RAPORT Z EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO"

Transkrypt

1

2

3

4 Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego, 2011r Załącznik do Uchwały Nr VII/92/2011 Rady Powiatu Kłodzkiego z dn r. RAPORT Z EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO O ukochana ziemio kłodzka! Pomiędzy Twoimi górami i dolinami jest wolność wędrowania, wszędzie drogi i ścieżki. prof. Joseph Wittig Kłodzko, kwiecień 2011 r. strona 1/259

5 strona 2/259

6 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE Założenia Metodologia Skład Zespołu ds. ewaluacji strategii oraz Grupy Konsultacyjnej SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO W LATACH Ocena misji i wizji powiatu Ocena realizacji celów strategicznych za lata Ocena realizacji zadań za lata Obszar społeczny Edukacja Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Kultura fizyczna i sport Aktywność obywatelska społeczności Powiatu Kłodzkiego Ochrona zdrowia Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki zdrowotnej Pomoc społeczna i wspieranie osób niepełnosprawnych Bezpieczeństwo publiczne Rozwój instytucjonalny Obszar gospodarki Rynek pracy Turystyka i wypoczynek Rolnictwo i obszary wiejskie Obszar infrastruktury Dostępność komunikacyjna Obszar ochrony środowiska Gospodarka wodna Ochrona przeciwpowodziowa Gospodarka odpadami Ochrona powietrza Odnawialne źródła energii Krajobraz Obszar współpracy Współpraca transgraniczna Krajowa i zagraniczna współpraca partnerska Raport z badania ankietowego mieszkańców Powiatu Kłodzkiego dotyczącego ewaluacji strategii rozwoju Powiatu Kłodzkiego Metodologia Przebieg badań obserwacje i problemy Uzyskane wyniki Najważniejsze obszary rozwoju powiatu wskazane przez ankietowanych Wnioski i rekomendacje ANALIZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POWIATU Podstawa prawna funkcjonowania powiatu Położenie i zasoby naturalne Położenie Zasoby wodne Wody powierzchniowe Wody podziemne - pitne Wody podziemne lecznicze Budowa geologiczna Gleby Parki, rezerwaty, obszary chronione Surowce mineralne Analiza atutów i barier obszaru: Położenie i zasoby naturalne Dane demograficzne Analiza atutów i barier obszaru: Demografia Edukacja Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Analiza atutów i barier obszaru: Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Ochrona zdrowia Zapewnienie dostępu do usług medycznych dla mieszkańców powiatu kłodzkiego Dostęp do lecznictwa szpitalnego strona 3/259

7 Opieka długoterminowa Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej Dostęp do ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej Ratownictwo medyczne Dostęp do aptek Promocja zdrowia Lecznictwo uzdrowiskowe Analiza atutów i barier obszaru: Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Analiza atutów i barier obszaru: Pomoc społeczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa Bezpieczeństwo publiczne Ochrona przeciwpowodziowa Analiza atutów i barier obszaru: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa Administracja publiczna Rozwój instytucjonalny jednostek organizacyjnych powiatu Informatyzacja powiatowych jednostek organizacyjnych rozwój społeczeństwa informacyjnego Analiza atutów i barier obszaru: Administracja publiczna Kultura fizyczna, sport, turystyka i promocja Kultura fizyczna i sport Turystyka i promocja Analiza atutów i barier obszaru: Kultura fizyczna, sport, turystyka i promocja Współpraca Współpraca z organizacjami pozarządowymi Współpraca z partnerami krajowymi Współpraca z partnerami zagranicznymi Analiza atutów i barier obszaru: Współpraca Rynek pracy Analiza atutów i barier obszaru: Rynek pracy Komunikacja Sieć drogowa na terenie powiatu kłodzkiego Projektowana droga ekspresowa S Projektowana droga ekspresowa S Obwodnica miasta Kłodzka Pasmo Sudeckie z Drogą Śródsudecką Komunikacja zbiorowa Otwarcie granic na podstawie traktatu z Schengen Analiza atutów i barier obszaru: Komunikacja Środowisko Rolnictwo i obszary wiejskie Gospodarka wodna Gospodarka odpadami Ochrona powietrza. Odnawialne źródła energii Krajobraz Analiza atutów i barier obszaru: Środowisko Potencjał rozwojowy powiatu kłodzkiego na tle innych powiatów Dolnego Śląska i Polski STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO Analiza SWOT powiatu kłodzkiego Czynniki warunkujące rozwój powiatu Wizja i misja powiatu kłodzkiego Główne cele rozwojowe powiatu kłodzkiego Główny cel strategiczny Cele strategiczne Cele operacyjne Powiązania celów strategicznych powiatu z innymi dokumentami strategicznymi ZESTAWIENIE CELÓW STRATEGICZNYCH I ZADAŃ WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI NA LATA Cele strategiczne i operacyjne wraz ze wskaźnikami na lata Zadania do realizacji celów strategicznych i operacyjnych wraz ze wskaźnikami na lata MONITORING I EWALUACJA STRATEGII strona 4/259

8 Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego, 2011r. Rysunek 1. Powiat kłodzki Motto: Jeśli żeglarz nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów Seneka strona 5/259

9 1. WPROWADZENIE 1.1. Założenia Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego na lata została uchwalona przez Radę Powiatu Kłodzkiego 25 maja 2008 r. Miała ona charakter ogólnikowy i ściśle zakreślony horyzont czasowy. Wychodząc z wymogów stosowanej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku powszechnej metody samooceny CAF a także uwzględniając wnioski członków Grupy Konsultacyjnej w ramach prac nad ewaluacją Strategii przyjęto następujące założenia: a) Strategia winna mieć charakter kroczący, i powinna podlegać procedurze ewaluacji raz w okresie kadencji Rady Powiatu oraz corocznie procedurze monitoringu, b) W proces ewaluacji strategii należy w większym stopniu włączyć przedstawicieli społeczności lokalnej, c) Cele operacyjne wskazane w strategii powinny być skonkretyzowane i mierzalne, oraz powiązane z zasobami przeznaczonymi na ich realizację, d) W większym stopniu należy powiązać cele strategiczne z krótkookresowymi zadaniami nałożonymi na jednostki organizacyjne powiatu i komórki organizacyjne starostwa, e) Ustalanie celów strategicznych i operacyjnych oraz mierników i wskaźników należy powiązać z procesami zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej, f) W katalogu wskaźników w większej mierze odnieść się do danych porównawczych, w celu określenia pozycji powiatu w poszczególnych obszarach na tle regionu, g) W szerszym zakresie odnieść się do innych dokumentów strategicznych (Strategia Rozwoju Województwa, Strategia Rozwoju Kraju, NSRO, Strategia Lizbońska) Metodologia Realizując powyższe założenia Zarządzeniem Nr 129/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. Starosta Kłodzki powołał Zespół ds. ewaluacji Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata W trakcie prac Zespołu opracowano i wdrożono wprowadzoną Zarządzeniem Nr 67/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. procedurę monitoringu i procedurę ewaluacji Strategii. W procedurze tej ustalono katalog mierników i wskaźników umożliwiających ocenę stopnia realizacji zadań i celów określonych w strategii. Realizując wskazaną wyżej procedurę wysłano do radnych powiatu kłodzkiego, przedstawicieli samorządów gminnych z terenu powiatu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych mieszkańców powiatu zaproszenia do Grupy Konsultacyjnej, której zadaniem jest zapoznanie się oraz zaopiniowanie projektu Raportu z ewaluacji Strategii i wnoszenie do niego uwag, wniosków i propozycji. Starosta Zarządzeniem Nr 93/2010 z dnia 5 października 2010 r. powołał Grupę Konsultacyjną w składzie wyłonionym z osób, które zgłosiły swój akces w odpowiedzi na wysłane zaproszenie. W ramach procesu ewaluacji strategii opracowano także wzór ankiety ewaluacyjnej. W okresie sierpnia i września 2010 r. przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców powiatu we wszystkich 14 gminach powiatu kłodzkiego. Zebrano 186 ankiet, których wyniki zaprezentowano strona 6/259

10 w Raporcie z badania ankietowego. Wyniki ankiet w miarę możliwości zostały uwzględnione w trakcie prac nad raportem z ewaluacji strategii. Ewaluacja przeprowadzona była podczas prac warsztatowych Zespołu ds. ewaluacji Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata , które odbyły się w następujących terminach: r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r,, r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r.; r.; r.; r.; r.; r.; r., r., r., r. Spotkania Zespołu w składzie poszerzonym o członków Grupy Konsultacyjnej odbyły się w następujących terminach: , r., oraz r. Ponadto Zespół ds. ewaluacji kontaktował się z członkami Grupy Konsultacyjnej, wysyłając specjalnie przygotowany formularz, celem zaopiniowania propozycji wizji, misji powiatu, celów strategicznych i operacyjnych oraz zaproponowania zadań(działań), które zdaniem członków tej Grupy winny znaleźć się w Strategii rozwoju powiatu na lata Na 39 osób, które zadeklarowały chęć prac nad Strategią, na kilkakrotnie ponawiane prośby o wyrażenie opinii odpowiedziało 6 osób. W spotkaniach Grupy Konsultacyjnej uczestniczyły ogółem 22 osoby. Ze wszystkich spotkań sporządzono notatki dokumentujące ich przebieg. Celem warsztatów realizowanych w ramach ewaluacji było: Badanie stopnia realizacji celów strategicznych i operacyjnych Strategii w latach , Ocena poziomu realizacji zadań ustalonych w Strategii... w oparciu o pozyskane dane nt. poziomu wskaźników oraz z zastosowaniem oceny punktowej zgodnie z przyjętą procedurą, Weryfikacja wizji i misji powiatu, Aktualizacja diagnozy i analizy SWOT dot. powiatu, w tym ustalenie rangi (rangowanie) czynników warunkujących rozwój powiatu przez członków Zespołu ds ewaluacji strategii, Wyznaczenie głównych celów strategicznych oraz celów operacyjnych na lata , oraz wskazanie powiązań z innymi dokumentami strategicznymi (strategia rozwoju województwa, NSRO, Strategia Lizbońska i inne), Wyznaczenie zadań priorytetowych do realizacji na lata , wraz z ustaleniem wskaźników i mierników oraz powiązaniem z zasobami niezbędnymi do ich realizacji, a także wskazaniem komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, odpowiedzialnych za ich realizację. Dokument zawiera ocenę realizacji Strategii za lata , analizę danych pozyskanych na drodze badań ankietowych, diagnozę (analizę społeczno ekonomiczną) powiatu opracowaną wg stanu na koniec roku 2010, oraz część strategiczną: misję, wizję rozwoju powiatu, cele strategiczne i operacyjne wraz z proponowanymi wskaźnikami ich realizacji oraz priorytetowe zadania na lata Na posiedzeniach w dniach 21 czerwca, 30 czerwca 2010 r., 22 marca 2011r. oraz r. Zarząd Powiatu Kłodzkiego omawiał przedłożony raport, uzupełnił go i zatwierdził. Zarząd Powiatu Kłodzkiego przedkłada Radzie Powiatu niniejszy raport z ewaluacji Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego. Ponadto Zarząd Powiatu w trakcie prac na raportem opiniował propozycje drzewa celów strategicznych i operacyjnych założonych do realizacji na lata strona 7/259

11 1.3. Skład Zespołu ds. ewaluacji strategii oraz Grupy Konsultacyjnej Zespół ds. ewaluacji strategii rozwoju powiatu pracował w składzie: Agnieszka Bis-Kasprowicz, Mirosława Boduch przewodniczący od czerwca 2010r. Iwona Faron, Małgorzata Felcenloben, Monika Garbowicz, Grzegorz Gredys, Marek Górski, Marlena Korczyńska, Andrzej Krawiec, Liliana Kud, Joanna Kusy, Robert Leszkiewicz, Warcisław Martynowski, Bogusław Okołów, Krzysztof Postrach, Katarzyna Rzewuska, Jerzy Sołtyszczak przewodniczący do czerwca 2010r. Elżbieta Sułkowska, Agata Twardowska, Katarzyna Wdowiak, Edward Węglarz. Współpraca: Grzegorz Garbicz, Jowita Goszcz-Łopatyńska. Do prac w Grupie Konsultacyjnej akces zgłosiło 39 osób reprezentujących samorządy gminne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców. Ostatecznie czynnie udział brali: Przedstawiciele samorządu terytorialnego 1) Pan Piotr Kensicki - UMiG Międzylesie 2) Pan Andrzej Gizka - Gmina Radków 3) Pan Grzegorz Blechinger - Gmina Nowa Ruda 4) Pani Monika Pyrcz Jurczyk - UMiG Bystrzyca Kłodzka 5) Pan Artur Tarka - Urząd Miasta Kłodzko 6) Pan Wojciech Zimoch Urząd Miasta Kłodzko 7) Pani Elżbieta Bisikiewicz - Urząd Miasta Nowa Ruda 8) Pan Janusz Rajzer Miejski Ośrodek Kultury i Sportu Duszniki-Zdrój 9) Pani Małgorzata Bednarek Centrum Kultury i Rekreacji Lądek-Zdrój Przedstawiciele organizacji pozarządowych 10) Pan Jerzy Dudzik - Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg 11) Pani Urszula Adamska Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg 12) Pani Teresa Ludwin - Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych strona 8/259

12 13) Pan Ludwik Kordowski Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych 14) Pani Dorota Kąsek - Towarzystwo Miłośników Szalejowa Górnego i Dolnego 15) Pani Agnieszka Ziemczonek - UKS Orlica Przedstawiciele przedsiębiorców 16) Pan Piotr Parzyński Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej Duszniki-Zdrój 17) Pani Kamila Kasprzak - Zespół Uzdrowisk Kłodzkich 18) Pan Janusz Kowerko - Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Kłodzku 19) Pan Jerzy Dzięgiel Zetkama S.A. 20) Pani Barbara Szczepaniak - Hotel Kudowa 21) Pan Arkadiusz Kitkowski Ośrodek Górski Czarna Góra 22) Wiktor Wolfson - Centrum Medyczne Salus 2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO W LATACH Ocena misji i wizji powiatu W Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata nie określono misji powiatu. W związku z tym w ramach prac Zespołu ds. ewaluacji strategii oraz Grupy Konsultacyjnej ustalono, że niezbędne jest jej ustalenie ( patrz punkt 4.2. niniejszego raportu). W Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata określono następującą wizję powiatu: spójny społecznie, gospodarczo i terytorialnie, stający się subregionem, w którym jest utrzymany ład przestrzenny, są udostępniane walory kulturowe i przyrodnicze przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochronnych. przyjazny i bezpieczny dla mieszkańców i turystów, w którym warto mieszkać i do którego warto wracać, dający szansę pracy i rozwoju, gwarantujący odpowiedni poziom życia stopniowo zbliżający się do średniego poziomu w Unii Europejskiej. dostępny komunikacyjnie, zarówno środkami komunikacji zbiorowej jak i indywidualnej, z dobrze rozwiniętą, bezpieczną i nowoczesną siecią dróg i kolei. z powstającymi nowymi miejscami pracy, przede wszystkim w usługach turystycznych, lecznictwie uzdrowiskowym i przemyśle nieuciążliwym, a stopę bezrobocia zbliżoną do poziomu krajowego. ze sprawną i efektywną administracją publiczną, wykorzystującą technologie informacyjne, z dostępem obywatela do informacji publicznych. z dużą aktywnością obywatelską, opierającą się na dialogu i współpracy, promującym działalność organizacji pozarządowych, które wspomagają powiat w życiu społecznym. z bardzo dobrze funkcjonującą służbą zdrowia, pomocą społeczną, systemem oświaty oraz bogatą ofertą kulturalną. strona 9/259

13 W wyniku dyskusji oraz analizy wyników badań ankietowych mieszkańców powiatu stwierdza się, że tak szeroko i niespójnie gramatycznie określona wizja nie jest zrozumiała dla mieszkańców powiatu i innych partnerów, jest trudna do zapamiętania. W związku z tym w ramach prac Zespołu oraz Grupy Konsultacyjnej uznano za niezbędne dokonanie jej zmiany, celem uzyskania efektu zrozumiałości, jasności i jednorodności ustalonej wizji rozwoju powiatu Ocena realizacji celów strategicznych za lata Cele strategiczne obrane w 2008 roku zostały poddane ewaluacji. Zespół ds. Ewaluacji odpowiadał na następujące pytania: Ocena celów pod względem trafności: Czy cele zostały sformułowane trafnie? Czy odpowiadały na istniejące potrzeby? Ocena w skali od 1(całkowicie nietrafny) do 6 (w pełni trafny). Ocena celów pod względem skuteczności: Czy cele zostały osiągnięte, w jakim stopniu? Ocena w skali 6 - stopniowej (6 całkowicie zrealizowany; 1 w ogóle nie zrealizowany) Czy cele są aktualne dziś, czy mogą stać się celami na lata ? Ocena w skali od 1(nieaktualny) do 6 (aktualny). Wyniki ustaleń zespołu zawarto w poniższej tabeli: 1 Tabela 1. Ocena trafności, skuteczności i realności celów strategicznych CEL Trafność Skuteczność Aktualność Główny cel strategiczny: Wzrost standardu życia mieszkańców powiatu z poszanowaniem wielokulturowego dziedzictwa, środowiska naturalnego i 4,06 2,05 3,82 wykorzystaniem walorów turystycznych i uzdrowiskowych 2 3 Dostosowanie sieci placówek oświatowych do demografii oraz potrzeb rynku pracy powiatu kłodzkiego, dającej gwarancję kształcenia zgodnego z oczekiwaniami klientów Poziom kształcenia i wychowania młodzieży powiatu kłodzkiego nie odbiegający od poziomu średniej w województwie 4,19 2,95 4,29 4,26 2,85 4,70 4 Liczba i rodzaj realizowanych zajęć pozalekcyjnych zgodna z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców 3,76 2,0 3,76 5 Co najmniej dobry stan materialny szkół i placówek 3,82 2,11 3, Kierunki kształcenia zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy i oczekiwaniami uczniów, umożliwiające dobry start do dalszych studiów lub wykonywania pracy zawodowej Racjonalna i funkcjonalna sieć szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w powiecie kłodzkim racjonalne wykorzystanie środków przeznaczonych na oświatę 4,17 2,35 4,17 3,88 2,76 3,88 strona 10/259

14 8 Opracowanie sprawnego systemu stypendialnego 2,76 1,70 3,16 9 Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w obrębie trzech kultur 3,35 1,76 3,06 10 Wspieranie kultury jako elementu kształtującego wizerunek powiatu kłodzkiego jako miejsca ważnego na mapie kulturalnej Dolnego Śląska, Polski i Europy 2,76 2,35 3, Integrowanie społeczności lokalnej wokół ważnych wydarzeń kulturalnych Wykorzystywanie walorów kulturowych dla promocji powiatu kłodzkiego Rozwój kultury fizycznej i sportu jako element poprawiający życie mieszkańców i kształtujący zdrowe społeczeństwo Upowszechnianie sportu szkolnego i kultury fizycznej oraz sportu osób niepełnosprawnych 3,06 2,41 2,88 3,29 2,64 3,29 3,17 2,64 3,23 3,29 2,47 3,23 15 Aktywne społeczeństwo powiatu kłodzkiego 2,0 1,82 2,41 16 Zapewnienie dostępu do usług medycznych dla mieszkańców powiatu kłodzkiego 3,05 2,47 3,37 17 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu 2,11 1,76 2,64 18 Prowadzenie inwestycji modernizacyjnych związanych z przekształceniem i dostosowaniem bazy uzdrowiskowej do współczesnych potrzeb kuracjuszy 1,41 1,65 1, Osiągnięcie stabilnej rentowności w działalności lecznictwa uzdrowiskowego Dostosowanie struktury bazy zabiegowej do szerszego świadczenia usług z zakresu SPA, wellness, fitness, beauty nakłady inwestycyjne Przyjęcie działań marketingowych promujących SPA, wellness, fitness, beauty oraz dotychczasowego kierunku tradycyjnego lecznictwa uzdrowiskowego 1,57 1,82 1,41 1,76 1,24 2,23 1,77 1,30 2,35 22 Dywersyfikacja kierunków sprzedaży 1,05 1,0 1, Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w społeczności osób o ograniczonych możliwościach społecznych, fizycznych i psychicznych Minimalizacja zagrożeń zarówno o charakterze obiektywnym (np. klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, awarie techniczne), jak i subiektywne (np. przestępczość, zagrożenia miejscowe, demoralizacja, patologie społeczne) Podniesienie sprawności działania powiatowych jednostek organizacyjnych poprzez skoordynowanie 4,17 2,47 4,29 4,23 2,65 3,94 3,65 1,76 3,35 strona 11/259

15 działań w ramach rozwoju instytucjonalnego rozumianego jako tworzenie zasad i mechanizmów doskonalących ich funkcjonowanie 26 Obniżanie bezrobocia 3,65 2,18 3,94 27 Wzrost zatrudnienia 3,65 2,18 3,94 28 Wspieranie inicjatyw lokalnych 3,75 2,64 3,53 29 Ograniczanie odpływu młodzieży 3,53 1,30 3, Powiat kłodzki jako subregion wypoczynkowy, turystyczny i uzdrowiskowy o wysokim standardzie usług Turystyka i wypoczynek jako podstawowy dział gospodarki powiatu Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w oparciu o istniejące zasoby ludzkie, społeczne, przyrodnicze, historyczne, kulturowe, infrastrukturalne i wiedzę Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno żywnościowej 4,23 3,75 4,17 4,17 2,70 3,94 3,58 1,70 3,35 1,77 1,30 1,77 34 Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu 4,19 2,23 2, Osiągnięcie stanu najwyższej wymaganej czystości rzek i potoków w powiecie Zapewnienie dostawy i dostępu do wody pitnej o wysokiej jakości dla wszystkich mieszkańców powiatu, w ilościach zabezpieczających bieżące potrzeby oraz rozwój jednostek osadniczych Pełne wykorzystanie zasobów najwartościowszych wód podziemnych do produkcji wód pitnych na rynek krajowy i zagraniczny Optymalne zabezpieczenie terenów, ludności i infrastruktury technicznej przed niszczeniem przez powódź. Racjonalna gospodarka odpadami. Minimalizacja ich ilości. Wykorzystywanie surowców wtórnych. 2,95 2,23 2,94 2,70 1,75 2,11 2,88 2,29 2,76 4,17 2,05 3,94 1,95 1,23 1,95 40 Doprowadzenie do najwyższej czystości powietrza. 3,05 1,83 2, Zwiększenie udziału energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii w powiecie. Zachowanie walorów estetyczno-widokowych krajobrazu powiatu kłodzkiego 3,29 1,83 3,58 3,76 2,24 3,19 43 Rozwój współpracy transgranicznej. 3,35 3,41 3,35 44 Rozwój krajowej i zagranicznej współpracy partnerskiej 3,58 2,76 2,94 Źródło: Wynik oceny ankietowej członków Zespołu ds. ewaluacji strategii strona 12/259

16 Podsumowując stwierdzono, że wyznaczono zbyt wiele celów, wśród których znalazły się cele leżące poza kompetencjami powiatu a tym samym powiat i jego organy nie miały wpływu na stopień ich realizacji. Ponadto Zespół wskazał, że cele określone w strategii były zbyt ogólnikowe, niepowiązane z zasobami przeznaczonymi na ich realizację. Zespół ocenił, że następujące cele zostały określone nietrafnie z uwagi na brak wpływu powiatu na ich realizację: Cel nr 18: Prowadzenie inwestycji modernizacyjnych związanych z przekształceniem i dostosowaniem bazy uzdrowiskowej do współczesnych potrzeb kuracjuszy. Cel nr 19: Osiągnięcie stabilnej rentowności w działalności lecznictwa uzdrowiskowego. Cel nr 20: Dostosowanie struktury bazy zabiegowej do szerszego świadczenia usług z zakresu SPA, wellness, fitness, beauty nakłady inwestycyjne. Cel nr 21: Przyjęcie działań marketingowych promujących SPA, wellness, fitness, beauty oraz dotychczasowego kierunku tradycyjnego lecznictwa uzdrowiskowego. Cel nr 22: Dywersyfikacja kierunków sprzedaży (przez uzdrowiska). Cel nr 33: Poprawa konkurencyjności gospodarki żywnościowej. Cel nr 35: Osiągnięcie stanu najwyższej wymaganej czystości rzek i potoków w powiecie. Cel nr 36: Zapewnienie dostawy i dostępu do wody pitnej o wysokiej jakości dla wszystkich mieszkańców powiatu, w ilościach zabezpieczających bieżące potrzeby oraz rozwój jednostek osadniczych. Cel nr 37: Pełne wykorzystanie zasobów najwartościowszych wód podziemnych do produkcji wód pitnych na rynek krajowy i zagraniczny. Cel nr 39: Racjonalna gospodarka odpadami. Minimalizacja ich ilości. Wykorzystywanie surowców wtórnych. Powyższe cele powinny zostać pominięte w ustalaniu celów strategicznych na kolejny okres ( ). Ponadto wskazano cele, które w nikłym stopniu uznano za trafne. Wynika to głównie z ich ogólnikowości i nieokreśloności. Cele te należy zmodyfikować poprzez określenie wskaźników. Są to: Cel nr 15: Aktywne społeczeństwo powiatu. Cel nr 17: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Ocena realizacji zadań za lata W Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego przyjętej w roku 2008 zaplanowano wiele zadań do realizacji poszczególnych celów strategicznych, wskazanych powyżej w punkcie 2.2. Zespół poddał ocenie realizację planowanych działań. Wobec nie określenia w strategii założeń dotyczących planowanej wysokości mierników realizacji strategii, trudno było Zespołowi odnieść się w trakcie oceny do oceny stopnia realizacji zadań. W związku z tym w trakcie prac Zespołu opracowano katalog wskaźników i mierników i wprowadzono do procedury ewaluacji i procedury monitoringu strategii rozwoju powiatu. Zgodnie z przyjętą procedurą niektóre zadania, dla których nie ustalono wskaźników i mierników, ocenione zostały przez Zespół przy wykorzystaniu następującej skali: strona 13/259

17 Zadanie 1.. Stopień realizacji (1 niezrealizowane, 6 całkowicie zrealizowane) Obszar społeczny Edukacja A. Osiągnięte wskaźniki realizacji celów i zadań dla obszaru Edukacja za lata Tabela 2. Wskaźniki realizacji celów w obszarze Edukacja L.p Miernik Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Trend Wyniki zdawalności matur 75,2% 82,5% Wzrost w stosunku do roku poprzedniego w % -2,4% +7,3% Wyniki zdawalności egzaminów zawodowych Stosunek do średniej wojewódzkiej w % Wzrost w stosunku do roku poprzedniego w % Absolwenci dostający się na studia dzienne Stosunek do liczby absolwentów ogółem Wzrost w stosunku do poprzedniego roku Nauczyciele w każdym ze stopni awansu zawodowego a) stażysta b) kontraktowy c) mianowany d) dyplomowany Stosunek do ogólnej liczby nauczycieli w % 62,75% 59,24% 1,75 0, ,07% -3,51% Brak danych - szkoły nie prowadzą statystyk Brak danych - szkoły nie prowadzą statystyk Brak danych - szkoły nie prowadzą statystyk s 43 k 160 m 343 d 152 s 6% k 23% m 49% d 22% Brak danych - szkoły nie prowadzą statystyk Brak danych - szkoły nie prowadzą statystyk Brak danych - szkoły nie prowadzą statystyk s 32 k 143 m 280 d s 5% k 22% m 43% d 30% 86,1% +3.59% wzrost 68,13% 1,08 + 8,89 Brak danych - szkoły nie prowadzą statystyk Brak danych szkoły nie prowadzą statystyk Brak danych szkoły nie prowadzą statystyk s- 25 k- 148 m- 283 d s 3,8% k 22,8% m 43,5 % d 29,9% Brak tendecji tendencja wzrostowa dot. nauczycieli dyplomow a-nych, Wzrost w stosunku do roku poprzedniego w % s : - 31% k : + 40% m : - 18 % d : - 11% s : - 25,5% k : - 10,6% m : -18,3 % d : + 27,6% s: - 1,2% k: + 0,8% m: +0,5% d: - 0,1% strona 14/259

18 5 6 7 Nauczyciele posiadający dodatkowe kwalifikacje (studia podyplomowe, specjalizacje) Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego, 2011r Stosunek do ogólnej liczby nauczycieli 40% 43% 43% Wzrost w stosunku do roku poprzedniego 4% +3% 0% Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez powiat Stosunek do liczby uczniów ogółem 30% 35% 30,4% Środki przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne, w tym środki pozyskane spoza budżetu powiatu , 95 w tym , ,56 w tym , ,40 w tym ,98 Stosunek do wydatków na oświatę ogółem 0,2% 0,15% 0,13% Przyrost w stosunku do roku poprzedniego 32% - 32% -10,60% tendencja wzrostowa w stosunku do ogółu nauczycieli wzrost spadek 8 Środki przeznaczone na inwestycje i remonty w szkołach i placówkach oświatowych ,50 zł ,89 zł ,51zł 9 Stosunek do wielkości wydatków budżetu powiatu ogółem 0,88% 1,08% 0,76% Przyrost w stosunku do roku poprzedniego -64,46% ,61 zł -5,9% -25,90% Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Udział w liczbie bezrobotnych ogółem 3,69% 4,35% 4,77% spadek wzrost (trend negatywny ) 10 Środki przeznaczone na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą ponad otrzymaną subwencję oświatową ,64 zł ,66 zł ,61zł Stosunek do ogólnej kwoty wydatków budżet 5,36% 4,30% 5,83% Stosunek do wysokości otrzymanej subwencji oświatowej 14,48% 11,74% 16,62% wzrost 11 Przyrost w stosunku do roku poprzedniego -31,75% -12,94% 43,40% Uczniowie otrzymujący stypendia za wyniki w nauce i sporcie Stosunek do liczby uczniów ogółem 6.44% 5.32% 6,6% Przyrost w stosunku do roku poprzedniego brak tendencji (malejącorosnąca) strona 15/259

19 12 Środki przeznaczone na stypendia z budżetu powiatu ,00 zł ,00 zł zł Stosunek do wydatków na oświatę ogółem 0,17% 0,12% 0,13% Brak tendecji Przyrost w stosunku do roku poprzedniego zł zł 10,94% Na podstawie danych otrzymanych z komórek merytorycznych Starostwa Powiatowego w Kłodzku B. Zadania przyjęte do realizacji w Strategii oraz informacja dot. sposobu realizacji Tabela 3. Ocena realizacji zadań w obszarze Edukacja L.p. Zadanie ustalone w strategii Stopień realizacji (1 niezrealizowane, 6 całkowicie zrealizowane) Utworzenie w czterech obszarach edukacyjnych, na bazie funkcjonującej sieci szkół Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych, w skład których weszłyby obecnie istniejące także Zespoły Szkół Ogólnokształcących x 2 Połączenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych z zachowaniem ich funkcji na terenie powiatu x 3 Likwidacja placówek około oświatowych, które w bezpośredni sposób nie służą podnoszeniu jakości kształtowania i wychowania (np. Dom Wczasów Dziecięcych). x 4 Uruchomienie w Zespołach Szkół Ogólnokształcących klas gimnazjalnych x Średnia ocena stopnia realizacji zadań w obszarze Edukacja 2,98 Na podstawie wyniku ankiety przeprowadzonej w Zespole Ad. 1. W Kudowie-Zdroju dotychczasowy Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych stanowią obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Pogłębiający się niż demograficzny spowodował, iż nabór do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłodzkim uległ zmniejszeniu. W związku z tą sytuacją Zarząd oraz Rada Powiatu Kłodzkiego podjęły dalsze działania związane z dostosowaniem sieci szkół i placówek oświatowych do faktycznych potrzeb edukacyjnych. W ich wyniku Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii w Kłodzku i w Krosnowicach zostały połączone w Zespół Placówek Socjoterapeutycznych z siedzibą w Kłodzku. W związku z koniecznością unormowania systemu nauczania i dostosowania kierunków oraz profili w szkołach do potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i lokalnego rynku pracy, Zarząd i Rada Powiatu podjęły uchwały, które pozwoliły na likwidację Liceów Profilowanych oraz Liceów Ogólnokształcących w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych. Dzięki takiej decyzji w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu kłodzkiego nauka ogólnokształcąca odbywa się w Zespołach Szkół Ogólnokształcących, natomiast strona 16/259

20 nauka zawodu ma miejsce w przygotowanych do tego zadania Zasadniczych Szkołach Zawodowych i Technikach w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych. Uwzględniając potrzeby edukacyjne młodzieży niepełnosprawnej z powiatu kłodzkiego dokonano likwidacji barier architektonicznych i utworzono w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku Liceum Ogólnokształcące Integracyjne. Ad. 2. Cel w części zrealizowany. W wyniku podjęcia przez Radę Powiatu Kłodzkiego uchwały nr XXVIII/387/2008 w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Kłodzku, w dniu 1 stycznia 2009 r. nastąpiło połączenie: - Centrum Doskonalenia Kadr w Kłodzku, - Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, - Biblioteki Pedagogicznej w Nowej Rudzie, - Biblioteki Pedagogicznej w Bystrzycy Kłodzkiej, - Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowej Rudzie, - Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kłodzku, - Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bystrzycy Kłodzkiej, - Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dusznikach-Zdroju. Dotychczasowe funkcje poradni na terenie powiatu zostały zachowane. Jednak nie nastąpiło faktyczne organizacyjne połączenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. W dalszym ciągu funkcjonują 4 odrębne poradnie zarządzane przez 4 kierowników. W roku 2010 siedzibę Poradni Psychologicznej z Dusznik -Zdroju przeniesiono do Kudowy-Zdroju. Ad. 3. Cel w części zrealizowany. Rada Powiatu Kłodzkiego w czasie III kadencji podjęła uchwały o likwidacji placówek około oświatowych takich jak: - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Kletnie, - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Stójkowie, - Szkolne Schronisko Młodzieżowe TAU w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie. Zarząd Powiatu Kłodzkiego nie dokonał likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju. Zarząd Powiatu wnosić będzie w ramach ewaluacji strategii rozwoju powiatu o dalsze utrzymanie tej placówki. W ramach propozycji Zarządu, jeden z obiektów wchodzących w skład DWD Nysa został sprzedany w grudniu 2010r, natomiast środki finansowe uzyskane z transakcji zostały przeznaczone na dokonanie remontów w pozostałych dwóch nieruchomościach. Ad. 4. Cel w części zrealizowany. Na mocy Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr VIII/109/2007 z dnia r. w sprawie przejęcia przez Radę Powiatu Kłodzkiego prowadzenia Gimnazjum w Bystrzycy Kłodzkiej nastąpiło z dniem r. przejęcie ww. szkoły i połączenie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej. Gimnazjum funkcjonuje w jednym budynku z ZSO. Zarząd Powiatu wraz z dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku czynił również starania o utworzenie oddziałów gimnazjalnych w tej placówce. Z uwagi na to, że prowadzenie gimnazjów jest zadaniem własnym gminy, wystąpiono z wnioskiem w tej sprawie do władz miasta Kłodzka, jednakże stosownej zgody nie uzyskaliśmy. strona 17/259

RAPORT Z EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO

RAPORT Z EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego, 2011r RAPORT Z EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO O ukochana ziemio kłodzka! Pomiędzy Twoimi górami i dolinami jest wolność wędrowania,

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko -projekt- Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Kaliska z dnia... PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KALISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1. Postanowienia ogólne. 1.Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII / 378 / 09 z dnia 03.12.2009 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 I. Wstęp. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (Program) na 2010 rok określa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji.

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 1.281.058,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 825.058,00 zł Dział 750 Administracja publiczna (+) 16.691,00 zł Rozdział 75020 +

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.805,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 7.290,00 zł Rozdział 60014 + 7.290,00

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku Uchwała Nr XXIII /199/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie Programu współpracy na 2009 r. Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LIX/582/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 30 października 2014 roku

UCHWAŁA Nr LIX/582/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 30 października 2014 roku UCHWAŁA Nr LIX/582/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski Załącznik do Uchwały nr IV / 27 / 2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008 Powiat Grodziski

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 99/XIII/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 22 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 99/XIII/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 22 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 99/XIII/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu 4 ekspertyz sektorowych w postaci dokumentów: 1) Ekspertyza usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok UCHWAŁA Nr XXI/127/ 2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu Załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2008r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 Rozdział 1 Cele Programu 1 1. Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju. na lata szkolne 2012/2015

Program Profilaktyki. Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju. na lata szkolne 2012/2015 Program Profilaktyki Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju na lata szkolne 2012/2015 1. Podstawa prawna konstruowania programu 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r. ( zapis postulujący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/13 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 04 października 2013r. Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/332/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 27 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/332/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 27 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/332/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli szkół prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r. UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Animator Sportu Dzieci i Młodzieży

Animator Sportu Dzieci i Młodzieży GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE oraz SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Animator Sportu Dzieci i Młodzieży - Projekt Animator

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r.

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/331/05 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/219/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/219/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/219/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu:

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: 1. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 mowa jest o: a)

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo