Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08."

Transkrypt

1 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw nr60(909) ISSN indeks Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce w biegu na 400 m. To najwiêkszy sukces lekkoatletów Pomorza od 20 lat. Czytaj strona 16 UWAGA... Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim Warszawskim Czytaj strona 5 reklama...

2 str. 2 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. Wystarczy chwila nieuwagi, by do naszej kasy lub portfela trafi³y fa³szywe pieni¹dze. Coraz wiêcej fa³szywek Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ostrzega przed fa³szywymi pieniêdzmi, które w ostatnim czasie próbowano wprowadziæ do obiegu w naszym województwie. Banknoty o na nieprzyjemnoœci, nawet jeœli przypadkowo weszliœmy w jego posiadanie. Kilka dni temu zatrzymano w naszym województwie mê czyznê, który wprowadza³ w obrót trefne banknoty 50- Uwaga na oszustów! Stargardzka Komenda Powiatowa Policji ostrzega mieszkañców naszego miasta i powiatu przed oszustami, którzy ponownie pojawili siê na terenie naszego miasta. Jak pokazuje doœwiadczenie policjantów, ofiarami oszustów najczêœciej s¹ osoby starsze. Popularn¹ metod¹ jest ostatnio podszywanie siê pod krewnych. Ten znany sposób na wy³udzenie pieniêdzy w ostatnim czasie przybra³ na sile. Przestêpca, podaj¹c siê przez telefon za cz³onka rodziny, prosi o piln¹ po yczkê. Wy³udzenia siêgaj¹ nawet kilku tysiêcy z³otych! Jeœli ktoœ zadzwoni do nas, podszywaj¹c siê pod blisk¹ osobê, to pamiêtajmy, e w takim przypadku nale y niezw³ocznie powiadomiæ policjê, która funkcjonuje przez 24 godziny na dobê. Jeœli osoby stawi¹ siê po odbiór pieniêdzy, starajmy siê zapamiêtaæ jak najwiêcej szczegó³ów dotycz¹cych wygl¹du oraz ubioru takich osób, co w znacznym stopniu u³atwi policjantom ich zatrzymanie. W naszym mieœcie odnotowaliœmy kilka tego typu prób. Niestety w kilku przypadkach z³odziejom uda³o siê wy³udziæ pieni¹dze poprzez wykorzystanie chêci pomocy swoim bliskim, jak¹ wykaza³y siê ofiary. ró nych nomina³ach najczêœciej trafiaj¹ do sklepów. Przypadków fa³szerstwa jest bardzo du o, choæ przestêpstwo to charakteryzuje siê du ¹ wykrywalnoœci¹. atwy dostêp do urz¹dzeñ komputerowych zwiêkszy³ liczbê tego typu przestêpstw w ostatnich latach. Fa³szywki wykonane s¹ bardzo nieprofesjonalnie, ale wystarczy chwila nieuwagi i mo emy wejœæ w ich posiadanie. Próba zap³acenia fa³szywym banknotem mo e naraziæ nas z³otowe. Wpad³ dziêki czujnoœci ekspedientki, która poinformowa³a ochronê. Wezwana do sklepu policja znalaz³a przy mê czyÿnie kolejne banknoty. Podczas przeszukania mieszkania mê czyzny policjanci zabezpieczyli przenoœny komputer, drukarkê oraz twardy dysk. Ponadto znaleÿli te szeœæ sztuk amunicji. Wobec mê czyzny zastosowano dwumiesiêczny areszt. Grozi mu nawet 10 lat wiêzienia. Odetchn¹ od po arów? Okres ostatnich dwóch tygodni to czas wytê onej pracy stra aków z ca³ego powiatu. Zmagali siê oni w ostatnim czasie z du ¹ liczb¹ po arów. P³onê³y ³¹ki i pola. Susza spowodowa³a du e zagro enie w lasach. Przeje d aj¹c przez nas powiat mo na siê natkn¹æ na strawione przez ogieñ tereny. Na straty finansowe narzekaj¹ rolnicy, którzy w po arach stracili wiele hektarów upraw. W pi¹tek mia³ miejsce kolejny po ar. Na szczêœcie nie by³ tak groÿny jak poprzednie. - Opady deszczu nie by³y bardzo obfite. Nadal staramy siê pracowaæ na polach. Bardzo wa ny jest sprawny sprzêt. Z maszyny naj³atwiej zaprószyæ ogieñ. Podpalenia te s¹ problemem. Jak siê pal¹ nieu ytki przy drodze, to jasne, e ktoœ musia³ podpaliæ. Ogieñ siê roznosi i ³atwo mo e dojœæ do tragedii. Ludzie nie rozumiej¹, e ³atwo straciæ kontrolê nad ogniem. G³upia zabawa mo e doprowadziæ do tragedii - us³yszeliœmy od pana Romana, rolnika z naszego powiatu. Choæ rolnicy mog¹ byæ trochê spokojniejsi, to stra acy ca³y czas s¹ w pogotowiu. Wypi³ i spowodowa³ kolizjê reklama... Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczeciñskim zatrzymali 37-letniego Stanis³awa C., który kierowa³ samochodem marki Skoda, znajduj¹c siê w stanie nietrzeÿwoœci. Mê czyzna w wydychanym powietrzu mia³ ponad 1,8 promila alkoholu, ponadto spowodowa³ kolizjê drogow¹. Postêpowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczeciñskim. Adres redakcji: Stargard, ul. Wojska Polskiego 83/2, tel. sekretariat: ; ; tel.: dziennikarze: Redaktor naczelny: Grzegorz Szostakiewicz ( Sport: ( Dzia³ reklamy: Fotoreporter: Tadeusz Surma ( ). Wydawca: Firma Poligraficzno-Wydawnicza Poligraf. Materia³ów niezamówionych redakcja nie zwraca.

3 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. str. 3 Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczeciñskim w poniedzia³ek przeprowadzili dzia³ania maj¹ce na celu sprawdzenie trzeÿwoœci kieruj¹cych. W kilka godzin 5 osób straci³o prawo jazdy Policjanci referatu patrolowo-interwencyjnego, sekcji ruchu drogowego, dzielnicowi stargardzkiej jednostki oraz policjanci z posterunków policji z terenu naszego powiatu wziêli udzia³ w akcji "TrzeŸwoœæ", która przynios³a zamierzony efekt. Dzia³ania ukierunkowane by³y na ujawnianie kieruj¹cych bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu lub innego œrodka odurzaj¹cego. Stan Dzia³ania prewencyjne "Bezpieczne Miasto" Wspólna akcja stra ników i policjantów Od godziny w pi¹tek do sobotniego poranka trwa³y dzia³ania "Bezpieczne miasto". Ich celem by³o przede wszystkim ograniczenie iloœci dokonywanych przestêpstw i wykroczeñ, takich jak kradzie e i uszkodzenia mienia oraz ustalenie i zatrzymanie sprawców przestêpstw i wykroczeñ. W swych dzia³aniach wspierali dzielnicowych funkcjonariusze stra y miejskiej. Wspólne patrole mo na by³o zauwa- yæ na stargardzkich ulicach oraz osiedlach mieszkaniowych, a w szczególnoœci w pobli u lokali rozrywkowych, sklepów Dzielnicowi z innego rejonu zatrzymali 15-latkê, u której alkotest wykaza³ ponad 0,12 promila alkoholu. Zosta³a przekazana rodzicom. O dalszych losach 15-latki bêdzie decydowa³ stargardzki S¹d Rodzinny. Nie zabrak³o pijanych kierowców trzeÿwoœci kieruj¹cych kontrolowano na drogach zarówno w Stargardzie, jak równie na terenie stargardzkiego powiatu. W wyniku przeprowadzonych dzia³añ wylegitymowano 130 osób, skontrolowano 245 pojazdów, zatrzymano 5 praw jazdy oraz 9 dowodów rejestracyjnych. Nie obesz³o siê te bez mandatów za wykroczenia drogowe, w sumie na³o- ono 8 mandatów karnych kredytowych na ³¹czn¹ sumê 1150 z³. Kontrole w ca³ym mieœcie mieszkañca powiatu stargardzkiego. Alkotest wykaza³ u niego ponad 0,50 promila alkoholu. Zatrzymano mu prawo jazdy. Na ul. Broniewskiego zatrzymano 34-letniego Romana B., mieszkañca powiatu pyrzyckiego, kieruj¹cego motorowerem. Alkotest wykaza³ ponad 0,70 promila. Po sprawdzeniu w systemach policyjnych okaza³o siê, e Roman B. posiada wydany przez stargardzki S¹d Grodzki zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do 2009 roku - poinformowa³ rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. NietrzeŸwi na drogach powiatu W miejscowoœci Przew³oki policjanci z Dolic zatrzymali 60-letniego Edwarda K., mieszkañca tej gminy. Kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym. W wydychanym powietrzu mia³ ponad 0,30 promila. Zatrzymano mu prawo jazdy. Nastêpnie zatrzymano 59-letniego Henryka S., mieszkañca gminy Dolice, który jecha³ rowerem drog¹ pomiêdzy Morzyc¹ a Dolicami. Alkotest wykaza³ u niego ponad 0,80 promila alkoholu. Zatrzymano równie prawo jazdy 28-letniemu Paw³owi G., mieszkañcowi powiatu stargardzkiego. Podczas kontroli mê czyzna posiada³ dwa prawa jazdy. Kieruj¹cy by³ trzeÿwy. - Odnieœliœmy zamierzony efekt, eliminuj¹c nieodpowiedzialnych kierowców jad¹cych po alkoholu. Spo³eczeñstwo pozytywnie odbiera takie dzia³ania, dlatego ju wkrótce bêdzie mia³a miejsce kolejna taka akcja - - Podczas dzia³añ zatrzymano 6 nietrzeÿwych kieruj¹cych. Wœród nich znaleÿli siê kieruj¹cy samochodami, rowerami, a jeden kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym. Pierwszym nietrzeÿwym okaza³ siê 44-letni S³awomir S., mieszkaniec powiatu Myœlibórz. Do kontroli zosta³ zatrzymany na ul. Broniewskiego w Stargardzie Szczeciñskim. Kierowa³ samochodem osobowym marki Renault. Alkotest wykaza³ u kieruj¹cego 0,30 promila alkoholu. Zatrzymane zosta³o prawo jazdy. Na tej samej ulicy zatrzymano 26-letniego Paw³a K., mieszkañca powiatu stargardzkiego, jecha³ samochodem osobowym renault clio. Alkotest wykaza³ u niego ponad 0,40 promila. Zatrzymano mu prawo jazdy. Natomiast na ul. Gdañskiej zatrzymano 50-letniego Henryka C., ski z KPP Stargard. skomentowa³ m³. asp. Krzysztof Orzechow- reklama... i szkó³. - Podczas prowadzonych dzia³añ wylegitymowano 102 osoby, skontrolowano 31 pojazdów, przeprowadzono 35 interwencji, pouczono 53 osoby. Za pope³niane wykroczenia porz¹dkowe oraz drogowe policjanci na³o yli 16 mandatów karnych kredytowych na ³¹czn¹ sumê 2040 z³, zatrzymano 2 dowody rejestracyjne za usterki techniczne pojazdów - poinformowa³ rzecznik KPP Stargard, m³odszy aspirant Krzysztof Orzechowski. Zatrzymali poszukiwan¹ Patrol dzielnicowych przy ul. Œl¹skiej zatrzyma³ 28-letni¹ Edytê K., mieszkankê naszego miasta. Kobieta poszukiwana by³a przez stargardzki S¹d Grodzki w celu odbycia kary pozbawienia wolnoœci. Po zatrzymaniu przez policjê zosta³a przewieziona do Zak³adu Karnego w Kamieniu Pomorskim. Policjanci w czasie trwania akcji zatrzymali dwóch nietrzeÿwych kieruj¹cych. Pierwszego zatrzyma³ patrol stargardzkiej drogówki oko³o godz na ul. Szczeciñskiej. W zatrzymanym do kontroli drogowej vw golfie za kierownic¹ zasiada³ 35- letni Piotr B., mieszkaniec naszego miasta. Alkotest wykaza³ u niego niego ponad 2,20 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali 35- latkowi prawo jazdy. Za prowadzenie w stanie nietrzeÿwoœci Piotrowi B. grozi do 2 lat pozbawienia wolnoœci. O tym jednak zadecyduje stargardzki S¹d Grodzki. Drugiego nietrzeÿwego kieruj¹cego zatrzymali policjanci RPI o godz na ul. Wiejskiej. Patrol zatrzyma³ do kontroli kieruj¹cego samochodem osobowym marki Seat. Kieruj¹cym okaza³ siê 25-letni mieszkaniec Stargardu. Alkotest wykaza³ u niego ponad 0,60 promila alkoholu. Po sprawdzeniu w systemach policyjnych okaza³o siê, e 25-latek posiada zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ten kieruj¹cy równie odpowie przed s¹dem. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolnoœci.

4 str. 4 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. El bieta Turska zast¹pi Karolinê Baryluk na stanowisku powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. W czwartek Zarz¹d Powiatu Stargardzkiego podziêkowa³ K. Baryluk za wspó³pracê. Turska za Baryluk Po blisko 10-letniej pracy w powiecie stargardzkim Karolina Baryluk swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem bêdzie teraz wspieraæ powiat ³obeski na podobnym stanowisku. egnaj¹c Karolinê Baryluk, cz³onek Zarz¹du Powiatu Stargardzkiego Marek Stankiewicz podkreœli³ bardzo dobr¹ i owocn¹ wspó³pracê. Nowy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego - El bieta Turska - to doœwiadczony in ynier budownictwa l¹dowego w specjalnoœci konstrukcje budowlane i in ynierskie. Posiada te wieloletnie doœwiadczenie w zakresie projektowania i nadzoru nad procesem realizacji inwestycji, w tym wspó³finansowanych ze œrodków pomocowych krajowych i Unii Europejskiej. Zasil¹ szeregi policji W Komendzie Wojewódzkiej w Szczecinie odby³o siê w pi¹tek o godzinie 9 uroczyste œlubowanie przyjêtych do s³u by policjantów. Do policji wst¹pi³o 50 funkcjonariuszy, wœród których jest 20 kobiet. Najwiêcej, bo a 27 policjantów, zasili szczeciñskie szeregi, natomiast pozostali - inne miasta naszego województwa, w tym równie Stargard Szczeciñski. Nabór do policji nadal trwa. Wszyscy chêtni mog¹ sk³adaæ w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wymagane dokumenty. Szczegó³owe informacje na temat doboru mo na znaleÿæ na naszej stronie internetowej pod adresem: uzyskaæ pod numerem telefonu Powiat z alternatywnym zasilaniem Od czwartku Starostwo Powiatowe posiada trójfazowy zespó³ pr¹dotwórczy - AP LE. - Jest to przewoÿny zespó³ o mocy kva (24KW). Zakup zosta³ w 90% sfinansowany ze œrodków wojewody zachodniopomorskiego, który przychylnie odniós³ siê do wniosku starosty stargardzkiego w tej sprawie - informuje Ma³gorzata Gabrysz ze Starostwa Powiatowego. - Bior¹c pod uwagê kwietniow¹ katastrofê energetyczn¹, urz¹dzenie to wydaje siê bardzo przydatne - mówi wicestarosta Witold Ruciñski. Tym bardziej, e mo e ono np. zasilaæ hydrofornie do- starczaj¹ce wodê mieszkañcom gmin naszego powiatu. Jak twierdzi Wojciech Zarêba, dyrektor wydzia³u zarz¹dzania kryzysowego i spraw obywatelskich, zespó³ pr¹dotwórczy jest jednym z elementów stanowiska kierowania starosty, ale bêdzie tak- e wykorzystywany wszêdzie tam, gdzie zaistnieje potrzeba alternatywnego zasilania w sytuacjach reagowania kryzysowego. Marianowo i Dzwonowo og³osi³y nabór Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo wraz z Warsztatem Terapii Zajêciowej w Dzwonowie og³osi³o nabór do projektu, którego celem s¹ nieodp³atne zajêcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla niepe³nosprawnych dzieci do 18. roku ycia pochodz¹cych z gmin: Marianowo, Chociwel i Stara D¹browa, oraz poradnictwo dla ich rodziców. Projekt wprowadzaj¹c nowe alternatywne techniki i metody pracy zak³ada terapiê pobudzaj¹c¹ aktywnoœæ umys³ow¹ i wra liwoœæ sensoryczn¹ niepe³nosprawnego dziecka, za pomoc¹ modelowania poprawnych zachowañ i redukowania zachowañ agresywnych oraz zespo³ów nadpobudliwoœci. Zajêcia bêd¹ siê odbywa³y w pracowniach terapeutycznych Warsztatu Terapii Zajêciowej w Dzwonowie, gdzie realizowane bêd¹ programy z arteterapii, muzykoterapii i gospodarstwa domowego. W gabinecie rehabilitacyjnym prowadzona bêdzie rehabili- tacja lecznicza. Zaplanowane s¹ tak e zajêcia integracyjne poza placówk¹ WTZ. W trakcie trwania projektu dzieci i ich rodzice objête bêd¹ nieodp³atn¹ opiek¹ psychologa oraz terapeutów prowadz¹cych zajêcia. Spotkania bêd¹ odbywa³y siê w ka d¹ sobotê miesi¹ca do grudnia 2008 r. Uczestnicy bêd¹ nieodp³atnie dowo eni na zajêcia terapeutyczne i z powrotem. Zg³oszenia uczestnictwa przyjmowane bêd¹ telefonicznie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do pod nr. telefonu reklama...

5 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. str. 5 Po egna³ siê z policj¹, by za³o yæ w³asn¹ dzia³alnoœæ Komendant odszed³ na emeryturê Ulotki przypominaj¹ce o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpowszechniali w pi¹tek na ul. Wyszyñskiego cz³onkowie Prawa i Sprawiedliwoœci. Akcja mia³a zasiêg ogólnopolski. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim Wzruszenia, podziêkowania i szczere yczenia - tak wygl¹da³o po egnanie zastêpcy komendanta powiatowego policji w Stargardzie, nadkom. Adama D¹browskiego. Ostatni¹ s³u bê w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie Szczeciñskim odby³ w czwartek. W wieku 38 lat przeszed³ na emeryturê po przepracowaniu 17 lat w policji. Komendant insp. Jacek Wolf, przemawiaj¹c w imieniu w³asnym, jak równie policjantów oraz pozosta³ych pracow- Wystarczy chwila nieuwagi Pomimo dobrych warunków atmosferycznych na terenie Stargardu dochodzi do wielu st³uczek. Wystarczy chwila dekoncentracji i zatrzymujemy siê na drugim pojeÿdzie. Nawet niegroÿne kolizje potrafi¹ byæ kosztowne, dlatego warto zachowaæ ostro noœæ i w czasie jazdy skupiaæ siê na kierowaniu pojazdem i respektowaæ przepisy drogowe. - Bardzo czêsto trafiaj¹ do na auta ze st³uczek. Wgniecenia i pot³uczone lampy ników, nie szczêdzi³ s³ów uznania oraz podziêkowañ za lata oddanej s³u by, serdecznoœæ i wspó³tworzenie przyjaznej atmosfery w naszej jednostce. Adam D¹browski w stargardzkiej Komendzie przepracowa³ 9 lat. Obowi¹zki zastêpcy komendanta powiatowego policji pe³ni³ bêdzie podkom. Robert Skóra, dotychczasowy naczelnik sekcji prewencji. Jest to doœwiadczony funkcjonariusz z 16-letnim sta em. to du e koszty. Czêsto uszkodzeniu ulegaj¹ elementy zawieszenia, ch³odnica, a nawet silnik. Z tego, co opowiadaj¹ klienci, czêsto zdarza siê, e starszy pojazd wje d a w ty³ nowszego. Nowe auta maj¹ czêsto du o lepszy uk³ad hamulcowy. Zapal¹ siê œwiat³a stopu i jak zareagujemy, jest ju za póÿno. Trzeba pamiêtaæ o odleg³oœci - powiedzia³ wieloletni kierowca i w³aœciciel warsztatu. W ulotkach znalaz³ siê apel o nastêpuj¹cej treœci: "Dla uczczenia godziny "W" 1 sierpnia o godz w wielu miastach Polski zawyj¹ syreny, co powinno staæ siê powodem zatrzymania ruchu ulicznego na minutê, w³¹czenia klaksonu, przerwania pracy, oderwania siê od aktualnie wykonywanych czynnoœci. Przypominamy te o wywieszeniu w tym dniu flag pañstwowych na domach i budynkach urzêdowych. Mamy nadziejê, e wszyscy swoim zachowaniem damy dowód, jak droga jest nam pamiêæ o Bitwie o Polskê, któr¹ by³o Powstanie Warszawskie `44". - Powstanie Warszawskie jest to jedna z najwa niejszych dat w historii XX wieku, w historii naszej Ojczyzny. Chcemy przypomnieæ ludziom o tej rocznicy. Poprzez nasz¹ akcjê zamierzamy utrwalaæ i pog³êbiaæ patriotyzm - mówi³ w pi¹tek Micha³ Jach, przewodnicz¹cy struktur powiatowych PiS. - Rocznica Powstania Warszawskiego to dobra okazja, aby pokazaæ, zw³aszcza m³odym ludziom, e mamy powody do bycia dumnym z historii Polski. Stargardzianie chêtnie czytali wrêcza- ne im biuletyny. Niemal ka dy mieszkaniec, który w pi¹tek przed godz. 17 spacerowa³ po ul. Wyszyñskiego, mia³ przyklejon¹ naklejkê symbolizuj¹c¹ flagê narodow¹. Na akcjê PiS-u najbardziej ywio- ³owo reagowali m³odzi ludzie. - To dobrze, e m³odzie interesuje siê histori¹. Kolejnym przyk³adem na to jest popularnoœæ Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest najpopularniejszym muzeum w Polsce. A najczêœciej odwiedza je w³aœnie m³odzie - mówi Micha³ Jach. Przypomnijmy, e Powstanie Warszawskie by³o najwiêkszym niepodleg³oœciowym zrywem Armii Krajowej i najwiêksz¹ akcj¹ zbrojn¹ podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. Rozpoczête 1 sierpnia 1944 roku, na rozkaz komendanta g³ównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora", mia³o w za³o eniach trwaæ kilka dni. Powstanie zakoñczy³o siê kapitulacj¹ po 63 dniach walk. Poleg³o lub zosta³o zamordowanych przez Niemców 18 tys. powstañców i ok. 180 tys. cywilów.

6 str. 6 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. Podbili serca publicznoœci w Kanadzie, Australii, Tajlandii. W niedzielê wyst¹pili w Stargardzie. Mowa o zespole Tatra Roma, którego liderem jest wybitny skrzypek Miklosz Deki Czureja, okrzykniêty królem czardasza. Cyganie przywieÿli radoœæ Ten zaszczytny tytu³ nadali romskiemu skrzypkowi z Polski sir J. Menuhin oraz S. Grapelli, oczarowani jego gr¹. Miklosz jest potomkiem s³ynnego rodu Czurejów - wybitnych romskich muzyków artystów, którzy pod koniec XIX stulecia przywêdrowali do Polski z Wêgier, by osiedliæ siê na ziemiach polskich Karpat. Mistrz razem ze swoim rodzinnym zespo³em zahiponotyzowa³ stargadzk¹ publicz- koncert z okien swoich mieszkañ, ko³ysali siê w rytm muzyki. Tatra Roma zaprezentowa³ wszechstronny repertuar. Pocz¹wszy od nastrojowych ballad i romansów cygañskich, poprzez utwory klasyków (F. Liszta, J. Straussa, V. Montiego, G. Petera), do najbardziej oczekiwanych ognistych czardaszy. - Nikt nie gra czardasza tak jak Miklosz. Jego muzyka urzek³a nawet królow¹ Hiszpanii i ksiê nê Monako - zachwala³ Zdzi- Miklosz to król czardasza - Zamierzamy stworzyæ multikulturow¹ orkiestrê - mówi Zdzis³aw Witt, impresario zespo³u Tatra Roma. - W jaki sposób rozpoczê³a siê historia zespo³u Tatra Roma? - Mówimy, e zespó³ istnieje od zawsze. e zosta³ stworzony na dzieñ przed powstaniem œwiata. Miklosz gra na skrzypcach od 5. roku ycia. W tym roku przypada 50-lecie jego pracy artystycznej. Z oka- i Sandra, jednak aktualnie zrobi³y sobie przerwê w pracy scenicznej. W Stargardzie z zespo³em zaœpiewa³y dwie romskie wokalistki - Olga i Lidia. - Jak wygl¹da Wasz kalendarz na ten rok? - Lato to dla nas bardzo intensywne granie. Po koncercie w Stargardzie wracamy do Poznania. Nastêpnie czekaj¹ nas wystêpy w Olsztynie, Ko³obrzegu i Ustroniu noœæ. ywio³owoœci¹, ale i nastrojowoœci¹, wdziêkiem i dynamik¹ oraz barwnymi kostiumami. Koncert odby³ siê w ramach "Coolturalnych wakacji" i bez w¹tpienia by³ najbardziej oblegan¹ imprez¹ zorganizowan¹ tego lata na Rynku Staromiejskim. - Mamy wielk¹ satysfakcjê zagraæ dla Pañstwa - w taki sposób przywita³ stargardzk¹ publicznoœæ Zdzis³aw Witt, impresario zespo³u. Muzycy wykazali maksimum energii, nawi¹zuj¹c rewelacyjny kontakt z widow- s³aw Witt. Razem z Mikloszem Deki Czurej¹ gra- ³a na cymba³ach i œpiewa³a Sara Czureja. Zapewniano, e 17-letnia dziewczyna nie ma sobie równych w Europie. Instrumenty klawiszowe i œpiew to domena Mik³osza Marka Czurei - syna mistrza. Romanse wyœpiewa³y Lidia i Olga, które od dawna koncertuj¹ z zespo³em. Propozycja Stargardzkiego Centrum Kultury "Graj Cyganie, graj" trafi³a w gusta mieszkañców naszego miasta. Niektórzy na zji jubileuszu planujemy zorganizowaæ benefis w poznañskiej filharmonii. Przed laty Miklosz razem ze swoim ojcem gra³ w legendarnym Cygañskim Folklorystycznym Zespole Pieœni i Tañca Roma. Kiedy ta grupa przesta³a istnieæ, postanowili za- ³o yæ zespó³ Tatra Roma. Zaczêli koncertowaæ na ca³ym œwiecie, m.in. w Ameryce czy Australii. - Patrz¹c na Wasz zespó³ mamy wra- enie, e jesteœcie jedn¹, du ¹ rodzin¹. - Bo tak jest. Przez zespó³ przewinê³o siê sporo ludzi. Z Mikloszem wystêpuje jego17-letnia córka Sara, wirtuozka. Mogê zapewniæ, e adna kobieta w Europie nie gra na cymba³ach tak jak ona. Specjalnie dla niej trzeba by³o stworzyæ szko³ê, aby mog³a rozwijaæ swoje umiejêtnoœci. Nauczyciele przyje d aj¹ do niej a ze S³owacji. Sara rozwija siê równie wokalnie. Zarówno ona, jak i syn Miklosza Marek Czureja, pobieraj¹ lekcje œpiewu. Wygrywaj¹ ró norodne konkursy. Z Mikloszem wystêpuj¹ tak e jego dwie córki - Sylwia Morskim. We wrzeœniu uka e siê nowa p³yta Tatra Roma. Jesieni¹ wchodzimy do Studia Polskiego Radia. Marzy nam siê, aby nagraæ kolêdy polskie po cygañsku. - Dlaczego zdecydowa³ siê Pan na wspó³pracê z Mikloszem Deki Czurej¹? - Poniewa zafascynowa³a mnie jego osobowoœæ i twórczoœæ. Gra star¹ muzykê cygañsk¹ i wêgiersk¹, równie utwory klasyków. Oczywiœcie wszystkie we w³asnych aran acjach. Miklosz zwany jest królem czardasza. Jednak muszê przyznaæ, e Miklosz najlepiej smakuje kameralnie. Jego muzyka rewelacyjnie sprawdza siê na koncertach dla niewielu osób. - Jakie macie projekty artystyczne na najbli szy czas? - Zamierzamy stworzyæ orkiestrê multikulturow¹, z udzia³em muzyków afrykañskich, hinduskich, polskich i oczywiœcie naszego zespo³u. Multikulturowy zespó³ gra³by w myœl has³a, e muzyka jest jedna. ni¹. A ta wprost szala³a. Zachêcona do wspólnego œpiewania i tañca, da³a siê porwaæ romskim melodiom. Cieszy³ równie widok mieszkañców Starówki, którzy obserwuj¹c pami¹tkê kupowali p³yty Miklosza Deki Czurei, aby w domowym zaciszu móc powróciæ do ognistego czardasza.

7 Wróæ bez HIV 25 czerwca Krajowe Centrum ds. AIDS zainaugurowa³o kampaniê pod has³em "Wróæ bez HIV". Akcja zakoñczy siê 1 grudnia 2009 wraz z obchodami Œwiatowego Dnia AIDS. 1 lipca przyst¹pi³ do niej pañstwowy powiatowy inspektor sanitarny w Stargardzie. Ofiarami zaka eñ najczêœciej s¹ m³odzi ludzie Honorowy patronat nad akcj¹ objêli m.in. minister zdrowia, g³ówny inspektor sanitarny. Ka dego dnia statystycznie dwie osoby w Polsce dowiaduj¹ siê, e s¹ zaka one HIV. G³ówn¹ drogê zaka eñ stanowi¹ ryzykowne zachowania seksualne. Najczêœciej zara aj¹ siê ludzie m³odzi - po³owê zaka onych stanowi¹ osoby w wieku do 29 lat, a ponad jedn¹ czwart¹ - do 39 lat. Ludzie m³odzi du o podró uj¹ - wyje d aj¹ na wakacje, do pracy, a wyjazd czêsto wi¹- e siê z roz³¹k¹ ze sta³ym partnerem, sprzyja równie rozluÿnieniu zasad i bardziej swobodnemu zachowaniu. Jak wynika z badañ G³ównego Urzêdu Statystycznego, najliczniejsz¹ grupê osób wyje d aj¹cych z Polski na co najmniej 2 miesi¹ce stanowi¹ osoby miêdzy 18. a 35. rokiem ycia, stanu wolnego, maj¹ce co najmniej œrednie wykszta³cenie i wyje d aj¹ce zarówno w celach zarobkowych (ponad 80 proc.), jak i turystycznych. Grupê tê charakteryzuje du a aktywnoœæ seksualna i gotowoœæ do poszukiwania lub zmiany partnera seksualnego. To przede wszystkim do nich skierowana jest kampania "Wróæ bez HIV". Bêd¹ happeningi i konkursy W Polsce od 1985 roku, który Nasi czytelnicy kilkakrotnie informowali nas o problemach z dojazdami nad morze. Mamy dobr¹ informacjê dla wszystkich kierowców. Zachodniopomorska drogówka opracowa³a mapkê z alternatywnymi trasami prowadz¹cymi do ró nych nadmorskich miejscowoœci. Opracowano j¹ na podstawie wieloletnich doœwiadczeñ. Na opracowanej przez firmê Meridian zajmuj¹c¹ siê wydawnictwami kartograficznymi i edukacyjnymi mapce oznaczono najlepsze trasy dla kierowców z ró nych miast Polski. Oznaczono na niej miejsca, gdzie tworz¹ siê korki, czarne punkty, a nawet sta³e fotoradary. Mapkê w forma- umownie uznaje siê za pocz¹tek epidemii HIV/AIDS, do koñca marca 2008 roku odnotowano zaka eñ HIV oraz zachorowania na AIDS, 913 chorych zmar³o. Co roku odnotowuje siê ponad 700 nowych zaka eñ HIV, w zesz³ym roku by³o ich 716. Szacuje siê, e z HIV/AIDS yje w Polsce tys. osób, z czego blisko 30 proc. to kobiety, natomiast leczonych jest pacjentów. Polska jako pierwszy kraj wprowadzi³a bezp³atne leczenie antyretrowirusowe. Wszystkie Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne z terenu województwa zachodniopomorskiego planuj¹ w latach organizacjê ciekawych i spektakularnych przedsiêwziêæ m.in. konkurs filmowy "Bezpieczny dance", Forum M³odzie owe HIV/AIDS, Festiwale "M³odzie owe Dni Filmowe", happeningi i przemarsze m³odzie y. Anonimowe badania Organizatorzy akcji zachêcaj¹ do badañ, poniewa - jak szacuj¹ - nowe zaka- enia drog¹ kontaktów seksualnych mog³yby byæ zredukowane o 30 proc., gdyby wszyscy zara eni HIV dowiedzieli siê o zaka eniu i przyjêli odpowiednie zachowania. W naszym województwie dzia³aj¹ dwa punkty konsultacyjno-diagnostyczne poradnictwa HIV/AIDS, gdzie anonimowo i w yczliwej atmosferze mo na wykonaæ test w kierunku HIV. Najbli szy zlokalizowany jest w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 160 (przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - czynny w poniedzia³ki, œrody w godz. od 15:15 do 19:15, w pi¹tki w godz. od 15:15 do 17:15, tel Nad morze z g³ow¹ cie PDF mo na pobraæ pod internetowym adresem 0url01/wrd/3029/. wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. str. 7 Dar³ówek, Mielno, Ko³obrzeg, Miêdzyzdroje... W³aœnie w te miejsca mo- esz siê udaæ, aby na antenie telewizji TVN promowaæ województwo zachodniopomorskie. Wystartowa³ "Projekt Pla a" W tym roku Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego podj¹³ wspó³pracê z telewizj¹ TVN i w³¹czy³ siê w realizacjê programu pt. "Projekt Pla a". To cykl programów na antenie TVN - imprez odbywaj¹cych siê w turystycznych miejscowoœciach Polski. W ka dym programie widzowie poznaj¹ polskie wybrze e, a mieszkañcy i wczasowicze mog¹ uczestniczyæ w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów. Dla aktywnych wczasowiczów przygotowano kursy tañca, rozgrywki w pi³kê siatkow¹, gry oraz konkursy. Ponadto organizatorzy przewidzieli ca³onocne imprezy taneczne, w których bêd¹ uczestniczy³y gwiazdy polskiego show-biznesu. W ramach wspó³pracy województwo zachodniopomorskie ma zagwarantowan¹ promocjê naszego regionu na antenie TVN, TVN Style, TVN Meteo. "Projekt Pla a" w dniach zagoœci w Dar³ówku, w Mielnie, w Ko³obrzegu Kilka miesiêcy temu za spraw¹ naszej czytelniczki poruszyliœmy temat gokartów i rowerów poruszaj¹cych siê po promenadzie nad jeziorem Miedwie. Skontaktowali siê z nami przedstawiciele gminy, którzy zapewnili nas, e postaraj¹ siê rozwi¹zaæ problem, który wystêpuje pomimo obowi¹zuj¹cego zakazu. O zdyscyplinowanie rowerzystów i poruszaj¹cych siê wypo yczonymi gokartami maj¹ zadbaæ dodatkowi policjanci pe³ni¹cy s³u bê nad jeziorem. Niestety, wci¹ dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. - Jestem ojcem 5-letniego ch³opca i jako rodzic jestem zbulwersowany sytuacj¹, któr¹ widzia³em nad Miedwiem. Podchmielony osobnik z puszk¹ piwa w rêku jeÿdzi³ sobie po promenadzie. W pewnym momencie i w Miêdzyzdrojach. W czasie imprez w miastach bêdzie jeÿdzi³ samochód z kierowc¹ i dwiema hostessami, rozwo ¹c gad ety województwa - czapeczki, koszulki, smycze do telefonów komórkowych itd. Wszystkie gad ety opatrzone s¹ logo promocyjnym i has³em "Zachodniopomorskie. Morze przygody", logo TVN i "Projektu pla a". Jednoczeœnie hostessy bêd¹ zachêcaæ do wziêcia udzia³u w programie, informuj¹c, gdzie znajduje siê miasteczko pla owe i jakie atrakcje czekaj¹ na uczestników wspólnej zabawy. Dodatkowo w miasteczku codziennie prowadzone s¹ 1-2 konkursy, w których rozdawane s¹ gad ety promocyjne. Imprezy rozkrêcaæ bêd¹ prowadz¹cy- Olivier Janiak, Agnieszka Cegielska i Elizabeth Duda. W roku ubieg³ym za "Projekt Pla a" telewizja TVN otrzyma³a pierwsz¹ nagrodê Polskiej Organizacji Turystycznej za program promuj¹cy turystykê krajow¹. Niebezpiecznie na miedwiañskiej promenadzie Gokarty wje d aj¹ na ludzi wpad³ na kilkuletnie dziecko. Ma³o brakowa³o, a wjecha³by na id¹cego obok maluszka, co mog³oby siê skoñczyæ tragedi¹. Dziecko nie odnios³o powa nych obra eñ, ale miêdzy jego rodzicami i tym kieruj¹cym gokartem wywi¹za³a siê sprzeczka. Zakoñczy³o siê na tym, e za³apa³ siê na lanie. Chcia³bym zwróciæ uwagê policji i gminy, e problem, pomimo zakazu, wci¹ wystêpuje. Oprócz gokartów alejkami pêdz¹ równie rowery. Jest to bardzo niebezpieczne co udowadnia opisana przeze mnie sytuacja. Rozumiem, e nie ka dego da siê przy- ³apaæ, ale wypo yczaj¹cy powinni zwracaæ uwagê, komu wypo yczaj¹ sprzêt i przypominaæ o zakazie - powiedzia³ naszemu redaktorowi w rozmowie telefonicznej pan Marcin. reklama...

8 str. 8 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. Szko³y bêd¹ jak nowe Wakacje to czas remontów w placówkach oœwiatowych. Wszystko po to, aby uczniowie po dwumiesiêcznej przerwie mogli rozpocz¹æ naukê w odœwie onych salach. W ubieg³ym tygodniu przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Stargardzie: wych, by sprawdziæ, czy prowadzone tam remonty przebiegaj¹ zgodnie z planem. W Bursie Szkolnej przy Placu Majdanek trzeba wykonaæ mnóstwo kosmetycznych robót - remont ³azienek, a tak e odnawianie czêœci pokoi mieszkalnych i korytarzy. W Bursie przy Placu Majdanek trzeba wykonaæ mnóstwo kosmetycznych robót W po³owie marca rozpocz¹³ siê kapitalny remont sali gimnastycznej w Zespole Szkó³ nr 1 cz³onek Zarz¹du Marek Stankiewicz, dyrektor wydzia³u promocji, wspó³pracy W po³owie marca rozpocz¹³ siê kapitalny remont sali gimnastycznej w Zespole Szkó³ nr 1. W tej chwili wymieniane s¹ tam posadzki na korytarzach parteru i pierwszego piêtra. Wczeœniej na tych poziomach wymieniono te stolarkê okienn¹. Remontu doczeka³a siê równie aula. Odmalowano sufit, œciany i balkony. Uczniowie Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Stargardzie cieszyæ siê bêd¹ odremontowan¹ sal¹ gimnastyczn¹. Tu prace remontowe rozpoczê³y siê 26 marca. W pierwszym etapie naprawiono pokrycie dachowe sali. Druga czêœæ robót to poprawa nawierzchni parkietu, pomalowanie œcian wewn¹trz sali oraz elewacji tej czêœci budynku szko³y. Delegacja Starostwa odwiedzi³a te Zespó³ Szkó³ nr 2, gdzie wkrótce stanie boisko ORLIK. Zosta³ ju og³oszony przetarg na wykonanie tego zadania. Rozpoczêcie inwestycji planowane jest na prze- ³om sierpnia i wrzeœnia, a z nowego boiska bêdzie mo na korzystaæ jeszcze pod koniec tego roku. W I Liceum Ogólnokszta³c¹cym nale- y zmodernizowaæ dach. W najbli szym czasie powstanie kosztorys remontu, by móc tê jednostkê uj¹æ w przysz³orocznym bud ecie. Du ych nak³adów finansowych wymaga te remont œcian obiektu, tym bardziej, e na wzglêdzie trzeba mieæ zachowanie starej architektury budynku. - "Jedynka" to sztandarowa jednostka oœwiatowa Powiatu i dlatego wa na jest poprawa "nadgryzionego czasem" wizerunku budynku, co Powiat zamierza wykonaæ kompleksowo w najbli szych latach - mówi Ma³gorzata Gabrysz ze Starostwa. Uczniowie Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Stargardzie cieszyæ siê bêd¹ odremontowan¹ sal¹ gimnastyczn¹ i rozwoju Micha³ Bry³a oraz podinspektor ds. remontów Eugeniusz Tarenko, odwiedzili kilka podleg³ych placówek oœwiato- W I Liceum Ogólnokszta³c¹cym nale y zmodernizowaæ dach reklama... Tu wkrótce stanie boisko ORLIK

9 Chc¹ pracowaæ w telewizji wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. str. 9 - Kazali mi zaœpiewaæ piosenkê z reklamy Fortuny! - mówi³a podekscytowana Gabriela Kowal na chwilê po rozmowie z jury. Podobnie jak kilkanaœcie innych osób w z powiatu stargardzkiego, wziê³a udzia³ w castingu na m³odzie ow¹ osobowoœæ telewizyjn¹ Patio TV. Eliminacje odby³y siê w sobotê w Stargardzkiej Szkole Wy szej Stargardinum przy ul. Kazimierza Wielkiego 17. Organizatorem castingu by³a Fabryka Mediów razem z Wy sz¹ Szko³¹ Humanistyczno- Ekonomiczn¹ w odzi. Byæ jak onkil Gabriela Kowal po prezentacji przed jury. przed kamer¹. Chcia³em poznaæ moje reakcje - t³umaczy³. W rozmowie z jury zamierza³ wykorzystaæ wiedzê, jak¹ naby³ na zajêciach ko³a dziennikarskiego, na które uczêszcza³ przez trzy lata. Jury stawia na intuicjê Eliminacje odbywa³y siê od 14 czerwca w 13 miastach w Polsce. Przed Stargardem ekipa odwiedzi³a ódÿ, Bytom, Bydgoszcz, Koszalin i Wodzis³aw Œl¹ski. Ostatni casting zaplanowano na 20 wrzeœnia. Z ka dego miasta jury wy³ania cztery osoby, co jest równoznaczne z przejœciem do kolejnego etapu. Od paÿdziernika najlepsi bêd¹ walczyæ o tytu³ osobowoœci telewizyjnej PatioTV w programie "na ywo" w studiu Telewizji Patio w odzi. O tym, kto wygra, zadecyduj¹ w programie jurorzy i widzowie Telewizji Patio, g³osuj¹c za pomoc¹ SMS-ów i telefonów. Nagrod¹ g³ówn¹ bêdzie posada prezentera w telewizji. Z ka dego miasta zostan¹ równie wy³onieni korespondenci regionalni. Jury nie mia³o ³atwego zadania. Ka - dy z uczestników wyró nia³ siê oryginalnym stylem. - Kierujemy siê intuicj¹. Zwracamy uwagê na to, czy dana osoba jest fajna, czy da siê lubiæ - mówi³a Marta Filipowicz, re yser Patio TV. Wszystko dla m³odzie y Patio TV bêdzie wyspecjalizowanym kana³em o charakterze edukacyjno-poradnikowym, nadawanym na platformach cyfrowych i w telewizjach kablowych. Odbiorcami i twórcami telewizji bêd¹ m³odzi ludzie. Grupa docelowa to osoby w wieku lat, ucz¹cy siê i chc¹cy poszerzaæ swoj¹ wiedzê. - To bêdzie telewizja o m³odzie y, dla m³odzie y, robiona przez m³odzie - t³umaczy³a Marta Filipowicz. Nowy kana³ ma daæ m³odemu cz³owiekowi mo liwoœæ poznawania œwiata, pokazania, jak mo na yæ i korzystaæ z dóbr cywilizacyjnych. Patio TV bêdzie telewizj¹ dla ludzi ciekawych, gdzie realizowane s¹ takie kierunki kszta³cenia jak: realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna, kulturoznawstwo Kandydaci stawiaj¹ pierwsze kroki przed kamer¹. czy studium aktorskie. Studenci maj¹ do dyspozycji profesjonalnie wyposa one hale do produkcji telewizyjnej i radiowej Czym zaskoczyæ jury? - zastanawiaj¹ siê kandydatki. oraz wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹ sk³adaj¹c¹ siê z dziennikarzy, grafików i specjalistów od obróbki obrazu i dÿwiêku. Baza produkcyjna telewizji realizowana jest w klasie professional i broadcast. W programie TV PATIO znajduj¹ siê cykliczne audycje zwi¹zane z nowatorskimi rozwi¹zaniami w dziedzinie nauki i edukacji twórczej oraz wiele innych: o filmie, muzyce, modzie, zdrowiu, sportach ekstremalnych czy audycje kulinarne. Siedziba telewizji bêdzie mieœciæ siê w odzi. Nie przewiduje siê oddzia³u w Stargardzie, ale - jak zapewnia jury - nasze miasto ma szansê na swojego korespondenta. Kto to bêdzie? Zdecyduj¹ telewidzowie. Reporta z castingu wkrótce na antenie Patio TV. Casting mia³ wy³oniæ osobowoœæ telewizyjn¹, której talent i doœwiadczenie bêdzie wykorzystane na antenie nowej telewizji. Ka dy z uczestników mia³ szansê zaprezentowania swoich umiejêtnoœci przed kamer¹ i jury, które ocenia³o wystêp i predyspozycje kandydata do pracy w telewizji w charakterze prowadz¹cego autorski program. Ka dy uczestnik mia³ przygotowaæ 30-sekundow¹ prezentacjê swojej osoby i swoich umiejêtnoœci. Jednak czêsto stres bra³ górê. - Potwornie siê denerwowa³am, ale postawi³am na spontanicznoœæ. Przecie lubiê nowe wyzwania - przekonywa³a Marta Kêdzio³a, która doœwiadczy³a tego, e jury ma zaskakuj¹ce pomys³y. - Kazali mi pokazaæ onkil wyrastaj¹cy z zamarzniêtej ziemi. Poradzi³am sobie, teraz czekam na kolejne zadanie, którym bêdzie wywiad - mówi³a. Robert Budawski, uczeñ Gimnazjum nr 1, o castingu dowiedzia³ siê z "Dziennika Stargardzkiego". O tym, e weÿmie w nim udzia³, zdecydowa³ godzinê przed eliminacjami. - Nie mam adnego doœwiadczenia otwartych, dla tych, którzy wiedz¹ czego chc¹. W produkcjê pod okiem doœwiadczonych producentów telewizyjnych, zaanga owani s¹ studenci ³ódzkiej WSHE,

10 str. 10 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. Burmistrz Suchania zaprasza w dniu 9 sierpnia 2008 na rodzinny Piknik Wêdkarski nad Jeziorem Pod Topolami w Wapnicy godzina 12

11 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. str. 11

12 str. 12 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. Ania w innej bajce - Moja instruktorka Celina Sadowska - G³adysz kiedyœ udzieli³a mi rady:,,b¹dÿ prawdziwa w tym, co robisz, nigdy nie udawaj". To moje motto - mówi Anna Krajewska, która opowiedzia³a nam o Ogólnopolskich Warsztatach Piosenki Artystycznej w Pêzinie. - Jak wspominasz warsztaty w Pêzinie? Atmosfera by³a cudowna. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zgrani. Panowa³a zasada - jeden za wszystkich wszyscy za jednego. Ca³y czas mamy ze sob¹ kontakt i planujemy jeszcze w tym roku spotkaæ siê ca³¹ grup¹ w Rybniku. A mo e nawet uda siê nam zrobiæ wspólny koncert - Bywa³y trudne chwile? Najtrudniejsze dla mnie by³o przekonaæ siê do mojego repertuaru. Nigdy wczeœniej nie œpiewa³am takich utworów jak: Czyœci jak ³za. Na warsztatach pracowa- ³am nad utworem Peonie, Rêkawiczki oraz M¹droœæ z repertuaru Czerwonego Tulipana. Kilka dni przed koncertem pani Krystyna Proñko zaproponowa³a, ebym zaœpiewa³a na koncercie coœ, czego dotychczas nie wykonywa³am. Zazwyczaj œpiewam utwory, w których pokazujê si³ê i skalê swojego g³osu. Teraz mia³o byæ inaczej. Kadra chcia³a, aby publicznoœæ stargardzka zobaczy³a mnie w zupe³nie innej bajce ni dotychczas. By³o ciê ko, poniewa mia³am bardzo ma³o czasu. Zaledwie trzy dni na naukê melodii i tekstu nowej piosenki. Ale z pomoc¹ pani Marty Koz³owskiej, pana Andrzeja Zaryckiego i Marcina Partyki uda³o mi siê zaœpiewaæ ten utwór przed stargardzianami. - W Pêzinie mog³aœ uczyæ siê od naj- Spotkania w Marianowie Spotkania w Marianowie, a dok³adniej na terenie klasztoru pocysterskiego i nad pobliskim jeziorem sta³y siê ju tradycj¹. Co roku przyje d aj¹ na nie artyœci malarze, fotograficy, by w ciszy i piêknym otoczeniu tworzyæ kolejne swe dzie³a. Co roku powstaje tu kilkadziesi¹t prac, dla których inspiracj¹ jest klasztor, lepszych. Który z wyk³adowców wywar³ na Tobie najwiêksze wra enie? Na warsztatach dosta³am wiele rad, jak dalej pracowaæ nad swoim g³osem. Jaros³aw Hanik wprowadzi³ mnie w œwiat technik kszta³towania wokalu i razem z pani¹ Mart¹ Koz³owsk¹ pracowali ze mn¹ nad emisj¹ g³osu, a Stefan Brzozowski oraz Andrzej Zarycki nad tekstem i interpretacj¹. To cudowni ludzie i najlepiej ich wspominam z ca³ej kadry. - Kiedy odkry³aœ w sobie muzyczn¹ pasjê? Œpiewaæ zaczê³am ju w szkole podstawowej. Uczêszcza³am do chóru szkolnego, prowadzonego przez pani¹ Mariê Pyrê. To w³aœnie pani Maria na samym pocz¹tku zajmowa³a siê kszta³towaniem mojego g³osu. Potem by³o Liceum Muzyczne. W 2000 roku przekroczy³am próg SCK, gdzie odbywa³y siê zajêcia wokalne Grupy De Facto prowadzone przez Cecyliê Sadowsk¹-G³adysz. Dziêki pani Celinie tak naprawdê zaczê³a siê moja przygoda z muzyk¹. - Stargardzianie czêsto s³ysz¹ Was na koncertach. Jednak wszystkie poprzedzone s¹ ciê k¹ prac¹. Jak ona wygl¹da? Nasza bardzo wymagaj¹ca pani instruktor, dziêki swojemu doœwiadczeniu i wiedzy, pomaga nam odnaleÿæ w sobie sens tego, co œpiewamy. Stara siê wydobyæ z nas prawdê, która jest ukryta w utworze. Aby ka dy z nas czu³, o czym œpiewa, przekaza³ to prawdziwie publicznoœci i wzrusza³. Pani Celina jest œwietnym specjalist¹ w sprawach kszta³towania emisji g³osu i pracy nad interpretacj¹ tekstów. Ma tak e wiele œwietnych pomys³ów na koncerty. W zespole panuje rodzinna atmosfera, zawsze trzymamy siê razem. Zawsze razem pracujemy nad estetyk¹ i nad tym, jak maj¹ wygl¹daæ nasze koncerty. Pani Celina, choæ bardzo wymagaj¹ca, jest zawsze otwarta na nasze pomys³y. - Znamy ju Twoje muzyczne oblicze. Czym zajmujesz siê na co dzieñ? Ukoñczy³am studia doradztwo personalne i public relations. Pracujê w banku. Mój ch³opak jest instruktorem p³etwonurkowania i zarazi³ mnie swoim piêknym hobby. Zaczê³am kurs i ju nied³ugo, mam nadziejê, zdobêdê stopieñ p³etwonurka. Nade wszystko kocham œpiewaæ. Cieszê siê, e mogê dzieliæ moje pasje z przyjació³mi i moim ch³opakiem. Poza tym zawsze wspiera mnie moja rodzina, a zw³aszcza moja siostra Sylwia. Rozmawia³a: Aleksandra Zalewska koœció³, a tak e piêkno marianowskiej przyrody. Efekty tych twórczych spotkañ bêdziemy mogli zobaczyæ ju dziœ w stargardzkim Muzeum podczas otwarcia wystawy poplenerowej "Spotkania w Marianowie". Pocz¹tek wernisa u o godzinie 17:00. /jaw/ W pi¹tek rozpoczê³a siê 35. edycja Iñskiego Lata Filmowego, jednej z najstarszych imprez filmowych w Polsce. Impreza potrwa do niedzieli. Swój przyjazd zapowiedzieli m.in. aktorzy Ewa Kasprzyk i Tomasz Karolak. Wybierz siê do Iñska na film W programie znalaz³o siê oko³o 120 filmów, wœród nich: Panorama nowego kina niemieckiego, Historia na ekranie - pokazy filmów historycznych, debata z udzia³em krytyków oraz historyków z Polski oraz Niemiec, Najnowsze kino Europy Wschodniej (nowe filmy z Wêgier, Czech, Rosji itd.), Najnowsze kino polskie (najnowsze polskie produkcje fabularne i dokumentalne, filmy krótkometra owe i d³ugometra owe), Filmy, które wstrz¹snê³y Iñskiem (w wyborze inicjatora imprezy Bohdana Kowalskiego) - specjalny zestaw z okazji 35 lat imprezy, Retrospektywy - Jacek B³awut, Martin Slivka, Jadwiga ukowska, Bez ograniczeñ - zestaw filmów niekonwencjonalnych w formie b¹dÿ kontrowersyjnych w treœci, Najgorsze filmy œwiata (kultowe filmy klasy B), Mix egzotyczny - Azja, Afryka, Ameryka aciñska (nietypowe kino z odleg³ych zak¹tków œwiata), Dokumenty œwiata-obrazy wspó³czesnoœci (filmy komentuj¹ce w odwa ny sposób aktualne i gor¹ce trendy wspó³czesnoœci), ZaprzyjaŸnione festiwale w Iñsku (propozycje dwóch festiwali), Sezon 2007/ najwiêksze filmowe wydarzenia, Hity zestaw najnowszych komercyjnych przebojów (kino plenerowe). W sprawie pomocy przy szukaniu noclegów nale y kontaktowaæ siê z Centrum Informacji Turystycznej w Iñsku nr tel Obszern¹ relacjê z imprezy opublikujemy w weekendowym numerze "Dziennika Stargardzkiego".

13 Pomimo e wakacje pe³ni, Teatr Majki Cierockiej nie odpoczywa. Od dwóch tygodni trwa praca nad przygotowaniem nowego programu, którego premiera bêdzie mia³a miejsce 15 sierpnia w miedwiañskim amfiteatrze. Musical do wierszy Herberta wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. str. 13 Ze Œl¹skiem po Europie To bêdzie bezsprzecznie najwiêksze wydarzenie artystyczne tegorocznego Miedwiañskiego Lata. Po raz kolejny na scenie amfiteatru w Morzyczynie wyst¹pi Pañstwowy Zespó³ Pieœni nego, który obecnie Zespó³ prezentuje nie tylko podczas zagranicznych podró y artystycznych, ale równie w Polsce przybli aj¹c nam kulturê i folklor Europy. Myœlê, e to niepowtarzalna i Tañca "Œl¹sk". Tym jednak razem nie bêd¹ to tañce i pieœni polskie, ale utwory, które Zespó³ przygotowywa³ na liczne swoje tournee po krajach europejskich. Na ka dym zagranicznym koncercie wykonywane by³y przynajmniej okazja by zobaczyæ raz jeszcze nie tylko Zespó³ "Œl¹sk", ale i tañce innych narodów Europy w niezrównanym, stoj¹cym na najwy szym poziomie artystycznym, wykonaniu i to ca³kowicie za darmo! - Tegoroczne warsztaty poœwiêcamy w ca³oœci na przygotowanie spektaklu z³o- onego z poezji Zbigniewa Herberta - mówi szefowa zespo³u Maja Cierocka. - Mamy Rok Herberta i nale y to jakoœ zaakcentowaæ, tym bardziej, e dostaliœmy dofinansowanie na ten w³aœnie projekt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bêdzie to jednak zupe³nie inna forma teatralna, ni te, do której Majka i jej m³odzi aktorzy zd¹ yli nas ju przyzwyczaiæ. Tym razem powstanie ma³y musical, do którego muzykê pisze Tomasz Lewandowski, znakomity muzyk i kompozytor, wspó³pracuj¹cy z grup¹ z M³odzie owego Domu Kultury od d³u szego ju czasu. - To bêdzie bardzo du e przedsiêwziêcie - mówi szefowa zespo³u - na scenie pojawi siê trzydziestu wykonawców, zarówno z mojego zespo³u, jak i Gminnego Oœrodka Kultury w Kobylance. Dodatkowo trójka tancerzy z Opery na Zamku, zespó³ taneczny z M³odzie owego Domu Kultury, muzycy, troje solistów œpiewaj¹cych. Zajêcia z m³odzie ¹ poprowadz¹ Tomasz Lewandowski i Zofia awynowicz, którzy pracowaæ bêd¹ z zespo³em od strony wokalnej, rozwijaj¹c przy tym ich od tej strony, natomiast zajêcia choreograficzne bêdzie prowadzi³ Henryk Walentynowicz z Opery na Zamku. Tym razem nie bêdzie z nami pracowa³ pan Janusz Stolarski. Nie by³o takiej potrzeby, by dwójka aktorów pracowa³a z m³odzie ¹. Chcê rozwin¹æ ich od strony wokalnej i tanecznej, bo tego w³aœnie wymaga forma, z jak¹ postanowiliœmy siê w tym roku zmierzyæ. To nie jedyna zmiana w stosunku do ubieg³orocznych warsztatów teatralnych. Zmienia siê ich miejsce i sposób prowadzenia. Nie bêdzie to, tak jak przed rokiem, swoisty "obóz kondycyjny", na który zespó³ wyjecha³ poza Stargard. W tym roku pierwszy tydzieñ ca³y zespó³ pracowaæ bêdzie w sali baletowej MDK pod okiem Henryka Walentynowicza i tancerzy z Opery, bêd¹ te zajêcia wokalne i muzyczne. Dopiero w drugim tygodniu, kiedy trzeba bêdzie przymierzyæ siê do sceny, ca³a grupa spotykaæ siê bêdzie w miedwiañskim amfiteatrze, doje d aj¹c tam codziennie. - To w znacznym stopniu zmniejszy koszty ca³ego przedsiêwziêcia - mówi Maja Cierocka - bo choæ otrzymaliœmy pieni¹dze Ministerstwa i z Urzêdu Miejskiego, w sumie nie jest ich za wiele. A przyznanych œrodków musi jeszcze wystarczyæ na drugie wystawienie spektaklu, we wrzeœniu, podczas IV Stargardzkiej Jesieni Teatralnej. Nie sposób nie zgodziæ siê z tymi argumentami. Trzeba te dodaæ do nich jeszcze jeden, o którym opiekunka zespo³u i re yser widowiska nie wspomnia³a: wzglêdy bezpieczeñstwa. Trudno jest upilnowaæ nad wod¹ tak liczn¹ gromadkê m³odych ludzi, którym do g³owy mog¹ przyjœæ najrozmaitsze, nie zawsze najsensowniejsze pomys³y. Szykuje siê wiêc kolejne bardzo ciekawe przedsiêwziêcie artystyczne. Poezja Herberta do naj³atwiejszych nie nale y, forma musicalu te nie. A swoj¹ drog¹, ciekaw jestem, czy autor "Pana Cogito" spodziewa³ siê, e jego wiersze pos³u ¹ za libretto musicalu? Pewnie nie. Ale znaj¹c dokonania Majki Cierockiej i to, co potrafi wykrzesaæ ze swojej m³odzie y, o efekt mo emy wszyscy byæ spokojni. O postêpie prac nad nowym spektaklem Teatru Majki Cierockiej bêdziemy Pañstwa informowaæ, ale ju dziœ radzimy zarezerwowaæ sobie czas, by pojawiæ siê 15 sierpnia o godzinie 21:00 w amfiteatrze w Morzyczynie na kolejnej premierze. /jaw/ dwa tañce lub utwory kultury materialnej i duchowej danego kraju czy narodu. Przez lata zebra³o siê tego tak du o, e wystarczy³o na przygotowanie oddzielnego programu, niezwykle barw- Koncert "Ze Œl¹skiem po Europie" ju w najbli sz¹ sobotê, 9 sierpnia, o godzinie 19:00 w amfiteatrze w Morzyczynie. Wstêp wolny. /jaw/ reklama...

14 str. 14 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. Z Piastem na remis Do rozpoczêcia rozgrywek pi³karskiej III ligi zosta³ tydzieñ. Wystêpuj¹ce w ni szych klasach Kluczevia i Unia maj¹ nieco wiêcej czasu. Nie zmienia to faktu, e okres przygotowawczy siê koñczy, a zacznie prawdziwa walka o ligowe punkty. obj¹æ prowadzenie. W odstêpie 30 sekund stuprocentowych sytuacji nie wykorzystali Tomasz Królak i Gajda. Piêæ minut póÿniej kolejn¹ szansê zmarnowa³ Bart³omiej Zdunek. Zemœci³o siê to w 80. minucie, kiedy to po ³adnym doœrodkowaniu pi³kê g³ow¹ do bramki bronionej przez Marcina Sobotni mecz Kluczevii z Hutnikiem nie odby³ siê, poniewa pi³karze obu dru yn nie chcieli graæ na bocznym boisku. Bunt pi³karzy Zaplanowany na sobotê atrakcyjnie zapowiadaj¹cy siê mecz Kluczevii Stargard z IV-ligowym Hutnikiem Szczecin nie odby³ siê. Decyzj¹ zarz¹du klubu mecz mia³ zostaæ rozegrany na bocznym boisku. Na takie warunki nie zgodzili sie zarówno pi³karze przyjezdni, jak i gracze Kluczevii. - Uwa am, e boczne boisko nie nadaje siê na rozegranie wa nego sprawdzianu. Kopanie na takim kartoflisku mo e byæ groÿne dla zdrowia zawodników. Poza tym jeszcze w pi¹tkowy wieczór prezes Pawe³ Michalczyk zapewnia³ mnie, e spotkanie z Hutnikiem zostanie rozegrane na g³ów- nym boisku. A tu taka niespodzianka - powiedzia³ Marcin Narkun trener Kluczevii. Wed³ug zarz¹du klubu g³ówna p³yta boiska by³a na tyle podniszczona, a trawa wysuszona, e nale a³o o ni¹ zadbaæ i zalaæ wod¹. - Gra na bocznym boisku nie powinna byæ problemem. Trenuj¹ i graj¹ bowiem na niej juniorzy Kluczevii, którym stan boiska nigdy nie przeszkadza³. Niektóre dru yny graj¹ w lidze na gorszych obiektach. Zatem zachowania Marcina nie popieram - powiedzia³ nam jeden z cz³onków zarz¹du klubu. M.B. B³êkitni w B-klasie! Bez obaw. Chodzi oczywiœci o zespó³ rezerw, który po kilku latach nieobecnoœci znów zaistnieje na pi³karskiej mapie regionu. Przedostatni sparing pi³karzy B³êkitnych Stargard przed zbli aj¹cym siê sezonem przyniós³ remis 2:2 z IV-ligowym Piastem Choszczno. Trener B³êkitnych Robert Gajda sprawdzi³ w spotkaniu z Piastem Choszczno a 18 pi³karzy. Da³ odpocz¹æ kilku podstawowym graczom jak Przemys³aw Filocha, Kacper Gibas, Mateusz Jureczko czy Tomasz Pustelnik. Zespó³ z Choszczna, w którego szeregach wyst¹pi³o a czterech by³ych zawodników B³êkitnych - Mateusz Rzepecki, Grzegorz Kownacki, Rafa³ Jeziorski oraz Jaros³aw Piskorz, okaza³ siê wymagaj¹cym przeciwnikiem. Od pierwszych minut nieco aktywniejsi byli jednak bia³o-niebiescy, a dwóch z nich, Sebastian Inczewski i Kamil Jarz¹bek trafi³o nawet do siatki, lecz wczeœniej sêdzia przerywa³ grê z powodu faulu b¹dÿ spalonego. W 31. minucie uda³o siê uzyskaæ pro- Kaczmarczyka skierowa³ Piskorz. Na szczêœcie dwie minuty póÿniej wyrówna³ Wojciech Gregu³a, który g³ow¹ wpakowa³ pi³kê do siatki po idealnym podaniu Gajdy z rzutu wolnego. We wtorek o godz. 17:00 B³êkitnych czeka ostatni sprawdzian przed lig¹, w Stargardzie zmierz¹ siê z Draw¹ Drawsko. B³êkitni Stargard - Piast Choszczno 2:2 (1:1) Bramki: Inczewski (31.), Gregu³a (82.) - Szczêsny (44.), Piskorz (80.) B³êkitni: Klimaszewski (46. Kacz- Z zamiarem reaktywowania dru yny rezerw w³odarze B³êkitnych nosili siê od dawna. W sezonie 2003/04, kiedy pierwszy zespó³ zosta³ karnie zdegradowany o dwie klasy, wycofano z rozgrywek tak e rezerwy. Od tamtej pory pierwszy zespó³ nie mia³ swojego zaplecza. A do dziœ. W zespole rezerw graæ bêd¹ ci zawodnicy, którzy nie zmieszcz¹ siê w szerokiej kadrze meczowej pierwszej dru yny lub dru yny juniorów starszych. Szansê dostan¹ tak e ci, którzy nie wype³ni¹ pe³nego wymiaru czasowego w jednej kolejce. Je- eli któryœ z pi³karzy zagra jedn¹ po³owê w pierwszej jedenastce, w rezerwach bêdzie móg³ zagraæ drugie 45 minut. Warunek jest jednak taki, e jeden zawodnik nie mo e przebywaæ na boisku wiêcej ni 90 minut podczas wszystkich spotkañ jednego weekendu. Dru ynê w roli szkoleniowca poprowadzi Jan Szyd³owski, ostatnio trener juniorów starszych. Liga z udzia³em B³êkitnych II ruszy w niedzielê, 31 sierpnia. W pierwszej kolejce nasz¹ dru ynê czeka jednak pauza. Stargardzianie rozgrywki zainauguruj¹ 7 wrzeœnia, kiedy to na w³asnej murawie podejmowaæ bêd¹ Spartê Skalin. Kolejnymi przeciwnikami naszego zespo³u bêd¹ ekipy m.in. z Ulikowa, Dzwonowa, Suchania czy Tychowa. Wszystkie mecze odbywaæ siê bêd¹ w niedziele. (StS) Powiat wzbogacony pi³karsko Dziewiêæ dru yn reprezentowaæ bêdzie w najbli szym sezonie powiat stargardzki na szczeblach od III ligi Ba³tyckiej do klasy okrêgowej. Ponad dwadzieœcia mniejszych zespo³ów z okolic Stargardu zagra w klasach A i B. wadzenie. Doskona³ej okazji nie zmarnowa³ znajduj¹cy siê ostatnio w wybornej dyspozycji, Inczewski. Ostatnie minuty pierwszej czêœci gry nale a³y jednak do goœci, którzy po serii b³êdów naszej defensywy doprowadzili do wyrównania. W 55. minucie gry B³êkitni ponownie powinni marczyk) - Lewandowski, Procyk (46. Kocikowski),. Karasiak, Piotrowski (46. Zdunek), Markiewicz (46. Jankowski), Gregu³a, Bielicki (46. Królak), Jarz¹bek, Duda (46. WoŸniak), Inczewski (46. Gajda) M.B. Od kilku ju lat najwy ej sklasyfikowan¹ dru yn¹ naszego powiatu s¹ B³êkitni Stargard. W tym roku bia³o-niebiescy bêd¹ rywalizowaæ na froncie trzecioligowym. W IV i V lidze bêdziemy mieli tak e po jednym reprezentancie. Awans do grona czwartoligowców uzyskali gracze Piasta Chociwel, natomiast w rozgrywkach stopieñ ni ej utrzyma³ siê zespó³ Kluczevii Stargard. W tym roku a szeœæ dru yn z powiatu stargardzkiego zagra w dwóch grupach klasy okrêgowej. W pierwszej, obok m.in. rezerw Pogoni Szczecin i Floty Œwinoujœcie, wyst¹pi D¹brovia Stara D¹browa i beniaminek Ina Iñsko. W drugiej grupie natomiast rywalizowaæ bêd¹: Jednoœæ Przew³oki, Orkan Suchañ, Unia Dolice i Zorza Dobrzany. Wed³ug naszych wstêpnych wyliczeñ, na boiskach A i B klasy zagra 25 dru yn z powiatu stargardzkiego. W wiêkszoœci s¹ to kluby amatorskie, wywodz¹ce siê z wiosek usytuowanych w gminach po³o- onych nieopodal Stargardu. W A-klasie (odpowiednik ósmej ligi) zagra 14 miejscowych dru yn. Najwiêcej, bo a 12, w grupie II, gdzie kolejny ju rok rywalizowaæ bêd¹ pi³karze stargardzkiej Unii. W dwóch innych grupach zagraj¹ podstargardzkie rodzynki : Iskra Golczewo (gmina Stargard) i Znicz NiedŸwiedŸ z gminy Kobylanka. W B-klasie wszystkie reprezentuj¹ce nasz powiat dru yny trafi³y do jednej grupy. Wœród 11 zg³oszonych tam zespo³ów najpowa niejszym kandydatem do awansu wydaj¹ siê byæ debiutuj¹ce w rozgrywkach rezerwy B³êkitnych Stargard. Choæ nasz powiat w nadchodz¹cym sezonie bêdzie reprezentowaæ ponad 30 dru yn, najwiêksz¹ uwagê kibice skupiaæ bêd¹ na zespo³ach, którym kibicuj¹ najbardziej i tym najwy ej sklasyfikowanym. My ze swojej strony mo emy zagwarantowaæ, e w miarê mo liwoœci jak najczêœciej na naszych ³amach bêdziemy przygl¹daæ siê wszystkim zespo³om. (StS)

15 Gotowi? Do startu! Start Rusza konkurs Dziennika Choæ do inauguracji sezonu w powiecie pozosta³o jeszcze kilkanaœcie dni, ju dziœ startujemy z II edycj¹ Konkursu na Najlepszego Eksperta Pi³karskiego Stargardu. Na pocz¹tek bêdziemy typowaæ mecze inauguracyjnej kolejki Ba³tyckiej III ligi. Jako e wystartuje w niej najlepszy nasz zespó³ - B³êkitni - pod lupê bêdziemy brali nie tylko mecze z udzia³em stargardzian, ale wszystkie odbywaj¹ce siê w ka - dej kolejce. Od przysz³ego tygodnia natomiast czytelnicy, prócz spotkañ trzecioligowych, bêd¹ mogli obstawiaæ wyniki meczów naszych dru yn z ni szych lig. Co tydzieñ na kuponach publikowanych w Dzienniku znajd¹ siê wiêc pozycje dotycz¹ce Piasta Chociwel, Kluczevii, Unii oraz dru yn klasy okrêgowej. Dla udogodnienia w ka dy wtorek przedstawiaæ bêdziemy wyniki ostatnich kolejek w poszczególnych rozgrywkach oraz aktualne tabele. Mamy nadziejê, e nieco zmieniona formu³a naszego konkursu przypadnie Pañstwu do gustu. Ju od dziœ czekamy na Wasze pierwsze typy. Kupony nale y dostarczaæ w terminie nieprzekraczalnym, wskazanym na ka dym z nich. Do zabawy mo na przyst¹piæ w dowolnym momencie jej trwania, a brak ci¹g³oœci w typowaniu nie spowoduje wyeliminowania danego uczestnika z konkursu. Procedura przyznawania punktów pozostaje niezmieniona. Za bezb³êdne wskazanie wyniku (np. 2:1, 0:0), uczestnik otrzyma piêæ punktów. Jeden punkt otrzymaj¹ ci, którym nie uda siê wytypowaæ dok³adnego wyniku, ale przewidz¹ zwyciêstwo, remis lub pora kê danej dru yny. Punkty ze wszystkich spotkañ bêd¹ po ka dej kolejce sumowane i wliczane do ogólnej klasyfikacji. Mistrzem II edycji zostanie osoba, która po dwóch etapach (jesieñ, wiosna) uzyska najwiêksz¹ liczbê oczek. Pierwsz¹ edycjê naszego konkursu wygra³ Ryszard Kubacki. Zarówno on, jak i reszta uczestników bior¹cych udzia³ w konkursie, otrzyma³a ufundowane przez Dziennik okaza³e puchary. Tak e teraz na konkursowiczów czekaj¹ atrakcyjne nagrody. Jakie? O tym wkrótce sami siê przekonacie. Nie traæcie wiêc czasu i ju siêgnijcie po d³ugopisy! Odrobina zabawy przy przewidywaniu wyników spotkañ pozwoli jeszcze bardziej satysfakcjonowaæ siê rozgrywkami ligowymi. Do pi¹tku czekamy na pierwsze kupony. (StS) wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. str. 15 Zakoñczenie PLOS W pi¹tek w klubie Piccolo odby³o siê uroczyste zakoñczenie XVI edycji Pi³karskiej Ligi Oldbojów Stargard. W roku 2008 w PLOS wyst¹pi³o tylko 5 dru yn. To najni sza frekwencja w historii rozgrywek. - Cieszê siê, e uda- ³o siê stworzyæ ligê i dograæ sezon do koñca. Mam nadziejê, e w przysz³ym roku na Król strzelców - Leszek Mazur starcie pojawi siê wiêcej zespo³ów, co sprawi, e liga bêdzie bardziej interesuj¹ca - powiedzia³ organizator rozgrywek Marek Mizgier. Mistrzem XVI edycji pi³karskich rozgrywek oldbojów zosta³ po raz pierwszy zespó³ Piccolo, który powsta³ z po³¹czenia z utytu³owanym Darelem. Na drugim miejscu rywalizacjê ukoñczy³a Kluczevia, natomiast 3. miejsce przypad³o Stanpolowi, który rok wczeœniej zosta³ wybrany dru- yn¹ 15-lecia, a z podium PLOS nie schodzi od pocz¹tku XXI wieku. Na nastêpnych pozycjach uplasowali siê Media- Optymiœci oraz Policja. bert K³yszejko z mistrzowskiego Piccolo. Dodatkowo puchar ufundowany przez Grzegorza Jakiela, mi³oœnika i wiernego kibica ligi PLOS, wrêczono Romanowi Waniakowi ze Stanpolu. Piêkny puchar w postaci gwizdka otrzyma³ tak e Edward Skoczylas, sêdzia, który prowadzi³ zdecydowan¹ wiêkszoœæ gier w sezonie Miejmy nadziejê, e prze ywaj¹ca kryzys Pi³karska Liga Oldbojów Stargard wyst¹pi równie w przysz³ym roku. Warto bowiem kultywowaæ rozgrywki o tak d³ugiej i bogatej tradycji i wspomóc organizatorów tych rozgrywek. Jest to apel do Lider mistrzowskiego Piccolo - Robert K³yszejko wszystkich ludzi interesuj¹cych siê sportem, a tak e do w³adz naszego miasta, które twierdz¹, e los klubów i rozgrywek sportowych nie jest im obcy. M.B. reklama... Dla wszystkich zespo³ów uczestnicz¹cych w tegorocznych zmaganiach oldbojów media stargardzkie ufundowa³y efektowne puchary. Wyró niono ponadto kilku pi³karzy za wybitne osi¹gniêcia indywidualne. Nagrodê dla króla strzelców otrzyma³ Leszek Mazur z Kluczevii, najlepszym bramkarzem wybrano po raz kolejny Piotra Wêdzinê (Piccolo), natomiast najlepszym pi³karzem sezonu zosta³ Ro- reklama...

16 str. 16 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski juniorów w lekkiej atletyce w biegu na 400 m, a wielki faworyt Micha³ Lancman wywalczy³ br¹zowy medal na dystansie 3000 m. da³o mu jedynie 16. wynik i do fina³u pocieszenia (B) nie przyst¹pi³. Na dystansie dwa razy d³u szym startowa³ Marcin Grynkiewicz. Ten nies³ychanie Trzeci raz najwiêksi mi³oœnicy kolarstwa œcigali siê w wyœcigu Dooko³a Jeziora Miedwie. Pokonali dziesi¹tki kilometrów Na starcie niedzielnego wyœcigu stanê³o blisko 130 zawodników i zawodniczek. Prócz chêci zwyciêstwa, na twarzy ka dej z osób widaæ by³o radoœæ z samego udzia³u w wyœcigu. Zawodnicy zostali Na œrodku podium - Marcin Grynkiewicz Marcin przed startem Mistrzostwa Polski juniorów starszych w lekkoatletyce odbywa³y siê w dniach 1-3 sierpnia w Toruniu. Stargardzkie Pomorze wys³a³o na te zawody dziesiêcioro przedstawicieli, którzy jechali z niema³ymi szansami na medale. W rywalizacji dziewcz¹t wyst¹pi³y tylko Anna Koœciukiewicz oraz Renata Kopaczewska. Renata, podopieczna S³awomira Œwierczyñskiego, startowa³a ostatniego dnia mistrzostw w konkurencji trójskoku. Uzyskuj¹c wynik 11,25 m, zosta³a sklasyfikowana na 8. miejscu. Druga z dziewczyn, Ania biega³a na dystansie 400 m. Po udanych eliminacjach wyst¹pi³a w finale B tej konkurencji, osi¹gaj¹c rekordowy czas 59,64, który da³ jej 15. miejsce. Na sprinterskim dystansie 100 m naszym przedstawicielem by³ Tomasz Szymczak, który w eliminacjach uzyska³ fenomenalny rekord yciowy wynikiem 10,82. Fina³ w jego wykonaniu by³ jednak mniej udany. W wyrównanej stawce min¹³ metê ex aequo na 4. miejscu w czasie 10,99 (wynik z eliminacji da³by mu srebrny medal). Tomek startowa³ równie na 200 m. W biegu eliminacyjnym ustanowi³ rekord yciowy 22,16, co ambitny zawodnik przystêpowa³ do rywalizacji, maj¹c pi¹ty wynik w tej kategorii wiekowej w kraju. Znacznie go jednak poprawi³ ju w biegu eliminacyjnym, osi¹gaj¹c rezultat 47,96. W sobotnim finale pobieg³ jeszcze szybciej - 47,62, co da³o zupe³nie nieoczekiwanie z³oty medal Mistrzostw Polski juniorów. Drugim reprezentantem Pomorza w biegu na 400 m by³ Stanis³aw Wilk, który wywalczy³ 21. miejsce z nowym rekordem yciowym - 50,03. Na 3000 m pierwszego dnia mistrzostw wyst¹pi³ nasz najwiêkszy faworyt, Micha³ Lancman. Kilkukrotny medalista najwa - niejszych imprez w Polsce pobieg³ ostro - nie, bez znacz¹cego forsowania tempa, mimo tego dotar³ do mety na 3. miejscu w czasie 8:32,61, co da³o mu br¹zowy medal MP. Po z³oto mia³ pobiec na dystansie 5 km, na którym legitymowa³ siê najlepszym wynikiem w kraju. Pobieg³ jednak poni ej swoich mo - liwoœci, uzyska³ czas 14:56,68 (o pó³ minuty s³abszy od yciówki), który da³ dopiero 4. miejsce. Na 27. pozycji finiszowa³ jego klubowy kolega Bart³omiej Wierzchowski (16:12,22 - rekord yciowy). Pomorze Stargard mia³o równie 3 przedstawicieli w konkurencjach rzutowych. Spoœród nich doskonale zaprezentowa³ siê Piotr Wêgrzyn, który ukoñczy³ rywalizacjê zarówno w rzucie dyskiem, jak i w pchniêciu kul¹ na 5. miejscu w Polsce. W obu konkurencjach ustanawia³ kilkakrotnie nowe rekordy yciowe, wznosz¹c je na poziom 17,70 w kuli i 51,06 w dysku. Oszczepnik Patryk Zaj¹c zaj¹³ 22. miejsce wynikiem 55,59, natomiast Pawe³ Furmañczyk ukoñczy³ rywalizacjê w rzucie m³otem na 17. miejscu (50,28). W generalnej klasyfikacji klubowej Pomorze Stargard zosta³o sklasyfikowane na 12. miejscu w kraju (zwyciê y³ MKS MOS Wroc³aw), dystansuj¹c w ten sposób wszystkie inne kluby z województwa zachodniopomorskiego. Marcin Brañski podzieleni wed³ug dystansu, który póÿniej pokonywali w odpowiednich dla siebie kategorii wiekowych. Mê czyÿni rywalizowali na dwóch dystansach: 52 i 104 km. Walka odbywa³a siê w piêciu podkategoriach i ogólnej rywalizacji OPEN. W gronie najm³odszych uczestników (18-29 lat) triumfowali: Grzegorz Formal z Czaplinka (52 km) i Andrzej Kuœmider z Goleniowa (104 km). W starszej grupie (powy ej 30 lat) zwyciêzcami zostali: Marek Walendziak (Strzelce Krajeñskie) i Dariusz Hlek (Przes¹cin). W grupie zawodników od 40 do 49 lat oba dystansy najszybciej pokonali: Wojciech Szamrej z Koszalina i reprezentant Energetyka Gryfino Remigiusz KuŸmicki. Wœród zawodników powy ej piêædziesi¹tki zwyciê yli: Jerzy Macioszek z Goleniowa i Andrzej Florczak z Czaplinka. Natomiast w najstarszej kategorii wiekowej (60-69 lat) triumf odnieœli: stargardzianin Tadeusz Zagdañski oraz Jan Dymecki z Goleniowa. Kategoriê OPEN wygrali Jerzy Macioszek, który dystans 52 km pokona³ w czasie 1.27,17 sek. i Remigiusz KuŸmicki (104 km w czasie 2.56,47 s.) Do wyœcigu wokó³ podstargardzkiego jeziora przyst¹pi³y tak e panie. Do pokonania mia³y jedno okr¹ enie. Najszybsza by³a Wioletta J¹czkowska z Koszalina (1.59,04), która na mecie z niedu ¹ przewag¹ wyprzedzi³a Magdalenê Janiszewsk¹ z Koœcierzyny (1.59,42) i Izabelê Kruczek z Kobylanki (1.59,47). Najlepsi w ka dej kategorii otrzymali od organizatorów atrakcyjne puchary i nagrody. Natomiast na ka dego, kto przekroczy³ liniê mety, czeka³ pami¹tkowy medal. Dekoracja zwyciêzców odby³a siê w amfiteatrze nad samym jeziorem Miedwie. (StS)

17 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. str sierpnia na stadionie Kluczevii odbêdzie siê szereg imprez upamiêtniaj¹cych 60-lecie dzia³alnoœci zas³u onego dla naszego miasta klubu. Z tej okazji postanowiliœmy przedstawiæ Pañstwu w trzech odcinkach historiê Kluczevii. Stabilizacja Po trudnych pierwszych latach dzia³alnoœci, zawziêtej pracy Kazimierza Zybury i pozosta³ych ludzi zwi¹zanych z Kluczevi¹, klub przesun¹³ siê o kilka klas sportowych i zacz¹³ odnosiæ pierwsze powa niejsze sukcesy. Okres od 1948, czyli daty za³o enia klubu, do 1976 r. by³ czasem rozwoju pi³ki no - Ci pi³karze wywalczyli awans do II rundy PP nej w Kluczewie. Zmienia³y siê nazwy klubu od Unii, Sparty, Pioniera, a ostatecznie w 1970 roku do Kluczevii. Najwiêksze zmiany w klubie nast¹pi³y w latach 60. Wybudowano stadion, któremu nadano nazwê "25- lecia PRL". Zespó³ prowadzony przez znakomitych szkoleniowców, jakimi byli Czes³aw Moraœ i Leon Hancewicz, awansowa³ w 1966 roku po raz pierwszy do A-klasy, natomiast dziesiêæ lat póÿniej do klasy okrêgowej. Te sukcesy zaprezentowaliœmy Pañstwu w I czêœci historii Kluczevii. Druga czêœæ zawiera okres od 1976, czyli pierwszego sezonu Kluczevii w okrêgówce, a do 1996, czyli do premierowego awansu do IV ligi. Sukcesy w Pucharze Polski W pierwszym sezonie na boiskach klasy wojewódzkiej dru ynê prowadzi³ nadal Leon Hancewicz. Na inauguracjê jego podopieczni zmierzyli siê z Czarnymi Szczecin. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 1:1, a bramkê dla Kluczevii uzyska³ nie yj¹cy ju Tomasz Szar anowicz. Ostatecznie pierwszy rok wystêpów w okrêgówce by³ udany - Kluczevia zajê³a 10. miejsce - zwyciê yli B³êkitni Stargard. Dziêki du emu wsparciu Urzêdu Miasta i Cukrowni Kluczewo, a tak e dziêki dzia³aczom i trenerom, szczerze oddanym sprawie, klub rozwija³ siê prawid³owo. W latach 80. nast¹pi³y zmiany w zarz¹dzie klubu. Schedê po wieloletnim prezesie Kazimierzu Zyburze przej¹³ Kazimierz Kamiñski, którego póÿniej zast¹pi³ Kazimierz Prochacki, a pod koniec lat Wojciech Rapacz. W roku 1981 Kluczevia Stargard odnios³a bodaj najbardziej spek- takularny sukces w historii klubu, awansuj¹c do II rundy Pucharu Polski. W finale szczebla wojewódzkiego podopieczni Kazimierza Bykowskiego pokonali 7:2 szczeciñsk¹ Pogoñ! W I rundzie szczebla centralnego zaporê w postaci Czarnych S³upsk uda³o siê jeszcze wyeliminowaæ, wygrywaj¹c 2:1, ale w II rundzie Lechia Zielona Góra by³a ju za silna i pokona³a Kluczeviê 2:1 (bramkê dla nas strzeli³ Zbigniew Œwierczek). Trzon zespo³u tworzyli wówczas tacy pi³karze jak: Œwierczek, Kazimierz Farbotko (bramkarz z wieloletnim sta em w Kluczevii), Andrzej Surma, Tomasz Szar anowicz, Andrzej Królak, Wies³aw Moraœ czy Jerzy Tokarek. Dwa lata póÿniej, w lutym 1983 r. pi³karze Kluczevii przyst¹pili tradycyjnie do walki w zimowym turnieju otwarcia sezonu o Puchar Kuriera. Po wygraniu 8 kolejnych spotkañ, ulegli dopiero w finale Energetykowi Gryfino 1:2 i 0:4. Upadki i wzloty Mimo niez³ych wyników na arenie wojewódzkiej podczas rozgrywek o Puchar Polski czy o Puchar Kuriera, Kluczevii nie wiod³o siê w lidze. Efektem tego by³ spadek w sezonie 1984/85 do A-klasy. Ale ju rok póÿniej, po zajêciu II miejsca w grupie i udanych bara ach z Ogniwem Babinek zespó³ powróci³ do okrêgówki. W tym samym czasie juniorzy Kluczevii wygrali rywalizacjê w województwie i uzyskali awans do I ligi, gdzie nie zagoœcili na d³ugo ze wzglêdu na skomplikowane przepisy PZPN-u. W roku 1987 pierwsz¹ dru ynê przej¹³ Tadeusz Ostrowski, który kilka lat wczeœniej z powodzeniem prowadzi³ pierwsz¹ i jedyn¹ eñsk¹ sekcjê pi³ki no nej w Kluczewie. W dru ynie pojawili siê kolejni utalentowani gracze, jak Józef Bomba, Jacek GoŸdzik czy Mariusz Borkowski. Dwaj ostatni uzyskali w póÿniejszym czasie z Pogoni¹ Szczecin tytu³ mistrzów Polski juniorów, a GoŸdzik by³ nawet w kadrze narodowej Under-21, W latach 80. istnia³a równie kobieca sekcja pi³ki no nej lecz w reprezentacji nie zagra³, poniewa podczas zgrupowania poniós³ tragiczn¹ œmieræ. A pi³karze Kluczevii grali niezmiennie w klasie okrêgowej. Kilkakrotnie byli bliscy awansu, w pewnym momencie mo liwy by³ nawet przeskok do III ligi, bowiem reorganizowano rozgrywki. Nie uda³o siê, a decydowa³y o tym g³ównie pieni¹dze, których w klubie brakowa³o. Pod koniec okresu trenerskiego Ostrowskiego, a z kolei na pocz¹tku prezesury Ryszarda Dobrochowskiego, Kluczevia odnios³a kolejny sukces w rywalizacji o Puchar Kuriera. W 1993 dotar³a a do fina³u tych rozgrywek, w którym uleg³a po rzutach karnych Inie Goleniów (w meczu 2:2). IV liga po raz pierwszy Oni przyczynili siê do historycznego, pierwszego awansu do IV ligi Po Tadeuszu Ostrowskim dru ynê przej¹³ Stefan Rygiel. Jego praca przynios³a najwiêkszy sukces w dotychczasowej ligowej historii klubu. W sezonie 1995/96 Kluczevia wywalczy³a 3. miejsce w klasie okrêgowej, dziêki czemu awansowa³a do IV ligi. Autorami tego sukcesu byli nastêpuj¹cy pi³karze: Marcin Dymek, Adam Janikowski, Piotr Wêdzina, Mariusz Rataj, Dariusz Ra- taj, Józef Surma, Dariusz Koœciukiewicz, S³awomir Downar, Albert Grzesiak, Jaros³aw Winnicki oraz Krzysztof Dubicki. Wynik ten osi¹gnêli w wielkiej przewadze pi³karze wychowani w Kluczevii, mieszkañcy Witkowa, Strzy na, Kluczewa, a tak e osiedla Pyrzyckiego w Stargardzie. Bowiem ch³opcy z tych w³aœnie regionów najczêœciej zasilali szeregi Kluczevii. W IV lidze popularna ju wówczas Kluczevianka wystêpowa³a przez dwa sezony. W pierwszym zaprezentowa³a siê fantastycznie, zajmuj¹c w silnej stawce rywali 5. miejsce, tu za rezerwami B³êkitnych. Natomiast w drugim zameldowali siê na mecie na 13. miejscu, co oznacza³o spadek do ni szej klasy. Wystêpy w IV lidze przynios³y dru ynie wiêkszy rozg³os, pi³karze nabrali doœwiadczenia, dziêki czemu kilku z nich otrzyma³o propozycjê gry w silniejszym zespo³ach. Przysz³oœæ poka e, e w latach póÿniejszych jeszcze raz uda siê awansowaæ do IV ligi, ale o tym w nastêpnym odcinku. Trzecia i ostatnia czêœæ historii Kluczevii opublikowana zostanie w nastêpnym numerze Dziennika. Marcin Brañski

18 str. 18 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. informacje DY URNA APTEKA wtorek: Apteka "Na Zdrowie" os. Zachód A17 tel œroda: Apteka "Przy Luxpolu" ul. I Brygady 18 tel czwartek: Apteka "Centrum" ul. Czarnieckiego 1e tel TELEFONY ALARMOWE Pogotowie ratunkowe -999, Stra po arna - 998, Policja - 997, Stra Miejska Pogotowie gazowe -992, Pogotowie energetyczne -991, Pogotowie ciep³ownicze -993 andarmeria Wojskowa Zak³ad wodoci¹gów i kanalizacji INFORMACJE PKP PKS MZK Biuro numerów Program TV Biuro napraw telekomunikacji: Lokalne 92-24; PRZYCHODNIE Przychodnia Rejonowa: Ul. G³ówna 2 tel NZOZ Pielêgniarstwo Opieki Œrodowiskowej (Domowa Opieka D³ugoterminowa) ul. abêdzia 19H tel , (Umowa z NFZ) Wojewódzki Oœrodek Medycyny Pracy Przychodnia Profilaktyczno- Lecznicza nr 4; ul. I Brygady 18; tel Punkt Wczesnego Wykrywania Cukrzycy: ul. Dworcowa 11a, tel PRACA Zatrudniê piekarza lub pomoc piekarza w Stargardzie Kobietê do pracy w gastronomii, robienie i sprzeda kebabów, pe³en etat , Potrzebna pomoc domowa 2-3 razy w tygodniu na kilka godzin , Fryzjera zatrudniê, w centrum miasta dobre warunki Pani¹ ze znajomoœci¹ ksiêgowoœci zatrudniê Przyjmê pracowników do pracy w budownictwie , Przyjmê pani¹ do sklepu spo ywczo - warzywnego na okres urlopu Dodatkowa praca na umowê zlecenie przy wype³nianiu i kontroli druków SZUKAM PRACY Dyplomowana kosmetyczka podejmie pracê w salonie kosmetycznym lub w firmie zwi¹zanej z bran ¹ kosmetyczn¹ Zaopiekujê siê dzieckiem w wieku 3 lat i powy ej Dyspozycyjna, prawo jazdy kat. B jêz.ang, niem, doœwiadczenie w handlu i biurze NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM Dzia³ki budowlane Stargard- Pyrzyckie Dzia³kê roln¹ 3390m2 w Grzêdzicach, mo liwoœæ zabudowy, blisko media, cena 45z³/m (18-20) Dzia³ka rolna 2,30 ha z dostêpem do rzeki V i VI klasa 7 z³/m Dzia³kê budowlan¹ 1000m2 w Zieleniewie, atrakcyjnie po³o ona, prostok¹t, ogrodzona, cena 250 tys.z³ Ogród warzywny przy os. Kopernika altana 2 pokojowa z murowan¹ komórk¹,dobrze wyposa ona œwiat³o, licznik na wodê 218m , Mieszkanie 90m2 w Centrum Stargardu,parter, gara murowany i ogródek przy domu Mieszkanie 74m2, 4-pokojowe IVp, w³asnoœciowe, okna pcv, os. Zachód wspólnota Mieszkanie 72m2 po remoncie, okna pcv, panele w cenie gara murowany przy mieszkaniu 258 tys.z³ Mieszkanie 60,44m2, 2-pokoje, bezczynszowe, w³asnoœciowe w Kluczewie Mieszkanie M-4 57,8m2, w³asnoœciowe, IIIp, os. Chopina Mieszkanie w³asnoœciowe 56m2, 3 pokoje, 2 przedpokoje, Vp., winda, os. Zachód, okna plastikowe, pod³ogi drewniane po remoncie, kuchnia + WC w glazurze cena 230 tys. do uzgodnienia Mieszkanie 55m2 3-pokoje, IIIp, du y balkon, glazura, terakota 235 tys.z³ , Partycypacjê z mieszkaniem 52m2 na Szymanowskiego 56/13, cena do uzgodnienia , Mieszkanie w³asnoœæ 3-pokojowe 47,5m2 Zatrudniê na umowê o pracê od zaraz: mech. poj. ciê arowych oraz pracowników budowlanych, brukarzy, handlowców-sprzedawców oraz przedstawicieli handl., kierowców z kat. C oraz C+E. Tel lub po 20: Zatrudniê pomoc domow¹ Wydzier awiê stanowisko fryzjerskie na os. Zachód SPRZADAM Mieszkanie 76m2 w³asnoœciowe os. Zachód po kapitalnym remoncie Sprzedam mieszkanie w CHOCIWLU 87m2, parter, ogród, podwórko, bezczynszowe, miejsce na gara, 2 piwnice w centrum (cena 179 tys. do negocjacji) Przyjmê do pracy pomocnika przy uk³adaniu instalacji tel/internetowych. Umowa o dzie³o wyngrodzenie Mile widziani studenci zaoczni Praca dla krojczego szwalnia Wielgowo tel

19 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r. str. 19 Ip,balkon, os. Kopernika , Mieszkanie 46m2, 2 pokoje os. Pyrzyckie w³asnoœciowe z wykupionym gruntem, oœ. Pyrzyckie, wysoki parter Mieszkanie 45m2, 2-pokoje, bezczynszowe, w³asnoœciowe po remoncie Mieszkanie 2 pokoje 42m2 na os. Zachód wie- owiec VI p, panele na pod³odze, kafle winda, okna pcv, du y balkon cena 175 tys z³ Mieszkanie 39m2 2-pokojowe, ciche, jasne, okna pcv z tarasem 28m2 cena 147 tys.z³- ponownie aktualne! , Mieszkanie 2-pokojowe 38m2 Pi³sudskiego, niski czynsz, ogrzewanie gazowe, cena 150 tys. z³ Kawalerka 33m2 Starówka II/IIIp, cena do uzgodnienia Kawalerka 30m2 Ip. os. Zachód do remontu Lokal handlowy 20m2 os. Zachód na dowoln¹ dzia³alnoœæ Kiosk "ALGA" na dworcu PKS Gara murowany 20m2, przed³u any, pr¹d, pó³kana³, I-ej Brygady 12A, pilnie! cena 26 tys.z³ , , Gara murowany, w³asnoœæ Prusa- eromskiego od zaraz KUPIÊ Gara murowany w rejonie Szczeciñskiej ZAMIENIÊ Mieszkanie 57m2, 3 pokoje, komfortowe Ip., œrodkowe w³asnoœciowe, ogrzewanie gazowe, po remoncie w Dolicach na podobne w Stargardzie lub okolicy (9-15) DZIA KI BUDOWLANE KICKO SPRZEDAM WYNAJMÊ Mieszkanie 46m2 w³asnoœciowe na Starówce Mieszkanie 2 pokojowe czêœciowo umeblowane Lotnisko- Kluczewo Pokoje do wynajêcia w spokojnej dzielnicy w domu jednorodzinnym , Pokój w domku jednorodzinnym, osobne wejœcie, kuchnia, ³azienka Lokal (sklep) 50m2 Stare Miasto 40m od rynku, samodzielny, na ka d¹ dzia³alnoœæ po 19-ej Lokal handlowy 28m2 Wieniawskiego, pilne! Hala 80m2, pomieszczenie biurowe i magazynowe ul. Gdañska Gara Chopina przy wieniawskiego WYNAJEM Ma³ eñstwo z dwójk¹ dzieci (nastolatki poszukuje mieszkania 2-3 pokojowego do wynajêcia RÓ NE SPRZEDAM Suknia œlubna SINCERITY BRIDAL model 3313 z kolekcji 2008 Salon Kraków, jednoczêœciowa, bia- ³a, satynowa z piêknymi wyszywanymi haftami, rozm 40/42/172cm + bolerko i dopinany tren Wersalkê, w komplecie mog¹ byæ fotele stan dobry niska cena We³nê mineraln¹ Isover 150mm w rolkach Prasy, rêbaki, kosze paletowe, wagi elektryczne, materia³y osprzêt elektryczny, inne, likwidacja zak³adu , Lokale do wynajêcia os. Chopina KUPIÊ Przewód 3x2,5 miedÿ linka MOTORYZACJA SPRZEDAM Honda Civic LSi 1995 r, przebieg 180 tys, poj gaz, pe³na elektryka, szyberdach, centralny zamek, ABS, 2 x PP, gara owany, komplet opon zimowych, cena 11,5 tys. z³ Kombajn Claas Dominator 56 i 76 MF z³ CITROEN AX 1993r.poj. 1,1 + gaz, 3 drzwiowy,zarejestrowany, ubezpieczony, przegl¹d do V-2009r, oszczêdny, stan dobry cena 2300 z³ Silnik diesel od wózka wid³owego 4-ro cylindrowego z osprzêtem+ skrzynia biegów, pompa olejowa, wa³ napêdowy cena 5 tys.z³ KUPIÊ Za rozs¹dn¹ cenê kupiê motorower marki Jawa 50, Romet z dokumentami Domki w zabudowie szeregowej na oœ. Chopina Zatrudniê pracowników budowlanych SPRZEDAM MIESZKANIE 70 m w³asnoœciowe, I pietro, 3 pokoje, kuchnia, lazienka, ogród przydomowy, wiata samoch., piwnica, pomieszczenie gosp. Mo liwoœæ zadoptowanie strychu ok. 40m2 PILNIE/p³atne gotówk¹ Stargard tel: Zatrudniê operatora dÿwigu na sta³ê GUR-SPED

20 str. 20 wtorek - czwartek sierpnia 2008 r.

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Plus Liga Plus Liga Kobiet

Plus Liga Plus Liga Kobiet Plus Liga Plus Liga Kobiet Sezon 2008/09 Szanowni Pañstwo Niniejszym chcia³bym przedstawiæ Pañstwu ofertê reklamy i sponsoringu poprzez wykorzystanie wydarzeñ sportowych w ramach rozgrywek Profesjonalnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Nowy budynek UZZM. Termomodernizacja na Przylesiu. Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006. Aktualno ci

Nowy budynek UZZM. Termomodernizacja na Przylesiu. Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006. Aktualno ci 4 Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006 Aktualno ci Nowy budynek UZZM Studenci III roku Pedagogiki Leczniczej skiej uczelni. - Jest to problem przede wszystkim dla osób doje d aj¹cych na uczelniê z o

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz. Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma

Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz. Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma Szanowni Państwo, Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma Trans - Południe współorganizatorzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Szko a wymaga odbr zowienia. Nale y wi cej uwagi zwraca na dzieci utalentowane. I te talenty nale y rozwija powiedzia a nam Lucyna Ma

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Koszykówki Sezon 2008/09

Polska Liga Koszykówki Sezon 2008/09 Sezon 2008/09 Zaproszenie 27 wrzeœnia rozpocz¹³ siê nowy sezon w Polskiej Lidze Koszykówki. Bêdzie to szczególny i zarazem bardzo wa ny sezon. W przysz³ym roku Polska bêdzie organizatorem Mistrzostw Europy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom W 78 rocznicę urodzin Mariana Jonkajtysa w Sulejówku odsłonięto kamień - dar serca mieszkańców dumnych, że wyjątkowy człowiek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Materiał opracowany przez Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN 1 HASŁO FESTIWALU: Służyć Bogu i Ojczyźnie I. ORGANIZATOR o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej II. WSPÓŁPRACUJĄCY o Caritas

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna Dyrektor. (nazwa szkoły) Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko... 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy

REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy 1 Organizatorzy Kampania Nietrzeźwy daleko od szosy!, zwana dalej Kampanią,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Warunek: uczestnikami mogą być amatorzy pow.15 lat 1. Style taneczne turniejów tańca w show. 1. 1. Turnieje tańca w show przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Szanowni Państwo, Pracownia Badań Socjologicznych Humlard realizuje projekt naukowy pn. "Młodzi 2014 - plany zawodowe

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo