MARZEC 2010/03 (122) ISSN X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARZEC 2010/03 (122) ISSN 1640-257X"

Transkrypt

1 MARZEC 2010/03 (122) ISSN X Spokojnych i zdrowych świąt Wielkiej Nocy życzymy Czytelnikom

2 2 MARZEC 2010 KONFERENCJA Nowe kompetencje Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda W dniu 15 marca br. odbyła się w Kolnie konferencja promująca projekt Nowe kompetencje szansą na zatrudnienie. Było to zorganizowane przez Burmistrza Miasta Kolno Andrzeja Dudę spotkanie, w którym udział obok mieszkańców Kolna - osób bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy - wzięli także m.in. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Janina Mironowicz, Wicestarosta Powiatu Kolneńskiego Grzegorz Szczech, Pełnomocnik ds. realizacji projektu, zastępca Burmistrza Miasta Kolno Grzegorz Jakuć, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie Wacław Sójko oraz kierownik projektu Dorota Łynko. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników projektu, którzy licznie przybyli na to spotkanie. Wielu spośród nich to byli pracownicy ZPM JBB w Łysych oraz Fabryki Przyrządów i Uchwytów Bison-Bial S.A., którzy ze szczególną uwagą przysłuchiwali się kolejnym prelegentom, a zwłaszcza wystąpieniu Burmistrza Andrzeja Dudy poświęconemu tematowi rozwoju naszego miasta w aspekcie wykorzystania środków unijnych. Celem głównym projektu realizowanego przez miasto Kolno jest umożliwienie podniesienia zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej uczestników projektu poprzez uzupełnienie, nabycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w kierunku pozwalającym na podjęcie pracy lub wzrost aktywności i przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie). Łączna liczba beneficjentów projektu wynosi 120 osób projekt umożliwi podniesienie ich kwalifikacji zawodowych poprzez umożliwienie im ukończenia kursu prawa jazdy kat. B, C i D, kursu wizażu i stylizacji oraz kursów szkoleniowych w zawodzie kelnera z elementami j.angielskiego, zawodowego kucharza oraz operatora koparko-ładowarki. Dodatkowo osoby zainteresowane założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej mogą liczyć na odpowiednie szkolenia i doradztwo indywidualne, a także na wsparcie inwestycyjne i pomostowe. Realizacja projektu, którego ostatni etap powinien się zakończyć w kwietniu 2011 roku, powinna pozwolić na podniesienie poziomu aktywności zawodowej uczestników tego przedsięwzięcia, na przełamanie bariery bierności, ukształtowanie przedsiębiorczych postaw oraz wzrost aspiracji osobistych i zawodowych. Podczas konferencji 25 uczestników projektu otrzymało z rąk Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Bogusława Dębskiego i Burmistrza Miasta Kolno Andrzeja Dudy - certyfikaty ukończenia I etapu szkolenia Wsparcie i promocja przedsiębiorczości.

3 KONFERENCJA MARZEC 2010 szansą na zatrudnienie 3 Powyżej - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Janina Mironowicz Po lewej - kierownik projektu Nowe kompetencje szansą na zatrudnienie Dorota Łynko prezentuje realizację projektu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie Wacław Sójko Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski (w środku) i Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda (pierwszy z prawej) podczas wręczania jednemu z uczestników certyfikatu ukończenia I etapu szkolenia Wsparcie i promocja przedsiębiorczości.

4 4 MARZEC 2010 Projekt Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolna w woj. podlaskim realizowany w ramach Unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata wkracza w decydującą fazę. W miesiącu marcu sfinalizowane zostały postępowania przetargowe w ramach prowadzonych 6 kontraktów. Projekt obejmuje następujące inwestycje: budowę nowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowę i rozbudowę sieci wodociągowej. W efekcie realizacji projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 27,7 km z odprowadzaniem ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków w Kolnie. Zostanie także zmodernizowana stacja uzdatniania wody oraz wybudowana sieć wodociągowa (dł. 2,2 km) i kanalizacja deszczowa (dł. 3,5 km). Pierwotnie planowana wartość projektu zgodnie z kosztorysem miała wynosić ok. 36 milionów złotych, w tym 22 mln to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Ceny zaproponowane przez wykonawców w postępowaniach przetargowych są znacząco niższe od zakładanych, co cieszy Andrzeja Dudę Burmistrza Miasta, inicjatora budowy kanalizacji. Oznacza to bowiem mniejszy udział finansowy miasta w tym przedsięwzięciu. Zaoszczędzone w ten sposób środki będzie można przeznaczyć na inne inwestycje w Kolnie. W imieniu miasta Beneficjentem projektu budowy kanalizacji jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie. Dnia r. w Kolnie została podpisana umowa na pomoc techniczną projektu. Zakres pomocy technicznej obejmuje przygotowanie PEC i GWŚ Sp. z o.o. do prawidłowego zarządzania i monitorowania wszelkich działań i zadań związanych z realizacją projektu. Przetarg nieograniczony na to zadanie wygrała firma SAFEGE S.A. INWESTYCJE Największa inwestycja w historii Kolna przez Wojciecha Wojewodę. Do głównych zadań inżyniera należeć będzie m.in. nadzór w zakresie zarządzania technicznego prowadzonego zgodnie z wymaganiami określonymi w kontraktach na roboty, w tym pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie te działania muszą być zgodne z wymaganiami zamawiającego oraz z procedurami i zasadami oraz wytycznymi obowiązującymi beneficjentów Funduszu Spójności. W dniu 26 marca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kolno zawarte zostały kolejne umowy na roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej, modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę kanalizacji deszczowej na łączną kwotę wynoszącą prawie 12 mln zł. brutto. Wykonawcami robót zostali: Firma Gutkowski Jan Gutkowski z Leszna, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe,,UNI- ROL Dorota Kulikowska z Grajewa oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,,ZIEJA Ryszard Zieja z Łomży. Podpisanie umów odbyło się w obecności gości oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Obecnie trwa procedura o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane z projektowaniem. Za trzy lata kanalizacja będzie w każdym domu w mieście. W tej chwili taki luksus to przywilej niespełna połowy mieszkańców Kolna. Zakłada się, iż pod koniec 2012 roku Kolno ma być skanalizowane w stu procentach. W efekcie poprawi się jakość życia mieszkańców, wzmocni się potencjał inwestycyjny Kolna, polepszeniu ulegnie stan środowiska naturalnego. Już wkrótce rozpocznie się etap prac ziemnych w terenie, który może być uciążliwy dla mieszkańców Kolna. Ze względu na rozmiar inwestycji mogą wystąpić okresowe trudności komunikacyjne. Miasto będzie wyglądać jak wielki plac budowy. Po zakończeniu robót związanych z budową kanalizacji wszystkie drogi i chodniki w mieście zostaną wyremontowane. Następna umowa na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu została podpisana przez prezesa Dariusza Andrzeja Gąsiewskiego dnia r. z przedstawicielem firmy SAFEGE S.A. reprezentowanej MB

5 MIASTO, ŻYCZENIA XLI sesja Rady Miasta Kolno MARZEC W czwartek 25 marca 2010 r. odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno XLI sesja Rady Miasta Kolno. W sesji oprócz Radnych uczestniczyli m.in.: Lech Antoni Kołakowski poseł na Sejm RP, Burmistrz Miasta Kolno, kierownictwo Urzędu Miasta Kolno, dyrektorzy, prezesi jednostek podległych miastu Kolno, mieszkańcy bloków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Poseł Lech Antoni Kołakowski wyraził słowa uznania dla pozytywnych zmian gospodarczo - społecznych dokonujących się obecnie w Kolnie. Poseł pogratulował Radzie Miasta i Burmistrzowi wielu inwestycji i projektów aktualnie realizowanych przez miasto. Najwięcej miejsca w swoim wystąpieniu poświęcił na zapoznanie Radnych z planami budowy infrastruktury drogowej, kolejowej oraz budowy lotniska w województwie podlaskim. Ważnym punktem omawianym na sesji była sprawa rozbiórki budynków gospodarczych przy ul. Konstytucji 3 Maja 66, 66a, 66b, 66c, które zostały bezprawnie zbudowane przed laty na gruntach miejskich. Budynki gospodarcze w większości są wykorzystywane przez mieszkańców do przechowywania opału służącego do opalania mieszkań. Mimo wykazywania dobrej woli ze strony Burmistrza Miasta, o czym świadczy dwukrotne odraczanie terminu ich rozbiórki i opracowanie koncepcji budowy budynków gospodarczogarażowych sprawa utkwiła w martwym punkcie. Miasto na tych terenach planuje budowę bloku socjalnego, a stojące budynki gospodarcze blokują tę inwestycję. Mieszkańcy ww. bloków przybyli na sesję wyrazili wolę polubownego rozwiązania problemu. W dalszej części obrad Radni przyjęli uchwały dotyczące: zmian w budżecie miasta, określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych, nadania nazw ulic na terenach inwestycyjnych. Radni przyjęli także sprawozdania: z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Kolno za 2009 rok, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno w 2009 roku, z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za IV kwartał 2009 roku. Kolejnym punktem sesji były odpowiedzi Burmistrza Miasta na zapytania Radnych dotyczące spraw bieżących w mieście. Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Jerzy Staszkiewicz złożył Radnym i wszystkim uczestnikom sesji życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. mb

6 6 MARZEC 2010 Trzeźwy poranek w Kolnie Stan trzeźwości u ponad 100 kierowców skontrolowali dzisiaj kolneńscy policjanci w ramach akcji Trzeźwy poranek. Okazało się, że tylko jedna osoba zdecydowała się usiąść za kierownicą po alkoholu. 09 marca od rana policjanci kolneńskiej drogówki prowadzili akcję Trzeźwy poranek. Na wlocie do miasta od strony Turośli, w przeciągu półtorej godziny, mundurowi skontrolowali 114 kierowców. Okazało się, że tylko jeden z nich dalej już nie pojechał. W jego przypadku badanie alkomatem wykazało poniżej pół promila alkoholu. Celem takich działań jest wyeliminowanie z dróg tych, którzy decydują się usiąść za kierownicą po alkoholu. Wyniki dzisiejszej akcji świadczyć mogą o tym, że przynosi ona oczekiwane efekty. Widać, że kierowcy są bardziej odpowiedzialni. Kolneńscy policjanci zapowiadają, że w wybranych dniach tygodnia prowadzone będą podobne działania, żeby na naszych drogach było jeszcze bezpieczniej. Bezpieczniej w powiecie Komenda Powiatowa Policji w Kolnie oraz Podlaska Izba Rolnicza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Okręgowy Inspektoratem Pracy podjęli działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich pow. kolneńskiego, w tym także w ruchu drogowym. 09 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Stawiskach odbyło się spotkanie z rolnikami na temat wiedzy o bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz zasad bezpiecznego poruszania w ruchu drogowym kierujących kombajnami i maszynami rolniczymi na terenie Podlasia. Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie oraz przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Okręgowego Inspektoratu Pracy przedstawili dane statystyczne oraz udzielali rad, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich pow. kolneńskiego. Koniec służby Opel i toyota SŁUŻBY Wyprzedzając inny pojazd kierowca opla zderzył się z nadjeżdżającą z przeciwka toyotą. Na szczęście nikt nie został ranny. Przyczyny zdarzenia ustalają kolneńscy policjanci. 14 marca rano na odcinku Kolno Rogienice krajowej 63 doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Jak wstępnie ustalili policjanci, tuż po godzinie 9.00 w Rogienicach Wielkich w gminie Mały Płock jadący oplem 25-letni mieszkaniec Orzysza rozpoczynając wyprzedzanie innego pojazdu, najprawdopodobniej nie upewnił się, czy może bezpiecznie wykonać ten manewr. Gdy był już na przeciwległym pasie ruchu, okazało się, że z przeciwka nadjeżdża toyota. Kierujący nią 53-letni mieszkaniec Warszawy, chcąc uniknąć czołowego zderzenia, skręcił w prawo i wjechał do rowu. Dzięki jego szybkiej reakcji nikt nie został ranny, a auta jedynie delikatnie otarły się bokami. Życzę Państwu, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość, napełniły Państwa pokojem i wiarą, dały siłę w pokonywaniu trudności i pozwoliły z ufnością patrzeć w przyszłość. W tym szczególnym okresie przyjmijcie Państwo moc najserdeczniejszych życzeń zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Wesołego Alleluja! życzy Komendant Powiatowy Policji w Kolnie mł. insp. lek. wet. Marek Przybyszewski wraz z policjantami i pracownikami cywilnymi W dniu 10 marca 2010 r. o godzinie 8 00 w świetlicy KPPSP w Kolnie odbyło się pożegnanie st.ogn. Zbigniewa Podeszwika, który odszedł na zaopatrzenie emerytalne. Odbyła się również comiesięczna odprawa komendanta - kpt. Lecha Kowalczyka z załogą Komendy i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Podczas odprawy komendant omówił sprawy bieżące, a także plany zadań do realizacji na najbliższe miesiące. Przy okazji spotkania wręczono nominację na stanowisko dowódcy zastępu na III zmianie służbowej st.ogniomistrzowi Andrzejowi Nowakowi. Po ponad dwudziestu latach służby w Państwowej Straży Pożarnej na zaopatrzenie emerytalne odszedł st.ogn. Zbigniew Podeszwik. Był aktywnym strażakiem - ratownikiem, nurkiem, uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale również w pokazach, zwłaszcza dotyczących ratownictwa medycznego. Prowadził tego typu zajęcia także w szkołach na terenie powiatu. Często podczas swojego czasu wolnego był wzywany, by nieść pomoc osobom i ofiarom w działaniach ratowniczych na akwenach wodnych. Należał do grupy wodno-nurkowej Narew, aktywnie nadal wspomaga WOPR. Warto również wspomnieć, że z końcem lutego szeregi kolneńskich strażaków opuścił st. ogn. Krzysztof Sekściński. Wiele razy, w ponad dwudziestoletniej służbie, uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Przez te lata, corocznie, brał udział w zawodach sportowo-pożarniczych, najpierw byłego województwa łomżyńskiego, potem podlaskiego. Dzięki m.in. Krzysztofowi w 2002 roku w Łomży, podczas zawodów pożarniczych, kolneńscy strażacy ustanowili niepobity jak dotychczas (wynoszący 32,75 sek.) rekord województwa w ćwiczeniu bojowym, które polegało na rozwinięciu linii gaśniczej na odcinku 100m. Koledzy i koleżanki z KP PSP Kolno dziękują obu kolegom za czas spędzony w służbie.

7 SŁUŻBY, OHP Szkolenia dla OSP dniu 16 marca 2010 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży W Pożarnej w Kolnie rozpoczęła szkolenie podstawowe jednoetapowe dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. W szkoleniu udział biorą strażacy ratownicy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i pozostałych jednostek OSP typu S i typu M z terenu powiatu kolneńskiego. Szkolenie realizowane jest na podstawie Programu Szkolenia zatwierdzonego w dn. 11 maja 2006 r. przez Komendanta Głównego PSP i Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, które w tego typu kursie wynosi łącznie 104 godziny. W szkoleniu uczestniczy 27 kursantów z jednostek OSP KSRG: Turośl, Stawiski, Mały Płock, Kąty, Lachowo, Zabiele, Leman, Grabowo oraz z jednostek OSP: Wykowo, Zaskrodzie, Borkowo i Stary Gromadzyn. Zajęcia dotyczą teoretycznego i praktycznego przygotowania słuchaczy i obejmują między innymi specyfikę i charakter prowadzenia działań w zakresie ratownictwa gaśniczego, technicznego i medycznego. Szkolenie realizowane jest na bazie lokalowej i sprzętowej kolneńskiej straży pożarnej, a prowadzi zajęcia kadra KPPSP w Kolnie oraz strażacy zawodowi z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Kolno. Termin zakończenia szkolenia przewidziany jest na dzień 14 kwietnia br. Końcowym etapem przedmiotowego kursu będzie egzamin, który składała się z części teoretyczno-pisemnej oraz praktycznej. Część praktyczna egzaminu polegała będzie na rozwinięciu bojowym jednostek i zostanie przeprowadzona na kompleksie leśnym Leśnictwa Kozioł nad rzeką Pisą. Tak jak wspomniano wcześniej, ukończenie szkolenia podstawowego-jednoetapowego uprawnia osoby w nim uczestniczące do udziału w rzeczywistych działaniach ratowniczych i gaśniczych. MARZEC 2010 Strażacy apelują: Nie wypalaj suchych traw! Wiosna to okres wzmożonych prac polowych w ogródkach działkowych. Jest to okres dużego wzrostu liczby pożarów, które powstają w wyniku wypalania suchych traw na łąkach, rowach przydrożnych, na skarpach i innych siedliskach trawiastych, często w rejonach leśnych. Powoduje to duże zagrożenie pożarowe dla obszarów leśnych i zabudowań. Pamiętaj że: 1. Pożary pokrywy gleby niszczą olbrzymią masę substancji organicznej, która po rozłożeniu stanowiłaby cenny nawóz naturalny. 2. Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych przez wypalanie niekorzystnie wpływa na rozwój traw tzw. szlachetnych. Plony siana są o jedną czwartą niższe niż z obszarów, gdzie trawa była koszona jesienią. 3. Wypalanie traw na polach przez kilka lat może doprowadzić do ośmiokrotnego zmniejszenia plonów. 4. W czasie wypalania traw niszczy się wierzchnią próchniczną warstwę gleby, co powoduje zanik roślin motylkowych, traw niskich i żyjących w glebie organizmów, m. in. dżdżownic, owadów, ślimaków itp. 5. W miejscach wypalania wzmaga się rozwój chwastów i niszczy się owady zapylające roślinność. Wypalając suche trawy, wchodzicie również w konflikt z prawem, które zakazuje wypalania pokrywy gleby i pozostałości roślinnych na łąkach, wrzosowiskach i przewiduje za to, zgodnie z art.82 Kodeksu Wykroczeń, karę grzywny lub karę aresztu. Statystyka zdarzeń r r. 25 zdarzeń 7 pożarów 18 miejscowych zagrożeń. 7 Co dalej, gimnazjalisto? Gimnazjaliści ze szkoły w Glinkach uczestniczyli w spotkaniu w ramach projektu,,ohp jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10 marca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Kolnie wysłuchali oni prelekcji doradcy zawodowego Katarzyny Polkowskiej Wilczewskiej, która przedstawiła im cele i zadania OHP oraz zapoznała ich z działalnością Młodzieżowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy w Kolnie. Dokonała też prezentacji multimedialnej na temat czynników trafnego wyboru szkoły i zawodu na terenie Kolna. Do kontynuowania nauki w swojej szkole gorąco namawiali gimnazjalistów z Glinek uczniowie Techniku Publicznego w Kolnie ZDZ w Łomży. W przekonujący sposób przedstawili im zalety takiego wyboru. To samo uczynili też dyrektorzy z ZDZ w Kolnie - Halina Małż i Eugeniusz Gromadzki z Zespołu Szkół Technicznych. Uczestnicy zajęć wykazali duże zainteresowanie warunkami rekrutacji do tych szkół, zadając wiele istotnych pytań. KS

8 8 MARZEC 2010 OBWIESZCZENIE OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZUŻYTYCH/ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - aukcja nr 1 - Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie informuje, że dnia 27 kwietnia 2010 r. o godz w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie, ul. 11 Listopada 1 (pok. 105) zostanie przeprowadzona pierwsza publiczna aukcja sprzedaży zużytych/zbędnych składników majątku ruchomego wyszczególnionego w poniższej tabeli: Lp. Nazwa przedmiotu zużytego/zbędnego Numer inwentarzowy 1. Monitor KFC S/N IP9B09007 Gr. IV Pochodzący z zestawu 0001/8/2002 Ilość (szt.) Cena wywoławcza (zł) Monitor Philips S/N Gr. IV Pochodzący z zestawu /20/ Monitor Philips S/N Gr. IV Pochodzący z zestawu /10/ Monitor KFC S/N IP9B08974 CA6738SL Dz. VIB/30/ Monitor Samsung LE17H9LXA89332X Dz. VIB/30/ Monitor Proview PIJ Dz. VIB/30/ Komputer (jednostka centralna) Celeron NTT A system operacyjny Dz. VIB/30/ Windows 98 Jednostka centralna Optimus K- 00PIII500 system operacyjny Windows 98 UPS APC 500 Back B Jednostka centralna system operacyjny Windows 98 Gr. IV Pochodząca z zestawu 0001/8/ Dz. VIB/41/ Gr. IV Pochodząca z zestawu 000/10/ Zasilacz UPS SMP 300VA Dz. VIB/41/ Zasilacz UPS SMP 420VA Dz. VIB/41/ UPS Powercom BNT 500AP Dz. VIB/30/ UPS ACTIV 600 Gr. IV Pochodzący z zestawu 0001/20/ UPS APC 500 Back Gr. IV Pochodzący z zestawu /10/ Klawiatura 9K Gr. IV Pochodząca z zestawu 0001/9/ Gr. IV Klawiatura 9K Pochodząca z zestawu /8/ Myszka Tracer Dz. VIB/30/ Maszyna do pisania SQ 1000 Y100H Płyta główna ASUS P4S800 Wysokość postąpienia (zł) Dz. VIB/30/ Pochodząca z jednostki centralnej Dz. VIB/30/ Radio Panasonic RC-6266 Dz. III/5/ Radio Panasonic RC-6266 Dz. III/5/ Telefon Castel Dz. VIB/26/ Gr. IV Jednostka centralna, system operacyjny 24. Pochodząca z zestawu Windows /20/2003 Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 3 zł, które upoważnia do brania udziału w licytacji wszystkich wyżej wymienionych składników majątku ruchomego. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie - Bank Spółdzielczy w Kolnie konto nr , najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2010 r. do godz Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy: - żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, - uczestnik, który wylicytuje najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy (od odbioru wylicytowanego przedmiotu). Wadium złożone przez oferentów, którzy nie nabędą przedmiotu aukcji, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego, przy ul. 11 Listopada 1 w Kolnie. Z chwilą przybicia ceny następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Przedmioty można oglądać w dniach od 12 do 26 kwietnia 2010 r. w godz. 9-14, w dni robocze (oprócz sobót) w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel Więcej informacji o ww. przedmiotach udzieli Sławomir Zalewski, tel Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji lub wycofania niektórych przedmiotów bez podania przyczyny. 3 1

9 INFORMACJE MARZEC INFORMACJE O PROJEKCIE Tytuł projektu: Szanse zawodowe dla osób odchodzących z sektora rolniczego w powiatach zachodniego Podlasia Realizator Projektu: Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, ul. Zdrojowa 14, Toruń Celem głównym jest zwiększenie motywacji i aktywności zawodowej oraz ambicji edukacyjnych 60 rolników i domowników odchodzących z własnej inicjatywy z rolnictwa. Projekt realizowany jest od stycznia 2010 r. do czerwca 2011 r. Rekrutacja będzie się odbywała w 4 powiatach: łomżyńskim, kolneńskim, zambrowskim i wysokomazowieckim. Rekrutacja: luty maj Zostanie utworzone 6 grup po 10 osób (25 mężczyzn i 35 kobiet). RODZAJE WSPARCIA I etap. Wszyscy Uczestnicy otrzymają: 1. Indywidualne wsparcie psychologiczno doradcze (3 h dla każdego BO) termin realizacji marzec czerwiec 2010 r. 2. Wsparcie psychologiczno doradcze grupowe (6 grup po 8 h) termin realizacji kwiecień lipiec 2010 r. W trakcie działań 1 i 2 określone zostaną predyspozycje zawodowe pozarolnicze BO. Doradcy pomogą dobrać najlepszy kierunek kształcenia i najodpowiedniejsze kursy zawodowe. Przeprowadzą testy psychologiczne i osobowościowe. 3. Trening Aktywnego Poszukiwania Pracy (6 grup po 16 h) termin realizacji kwiecień lipiec 2010 r. BO nauczą się przygotowywać atrakcyjne dokumenty aplikacyjne oraz skutecznej autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. Zostaną przeprowadzone ćwiczenia na wzrost samooceny i aktywności. Po przeprowadzeniu działań 1 3, które obejmą wszystkich BO, powstaną listy rankingowe przyjęć na szkolenie komputerowe i kurs języka angielskiego wg kryterium własnych zainteresowań BO skorelowanych z opiniami doradców zawodowych. II etap. Do wyboru kurs 4 lub Warsztaty Sprawnej Obsługi Komputera i Internetu (3 grupy po 64 h) termin realizacji lipiec listopad 2010r. 5. Kurs języka angielskiego z el. słownictwa zawodowego (3 grupy po 120 h) termin realizacji sierpień grudzień 2010r. III etap. BO wybiorą jeden z kursów/szkoleń zaw. (do wyboru 6, 7 lub 8). 6. Szkolenie Konsultant ds. pozyskiwania funduszy UE (2 grupy po 120 h) termin realizacji styczeń czerwiec 2011r. 7. Profesjonalny Pracownik Biurowy (2 grupy po 120 h) termin realizacji styczeń czerwiec 2011r. 8. Szkolenie Projektant graficzny stron www i grafiki komputerowej (1 grupa 120 h) termin realizacji styczeń czerwiec 2011r. 9. Kurs kierowca kat. C (1 grupa) termin realizacji od października 2010r. DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: - zwrot kosztów dojazdu na wszystkie zajęcia, - serwis kawowy (kawa, herbata lub woda mineralna, kruche ciastka lub paluszki), - dodatkowy posiłek w przypadku zajęć trwających powyżej 4 godz., - materiały szkoleniowe, - dyplomy poświadczające zdobyte kwalifikacje i umiejętności oraz ukończenie warsztatów, kursów, szkoleń. - mieszka na terenie gminy wiejskiej, wiejsko-miejskiej lub miast do 25 tys. mieszkańców z 4 powiatów województwa podlaskiego: kolneńskiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego, - jest rolnikiem ubezpieczonym w KRUS lub jego domownikiem (osobą bliską rolnikowi, pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkującą na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracującą w tym gospodarstwie rolnym i nie związaną z rolnikiem stosunkiem pracy), - zamierza podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą, - ma ukończone 18 lat, - posiada wykształcenie minimum podstawowe (8 klas) lub gimnazjalne, - nie jest osobą tymczasowo aresztowaną, nie odbywa kary pozbawienia wolności, - 35 kobiet i 25 mężczyzn. Wszystkie szkolenia są bezpłatne, kończą się egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem dyplomu/certyfikatu. ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU: - należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do Biura Projektu: Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich ul. Nowogrodzka 272,, Łomża, tel./fax: , kom.: , Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pieniądze na rozwój wsi W kwietniu kolejne środki w ramach Programu LEADER zapowiada Sławomir Gromadzki - Prezes Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca. Łącznie na rozwój naszej wsi Fundacja przeznaczy 5,6 miliona złotych. Prezes Fundacji Sławomir Gromadzki zapowiada kolejne nabory wniosków na początku kwietnia w ramach działań Odnowa i rozwój wsi z limitem 1 miliona 50 tysięcy złotych oraz Małe Projekty z limitem 320 tysięcy. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do kontaktu z biurem LGD w celu konsultacji i pomocy w wypełnieniu wniosków aplikacyjnych namawia Sławomir Gromadzki. W lutym Lokalna Grupa Działania Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca zakończyła dwa nabory wniosków w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi z limitem środków 1 mln 50 tys. zł oraz Małe Projekty z limitem 175 tys. Rada Programowa, czyli organ decyzyjny do spraw wyboru operacji, podjęła dwie uchwały o zgodności zgłoszonych do konkursu pro- jektów z Lokalną Strategią Rozwoju oraz o przyjęciu do realizacji 4 projektów w ramach Odnowy i rozwoju wsi i 8 Małych Projektów mówi Sławomir Gromadzki. Fundacja przekazała listy rankingowe wybranych operacji do Urzędu Marszałkowskiego celem podpisania umów z beneficjantami przez Samorząd Województwa. Wśród projektów jest między innymi inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu wokół zalewu w Stawiskach, remont świetlicy wiejskiej w Rogienicach Wielkich i przebudowa boiska sportowego w Turośli. Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca działająca na terenie 7 gmin, tj. Grabowa, Kolna, Małego Płocka, Nowogrodu, Stawisk, Turośli i Zbójnej - realizuje już 3. etap wdrażania programu LEADER w ramach Osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Fundacja podpisała z Samorządem Województwa umowę na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na łączną kwotę 5,6 mln zł. RW

10 10 MARZEC 2010 POWIAT Nakłady inwestycyjne w powiecie kolneńskim i wykorzystanie środków unijnych, w latach Liczba mieszkańców powiatu kolneńskiego (na koniec 2008 r.) wynosiła osób. 2. Wysokość ogółem nakładów inwestycyjnych w latach (w tym % budżetu) przedstawiała się następująco: 2006 r r r r zł zł zł zł 9,56 % 5,48 % 3. Wykorzystanie dofinansowania unijnego w latach ,63 % 50,16 % zł ,27 zł ,30 zł ,79 zł 4. Liczba firm działających na terenie powiatu na koniec 2008 r firm, w tym: - w sektorze publicznym firm - w sektorze prywatnym firm 5. Wysokość dochodów własnych powiatu w latach w zł ( w tym % dochodów ogółem): 2006 r r r r zł zł zł zł 24,19 % 19,80 % 20,37 % 15,95 % 6. Zadłużenie w porównaniu z dochodami w latach w zł ( w tym % dochodów ogółem) kształtowało się następująco: 2006 r r r r zł zł zł zł 3,65 % 2,22 % 7. Plan rozwoju na przyszłość ( wpisany w budżet) 7,54 % 16,73 % 1. Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych pow. ok m 2 2. Budowa drogi Grabowo Surały ok. 4,5 km 3. Budowa drogi Chludnie Kunina 4. Budowa drogi Turośl Cieciory 5. Remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie 6. Remont w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie 7. Budowa drogi Kolno Niksowizna 8. Sukcesy powiatu w ostatnich latach. Wysokie wykorzystanie środków unijnych i środków z rezerw celowych budżetu Państwa (schetynówek, klęskowych) na inwestycje powiatowe. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZUŻYTEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO - aukcja nr 2 - Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie informuje, że dnia 29 kwietnia 2010 r. o godz w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie, ul. 11 Listopada 1 (pok. 105) zostanie przeprowadzona druga publiczna aukcja sprzedaży zużytego środka trwałego w postaci samochodu ciężarowego NYSA 522 Towos, rok produkcji 1993, pojemność silnika 2120 cm 3, nr inwentarzowy 0001/6/2002 cena wywoławcza 300 zł, minimalna wysokość postąpienia 20 zł. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 25 zł, które upoważnia do brania udziału w licytacji wyżej wymienionego środka trwałego. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie - Bank Spółdzielczy w Kolnie konto nr , najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2010 r. do godz Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy: - żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, - uczestnik, który wylicytuje najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy (od odbioru wylicytowanego przedmiotu). Wadium złożone przez oferentów, którzy nie nabędą przedmiotu aukcji, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego, przy ul. 11 Listopada 1 w Kolnie. Z chwilą przybicia ceny następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Pojazd można oglądać w dniach od 19 do 28 kwietnia 2010 r. w godz. 9-14, w dni robocze (oprócz sobót) w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel Więcej informacji o pojeździe udzieli Sławomir Zalewski, tel Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

11 GRABOWO Warsztaty teatru ulicznego i kuglarskiego, taniec obrzędowy i ludowy, działania plastyczne oraz dziennikarstwo - to tylko niektóre zajęcia, których realizację rozpoczął Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie w ramach projektu Sztuka ulicy dla tradycji (dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 30 tys. zł) oraz projektu Wianki u Wagów (dofinansowanego z Osi 4 Leader w ramach programu PROW z Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju). Głównym założeniem projektu jest próba sprowokowania ponad 60- osobowej grupy uczestników do poszukiwań i odtwarzania tradycji własnego środowiska kulturowego, poprzez różnego rodzaju działania animacyjne i artystyczne. Tradycje gminy Grabowo tkwią niewątpliwie w kulturze szlacheckiej i włościańskiej. W przeszłości na terenie gminy znajdowały się gniazda znakomitych rodów szlacheckich, których potomkowie żyją tutaj do dzisiaj. Poza wypromowaną już rodziną Wagów, swoją obecność w historii gminy silnie zaznaczyły rody herbu Pomian, Ślepowron, Awdaniec i wiele innych. Ważnym epizodem w historii Grabowa był również fakt nadania miejscowości praw miejskich w XV wieku. Jeśli do wspomnianych tradycji szlacheckich dodać tradycje obrzędowe, których ślady są również dość wyraźne, to okaże się, że krajobraz kulturowy gminy Grabowo nie jest najuboższy, a co najważniejsze - ma swoją odrębność. Realizacja wspomnianego projektu ma ową odrębność ocalić i wskrzesić, stąd też wszelkie działania dotyczące programu mają służyć właśnie temu celowi. Z początkiem marca rozpoczęły się warsztaty dziennikarskie prowadzone przez Władysława Tockiego, których efektem będą 4 numery lokalnego magazynu o znamiennym tytule Pomosty. Na czasopismo złożą się głównie artykuły dotyczące tradycji gminy Grabowo w jej wszelakich przejawach. Istotą warsztatów poza zdobywaniem szlifów dziennikarskich jest odkrywanie historii własnego środowiska i jej opisanie, a tym samym ocalenie. Również w marcu ruszą warsztaty teatru jarmarczno kuglarskiego, którego celem jest częściowe odtworzenie klimatu staropolskich jarmarków. Uczestniczący w zajęciach gimnazjaliści będą się uczyć tańca z ogniem, Bliżej kultury 3 marca 2010 r., korzystając z zaproszenia Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego pana Mieczysława Bagińskiego, grupa najlepszych uczniów z grabowskiego gimnazjum wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce do Białegostoku i Supraśla. Gimnazjaliści obejrzeli w Teatrze Dramatycznym sztukę S. Mrożka Dom na granicy, będącą kwintesencją mrożkowego poczucia humoru i życiowego absurdu. Sztuce Przez sztukę do tradycji towarzyszyła atrakcyjna prezentacja na temat życia i twórczości pisarza, pogłębiająca wiedzę o kulisach teatru. Wspaniałym przeżyciem było również zwiedzanie unikalnego, bo jedynego w Europie, Muzeum Ikon w Supraślu. Za pośrednictwem Miesięcznika Kolneńskiego dziękujemy Panu Bagińskiemu za zorganizowanie tego wyjazdu i spędzenie z nami tego czasu. Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Grabowie MARZEC szczudlarstwa i akrobatyki. Bezpośrednim nawiązaniem do historii gminy będą zajęcia plastyczne, których uczestnicy będą odtwarzać wielkoformatowe herby rodów szlacheckich związanych z Grabowem. Warto dodać, że na zajęciach powstanie również herb gminy Grabowo, o nadanie którego rozpoczęła już starania. Równolegle do wymienionych działań ruszyły również prace na nową wersją świętojańskiego widowiska obrzędowego. Będzie ono bliższe pierwotnemu charakterowi obrzędu, z nowym opracowaniem muzycznym i tańcem obrzędowym. Finałem wszystkich działań będą Grabowskie Dni z Tradycją na które złożą się: 18 czerwca Grabowa portret własny happening na placu szkolnym ze wspólnym, zbiorowym malowaniem wielkoformatowego herbu gminy Grabowo, prezentacją strojów szlacheckich i włościańskich, a także pierwszą publiczną prezentacją odtworzonych na zajęciach plastycznych herbów. Swoje umiejętności zaprezentują również uczestnicy warsztatów teatru jarmarcznego. 19 czerwca Herbarz Grabowski nadanie herbu gminie Grabowo, całodniowa impreza plenerowa w kompleksie dworsko parkowym Wagów. Rozpocznie ją barwny korowód wszystkich uczestników projektu, artystów prowadzących warsztaty, rekonstrukcyjnej grupy Kujawskiej Braci Szlacheckiej i mieszkańców. W parku Wagów odbędzie się nadanie herbu połączone z uroczystą Mszą Świętą. Ponadto na scenie głównej zostanie zaprezentowane program zespołu Grabowianie pt. O wychowaniu dzieci za panowania Augusta III połączony z pieśniami dworskimi. Atrakcją będą scenki rodzajowe i pokazy walk grupy szlacheckiej, a także pokazy iluzjonistów i koncert zespołu cygańskiego. Imprezie towarzyszyć będzie całodzienny jarmark sztuki ludowej, pokazy dawnego rzemiosła i zabawa ludowa. 20 czerwca V edycja Wianki u Wagów z nowym widowiskiem obrzędowym, koncertami zespołów Czeremszyna i Kapeli z Grabowa (dawna Palinocka ), kabaretem Idea oraz pokazami tancerzy ognia Saurion wspólnie z warsztatową grupą z Grabowa. Realizację projektu wspomaga dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół w Grabowie, Biblioteka Publiczna oraz Urząd Gminy w Grabowie. Wiosenne porządki Jak zwykle o tej porze roku, ruszyła wiosenna akcja sprzątania. W jej wyniku pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych usuwają zaległy na ulicach piasek, papiery oraz inne zimowe pozostałości. Prace porządkowe prowadzone są także na terenie parku krajobrazowego. Gminne inwestycje Gmina Grabowo przystąpiła do realizacji zadań zaplanowanych na 2010 rok, będących po części kontynuacją założeń inwestycyjnych z roku ubiegłego. W ramach zaplanowanych zadań w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska - 5 marca 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego do celów komunalnych, który wygrała firma PRONAR sp. z o.o. z Narwi. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej -PROW Jeszcze do końca marca zostanie ogłoszony przetarg na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz przetarg na wykonanie zamknięcia z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Golanki.

12 12 MARZEC 2010 MAŁY PŁOCK Bezpieczeństwo i nowe uprawnienia straży gminnej Blisko 2 tysiące wykroczeń zarejestrowała w 2009 roku Straż Gminna w Małym Płocku. Najwięcej, bo aż 1904, to wykroczenia drogowe związane z przekroczeniem prędkości. Pozostałe wiązały się głównie z zaśmiecaniem miejsc publicznych. W ubiegłym roku strażnicy w wyniku interwencji zatrzymali jednego nietrzeźwego kierowcę. Kierowca ten został przekazany policji. Strażnicy gminni wspierali również policję i straż pożarną, zabezpieczając teren i kierując ruchem podczas wypadków na drodze krajowej nr 63. Pod koniec ubiegłego roku straże gminne i miejskie zyskały nowe uprawnienia. Straż gminna będzie mogła dokonać rewizji wobec osoby zatrzymanej i skontrolować jej bagaż. Zgodnie z nowymi przepisami dotyczyć to będzie osób podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego pod Lepsze drogi to jest możliwe Istnieje spora szansa na to, że mieszkańcy Chludni i Nowego Rakowa jednak będą się cieszyć z nowych dróg w swoich miejscowościach. Dlaczego? Otóż wniosek gminy Mały Płock jest na pierwszym miejscu listy rezerwowej sporządzonej na potrzeby Narodowego Programu Przebudowy Dróg Loklanych Z nieoficjalnych informacji, jakie do nas docierają, wynika, że po przeprowadzeniu przetargów powstały oszczędności, które być może pozwolą na realizację większej niż zakładano liczby dróg, w tym tych, o które wnioskowała gmina Mały Płock. Przy takim obrocie spraw szanse na realizację zyskają kolejne odcinki dróg, na przebudowę których przygotowywana jest właśnie dokumentacja techniczna, czyli drogi do miejscowości Krukówka oraz łączącej Kąty z Janowem, gdyż następny nabór wniosków w ramach tego programu jest planowany wczesną jesienią tego roku. Radek Borawski groźbą kary lub stwarzającej zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego czy mienia. Dodatkowo od 24 grudnia ubiegłego roku pojazdy straży gminnej uprzywilejowany na drodze, tak jak samochody policji czy straży pożarnej. Będzie to dotyczyło jedynie sytuacji, gdy funkcjonariusze uczestniczą w akcji związanej z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego. Nowe uprawnienia to również prawo stosowania przez strażników paralizatorów, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń. - Uważam, że nowe uprawnienia usprawnią działanie straży gminnej, a jednocześnie uniezależnią nasze działania od policji, chociaż do tej pory nie mieliśmy konieczności korzystania z nich mówi Krzysztof Batorzyński, Komendant Straży Gminnej w Małym Płocku. Świetlice do remontu Radek Borawski Aktualnie w fazie przygotowania znajdują się dokumentacje techniczne oraz wnioski o dofinansowanie związane z remontem świetlic w Chludniach/Włodkach i Korzenistem. Wnioski te zostaną złożone jeszcze w kwietniu do Zarządu Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca w ramach działania 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast jeśli gmina Mały Płock znajdzie się w gronie 500 gmin z terenu całego kraju wytypowanych do wdrożenia rządowego programu tworzenia świetlic wiejskich, szansę na remont zyska świetlica w Cwalinach Dużych, zaś budynek szkoły w Starym Rakowie również zostanie zaadaptowany na świetlicę. RB

13 TUROŚL 8 marca w ramach integracji seniorów w gminie Turośl Doroczne Święto Kobiet zorganizowane dla emerytów i rencistów naszej gminy przez GOK w Turośli, to kolejny krok w kierunku integracji najstarszych mieszkańców gminy. Z tej właśnie okazji zgromadzeni seniorzy otrzymali z rąk dyrektor Iwony Potaś kwiaty własnoręcznie zrobione przez pracowników ośrodka specjalnie na tę okazję. Uczestnicy zostali powitani w ośrodku na słodko okolicznościowym tortem. Wzniesiono również symboliczny toast lampką szampana. Całe spotkanie przebiegło w ciepłej i miłej atmosferze. GOK w Turośli dba o kultywowanie dziedzictwa narodowego W dniu r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli podsumowano konkurs powiatowy pn. Tradycje Wielkanocne na Kurpiach. Otwarto również pokonkursową wystawę prac rękodzieła ludowego. Komisja konkursowa w składzie: Wiesława Pawlak - przewodnicząca, etnograf Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, Teresa Pardo znawczyni folkloru kurpiowskiego, Zofia Trzcińska Parzych twórczyni ludowa z Nowej Rudy, Iwona Potaś dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli, nagrodziła 63 osoby. Przyznano też 18 wyróżnień. Do konkursu przystąpiło ogółem 102 osoby ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu kolneńskiego. Wpłynęło 157 prac ze szkół podstawowych z miejscowości: Turośl, Ptaki, Leman, Ksebki, szkół gimnazjalnych z Turośli i Zabiela oraz z I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie. Nagrodzone przez komisje konkursową prace, wybrane spośród wielu przedstawionych, stanowią wzór do naśladowania w kontynuowaniu tradycji kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Jasno sprecyzowane wymogi regulaminowe w dziedzinie pisanek, palm, bukietów, kierców i wycinanek oraz systematyczność corocznych konkursów przynosi efekty w postaci nie tylko ilości dostarczonych prac, ale także coraz wyższego ich poziomu zgodnego z tradycją regionu. Laureatami zostali: W grupie szkół podstawowych w kategorii: Wycinanka: I miejsce Aleksandra Gołos S.P. im. Stanisława Krupki w Lemanie; II miejsce Monika Gleba S.P. w Turośli Palma wielkanocna: I miejsce Judyta Waszkiewicz i Mateusz Waszkiewicz S.P. w Ksebkach; Natalia Szewczyk; Michał Dąbrowski S.P. w Turośli; II miejsce Weronika Sokołowka S.P. w Ptakach; Karolina Gołaś i Marta Patalan S.P. w Ksebkach Pisanka: I miejsce Weronika Sokołowska oraz II miejsce Wiktoria Czerwińska S.P. w Ptakach Kierc: I miejsce Justyna Grajko, Patrycja Pac, Alicja Ptak S. P. w Turośli Bukiet kwiatowy: I miejsce Joanna Topka S.P. w Turośli; II Wójt Gminy Turośl Piotr Niedbała przyznał na kolejny rok, już po raz czwarty, stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Łukasza Milewskiego, kolarza specjalizującego się w wyścigach, cross country i w kolarstwie górskim. Łukasz, zamieszkały we wsi Ptaki, jest studentem pierwszego roku Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Biał y mstoku MARZEC Wójt docenia osiągnięcia oraz zawodnikiem klubu UKS Wygoda Białystok. Od kilku lat osiąga znaczące sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Tylko w ubiegłym roku zajął dziesięć pierwszych miejsc w wyścigach, między innymi w Podlasie MTB Tour, w Maratonach Kresowych, w wyścigach Polandbike w Mikołajkach i w Górze Kalwarii, w Zimowym Maratonie MTB w Makowie Mazowieckim, a ostatni jego sukces to trzecie miejsce w Mistrzostwach Ludowego Zrzeszenia Sportowego w kolarstwie przełajowym w Kórniku. Łukasz kolarstwo trenuje od sześciu lat, a zachęcił go do tego ojciec - Sławomir Milewski, też kolarz, ciągle startujący i osiągający duże sukcesy w swojej kategorii wiekowej. Ojciec z synem często razem trenują. Wójt Piotr Niedbała oprócz ufundowania stypendium sfinansował także zakup profesjonalnych strojów kolarskich, na których widnieje logo gminy Turośl. Dzięki temu Łukasz i Sławomir Milewscy na wyścigach w całej Polsce reklamują swoją gminę. miejsce Klaudia Sekścińska S.P. w Ptakach; Weronika Pardo oraz Krystian Kuliś S.P. w Turośli W grupie szkół gimnazjalnych w kategorii: Wycinanka: I miejsce - Edyta Ugniewska Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Turośli; II miejsce- Karolina Bednarczyk oraz Patrycja Salomea Dziekońska Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Turośli Palma wielkanocna: I miejsce- Żaneta Waszkiewicz, Daniel Waszkiewicz; Edyta Ugniewska, Amelia Szewczyk, Joanna Lemańska oraz Karolina Cieloszczyk Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Turośli, II miejsce - Karolina Bastek oraz Klaudia Brzuzy - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Turośli Pisanki: I miejsce Joanna Patalan - Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu oraz Klaudia Brzuzy Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Turośli; II miejsce Amelia Szewczyk - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Turośli Bukiet kwiatowy: I miejsce Joanna Patalan Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu; Patrycja Salomea Dziekońska; Sylwia Musiak; Wioleta Bałdyga; Klaudia Brzuzy; II miejsce Edyta Pieloch ; Natalia Lewandowska; Milena Kuliś Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Turośli W grupie szkół średnich Wycinanka: I miejsce Karolina Remiszewska oraz Sylwia Stachelek I L. O. im. Adama Mickiewicza w Kolnie Pisanka: I miejsce Joanna Bazydło oraz Karolina Remiszewska - I L. O. im. Adama Mickiewicza w Kolnie Kierc: I miejsce - Karolina Remiszewska - I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie Pokonkursową wystawę prac można nieodpłatnie oglądać w siedzibie GOK w Turośli w godzinach otwarcia placówki. Ekspozycja prac potrwa do r.

14 14 MARZEC 2010 VI Otwarte Mistrzostwa Kolna w Tenisie Stołowym Z każdym rokiem Otwarte Mistrzostwa Kolna w Tenisie Stołowym obejmują swoim zasięgiem coraz większy obszar Polski. Tym razem, na szósty z kolei turniej, który zorganizowało TKKF,,Rekord przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie, przyjechało 154 zawodników, reprezentujących przede wszystkim województwo podlaskie. Jednak nobilitujący jest fakt, że Kolno mogło gościć także tenisistów m.in. z Warszawy, Gdańska, Olsztyna czy Otwocka. Byli wśród nich zarówno zwykli amatorzy, jak i zawodowcy grający na co dzień w profesjonalnych klubach ligowych. Przez dwa dni, 13 i 14 marca rywalizowali oni w 11 kategoriach i zaprezentowali w nich bardzo wysoki poziom sportowy. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pośród wszystkich uczestników mistrzostw rozlosowano 50 upominków ufundowanych przez SM Mlekpol w Grajewie i SP nr 2 w Kolnie. Wyniki poszczególnych kategorii: dziewczęta I III klasa: 1. Joanna Sokołowska KOKiS, SP1 Kolno, 2. Izabela Szeligowska SP5 Łomża, 3. Klaudia Zabielska - KOKiS, SP2 Kolno chłopcy I III klasa: 1. Jakub Jodłowski KOKiS, SP2 Kolno, 2. Lucjan Cekała SP5 Łomża, 3. Jakub Gawrych - KOKiS, SP2 Kolno dziewczęta IV VI klasa: 1. Angelika Obrycka - SP5 Łomża, 2. Angelika Dzwonkowska - SP Ptaki, 3. Aleksandra Kowalczyk - SP Janowo chłopcy IV VI klasa: 1. Bartosz Łęgowski - SP5 Łomża, 2. Jakub Dębowski SP Łacha, 3. Stanisław Kaczmarek Michałowo gimnazjum - dziewczęta: 1. Kamila Duda Zabiele, 2. Karolina Krasińska - Zabiele, 3. Anna Pieloch Zabiele Rywalizowali najmłodsi pingpongiści W hali sportowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu rozegrany został III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny skrzatów i żaków w tenisie stołowym. 6 marca w zawodach wzięło udział ponad sto zawodników i zawodniczek z terenu całego województwa podlaskiego. Sędzia główny Eugeniusz Skibniewski bardzo wysoko ocenił poziom i organizację turnieju. Wyniki: kategoria skrzat dziewczęta: 1. Ewelina Lipska - MKS Eurocentr Suchowola, 2. Joanna Sokołowska KOKiS Kolno, 3 Anna Grabowiecka MKS Eurocentr Suchowola kategoria skrzat chłopcy: 1. Marcin Kędyś Sudowia Szudziałowo, 2. Mateusz Marczykowski UKS MOSiR Dwójka Grajewo, 3. Jakub gimnazjum -chłopcy: 1. Sebastian Kapelewski - Łomża, 2. Damian Tyszka KOKiS Kolno, 3. Marcin Żebrowski Wejda OPEN - kobiety: 1. Karolina Gwiazdowska Białystok, 2. Justyna Łosiewska Kolno, 3. Celina Kuliś Ptaki OPEN - mężczyźni: 1. Piotr Anchim Baruch Dojlidy Białystok, 2. Michał Dobrowolski Łomża, 3. Kazimierz Żyliński Suwałki WETERAN: 1. Wojciech Węgrowicz Otwock, 2. Janusz Orłów - Suwałki, 3. Arkadiusz Olszewski Ostrołęka KOLNIAK: 1. Jacek Dzięgielewski, 2. Zygmunt Dzięgielewski, 3. Piotr Imiela VIP: 1. Wojciech Sówka, 2. Piotr Cieloszczyk, 3. Marek Gawrych KS Jodłowski KOKiS Kolno SPORT Organizatorzy dziękują sponsorom: Burmistrz Miasta Kolno, SM Mlekpol w Grajewie, Kazimierz Gwiazdowski poseł na Sejm RP, Starosta Powiatu Kolneńskiego, Wójt Gminy Kolno, Prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie, Waldemar Kosowski - sklep Dako w Kolnie, Prezes PSS Społem w Kolnie, Wojciech Sówka - Bar Orientalny w Kolnie, Piotr Cieloszczyk kategoria żak dziewczęta: 1. Ewelina Sakowicz MKS Eurocentr Suchowola, 2. Wiktoria Sośniuk ULKS Kolejarz Czeremcha, 3. Joanna Tomaszewska UKS Remik Stary Folwark, 13. Klaudia Zabielska KOKiS Kolno kategoria żak chłopcy: 1. Jakub Włostowski KTS Wysokie Mazowieckie, 2. Paweł Piszczatowski KTS Wysokie Mazowieckie, 3. Patryk Urban UKS Białobrzegi KS

15 SPORT KOKiS górą Zakończyła swoje rozgrywki I edycja halowego turnieju w piłce nożnej. Puchar burmistrza Kolna powędrował do gospodarzy imprezy, drużyny KOKiS.Cały pomysł organizacji tej imprezy trafił w dziesiątkę. Przez dwa miesiące trybuny hali Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu były wypełnione do ostatniego miejsca, a rozgrywki dostarczyły widzom nie lada emocji.wyniki turnieju ważyły się do ostatniego dnia, a pewny zwycięstwa zespół Pogotowia, z pierwszego spadł na piąte miejsce.. Jednak trzeba przyznać im chwałę, grali naprawdę dobry futbol i zyskali sympatię widowni. Wszystkie nagrody zagarnęli zawodnicy KOKiS. Niezawodny strzelec, Marek Borys, zdecydowanie zdominował klasyfikację najlepszych snajperów, a najlepszym bramkarzem został Radosław Kałudziński MARZEC Nie udała się wyprawa kolneńskich piłkarzy do Elbląga. W swoim inauguracyjnym meczu w rundzie wiosennej, przegrali z miejscową Concordią 1:3. Wynik jest sprawiedliwy, drużyna gospodarzy była lepsza, chociaż do przerwy kolnianie prowadzili 1:0 po bramce Marcina Sawko, który wykorzystał błąd bramkarza gospodarzy i zdobył bramkę. TABELA PUNKTACJI I MIĘDZYZAKŁADOWEJ LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KOLNO Z E S P Ó Ł P U N K T A C J A B R A M K I 1. KOKiS 20 32:10 2. Straż Pożarna 19 24:17 3. SM Mlekpol ZPM Kurpianka 19 27:12 4. Orlen 19 31:14 5. Pogotowie Ratunkowe 18 19:12 6. PECiGW-Ś 15 30:22 7. Urząd Gminy Kolno 7 20:30 8. Urząd Miasta Kolno 6 14:25 9. Nauczyciele 6 17: Policja 3 5:46 KS NAJLEPSI STRZELCY Liczba zdobytych Zawodnik bramek 16 Marek Borys (KOKiS) 12 Karol Krejszeff (Orlen), Andrzej Kleczyński (UG Kolno) 10 Adam Gajewski (Mlekpol) 8 Dariusz Gnatowski (PECIGWŚ), Maciej Ziółkowski (Mlekpol), Grzegorz Sielawa (straż), Grzegorz Pietruszka (Orlen) Orzeł zaczął od porażki Oprac. Krzysztof Szostkowski USŁUGI GRAWERSKIE Grawerowanie standardowe i laserowe Grawerujemy teksty na wyrobach ze złota, srebra oraz innych metalach i materiałach Usługę wykonujemy od ręki Spółka DAKO ul. Sobieskiego 9, Kolno tel./fax mail:

16 16 MARZEC 2010 SPORT Mistrzostwa Karate Fudokan w Belgradzie Rzec by można, że sukcesy kolneńskich karateków na zawodach rangi międzynarodowej stały się standardem. Przyzwyczailiśmy się do tego, że od 2005 r. nasi zawodnicy nie wracają z Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy bez dorobku medalowego. Nie wszyscy jednak pamiętamy, że są one efektem wieloletniej pracy treningowej naszych instruktorów. A warto by wiedzieć, że karate Fudokan w przyszłym roku w Kolnie będzie obchodzić okrągły jubileusz dwudziestolecia. Nie dziwi więc fakt, że start naszych DRAGONÓW r. w Mistrzostwach Świata Karate Fudokan w Belgradzie to kolejne pasmo sukcesów. Tym bardziej znaczące, że w ogólnym dorobku medalowym Reprezentacji Polski na 21 zdobytych, 13 było udziałem zawodników z Kolna. Szczegóły poniżej: -złoty medal w kumite team juniorów - Kamil Urbański i Sebastian Szablak -srebrne medale w konkurencji enbu juniorów - Sebastian Szablak i Bartek Lipka oraz Joanna Gwara w kumite team w kategorii kadet -brązowe medale: -kumite indywidualne seniorów - Piotr Stachelek -kumite indywidualne juniorów - Sebastian Szablak -kata indywidualne młodzików - Zuzanna Wójcik -kata team młodzików - Bartosz Urbański, Alan Al Murtatha, Bartosz Tyszka -enbu - Alan Al Murtatha i Bartosz Urbański -kumite team w kat. kadet - Sebastian Przestrzelski, Dominik Seroka, Bartosz Tyszka -fuku-go w kat. kadet - Dominik Seroka -fuku-go w kat. junior - Sebastian Szablak -kumite team w kat. młodzik - Bartosz Urbański W mistrzostwach wzięły udział reprezentacje narodowe z 41 krajów. Nieoficjalnie mówiło się o liczbie startujących zawodników bliskiej 1,5 tys. Jak wspominają karatecy z Kolna najbardziej porusza i napawa dumą Mazurek Dąbrowskiego słyszany za granicą i grany dla teamu z Kolna. To największa nagroda za ciężką pracę. Na szczególne uznanie zasługuje również postawa naszego klubowego kolegi, Piotra Stachelka, który w drodze do brązowego medalu w walce seniorów wyeliminował ubiegłorocznego mistrza Europy. Trenerzy klubu gratulują wszystkim zawodnikom sukcesów i dziękują za ambitną postawę i wolę walki oraz życzą powodzenia w kolejnych startach. Zarząd klubu składa serdeczne podziękowania władzom lokalnym za wsparcie, bez którego nie byłby możliwy wyjazd na te mistrzostwa i osiągnięcie tak znaczących sukcesów. Karatecy docenieni przez władze Żadna dyscyplina sportu nie przysporzyła jeszcze tyle splendoru naszemu miastu, co karate w stylu,,fudokan. Świadczą o tym chociażby ostatnie wyniki na mistrzostwach świata w Belgradzie (czytaj powyżej). Doceniły to zarówno władze samorządowe, jak i wojewódzkie. 25. marca w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych odbyła się uroczystość, na które najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani przez Marszałka Województwa, w imieniu, którego dyplomy i nagrody wręczył Jacek Piorunek. Wspomniał też o możliwości przyznania dla medalistów sportowego stypendium. Trzymamy za słowo. Nagrody ufundowali także burmistrz Kolna i kolneński starosta. - Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie ciężka i wytężona praca Zbigniewa Urbańskiego i Adama Banach. To dzięki ich zaangażowaniu możemy pochwalić się takimi sukcesami powiedział na zakończenie burmistrz Kolna Andrzej Duda. KS

17 SPORT, KULTURA MARZEC II Międzyszkolny Turniej Klas I-III Szkół Podstawowych W dniu 5 marca osoby obecne w hali sportowej KOKiS były świadkami zaciekłego pojedynku drużyn sportowych ze szkół podstawowych naszego miasta. Rozegrana w dniu 5 marca druga edycja Międzyszkolnego Turnieju Klas I-III o Puchar Burmistrza Miasta Kolno obejmowała liczne konkurencje sprawnościowe - biegi z piłką lekarską, biegi z przekładaniem szarf, skoki dodawane, biegi z pałeczką sztafetową i inne. Udział w turnieju wzięły drużyny Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza. Uczniowie Dwójki zdobyli w tych zawodach przeważającą przewagę punktową, która pozwoliła im na zajęcie pierwszego miejsca i tym samym na zdobycie nagrody głównej turnieju - Pucharu Burmistrza Miasta Kolno! Jarmark Wielkanocny Jarmark Wielkanocny staje się już powoli tradycją kolneńską. W sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową zjeżdżają się do Kolna zarówno twórcy ludowi, jak i rzemieślnicy oraz twórcy amatorzy. W tym roku kawiarnia i plac przed domem kultury gościły ponad 20 wystawców. Mieszkańcy mogli kupić wszelkiego rodzaju dekoracje i produkty nawiązujące do Świąt Wielkanocnych oraz inne wyroby rękodzieła. Dodatkową atrakcję zapewniał niedawno powstały zespół wokalny seniorów. Program przez nich prezentowany stanowiły w większości piosenki ludowe. Można też było posłuchać swoistego jam session-u. Pan Andrzej Staśkiewicz przywiózł ze sobą oryginalne, staropolskie instrumenty, na których wraz z Darkiem Wróblewskim wygrywał różnorakie melodie. Nie zabrakło też czegoś dla ciała. Dla zmęczonych serwowano wspaniały żurek przygotowany przez kucharki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolnie. Miejmy nadzieję, że jarmark z roku na rok będzie rósł w siłę i wkrótce stanowić będzie poważną konkurencję dla palmowych spotkań w Łysych. red

18 18 MARZEC 2010 KULTURA J uż dwunasta edycja konkursu plastycznego pt. Wielkanocne Rozmaitości, organizowanego przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. W tym roku na konkurs nadesłano 209 prac z różnych szkół naszego powiatu. Nagrodzono i przyznano wyróżnienia poszczególnym uczniom: Palma wielkanocna: 1. Katarzyna Chaberek - Szkoła Podstawowa w Kątach, 2. Natalia Chaberek - Szkoła Podstawowa w Kątach, 3. Grzegorz Kozłowski - Szkoła Podstawowa w Kątach, 4. Mateusz Chaberek - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Małym Płocku, 5. Marta Ruchała Gimnazjum z Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu Pisanka: 1. Paulina Filipkowska - Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu, 2. Justyna Kubrak - Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu, 3. Julia Góralczyk - Szkoła Podstawowa w Małym Płocku, 4. Dominika Duda - Szkoła Podstawowa w Kątach, 5. Karolina Zalewska - Szkoła Podstawowa w Porytem Kartka wielkanocna: 1. Natalia Cieplińska - Przedszkole nr. 4 w Kolnie, 2. Aleksandra Nerko - Przedszkole nr. 4 w Kolnie, 3. Paweł Olszewski - Przedszkole nr 4 w Kolnie, 4. Weronika Szumska - Szkoła Podstawowa w Stawiskach, 5. Daria Czarnecka Szkoła Podstawowa w Porytem, 6. Adam Okurowski Szkoła Podstawowa w Konopkach Monetach, 7. Karolina Wilczek Świetlica przy Szkołe Podstawowej nr 2 w Kolnie, 8. Aleksandra Chaberek Szkoła Podstawowa w Kątach Stroik wielkanocny: 1. Daria Boć - Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu, 2. Ewa Kowalewska - Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu, 3. Marta Ramatowska - Szkoła Podstawowa w Stawiskach, 4. Anna Filipkowska - Szkoła Podstawowa w Lachowie Wszystkim uczestnikom oraz opiekunom dziękujemy za zainteresowanie konkursem i zapraszamy do uczestnictwa za rok. Na pierwszej stronie okładki - kompozycja utworzona z niektórych prac uczestników konkursu. Za chwilę wiosna Nowe Zeszyty Już po raz czwarty udało się Towarzystwu Jan z Kolna wydać Zeszyty Kolneńskie. Piszę udało, gdyż zbieranie materiałów i namówienie ludzi do opracowania ich jest niemałym wyzwaniem, szczególnie dla autorów. Prezentacja nowego numeru odbyła się 7 marca w kawiarni domu kultury. Po krótkiej prezentacji zawartości przez prezesa towarzystwa Kazimierza Korzepa wykład inaugurujący o historii rodu Kisielnickich wygłosił ks. Janusz Kotowski. Nawiązywał on do zamieszczonych fragmentów pamiętników Kisielnickich z okresu I wojny światowej (pod redakcją prelegenta). Po tej oficjalnej części zgromadzeni mieli okazję przy kawie porozmawiać z autorami oraz obejrzeć wystawę zdjęć i pocztówek obrazujących kolneńszczyznę z początków dwudziestego wieku - z prywatnych zbiorów ks. J. M. Kotowskiego. Aktualny numer jest wyjątkowo obszerny i prawie w całości poświęcony historii regionu. Poza wspomnianymi pamiętnikami możemy w nim przeczytać m.in. artykuły: o grodzisku w Czerwonem (K. J. Stachelski), o wykopaliskach w Truszkach Zalesiu oraz datowaniu wieku zabytków (E. Marczak-Łukaszewicz), Powiat Kolno w oczach bezpieki (W. Brenda) oraz Oni częstowali nas macą, a my ich chlebem (M. P. Krysiak). Są też wspomnienia T. Butlera (pod red. J. Truszkowskiego) i M. Filipkowski. W drugiej części Zeszytów znajdujemy artykuł J. Prusińskiego - O Kurpiowszczyźnie, wiersze M. Gębarskiego oraz działy stałe - Biblioteczka Jana z Kolna i Kronika Towarzystwa.. Redakcja wydawnictwa zapowiada, że jeszcze w tym roku ukaże się piąty numer. Śpiewając Osiecką W dniu 18 marca br. w sali kinowo-widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbył się koncert piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Dominiki Dulny i Pawła Lipskiego. W repertuarze obok wielu szlagierów takich jak Mówiłam żartem, Okularnicy czy Zielono mi, znalazły także m.in. Gaj i wykonywana na bis Kto tak ładnie kradnie. Zainteresowanie, z jakim publiczność przysłuchiwała się kolejnym piosenkom, i aplauz, jaki zgotowano wykonawcom na zakończenie koncertu - były dowodem niesłabnącej wciąż, mimo upływu lat, popularności utworów z tekstami autorstwa Agnieszki Osieckiej jednej z największych ikon polskiej piosenki poetyckiej. Rok 2010 jest rokiem chopinowskim. Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej brali udział w audycji muzycznej o kompozytorze, muzycznych walentynkach z Chopinem, szkolnym konkursie Wielcy Kompozytorzy F. Chopin w kategoriach -konkurs plastyczny dla najmłodszych i test dla uczniów od lat dziesięciu. Jak na każdych urodzinach, nie zabrakło też tortu, tym razem z nutami i napisem 200 lat (F. Chopin urodził się w roku 1810). 2 marca odbył się miejsko-gminny konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie zorganizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną i Państwową Szkołę Muzyczną. Uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsca w obu kategoriach wiekowych. 18 marca słuchaliśmy muzyki Chopina w Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży. 23 marca drużyna naszej szkoły wzięła udział w turnieju wiedzy dla szkół muzycznych I stopnia F. Chopin - jego życie i twórczość. W piątkowe popołudnie 19 marca 2010 r. w auli naszej szkoły mieszkańcy Kolna mogli wysłuchać koncertu muzyki klasycznej. Wystąpili uczniowie klas akordeonu, fortepianu, gitary, klarnetu i saksofonu. Gabrysia Kuliś (akordeon) żegnała zimę żywiołowo zagranym Kuligiem. Maja Duda (fortepian) oczarowała wszystkich brzmieniem Migdałowca J. Garści. Słuchaczy zaintrygował gitarowy Hipopotam Radka Sielawy. Ogniście zabrzmiała Polka J. Straussa w wykonaniu Patryka Górskiego (klarnet z akompaniamentem fortepianowym A. Nadolnej). Polonez g-moll op. posth. F. Chopina (Basia Skrodzka - fortepian) uświetnił rok chopinowski. W finale koncertu usłyszeliśmy entuzjastycznie przyjętą przez publiczność Polkę tico-tico (Damian Podeszwik - saksofon, akompaniament fortepianowy - Tatiana Baranovskaya). Już dziś myślimy o naszym kolejnym wiosennym koncercie - tym razem na oddziale dziecięcym szpitala. Anna Nadolna Serdecznie dziękujemy za wsparcie Zofii Samul oraz kwiaciarni E. i P. Trzeciaków. MP kk

19 KOMUNIKAT MARZEC

20 20 MARZEC 2010 Euroscola 2010 Euroscola to edukacyjny program Parlamentu Europejskiego skierowany do młodzieży z krajów Unii Europejskiej, który umożliwia odwiedzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu oraz zapoznanie się z jego pracą. W ciągu roku szkolnego zaledwie 10 szkół średnich z Polski może skorzystać z tego programu. Młodzież z naszego liceum miała zaszczyt reprezentować Polskę w tym prestiżowym wydarzeniu jako pierwsza szkoła z województwa podlaskiego. Tym samym została doceniona przez PE aktywna działalność naszego SKE EuroAdaś na rzecz szerzenia wiedzy o Unii Europejskiej. Ważnym aspektem, który należy poruszyć, jest fakt, iż zdecydowaną większość kosztów wyjazdu refundował Parlament Europejski. 24-osobowa grupa młodych Europejczyków wraz z wolontariuszkami z Francji i Armenii pod troskliwą opieką pani dyrektor Marii Jolanty Rumińskiej oraz naszej niezastąpionej opiekunki SKE pani Bogumiły Skrodzkiej wyruszyła z Kolna 21 lutego, a na miejsce dotarliśmy następnego dnia wieczorem. We wtorek 23 lutego udaliśmy się do siedziby Parlamentu Europejskiego. Budynek Louise Weiss zrobił na nas kolosalne wrażenie. Zważywszy na to, że jest młodą konstrukcją (wybudowany przed dziesięcioma laty) zadziwił ekstrawaganckim stylem i ogromem. Na miejscu okazaliśmy się najbardziej punktualną grupą spośród pozostałych dwudziestu. To umożliwiło nam odbycie swobodnej sesji fotograficznej na dziedzińcu PE w koszulkach sponsorowanych przez Starostwo Powiatowe w Kolnie oraz Urząd Miasta Kolno. Miłym akcentem, rozpoczynającym dzień, było wspólne śniadanie wszystkich uczestników w parlamentarnej restauracji. Po posiłku zostaliśmy przydzieleni do grup roboczych w międzynarodowym gronie, komunikując się wyłącznie w obcych językach, powędrowaliśmy na Główną Salę Obrad. Tam zajęliśmy miejsca europosłów. Po oficjalnym przywitaniu, administratorzy przedstawili ogólne informacje dotyczące Parlamentu, sposoby jego działania a także zademonstrowali nam jego najbliższe zadania oraz cele Wspólnoty Europejskiej. Następnie na forum wychodzili świeżo upieczeni europosłowie, którzy mieli za zadanie zwięźle przedstawić swoją szkołę. Każdy z prezenterów musiał posługiwać się językiem innym niż ojczysty. Nasze liceum reprezentowała Ewa Grala, która świetnie wywiązała się ze swojego zadania. Po wystąpieniu każdego z prezenterów przyszedł czas na zabawę, która absorbowała wszystkich uczestników. Polegała ona na sondażu, podczas którego, używając przycisków do głosowania, mogliśmy wyrazić swoją aprobatę, sprzeciw bądź wstrzymać się od głosu. Tym samym wszyscy poczuliśmy się jak prawdziwi eurodeputowani. W kolejnej części edukacyjnej Eurogame utworzyliśmy czteroosobowe drużyny składające się z przedstawicieli różnych narodów. Otrzymaliśmy arkusze, które zawierały pytania sformułowane w różnych językach UE. W międzyczasie prowadziliśmy debaty w sześciu EUROADAŚ grupach roboczych, które poruszały następujące zagadnienia: 1. Ożywić Europę, Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, 3. Środowisko naturalne, zmiana klimatu, energia, 4. Polityka zatrudnienia, 5. Demokracja i obywatelstwo, 6. Przyszłość Europy. Warto wspomnieć, iż nasz kolega Grzegorz Brzeziński zakwalifikował się do finału Eurogame, a opiekunka klubu wspólnie z grupą nauczycieli z Niemiec, Belgii i Słowacji zdobyła I miejsce w kategorii nauczycieli. Wszyscy uczestnicy dnia Euroscola otrzymali imienne certyfikaty podpisane przez przewodniczącego PE Jerzego Buzka oraz pamiątkowe zdjęcie z sali obrad. Ponadto każda szkoła otrzymała flagę europejską. Wieczór spędziliśmy zwiedzając malowniczą starówkę Strasburga oraz delektując się specjałami kuchni francuskiej. Następny dzień zaczęliśmy od podziwiania wnętrza Katedry Notre Dame, a w niej naszą uwagę przykuły przepiękne gotyckie zdobienia, rozety, witraże oraz liczne rzeźby wykute w różowym piaskowcu. Centrum Strasburga zrobiło na nas olbrzymie wrażenie - nie bez powodu wpisane jest na listę światowych zabytków UNESCO i określane jako dziedzictwo ludzkości. Potem udaliśmy się do słynnej dzielnicy Mała Francja Petite France, gdzie podczas krótkiego odpoczynku na placu zabaw przydarzył nam się zabawny incydent z tamtejszą policją. Tym miłym akcentem pożegnaliśmy się z Francją i wyruszyliśmy w dalszą podróż. Tym razem obraliśmy kierunek Berlin. Na pewno zapisał się on w naszej pamięci jako miasto urokliwe, mające bogatą historię oraz masę zabytków. Odkrywanie Berlina zaczęliśmy od spaceru po Unter der Linden, która historycznie jest główną ulicą. Następnie udaliśmy się pod Bramę Brandenburską, która po upadku muru berlińskiego jest symbolem pokoju i wolności Zjednoczonych Niemiec. Podziwialiśmy również uniwersytet Humboldta, który jest najstarszą uczelnią w Niemczech. Naszej uwadze nie umknął posąg Fryderyka II, katedra św. Jadwigi a także wyspa muzeów. Zabytkami, których nie sposób nie zwiedzić będąc w Berlinie, był także podziwiany przez nas słynny Bundestag a także Reichstag. Wisienką na torcie była wieża telewizyjna, która jest jedną z największych atrakcji w Berlinie. Następnie pojechaliśmy do Tropical Islands. Ponad trzy godziny spędzone w największym tropikalnym parku rozrywki i wypoczynku w Europie upłynęły nam w formie doskonałej zabawy. Do dyspozycji mieliśmy lasy tropikalne, zjeżdżalnie, baseny, a także strefę saun (wellness), gdzie mogliśmy znaleźć bicze wodne, jacuzzi i wiele innych atrakcji. Po wspaniałych chwilach w Aquaparku, zrelaksowani i pełni energii, aczkolwiek bardzo niechętnie, musieliśmy się udać w powrotną podróż do Polski. Damian z Partycją

Protokół z posiedzenia komisji konkursu p.n. Tradycje Wielkanocne na Kurpiach z dnia 17 marca 2015r.

Protokół z posiedzenia komisji konkursu p.n. Tradycje Wielkanocne na Kurpiach z dnia 17 marca 2015r. Protokół z posiedzenia komisji konkursu p.n. Tradycje Wielkanocne na Kurpiach z dnia 17 marca 2015r. Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący Urszula Kuczyńska Kierownik Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia komisji konkursu pn. Tradycje Wielkanocne na Kurpiach z dnia 10 marca 2016r.

Protokół z posiedzenia komisji konkursu pn. Tradycje Wielkanocne na Kurpiach z dnia 10 marca 2016r. Protokół z posiedzenia komisji konkursu pn. Tradycje Wielkanocne na Kurpiach z dnia 10 marca 2016r. Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący Urszula Kuczyńska Kierownik Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r.

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. 1 lipca 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz rozpoczął

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA WITKOWO, 7 LUTY 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 39/156/16. Zarządu Powiatu Kolneńskiego. z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała Nr 39/156/16. Zarządu Powiatu Kolneńskiego. z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała Nr 39/156/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wsparcia w 2016 r. realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu 09.04.2013 r. w Radzyniu Podlaskim

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek w dniu 09.04.2013 r. w Radzyniu Podlaskim Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu 09.04.2013 r. w Radzyniu Podlaskim Część I - ogólna 1. Lokalna Grupa Działania Zapiecek" Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 8. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2012

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2012 Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2012 Styczeń Nazwa imprezy Organizator Termin Uwagi/ Miejsce imprezy Gminny Turniej Tenisa Stołowego Kolędy i Pastorałki UG Karniewo 5 stycznia Przegląd Kolęd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok UCHWAŁA NR XXV/149/9 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII.91.2016 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII.91.2016 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII.91.2016 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy stałych Komisji Na podstawie 71 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXIII/155/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Statutu

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY SARNAKI

INWESTYCJE GMINY SARNAKI INWESTYCJE GMINY SARNAKI 2010-2014 1. Inwestycje realizowane przez Gminę Sarnaki z współfinansowaniem ze środków zewnętrznych. 1) Nazwa Projektu: Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej z wyznaczeniem świetlicy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Projekt USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y

P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y Poniżej zamieszczamy protokół zbiorczy i informację z przebiegu eliminacji miejskich w której m.in. wymieniamy sponsorów w/w Turnieju. P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y z posiedzenia jury eliminacji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom Załącznik nr 94/18/2004 do uchwały Prezydium ZG 20SP z dnia 16 grudnia 2004 r. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom I. Cel Turnieju Ogólnopolski Turniej Wiedzy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/ Regulamin X Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, III Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB, 13 czerwca 2015 r. 1. Cel imprezy: Popularyzacja triathlonu, Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju POKL 2011 W związku z realizacją projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Czas trwania 1 stycznia do 31 lipca 2011 r. Uczestnicy to 12 mieszkańców gm. Olszewo-Borki, w tym 11 kobiet i 1 mężczyzna W ramach którego odb

PROJEKT Czas trwania 1 stycznia do 31 lipca 2011 r. Uczestnicy to 12 mieszkańców gm. Olszewo-Borki, w tym 11 kobiet i 1 mężczyzna W ramach którego odb 1 PROJEKT Czas trwania 1 stycznia do 31 lipca 2011 r. Uczestnicy to 12 mieszkańców gm. Olszewo-Borki, w tym 11 kobiet i 1 mężczyzna W ramach którego odbędą się warsztaty przedszkoleniowe (5 dni), szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o sprzedaży w pierwszym, pisemnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRAŻACKA INICJATYWA realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Priorytet Działanie Poddziałanie Nowy zawód nowe możliwości VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w gminie 8.1.2. Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

INVITATION ZAPROSZENIE. do udziału w drugiej edycji Grand Prix Karate - Lębork 2015.

INVITATION ZAPROSZENIE. do udziału w drugiej edycji Grand Prix Karate - Lębork 2015. INVITATION ZAPROSZENIE Scotland, The The W imieniu organizatorów mam zaszczyt zaprosić kluby karate i zawodników do udziału w drugiej edycji Grand Prix Karate - Lębork 2015. Zawody odbędą się 14 listopada

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNI NA DROGACH. Starostwo Powiatowe w Starachowicach

BEZPIECZNI NA DROGACH. Starostwo Powiatowe w Starachowicach BEZPIECZNI NA DROGACH Starostwo Powiatowe w Starachowicach HISTORIA CZYLI ZREALIZOWANE PROJEKTY Bezpieczna Droga I Bezpieczna Droga II Bezpieczna Droga 2007 BEZPIECZNI NA DROGACH BEZPIECZNI NA DROGACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI 1 ZASADY OGÓLNE Projekt Myślimy o przyszłości realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Olecku jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Realizator Projektów Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - stowarzyszenie oświatowe o wieloletniej tradycji sięgającej połowy XIX wieku Działamy na rynku

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 16 grudnia 2015 roku. w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 16 grudnia 2015 roku. w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego ZARZĄDZENIE NR 92.2015 WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014 Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014 S t y c z e ń Nazwa imprezy Organizator Termin Uwagi/ Miejsce imprezy Finał WOŚP MDK styczeń MDK Maków Maz. Realizacja projektu edukacyjnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych

Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych Tytuł projektu Źródło współfinansowania zewnętrznego Pozyskana kwota dotacji Radiowa Kuźnia Talentów Rok pozyskania dotacji 50 000,00 zł 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I. CEL TURNIEJU Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom ( OTWP ) ma na celu popularyzowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013. OR-4. 523.1.2014 W dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Leśna, kawiarnia, hol i najbliższe LUTY

Bardziej szczegółowo

ZASADY KONKURSU MINISTRAPRACY i POLITYKISPOLECZNEJ

ZASADY KONKURSU MINISTRAPRACY i POLITYKISPOLECZNEJ - MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOLECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Spolecznej.erdzain: z up. Minister Prady i Polityki Spo'~~~IBw / SEKRETARZ Dudil STANU ZASADY KONKURSU MINISTRAPRACY i POLITYKISPOLECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Procesy finansowania dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1. Źródło finansowania systemu bezpieczeństwa kraju Odpowiedzialność za bezpieczeństwo: Zgodnie z Konstytucją

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich Załącznik do Uchwały Nr 1717/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2012 roku Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich REGULAMIN Rozdział

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

TURNIEJE GMIN ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO 2014 r. TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Z OKAZJI ŚWIĘTA PATRONA GMINY ŚW. WOJCIECHA 2014 r.

TURNIEJE GMIN ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO 2014 r. TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Z OKAZJI ŚWIĘTA PATRONA GMINY ŚW. WOJCIECHA 2014 r. Projekt pt. Organizacja turniejów tenisa stołowego gminie Serock dofinansowany z funduszy Unijnych UMOWA PRZYZNANIA POMOCY nr 00514-6930-UM0740687/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo