MARZEC 2010/03 (122) ISSN X

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARZEC 2010/03 (122) ISSN 1640-257X"

Transkrypt

1 MARZEC 2010/03 (122) ISSN X Spokojnych i zdrowych świąt Wielkiej Nocy życzymy Czytelnikom

2 2 MARZEC 2010 KONFERENCJA Nowe kompetencje Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda W dniu 15 marca br. odbyła się w Kolnie konferencja promująca projekt Nowe kompetencje szansą na zatrudnienie. Było to zorganizowane przez Burmistrza Miasta Kolno Andrzeja Dudę spotkanie, w którym udział obok mieszkańców Kolna - osób bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy - wzięli także m.in. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Janina Mironowicz, Wicestarosta Powiatu Kolneńskiego Grzegorz Szczech, Pełnomocnik ds. realizacji projektu, zastępca Burmistrza Miasta Kolno Grzegorz Jakuć, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie Wacław Sójko oraz kierownik projektu Dorota Łynko. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników projektu, którzy licznie przybyli na to spotkanie. Wielu spośród nich to byli pracownicy ZPM JBB w Łysych oraz Fabryki Przyrządów i Uchwytów Bison-Bial S.A., którzy ze szczególną uwagą przysłuchiwali się kolejnym prelegentom, a zwłaszcza wystąpieniu Burmistrza Andrzeja Dudy poświęconemu tematowi rozwoju naszego miasta w aspekcie wykorzystania środków unijnych. Celem głównym projektu realizowanego przez miasto Kolno jest umożliwienie podniesienia zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej uczestników projektu poprzez uzupełnienie, nabycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w kierunku pozwalającym na podjęcie pracy lub wzrost aktywności i przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie). Łączna liczba beneficjentów projektu wynosi 120 osób projekt umożliwi podniesienie ich kwalifikacji zawodowych poprzez umożliwienie im ukończenia kursu prawa jazdy kat. B, C i D, kursu wizażu i stylizacji oraz kursów szkoleniowych w zawodzie kelnera z elementami j.angielskiego, zawodowego kucharza oraz operatora koparko-ładowarki. Dodatkowo osoby zainteresowane założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej mogą liczyć na odpowiednie szkolenia i doradztwo indywidualne, a także na wsparcie inwestycyjne i pomostowe. Realizacja projektu, którego ostatni etap powinien się zakończyć w kwietniu 2011 roku, powinna pozwolić na podniesienie poziomu aktywności zawodowej uczestników tego przedsięwzięcia, na przełamanie bariery bierności, ukształtowanie przedsiębiorczych postaw oraz wzrost aspiracji osobistych i zawodowych. Podczas konferencji 25 uczestników projektu otrzymało z rąk Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Bogusława Dębskiego i Burmistrza Miasta Kolno Andrzeja Dudy - certyfikaty ukończenia I etapu szkolenia Wsparcie i promocja przedsiębiorczości.

3 KONFERENCJA MARZEC 2010 szansą na zatrudnienie 3 Powyżej - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Janina Mironowicz Po lewej - kierownik projektu Nowe kompetencje szansą na zatrudnienie Dorota Łynko prezentuje realizację projektu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie Wacław Sójko Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski (w środku) i Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda (pierwszy z prawej) podczas wręczania jednemu z uczestników certyfikatu ukończenia I etapu szkolenia Wsparcie i promocja przedsiębiorczości.

4 4 MARZEC 2010 Projekt Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolna w woj. podlaskim realizowany w ramach Unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata wkracza w decydującą fazę. W miesiącu marcu sfinalizowane zostały postępowania przetargowe w ramach prowadzonych 6 kontraktów. Projekt obejmuje następujące inwestycje: budowę nowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowę i rozbudowę sieci wodociągowej. W efekcie realizacji projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 27,7 km z odprowadzaniem ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków w Kolnie. Zostanie także zmodernizowana stacja uzdatniania wody oraz wybudowana sieć wodociągowa (dł. 2,2 km) i kanalizacja deszczowa (dł. 3,5 km). Pierwotnie planowana wartość projektu zgodnie z kosztorysem miała wynosić ok. 36 milionów złotych, w tym 22 mln to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Ceny zaproponowane przez wykonawców w postępowaniach przetargowych są znacząco niższe od zakładanych, co cieszy Andrzeja Dudę Burmistrza Miasta, inicjatora budowy kanalizacji. Oznacza to bowiem mniejszy udział finansowy miasta w tym przedsięwzięciu. Zaoszczędzone w ten sposób środki będzie można przeznaczyć na inne inwestycje w Kolnie. W imieniu miasta Beneficjentem projektu budowy kanalizacji jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie. Dnia r. w Kolnie została podpisana umowa na pomoc techniczną projektu. Zakres pomocy technicznej obejmuje przygotowanie PEC i GWŚ Sp. z o.o. do prawidłowego zarządzania i monitorowania wszelkich działań i zadań związanych z realizacją projektu. Przetarg nieograniczony na to zadanie wygrała firma SAFEGE S.A. INWESTYCJE Największa inwestycja w historii Kolna przez Wojciecha Wojewodę. Do głównych zadań inżyniera należeć będzie m.in. nadzór w zakresie zarządzania technicznego prowadzonego zgodnie z wymaganiami określonymi w kontraktach na roboty, w tym pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie te działania muszą być zgodne z wymaganiami zamawiającego oraz z procedurami i zasadami oraz wytycznymi obowiązującymi beneficjentów Funduszu Spójności. W dniu 26 marca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kolno zawarte zostały kolejne umowy na roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej, modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę kanalizacji deszczowej na łączną kwotę wynoszącą prawie 12 mln zł. brutto. Wykonawcami robót zostali: Firma Gutkowski Jan Gutkowski z Leszna, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe,,UNI- ROL Dorota Kulikowska z Grajewa oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,,ZIEJA Ryszard Zieja z Łomży. Podpisanie umów odbyło się w obecności gości oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Obecnie trwa procedura o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane z projektowaniem. Za trzy lata kanalizacja będzie w każdym domu w mieście. W tej chwili taki luksus to przywilej niespełna połowy mieszkańców Kolna. Zakłada się, iż pod koniec 2012 roku Kolno ma być skanalizowane w stu procentach. W efekcie poprawi się jakość życia mieszkańców, wzmocni się potencjał inwestycyjny Kolna, polepszeniu ulegnie stan środowiska naturalnego. Już wkrótce rozpocznie się etap prac ziemnych w terenie, który może być uciążliwy dla mieszkańców Kolna. Ze względu na rozmiar inwestycji mogą wystąpić okresowe trudności komunikacyjne. Miasto będzie wyglądać jak wielki plac budowy. Po zakończeniu robót związanych z budową kanalizacji wszystkie drogi i chodniki w mieście zostaną wyremontowane. Następna umowa na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu została podpisana przez prezesa Dariusza Andrzeja Gąsiewskiego dnia r. z przedstawicielem firmy SAFEGE S.A. reprezentowanej MB

5 MIASTO, ŻYCZENIA XLI sesja Rady Miasta Kolno MARZEC W czwartek 25 marca 2010 r. odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno XLI sesja Rady Miasta Kolno. W sesji oprócz Radnych uczestniczyli m.in.: Lech Antoni Kołakowski poseł na Sejm RP, Burmistrz Miasta Kolno, kierownictwo Urzędu Miasta Kolno, dyrektorzy, prezesi jednostek podległych miastu Kolno, mieszkańcy bloków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Poseł Lech Antoni Kołakowski wyraził słowa uznania dla pozytywnych zmian gospodarczo - społecznych dokonujących się obecnie w Kolnie. Poseł pogratulował Radzie Miasta i Burmistrzowi wielu inwestycji i projektów aktualnie realizowanych przez miasto. Najwięcej miejsca w swoim wystąpieniu poświęcił na zapoznanie Radnych z planami budowy infrastruktury drogowej, kolejowej oraz budowy lotniska w województwie podlaskim. Ważnym punktem omawianym na sesji była sprawa rozbiórki budynków gospodarczych przy ul. Konstytucji 3 Maja 66, 66a, 66b, 66c, które zostały bezprawnie zbudowane przed laty na gruntach miejskich. Budynki gospodarcze w większości są wykorzystywane przez mieszkańców do przechowywania opału służącego do opalania mieszkań. Mimo wykazywania dobrej woli ze strony Burmistrza Miasta, o czym świadczy dwukrotne odraczanie terminu ich rozbiórki i opracowanie koncepcji budowy budynków gospodarczogarażowych sprawa utkwiła w martwym punkcie. Miasto na tych terenach planuje budowę bloku socjalnego, a stojące budynki gospodarcze blokują tę inwestycję. Mieszkańcy ww. bloków przybyli na sesję wyrazili wolę polubownego rozwiązania problemu. W dalszej części obrad Radni przyjęli uchwały dotyczące: zmian w budżecie miasta, określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych, nadania nazw ulic na terenach inwestycyjnych. Radni przyjęli także sprawozdania: z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Kolno za 2009 rok, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno w 2009 roku, z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za IV kwartał 2009 roku. Kolejnym punktem sesji były odpowiedzi Burmistrza Miasta na zapytania Radnych dotyczące spraw bieżących w mieście. Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Jerzy Staszkiewicz złożył Radnym i wszystkim uczestnikom sesji życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. mb

6 6 MARZEC 2010 Trzeźwy poranek w Kolnie Stan trzeźwości u ponad 100 kierowców skontrolowali dzisiaj kolneńscy policjanci w ramach akcji Trzeźwy poranek. Okazało się, że tylko jedna osoba zdecydowała się usiąść za kierownicą po alkoholu. 09 marca od rana policjanci kolneńskiej drogówki prowadzili akcję Trzeźwy poranek. Na wlocie do miasta od strony Turośli, w przeciągu półtorej godziny, mundurowi skontrolowali 114 kierowców. Okazało się, że tylko jeden z nich dalej już nie pojechał. W jego przypadku badanie alkomatem wykazało poniżej pół promila alkoholu. Celem takich działań jest wyeliminowanie z dróg tych, którzy decydują się usiąść za kierownicą po alkoholu. Wyniki dzisiejszej akcji świadczyć mogą o tym, że przynosi ona oczekiwane efekty. Widać, że kierowcy są bardziej odpowiedzialni. Kolneńscy policjanci zapowiadają, że w wybranych dniach tygodnia prowadzone będą podobne działania, żeby na naszych drogach było jeszcze bezpieczniej. Bezpieczniej w powiecie Komenda Powiatowa Policji w Kolnie oraz Podlaska Izba Rolnicza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Okręgowy Inspektoratem Pracy podjęli działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich pow. kolneńskiego, w tym także w ruchu drogowym. 09 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Stawiskach odbyło się spotkanie z rolnikami na temat wiedzy o bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz zasad bezpiecznego poruszania w ruchu drogowym kierujących kombajnami i maszynami rolniczymi na terenie Podlasia. Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie oraz przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Okręgowego Inspektoratu Pracy przedstawili dane statystyczne oraz udzielali rad, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich pow. kolneńskiego. Koniec służby Opel i toyota SŁUŻBY Wyprzedzając inny pojazd kierowca opla zderzył się z nadjeżdżającą z przeciwka toyotą. Na szczęście nikt nie został ranny. Przyczyny zdarzenia ustalają kolneńscy policjanci. 14 marca rano na odcinku Kolno Rogienice krajowej 63 doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Jak wstępnie ustalili policjanci, tuż po godzinie 9.00 w Rogienicach Wielkich w gminie Mały Płock jadący oplem 25-letni mieszkaniec Orzysza rozpoczynając wyprzedzanie innego pojazdu, najprawdopodobniej nie upewnił się, czy może bezpiecznie wykonać ten manewr. Gdy był już na przeciwległym pasie ruchu, okazało się, że z przeciwka nadjeżdża toyota. Kierujący nią 53-letni mieszkaniec Warszawy, chcąc uniknąć czołowego zderzenia, skręcił w prawo i wjechał do rowu. Dzięki jego szybkiej reakcji nikt nie został ranny, a auta jedynie delikatnie otarły się bokami. Życzę Państwu, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość, napełniły Państwa pokojem i wiarą, dały siłę w pokonywaniu trudności i pozwoliły z ufnością patrzeć w przyszłość. W tym szczególnym okresie przyjmijcie Państwo moc najserdeczniejszych życzeń zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Wesołego Alleluja! życzy Komendant Powiatowy Policji w Kolnie mł. insp. lek. wet. Marek Przybyszewski wraz z policjantami i pracownikami cywilnymi W dniu 10 marca 2010 r. o godzinie 8 00 w świetlicy KPPSP w Kolnie odbyło się pożegnanie st.ogn. Zbigniewa Podeszwika, który odszedł na zaopatrzenie emerytalne. Odbyła się również comiesięczna odprawa komendanta - kpt. Lecha Kowalczyka z załogą Komendy i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Podczas odprawy komendant omówił sprawy bieżące, a także plany zadań do realizacji na najbliższe miesiące. Przy okazji spotkania wręczono nominację na stanowisko dowódcy zastępu na III zmianie służbowej st.ogniomistrzowi Andrzejowi Nowakowi. Po ponad dwudziestu latach służby w Państwowej Straży Pożarnej na zaopatrzenie emerytalne odszedł st.ogn. Zbigniew Podeszwik. Był aktywnym strażakiem - ratownikiem, nurkiem, uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale również w pokazach, zwłaszcza dotyczących ratownictwa medycznego. Prowadził tego typu zajęcia także w szkołach na terenie powiatu. Często podczas swojego czasu wolnego był wzywany, by nieść pomoc osobom i ofiarom w działaniach ratowniczych na akwenach wodnych. Należał do grupy wodno-nurkowej Narew, aktywnie nadal wspomaga WOPR. Warto również wspomnieć, że z końcem lutego szeregi kolneńskich strażaków opuścił st. ogn. Krzysztof Sekściński. Wiele razy, w ponad dwudziestoletniej służbie, uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Przez te lata, corocznie, brał udział w zawodach sportowo-pożarniczych, najpierw byłego województwa łomżyńskiego, potem podlaskiego. Dzięki m.in. Krzysztofowi w 2002 roku w Łomży, podczas zawodów pożarniczych, kolneńscy strażacy ustanowili niepobity jak dotychczas (wynoszący 32,75 sek.) rekord województwa w ćwiczeniu bojowym, które polegało na rozwinięciu linii gaśniczej na odcinku 100m. Koledzy i koleżanki z KP PSP Kolno dziękują obu kolegom za czas spędzony w służbie.

7 SŁUŻBY, OHP Szkolenia dla OSP dniu 16 marca 2010 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży W Pożarnej w Kolnie rozpoczęła szkolenie podstawowe jednoetapowe dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. W szkoleniu udział biorą strażacy ratownicy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i pozostałych jednostek OSP typu S i typu M z terenu powiatu kolneńskiego. Szkolenie realizowane jest na podstawie Programu Szkolenia zatwierdzonego w dn. 11 maja 2006 r. przez Komendanta Głównego PSP i Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, które w tego typu kursie wynosi łącznie 104 godziny. W szkoleniu uczestniczy 27 kursantów z jednostek OSP KSRG: Turośl, Stawiski, Mały Płock, Kąty, Lachowo, Zabiele, Leman, Grabowo oraz z jednostek OSP: Wykowo, Zaskrodzie, Borkowo i Stary Gromadzyn. Zajęcia dotyczą teoretycznego i praktycznego przygotowania słuchaczy i obejmują między innymi specyfikę i charakter prowadzenia działań w zakresie ratownictwa gaśniczego, technicznego i medycznego. Szkolenie realizowane jest na bazie lokalowej i sprzętowej kolneńskiej straży pożarnej, a prowadzi zajęcia kadra KPPSP w Kolnie oraz strażacy zawodowi z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Kolno. Termin zakończenia szkolenia przewidziany jest na dzień 14 kwietnia br. Końcowym etapem przedmiotowego kursu będzie egzamin, który składała się z części teoretyczno-pisemnej oraz praktycznej. Część praktyczna egzaminu polegała będzie na rozwinięciu bojowym jednostek i zostanie przeprowadzona na kompleksie leśnym Leśnictwa Kozioł nad rzeką Pisą. Tak jak wspomniano wcześniej, ukończenie szkolenia podstawowego-jednoetapowego uprawnia osoby w nim uczestniczące do udziału w rzeczywistych działaniach ratowniczych i gaśniczych. MARZEC 2010 Strażacy apelują: Nie wypalaj suchych traw! Wiosna to okres wzmożonych prac polowych w ogródkach działkowych. Jest to okres dużego wzrostu liczby pożarów, które powstają w wyniku wypalania suchych traw na łąkach, rowach przydrożnych, na skarpach i innych siedliskach trawiastych, często w rejonach leśnych. Powoduje to duże zagrożenie pożarowe dla obszarów leśnych i zabudowań. Pamiętaj że: 1. Pożary pokrywy gleby niszczą olbrzymią masę substancji organicznej, która po rozłożeniu stanowiłaby cenny nawóz naturalny. 2. Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych przez wypalanie niekorzystnie wpływa na rozwój traw tzw. szlachetnych. Plony siana są o jedną czwartą niższe niż z obszarów, gdzie trawa była koszona jesienią. 3. Wypalanie traw na polach przez kilka lat może doprowadzić do ośmiokrotnego zmniejszenia plonów. 4. W czasie wypalania traw niszczy się wierzchnią próchniczną warstwę gleby, co powoduje zanik roślin motylkowych, traw niskich i żyjących w glebie organizmów, m. in. dżdżownic, owadów, ślimaków itp. 5. W miejscach wypalania wzmaga się rozwój chwastów i niszczy się owady zapylające roślinność. Wypalając suche trawy, wchodzicie również w konflikt z prawem, które zakazuje wypalania pokrywy gleby i pozostałości roślinnych na łąkach, wrzosowiskach i przewiduje za to, zgodnie z art.82 Kodeksu Wykroczeń, karę grzywny lub karę aresztu. Statystyka zdarzeń r r. 25 zdarzeń 7 pożarów 18 miejscowych zagrożeń. 7 Co dalej, gimnazjalisto? Gimnazjaliści ze szkoły w Glinkach uczestniczyli w spotkaniu w ramach projektu,,ohp jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10 marca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Kolnie wysłuchali oni prelekcji doradcy zawodowego Katarzyny Polkowskiej Wilczewskiej, która przedstawiła im cele i zadania OHP oraz zapoznała ich z działalnością Młodzieżowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy w Kolnie. Dokonała też prezentacji multimedialnej na temat czynników trafnego wyboru szkoły i zawodu na terenie Kolna. Do kontynuowania nauki w swojej szkole gorąco namawiali gimnazjalistów z Glinek uczniowie Techniku Publicznego w Kolnie ZDZ w Łomży. W przekonujący sposób przedstawili im zalety takiego wyboru. To samo uczynili też dyrektorzy z ZDZ w Kolnie - Halina Małż i Eugeniusz Gromadzki z Zespołu Szkół Technicznych. Uczestnicy zajęć wykazali duże zainteresowanie warunkami rekrutacji do tych szkół, zadając wiele istotnych pytań. KS

8 8 MARZEC 2010 OBWIESZCZENIE OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZUŻYTYCH/ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - aukcja nr 1 - Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie informuje, że dnia 27 kwietnia 2010 r. o godz w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie, ul. 11 Listopada 1 (pok. 105) zostanie przeprowadzona pierwsza publiczna aukcja sprzedaży zużytych/zbędnych składników majątku ruchomego wyszczególnionego w poniższej tabeli: Lp. Nazwa przedmiotu zużytego/zbędnego Numer inwentarzowy 1. Monitor KFC S/N IP9B09007 Gr. IV Pochodzący z zestawu 0001/8/2002 Ilość (szt.) Cena wywoławcza (zł) Monitor Philips S/N Gr. IV Pochodzący z zestawu /20/ Monitor Philips S/N Gr. IV Pochodzący z zestawu /10/ Monitor KFC S/N IP9B08974 CA6738SL Dz. VIB/30/ Monitor Samsung LE17H9LXA89332X Dz. VIB/30/ Monitor Proview PIJ Dz. VIB/30/ Komputer (jednostka centralna) Celeron NTT A system operacyjny Dz. VIB/30/ Windows 98 Jednostka centralna Optimus K- 00PIII500 system operacyjny Windows 98 UPS APC 500 Back B Jednostka centralna system operacyjny Windows 98 Gr. IV Pochodząca z zestawu 0001/8/ Dz. VIB/41/ Gr. IV Pochodząca z zestawu 000/10/ Zasilacz UPS SMP 300VA Dz. VIB/41/ Zasilacz UPS SMP 420VA Dz. VIB/41/ UPS Powercom BNT 500AP Dz. VIB/30/ UPS ACTIV 600 Gr. IV Pochodzący z zestawu 0001/20/ UPS APC 500 Back Gr. IV Pochodzący z zestawu /10/ Klawiatura 9K Gr. IV Pochodząca z zestawu 0001/9/ Gr. IV Klawiatura 9K Pochodząca z zestawu /8/ Myszka Tracer Dz. VIB/30/ Maszyna do pisania SQ 1000 Y100H Płyta główna ASUS P4S800 Wysokość postąpienia (zł) Dz. VIB/30/ Pochodząca z jednostki centralnej Dz. VIB/30/ Radio Panasonic RC-6266 Dz. III/5/ Radio Panasonic RC-6266 Dz. III/5/ Telefon Castel Dz. VIB/26/ Gr. IV Jednostka centralna, system operacyjny 24. Pochodząca z zestawu Windows /20/2003 Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 3 zł, które upoważnia do brania udziału w licytacji wszystkich wyżej wymienionych składników majątku ruchomego. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie - Bank Spółdzielczy w Kolnie konto nr , najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2010 r. do godz Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy: - żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, - uczestnik, który wylicytuje najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy (od odbioru wylicytowanego przedmiotu). Wadium złożone przez oferentów, którzy nie nabędą przedmiotu aukcji, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego, przy ul. 11 Listopada 1 w Kolnie. Z chwilą przybicia ceny następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Przedmioty można oglądać w dniach od 12 do 26 kwietnia 2010 r. w godz. 9-14, w dni robocze (oprócz sobót) w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel Więcej informacji o ww. przedmiotach udzieli Sławomir Zalewski, tel Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji lub wycofania niektórych przedmiotów bez podania przyczyny. 3 1

9 INFORMACJE MARZEC INFORMACJE O PROJEKCIE Tytuł projektu: Szanse zawodowe dla osób odchodzących z sektora rolniczego w powiatach zachodniego Podlasia Realizator Projektu: Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, ul. Zdrojowa 14, Toruń Celem głównym jest zwiększenie motywacji i aktywności zawodowej oraz ambicji edukacyjnych 60 rolników i domowników odchodzących z własnej inicjatywy z rolnictwa. Projekt realizowany jest od stycznia 2010 r. do czerwca 2011 r. Rekrutacja będzie się odbywała w 4 powiatach: łomżyńskim, kolneńskim, zambrowskim i wysokomazowieckim. Rekrutacja: luty maj Zostanie utworzone 6 grup po 10 osób (25 mężczyzn i 35 kobiet). RODZAJE WSPARCIA I etap. Wszyscy Uczestnicy otrzymają: 1. Indywidualne wsparcie psychologiczno doradcze (3 h dla każdego BO) termin realizacji marzec czerwiec 2010 r. 2. Wsparcie psychologiczno doradcze grupowe (6 grup po 8 h) termin realizacji kwiecień lipiec 2010 r. W trakcie działań 1 i 2 określone zostaną predyspozycje zawodowe pozarolnicze BO. Doradcy pomogą dobrać najlepszy kierunek kształcenia i najodpowiedniejsze kursy zawodowe. Przeprowadzą testy psychologiczne i osobowościowe. 3. Trening Aktywnego Poszukiwania Pracy (6 grup po 16 h) termin realizacji kwiecień lipiec 2010 r. BO nauczą się przygotowywać atrakcyjne dokumenty aplikacyjne oraz skutecznej autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. Zostaną przeprowadzone ćwiczenia na wzrost samooceny i aktywności. Po przeprowadzeniu działań 1 3, które obejmą wszystkich BO, powstaną listy rankingowe przyjęć na szkolenie komputerowe i kurs języka angielskiego wg kryterium własnych zainteresowań BO skorelowanych z opiniami doradców zawodowych. II etap. Do wyboru kurs 4 lub Warsztaty Sprawnej Obsługi Komputera i Internetu (3 grupy po 64 h) termin realizacji lipiec listopad 2010r. 5. Kurs języka angielskiego z el. słownictwa zawodowego (3 grupy po 120 h) termin realizacji sierpień grudzień 2010r. III etap. BO wybiorą jeden z kursów/szkoleń zaw. (do wyboru 6, 7 lub 8). 6. Szkolenie Konsultant ds. pozyskiwania funduszy UE (2 grupy po 120 h) termin realizacji styczeń czerwiec 2011r. 7. Profesjonalny Pracownik Biurowy (2 grupy po 120 h) termin realizacji styczeń czerwiec 2011r. 8. Szkolenie Projektant graficzny stron www i grafiki komputerowej (1 grupa 120 h) termin realizacji styczeń czerwiec 2011r. 9. Kurs kierowca kat. C (1 grupa) termin realizacji od października 2010r. DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: - zwrot kosztów dojazdu na wszystkie zajęcia, - serwis kawowy (kawa, herbata lub woda mineralna, kruche ciastka lub paluszki), - dodatkowy posiłek w przypadku zajęć trwających powyżej 4 godz., - materiały szkoleniowe, - dyplomy poświadczające zdobyte kwalifikacje i umiejętności oraz ukończenie warsztatów, kursów, szkoleń. - mieszka na terenie gminy wiejskiej, wiejsko-miejskiej lub miast do 25 tys. mieszkańców z 4 powiatów województwa podlaskiego: kolneńskiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego, - jest rolnikiem ubezpieczonym w KRUS lub jego domownikiem (osobą bliską rolnikowi, pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkującą na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracującą w tym gospodarstwie rolnym i nie związaną z rolnikiem stosunkiem pracy), - zamierza podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą, - ma ukończone 18 lat, - posiada wykształcenie minimum podstawowe (8 klas) lub gimnazjalne, - nie jest osobą tymczasowo aresztowaną, nie odbywa kary pozbawienia wolności, - 35 kobiet i 25 mężczyzn. Wszystkie szkolenia są bezpłatne, kończą się egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem dyplomu/certyfikatu. ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU: - należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do Biura Projektu: Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich ul. Nowogrodzka 272,, Łomża, tel./fax: , kom.: , Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pieniądze na rozwój wsi W kwietniu kolejne środki w ramach Programu LEADER zapowiada Sławomir Gromadzki - Prezes Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca. Łącznie na rozwój naszej wsi Fundacja przeznaczy 5,6 miliona złotych. Prezes Fundacji Sławomir Gromadzki zapowiada kolejne nabory wniosków na początku kwietnia w ramach działań Odnowa i rozwój wsi z limitem 1 miliona 50 tysięcy złotych oraz Małe Projekty z limitem 320 tysięcy. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do kontaktu z biurem LGD w celu konsultacji i pomocy w wypełnieniu wniosków aplikacyjnych namawia Sławomir Gromadzki. W lutym Lokalna Grupa Działania Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca zakończyła dwa nabory wniosków w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi z limitem środków 1 mln 50 tys. zł oraz Małe Projekty z limitem 175 tys. Rada Programowa, czyli organ decyzyjny do spraw wyboru operacji, podjęła dwie uchwały o zgodności zgłoszonych do konkursu pro- jektów z Lokalną Strategią Rozwoju oraz o przyjęciu do realizacji 4 projektów w ramach Odnowy i rozwoju wsi i 8 Małych Projektów mówi Sławomir Gromadzki. Fundacja przekazała listy rankingowe wybranych operacji do Urzędu Marszałkowskiego celem podpisania umów z beneficjantami przez Samorząd Województwa. Wśród projektów jest między innymi inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu wokół zalewu w Stawiskach, remont świetlicy wiejskiej w Rogienicach Wielkich i przebudowa boiska sportowego w Turośli. Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca działająca na terenie 7 gmin, tj. Grabowa, Kolna, Małego Płocka, Nowogrodu, Stawisk, Turośli i Zbójnej - realizuje już 3. etap wdrażania programu LEADER w ramach Osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Fundacja podpisała z Samorządem Województwa umowę na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na łączną kwotę 5,6 mln zł. RW

10 10 MARZEC 2010 POWIAT Nakłady inwestycyjne w powiecie kolneńskim i wykorzystanie środków unijnych, w latach Liczba mieszkańców powiatu kolneńskiego (na koniec 2008 r.) wynosiła osób. 2. Wysokość ogółem nakładów inwestycyjnych w latach (w tym % budżetu) przedstawiała się następująco: 2006 r r r r zł zł zł zł 9,56 % 5,48 % 3. Wykorzystanie dofinansowania unijnego w latach ,63 % 50,16 % zł ,27 zł ,30 zł ,79 zł 4. Liczba firm działających na terenie powiatu na koniec 2008 r firm, w tym: - w sektorze publicznym firm - w sektorze prywatnym firm 5. Wysokość dochodów własnych powiatu w latach w zł ( w tym % dochodów ogółem): 2006 r r r r zł zł zł zł 24,19 % 19,80 % 20,37 % 15,95 % 6. Zadłużenie w porównaniu z dochodami w latach w zł ( w tym % dochodów ogółem) kształtowało się następująco: 2006 r r r r zł zł zł zł 3,65 % 2,22 % 7. Plan rozwoju na przyszłość ( wpisany w budżet) 7,54 % 16,73 % 1. Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych pow. ok m 2 2. Budowa drogi Grabowo Surały ok. 4,5 km 3. Budowa drogi Chludnie Kunina 4. Budowa drogi Turośl Cieciory 5. Remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie 6. Remont w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie 7. Budowa drogi Kolno Niksowizna 8. Sukcesy powiatu w ostatnich latach. Wysokie wykorzystanie środków unijnych i środków z rezerw celowych budżetu Państwa (schetynówek, klęskowych) na inwestycje powiatowe. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZUŻYTEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO - aukcja nr 2 - Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie informuje, że dnia 29 kwietnia 2010 r. o godz w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie, ul. 11 Listopada 1 (pok. 105) zostanie przeprowadzona druga publiczna aukcja sprzedaży zużytego środka trwałego w postaci samochodu ciężarowego NYSA 522 Towos, rok produkcji 1993, pojemność silnika 2120 cm 3, nr inwentarzowy 0001/6/2002 cena wywoławcza 300 zł, minimalna wysokość postąpienia 20 zł. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 25 zł, które upoważnia do brania udziału w licytacji wyżej wymienionego środka trwałego. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie - Bank Spółdzielczy w Kolnie konto nr , najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2010 r. do godz Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy: - żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, - uczestnik, który wylicytuje najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy (od odbioru wylicytowanego przedmiotu). Wadium złożone przez oferentów, którzy nie nabędą przedmiotu aukcji, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego, przy ul. 11 Listopada 1 w Kolnie. Z chwilą przybicia ceny następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Pojazd można oglądać w dniach od 19 do 28 kwietnia 2010 r. w godz. 9-14, w dni robocze (oprócz sobót) w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel Więcej informacji o pojeździe udzieli Sławomir Zalewski, tel Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

11 GRABOWO Warsztaty teatru ulicznego i kuglarskiego, taniec obrzędowy i ludowy, działania plastyczne oraz dziennikarstwo - to tylko niektóre zajęcia, których realizację rozpoczął Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie w ramach projektu Sztuka ulicy dla tradycji (dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 30 tys. zł) oraz projektu Wianki u Wagów (dofinansowanego z Osi 4 Leader w ramach programu PROW z Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju). Głównym założeniem projektu jest próba sprowokowania ponad 60- osobowej grupy uczestników do poszukiwań i odtwarzania tradycji własnego środowiska kulturowego, poprzez różnego rodzaju działania animacyjne i artystyczne. Tradycje gminy Grabowo tkwią niewątpliwie w kulturze szlacheckiej i włościańskiej. W przeszłości na terenie gminy znajdowały się gniazda znakomitych rodów szlacheckich, których potomkowie żyją tutaj do dzisiaj. Poza wypromowaną już rodziną Wagów, swoją obecność w historii gminy silnie zaznaczyły rody herbu Pomian, Ślepowron, Awdaniec i wiele innych. Ważnym epizodem w historii Grabowa był również fakt nadania miejscowości praw miejskich w XV wieku. Jeśli do wspomnianych tradycji szlacheckich dodać tradycje obrzędowe, których ślady są również dość wyraźne, to okaże się, że krajobraz kulturowy gminy Grabowo nie jest najuboższy, a co najważniejsze - ma swoją odrębność. Realizacja wspomnianego projektu ma ową odrębność ocalić i wskrzesić, stąd też wszelkie działania dotyczące programu mają służyć właśnie temu celowi. Z początkiem marca rozpoczęły się warsztaty dziennikarskie prowadzone przez Władysława Tockiego, których efektem będą 4 numery lokalnego magazynu o znamiennym tytule Pomosty. Na czasopismo złożą się głównie artykuły dotyczące tradycji gminy Grabowo w jej wszelakich przejawach. Istotą warsztatów poza zdobywaniem szlifów dziennikarskich jest odkrywanie historii własnego środowiska i jej opisanie, a tym samym ocalenie. Również w marcu ruszą warsztaty teatru jarmarczno kuglarskiego, którego celem jest częściowe odtworzenie klimatu staropolskich jarmarków. Uczestniczący w zajęciach gimnazjaliści będą się uczyć tańca z ogniem, Bliżej kultury 3 marca 2010 r., korzystając z zaproszenia Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego pana Mieczysława Bagińskiego, grupa najlepszych uczniów z grabowskiego gimnazjum wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce do Białegostoku i Supraśla. Gimnazjaliści obejrzeli w Teatrze Dramatycznym sztukę S. Mrożka Dom na granicy, będącą kwintesencją mrożkowego poczucia humoru i życiowego absurdu. Sztuce Przez sztukę do tradycji towarzyszyła atrakcyjna prezentacja na temat życia i twórczości pisarza, pogłębiająca wiedzę o kulisach teatru. Wspaniałym przeżyciem było również zwiedzanie unikalnego, bo jedynego w Europie, Muzeum Ikon w Supraślu. Za pośrednictwem Miesięcznika Kolneńskiego dziękujemy Panu Bagińskiemu za zorganizowanie tego wyjazdu i spędzenie z nami tego czasu. Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Grabowie MARZEC szczudlarstwa i akrobatyki. Bezpośrednim nawiązaniem do historii gminy będą zajęcia plastyczne, których uczestnicy będą odtwarzać wielkoformatowe herby rodów szlacheckich związanych z Grabowem. Warto dodać, że na zajęciach powstanie również herb gminy Grabowo, o nadanie którego rozpoczęła już starania. Równolegle do wymienionych działań ruszyły również prace na nową wersją świętojańskiego widowiska obrzędowego. Będzie ono bliższe pierwotnemu charakterowi obrzędu, z nowym opracowaniem muzycznym i tańcem obrzędowym. Finałem wszystkich działań będą Grabowskie Dni z Tradycją na które złożą się: 18 czerwca Grabowa portret własny happening na placu szkolnym ze wspólnym, zbiorowym malowaniem wielkoformatowego herbu gminy Grabowo, prezentacją strojów szlacheckich i włościańskich, a także pierwszą publiczną prezentacją odtworzonych na zajęciach plastycznych herbów. Swoje umiejętności zaprezentują również uczestnicy warsztatów teatru jarmarcznego. 19 czerwca Herbarz Grabowski nadanie herbu gminie Grabowo, całodniowa impreza plenerowa w kompleksie dworsko parkowym Wagów. Rozpocznie ją barwny korowód wszystkich uczestników projektu, artystów prowadzących warsztaty, rekonstrukcyjnej grupy Kujawskiej Braci Szlacheckiej i mieszkańców. W parku Wagów odbędzie się nadanie herbu połączone z uroczystą Mszą Świętą. Ponadto na scenie głównej zostanie zaprezentowane program zespołu Grabowianie pt. O wychowaniu dzieci za panowania Augusta III połączony z pieśniami dworskimi. Atrakcją będą scenki rodzajowe i pokazy walk grupy szlacheckiej, a także pokazy iluzjonistów i koncert zespołu cygańskiego. Imprezie towarzyszyć będzie całodzienny jarmark sztuki ludowej, pokazy dawnego rzemiosła i zabawa ludowa. 20 czerwca V edycja Wianki u Wagów z nowym widowiskiem obrzędowym, koncertami zespołów Czeremszyna i Kapeli z Grabowa (dawna Palinocka ), kabaretem Idea oraz pokazami tancerzy ognia Saurion wspólnie z warsztatową grupą z Grabowa. Realizację projektu wspomaga dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół w Grabowie, Biblioteka Publiczna oraz Urząd Gminy w Grabowie. Wiosenne porządki Jak zwykle o tej porze roku, ruszyła wiosenna akcja sprzątania. W jej wyniku pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych usuwają zaległy na ulicach piasek, papiery oraz inne zimowe pozostałości. Prace porządkowe prowadzone są także na terenie parku krajobrazowego. Gminne inwestycje Gmina Grabowo przystąpiła do realizacji zadań zaplanowanych na 2010 rok, będących po części kontynuacją założeń inwestycyjnych z roku ubiegłego. W ramach zaplanowanych zadań w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska - 5 marca 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego do celów komunalnych, który wygrała firma PRONAR sp. z o.o. z Narwi. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej -PROW Jeszcze do końca marca zostanie ogłoszony przetarg na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz przetarg na wykonanie zamknięcia z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Golanki.

12 12 MARZEC 2010 MAŁY PŁOCK Bezpieczeństwo i nowe uprawnienia straży gminnej Blisko 2 tysiące wykroczeń zarejestrowała w 2009 roku Straż Gminna w Małym Płocku. Najwięcej, bo aż 1904, to wykroczenia drogowe związane z przekroczeniem prędkości. Pozostałe wiązały się głównie z zaśmiecaniem miejsc publicznych. W ubiegłym roku strażnicy w wyniku interwencji zatrzymali jednego nietrzeźwego kierowcę. Kierowca ten został przekazany policji. Strażnicy gminni wspierali również policję i straż pożarną, zabezpieczając teren i kierując ruchem podczas wypadków na drodze krajowej nr 63. Pod koniec ubiegłego roku straże gminne i miejskie zyskały nowe uprawnienia. Straż gminna będzie mogła dokonać rewizji wobec osoby zatrzymanej i skontrolować jej bagaż. Zgodnie z nowymi przepisami dotyczyć to będzie osób podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego pod Lepsze drogi to jest możliwe Istnieje spora szansa na to, że mieszkańcy Chludni i Nowego Rakowa jednak będą się cieszyć z nowych dróg w swoich miejscowościach. Dlaczego? Otóż wniosek gminy Mały Płock jest na pierwszym miejscu listy rezerwowej sporządzonej na potrzeby Narodowego Programu Przebudowy Dróg Loklanych Z nieoficjalnych informacji, jakie do nas docierają, wynika, że po przeprowadzeniu przetargów powstały oszczędności, które być może pozwolą na realizację większej niż zakładano liczby dróg, w tym tych, o które wnioskowała gmina Mały Płock. Przy takim obrocie spraw szanse na realizację zyskają kolejne odcinki dróg, na przebudowę których przygotowywana jest właśnie dokumentacja techniczna, czyli drogi do miejscowości Krukówka oraz łączącej Kąty z Janowem, gdyż następny nabór wniosków w ramach tego programu jest planowany wczesną jesienią tego roku. Radek Borawski groźbą kary lub stwarzającej zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego czy mienia. Dodatkowo od 24 grudnia ubiegłego roku pojazdy straży gminnej uprzywilejowany na drodze, tak jak samochody policji czy straży pożarnej. Będzie to dotyczyło jedynie sytuacji, gdy funkcjonariusze uczestniczą w akcji związanej z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego. Nowe uprawnienia to również prawo stosowania przez strażników paralizatorów, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń. - Uważam, że nowe uprawnienia usprawnią działanie straży gminnej, a jednocześnie uniezależnią nasze działania od policji, chociaż do tej pory nie mieliśmy konieczności korzystania z nich mówi Krzysztof Batorzyński, Komendant Straży Gminnej w Małym Płocku. Świetlice do remontu Radek Borawski Aktualnie w fazie przygotowania znajdują się dokumentacje techniczne oraz wnioski o dofinansowanie związane z remontem świetlic w Chludniach/Włodkach i Korzenistem. Wnioski te zostaną złożone jeszcze w kwietniu do Zarządu Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca w ramach działania 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast jeśli gmina Mały Płock znajdzie się w gronie 500 gmin z terenu całego kraju wytypowanych do wdrożenia rządowego programu tworzenia świetlic wiejskich, szansę na remont zyska świetlica w Cwalinach Dużych, zaś budynek szkoły w Starym Rakowie również zostanie zaadaptowany na świetlicę. RB

13 TUROŚL 8 marca w ramach integracji seniorów w gminie Turośl Doroczne Święto Kobiet zorganizowane dla emerytów i rencistów naszej gminy przez GOK w Turośli, to kolejny krok w kierunku integracji najstarszych mieszkańców gminy. Z tej właśnie okazji zgromadzeni seniorzy otrzymali z rąk dyrektor Iwony Potaś kwiaty własnoręcznie zrobione przez pracowników ośrodka specjalnie na tę okazję. Uczestnicy zostali powitani w ośrodku na słodko okolicznościowym tortem. Wzniesiono również symboliczny toast lampką szampana. Całe spotkanie przebiegło w ciepłej i miłej atmosferze. GOK w Turośli dba o kultywowanie dziedzictwa narodowego W dniu r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli podsumowano konkurs powiatowy pn. Tradycje Wielkanocne na Kurpiach. Otwarto również pokonkursową wystawę prac rękodzieła ludowego. Komisja konkursowa w składzie: Wiesława Pawlak - przewodnicząca, etnograf Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, Teresa Pardo znawczyni folkloru kurpiowskiego, Zofia Trzcińska Parzych twórczyni ludowa z Nowej Rudy, Iwona Potaś dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli, nagrodziła 63 osoby. Przyznano też 18 wyróżnień. Do konkursu przystąpiło ogółem 102 osoby ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu kolneńskiego. Wpłynęło 157 prac ze szkół podstawowych z miejscowości: Turośl, Ptaki, Leman, Ksebki, szkół gimnazjalnych z Turośli i Zabiela oraz z I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie. Nagrodzone przez komisje konkursową prace, wybrane spośród wielu przedstawionych, stanowią wzór do naśladowania w kontynuowaniu tradycji kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Jasno sprecyzowane wymogi regulaminowe w dziedzinie pisanek, palm, bukietów, kierców i wycinanek oraz systematyczność corocznych konkursów przynosi efekty w postaci nie tylko ilości dostarczonych prac, ale także coraz wyższego ich poziomu zgodnego z tradycją regionu. Laureatami zostali: W grupie szkół podstawowych w kategorii: Wycinanka: I miejsce Aleksandra Gołos S.P. im. Stanisława Krupki w Lemanie; II miejsce Monika Gleba S.P. w Turośli Palma wielkanocna: I miejsce Judyta Waszkiewicz i Mateusz Waszkiewicz S.P. w Ksebkach; Natalia Szewczyk; Michał Dąbrowski S.P. w Turośli; II miejsce Weronika Sokołowka S.P. w Ptakach; Karolina Gołaś i Marta Patalan S.P. w Ksebkach Pisanka: I miejsce Weronika Sokołowska oraz II miejsce Wiktoria Czerwińska S.P. w Ptakach Kierc: I miejsce Justyna Grajko, Patrycja Pac, Alicja Ptak S. P. w Turośli Bukiet kwiatowy: I miejsce Joanna Topka S.P. w Turośli; II Wójt Gminy Turośl Piotr Niedbała przyznał na kolejny rok, już po raz czwarty, stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Łukasza Milewskiego, kolarza specjalizującego się w wyścigach, cross country i w kolarstwie górskim. Łukasz, zamieszkały we wsi Ptaki, jest studentem pierwszego roku Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Biał y mstoku MARZEC Wójt docenia osiągnięcia oraz zawodnikiem klubu UKS Wygoda Białystok. Od kilku lat osiąga znaczące sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Tylko w ubiegłym roku zajął dziesięć pierwszych miejsc w wyścigach, między innymi w Podlasie MTB Tour, w Maratonach Kresowych, w wyścigach Polandbike w Mikołajkach i w Górze Kalwarii, w Zimowym Maratonie MTB w Makowie Mazowieckim, a ostatni jego sukces to trzecie miejsce w Mistrzostwach Ludowego Zrzeszenia Sportowego w kolarstwie przełajowym w Kórniku. Łukasz kolarstwo trenuje od sześciu lat, a zachęcił go do tego ojciec - Sławomir Milewski, też kolarz, ciągle startujący i osiągający duże sukcesy w swojej kategorii wiekowej. Ojciec z synem często razem trenują. Wójt Piotr Niedbała oprócz ufundowania stypendium sfinansował także zakup profesjonalnych strojów kolarskich, na których widnieje logo gminy Turośl. Dzięki temu Łukasz i Sławomir Milewscy na wyścigach w całej Polsce reklamują swoją gminę. miejsce Klaudia Sekścińska S.P. w Ptakach; Weronika Pardo oraz Krystian Kuliś S.P. w Turośli W grupie szkół gimnazjalnych w kategorii: Wycinanka: I miejsce - Edyta Ugniewska Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Turośli; II miejsce- Karolina Bednarczyk oraz Patrycja Salomea Dziekońska Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Turośli Palma wielkanocna: I miejsce- Żaneta Waszkiewicz, Daniel Waszkiewicz; Edyta Ugniewska, Amelia Szewczyk, Joanna Lemańska oraz Karolina Cieloszczyk Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Turośli, II miejsce - Karolina Bastek oraz Klaudia Brzuzy - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Turośli Pisanki: I miejsce Joanna Patalan - Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu oraz Klaudia Brzuzy Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Turośli; II miejsce Amelia Szewczyk - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Turośli Bukiet kwiatowy: I miejsce Joanna Patalan Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu; Patrycja Salomea Dziekońska; Sylwia Musiak; Wioleta Bałdyga; Klaudia Brzuzy; II miejsce Edyta Pieloch ; Natalia Lewandowska; Milena Kuliś Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Turośli W grupie szkół średnich Wycinanka: I miejsce Karolina Remiszewska oraz Sylwia Stachelek I L. O. im. Adama Mickiewicza w Kolnie Pisanka: I miejsce Joanna Bazydło oraz Karolina Remiszewska - I L. O. im. Adama Mickiewicza w Kolnie Kierc: I miejsce - Karolina Remiszewska - I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie Pokonkursową wystawę prac można nieodpłatnie oglądać w siedzibie GOK w Turośli w godzinach otwarcia placówki. Ekspozycja prac potrwa do r.

14 14 MARZEC 2010 VI Otwarte Mistrzostwa Kolna w Tenisie Stołowym Z każdym rokiem Otwarte Mistrzostwa Kolna w Tenisie Stołowym obejmują swoim zasięgiem coraz większy obszar Polski. Tym razem, na szósty z kolei turniej, który zorganizowało TKKF,,Rekord przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie, przyjechało 154 zawodników, reprezentujących przede wszystkim województwo podlaskie. Jednak nobilitujący jest fakt, że Kolno mogło gościć także tenisistów m.in. z Warszawy, Gdańska, Olsztyna czy Otwocka. Byli wśród nich zarówno zwykli amatorzy, jak i zawodowcy grający na co dzień w profesjonalnych klubach ligowych. Przez dwa dni, 13 i 14 marca rywalizowali oni w 11 kategoriach i zaprezentowali w nich bardzo wysoki poziom sportowy. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pośród wszystkich uczestników mistrzostw rozlosowano 50 upominków ufundowanych przez SM Mlekpol w Grajewie i SP nr 2 w Kolnie. Wyniki poszczególnych kategorii: dziewczęta I III klasa: 1. Joanna Sokołowska KOKiS, SP1 Kolno, 2. Izabela Szeligowska SP5 Łomża, 3. Klaudia Zabielska - KOKiS, SP2 Kolno chłopcy I III klasa: 1. Jakub Jodłowski KOKiS, SP2 Kolno, 2. Lucjan Cekała SP5 Łomża, 3. Jakub Gawrych - KOKiS, SP2 Kolno dziewczęta IV VI klasa: 1. Angelika Obrycka - SP5 Łomża, 2. Angelika Dzwonkowska - SP Ptaki, 3. Aleksandra Kowalczyk - SP Janowo chłopcy IV VI klasa: 1. Bartosz Łęgowski - SP5 Łomża, 2. Jakub Dębowski SP Łacha, 3. Stanisław Kaczmarek Michałowo gimnazjum - dziewczęta: 1. Kamila Duda Zabiele, 2. Karolina Krasińska - Zabiele, 3. Anna Pieloch Zabiele Rywalizowali najmłodsi pingpongiści W hali sportowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu rozegrany został III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny skrzatów i żaków w tenisie stołowym. 6 marca w zawodach wzięło udział ponad sto zawodników i zawodniczek z terenu całego województwa podlaskiego. Sędzia główny Eugeniusz Skibniewski bardzo wysoko ocenił poziom i organizację turnieju. Wyniki: kategoria skrzat dziewczęta: 1. Ewelina Lipska - MKS Eurocentr Suchowola, 2. Joanna Sokołowska KOKiS Kolno, 3 Anna Grabowiecka MKS Eurocentr Suchowola kategoria skrzat chłopcy: 1. Marcin Kędyś Sudowia Szudziałowo, 2. Mateusz Marczykowski UKS MOSiR Dwójka Grajewo, 3. Jakub gimnazjum -chłopcy: 1. Sebastian Kapelewski - Łomża, 2. Damian Tyszka KOKiS Kolno, 3. Marcin Żebrowski Wejda OPEN - kobiety: 1. Karolina Gwiazdowska Białystok, 2. Justyna Łosiewska Kolno, 3. Celina Kuliś Ptaki OPEN - mężczyźni: 1. Piotr Anchim Baruch Dojlidy Białystok, 2. Michał Dobrowolski Łomża, 3. Kazimierz Żyliński Suwałki WETERAN: 1. Wojciech Węgrowicz Otwock, 2. Janusz Orłów - Suwałki, 3. Arkadiusz Olszewski Ostrołęka KOLNIAK: 1. Jacek Dzięgielewski, 2. Zygmunt Dzięgielewski, 3. Piotr Imiela VIP: 1. Wojciech Sówka, 2. Piotr Cieloszczyk, 3. Marek Gawrych KS Jodłowski KOKiS Kolno SPORT Organizatorzy dziękują sponsorom: Burmistrz Miasta Kolno, SM Mlekpol w Grajewie, Kazimierz Gwiazdowski poseł na Sejm RP, Starosta Powiatu Kolneńskiego, Wójt Gminy Kolno, Prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie, Waldemar Kosowski - sklep Dako w Kolnie, Prezes PSS Społem w Kolnie, Wojciech Sówka - Bar Orientalny w Kolnie, Piotr Cieloszczyk kategoria żak dziewczęta: 1. Ewelina Sakowicz MKS Eurocentr Suchowola, 2. Wiktoria Sośniuk ULKS Kolejarz Czeremcha, 3. Joanna Tomaszewska UKS Remik Stary Folwark, 13. Klaudia Zabielska KOKiS Kolno kategoria żak chłopcy: 1. Jakub Włostowski KTS Wysokie Mazowieckie, 2. Paweł Piszczatowski KTS Wysokie Mazowieckie, 3. Patryk Urban UKS Białobrzegi KS

15 SPORT KOKiS górą Zakończyła swoje rozgrywki I edycja halowego turnieju w piłce nożnej. Puchar burmistrza Kolna powędrował do gospodarzy imprezy, drużyny KOKiS.Cały pomysł organizacji tej imprezy trafił w dziesiątkę. Przez dwa miesiące trybuny hali Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu były wypełnione do ostatniego miejsca, a rozgrywki dostarczyły widzom nie lada emocji.wyniki turnieju ważyły się do ostatniego dnia, a pewny zwycięstwa zespół Pogotowia, z pierwszego spadł na piąte miejsce.. Jednak trzeba przyznać im chwałę, grali naprawdę dobry futbol i zyskali sympatię widowni. Wszystkie nagrody zagarnęli zawodnicy KOKiS. Niezawodny strzelec, Marek Borys, zdecydowanie zdominował klasyfikację najlepszych snajperów, a najlepszym bramkarzem został Radosław Kałudziński MARZEC Nie udała się wyprawa kolneńskich piłkarzy do Elbląga. W swoim inauguracyjnym meczu w rundzie wiosennej, przegrali z miejscową Concordią 1:3. Wynik jest sprawiedliwy, drużyna gospodarzy była lepsza, chociaż do przerwy kolnianie prowadzili 1:0 po bramce Marcina Sawko, który wykorzystał błąd bramkarza gospodarzy i zdobył bramkę. TABELA PUNKTACJI I MIĘDZYZAKŁADOWEJ LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KOLNO Z E S P Ó Ł P U N K T A C J A B R A M K I 1. KOKiS 20 32:10 2. Straż Pożarna 19 24:17 3. SM Mlekpol ZPM Kurpianka 19 27:12 4. Orlen 19 31:14 5. Pogotowie Ratunkowe 18 19:12 6. PECiGW-Ś 15 30:22 7. Urząd Gminy Kolno 7 20:30 8. Urząd Miasta Kolno 6 14:25 9. Nauczyciele 6 17: Policja 3 5:46 KS NAJLEPSI STRZELCY Liczba zdobytych Zawodnik bramek 16 Marek Borys (KOKiS) 12 Karol Krejszeff (Orlen), Andrzej Kleczyński (UG Kolno) 10 Adam Gajewski (Mlekpol) 8 Dariusz Gnatowski (PECIGWŚ), Maciej Ziółkowski (Mlekpol), Grzegorz Sielawa (straż), Grzegorz Pietruszka (Orlen) Orzeł zaczął od porażki Oprac. Krzysztof Szostkowski USŁUGI GRAWERSKIE Grawerowanie standardowe i laserowe Grawerujemy teksty na wyrobach ze złota, srebra oraz innych metalach i materiałach Usługę wykonujemy od ręki Spółka DAKO ul. Sobieskiego 9, Kolno tel./fax mail:

16 16 MARZEC 2010 SPORT Mistrzostwa Karate Fudokan w Belgradzie Rzec by można, że sukcesy kolneńskich karateków na zawodach rangi międzynarodowej stały się standardem. Przyzwyczailiśmy się do tego, że od 2005 r. nasi zawodnicy nie wracają z Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy bez dorobku medalowego. Nie wszyscy jednak pamiętamy, że są one efektem wieloletniej pracy treningowej naszych instruktorów. A warto by wiedzieć, że karate Fudokan w przyszłym roku w Kolnie będzie obchodzić okrągły jubileusz dwudziestolecia. Nie dziwi więc fakt, że start naszych DRAGONÓW r. w Mistrzostwach Świata Karate Fudokan w Belgradzie to kolejne pasmo sukcesów. Tym bardziej znaczące, że w ogólnym dorobku medalowym Reprezentacji Polski na 21 zdobytych, 13 było udziałem zawodników z Kolna. Szczegóły poniżej: -złoty medal w kumite team juniorów - Kamil Urbański i Sebastian Szablak -srebrne medale w konkurencji enbu juniorów - Sebastian Szablak i Bartek Lipka oraz Joanna Gwara w kumite team w kategorii kadet -brązowe medale: -kumite indywidualne seniorów - Piotr Stachelek -kumite indywidualne juniorów - Sebastian Szablak -kata indywidualne młodzików - Zuzanna Wójcik -kata team młodzików - Bartosz Urbański, Alan Al Murtatha, Bartosz Tyszka -enbu - Alan Al Murtatha i Bartosz Urbański -kumite team w kat. kadet - Sebastian Przestrzelski, Dominik Seroka, Bartosz Tyszka -fuku-go w kat. kadet - Dominik Seroka -fuku-go w kat. junior - Sebastian Szablak -kumite team w kat. młodzik - Bartosz Urbański W mistrzostwach wzięły udział reprezentacje narodowe z 41 krajów. Nieoficjalnie mówiło się o liczbie startujących zawodników bliskiej 1,5 tys. Jak wspominają karatecy z Kolna najbardziej porusza i napawa dumą Mazurek Dąbrowskiego słyszany za granicą i grany dla teamu z Kolna. To największa nagroda za ciężką pracę. Na szczególne uznanie zasługuje również postawa naszego klubowego kolegi, Piotra Stachelka, który w drodze do brązowego medalu w walce seniorów wyeliminował ubiegłorocznego mistrza Europy. Trenerzy klubu gratulują wszystkim zawodnikom sukcesów i dziękują za ambitną postawę i wolę walki oraz życzą powodzenia w kolejnych startach. Zarząd klubu składa serdeczne podziękowania władzom lokalnym za wsparcie, bez którego nie byłby możliwy wyjazd na te mistrzostwa i osiągnięcie tak znaczących sukcesów. Karatecy docenieni przez władze Żadna dyscyplina sportu nie przysporzyła jeszcze tyle splendoru naszemu miastu, co karate w stylu,,fudokan. Świadczą o tym chociażby ostatnie wyniki na mistrzostwach świata w Belgradzie (czytaj powyżej). Doceniły to zarówno władze samorządowe, jak i wojewódzkie. 25. marca w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych odbyła się uroczystość, na które najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani przez Marszałka Województwa, w imieniu, którego dyplomy i nagrody wręczył Jacek Piorunek. Wspomniał też o możliwości przyznania dla medalistów sportowego stypendium. Trzymamy za słowo. Nagrody ufundowali także burmistrz Kolna i kolneński starosta. - Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie ciężka i wytężona praca Zbigniewa Urbańskiego i Adama Banach. To dzięki ich zaangażowaniu możemy pochwalić się takimi sukcesami powiedział na zakończenie burmistrz Kolna Andrzej Duda. KS

17 SPORT, KULTURA MARZEC II Międzyszkolny Turniej Klas I-III Szkół Podstawowych W dniu 5 marca osoby obecne w hali sportowej KOKiS były świadkami zaciekłego pojedynku drużyn sportowych ze szkół podstawowych naszego miasta. Rozegrana w dniu 5 marca druga edycja Międzyszkolnego Turnieju Klas I-III o Puchar Burmistrza Miasta Kolno obejmowała liczne konkurencje sprawnościowe - biegi z piłką lekarską, biegi z przekładaniem szarf, skoki dodawane, biegi z pałeczką sztafetową i inne. Udział w turnieju wzięły drużyny Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza. Uczniowie Dwójki zdobyli w tych zawodach przeważającą przewagę punktową, która pozwoliła im na zajęcie pierwszego miejsca i tym samym na zdobycie nagrody głównej turnieju - Pucharu Burmistrza Miasta Kolno! Jarmark Wielkanocny Jarmark Wielkanocny staje się już powoli tradycją kolneńską. W sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową zjeżdżają się do Kolna zarówno twórcy ludowi, jak i rzemieślnicy oraz twórcy amatorzy. W tym roku kawiarnia i plac przed domem kultury gościły ponad 20 wystawców. Mieszkańcy mogli kupić wszelkiego rodzaju dekoracje i produkty nawiązujące do Świąt Wielkanocnych oraz inne wyroby rękodzieła. Dodatkową atrakcję zapewniał niedawno powstały zespół wokalny seniorów. Program przez nich prezentowany stanowiły w większości piosenki ludowe. Można też było posłuchać swoistego jam session-u. Pan Andrzej Staśkiewicz przywiózł ze sobą oryginalne, staropolskie instrumenty, na których wraz z Darkiem Wróblewskim wygrywał różnorakie melodie. Nie zabrakło też czegoś dla ciała. Dla zmęczonych serwowano wspaniały żurek przygotowany przez kucharki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolnie. Miejmy nadzieję, że jarmark z roku na rok będzie rósł w siłę i wkrótce stanowić będzie poważną konkurencję dla palmowych spotkań w Łysych. red

18 18 MARZEC 2010 KULTURA J uż dwunasta edycja konkursu plastycznego pt. Wielkanocne Rozmaitości, organizowanego przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. W tym roku na konkurs nadesłano 209 prac z różnych szkół naszego powiatu. Nagrodzono i przyznano wyróżnienia poszczególnym uczniom: Palma wielkanocna: 1. Katarzyna Chaberek - Szkoła Podstawowa w Kątach, 2. Natalia Chaberek - Szkoła Podstawowa w Kątach, 3. Grzegorz Kozłowski - Szkoła Podstawowa w Kątach, 4. Mateusz Chaberek - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Małym Płocku, 5. Marta Ruchała Gimnazjum z Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu Pisanka: 1. Paulina Filipkowska - Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu, 2. Justyna Kubrak - Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu, 3. Julia Góralczyk - Szkoła Podstawowa w Małym Płocku, 4. Dominika Duda - Szkoła Podstawowa w Kątach, 5. Karolina Zalewska - Szkoła Podstawowa w Porytem Kartka wielkanocna: 1. Natalia Cieplińska - Przedszkole nr. 4 w Kolnie, 2. Aleksandra Nerko - Przedszkole nr. 4 w Kolnie, 3. Paweł Olszewski - Przedszkole nr 4 w Kolnie, 4. Weronika Szumska - Szkoła Podstawowa w Stawiskach, 5. Daria Czarnecka Szkoła Podstawowa w Porytem, 6. Adam Okurowski Szkoła Podstawowa w Konopkach Monetach, 7. Karolina Wilczek Świetlica przy Szkołe Podstawowej nr 2 w Kolnie, 8. Aleksandra Chaberek Szkoła Podstawowa w Kątach Stroik wielkanocny: 1. Daria Boć - Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu, 2. Ewa Kowalewska - Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu, 3. Marta Ramatowska - Szkoła Podstawowa w Stawiskach, 4. Anna Filipkowska - Szkoła Podstawowa w Lachowie Wszystkim uczestnikom oraz opiekunom dziękujemy za zainteresowanie konkursem i zapraszamy do uczestnictwa za rok. Na pierwszej stronie okładki - kompozycja utworzona z niektórych prac uczestników konkursu. Za chwilę wiosna Nowe Zeszyty Już po raz czwarty udało się Towarzystwu Jan z Kolna wydać Zeszyty Kolneńskie. Piszę udało, gdyż zbieranie materiałów i namówienie ludzi do opracowania ich jest niemałym wyzwaniem, szczególnie dla autorów. Prezentacja nowego numeru odbyła się 7 marca w kawiarni domu kultury. Po krótkiej prezentacji zawartości przez prezesa towarzystwa Kazimierza Korzepa wykład inaugurujący o historii rodu Kisielnickich wygłosił ks. Janusz Kotowski. Nawiązywał on do zamieszczonych fragmentów pamiętników Kisielnickich z okresu I wojny światowej (pod redakcją prelegenta). Po tej oficjalnej części zgromadzeni mieli okazję przy kawie porozmawiać z autorami oraz obejrzeć wystawę zdjęć i pocztówek obrazujących kolneńszczyznę z początków dwudziestego wieku - z prywatnych zbiorów ks. J. M. Kotowskiego. Aktualny numer jest wyjątkowo obszerny i prawie w całości poświęcony historii regionu. Poza wspomnianymi pamiętnikami możemy w nim przeczytać m.in. artykuły: o grodzisku w Czerwonem (K. J. Stachelski), o wykopaliskach w Truszkach Zalesiu oraz datowaniu wieku zabytków (E. Marczak-Łukaszewicz), Powiat Kolno w oczach bezpieki (W. Brenda) oraz Oni częstowali nas macą, a my ich chlebem (M. P. Krysiak). Są też wspomnienia T. Butlera (pod red. J. Truszkowskiego) i M. Filipkowski. W drugiej części Zeszytów znajdujemy artykuł J. Prusińskiego - O Kurpiowszczyźnie, wiersze M. Gębarskiego oraz działy stałe - Biblioteczka Jana z Kolna i Kronika Towarzystwa.. Redakcja wydawnictwa zapowiada, że jeszcze w tym roku ukaże się piąty numer. Śpiewając Osiecką W dniu 18 marca br. w sali kinowo-widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbył się koncert piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Dominiki Dulny i Pawła Lipskiego. W repertuarze obok wielu szlagierów takich jak Mówiłam żartem, Okularnicy czy Zielono mi, znalazły także m.in. Gaj i wykonywana na bis Kto tak ładnie kradnie. Zainteresowanie, z jakim publiczność przysłuchiwała się kolejnym piosenkom, i aplauz, jaki zgotowano wykonawcom na zakończenie koncertu - były dowodem niesłabnącej wciąż, mimo upływu lat, popularności utworów z tekstami autorstwa Agnieszki Osieckiej jednej z największych ikon polskiej piosenki poetyckiej. Rok 2010 jest rokiem chopinowskim. Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej brali udział w audycji muzycznej o kompozytorze, muzycznych walentynkach z Chopinem, szkolnym konkursie Wielcy Kompozytorzy F. Chopin w kategoriach -konkurs plastyczny dla najmłodszych i test dla uczniów od lat dziesięciu. Jak na każdych urodzinach, nie zabrakło też tortu, tym razem z nutami i napisem 200 lat (F. Chopin urodził się w roku 1810). 2 marca odbył się miejsko-gminny konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie zorganizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną i Państwową Szkołę Muzyczną. Uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsca w obu kategoriach wiekowych. 18 marca słuchaliśmy muzyki Chopina w Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży. 23 marca drużyna naszej szkoły wzięła udział w turnieju wiedzy dla szkół muzycznych I stopnia F. Chopin - jego życie i twórczość. W piątkowe popołudnie 19 marca 2010 r. w auli naszej szkoły mieszkańcy Kolna mogli wysłuchać koncertu muzyki klasycznej. Wystąpili uczniowie klas akordeonu, fortepianu, gitary, klarnetu i saksofonu. Gabrysia Kuliś (akordeon) żegnała zimę żywiołowo zagranym Kuligiem. Maja Duda (fortepian) oczarowała wszystkich brzmieniem Migdałowca J. Garści. Słuchaczy zaintrygował gitarowy Hipopotam Radka Sielawy. Ogniście zabrzmiała Polka J. Straussa w wykonaniu Patryka Górskiego (klarnet z akompaniamentem fortepianowym A. Nadolnej). Polonez g-moll op. posth. F. Chopina (Basia Skrodzka - fortepian) uświetnił rok chopinowski. W finale koncertu usłyszeliśmy entuzjastycznie przyjętą przez publiczność Polkę tico-tico (Damian Podeszwik - saksofon, akompaniament fortepianowy - Tatiana Baranovskaya). Już dziś myślimy o naszym kolejnym wiosennym koncercie - tym razem na oddziale dziecięcym szpitala. Anna Nadolna Serdecznie dziękujemy za wsparcie Zofii Samul oraz kwiaciarni E. i P. Trzeciaków. MP kk

19 KOMUNIKAT MARZEC

20 20 MARZEC 2010 Euroscola 2010 Euroscola to edukacyjny program Parlamentu Europejskiego skierowany do młodzieży z krajów Unii Europejskiej, który umożliwia odwiedzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu oraz zapoznanie się z jego pracą. W ciągu roku szkolnego zaledwie 10 szkół średnich z Polski może skorzystać z tego programu. Młodzież z naszego liceum miała zaszczyt reprezentować Polskę w tym prestiżowym wydarzeniu jako pierwsza szkoła z województwa podlaskiego. Tym samym została doceniona przez PE aktywna działalność naszego SKE EuroAdaś na rzecz szerzenia wiedzy o Unii Europejskiej. Ważnym aspektem, który należy poruszyć, jest fakt, iż zdecydowaną większość kosztów wyjazdu refundował Parlament Europejski. 24-osobowa grupa młodych Europejczyków wraz z wolontariuszkami z Francji i Armenii pod troskliwą opieką pani dyrektor Marii Jolanty Rumińskiej oraz naszej niezastąpionej opiekunki SKE pani Bogumiły Skrodzkiej wyruszyła z Kolna 21 lutego, a na miejsce dotarliśmy następnego dnia wieczorem. We wtorek 23 lutego udaliśmy się do siedziby Parlamentu Europejskiego. Budynek Louise Weiss zrobił na nas kolosalne wrażenie. Zważywszy na to, że jest młodą konstrukcją (wybudowany przed dziesięcioma laty) zadziwił ekstrawaganckim stylem i ogromem. Na miejscu okazaliśmy się najbardziej punktualną grupą spośród pozostałych dwudziestu. To umożliwiło nam odbycie swobodnej sesji fotograficznej na dziedzińcu PE w koszulkach sponsorowanych przez Starostwo Powiatowe w Kolnie oraz Urząd Miasta Kolno. Miłym akcentem, rozpoczynającym dzień, było wspólne śniadanie wszystkich uczestników w parlamentarnej restauracji. Po posiłku zostaliśmy przydzieleni do grup roboczych w międzynarodowym gronie, komunikując się wyłącznie w obcych językach, powędrowaliśmy na Główną Salę Obrad. Tam zajęliśmy miejsca europosłów. Po oficjalnym przywitaniu, administratorzy przedstawili ogólne informacje dotyczące Parlamentu, sposoby jego działania a także zademonstrowali nam jego najbliższe zadania oraz cele Wspólnoty Europejskiej. Następnie na forum wychodzili świeżo upieczeni europosłowie, którzy mieli za zadanie zwięźle przedstawić swoją szkołę. Każdy z prezenterów musiał posługiwać się językiem innym niż ojczysty. Nasze liceum reprezentowała Ewa Grala, która świetnie wywiązała się ze swojego zadania. Po wystąpieniu każdego z prezenterów przyszedł czas na zabawę, która absorbowała wszystkich uczestników. Polegała ona na sondażu, podczas którego, używając przycisków do głosowania, mogliśmy wyrazić swoją aprobatę, sprzeciw bądź wstrzymać się od głosu. Tym samym wszyscy poczuliśmy się jak prawdziwi eurodeputowani. W kolejnej części edukacyjnej Eurogame utworzyliśmy czteroosobowe drużyny składające się z przedstawicieli różnych narodów. Otrzymaliśmy arkusze, które zawierały pytania sformułowane w różnych językach UE. W międzyczasie prowadziliśmy debaty w sześciu EUROADAŚ grupach roboczych, które poruszały następujące zagadnienia: 1. Ożywić Europę, Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, 3. Środowisko naturalne, zmiana klimatu, energia, 4. Polityka zatrudnienia, 5. Demokracja i obywatelstwo, 6. Przyszłość Europy. Warto wspomnieć, iż nasz kolega Grzegorz Brzeziński zakwalifikował się do finału Eurogame, a opiekunka klubu wspólnie z grupą nauczycieli z Niemiec, Belgii i Słowacji zdobyła I miejsce w kategorii nauczycieli. Wszyscy uczestnicy dnia Euroscola otrzymali imienne certyfikaty podpisane przez przewodniczącego PE Jerzego Buzka oraz pamiątkowe zdjęcie z sali obrad. Ponadto każda szkoła otrzymała flagę europejską. Wieczór spędziliśmy zwiedzając malowniczą starówkę Strasburga oraz delektując się specjałami kuchni francuskiej. Następny dzień zaczęliśmy od podziwiania wnętrza Katedry Notre Dame, a w niej naszą uwagę przykuły przepiękne gotyckie zdobienia, rozety, witraże oraz liczne rzeźby wykute w różowym piaskowcu. Centrum Strasburga zrobiło na nas olbrzymie wrażenie - nie bez powodu wpisane jest na listę światowych zabytków UNESCO i określane jako dziedzictwo ludzkości. Potem udaliśmy się do słynnej dzielnicy Mała Francja Petite France, gdzie podczas krótkiego odpoczynku na placu zabaw przydarzył nam się zabawny incydent z tamtejszą policją. Tym miłym akcentem pożegnaliśmy się z Francją i wyruszyliśmy w dalszą podróż. Tym razem obraliśmy kierunek Berlin. Na pewno zapisał się on w naszej pamięci jako miasto urokliwe, mające bogatą historię oraz masę zabytków. Odkrywanie Berlina zaczęliśmy od spaceru po Unter der Linden, która historycznie jest główną ulicą. Następnie udaliśmy się pod Bramę Brandenburską, która po upadku muru berlińskiego jest symbolem pokoju i wolności Zjednoczonych Niemiec. Podziwialiśmy również uniwersytet Humboldta, który jest najstarszą uczelnią w Niemczech. Naszej uwadze nie umknął posąg Fryderyka II, katedra św. Jadwigi a także wyspa muzeów. Zabytkami, których nie sposób nie zwiedzić będąc w Berlinie, był także podziwiany przez nas słynny Bundestag a także Reichstag. Wisienką na torcie była wieża telewizyjna, która jest jedną z największych atrakcji w Berlinie. Następnie pojechaliśmy do Tropical Islands. Ponad trzy godziny spędzone w największym tropikalnym parku rozrywki i wypoczynku w Europie upłynęły nam w formie doskonałej zabawy. Do dyspozycji mieliśmy lasy tropikalne, zjeżdżalnie, baseny, a także strefę saun (wellness), gdzie mogliśmy znaleźć bicze wodne, jacuzzi i wiele innych atrakcji. Po wspaniałych chwilach w Aquaparku, zrelaksowani i pełni energii, aczkolwiek bardzo niechętnie, musieliśmy się udać w powrotną podróż do Polski. Damian z Partycją

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem

Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem KWIECIEŃ 2015/4 (182) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem 1 22 kwietnia grupa artystów działająca przy Kolneńskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 3/70 Marzec 2009 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI GCI - z naszej oferty szkoleniowej skorzystał już co dziesiąty mieszkaniec gminy str. 8 Wiele szumu i bezpodstawnych oskarżeń wywiad z Wojciechem Horbotem, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie

Bardziej szczegółowo

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim ISSN 2080-3451 MARZEC / KWIECIEŃ 2015 Konstantynów Łódzki Rok IX Numer 109 / 110 www.konstantynow.pl kuriergci@wp.pl Dzieląc z Państwem radość oczekiwania na Zmartwychwstanie Zbawiciela, symbolizujące

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Rozmaitości Moje marzenie Radziejów miasto edukacyjne Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, Włodzimierzem Kucem W lutym br.

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Kolneńskie uroczystości 3 Maja

Kolneńskie uroczystości 3 Maja MAJ 2015/5 (183) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Kolneńskie uroczystości 3 Maja 1 Wyniki I tury wyborów: WYBORY 2015 WYBORY PREZYDENCKIE 2015 Zestawienie wyników w mieście

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna.

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna. Nr 2/2012 marzec kwiecień bezpłatne ISSN 2080-1122 W numerze: Ogłoszenie o naborze W terminie 14 31 maja można składać w siedzibie Fundacji Rozwoju Gmin PRYM wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

azeta Dni Namysłowa fotorelacja namysłowska Od października nowa taryfa za wodę i ścieki str. 4 str.20 TWÓJ WYBÓR TWÓJ GŁOS TWOJE MIASTO

azeta Dni Namysłowa fotorelacja namysłowska Od października nowa taryfa za wodę i ścieki str. 4 str.20 TWÓJ WYBÓR TWÓJ GŁOS TWOJE MIASTO azeta namysłowska Magazyn samorządowy ISSN 1897-9963 Od padziernika nowa taryfa za wodę i ścieki Nr 5 (81)/2015 czerwiec-lipiec 2015 str. 4 Dni Namysłowa fotorelacja str.20 2015 głosowanie od 01 do 31

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 17 (30) Bezpłatny informator samorządowy 25 sierpnia 7 września 2010 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo