Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów Myœlenice to 5 z³, zaœ Myœlenice Kraków 4 z³. Po zsumowaniu tych dwóch odcinków wychodzi zatem 9 z³ za przejazd na ca³ej trasie z Jordanowa do Krakowa. Ta sytuacja jest absurdalna. Czy jest tu jakaœ logika? Euro-Bus ma wyznaczone dwie trasy: Kraków Myœlenice Tokarnia êtownia albo Kraków Myœlenice Lubieñ Skomielna Bia³a. Podkreœlmy, e ka dy kurs odbywa siê wiêc z przystankiem w Myœlenicach. Równie dobrze, ka dy kto jedzie z Krakowa do Jordanowa, móg³by kupowaæ najpierw bilet z Krakowa do Myœlenic (4 z³), a w Myœlenicach dopiero bilet do Jordanowa (5 z³) zap³aci mniej ni osoba, która kupi³a w Krakowie bilet na ca³¹ trasê. Tak samo mo na by³oby robiæ, wsiadaj¹c w Jordanowie. W ten sposób oszczêdza³oby siê z³otówkê, jad¹c w jedn¹ stronê i kolejn¹ z³otówkê, wracaj¹c. Razem 2 z³ w obie strony. Jeœli ktoœ jeÿdzi z Jordanowa do Krakowa raz w miesi¹cu, to tej sumy mo e nawet nie zauwa yæ. Dla tych jednak, którzy je d ¹ t¹ lini¹ na przyk³ad beskidzki Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 4 Cenowy absurd Trasê Jordanów Kraków obs³uguje tylko jeden przewoÿnik firma Przewóz Osób Stanis³aw Dzia³owy z Jordanowa (Euro-Bus). piêæ razy w tygodniu, by dostaæ siê do pracy, czy na studia, ró nica cen wynosi 10 z³ tygodniowo, czyli tym samym 40 z³ w skali miesi¹ca. PrzewoŸnik nie potrafi odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego ci, którzy jad¹ ca³¹ trasê p³ac¹ wiêcej ni pozostali. T³umaczy siê tym, e na trasie Myœlenice Jordanów musi p³aciæ urzêdom gmin za przystanki, na których siê zatrzymuje. Kiedyœ przystanki na tej trasie nale a³y do Generalnych Dróg mówi Stanis³aw Dzia³owy, w³aœciciel firmy przewozowej. Teraz zosta³y przekazane urzêdom gmin. Urzêdy wezwa³y nas i polecono nam za nie Lepiej zapobiegaæ ni leczyæ Rozmowa z lek. med. Leszkiem Erbem, kierownikiem Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Jordanowie. czytaj str. 7» gazeta bezp³atna p³aciæ. Z tymi op³atami zwi¹zane s¹ te podwy ki cen przewozów na trasie Jordanów Kraków. Z kolei na trasie od Myœlenic do Krakowa jest wielka konkurencja. Ale to nie wyjaœnia tej absurdalnej ró nicy cenowej, gdy za przejazd tego samego odcinka mo na zap³aciæ albo 9 z³ albo 10 z³, przy czym poszkodowane s¹ osoby, które jad¹ od Jordanowa i wysiadaj¹ dopiero w Krakowie lub odwrotnie. Z badañ opinii publicznej wynika, e najwy ej oceniane s¹ po³¹czenia bezpoœrednie, bez koniecznoœci przesiadek. Zwykle takie po³¹czenia op³acaj¹ siê pasa erom, tak e ze wzglêdów finansowych. Tymczasem w przypadku Euro-Busa mamy do czynienia z sytuacj¹ zupe³nie odwrotn¹. W³aœciciel firmy wychodzi jeszcze z argumentem, e obecnie obs³uguje równie nierentowne kursy z Sidziny. Teraz muszê te wysy³aæ swoje auta do Sidziny mówi Stanis³aw Dzia³owy. dalszy ci¹g na str. 2» Jordanów, ul. Pi³sudskiego 3 POLECAMY: PREZENTY KOMUNIJNE WYROBY ZE Z OTA ZEGARY, ZEGARKI OBR CZKI ŒLUBNE (72 WZORY) US UGI ZEGARMISTRZOWSKIE KOMPLEKSOWE WYKAÑCZANIE WNÊTRZ M.IN.: projektowanie i aran acje, wizualizacje komputerowe, posadzki przemys³owe - betonowe, ywice - do gara y, hal, domów hydro- i chemoizolacje ³azienek, tarasów, piwnic Tel wycena, wykonawstwo Tel aran acje, wizualizacje Maków Podhalañski Market Kredytowy Multika Kredyt gotówkowy konsolidacyjny hipoteczny, DB Kredyt!!! Sucha B. Ul. Mickiewicza 61 (naprzeciwko PKP 100m w stronê Stryszawy) tel: 33/ Sk³ad fabryczny firmy Sucha Beskidzka ul. Makowska 2 tel fax: Jordanów ul. Przemys³owa 2 tel fax: HURT - DETAL, Najni sze ceny importowe PRODUCENT SURMA Sklep: Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 169 (Pasa handlowy) tel Zak³ad: Zembrzyce 254 tel WSZYSTKO DLA CA$INGS MASARZY I KUCHNI WIELICZKA Plac Targowy Bednarka TWÓJ PARTNER W LESIE I OGRODZIE DEALER: P.H.U. JOLKA SZCZEGÓ OWE INFORMACJE: Od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00 do tel , w BS Sucha Beskidzka tel o/stryszawa tel o/budzów Klient mo e w ci¹gu 10 dni odst¹piæ od umowy kredytowej. Rzeczywista roczna stopa procentowa dla kredytu w wysokoœci 8000 z³ wynosi 22,13% KOSIARKI SPALINOWE OD 859 Z KOSY SPALINOWE OD 868 Z MISTRZOWSKIE CIÊCIE! NISKIE CENY DU E RABATY SPRZEDA RATALNA SERWIS TRWA E I NIEZAWODNE SUCHA BESKIDZKA, ul. Mickiewicza 9 tel e mail:

2 2 Marzec 2009 Nr 3 Pytanie do Starosty Suskiego Co w pierwszej kolejnoœci nale a³oby zrobiæ (samorz¹dy / mieszkañcy), by poprawiæ jakoœæ wód w powiecie suskim? Andrzej Paj¹k, Starosta Suski: G³ównym problemem w zakresie gospodarki wodno-œciekowej jest niewystarczaj¹ce wyposa enie gospodarstw domowych w szczelne, bezodp³ywowe zbiorniki na nieczystoœci ciek³e oraz brak odpowiednio d³ugiej sieci kanalizacji sanitarnej. Bior¹c pod uwagê procent mieszkañców korzystaj¹cych z kanalizacji powiat suski znajduje siê na koñcu listy w Ma³opolsce. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach budowa sieci kanalizacyjnej, jak i kontrola gromadzenia nieczystoœci ciek³ych w zbiornikach bezodp³ywowych s¹ zadaniami gminy. W³aœciciele nieruchomoœci musz¹ tak e posiadaæ œwiadomoœæ e niedopuszczalne i podlegaj¹ce przepisom karnym jest zanieczyszczanie rzek i potoków poprzez miêdzy innymi odprowadzanie œcieków z nieszczelnych szamb. SUCHA BESKIDZKA Honorowi Krwiodawcy w Witosie Od czterech lat na wiosnê i w jesieni Zespó³ Szkó³ im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej organizuje w akcjê honorowego oddawania krwi na terenie szko³y. Pierwsza tegoroczna akcja w której udzia³ wziêli uczniowie i nauczyciele Witosa odby³a siê w dniach 9-10 marca. Z amys³em przedsiêwziêcia jest propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreœleniem bezinteresownoœci daru krwi, ponadto d¹ enie do zabezpieczenia iloœci krwi i jej sk³adników dla potrzeb lecznictwa. Pod opiek¹ s³u by medycznej z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Oddzia³ Terenowy w Suchej Beskidzkiej krew odda³o ³¹cznie 98 osób. Dla wielu uczestników by³a to kolejna edycja akcji na terenie szko³y. Uczniowie bior¹cy udzia³ w szkolnym krwiodawstwie oddaj¹ regularnie krew w oddzia³ach krwiodawstwa tak e poza szko³¹. Koordynatorami przedsiêwziêcia s¹: Beata Szafraniec, Agata Jania oraz Joanna Grzela. Kolejna ods³ona akcji odbêdzie siê jesieni¹. Info: UM Sucha Beskidzka Wielki Bal Ksiê niczek w suskim przedszkolu W tym roku bal karnawa³owy w Przedszkolu Samorz¹dowym w Suchej Beskidzkiej mia³ nieco inny charakter ni zwykle. Przedszkole zosta³o zg³oszone do udzia³u w ogólnopolskiej akcji pod has³em Bijemy rekord Disney a na Wielkim Balu Ksiê- niczek, zorganizowanej przez czasopisma dla dzieci: Disney i ja oraz Ksiê niczka. G³ównym celem imprezy by³o zgromadzenie jak najwiêkszej iloœci uczestników przebranych za postacie z bajek. Frekwencja disney owskich postaci na balu by³a imponuj¹ca. Oczywiœcie rej wodzi³y ksiê niczki, które w tañcach i korowodach nie mia³y sobie równych. Przyby³ równie Kubuœ Puchatek wraz z gromadk¹ swoich przyjació³. By³a Pytania, które chcielibyœcie zadaæ Staroœcie Suskiemu mo na przesy³aæ na adres: Cenowy absurd» dokoñczenie ze str. 1 A poniewa prawie nikt stamt¹d nie jedzie, dop³acam jeszcze do interesu. Trasê Sidzina Kraków kiedyœ obs³ugiwa³ PKS Beskidus. Z powodu braku frekwencji pasa erów w autobusach te kursy jednak zlikwidowa³. Odbyliœmy dwa spotkania u wójta Bystrej Sidziny, Aureliusza Kania, z przewoÿnikami obs³uguj¹cymi liniê Sidzina Jordanów i przewoÿnikiem obs³uguj¹cym liniê Jordanów Kraków informuje Jaros³aw Ja wiec, Naczelnik Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Chodzi³o o znalezienie dobrego rozwi¹zania i dla pasa erów, i dla firm przewozowych. PrzewoŸnicy mówili, e jest tak ma³o pasa erów z Sidziny do Krakowa, e wystarczy, jak bêdzie to po³¹czenie z dobrze zorganizowanymi przesiadkami w Jordanowie. Ostatecznie stanê³o na tym, e firma Stanis³awa Dzia³owego, Euro-Bus, rozpoczê³a kursy na trasie Sidzina Kraków. Te okolicznoœci jednak równie nie t³umacz¹ ró nicy w cenach biletów. Pozwolenie na przewóz osób miêdzy Krakowem a Jordanowem wyda³ Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego. Nie jest on jednak w stanie, z punktu widzenia prawa, ingerowaæ w ceny biletów. Ceny przewozu s¹ ustalane przez przewoÿnika podaje Agata Z³onkiewicz z Biura Prasowego Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego. Urz¹d Marsza³kowski nie ma mo liwoœci prawnych regulowania cen przewozu. Wed³ug Ustawy o transporcie drogowym przewoÿnik ma obowi¹zek przed³o yæ cennik przy staraniu siê o zezwolenie, ale Urz¹d nie reguluje cen biletów. Firma Przewóz Osób Stanis³aw Dzia³owy mo e zatem pobieraæ od pasa erów op³aty takie, jakie uzna za stosowne. aden urz¹d nie mo e wp³yn¹æ na ich zmianê. Anna Maria Pi¹tkowska Natalia Leœniak Mistrzyni¹ Polski Uczennica Zespo³u szkó³ Witosa w Suchej Beskidzkiej, zawodniczka klubu ucznik ywiec, wychowanka TS Zamek Suski, Natalia Leœniak, zwyciê y³a w Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w ucznictwie, które odby³y siê w Kielnarowej lutego. W finale stoczy³a pojedynek z wielokrotna medalistk¹ Mistrzostw Polski uczestniczk¹ Olimpiady w Pekinie Justyn¹ Mospinek. Natalia wygra³a w bardzo pasjonuj¹cym pojedynku, który zakoñczy³ siê dwoma bara ami. Mimo swojego m³odego weku zdo³a³a zwyciê yæ z zawodniczkami wysokiej rangi. Natalia zosta³a Mistrzyni¹ Polski Seniorów na rok Daniel Leœniak Myszka Mickey, Kaspian i Alladyn. Trudno tu wymieniæ wszystkie postacie, by³o ich tak wiele. Najwa niejsze, e zabawa by³a wspania³a i jak ka dy bal, pozostawi³a uczestnikom niezapomniane wspomnienia. Po balu przygotowano kronikê dokumentuj¹c¹ zdarzenie, która ju zosta³a wys³ana na konkurs. Teraz ca³e przedszkole z niecierpliwoœci¹ czeka na og³oszenie wyników.

3 Nr 3 Marzec Turniej Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym SUCHA BESKIDZKA Nowy nabytek Suskiej Policji Do Suskiej Policji trafi³y trzy nowe radiowozy - oznakowane Kia Cee'd 2.0 CRDI w wersji kombi. W Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II w Suchej Beskidzkiej 10 marca odby³y siê miejskie eliminacje Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym. I de¹ turnieju jest popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania siê po drogach, podstawowych umiejêtnoœci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kszta³towanie partnerskich zachowañ wobec innych uczestników ruchu. Eliminacje miejskie sk³ada³y siê z trzech czêœci. Pierwszy etap stanowi³ test z zakresu ruchu drogowego rowerzystów, ruchu pieszych, znajomoœci znaków drogowych. W drugiej czêœci uczniowie zaprezentowali swoje umiejêtnoœci na rowerowym torze przeszkód. Ostatni etap natomiast stanowi³a prezentacja umiejêtnoœci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Turniej wy³oni³ najlepsze dru yny, które bêd¹ reprezentowa³y miasto w turnieju powiatowym. Zmagania uczestników ocenia³a komisja w sk³adzie: sier. szt. Jerzy Joneczek i sier. szt. Zbigniew Kania z Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, Izabela oœ - wizytator Kuratorium Oœwiaty oraz Maria Mazur, Kierownik Referatu Promocji i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miejskiego. Wœród suskich szkó³ podstawowych najlepsi okazali siê reprezentanci filii Szko³y Podstawowej Nr 2, drugie miejsce zajê³a dru yna ze Szko³y Podstawowej Nr 2, zaœ trzecie uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 1. Dru yna filii Szko³y Podstawowej Nr 2 i dru yna z Gimnazjum bêd¹ reprezentowaæ nasze miasto na turnieju powiatowym, który w tym roku odbêdzie siê w Zespole Szkó³ w êtowni. Info: UM Sucha Beskidzka J ak podaje Pawe³ Siwiec, Oficer prasowy KPP Sucha Beskidzka, maj¹ same zalety. S¹ dynamiczne, komfortowe, bezpieczne, praktyczne i - co bardzo istotne - ekonomiczne. Praktycznie nie da siê ich porównaæ z Polonezami, których w suskiej policji jest jeszcze kilka, ale ich czas jest ju policzony. Nowe radiowozy to nie tylko poprawa warunków pracy policjantów, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeñstwa mieszkañców powiatu suskiego. Policjanci bêd¹ mogli szybciej dotrzeæ na miejsce zdarzenia. Poza tym poœcigi, które niejednokrotnie s¹ prowadzone w celu zatrzymania przestêpcy, bêd¹ krótsze, a tym samym bezpieczniejsze. Nowoczesny sprzêt na pewno wp³ynie na zwiêkszenie poczucia bezpieczeñstwa wœród mieszkañców. Radiowozy zosta³y zakupione z policyjnego bud etu ustawa o modernizacji Policji. Oznakowane Kia zosta³y ju rozdzielone. Trafi¹ do Komisariatów Policji w Makowie Podhalañskim i Jordanowie oraz do Ruchu Drogowego Suskiej Policji, który obs³uguje ca³y powiat. Niebawem pojawi¹ siê kolejne nowe policyjne samochody - dwa oznakowane Fiaty Ducato.

4 4 Marzec 2009 Nr 3 Korzyœci z energii s³onecznej Zakoñczono prace zwi¹zane z monta em kolektorów s³onecznych i modernizacj¹ ciep³ej wody u ytkowej w budynkach Domu Pomocy Spo³ecznej w Makowie Podhalañskim, Domu Pomocy Spo³ecznej w êtowni, Zespo³u Szkó³ im. W. Witosa i Krytej P³ywalni w Suchej Beskidzkiej. ¹cznie w siedmiu ju obiektach woda u ytkowa ogrzewana bêdzie energi¹ s³oneczn¹. Dziêki zastosowaniu systemu przekazu ciep³a pomiêdzy budynkami Zespo³u Szkó³ i Krytej P³ywalni ciep³o nie wykorzystane w Zespole Szkó³, w szczególnoœci w okresie wakacji, przekazane bêdzie automatycznie do podgrzania wody w Krytej P³ywalni. Ca³oœæ prac wyceniono na z³. Dziêki postêpowaniu przetargowemu i rejestracji umowy dotacji w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej ( z³) skutkuj¹cej mo liwoœci¹ rozliczenia dotacji z Ekofunduszu przy zerowej stawce podatku VAT, uda³o siê jednak wykonaæ prace za z³. Pozyskano te dotacje o ³¹cznej sumie z³ na realizacjê przedsiêwziêcia, co stanowi³o 90% kosztów inwestycji. Œrodki pochodzi³y z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( z³), Fundacji Ekofundusz w SPRZEDAM Sprzedam dzia³kê budowlan¹, Rudnik, ul. S³oneczna 508, okolice Su³kowic, gm. Myœlenice. Tel Sprzedam segment nowo budowanego domu bliÿniaka pow.u ytkowa 175 m2 - Sygneczów gm. Wieliczka-8 km od Krakowa. Cena 1m2 4950,0 z³ netto. Tel Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 47m2, urz¹dzone, w Makowie Podhalañskim. Tel Sprzedam dzia³kê 10 arów, 7 km od Myœlenic. Warszawie ( z³) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ( z³). Kolektory s³oneczne Hewalex KS 2000TLP zamontowane na obiektach posiadaj¹ badania parametrów wykonane przez akredytowane laboratoria min. SPF Rapellswil w Szwajcarii. Do ich wykonania u yto jeden z najlepszych absorberów na rynku europejskim firmy Tinox. Maj¹ dziesiêcioletni¹ gwa-rancjê. Prace projektowe wykona³a firma Solarsystem z Myœlenic, która m. in. dziêki temu projektowi zdoby³a tytu³ Mikroprzedsiêbiorcy Roku 2008 w konkursie organizowanym przez Fundacjê Kronenberga w Warszawie. Pracami wykonawczymi natomiast zajmowa³ siê firma Otech Gorlice. ¹cznie zainstalowano 206 kolektorów s³onecznych o mocy 310 kw i powierzchni 375 m2, które spowoduj¹ Bezp³atne og³oszenia NIERUCHOMOŒCI Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych. Og³oszenia ukazuj¹ siê na terenie czterech powiatów: myœlenickiego, wielickiego, bocheñskiego i suskiego. Wystarczy zadzwoniæ pod numer: skorzystaæ z formularza (zak³adka og³oszenia) na stronie Tel , Tel.kom Mieszkanie w³asnoœciowe w Dobczycach, os. Jagielloñskie, pow. 65 m2, i piêtro, blisko centrum - sprzeda w³aœciciel. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, uzbrojon¹, media, 4ary. Powiat myœlenicki, Stró a 1 centrum. Tel , Tel.kom Dzia³ka budowlana 20a w Drogini nad zalewem Dobczyckim. Zagospodarowana, czêœciowo ogrodzona, woda, dojazd asfaltow¹ drog¹. Tel Sprzedam du y dom dwurodzinny w Zembrzycach, 140 m2 - jedno mieszkanie, parter, SUCHA BESKIDZKA I OKOLICE ograniczenie emisji zanieczyszczeñ o 87 ton/rok. Ponadto w obiektach zamontowano zbiorniki wody u ytkowej 3x800 l, 6x1000 l, 2x1500 l, wymienniki basenowe JAD-4 szt., automatykê steruj¹c¹, konstrukcje wsporne, naczynia przeponowe, instalacjê rurow¹. Wed³ug szacunków monta kolektorów s³onecznych przys³u y siê do oszczêdnoœci zu ycia gazu w iloœci m3/rok i energii elektrycznej w iloœci kwh/rok na ³¹czn¹ sumê z³/rok. Po uwzglêdnieniu otrzymanych dotacji koszt wykonania instalacji zwróci siê po 15 miesi¹cach. Trwa³oœæ instalacji to oko³o lat. Przy braku uwzglêdnienia wzrostu cen energii i trwa³oœci 20 lat, przewiduje siê oszczêdnoœci zwi¹zane z wykonaniem instalacji solarnych w wysokoœci z³. Poza tym monta kolektorów to nie tylko korzyœci ekonomiczne, ale tak e sposób ochrony œrodowiska. Procedur¹ przetargow¹ i nadzorem nad robotami budowlanymi zajmowa³ siê Wydzia³ Inwestycji (Stanis³aw Bednarz). Za pozyskanie i rozliczenie œrodków finansowych praz przygotowanie dokumentacji odpowiedzialny by³ Wydzia³ Œrodowiska (Pawe³ Dyrcz). Bli sze informacje na temat projektu znajdziecie Pañstwo na stronie piêtro 140 m2, plus gara e, strych. Dach nowy miedziany. Do zamieszkania od zaraz. Sprzedam od zaraz, okazyjnie. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, 13 arów, na obrze ach Bochni, dobra lokalizacja, media. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, 34 ary, przy wjeÿdzie do Chronowa, gmina Nowy Wiœnicz. Dzia³ka po³o ona na równinie. Wjazd z drogi asfaltowej. Cena ,00 z³otych. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, po³o on¹ w Su³owie ko³o Wieliczki, 12 arów, cena: ,00 z³ za ar. Tel Odst¹piê zagospodarowan¹ dzia³kê rekreacyjn¹ - 3 ary, z murowan¹ altan¹ (pr¹d, woda), w Wieliczce, w Ogrodzie "Zdrowie" przy ul. Czarnochowskiej. Tel Wieliczka, mieszkanie samodzielne, wysoki parter, 130m2 + 6 arów ogrodu, w dwurodzinnej kamienicy - sprzedam lub zamieniê na mniejsze w rozliczeniu. Tel Sprzedam du e, komfortowe mieszkanie 80 m.kw. w Suchej Beskidzkiej. Cena do uzgodnienia. Tel lutego. Zgon. W miejscowoœci Zawoja Przys³op ujawniono le ¹ce przy polnej drodze w œniegu zw³oki 74- letniego mieszkañca Grzechyni. Przyby³y na miejsce lekarz stwierdzi³ zgon z wych³odzenia. Wykluczono dzia³anie osób trzecich. 24 lutego. Kradzie energii elektrycznej. Spó³ka Enion z Bielska Bia³ej zawiadomi³a, e na terenie Krzeszowa od stycznia 2008 do stycznia 2009 roku, 50-letnia mieszkanka Œl¹ska dokona³a kradzie y pr¹du o wartoœci ponad z³otych poprzez hamowanie tarczy wirnika w liczniku na szkodê spó³ki Enion. Nieszczêœliwy wypadek w Juszczynie. Dyspozytor pogotowia powiadomi³, e 34-letni mieszkaniec wioski podczas odœnie ania wózkiem wid³owym terenu jednego z zak³adów stolarskich z powodu niezastosowania œrodków ostro noœci, zosta³ przygnieciony przez wózek doznaj¹c urazu g³owy i klatki piersiowej. Pozosta³ na leczeniu szpitalnym 25 lutego. Kradzie. W Urzêdzie Gminy w Jordanowie nieznany sprawca ukrad³ telefon Nokia o wartoœci 500 z³otych na szkodê mieszkanki Jordanowa. 26 lutego. Wypadek losowy. W Zawoi w godzinach nocnych 25-letni mieszkaniec Krakowa bez wiedzy oraz zgody obs³ugi wyci¹gu narciarskiego Mosorny Groñ, zabra³ skuter œnie ny, a nastêpnie w trakcie jazdy tym skuterem po stoku uderzy³ w s³up oœwietleniowy, powoduj¹c u siebie bardzo ciê kie obra enia w postaci z³amania podstawy czaszki, obrzêku mózgu oraz licznych krwiaków. Zosta³ przewieziony do Szpitala w Krakowie. 3 marca. Po ar. W Suchej Beskidzkiej (ul. B³¹dzonka) z nieustalonych przyczyn dosz³o do po aru drewnianej szopy. Pomimo akcji gaœniczej uleg³a spaleniu. Straty oszacowano na 2000 z³otych 6 marca. Kradzie drzewa. W naprawie nieznany sprawca dokona³ kradzie y z terenu jednej z posesji 3 m3 drzewna œwierkowego o wartoœci 450 z³otych na szkodê mieszkanki Warszawy. 8 marca. Po ar w Wieprzcu. W Wieprzcu w godzinach porannych z nieustalonych przyczyn zapali³a siê stodo³a, w której znajdowa³y siê urz¹dzenia stolarskie oraz zbo e. Starty oszacowano na 25 tys. z³. 9 marca. Kradzie paliwa. W Bia³ce w okresie od 6 do 9 marca nieznany sprawca zerwa³ k³ódki z baków dwóch samochodów ciê arowych i skrad³ 190 litrów oleju napêdowego. Piêkna parcela budowlano - rekreacyjna w Drogini nad Zalewem Dobczyckim, 20arów, ogrodzona, zadrzewiona, wodoci¹g, mini-domek, kaplica, tarasy, kominek, dojazd g³ówn¹ drog¹ asfaltow¹. Tel Sprzedam mieszkanie w Bochni 4 pokojowe 69m2 na os. Niepodleg³oœci. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 77 m.kw. na os. Tysi¹clecia w Myœlenicach. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 8 arów w Bochni. Okolice osiedla Karolina. Tel Sprzedam dwa lokale gotowe do zamieszkania - od zaraz. Krzeszowice, ul. Wyki. Tel Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie w Myœlenicach w nowym budownictwie lub zamieniê na 2 pokojowe. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 13 arów z drog¹ dojazdow¹ utwardzon¹ w okolicach Wieliczki. Tel Sprzedam dwie dzia³ki rolno-budowlane w S³awkowicach. Tel Notatki z radiowozu Straty oszacowano na 1400 z³ na szkodê mieszkanki Makowa Podhalañskiego. 9 marca. Kradzie energii elektrycznej. W Zawoi w³aœciciel jednego z domów letniskowych poprzez nielegalne pod³¹czenie przewodu elektrycznego dokona³ kradzie y energii wartoœci 1950 z³ na szkodê Enion Bielsko-Bia³a. G³os Beskidzki ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. WYNAJMÊ Wynajmê halê magazynow¹ o powierzchni 200 m.kw. Tel Wynajmê hale produkcyjn¹ o pow.1000m2 Czêœæ socjalna, prysznice, kuchnia, szatnia, pomieszczenia biurowe,swobodne manewrowanie tirami, wjazd z drogi powiatowej szeroki.d¹brówka k/brzeska Tel Mam do wynajêcia lokal 50 metrów w Ma³yszycach, pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Lokal ma odbiór sanepidu, znajduje siê przy drodze gminnej, w pobli u szko³a i przychodnia, z których korzystaj¹ mieszkañcy s¹siednich dwóch miejscowoœci. Tel Do wynajêcia mieszkanie w Bochni o powierzchni 46 m2 na parterze budynku pierwszego piêtra (2 pokoje + kuchnia + ³azienka) z mo liwoœci¹ korzystania z tarasu w ogrodzie. Dzwoniæ po godz. 18. Tel KUPIÊ beskidzki Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Beskidzki Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c., ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Beskidzki, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Kupiê dzia³kê budowlan¹ do 10 arów. Tel

5 Nr 3 Marzec POWIAT STRYSZAWA Spotkania z tradycj¹ Tegoroczne ferie zimowe w Stryszawie up³ynê³y pod has³em Spotkania z tradycj¹. Gminny Oœrodek Kultury zorganizowa³ warsztaty dla dzieci z terenu gminy i nie tylko. W zajêciach wziê³y udzia³ dzieci i m³odzie ze Stryszawy Dolnej, Stryszawy Górnej, Lachowic, Kukowa, a nawet z Suchej Beskidzkiej. W sumie w zajêciach uczestniczy³o 69 osób. Podczas warsztatów, które cieszy³y siê du ym zainteresowaniem, dzieci malowa³y zabawki ludowe, tworzy³y kompozycje kwiatowe z bibu³ki, robi³y koszyczki ze sznurka, bransoletki z nici oraz malowa³y krajobrazy zimowe. Oprócz warsztatów Spotkañ z tradycj¹, podczas ferii GOK zorganizowa³ dla uczestników wiele innych atrakcji np. konkurs na rzeÿbê w œniegu zakoñczony ogniskiem z pieczeniem kie³basek, kulig, wyjazd do kina. T³usty czwartek natomiast wszyscy uczcili tradycyjnym p¹czkiem. Ka dego dnia w zajêciach bra³o udzia³ oko³o 35 dzieci. OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW BUDZÓW 281 Badania techniczne wszystkich pojazdów Czynne: pon.-pt , sob tel Stacja paliw tel , tel./fax: Co o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym wiedz¹ przedszkolaki? Info: UG Stryszawa Temat bezpieczeñstwa w ruchu drogowym to jedno z zagadnieñ przedszkolnego programu nauczania. W zwi¹zku z tym co jakiœ czas prowadzone s¹ krótkie pogadanki na ten temat. Do przedszkoli zapraszani s¹ te goœcie, na przyk³ad policjanci, którzy opowiadaj¹ dzieciom o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym i ucz¹ je, jak poruszaæ siê po drogach. W Przedszkolu Miejskim w Jordanowie i w Przedszkolu Niepublicznym Sióstr Serafitek p.w. œw. Anny w Makowie Podhalañskim 9 marca odby³a siê akcja Bezpieczny Przedszkolak. Jej celem by³ te apel do kierowców o zwrócenie baczniejszej uwagi na id¹ce lub wracaj¹ce ze szkó³ i przedszkoli dzieci. Czêsto mog¹ one byæ niewidoczne na drodze. Dzieci rozmawia³y o zasadach bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Wszystkie, w nagrodê za wyczerpuj¹ce odpowiedzi, otrzyma³y odblaskowe naklejki. Oto niektóre z wypowiedzi dzieci: Kto to jest policjant? Pan policjant pracuje w komisariacie. Ma czapkê z or³em i gwiazdki, ma te kajdanki i broñ. Pomaga ludziom. Sprawdza, czy wszyscy kierowcy dobrze je d ¹, czy auta nie jad¹ za prêdko i czy zatrzymuj¹ siê na czerwonym œwietle. Jeœli ktoœ jedzie za szybko, to policjant daje mu mandat. Policjant mówi, gdzie trzeba iœæ, jak siê zgubimy. Jak siê zepsuj¹ œwiat³a, to policjant kieruje te ruchem. Policjant ma radiostacjê, eby siê kontaktowaæ z innymi policjantami. Policjant ³apie bandytów i z³odziei. Z³odzieje bior¹ wszystko, co z³ote: monety, brylanty. Policjant ³apie auta, jak przekrocz¹ prêdkoœæ. Sprawdza im prawo jazdy i mo e je nawet odebraæ. Policjant musi mieæ kajdanki, eby móg³ lepiej prowadziæ z³odziei do wiêzienia, eby mu nie uciekli. Policjant ma lizak, ale nie do jedzenia, tylko do zatrzymywania samochodów. Policjant sprawdza ruch, ³apie z³odziei i daje do wiêzienia, jak ktoœ jest z³y, albo jak zabra³ z banku pieni¹dze. Jak wszêdzie s¹ zgaszone œwiat³a, to policjant wychodzi na œrodek i kieruje ruchem. Policjant przeprowadza nas przez ulicê. Policjanci maj¹ te psy. Pieski szczekaj¹ za z³odziejami i wêsz¹ za nimi. Tropi¹ bandytów. Psy policyjne s¹ bardzo wyszkolone. Wêsz¹, gdzie jest przestêpca. Jak siê gdzieœ przestêpca ukryje, to pomagaj¹ go odnaleÿæ. Odnajduj¹ œlady przestêpcy, ale czasem te i miêsko do jedzenia. Jak przechodzimy przez ulicê? Musimy najpierw popatrzeæ, czy nie jedzie samochód albo TIR. Gdyby jecha³, to trzeba siê zatrzymaæ. Jakby jecha³o auto, to mo e nas rozjechaæ na plamê. Wtedy ju nie bêdzie Maków Podhalañski - Przedszkole Niepubliczne Sióstr Serafitek p.w. œw. Anny mo na do szpitala dzwoniæ bo bêdzie tylko plama Jak siê œwieci zielone œwiat³o, to dzieci te musz¹ siê zatrzymaæ i rozgl¹dn¹æ, bo zawsze mo e siê zdarzyæ jakiœ szalony kierowca, który siê nie zatrzyma i bêdzie wypadek. Zawsze przechodzimy z mam¹ albo z tat¹, albo ze starszym bratem lub siostr¹. Dzieci nie mog¹ same przechodziæ przez ulicê. Zawsze musz¹ trzymaæ za rêkê osobê doros³¹. Co powinny zrobiæ dzieci, jak wsi¹d¹ do samochodu? Najwa niejszy jest pas. Zawsze trzeba zapi¹æ pasy. Zapinamy je po to, eby nam siê nie zdarzy³a krzywda, gdy na przyk³ad bêdzie wypadek. Jak siê nie ma pasów, to mo na wypaœæ z auta i wtedy trzeba jechaæ do szpitala. Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 41 Maków Podhalañski ul. 3-go Maja 11 Jordanów Rynek 27 Widaæ zatem, e przedszkolaki o ruchu drogowym wiedz¹ naprawdê sporo. Niejeden doros³y móg³by siê nawet od nich wiele nauczyæ. Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym to jeden z elementów sk³adaj¹cych siê na zajêcia, które w tym roku poruszane s¹ w przedszkolach. Ca³y rok 2008/2009 poœwiêcony jest zagadnieniom bezpieczeñstwa. Zajêcia odbywaj¹ siê g³ównie pod has³em Bezpieczny Przedszkolak mówi Danuta Pindel, dyrektor Przedszkola Miejskiego w Jordanowie. Poruszane zagadnienia to miêdzy innymi: Jestem bezpieczny na ulicy, Potrafiê bezpiecznie jeÿdziæ na rowerze, Bezpieczna jazda na deskorolce i wrotkach. Bardzo du o czasu poœwiêcamy te na naukê dbania o w³asne bezpieczeñstwo w kontaktach z obcymi. Mówimy o zakazie oddalania siê samemu z podwórka lub z budynku przedszkola, czy te o zakazie rozmów z obcymi. W listopadzie mówiliœmy o elektrycznoœci i zagro eniach z ni¹ zwi¹zanych. W grudniu poruszaliœmy temat niebezpiecznych sytuacji i miejsc w domu (np. kuchenki gazowe). W styczniu wa nym zagadnieniem by³y kontakty dzieci ze zwierzêtami. Przez ca³y czas dbamy te o bezpieczeñstwo dzieci w czasie zabaw, uczymy je, e jeœli zabawka jest uszkodzona, to nie nale y siê ni¹ bawiæ. Teraz bêdziemy pracowaæ nad wyrobieniem u dzieci nawyków zachowania siê w sytuacjach zagubienia by w razie potrzeby potrafi³y podaæ swoje imiê, nazwisko i adres zamieszkania. Wa ne bêdzie te nauczenie ich, co robiæ w momencie zagro enia kogo zawiadomiæ, jak siê zachowaæ, gdy na przyk³ad ktoœ zas³abnie. Dzieci powinny znaæ numer telefonu alarmowego. W czerwcu natomiast najwa niejsze bêd¹ bezpieczne wakacje. Jordanów - Przedszkole Miejskie DEMONTA UTYLIZACJA AZBEST, ACEKOL ETERNIT, PAPA TEL Do przedszkoli czêsto zapraszani s¹ te goœcie: policjanci, stra acy, pielêgniarki, lekarze. Opowiadaj¹ maluchom, jak nale y zachowywaæ siê na drodze, w domu, w przedszkolu, czy na placu zabaw, by unikn¹æ niebezpieczeñstwa. Edukacja i rozwój intelektualny s¹ bardzo wa ne, jednak najwa niejsze jest bezpieczeñstwo dzieci. Anna Maria Pi¹tkowska

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Zapytanie ofertowe

Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Zapytanie ofertowe Dotyczy realizacji projektu w ramach PO KL Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POKL.09.01.01-26-044/13 Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2015, poz.149 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE (Pieczątka organu) ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i urządzeń

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. Załącznik do Uchwały Nr /2016 Zarządu Powiatu w Przysusze ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.pl Lubliniec: Założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budŝetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1, 6 i 9a

Bardziej szczegółowo