KREW POLA A SI. Bandycki napad na autobus. To skandal, e policja nie potrafi zapewniç bezpieczeƒstwa pasa erom i kierowcom.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KREW POLA A SI. Bandycki napad na autobus. To skandal, e policja nie potrafi zapewniç bezpieczeƒstwa pasa erom i kierowcom."

Transkrypt

1 B e z p a t n y i n f o r m a t o r P K M K a t o w i c e NR 2 (19) luty Nr. rej.: Pr Mys owice Park stary i nowy STRONA 6 POLA A SI KREW Katowice Pod koszem STRONA 7 Tylko w WiadomoÊciach extra temat: Âlàska minister obcina unijne pieniàdze dla Âlàska STRONA 4 Bandycki napad na autobus. To skandal, e policja nie potrafi zapewniç bezpieczeƒstwa pasa erom i kierowcom. STRONA 3

2 2 AktualnoÊci WiadomoÊci PKM Katowice, luty 2008 Eugeniusz Pyp acz, Prezes Zarzàdu PKM Katowice Nowe autobusy na linii Lotnisko dopiero w sierpniu Podnosimy standard! Ogrzewanie poni ej zera Zima to najgorsza pora dla komunikacji miejskiej. Je eli jest mroêna, z opadami Êniegu to borykamy si z korkami lub awariami autobusów, a kiedy jest agodna, prawie w angielskiej wersji, jak do tej pory, to zaczynajà si k opoty z ogrzewaniem. Zgodnie z obowiàzujàcymi umowami mi dzy przewoênikiem a KZK GOP ogrzewanie kierowcy w àczajà, kiedy temperatura na dworze spada poni ej zera. Pasa erowie cz sto narzekajà, e w autobusach jest zimno, ale niestety, kierowcy musza si trzymaç zapisów umowy. Wiemy, e nawet je eli temperatura oscyluje wokó zera, to pasa erowie jadàcy w autobusie odczuwajà zimno. Temperatura odczuwalna cz sto jest ni sza ni rzeczywista. ChcielibyÊmy zmieniç ten stan rzeczy, ale nie mo emy, bowiem za t odrobin luksusu nikt nie chce zap aciç. Naszà firm równie nie staç na finansowanie ogrzewania w autobusach, kiedy temperatura oscyluje wokó zera. Powodem tak sztywnego stanowiska PKM Katowice jest ekonomiczna rzeczywistoêç, czyli rosnàce ceny oleju nap dowego. Paliwo dro eje i firma nie mo e sobie pozwoliç na gest wobec pasa erów. OczywiÊcie, najgorzej jest w najstarszych typach autobusów marki Ikarus, gdzie nawet je eli kierowca w àczy troch ogrzewania, to jest ono zainstalowane w przedniej cz Êci pojazdu. Pasa erowie jadàcy w tylnej cz Êci pojazdu sà nara eni na zimno. Rozumiemy pasa erów, którzy uwa ajà, e p acàc za bilet mogà oczekiwaç lepszych warunków podró y, ale te mo e zmieniç tylko KZK GOP zmieniajàc warunki umowy i odp atnoêci. Miejmy nadziej, e w tym roku zima b dzie nadal dla nas askawa i pasa erowie nie b dà musieli skar yç si na niedogrzane autobusy. Linia Lotnisko jest bezpoêrednim po àczeniem komunikacyjnym mi dzy stolicà województwa a lotniskiem w Pyrzowicach. W kwietniu minie 4 lata od momentu jej uruchomienia i dziê wielu z jej pasa erów nie wyobra a sobie korzystania z lotniska bez jej istnienia. Foto: K. Papoƒ Ka dego dnia setki pasa erów korzysta z jej us ug. Pomimo ostrej konkurencji na rynku ze strony ma ych firm przewozowych cieszy si najwi kszym zaufaniem wêród klientów. Autobusy sà punktualne i kursujà bez wzgl du na warunki atmosferyczne. Obecnie linia wpisa a si w krajobraz komunikacyjny regionu i nadszed czas na podniesienie standardów us ug oraz zwi kszenie liczby kursów. Do tej pory lini obs ugiwa y trzy autobusy marki Solaris, które choç niskopod ogowe to nie najnowoczeêniejsze, majà ju kilka lat i wymagajà wymiany. Miasto Katowice, które jest wspó za o ycielem linii oraz wspó w aêcicielem PKM Katowice przekaza o naszej firmy 4 mln z na zakup nowych autobusów. Nowe wozy powinny pojawiç si na linii w sierpniu. B dà to autobusy wyposa one w klimatyzacj, lotnicze siedzenia, a tak e przystosowane do przewozu osób niepe nosprawnych. Nie zabraknie w nich monitoringu oraz pó ek na baga e. Procedura zakupu w ramach zamówieƒ publicznych troch trwa i nie da si jej przyspieszyç, choç chcielibyêmy, by te autobusy ruszy y na trasy jak najwczeêniej. Niestety, b dzie to dopiero w po owie letniego sezonu turystycznego. Autobusów b dzie pi ç, co pozwoli zwi kszyç liczb kursów, a co za tym idzie jeszcze poprawiç komunikacj Katowic z lotniskiem. Mamy nadziej, e pasa erowie docenià podniesienie standardów i jeszcze cz Êciej b dà korzystaç z us ug linii Lotnisko. - Bardzo nam zale y na rozwoju tej linii i zwi kszaniu liczby kursów, bowiem chcielibyêmy, by jak najwi cej osób korzysta o z komunikacji miejskiej doje d ajàc do lotniska. Mamy nadziej, e powstanie tak e obiecane po àczenie kolejowe. Nasze parkingi choç bardzo rozleg e mogà nie pomieêciç wszystkich samochodów naszych klientów. Lotnisko b dzie si rozbudowywa o i zwi ksza o swojà ofert, a wi c szybkie po àczenie autobusowe z Katowicami - jest nam niezb dne - powiedzia nam Artur Tomasik, Prezes Zarzàdu GTL S.A. MPL Katowice w Pyrzowicach. Obecnie zapraszamy pasa- erów do korzystania z zimowej promocji, czyli biletu dwukrotnego przejazdu typu otwartego za 35 z. Promocja trwa tylko do 24 lutego. Ponadto oferujemy bilety jednorazowego przejazdu za 20 z, jednodniowy dwukrotnego przejazdu za 28 z, a dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat w cenie 10 z. Przypominamy, e dzieci do lat 4 podró ujà za darmo, a przewóz baga u jest ju w cenie biletu. Pasa erowie mogà kupowaç bilety u kierowcy oraz w Internetowym Systemie Sprzeda y Biletów (https://bilety.pkm.katowice.pl/), który umo liwia zarówno biurom podró y, jak i klientom indywidualnym zakup biletu przez Internet. Weryfikacja zakupu odbywa si u kierowcy autobusu, który posiada bezprzewodowy terminal. Zapraszamy do korzystania z naszych us ug!

3 WiadomoÊci PKM Katowice, luty 2008 AktualnoÊci 3 Pola a si krew przypadkowych pasa erów W listopadzie alarmowaliêmy, e problem chuliganów dewastujàcych nasze autobusy i terroryzujàcych pasa erów wykracza poza kompetencje i mo liwoêci PKM. No i wykrakaliêmy. Kilka tygodni temu 20 m odych bandytów napad o w nocy na autobus linii 930. Byli ranni. W relacjach Êwiadków, wydarzenia z piàtkowej nocy przypominajà sceny z filmu sensacyjnego, albo raczej z horroru. Na parking przy ulicy S onecznej o czwartej nad ranem podjecha o kilka samochodów. Wyskoczy o z nich 20 zamaskowanych i uzbrojonych w drewniane pa y m odych m czyzn. Byli dobrze zorganizowani i przygotowani do akcji. Na przystanek przy ulicy Âciegiennego podjecha wype niony pasa erami nocny autobus linii 930. Mo na si dziwiç, e kurs o tak nietypowej porze cieszy si du à frekwencjà, ale trzeba pami taç, e w piàtki o tej godzinie wracajà z imprez dyskotekowicze. I to w aênie m odzie sta- a si celem ataku bandytów. Zatarasowali drog autobusowi. Zacz li wybijaç szyby i wdzieraç si do Êrodka. W pojeêdzie zapanowa a panika. Ch opcy usi owali zas oniç swoje kole anki i dziewczyny, ale A OSTRZEGALIÂMY nie na wiele to si zda o. Jedna z m odych kobiet zosta a raniona od amkami szk a. W sumie do szpitala trafi o kilkoro pasa erów feralnego kursu. Ca e zajêcie obserwowa mieszkaniec pobliskiego bloku i natychmiast zaalarmowa policj. Funkcjonariusze pojawili si na miejscu zdarzenia dosyç szybko i uda o im si zatrzymaç Forda Fiest. Jecha o nim pi ciu m czyzn, którzy nie zdà yli nawet pochowaç kominiarek, drewnianych pa ek i metalowych pr tów. Policjantom szybko uda o si zidentyfikowaç Êrodowisko, które zorganizowa o napad. Napastnicy nie kryli zresztà przed pasa erami, e sà fanami, a raczej fanatykami GKS Katowice. To nie pierwszy i nie ostatni bandycki wybryk z udzia em pseudokibiców katowickiego klubu. Nigdy jednak ofiarami nie pada y osoby, które w niczym nie mog y podpaêç chuliganom, zawijajàcym karki klubowymi szalikami. WÊród zatrzymanych sprawców policjanci szybko zidentyfikowali swoich dobrych znajomych. By y tam osoby zamieszane w rozróby z udzia em pseudokibiców GKS z paêdziernika 2006 i maja 2007 roku. Jeden z piàtki okaza si prowodyrem niechlubnej zadymy na derbowym meczy Rozwój Katowice GKS. Prawdopodobnie ta sama grupa odpowiada za szereg pobiç do jakich dosz o w styczniu tego roku na Giszowcu. Policja powo a a oczywiêcie specjalnà grup do uj cia wszystkich sprawców napaêci na autobus, ale na usta ciênie si szereg pytaƒ, dotyczàcych jakoêci pracy katowickich stró ów prawa. Przede wszystkim dlaczego w grupie tak podwy szonego ryzyka, jak pseudokobice GKS, funkcjonariusze majà tak s abe rozpoznanie operacyjne. Jak to si dzieje, e w bardzo groênej, dobrze zorganizowanej i licznej (20 osób!) bandzie policja nie mia- a swojego informatora. Bo gdyby by, na pewno przekaza by cynk o planowanej akcji i napaêci na autobus uda oby si uniknàç nie nara ajàc przy tym konfidenta na ujawnienie. èle si dzieje, e nie jesteêmy bezpieczni w Êrodkach komunikacji publicznej. Je eli ktoê oberwie nocà w ciemnym zau ku w niespokojnej dzielnicy, mo na uznaç, e sam troch sprowokowa sytuacj. Kiedy kilkudziesi ciu ludzi napada na wype niony autobus w centrum miasta, to o adnej prowokacji nie mo e byç mowy, lecz jedynie o bezradnoêci s u b odpowiedzialnych za nasze bezpieczeƒstwo. W tym wszystkim jest jeszcze jedna przykry wàtek. Chodzi o reputacj klubu. GKS to uznana firma i prawdziwi kibice gieksy mogà s u yç za wzór sportowego zachowania si na trybunach. Niestety, chuligani udekorowani klubowymi szalikami pracujà na reputacj ca ej spo ecznoêci sympatyków GKS Katowice. JAN OSTOJA

4 4 Inwestycje WiadomoÊci PKM Katowice, luty 2008 Z listy kluczowych, krajowych projektów El bieta Bieƒkowska, mieszkajàca w Mys owicach minister Rozwoju Regionalnego, wyrzuci a m.in. dotacje dla Jasnogórskiego Muzeum Skarbu Narodowego oraz programu podniesienia atrakcyjnoêci turystycznej Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Minister ze Âlàska obcina unijne dotacje dla Âlàska W grudniowym numerze WiadomoÊci opublikowaliêmy wywiad z minister El bietà Bieƒkowskà, jedynà osobà z naszego regionu w rzàdzie Donalda Tuska. Smaczku tej rozmowie doda a osoba autora. Wywiad specjalnie dla nas przeprowadzi Maksymilian Kloc, syn Izabeli Kloc, Êlàskiej pos anki PiS, znanej z krytycznych komentarzy wobec posuni ç pani minister. W rozmowie El bieta Bieƒkowska nie kry a, e ani rodzinne Mys owice ani ca y Górny Âlàsk nie mogà z jej strony liczyç na taryf ulgowà. Nikt si jednak nie spodziewa, e te zapowiedzi przybiorà a tak drastyczny kszta t. Bogus aw Âmigielski, marsza ek Województwa Âlàskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej, poinformowa niedawno WPKiW i klasztor jasnogórski nie dostanà pieni dzy dziennikarzy o zmianach w strategii dzia ania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w którego gestii znajdujà si Êrodki unijne. Nie sà to informacje mi e dla naszego regionu. El bieta Bieƒkowska z 541 tzw. kluczowych projektów krajowych, skreêli a ponad sto. Najbardziej oberwa o si województwu Êlàskiemu. Na dotacje straci o m.in. szanse Jasnogórskie Muzeum Skarbu Narodowego oraz Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku. Skoƒczy si tak e sen o euro dla kilku wy szych uczelni naszego regionu. Przepad y projekty: Naukowo Dydaktycznego Centrum Nowych Technologii przy Politechnice Âlàskiej, Âlàskiego Mi dzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badaƒ Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Âlàskiego, Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Nie ruszono za to projektów uniwersytetów w Warszawie i Gdaƒsku. Na konferencji prasowej minister Bieƒkowska wyjaênia- a, e na liêcie zosta y tylko projekty wa ne dla strategii rozwoju kraju. Co ciekawe w ca oêci uchowa y si wszystkie pozycje z Programu Rozwoju Polski Wschodniej. Warto przypomnieç, e poprzednia ekipa rzàdzàca by a krytykowana przez PO w aênie za nieuzasadnione pompowanie pieni dzy w tzw. Êcian wschodnià. Polityk El biety Bieƒkowskiej tradycyjnie skrytykowa a pose Izabela Kloc. - Apelujemy do rzàdu Donalda Tuska i Minister Rozwoju Regionalnego El biety Bieƒkowskiej o powstrzymanie dzia aƒ prowadzàcych do opóênienia rozwoju naszego regionu i zagarni cia Êrodków unijnych przyznanych na realizacj Êlàskich projektów napisa a Izabela Kloc w specjalnym apelu w imieniu Êlàskich pos ów PiS. Plany przebudowy i zmian w Katowicach sà rozleg e, ale czy uda si je zrealizowaç? Sporo zale y od Êrodków unijnych. Wizje czy marzenia. Prezydent Katowice Piotr Uszok, na tegorocznym spotkaniu przedstawi dziennikarzom plany urz du zwiàzane z przebudowà Rynku, ÂródmieÊcia oraz najwi kszymi inwestycjami w mieêcie. Trzeba przyznaç plany sà ciekawe, ale czy wszystkie uda si zrealizowaç? Tego nie jest pewny nawet sam prezydent, bowiem wiele z nich zale y od pozyskania dofinansowania unijnego. Na pierwszy plan wysuwa si Rynek i tereny wokó Spodka i Ronda. To jest najwa niejsza sprawa. Ju zapad a decyzja b dzie powo any manager, który zajmie si koordynacjà spraw zwiàzanych z przebudowà na odcinku od Rynku do Ronda, a budynek Urz du Stanu Cywilnego zostanie zburzony. Jest to przedsi wzi cie trudne logistycznie, bowiem trzeba skoordynowaç sprawy gruntowe, projekty oraz terminy realizacji. USC zostanie przeniesione do pa acyku przy pl. Wolno- Êci, którego remont i przystosowanie do tych celów poch onie 11 mln z. - Koƒczymy budow oczyszczalni Êcieków Giga- Blok oraz wymian kanalizacji w centrum. Zaczynamy remont ul. Mariackiej, Mariackiej Tylnej, blask zostaje przywrócony koêcio owi Mariackiemu, a nast pnie ruszà prace na ul. Dworcowej, bowiem zosta a sfinalizowana transakcja sprzeda y budynku zabytkowego dworca wyjaênia Piotr Uszok, prezydent Katowic. Miasto ma te rozleg e plany wobec ul. Paw a, Wodnej i Górniczej. Cz Êç budynków nale àcych do miasta zostanie wyburzona, a w ich miejsce majà powstaç obiekty nad Bulwarami Rawy. W planach miasta jest równie remont Spodka, który potrwa do 2010 r. i poch onie 50 mln z oraz budowa Centrum Kongresowego, który ma si znaleêç na terenach pomi dzy hala a nowà siedzibà Muzeum Âlàskiego. Istnieje równie szansa na zmian fasady wie owca DOKP. W planach miasta jest tak- e remont sali teatralnej w Pa acu M odzie y i udost pnienie jej widowni oraz budowa nowej siedziby NO- SPR-u. Miasto ma wspomagaç katowickie uczelnie i to zarówno Uniwersytet Âlàski w przebudowie gmachu po NBP przy ul. Uniwersyteckiej, jak i Akademi Ekonomicznà w budowie Centrum Informatycznego. Do dokoƒczenia jest tak e rewitalizacja Rawy oraz zagospodarowanie jej ju uporzàdkowanych bulwarów. Nie zapomniano tak e o kanalizacji po udniowych dzielnic Katowic, czyli Panewnik i Podlesia oraz Dàbrówki i dalszej przebudowy sieci dróg w mieêcie. Na pewno zostanie przebudowa ulica 73. Pu ku Piechoty, ale prace rusza po przebudowie w z a na A-4. Zostanie zbudowana obwodnica osiedla Witosa oraz àcznik mi dzy ul. Damrota i Francuskà. Nie zapomnia tak e wspomnieç o stadionie GKS przy ul. Bukowej i planach jego modernizacja za oko o 48 mln z. - Najwi kszym wyzwaniem jest modernizacja sieci tramwajowej biegnàcej przez centrum miasta. Remont torowiska zaplanowaliêmy na lata , ale chcemy zmodernizowaç tory na ca ej d ugoêci, czyli ul. Warszawskà, 3 Maja, Gliwickà oraz al. Korfantego do Siemianowic Âlàskich oraz KoÊciuszki i ul. Chorzowskà, by linia 6 i 41 by a naprawd szybkim po àczeniem z Bytomiem wyja- Ênia prezydent. Sam prezydent roztaczajàc wizje przed dziennikarzami zaznacza, e realizacja niektórych z tych projektów zale y od otrzymania funduszy unijnych. Katowiczanie majà nadziej, e wi kszoêç z tych planów uda si zrealizowaç i je eli tak si stanie, to wówczas Katowice z nowoczesnym Rynkiem, Spodkiem, Centrum Kongresowym i Muzeum Âlàskim oraz siecià dróg i mo e w koƒcu nowym dworcem PKP stanà si miastem godnym noszenia miana stolicy metropolii.

5 WiadomoÊci PKM Katowice, luty 2008 Obyczaje 5 ZapomnieliÊmy, jak bawiç si z klasà Jeszcze kilka lat temu karnawa by czasem, kiedy elitarne Êrodowiska organizowa y bale, na których wypada o bywaç. Gazety mia y póêniej kogo obgadywaç i oceniaç. Z niejasnych powodów ta tradycja w naszym regionie zamiera. Jedynym miejscem, gdzie lokalne elity pokaza y, jak mo na si bawiç i wyró niç ze swojego grona liderów, okaza si Miko ów. Przystojny tancerz, a wczeêniej mistrz ju-jitsu awansowa ostatnio do rangi najbardziej rozpoznawalnej postaci w Mys owicach. Zas uguje na uwag fakt, e sam bohater ca ego zamieszania zachowuje umiar wobec swojej popularnoêci. Jest skromny, spotyka si z m odzie à mys owickich szkó, zorganizowa miko ajkowà imprez charytatywnà w hali na Boƒczyku. Miko owianie Roku Kilka lat temu za jednà z najwa niejszych imprez towarzyskich w naszym regionie uchodzi bal organizowany przez Dziennik Zachodni. Wr czano podczas niego dziennikarskie nagrody miodów i chrzanów. Ludzie z pierwszych stron gazet czekali na werdykt z niepokojem. Teraz majà stosunek do tego raczej oboj tny. Miody i chrzany stajà si z roku na rok imprezà coraz bardziej wewnàtrzredakcyjnà. Na organizacj presti owych imprez karnawa owych nie decydujà si Urzàd Wojewódzki ani Marsza kowski. Tak e urz dy miast w naszym regionie przez ca y styczeƒ myêla y raczej o poêcie, zamiast o karnawale. Kulejà g o- Êne niegdyê bale Êrodowiskowe. Nie bawià si ju prawnicy, lekarze, architekci. Jako gazeta g boko ubolewamy z takiego obrotu sprawy. Czytelnicy przecie lubià przeglàdaç rubryki towarzyskie. Jedynym rodzynkiem w tym dosyç ponurym cieêcie okaza si Miko ów. Pod koniec karnawa u odby si w tamtejszym Domu Kultury bal, podczas którego po raz jedenasty wr czano statuetki Miko owianina Roku. Impreza by a przednia. Na parkiecie - Warto si staraç i ca y czas dà yç do wyznaczonego celu. Nasza ci ka praca kiedyê na pewno zostanie zauwa ona i los si do nas uêmiechnie. Gdy wyrzucano mnie drzwiami, to wchodzi em oknem i ca y czas próbowa em dalej. Wiedzia em i czu em, e w koƒcu uda mi si coê osiàgnàç. I tak si sta o mówi Tito w wywiadzie do m odzie- owego dodatku do ycia Mys owic. brylowa Marek Balcer, burmistrz miasta. Najbardziej efektownie prezentowa si oczywiêcie w ramionach swojej ma onki, która zademonstrowa a odwa nà kreacj z g boko wyci tymi plecami. Podczas balu wr czono statuetki Miko owianina Roku. Otrzymali je: - Wies aw Socha, prezes Ten ch opak zas uguje na to, aby byç idolem. Teraz myêli o za o eniu swojej prywatnej szko y taƒca. Nie wiadomo na razie gdzie powstanie. Sà dwa warianty Mys owice albo Tychy. chóru Harmonia oraz dyrygent El bieta Krusz - Dorota Podlodowska-Graczyƒska, dziennikarka telewizyjna - Izabela Kloc, pos anka - Henryk Czicha, pomys odawca i trener Centrum Terapii Jàkania - Maciej Malicki za powieêç Kogo nie znam. M odzie naszego regionu, a szczególnie rodzinnych Mys owic, a jeszcze konkretniej mieszkajàce tutaj dziewczyny oszala y na punkcie Rafa a Tito Kryla, najwi kszej osobowoêci programu You can dance. Tito - superidol Myslovitz im starsze, tym lepsze Âlàskie telekamery Nagrody tygodnika Tele Tydzieƒ uchodzà za najbardziej presti owe w polskiej bran y medialnej. Gazeta zorganizowa a plebiscyt po raz 11. O jego popularnoêci wêród widzów i czytelników Êwiadczà najlepiej liczby g osów, które pada y na laureatów. Zwyci zcy w poszczególnych kategoriach uzbierali nawet ponad sto tysi cy g osów. Dla nas, widzów ze Âlàska, mi à informacjà sà nazwiska z naszego z regionu na pierwszych miejscach presti- owych kategorii. Z otà telekamer za ca okszta t otrzyma Kamil Durczok, najpopularniejszy w Polsce prezenter telewizyjny, gwiazda TVN, Gliwicki desant W poprzednich numerach WiadomoÊci pisaliêmy o zadaniach i planach Górno- Êlàskiego Zwiàzku Metropolitalnego. WspominaliÊmy te, e je eli GZM ma spe niaç pok adane w nim nadzieje, musi zbudowaç solidnà struktur organizacyjna. I to si zaczyna dziaç, chocia nie brak przy tej okazji ró nych plotek i spekulacji dotyczàcych spraw kadrowych. Wiadomo, e liderem Zwiàzku jest Piotr Uszok, prezydent Katowic. Spodziewano si, e wa ni etatowi pracownicy biura zostanà wybrani spoêród grona zaufanych mu osób. Tymczasem dyrektorem GZM zosta Piotr Popiel, by y wa ny pracownik gliwickiego magistratu. Posad rzecznika prasowego tej instytucji otrzyma z kolei Krzysztof Krzemiƒ- który medialnà karier rozpoczyna w katowickiej telewizji regionalnej. Uroczystà gal, podczas której wr czano nagrody, zdominowali wyró nieni w kategorii muzyka. Wygra katowicki zespó Feel, prawdziwe odkrycie ubieg orocznego sezonu muzycznego. Naszym muzykom uda o si pokonaç nawet Dod, bez której udzia u nie dzieje si nic w polskim showbiznesie. WÊród nominowanych pi ciu wykonawców znalaz si tak- e zespó Myslovitz. Akurat w tym nie ma nic dziwnego, poniewa ekipa Artura Rojka zgarnia presti owe nagrody i wyró nienia od dobrych dziesi ciu lat. ski, zaufany rzecznik prasowy Janusza Moszyƒskiego, by ego marsza ka Województwa Âlàskiego, kiedyê wiceprezydenta Gliwic. Trzeba trzymaç kciuki za to, aby wspó praca mi dzy wszystkimi strukturami uk ada a si, jak najlepiej, poniewa na rozwoju GZM zale y przecie wszystkim mieszkaƒcom regionu. Trudno jednak nie zauwa yç, e urz dowanie dyrektora zacz o si zgrzytu, uwa nie odnotowanego przez media. Otó Piotr Popiel zadysponowa kupno dla siebie samochodu s u bowego za 120 tysi cy z otych. Pomys nie przeszed, poniewa na takà rozrzutnoêç oburzyli si prezydenci miast, którzy tworzà zarzàd GZM. Sam Piotr Uszok jeêdzi Skodà Super B, która po rabatach kosztowa a 80 tys. z otych.

6 6 Miasto WiadomoÊci PKM Katowice, luty 2008 Remontowa rewolucja... W centrum Mys owic powstanie teren piknikowy-rekreacyjno-sportowy z prawdziwego zdarzenia. Z bezpiecznymi miejscami do organizacji imprez rodzinnych, wyremontowanà muszlà koncertowà, hotelem, a w przysz oêci z mo liwoêcià pop yni cia kajakiem nurtem Czarnej Przemszy. Park Zamkowy O zamontowaniu elektronicznego systemu g osowania w sali sesyjnej pisaliêmy w ostatnim numerze WiadomoÊci. Ale na tym nie koniec. Takich remontów nie by o w mys owickich magistracie ju od ponad 20 lat. Na pierwszy ogieƒ posz y dwa wydzia y przy ulicy Powstaƒców: Wydzia Gospodarki Gruntami oraz Dochodów Miasta. W tym samym budynku trwa te odnawianie pomieszczeƒ portierni oraz toalet. Klientów odwiedzajàcych magistrat nie powinno wi c zdziwiç budowlane zamieszanie trwajàce na parterze Urz du Miasta. Zakoƒczony natomiast zosta remont willi przy ulicy Strumieƒskiego. KiedyÊ mieêci a si tam tylko sala Êlubów, a biura Urz du Stanu Cywilnego pracowa y przy ulicy Krakowskiej. Teraz ca y USC ulokowa si przy Strumieƒskiego....i lada moment parking W ostatnich dniach stycznia zosta rozstrzygni ty przetarg na budow parkingu przy ulicy Stra ackiej. Osobom za atwiajàcym sprawy w mys owickim magistracie nie trzeba t umaczyç, jak wa na jest to inwestycja. Parking przy placu Wolno- Êci w godzinach urz dowego szczytu bywa zazwyczaj zaj ty. Przy Stra ackiej b dzie mog o stanàç 56 samochodów. stary i nowy To najbardziej wyczekiwana inwestycja w centrum miasta. Najwi kszy park w Mys owicach przez lata popada w ruin. Nie ma w tej chwili sensu narzekaç na zaniedbania poprzednich ekip zasiadajàcych w magistracie. Na razie jest, jak jest, ale b dzie inaczej. W Wydziale Planowania i Rozwoju Miasta zosta opracowany kompletny program rewitalizacji Parku. - Chcemy, aby Park Zamkowy spe nia funkcj rekreacyjno-sportowà. Nie interesujà nas drobne kosmetyczne zmiany. Przyj liêmy wariant jakoêciowy, co oznacza, e prace zostanà roz o one na lata mówi Wojciech Stalmach, naczelnik wydzia- u PiR. Najodleglejsze w czasie, ale zarazem i najambitniejsze plany zak adajà, e za kilkanaêcie lat Czarna Przemsza otrzyma trzecià klas czystoêci wody, a jej nurtem b dà si odbywaç kajakowe sp ywy. Mo e tak si staç dzi ki udzia owi Mys owic w mi dzygminnym programie Przemsza nasza rzeka. Ale to odleg a przysz oêç. A co w najbli szym czasie? Miejscy architekci podzielili park na pi ç stref: zabytkowy fragment nie podlegajàcy zmianom projektowym, teren aktywnoêci sportowej, czyli zmodernizowany stadion Górnika 09, teren wokó muszli koncertowej z àkà widokowà, ogród traw ozdobnych oraz teren o charakterze mieszkalno-hotelowym. Ka da ze stref b dzie modernizowana osobno. Po przeprowadzeniu wszystkich prac modernizacyjnych mieszkaƒcy Mys owic nie poznajà Parku. ZaroÊni ta chaszczami górka usytuowana za muszlà koncertowà zamieni si w àk widokowà. Idealne miejsce na piknik w ciep e dni. B dzie stàd widaç zmodernizowanà, lekko zadaszonà muszl koncertowà, przypominajàcà podobny obiekt w Ustroniu. Nieco dalej, tam gdzie teraz rozciàga si teren zdewastowanych brodzików i uliczek, powstanie ogród traw ozdobnych. Zasadzone tam zostanà roêliny z ró nych zakàtków Êwiata. Na tym nie koniec rewolucji. Na terenie Parku powstanie hotel, który b dzie móg s u yç widzom i sportowcom korzystajàcym z wyremontowanego kompleksu sportowego Górnika 09. Stadion zyska nowà muraw i trybuny. Na ca oêç prac trzeba b dzie wy- o yç kilka, a mo e kilkana- Êcie milionów z otych, ale raczej nie ma ju wàtpliwoêci, e one ruszà. Prawdopodobnie ju na poczàtku przysz ego roku. Czes aw Kwieciƒski, legendarny zapaênik przez najlepsze lata swojej kariery zwiàzany z klubem Olimpia-Si a Mys owice zosta wyró niony tytu em honorowego obywatela Mys owic. Specjalnie dla Czytelników WiadomoÊci" pamiàtkowa pocztówka z autografem Mistrza. URZÑD MIASTA MYS OWICE Powstaƒców 1, Mys owice; Tel.: (032) ; Fax:(032) ; Godziny urz dowania: od poniedzia ku do piàtku w godzinach od 7.30 do w soboty od 8.00 do 13.00

7 WiadomoÊci PKM Katowice, luty 2008 Miasto 7 W Spodku zostanie rozegrana runda fina owa mistrzostw Europy koszykarzy w 2009 roku Katowice Ale hala! pod koszem Spodek idealnie nadaje si do rozgrywania takich zawodów - mówi Nar Zanolin. Pierwszy z lewej prezydent Piotr Uszok Katowickie Centrum Sztuki Filmowej przez jeden dzieƒ pe ni o rol stolicy europejskiej koszykówki. Na uroczystej Gali inaugurujàcej przygotowania do Mistrzostw Europy w Koszykówce M czyzn Eurobasket 2009 goêcili m.in. Prezes FIBA Europe (Europejskiej Federacji Koszykówki) George Vassilakopoulos oraz Sekretarz Generalny tej Federacji Nar Zanolin. Znamienitych goêci powita Prezes Polskiego Zwiàzku Koszykówki senator RP Roman Ludwiczuk oraz gospodarz imprezy Prezydent Katowic, Piotr Uszok. UroczystoÊç na wzór meczu koszykówki podzielona zosta a na 4 cz Êci (kwarty) przedzielone popisami cheerleaderek Trefla Sopot. Pierwsza kwarta by a wprowadzeniem w tematyk Mistrzostw Europy Eurobasket G ównym motywem drugiej kwarty (jak i ca ej imprezy) by o oficjalne ods oni cie logo turnieju. Trzecia kwarta zosta- a poêwi cona prezentacji 7 miast gospodarzy imprezy, natomiast podczas ostatniej cz Êci zostali uhonorowani przedstawiciele sponsorów Dominet Bank Ekstraligi. JesteÊmy przekonani, e impreza zostanie przeprowadzona w perfekcyjny sposób. Pozostaje nam tylko trzymaç kciuki za naszych koszykarzy. Nie jest adnà tajemnicà, e naszym basketbalistom nie wiedzie si ostatnio najlepiej. Do 2009 roku jest jeszcze troch czasu na odzyskanie formy i pokazanie klasy. Po ubieg orocznych fina ach Ligi Âwiatowej Spodek uchodzi za kultowe miejsce dla fanów siatkówki. Nic nie stoi na przeszkodzie, Aby w naszej, odlotowej hali zagoêci a jeszcze jedna dyscyplina sportu. Ponad pó tora tysiàca mieszkaƒców Katowic przyby o na otwarcie Kompleksu Sportowego Szopienice. Przyjecha te wiceminister Grzegorz Schetyna. W inauguracyjnym meczu koszykówki Polacy pokonali S owaków 85 do 74. Kompleks sportowy Szopienice to nowoczesna hala sportowa z widownià na ponad 1200 kibiców, przystosowana do rozgrywania meczy w futsalu, koszykówk, pi k r cznà i siatkówk, a tak e do rozgrywania zawodów w podnoszeniu ci arów. W hali mieêci si w pe ni wyposa ona, profesjonalna si ownia z przeznaczeniem dla szopienickich sztangistów, oraz dwa pe nowymiarowe boiska ze sztucznà nawierzchnià do pi ki no nej oraz korty tenisowe. UroczystoÊci otwarcia hali towarzyszy turniej w futsalu. W rywalizacji wzi y udzia reprezentacje Jango Katowice, Urz du Miasta oraz reprezentacji Szopienic. Pierwszà bramk strzeli Krzysztof Pieczyƒski, zawodnik reprezentujàcy katowicki Magistrat. Turniej wygra a dru yna Jango Katowice z o ona z dzia aczy i sympatyków katowickiego klubu, który od tego roku b dzie trenowa i rozgrywa mecze w hali w Szopienicach. Drugie miejsce zdoby a reprezentacja Urz du Miasta Katowice w sk ad, której weszli radni, urz dnicy oraz funkcjonariusze stra y miejskiej. Reprezentacja Szopienic, jak na gospodarzy przysta o, wykaza a si wielkà goêcinnoêcià zajmujàc trzecie miejsce w turnieju. Wielkie Êwi towanie z okazji oddania do u ytku hali sportowej Szopienice trwa o tak e w niedziel. Po przeci ciu wst gi, dokonanego wspólnie przez wicepremiera Grzegorza Schetyn, Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka, Prezydenta Mi dzynarodowej Federacji Koszykówki Strefy Europejskiej George'a Vassilakopoulos'a, Sekretarza Generalnego FIBA Europe Nar'a Zanolin'a oraz Prezesa Polskiego Zwiàzku Koszykówki Romana Ludwiczuka, rozegrany zosta towarzyski mecz pomi dzy reprezentacjà Polski, a S owacji, który zainicjowa dzia alnoêç sportowà hali. Polska kadra pokona a naszych po udniowych sàsiadów 85 do 74. Powsta Park Przemys owy Euro Centrum w Katowicach i Che mie Âlàskim 940 nowych miejsc pracy Misjà Parku Przemys owego Euro-Centrum jest podniesienie konkurencyjnoêci przedsi biorstw poprzez udost pnienie im nowoczesnej infrastruktury technicznej, pomoc we wdra aniu nowoczesnych technologii i realizacji inwestycyjnych przedsi wzi ç. W wyniku realizacji projektów Park Przemys owy udost pni, w szczególnoêci ma- ym i Êrednim przedsi biorstwom, oko o 15 tys. metrów kwadratowych nowoczesnych powierzchni biurowych, us ugowych, wystawienniczych, magazynowych i produkcyjnych. Planuje si, e firmy dzia ajàce na terenie Parku utworzà 940 miejsc pracy. Inwestycja realizowana jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost KonkurencyjnoÊci Przedsi biorstw (lata ), Dzia anie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm. Idea utworzenia Parku Przemys owego powsta a na poczàtku 2005 roku z inicjatywy zarzàdu Spó ki Euro- Centrum. Wspó udzia w realizacji projektu zadeklarowa y Miasto Katowice oraz Gmina Che m Âlàski. Partnerstwo samorzàdów lokalnych umo liwi o inwestorowi ubieganie si o dofinansowanie inwestycji ze Êrodków publicznych. WartoÊç ca kowita projektów wynosi ponad 62 miliony z otych. Cz Êç Parku Przemys owego Euro-Centrum powstanie w Che mie Âlàskim, gdzie zostanie wybudowany nowy budynek o powierzchni 705 metrów kwadratowych. Park Przemys owy Euro- Centrum zbuduje m.in. budynek, w którym b dà mia y siedziby firmy zajmujàce si poszanowaniem energii. Zasadnicza cz Êç Parku zlokalizowana jest w Katowicach Ligocie, na terenach przemys owych po by ych Zak adach Aparatury Chemicznej WIMACH. Realizacja projektu doprowadzi do rewitalizacji istniejàcych tam, zdegradowanych obiektów. Do ycia zostanie przywróconych siedem budynków oraz powstanà dwa nowe. Teren Parku zostanie uzbrojony w infrastruktur technicznà oraz funkcjonalnie zagospodarowany. Park Przemys owy Euro- Centrum Sp. Z o.o. zamierza aktywnie wspó pracowaç z pozosta ymi strukturami wspierajàcymi rozwój przedsi biorczoêci na terenie województwa Êlàskiego. Jako jeden z inicjatorów podmiot zarzàdzajàcy Parkiem przystàpi do Âlàskiej Sieci Inkubatorów, Parków Przemys owych i Technologicznych. Sieç b dzie wspó pracowaç w zakresie: 1) Opracowania i wdro enia wspólnego programu marketingowego 2) Opracowania i wdro enia standardów us ug doradztwa 3) Wymiany informacji dotyczàcych mo liwoêci pozyskiwania dofinansowania oraz realizacji wspólnych projektów i przedsi wzi ç majàcych na celu wspomaganie rozwoju m odych firm innowacyjnych, ze szczególnym wykorzystaniem szans pojawiajàcych si wraz ze zbli ajàcym si kolejnym okresem programowania polityki regionalnej Unii Europejskiej. 4) Organizowanie programów wymiany doêwiadczeƒ mi dzy firmami funkcjonujàcymi w naszych inkubatorach i parkach technologicznych. 5) Nawiàzywanie i prowadzenie efektywnej wspó pracy z oêrodkami naukowymi wkraju i za granicà oraz innymi instytucjami wspierajàcymi innowacje. 6) Utworzenie wspólnej bazy doradców ekspertów z dziedzin zarzàdzania, prawa i finansów oraz procesów wdra ania nowych technologii. 7) Organizacji wspólnych przedsi wzi ç poprawiajàcych wizerunek i wzmacniajàcych pozycj naszego regionu jako Kreatywnego Regionu Innowacyjnego. URZÑD MIASTA KATOWICE Katowice, ul. M yƒska 4; Tel ; Fax ; Godziny otwarcia: pn. 7:30-17:00, wt. 7:30-15:30, Êr. 7:30-13:00, cz. 7:30-17:00, pt. 7:30-15:30

8 8 Rozrywka WiadomoÊci PKM Katowice, luty 2008 Krzy ówka Nagrody Za poprawne rozwiàzanie krzy ówki z poprzedniego numeru p yt Kasi Nosowskiej wylosowa a Iwona Palczewska z Sosnowca. W tym miesiàcu nagrodà w konkursie jest p yta Dody z autografem artystki. Wydawca: Przedsi biorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach sp. z o.o. Adres redakcji: ul. Mickiewicza 59, Katowice, tel.: w. 337 Redaktor naczelny: Beata LeÊniewska Sk ad: PRB Fenix, tel.: Druk: Agora Poligrafia S.A. Za treêç og oszeƒ redakcja nie odpowiada. Poziomo: A9 - Falista Lub ó tozielona w klatce, B1 - Tytu opery G.Verdiego z 1851r., D7 - W liturgii katolickiej: Êpiewane nabo eƒstwo wieczorne, odprawiane zazwyczaj w niedziele i dni Êwiàteczne, E1 - Odpad z tartaku, F8 - Fundamentalista, cz owiek ÊciÊle przestrzegajàcy zasad wyznawanej wiary, ideologii itp., H1 - Ogólnie format, gabaryty czegoê, K1 - Lekkie, ma o wilgotne ciasto z utartych z cukrem ó tek i piany z bia ek oraz niewielkiej iloêci màki, 1 - Pozbawienie lub utrata przychylnoêci, nie yczliwoêç, N1 - Zwis m ski bardziej fachowo, N8 - Urzàdzenie s u àce do treningu, imitujàce warunki SUDOKU zbli one do rzeczywistych; symulator. Pionowo: 1A - Gleba pod nogami, 1H - Zaciàg do wojska, 2E - Or rogacizny, 3A - Zimowe mieszkanie Eskimosa, 3H - Obszar wokó gwiazdy, w którym warunki fizyczne i chemiczne umo liwiajà istnienie ycia, 4E - Powtarzajàce si okresowo zjawiska, wydarzenia, czynnoêci, 5A - Jelita lub potrawa z jelit wo owych bàdê ciel cych, 5H - yjàca dziko kaczka o bràzowoszarym upierzeniu, 6E - Ekscentryczny kapitan okr tu podwodnego powieêci Verne`a -Tajemnicza wyspaî, 6 - Cz Êç meczu tenisowego, 7A - G. Miasto Grecji, 7H - Nabój bez pocisku, 8F - Lubi stanàç w gardle, 8 - Pi ka za boiskiem, 9A - Orne lub podbramkowe, 10D - Surowiec do wyplatania koszy lecz nie wiklina, 11A - Przewrót wojskowy, 13A - Fordanser, p atny partner do taƒca, 15A - Masyw górski Ameryki aciƒskiej, 15 - Ok adka akt. Zasady gry w sudoku sà banalnie proste, ale sama gra ju mo e taka nie byç. Szczególnie, jeêli spróbuje si szcz Êcia na trudniejszych planszach. Gra polega na wype nieniu planszy cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby w tym samym wierszu, w tej samej kolumnie, oraz w ka dym sektorze 3x3 oznaczonym pogrubiona linià, znajdowa a si tylko jedna taka sama cyfra. Innymi s owy w adnej kolumnie, wierszu, lub oznaczonym sektorze nie mo e powtórzyç si dwa razy ta sama cyfra. Horoskop Wodnik (20 I 19 II) Obecna pora roku nie sprzyja Wodnikom. Lubicie wodne igraszki, ale nie w zimowych warunkach. JesteÊcie ju myêlami na wakacyjnych pla ach Ba tyku, albo jakiegoê cieplejszego morza. Nie zamyêlajcie si jednak za g boko, bo ycie sprowadzi Was szybko na twardy làd. Ryby (20 II 19 III) Ten sam problem, co z Wodnikiem. Wi kszoêç Ryb lubi p ywaç i Êlizgaç si pod lustrem wody, ale w zimie mo na zderzyç si z lodowà pokrywà. W najbli szym czasie nie ma atwych wyborów dla Ryb. Trzeba zmierzyç si z brutalnà rzeczywistoêcià. Baran (20 III 20 IV) Cokolwiek nie zrobisz, b dzie dobrze. Gwiazdy Ci sprzyjajà. Prawdopodobnie podejmiesz jakàê pochopnà decyzj, ale konsekwencje rozejdà si po koêciach. Jedyny problem w tym, e ktoê na tym ucierpi. Byk (21 IV 20 V) Ostro przesz do przodu, ale taka jest ju natura Twojego zodiakalnego patrona. Nie zapominaj jednak, e nawet Byka mo na poskromiç. Taka sytuacja mo e Ci si przytrafiç w najbli szym czasie. Pilnuj si i nie szar uj. Bliêni ta (21 V 20 VI) Bliêniaki majà dosyç delikatnà natur i powinny si szanowaç. Chodzi nie tylko o zdrowie fizyczne, ale tak e o stan psychiki. Dobrych rad, aby si nie stresowaç, nikt w tych czasach nie traktuje powa nie. Ale w tym wypadku trzeba to potraktowaç nie jako sugesti, lecz jako powa ne ostrze enie. Rak (21 VI 21 VII) Ka dy rak idzie wspak. W Twojej sytuacji nale y to przys owie interpretowaç tak, e ka dy rak (przynajmniej zodiakalny) idzie pod pràd. Dobrze si zastanów, czy warto. Przynajmniej do koƒca zimy. Aby pokonaç czekajàce Ci przeszkody musisz uzbieraç troch wi cej si. Lew (22 VII 21 VIII) Zapominasz, e ryku króla d ungli bojà si inne zwierz ta, ale niekoniecznie myêliwi. KtoÊ na Ciebie poluje i wszystko wskazuje na to, e mo e troch namieszaç w Twoim yciu osobistym. Je eli nie dogadasz si z przeciwnikiem, b dziesz mieç problem. Panna (22 VIII 22 IX) Dobrze si sprawujesz w ostatnich miesiàcach i spotka Ci za to nagroda. Gwiazdy nie wiedzà do koƒca, czy chodzi bardziej o ycie zawodowe, czy te o osobiste. W tej sytuacji nie zaszkodzi, abyê wszystkie Panny w obu tych dziedzinach trzyma y dotychczasowy fason. Waga (23 IX 22 X) Ostatnie ostrze enie od losu niestety nic Ci nie nauczy o. Musisz pami taç, e ka dy drobiazg, ka da b ahostka, o których natychmiast zapominasz, mo e mieç wp yw na Twoje ycie. Mo esz si spodziewaç, e nieistotna sprawa z przesz oêci nabierze teraz du ego znaczenia. Skorpion (23 X 21 XI) Masz farta. Z tym znakiem, w zodiakalnych spekulacjach rzadko kiedy wià e si fortuna, ale tym razem b dzie inaczej! Naprawd pojawi si szansa na zarobienie (albo otrzymanie) sporej gotówki. Ale szcz Êciu musisz pomóc. Bàdê szczególny w stosunku do pracodawcy. Strzelec (22 XI 20 XII) Chyba strzeli eê sobie ostatnio gola samobójczego. Intrygi nie przynios y skutku, a osoba której chcia eê dokuczyç, tryumfuje. Musisz si pozbieraç i wyciàgnàç nauczk na przysz oêç. Nie atakuj bez powodu, a je eli ju musisz, to zachowaj si jak komandos, który atakuje raz, a dobrze. Kozioro ec (21 XII 19 I) JesteÊ zodiakalnym rogaczem, ale w yciu Twoje sprawy sercowe uk adajà si dok adnie na odwrót. Przynajmniej teraz tak si dzieje i sà dobre rokowania na najbli szych kilka miesi cy. Parter (partnerka) Ci kocha i nawet na myêl o adnych zmianach. Ale pami taj! Takie uczucia trzeba piel gnowaç.

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Kryzys ma wielkie oczy

Kryzys ma wielkie oczy ÂRODA 23 STYCZNIA 2008 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 15 (15812) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Kryzys ma wielkie oczy Zwyczajnie jak wszystko, kryzys

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Specjalnie dla Wiadomości! rozmowa z prof. Jerzym Buzkiem, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Czysty węgiel uratuje polską gospodarkę str.

Specjalnie dla Wiadomości! rozmowa z prof. Jerzym Buzkiem, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Czysty węgiel uratuje polską gospodarkę str. NR 11 (39) www.pkm.katowice.pl Nr. rej.: Pr. 1862 Katowice Wygrane konkursy S T R O N A 7 Zabrze Drogowe inwestycje S T R O N A 1 2 strefa klubowa rozdajemy Świętowaliśmy wejściówki po dwie na imprezę

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013 R E K L A M A Ukrad 25 ton z omu W r ce policji wpad 33-letni mieszkaniec Cz stochowy, który okrad firm w której pracowa. M czyzna pracujàc jako kierowca, otrzyma zlecenie przewiezienia 25 ton z omu do

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo