Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08."

Transkrypt

1 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw nr60(909) ISSN indeks Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce w biegu na 400 m. To najwiêkszy sukces lekkoatletów Pomorza od 20 lat. Czytaj strona 16 UWAGA... Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim Warszawskim Czytaj strona 5 reklama...

2 str. 2 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. Wystarczy chwila nieuwagi, by do naszej kasy lub portfela trafi³y fa³szywe pieni¹dze. Coraz wiêcej fa³szywek Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ostrzega przed fa³szywymi pieniêdzmi, które w ostatnim czasie próbowano wprowadziæ do obiegu w naszym województwie. Banknoty o na nieprzyjemnoœci, nawet jeœli przypadkowo weszliœmy w jego posiadanie. Kilka dni temu zatrzymano w naszym województwie mê czyznê, który wprowadza³ w obrót trefne banknoty 50- Uwaga na oszustów! Stargardzka Komenda Powiatowa Policji ostrzega mieszkañców naszego miasta i powiatu przed oszustami, którzy ponownie pojawili siê na terenie naszego miasta. Jak pokazuje doœwiadczenie policjantów, ofiarami oszustów najczêœciej s¹ osoby starsze. Popularn¹ metod¹ jest ostatnio podszywanie siê pod krewnych. Ten znany sposób na wy³udzenie pieniêdzy w ostatnim czasie przybra³ na sile. Przestêpca, podaj¹c siê przez telefon za cz³onka rodziny, prosi o piln¹ po yczkê. Wy³udzenia siêgaj¹ nawet kilku tysiêcy z³otych! Jeœli ktoœ zadzwoni do nas, podszywaj¹c siê pod blisk¹ osobê, to pamiêtajmy, e w takim przypadku nale y niezw³ocznie powiadomiæ policjê, która funkcjonuje przez 24 godziny na dobê. Jeœli osoby stawi¹ siê po odbiór pieniêdzy, starajmy siê zapamiêtaæ jak najwiêcej szczegó³ów dotycz¹cych wygl¹du oraz ubioru takich osób, co w znacznym stopniu u³atwi policjantom ich zatrzymanie. W naszym mieœcie odnotowaliœmy kilka tego typu prób. Niestety w kilku przypadkach z³odziejom uda³o siê wy³udziæ pieni¹dze poprzez wykorzystanie chêci pomocy swoim bliskim, jak¹ wykaza³y siê ofiary. ró nych nomina³ach najczêœciej trafiaj¹ do sklepów. Przypadków fa³szerstwa jest bardzo du o, choæ przestêpstwo to charakteryzuje siê du ¹ wykrywalnoœci¹. atwy dostêp do urz¹dzeñ komputerowych zwiêkszy³ liczbê tego typu przestêpstw w ostatnich latach. Fa³szywki wykonane s¹ bardzo nieprofesjonalnie, ale wystarczy chwila nieuwagi i mo emy wejœæ w ich posiadanie. Próba zap³acenia fa³szywym banknotem mo e naraziæ nas z³otowe. Wpad³ dziêki czujnoœci ekspedientki, która poinformowa³a ochronê. Wezwana do sklepu policja znalaz³a przy mê czyÿnie kolejne banknoty. Podczas przeszukania mieszkania mê czyzny policjanci zabezpieczyli przenoœny komputer, drukarkê oraz twardy dysk. Ponadto znaleÿli te szeœæ sztuk amunicji. Wobec mê czyzny zastosowano dwumiesiêczny areszt. Grozi mu nawet 10 lat wiêzienia. Odetchn¹ od po arów? Okres ostatnich dwóch tygodni to czas wytê onej pracy stra aków z ca³ego powiatu. Zmagali siê oni w ostatnim czasie z du ¹ liczb¹ po arów. P³onê³y ³¹ki i pola. Susza spowodowa³a du e zagro enie w lasach. Przeje d aj¹c przez nas powiat mo na siê natkn¹æ na strawione przez ogieñ tereny. Na straty finansowe narzekaj¹ rolnicy, którzy w po arach stracili wiele hektarów upraw. W pi¹tek mia³ miejsce kolejny po ar. Na szczêœcie nie by³ tak groÿny jak poprzednie. - Opady deszczu nie by³y bardzo obfite. Nadal staramy siê pracowaæ na polach. Bardzo wa ny jest sprawny sprzêt. Z maszyny naj³atwiej zaprószyæ ogieñ. Podpalenia te s¹ problemem. Jak siê pal¹ nieu ytki przy drodze, to jasne, e ktoœ musia³ podpaliæ. Ogieñ siê roznosi i ³atwo mo e dojœæ do tragedii. Ludzie nie rozumiej¹, e ³atwo straciæ kontrolê nad ogniem. G³upia zabawa mo e doprowadziæ do tragedii - us³yszeliœmy od pana Romana, rolnika z naszego powiatu. Choæ rolnicy mog¹ byæ trochê spokojniejsi, to stra acy ca³y czas s¹ w pogotowiu. Wypi³ i spowodowa³ kolizjê reklama... Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczeciñskim zatrzymali 37-letniego Stanis³awa C., który kierowa³ samochodem marki Skoda, znajduj¹c siê w stanie nietrzeÿwoœci. Mê czyzna w wydychanym powietrzu mia³ ponad 1,8 promila alkoholu, ponadto spowodowa³ kolizjê drogow¹. Postêpowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczeciñskim. Adres redakcji: Stargard, ul. Wojska Polskiego 83/2, tel. sekretariat: ; ; tel.: dziennikarze: Redaktor naczelny: Grzegorz Szostakiewicz ( Sport: ( Dzia³ reklamy: Fotoreporter: Tadeusz Surma ( ). Wydawca: Firma Poligraficzno-Wydawnicza Poligraf. Materia³ów niezamówionych redakcja nie zwraca.

3 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. str. 3 Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczeciñskim w poniedzia³ek przeprowadzili dzia³ania maj¹ce na celu sprawdzenie trzeÿwoœci kieruj¹cych. W kilka godzin 5 osób straci³o prawo jazdy Policjanci referatu patrolowo-interwencyjnego, sekcji ruchu drogowego, dzielnicowi stargardzkiej jednostki oraz policjanci z posterunków policji z terenu naszego powiatu wziêli udzia³ w akcji "TrzeŸwoœæ", która przynios³a zamierzony efekt. Dzia³ania ukierunkowane by³y na ujawnianie kieruj¹cych bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu lub innego œrodka odurzaj¹cego. Stan Dzia³ania prewencyjne "Bezpieczne Miasto" Wspólna akcja stra ników i policjantów Od godziny w pi¹tek do sobotniego poranka trwa³y dzia³ania "Bezpieczne miasto". Ich celem by³o przede wszystkim ograniczenie iloœci dokonywanych przestêpstw i wykroczeñ, takich jak kradzie e i uszkodzenia mienia oraz ustalenie i zatrzymanie sprawców przestêpstw i wykroczeñ. W swych dzia³aniach wspierali dzielnicowych funkcjonariusze stra y miejskiej. Wspólne patrole mo na by³o zauwa- yæ na stargardzkich ulicach oraz osiedlach mieszkaniowych, a w szczególnoœci w pobli u lokali rozrywkowych, sklepów Dzielnicowi z innego rejonu zatrzymali 15-latkê, u której alkotest wykaza³ ponad 0,12 promila alkoholu. Zosta³a przekazana rodzicom. O dalszych losach 15-latki bêdzie decydowa³ stargardzki S¹d Rodzinny. Nie zabrak³o pijanych kierowców trzeÿwoœci kieruj¹cych kontrolowano na drogach zarówno w Stargardzie, jak równie na terenie stargardzkiego powiatu. W wyniku przeprowadzonych dzia³añ wylegitymowano 130 osób, skontrolowano 245 pojazdów, zatrzymano 5 praw jazdy oraz 9 dowodów rejestracyjnych. Nie obesz³o siê te bez mandatów za wykroczenia drogowe, w sumie na³o- ono 8 mandatów karnych kredytowych na ³¹czn¹ sumê 1150 z³. Kontrole w ca³ym mieœcie mieszkañca powiatu stargardzkiego. Alkotest wykaza³ u niego ponad 0,50 promila alkoholu. Zatrzymano mu prawo jazdy. Na ul. Broniewskiego zatrzymano 34-letniego Romana B., mieszkañca powiatu pyrzyckiego, kieruj¹cego motorowerem. Alkotest wykaza³ ponad 0,70 promila. Po sprawdzeniu w systemach policyjnych okaza³o siê, e Roman B. posiada wydany przez stargardzki S¹d Grodzki zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do 2009 roku - poinformowa³ rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. NietrzeŸwi na drogach powiatu W miejscowoœci Przew³oki policjanci z Dolic zatrzymali 60-letniego Edwarda K., mieszkañca tej gminy. Kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym. W wydychanym powietrzu mia³ ponad 0,30 promila. Zatrzymano mu prawo jazdy. Nastêpnie zatrzymano 59-letniego Henryka S., mieszkañca gminy Dolice, który jecha³ rowerem drog¹ pomiêdzy Morzyc¹ a Dolicami. Alkotest wykaza³ u niego ponad 0,80 promila alkoholu. Zatrzymano równie prawo jazdy 28-letniemu Paw³owi G., mieszkañcowi powiatu stargardzkiego. Podczas kontroli mê czyzna posiada³ dwa prawa jazdy. Kieruj¹cy by³ trzeÿwy. - Odnieœliœmy zamierzony efekt, eliminuj¹c nieodpowiedzialnych kierowców jad¹cych po alkoholu. Spo³eczeñstwo pozytywnie odbiera takie dzia³ania, dlatego ju wkrótce bêdzie mia³a miejsce kolejna taka akcja - - Podczas dzia³añ zatrzymano 6 nietrzeÿwych kieruj¹cych. Wœród nich znaleÿli siê kieruj¹cy samochodami, rowerami, a jeden kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym. Pierwszym nietrzeÿwym okaza³ siê 44-letni S³awomir S., mieszkaniec powiatu Myœlibórz. Do kontroli zosta³ zatrzymany na ul. Broniewskiego w Stargardzie Szczeciñskim. Kierowa³ samochodem osobowym marki Renault. Alkotest wykaza³ u kieruj¹cego 0,30 promila alkoholu. Zatrzymane zosta³o prawo jazdy. Na tej samej ulicy zatrzymano 26-letniego Paw³a K., mieszkañca powiatu stargardzkiego, jecha³ samochodem osobowym renault clio. Alkotest wykaza³ u niego ponad 0,40 promila. Zatrzymano mu prawo jazdy. Natomiast na ul. Gdañskiej zatrzymano 50-letniego Henryka C., ski z KPP Stargard. skomentowa³ m³. asp. Krzysztof Orzechow- reklama... i szkó³. - Podczas prowadzonych dzia³añ wylegitymowano 102 osoby, skontrolowano 31 pojazdów, przeprowadzono 35 interwencji, pouczono 53 osoby. Za pope³niane wykroczenia porz¹dkowe oraz drogowe policjanci na³o yli 16 mandatów karnych kredytowych na ³¹czn¹ sumê 2040 z³, zatrzymano 2 dowody rejestracyjne za usterki techniczne pojazdów - poinformowa³ rzecznik KPP Stargard, m³odszy aspirant Krzysztof Orzechowski. Zatrzymali poszukiwan¹ Patrol dzielnicowych przy ul. Œl¹skiej zatrzyma³ 28-letni¹ Edytê K., mieszkankê naszego miasta. Kobieta poszukiwana by³a przez stargardzki S¹d Grodzki w celu odbycia kary pozbawienia wolnoœci. Po zatrzymaniu przez policjê zosta³a przewieziona do Zak³adu Karnego w Kamieniu Pomorskim. Policjanci w czasie trwania akcji zatrzymali dwóch nietrzeÿwych kieruj¹cych. Pierwszego zatrzyma³ patrol stargardzkiej drogówki oko³o godz na ul. Szczeciñskiej. W zatrzymanym do kontroli drogowej vw golfie za kierownic¹ zasiada³ 35- letni Piotr B., mieszkaniec naszego miasta. Alkotest wykaza³ u niego niego ponad 2,20 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali 35- latkowi prawo jazdy. Za prowadzenie w stanie nietrzeÿwoœci Piotrowi B. grozi do 2 lat pozbawienia wolnoœci. O tym jednak zadecyduje stargardzki S¹d Grodzki. Drugiego nietrzeÿwego kieruj¹cego zatrzymali policjanci RPI o godz na ul. Wiejskiej. Patrol zatrzyma³ do kontroli kieruj¹cego samochodem osobowym marki Seat. Kieruj¹cym okaza³ siê 25-letni mieszkaniec Stargardu. Alkotest wykaza³ u niego ponad 0,60 promila alkoholu. Po sprawdzeniu w systemach policyjnych okaza³o siê, e 25-latek posiada zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ten kieruj¹cy równie odpowie przed s¹dem. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolnoœci.

4 str. 4 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. El bieta Turska zast¹pi Karolinê Baryluk na stanowisku powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. W czwartek Zarz¹d Powiatu Stargardzkiego podziêkowa³ K. Baryluk za wspó³pracê. Turska za Baryluk Po blisko 10-letniej pracy w powiecie stargardzkim Karolina Baryluk swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem bêdzie teraz wspieraæ powiat ³obeski na podobnym stanowisku. egnaj¹c Karolinê Baryluk, cz³onek Zarz¹du Powiatu Stargardzkiego Marek Stankiewicz podkreœli³ bardzo dobr¹ i owocn¹ wspó³pracê. Nowy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego - El bieta Turska - to doœwiadczony in ynier budownictwa l¹dowego w specjalnoœci konstrukcje budowlane i in ynierskie. Posiada te wieloletnie doœwiadczenie w zakresie projektowania i nadzoru nad procesem realizacji inwestycji, w tym wspó³finansowanych ze œrodków pomocowych krajowych i Unii Europejskiej. Zasil¹ szeregi policji W Komendzie Wojewódzkiej w Szczecinie odby³o siê w pi¹tek o godzinie 9 uroczyste œlubowanie przyjêtych do s³u by policjantów. Do policji wst¹pi³o 50 funkcjonariuszy, wœród których jest 20 kobiet. Najwiêcej, bo a 27 policjantów, zasili szczeciñskie szeregi, natomiast pozostali - inne miasta naszego województwa, w tym równie Stargard Szczeciñski. Nabór do policji nadal trwa. Wszyscy chêtni mog¹ sk³adaæ w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wymagane dokumenty. Szczegó³owe informacje na temat doboru mo na znaleÿæ na naszej stronie internetowej pod adresem: uzyskaæ pod numerem telefonu Powiat z alternatywnym zasilaniem Od czwartku Starostwo Powiatowe posiada trójfazowy zespó³ pr¹dotwórczy - AP LE. - Jest to przewoÿny zespó³ o mocy kva (24KW). Zakup zosta³ w 90% sfinansowany ze œrodków wojewody zachodniopomorskiego, który przychylnie odniós³ siê do wniosku starosty stargardzkiego w tej sprawie - informuje Ma³gorzata Gabrysz ze Starostwa Powiatowego. - Bior¹c pod uwagê kwietniow¹ katastrofê energetyczn¹, urz¹dzenie to wydaje siê bardzo przydatne - mówi wicestarosta Witold Ruciñski. Tym bardziej, e mo e ono np. zasilaæ hydrofornie do- starczaj¹ce wodê mieszkañcom gmin naszego powiatu. Jak twierdzi Wojciech Zarêba, dyrektor wydzia³u zarz¹dzania kryzysowego i spraw obywatelskich, zespó³ pr¹dotwórczy jest jednym z elementów stanowiska kierowania starosty, ale bêdzie tak- e wykorzystywany wszêdzie tam, gdzie zaistnieje potrzeba alternatywnego zasilania w sytuacjach reagowania kryzysowego. Marianowo i Dzwonowo og³osi³y nabór Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo wraz z Warsztatem Terapii Zajêciowej w Dzwonowie og³osi³o nabór do projektu, którego celem s¹ nieodp³atne zajêcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla niepe³nosprawnych dzieci do 18. roku ycia pochodz¹cych z gmin: Marianowo, Chociwel i Stara D¹browa, oraz poradnictwo dla ich rodziców. Projekt wprowadzaj¹c nowe alternatywne techniki i metody pracy zak³ada terapiê pobudzaj¹c¹ aktywnoœæ umys³ow¹ i wra liwoœæ sensoryczn¹ niepe³nosprawnego dziecka, za pomoc¹ modelowania poprawnych zachowañ i redukowania zachowañ agresywnych oraz zespo³ów nadpobudliwoœci. Zajêcia bêd¹ siê odbywa³y w pracowniach terapeutycznych Warsztatu Terapii Zajêciowej w Dzwonowie, gdzie realizowane bêd¹ programy z arteterapii, muzykoterapii i gospodarstwa domowego. W gabinecie rehabilitacyjnym prowadzona bêdzie rehabili- tacja lecznicza. Zaplanowane s¹ tak e zajêcia integracyjne poza placówk¹ WTZ. W trakcie trwania projektu dzieci i ich rodzice objête bêd¹ nieodp³atn¹ opiek¹ psychologa oraz terapeutów prowadz¹cych zajêcia. Spotkania bêd¹ odbywa³y siê w ka d¹ sobotê miesi¹ca do grudnia 2008 r. Uczestnicy bêd¹ nieodp³atnie dowo eni na zajêcia terapeutyczne i z powrotem. Zg³oszenia uczestnictwa przyjmowane bêd¹ telefonicznie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do pod nr. telefonu reklama...

5 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. str. 5 Po egna³ siê z policj¹, by za³o yæ w³asn¹ dzia³alnoœæ Komendant odszed³ na emeryturê Ulotki przypominaj¹ce o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpowszechniali w pi¹tek na ul. Wyszyñskiego cz³onkowie Prawa i Sprawiedliwoœci. Akcja mia³a zasiêg ogólnopolski. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim Wzruszenia, podziêkowania i szczere yczenia - tak wygl¹da³o po egnanie zastêpcy komendanta powiatowego policji w Stargardzie, nadkom. Adama D¹browskiego. Ostatni¹ s³u bê w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie Szczeciñskim odby³ w czwartek. W wieku 38 lat przeszed³ na emeryturê po przepracowaniu 17 lat w policji. Komendant insp. Jacek Wolf, przemawiaj¹c w imieniu w³asnym, jak równie policjantów oraz pozosta³ych pracow- Wystarczy chwila nieuwagi Pomimo dobrych warunków atmosferycznych na terenie Stargardu dochodzi do wielu st³uczek. Wystarczy chwila dekoncentracji i zatrzymujemy siê na drugim pojeÿdzie. Nawet niegroÿne kolizje potrafi¹ byæ kosztowne, dlatego warto zachowaæ ostro noœæ i w czasie jazdy skupiaæ siê na kierowaniu pojazdem i respektowaæ przepisy drogowe. - Bardzo czêsto trafiaj¹ do na auta ze st³uczek. Wgniecenia i pot³uczone lampy ników, nie szczêdzi³ s³ów uznania oraz podziêkowañ za lata oddanej s³u by, serdecznoœæ i wspó³tworzenie przyjaznej atmosfery w naszej jednostce. Adam D¹browski w stargardzkiej Komendzie przepracowa³ 9 lat. Obowi¹zki zastêpcy komendanta powiatowego policji pe³ni³ bêdzie podkom. Robert Skóra, dotychczasowy naczelnik sekcji prewencji. Jest to doœwiadczony funkcjonariusz z 16-letnim sta em. to du e koszty. Czêsto uszkodzeniu ulegaj¹ elementy zawieszenia, ch³odnica, a nawet silnik. Z tego, co opowiadaj¹ klienci, czêsto zdarza siê, e starszy pojazd wje d a w ty³ nowszego. Nowe auta maj¹ czêsto du o lepszy uk³ad hamulcowy. Zapal¹ siê œwiat³a stopu i jak zareagujemy, jest ju za póÿno. Trzeba pamiêtaæ o odleg³oœci - powiedzia³ wieloletni kierowca i w³aœciciel warsztatu. W ulotkach znalaz³ siê apel o nastêpuj¹cej treœci: "Dla uczczenia godziny "W" 1 sierpnia o godz w wielu miastach Polski zawyj¹ syreny, co powinno staæ siê powodem zatrzymania ruchu ulicznego na minutê, w³¹czenia klaksonu, przerwania pracy, oderwania siê od aktualnie wykonywanych czynnoœci. Przypominamy te o wywieszeniu w tym dniu flag pañstwowych na domach i budynkach urzêdowych. Mamy nadziejê, e wszyscy swoim zachowaniem damy dowód, jak droga jest nam pamiêæ o Bitwie o Polskê, któr¹ by³o Powstanie Warszawskie `44". - Powstanie Warszawskie jest to jedna z najwa niejszych dat w historii XX wieku, w historii naszej Ojczyzny. Chcemy przypomnieæ ludziom o tej rocznicy. Poprzez nasz¹ akcjê zamierzamy utrwalaæ i pog³êbiaæ patriotyzm - mówi³ w pi¹tek Micha³ Jach, przewodnicz¹cy struktur powiatowych PiS. - Rocznica Powstania Warszawskiego to dobra okazja, aby pokazaæ, zw³aszcza m³odym ludziom, e mamy powody do bycia dumnym z historii Polski. Stargardzianie chêtnie czytali wrêcza- ne im biuletyny. Niemal ka dy mieszkaniec, który w pi¹tek przed godz. 17 spacerowa³ po ul. Wyszyñskiego, mia³ przyklejon¹ naklejkê symbolizuj¹c¹ flagê narodow¹. Na akcjê PiS-u najbardziej ywio- ³owo reagowali m³odzi ludzie. - To dobrze, e m³odzie interesuje siê histori¹. Kolejnym przyk³adem na to jest popularnoœæ Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest najpopularniejszym muzeum w Polsce. A najczêœciej odwiedza je w³aœnie m³odzie - mówi Micha³ Jach. Przypomnijmy, e Powstanie Warszawskie by³o najwiêkszym niepodleg³oœciowym zrywem Armii Krajowej i najwiêksz¹ akcj¹ zbrojn¹ podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. Rozpoczête 1 sierpnia 1944 roku, na rozkaz komendanta g³ównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora", mia³o w za³o eniach trwaæ kilka dni. Powstanie zakoñczy³o siê kapitulacj¹ po 63 dniach walk. Poleg³o lub zosta³o zamordowanych przez Niemców 18 tys. powstañców i ok. 180 tys. cywilów.

6 str. 6 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. Podbili serca publicznoœci w Kanadzie, Australii, Tajlandii. W niedzielê wyst¹pili w Stargardzie. Mowa o zespole Tatra Roma, którego liderem jest wybitny skrzypek Miklosz Deki Czureja, okrzykniêty królem czardasza. Cyganie przywieÿli radoœæ Ten zaszczytny tytu³ nadali romskiemu skrzypkowi z Polski sir J. Menuhin oraz S. Grapelli, oczarowani jego gr¹. Miklosz jest potomkiem s³ynnego rodu Czurejów - wybitnych romskich muzyków artystów, którzy pod koniec XIX stulecia przywêdrowali do Polski z Wêgier, by osiedliæ siê na ziemiach polskich Karpat. Mistrz razem ze swoim rodzinnym zespo³em zahiponotyzowa³ stargadzk¹ publicz- koncert z okien swoich mieszkañ, ko³ysali siê w rytm muzyki. Tatra Roma zaprezentowa³ wszechstronny repertuar. Pocz¹wszy od nastrojowych ballad i romansów cygañskich, poprzez utwory klasyków (F. Liszta, J. Straussa, V. Montiego, G. Petera), do najbardziej oczekiwanych ognistych czardaszy. - Nikt nie gra czardasza tak jak Miklosz. Jego muzyka urzek³a nawet królow¹ Hiszpanii i ksiê nê Monako - zachwala³ Zdzi- Miklosz to król czardasza - Zamierzamy stworzyæ multikulturow¹ orkiestrê - mówi Zdzis³aw Witt, impresario zespo³u Tatra Roma. - W jaki sposób rozpoczê³a siê historia zespo³u Tatra Roma? - Mówimy, e zespó³ istnieje od zawsze. e zosta³ stworzony na dzieñ przed powstaniem œwiata. Miklosz gra na skrzypcach od 5. roku ycia. W tym roku przypada 50-lecie jego pracy artystycznej. Z oka- i Sandra, jednak aktualnie zrobi³y sobie przerwê w pracy scenicznej. W Stargardzie z zespo³em zaœpiewa³y dwie romskie wokalistki - Olga i Lidia. - Jak wygl¹da Wasz kalendarz na ten rok? - Lato to dla nas bardzo intensywne granie. Po koncercie w Stargardzie wracamy do Poznania. Nastêpnie czekaj¹ nas wystêpy w Olsztynie, Ko³obrzegu i Ustroniu noœæ. ywio³owoœci¹, ale i nastrojowoœci¹, wdziêkiem i dynamik¹ oraz barwnymi kostiumami. Koncert odby³ siê w ramach "Coolturalnych wakacji" i bez w¹tpienia by³ najbardziej oblegan¹ imprez¹ zorganizowan¹ tego lata na Rynku Staromiejskim. - Mamy wielk¹ satysfakcjê zagraæ dla Pañstwa - w taki sposób przywita³ stargardzk¹ publicznoœæ Zdzis³aw Witt, impresario zespo³u. Muzycy wykazali maksimum energii, nawi¹zuj¹c rewelacyjny kontakt z widow- s³aw Witt. Razem z Mikloszem Deki Czurej¹ gra- ³a na cymba³ach i œpiewa³a Sara Czureja. Zapewniano, e 17-letnia dziewczyna nie ma sobie równych w Europie. Instrumenty klawiszowe i œpiew to domena Mik³osza Marka Czurei - syna mistrza. Romanse wyœpiewa³y Lidia i Olga, które od dawna koncertuj¹ z zespo³em. Propozycja Stargardzkiego Centrum Kultury "Graj Cyganie, graj" trafi³a w gusta mieszkañców naszego miasta. Niektórzy na zji jubileuszu planujemy zorganizowaæ benefis w poznañskiej filharmonii. Przed laty Miklosz razem ze swoim ojcem gra³ w legendarnym Cygañskim Folklorystycznym Zespole Pieœni i Tañca Roma. Kiedy ta grupa przesta³a istnieæ, postanowili za- ³o yæ zespó³ Tatra Roma. Zaczêli koncertowaæ na ca³ym œwiecie, m.in. w Ameryce czy Australii. - Patrz¹c na Wasz zespó³ mamy wra- enie, e jesteœcie jedn¹, du ¹ rodzin¹. - Bo tak jest. Przez zespó³ przewinê³o siê sporo ludzi. Z Mikloszem wystêpuje jego17-letnia córka Sara, wirtuozka. Mogê zapewniæ, e adna kobieta w Europie nie gra na cymba³ach tak jak ona. Specjalnie dla niej trzeba by³o stworzyæ szko³ê, aby mog³a rozwijaæ swoje umiejêtnoœci. Nauczyciele przyje d aj¹ do niej a ze S³owacji. Sara rozwija siê równie wokalnie. Zarówno ona, jak i syn Miklosza Marek Czureja, pobieraj¹ lekcje œpiewu. Wygrywaj¹ ró norodne konkursy. Z Mikloszem wystêpuj¹ tak e jego dwie córki - Sylwia Morskim. We wrzeœniu uka e siê nowa p³yta Tatra Roma. Jesieni¹ wchodzimy do Studia Polskiego Radia. Marzy nam siê, aby nagraæ kolêdy polskie po cygañsku. - Dlaczego zdecydowa³ siê Pan na wspó³pracê z Mikloszem Deki Czurej¹? - Poniewa zafascynowa³a mnie jego osobowoœæ i twórczoœæ. Gra star¹ muzykê cygañsk¹ i wêgiersk¹, równie utwory klasyków. Oczywiœcie wszystkie we w³asnych aran acjach. Miklosz zwany jest królem czardasza. Jednak muszê przyznaæ, e Miklosz najlepiej smakuje kameralnie. Jego muzyka rewelacyjnie sprawdza siê na koncertach dla niewielu osób. - Jakie macie projekty artystyczne na najbli szy czas? - Zamierzamy stworzyæ orkiestrê multikulturow¹, z udzia³em muzyków afrykañskich, hinduskich, polskich i oczywiœcie naszego zespo³u. Multikulturowy zespó³ gra³by w myœl has³a, e muzyka jest jedna. ni¹. A ta wprost szala³a. Zachêcona do wspólnego œpiewania i tañca, da³a siê porwaæ romskim melodiom. Cieszy³ równie widok mieszkañców Starówki, którzy obserwuj¹c pami¹tkê kupowali p³yty Miklosza Deki Czurei, aby w domowym zaciszu móc powróciæ do ognistego czardasza.

7 Wróæ bez HIV 25 czerwca Krajowe Centrum ds. AIDS zainaugurowa³o kampaniê pod has³em "Wróæ bez HIV". Akcja zakoñczy siê 1 grudnia 2009 wraz z obchodami Œwiatowego Dnia AIDS. 1 lipca przyst¹pi³ do niej pañstwowy powiatowy inspektor sanitarny w Stargardzie. Ofiarami zaka eñ najczêœciej s¹ m³odzi ludzie Honorowy patronat nad akcj¹ objêli m.in. minister zdrowia, g³ówny inspektor sanitarny. Ka dego dnia statystycznie dwie osoby w Polsce dowiaduj¹ siê, e s¹ zaka one HIV. G³ówn¹ drogê zaka eñ stanowi¹ ryzykowne zachowania seksualne. Najczêœciej zara aj¹ siê ludzie m³odzi - po³owê zaka onych stanowi¹ osoby w wieku do 29 lat, a ponad jedn¹ czwart¹ - do 39 lat. Ludzie m³odzi du o podró uj¹ - wyje d aj¹ na wakacje, do pracy, a wyjazd czêsto wi¹- e siê z roz³¹k¹ ze sta³ym partnerem, sprzyja równie rozluÿnieniu zasad i bardziej swobodnemu zachowaniu. Jak wynika z badañ G³ównego Urzêdu Statystycznego, najliczniejsz¹ grupê osób wyje d aj¹cych z Polski na co najmniej 2 miesi¹ce stanowi¹ osoby miêdzy 18. a 35. rokiem ycia, stanu wolnego, maj¹ce co najmniej œrednie wykszta³cenie i wyje d aj¹ce zarówno w celach zarobkowych (ponad 80 proc.), jak i turystycznych. Grupê tê charakteryzuje du a aktywnoœæ seksualna i gotowoœæ do poszukiwania lub zmiany partnera seksualnego. To przede wszystkim do nich skierowana jest kampania "Wróæ bez HIV". Bêd¹ happeningi i konkursy W Polsce od 1985 roku, który Nasi czytelnicy kilkakrotnie informowali nas o problemach z dojazdami nad morze. Mamy dobr¹ informacjê dla wszystkich kierowców. Zachodniopomorska drogówka opracowa³a mapkê z alternatywnymi trasami prowadz¹cymi do ró nych nadmorskich miejscowoœci. Opracowano j¹ na podstawie wieloletnich doœwiadczeñ. Na opracowanej przez firmê Meridian zajmuj¹c¹ siê wydawnictwami kartograficznymi i edukacyjnymi mapce oznaczono najlepsze trasy dla kierowców z ró nych miast Polski. Oznaczono na niej miejsca, gdzie tworz¹ siê korki, czarne punkty, a nawet sta³e fotoradary. Mapkê w forma- umownie uznaje siê za pocz¹tek epidemii HIV/AIDS, do koñca marca 2008 roku odnotowano zaka eñ HIV oraz zachorowania na AIDS, 913 chorych zmar³o. Co roku odnotowuje siê ponad 700 nowych zaka eñ HIV, w zesz³ym roku by³o ich 716. Szacuje siê, e z HIV/AIDS yje w Polsce tys. osób, z czego blisko 30 proc. to kobiety, natomiast leczonych jest pacjentów. Polska jako pierwszy kraj wprowadzi³a bezp³atne leczenie antyretrowirusowe. Wszystkie Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne z terenu województwa zachodniopomorskiego planuj¹ w latach organizacjê ciekawych i spektakularnych przedsiêwziêæ m.in. konkurs filmowy "Bezpieczny dance", Forum M³odzie owe HIV/AIDS, Festiwale "M³odzie owe Dni Filmowe", happeningi i przemarsze m³odzie y. Anonimowe badania Organizatorzy akcji zachêcaj¹ do badañ, poniewa - jak szacuj¹ - nowe zaka- enia drog¹ kontaktów seksualnych mog³yby byæ zredukowane o 30 proc., gdyby wszyscy zara eni HIV dowiedzieli siê o zaka eniu i przyjêli odpowiednie zachowania. W naszym województwie dzia³aj¹ dwa punkty konsultacyjno-diagnostyczne poradnictwa HIV/AIDS, gdzie anonimowo i w yczliwej atmosferze mo na wykonaæ test w kierunku HIV. Najbli szy zlokalizowany jest w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 160 (przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - czynny w poniedzia³ki, œrody w godz. od 15:15 do 19:15, w pi¹tki w godz. od 15:15 do 17:15, tel Nad morze z g³ow¹ cie PDF mo na pobraæ pod internetowym adresem 0url01/wrd/3029/. wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. str. 7 Dar³ówek, Mielno, Ko³obrzeg, Miêdzyzdroje... W³aœnie w te miejsca mo- esz siê udaæ, aby na antenie telewizji TVN promowaæ województwo zachodniopomorskie. Wystartowa³ "Projekt Pla a" W tym roku Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego podj¹³ wspó³pracê z telewizj¹ TVN i w³¹czy³ siê w realizacjê programu pt. "Projekt Pla a". To cykl programów na antenie TVN - imprez odbywaj¹cych siê w turystycznych miejscowoœciach Polski. W ka dym programie widzowie poznaj¹ polskie wybrze e, a mieszkañcy i wczasowicze mog¹ uczestniczyæ w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów. Dla aktywnych wczasowiczów przygotowano kursy tañca, rozgrywki w pi³kê siatkow¹, gry oraz konkursy. Ponadto organizatorzy przewidzieli ca³onocne imprezy taneczne, w których bêd¹ uczestniczy³y gwiazdy polskiego show-biznesu. W ramach wspó³pracy województwo zachodniopomorskie ma zagwarantowan¹ promocjê naszego regionu na antenie TVN, TVN Style, TVN Meteo. "Projekt Pla a" w dniach zagoœci w Dar³ówku, w Mielnie, w Ko³obrzegu Kilka miesiêcy temu za spraw¹ naszej czytelniczki poruszyliœmy temat gokartów i rowerów poruszaj¹cych siê po promenadzie nad jeziorem Miedwie. Skontaktowali siê z nami przedstawiciele gminy, którzy zapewnili nas, e postaraj¹ siê rozwi¹zaæ problem, który wystêpuje pomimo obowi¹zuj¹cego zakazu. O zdyscyplinowanie rowerzystów i poruszaj¹cych siê wypo yczonymi gokartami maj¹ zadbaæ dodatkowi policjanci pe³ni¹cy s³u bê nad jeziorem. Niestety, wci¹ dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. - Jestem ojcem 5-letniego ch³opca i jako rodzic jestem zbulwersowany sytuacj¹, któr¹ widzia³em nad Miedwiem. Podchmielony osobnik z puszk¹ piwa w rêku jeÿdzi³ sobie po promenadzie. W pewnym momencie i w Miêdzyzdrojach. W czasie imprez w miastach bêdzie jeÿdzi³ samochód z kierowc¹ i dwiema hostessami, rozwo ¹c gad ety województwa - czapeczki, koszulki, smycze do telefonów komórkowych itd. Wszystkie gad ety opatrzone s¹ logo promocyjnym i has³em "Zachodniopomorskie. Morze przygody", logo TVN i "Projektu pla a". Jednoczeœnie hostessy bêd¹ zachêcaæ do wziêcia udzia³u w programie, informuj¹c, gdzie znajduje siê miasteczko pla owe i jakie atrakcje czekaj¹ na uczestników wspólnej zabawy. Dodatkowo w miasteczku codziennie prowadzone s¹ 1-2 konkursy, w których rozdawane s¹ gad ety promocyjne. Imprezy rozkrêcaæ bêd¹ prowadz¹cy- Olivier Janiak, Agnieszka Cegielska i Elizabeth Duda. W roku ubieg³ym za "Projekt Pla a" telewizja TVN otrzyma³a pierwsz¹ nagrodê Polskiej Organizacji Turystycznej za program promuj¹cy turystykê krajow¹. Niebezpiecznie na miedwiañskiej promenadzie Gokarty wje d aj¹ na ludzi wpad³ na kilkuletnie dziecko. Ma³o brakowa³o, a wjecha³by na id¹cego obok maluszka, co mog³oby siê skoñczyæ tragedi¹. Dziecko nie odnios³o powa nych obra eñ, ale miêdzy jego rodzicami i tym kieruj¹cym gokartem wywi¹za³a siê sprzeczka. Zakoñczy³o siê na tym, e za³apa³ siê na lanie. Chcia³bym zwróciæ uwagê policji i gminy, e problem, pomimo zakazu, wci¹ wystêpuje. Oprócz gokartów alejkami pêdz¹ równie rowery. Jest to bardzo niebezpieczne co udowadnia opisana przeze mnie sytuacja. Rozumiem, e nie ka dego da siê przy- ³apaæ, ale wypo yczaj¹cy powinni zwracaæ uwagê, komu wypo yczaj¹ sprzêt i przypominaæ o zakazie - powiedzia³ naszemu redaktorowi w rozmowie telefonicznej pan Marcin. reklama...

8 str. 8 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. Szko³y bêd¹ jak nowe Wakacje to czas remontów w placówkach oœwiatowych. Wszystko po to, aby uczniowie po dwumiesiêcznej przerwie mogli rozpocz¹æ naukê w odœwie onych salach. W ubieg³ym tygodniu przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Stargardzie: wych, by sprawdziæ, czy prowadzone tam remonty przebiegaj¹ zgodnie z planem. W Bursie Szkolnej przy Placu Majdanek trzeba wykonaæ mnóstwo kosmetycznych robót - remont ³azienek, a tak e odnawianie czêœci pokoi mieszkalnych i korytarzy. W Bursie przy Placu Majdanek trzeba wykonaæ mnóstwo kosmetycznych robót W po³owie marca rozpocz¹³ siê kapitalny remont sali gimnastycznej w Zespole Szkó³ nr 1 cz³onek Zarz¹du Marek Stankiewicz, dyrektor wydzia³u promocji, wspó³pracy W po³owie marca rozpocz¹³ siê kapitalny remont sali gimnastycznej w Zespole Szkó³ nr 1. W tej chwili wymieniane s¹ tam posadzki na korytarzach parteru i pierwszego piêtra. Wczeœniej na tych poziomach wymieniono te stolarkê okienn¹. Remontu doczeka³a siê równie aula. Odmalowano sufit, œciany i balkony. Uczniowie Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Stargardzie cieszyæ siê bêd¹ odremontowan¹ sal¹ gimnastyczn¹. Tu prace remontowe rozpoczê³y siê 26 marca. W pierwszym etapie naprawiono pokrycie dachowe sali. Druga czêœæ robót to poprawa nawierzchni parkietu, pomalowanie œcian wewn¹trz sali oraz elewacji tej czêœci budynku szko³y. Delegacja Starostwa odwiedzi³a te Zespó³ Szkó³ nr 2, gdzie wkrótce stanie boisko ORLIK. Zosta³ ju og³oszony przetarg na wykonanie tego zadania. Rozpoczêcie inwestycji planowane jest na prze- ³om sierpnia i wrzeœnia, a z nowego boiska bêdzie mo na korzystaæ jeszcze pod koniec tego roku. W I Liceum Ogólnokszta³c¹cym nale- y zmodernizowaæ dach. W najbli szym czasie powstanie kosztorys remontu, by móc tê jednostkê uj¹æ w przysz³orocznym bud ecie. Du ych nak³adów finansowych wymaga te remont œcian obiektu, tym bardziej, e na wzglêdzie trzeba mieæ zachowanie starej architektury budynku. - "Jedynka" to sztandarowa jednostka oœwiatowa Powiatu i dlatego wa na jest poprawa "nadgryzionego czasem" wizerunku budynku, co Powiat zamierza wykonaæ kompleksowo w najbli szych latach - mówi Ma³gorzata Gabrysz ze Starostwa. Uczniowie Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Stargardzie cieszyæ siê bêd¹ odremontowan¹ sal¹ gimnastyczn¹ i rozwoju Micha³ Bry³a oraz podinspektor ds. remontów Eugeniusz Tarenko, odwiedzili kilka podleg³ych placówek oœwiato- W I Liceum Ogólnokszta³c¹cym nale y zmodernizowaæ dach reklama... Tu wkrótce stanie boisko ORLIK

9 Chc¹ pracowaæ w telewizji wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. str. 9 - Kazali mi zaœpiewaæ piosenkê z reklamy Fortuny! - mówi³a podekscytowana Gabriela Kowal na chwilê po rozmowie z jury. Podobnie jak kilkanaœcie innych osób w z powiatu stargardzkiego, wziê³a udzia³ w castingu na m³odzie ow¹ osobowoœæ telewizyjn¹ Patio TV. Eliminacje odby³y siê w sobotê w Stargardzkiej Szkole Wy szej Stargardinum przy ul. Kazimierza Wielkiego 17. Organizatorem castingu by³a Fabryka Mediów razem z Wy sz¹ Szko³¹ Humanistyczno- Ekonomiczn¹ w odzi. Byæ jak onkil Gabriela Kowal po prezentacji przed jury. przed kamer¹. Chcia³em poznaæ moje reakcje - t³umaczy³. W rozmowie z jury zamierza³ wykorzystaæ wiedzê, jak¹ naby³ na zajêciach ko³a dziennikarskiego, na które uczêszcza³ przez trzy lata. Jury stawia na intuicjê Eliminacje odbywa³y siê od 14 czerwca w 13 miastach w Polsce. Przed Stargardem ekipa odwiedzi³a ódÿ, Bytom, Bydgoszcz, Koszalin i Wodzis³aw Œl¹ski. Ostatni casting zaplanowano na 20 wrzeœnia. Z ka dego miasta jury wy³ania cztery osoby, co jest równoznaczne z przejœciem do kolejnego etapu. Od paÿdziernika najlepsi bêd¹ walczyæ o tytu³ osobowoœci telewizyjnej PatioTV w programie "na ywo" w studiu Telewizji Patio w odzi. O tym, kto wygra, zadecyduj¹ w programie jurorzy i widzowie Telewizji Patio, g³osuj¹c za pomoc¹ SMS-ów i telefonów. Nagrod¹ g³ówn¹ bêdzie posada prezentera w telewizji. Z ka dego miasta zostan¹ równie wy³onieni korespondenci regionalni. Jury nie mia³o ³atwego zadania. Ka - dy z uczestników wyró nia³ siê oryginalnym stylem. - Kierujemy siê intuicj¹. Zwracamy uwagê na to, czy dana osoba jest fajna, czy da siê lubiæ - mówi³a Marta Filipowicz, re yser Patio TV. Wszystko dla m³odzie y Patio TV bêdzie wyspecjalizowanym kana³em o charakterze edukacyjno-poradnikowym, nadawanym na platformach cyfrowych i w telewizjach kablowych. Odbiorcami i twórcami telewizji bêd¹ m³odzi ludzie. Grupa docelowa to osoby w wieku lat, ucz¹cy siê i chc¹cy poszerzaæ swoj¹ wiedzê. - To bêdzie telewizja o m³odzie y, dla m³odzie y, robiona przez m³odzie - t³umaczy³a Marta Filipowicz. Nowy kana³ ma daæ m³odemu cz³owiekowi mo liwoœæ poznawania œwiata, pokazania, jak mo na yæ i korzystaæ z dóbr cywilizacyjnych. Patio TV bêdzie telewizj¹ dla ludzi ciekawych, gdzie realizowane s¹ takie kierunki kszta³cenia jak: realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna, kulturoznawstwo Kandydaci stawiaj¹ pierwsze kroki przed kamer¹. czy studium aktorskie. Studenci maj¹ do dyspozycji profesjonalnie wyposa one hale do produkcji telewizyjnej i radiowej Czym zaskoczyæ jury? - zastanawiaj¹ siê kandydatki. oraz wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹ sk³adaj¹c¹ siê z dziennikarzy, grafików i specjalistów od obróbki obrazu i dÿwiêku. Baza produkcyjna telewizji realizowana jest w klasie professional i broadcast. W programie TV PATIO znajduj¹ siê cykliczne audycje zwi¹zane z nowatorskimi rozwi¹zaniami w dziedzinie nauki i edukacji twórczej oraz wiele innych: o filmie, muzyce, modzie, zdrowiu, sportach ekstremalnych czy audycje kulinarne. Siedziba telewizji bêdzie mieœciæ siê w odzi. Nie przewiduje siê oddzia³u w Stargardzie, ale - jak zapewnia jury - nasze miasto ma szansê na swojego korespondenta. Kto to bêdzie? Zdecyduj¹ telewidzowie. Reporta z castingu wkrótce na antenie Patio TV. Casting mia³ wy³oniæ osobowoœæ telewizyjn¹, której talent i doœwiadczenie bêdzie wykorzystane na antenie nowej telewizji. Ka dy z uczestników mia³ szansê zaprezentowania swoich umiejêtnoœci przed kamer¹ i jury, które ocenia³o wystêp i predyspozycje kandydata do pracy w telewizji w charakterze prowadz¹cego autorski program. Ka dy uczestnik mia³ przygotowaæ 30-sekundow¹ prezentacjê swojej osoby i swoich umiejêtnoœci. Jednak czêsto stres bra³ górê. - Potwornie siê denerwowa³am, ale postawi³am na spontanicznoœæ. Przecie lubiê nowe wyzwania - przekonywa³a Marta Kêdzio³a, która doœwiadczy³a tego, e jury ma zaskakuj¹ce pomys³y. - Kazali mi pokazaæ onkil wyrastaj¹cy z zamarzniêtej ziemi. Poradzi³am sobie, teraz czekam na kolejne zadanie, którym bêdzie wywiad - mówi³a. Robert Budawski, uczeñ Gimnazjum nr 1, o castingu dowiedzia³ siê z "Dziennika Stargardzkiego". O tym, e weÿmie w nim udzia³, zdecydowa³ godzinê przed eliminacjami. - Nie mam adnego doœwiadczenia otwartych, dla tych, którzy wiedz¹ czego chc¹. W produkcjê pod okiem doœwiadczonych producentów telewizyjnych, zaanga owani s¹ studenci ³ódzkiej WSHE,

10 str. 10 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. Burmistrz Suchania zaprasza w dniu 9 sierpnia 2008 na rodzinny Piknik Wêdkarski nad Jeziorem Pod Topolami w Wapnicy godzina 12

11 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. str. 11

12 str. 12 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. Ania w innej bajce - Moja instruktorka Celina Sadowska - G³adysz kiedyœ udzieli³a mi rady:,,b¹dÿ prawdziwa w tym, co robisz, nigdy nie udawaj". To moje motto - mówi Anna Krajewska, która opowiedzia³a nam o Ogólnopolskich Warsztatach Piosenki Artystycznej w Pêzinie. - Jak wspominasz warsztaty w Pêzinie? Atmosfera by³a cudowna. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zgrani. Panowa³a zasada - jeden za wszystkich wszyscy za jednego. Ca³y czas mamy ze sob¹ kontakt i planujemy jeszcze w tym roku spotkaæ siê ca³¹ grup¹ w Rybniku. A mo e nawet uda siê nam zrobiæ wspólny koncert - Bywa³y trudne chwile? Najtrudniejsze dla mnie by³o przekonaæ siê do mojego repertuaru. Nigdy wczeœniej nie œpiewa³am takich utworów jak: Czyœci jak ³za. Na warsztatach pracowa- ³am nad utworem Peonie, Rêkawiczki oraz M¹droœæ z repertuaru Czerwonego Tulipana. Kilka dni przed koncertem pani Krystyna Proñko zaproponowa³a, ebym zaœpiewa³a na koncercie coœ, czego dotychczas nie wykonywa³am. Zazwyczaj œpiewam utwory, w których pokazujê si³ê i skalê swojego g³osu. Teraz mia³o byæ inaczej. Kadra chcia³a, aby publicznoœæ stargardzka zobaczy³a mnie w zupe³nie innej bajce ni dotychczas. By³o ciê ko, poniewa mia³am bardzo ma³o czasu. Zaledwie trzy dni na naukê melodii i tekstu nowej piosenki. Ale z pomoc¹ pani Marty Koz³owskiej, pana Andrzeja Zaryckiego i Marcina Partyki uda³o mi siê zaœpiewaæ ten utwór przed stargardzianami. - W Pêzinie mog³aœ uczyæ siê od naj- Spotkania w Marianowie Spotkania w Marianowie, a dok³adniej na terenie klasztoru pocysterskiego i nad pobliskim jeziorem sta³y siê ju tradycj¹. Co roku przyje d aj¹ na nie artyœci malarze, fotograficy, by w ciszy i piêknym otoczeniu tworzyæ kolejne swe dzie³a. Co roku powstaje tu kilkadziesi¹t prac, dla których inspiracj¹ jest klasztor, lepszych. Który z wyk³adowców wywar³ na Tobie najwiêksze wra enie? Na warsztatach dosta³am wiele rad, jak dalej pracowaæ nad swoim g³osem. Jaros³aw Hanik wprowadzi³ mnie w œwiat technik kszta³towania wokalu i razem z pani¹ Mart¹ Koz³owsk¹ pracowali ze mn¹ nad emisj¹ g³osu, a Stefan Brzozowski oraz Andrzej Zarycki nad tekstem i interpretacj¹. To cudowni ludzie i najlepiej ich wspominam z ca³ej kadry. - Kiedy odkry³aœ w sobie muzyczn¹ pasjê? Œpiewaæ zaczê³am ju w szkole podstawowej. Uczêszcza³am do chóru szkolnego, prowadzonego przez pani¹ Mariê Pyrê. To w³aœnie pani Maria na samym pocz¹tku zajmowa³a siê kszta³towaniem mojego g³osu. Potem by³o Liceum Muzyczne. W 2000 roku przekroczy³am próg SCK, gdzie odbywa³y siê zajêcia wokalne Grupy De Facto prowadzone przez Cecyliê Sadowsk¹-G³adysz. Dziêki pani Celinie tak naprawdê zaczê³a siê moja przygoda z muzyk¹. - Stargardzianie czêsto s³ysz¹ Was na koncertach. Jednak wszystkie poprzedzone s¹ ciê k¹ prac¹. Jak ona wygl¹da? Nasza bardzo wymagaj¹ca pani instruktor, dziêki swojemu doœwiadczeniu i wiedzy, pomaga nam odnaleÿæ w sobie sens tego, co œpiewamy. Stara siê wydobyæ z nas prawdê, która jest ukryta w utworze. Aby ka dy z nas czu³, o czym œpiewa, przekaza³ to prawdziwie publicznoœci i wzrusza³. Pani Celina jest œwietnym specjalist¹ w sprawach kszta³towania emisji g³osu i pracy nad interpretacj¹ tekstów. Ma tak e wiele œwietnych pomys³ów na koncerty. W zespole panuje rodzinna atmosfera, zawsze trzymamy siê razem. Zawsze razem pracujemy nad estetyk¹ i nad tym, jak maj¹ wygl¹daæ nasze koncerty. Pani Celina, choæ bardzo wymagaj¹ca, jest zawsze otwarta na nasze pomys³y. - Znamy ju Twoje muzyczne oblicze. Czym zajmujesz siê na co dzieñ? Ukoñczy³am studia doradztwo personalne i public relations. Pracujê w banku. Mój ch³opak jest instruktorem p³etwonurkowania i zarazi³ mnie swoim piêknym hobby. Zaczê³am kurs i ju nied³ugo, mam nadziejê, zdobêdê stopieñ p³etwonurka. Nade wszystko kocham œpiewaæ. Cieszê siê, e mogê dzieliæ moje pasje z przyjació³mi i moim ch³opakiem. Poza tym zawsze wspiera mnie moja rodzina, a zw³aszcza moja siostra Sylwia. Rozmawia³a: Aleksandra Zalewska koœció³, a tak e piêkno marianowskiej przyrody. Efekty tych twórczych spotkañ bêdziemy mogli zobaczyæ ju dziœ w stargardzkim Muzeum podczas otwarcia wystawy poplenerowej "Spotkania w Marianowie". Pocz¹tek wernisa u o godzinie 17:00. /jaw/ W pi¹tek rozpoczê³a siê 35. edycja Iñskiego Lata Filmowego, jednej z najstarszych imprez filmowych w Polsce. Impreza potrwa do niedzieli. Swój przyjazd zapowiedzieli m.in. aktorzy Ewa Kasprzyk i Tomasz Karolak. Wybierz siê do Iñska na film W programie znalaz³o siê oko³o 120 filmów, wœród nich: Panorama nowego kina niemieckiego, Historia na ekranie - pokazy filmów historycznych, debata z udzia³em krytyków oraz historyków z Polski oraz Niemiec, Najnowsze kino Europy Wschodniej (nowe filmy z Wêgier, Czech, Rosji itd.), Najnowsze kino polskie (najnowsze polskie produkcje fabularne i dokumentalne, filmy krótkometra owe i d³ugometra owe), Filmy, które wstrz¹snê³y Iñskiem (w wyborze inicjatora imprezy Bohdana Kowalskiego) - specjalny zestaw z okazji 35 lat imprezy, Retrospektywy - Jacek B³awut, Martin Slivka, Jadwiga ukowska, Bez ograniczeñ - zestaw filmów niekonwencjonalnych w formie b¹dÿ kontrowersyjnych w treœci, Najgorsze filmy œwiata (kultowe filmy klasy B), Mix egzotyczny - Azja, Afryka, Ameryka aciñska (nietypowe kino z odleg³ych zak¹tków œwiata), Dokumenty œwiata-obrazy wspó³czesnoœci (filmy komentuj¹ce w odwa ny sposób aktualne i gor¹ce trendy wspó³czesnoœci), ZaprzyjaŸnione festiwale w Iñsku (propozycje dwóch festiwali), Sezon 2007/ najwiêksze filmowe wydarzenia, Hity zestaw najnowszych komercyjnych przebojów (kino plenerowe). W sprawie pomocy przy szukaniu noclegów nale y kontaktowaæ siê z Centrum Informacji Turystycznej w Iñsku nr tel Obszern¹ relacjê z imprezy opublikujemy w weekendowym numerze "Dziennika Stargardzkiego".

13 Pomimo e wakacje pe³ni, Teatr Majki Cierockiej nie odpoczywa. Od dwóch tygodni trwa praca nad przygotowaniem nowego programu, którego premiera bêdzie mia³a miejsce 15 sierpnia w miedwiañskim amfiteatrze. Musical do wierszy Herberta wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. str. 13 Ze Œl¹skiem po Europie To bêdzie bezsprzecznie najwiêksze wydarzenie artystyczne tegorocznego Miedwiañskiego Lata. Po raz kolejny na scenie amfiteatru w Morzyczynie wyst¹pi Pañstwowy Zespó³ Pieœni nego, który obecnie Zespó³ prezentuje nie tylko podczas zagranicznych podró y artystycznych, ale równie w Polsce przybli aj¹c nam kulturê i folklor Europy. Myœlê, e to niepowtarzalna i Tañca "Œl¹sk". Tym jednak razem nie bêd¹ to tañce i pieœni polskie, ale utwory, które Zespó³ przygotowywa³ na liczne swoje tournee po krajach europejskich. Na ka dym zagranicznym koncercie wykonywane by³y przynajmniej okazja by zobaczyæ raz jeszcze nie tylko Zespó³ "Œl¹sk", ale i tañce innych narodów Europy w niezrównanym, stoj¹cym na najwy szym poziomie artystycznym, wykonaniu i to ca³kowicie za darmo! - Tegoroczne warsztaty poœwiêcamy w ca³oœci na przygotowanie spektaklu z³o- onego z poezji Zbigniewa Herberta - mówi szefowa zespo³u Maja Cierocka. - Mamy Rok Herberta i nale y to jakoœ zaakcentowaæ, tym bardziej, e dostaliœmy dofinansowanie na ten w³aœnie projekt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bêdzie to jednak zupe³nie inna forma teatralna, ni te, do której Majka i jej m³odzi aktorzy zd¹ yli nas ju przyzwyczaiæ. Tym razem powstanie ma³y musical, do którego muzykê pisze Tomasz Lewandowski, znakomity muzyk i kompozytor, wspó³pracuj¹cy z grup¹ z M³odzie owego Domu Kultury od d³u szego ju czasu. - To bêdzie bardzo du e przedsiêwziêcie - mówi szefowa zespo³u - na scenie pojawi siê trzydziestu wykonawców, zarówno z mojego zespo³u, jak i Gminnego Oœrodka Kultury w Kobylance. Dodatkowo trójka tancerzy z Opery na Zamku, zespó³ taneczny z M³odzie owego Domu Kultury, muzycy, troje solistów œpiewaj¹cych. Zajêcia z m³odzie ¹ poprowadz¹ Tomasz Lewandowski i Zofia awynowicz, którzy pracowaæ bêd¹ z zespo³em od strony wokalnej, rozwijaj¹c przy tym ich od tej strony, natomiast zajêcia choreograficzne bêdzie prowadzi³ Henryk Walentynowicz z Opery na Zamku. Tym razem nie bêdzie z nami pracowa³ pan Janusz Stolarski. Nie by³o takiej potrzeby, by dwójka aktorów pracowa³a z m³odzie ¹. Chcê rozwin¹æ ich od strony wokalnej i tanecznej, bo tego w³aœnie wymaga forma, z jak¹ postanowiliœmy siê w tym roku zmierzyæ. To nie jedyna zmiana w stosunku do ubieg³orocznych warsztatów teatralnych. Zmienia siê ich miejsce i sposób prowadzenia. Nie bêdzie to, tak jak przed rokiem, swoisty "obóz kondycyjny", na który zespó³ wyjecha³ poza Stargard. W tym roku pierwszy tydzieñ ca³y zespó³ pracowaæ bêdzie w sali baletowej MDK pod okiem Henryka Walentynowicza i tancerzy z Opery, bêd¹ te zajêcia wokalne i muzyczne. Dopiero w drugim tygodniu, kiedy trzeba bêdzie przymierzyæ siê do sceny, ca³a grupa spotykaæ siê bêdzie w miedwiañskim amfiteatrze, doje d aj¹c tam codziennie. - To w znacznym stopniu zmniejszy koszty ca³ego przedsiêwziêcia - mówi Maja Cierocka - bo choæ otrzymaliœmy pieni¹dze Ministerstwa i z Urzêdu Miejskiego, w sumie nie jest ich za wiele. A przyznanych œrodków musi jeszcze wystarczyæ na drugie wystawienie spektaklu, we wrzeœniu, podczas IV Stargardzkiej Jesieni Teatralnej. Nie sposób nie zgodziæ siê z tymi argumentami. Trzeba te dodaæ do nich jeszcze jeden, o którym opiekunka zespo³u i re yser widowiska nie wspomnia³a: wzglêdy bezpieczeñstwa. Trudno jest upilnowaæ nad wod¹ tak liczn¹ gromadkê m³odych ludzi, którym do g³owy mog¹ przyjœæ najrozmaitsze, nie zawsze najsensowniejsze pomys³y. Szykuje siê wiêc kolejne bardzo ciekawe przedsiêwziêcie artystyczne. Poezja Herberta do naj³atwiejszych nie nale y, forma musicalu te nie. A swoj¹ drog¹, ciekaw jestem, czy autor "Pana Cogito" spodziewa³ siê, e jego wiersze pos³u ¹ za libretto musicalu? Pewnie nie. Ale znaj¹c dokonania Majki Cierockiej i to, co potrafi wykrzesaæ ze swojej m³odzie y, o efekt mo emy wszyscy byæ spokojni. O postêpie prac nad nowym spektaklem Teatru Majki Cierockiej bêdziemy Pañstwa informowaæ, ale ju dziœ radzimy zarezerwowaæ sobie czas, by pojawiæ siê 15 sierpnia o godzinie 21:00 w amfiteatrze w Morzyczynie na kolejnej premierze. /jaw/ dwa tañce lub utwory kultury materialnej i duchowej danego kraju czy narodu. Przez lata zebra³o siê tego tak du o, e wystarczy³o na przygotowanie oddzielnego programu, niezwykle barw- Koncert "Ze Œl¹skiem po Europie" ju w najbli sz¹ sobotê, 9 sierpnia, o godzinie 19:00 w amfiteatrze w Morzyczynie. Wstêp wolny. /jaw/ reklama...

14 str. 14 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. Z Piastem na remis Do rozpoczêcia rozgrywek pi³karskiej III ligi zosta³ tydzieñ. Wystêpuj¹ce w ni szych klasach Kluczevia i Unia maj¹ nieco wiêcej czasu. Nie zmienia to faktu, e okres przygotowawczy siê koñczy, a zacznie prawdziwa walka o ligowe punkty. obj¹æ prowadzenie. W odstêpie 30 sekund stuprocentowych sytuacji nie wykorzystali Tomasz Królak i Gajda. Piêæ minut póÿniej kolejn¹ szansê zmarnowa³ Bart³omiej Zdunek. Zemœci³o siê to w 80. minucie, kiedy to po ³adnym doœrodkowaniu pi³kê g³ow¹ do bramki bronionej przez Marcina Sobotni mecz Kluczevii z Hutnikiem nie odby³ siê, poniewa pi³karze obu dru yn nie chcieli graæ na bocznym boisku. Bunt pi³karzy Zaplanowany na sobotê atrakcyjnie zapowiadaj¹cy siê mecz Kluczevii Stargard z IV-ligowym Hutnikiem Szczecin nie odby³ siê. Decyzj¹ zarz¹du klubu mecz mia³ zostaæ rozegrany na bocznym boisku. Na takie warunki nie zgodzili sie zarówno pi³karze przyjezdni, jak i gracze Kluczevii. - Uwa am, e boczne boisko nie nadaje siê na rozegranie wa nego sprawdzianu. Kopanie na takim kartoflisku mo e byæ groÿne dla zdrowia zawodników. Poza tym jeszcze w pi¹tkowy wieczór prezes Pawe³ Michalczyk zapewnia³ mnie, e spotkanie z Hutnikiem zostanie rozegrane na g³ów- nym boisku. A tu taka niespodzianka - powiedzia³ Marcin Narkun trener Kluczevii. Wed³ug zarz¹du klubu g³ówna p³yta boiska by³a na tyle podniszczona, a trawa wysuszona, e nale a³o o ni¹ zadbaæ i zalaæ wod¹. - Gra na bocznym boisku nie powinna byæ problemem. Trenuj¹ i graj¹ bowiem na niej juniorzy Kluczevii, którym stan boiska nigdy nie przeszkadza³. Niektóre dru yny graj¹ w lidze na gorszych obiektach. Zatem zachowania Marcina nie popieram - powiedzia³ nam jeden z cz³onków zarz¹du klubu. M.B. B³êkitni w B-klasie! Bez obaw. Chodzi oczywiœci o zespó³ rezerw, który po kilku latach nieobecnoœci znów zaistnieje na pi³karskiej mapie regionu. Przedostatni sparing pi³karzy B³êkitnych Stargard przed zbli aj¹cym siê sezonem przyniós³ remis 2:2 z IV-ligowym Piastem Choszczno. Trener B³êkitnych Robert Gajda sprawdzi³ w spotkaniu z Piastem Choszczno a 18 pi³karzy. Da³ odpocz¹æ kilku podstawowym graczom jak Przemys³aw Filocha, Kacper Gibas, Mateusz Jureczko czy Tomasz Pustelnik. Zespó³ z Choszczna, w którego szeregach wyst¹pi³o a czterech by³ych zawodników B³êkitnych - Mateusz Rzepecki, Grzegorz Kownacki, Rafa³ Jeziorski oraz Jaros³aw Piskorz, okaza³ siê wymagaj¹cym przeciwnikiem. Od pierwszych minut nieco aktywniejsi byli jednak bia³o-niebiescy, a dwóch z nich, Sebastian Inczewski i Kamil Jarz¹bek trafi³o nawet do siatki, lecz wczeœniej sêdzia przerywa³ grê z powodu faulu b¹dÿ spalonego. W 31. minucie uda³o siê uzyskaæ pro- Kaczmarczyka skierowa³ Piskorz. Na szczêœcie dwie minuty póÿniej wyrówna³ Wojciech Gregu³a, który g³ow¹ wpakowa³ pi³kê do siatki po idealnym podaniu Gajdy z rzutu wolnego. We wtorek o godz. 17:00 B³êkitnych czeka ostatni sprawdzian przed lig¹, w Stargardzie zmierz¹ siê z Draw¹ Drawsko. B³êkitni Stargard - Piast Choszczno 2:2 (1:1) Bramki: Inczewski (31.), Gregu³a (82.) - Szczêsny (44.), Piskorz (80.) B³êkitni: Klimaszewski (46. Kacz- Z zamiarem reaktywowania dru yny rezerw w³odarze B³êkitnych nosili siê od dawna. W sezonie 2003/04, kiedy pierwszy zespó³ zosta³ karnie zdegradowany o dwie klasy, wycofano z rozgrywek tak e rezerwy. Od tamtej pory pierwszy zespó³ nie mia³ swojego zaplecza. A do dziœ. W zespole rezerw graæ bêd¹ ci zawodnicy, którzy nie zmieszcz¹ siê w szerokiej kadrze meczowej pierwszej dru yny lub dru yny juniorów starszych. Szansê dostan¹ tak e ci, którzy nie wype³ni¹ pe³nego wymiaru czasowego w jednej kolejce. Je- eli któryœ z pi³karzy zagra jedn¹ po³owê w pierwszej jedenastce, w rezerwach bêdzie móg³ zagraæ drugie 45 minut. Warunek jest jednak taki, e jeden zawodnik nie mo e przebywaæ na boisku wiêcej ni 90 minut podczas wszystkich spotkañ jednego weekendu. Dru ynê w roli szkoleniowca poprowadzi Jan Szyd³owski, ostatnio trener juniorów starszych. Liga z udzia³em B³êkitnych II ruszy w niedzielê, 31 sierpnia. W pierwszej kolejce nasz¹ dru ynê czeka jednak pauza. Stargardzianie rozgrywki zainauguruj¹ 7 wrzeœnia, kiedy to na w³asnej murawie podejmowaæ bêd¹ Spartê Skalin. Kolejnymi przeciwnikami naszego zespo³u bêd¹ ekipy m.in. z Ulikowa, Dzwonowa, Suchania czy Tychowa. Wszystkie mecze odbywaæ siê bêd¹ w niedziele. (StS) Powiat wzbogacony pi³karsko Dziewiêæ dru yn reprezentowaæ bêdzie w najbli szym sezonie powiat stargardzki na szczeblach od III ligi Ba³tyckiej do klasy okrêgowej. Ponad dwadzieœcia mniejszych zespo³ów z okolic Stargardu zagra w klasach A i B. wadzenie. Doskona³ej okazji nie zmarnowa³ znajduj¹cy siê ostatnio w wybornej dyspozycji, Inczewski. Ostatnie minuty pierwszej czêœci gry nale a³y jednak do goœci, którzy po serii b³êdów naszej defensywy doprowadzili do wyrównania. W 55. minucie gry B³êkitni ponownie powinni marczyk) - Lewandowski, Procyk (46. Kocikowski),. Karasiak, Piotrowski (46. Zdunek), Markiewicz (46. Jankowski), Gregu³a, Bielicki (46. Królak), Jarz¹bek, Duda (46. WoŸniak), Inczewski (46. Gajda) M.B. Od kilku ju lat najwy ej sklasyfikowan¹ dru yn¹ naszego powiatu s¹ B³êkitni Stargard. W tym roku bia³o-niebiescy bêd¹ rywalizowaæ na froncie trzecioligowym. W IV i V lidze bêdziemy mieli tak e po jednym reprezentancie. Awans do grona czwartoligowców uzyskali gracze Piasta Chociwel, natomiast w rozgrywkach stopieñ ni ej utrzyma³ siê zespó³ Kluczevii Stargard. W tym roku a szeœæ dru yn z powiatu stargardzkiego zagra w dwóch grupach klasy okrêgowej. W pierwszej, obok m.in. rezerw Pogoni Szczecin i Floty Œwinoujœcie, wyst¹pi D¹brovia Stara D¹browa i beniaminek Ina Iñsko. W drugiej grupie natomiast rywalizowaæ bêd¹: Jednoœæ Przew³oki, Orkan Suchañ, Unia Dolice i Zorza Dobrzany. Wed³ug naszych wstêpnych wyliczeñ, na boiskach A i B klasy zagra 25 dru yn z powiatu stargardzkiego. W wiêkszoœci s¹ to kluby amatorskie, wywodz¹ce siê z wiosek usytuowanych w gminach po³o- onych nieopodal Stargardu. W A-klasie (odpowiednik ósmej ligi) zagra 14 miejscowych dru yn. Najwiêcej, bo a 12, w grupie II, gdzie kolejny ju rok rywalizowaæ bêd¹ pi³karze stargardzkiej Unii. W dwóch innych grupach zagraj¹ podstargardzkie rodzynki : Iskra Golczewo (gmina Stargard) i Znicz NiedŸwiedŸ z gminy Kobylanka. W B-klasie wszystkie reprezentuj¹ce nasz powiat dru yny trafi³y do jednej grupy. Wœród 11 zg³oszonych tam zespo³ów najpowa niejszym kandydatem do awansu wydaj¹ siê byæ debiutuj¹ce w rozgrywkach rezerwy B³êkitnych Stargard. Choæ nasz powiat w nadchodz¹cym sezonie bêdzie reprezentowaæ ponad 30 dru yn, najwiêksz¹ uwagê kibice skupiaæ bêd¹ na zespo³ach, którym kibicuj¹ najbardziej i tym najwy ej sklasyfikowanym. My ze swojej strony mo emy zagwarantowaæ, e w miarê mo liwoœci jak najczêœciej na naszych ³amach bêdziemy przygl¹daæ siê wszystkim zespo³om. (StS)

15 Gotowi? Do startu! Start Rusza konkurs Dziennika Choæ do inauguracji sezonu w powiecie pozosta³o jeszcze kilkanaœcie dni, ju dziœ startujemy z II edycj¹ Konkursu na Najlepszego Eksperta Pi³karskiego Stargardu. Na pocz¹tek bêdziemy typowaæ mecze inauguracyjnej kolejki Ba³tyckiej III ligi. Jako e wystartuje w niej najlepszy nasz zespó³ - B³êkitni - pod lupê bêdziemy brali nie tylko mecze z udzia³em stargardzian, ale wszystkie odbywaj¹ce siê w ka - dej kolejce. Od przysz³ego tygodnia natomiast czytelnicy, prócz spotkañ trzecioligowych, bêd¹ mogli obstawiaæ wyniki meczów naszych dru yn z ni szych lig. Co tydzieñ na kuponach publikowanych w Dzienniku znajd¹ siê wiêc pozycje dotycz¹ce Piasta Chociwel, Kluczevii, Unii oraz dru yn klasy okrêgowej. Dla udogodnienia w ka dy wtorek przedstawiaæ bêdziemy wyniki ostatnich kolejek w poszczególnych rozgrywkach oraz aktualne tabele. Mamy nadziejê, e nieco zmieniona formu³a naszego konkursu przypadnie Pañstwu do gustu. Ju od dziœ czekamy na Wasze pierwsze typy. Kupony nale y dostarczaæ w terminie nieprzekraczalnym, wskazanym na ka dym z nich. Do zabawy mo na przyst¹piæ w dowolnym momencie jej trwania, a brak ci¹g³oœci w typowaniu nie spowoduje wyeliminowania danego uczestnika z konkursu. Procedura przyznawania punktów pozostaje niezmieniona. Za bezb³êdne wskazanie wyniku (np. 2:1, 0:0), uczestnik otrzyma piêæ punktów. Jeden punkt otrzymaj¹ ci, którym nie uda siê wytypowaæ dok³adnego wyniku, ale przewidz¹ zwyciêstwo, remis lub pora kê danej dru yny. Punkty ze wszystkich spotkañ bêd¹ po ka dej kolejce sumowane i wliczane do ogólnej klasyfikacji. Mistrzem II edycji zostanie osoba, która po dwóch etapach (jesieñ, wiosna) uzyska najwiêksz¹ liczbê oczek. Pierwsz¹ edycjê naszego konkursu wygra³ Ryszard Kubacki. Zarówno on, jak i reszta uczestników bior¹cych udzia³ w konkursie, otrzyma³a ufundowane przez Dziennik okaza³e puchary. Tak e teraz na konkursowiczów czekaj¹ atrakcyjne nagrody. Jakie? O tym wkrótce sami siê przekonacie. Nie traæcie wiêc czasu i ju siêgnijcie po d³ugopisy! Odrobina zabawy przy przewidywaniu wyników spotkañ pozwoli jeszcze bardziej satysfakcjonowaæ siê rozgrywkami ligowymi. Do pi¹tku czekamy na pierwsze kupony. (StS) wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. str. 15 Zakoñczenie PLOS W pi¹tek w klubie Piccolo odby³o siê uroczyste zakoñczenie XVI edycji Pi³karskiej Ligi Oldbojów Stargard. W roku 2008 w PLOS wyst¹pi³o tylko 5 dru yn. To najni sza frekwencja w historii rozgrywek. - Cieszê siê, e uda- ³o siê stworzyæ ligê i dograæ sezon do koñca. Mam nadziejê, e w przysz³ym roku na Król strzelców - Leszek Mazur starcie pojawi siê wiêcej zespo³ów, co sprawi, e liga bêdzie bardziej interesuj¹ca - powiedzia³ organizator rozgrywek Marek Mizgier. Mistrzem XVI edycji pi³karskich rozgrywek oldbojów zosta³ po raz pierwszy zespó³ Piccolo, który powsta³ z po³¹czenia z utytu³owanym Darelem. Na drugim miejscu rywalizacjê ukoñczy³a Kluczevia, natomiast 3. miejsce przypad³o Stanpolowi, który rok wczeœniej zosta³ wybrany dru- yn¹ 15-lecia, a z podium PLOS nie schodzi od pocz¹tku XXI wieku. Na nastêpnych pozycjach uplasowali siê Media- Optymiœci oraz Policja. bert K³yszejko z mistrzowskiego Piccolo. Dodatkowo puchar ufundowany przez Grzegorza Jakiela, mi³oœnika i wiernego kibica ligi PLOS, wrêczono Romanowi Waniakowi ze Stanpolu. Piêkny puchar w postaci gwizdka otrzyma³ tak e Edward Skoczylas, sêdzia, który prowadzi³ zdecydowan¹ wiêkszoœæ gier w sezonie Miejmy nadziejê, e prze ywaj¹ca kryzys Pi³karska Liga Oldbojów Stargard wyst¹pi równie w przysz³ym roku. Warto bowiem kultywowaæ rozgrywki o tak d³ugiej i bogatej tradycji i wspomóc organizatorów tych rozgrywek. Jest to apel do Lider mistrzowskiego Piccolo - Robert K³yszejko wszystkich ludzi interesuj¹cych siê sportem, a tak e do w³adz naszego miasta, które twierdz¹, e los klubów i rozgrywek sportowych nie jest im obcy. M.B. reklama... Dla wszystkich zespo³ów uczestnicz¹cych w tegorocznych zmaganiach oldbojów media stargardzkie ufundowa³y efektowne puchary. Wyró niono ponadto kilku pi³karzy za wybitne osi¹gniêcia indywidualne. Nagrodê dla króla strzelców otrzyma³ Leszek Mazur z Kluczevii, najlepszym bramkarzem wybrano po raz kolejny Piotra Wêdzinê (Piccolo), natomiast najlepszym pi³karzem sezonu zosta³ Ro- reklama...

16 str. 16 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski juniorów w lekkiej atletyce w biegu na 400 m, a wielki faworyt Micha³ Lancman wywalczy³ br¹zowy medal na dystansie 3000 m. da³o mu jedynie 16. wynik i do fina³u pocieszenia (B) nie przyst¹pi³. Na dystansie dwa razy d³u szym startowa³ Marcin Grynkiewicz. Ten nies³ychanie Trzeci raz najwiêksi mi³oœnicy kolarstwa œcigali siê w wyœcigu Dooko³a Jeziora Miedwie. Pokonali dziesi¹tki kilometrów Na starcie niedzielnego wyœcigu stanê³o blisko 130 zawodników i zawodniczek. Prócz chêci zwyciêstwa, na twarzy ka dej z osób widaæ by³o radoœæ z samego udzia³u w wyœcigu. Zawodnicy zostali Na œrodku podium - Marcin Grynkiewicz Marcin przed startem Mistrzostwa Polski juniorów starszych w lekkoatletyce odbywa³y siê w dniach 1-3 sierpnia w Toruniu. Stargardzkie Pomorze wys³a³o na te zawody dziesiêcioro przedstawicieli, którzy jechali z niema³ymi szansami na medale. W rywalizacji dziewcz¹t wyst¹pi³y tylko Anna Koœciukiewicz oraz Renata Kopaczewska. Renata, podopieczna S³awomira Œwierczyñskiego, startowa³a ostatniego dnia mistrzostw w konkurencji trójskoku. Uzyskuj¹c wynik 11,25 m, zosta³a sklasyfikowana na 8. miejscu. Druga z dziewczyn, Ania biega³a na dystansie 400 m. Po udanych eliminacjach wyst¹pi³a w finale B tej konkurencji, osi¹gaj¹c rekordowy czas 59,64, który da³ jej 15. miejsce. Na sprinterskim dystansie 100 m naszym przedstawicielem by³ Tomasz Szymczak, który w eliminacjach uzyska³ fenomenalny rekord yciowy wynikiem 10,82. Fina³ w jego wykonaniu by³ jednak mniej udany. W wyrównanej stawce min¹³ metê ex aequo na 4. miejscu w czasie 10,99 (wynik z eliminacji da³by mu srebrny medal). Tomek startowa³ równie na 200 m. W biegu eliminacyjnym ustanowi³ rekord yciowy 22,16, co ambitny zawodnik przystêpowa³ do rywalizacji, maj¹c pi¹ty wynik w tej kategorii wiekowej w kraju. Znacznie go jednak poprawi³ ju w biegu eliminacyjnym, osi¹gaj¹c rezultat 47,96. W sobotnim finale pobieg³ jeszcze szybciej - 47,62, co da³o zupe³nie nieoczekiwanie z³oty medal Mistrzostw Polski juniorów. Drugim reprezentantem Pomorza w biegu na 400 m by³ Stanis³aw Wilk, który wywalczy³ 21. miejsce z nowym rekordem yciowym - 50,03. Na 3000 m pierwszego dnia mistrzostw wyst¹pi³ nasz najwiêkszy faworyt, Micha³ Lancman. Kilkukrotny medalista najwa - niejszych imprez w Polsce pobieg³ ostro - nie, bez znacz¹cego forsowania tempa, mimo tego dotar³ do mety na 3. miejscu w czasie 8:32,61, co da³o mu br¹zowy medal MP. Po z³oto mia³ pobiec na dystansie 5 km, na którym legitymowa³ siê najlepszym wynikiem w kraju. Pobieg³ jednak poni ej swoich mo - liwoœci, uzyska³ czas 14:56,68 (o pó³ minuty s³abszy od yciówki), który da³ dopiero 4. miejsce. Na 27. pozycji finiszowa³ jego klubowy kolega Bart³omiej Wierzchowski (16:12,22 - rekord yciowy). Pomorze Stargard mia³o równie 3 przedstawicieli w konkurencjach rzutowych. Spoœród nich doskonale zaprezentowa³ siê Piotr Wêgrzyn, który ukoñczy³ rywalizacjê zarówno w rzucie dyskiem, jak i w pchniêciu kul¹ na 5. miejscu w Polsce. W obu konkurencjach ustanawia³ kilkakrotnie nowe rekordy yciowe, wznosz¹c je na poziom 17,70 w kuli i 51,06 w dysku. Oszczepnik Patryk Zaj¹c zaj¹³ 22. miejsce wynikiem 55,59, natomiast Pawe³ Furmañczyk ukoñczy³ rywalizacjê w rzucie m³otem na 17. miejscu (50,28). W generalnej klasyfikacji klubowej Pomorze Stargard zosta³o sklasyfikowane na 12. miejscu w kraju (zwyciê y³ MKS MOS Wroc³aw), dystansuj¹c w ten sposób wszystkie inne kluby z województwa zachodniopomorskiego. Marcin Brañski podzieleni wed³ug dystansu, który póÿniej pokonywali w odpowiednich dla siebie kategorii wiekowych. Mê czyÿni rywalizowali na dwóch dystansach: 52 i 104 km. Walka odbywa³a siê w piêciu podkategoriach i ogólnej rywalizacji OPEN. W gronie najm³odszych uczestników (18-29 lat) triumfowali: Grzegorz Formal z Czaplinka (52 km) i Andrzej Kuœmider z Goleniowa (104 km). W starszej grupie (powy ej 30 lat) zwyciêzcami zostali: Marek Walendziak (Strzelce Krajeñskie) i Dariusz Hlek (Przes¹cin). W grupie zawodników od 40 do 49 lat oba dystansy najszybciej pokonali: Wojciech Szamrej z Koszalina i reprezentant Energetyka Gryfino Remigiusz KuŸmicki. Wœród zawodników powy ej piêædziesi¹tki zwyciê yli: Jerzy Macioszek z Goleniowa i Andrzej Florczak z Czaplinka. Natomiast w najstarszej kategorii wiekowej (60-69 lat) triumf odnieœli: stargardzianin Tadeusz Zagdañski oraz Jan Dymecki z Goleniowa. Kategoriê OPEN wygrali Jerzy Macioszek, który dystans 52 km pokona³ w czasie 1.27,17 sek. i Remigiusz KuŸmicki (104 km w czasie 2.56,47 s.) Do wyœcigu wokó³ podstargardzkiego jeziora przyst¹pi³y tak e panie. Do pokonania mia³y jedno okr¹ enie. Najszybsza by³a Wioletta J¹czkowska z Koszalina (1.59,04), która na mecie z niedu ¹ przewag¹ wyprzedzi³a Magdalenê Janiszewsk¹ z Koœcierzyny (1.59,42) i Izabelê Kruczek z Kobylanki (1.59,47). Najlepsi w ka dej kategorii otrzymali od organizatorów atrakcyjne puchary i nagrody. Natomiast na ka dego, kto przekroczy³ liniê mety, czeka³ pami¹tkowy medal. Dekoracja zwyciêzców odby³a siê w amfiteatrze nad samym jeziorem Miedwie. (StS)

17 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. str sierpnia na stadionie Kluczevii odbêdzie siê szereg imprez upamiêtniaj¹cych 60-lecie dzia³alnoœci zas³u onego dla naszego miasta klubu. Z tej okazji postanowiliœmy przedstawiæ Pañstwu w trzech odcinkach historiê Kluczevii. Stabilizacja Po trudnych pierwszych latach dzia³alnoœci, zawziêtej pracy Kazimierza Zybury i pozosta³ych ludzi zwi¹zanych z Kluczevi¹, klub przesun¹³ siê o kilka klas sportowych i zacz¹³ odnosiæ pierwsze powa niejsze sukcesy. Okres od 1948, czyli daty za³o enia klubu, do 1976 r. by³ czasem rozwoju pi³ki no - Ci pi³karze wywalczyli awans do II rundy PP nej w Kluczewie. Zmienia³y siê nazwy klubu od Unii, Sparty, Pioniera, a ostatecznie w 1970 roku do Kluczevii. Najwiêksze zmiany w klubie nast¹pi³y w latach 60. Wybudowano stadion, któremu nadano nazwê "25- lecia PRL". Zespó³ prowadzony przez znakomitych szkoleniowców, jakimi byli Czes³aw Moraœ i Leon Hancewicz, awansowa³ w 1966 roku po raz pierwszy do A-klasy, natomiast dziesiêæ lat póÿniej do klasy okrêgowej. Te sukcesy zaprezentowaliœmy Pañstwu w I czêœci historii Kluczevii. Druga czêœæ zawiera okres od 1976, czyli pierwszego sezonu Kluczevii w okrêgówce, a do 1996, czyli do premierowego awansu do IV ligi. Sukcesy w Pucharze Polski W pierwszym sezonie na boiskach klasy wojewódzkiej dru ynê prowadzi³ nadal Leon Hancewicz. Na inauguracjê jego podopieczni zmierzyli siê z Czarnymi Szczecin. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 1:1, a bramkê dla Kluczevii uzyska³ nie yj¹cy ju Tomasz Szar anowicz. Ostatecznie pierwszy rok wystêpów w okrêgówce by³ udany - Kluczevia zajê³a 10. miejsce - zwyciê yli B³êkitni Stargard. Dziêki du emu wsparciu Urzêdu Miasta i Cukrowni Kluczewo, a tak e dziêki dzia³aczom i trenerom, szczerze oddanym sprawie, klub rozwija³ siê prawid³owo. W latach 80. nast¹pi³y zmiany w zarz¹dzie klubu. Schedê po wieloletnim prezesie Kazimierzu Zyburze przej¹³ Kazimierz Kamiñski, którego póÿniej zast¹pi³ Kazimierz Prochacki, a pod koniec lat Wojciech Rapacz. W roku 1981 Kluczevia Stargard odnios³a bodaj najbardziej spek- takularny sukces w historii klubu, awansuj¹c do II rundy Pucharu Polski. W finale szczebla wojewódzkiego podopieczni Kazimierza Bykowskiego pokonali 7:2 szczeciñsk¹ Pogoñ! W I rundzie szczebla centralnego zaporê w postaci Czarnych S³upsk uda³o siê jeszcze wyeliminowaæ, wygrywaj¹c 2:1, ale w II rundzie Lechia Zielona Góra by³a ju za silna i pokona³a Kluczeviê 2:1 (bramkê dla nas strzeli³ Zbigniew Œwierczek). Trzon zespo³u tworzyli wówczas tacy pi³karze jak: Œwierczek, Kazimierz Farbotko (bramkarz z wieloletnim sta em w Kluczevii), Andrzej Surma, Tomasz Szar anowicz, Andrzej Królak, Wies³aw Moraœ czy Jerzy Tokarek. Dwa lata póÿniej, w lutym 1983 r. pi³karze Kluczevii przyst¹pili tradycyjnie do walki w zimowym turnieju otwarcia sezonu o Puchar Kuriera. Po wygraniu 8 kolejnych spotkañ, ulegli dopiero w finale Energetykowi Gryfino 1:2 i 0:4. Upadki i wzloty Mimo niez³ych wyników na arenie wojewódzkiej podczas rozgrywek o Puchar Polski czy o Puchar Kuriera, Kluczevii nie wiod³o siê w lidze. Efektem tego by³ spadek w sezonie 1984/85 do A-klasy. Ale ju rok póÿniej, po zajêciu II miejsca w grupie i udanych bara ach z Ogniwem Babinek zespó³ powróci³ do okrêgówki. W tym samym czasie juniorzy Kluczevii wygrali rywalizacjê w województwie i uzyskali awans do I ligi, gdzie nie zagoœcili na d³ugo ze wzglêdu na skomplikowane przepisy PZPN-u. W roku 1987 pierwsz¹ dru ynê przej¹³ Tadeusz Ostrowski, który kilka lat wczeœniej z powodzeniem prowadzi³ pierwsz¹ i jedyn¹ eñsk¹ sekcjê pi³ki no nej w Kluczewie. W dru ynie pojawili siê kolejni utalentowani gracze, jak Józef Bomba, Jacek GoŸdzik czy Mariusz Borkowski. Dwaj ostatni uzyskali w póÿniejszym czasie z Pogoni¹ Szczecin tytu³ mistrzów Polski juniorów, a GoŸdzik by³ nawet w kadrze narodowej Under-21, W latach 80. istnia³a równie kobieca sekcja pi³ki no nej lecz w reprezentacji nie zagra³, poniewa podczas zgrupowania poniós³ tragiczn¹ œmieræ. A pi³karze Kluczevii grali niezmiennie w klasie okrêgowej. Kilkakrotnie byli bliscy awansu, w pewnym momencie mo liwy by³ nawet przeskok do III ligi, bowiem reorganizowano rozgrywki. Nie uda³o siê, a decydowa³y o tym g³ównie pieni¹dze, których w klubie brakowa³o. Pod koniec okresu trenerskiego Ostrowskiego, a z kolei na pocz¹tku prezesury Ryszarda Dobrochowskiego, Kluczevia odnios³a kolejny sukces w rywalizacji o Puchar Kuriera. W 1993 dotar³a a do fina³u tych rozgrywek, w którym uleg³a po rzutach karnych Inie Goleniów (w meczu 2:2). IV liga po raz pierwszy Oni przyczynili siê do historycznego, pierwszego awansu do IV ligi Po Tadeuszu Ostrowskim dru ynê przej¹³ Stefan Rygiel. Jego praca przynios³a najwiêkszy sukces w dotychczasowej ligowej historii klubu. W sezonie 1995/96 Kluczevia wywalczy³a 3. miejsce w klasie okrêgowej, dziêki czemu awansowa³a do IV ligi. Autorami tego sukcesu byli nastêpuj¹cy pi³karze: Marcin Dymek, Adam Janikowski, Piotr Wêdzina, Mariusz Rataj, Dariusz Ra- taj, Józef Surma, Dariusz Koœciukiewicz, S³awomir Downar, Albert Grzesiak, Jaros³aw Winnicki oraz Krzysztof Dubicki. Wynik ten osi¹gnêli w wielkiej przewadze pi³karze wychowani w Kluczevii, mieszkañcy Witkowa, Strzy na, Kluczewa, a tak e osiedla Pyrzyckiego w Stargardzie. Bowiem ch³opcy z tych w³aœnie regionów najczêœciej zasilali szeregi Kluczevii. W IV lidze popularna ju wówczas Kluczevianka wystêpowa³a przez dwa sezony. W pierwszym zaprezentowa³a siê fantastycznie, zajmuj¹c w silnej stawce rywali 5. miejsce, tu za rezerwami B³êkitnych. Natomiast w drugim zameldowali siê na mecie na 13. miejscu, co oznacza³o spadek do ni szej klasy. Wystêpy w IV lidze przynios³y dru ynie wiêkszy rozg³os, pi³karze nabrali doœwiadczenia, dziêki czemu kilku z nich otrzyma³o propozycjê gry w silniejszym zespo³ach. Przysz³oœæ poka e, e w latach póÿniejszych jeszcze raz uda siê awansowaæ do IV ligi, ale o tym w nastêpnym odcinku. Trzecia i ostatnia czêœæ historii Kluczevii opublikowana zostanie w nastêpnym numerze Dziennika. Marcin Brañski

18 str. 18 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. informacje DY URNA APTEKA wtorek: Apteka "Na Zdrowie" os. Zachód A17 tel œroda: Apteka "Przy Luxpolu" ul. I Brygady 18 tel czwartek: Apteka "Centrum" ul. Czarnieckiego 1e tel TELEFONY ALARMOWE Pogotowie ratunkowe -999, Stra po arna - 998, Policja - 997, Stra Miejska Pogotowie gazowe -992, Pogotowie energetyczne -991, Pogotowie ciep³ownicze -993 andarmeria Wojskowa Zak³ad wodoci¹gów i kanalizacji INFORMACJE PKP PKS MZK Biuro numerów Program TV Biuro napraw telekomunikacji: Lokalne 92-24; PRZYCHODNIE Przychodnia Rejonowa: Ul. G³ówna 2 tel NZOZ Pielêgniarstwo Opieki Œrodowiskowej (Domowa Opieka D³ugoterminowa) ul. abêdzia 19H tel , (Umowa z NFZ) Wojewódzki Oœrodek Medycyny Pracy Przychodnia Profilaktyczno- Lecznicza nr 4; ul. I Brygady 18; tel Punkt Wczesnego Wykrywania Cukrzycy: ul. Dworcowa 11a, tel PRACA Zatrudniê piekarza lub pomoc piekarza w Stargardzie Kobietê do pracy w gastronomii, robienie i sprzeda kebabów, pe³en etat , Potrzebna pomoc domowa 2-3 razy w tygodniu na kilka godzin , Fryzjera zatrudniê, w centrum miasta dobre warunki Pani¹ ze znajomoœci¹ ksiêgowoœci zatrudniê Przyjmê pracowników do pracy w budownictwie , Przyjmê pani¹ do sklepu spo ywczo - warzywnego na okres urlopu Dodatkowa praca na umowê zlecenie przy wype³nianiu i kontroli druków SZUKAM PRACY Dyplomowana kosmetyczka podejmie pracê w salonie kosmetycznym lub w firmie zwi¹zanej z bran ¹ kosmetyczn¹ Zaopiekujê siê dzieckiem w wieku 3 lat i powy ej Dyspozycyjna, prawo jazdy kat. B jêz.ang, niem, doœwiadczenie w handlu i biurze NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM Dzia³ki budowlane Stargard- Pyrzyckie Dzia³kê roln¹ 3390m2 w Grzêdzicach, mo liwoœæ zabudowy, blisko media, cena 45z³/m (18-20) Dzia³ka rolna 2,30 ha z dostêpem do rzeki V i VI klasa 7 z³/m Dzia³kê budowlan¹ 1000m2 w Zieleniewie, atrakcyjnie po³o ona, prostok¹t, ogrodzona, cena 250 tys.z³ Ogród warzywny przy os. Kopernika altana 2 pokojowa z murowan¹ komórk¹,dobrze wyposa ona œwiat³o, licznik na wodê 218m , Mieszkanie 90m2 w Centrum Stargardu,parter, gara murowany i ogródek przy domu Mieszkanie 74m2, 4-pokojowe IVp, w³asnoœciowe, okna pcv, os. Zachód wspólnota Mieszkanie 72m2 po remoncie, okna pcv, panele w cenie gara murowany przy mieszkaniu 258 tys.z³ Mieszkanie 60,44m2, 2-pokoje, bezczynszowe, w³asnoœciowe w Kluczewie Mieszkanie M-4 57,8m2, w³asnoœciowe, IIIp, os. Chopina Mieszkanie w³asnoœciowe 56m2, 3 pokoje, 2 przedpokoje, Vp., winda, os. Zachód, okna plastikowe, pod³ogi drewniane po remoncie, kuchnia + WC w glazurze cena 230 tys. do uzgodnienia Mieszkanie 55m2 3-pokoje, IIIp, du y balkon, glazura, terakota 235 tys.z³ , Partycypacjê z mieszkaniem 52m2 na Szymanowskiego 56/13, cena do uzgodnienia , Mieszkanie w³asnoœæ 3-pokojowe 47,5m2 Zatrudniê na umowê o pracê od zaraz: mech. poj. ciê arowych oraz pracowników budowlanych, brukarzy, handlowców-sprzedawców oraz przedstawicieli handl., kierowców z kat. C oraz C+E. Tel lub po 20: Zatrudniê pomoc domow¹ Wydzier awiê stanowisko fryzjerskie na os. Zachód SPRZADAM Mieszkanie 76m2 w³asnoœciowe os. Zachód po kapitalnym remoncie Sprzedam mieszkanie w CHOCIWLU 87m2, parter, ogród, podwórko, bezczynszowe, miejsce na gara, 2 piwnice w centrum (cena 179 tys. do negocjacji) Przyjmê do pracy pomocnika przy uk³adaniu instalacji tel/internetowych. Umowa o dzie³o wyngrodzenie Mile widziani studenci zaoczni Praca dla krojczego szwalnia Wielgowo tel

19 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. str. 19 Ip,balkon, os. Kopernika , Mieszkanie 46m2, 2 pokoje os. Pyrzyckie w³asnoœciowe z wykupionym gruntem, oœ. Pyrzyckie, wysoki parter Mieszkanie 45m2, 2-pokoje, bezczynszowe, w³asnoœciowe po remoncie Mieszkanie 2 pokoje 42m2 na os. Zachód wie- owiec VI p, panele na pod³odze, kafle winda, okna pcv, du y balkon cena 175 tys z³ Mieszkanie 39m2 2-pokojowe, ciche, jasne, okna pcv z tarasem 28m2 cena 147 tys.z³- ponownie aktualne! , Mieszkanie 2-pokojowe 38m2 Pi³sudskiego, niski czynsz, ogrzewanie gazowe, cena 150 tys. z³ Kawalerka 33m2 Starówka II/IIIp, cena do uzgodnienia Kawalerka 30m2 Ip. os. Zachód do remontu Lokal handlowy 20m2 os. Zachód na dowoln¹ dzia³alnoœæ Kiosk "ALGA" na dworcu PKS Gara murowany 20m2, przed³u any, pr¹d, pó³kana³, I-ej Brygady 12A, pilnie! cena 26 tys.z³ , , Gara murowany, w³asnoœæ Prusa- eromskiego od zaraz KUPIÊ Gara murowany w rejonie Szczeciñskiej ZAMIENIÊ Mieszkanie 57m2, 3 pokoje, komfortowe Ip., œrodkowe w³asnoœciowe, ogrzewanie gazowe, po remoncie w Dolicach na podobne w Stargardzie lub okolicy (9-15) DZIA KI BUDOWLANE KICKO SPRZEDAM WYNAJMÊ Mieszkanie 46m2 w³asnoœciowe na Starówce Mieszkanie 2 pokojowe czêœciowo umeblowane Lotnisko- Kluczewo Pokoje do wynajêcia w spokojnej dzielnicy w domu jednorodzinnym , Pokój w domku jednorodzinnym, osobne wejœcie, kuchnia, ³azienka Lokal (sklep) 50m2 Stare Miasto 40m od rynku, samodzielny, na ka d¹ dzia³alnoœæ po 19-ej Lokal handlowy 28m2 Wieniawskiego, pilne! Hala 80m2, pomieszczenie biurowe i magazynowe ul. Gdañska Gara Chopina przy wieniawskiego WYNAJEM Ma³ eñstwo z dwójk¹ dzieci (nastolatki poszukuje mieszkania 2-3 pokojowego do wynajêcia RÓ NE SPRZEDAM Suknia œlubna SINCERITY BRIDAL model 3313 z kolekcji 2008 Salon Kraków, jednoczêœciowa, bia- ³a, satynowa z piêknymi wyszywanymi haftami, rozm 40/42/172cm + bolerko i dopinany tren Wersalkê, w komplecie mog¹ byæ fotele stan dobry niska cena We³nê mineraln¹ Isover 150mm w rolkach Prasy, rêbaki, kosze paletowe, wagi elektryczne, materia³y osprzêt elektryczny, inne, likwidacja zak³adu , Lokale do wynajêcia os. Chopina KUPIÊ Przewód 3x2,5 miedÿ linka MOTORYZACJA SPRZEDAM Honda Civic LSi 1995 r, przebieg 180 tys, poj gaz, pe³na elektryka, szyberdach, centralny zamek, ABS, 2 x PP, gara owany, komplet opon zimowych, cena 11,5 tys. z³ Kombajn Claas Dominator 56 i 76 MF z³ CITROEN AX 1993r.poj. 1,1 + gaz, 3 drzwiowy,zarejestrowany, ubezpieczony, przegl¹d do V-2009r, oszczêdny, stan dobry cena 2300 z³ Silnik diesel od wózka wid³owego 4-ro cylindrowego z osprzêtem+ skrzynia biegów, pompa olejowa, wa³ napêdowy cena 5 tys.z³ KUPIÊ Za rozs¹dn¹ cenê kupiê motorower marki Jawa 50, Romet z dokumentami Domki w zabudowie szeregowej na oœ. Chopina Zatrudniê pracowników budowlanych SPRZEDAM MIESZKANIE 70 m w³asnoœciowe, I pietro, 3 pokoje, kuchnia, lazienka, ogród przydomowy, wiata samoch., piwnica, pomieszczenie gosp. Mo liwoœæ zadoptowanie strychu ok. 40m2 PILNIE/p³atne gotówk¹ Stargard tel: Zatrudniê operatora dÿwigu na sta³ê GUR-SPED

20 str. 20 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r.

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann.

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann. OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (21) Wrzesieñ 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski www.limanowski.glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki Bangladesz: Tygrysy zostan¹ policzone W najbli szy czwartek

Bardziej szczegółowo