu za 2010r. i otrzymał absolutorium. Skarbnik przyznała, że czuje się winna zaistniałej sytuacji. W opinii, którą Rada ma wypracować, Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych nie trzeba uświadamiać tego, o czym wie, ponieważ od inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej, który był na kontroli otrzymał służbowe zawiadomienie. Wynikiem tej kontroli za 2011r, która była przeprowadzona w okresie od stycznia do 7 marca 2012r. jest Protokoł. Wójt, jako gospodarz Gminy, w trosce o finanse, w dobrej wierze zgłosił to do kontrolującego inspektora. Inspektor skrupulatnie to opisała. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska za każdy dzień opóźnienia spłaty pożyczki naliczył 1 % od wartości pożyczki, która wynosiła zł. Mnożąc 1 % od kwoty pożyczki razy 13 dni opóźnienia daje kwotę zł. Skarbnik przyznała się do popełnionego błędu i czuje się za to winna. Inspektor kontrolująca wystąpiła z pytaniem do Wójta, dlaczego do tego doszło. Wystąpiła również do Skarbnika, jako osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to co się stało. Zarówno Wójt jak i Skarbnik udzielili odpowiedzi na piśmie. Dokumenty te stanowią załączniki do Protokołu z kontroli. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wypracowała wnioski pokontrolne, które na sesji Rady Gminy w dniu 11 maja br. łącznie z tą nieprawidłowością zostały odczytane. Wniosek brzmiał, aby pilnować terminu płatności rat i regulować należności zgodnie z ustawowymi terminami. W związku z zaistniałą sytuacją, inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej był w obowiązku złożyć do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomienie. Jeżeli nieterminowa spłata zobowiązań spowoduje 5

6 zapłatę odsetek z budżetu gminy, stanowi to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Rzecznik wystąpił do Wójta o opinię dotyczącą wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Skarbnika, a do Rady Gminy o opinię dotyczącą wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Wójta. Toczy się postępowanie wyjaśniające w stosunku do Wójta i do Skarbnika. Opinia jest dokumentem pomocniczym, a Rzecznik zbada czy jest to przekroczenie dyscypliny finansów publicznych czy nie. Radny Jan Komar, członek Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja podeszła do sprawy obiektywnie. Zaproponował ogłosić przerwę, aby radni, jeżeli tego chcą mogli uzupełnić wypracowaną opinię i poddać to pod głosowanie. Zdaniem radnego Kazimierza Strus Komisja Rewizyjna wypracowała dobre wnioski. Komisja nie musiała pisać w szczegółach o jakie kwoty chodzi, ponieważ Rzecznik ma wszystkie materiały. Rada Gminy ma prawo dodać coś do opinii, lecz musi to być skonkretyzowane. To nie jest tak, że wstała jedna osoba i coś powiedziała, wstała Przewodnicząca Rady i coś zgłosiła. Musi być zgłoszone konkretne zdanie, nad czym Rada będzie głosować. Wracając do całości, radny Kazimierz Strus poinformował, że 2010r. zawsze jest kontrolowany w następnym roku. Zarówno Komisja Rewizyjna jak i kontrola z zewnątrz nie wykryła tego faktu w 2011 roku. Mimo, że to dotyczyło poprzedniej kadencji, opinie wydaje się w roku przyszłym. Zarówno kontrola z zewnątrz jak i Komisja Rewizyjna nie przedstawiła Radzie w roku 2011, że fakt taki miał miejsce, również Wójt i Skarbnik nie poinformowali o tym. Dopiero Wójt zlecił dodatkowo, aby kontrola prowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 2012r. skontrolowała to. Dzisiaj Rada Gminy ma dać opinię o całości pracy Wójta. Po kilkuminutowej przerwie, Rada Gminy wznowiła obrady. Radny Paweł Mędza zgłosił 2 wnioski następującej treści: 1.W opinii wypracowanej przez Komisję Rewizyjną po zdaniu: co doprowadziło do poniesienia dodatkowych kosztów dodać przez Gminę. Powyższy wniosek Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowali wszyscy radni tj. 14 radnych. 2. Po powyższym wniosku dodać: co doprowadzi do złożenia zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez inspektora nadzoru za nadzór nad inwestycją budowy Orlika. Wniosek Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, przeciw 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania. Przewodnicząca Rady zgłosiła trzeci wniosek w brzmieniu: Wójt nie wystarczająco udziela informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, dotyczącej sprawozdań z wykonania budżetu gminy za okresy roczne i półroczne. Powyższy wniosek Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowała Przewodnicząca Rady, przeciw 3 radnych, 10 radnych wstrzymało się od głosowania. Opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą wywiązywania się Wójta z obowiązków służbowych, z uwzględnieniem 1 wniosku w brzmieniu: Pan Jacek Świrski funkcję Wójta Gminy Suchożebry sprawuje od dnia 6 grudnia 2006 roku. W ostatnich wyborach samorządowych na kadencję został obdarzony ogromnym zaufaniem przez mieszkańców gminy, uzyskując wynik 80 % głosów. W okresie sprawowania funkcji Wójta wykazał bardzo duże zaangażowanie w sprawy rozwoju Gminy i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. W tym okresie na terenie Gminy Suchożebry wykonano szereg inwestycji infrastrukturalnych ze środków budżetowych oraz pochodzących z zewnątrz, przede wszystkim w funduszy unijnych. Gmina pozyskała również środki na zadanie związane z podnoszeniem poziomu edukacji dzieci oraz upowszechnianiem edukacji przedszkolnej. 6

7 Gmina Suchożebry zajęła 8 miejsce w kraju w przygotowanym przez Rzeczpospolitą rankingu najlepszych polskich samorządów w kategorii gmin wiejskich, które w roku 2011 pozyskały najwięcej środków unijnych na realizacje inwestycji. Z tytułu wykonywania budżetu Gminy, Rada Gminy przez wszystkie lata udzielała jednogłośnie Panu Jackowi Świrskiemu absolutorium. W 2012r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suchożebry badała realizację inwestycji pn. Budowa obiektu sportowego Moje boisko Orlik 2012 i w wyniku kontroli stwierdziła niedostateczny nadzór Wójta nad pracą inspektora nadzoru, co doprowadziło do poniesienia dodatkowych kosztów przez Gminę, związanych z dokończeniem tej inwestycji. Dotychczasową pracę Pana Jacka Świrskiego na stanowisku Wójta Gminy Suchożebry Rada Gminy Suchożebry ocenia dobrze - Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie. Za przyjęciem opinii głosowali wszyscy radni obecni na sesji tj. 14 radnych. Ad. 6. W tym punkcie porządku obrad, Rada Gminy przystąpiła do dokonania zmian w budżecie gminy na rok Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach wysłanych na sesję. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy Agnieszka Klewek. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których plan dochodów ulega zmniejszeniu o zł i po zmianach wynosi ,77 zł. z czego dochody bieżące ,37 zł i dochody majątkowe ,40 zł. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których plan wydatków ulega zmniejszeniu o zł i po zmianach wynosi ,64 zł. z czego wydatki bieżące ,21 zł i wydatki inwestycyjne ,43 zł. Proponowane powyżej zmiany dotyczą: 1) zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji o zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013r. które do Urzędu Gminy wpłynęło 22 lutego 2013r; 2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę zł z zadania pn: Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Suchożebry, Przygody, Podnieśno; 3) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę zł na zadanie: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Woli Suchożebrskiej ( środki z funduszu sołeckiego, zgodnie z decyzją Rady Sołeckiej); 4) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę zł w Dziale 700 rozdział o zł, w Dziale 900 rozdział o 8 676,79 zł ( środki z funduszu sołeckiego wsi Wola Suchożebrska), Dział 921 rozdział o 3 623,21 zł ( środki z funduszu sołeckiego wsi Wola Suchożebrska); 5) zwiększenia planu wydatków majątkowych o zł w Dziale 754 rozdział jako udział finansowy Gminy Suchożebry w zakupie samochodu osobowoterenowego dla Komisariatu Policji w Mokobodach. Do przedstawionego projektu uchwały pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady, po czym poddała go pod głosowanie Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sesji tj. 14 radnych. Uchwała otrzymała numer XVII/130/2013. Punkt 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XVII/129/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry 7

8 na lata , przesłany radnym w materiałach na sesję odczytała Przewodnicząca Rady. 1. W uchwale Nr XVII/129/2013 z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata uchyla się załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/129/2013 z dnia 14 lutego 2013r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. W uchwale Nr XVII/129/2013 z dnia14 lutego 2013r. uchyla się załącznik Nr Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/129/2013 z dnia 14 lutego 2013 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. W związku z koniecznością doprowadzenia do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącej wykonania budżetu w 2012 roku, oraz zgodności z planem budżetu na rok 2013 wprowadzono zmiany w załączniku Nr l Wieloletnia prognoza finansowa" oraz w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF". Zmiany w załączniku Nr l Wieloletnia prognoza finansowa" dotyczą dostosowania wielkości wykonanych w 2012 r. oraz wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych w 2013 r. do zgodności z uchwałą budżetową na rok 2013, zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o ,00 zł, do wysokości ,77 zł, zwiększa się planowane wydatki budżetowe o ,43 zł do wysokości ,64 zł. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe do wysokości ,43 zł, zwiększa się także deficyt budżetu gminy o kwotę ,43 zł, tj. z kwoty ,44 zł do kwoty ,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Ulegają zmniejszeniu przychody budżetu o kwotę pożyczki spłaconej w 2012 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krześlinie w kwocie 9 288,04 zł tj. z kwoty ,33 zł do kwoty ,29 zł, ulegają zmniejszeniu także rozchody budżetu o kwotę ,47 zł, tj. z kwoty ,89 zł do kwoty ,42 zł. W związku z powyższymi zmianami załącznik uzupełniono o prawidłowo wyliczoną wielkość długu gminy. Zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF" dotyczą dostosowania wielkości planowanych wydatków w 2013 r. do zgodności z uchwałą budżetową na rok Przedsięwzięcia zawarte w wykazie oraz przypisane poszczególnym programom, projektom lub zadaniom nakłady finansowe są zgodne z wydatkami inwestycyjnymi budżetu gminy na rok budżetowy Do przedstawionego projektu uchwały pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie.za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sesji tj. 14 radnych. Uchwała otrzymała numer XVII/131/2013. Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata odczytała Przewodnicząca Rady. Zmiany polegają na: 1) zmniejszeniu planu dochodów budżetu gminy o zł do wysokości ,77 zł, 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetu gminy o zł do wysokości ,64 zł, 3) zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę zł. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchożebry na lata po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. Ulega zmianie wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Następuje zmniejszenie planu wydatków w 2013r. o kwotę zł przeznaczonych na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Suchożebry, Przygody i Podnieśno. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Suchożebry na lata po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Następnie odczytała Uchwałę Nr Si Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie opinii o prawidłowości 8

9 planowanej kwoty długu Gminy Suchożebry, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata ; uchwała stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu. Z treści powyższej uchwały wynika, że Skład Orzekający RIO w Warszawie pozytywnie zaopiniował prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Suchożebry, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata Do przedstawionego projektu uchwały pytań nie było. Projekt uchwały Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sesji tj. 14 radnych. Uchwała otrzymała numer XVIII/132/2013. Ad Radny Kazimierz Strus zwrócił się z prośbą o wykonanie ocieplenia podłogi w świetlicy w Przygodach w związku z planowanym remontem budynku i wystąpił z propozycją przekazania na ten cel środków z funduszu sołeckiego. W odpowiedzi Wójt poinformował, że najpierw należy ustalić wartość kosztów zamówień publicznych. Firma, która wygrała przetarg na remont świetlicy wyceni ile to będzie kosztowało. 2. Radny Jan Komar zgłosił potrzebę uporządkowania śmieci przy drodze Borki Siedleckie Purzec. Ustosunkowując się do powyższego, Wójt poinformował, że omawiana droga jest drogą powiatową i Gmina nie odpowiada za porządek przy tej drodze. 3. Radny Bogusław Soszyński zwrócił się z pytaniem, kto wyraził zgodę na ustawienie automatu ze słodyczami w szkole w Suchożebrach. Wójt poinformował, aby o wyjaśnienie powyższej sprawy zwrócić się do Dyrektora szkoły. Przewodnicząca Rady przypomniała radnych o terminowym złożeniu oświadczeń majątkowych za 2012 rok. Następnie zwróciła się do radnych, czy przyjmują Protokoł z obrad XVII sesji Rady Gminy. Protokoł był do wglądu na stanowisku Inspektora ds. obsługi Rady Gminy. Do chwili obecnej nie zgłoszono co do jego treści uwag czy wniosków. Następnie odbyło się głosowanie. Za przyjęciem Protokołu głosowali wszyscy radni obecni na sesji tj. 13 radnych ( radny Janusz Ilczuk z przyczyn osobistych wyszedł z sesji przed zakończeniem obrad tj. o godz i nie brał udziału w głosowaniu). Ad.10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Marzena Komar zamknęła obrady XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry. Obrady sesji zakończyły się o godzinie Protokołowała Barbara Selwiak Przewodnicząca Rady Marzena Komar 9

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r.

Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r. Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach. 1. Otwarcie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Siwak Pan Wójt Pan Paweł Siwak Pan Przewodniczący Komisji Pan Paweł Siwak Pan Przewodniczący Komisji Pan Paweł Siwak- Pan Wójt

Pan Paweł Siwak Pan Wójt Pan Paweł Siwak Pan Przewodniczący Komisji Pan Paweł Siwak Pan Przewodniczący Komisji Pan Paweł Siwak- Pan Wójt P R O T O K Ó Ł Nr 17 /08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbytego w dniu 09 grudnia 2008 roku w Urzędzie Gminy Sieroszewice Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI BRZEZINY. z dnia 28. 05. 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI BRZEZINY. z dnia 28. 05. 2012 r. PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 28. 05. 2012 r. 1 Przesłany radnym proponowany porządek obrad XXI sesji przedstawiał się następująco: I. Część uroczysta z okazji Dnia Samorządu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 www.rio.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo