KREW POLA A SI. Bandycki napad na autobus. To skandal, e policja nie potrafi zapewniç bezpieczeƒstwa pasa erom i kierowcom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KREW POLA A SI. Bandycki napad na autobus. To skandal, e policja nie potrafi zapewniç bezpieczeƒstwa pasa erom i kierowcom."

Transkrypt

1 B e z p a t n y i n f o r m a t o r P K M K a t o w i c e NR 2 (19) luty Nr. rej.: Pr Mys owice Park stary i nowy STRONA 6 POLA A SI KREW Katowice Pod koszem STRONA 7 Tylko w WiadomoÊciach extra temat: Âlàska minister obcina unijne pieniàdze dla Âlàska STRONA 4 Bandycki napad na autobus. To skandal, e policja nie potrafi zapewniç bezpieczeƒstwa pasa erom i kierowcom. STRONA 3

2 2 AktualnoÊci WiadomoÊci PKM Katowice, luty 2008 Eugeniusz Pyp acz, Prezes Zarzàdu PKM Katowice Nowe autobusy na linii Lotnisko dopiero w sierpniu Podnosimy standard! Ogrzewanie poni ej zera Zima to najgorsza pora dla komunikacji miejskiej. Je eli jest mroêna, z opadami Êniegu to borykamy si z korkami lub awariami autobusów, a kiedy jest agodna, prawie w angielskiej wersji, jak do tej pory, to zaczynajà si k opoty z ogrzewaniem. Zgodnie z obowiàzujàcymi umowami mi dzy przewoênikiem a KZK GOP ogrzewanie kierowcy w àczajà, kiedy temperatura na dworze spada poni ej zera. Pasa erowie cz sto narzekajà, e w autobusach jest zimno, ale niestety, kierowcy musza si trzymaç zapisów umowy. Wiemy, e nawet je eli temperatura oscyluje wokó zera, to pasa erowie jadàcy w autobusie odczuwajà zimno. Temperatura odczuwalna cz sto jest ni sza ni rzeczywista. ChcielibyÊmy zmieniç ten stan rzeczy, ale nie mo emy, bowiem za t odrobin luksusu nikt nie chce zap aciç. Naszà firm równie nie staç na finansowanie ogrzewania w autobusach, kiedy temperatura oscyluje wokó zera. Powodem tak sztywnego stanowiska PKM Katowice jest ekonomiczna rzeczywistoêç, czyli rosnàce ceny oleju nap dowego. Paliwo dro eje i firma nie mo e sobie pozwoliç na gest wobec pasa erów. OczywiÊcie, najgorzej jest w najstarszych typach autobusów marki Ikarus, gdzie nawet je eli kierowca w àczy troch ogrzewania, to jest ono zainstalowane w przedniej cz Êci pojazdu. Pasa erowie jadàcy w tylnej cz Êci pojazdu sà nara eni na zimno. Rozumiemy pasa erów, którzy uwa ajà, e p acàc za bilet mogà oczekiwaç lepszych warunków podró y, ale te mo e zmieniç tylko KZK GOP zmieniajàc warunki umowy i odp atnoêci. Miejmy nadziej, e w tym roku zima b dzie nadal dla nas askawa i pasa erowie nie b dà musieli skar yç si na niedogrzane autobusy. Linia Lotnisko jest bezpoêrednim po àczeniem komunikacyjnym mi dzy stolicà województwa a lotniskiem w Pyrzowicach. W kwietniu minie 4 lata od momentu jej uruchomienia i dziê wielu z jej pasa erów nie wyobra a sobie korzystania z lotniska bez jej istnienia. Foto: K. Papoƒ Ka dego dnia setki pasa erów korzysta z jej us ug. Pomimo ostrej konkurencji na rynku ze strony ma ych firm przewozowych cieszy si najwi kszym zaufaniem wêród klientów. Autobusy sà punktualne i kursujà bez wzgl du na warunki atmosferyczne. Obecnie linia wpisa a si w krajobraz komunikacyjny regionu i nadszed czas na podniesienie standardów us ug oraz zwi kszenie liczby kursów. Do tej pory lini obs ugiwa y trzy autobusy marki Solaris, które choç niskopod ogowe to nie najnowoczeêniejsze, majà ju kilka lat i wymagajà wymiany. Miasto Katowice, które jest wspó za o ycielem linii oraz wspó w aêcicielem PKM Katowice przekaza o naszej firmy 4 mln z na zakup nowych autobusów. Nowe wozy powinny pojawiç si na linii w sierpniu. B dà to autobusy wyposa one w klimatyzacj, lotnicze siedzenia, a tak e przystosowane do przewozu osób niepe nosprawnych. Nie zabraknie w nich monitoringu oraz pó ek na baga e. Procedura zakupu w ramach zamówieƒ publicznych troch trwa i nie da si jej przyspieszyç, choç chcielibyêmy, by te autobusy ruszy y na trasy jak najwczeêniej. Niestety, b dzie to dopiero w po owie letniego sezonu turystycznego. Autobusów b dzie pi ç, co pozwoli zwi kszyç liczb kursów, a co za tym idzie jeszcze poprawiç komunikacj Katowic z lotniskiem. Mamy nadziej, e pasa erowie docenià podniesienie standardów i jeszcze cz Êciej b dà korzystaç z us ug linii Lotnisko. - Bardzo nam zale y na rozwoju tej linii i zwi kszaniu liczby kursów, bowiem chcielibyêmy, by jak najwi cej osób korzysta o z komunikacji miejskiej doje d ajàc do lotniska. Mamy nadziej, e powstanie tak e obiecane po àczenie kolejowe. Nasze parkingi choç bardzo rozleg e mogà nie pomieêciç wszystkich samochodów naszych klientów. Lotnisko b dzie si rozbudowywa o i zwi ksza o swojà ofert, a wi c szybkie po àczenie autobusowe z Katowicami - jest nam niezb dne - powiedzia nam Artur Tomasik, Prezes Zarzàdu GTL S.A. MPL Katowice w Pyrzowicach. Obecnie zapraszamy pasa- erów do korzystania z zimowej promocji, czyli biletu dwukrotnego przejazdu typu otwartego za 35 z. Promocja trwa tylko do 24 lutego. Ponadto oferujemy bilety jednorazowego przejazdu za 20 z, jednodniowy dwukrotnego przejazdu za 28 z, a dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat w cenie 10 z. Przypominamy, e dzieci do lat 4 podró ujà za darmo, a przewóz baga u jest ju w cenie biletu. Pasa erowie mogà kupowaç bilety u kierowcy oraz w Internetowym Systemie Sprzeda y Biletów (https://bilety.pkm.katowice.pl/), który umo liwia zarówno biurom podró y, jak i klientom indywidualnym zakup biletu przez Internet. Weryfikacja zakupu odbywa si u kierowcy autobusu, który posiada bezprzewodowy terminal. Zapraszamy do korzystania z naszych us ug!

3 WiadomoÊci PKM Katowice, luty 2008 AktualnoÊci 3 Pola a si krew przypadkowych pasa erów W listopadzie alarmowaliêmy, e problem chuliganów dewastujàcych nasze autobusy i terroryzujàcych pasa erów wykracza poza kompetencje i mo liwoêci PKM. No i wykrakaliêmy. Kilka tygodni temu 20 m odych bandytów napad o w nocy na autobus linii 930. Byli ranni. W relacjach Êwiadków, wydarzenia z piàtkowej nocy przypominajà sceny z filmu sensacyjnego, albo raczej z horroru. Na parking przy ulicy S onecznej o czwartej nad ranem podjecha o kilka samochodów. Wyskoczy o z nich 20 zamaskowanych i uzbrojonych w drewniane pa y m odych m czyzn. Byli dobrze zorganizowani i przygotowani do akcji. Na przystanek przy ulicy Âciegiennego podjecha wype niony pasa erami nocny autobus linii 930. Mo na si dziwiç, e kurs o tak nietypowej porze cieszy si du à frekwencjà, ale trzeba pami taç, e w piàtki o tej godzinie wracajà z imprez dyskotekowicze. I to w aênie m odzie sta- a si celem ataku bandytów. Zatarasowali drog autobusowi. Zacz li wybijaç szyby i wdzieraç si do Êrodka. W pojeêdzie zapanowa a panika. Ch opcy usi owali zas oniç swoje kole anki i dziewczyny, ale A OSTRZEGALIÂMY nie na wiele to si zda o. Jedna z m odych kobiet zosta a raniona od amkami szk a. W sumie do szpitala trafi o kilkoro pasa erów feralnego kursu. Ca e zajêcie obserwowa mieszkaniec pobliskiego bloku i natychmiast zaalarmowa policj. Funkcjonariusze pojawili si na miejscu zdarzenia dosyç szybko i uda o im si zatrzymaç Forda Fiest. Jecha o nim pi ciu m czyzn, którzy nie zdà yli nawet pochowaç kominiarek, drewnianych pa ek i metalowych pr tów. Policjantom szybko uda o si zidentyfikowaç Êrodowisko, które zorganizowa o napad. Napastnicy nie kryli zresztà przed pasa erami, e sà fanami, a raczej fanatykami GKS Katowice. To nie pierwszy i nie ostatni bandycki wybryk z udzia em pseudokibiców katowickiego klubu. Nigdy jednak ofiarami nie pada y osoby, które w niczym nie mog y podpaêç chuliganom, zawijajàcym karki klubowymi szalikami. WÊród zatrzymanych sprawców policjanci szybko zidentyfikowali swoich dobrych znajomych. By y tam osoby zamieszane w rozróby z udzia em pseudokibiców GKS z paêdziernika 2006 i maja 2007 roku. Jeden z piàtki okaza si prowodyrem niechlubnej zadymy na derbowym meczy Rozwój Katowice GKS. Prawdopodobnie ta sama grupa odpowiada za szereg pobiç do jakich dosz o w styczniu tego roku na Giszowcu. Policja powo a a oczywiêcie specjalnà grup do uj cia wszystkich sprawców napaêci na autobus, ale na usta ciênie si szereg pytaƒ, dotyczàcych jakoêci pracy katowickich stró ów prawa. Przede wszystkim dlaczego w grupie tak podwy szonego ryzyka, jak pseudokobice GKS, funkcjonariusze majà tak s abe rozpoznanie operacyjne. Jak to si dzieje, e w bardzo groênej, dobrze zorganizowanej i licznej (20 osób!) bandzie policja nie mia- a swojego informatora. Bo gdyby by, na pewno przekaza by cynk o planowanej akcji i napaêci na autobus uda oby si uniknàç nie nara ajàc przy tym konfidenta na ujawnienie. èle si dzieje, e nie jesteêmy bezpieczni w Êrodkach komunikacji publicznej. Je eli ktoê oberwie nocà w ciemnym zau ku w niespokojnej dzielnicy, mo na uznaç, e sam troch sprowokowa sytuacj. Kiedy kilkudziesi ciu ludzi napada na wype niony autobus w centrum miasta, to o adnej prowokacji nie mo e byç mowy, lecz jedynie o bezradnoêci s u b odpowiedzialnych za nasze bezpieczeƒstwo. W tym wszystkim jest jeszcze jedna przykry wàtek. Chodzi o reputacj klubu. GKS to uznana firma i prawdziwi kibice gieksy mogà s u yç za wzór sportowego zachowania si na trybunach. Niestety, chuligani udekorowani klubowymi szalikami pracujà na reputacj ca ej spo ecznoêci sympatyków GKS Katowice. JAN OSTOJA

4 4 Inwestycje WiadomoÊci PKM Katowice, luty 2008 Z listy kluczowych, krajowych projektów El bieta Bieƒkowska, mieszkajàca w Mys owicach minister Rozwoju Regionalnego, wyrzuci a m.in. dotacje dla Jasnogórskiego Muzeum Skarbu Narodowego oraz programu podniesienia atrakcyjnoêci turystycznej Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Minister ze Âlàska obcina unijne dotacje dla Âlàska W grudniowym numerze WiadomoÊci opublikowaliêmy wywiad z minister El bietà Bieƒkowskà, jedynà osobà z naszego regionu w rzàdzie Donalda Tuska. Smaczku tej rozmowie doda a osoba autora. Wywiad specjalnie dla nas przeprowadzi Maksymilian Kloc, syn Izabeli Kloc, Êlàskiej pos anki PiS, znanej z krytycznych komentarzy wobec posuni ç pani minister. W rozmowie El bieta Bieƒkowska nie kry a, e ani rodzinne Mys owice ani ca y Górny Âlàsk nie mogà z jej strony liczyç na taryf ulgowà. Nikt si jednak nie spodziewa, e te zapowiedzi przybiorà a tak drastyczny kszta t. Bogus aw Âmigielski, marsza ek Województwa Âlàskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej, poinformowa niedawno WPKiW i klasztor jasnogórski nie dostanà pieni dzy dziennikarzy o zmianach w strategii dzia ania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w którego gestii znajdujà si Êrodki unijne. Nie sà to informacje mi e dla naszego regionu. El bieta Bieƒkowska z 541 tzw. kluczowych projektów krajowych, skreêli a ponad sto. Najbardziej oberwa o si województwu Êlàskiemu. Na dotacje straci o m.in. szanse Jasnogórskie Muzeum Skarbu Narodowego oraz Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku. Skoƒczy si tak e sen o euro dla kilku wy szych uczelni naszego regionu. Przepad y projekty: Naukowo Dydaktycznego Centrum Nowych Technologii przy Politechnice Âlàskiej, Âlàskiego Mi dzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badaƒ Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Âlàskiego, Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Nie ruszono za to projektów uniwersytetów w Warszawie i Gdaƒsku. Na konferencji prasowej minister Bieƒkowska wyjaênia- a, e na liêcie zosta y tylko projekty wa ne dla strategii rozwoju kraju. Co ciekawe w ca oêci uchowa y si wszystkie pozycje z Programu Rozwoju Polski Wschodniej. Warto przypomnieç, e poprzednia ekipa rzàdzàca by a krytykowana przez PO w aênie za nieuzasadnione pompowanie pieni dzy w tzw. Êcian wschodnià. Polityk El biety Bieƒkowskiej tradycyjnie skrytykowa a pose Izabela Kloc. - Apelujemy do rzàdu Donalda Tuska i Minister Rozwoju Regionalnego El biety Bieƒkowskiej o powstrzymanie dzia aƒ prowadzàcych do opóênienia rozwoju naszego regionu i zagarni cia Êrodków unijnych przyznanych na realizacj Êlàskich projektów napisa a Izabela Kloc w specjalnym apelu w imieniu Êlàskich pos ów PiS. Plany przebudowy i zmian w Katowicach sà rozleg e, ale czy uda si je zrealizowaç? Sporo zale y od Êrodków unijnych. Wizje czy marzenia. Prezydent Katowice Piotr Uszok, na tegorocznym spotkaniu przedstawi dziennikarzom plany urz du zwiàzane z przebudowà Rynku, ÂródmieÊcia oraz najwi kszymi inwestycjami w mieêcie. Trzeba przyznaç plany sà ciekawe, ale czy wszystkie uda si zrealizowaç? Tego nie jest pewny nawet sam prezydent, bowiem wiele z nich zale y od pozyskania dofinansowania unijnego. Na pierwszy plan wysuwa si Rynek i tereny wokó Spodka i Ronda. To jest najwa niejsza sprawa. Ju zapad a decyzja b dzie powo any manager, który zajmie si koordynacjà spraw zwiàzanych z przebudowà na odcinku od Rynku do Ronda, a budynek Urz du Stanu Cywilnego zostanie zburzony. Jest to przedsi wzi cie trudne logistycznie, bowiem trzeba skoordynowaç sprawy gruntowe, projekty oraz terminy realizacji. USC zostanie przeniesione do pa acyku przy pl. Wolno- Êci, którego remont i przystosowanie do tych celów poch onie 11 mln z. - Koƒczymy budow oczyszczalni Êcieków Giga- Blok oraz wymian kanalizacji w centrum. Zaczynamy remont ul. Mariackiej, Mariackiej Tylnej, blask zostaje przywrócony koêcio owi Mariackiemu, a nast pnie ruszà prace na ul. Dworcowej, bowiem zosta a sfinalizowana transakcja sprzeda y budynku zabytkowego dworca wyjaênia Piotr Uszok, prezydent Katowic. Miasto ma te rozleg e plany wobec ul. Paw a, Wodnej i Górniczej. Cz Êç budynków nale àcych do miasta zostanie wyburzona, a w ich miejsce majà powstaç obiekty nad Bulwarami Rawy. W planach miasta jest równie remont Spodka, który potrwa do 2010 r. i poch onie 50 mln z oraz budowa Centrum Kongresowego, który ma si znaleêç na terenach pomi dzy hala a nowà siedzibà Muzeum Âlàskiego. Istnieje równie szansa na zmian fasady wie owca DOKP. W planach miasta jest tak- e remont sali teatralnej w Pa acu M odzie y i udost pnienie jej widowni oraz budowa nowej siedziby NO- SPR-u. Miasto ma wspomagaç katowickie uczelnie i to zarówno Uniwersytet Âlàski w przebudowie gmachu po NBP przy ul. Uniwersyteckiej, jak i Akademi Ekonomicznà w budowie Centrum Informatycznego. Do dokoƒczenia jest tak e rewitalizacja Rawy oraz zagospodarowanie jej ju uporzàdkowanych bulwarów. Nie zapomniano tak e o kanalizacji po udniowych dzielnic Katowic, czyli Panewnik i Podlesia oraz Dàbrówki i dalszej przebudowy sieci dróg w mieêcie. Na pewno zostanie przebudowa ulica 73. Pu ku Piechoty, ale prace rusza po przebudowie w z a na A-4. Zostanie zbudowana obwodnica osiedla Witosa oraz àcznik mi dzy ul. Damrota i Francuskà. Nie zapomnia tak e wspomnieç o stadionie GKS przy ul. Bukowej i planach jego modernizacja za oko o 48 mln z. - Najwi kszym wyzwaniem jest modernizacja sieci tramwajowej biegnàcej przez centrum miasta. Remont torowiska zaplanowaliêmy na lata , ale chcemy zmodernizowaç tory na ca ej d ugoêci, czyli ul. Warszawskà, 3 Maja, Gliwickà oraz al. Korfantego do Siemianowic Âlàskich oraz KoÊciuszki i ul. Chorzowskà, by linia 6 i 41 by a naprawd szybkim po àczeniem z Bytomiem wyja- Ênia prezydent. Sam prezydent roztaczajàc wizje przed dziennikarzami zaznacza, e realizacja niektórych z tych projektów zale y od otrzymania funduszy unijnych. Katowiczanie majà nadziej, e wi kszoêç z tych planów uda si zrealizowaç i je eli tak si stanie, to wówczas Katowice z nowoczesnym Rynkiem, Spodkiem, Centrum Kongresowym i Muzeum Âlàskim oraz siecià dróg i mo e w koƒcu nowym dworcem PKP stanà si miastem godnym noszenia miana stolicy metropolii.

5 WiadomoÊci PKM Katowice, luty 2008 Obyczaje 5 ZapomnieliÊmy, jak bawiç si z klasà Jeszcze kilka lat temu karnawa by czasem, kiedy elitarne Êrodowiska organizowa y bale, na których wypada o bywaç. Gazety mia y póêniej kogo obgadywaç i oceniaç. Z niejasnych powodów ta tradycja w naszym regionie zamiera. Jedynym miejscem, gdzie lokalne elity pokaza y, jak mo na si bawiç i wyró niç ze swojego grona liderów, okaza si Miko ów. Przystojny tancerz, a wczeêniej mistrz ju-jitsu awansowa ostatnio do rangi najbardziej rozpoznawalnej postaci w Mys owicach. Zas uguje na uwag fakt, e sam bohater ca ego zamieszania zachowuje umiar wobec swojej popularnoêci. Jest skromny, spotyka si z m odzie à mys owickich szkó, zorganizowa miko ajkowà imprez charytatywnà w hali na Boƒczyku. Miko owianie Roku Kilka lat temu za jednà z najwa niejszych imprez towarzyskich w naszym regionie uchodzi bal organizowany przez Dziennik Zachodni. Wr czano podczas niego dziennikarskie nagrody miodów i chrzanów. Ludzie z pierwszych stron gazet czekali na werdykt z niepokojem. Teraz majà stosunek do tego raczej oboj tny. Miody i chrzany stajà si z roku na rok imprezà coraz bardziej wewnàtrzredakcyjnà. Na organizacj presti owych imprez karnawa owych nie decydujà si Urzàd Wojewódzki ani Marsza kowski. Tak e urz dy miast w naszym regionie przez ca y styczeƒ myêla y raczej o poêcie, zamiast o karnawale. Kulejà g o- Êne niegdyê bale Êrodowiskowe. Nie bawià si ju prawnicy, lekarze, architekci. Jako gazeta g boko ubolewamy z takiego obrotu sprawy. Czytelnicy przecie lubià przeglàdaç rubryki towarzyskie. Jedynym rodzynkiem w tym dosyç ponurym cieêcie okaza si Miko ów. Pod koniec karnawa u odby si w tamtejszym Domu Kultury bal, podczas którego po raz jedenasty wr czano statuetki Miko owianina Roku. Impreza by a przednia. Na parkiecie - Warto si staraç i ca y czas dà yç do wyznaczonego celu. Nasza ci ka praca kiedyê na pewno zostanie zauwa ona i los si do nas uêmiechnie. Gdy wyrzucano mnie drzwiami, to wchodzi em oknem i ca y czas próbowa em dalej. Wiedzia em i czu em, e w koƒcu uda mi si coê osiàgnàç. I tak si sta o mówi Tito w wywiadzie do m odzie- owego dodatku do ycia Mys owic. brylowa Marek Balcer, burmistrz miasta. Najbardziej efektownie prezentowa si oczywiêcie w ramionach swojej ma onki, która zademonstrowa a odwa nà kreacj z g boko wyci tymi plecami. Podczas balu wr czono statuetki Miko owianina Roku. Otrzymali je: - Wies aw Socha, prezes Ten ch opak zas uguje na to, aby byç idolem. Teraz myêli o za o eniu swojej prywatnej szko y taƒca. Nie wiadomo na razie gdzie powstanie. Sà dwa warianty Mys owice albo Tychy. chóru Harmonia oraz dyrygent El bieta Krusz - Dorota Podlodowska-Graczyƒska, dziennikarka telewizyjna - Izabela Kloc, pos anka - Henryk Czicha, pomys odawca i trener Centrum Terapii Jàkania - Maciej Malicki za powieêç Kogo nie znam. M odzie naszego regionu, a szczególnie rodzinnych Mys owic, a jeszcze konkretniej mieszkajàce tutaj dziewczyny oszala y na punkcie Rafa a Tito Kryla, najwi kszej osobowoêci programu You can dance. Tito - superidol Myslovitz im starsze, tym lepsze Âlàskie telekamery Nagrody tygodnika Tele Tydzieƒ uchodzà za najbardziej presti owe w polskiej bran y medialnej. Gazeta zorganizowa a plebiscyt po raz 11. O jego popularnoêci wêród widzów i czytelników Êwiadczà najlepiej liczby g osów, które pada y na laureatów. Zwyci zcy w poszczególnych kategoriach uzbierali nawet ponad sto tysi cy g osów. Dla nas, widzów ze Âlàska, mi à informacjà sà nazwiska z naszego z regionu na pierwszych miejscach presti- owych kategorii. Z otà telekamer za ca okszta t otrzyma Kamil Durczok, najpopularniejszy w Polsce prezenter telewizyjny, gwiazda TVN, Gliwicki desant W poprzednich numerach WiadomoÊci pisaliêmy o zadaniach i planach Górno- Êlàskiego Zwiàzku Metropolitalnego. WspominaliÊmy te, e je eli GZM ma spe niaç pok adane w nim nadzieje, musi zbudowaç solidnà struktur organizacyjna. I to si zaczyna dziaç, chocia nie brak przy tej okazji ró nych plotek i spekulacji dotyczàcych spraw kadrowych. Wiadomo, e liderem Zwiàzku jest Piotr Uszok, prezydent Katowic. Spodziewano si, e wa ni etatowi pracownicy biura zostanà wybrani spoêród grona zaufanych mu osób. Tymczasem dyrektorem GZM zosta Piotr Popiel, by y wa ny pracownik gliwickiego magistratu. Posad rzecznika prasowego tej instytucji otrzyma z kolei Krzysztof Krzemiƒ- który medialnà karier rozpoczyna w katowickiej telewizji regionalnej. Uroczystà gal, podczas której wr czano nagrody, zdominowali wyró nieni w kategorii muzyka. Wygra katowicki zespó Feel, prawdziwe odkrycie ubieg orocznego sezonu muzycznego. Naszym muzykom uda o si pokonaç nawet Dod, bez której udzia u nie dzieje si nic w polskim showbiznesie. WÊród nominowanych pi ciu wykonawców znalaz si tak- e zespó Myslovitz. Akurat w tym nie ma nic dziwnego, poniewa ekipa Artura Rojka zgarnia presti owe nagrody i wyró nienia od dobrych dziesi ciu lat. ski, zaufany rzecznik prasowy Janusza Moszyƒskiego, by ego marsza ka Województwa Âlàskiego, kiedyê wiceprezydenta Gliwic. Trzeba trzymaç kciuki za to, aby wspó praca mi dzy wszystkimi strukturami uk ada a si, jak najlepiej, poniewa na rozwoju GZM zale y przecie wszystkim mieszkaƒcom regionu. Trudno jednak nie zauwa yç, e urz dowanie dyrektora zacz o si zgrzytu, uwa nie odnotowanego przez media. Otó Piotr Popiel zadysponowa kupno dla siebie samochodu s u bowego za 120 tysi cy z otych. Pomys nie przeszed, poniewa na takà rozrzutnoêç oburzyli si prezydenci miast, którzy tworzà zarzàd GZM. Sam Piotr Uszok jeêdzi Skodà Super B, która po rabatach kosztowa a 80 tys. z otych.

6 6 Miasto WiadomoÊci PKM Katowice, luty 2008 Remontowa rewolucja... W centrum Mys owic powstanie teren piknikowy-rekreacyjno-sportowy z prawdziwego zdarzenia. Z bezpiecznymi miejscami do organizacji imprez rodzinnych, wyremontowanà muszlà koncertowà, hotelem, a w przysz oêci z mo liwoêcià pop yni cia kajakiem nurtem Czarnej Przemszy. Park Zamkowy O zamontowaniu elektronicznego systemu g osowania w sali sesyjnej pisaliêmy w ostatnim numerze WiadomoÊci. Ale na tym nie koniec. Takich remontów nie by o w mys owickich magistracie ju od ponad 20 lat. Na pierwszy ogieƒ posz y dwa wydzia y przy ulicy Powstaƒców: Wydzia Gospodarki Gruntami oraz Dochodów Miasta. W tym samym budynku trwa te odnawianie pomieszczeƒ portierni oraz toalet. Klientów odwiedzajàcych magistrat nie powinno wi c zdziwiç budowlane zamieszanie trwajàce na parterze Urz du Miasta. Zakoƒczony natomiast zosta remont willi przy ulicy Strumieƒskiego. KiedyÊ mieêci a si tam tylko sala Êlubów, a biura Urz du Stanu Cywilnego pracowa y przy ulicy Krakowskiej. Teraz ca y USC ulokowa si przy Strumieƒskiego....i lada moment parking W ostatnich dniach stycznia zosta rozstrzygni ty przetarg na budow parkingu przy ulicy Stra ackiej. Osobom za atwiajàcym sprawy w mys owickim magistracie nie trzeba t umaczyç, jak wa na jest to inwestycja. Parking przy placu Wolno- Êci w godzinach urz dowego szczytu bywa zazwyczaj zaj ty. Przy Stra ackiej b dzie mog o stanàç 56 samochodów. stary i nowy To najbardziej wyczekiwana inwestycja w centrum miasta. Najwi kszy park w Mys owicach przez lata popada w ruin. Nie ma w tej chwili sensu narzekaç na zaniedbania poprzednich ekip zasiadajàcych w magistracie. Na razie jest, jak jest, ale b dzie inaczej. W Wydziale Planowania i Rozwoju Miasta zosta opracowany kompletny program rewitalizacji Parku. - Chcemy, aby Park Zamkowy spe nia funkcj rekreacyjno-sportowà. Nie interesujà nas drobne kosmetyczne zmiany. Przyj liêmy wariant jakoêciowy, co oznacza, e prace zostanà roz o one na lata mówi Wojciech Stalmach, naczelnik wydzia- u PiR. Najodleglejsze w czasie, ale zarazem i najambitniejsze plany zak adajà, e za kilkanaêcie lat Czarna Przemsza otrzyma trzecià klas czystoêci wody, a jej nurtem b dà si odbywaç kajakowe sp ywy. Mo e tak si staç dzi ki udzia owi Mys owic w mi dzygminnym programie Przemsza nasza rzeka. Ale to odleg a przysz oêç. A co w najbli szym czasie? Miejscy architekci podzielili park na pi ç stref: zabytkowy fragment nie podlegajàcy zmianom projektowym, teren aktywnoêci sportowej, czyli zmodernizowany stadion Górnika 09, teren wokó muszli koncertowej z àkà widokowà, ogród traw ozdobnych oraz teren o charakterze mieszkalno-hotelowym. Ka da ze stref b dzie modernizowana osobno. Po przeprowadzeniu wszystkich prac modernizacyjnych mieszkaƒcy Mys owic nie poznajà Parku. ZaroÊni ta chaszczami górka usytuowana za muszlà koncertowà zamieni si w àk widokowà. Idealne miejsce na piknik w ciep e dni. B dzie stàd widaç zmodernizowanà, lekko zadaszonà muszl koncertowà, przypominajàcà podobny obiekt w Ustroniu. Nieco dalej, tam gdzie teraz rozciàga si teren zdewastowanych brodzików i uliczek, powstanie ogród traw ozdobnych. Zasadzone tam zostanà roêliny z ró nych zakàtków Êwiata. Na tym nie koniec rewolucji. Na terenie Parku powstanie hotel, który b dzie móg s u yç widzom i sportowcom korzystajàcym z wyremontowanego kompleksu sportowego Górnika 09. Stadion zyska nowà muraw i trybuny. Na ca oêç prac trzeba b dzie wy- o yç kilka, a mo e kilkana- Êcie milionów z otych, ale raczej nie ma ju wàtpliwoêci, e one ruszà. Prawdopodobnie ju na poczàtku przysz ego roku. Czes aw Kwieciƒski, legendarny zapaênik przez najlepsze lata swojej kariery zwiàzany z klubem Olimpia-Si a Mys owice zosta wyró niony tytu em honorowego obywatela Mys owic. Specjalnie dla Czytelników WiadomoÊci" pamiàtkowa pocztówka z autografem Mistrza. URZÑD MIASTA MYS OWICE Powstaƒców 1, Mys owice; Tel.: (032) ; Fax:(032) ; Godziny urz dowania: od poniedzia ku do piàtku w godzinach od 7.30 do w soboty od 8.00 do 13.00

7 WiadomoÊci PKM Katowice, luty 2008 Miasto 7 W Spodku zostanie rozegrana runda fina owa mistrzostw Europy koszykarzy w 2009 roku Katowice Ale hala! pod koszem Spodek idealnie nadaje si do rozgrywania takich zawodów - mówi Nar Zanolin. Pierwszy z lewej prezydent Piotr Uszok Katowickie Centrum Sztuki Filmowej przez jeden dzieƒ pe ni o rol stolicy europejskiej koszykówki. Na uroczystej Gali inaugurujàcej przygotowania do Mistrzostw Europy w Koszykówce M czyzn Eurobasket 2009 goêcili m.in. Prezes FIBA Europe (Europejskiej Federacji Koszykówki) George Vassilakopoulos oraz Sekretarz Generalny tej Federacji Nar Zanolin. Znamienitych goêci powita Prezes Polskiego Zwiàzku Koszykówki senator RP Roman Ludwiczuk oraz gospodarz imprezy Prezydent Katowic, Piotr Uszok. UroczystoÊç na wzór meczu koszykówki podzielona zosta a na 4 cz Êci (kwarty) przedzielone popisami cheerleaderek Trefla Sopot. Pierwsza kwarta by a wprowadzeniem w tematyk Mistrzostw Europy Eurobasket G ównym motywem drugiej kwarty (jak i ca ej imprezy) by o oficjalne ods oni cie logo turnieju. Trzecia kwarta zosta- a poêwi cona prezentacji 7 miast gospodarzy imprezy, natomiast podczas ostatniej cz Êci zostali uhonorowani przedstawiciele sponsorów Dominet Bank Ekstraligi. JesteÊmy przekonani, e impreza zostanie przeprowadzona w perfekcyjny sposób. Pozostaje nam tylko trzymaç kciuki za naszych koszykarzy. Nie jest adnà tajemnicà, e naszym basketbalistom nie wiedzie si ostatnio najlepiej. Do 2009 roku jest jeszcze troch czasu na odzyskanie formy i pokazanie klasy. Po ubieg orocznych fina ach Ligi Âwiatowej Spodek uchodzi za kultowe miejsce dla fanów siatkówki. Nic nie stoi na przeszkodzie, Aby w naszej, odlotowej hali zagoêci a jeszcze jedna dyscyplina sportu. Ponad pó tora tysiàca mieszkaƒców Katowic przyby o na otwarcie Kompleksu Sportowego Szopienice. Przyjecha te wiceminister Grzegorz Schetyna. W inauguracyjnym meczu koszykówki Polacy pokonali S owaków 85 do 74. Kompleks sportowy Szopienice to nowoczesna hala sportowa z widownià na ponad 1200 kibiców, przystosowana do rozgrywania meczy w futsalu, koszykówk, pi k r cznà i siatkówk, a tak e do rozgrywania zawodów w podnoszeniu ci arów. W hali mieêci si w pe ni wyposa ona, profesjonalna si ownia z przeznaczeniem dla szopienickich sztangistów, oraz dwa pe nowymiarowe boiska ze sztucznà nawierzchnià do pi ki no nej oraz korty tenisowe. UroczystoÊci otwarcia hali towarzyszy turniej w futsalu. W rywalizacji wzi y udzia reprezentacje Jango Katowice, Urz du Miasta oraz reprezentacji Szopienic. Pierwszà bramk strzeli Krzysztof Pieczyƒski, zawodnik reprezentujàcy katowicki Magistrat. Turniej wygra a dru yna Jango Katowice z o ona z dzia aczy i sympatyków katowickiego klubu, który od tego roku b dzie trenowa i rozgrywa mecze w hali w Szopienicach. Drugie miejsce zdoby a reprezentacja Urz du Miasta Katowice w sk ad, której weszli radni, urz dnicy oraz funkcjonariusze stra y miejskiej. Reprezentacja Szopienic, jak na gospodarzy przysta o, wykaza a si wielkà goêcinnoêcià zajmujàc trzecie miejsce w turnieju. Wielkie Êwi towanie z okazji oddania do u ytku hali sportowej Szopienice trwa o tak e w niedziel. Po przeci ciu wst gi, dokonanego wspólnie przez wicepremiera Grzegorza Schetyn, Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka, Prezydenta Mi dzynarodowej Federacji Koszykówki Strefy Europejskiej George'a Vassilakopoulos'a, Sekretarza Generalnego FIBA Europe Nar'a Zanolin'a oraz Prezesa Polskiego Zwiàzku Koszykówki Romana Ludwiczuka, rozegrany zosta towarzyski mecz pomi dzy reprezentacjà Polski, a S owacji, który zainicjowa dzia alnoêç sportowà hali. Polska kadra pokona a naszych po udniowych sàsiadów 85 do 74. Powsta Park Przemys owy Euro Centrum w Katowicach i Che mie Âlàskim 940 nowych miejsc pracy Misjà Parku Przemys owego Euro-Centrum jest podniesienie konkurencyjnoêci przedsi biorstw poprzez udost pnienie im nowoczesnej infrastruktury technicznej, pomoc we wdra aniu nowoczesnych technologii i realizacji inwestycyjnych przedsi wzi ç. W wyniku realizacji projektów Park Przemys owy udost pni, w szczególnoêci ma- ym i Êrednim przedsi biorstwom, oko o 15 tys. metrów kwadratowych nowoczesnych powierzchni biurowych, us ugowych, wystawienniczych, magazynowych i produkcyjnych. Planuje si, e firmy dzia ajàce na terenie Parku utworzà 940 miejsc pracy. Inwestycja realizowana jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost KonkurencyjnoÊci Przedsi biorstw (lata ), Dzia anie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm. Idea utworzenia Parku Przemys owego powsta a na poczàtku 2005 roku z inicjatywy zarzàdu Spó ki Euro- Centrum. Wspó udzia w realizacji projektu zadeklarowa y Miasto Katowice oraz Gmina Che m Âlàski. Partnerstwo samorzàdów lokalnych umo liwi o inwestorowi ubieganie si o dofinansowanie inwestycji ze Êrodków publicznych. WartoÊç ca kowita projektów wynosi ponad 62 miliony z otych. Cz Êç Parku Przemys owego Euro-Centrum powstanie w Che mie Âlàskim, gdzie zostanie wybudowany nowy budynek o powierzchni 705 metrów kwadratowych. Park Przemys owy Euro- Centrum zbuduje m.in. budynek, w którym b dà mia y siedziby firmy zajmujàce si poszanowaniem energii. Zasadnicza cz Êç Parku zlokalizowana jest w Katowicach Ligocie, na terenach przemys owych po by ych Zak adach Aparatury Chemicznej WIMACH. Realizacja projektu doprowadzi do rewitalizacji istniejàcych tam, zdegradowanych obiektów. Do ycia zostanie przywróconych siedem budynków oraz powstanà dwa nowe. Teren Parku zostanie uzbrojony w infrastruktur technicznà oraz funkcjonalnie zagospodarowany. Park Przemys owy Euro- Centrum Sp. Z o.o. zamierza aktywnie wspó pracowaç z pozosta ymi strukturami wspierajàcymi rozwój przedsi biorczoêci na terenie województwa Êlàskiego. Jako jeden z inicjatorów podmiot zarzàdzajàcy Parkiem przystàpi do Âlàskiej Sieci Inkubatorów, Parków Przemys owych i Technologicznych. Sieç b dzie wspó pracowaç w zakresie: 1) Opracowania i wdro enia wspólnego programu marketingowego 2) Opracowania i wdro enia standardów us ug doradztwa 3) Wymiany informacji dotyczàcych mo liwoêci pozyskiwania dofinansowania oraz realizacji wspólnych projektów i przedsi wzi ç majàcych na celu wspomaganie rozwoju m odych firm innowacyjnych, ze szczególnym wykorzystaniem szans pojawiajàcych si wraz ze zbli ajàcym si kolejnym okresem programowania polityki regionalnej Unii Europejskiej. 4) Organizowanie programów wymiany doêwiadczeƒ mi dzy firmami funkcjonujàcymi w naszych inkubatorach i parkach technologicznych. 5) Nawiàzywanie i prowadzenie efektywnej wspó pracy z oêrodkami naukowymi wkraju i za granicà oraz innymi instytucjami wspierajàcymi innowacje. 6) Utworzenie wspólnej bazy doradców ekspertów z dziedzin zarzàdzania, prawa i finansów oraz procesów wdra ania nowych technologii. 7) Organizacji wspólnych przedsi wzi ç poprawiajàcych wizerunek i wzmacniajàcych pozycj naszego regionu jako Kreatywnego Regionu Innowacyjnego. URZÑD MIASTA KATOWICE Katowice, ul. M yƒska 4; Tel ; Fax ; Godziny otwarcia: pn. 7:30-17:00, wt. 7:30-15:30, Êr. 7:30-13:00, cz. 7:30-17:00, pt. 7:30-15:30

8 8 Rozrywka WiadomoÊci PKM Katowice, luty 2008 Krzy ówka Nagrody Za poprawne rozwiàzanie krzy ówki z poprzedniego numeru p yt Kasi Nosowskiej wylosowa a Iwona Palczewska z Sosnowca. W tym miesiàcu nagrodà w konkursie jest p yta Dody z autografem artystki. Wydawca: Przedsi biorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach sp. z o.o. Adres redakcji: ul. Mickiewicza 59, Katowice, tel.: w. 337 Redaktor naczelny: Beata LeÊniewska Sk ad: PRB Fenix, tel.: Druk: Agora Poligrafia S.A. Za treêç og oszeƒ redakcja nie odpowiada. Poziomo: A9 - Falista Lub ó tozielona w klatce, B1 - Tytu opery G.Verdiego z 1851r., D7 - W liturgii katolickiej: Êpiewane nabo eƒstwo wieczorne, odprawiane zazwyczaj w niedziele i dni Êwiàteczne, E1 - Odpad z tartaku, F8 - Fundamentalista, cz owiek ÊciÊle przestrzegajàcy zasad wyznawanej wiary, ideologii itp., H1 - Ogólnie format, gabaryty czegoê, K1 - Lekkie, ma o wilgotne ciasto z utartych z cukrem ó tek i piany z bia ek oraz niewielkiej iloêci màki, 1 - Pozbawienie lub utrata przychylnoêci, nie yczliwoêç, N1 - Zwis m ski bardziej fachowo, N8 - Urzàdzenie s u àce do treningu, imitujàce warunki SUDOKU zbli one do rzeczywistych; symulator. Pionowo: 1A - Gleba pod nogami, 1H - Zaciàg do wojska, 2E - Or rogacizny, 3A - Zimowe mieszkanie Eskimosa, 3H - Obszar wokó gwiazdy, w którym warunki fizyczne i chemiczne umo liwiajà istnienie ycia, 4E - Powtarzajàce si okresowo zjawiska, wydarzenia, czynnoêci, 5A - Jelita lub potrawa z jelit wo owych bàdê ciel cych, 5H - yjàca dziko kaczka o bràzowoszarym upierzeniu, 6E - Ekscentryczny kapitan okr tu podwodnego powieêci Verne`a -Tajemnicza wyspaî, 6 - Cz Êç meczu tenisowego, 7A - G. Miasto Grecji, 7H - Nabój bez pocisku, 8F - Lubi stanàç w gardle, 8 - Pi ka za boiskiem, 9A - Orne lub podbramkowe, 10D - Surowiec do wyplatania koszy lecz nie wiklina, 11A - Przewrót wojskowy, 13A - Fordanser, p atny partner do taƒca, 15A - Masyw górski Ameryki aciƒskiej, 15 - Ok adka akt. Zasady gry w sudoku sà banalnie proste, ale sama gra ju mo e taka nie byç. Szczególnie, jeêli spróbuje si szcz Êcia na trudniejszych planszach. Gra polega na wype nieniu planszy cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby w tym samym wierszu, w tej samej kolumnie, oraz w ka dym sektorze 3x3 oznaczonym pogrubiona linià, znajdowa a si tylko jedna taka sama cyfra. Innymi s owy w adnej kolumnie, wierszu, lub oznaczonym sektorze nie mo e powtórzyç si dwa razy ta sama cyfra. Horoskop Wodnik (20 I 19 II) Obecna pora roku nie sprzyja Wodnikom. Lubicie wodne igraszki, ale nie w zimowych warunkach. JesteÊcie ju myêlami na wakacyjnych pla ach Ba tyku, albo jakiegoê cieplejszego morza. Nie zamyêlajcie si jednak za g boko, bo ycie sprowadzi Was szybko na twardy làd. Ryby (20 II 19 III) Ten sam problem, co z Wodnikiem. Wi kszoêç Ryb lubi p ywaç i Êlizgaç si pod lustrem wody, ale w zimie mo na zderzyç si z lodowà pokrywà. W najbli szym czasie nie ma atwych wyborów dla Ryb. Trzeba zmierzyç si z brutalnà rzeczywistoêcià. Baran (20 III 20 IV) Cokolwiek nie zrobisz, b dzie dobrze. Gwiazdy Ci sprzyjajà. Prawdopodobnie podejmiesz jakàê pochopnà decyzj, ale konsekwencje rozejdà si po koêciach. Jedyny problem w tym, e ktoê na tym ucierpi. Byk (21 IV 20 V) Ostro przesz do przodu, ale taka jest ju natura Twojego zodiakalnego patrona. Nie zapominaj jednak, e nawet Byka mo na poskromiç. Taka sytuacja mo e Ci si przytrafiç w najbli szym czasie. Pilnuj si i nie szar uj. Bliêni ta (21 V 20 VI) Bliêniaki majà dosyç delikatnà natur i powinny si szanowaç. Chodzi nie tylko o zdrowie fizyczne, ale tak e o stan psychiki. Dobrych rad, aby si nie stresowaç, nikt w tych czasach nie traktuje powa nie. Ale w tym wypadku trzeba to potraktowaç nie jako sugesti, lecz jako powa ne ostrze enie. Rak (21 VI 21 VII) Ka dy rak idzie wspak. W Twojej sytuacji nale y to przys owie interpretowaç tak, e ka dy rak (przynajmniej zodiakalny) idzie pod pràd. Dobrze si zastanów, czy warto. Przynajmniej do koƒca zimy. Aby pokonaç czekajàce Ci przeszkody musisz uzbieraç troch wi cej si. Lew (22 VII 21 VIII) Zapominasz, e ryku króla d ungli bojà si inne zwierz ta, ale niekoniecznie myêliwi. KtoÊ na Ciebie poluje i wszystko wskazuje na to, e mo e troch namieszaç w Twoim yciu osobistym. Je eli nie dogadasz si z przeciwnikiem, b dziesz mieç problem. Panna (22 VIII 22 IX) Dobrze si sprawujesz w ostatnich miesiàcach i spotka Ci za to nagroda. Gwiazdy nie wiedzà do koƒca, czy chodzi bardziej o ycie zawodowe, czy te o osobiste. W tej sytuacji nie zaszkodzi, abyê wszystkie Panny w obu tych dziedzinach trzyma y dotychczasowy fason. Waga (23 IX 22 X) Ostatnie ostrze enie od losu niestety nic Ci nie nauczy o. Musisz pami taç, e ka dy drobiazg, ka da b ahostka, o których natychmiast zapominasz, mo e mieç wp yw na Twoje ycie. Mo esz si spodziewaç, e nieistotna sprawa z przesz oêci nabierze teraz du ego znaczenia. Skorpion (23 X 21 XI) Masz farta. Z tym znakiem, w zodiakalnych spekulacjach rzadko kiedy wià e si fortuna, ale tym razem b dzie inaczej! Naprawd pojawi si szansa na zarobienie (albo otrzymanie) sporej gotówki. Ale szcz Êciu musisz pomóc. Bàdê szczególny w stosunku do pracodawcy. Strzelec (22 XI 20 XII) Chyba strzeli eê sobie ostatnio gola samobójczego. Intrygi nie przynios y skutku, a osoba której chcia eê dokuczyç, tryumfuje. Musisz si pozbieraç i wyciàgnàç nauczk na przysz oêç. Nie atakuj bez powodu, a je eli ju musisz, to zachowaj si jak komandos, który atakuje raz, a dobrze. Kozioro ec (21 XII 19 I) JesteÊ zodiakalnym rogaczem, ale w yciu Twoje sprawy sercowe uk adajà si dok adnie na odwrót. Przynajmniej teraz tak si dzieje i sà dobre rokowania na najbli szych kilka miesi cy. Parter (partnerka) Ci kocha i nawet na myêl o adnych zmianach. Ale pami taj! Takie uczucia trzeba piel gnowaç.

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 10 października 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 10 października 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 10 października 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 6/2016. Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny

KOMUNIKAT NR 6/2016. Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG KATOWICE 40-028 Katowice ul. Francuska 32 tel. 255-49-66 KONTO PKO III o / Katowice 91 1020 2313 0000 3102 0149 1034 www.podokregkatowice.republika.pl email:podokregkatowice@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

Odświeżamy nasze miasta.

Odświeżamy nasze miasta. Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego. Joanna Skowron Kierownik Projektu Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 17/2015 SPRAWY WYDZIAŁU GIER

KOMUNIKAT Nr 17/2015 SPRAWY WYDZIAŁU GIER ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG SOSNOWIEC 41-200 Sosnowiec ul. Rzeżnicza 12 Tel./fax 032 266-58-45 Konto : PKO Sosnowiec nr 19 10202498 0000 8402 0018 4671 www.podokregsosnowiec.pl : e-mail : sopodokreg@interia.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Mgr Katarzyna Skrzypek Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny ( LPPT ), którego pomysłodawcami są władze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Wnioski z analizy dokument kumentów w strategicznych Konferencja Otwierająca Politechnika Śląska, Zabrze

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa ZaprosZenie do współpracy akademia Footballu elana

Młodzieżowa ZaprosZenie do współpracy akademia Footballu elana Zaproszenie do współpracy MISJA I CELE Młodzieżowa to profesjonalna szkoła piłkarska przy klubie TKP Toruń dla każdego dziecka, którego marzeniem jest zostać zawodowym piłkarzem. W Akademii zajęcia prowadzą

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r.

REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r. REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r. 1 Przepisy wstępne 1. Organizatorami turnieju jest Urząd Miejski w Wołczynie, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD Załącznik 7 do procedury wyboru Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów LGD.. Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD CZĘŚĆ I. Informacje o projekcie Nr ewidencyjny wniosku:..... Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Nowy park technologiczny otworzy się w tym roku we Wrocławiu

Nowy park technologiczny otworzy się w tym roku we Wrocławiu Nowy park technologiczny otworzy się w tym roku we Wrocławiu Lucyna Róg 12.03.2013, aktualizacja: 12.03.2013 19:11 http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,13548964,nowy_park_tec hnologiczny_otworzy_sie_w_tym_roku_we.html#ixzz2nuuqye9q

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/361/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/361/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV/361/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI - OBIEKTY HOTELOWE. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI - OBIEKTY HOTELOWE. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI - OBIEKTY HOTELOWE Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 Oferta inwestycyjna obiekty hotelowe W

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomaga osobom, które nie mają pracy, a chcą pracować. Jeżeli potrzebujesz pomocy, by znaleźć pracę, przyjdź do

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla ARiMR dotyczących Pomocy Technicznej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

GREECE- UNIVERSITY OF PATRAS

GREECE- UNIVERSITY OF PATRAS GREECE- UNIVERSITY OF PATRAS MIASTO I UCZELNIA: Patras jest trzecim co do wielkości miastem w Grecji, lecz w porównaniu z polskimi miastami, jest dość małe. Patras to miasto portowe, którego mieszkańcy

Bardziej szczegółowo