Nowe Miasto nad Pilica dnia r. Prokuratura Okręgowa w Radomiu ul. Malczewskiego Radom. Zawiadamiający: 1. Janusz Dobrosz. zam..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe Miasto nad Pilica dnia 20.01.2012 r. Prokuratura Okręgowa w Radomiu ul. Malczewskiego 7 26-500 Radom. Zawiadamiający: 1. Janusz Dobrosz. zam.."

Transkrypt

1 Nowe Miasto nad Pilica dnia r. Prokuratura Okręgowa w Radomiu ul. Malczewskiego Radom 1. Janusz Dobrosz Zawiadamiający: zam Nowe Miasto nad Pilicą 2. Wojciech O. zam Nowe Miasto nad Pilicą POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA 1, W imieniu własnym, w oparciu o art kpk zawiadamiamy o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa polegającego na fałszywym oskarżeniu oraz zawiadomieniu organu powołanego do ścigania o niepopełnionym przestępstwie (art. 234 kk i art. 238 kk). 2 wnosimy o wszczęcie i przeprowadzenie w tej sprawie postępowania przygotowawczego oraz ścigania sprawców przestępstwa. 3 Ponadto wnosimy: 1. Na podstawie art kpk o przeprowadzenie dowodu: a) z akt postępowań przygotowawczych. b) Notatki Urzędowej Wydziału Kontroli c) zeznań zawiadamiających Janusza Dobrosz i Wojciecha O. d) zeznań świadków: - insp. Michał T.. Komendant Powiatowy Policji w Grójcu. ul Grójec, -Janusz R.. Starosta Powiatu Grójeckiego. ul Grójec. na okoliczność, że: w miesiącu kwietniu 2008 r. w Grójcu, Barbara G. działając wspólnie i w

2 porozumieniu z Krzysztofem F. w obecności Starosty Powiatowego w Grójcu. Pana Janusza Różyckiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu, Pana Michała Toporkiewicza fałszywie oskarżyli Janusza Dobrosza i Wojciecha O. o działania noszące znamiona czynów korupcyjnych oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnieniu obowiązków oraz o domniemanych nieprawidłowościach w pracy policjantów z Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą. które w opinii w/w noszą znamiona przestępstwa: oraz w dniu 03 lipca 2009 r. w Radomiu na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji Barbara G. działając wspólnie i w porozumieniu z Krzysztofem F. dopuściła się wobec Janusza Dobrosza i Wojciecha O. w obecności Jarosława Ozgi Eksperta Wydziału Kontroli, pomówienia polegającego na stwierdzeniu, iż podejmują wobec nich działania w celu nękania i zastraszania oraz naruszają Przepisy prawa poprzez: skierowanie do prokuratury sprawy przeciwko władzom samorządowym za naruszenie przepisów ustawy Prawo Budowlane miedzy innymi przy budowie fontanny oraz ogrodzenia stadionu oddawanie Pani Barbary G. w 2008 r. kilkakrotnie kontroli drogowej bez powodu, w celu ukarania za popełnienie przez nią wykroczenia: wywierania wpływu poprzez naciski na samorządowców w celu uzyskania dofinansowania na zakup pojazdów dla potrzeb Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą: bezprawne wycięcie 3 (trzech) świerków z terenu przyległego do Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą przez funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą: nieprawidłowości w związku z tankowaniem pojazdów w Nowym Mieście nad Pilicą przez funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą. 2. na podstawie art. 140 kpk o doręczanie zawiadamiającym na adresy: 1) Janusz Dobrosz, ul Nowe Miasto nad Pilica. 2) Wojciech O. ul Nowe Miasto nad Pilicą, orzeczeń, zarządzeń, zawiadomień i odpisów; 3. na podstawie art kpk o udostępnianie akt oraz umożliwienie sporządzenia z nich odpisów i kopii: 4. na podstawie art kpk oraz art kpk o dopuszczenie do czynności postępowania oraz Powiadamianie o terminach i miejscach przeprowadzania tych czynności procesowych UZASADNIENIE Janusz Dobrosz od marca 2005 r. palni funkcję Kierownika Posterunku Policji w

3 Nowym Mieście nad Pilicą. Od początku objęcia funkcji Kierownika Posterunku Policji współpracował z lokalnym samorządem. Współpraca ta polega między innymi na realizacji działań przewidzianych w programach Razem Bezpieczniej" oraz Bezpieczne Grójeckie". Funkcjonariusze Policji pod kierownictwem współpracują z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą między innymi przy realizacji czynności w ramach procedury Niebieska Karta" dot. przemocy w rodzinie. z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną. Do miesiąca listopada 2010 r. przyjętą zasadą było uczestnictwo Kierownika Posterunku Policji lub wyznaczonej przez niego osoby w sesjach Rady Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą a także właściwej dla spraw bezpieczeństwa lokalnego Komisji przy Radzie Miasta i Gminy co ma na celu ułatwienie współpracy pomiędzy Policą a przedstawicielami społeczeństwa, szybsze reagowanie na zgłaszane problemy oraz zapoznawanie się z sugestiami i propozycjami co do poprawy pracy policji zgłaszanych przez mieszkańców. Organizowane są ponadto spotkania z członkami lokalnych wspólnot mieszkaniowych, uczniami oraz nauczycielami szkół z terenu miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą. Policjanci są też w stałym kontakcie z przedstawicielami Kościoła, przekazując mieszkańcom za pomocą i pośrednictwem informacje, wskazówki, zalecenia mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa oraz ostrzegają Przed występującymi w danej chwili zagrożeniami. Ponadto z miejscową firmą ochrony mienia HUSAR" wspólnie zabezpieczają różnego rodzaju imprezy kulturalno-rozrywkowe, festyny itp. Organizowane na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilica Współpraca Policji z Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą z lokalnymi władzami samorządowymi od kilku lat stale się rozwijała. Władze samorządowe współfinansowały remont oraz zakup mebli dla Posterunku Policji, zakup co najmniej dwóch radiowozów ( ostatni jesienią 2006 r., a także wyposażyły Posterunek Policji w jedno stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu ( Internet odcięto w 2011 r. za wiedzą Barbary G. ). Jesienią 2006 r, odbyty się wybory samorządowe. Od jesieni 2006 r. Barbara G. sprawuje funkcje Burmistrza Miasta i Gminy Nowego Miasta nad Pilicą ( wcześniej była Radną ) natomiast Krzysztof F. jest członkiem Zarządu Rady Powiatu Grójeckiego ( wybrany na koleiną kadencję ). Od czasu wyborów samorządowych w 2006 r. i objęcia stanowiska Burmistrza przez Barbarę G., widoczne jest pogorszenie współpracy Policji i lokalnych władz samorządowych, co jest rezultatem działań podejmowanych przez Barbarę G. i Krzysztofa F. Janusz Dobrosz jako Kierownik Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą wielokrotnie występował do obecnych władz samorządowych. w tym do Barbary G. z inicjatywami ukierunkowanymi na polepszenie stanu bezpieczeństwa mieszkańców

4 Nowego Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą. Jego propozycje obejmowały m. in.: organizowanie wspólnych co tygodniowych spotkań mających na celu omawianie bieżących kwestii związanych z lokalnym bezpieczeństwem - burmistrz odmówiła. Złożoną na forum właściwej dla bezpieczeństwa Komisji propozycją zakupu i ustawienia w niebezpiecznych miejscach atrap fotoradarów. podjęcie czynności zmierzających do budowy wysepek wymuszających na kierujących zmniejszenie prędkości poruszania się; - bez odpowiedzi. W odpowiedzi na zgłoszoną Burmistrz propozycje zatrudnienia osoby nadzorującej bezpieczne przechodzenie uczniów szkoły podstawowej przez drogę do budynku szkoty w trakcie zorganizowanego w tym miejscu objazdu w związku z modernizacją drogi 728 Barbara G. zadzwoniła do Komendanta Powiatowego Policji skarżąc się na podejmowanie przez policjantów z Nowego Miasta nad Pilicą działań nie lezących w ich kompetencji. Wyrazisty przykład braku chęci współpracy po stronie władz samorządowych Nowego Miasta nad Pilicą stanowi ich reakcja na działania policjantów w lecie 2008 r. Podejmowane przez miejscową policję próby wsparcia starań mieszkańców, żądających usunięcia zagrożenia, jakie stanowiła plaga agresywnych bezpańskich psów, spotkały się z agresywną odpowiedzią Urzędu Miasta i Gminy. ( pismo podpisane przez Barbarę G. ) obarczającą miejscową policję odpowiedzialnością za jakoby zwiększającą się liczbą zgłoszeń mieszkańców dotyczącą ich wzrastającego poczucia zagrożenia w mieście powtarzającymi się łobuzerskimi atakami oraz aktami wandalizmu. Kopia powyższego pisma za nr ISR 7080/08 z dnia 22 lipca 2008 r. została jednocześnie wysłana do wiadomości Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu oraz do Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu. Powodem dla którego Barbara G. i Krzysztof F. utrudniają współpracę miejscowej Policji, stawiając ją w opozycji do władz samorządowych i próbując wykreować jej negatywny wizerunek w oczach mieszkańców oraz przełożonych z Komedy Powiatowej Policji w Grójcu i Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu, jest ich osobista niechęć do Janusza Dobrosza oraz Wojciecha O. oraz ich nieusprawiedliwione bezpodstawne przeświadczenie o byciu nękanymi przez Policję w tym przez w/w. Jak wynika z notatki sporządzonej z wizyty w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w dniu 03 lipca 2009 r. Barbara G. i Krzysztof F. podawali pozbawione znamion przestępczych działania policjantów polegające na zgłoszeniu właściwej prokuraturze naruszenia przez władze samorządowe, a konkretnie rzekomo Barbarę G. prawa budowlanego przy budowie fontanny miejskiej usytuowanej na Placu Kościuszki w Nowym Mieście nad Pilicą, zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

5 nieprawidłowości przy budowie z inicjatywy władz ogrodzenia lokalnego stadionu oraz przeprowadzane kontrole drogowe. Ani Barbara G. ani Krzysztof F. nie chcieli jednak złożyć zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ani skargi na policjantów. Wskazana przez Barbarę G. i Krzysztofa F. fontanna na Placu Kościuszki w Nowym Mieście nad Pilicą została wybudowana wbrew obowiązującym procedurom co zostało stwierdzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grójcu, i to Prokurator Rejonowy w Grójcu wszczął postępowanie o czyn z art. 90 ustawy Prawo Budowlane (postępowanie przygotowawcze za nr RSD-NM-124/08, 2 Ds.1234/08 ), które zostało zakończone skierowaniem do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie. Dodać należy, iż sama Barbara G. na jednym z posiedzeń sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą stwierdziła, że postanowiła zaakceptować tą inwestycję, pomimo iż jak sama oświadczyła, nie otrzyma zezwolenia na budowę fontanny. Natomiast jeśli chodzi o kwestię ogrodzenia stadionu, która zdaniem Barbary G. i Krzysztofa F. była zgłaszana przeciwko nim przez Janusza Dobrosza do Prokuratury, to oględziny ogrodzenia stadionu przeprowadzone byty w ramach rutynowej kontroli przed sezonem piłkarskim. Z oględzin sporządzono notatkę służbową oraz protokół oględzin, w którym stwierdzono stan faktyczny oraz uwagi co do bezpieczeństwa rozgrywanych meczy. Kwestionowane przez Barbarę G. i Krzysztofa F. kontrole drogowe przeprowadzone były zgodnie z przepisami prawa i nie mają nic wspólnego ze sprawowaniem urzędu przez w/w. co sugerowali podczas wizyty w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu w dniu 03 lipca 2009 r. Ukaranie F. mandatem karnym było związane z przekroczeniem przez niego prędkości i zostało udokumentowane za pomocą urządzenia FOTORAPID obsługiwanego przez funkcjonariuszy policji z KPP w Garwolinie. O fakcie ustawienia fotoradaru na terenie Nowego Miasta nad Pilicą ani Kierownik Posterunku. ani podlegli mu policjanci nie mieli wiedzy. Kolejne wykroczenie Krzysztofa F. miało miejsce w dniu 05 maja 2008 r. i polegało na wymuszeniu pierwszeństwa przejazdu na dwóch oznakowanych radiowozach policyjnych, w tym jeden z Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą oraz drugi ze stanu Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grójcu za co Krzysztof F. został ukarany mandatem karnym przez funkcjonariusza z Zespołu ds. Wykroczeń KPP w Grójcu. Natomiast Barbara G. została poddana prewencyjnej kontroli drogowej rutynowo, gdy poruszała się pojazdem w późnych godzinach. Kontrole te nie miały nic wspólnego z funkcjami, jakie pełnią Barbara G. i Krzysztof F, jak również nie miały na celu ich nękania czy zastraszania, wynikały jedynie z realizowania przez Kierownika Posterunku oraz jego podwładnych ustawowych obowiązków oraz zadań służbowych.

6 Jeśli chodzi o rzekome nakłanianie i zmuszanie przez Janusza Dobrosza Kierownika Posterunku Policji w Nowym Mieście Barbary G. oraz Radnych do zakupu radiowozu, które sugerowano w dniu 03 lipca 2009 r. podczas spotkania Barbary G. i Krzysztofa F. z kom. Jarosławem Ozga z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu należy jednoznacznie wskazać, iż wszelkie rozmowy prowadzone przez Kierownika Posterunku czy podległych mu funkcjonariuszy miały charakter informacyjny oraz prowadzone były drogą służbową podczas realizacji poleceń przełożonych z KPP w Grójcu. Natomiast stwierdzenie. iż Janusz Dobrosz stosował jakiekolwiek naciski" na Radnych (przekroczenie uprawnień) i sugerowanie, iż zachowanie to miało niestosowny charakter, jest pomówieniem. Wyjaśnić należy, iż w dniu 25 maja 2009 r. udała się do Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą delegacja funkcjonariuszy policji z Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilica w składzie sierż. szt. Tomasz Malinowski, st. sierż. Krzysztof Lechowski oraz St. sierż. Hubert Pawul, którzy w oparciu o pismo z Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu przedstawili jedynie Barbarze G. możliwość współfinansowania przez samorząd lokalny zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Posterunku Policji w Nowym Mieście celem poprawy stanu bezpieczeństwa oraz większej mobilności i sprawniejszego obsługiwania różnego zdarzeń co ma przełożenie na poczucie bezpieczeństwa przez mieszkańców. Podczas rozmowy z Burmistrz uzyskali informację, iż decyzja w powyższym zakresie może być podjęta jedynie w formie Uchwały Rady Miejskiej. W związku z powyższym Kierownik Posterunku odbył służbową rozmowę telefoniczną z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą Panem Zbigniewem Kacprzykiem oraz Przewodniczącym Komisji Oświatowo-Społecznej mającej w zakresie działania bezpieczeństwo Panem Lechem Staniszewskim, której skutkiem było spotkanie powyższych osób z Burmistrz Barbarą G. W trakcie rozmowy Barbara. stwierdziła, że w Urząd Miasta i Gminy nie dysponuje odpowiednią kwotą na zakup radiowozu i realizacja tego zakupu może być sfinalizowana po przesunięciu środków na ten cel z innych inwestycji np. remontu kuchni w gimnazjum lub budowy drogi gminnej co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony Kierownika Posterunku policji. Na tym spotkanie z Burmistrz Barbarą G. zakończyło się bez osiągnięcia porozumienia co do współfinansowania zakupu radiowozu przez lokalny samorząd. Biorąc pod uwagę powyższe. nadużyciem i nieprawdą jest twierdzenie. iż Janusz Dobrosz stosował naciski na Radnych, aby wymusić współfinansowanie przez samorząd zakup radiowozu dla Posterunku policji w Nowym Mieście nad Pilicą, przekraczając swoje uprawnienia. Ponadto należy dodać, iż w Grójcu w miesiącu kwietniu 2008 r. Barbara G. Burmistrz Miasta Gminy Nowe Miasto nad Pilica oraz Krzysztof F. Radny Powiatowy

7 dzięki pośrednictwu Starosty Powiatowego w Grójcu, Pana Janusza Różyckiego spotkali się z Komendantem Powiatowym Policji w Grójcu Panem Michałem Toporkiewiczem. Na spotkaniu tym Komendant Michał Toporkiewicz w obecności Starosty. został powiadomiony przez Barbarę G. i Krzysztofa F. o domniemanych nieprawidłowościach w pracy policjantów z Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilica, które to działania w ich opinii noszą znamiona przestępstwa. W wyniku tego spotkania Janusz Dobrosz wraz z Wojciechem O. został wezwany na spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Grójcu Michałem Toporkiewiczem i poinformowany o sporządzeniu Notatki Urzędowej zawierającej zawiadomienie Barbary G. i Krzysztofa F. o przestępstwach popełnionych przez Janusza Dobrosza i Wojciecha O. która następnie została przesłana do prokuratury Rejonowej w Grójcu oraz do Wydziału Kontroli KWP w Radomiu lub Biura Spraw Wewnętrznych. Na podstawie przedmiotowej notatki, Prokuratura Rejonowa w Grójcu wszczęła postępowanie przygotowawcze za nr sygn. akt 2 Ds. 371/08 a następnie postępowanie to zostało przekazane do dalszego prowadzenia Prokuraturze Rejonowej Radom Zachód gdzie zostało zarejestrowane za nr wewn. akt Ds. 537/08 i kolejno za nr sygn. akt 774/08, które dnia 27 czerwca 2008 r. zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego. Kolejna próba zdyskredytowania Kierownika Posterunku Policji miała miejsce na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2009 r. Podczas obrad tej sesji Krzysztof Fiks sugerował zaniedbywanie swoich obowiązków przez policjantów z kierowanego przez Janusza Dobrosza Posterunku Policji. Oskarżony zarzucił Kierownikowi brak kontroli nad praca podwładnych mu policjantów oraz brak odpowiednich kompetencji. stwierdzając m. In. że (policjanci w Nowym Mieście) pod takim przywództwem nie potrafią sobie poradzić, wiec należałoby się zastanowić nad swoim działaniem i złożyć dymisje. Po złożeniu przez Kierownika wyjaśnień na zarzuty Krzysztofa F. oraz zaznaczeniu, o niemożności przebywania we wszystkich miejscach jednocześnie, oraz niezwłocznym podejmowaniu przez policjantów zgłoszonych interwencji pomimo braków etatowych oraz niewystarczającej liczby funkcjonariuszy, a także ograniczone środki, którymi dysponują. Krzysztof F. stwierdził, iż Janusz Dobrosz ma wystarczająca ilość pomocy i Panu Kierownikowi nie wiadomo ile dać to i tak nic z tym nie będzie bo się wszystko zmarnuje, samochód dać to się zmarnuje". Realizując swoje działania w zakresie zyskredytowania funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilica Barbara G. skierowała Pismo do Prokuratora Generalnego informując o czynach noszących znamiona przestępstwa określonego w art kk w zw. z art. 245 kk w zw. z art kk. Informując, że jakoby czynów tych dopuścili się Janusz Dobrosz i Wojciech O.

8 Pismo to ( bez sygnatury ) z pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście podpisane przez Barbarę G. oraz ostemplowane jej Pieczątką Burmistrza zostało załączone do akt postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Kozienicach za nr sygn. akt Ds. 1487/10/S. W piśmie tym Barbara G. przedstawiła fakty nie mające odzwierciedlenia w rzeczywistości takie jak m. in. przywóz Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Grójcu do PP w Nowym Mieście celem przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie od Justyny P. o wywieraniu na nią nacisków przez Barbarę G. i Krzysztofa F., wywierania nacisków na Justynę P. celem złożenia zawiadomienia o działaniach Barbary G. i Krzysztofa F. noszących znamiona czynu zabronionego, wielokrotne wożenie Justyny P. przez Janusza Dobrosza do Sądu Rejonowego w Grójcu na rozprawy, wpływanie przez Janusza Dobrosza oraz Wojciecha O. na zeznania Justyny P. Powtarzające się zgłaszane przez Barbarę G. i Krzysztofa F. bezpodstawne zarzuty niekompetencji, niegospodarności. unikania wypełniania obowiązków oraz nękania ich przez Janusza Dobrosza i Wojciecha O. naraziły go na utratę zaufania zwykłych obywateli ale także przełożonych, czego dowodem jest przeprowadzona w dniu 16 maja 2011 r. rozmowa Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu Michała Toporkiewicza z Kierownikiem Posterunku Policji Januszem Dobrosz dotycząca przeniesienia Janusza Dobrosza ze służby w Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą do Posterunku Policji w Mogielnicy. Zarzut prześladowania Barbary G. i Krzysztofa F. dodatkowo podważa kompetencje Janusza Dobrosza nie tylko do pracy na stanowisku Kierownika Posterunku Policji ale w ogóle do wykonwania zawodu policjanta, zawodu stworzonego by chronić obywateli i cieszącego się szczególnym zaufaniem. Opisane powyżej działania Barbary G. i Krzysztofa F. w znacznym stopniu uprawdopodabniają zaistnienie przesłanek o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 234 kk i 238 kk. Janusz Dobrosz był wielokrotnie pomawiany przez Barbarę G. i Krzysztofa F. o postępowanie, które w rzeczywistości nie istniało. Należy podkreślić. że Barbara G. i Krzysztof F. nigdy nie wykazali, że ich zarzuty mają podstawy w stanie faktycznym. W tym stanie rzeczy wnosimy jak na wstępie. Janusz Dobrosz Wojciech O.

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 18 W a r s z a w a 2 0 0 3 1 BIULETYN PRAWNY NR 18 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy

Stanowisko Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy P R O J E K T Stanowisko Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy 1 Spis treści I. Podstawa prawna działania Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1)

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD SŁUŻBY PREWENCYJNEJ 121 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Sławomir Klimaszewski WYBRANE ELEMENTY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH CZĘŚĆ I CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2014 1 Zakład Służby Prewencyjnej

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012 Jak Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik złożyć zawiadomienie o przestępstwie Warszawa 2012 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMENDA GŁÓWNA POLICJI JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE?

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps Informacja o wynikach kontroli PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Wydane drugie poprawione Warszawa 2012 1 I. PORWANIE RODZICIELSKIE, ZAGINIĘCIE, DZIAŁANIA POLICJI... 5 A. PORWANIE RODZICIELSKIE A ZAGINIĘCIE...

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 27 W a r s z a w a 2 0 0 6 1 BIULETYN PRAWNY NR 27 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM Agnieszka Złota PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA Jak pomóc dziecku krzywdzonemu Warszawa 2005 Informator finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska

Bardziej szczegółowo

korekcyjno-edukacyjne.

korekcyjno-edukacyjne. Dz.U.05.180.1493 zm. Dz.U.09.206.1589 Dz.U.10.28.146 Dz.U.10.125.842 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Uznając, że przemoc w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Numer IV/2014 ISSN 2300-9187

Numer IV/2014 ISSN 2300-9187 Numer IV/2014 ISSN 2300-9187 VOTUM SEPRARTUM KWARTALINK STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA KARNEGO ISSN 2300-9187 STOPKA REDAKCYJNA WYDAWCA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 11, 87-100

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzic porwał dziecko

Kiedy rodzic porwał dziecko 24h linia wsparcia Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 801 24 70 70 + 48 22 654 70 70 Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka Kiedy rodzic porwał dziecko PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) zdefiniowała i wyliczyła

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Marcin Wiśniewski Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Wstęp Problem handlu ludźmi został ujawniony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej

Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej Załącznik 20 Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej 1. Dyrektor szkoły i nauczyciele są zobowiązani

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dz.U.2014.1075 USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity) Mając na względzie: - zachowanie pamięci o ogromie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców MATERIAŁ NA POSIEDZENIE RADY OCHRONY PRACY Warszawa, maj 2013 r. Spis treści: 1. Aktualny stan prawny uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo