Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów Myœlenice to 5 z³, zaœ Myœlenice Kraków 4 z³. Po zsumowaniu tych dwóch odcinków wychodzi zatem 9 z³ za przejazd na ca³ej trasie z Jordanowa do Krakowa. Ta sytuacja jest absurdalna. Czy jest tu jakaœ logika? Euro-Bus ma wyznaczone dwie trasy: Kraków Myœlenice Tokarnia êtownia albo Kraków Myœlenice Lubieñ Skomielna Bia³a. Podkreœlmy, e ka dy kurs odbywa siê wiêc z przystankiem w Myœlenicach. Równie dobrze, ka dy kto jedzie z Krakowa do Jordanowa, móg³by kupowaæ najpierw bilet z Krakowa do Myœlenic (4 z³), a w Myœlenicach dopiero bilet do Jordanowa (5 z³) zap³aci mniej ni osoba, która kupi³a w Krakowie bilet na ca³¹ trasê. Tak samo mo na by³oby robiæ, wsiadaj¹c w Jordanowie. W ten sposób oszczêdza³oby siê z³otówkê, jad¹c w jedn¹ stronê i kolejn¹ z³otówkê, wracaj¹c. Razem 2 z³ w obie strony. Jeœli ktoœ jeÿdzi z Jordanowa do Krakowa raz w miesi¹cu, to tej sumy mo e nawet nie zauwa yæ. Dla tych jednak, którzy je d ¹ t¹ lini¹ na przyk³ad beskidzki Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 4 Cenowy absurd Trasê Jordanów Kraków obs³uguje tylko jeden przewoÿnik firma Przewóz Osób Stanis³aw Dzia³owy z Jordanowa (Euro-Bus). piêæ razy w tygodniu, by dostaæ siê do pracy, czy na studia, ró nica cen wynosi 10 z³ tygodniowo, czyli tym samym 40 z³ w skali miesi¹ca. PrzewoŸnik nie potrafi odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego ci, którzy jad¹ ca³¹ trasê p³ac¹ wiêcej ni pozostali. T³umaczy siê tym, e na trasie Myœlenice Jordanów musi p³aciæ urzêdom gmin za przystanki, na których siê zatrzymuje. Kiedyœ przystanki na tej trasie nale a³y do Generalnych Dróg mówi Stanis³aw Dzia³owy, w³aœciciel firmy przewozowej. Teraz zosta³y przekazane urzêdom gmin. Urzêdy wezwa³y nas i polecono nam za nie Lepiej zapobiegaæ ni leczyæ Rozmowa z lek. med. Leszkiem Erbem, kierownikiem Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Jordanowie. czytaj str. 7» gazeta bezp³atna p³aciæ. Z tymi op³atami zwi¹zane s¹ te podwy ki cen przewozów na trasie Jordanów Kraków. Z kolei na trasie od Myœlenic do Krakowa jest wielka konkurencja. Ale to nie wyjaœnia tej absurdalnej ró nicy cenowej, gdy za przejazd tego samego odcinka mo na zap³aciæ albo 9 z³ albo 10 z³, przy czym poszkodowane s¹ osoby, które jad¹ od Jordanowa i wysiadaj¹ dopiero w Krakowie lub odwrotnie. Z badañ opinii publicznej wynika, e najwy ej oceniane s¹ po³¹czenia bezpoœrednie, bez koniecznoœci przesiadek. Zwykle takie po³¹czenia op³acaj¹ siê pasa erom, tak e ze wzglêdów finansowych. Tymczasem w przypadku Euro-Busa mamy do czynienia z sytuacj¹ zupe³nie odwrotn¹. W³aœciciel firmy wychodzi jeszcze z argumentem, e obecnie obs³uguje równie nierentowne kursy z Sidziny. Teraz muszê te wysy³aæ swoje auta do Sidziny mówi Stanis³aw Dzia³owy. dalszy ci¹g na str. 2» Jordanów, ul. Pi³sudskiego 3 POLECAMY: PREZENTY KOMUNIJNE WYROBY ZE Z OTA ZEGARY, ZEGARKI OBR CZKI ŒLUBNE (72 WZORY) US UGI ZEGARMISTRZOWSKIE KOMPLEKSOWE WYKAÑCZANIE WNÊTRZ M.IN.: projektowanie i aran acje, wizualizacje komputerowe, posadzki przemys³owe - betonowe, ywice - do gara y, hal, domów hydro- i chemoizolacje ³azienek, tarasów, piwnic Tel wycena, wykonawstwo Tel aran acje, wizualizacje Maków Podhalañski Market Kredytowy Multika Kredyt gotówkowy konsolidacyjny hipoteczny, DB Kredyt!!! Sucha B. Ul. Mickiewicza 61 (naprzeciwko PKP 100m w stronê Stryszawy) tel: 33/ Sk³ad fabryczny firmy Sucha Beskidzka ul. Makowska 2 tel fax: Jordanów ul. Przemys³owa 2 tel fax: HURT - DETAL, Najni sze ceny importowe PRODUCENT SURMA Sklep: Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 169 (Pasa handlowy) tel Zak³ad: Zembrzyce 254 tel WSZYSTKO DLA CA$INGS MASARZY I KUCHNI WIELICZKA Plac Targowy Bednarka TWÓJ PARTNER W LESIE I OGRODZIE DEALER: P.H.U. JOLKA SZCZEGÓ OWE INFORMACJE: Od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00 do tel , w BS Sucha Beskidzka tel o/stryszawa tel o/budzów Klient mo e w ci¹gu 10 dni odst¹piæ od umowy kredytowej. Rzeczywista roczna stopa procentowa dla kredytu w wysokoœci 8000 z³ wynosi 22,13% KOSIARKI SPALINOWE OD 859 Z KOSY SPALINOWE OD 868 Z MISTRZOWSKIE CIÊCIE! NISKIE CENY DU E RABATY SPRZEDA RATALNA SERWIS TRWA E I NIEZAWODNE SUCHA BESKIDZKA, ul. Mickiewicza 9 tel e mail:

2 2 Marzec 2009 Nr 3 Pytanie do Starosty Suskiego Co w pierwszej kolejnoœci nale a³oby zrobiæ (samorz¹dy / mieszkañcy), by poprawiæ jakoœæ wód w powiecie suskim? Andrzej Paj¹k, Starosta Suski: G³ównym problemem w zakresie gospodarki wodno-œciekowej jest niewystarczaj¹ce wyposa enie gospodarstw domowych w szczelne, bezodp³ywowe zbiorniki na nieczystoœci ciek³e oraz brak odpowiednio d³ugiej sieci kanalizacji sanitarnej. Bior¹c pod uwagê procent mieszkañców korzystaj¹cych z kanalizacji powiat suski znajduje siê na koñcu listy w Ma³opolsce. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach budowa sieci kanalizacyjnej, jak i kontrola gromadzenia nieczystoœci ciek³ych w zbiornikach bezodp³ywowych s¹ zadaniami gminy. W³aœciciele nieruchomoœci musz¹ tak e posiadaæ œwiadomoœæ e niedopuszczalne i podlegaj¹ce przepisom karnym jest zanieczyszczanie rzek i potoków poprzez miêdzy innymi odprowadzanie œcieków z nieszczelnych szamb. SUCHA BESKIDZKA Honorowi Krwiodawcy w Witosie Od czterech lat na wiosnê i w jesieni Zespó³ Szkó³ im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej organizuje w akcjê honorowego oddawania krwi na terenie szko³y. Pierwsza tegoroczna akcja w której udzia³ wziêli uczniowie i nauczyciele Witosa odby³a siê w dniach 9-10 marca. Z amys³em przedsiêwziêcia jest propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreœleniem bezinteresownoœci daru krwi, ponadto d¹ enie do zabezpieczenia iloœci krwi i jej sk³adników dla potrzeb lecznictwa. Pod opiek¹ s³u by medycznej z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Oddzia³ Terenowy w Suchej Beskidzkiej krew odda³o ³¹cznie 98 osób. Dla wielu uczestników by³a to kolejna edycja akcji na terenie szko³y. Uczniowie bior¹cy udzia³ w szkolnym krwiodawstwie oddaj¹ regularnie krew w oddzia³ach krwiodawstwa tak e poza szko³¹. Koordynatorami przedsiêwziêcia s¹: Beata Szafraniec, Agata Jania oraz Joanna Grzela. Kolejna ods³ona akcji odbêdzie siê jesieni¹. Info: UM Sucha Beskidzka Wielki Bal Ksiê niczek w suskim przedszkolu W tym roku bal karnawa³owy w Przedszkolu Samorz¹dowym w Suchej Beskidzkiej mia³ nieco inny charakter ni zwykle. Przedszkole zosta³o zg³oszone do udzia³u w ogólnopolskiej akcji pod has³em Bijemy rekord Disney a na Wielkim Balu Ksiê- niczek, zorganizowanej przez czasopisma dla dzieci: Disney i ja oraz Ksiê niczka. G³ównym celem imprezy by³o zgromadzenie jak najwiêkszej iloœci uczestników przebranych za postacie z bajek. Frekwencja disney owskich postaci na balu by³a imponuj¹ca. Oczywiœcie rej wodzi³y ksiê niczki, które w tañcach i korowodach nie mia³y sobie równych. Przyby³ równie Kubuœ Puchatek wraz z gromadk¹ swoich przyjació³. By³a Pytania, które chcielibyœcie zadaæ Staroœcie Suskiemu mo na przesy³aæ na adres: Cenowy absurd» dokoñczenie ze str. 1 A poniewa prawie nikt stamt¹d nie jedzie, dop³acam jeszcze do interesu. Trasê Sidzina Kraków kiedyœ obs³ugiwa³ PKS Beskidus. Z powodu braku frekwencji pasa erów w autobusach te kursy jednak zlikwidowa³. Odbyliœmy dwa spotkania u wójta Bystrej Sidziny, Aureliusza Kania, z przewoÿnikami obs³uguj¹cymi liniê Sidzina Jordanów i przewoÿnikiem obs³uguj¹cym liniê Jordanów Kraków informuje Jaros³aw Ja wiec, Naczelnik Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Chodzi³o o znalezienie dobrego rozwi¹zania i dla pasa erów, i dla firm przewozowych. PrzewoŸnicy mówili, e jest tak ma³o pasa erów z Sidziny do Krakowa, e wystarczy, jak bêdzie to po³¹czenie z dobrze zorganizowanymi przesiadkami w Jordanowie. Ostatecznie stanê³o na tym, e firma Stanis³awa Dzia³owego, Euro-Bus, rozpoczê³a kursy na trasie Sidzina Kraków. Te okolicznoœci jednak równie nie t³umacz¹ ró nicy w cenach biletów. Pozwolenie na przewóz osób miêdzy Krakowem a Jordanowem wyda³ Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego. Nie jest on jednak w stanie, z punktu widzenia prawa, ingerowaæ w ceny biletów. Ceny przewozu s¹ ustalane przez przewoÿnika podaje Agata Z³onkiewicz z Biura Prasowego Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego. Urz¹d Marsza³kowski nie ma mo liwoœci prawnych regulowania cen przewozu. Wed³ug Ustawy o transporcie drogowym przewoÿnik ma obowi¹zek przed³o yæ cennik przy staraniu siê o zezwolenie, ale Urz¹d nie reguluje cen biletów. Firma Przewóz Osób Stanis³aw Dzia³owy mo e zatem pobieraæ od pasa erów op³aty takie, jakie uzna za stosowne. aden urz¹d nie mo e wp³yn¹æ na ich zmianê. Anna Maria Pi¹tkowska Natalia Leœniak Mistrzyni¹ Polski Uczennica Zespo³u szkó³ Witosa w Suchej Beskidzkiej, zawodniczka klubu ucznik ywiec, wychowanka TS Zamek Suski, Natalia Leœniak, zwyciê y³a w Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w ucznictwie, które odby³y siê w Kielnarowej lutego. W finale stoczy³a pojedynek z wielokrotna medalistk¹ Mistrzostw Polski uczestniczk¹ Olimpiady w Pekinie Justyn¹ Mospinek. Natalia wygra³a w bardzo pasjonuj¹cym pojedynku, który zakoñczy³ siê dwoma bara ami. Mimo swojego m³odego weku zdo³a³a zwyciê yæ z zawodniczkami wysokiej rangi. Natalia zosta³a Mistrzyni¹ Polski Seniorów na rok Daniel Leœniak Myszka Mickey, Kaspian i Alladyn. Trudno tu wymieniæ wszystkie postacie, by³o ich tak wiele. Najwa niejsze, e zabawa by³a wspania³a i jak ka dy bal, pozostawi³a uczestnikom niezapomniane wspomnienia. Po balu przygotowano kronikê dokumentuj¹c¹ zdarzenie, która ju zosta³a wys³ana na konkurs. Teraz ca³e przedszkole z niecierpliwoœci¹ czeka na og³oszenie wyników.

3 Nr 3 Marzec Turniej Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym SUCHA BESKIDZKA Nowy nabytek Suskiej Policji Do Suskiej Policji trafi³y trzy nowe radiowozy - oznakowane Kia Cee'd 2.0 CRDI w wersji kombi. W Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II w Suchej Beskidzkiej 10 marca odby³y siê miejskie eliminacje Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym. I de¹ turnieju jest popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania siê po drogach, podstawowych umiejêtnoœci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kszta³towanie partnerskich zachowañ wobec innych uczestników ruchu. Eliminacje miejskie sk³ada³y siê z trzech czêœci. Pierwszy etap stanowi³ test z zakresu ruchu drogowego rowerzystów, ruchu pieszych, znajomoœci znaków drogowych. W drugiej czêœci uczniowie zaprezentowali swoje umiejêtnoœci na rowerowym torze przeszkód. Ostatni etap natomiast stanowi³a prezentacja umiejêtnoœci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Turniej wy³oni³ najlepsze dru yny, które bêd¹ reprezentowa³y miasto w turnieju powiatowym. Zmagania uczestników ocenia³a komisja w sk³adzie: sier. szt. Jerzy Joneczek i sier. szt. Zbigniew Kania z Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, Izabela oœ - wizytator Kuratorium Oœwiaty oraz Maria Mazur, Kierownik Referatu Promocji i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miejskiego. Wœród suskich szkó³ podstawowych najlepsi okazali siê reprezentanci filii Szko³y Podstawowej Nr 2, drugie miejsce zajê³a dru yna ze Szko³y Podstawowej Nr 2, zaœ trzecie uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 1. Dru yna filii Szko³y Podstawowej Nr 2 i dru yna z Gimnazjum bêd¹ reprezentowaæ nasze miasto na turnieju powiatowym, który w tym roku odbêdzie siê w Zespole Szkó³ w êtowni. Info: UM Sucha Beskidzka J ak podaje Pawe³ Siwiec, Oficer prasowy KPP Sucha Beskidzka, maj¹ same zalety. S¹ dynamiczne, komfortowe, bezpieczne, praktyczne i - co bardzo istotne - ekonomiczne. Praktycznie nie da siê ich porównaæ z Polonezami, których w suskiej policji jest jeszcze kilka, ale ich czas jest ju policzony. Nowe radiowozy to nie tylko poprawa warunków pracy policjantów, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeñstwa mieszkañców powiatu suskiego. Policjanci bêd¹ mogli szybciej dotrzeæ na miejsce zdarzenia. Poza tym poœcigi, które niejednokrotnie s¹ prowadzone w celu zatrzymania przestêpcy, bêd¹ krótsze, a tym samym bezpieczniejsze. Nowoczesny sprzêt na pewno wp³ynie na zwiêkszenie poczucia bezpieczeñstwa wœród mieszkañców. Radiowozy zosta³y zakupione z policyjnego bud etu ustawa o modernizacji Policji. Oznakowane Kia zosta³y ju rozdzielone. Trafi¹ do Komisariatów Policji w Makowie Podhalañskim i Jordanowie oraz do Ruchu Drogowego Suskiej Policji, który obs³uguje ca³y powiat. Niebawem pojawi¹ siê kolejne nowe policyjne samochody - dwa oznakowane Fiaty Ducato.

4 4 Marzec 2009 Nr 3 Korzyœci z energii s³onecznej Zakoñczono prace zwi¹zane z monta em kolektorów s³onecznych i modernizacj¹ ciep³ej wody u ytkowej w budynkach Domu Pomocy Spo³ecznej w Makowie Podhalañskim, Domu Pomocy Spo³ecznej w êtowni, Zespo³u Szkó³ im. W. Witosa i Krytej P³ywalni w Suchej Beskidzkiej. ¹cznie w siedmiu ju obiektach woda u ytkowa ogrzewana bêdzie energi¹ s³oneczn¹. Dziêki zastosowaniu systemu przekazu ciep³a pomiêdzy budynkami Zespo³u Szkó³ i Krytej P³ywalni ciep³o nie wykorzystane w Zespole Szkó³, w szczególnoœci w okresie wakacji, przekazane bêdzie automatycznie do podgrzania wody w Krytej P³ywalni. Ca³oœæ prac wyceniono na z³. Dziêki postêpowaniu przetargowemu i rejestracji umowy dotacji w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej ( z³) skutkuj¹cej mo liwoœci¹ rozliczenia dotacji z Ekofunduszu przy zerowej stawce podatku VAT, uda³o siê jednak wykonaæ prace za z³. Pozyskano te dotacje o ³¹cznej sumie z³ na realizacjê przedsiêwziêcia, co stanowi³o 90% kosztów inwestycji. Œrodki pochodzi³y z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( z³), Fundacji Ekofundusz w SPRZEDAM Sprzedam dzia³kê budowlan¹, Rudnik, ul. S³oneczna 508, okolice Su³kowic, gm. Myœlenice. Tel Sprzedam segment nowo budowanego domu bliÿniaka pow.u ytkowa 175 m2 - Sygneczów gm. Wieliczka-8 km od Krakowa. Cena 1m2 4950,0 z³ netto. Tel Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 47m2, urz¹dzone, w Makowie Podhalañskim. Tel Sprzedam dzia³kê 10 arów, 7 km od Myœlenic. Warszawie ( z³) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ( z³). Kolektory s³oneczne Hewalex KS 2000TLP zamontowane na obiektach posiadaj¹ badania parametrów wykonane przez akredytowane laboratoria min. SPF Rapellswil w Szwajcarii. Do ich wykonania u yto jeden z najlepszych absorberów na rynku europejskim firmy Tinox. Maj¹ dziesiêcioletni¹ gwa-rancjê. Prace projektowe wykona³a firma Solarsystem z Myœlenic, która m. in. dziêki temu projektowi zdoby³a tytu³ Mikroprzedsiêbiorcy Roku 2008 w konkursie organizowanym przez Fundacjê Kronenberga w Warszawie. Pracami wykonawczymi natomiast zajmowa³ siê firma Otech Gorlice. ¹cznie zainstalowano 206 kolektorów s³onecznych o mocy 310 kw i powierzchni 375 m2, które spowoduj¹ Bezp³atne og³oszenia NIERUCHOMOŒCI Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych. Og³oszenia ukazuj¹ siê na terenie czterech powiatów: myœlenickiego, wielickiego, bocheñskiego i suskiego. Wystarczy zadzwoniæ pod numer: skorzystaæ z formularza (zak³adka og³oszenia) na stronie Tel , Tel.kom Mieszkanie w³asnoœciowe w Dobczycach, os. Jagielloñskie, pow. 65 m2, i piêtro, blisko centrum - sprzeda w³aœciciel. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, uzbrojon¹, media, 4ary. Powiat myœlenicki, Stró a 1 centrum. Tel , Tel.kom Dzia³ka budowlana 20a w Drogini nad zalewem Dobczyckim. Zagospodarowana, czêœciowo ogrodzona, woda, dojazd asfaltow¹ drog¹. Tel Sprzedam du y dom dwurodzinny w Zembrzycach, 140 m2 - jedno mieszkanie, parter, SUCHA BESKIDZKA I OKOLICE ograniczenie emisji zanieczyszczeñ o 87 ton/rok. Ponadto w obiektach zamontowano zbiorniki wody u ytkowej 3x800 l, 6x1000 l, 2x1500 l, wymienniki basenowe JAD-4 szt., automatykê steruj¹c¹, konstrukcje wsporne, naczynia przeponowe, instalacjê rurow¹. Wed³ug szacunków monta kolektorów s³onecznych przys³u y siê do oszczêdnoœci zu ycia gazu w iloœci m3/rok i energii elektrycznej w iloœci kwh/rok na ³¹czn¹ sumê z³/rok. Po uwzglêdnieniu otrzymanych dotacji koszt wykonania instalacji zwróci siê po 15 miesi¹cach. Trwa³oœæ instalacji to oko³o lat. Przy braku uwzglêdnienia wzrostu cen energii i trwa³oœci 20 lat, przewiduje siê oszczêdnoœci zwi¹zane z wykonaniem instalacji solarnych w wysokoœci z³. Poza tym monta kolektorów to nie tylko korzyœci ekonomiczne, ale tak e sposób ochrony œrodowiska. Procedur¹ przetargow¹ i nadzorem nad robotami budowlanymi zajmowa³ siê Wydzia³ Inwestycji (Stanis³aw Bednarz). Za pozyskanie i rozliczenie œrodków finansowych praz przygotowanie dokumentacji odpowiedzialny by³ Wydzia³ Œrodowiska (Pawe³ Dyrcz). Bli sze informacje na temat projektu znajdziecie Pañstwo na stronie piêtro 140 m2, plus gara e, strych. Dach nowy miedziany. Do zamieszkania od zaraz. Sprzedam od zaraz, okazyjnie. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, 13 arów, na obrze ach Bochni, dobra lokalizacja, media. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, 34 ary, przy wjeÿdzie do Chronowa, gmina Nowy Wiœnicz. Dzia³ka po³o ona na równinie. Wjazd z drogi asfaltowej. Cena ,00 z³otych. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, po³o on¹ w Su³owie ko³o Wieliczki, 12 arów, cena: ,00 z³ za ar. Tel Odst¹piê zagospodarowan¹ dzia³kê rekreacyjn¹ - 3 ary, z murowan¹ altan¹ (pr¹d, woda), w Wieliczce, w Ogrodzie "Zdrowie" przy ul. Czarnochowskiej. Tel Wieliczka, mieszkanie samodzielne, wysoki parter, 130m2 + 6 arów ogrodu, w dwurodzinnej kamienicy - sprzedam lub zamieniê na mniejsze w rozliczeniu. Tel Sprzedam du e, komfortowe mieszkanie 80 m.kw. w Suchej Beskidzkiej. Cena do uzgodnienia. Tel lutego. Zgon. W miejscowoœci Zawoja Przys³op ujawniono le ¹ce przy polnej drodze w œniegu zw³oki 74- letniego mieszkañca Grzechyni. Przyby³y na miejsce lekarz stwierdzi³ zgon z wych³odzenia. Wykluczono dzia³anie osób trzecich. 24 lutego. Kradzie energii elektrycznej. Spó³ka Enion z Bielska Bia³ej zawiadomi³a, e na terenie Krzeszowa od stycznia 2008 do stycznia 2009 roku, 50-letnia mieszkanka Œl¹ska dokona³a kradzie y pr¹du o wartoœci ponad z³otych poprzez hamowanie tarczy wirnika w liczniku na szkodê spó³ki Enion. Nieszczêœliwy wypadek w Juszczynie. Dyspozytor pogotowia powiadomi³, e 34-letni mieszkaniec wioski podczas odœnie ania wózkiem wid³owym terenu jednego z zak³adów stolarskich z powodu niezastosowania œrodków ostro noœci, zosta³ przygnieciony przez wózek doznaj¹c urazu g³owy i klatki piersiowej. Pozosta³ na leczeniu szpitalnym 25 lutego. Kradzie. W Urzêdzie Gminy w Jordanowie nieznany sprawca ukrad³ telefon Nokia o wartoœci 500 z³otych na szkodê mieszkanki Jordanowa. 26 lutego. Wypadek losowy. W Zawoi w godzinach nocnych 25-letni mieszkaniec Krakowa bez wiedzy oraz zgody obs³ugi wyci¹gu narciarskiego Mosorny Groñ, zabra³ skuter œnie ny, a nastêpnie w trakcie jazdy tym skuterem po stoku uderzy³ w s³up oœwietleniowy, powoduj¹c u siebie bardzo ciê kie obra enia w postaci z³amania podstawy czaszki, obrzêku mózgu oraz licznych krwiaków. Zosta³ przewieziony do Szpitala w Krakowie. 3 marca. Po ar. W Suchej Beskidzkiej (ul. B³¹dzonka) z nieustalonych przyczyn dosz³o do po aru drewnianej szopy. Pomimo akcji gaœniczej uleg³a spaleniu. Straty oszacowano na 2000 z³otych 6 marca. Kradzie drzewa. W naprawie nieznany sprawca dokona³ kradzie y z terenu jednej z posesji 3 m3 drzewna œwierkowego o wartoœci 450 z³otych na szkodê mieszkanki Warszawy. 8 marca. Po ar w Wieprzcu. W Wieprzcu w godzinach porannych z nieustalonych przyczyn zapali³a siê stodo³a, w której znajdowa³y siê urz¹dzenia stolarskie oraz zbo e. Starty oszacowano na 25 tys. z³. 9 marca. Kradzie paliwa. W Bia³ce w okresie od 6 do 9 marca nieznany sprawca zerwa³ k³ódki z baków dwóch samochodów ciê arowych i skrad³ 190 litrów oleju napêdowego. Piêkna parcela budowlano - rekreacyjna w Drogini nad Zalewem Dobczyckim, 20arów, ogrodzona, zadrzewiona, wodoci¹g, mini-domek, kaplica, tarasy, kominek, dojazd g³ówn¹ drog¹ asfaltow¹. Tel Sprzedam mieszkanie w Bochni 4 pokojowe 69m2 na os. Niepodleg³oœci. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 77 m.kw. na os. Tysi¹clecia w Myœlenicach. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 8 arów w Bochni. Okolice osiedla Karolina. Tel Sprzedam dwa lokale gotowe do zamieszkania - od zaraz. Krzeszowice, ul. Wyki. Tel Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie w Myœlenicach w nowym budownictwie lub zamieniê na 2 pokojowe. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 13 arów z drog¹ dojazdow¹ utwardzon¹ w okolicach Wieliczki. Tel Sprzedam dwie dzia³ki rolno-budowlane w S³awkowicach. Tel Notatki z radiowozu Straty oszacowano na 1400 z³ na szkodê mieszkanki Makowa Podhalañskiego. 9 marca. Kradzie energii elektrycznej. W Zawoi w³aœciciel jednego z domów letniskowych poprzez nielegalne pod³¹czenie przewodu elektrycznego dokona³ kradzie y energii wartoœci 1950 z³ na szkodê Enion Bielsko-Bia³a. G³os Beskidzki ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. WYNAJMÊ Wynajmê halê magazynow¹ o powierzchni 200 m.kw. Tel Wynajmê hale produkcyjn¹ o pow.1000m2 Czêœæ socjalna, prysznice, kuchnia, szatnia, pomieszczenia biurowe,swobodne manewrowanie tirami, wjazd z drogi powiatowej szeroki.d¹brówka k/brzeska Tel Mam do wynajêcia lokal 50 metrów w Ma³yszycach, pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Lokal ma odbiór sanepidu, znajduje siê przy drodze gminnej, w pobli u szko³a i przychodnia, z których korzystaj¹ mieszkañcy s¹siednich dwóch miejscowoœci. Tel Do wynajêcia mieszkanie w Bochni o powierzchni 46 m2 na parterze budynku pierwszego piêtra (2 pokoje + kuchnia + ³azienka) z mo liwoœci¹ korzystania z tarasu w ogrodzie. Dzwoniæ po godz. 18. Tel KUPIÊ beskidzki Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Beskidzki Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c., ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Beskidzki, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Kupiê dzia³kê budowlan¹ do 10 arów. Tel

5 Nr 3 Marzec POWIAT STRYSZAWA Spotkania z tradycj¹ Tegoroczne ferie zimowe w Stryszawie up³ynê³y pod has³em Spotkania z tradycj¹. Gminny Oœrodek Kultury zorganizowa³ warsztaty dla dzieci z terenu gminy i nie tylko. W zajêciach wziê³y udzia³ dzieci i m³odzie ze Stryszawy Dolnej, Stryszawy Górnej, Lachowic, Kukowa, a nawet z Suchej Beskidzkiej. W sumie w zajêciach uczestniczy³o 69 osób. Podczas warsztatów, które cieszy³y siê du ym zainteresowaniem, dzieci malowa³y zabawki ludowe, tworzy³y kompozycje kwiatowe z bibu³ki, robi³y koszyczki ze sznurka, bransoletki z nici oraz malowa³y krajobrazy zimowe. Oprócz warsztatów Spotkañ z tradycj¹, podczas ferii GOK zorganizowa³ dla uczestników wiele innych atrakcji np. konkurs na rzeÿbê w œniegu zakoñczony ogniskiem z pieczeniem kie³basek, kulig, wyjazd do kina. T³usty czwartek natomiast wszyscy uczcili tradycyjnym p¹czkiem. Ka dego dnia w zajêciach bra³o udzia³ oko³o 35 dzieci. OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW BUDZÓW 281 Badania techniczne wszystkich pojazdów Czynne: pon.-pt , sob tel Stacja paliw tel , tel./fax: Co o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym wiedz¹ przedszkolaki? Info: UG Stryszawa Temat bezpieczeñstwa w ruchu drogowym to jedno z zagadnieñ przedszkolnego programu nauczania. W zwi¹zku z tym co jakiœ czas prowadzone s¹ krótkie pogadanki na ten temat. Do przedszkoli zapraszani s¹ te goœcie, na przyk³ad policjanci, którzy opowiadaj¹ dzieciom o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym i ucz¹ je, jak poruszaæ siê po drogach. W Przedszkolu Miejskim w Jordanowie i w Przedszkolu Niepublicznym Sióstr Serafitek p.w. œw. Anny w Makowie Podhalañskim 9 marca odby³a siê akcja Bezpieczny Przedszkolak. Jej celem by³ te apel do kierowców o zwrócenie baczniejszej uwagi na id¹ce lub wracaj¹ce ze szkó³ i przedszkoli dzieci. Czêsto mog¹ one byæ niewidoczne na drodze. Dzieci rozmawia³y o zasadach bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Wszystkie, w nagrodê za wyczerpuj¹ce odpowiedzi, otrzyma³y odblaskowe naklejki. Oto niektóre z wypowiedzi dzieci: Kto to jest policjant? Pan policjant pracuje w komisariacie. Ma czapkê z or³em i gwiazdki, ma te kajdanki i broñ. Pomaga ludziom. Sprawdza, czy wszyscy kierowcy dobrze je d ¹, czy auta nie jad¹ za prêdko i czy zatrzymuj¹ siê na czerwonym œwietle. Jeœli ktoœ jedzie za szybko, to policjant daje mu mandat. Policjant mówi, gdzie trzeba iœæ, jak siê zgubimy. Jak siê zepsuj¹ œwiat³a, to policjant kieruje te ruchem. Policjant ma radiostacjê, eby siê kontaktowaæ z innymi policjantami. Policjant ³apie bandytów i z³odziei. Z³odzieje bior¹ wszystko, co z³ote: monety, brylanty. Policjant ³apie auta, jak przekrocz¹ prêdkoœæ. Sprawdza im prawo jazdy i mo e je nawet odebraæ. Policjant musi mieæ kajdanki, eby móg³ lepiej prowadziæ z³odziei do wiêzienia, eby mu nie uciekli. Policjant ma lizak, ale nie do jedzenia, tylko do zatrzymywania samochodów. Policjant sprawdza ruch, ³apie z³odziei i daje do wiêzienia, jak ktoœ jest z³y, albo jak zabra³ z banku pieni¹dze. Jak wszêdzie s¹ zgaszone œwiat³a, to policjant wychodzi na œrodek i kieruje ruchem. Policjant przeprowadza nas przez ulicê. Policjanci maj¹ te psy. Pieski szczekaj¹ za z³odziejami i wêsz¹ za nimi. Tropi¹ bandytów. Psy policyjne s¹ bardzo wyszkolone. Wêsz¹, gdzie jest przestêpca. Jak siê gdzieœ przestêpca ukryje, to pomagaj¹ go odnaleÿæ. Odnajduj¹ œlady przestêpcy, ale czasem te i miêsko do jedzenia. Jak przechodzimy przez ulicê? Musimy najpierw popatrzeæ, czy nie jedzie samochód albo TIR. Gdyby jecha³, to trzeba siê zatrzymaæ. Jakby jecha³o auto, to mo e nas rozjechaæ na plamê. Wtedy ju nie bêdzie Maków Podhalañski - Przedszkole Niepubliczne Sióstr Serafitek p.w. œw. Anny mo na do szpitala dzwoniæ bo bêdzie tylko plama Jak siê œwieci zielone œwiat³o, to dzieci te musz¹ siê zatrzymaæ i rozgl¹dn¹æ, bo zawsze mo e siê zdarzyæ jakiœ szalony kierowca, który siê nie zatrzyma i bêdzie wypadek. Zawsze przechodzimy z mam¹ albo z tat¹, albo ze starszym bratem lub siostr¹. Dzieci nie mog¹ same przechodziæ przez ulicê. Zawsze musz¹ trzymaæ za rêkê osobê doros³¹. Co powinny zrobiæ dzieci, jak wsi¹d¹ do samochodu? Najwa niejszy jest pas. Zawsze trzeba zapi¹æ pasy. Zapinamy je po to, eby nam siê nie zdarzy³a krzywda, gdy na przyk³ad bêdzie wypadek. Jak siê nie ma pasów, to mo na wypaœæ z auta i wtedy trzeba jechaæ do szpitala. Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 41 Maków Podhalañski ul. 3-go Maja 11 Jordanów Rynek 27 Widaæ zatem, e przedszkolaki o ruchu drogowym wiedz¹ naprawdê sporo. Niejeden doros³y móg³by siê nawet od nich wiele nauczyæ. Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym to jeden z elementów sk³adaj¹cych siê na zajêcia, które w tym roku poruszane s¹ w przedszkolach. Ca³y rok 2008/2009 poœwiêcony jest zagadnieniom bezpieczeñstwa. Zajêcia odbywaj¹ siê g³ównie pod has³em Bezpieczny Przedszkolak mówi Danuta Pindel, dyrektor Przedszkola Miejskiego w Jordanowie. Poruszane zagadnienia to miêdzy innymi: Jestem bezpieczny na ulicy, Potrafiê bezpiecznie jeÿdziæ na rowerze, Bezpieczna jazda na deskorolce i wrotkach. Bardzo du o czasu poœwiêcamy te na naukê dbania o w³asne bezpieczeñstwo w kontaktach z obcymi. Mówimy o zakazie oddalania siê samemu z podwórka lub z budynku przedszkola, czy te o zakazie rozmów z obcymi. W listopadzie mówiliœmy o elektrycznoœci i zagro eniach z ni¹ zwi¹zanych. W grudniu poruszaliœmy temat niebezpiecznych sytuacji i miejsc w domu (np. kuchenki gazowe). W styczniu wa nym zagadnieniem by³y kontakty dzieci ze zwierzêtami. Przez ca³y czas dbamy te o bezpieczeñstwo dzieci w czasie zabaw, uczymy je, e jeœli zabawka jest uszkodzona, to nie nale y siê ni¹ bawiæ. Teraz bêdziemy pracowaæ nad wyrobieniem u dzieci nawyków zachowania siê w sytuacjach zagubienia by w razie potrzeby potrafi³y podaæ swoje imiê, nazwisko i adres zamieszkania. Wa ne bêdzie te nauczenie ich, co robiæ w momencie zagro enia kogo zawiadomiæ, jak siê zachowaæ, gdy na przyk³ad ktoœ zas³abnie. Dzieci powinny znaæ numer telefonu alarmowego. W czerwcu natomiast najwa niejsze bêd¹ bezpieczne wakacje. Jordanów - Przedszkole Miejskie DEMONTA UTYLIZACJA AZBEST, ACEKOL ETERNIT, PAPA TEL Do przedszkoli czêsto zapraszani s¹ te goœcie: policjanci, stra acy, pielêgniarki, lekarze. Opowiadaj¹ maluchom, jak nale y zachowywaæ siê na drodze, w domu, w przedszkolu, czy na placu zabaw, by unikn¹æ niebezpieczeñstwa. Edukacja i rozwój intelektualny s¹ bardzo wa ne, jednak najwa niejsze jest bezpieczeñstwo dzieci. Anna Maria Pi¹tkowska

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (21) Wrzesieñ 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski www.limanowski.glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo