Rozwój technologii podróy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój technologii podróy"

Transkrypt

1 Wstp W cigu najbliszych pitnastu lat przewonicy bd stosowa obecne i nowe technologie ukierunkowane na klienta w celu optymalizacji wszystkich etapów podróy konsumentów, od rezerwacji a do przylotu na miejsce docelowe. Humanizacja technologii Technologia informacyjna przyszłoci to czsto wizja rodem z literatury popularno-naukowej: absolutnie bezproblemowa i wydajna, lecz nieprzyjazna dla uytkownika. W czasach, gdy podróujcy pragn zwikszonego poziomu kontroli, komfortu, bezpieczestwa i personalizacji, technologia ma moliwo zapewnienia czego wicej - zachcajcej i przyjaznej dla człowieka interakcji z klientem. Zyskujemy obecnie dostp do technologii, która jest w stanie zidentyfikowa i intuicyjnie dostosowa si do indywidualnych potrzeb ludzi. Taka humanizacja technologii umoliwi w przyszłoci przewonikom zaoferowanie klientom wyjtkowych dowiadcze. Chodzi tutaj take o zapewnienie jak najprostszych i wolnych od kłopotów podróy. Dzisiejsza brana turystyczna koncentruje si na dowiadczonych podrónych i do nich si dostosowuje. Przy przewidywanym wzrocie liczby podróy oraz rosncej globalizacji podróowania i turystyki, podróowanie byłoby bardziej satysfakcjonujce, gdyby opierało si na prostszych i bardziej przyjaznych dla podrónych procedurach. Gdy na przykład podróujcy w interesach spóni si na samolot, doceni moliwo szybkiej zmiany rezerwacji na najbliszy dostpny lot. Kiedy dziecko leci bez opieki, rodzice chcieliby wiedzie, czy wszystko jest w porzdku. Gdy turysta nie moe znale drogi na zagranicznym lotnisku, potrzebuje wskazówek. Zapewnienie takich usług i zhumanizowanie technologii podróy jest moliwe ju dzisiaj. Kluczowe obszary rozwoju technologii Pod wzgldem ocieplenia kontaktów z klientami, w cigu najbliszych pitnastu lat przewidujemy rozwój technologii w nastpujcych czterech kluczowych obszarach: Cyfrowe tosamoci (szczegółowe informacje o kliencie w formie cyfrowej, a zatem łatwo i szybko dostpne), które umoliwi o wiele bardziej spersonalizowan obsług, Zintegrowane systemy informacyjne, łczce informacje z rónych ródeł, Dostarczanie informacji klientom w czasie rzeczywistym, stosownie do ich potrzeb i lokalizacji; Czstszy kontakt z klientem poprzez społeczn komunikacj internetow. Przewidujemy take wikszy udział komunikacji multimedialnej wraz ze spadkiem cen i rosncym zaawansowaniem technologii multimedialnych. Powysze zmiany technologiczne wspiera cigły postp w dziedzinie mocy obliczeniowej, zapewniajcy coraz wiksze moliwoci przenonych urzdze komunikacyjnych. Rozwój architektury systemów otwartych i aplikacji internetowych po raz pierwszy umoliwia przewonikom niejako podłczenie klienta do wszystkich systemów. Oczywicie, wiele z powyszych technologii ju istnieje lub s w opracowaniu. Oczekujemy, e w przyszłoci zaczn odgrywa wiodc rol oraz stan si wprost wszechobecne, chocia ich rozpowszechnienie bdzie zaleało od regionu i segmentu rynku. Zmiany w obsłudze klienta od rezerwacji po odbiór bagau Postp w ww. dziedzinach technologii bdzie miał głboki wpływ na wszystkie kluczowe etapy podróy klienta: rezerwacj, odpraw pasaerów, lot oraz odbiór bagau. Niniejszy raport prezentuje innowacje w powyszych kwestiach, dodatkowo w rozdziałach powiconej poszczególnym grupom podrónych omówiono innowacje w szczególnoci dotyczce danych grup. Co jest potrzebne, aby urzeczywistni t wizj Podstaw humanizacji technologii jest złoona tosamo cyfrowa kadego podrónego, zdolna w elastyczny sposób współdziała z systemami kontrolujcymi wszystkie etapy podróy. Jednake bdzie to moliwe tylko wtedy, gdy uda si zintegrowa róne systemy informatyczne wykorzystywane przez przewoników, w tym linie lotnicze i obsług lotnisk, na tyle, aby mówiły wspólnym jzykiem. Kwesti krytyczn jest, by ww. technologie zapewniały infrastruktur opłacaln w implementacji i zarzdzaniu, poniewa naciski ekonomiczne w brany lotniczej bd rosły. Humanizacja technologii oferuje przygotowujcym si na przyszło przewonikom wielkie moliwoci w zakresie umocnienia relacji z klientem. Dziki zastosowaniu zintegrowanych i inteligentnych systemów zaspokajajcych potrzeby klienta podczas podróy, przewonicy bd mogli oferowa usługi, które poprawi wraenia klientów z podróy. 1

2 Wiarygodna tosamocyfrowa Nowe technologie umoliwi natychmiastow identyfikacj podrónego, co ułatwi podróowanie Usługi spersonalizowane i programy lojalnociowe Moliwo przechowywania szczegółowych informacji o pasaerach umoliwi przewonikom dopasowanie usług do indywidualnych potrzeb klienta na kadym etapie podróy. Podczas odprawy pasaera lub przy zmianie planu podróy, analiza szybkiej i inteligentnej bazy danych umoliwi natychmiastowe i dokładne zrozumienie biecych moliwoci finansowych i przyszłego potencjału danego klienta. Przewonicy bd wtedy w stanie dopasowa usługi do indywidualnych potrzeb danego klienta i stosownie do tego budowa wzajemne relacje. W perspektywie długoterminowej Spersonalizowane informacje o celu podróy Wraz z rozwojem coraz bardziej złoonych systemów zbierania informacji o klientach, uwzgldniajcych ich indywidualizm, przewonicy bd mogli dostarcza klientom spersonalizowane informacje o stanie ich zdrowia, preferencjach urlopowych, itp., co pomoe poprawi jako ich podróy. Przenony dostp do tosamoci cyfrowych Łatwe rozpoznanie klientów poprzez urzdzenia umoliwiajce dostp do danych osobowych dokument tosamoci o rozmiarze karty kredytowej, na karcie SIM lub w urzdzeniach mobilnych, zawierajcy informacje takie jak dane biometryczne i szczegóły trasy podróy, status wizowy oraz chip PNR. Da to pasaerom poczucie kontroli nad sytuacj, a przewonikom pozwoli zoptymalizowa i spersonalizowa podróe klientów. Bdzie moliwe bezporednie przetwarzanie rezerwacji poprzez bezpieczn wymian danych pomidzy stronami internetowymi wiarygodnych partnerów biznesowych; kontrola bezpieczestwa oraz dostp do wczeniej zakupionych usług bdzie szybszy i wygodniejszy. Maksymalna identyfikacja biometryczna Rozwój biometrii pomoe w stworzeniu podróy naszych marze poprzez wykorzystanie mniej uciliwych i bardziej dyskretnych metod kontroli. Przy pomocy kamer obsługa lotniska bdzie mogła przeszukiwa tłum i rozpoznawa wszystkich podrónych, eliminujc potrzeb wyczerpujcych procedur odpraw pasaerów. Zarzdzanie cyfrow pamici Technologia masowego przechowywania i indeksowania danych umoliwi podrónym przypomnienie sobie, co robili podczas podróy w przeszłoci, umoliwiajc im powtórzenie wczeniejszych wrae. Zintegrowane urzdzenia kieszonkowe Połczenie paszportu biometrycznego z urzdzeniami PNR nie tylko umoliwi pasaerom szybkie poruszanie si pomidzy poszczególnymi etapami podróy dziki uyciu zblieniowych złotych kart bezpieczestwa w kolejnych punktach lub terminalach: ta sama karta w przyszłoci moe by uywana do otwierania wynajtego samochodu lub zameldowania si we wczeniej zarezerwowanych pokojach hotelowych. 2

3 Zintegrowane systemy informacyjne Zintegrowane systemy łczce informacje z rónych ródełumoliwi przewonikom składanie klientom o wiele bardziej dostpnych i zarazem bogatszych ofert Popularyzacja sprzeday w Internecie i poza sieci Stymulowana przez nowe technologie, umoliwiajce wikszy wybór i personalizacj, sprzeda w sektorze podróy przyjmie zasadniczo podejcie detaliczne, likwidujc tradycyjne pakiety usług. Odzwierciedli si to w stosowaniu proaktywnej techniki oferowania usług dodatkowych, kalendarzowym systemie wyszukiwania lotów, elektronicznych voucherów, a take usług elektronicznych rozwijanych w zalenoci od profilu podrónych. Naturalno procesu sprzeday podróy Podróe bd kupowane i sprzedawane jak kady inny towar. Zintegrowane technologie umoliwi podrónym zakup podróy w normalnym sklepie. Rozwój komórkowych systemów płatnoci ułatwi proces kupowania podróy i uczyni go bardziej spontanicznym. Główne punkty sprzeday detalicznej mog oferowa pakiety podróne kupowane tak, jak dzi kupuje si vouchery. Zintegrowane systemy sprzeday bezporedniej Zintegrowane systemy sprzeday rozszerz moliwoci biur podróy w zakresie sprzeday wizanej przelotów i dodatkowych usług pasaerom, łcznie ze sprzeda biletów na lokalne połczenia komunikacyjne, takie jak autobus, pocig lub metro. Mogłyby równie reklamowa promocje towarów sprzedawanych w terminalach podrónych lub lokalne wydarzenia kulturalne. W połczeniu z informacjami o przeszłoci konsumenta, jego potrzebach, preferencjach i obecnej lokalizacji, umoliwi to przedstawienie bardzo spersonalizowanej oferty. Przyczyni si równie do rozwoju sprzeday komórkowej m- commerce, do której wykorzystuje si technologi przetwarzania danych (poprzez telefoni komórkow) w celu dokonania zakupu towarów/usług. Automatyczny system płatnoci W coraz wikszym stopniu, systemy ksigowe bd w pełni zintegrowane z systemami płatnoci, co oznacza, e wszystkie wydatki biznesowe bd ksigowane i refundowane automatycznie i w czasie rzeczywistym. W perspektywie długoterminowej Zintegrowane systemy obsługi lotnisk i linii lotniczych Róne systemy mówice tym samym jzykiem mog w przyszłoci zapewnia obsług zarówno lotniska, jak i linii lotniczych, umoliwiajc szybkie przejcie lotniska, łcznie z bezproblemow odpraw pasaerów bez opónie spowodowanych kontrol bezpieczestwa. Cyfrowy opiekun Dziki integracji zaawansowanych systemów informacyjnych, podróujcy zyskaj dostp do pojedynczego punktu kontaktowego przez telefon lub sie Internetow - który umoliwi im uzyskanie odpowiedzi na wszystkie zapytania zgłaszane na dowolnym etapie podróy. 3

4 Technologie komunikacji komórkowej, systemy nawigacji satelitarnej (GPS) i identyfikacji przy uyciu fal radiowych (RFID) zwiksz dostpnoinformacji o aktualnym połoeniu geograficznym w czasie rzeczywistym. Technologie komórkowe dostpu do danych W ramach zarzdzania podróami w czasie rzeczywistym poprzez telefoni komórkow podróni bd proaktywnie otrzymywali informacje dotyczce podróy, np. o czasie wejcia na pokład, opónieniach, itd. W przypadku opónie bdzie moliwe zawiadomienie rodzin lub osób oczekujcych. Gdy upowszechni si telefonia komórkowa trzeciej generacji i aplikacje we Flashu, klienci bd mogli uzyska dostp do informacji przez urzdzenia mobilne równie łatwo, jak przez komputery osobiste. Dostp do informacji o aktualnym połoeniu geograficznym w czasie rzeczywistym W perspektywie długoterminowej Technologia geolokalizacji Technologie GPS, RFID i sensorowe bd wykorzystywane do okrelania lokalizacji klienta w celu przesłania mu informacji adekwatnych dla tej lokalizacji (ich adekwatno jest okrelana na podstawie lokalizacji i informacji personalnych, przechowywanych w bazach danych na temat tosamoci cyfrowej). Moe to dotyczy specyficznych informacji dotyczcych podróy, np. mapy geolokalizacyjne prowadzce ludzi do okrelonego punktu podróy lub informacji bardziej ogólnych, które pozwol klientom jak najlepiej skorzysta z otoczenia w trakcie podróy, np. o interesujcych ich sklepach w najbliszym otoczeniu. Elastyczne zarzdzanie podróami Technologia zapewniajca lepsze zarzdzanie zakłóceniami podróy umoliwi płynne zmiany w harmonogramie podróy. Cyfrowe alter ego, tj. internetowy sobowtór pasaera, umoliwi zdalne zarzdzanie przebiegiem podróy w czasie rzeczywistym. Na przykład, pasaerowie, których lot si opónia, bd otrzymywa na bieco aktualne dane na temat alternatywnych połcze lotniczych tak, aby mogli zmieni rezerwacj na dalsze przeloty w czasie, gdy s jeszcze w powietrzu. Lub jeeli, na przykład, przedłua si spotkanie słubowe klienta, bdzie on mógłzdalnie aktywowa zmiany w swoim harmonogramie rezerwacji. Technologie monitorowania ludzi i bagau Technologie GPS i RFID wbudowane w urzdzenia mobilne lub urzdzenia PRN umoliwi monitorowanie pasaerów i ich bagay podczas podróy. Przewonicy bd w stanie przewidzie przybycie pasaerów VIP lub monitorowa przemieszczanie si pasaerów słabych lub wymagajcych opieki, którzy mog potrzebowa specjalnej pomocy. Bdzie moliwe lepsze kierowanie ruchem pasaerów w terminalach podrónych dziki mierzcym przepływy na lotnisku czujnikom RFID, co umoliwi przekierowanie ludzi na mniej oblone trasy, redukujc czas oczekiwania w kolejkach Baga ze znacznikami RFID moe zosta zabrany z miejsca pobytu pasaera przed odlotem i czeka na niego, gdy dotrze do hotelu/domu (zaawansowane technologie sensorowe, wykrywajce szkodliwe substancje w bagau, zwiksz poziom bezpieczestwa). 4

5 Nowe technologie komunikacyjne Postpy w technologiach medialnych bd miały wpływ na oferowane podrónym kanały dostpu do informacji oraz dostpne treci W perspektywie długoterminowej Technologie rzeczywistoci wirtualnej i gier Symulacje w formie gier/ rzeczywistoci wirtualnej umoliwi pasaerom zapoznanie si z przebiegiem podróy, lotu i kulturowymi aspektami miejsca przeznaczenia. Bardziej zwizualizowana kultura umoliwi podróujcym zobaczenie i poznanie miejsca docelowego przed zakupem podróy. Stale rosnca popularno serwisów społecznoci internetowych, takich jak YouTube* jeszcze bardzie zwikszy oczekiwania co do wizualizacji informacji. *YouTube to popularny darmowy serwis internetowy umoliwiajcy uytkownikom zamieszczanie, ogldanie i udostpnianie krótkich filmów. Stałe (24/7) połczenia technologiczne Dostp do Internetu w trakcie lotu lub na lotnisku poprzez urzdzenia mobilne i/lub Wi-Fi umoliwi komunikacj podczas całej podróy, pozwalajc podróujcym w interesach pracowa tak, jak gdyby byli w biurze. Interaktywne technologie audiowizualne Upowszechni si wykorzystywanie trójwymiarowych obrazów o wysokiej rozdzielczoci, duych ekranów telewizyjnych oraz technologii ekranów dotykowych, w połczeniu z informacjami o tosamoci osobistej i lokalizacji uytkownika pozwoli na personalizacj przekazywanych informacji. Zaawansowane terminale samoobsługowe Terminale nowej generacji bd powizane z systemem identyfikacji cyfrowej, umoliwiajc elektroniczn odpraw pasaera, zmiany w trasie podróy oraz nawigacj po lotnisku (dziki technologii geolokalizacji). Komputerowe rozpoznawanie obrazów umoliwi interpretacj emocji klientów i odpowiedni reakcj. Technologie jzykowe Podróujcy bd mieli moliwo zadawa pytania na głos, zamiast korzystania z ekranu dotykowego, w znacznie szerszym stopniu zostan wykorzystane technologie rozpoznawania mowy, tłumaczenia semantycznego oraz awatarów, z którymi bdzie si mona skonsultowa. W cigu lat mog te powsta humanoidalne terminale samoobsługowe. Technologie przenone Umieszczanie w ubraniach chipów i znaczników RFID pomoe okrela lokalizacj osób chronionych, szczególnie na terenach lub w krajach niebezpiecznych. Moe to równie pomóc monitorowa osoby w trakcie ich podróy, zwłaszcza pasaerów, którzy mog wymaga opieki. Przewonicy bd w stanie monitorowa lokalizacj oraz ruchy podrónych w drodze na lotnisko, gdy poruszaj si po lotnisku (i mog wymaga wskazówek) i wchodz na pokład samolotu. Komunikacja bliskiego zasigu Komunikacja bliskiego zasigu NFC umoliwi szybk i bezpieczn identyfikacj klientów oraz potwierdzanie płatnoci. 5

6 Pozostałe innowacje technologiczne Społeczna komunikacja internetowa Rozwój komunikacji internetowej oraz zwizany z tym marketing doprowadzi do tego, e klienci bd wykupywali podróe na róne sposoby, od kumulacji popytu na dane loty po uzyskiwanie grupowych zniek dla ludzi podróujcych razem z powodu podobnych zainteresowa lub ze wzgldów kulturowych. Nabior te wikszego znaczenia kwestie budzce zbiorowe zainteresowanie, takie jak wiadomo ekologiczna czy potrzeba kompensacji emisji dwutlenku wgla. Podróni o wspólnych zainteresowaniach bd mogli wymienia swoje pierwsze wraenia w zakresie miejsc przeznaczenia oraz korzysta z narzdzi sieciowych w celu poznania społecznoci podrónych o pokrewnych upodobaniach. Technologie kontroli emisji dwutlenku wgla Rozwój polityki handlu emisjami, pozwalajcej podrónym/przewonikom sprzedawa i kompensowa emisje. Na przykład, przewonicy bd mogli płaci dostawcom energii w celu zrekompensowania swoich udziałów w emisji dwutlenku wgla, lub te kady podróny bdzie mógł mie konto okrelajce jego udziałw emisji. Dodatkowo, konsolidacja linii lotniczych zredukuje równie ryzyko zatłoczenia nieba. W perspektywie długoterminowej Technologie sensorowe Jest ju dostpny sprzt, potraficy wywszy czsteczki materii, który moe by wykorzystywany do szybkiego wykrywania niebezpiecznych materiałów w bagau podczas kontroli bezpieczestwa. Jednak w miar postpów w naukowej wiedzy o ludziach i otaczajcym ich wiecie, technologie sensorowe mog by wykorzystywane w o wiele szerszym zakresie, poczwszy od kwestii bezpieczestwa, takich jak wykrywanie zagroenia biologicznego, po identyfikacj nosicieli chorób, lub nawet wykrywanie zwikszonego poziomu stresu, co moe spowodowa podjcie okrelonych działa zapobiegawczych i zapewni podrónym spokojniejsz podró. 6

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Travelplaner. Koncepcja serwisu internetowego. prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium autor: Marek Słowiski markowy.

Travelplaner. Koncepcja serwisu internetowego. prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium autor: Marek Słowiski markowy. Travelplaner Koncepcja serwisu internetowego prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium 01.02.2007 autor: Marek Słowiski markowy.net http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/ Cele Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budetu pastwa Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Forensic jak nie utraci danych

Forensic jak nie utraci danych Forensic jak nie utraci danych Dariusz Sobolewski CERT Polska Krótko o Forensic w Laboratorium CERT Polska Laboratorium CERT Polska Do głównych celów Laboratorium Forensic CERT Polska naley propagowanie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Globalne standardy toruj drog

Globalne standardy toruj drog Globalne standardy toruj drog Unikalnej Identyfikacji Wyrobów Medycznych (UDI) Unikalna Identyfikacja Wyrobów Medycznych (Unique Device Identification UDI) ma na celu popraw bezpieczestwa pacjentów i procesów

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER tel tel

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER  tel tel Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER www.audiopioneer.pl sklep@audiopioneer.pl tel. +48 22 256 87 97 tel. +48 697 865 383 Logitech K400 Wireless Touch Keyboard Komunikacja bezprzewodowa na odległość 10 m*

Bardziej szczegółowo

Typy bazy danych Textract

Typy bazy danych Textract Typy bazy danych Typy bazy danych bazy tekstowe, Textract, http://www.textract.com - bazy tekstowe, np. archiwum gazety, dla setek gigabajtów, szybkie wyszukiwanie i indeksacja informacji bazy danych bez

Bardziej szczegółowo

ESD Kaspersky IS Desktop 2Y KL1867PCADS

ESD Kaspersky IS Desktop 2Y KL1867PCADS ESD Kaspersky IS 2016 1Desktop 2Y KL1867PCADS Cena: 154,65 zł Netto: 125,73 zł Informacje dodatkowe Parametry Po zakupie produktu na adres mailowy, podany przez Państwa podczas zamówienia, zostaną przesłane

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

załcznik nr 3 do siwz KM/ZP/U /09 PROJEKT UMOWA Nr

załcznik nr 3 do siwz KM/ZP/U /09 PROJEKT UMOWA Nr PROJEKT UMOWA Nr zawarta w dniu... pomidzy Urzdem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, NIP 525 208 72 27, REGON 013272636, z siedzib w Warszawie przy ul. Jagielloskiej 26, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Zarys moliwoci IVM NT

Zarys moliwoci IVM NT Zarys moliwoci Interaktywny system zarzdzania wideo Pakiet oprogramowania do zarzdzania systemami architektura systemu 1/11 System - ogólnie Modułowy, otwarty system zarzdzania Client/Server oparty na

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Biuro Informacyjne w Polsce

Biuro Informacyjne w Polsce 17-01- 2014 Jak Parlament Europejski uatwia ycie konsumentów? Debata Przychodzi Polak do... czyli jak nie kupi kota w worku" Dziki regulacjom przyjtym przez Parlament Europejski mieszkacy Unii maj wikszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Cztery grupy podrónych

Cztery grupy podrónych Cztery grupy podrónych Aktywni seniorzy Globalne rodziny Kolejne rozdziały opisuj cztery grupy przyszłych podrónych Grupy te zostały wybrane sporód wielu grup przyszłych podrónych nie tylko dlatego, e,

Bardziej szczegółowo

Domowe sieci telekomunikacyjne. Kompleksowe systemy standardowego okablowania odporne na zmiany wymaga w przyszłoci

Domowe sieci telekomunikacyjne. Kompleksowe systemy standardowego okablowania odporne na zmiany wymaga w przyszłoci Domowe sieci telekomunikacyjne Kompleksowe systemy standardowego okablowania odporne na zmiany wymaga w przyszłoci Spis treci Sieci domowe Kompleksowe systemy okablowania domu gotowe na przyszłe wymagania

Bardziej szczegółowo

Systemy mobilne wykład 5. Systemy komórkowe. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak

Systemy mobilne wykład 5. Systemy komórkowe. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak Systemy komórkowe Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Rozwizanie klasyczne Rozwizanie klasyczne - nadajnik o duej mocy pokrywajcy swym zasigiem znaczny obszar Dua emitowana moc Due terminale kocowe Powane

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 10. Wzorce projektowe czynnociowe Command Strategy

WYKŁAD 10. Wzorce projektowe czynnociowe Command Strategy WYKŁAD 10 Wzorce projektowe czynnociowe Command Strategy Behavioral Design Pattern: Command [obj] Kapsułkuje dania w postaci obiektu, co umoliwia parametryzowanie klientów rónymi daniami, kolejkowanie

Bardziej szczegółowo

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony)

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) I. Zdajcy zna: 1) rónorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoliwiajce formułowanie wypowiedzi poprawnych pod wzgldem fonetycznym,

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO

INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 25/07 Wójta Gminy Michałowo z dnia 15 czerwca 2007r. INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO 1. Wstp

Bardziej szczegółowo

Opis systemu. BillNet S.A. 1

Opis systemu. BillNet S.A. 1 Opis systemu BillNet S.A. 1 6SLVWUHFL 1. OPIS SYSTEMU BILLNET...3 1.1 U)

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

NanoBoard komunikacja JTAG. Contents

NanoBoard komunikacja JTAG. Contents NanoBoard 3000 - komunikacja JTAG Contents acuch NanoBoard acuch Hard Devices (urzdze fizycznych) acuch Soft Devices (urzdze wirtualnych) Protokó NanoTalk Instalacja NanoTalk Zobacz równie Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Angielski z dojazdem do Ciebie

Angielski z dojazdem do Ciebie Angielski z dojazdem do Ciebie Co ró#ni mobile ENGLISH od zwyk$ej szko$y j!zykowej? ! Co nas wyró!nia?! komfort nauki Uczysz si! kiedy chcesz gdzie chcesz i ile chcesz Zaj!cia mog% odbywa" w dowolne dni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produkcyjna

Specyfikacja produkcyjna Specyfikacja produkcyjna Produkt: AutoDome IP, Dinion IP Extreme IP, FlexiDome IP VIP X1600, VIP XD VideoJet X10 / X20 / X40 / SN Wersja: 4.10.0019 (VIPX) Niniejsza specyfikacja produkcyjna zawiera najnowsze

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Architektura i działanie systemu GSM

Architektura i działanie systemu GSM Architektura i działanie systemu GSM Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak Historia powstania Analogowa telefonia komórkowa Utworzenie w 1982 roku zespołu Groupe Spéciale Mobile Wybór pasma 900 MHz Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Pastwa wkład w to badanie z pewnoci pomoe nakreli kierunek zmian legislacyjnych, a take wskaza te obszary, gdzie zmiany s najbardziej potrzebne.

Pastwa wkład w to badanie z pewnoci pomoe nakreli kierunek zmian legislacyjnych, a take wskaza te obszary, gdzie zmiany s najbardziej potrzebne. Dokument ródłowy: SME Panel konsultacje nt. reklamy wprowadzajcej w błd oraz nieuczciwych praktyk marketingowych, dotyczcych relacji midzy przedsibiorstwami. Jaki jest cel Ankiety przeprowadzanej wród

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r.

ZATWIERDZAM. Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r. ZATWIERDZAM Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r. SPIS TRECI 1. Wstp... 3 1.1. Słownik... 3 1.2. Zastosowanie certyfikatów... 4 2. Podstawowe zasady certyfikacji... 5 2.1. Wydawanie certyfikatów... 5 2.2. Obowizki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad?

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Niniejsze Zasady dotyczą czynności użytkowników związanych z usługami cyfrowymi Tikkurila. Zasady te nie obejmują

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność technologiczna szlaków turystycznych platforma internetowa kompleksowo zintegrowana z urządzeniami mobilnymi

Innowacyjność technologiczna szlaków turystycznych platforma internetowa kompleksowo zintegrowana z urządzeniami mobilnymi Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego Innowacyjność technologiczna szlaków turystycznych platforma internetowa

Bardziej szczegółowo

SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej:

SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej: SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej: Zna jako Twojego systemu elektroenergetycznego zapobiega zwarciom minimalizuje czasy wyłcze Inteligentny sposób kontroli Twojego systemu elektroenergetycznego:

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu Przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu 1. Wstp Okablowanie strukturalne to pojcie, którym okrela si specyficzne

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD TECHNOLOGII NIE TYLKO BEZPIECZEŃSTWO DANYCH NIE TYLKO BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

PRZEGLĄD TECHNOLOGII NIE TYLKO BEZPIECZEŃSTWO DANYCH NIE TYLKO BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PRZEGLĄD TECHNOLOGII NIE TYLKO BEZPIECZEŃSTWO DANYCH NIE TYLKO BEZPIECZEŃSTWO DANYCH TECH-2005-09-Bezpieczestwo-danych-PL 1 MODUŁ TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE) REPREZENTUJE NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANY ASPEKT

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pytania do UMWL o port lotniczy w Babimoście koło Zielonej Góry

Pytania do UMWL o port lotniczy w Babimoście koło Zielonej Góry 12.08.2015 Pytania do UMWL o port lotniczy w Babimoście koło Zielonej Góry Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ Szanowny Panie, czy mozna dosta wizualizacj terminalu

Bardziej szczegółowo

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Przegld urzdowych geoportalilskich na tle wybranych geoportali polskich Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Geoportal - definicja Geoportal - witryna internetowa, zapewniajca dostp

Bardziej szczegółowo

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA Pompy ciepła woda/woda to jeden z najbardziej wydajnych systemów energii cieplnej. Temperatura wód gruntowych to bardzo solidne i stałe ródło energii, bo ich temperatura

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu JEDZ i LE. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu JEDZ i LE. Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu JEDZ i LE Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazw JEDZ i LE ( Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

ESD IS multi-device 2Urządzenia 2Lata KL1941PCBDS

ESD IS multi-device 2Urządzenia 2Lata KL1941PCBDS ESD IS multi-device 2Urządzenia 2Lata KL1941PCBDS KOD PRODUCENT GWARANCJA OEKSP5ISESD022F Kaspersky gwarancja normalna Informacje dodatkowe Po zakupie produktu na adres mailowy, podany przez Państwa podczas

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents Uywanie licencji typu On-Demand Language Using an On-Demand License Japanese Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Tryb licencji On-Demand Roaming Praca bez dostpu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. nakazuj

D E C Y Z J A. nakazuj Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie udostpniania przez operatora telefonicznego danych osób fizycznych korzystajcych z usługi dostpu do internetu,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych. Semestr 1

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych. Semestr 1 Zaliczenie Bazy Wykład 1: Wprowadzenie do baz Semestr 1 Wykład: Podstawowe informacje z zakresu baz - relacyjne bazy, DDL, SQL, indeksy, architektura baz Pracownia specjalistyczna: projekt bazy, SQL, Access

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POLSKA NIEZNANA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POLSKA NIEZNANA REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POLSKA NIEZNANA 1 Organizator i Nazwa Konkursu Organizatorem konkursu pod nazw POLSKA NIEZNANA, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Nowe kody kreskowe GS1 DataBar Pakiet informacyjny dla PRODUCENTÓW

Nowe kody kreskowe GS1 DataBar Pakiet informacyjny dla PRODUCENTÓW Polska Nowe kody kreskowe GS1 DataBar Pakiet informacyjny dla PRODUCENTÓW www.gs1pl.org The global language of business Spis treci: 1. Nowa symbolika GS1 DataBar...3 2. Charakterystyka symboliki...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

Przystawka do zdalnego sterowania komputerem PC

Przystawka do zdalnego sterowania komputerem PC Przystawka do zdalnego sterowania komputerem PC Spis treci: 1. Informacje ogólne. Przeznaczenie urzdzenia. 2. Sposób podłczenia czujnika. 3. Informacje dotyczce dołczonego oprogramowania. 4. Opis instalacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Nowoczesna edukacja Małgorzata Dębowska Miasto Bełchatów 26 maja 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Dorośli uczący się od dzieci i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GIGABITOWY PRZEŁCZNIK ZARZDZALNY Z DWOMA SLOTAMI NA MODUŁY OPTYCZNE SFP RUBY TECH

INSTRUKCJA OBSŁUGI GIGABITOWY PRZEŁCZNIK ZARZDZALNY Z DWOMA SLOTAMI NA MODUŁY OPTYCZNE SFP RUBY TECH INSTRUKCJA OBSŁUGI GIGABITOWY PRZEŁCZNIK ZARZDZALNY Z DWOMA SLOTAMI NA MODUŁY OPTYCZNE SFP RUBY TECH GS-2124C GS-2116C GS-2108C #05567 #05566 #05565 wersja 1.1 Wstp Gigabitowy przełcznik serii GS-21xxC

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE INNOWACJI W ZAKRESIE OBS UGI PASA ERÓW PRZEZ AGENTA HANDLINGOWEGO W MI DZYNARODOWYM PORCIE LOTNICZYM KATOWICE-PYRZOWICE

WPROWADZENIE INNOWACJI W ZAKRESIE OBS UGI PASA ERÓW PRZEZ AGENTA HANDLINGOWEGO W MI DZYNARODOWYM PORCIE LOTNICZYM KATOWICE-PYRZOWICE P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Maria Ciela Politechnika lska, Wydzia Transportu, Katedra Logistyki i Transportu Przemysowego Adam Bogacki

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ! Liczba substancji istniejcych, ujtych w EINECS 100 106 substancji Liczba substancji obecnych w obrocie około 30 000 70 000 substancji

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator WYKŁAD 12 Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator Behavioral Design Pattern: State [obj] Umoliwia obiektowi zmian zachowania gdy zmienia si jego stan wewntrzny. Dzieki temu obiekt zdaje si zmienia

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

www.wsiodle.lodzkie.pl Innowacyjność technologiczna szlaków turystycznych

www.wsiodle.lodzkie.pl Innowacyjność technologiczna szlaków turystycznych www.wsiodle.lodzkie.pl KOŃSKA DAWKA PRZYGODY www.wsiodle.lodz.pl platforma internetowa kompleksowo zintegrowana z urządzeniami mobilnymi Projekt Turystyka w siodle współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo