OCENA DIAGNOSTYCZNA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W WYBRANEJ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA DIAGNOSTYCZNA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W WYBRANEJ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ"

Transkrypt

1 Stanisław WALUSIAK Wiktor PIETRZYK Andrzej SUMOREK OCENA DIAGNOSTYCZNA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W WYBRANEJ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ The diagnostic evaluation of technical status of automotive vehicles in selected service station Wstęp W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła liczba pojazdów samochodowych poruszających się po drogach. To zjawisko spowodowało zwiększenie zagroŝenia w ruchu drogowym oraz szkodliwego oddziaływania motoryzacji na środowisko naturalne. W Polsce takie wskaźniki jak liczba ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców oraz liczba ofiar śmiertelnych na 100 wypadków są bardzo wysokie. Za najczęstsze przyczyny wypadków uwaŝa się: nadmierną prędkość, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wykonywanie manewrów w ruchu drogowym oraz niesprawność techniczną pojazdów. Według danych statystycznych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 1998 r. przyczyną wypadków był m.in. zły stan techniczny układów: hamulcowego (26,2%), zawieszenia (21,4%), kierowniczego (19,0%). Dlatego konieczne jest ciągłe sprawdzanie stanu technicznego pojazdów, zarówno podczas okresowych badań technicznych, jak i w czasie kontroli drogowej prowadzonej przez policję. W badaniach naleŝy takŝe uwzględnić kontrolę sprawności silników, gdyŝ powodują one wzrost toksyczności spalin oraz hałas. ZbliŜający się termin integracji Polski z Unią Europejską nakłada na nasz kraj obowiązek dostosowania przepisów do wymagań Unii. Pociąga to za sobą równieŝ konieczność wyposaŝenia stacji diagnostycznych w sprzęt odpowiadający wymogom tych przepisów. W pracy przedstawiono wyniki oceny stanu technicznego 60 samochodów osobowych róŝnych marek, róŝnych roczników i o róŝnych przebiegach uzyska- Dr inŝ. Stanisław Walusiak, prof. dr hab. inŝ. Wiktor Pietrzyk, dr inŝ. Andrzej Sumorek, Katedra Elektrotechniki Ogólnej Politechniki Lubelskiej.

2 220 STANISŁAW WALUSIAK, WIKTOR PIETRZYK, ANDRZEJ SUMOREK ne w autoryzowanej stacji diagnostycznej w powiatowym mieście we wschodniej Polsce. Badaniami objęto stan układu hamulcowego, amortyzatorów oraz analizę składu spalin. Wybrana stacja diagnostyczna jest wyposaŝona w nowoczesny sprzęt, zapewniający wykonywanie badań według standardów obowiązujących w Polsce. Sprzęt ten ma atesty Instytutu Transportu Samochodowego, zgodnie z ustawą z dn r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 250). Badanie amortyzatorów Badanie przeprowadzono na stanowisku GARGENT ST 2000P. Wyniki badań skuteczności tłumienia amortyzatorów dla 30 samochodów przedstawiono na rys. 1, 2 i 3. Przyjęto następujące kryteria oceny sprawności amortyzatorów dla stanowiska GARGENT: 46-99% = dobre; 26-45% = słabe, odpowiadające; 0-25% = nieodpowiednie; niebezpieczna róŝnica >15%. Ogólne wyniki badania amortyzatorów przedstawiono na rys. 3. Liczba pojazdów z amortyzatorami ocenianymi jako dobre wynosi 48, co stanowi 80% badanych samochodów. Amortyzatory oceniane jako słabe, odpowiadające, miało 12 samochodów, co stanowi 20%. Amortyzatorów nieodpowiednich nie stwierdzono. Rys. 1. Wyniki badań amortyzatorów przednich

3 OCENA DIAGNOSTYCZNA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 221 Rys. 2. Wyniki badania amortyzatorów tylnych Rys. 3. Skuteczność amortyzatorów wg kryterium standardowego GARGENT Niebezpieczna róŝnica w skuteczności amortyzatorów tej samej osi powoduje trudności z utrzymaniem Ŝądanego kierunku jazdy. Na 60 pojazdów w 14 stwierdzono róŝnicę skuteczności tłumienia większą niŝ 15%, co stanowi 23,3% badanych samochodów. Kryteria oceny amortyzatorów ustalone przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Amortyzatorów (EUSAMA) są następujące: 0-20% = niedostateczna skuteczność tłumienia, 21-40%, = średnia, 41-60%, = dobra, powyŝej 60%, = bardzo dobra. RóŜnica między wartościami wskaźnika EUSAMA dla strony lewej i prawej jednej osi nie powinna być większa niŝ 20%. Wyniki badań amortyzatorów według tych kryteriów przedstawia rys. 4.

4 222 STANISŁAW WALUSIAK, WIKTOR PIETRZYK, ANDRZEJ SUMOREK Rys. 4. Skuteczność amortyzatorów wg EUSAMA Liczba pojazdów z amortyzatorami ocenianymi jako bardzo dobre wynosi 12, co stanowi 20%, dobre 40, co stanowi 66,7%, średnie 8, co stanowi 13,3% badanych pojazdów. Liczba pojazdów, w których niebezpieczna róŝnica w skuteczności amortyzatorów tej samej osi jest większa niŝ 20%, wynosi 10 co stanowi 16,7% badanych samochodów. Badanie hamulców Warunkiem koniecznym uznania hamulca roboczego za zdatny jest jednoczesne spełnienie wymagań dotyczących skuteczności oraz równomierności działania hamulców. Od 1 lipca 1999 roku w Polsce dla samochodów osobowych obowiązuje wskaźnik skuteczności hamowania o wartości 50% dla hamulca roboczego i 25% dla hamulca awaryjnego (postojowego). Wskaźnik ten uzyskuje się z zaleŝności: Ph sum z = 100 [%] (1) G gdzie: P h sum sumaryczna siła hamowania pojazdu [N], G cięŝar pojazdu w stanie całkowitego dopuszczalnego obciąŝenia [N].

5 OCENA DIAGNOSTYCZNA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 223 Rys. 5. Wyniki badań hamulca zasadniczego dla osi przedniej Równomierność działania hamulców tej samej osi uwaŝa się za wystarczającą, jeŝeli róŝnica w skuteczności nie przekracza 30%. Na rys. 5 oraz 6 przedstawiono wyniki badań skuteczności hamulca zasadniczego dla osi przedniej i tylnej, natomiast na rys. 7 wyniki badań dla hamulca pomocniczego. Dla przejrzystości przedstawiono wyniki dla 30 samochodów. Rys. 6. Wyniki badań skuteczności hamulca zasadniczego dla osi tylnej Na podstawie wzoru (1) oraz w oparciu o dane techniczne poszczególnych modeli samochodów zostały opracowane tabele, według których moŝna ocenić skuteczność działania hamulców na podstawie sumarycznej siły hamowania [1]. W oparciu o te kryteria i wyniki pomiarów siły hamowania, skuteczne działanie hamulca roboczego stwierdzono w 16 samochodach, co stanowiło zaledwie 26,7% badanych pojazdów, a hamulca awaryjnego tylko w 4 samochodach, co stanowi 6,7% ogółu badanych pojazdów. Wyniki te zestawiono na rys. 8.

6 224 STANISŁAW WALUSIAK, WIKTOR PIETRZYK, ANDRZEJ SUMOREK Rys. 7. Wyniki badań hamulca pomocniczego Rys. 8. Skuteczność działania hamulców roboczych i awaryjnych RóŜnica w skuteczności działania hamulców tej samej osi większa niŝ 30% wystąpiła w 14 pojazdach, co stanowi 23,3%. W krajach Unii Europejskiej obowiązują takie same kryteria oceny skuteczności hamulców jak w Polsce. ANALIZA SPALIN Według obowiązujących w Polsce przepisów dopuszczalne stęŝenie tlenku węgla CO w spalinach pojazdu z zapłonem iskrowym zaleŝy od daty jego pierwszej rejestracji. W pojazdach rejestrowanych po raz pierwszy po r. zmniejszono dopuszczalne wartości CO w spalinach, rozszerzając jednocześnie zakres badanych składników spalin. W niniejszej pracy przedstawiono tylko wyniki zawartości tlenku węgla CO, jako związku najbardziej szkodliwego

7 OCENA DIAGNOSTYCZNA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 225 (rys. 9). Na rys. 10 przedstawiono zestawienie liczby pojazdów przekraczających dopuszczalne normy emisji tlenku węgla. Rys. 9. Wyniki badań zawartości CO w spalinach przy biegu jałowym oraz prędkości 2000 obr/min Rys. 10. Liczba pojazdów przekraczających dopuszczalne normy emisji szkodliwych składników spalin Jak wynika z badań, łączna liczba samochodów, które nie spełniają kryteriów emisji zanieczyszczeń wynosi 12, co stanowi 40%, w tym pojazdy wyprodukowane przed r. stanowią 0%, wyprodukowane pomiędzy r. a r. 4, co stanowi 6,7%, wyprodukowane po r. 20, co stanowi 33,3% badanych pojazdów. Według kryteriów obowiązujących w Unii Europejskiej liczba pojazdów, w których emisja CO przekracza obowiązujące normy wyniosła 14, co stanowi 23,3% badanych pojazdów. WNIOSKI I UWAGI 1. Z przedstawionych wyników widać wyraźnie, Ŝe w badanych pojazdach skuteczne hamulce robocze miało tylko około 30% samochodów, a hamulec

8 226 STANISŁAW WALUSIAK, WIKTOR PIETRZYK, ANDRZEJ SUMOREK awaryjny mniej niŝ 10% badanych samochodów. Na takie wyniki ma wpływ zbyt mała świadomość kierowców o konieczności dbania o stan techniczny pojazdu, bowiem badane samochody były kilkuletnie, a mniej niŝ 20% miało więcej niŝ 10 lat. 2. Badania amortyzatorów wykazały, Ŝe w Ŝadnym samochodzie nie było nieodpowiedniego tłumienia. Piśmiennictwo 1. Trzecia K: Diagnostyka samochodów osobowych. WKiŁ, Warszawa Hojda A.: Nowe tendencje w diagnostyce pojazdów samochodowych. Politechnika Lubelska. Praca dyplomowa. Lublin Bocheński C. (red.): Badania kontrolne samochodów. WKiŁ, Warszawa Streszczenie W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła liczba pojazdów samochodowych poruszających się po drogach. To spowodowało zwiększenie zagroŝenia w ruchu drogowym oraz szkodliwego oddziaływania motoryzacji na środowisko naturalne. Ciągłe sprawdzanie stanu technicznego pojazdów jest konieczne zarówno podczas okresowych badań technicznych, jak i w czasie kontroli drogowej prowadzonej przez policję. Celem pracy jest przedstawienie wyników oceny stanu technicznego samochodów osobowych róŝnych marek, róŝnych roczników i o róŝnych przebiegach odwiedzających autoryzowaną stację diagnostyczną. Badaniami objęto stan układu hamulcowego, amortyzatorów oraz analizę składu spalin. Summary During last years the number of cars been in use has considerably increased. That increases traffic hazards and toxic influence of motorization on the natural environment. Therefore, frequent controls of technical status of the cars are necessary, both during periodical technical examinations and police controls. The study aim was to present the results of the evaluation of technical status automobiles, visiting the authorized service station. The cars differed in respect to mark, yearbook and mileage. The state of braking system, shock absorbers and the composition of exhaust gas were analyzed. Recenzent: Prof. dr hab. inŝ. Wiesław Piekarski

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE DIGNOSTYK 7 SPIS TREŚCI Spis treści Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMCJE PTDT Protokół z obrad V Walnego Zjazdu PTDT...5 Komunikat Redakcji strony internetowej PTDT...7 Uchwała ZG PTDT o odpłatności

Bardziej szczegółowo

Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu badania w symulatorze jazdy samochodem

Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu badania w symulatorze jazdy samochodem Dr inŝ. Rafał S. Jurecki Dr inŝ. Marek Jaśkiewicz Politechnika Świętokrzyska Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-143

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

RUSZTOWANIA BEZPIECZNE NARZĘDZIE CZY ŚMIERTELNE ZAGROśENIE PRZEPISY I PRAKTYKA

RUSZTOWANIA BEZPIECZNE NARZĘDZIE CZY ŚMIERTELNE ZAGROśENIE PRZEPISY I PRAKTYKA PIOTR IGNATOWSKI MICHAŁ WRZOSEK PERI Polska Sp. z o.o. RUSZTOWANIA BEZPIECZNE NARZĘDZIE CZY ŚMIERTELNE ZAGROśENIE PRZEPISY I PRAKTYKA SCAFFOLDING SAFE TOOL OR MORTAL DANGER REGULATIONS AND PRACTICE Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS

Biuletyn Informacyjny ITS ISSN 1732-0437 Biuletyn Informacyjny ITS 4-2011 Zeszyt 4 (46) DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNY INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO WARSZAWA Redaguje: Kolegium Redakcyjne w składzie: Andrzej Damm, Anna Dzieniowska

Bardziej szczegółowo

4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury

4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury 4. Podstawowe kryteria i załoŝenia efektywnego systemu opłat 4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury Podejmowanie decyzji o rozwoju infrastruktury odbywa się dwuszczeblowo. Na szczeblu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I Strona 2 z 31 EDYCJA I 2 Strona 3 z 31 Szanowni Państwo! Praca straŝaków zawodowych, jak i ochotników, związana jest z licznymi zagroŝeniami występującymi podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń, szkoleń i

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1 WSTĘP Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa analiza skutków ekonomicznych, prawnych i społecznych w zakresie wyłączenia ochrony wzorów przemysłowych widocznych części zamiennych

Kompleksowa analiza skutków ekonomicznych, prawnych i społecznych w zakresie wyłączenia ochrony wzorów przemysłowych widocznych części zamiennych Kompleksowa analiza skutków ekonomicznych, prawnych i społecznych w zakresie wyłączenia ochrony wzorów przemysłowych widocznych części zamiennych Ten raport zawiera 70 stron KPMG Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA E C G O R B I T A L spółka z o.o., rok załoŝenia 1989 NIP: 584-025-39-12, Regon: 008304432; kapitał zakładowy 80 000 PLN Nr rejestru sądowego KRS 0000176245 Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych

Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych Zdzisław Kabza Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych Politechnika Częstochowska Kierunek studiów: Energetyka Rok akademicki 2010/2011 CZĘŚĆ I POMIARY PARAMETRÓW TERMOENERGETYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wersja krótka. ProMotor Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego

Wersja krótka. ProMotor Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego Wersja krótka ProMotor Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego Szkody osobowe z tytułu OC komunikacyjnego w Polsce. Tendencje rozwoju 2006 2009 Raport końcowy Wersja

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w Koksowni Huty Stali Częstochowa

Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w Koksowni Huty Stali Częstochowa Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w Koksowni Huty Stali Częstochowa Opis zakładu Koksownia Huty Stali Częstochowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym z wydziałów Huty Stali Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Benchmarking producentów samochodów osobowych na polskim rynku motoryzacyjnym

Benchmarking producentów samochodów osobowych na polskim rynku motoryzacyjnym ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 375 385 Benchmarking producentów samochodów osobowych na polskim rynku motoryzacyjnym Anna Balicka

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 111 a ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Marian Łojek Justyna Setniewska WYBRANE AKTY WYKONAWCZE Z ZAKRESU KONTROLI RUCHU DROGOWEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2014 1 Zakład Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich Agnieszka Słomka-Gołębiowska Szkoła Główna Handlowa Piotr Urbanek Uniwersytet Łódzki IX Kongres Ekonomistów Polskich POLITYKA WYNAGRADZANIA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE PO KRYZYSIE

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA magisterska

PRACA DYPLOMOWA magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA magisterska Studia niestacjonarne zaoczne Tytuł pracy dyplomowej Statyczna analiza wytrzymałości przestrzennej ramy dwumiejscowego,

Bardziej szczegółowo

OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INSTYTUT KONIUNKTUR I CEN HANDLU ZAGRANICZNEGO Wykonano dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 Raport końcowy Kierownik projektu: dr

Bardziej szczegółowo

Proces oceny oddziaływania na środowisko w państwach Grupy Wyszehradzkiej w zakresie drogownictwa

Proces oceny oddziaływania na środowisko w państwach Grupy Wyszehradzkiej w zakresie drogownictwa Proces oceny oddziaływania na środowisko w państwach Grupy Wyszehradzkiej w zakresie drogownictwa Katedra Analiza Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting str. 1 Praca zbiorowa Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting Autorzy: mgr inŝ. Tadeusz Bełdowski dr inŝ. Dariusz CzyŜewski dr hab. inŝ. Irena Fryc dr

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ

WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ Dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski prof. nadzw. WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ Email: napj@uwm.edu.pl 2 1. WPROWADZENIE Proces wyceny - uporządkowany ciąg działań analityczno rachunkowych w wyniku których uzyskiwane

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Spis treści Oświetlenie awaryjne stan prawny... 3 Rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego... 4 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne... 4 Ogólne zasady umieszczania

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Rady Ministrów z dnia Program wieloletni POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Okres realizacji: lata 2011 2013 Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W REGIONIE

ANALIZA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W REGIONIE Projekt finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% ze środków budŝetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Autor raportu: Karolina Grabowska-Garczyńska

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE SZKODLIWOŚCI GAZÓW WYLOTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE REAKTORÓW KATALITYCZNYCH

OGRANICZANIE SZKODLIWOŚCI GAZÓW WYLOTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE REAKTORÓW KATALITYCZNYCH MOTROL, 27, 9, 93 12 OGRANICZANIE SZKODLIWOŚCI GAZÓW WYLOTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE REAKTORÓW KATALITYCZNYCH Instytut Pojazdów, Politechnika Warszawska Streszczenie. W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo