RAPORT Z EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO"

Transkrypt

1

2

3

4 Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego, 2011r Załącznik do Uchwały Nr VII/92/2011 Rady Powiatu Kłodzkiego z dn r. RAPORT Z EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO O ukochana ziemio kłodzka! Pomiędzy Twoimi górami i dolinami jest wolność wędrowania, wszędzie drogi i ścieżki. prof. Joseph Wittig Kłodzko, kwiecień 2011 r. strona 1/259

5 strona 2/259

6 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE Założenia Metodologia Skład Zespołu ds. ewaluacji strategii oraz Grupy Konsultacyjnej SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO W LATACH Ocena misji i wizji powiatu Ocena realizacji celów strategicznych za lata Ocena realizacji zadań za lata Obszar społeczny Edukacja Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Kultura fizyczna i sport Aktywność obywatelska społeczności Powiatu Kłodzkiego Ochrona zdrowia Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki zdrowotnej Pomoc społeczna i wspieranie osób niepełnosprawnych Bezpieczeństwo publiczne Rozwój instytucjonalny Obszar gospodarki Rynek pracy Turystyka i wypoczynek Rolnictwo i obszary wiejskie Obszar infrastruktury Dostępność komunikacyjna Obszar ochrony środowiska Gospodarka wodna Ochrona przeciwpowodziowa Gospodarka odpadami Ochrona powietrza Odnawialne źródła energii Krajobraz Obszar współpracy Współpraca transgraniczna Krajowa i zagraniczna współpraca partnerska Raport z badania ankietowego mieszkańców Powiatu Kłodzkiego dotyczącego ewaluacji strategii rozwoju Powiatu Kłodzkiego Metodologia Przebieg badań obserwacje i problemy Uzyskane wyniki Najważniejsze obszary rozwoju powiatu wskazane przez ankietowanych Wnioski i rekomendacje ANALIZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POWIATU Podstawa prawna funkcjonowania powiatu Położenie i zasoby naturalne Położenie Zasoby wodne Wody powierzchniowe Wody podziemne - pitne Wody podziemne lecznicze Budowa geologiczna Gleby Parki, rezerwaty, obszary chronione Surowce mineralne Analiza atutów i barier obszaru: Położenie i zasoby naturalne Dane demograficzne Analiza atutów i barier obszaru: Demografia Edukacja Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Analiza atutów i barier obszaru: Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Ochrona zdrowia Zapewnienie dostępu do usług medycznych dla mieszkańców powiatu kłodzkiego Dostęp do lecznictwa szpitalnego strona 3/259

7 Opieka długoterminowa Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej Dostęp do ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej Ratownictwo medyczne Dostęp do aptek Promocja zdrowia Lecznictwo uzdrowiskowe Analiza atutów i barier obszaru: Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Analiza atutów i barier obszaru: Pomoc społeczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa Bezpieczeństwo publiczne Ochrona przeciwpowodziowa Analiza atutów i barier obszaru: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa Administracja publiczna Rozwój instytucjonalny jednostek organizacyjnych powiatu Informatyzacja powiatowych jednostek organizacyjnych rozwój społeczeństwa informacyjnego Analiza atutów i barier obszaru: Administracja publiczna Kultura fizyczna, sport, turystyka i promocja Kultura fizyczna i sport Turystyka i promocja Analiza atutów i barier obszaru: Kultura fizyczna, sport, turystyka i promocja Współpraca Współpraca z organizacjami pozarządowymi Współpraca z partnerami krajowymi Współpraca z partnerami zagranicznymi Analiza atutów i barier obszaru: Współpraca Rynek pracy Analiza atutów i barier obszaru: Rynek pracy Komunikacja Sieć drogowa na terenie powiatu kłodzkiego Projektowana droga ekspresowa S Projektowana droga ekspresowa S Obwodnica miasta Kłodzka Pasmo Sudeckie z Drogą Śródsudecką Komunikacja zbiorowa Otwarcie granic na podstawie traktatu z Schengen Analiza atutów i barier obszaru: Komunikacja Środowisko Rolnictwo i obszary wiejskie Gospodarka wodna Gospodarka odpadami Ochrona powietrza. Odnawialne źródła energii Krajobraz Analiza atutów i barier obszaru: Środowisko Potencjał rozwojowy powiatu kłodzkiego na tle innych powiatów Dolnego Śląska i Polski STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO Analiza SWOT powiatu kłodzkiego Czynniki warunkujące rozwój powiatu Wizja i misja powiatu kłodzkiego Główne cele rozwojowe powiatu kłodzkiego Główny cel strategiczny Cele strategiczne Cele operacyjne Powiązania celów strategicznych powiatu z innymi dokumentami strategicznymi ZESTAWIENIE CELÓW STRATEGICZNYCH I ZADAŃ WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI NA LATA Cele strategiczne i operacyjne wraz ze wskaźnikami na lata Zadania do realizacji celów strategicznych i operacyjnych wraz ze wskaźnikami na lata MONITORING I EWALUACJA STRATEGII strona 4/259

8 Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego, 2011r. Rysunek 1. Powiat kłodzki Motto: Jeśli żeglarz nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów Seneka strona 5/259

9 1. WPROWADZENIE 1.1. Założenia Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego na lata została uchwalona przez Radę Powiatu Kłodzkiego 25 maja 2008 r. Miała ona charakter ogólnikowy i ściśle zakreślony horyzont czasowy. Wychodząc z wymogów stosowanej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku powszechnej metody samooceny CAF a także uwzględniając wnioski członków Grupy Konsultacyjnej w ramach prac nad ewaluacją Strategii przyjęto następujące założenia: a) Strategia winna mieć charakter kroczący, i powinna podlegać procedurze ewaluacji raz w okresie kadencji Rady Powiatu oraz corocznie procedurze monitoringu, b) W proces ewaluacji strategii należy w większym stopniu włączyć przedstawicieli społeczności lokalnej, c) Cele operacyjne wskazane w strategii powinny być skonkretyzowane i mierzalne, oraz powiązane z zasobami przeznaczonymi na ich realizację, d) W większym stopniu należy powiązać cele strategiczne z krótkookresowymi zadaniami nałożonymi na jednostki organizacyjne powiatu i komórki organizacyjne starostwa, e) Ustalanie celów strategicznych i operacyjnych oraz mierników i wskaźników należy powiązać z procesami zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej, f) W katalogu wskaźników w większej mierze odnieść się do danych porównawczych, w celu określenia pozycji powiatu w poszczególnych obszarach na tle regionu, g) W szerszym zakresie odnieść się do innych dokumentów strategicznych (Strategia Rozwoju Województwa, Strategia Rozwoju Kraju, NSRO, Strategia Lizbońska) Metodologia Realizując powyższe założenia Zarządzeniem Nr 129/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. Starosta Kłodzki powołał Zespół ds. ewaluacji Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata W trakcie prac Zespołu opracowano i wdrożono wprowadzoną Zarządzeniem Nr 67/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. procedurę monitoringu i procedurę ewaluacji Strategii. W procedurze tej ustalono katalog mierników i wskaźników umożliwiających ocenę stopnia realizacji zadań i celów określonych w strategii. Realizując wskazaną wyżej procedurę wysłano do radnych powiatu kłodzkiego, przedstawicieli samorządów gminnych z terenu powiatu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych mieszkańców powiatu zaproszenia do Grupy Konsultacyjnej, której zadaniem jest zapoznanie się oraz zaopiniowanie projektu Raportu z ewaluacji Strategii i wnoszenie do niego uwag, wniosków i propozycji. Starosta Zarządzeniem Nr 93/2010 z dnia 5 października 2010 r. powołał Grupę Konsultacyjną w składzie wyłonionym z osób, które zgłosiły swój akces w odpowiedzi na wysłane zaproszenie. W ramach procesu ewaluacji strategii opracowano także wzór ankiety ewaluacyjnej. W okresie sierpnia i września 2010 r. przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców powiatu we wszystkich 14 gminach powiatu kłodzkiego. Zebrano 186 ankiet, których wyniki zaprezentowano strona 6/259

10 w Raporcie z badania ankietowego. Wyniki ankiet w miarę możliwości zostały uwzględnione w trakcie prac nad raportem z ewaluacji strategii. Ewaluacja przeprowadzona była podczas prac warsztatowych Zespołu ds. ewaluacji Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata , które odbyły się w następujących terminach: r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r,, r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r.; r.; r.; r.; r.; r.; r., r., r., r. Spotkania Zespołu w składzie poszerzonym o członków Grupy Konsultacyjnej odbyły się w następujących terminach: , r., oraz r. Ponadto Zespół ds. ewaluacji kontaktował się z członkami Grupy Konsultacyjnej, wysyłając specjalnie przygotowany formularz, celem zaopiniowania propozycji wizji, misji powiatu, celów strategicznych i operacyjnych oraz zaproponowania zadań(działań), które zdaniem członków tej Grupy winny znaleźć się w Strategii rozwoju powiatu na lata Na 39 osób, które zadeklarowały chęć prac nad Strategią, na kilkakrotnie ponawiane prośby o wyrażenie opinii odpowiedziało 6 osób. W spotkaniach Grupy Konsultacyjnej uczestniczyły ogółem 22 osoby. Ze wszystkich spotkań sporządzono notatki dokumentujące ich przebieg. Celem warsztatów realizowanych w ramach ewaluacji było: Badanie stopnia realizacji celów strategicznych i operacyjnych Strategii w latach , Ocena poziomu realizacji zadań ustalonych w Strategii... w oparciu o pozyskane dane nt. poziomu wskaźników oraz z zastosowaniem oceny punktowej zgodnie z przyjętą procedurą, Weryfikacja wizji i misji powiatu, Aktualizacja diagnozy i analizy SWOT dot. powiatu, w tym ustalenie rangi (rangowanie) czynników warunkujących rozwój powiatu przez członków Zespołu ds ewaluacji strategii, Wyznaczenie głównych celów strategicznych oraz celów operacyjnych na lata , oraz wskazanie powiązań z innymi dokumentami strategicznymi (strategia rozwoju województwa, NSRO, Strategia Lizbońska i inne), Wyznaczenie zadań priorytetowych do realizacji na lata , wraz z ustaleniem wskaźników i mierników oraz powiązaniem z zasobami niezbędnymi do ich realizacji, a także wskazaniem komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, odpowiedzialnych za ich realizację. Dokument zawiera ocenę realizacji Strategii za lata , analizę danych pozyskanych na drodze badań ankietowych, diagnozę (analizę społeczno ekonomiczną) powiatu opracowaną wg stanu na koniec roku 2010, oraz część strategiczną: misję, wizję rozwoju powiatu, cele strategiczne i operacyjne wraz z proponowanymi wskaźnikami ich realizacji oraz priorytetowe zadania na lata Na posiedzeniach w dniach 21 czerwca, 30 czerwca 2010 r., 22 marca 2011r. oraz r. Zarząd Powiatu Kłodzkiego omawiał przedłożony raport, uzupełnił go i zatwierdził. Zarząd Powiatu Kłodzkiego przedkłada Radzie Powiatu niniejszy raport z ewaluacji Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego. Ponadto Zarząd Powiatu w trakcie prac na raportem opiniował propozycje drzewa celów strategicznych i operacyjnych założonych do realizacji na lata strona 7/259

11 1.3. Skład Zespołu ds. ewaluacji strategii oraz Grupy Konsultacyjnej Zespół ds. ewaluacji strategii rozwoju powiatu pracował w składzie: Agnieszka Bis-Kasprowicz, Mirosława Boduch przewodniczący od czerwca 2010r. Iwona Faron, Małgorzata Felcenloben, Monika Garbowicz, Grzegorz Gredys, Marek Górski, Marlena Korczyńska, Andrzej Krawiec, Liliana Kud, Joanna Kusy, Robert Leszkiewicz, Warcisław Martynowski, Bogusław Okołów, Krzysztof Postrach, Katarzyna Rzewuska, Jerzy Sołtyszczak przewodniczący do czerwca 2010r. Elżbieta Sułkowska, Agata Twardowska, Katarzyna Wdowiak, Edward Węglarz. Współpraca: Grzegorz Garbicz, Jowita Goszcz-Łopatyńska. Do prac w Grupie Konsultacyjnej akces zgłosiło 39 osób reprezentujących samorządy gminne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców. Ostatecznie czynnie udział brali: Przedstawiciele samorządu terytorialnego 1) Pan Piotr Kensicki - UMiG Międzylesie 2) Pan Andrzej Gizka - Gmina Radków 3) Pan Grzegorz Blechinger - Gmina Nowa Ruda 4) Pani Monika Pyrcz Jurczyk - UMiG Bystrzyca Kłodzka 5) Pan Artur Tarka - Urząd Miasta Kłodzko 6) Pan Wojciech Zimoch Urząd Miasta Kłodzko 7) Pani Elżbieta Bisikiewicz - Urząd Miasta Nowa Ruda 8) Pan Janusz Rajzer Miejski Ośrodek Kultury i Sportu Duszniki-Zdrój 9) Pani Małgorzata Bednarek Centrum Kultury i Rekreacji Lądek-Zdrój Przedstawiciele organizacji pozarządowych 10) Pan Jerzy Dudzik - Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg 11) Pani Urszula Adamska Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg 12) Pani Teresa Ludwin - Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych strona 8/259

12 13) Pan Ludwik Kordowski Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych 14) Pani Dorota Kąsek - Towarzystwo Miłośników Szalejowa Górnego i Dolnego 15) Pani Agnieszka Ziemczonek - UKS Orlica Przedstawiciele przedsiębiorców 16) Pan Piotr Parzyński Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej Duszniki-Zdrój 17) Pani Kamila Kasprzak - Zespół Uzdrowisk Kłodzkich 18) Pan Janusz Kowerko - Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Kłodzku 19) Pan Jerzy Dzięgiel Zetkama S.A. 20) Pani Barbara Szczepaniak - Hotel Kudowa 21) Pan Arkadiusz Kitkowski Ośrodek Górski Czarna Góra 22) Wiktor Wolfson - Centrum Medyczne Salus 2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO W LATACH Ocena misji i wizji powiatu W Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata nie określono misji powiatu. W związku z tym w ramach prac Zespołu ds. ewaluacji strategii oraz Grupy Konsultacyjnej ustalono, że niezbędne jest jej ustalenie ( patrz punkt 4.2. niniejszego raportu). W Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata określono następującą wizję powiatu: spójny społecznie, gospodarczo i terytorialnie, stający się subregionem, w którym jest utrzymany ład przestrzenny, są udostępniane walory kulturowe i przyrodnicze przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochronnych. przyjazny i bezpieczny dla mieszkańców i turystów, w którym warto mieszkać i do którego warto wracać, dający szansę pracy i rozwoju, gwarantujący odpowiedni poziom życia stopniowo zbliżający się do średniego poziomu w Unii Europejskiej. dostępny komunikacyjnie, zarówno środkami komunikacji zbiorowej jak i indywidualnej, z dobrze rozwiniętą, bezpieczną i nowoczesną siecią dróg i kolei. z powstającymi nowymi miejscami pracy, przede wszystkim w usługach turystycznych, lecznictwie uzdrowiskowym i przemyśle nieuciążliwym, a stopę bezrobocia zbliżoną do poziomu krajowego. ze sprawną i efektywną administracją publiczną, wykorzystującą technologie informacyjne, z dostępem obywatela do informacji publicznych. z dużą aktywnością obywatelską, opierającą się na dialogu i współpracy, promującym działalność organizacji pozarządowych, które wspomagają powiat w życiu społecznym. z bardzo dobrze funkcjonującą służbą zdrowia, pomocą społeczną, systemem oświaty oraz bogatą ofertą kulturalną. strona 9/259

13 W wyniku dyskusji oraz analizy wyników badań ankietowych mieszkańców powiatu stwierdza się, że tak szeroko i niespójnie gramatycznie określona wizja nie jest zrozumiała dla mieszkańców powiatu i innych partnerów, jest trudna do zapamiętania. W związku z tym w ramach prac Zespołu oraz Grupy Konsultacyjnej uznano za niezbędne dokonanie jej zmiany, celem uzyskania efektu zrozumiałości, jasności i jednorodności ustalonej wizji rozwoju powiatu Ocena realizacji celów strategicznych za lata Cele strategiczne obrane w 2008 roku zostały poddane ewaluacji. Zespół ds. Ewaluacji odpowiadał na następujące pytania: Ocena celów pod względem trafności: Czy cele zostały sformułowane trafnie? Czy odpowiadały na istniejące potrzeby? Ocena w skali od 1(całkowicie nietrafny) do 6 (w pełni trafny). Ocena celów pod względem skuteczności: Czy cele zostały osiągnięte, w jakim stopniu? Ocena w skali 6 - stopniowej (6 całkowicie zrealizowany; 1 w ogóle nie zrealizowany) Czy cele są aktualne dziś, czy mogą stać się celami na lata ? Ocena w skali od 1(nieaktualny) do 6 (aktualny). Wyniki ustaleń zespołu zawarto w poniższej tabeli: 1 Tabela 1. Ocena trafności, skuteczności i realności celów strategicznych CEL Trafność Skuteczność Aktualność Główny cel strategiczny: Wzrost standardu życia mieszkańców powiatu z poszanowaniem wielokulturowego dziedzictwa, środowiska naturalnego i 4,06 2,05 3,82 wykorzystaniem walorów turystycznych i uzdrowiskowych 2 3 Dostosowanie sieci placówek oświatowych do demografii oraz potrzeb rynku pracy powiatu kłodzkiego, dającej gwarancję kształcenia zgodnego z oczekiwaniami klientów Poziom kształcenia i wychowania młodzieży powiatu kłodzkiego nie odbiegający od poziomu średniej w województwie 4,19 2,95 4,29 4,26 2,85 4,70 4 Liczba i rodzaj realizowanych zajęć pozalekcyjnych zgodna z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców 3,76 2,0 3,76 5 Co najmniej dobry stan materialny szkół i placówek 3,82 2,11 3, Kierunki kształcenia zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy i oczekiwaniami uczniów, umożliwiające dobry start do dalszych studiów lub wykonywania pracy zawodowej Racjonalna i funkcjonalna sieć szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w powiecie kłodzkim racjonalne wykorzystanie środków przeznaczonych na oświatę 4,17 2,35 4,17 3,88 2,76 3,88 strona 10/259

14 8 Opracowanie sprawnego systemu stypendialnego 2,76 1,70 3,16 9 Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w obrębie trzech kultur 3,35 1,76 3,06 10 Wspieranie kultury jako elementu kształtującego wizerunek powiatu kłodzkiego jako miejsca ważnego na mapie kulturalnej Dolnego Śląska, Polski i Europy 2,76 2,35 3, Integrowanie społeczności lokalnej wokół ważnych wydarzeń kulturalnych Wykorzystywanie walorów kulturowych dla promocji powiatu kłodzkiego Rozwój kultury fizycznej i sportu jako element poprawiający życie mieszkańców i kształtujący zdrowe społeczeństwo Upowszechnianie sportu szkolnego i kultury fizycznej oraz sportu osób niepełnosprawnych 3,06 2,41 2,88 3,29 2,64 3,29 3,17 2,64 3,23 3,29 2,47 3,23 15 Aktywne społeczeństwo powiatu kłodzkiego 2,0 1,82 2,41 16 Zapewnienie dostępu do usług medycznych dla mieszkańców powiatu kłodzkiego 3,05 2,47 3,37 17 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu 2,11 1,76 2,64 18 Prowadzenie inwestycji modernizacyjnych związanych z przekształceniem i dostosowaniem bazy uzdrowiskowej do współczesnych potrzeb kuracjuszy 1,41 1,65 1, Osiągnięcie stabilnej rentowności w działalności lecznictwa uzdrowiskowego Dostosowanie struktury bazy zabiegowej do szerszego świadczenia usług z zakresu SPA, wellness, fitness, beauty nakłady inwestycyjne Przyjęcie działań marketingowych promujących SPA, wellness, fitness, beauty oraz dotychczasowego kierunku tradycyjnego lecznictwa uzdrowiskowego 1,57 1,82 1,41 1,76 1,24 2,23 1,77 1,30 2,35 22 Dywersyfikacja kierunków sprzedaży 1,05 1,0 1, Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w społeczności osób o ograniczonych możliwościach społecznych, fizycznych i psychicznych Minimalizacja zagrożeń zarówno o charakterze obiektywnym (np. klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, awarie techniczne), jak i subiektywne (np. przestępczość, zagrożenia miejscowe, demoralizacja, patologie społeczne) Podniesienie sprawności działania powiatowych jednostek organizacyjnych poprzez skoordynowanie 4,17 2,47 4,29 4,23 2,65 3,94 3,65 1,76 3,35 strona 11/259

15 działań w ramach rozwoju instytucjonalnego rozumianego jako tworzenie zasad i mechanizmów doskonalących ich funkcjonowanie 26 Obniżanie bezrobocia 3,65 2,18 3,94 27 Wzrost zatrudnienia 3,65 2,18 3,94 28 Wspieranie inicjatyw lokalnych 3,75 2,64 3,53 29 Ograniczanie odpływu młodzieży 3,53 1,30 3, Powiat kłodzki jako subregion wypoczynkowy, turystyczny i uzdrowiskowy o wysokim standardzie usług Turystyka i wypoczynek jako podstawowy dział gospodarki powiatu Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w oparciu o istniejące zasoby ludzkie, społeczne, przyrodnicze, historyczne, kulturowe, infrastrukturalne i wiedzę Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno żywnościowej 4,23 3,75 4,17 4,17 2,70 3,94 3,58 1,70 3,35 1,77 1,30 1,77 34 Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu 4,19 2,23 2, Osiągnięcie stanu najwyższej wymaganej czystości rzek i potoków w powiecie Zapewnienie dostawy i dostępu do wody pitnej o wysokiej jakości dla wszystkich mieszkańców powiatu, w ilościach zabezpieczających bieżące potrzeby oraz rozwój jednostek osadniczych Pełne wykorzystanie zasobów najwartościowszych wód podziemnych do produkcji wód pitnych na rynek krajowy i zagraniczny Optymalne zabezpieczenie terenów, ludności i infrastruktury technicznej przed niszczeniem przez powódź. Racjonalna gospodarka odpadami. Minimalizacja ich ilości. Wykorzystywanie surowców wtórnych. 2,95 2,23 2,94 2,70 1,75 2,11 2,88 2,29 2,76 4,17 2,05 3,94 1,95 1,23 1,95 40 Doprowadzenie do najwyższej czystości powietrza. 3,05 1,83 2, Zwiększenie udziału energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii w powiecie. Zachowanie walorów estetyczno-widokowych krajobrazu powiatu kłodzkiego 3,29 1,83 3,58 3,76 2,24 3,19 43 Rozwój współpracy transgranicznej. 3,35 3,41 3,35 44 Rozwój krajowej i zagranicznej współpracy partnerskiej 3,58 2,76 2,94 Źródło: Wynik oceny ankietowej członków Zespołu ds. ewaluacji strategii strona 12/259

16 Podsumowując stwierdzono, że wyznaczono zbyt wiele celów, wśród których znalazły się cele leżące poza kompetencjami powiatu a tym samym powiat i jego organy nie miały wpływu na stopień ich realizacji. Ponadto Zespół wskazał, że cele określone w strategii były zbyt ogólnikowe, niepowiązane z zasobami przeznaczonymi na ich realizację. Zespół ocenił, że następujące cele zostały określone nietrafnie z uwagi na brak wpływu powiatu na ich realizację: Cel nr 18: Prowadzenie inwestycji modernizacyjnych związanych z przekształceniem i dostosowaniem bazy uzdrowiskowej do współczesnych potrzeb kuracjuszy. Cel nr 19: Osiągnięcie stabilnej rentowności w działalności lecznictwa uzdrowiskowego. Cel nr 20: Dostosowanie struktury bazy zabiegowej do szerszego świadczenia usług z zakresu SPA, wellness, fitness, beauty nakłady inwestycyjne. Cel nr 21: Przyjęcie działań marketingowych promujących SPA, wellness, fitness, beauty oraz dotychczasowego kierunku tradycyjnego lecznictwa uzdrowiskowego. Cel nr 22: Dywersyfikacja kierunków sprzedaży (przez uzdrowiska). Cel nr 33: Poprawa konkurencyjności gospodarki żywnościowej. Cel nr 35: Osiągnięcie stanu najwyższej wymaganej czystości rzek i potoków w powiecie. Cel nr 36: Zapewnienie dostawy i dostępu do wody pitnej o wysokiej jakości dla wszystkich mieszkańców powiatu, w ilościach zabezpieczających bieżące potrzeby oraz rozwój jednostek osadniczych. Cel nr 37: Pełne wykorzystanie zasobów najwartościowszych wód podziemnych do produkcji wód pitnych na rynek krajowy i zagraniczny. Cel nr 39: Racjonalna gospodarka odpadami. Minimalizacja ich ilości. Wykorzystywanie surowców wtórnych. Powyższe cele powinny zostać pominięte w ustalaniu celów strategicznych na kolejny okres ( ). Ponadto wskazano cele, które w nikłym stopniu uznano za trafne. Wynika to głównie z ich ogólnikowości i nieokreśloności. Cele te należy zmodyfikować poprzez określenie wskaźników. Są to: Cel nr 15: Aktywne społeczeństwo powiatu. Cel nr 17: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Ocena realizacji zadań za lata W Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego przyjętej w roku 2008 zaplanowano wiele zadań do realizacji poszczególnych celów strategicznych, wskazanych powyżej w punkcie 2.2. Zespół poddał ocenie realizację planowanych działań. Wobec nie określenia w strategii założeń dotyczących planowanej wysokości mierników realizacji strategii, trudno było Zespołowi odnieść się w trakcie oceny do oceny stopnia realizacji zadań. W związku z tym w trakcie prac Zespołu opracowano katalog wskaźników i mierników i wprowadzono do procedury ewaluacji i procedury monitoringu strategii rozwoju powiatu. Zgodnie z przyjętą procedurą niektóre zadania, dla których nie ustalono wskaźników i mierników, ocenione zostały przez Zespół przy wykorzystaniu następującej skali: strona 13/259

17 Zadanie 1.. Stopień realizacji (1 niezrealizowane, 6 całkowicie zrealizowane) Obszar społeczny Edukacja A. Osiągnięte wskaźniki realizacji celów i zadań dla obszaru Edukacja za lata Tabela 2. Wskaźniki realizacji celów w obszarze Edukacja L.p Miernik Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Trend Wyniki zdawalności matur 75,2% 82,5% Wzrost w stosunku do roku poprzedniego w % -2,4% +7,3% Wyniki zdawalności egzaminów zawodowych Stosunek do średniej wojewódzkiej w % Wzrost w stosunku do roku poprzedniego w % Absolwenci dostający się na studia dzienne Stosunek do liczby absolwentów ogółem Wzrost w stosunku do poprzedniego roku Nauczyciele w każdym ze stopni awansu zawodowego a) stażysta b) kontraktowy c) mianowany d) dyplomowany Stosunek do ogólnej liczby nauczycieli w % 62,75% 59,24% 1,75 0, ,07% -3,51% Brak danych - szkoły nie prowadzą statystyk Brak danych - szkoły nie prowadzą statystyk Brak danych - szkoły nie prowadzą statystyk s 43 k 160 m 343 d 152 s 6% k 23% m 49% d 22% Brak danych - szkoły nie prowadzą statystyk Brak danych - szkoły nie prowadzą statystyk Brak danych - szkoły nie prowadzą statystyk s 32 k 143 m 280 d s 5% k 22% m 43% d 30% 86,1% +3.59% wzrost 68,13% 1,08 + 8,89 Brak danych - szkoły nie prowadzą statystyk Brak danych szkoły nie prowadzą statystyk Brak danych szkoły nie prowadzą statystyk s- 25 k- 148 m- 283 d s 3,8% k 22,8% m 43,5 % d 29,9% Brak tendecji tendencja wzrostowa dot. nauczycieli dyplomow a-nych, Wzrost w stosunku do roku poprzedniego w % s : - 31% k : + 40% m : - 18 % d : - 11% s : - 25,5% k : - 10,6% m : -18,3 % d : + 27,6% s: - 1,2% k: + 0,8% m: +0,5% d: - 0,1% strona 14/259

18 5 6 7 Nauczyciele posiadający dodatkowe kwalifikacje (studia podyplomowe, specjalizacje) Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego, 2011r Stosunek do ogólnej liczby nauczycieli 40% 43% 43% Wzrost w stosunku do roku poprzedniego 4% +3% 0% Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez powiat Stosunek do liczby uczniów ogółem 30% 35% 30,4% Środki przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne, w tym środki pozyskane spoza budżetu powiatu , 95 w tym , ,56 w tym , ,40 w tym ,98 Stosunek do wydatków na oświatę ogółem 0,2% 0,15% 0,13% Przyrost w stosunku do roku poprzedniego 32% - 32% -10,60% tendencja wzrostowa w stosunku do ogółu nauczycieli wzrost spadek 8 Środki przeznaczone na inwestycje i remonty w szkołach i placówkach oświatowych ,50 zł ,89 zł ,51zł 9 Stosunek do wielkości wydatków budżetu powiatu ogółem 0,88% 1,08% 0,76% Przyrost w stosunku do roku poprzedniego -64,46% ,61 zł -5,9% -25,90% Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Udział w liczbie bezrobotnych ogółem 3,69% 4,35% 4,77% spadek wzrost (trend negatywny ) 10 Środki przeznaczone na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą ponad otrzymaną subwencję oświatową ,64 zł ,66 zł ,61zł Stosunek do ogólnej kwoty wydatków budżet 5,36% 4,30% 5,83% Stosunek do wysokości otrzymanej subwencji oświatowej 14,48% 11,74% 16,62% wzrost 11 Przyrost w stosunku do roku poprzedniego -31,75% -12,94% 43,40% Uczniowie otrzymujący stypendia za wyniki w nauce i sporcie Stosunek do liczby uczniów ogółem 6.44% 5.32% 6,6% Przyrost w stosunku do roku poprzedniego brak tendencji (malejącorosnąca) strona 15/259

19 12 Środki przeznaczone na stypendia z budżetu powiatu ,00 zł ,00 zł zł Stosunek do wydatków na oświatę ogółem 0,17% 0,12% 0,13% Brak tendecji Przyrost w stosunku do roku poprzedniego zł zł 10,94% Na podstawie danych otrzymanych z komórek merytorycznych Starostwa Powiatowego w Kłodzku B. Zadania przyjęte do realizacji w Strategii oraz informacja dot. sposobu realizacji Tabela 3. Ocena realizacji zadań w obszarze Edukacja L.p. Zadanie ustalone w strategii Stopień realizacji (1 niezrealizowane, 6 całkowicie zrealizowane) Utworzenie w czterech obszarach edukacyjnych, na bazie funkcjonującej sieci szkół Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych, w skład których weszłyby obecnie istniejące także Zespoły Szkół Ogólnokształcących x 2 Połączenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych z zachowaniem ich funkcji na terenie powiatu x 3 Likwidacja placówek około oświatowych, które w bezpośredni sposób nie służą podnoszeniu jakości kształtowania i wychowania (np. Dom Wczasów Dziecięcych). x 4 Uruchomienie w Zespołach Szkół Ogólnokształcących klas gimnazjalnych x Średnia ocena stopnia realizacji zadań w obszarze Edukacja 2,98 Na podstawie wyniku ankiety przeprowadzonej w Zespole Ad. 1. W Kudowie-Zdroju dotychczasowy Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych stanowią obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Pogłębiający się niż demograficzny spowodował, iż nabór do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłodzkim uległ zmniejszeniu. W związku z tą sytuacją Zarząd oraz Rada Powiatu Kłodzkiego podjęły dalsze działania związane z dostosowaniem sieci szkół i placówek oświatowych do faktycznych potrzeb edukacyjnych. W ich wyniku Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii w Kłodzku i w Krosnowicach zostały połączone w Zespół Placówek Socjoterapeutycznych z siedzibą w Kłodzku. W związku z koniecznością unormowania systemu nauczania i dostosowania kierunków oraz profili w szkołach do potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i lokalnego rynku pracy, Zarząd i Rada Powiatu podjęły uchwały, które pozwoliły na likwidację Liceów Profilowanych oraz Liceów Ogólnokształcących w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych. Dzięki takiej decyzji w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu kłodzkiego nauka ogólnokształcąca odbywa się w Zespołach Szkół Ogólnokształcących, natomiast strona 16/259

20 nauka zawodu ma miejsce w przygotowanych do tego zadania Zasadniczych Szkołach Zawodowych i Technikach w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych. Uwzględniając potrzeby edukacyjne młodzieży niepełnosprawnej z powiatu kłodzkiego dokonano likwidacji barier architektonicznych i utworzono w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku Liceum Ogólnokształcące Integracyjne. Ad. 2. Cel w części zrealizowany. W wyniku podjęcia przez Radę Powiatu Kłodzkiego uchwały nr XXVIII/387/2008 w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Kłodzku, w dniu 1 stycznia 2009 r. nastąpiło połączenie: - Centrum Doskonalenia Kadr w Kłodzku, - Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, - Biblioteki Pedagogicznej w Nowej Rudzie, - Biblioteki Pedagogicznej w Bystrzycy Kłodzkiej, - Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowej Rudzie, - Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kłodzku, - Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bystrzycy Kłodzkiej, - Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dusznikach-Zdroju. Dotychczasowe funkcje poradni na terenie powiatu zostały zachowane. Jednak nie nastąpiło faktyczne organizacyjne połączenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. W dalszym ciągu funkcjonują 4 odrębne poradnie zarządzane przez 4 kierowników. W roku 2010 siedzibę Poradni Psychologicznej z Dusznik -Zdroju przeniesiono do Kudowy-Zdroju. Ad. 3. Cel w części zrealizowany. Rada Powiatu Kłodzkiego w czasie III kadencji podjęła uchwały o likwidacji placówek około oświatowych takich jak: - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Kletnie, - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Stójkowie, - Szkolne Schronisko Młodzieżowe TAU w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie. Zarząd Powiatu Kłodzkiego nie dokonał likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju. Zarząd Powiatu wnosić będzie w ramach ewaluacji strategii rozwoju powiatu o dalsze utrzymanie tej placówki. W ramach propozycji Zarządu, jeden z obiektów wchodzących w skład DWD Nysa został sprzedany w grudniu 2010r, natomiast środki finansowe uzyskane z transakcji zostały przeznaczone na dokonanie remontów w pozostałych dwóch nieruchomościach. Ad. 4. Cel w części zrealizowany. Na mocy Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr VIII/109/2007 z dnia r. w sprawie przejęcia przez Radę Powiatu Kłodzkiego prowadzenia Gimnazjum w Bystrzycy Kłodzkiej nastąpiło z dniem r. przejęcie ww. szkoły i połączenie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej. Gimnazjum funkcjonuje w jednym budynku z ZSO. Zarząd Powiatu wraz z dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku czynił również starania o utworzenie oddziałów gimnazjalnych w tej placówce. Z uwagi na to, że prowadzenie gimnazjów jest zadaniem własnym gminy, wystąpiono z wnioskiem w tej sprawie do władz miasta Kłodzka, jednakże stosownej zgody nie uzyskaliśmy. strona 17/259

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku RADA POWIATU Rodomszcza ńskiqo UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO zdnia 13 listopada 2014 roku w prai ic przyj ęcia Strategii Rozwoju Powiatu Radomszcza ńskiego 2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020 Projekt Strategii rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2014 2020 Opracowanie Wydział Rozwoju Powiatu Inwestycji i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz Zespół zadaniowy powołany Zarządzeniem nr 76/2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo