Nowe Miasto nad Pilica dnia r. Prokuratura Okręgowa w Radomiu ul. Malczewskiego Radom. Zawiadamiający: 1. Janusz Dobrosz. zam..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe Miasto nad Pilica dnia 20.01.2012 r. Prokuratura Okręgowa w Radomiu ul. Malczewskiego 7 26-500 Radom. Zawiadamiający: 1. Janusz Dobrosz. zam.."

Transkrypt

1 Nowe Miasto nad Pilica dnia r. Prokuratura Okręgowa w Radomiu ul. Malczewskiego Radom 1. Janusz Dobrosz Zawiadamiający: zam Nowe Miasto nad Pilicą 2. Wojciech O. zam Nowe Miasto nad Pilicą POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA 1, W imieniu własnym, w oparciu o art kpk zawiadamiamy o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa polegającego na fałszywym oskarżeniu oraz zawiadomieniu organu powołanego do ścigania o niepopełnionym przestępstwie (art. 234 kk i art. 238 kk). 2 wnosimy o wszczęcie i przeprowadzenie w tej sprawie postępowania przygotowawczego oraz ścigania sprawców przestępstwa. 3 Ponadto wnosimy: 1. Na podstawie art kpk o przeprowadzenie dowodu: a) z akt postępowań przygotowawczych. b) Notatki Urzędowej Wydziału Kontroli c) zeznań zawiadamiających Janusza Dobrosz i Wojciecha O. d) zeznań świadków: - insp. Michał T.. Komendant Powiatowy Policji w Grójcu. ul Grójec, -Janusz R.. Starosta Powiatu Grójeckiego. ul Grójec. na okoliczność, że: w miesiącu kwietniu 2008 r. w Grójcu, Barbara G. działając wspólnie i w

2 porozumieniu z Krzysztofem F. w obecności Starosty Powiatowego w Grójcu. Pana Janusza Różyckiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu, Pana Michała Toporkiewicza fałszywie oskarżyli Janusza Dobrosza i Wojciecha O. o działania noszące znamiona czynów korupcyjnych oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnieniu obowiązków oraz o domniemanych nieprawidłowościach w pracy policjantów z Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą. które w opinii w/w noszą znamiona przestępstwa: oraz w dniu 03 lipca 2009 r. w Radomiu na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji Barbara G. działając wspólnie i w porozumieniu z Krzysztofem F. dopuściła się wobec Janusza Dobrosza i Wojciecha O. w obecności Jarosława Ozgi Eksperta Wydziału Kontroli, pomówienia polegającego na stwierdzeniu, iż podejmują wobec nich działania w celu nękania i zastraszania oraz naruszają Przepisy prawa poprzez: skierowanie do prokuratury sprawy przeciwko władzom samorządowym za naruszenie przepisów ustawy Prawo Budowlane miedzy innymi przy budowie fontanny oraz ogrodzenia stadionu oddawanie Pani Barbary G. w 2008 r. kilkakrotnie kontroli drogowej bez powodu, w celu ukarania za popełnienie przez nią wykroczenia: wywierania wpływu poprzez naciski na samorządowców w celu uzyskania dofinansowania na zakup pojazdów dla potrzeb Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą: bezprawne wycięcie 3 (trzech) świerków z terenu przyległego do Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą przez funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą: nieprawidłowości w związku z tankowaniem pojazdów w Nowym Mieście nad Pilicą przez funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą. 2. na podstawie art. 140 kpk o doręczanie zawiadamiającym na adresy: 1) Janusz Dobrosz, ul Nowe Miasto nad Pilica. 2) Wojciech O. ul Nowe Miasto nad Pilicą, orzeczeń, zarządzeń, zawiadomień i odpisów; 3. na podstawie art kpk o udostępnianie akt oraz umożliwienie sporządzenia z nich odpisów i kopii: 4. na podstawie art kpk oraz art kpk o dopuszczenie do czynności postępowania oraz Powiadamianie o terminach i miejscach przeprowadzania tych czynności procesowych UZASADNIENIE Janusz Dobrosz od marca 2005 r. palni funkcję Kierownika Posterunku Policji w

3 Nowym Mieście nad Pilicą. Od początku objęcia funkcji Kierownika Posterunku Policji współpracował z lokalnym samorządem. Współpraca ta polega między innymi na realizacji działań przewidzianych w programach Razem Bezpieczniej" oraz Bezpieczne Grójeckie". Funkcjonariusze Policji pod kierownictwem współpracują z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą między innymi przy realizacji czynności w ramach procedury Niebieska Karta" dot. przemocy w rodzinie. z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną. Do miesiąca listopada 2010 r. przyjętą zasadą było uczestnictwo Kierownika Posterunku Policji lub wyznaczonej przez niego osoby w sesjach Rady Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą a także właściwej dla spraw bezpieczeństwa lokalnego Komisji przy Radzie Miasta i Gminy co ma na celu ułatwienie współpracy pomiędzy Policą a przedstawicielami społeczeństwa, szybsze reagowanie na zgłaszane problemy oraz zapoznawanie się z sugestiami i propozycjami co do poprawy pracy policji zgłaszanych przez mieszkańców. Organizowane są ponadto spotkania z członkami lokalnych wspólnot mieszkaniowych, uczniami oraz nauczycielami szkół z terenu miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą. Policjanci są też w stałym kontakcie z przedstawicielami Kościoła, przekazując mieszkańcom za pomocą i pośrednictwem informacje, wskazówki, zalecenia mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa oraz ostrzegają Przed występującymi w danej chwili zagrożeniami. Ponadto z miejscową firmą ochrony mienia HUSAR" wspólnie zabezpieczają różnego rodzaju imprezy kulturalno-rozrywkowe, festyny itp. Organizowane na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilica Współpraca Policji z Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą z lokalnymi władzami samorządowymi od kilku lat stale się rozwijała. Władze samorządowe współfinansowały remont oraz zakup mebli dla Posterunku Policji, zakup co najmniej dwóch radiowozów ( ostatni jesienią 2006 r., a także wyposażyły Posterunek Policji w jedno stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu ( Internet odcięto w 2011 r. za wiedzą Barbary G. ). Jesienią 2006 r, odbyty się wybory samorządowe. Od jesieni 2006 r. Barbara G. sprawuje funkcje Burmistrza Miasta i Gminy Nowego Miasta nad Pilicą ( wcześniej była Radną ) natomiast Krzysztof F. jest członkiem Zarządu Rady Powiatu Grójeckiego ( wybrany na koleiną kadencję ). Od czasu wyborów samorządowych w 2006 r. i objęcia stanowiska Burmistrza przez Barbarę G., widoczne jest pogorszenie współpracy Policji i lokalnych władz samorządowych, co jest rezultatem działań podejmowanych przez Barbarę G. i Krzysztofa F. Janusz Dobrosz jako Kierownik Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą wielokrotnie występował do obecnych władz samorządowych. w tym do Barbary G. z inicjatywami ukierunkowanymi na polepszenie stanu bezpieczeństwa mieszkańców

4 Nowego Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą. Jego propozycje obejmowały m. in.: organizowanie wspólnych co tygodniowych spotkań mających na celu omawianie bieżących kwestii związanych z lokalnym bezpieczeństwem - burmistrz odmówiła. Złożoną na forum właściwej dla bezpieczeństwa Komisji propozycją zakupu i ustawienia w niebezpiecznych miejscach atrap fotoradarów. podjęcie czynności zmierzających do budowy wysepek wymuszających na kierujących zmniejszenie prędkości poruszania się; - bez odpowiedzi. W odpowiedzi na zgłoszoną Burmistrz propozycje zatrudnienia osoby nadzorującej bezpieczne przechodzenie uczniów szkoły podstawowej przez drogę do budynku szkoty w trakcie zorganizowanego w tym miejscu objazdu w związku z modernizacją drogi 728 Barbara G. zadzwoniła do Komendanta Powiatowego Policji skarżąc się na podejmowanie przez policjantów z Nowego Miasta nad Pilicą działań nie lezących w ich kompetencji. Wyrazisty przykład braku chęci współpracy po stronie władz samorządowych Nowego Miasta nad Pilicą stanowi ich reakcja na działania policjantów w lecie 2008 r. Podejmowane przez miejscową policję próby wsparcia starań mieszkańców, żądających usunięcia zagrożenia, jakie stanowiła plaga agresywnych bezpańskich psów, spotkały się z agresywną odpowiedzią Urzędu Miasta i Gminy. ( pismo podpisane przez Barbarę G. ) obarczającą miejscową policję odpowiedzialnością za jakoby zwiększającą się liczbą zgłoszeń mieszkańców dotyczącą ich wzrastającego poczucia zagrożenia w mieście powtarzającymi się łobuzerskimi atakami oraz aktami wandalizmu. Kopia powyższego pisma za nr ISR 7080/08 z dnia 22 lipca 2008 r. została jednocześnie wysłana do wiadomości Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu oraz do Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu. Powodem dla którego Barbara G. i Krzysztof F. utrudniają współpracę miejscowej Policji, stawiając ją w opozycji do władz samorządowych i próbując wykreować jej negatywny wizerunek w oczach mieszkańców oraz przełożonych z Komedy Powiatowej Policji w Grójcu i Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu, jest ich osobista niechęć do Janusza Dobrosza oraz Wojciecha O. oraz ich nieusprawiedliwione bezpodstawne przeświadczenie o byciu nękanymi przez Policję w tym przez w/w. Jak wynika z notatki sporządzonej z wizyty w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w dniu 03 lipca 2009 r. Barbara G. i Krzysztof F. podawali pozbawione znamion przestępczych działania policjantów polegające na zgłoszeniu właściwej prokuraturze naruszenia przez władze samorządowe, a konkretnie rzekomo Barbarę G. prawa budowlanego przy budowie fontanny miejskiej usytuowanej na Placu Kościuszki w Nowym Mieście nad Pilicą, zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

5 nieprawidłowości przy budowie z inicjatywy władz ogrodzenia lokalnego stadionu oraz przeprowadzane kontrole drogowe. Ani Barbara G. ani Krzysztof F. nie chcieli jednak złożyć zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ani skargi na policjantów. Wskazana przez Barbarę G. i Krzysztofa F. fontanna na Placu Kościuszki w Nowym Mieście nad Pilicą została wybudowana wbrew obowiązującym procedurom co zostało stwierdzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grójcu, i to Prokurator Rejonowy w Grójcu wszczął postępowanie o czyn z art. 90 ustawy Prawo Budowlane (postępowanie przygotowawcze za nr RSD-NM-124/08, 2 Ds.1234/08 ), które zostało zakończone skierowaniem do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie. Dodać należy, iż sama Barbara G. na jednym z posiedzeń sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą stwierdziła, że postanowiła zaakceptować tą inwestycję, pomimo iż jak sama oświadczyła, nie otrzyma zezwolenia na budowę fontanny. Natomiast jeśli chodzi o kwestię ogrodzenia stadionu, która zdaniem Barbary G. i Krzysztofa F. była zgłaszana przeciwko nim przez Janusza Dobrosza do Prokuratury, to oględziny ogrodzenia stadionu przeprowadzone byty w ramach rutynowej kontroli przed sezonem piłkarskim. Z oględzin sporządzono notatkę służbową oraz protokół oględzin, w którym stwierdzono stan faktyczny oraz uwagi co do bezpieczeństwa rozgrywanych meczy. Kwestionowane przez Barbarę G. i Krzysztofa F. kontrole drogowe przeprowadzone były zgodnie z przepisami prawa i nie mają nic wspólnego ze sprawowaniem urzędu przez w/w. co sugerowali podczas wizyty w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu w dniu 03 lipca 2009 r. Ukaranie F. mandatem karnym było związane z przekroczeniem przez niego prędkości i zostało udokumentowane za pomocą urządzenia FOTORAPID obsługiwanego przez funkcjonariuszy policji z KPP w Garwolinie. O fakcie ustawienia fotoradaru na terenie Nowego Miasta nad Pilicą ani Kierownik Posterunku. ani podlegli mu policjanci nie mieli wiedzy. Kolejne wykroczenie Krzysztofa F. miało miejsce w dniu 05 maja 2008 r. i polegało na wymuszeniu pierwszeństwa przejazdu na dwóch oznakowanych radiowozach policyjnych, w tym jeden z Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą oraz drugi ze stanu Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grójcu za co Krzysztof F. został ukarany mandatem karnym przez funkcjonariusza z Zespołu ds. Wykroczeń KPP w Grójcu. Natomiast Barbara G. została poddana prewencyjnej kontroli drogowej rutynowo, gdy poruszała się pojazdem w późnych godzinach. Kontrole te nie miały nic wspólnego z funkcjami, jakie pełnią Barbara G. i Krzysztof F, jak również nie miały na celu ich nękania czy zastraszania, wynikały jedynie z realizowania przez Kierownika Posterunku oraz jego podwładnych ustawowych obowiązków oraz zadań służbowych.

6 Jeśli chodzi o rzekome nakłanianie i zmuszanie przez Janusza Dobrosza Kierownika Posterunku Policji w Nowym Mieście Barbary G. oraz Radnych do zakupu radiowozu, które sugerowano w dniu 03 lipca 2009 r. podczas spotkania Barbary G. i Krzysztofa F. z kom. Jarosławem Ozga z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu należy jednoznacznie wskazać, iż wszelkie rozmowy prowadzone przez Kierownika Posterunku czy podległych mu funkcjonariuszy miały charakter informacyjny oraz prowadzone były drogą służbową podczas realizacji poleceń przełożonych z KPP w Grójcu. Natomiast stwierdzenie. iż Janusz Dobrosz stosował jakiekolwiek naciski" na Radnych (przekroczenie uprawnień) i sugerowanie, iż zachowanie to miało niestosowny charakter, jest pomówieniem. Wyjaśnić należy, iż w dniu 25 maja 2009 r. udała się do Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą delegacja funkcjonariuszy policji z Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilica w składzie sierż. szt. Tomasz Malinowski, st. sierż. Krzysztof Lechowski oraz St. sierż. Hubert Pawul, którzy w oparciu o pismo z Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu przedstawili jedynie Barbarze G. możliwość współfinansowania przez samorząd lokalny zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Posterunku Policji w Nowym Mieście celem poprawy stanu bezpieczeństwa oraz większej mobilności i sprawniejszego obsługiwania różnego zdarzeń co ma przełożenie na poczucie bezpieczeństwa przez mieszkańców. Podczas rozmowy z Burmistrz uzyskali informację, iż decyzja w powyższym zakresie może być podjęta jedynie w formie Uchwały Rady Miejskiej. W związku z powyższym Kierownik Posterunku odbył służbową rozmowę telefoniczną z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą Panem Zbigniewem Kacprzykiem oraz Przewodniczącym Komisji Oświatowo-Społecznej mającej w zakresie działania bezpieczeństwo Panem Lechem Staniszewskim, której skutkiem było spotkanie powyższych osób z Burmistrz Barbarą G. W trakcie rozmowy Barbara. stwierdziła, że w Urząd Miasta i Gminy nie dysponuje odpowiednią kwotą na zakup radiowozu i realizacja tego zakupu może być sfinalizowana po przesunięciu środków na ten cel z innych inwestycji np. remontu kuchni w gimnazjum lub budowy drogi gminnej co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony Kierownika Posterunku policji. Na tym spotkanie z Burmistrz Barbarą G. zakończyło się bez osiągnięcia porozumienia co do współfinansowania zakupu radiowozu przez lokalny samorząd. Biorąc pod uwagę powyższe. nadużyciem i nieprawdą jest twierdzenie. iż Janusz Dobrosz stosował naciski na Radnych, aby wymusić współfinansowanie przez samorząd zakup radiowozu dla Posterunku policji w Nowym Mieście nad Pilicą, przekraczając swoje uprawnienia. Ponadto należy dodać, iż w Grójcu w miesiącu kwietniu 2008 r. Barbara G. Burmistrz Miasta Gminy Nowe Miasto nad Pilica oraz Krzysztof F. Radny Powiatowy

7 dzięki pośrednictwu Starosty Powiatowego w Grójcu, Pana Janusza Różyckiego spotkali się z Komendantem Powiatowym Policji w Grójcu Panem Michałem Toporkiewiczem. Na spotkaniu tym Komendant Michał Toporkiewicz w obecności Starosty. został powiadomiony przez Barbarę G. i Krzysztofa F. o domniemanych nieprawidłowościach w pracy policjantów z Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilica, które to działania w ich opinii noszą znamiona przestępstwa. W wyniku tego spotkania Janusz Dobrosz wraz z Wojciechem O. został wezwany na spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Grójcu Michałem Toporkiewiczem i poinformowany o sporządzeniu Notatki Urzędowej zawierającej zawiadomienie Barbary G. i Krzysztofa F. o przestępstwach popełnionych przez Janusza Dobrosza i Wojciecha O. która następnie została przesłana do prokuratury Rejonowej w Grójcu oraz do Wydziału Kontroli KWP w Radomiu lub Biura Spraw Wewnętrznych. Na podstawie przedmiotowej notatki, Prokuratura Rejonowa w Grójcu wszczęła postępowanie przygotowawcze za nr sygn. akt 2 Ds. 371/08 a następnie postępowanie to zostało przekazane do dalszego prowadzenia Prokuraturze Rejonowej Radom Zachód gdzie zostało zarejestrowane za nr wewn. akt Ds. 537/08 i kolejno za nr sygn. akt 774/08, które dnia 27 czerwca 2008 r. zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego. Kolejna próba zdyskredytowania Kierownika Posterunku Policji miała miejsce na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2009 r. Podczas obrad tej sesji Krzysztof Fiks sugerował zaniedbywanie swoich obowiązków przez policjantów z kierowanego przez Janusza Dobrosza Posterunku Policji. Oskarżony zarzucił Kierownikowi brak kontroli nad praca podwładnych mu policjantów oraz brak odpowiednich kompetencji. stwierdzając m. In. że (policjanci w Nowym Mieście) pod takim przywództwem nie potrafią sobie poradzić, wiec należałoby się zastanowić nad swoim działaniem i złożyć dymisje. Po złożeniu przez Kierownika wyjaśnień na zarzuty Krzysztofa F. oraz zaznaczeniu, o niemożności przebywania we wszystkich miejscach jednocześnie, oraz niezwłocznym podejmowaniu przez policjantów zgłoszonych interwencji pomimo braków etatowych oraz niewystarczającej liczby funkcjonariuszy, a także ograniczone środki, którymi dysponują. Krzysztof F. stwierdził, iż Janusz Dobrosz ma wystarczająca ilość pomocy i Panu Kierownikowi nie wiadomo ile dać to i tak nic z tym nie będzie bo się wszystko zmarnuje, samochód dać to się zmarnuje". Realizując swoje działania w zakresie zyskredytowania funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilica Barbara G. skierowała Pismo do Prokuratora Generalnego informując o czynach noszących znamiona przestępstwa określonego w art kk w zw. z art. 245 kk w zw. z art kk. Informując, że jakoby czynów tych dopuścili się Janusz Dobrosz i Wojciech O.

8 Pismo to ( bez sygnatury ) z pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście podpisane przez Barbarę G. oraz ostemplowane jej Pieczątką Burmistrza zostało załączone do akt postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Kozienicach za nr sygn. akt Ds. 1487/10/S. W piśmie tym Barbara G. przedstawiła fakty nie mające odzwierciedlenia w rzeczywistości takie jak m. in. przywóz Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Grójcu do PP w Nowym Mieście celem przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie od Justyny P. o wywieraniu na nią nacisków przez Barbarę G. i Krzysztofa F., wywierania nacisków na Justynę P. celem złożenia zawiadomienia o działaniach Barbary G. i Krzysztofa F. noszących znamiona czynu zabronionego, wielokrotne wożenie Justyny P. przez Janusza Dobrosza do Sądu Rejonowego w Grójcu na rozprawy, wpływanie przez Janusza Dobrosza oraz Wojciecha O. na zeznania Justyny P. Powtarzające się zgłaszane przez Barbarę G. i Krzysztofa F. bezpodstawne zarzuty niekompetencji, niegospodarności. unikania wypełniania obowiązków oraz nękania ich przez Janusza Dobrosza i Wojciecha O. naraziły go na utratę zaufania zwykłych obywateli ale także przełożonych, czego dowodem jest przeprowadzona w dniu 16 maja 2011 r. rozmowa Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu Michała Toporkiewicza z Kierownikiem Posterunku Policji Januszem Dobrosz dotycząca przeniesienia Janusza Dobrosza ze służby w Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą do Posterunku Policji w Mogielnicy. Zarzut prześladowania Barbary G. i Krzysztofa F. dodatkowo podważa kompetencje Janusza Dobrosza nie tylko do pracy na stanowisku Kierownika Posterunku Policji ale w ogóle do wykonwania zawodu policjanta, zawodu stworzonego by chronić obywateli i cieszącego się szczególnym zaufaniem. Opisane powyżej działania Barbary G. i Krzysztofa F. w znacznym stopniu uprawdopodabniają zaistnienie przesłanek o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 234 kk i 238 kk. Janusz Dobrosz był wielokrotnie pomawiany przez Barbarę G. i Krzysztofa F. o postępowanie, które w rzeczywistości nie istniało. Należy podkreślić. że Barbara G. i Krzysztof F. nigdy nie wykazali, że ich zarzuty mają podstawy w stanie faktycznym. W tym stanie rzeczy wnosimy jak na wstępie. Janusz Dobrosz Wojciech O.

Zawiadamiający: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw ściganych z urzędu

Zawiadamiający: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw ściganych z urzędu Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Do: Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie ul. Wiślicka 6 02-114 Warszawa Zawiadamiający: ul. Krakowskie Przedmieście 6 00-325 Warszawa Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLNE 1/5

USTALENIA KONTROLNE 1/5 Działając na podstawie zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku programu kontroli l.dz. U 092 22/07/RS z dnia 15.10.2007 r. oraz upoważnienia nr 88/07, 89/07 i 90/07 z dnia 15.10.2007

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA Kicin, dnia 16 grudnia 2013 r. Prokuratura Rejonowa Poznań-Wilda w Poznaniu ul. Solna 10 61-736 Poznań ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA Na podstawie art. 303 i 304 K.P.K zawiadamiamy,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Niebieska Karta. Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Niebieska Karta. Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Niebieska Karta. Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Aspekty prawne dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie adw. Katarzyna Mrozicka-Bąbel Podstawa prawna Ustawa z dnia 29

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 18 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa

POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa Prokuratura Rejonowa ui. Sportowa 14 Sygn. akt. 3 Ds. 252/14 05. 60Q 09HAJ23H POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa Grójec, dnia 30 kwietnia 2014 r., Anna Szymańska -asesor Prokuratury Rejonowej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach Załącznik do Zarządzenia Nr 252/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.06.2015r. Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1 1. Straż Miejska wykonuje zadania określone w Ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Uprawnienia stron postępowania przygotowawczego 1) uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Toporkiewicz Komendant Straży Miejskiej w Tarczynie

Pan Andrzej Toporkiewicz Komendant Straży Miejskiej w Tarczynie Warszawa, 04 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-IV.68.1.25.2016 Pan Andrzej Toporkiewicz Komendant Straży Miejskiej w Tarczynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

LPO P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO.410.002.07.2015 P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I. Dane identyfikacyjne kontroli P/15/078 Reagowanie Policji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE o odmowie przyjęcia zażalenia

ZARZĄDZENIE o odmowie przyjęcia zażalenia PROKURATURA OKRĘGOWA w Warszawie ^fa ^ { WydziatVI ds. Przestępczości Gospodarczej ul. Chocimska 28 00-791 WARSZAWA Sygn. akt VI Ds. 237/12 ZARZĄDZENIE o odmowie przyjęcia zażalenia Warszawa, dnia 10 lipca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt III SW 54/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 czerwca 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z protestu wyborczego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

ZAWIADOMIENIE o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2017 roku Stowarzyszenie KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ul. Śniadeckich 21/7, 00-654 Warszawa Prokuratura Okręgowa w Warszawie ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa ZAWIADOMIENIE o podejrzeniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 30 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 30 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1048 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła Sygn. akt II KK 215/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek Protokolant

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt III SW 39/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 czerwca 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z protestu wyborczego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak

POSTANOWIENIE. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak Sygn. akt III KK 450/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 stycznia 2014 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak w sprawie T. J.

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/.../2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 maja 2015r. U z a s a d n i e n i e W dniu 28.04.2015r. do Przewodniczącego Rady Gminy Pokrzywnica wpłynęło pismo Pana..., będące

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr V/.../2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 maja 2015r.

U C H W A Ł A Nr V/.../2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 maja 2015r. U C H W A Ł A Nr V/.../2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 maja 2015r. projekt w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul..

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul.. OFERUJEMY TAKŻE POMOC W PROWADZENIU SPRAWY PRZED SĄDEM *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL, dnia. r. Sąd Rejonowy w...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 371/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 lipca 2013 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach Projekt Druk nr... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach z dnia... 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 380/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 stycznia 2016 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Jarosław

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 411/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2015 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) na posiedzeniu w trybie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze III

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze III Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Umorzenie postępowania podstawy a) zaistnienie przesłanki procesowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt V KK 359/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 189/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2013 r. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE PROKURATORA PROKURATURY REJONOWEJ Z DNIA r. O ODMOWIE WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA

ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE PROKURATORA PROKURATURY REJONOWEJ Z DNIA r. O ODMOWIE WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA Kicin, 17 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań za pośrednictwem Prokuratura Rejonowa Poznań-Wilda w Poznaniu ul. Solna 10 61-736 Poznań Sygn.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAś. P.W. 06/07/2010/15 Wrocław, 20 lipca 2010 r. ZAŻALE IE

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAś. P.W. 06/07/2010/15 Wrocław, 20 lipca 2010 r. ZAŻALE IE Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAś ul. Spółdzielcza 13/4, 51-662 Wrocław tel. 605 782 214, 666 214 555 info@ekostraz.pl www.ekostraz.pl KRS: 0000352569 REGO : 021214549 P.W. 06/07/2010/15 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/232/2013 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Czchowa

UCHWAŁA NR XXVII/232/2013 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Czchowa UCHWAŁA NR XXVII/232/2013 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Czchowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 211/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 listopada 2014 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska Protokolant Dorota

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Projekt UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt V KK 145/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/285/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/285/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/285/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 244/13. Dnia 8 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Józef Dołhy

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 244/13. Dnia 8 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Józef Dołhy Sygn. akt III KK 244/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 sierpnia 2013 r. SSN Józef Dołhy na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 8 sierpnia 2013 r., sprawy

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia grudnia 2007 r. GI-DEC-DOLiS- 269 /07 DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU NARADA ROCZNA ROK 216 KIEROWNICTWO: Komendant insp. mgr Łukasz Krebs STAN ETATOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU 22 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka Sygn. akt III KK 373/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 października 2013 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2006 r. PROKURATURA KRAJOWA PR I 070/7/06

Warszawa, dnia 2006 r. PROKURATURA KRAJOWA PR I 070/7/06 PROKURATURA KRAJOWA Warszawa, dnia 2006 r. PR I 070/7/06 I N F O R M A C J A dotycząca prowadzenia w 2005 r. postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( źródło: www.niebieskalinia.

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( źródło: www.niebieskalinia. Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( źródło: www.niebieskalinia.pl) Policja Do podstawowych zadań policji należy m. in: ochrona życia i zdrowia

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości. Szanowny Panie Ministrze

Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości. Szanowny Panie Ministrze R ZE C ZN IK PRAW OBYWATEL SKICH Warszawa, dnia 8 września 2016 r. BPK.518.5.2015 Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze Badane w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich sprawy

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.2.2014 Łódź, dnia 14 kwietnia 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.2.2014 Łódź, dnia 14 kwietnia 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.2.2014 Łódź, dnia 14 kwietnia 2014 r. Pan Witold Małecki Burmistrz Miasta Tuszyna Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja:

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja: Waldemar Wietrzykowski ul. Jabłeczna 38/1 50-539 WROCŁAW Wrocław, dnia 30.03.2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa (za pośrednictwem) Minister Administracji i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 203/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 1 lutego 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 203/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 1 lutego 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 203/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 1 lutego 2007 roku w sprawie zasad podpisywania pism i dokumentów. Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 199/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lipca 2013 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku Komisariat Policji w Solcu-Zdroju P-207/09/Z REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju z dnia 1 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 209/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 października 2012 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Małgorzata Gierszon

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski Sygn. akt II KK 370/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2016 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska UZASADNIENIE

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska UZASADNIENIE Sygn. akt V KK 316/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 listopada 2012 r. SSN Rafał Malarski (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSA del. do SN Dariusz Czajkowski

Bardziej szczegółowo

Pan Witold Malarowski Wójt Gminy Izabelin ul. 3 Maja Izabelin

Pan Witold Malarowski Wójt Gminy Izabelin ul. 3 Maja Izabelin Warszawa, 16 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.29.2015.JSP Pan Witold Malarowski Wójt Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42 05-080 Izabelin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 57/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2015 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach z dnia 10.09.2015 r.

Zarządzenie nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach z dnia 10.09.2015 r. Zarządzenie nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach z dnia 10.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY obowiązuje od 28 marca 2014 roku

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY obowiązuje od 28 marca 2014 roku PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY obowiązuje od 28 marca 2014 roku Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

WYTYCZNE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI WYTYCZNE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie postępowania policjantów wobec uczestników ruchu drogowego korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych oraz korzystających

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska Sygn. akt II KK 146/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba SSA del. do SN Stanisław Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia stycznia 2007 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 15 LISTOPADA 2005 R. IV KK 258/05

WYROK Z DNIA 15 LISTOPADA 2005 R. IV KK 258/05 WYROK Z DNIA 15 LISTOPADA 2005 R. IV KK 258/05 Zachowania realizujące raz znamiona art. 197 1 k.k., to znowu określone w 2 tego przepisu, a także art. 200 1 k.k., jeżeli są jednorodzajowe i zachowana jest

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 260/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 października 2016 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 26 października

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY. W Zespole Szkól Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie

PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY. W Zespole Szkól Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY W Zespole Szkól Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakłada ona m.in. opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY ZADANIA POLICJI DZIAŁANIA PREWENCYJNE Podkomisarz Wiesław Kluk Komenda Powiatowa Policji w Mielcu NIEBIESKA KARTA Policja od lat podejmuje czynności w przypadku stosowania przemocy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 23/15. Dnia 9 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 23/15. Dnia 9 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SW 23/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 czerwca 2015 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Myszka w sprawie z protestu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW. I Przepisy ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW. I Przepisy ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW I Przepisy ogólne 1 Regulamin niniejszy określa tryb działania Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz jego zastępców.

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

AP I A 060/79/12. Komunikat prasowy

AP I A 060/79/12. Komunikat prasowy PROKURATURA APELACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ I ORGANIZACJI PRACY PROKURATUR ul. Wały Jagiellońskie 38 80 853 Gdańsk Gdańsk, dnia 31 grudnia 2012r. AP I A 060/79/12 Komunikat prasowy Wydział V do Spraw Przestępczości

Bardziej szczegółowo

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt Granice obowiązków, które mogą zostać nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt 3Ustawy Prawo ochrony środowiska Prof. dr hab. Krzysztof Płeszka Dr Michał Araszkiewicz Katedra Teorii Prawa WPiA UJ Źródła

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO PROKUilATUHA OKRĘGOWA lii. Gon. Władysława Andersa 34A Koszalin, dnia ^TM.. grudnia 2016 r. 75-950 K O S Z A L I N ; tel. 094-342-86-97. fax 094-342-24-17 PO V Ds. 40.2016 ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2015 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV.431.22.2012 Pan Andrzej Dawid Przewodniczący Rady Gminy Wróblew Pan Tomasz Woźniak Wójt Gminy Wróblew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA Kraków, dnia 28 lutego 2011 roku Do Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie os. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Zawiadamiający: Stowarzyszenie Zielona Mogiła ul. Ptaszyckiego 19 31-979 Kraków

Bardziej szczegółowo

Problem wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w przypadku wyjazdu skazanego bądź ukaranego za granicę.

Problem wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w przypadku wyjazdu skazanego bądź ukaranego za granicę. Katedra Prawa Karnego UJ Adam Janisławski Problem wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w przypadku wyjazdu skazanego bądź ukaranego za granicę. Obowiązek osobistego stawiennictwa w jednostce

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.9.2012 Łódź, 4 czerwca 2012 r. Pan Andrzej Sauter Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Pan Zbigniew Dychto Prezydent Miasta Pabianic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. DOLiS/DEC-304/11 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz Sygn. akt IV KK 155/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lipca 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2015 r. sprawy A. S. skazanego z art. 55 ust. 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr XVI/145/2012 z dnia 13 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 156/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 września 2014 r. SSN Barbara Skoczkowska na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w dniu 4 września 2014 r. sprawy P.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Beata Gudowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) Sygn. akt SNO 15/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 7 sierpnia 2013 r. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r.

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-10 Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski. Protokolant Barbara Kobrzyńska

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 298/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski Protokolant Barbara Kobrzyńska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.60.2012 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

NR.Q&~.1~;...$ ZARZĄDZENIE STAROSTY KOLSKIEGO. .- r

NR.Q&~.1~;...$ ZARZĄDZENIE STAROSTY KOLSKIEGO. .- r NR.Q&~.1~;...$... 2016 ZARZĄDZENIE STAROSTY KOLSKIEGO.- r Z dnia,:;. ~"?:: 2016 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Kole Na podstawie art. 35 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieskie Karty

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieskie Karty Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieskie Karty Dz. U. 209/2011 poz. 1245 W prezentacji użyto skrótów: - NK-A formularz

Bardziej szczegółowo

Władysław Budzeń Protokolant:

Władysław Budzeń Protokolant: O R Z E C Z E N I E G Ł Ó W N E J K O M I S J I O R Z E K A JĄCEJ W SPRAWACH O N A R U S Z E N I E D Y S C Y P L I N Y F I N A N S Ó W P U B L I C Z N Y C H Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r. Główna Komisja

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt IV KK 343/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) SSN Józef

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVI/655/14. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr LVI/655/14. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 czerwca 2014 r. Uchwała Nr LVI/655/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie złożonej w dniu 5 maja 2014 r. skargi na działania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie poświadczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt III SW 46/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2014 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie

Bardziej szczegółowo