4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem..."

Transkrypt

1 Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

2 ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na Spis treści 1. Streszczenie Cele i koncepcja badania Cel badania Kryteria stosowane w badaniu Opis realizacji badania Metodyka badania Analiza danych zastanych Analiza dokumentacji projektowej Indywidualne wywiady pogłębione Wywiady kwestionariuszowe (CATI) Ankieta internetowa (CAWI) Case study Panel ekspertów Analiza wskaźnikowa w ujęciu D-P-S-I-R Wyniki z badań Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem Wpływ projektów objętych badaniem na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zapobieganie jego degradacji Wpływ projektów objętych badaniem na osiągnięcie celu głównego RPO WD, celu II szczegółowego RPO WD, celu Priorytetu Wpływ projektów objętych badaniem na osiągnięcie wskaźników realizacji celu głównego i II celu szczegółowego RPO WD, a także wskaźników Priorytetu Realizacja preferencji w poszczególnych działaniach Priorytetu 4 przez projekty objęte badaniem Wpływ projektów objętych badaniem na realizację celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Wpływ projektów objętych badaniem w ramach priorytetu 4 i 5 na realizację celów określonych w Strategii Lizbońskiej i Europa Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem Wpływ projektów objętych badaniem na osiągnięcie celu głównego RPO WD, celu II szczegółowego RPO WD, celu Priorytetu Wpływ projektów objętych badaniem na osiągnięcie wskaźników realizacji celu głównego a także wskaźników Priorytetu Realizacja preferencji w poszczególnych działaniach Priorytetu 5 przez projekty objęte badaniem Wpływ projektów objętych badaniem na realizację celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

3 ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na 4.3. Ocena założeń i rozwiązań zastosowanych w aktualnej perspektywie finansowania w Priorytecie 4 i 5 (w tym wybór projektów) System zarządzania wyborem projektów (kryteria, preferencje, nabory celowane, projekty indywidualne, typy projektów, typy beneficjentów, kwota dofinansowania itp.) a realizacja zakładanych celów w Priorytetach 4 i Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych przez IZ RPO i DIP w ramach konkursów związanych z Priorytetami 4 i 5 RPO WD Zmiany konieczne do wprowadzenia w zakresie działań informacyjnopromocyjnych podejmowanych przez IZ RPO i DIP w ramach konkursów związanych z Priorytetami 4 i 5 RPO WD Sposoby realizacji przez beneficjentów zaleceń środowiskowych wynikających z procedury konsultacji środowiskowych z partnerami społecznymi Adekwatność udzielonego wsparcia w ramach priorytetu 4 i 5 do potrzeb potencjalnych beneficjentów Identyfikacja czynników zależnych i niezależnych od Instytucji Zarządzającej i Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej utrudniających lub uniemożliwiających ubieganie się o dotację przez beneficjentów oraz utrudniających realizację i rozliczanie dofinansowanych projektów, ułatwiających ubieganie się o dotację oraz realizację i rozliczanie dofinansowanych projektów Powody małego zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów RPO WD konkursami z priorytetów 4 i 5 (zwłaszcza w zakresie działań 4.3, 4.7, 5.1 i 5.3) Ocena realizacji zasady komplementarności na poziomie projektów objętych badaniem Komplementarność projektów objętych badaniem z innymi projektami/inwestycjami Komplementarność projektów objętych badaniem zgodnie z założeniami określonymi w punkcie 5 poszczególnych priorytetów w RPO WD (Komplementarność i demarkacja) oraz punkcie 13 U RPO WD (Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami) Efekt synergii przy realizacji projektów komplementarnych. Identyfikacja dobrych praktyk Wypracowanie wstępnych założeń dla przyszłego okresu programowania w zakresie obszarów oraz typów projektów Potrzeba kontynuacji wsparcia w zakresie infrastruktury energetycznej oraz służącej ochronie środowiska a także nowe typy projektów z tego zakresu Zmiany w systemie zarządzania i wdrażania nowego RPO WD Możliwość wykorzystania odnawialnych instrumentów finansowych Identyfikacja czynników zewnętrznych, które wpływały na realizację celów i wskaźników projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 i 5 RPO WD Sposób, w jaki czynniki zewnętrzne przyczyniły do osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników Sposoby minimalizacji ryzyka wystąpienia efektów negatywnych Główne przyczyny zmian i odstępstw w zakresie osiągnięcia efektu ekologicznego Przedsięwzięcia charakteryzujące się najniższym kosztem w przeliczeniu na osiągnięty efekt ekologiczny

4 ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na 4.7. Ocena stanu środowiska w regionie, w tym rzeczywistego wpływu projektów wdrażanych w ramach Priorytetów 4 i 5 RPO WD na stan środowiska przy użyciu analizy wskaźnikowej w układzie D-P-S-I-R Analiza wskaźnikowa sytuacji z zakresu gospodarki odpadami w układzie D-P- S-I-R Analiza wskaźnikowa sytuacji z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej w układzie D-P-S-I-R Analiza wskaźnikowa sytuacji z zakresu jakości powietrza w układzie D-P-S-I-R Analiza wskaźnikowa sytuacji z zakresu rekultywacji obszarów zdegradowanych w układzie D-P-S-I-R Analiza wskaźnikowa sytuacji z zakresu ochrony bioróżnorodności i edukacji ekologicznej w układzie D-P-S-I-R Ocena założeń i rozwiązań zastosowanych w aktualnej perspektywie finansowania w Priorytecie 4 i 5 (w tym wybór projektów) Rekultywacja wysypiska śmieci w Wojczycach Budowa instalacji mechanicznej obróbki odpadów komunalnych oraz wykonanie drugiego etapu uszczelnienia kwatery w centrum utylizacji odpadów gmin łużyckich w Lubaniu Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach Poprawa jakości powietrza poprzez budowę pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej tj. Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie i Świetlicy wiejskiej w Rybnicy Ekomodernizacja systemu energetycznego Pływalni Miejskiej AQUARIUS w Bielawie Remont zabudowy regulacyjnej rzeki Kamiennej w km w miejscowości Jelenia Góra Lipki - Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz - Laskowice. Modernizacja wału W-1(OM) Likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowych stacji paliw w 23 jednostkach miejskich i powiatowych Policji woj. dolnośląskiego Bezpieczny Dolny Śląsk rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego - zakup specjalistycznego sprzętu technicznego EkoCentrum Wrocław Modernizacja i rozbudowa elektrowni wodnej w Miłkowie mająca na celu zwiększenie jej potencjału produkcyjnego przez MEW Śnieżka Spółka Jawna Budowa kotłowni opalanej biomasą w miejscowości Złoty Stok Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na terenie miejscowości Szklarska Poręba Modernizacja i poprawa parametrów technicznych sieci gazowej w rejonie ulic: Złotoryjskiej, Mikołaja Reja i Władysława Grabskiego w miejscowości Legnica Budowa i modernizacja sieci dystrybucji ciepła w Złotoryi Budowa źródła skojarzonego opartego na gazie w EC Zawidawie Termomodernizacja budynku głównego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

5 ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na Przebudowa, termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śląskim przy ul. Lubawskiej nr 26, na działce nr 35, obręb Chełmsko Śląskie Aneks

6 ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na 1. Streszczenie Celem głównym badania było dostarczenie odpowiedzi na pytanie, czy realizacja projektów dofinansowanych w ramach Priorytetu 4 i 5 przyczynia się/przyczyniła się do realizacji zakładanych w programie celów, a także czy wyznaczone obszary wsparcia oraz podział środków na priorytety i działania został właściwie zaplanowany i czy można było wdrażać te priorytety skuteczniej i efektywniej. Jednocześnie w związku z trwającym procesem programowania nowego RPO WD na lata bardzo istotne było wskazanie kierunków wspierania infrastruktury energetycznej oraz służącej środowisku, a także bezpieczeństwu ekologicznemu, które w najlepszym możliwym stopniu przyczynią się do zaspokojenia potrzeb regionu oraz do rozwoju społecznogospodarczego województwa dolnośląskiego. W ramach realizacji celów badania zweryfikowane zostało przede wszystkim, jak projekty wybrane do dofinansowania w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne" i Priorytetu 5 Energetyka" RPO WD przyczyniają się/przyczyniły się do realizacji celów i wskaźników tych priorytetów, założeń poszczególnych Działań, a także do wsparcia II celu szczegółowego RPO WD oraz wybranych zagadnień w Strategii Województwa Dolnośląskiego. Realizację badania podzielono na 8 głównych części. W pierwszej przeprowadzono analizę danych zastanych. Analizie poddane zostały dokumenty strategiczne Unii Europejskiej, krajowe oraz regionalne. Dokumenty związane z realizacją RPO, a także dane statystyczne. W kolejnym etapie dokonana została analiza dokumentacji projektowej. Zakres przedmiotowy badania obejmował 148 projektów realizowanych w ramach priorytetu 4, oraz 56 realizowanych w ramach priorytetu 5. W trzecim etapie przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione oraz triadę. Rozmówcami byli beneficjenci dwóch projektów kluczowych priorytetu 4, osoby zaangażowane w planowanie kluczowych dla województwa inwestycji związanych z energetyką, pracownicy IZ oraz DIP, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Kolejny etap obejmował przeprowadzenie wywiadu kwestionariuszowego CATI. Badaniem zostały objęte dwie grupy respondentów. W ramach pierwszej przeprowadzono 120 wywiadów z beneficjentami priorytetu 4 i 5. W ramach drugiej przeprowadzono wywiady z przedstawicielami potencjalnych wnioskodawców przyszłego okresu programowania (z uwzględnieniem wnioskodawców, którzy nie przeszli pozytywnie któregoś z etapów oceny projektu w RPO WD). W piątym etapie przeprowadzono ankietę internetową CAWI. Respondentami tego badania byli członkowie KOP z obszarów energetyka: odnawialne źródła energii, dystrybucja energii elektrycznej i gazu, ciepłownictwo i kogeneracja, wytwarzanie przesył i dystrybucja energii elektrycznej oraz środowisko: ochrona środowiska, infrastruktura wodno-ściekowa, termomodernizacja. Ankieta skierowana została do wszystkich członków KOP z wybranych obszarów. Kolejny etap obejmował przeprowadzenie opisu studiów przypadków inwestycji realizowanych bądź zrealizowanych dzięki pozyskaniu dofinansowania z priorytetu 4 oraz 5. Wyniki wszystkich analiz i badań zostały zinterpretowane przez panele ekspertów, w czasie których zostały wyciągnięte wnioski z badania. Przeprowadzone zostały dwa panele ekspertów. Uczestnikami pierwszego byli eksperci z dziedziny energetyki, których wiedza i doświadczenie dotyczą m.in. OZE i termomodernizacji - ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Dolnym Śląsku. W drugim uczestniczyli eksperci z dziedziny środowiska i bezpieczeństwa, których 6

7 ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na wiedza i doświadczenie dotyczą m.in. gospodarki odpadami rekultywacji terenów zdegradowanych - ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Dolnym Śląsk. Etap ósmy obejmował przeprowadzenie analizy metodą D-P-S-I-R. Metoda ta oparta jest na analizie wskaźnikowej. Pozwoliła ona na ocenę stanu środowiska w regionie, w tym wpływu projektów wdrażanych w ramach Priorytetów 4 i 5 na stan środowiska. Do najważniejszych wniosków, które można sformułować po przeprowadzeniu badania zaliczyć można: a) Dotyczące wpływu badanych projektów na stan środowiska, realizację zapisów strategii oraz osiągnięcie celów 1. Projekty dofinansowane w ramach RPO WD w różnym stopniu wpłynęły na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz możliwość zapobiegania jego zagrożeniom (wynikało to m.in. z ograniczeń w zakresie wspierania projektów w ramach RPO wynikających z zapisów linii demarkacyjnej). 2. Analizowane przedsięwzięcia w dużym stopniu przyczyniły się do uporządkowania gospodarki odpadami w poszczególnych gminach województwa oraz poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej. W znacznym stopniu przyczyniają się do skuteczniejszej ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych i technologicznych oraz usuwania skutków tych zagrożeń. Poza tym pozwalają na przywracanie środowiska do właściwego stanu i wzmacniania różnych elementów systemu zarządzania środowiskiem. Bez wątpienia realizacja projektów przyczyniła się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców województwa. 3. Projekty w niewielkim stopniu wpłynęły na poprawę jakości powietrza atmosferycznego. Powodem tego były ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację tego działania co spowodowało ograniczenia w zakresie typu beneficjenta i rodzaju wspieranych przedsięwzięć. Z uwagi na zakres potrzeb z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej w regionie realizacja badanych projektów w niewielkim stopniu przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia przeciwpowodziowego i suszy oraz zapobiegania i zwalczania ich skutków. Badane projekty wpływają na lokalną poprawę stanu środowiska poprzez wykonywanie prac rekultywacyjnych. Należy jednak zwrócić uwagę, że na terenie województwa istnieją bardzo duże potrzeby z zakresu rekultywacji, które w niewielkim stopniu zostały zaspokojone przez zrealizowane projekty. Analizowane projekty w niewielkim stopniu przyczyniły się również do ochrony różnorodności biologicznej. 4. Realizacja projektów poddanych badaniu w dużym stopniu przyczyniła się do osiągnięcia celu głównego RPO WD. Jednym bowiem z czynników decydujących o jakości życia mieszkańców jest stan środowiska na danym terenie. W rezultacie poprawy jakości środowiska następuje zatem poprawa jakości życia. Badane projekty przyczyniły się również w dużym stopniu do poprawy infrastruktury ochrony środowiska na terenie województwa, a co za tym idzie do realizacji II celu szczegółowego, a także celu Priorytetu 4. Przyczyniły się także do poprawy stanu środowiska na terenie województwa. Poprawa stanu środowiska jest czynnikiem wpływającym na podniesienie poziomu życia mieszkańców, a także czynnikiem przyczyniającym się do wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju. W związku z czym badane projekty wprost przyczyniły się do osiągnięcia celu głównego oraz celów zdefiniowanych w sferze przestrzennej SRWD Analizowane projekty ze względu na zakres tematyczny przyczyniają się w dużym stopniu do realizacji celów Strategii Lizbońskiej oraz Strategii Europa Odpowiadają one wprost na wyzwania, które zostały zdefiniowane w tych dokumentach. Przede wszystkim przyczyniają się do wdrażania zintegrowanej i efektywnej polityki energetycznej UE oraz do wdrażania rozwoju zrównoważonego poprzez wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. 7

8 ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na 6. Badane projekty będą miały pozytywny wpływ na zwiększenie udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, dystrybucji energii elektrycznej, upowszechniania gazu jako źródła energii. Jednak ze względu na stopień zaawansowania realizacji badanych projektów ich realny wpływ w województwie stan energetyki w regionie będzie widoczny dopiero w kolejnych latach. W niewielkim natomiast stopniu przyczynią się one do poprawy stanu środowiska na terenie województwa poprzez wsparcie przedsięwzięć dotyczących produkcji energii cieplnej oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej w układzie kogeneracji. Ze względu na objęcie projektami termomodernizacyjnymi tylko obiektów ochrony zdrowia ich wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla będzie niewielki. 7. Jednym z czynników decydujących o poziomie życia jest poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to może być rozumiane bardzo szeroko i obejmować aspekty związane z bezpieczeństwem socjalnym, publicznym ale też bezpieczeństwem korzystania z pewnych usług publicznych. Taką usługę jest np. zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa dostaw energii. Czynnikiem wpływającym na podniesienie poziomu życia jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wykluczenie społeczne przejawia się ograniczeniem lub brakiem możliwości korzystania z pewnych usług lub z pewnej infrastruktury. Przeciwdziałając wykluczeniu należy dążyć do tego, aby każda osoba, która chce, mogła korzystać np. z infrastruktury energetycznej lub gazowej. Przeciwdziałając wykluczeniu przyczyniamy się tak naprawdę do podniesienia poziomu życia mieszkańców. Badane projekty przyczyniły się zatem się w wysokim stopniu do osiągnięcia zakładanego celu SRWD. b) Dotyczące realizacji założonych wskaźników 8. Priorytet 4 RPO WD wdrażany jest w sposób systematyczny, bez większych opóźnień w przypadku większości wskaźników założone wartości są osiągnięte z nadmiarem. Wyjątkami są wskaźniki Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza, Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektu, Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń, Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej, Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej. Na podstawie wartości zapisanych w umowach można przyjąć, że istnieje prawdopodobieństwo, że zakładane wartości tych wskaźników nie zostaną osiągnięte. 9. W ramach priorytetu 5 RPO WD w przypadku większości wskaźników założone wartości będą osiągnięte z nadmiarem. Wyjątkami są wskaźniki Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych, Dodatkowa moc produkcji energii za źródeł odnawialnych, Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej. W przypadku pozostałych wskaźników pomimo tego, że ich realizacja jest na poziomie niższym od zakładanego, to na podstawie wartości wskazanych w podpisanych umowach można przyjąć, że ich realizacja nie jest zagrożona 10. Beneficjenci dokonywali wyboru wskaźników przede wszystkim w oparciu o katalog wskaźników zaproponowany przez Instytucję Zarządzającą. Wartości wskaźników były szacowane na podstawie szczegółowych badań i analiz. Przy określaniu wartości wskaźników korzystano również z usług firm zewnętrznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że nie ma wskaźników, których pomiar jest szczególnie trudny czy kosztowny. 11. W ponad dwóch na trzech przypadkach nie było konieczności zmiany wartości wskaźników w trakcie realizacji projektu. Ewentualna konieczność zmiany wartości wskaźników była głównie spowodowane brakiem wystarczających informacji do prawidłowego oszacowania wartości wskaźników, brakiem dokładnych analiz, nieaktualnymi dokumentami, na podstawie których wyznaczono wskaźniki, także mniejszą liczbą osób, które przyłączyły się do sieci oraz zdarzeniami losowymi (kradzieże, pożary itp.). c) Dotyczące realizacji preferencji 8

9 ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na 12. Preferencje w ramach priorytetu 4 były realizowane w różnym stopniu. Można jednak wskazać, że stopień ich realizacji był niewielki. W ramach bowiem działania 4.1 preferencje były realizowane przez co czwarty projekt, a w ramach działania 4.7 przez co piąty. W pozostałych działaniach preferencje były realizowane w znikomym stopniu lub jak w przypadku działania 4.5 w ogóle. 13. Blisko połowa projektów z działania 5.2 oraz 5.4 realizowała preferencje. W przypadku działania 5.2 najczęściej powoływano się na realizację projektów na obszarach wiejskich lub małych miast, a w działaniu 5.4 na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 14. Ze względu na uwarunkowania naturalne województwa preferowane powinno być wpieranie energetyki wodnej. Jako zagrożenie dla rozwoju tego typu energetyki wskazano jednak plany wprowadzenia opłat za korzystanie ze środowiska dla wody, która wykorzystywana jest dla produkcji energii. Pomimo niezbyt korzystnych warunków naturalnych na terenie województwa dobrze rozwija się energetyka wiatrowa. 15. Realizowane do tej pory projekty z zakresu edukacji ekologicznej koncentrowały się głównie na edukacji dzieci i młodzieży. Brak było projektów związanych z edukacją osób dorosłych. 16. Zbyt ogólne sformułowanie preferencji powodowało problemy interpretacyjne. Przykładem takim mogą być preferencje dla projektów realizowanych na obszarach turystycznych. d) Dotyczące czynników utrudniających realizację projektów 17. Dużą trudnością w ubieganiu się o dotację są problemy w uzyskaniu odpowiednich pozwoleń i dokumentów, zwłaszcza zgromadzenie wymaganej dokumentacji środowiskowej. Z punktu widzenia beneficjentów ważne jest uwzględnienie czasu wymaganego na przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko w harmonogramie działań związanych ze składaniem wniosku. 18. Do czynników, które utrudniają realizację projektów można zaliczyć m.in. konieczność uzyskiwania zgody właścicieli działek, przez które przebiega projektowana sieć (np. elektroenergetyczna), problemy z wdrażaniem prawa unijnego w Polsce (np. przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej) czy konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla niektórych przedsięwzięć. e) Dotyczące nowego okresu finansowania 19. W nowym okresie programowania w zakresie gospodarki odpadami potencjalni beneficjenci wyrażają zainteresowanie realizacją projektów dotyczących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rekultywacji składowisk, zakupu wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów oraz budowy spalarni. Ze względu jednak na brak takiego obiektu na terenie województwa priorytetowo powinna być potraktowana budowa spalarni odpadów. 20. W obszarze infrastruktury wodno-kanalizacyjnej beneficjenci wyrażają zainteresowanie realizacją projektów związanych z budową lub modernizacją sieci kanalizacyjnej, budową lub modernizacją sieci wodociągowej, budową oczyszczalni ścieków oraz budową lub modernizacją stacji uzdatniania wody. 21. Wśród projektów dotyczących poprawy jakości powietrza beneficjenci są zainteresowani w głównej mierze realizacją projektów dotyczących wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji, likwidacji źródeł niskiej emisji, modernizacji źródeł ciepła oraz instalacji filtrów kominowych. 22. W obszarze zabezpieczenia przeciwpowodziowego i zapobiegania suszom beneficjenci zainteresowani są przede wszystkim budową wałów, regulacją koryt rzecznych, melioracją, budową zbiorników retencyjnych oraz modernizacją odwodnienia. 23. Beneficjenci wykazują zainteresowanie realizacją inwestycji za pomocą instrumentów zwrotnych. Czynnikami decydującymi jednak o zainteresowaniu uzyskaniem wsparcia w formach zwrotnych są niskie koszty i oprocentowanie, a zarazem wysoka kwota 9

10 ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na dofinansowania projektu, długi okres spłaty, możliwość zaciągnięcia kredytu na wkład własny, sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego oraz rentowność projektu. Obszarami gdzie przede wszystkim mogły być stosowane instrumenty zwrotne jest gospodarka odpadami oraz w mniejszym stopniu odnawialne źródła energii. 24. W obszarze projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej beneficjenci wykazują zainteresowanie realizacją projektów z zakresu wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zakupu niskoemisyjnych środków transportu. Czynnikiem ułatwiającym uzyskanie wsparcia dla projektów z zakresu energetyki jest zatrudnianie w gminach osób odpowiedzialnych za działania służące poprawie efektywności energetycznej. Takie osoby zatrudnione są w kilku dolnośląskich gminach. 25. W ramach RPO udało się zrealizować wiele projektów rekultywacyjnych na terenie nieczynnych składowisk odpadów. Nierozwiązanym problem pozostaje nadal mała rekultywacja związana np. z likwidacją dzikich składowisk odpadów. Projekty takie są o niewielkiej wartości finansowej natomiast dzięki ich realizacji uda się osiągnąć znaczny efekt ekologiczny. Do najważniejszych rekomendacji, które można sformułować po przeprowadzeniu badania zaliczyć można: 1. Wprowadzenie w okresie możliwości realizacji małych projektów rekultywacyjnych, preferencji dotyczącej realizacji projektów edukacyjnych dla osób dorosłych oraz preferencji dotyczących energetyki wodnej. 2. Proponujemy aby w ramach RPO w ramach działania Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym oraz gospodarka odpadami rozważyć możliwość zastosowania obok form bezzwrotnych również wsparcie w formach zwrotnych. 3. Rezygnację z kryterium oceny merytorycznej O ile Wnioskodawca obniżył poziom wnioskowanego dofinansowania dla projektu w stosunku do poziomu maksymalnie dopuszczalnego w RPO na lata Przeprowadzanie szkoleń dla osób mających odpowiadać za działania służące poprawie efektywności energetycznej w gminach oraz szkoleń dla osób mających odpowiadać za działania służące poprawie efektywności energetycznej w gminach. 5. Promowanie dobrych praktyk w zakresie tworzenia wizerunku gminy ekologicznej i upowszechnianie przykładów projektów, które mogą prowadzić do efektów synergii. Podkreślanie, że projekty realizowane w ramach RPO na lata mogą zwiększać efekty ekologiczne projektów realizowanych w perspektywie Utworzenie centrum kompetencji. Specjaliści pracujący w centrum kompetencji powinni w podobny sposób podchodzić do określonych problemów, co pracownicy instytucji zarządzającej, tak aby nie np. wystąpiły różnice w interpretacji określonych wymagań. 7. Jednoznaczne określanie preferencji 8. Wprowadzenie większej przejrzystości strony internetowej, zwiększenie liczby spotkań, konferencji i szkoleń, a także usuwanie nieaktualnych informacji ze stron internetowych w nowym okresie programowania. 9. Utrzymanie funkcji opiekuna projektu w perspektywie Przeprowadzenie lobbingu dotyczącego nie wprowadzania opłat za korzystanie ze środowiska za wodę wykorzystywaną w energetyce wodnej 11. Sugerujemy identyfikację przepisów prawnych generujących rozbieżne interpretacje i podejmowanie przez IZ na odpowiednim szczeblu działań lobbingowych, na rzecz odpowiedniej zmiany przepisów prawa. Rekomendujemy, aby IZ na bieżąco monitorowała zmiany w przepisach prawnych, pojawiające się trudności i niejednoznaczności z interpretacją przepisów prawnych. O problemach tych powinna informować na bieżąco beneficjentów. 10

11 ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na 12. Proponujemy rozważenia wprowadzenia rozwiązania, w którym w przypadku projektów o mniejszej wartości mogłyby być one zwolnione z przygotowywania części dokumentacji aplikacyjnej. Pełna dokumentacja konkursowa byłaby wymagana tylko przy projektach o znacznej wartości. Takie rozwiązanie stosowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gdzie w przypadku gmin nie jest wymagane opracowywanie np. studium wykonalności. 13. Opracowanie metodologii obliczania efektu netto w odniesieniu do pojedynczego projektu. Summary The main objective of the study was to provide answers to the question whether the implementation of projects funded under the Priorities 4 and 5 contributes/contributed to the realisation of the objectives of the programme, and whether the designated areas of support and allocation of resources to priorities and measures were properly planned and whether these priorities could be implemented more effectively and efficiently. At the same time in connection with ongoing programming process of the new ROP LSV for the years , it was crucial to provide directions for the promotion of energy infrastructure and the environment infrastructure as well as ecological security, which in the best possible extent will contribute to meeting the needs of the region and to the socio-economic development of the Lower Silesia (Dolnośląskie) voivodship. As part of the realisation of the objectives of the study there was verified primarily how projects selected for funding under the Priority 4 "Environment and Ecological Safety" and the Priority 5 "Energy" of the ROP LSV contribute/contributed to the achievement of the objectives and indicators of these priorities, assumptions of each Measure, and to supporting of the II specific objective of the ROP LSV and the selected issues in the Strategy for the Lower Silesia Voivodship. The implementation of the study was divided into eight main parts. In the first one an analysis of existing data (desk research) was conducted. There have been analysed strategic documents of the European Union, as well as national and regional documents. Documents relating to the execution of ROP, as well as statistical data. In the next stage, the analysis of project documentation was performed. The subject scope of the study included 148 projects implemented under the Priority 4 and 56 projects implemented under the Priority 5. In the third stage individual in-depth interviews were conducted as well as a triad interview. Interviewees were the beneficiaries of two key projects in the priority 4, the people involved in the planning of investments of the key importance for the region related to energy, employees MA and DIP, representatives of the Voivodship Fund for Environmental Protection and Water Management in Wrocław and the Voivodship Inspectorate for Environmental Protection in Wrocław. The next stage involved interviewing with the use of CATI questionnaire. The study covered the two groups of respondents. In the first one there were 120 interviews conducted with beneficiaries of the Priority 4 and 5. In the second group interviews were conducted with representatives of potential applicants the next programming period (including applicants who have not passed one of the steps of evaluation of their project under the ROP LSV). In the fifth stage, an online CAWI survey was conducted. The respondents in this study were members of the PEC of the following energy areas: renewable energy sources, distribution of electricity and gas, district heating and cogeneration, generation, transmission and distribution of electric energy and the following environment areas: environmental protection, 11

12 ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na infrastructure, water and wastewater, thermal modernization. The survey was addressed to all members of the PEC representing the selected areas. The next stage involved carrying out a description of the case studies of investments being realized or already realized thanks to the financing obtained under the Priority 4 or 5. The results of all analyses and studies were interpreted by panels of experts, during which the conclusions of the study were drawn. There were two panels of experts were conducted: Participants of the first one were energy experts whose knowledge and experience relate to, among others, RES and thermal modernization - with particular emphasis on the situation in the Lower Silesia. The second one was attended by experts in the field of environment and security, whose knowledge and experience relate to, among others, waste reclamation of degraded areas - with particular emphasis on the situation in the Lower Silesia. The eight stage included analysis carried out with the use of the D-P-S-I-R method. This method is based on the analysis of the indicators. It allowed to evaluate the condition of the environment in the region, including the impact of projects implemented under the Priority 4 and 5 on the environment. The most important conclusions that can be drawn from the study include: a) As regards the impact of the projects analysed on the environment, implementation of the strategy, and achievement of the objectives 1. Projects funded under the ROP LSV have varying degrees of influence on the improvement of the environment condition and the possibility of preventing its threats (this was due among others to demarcation rules between UE funded programs that limited possibilities of financing projects under regional program) 2. The analysed projects to a large extent contributed to the setting in order the waste management in the different gminas of the voivodship and the improvement of water and wastewater management. To a large extent, they contribute to more effective protection against the effects of natural and technological risks and removal of the effects of these threats. Besides, they allow to restore the environmental damage and strengthen the various elements of the environmental management system. Without any doubt, the implementation of the projects has helped to increase the environmental awareness of the voivodship's population. 3. Projects slightly influenced the improvement of air quality. The reason for this was limited financial resources for the implementation of this measure, which resulted in restrictions on the type of beneficiary and type of supported projects. Given the scope of the needs of flood control infrastructure in the region, the implementation of the projects studied will little help to reduce the risk of flood and drought and will also little help to control and counteract their effects. Projects analysed affect the improvement of local environment's condition through the reclamation works. It should be noted, however, that in the voivodship, there are very large needs in the field of land reclamation, which to a small extent have been met by the completed projects. The projects analysed to a small extent contributed also to the conservation of biodiversity. 4. Implementation of projects examined to a large extent contributed to the achievement of the main objective of the ROP LSV. One of the factors determining the quality of life of the inhabitants is the condition of the environment in the area. As a result of the improvement in the quality of the environment the quality of life improves. The projects analysed also contributed greatly to the improvement of environmental infrastructure in the voivodship, and thus the implementation of the II specific objective, and the objective of the Priority 4. These projects contributed to the improvement of the environment condition in the voivodship. Improving the environment condition is a factor in terms of raising the standard of living of the inhabitants, as well as the factor contributing to the implementation of the concept of sustainable development. As a 12

13 ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na result the projects examined directly contributed to the achievement of the main objective and the objectives defined in the spatial sphere of DSLSV The projects analysed due to the range of subjects contribute significantly to achieving the objectives of the Lisbon Strategy and the Europe 2020 Strategy. They correspond directly to the challenges that have been defined in these documents. First of all, they contribute to the implementation of the integrated and effective EU energy policy and the implementation of sustainable development by promoting a more resource efficient, greener and more competitive economy. 6. The projects analysed will have a positive impact on increasing the share of energy produced from renewable sources, electricity distribution, dissemination of gas as an energy source. However, due to the degree of completion of the projects examined their real impact on the energy sector in the region will be visible only in subsequent years. Whereas to a small extent, they will contribute to improving the environment in the voivodship by supporting projects concerning the production of thermal energy and the production of heat and electricity in the system of cogeneration. Due to the fact that only health facilities are covered by the thermal modernisation projects, their impact on reducing carbon dioxide emissions will be small. 7. One of the factors determining the level of life quality is a sense of security. This security can be understood very broadly and include aspects of social security, public safety but also the safety of using certain public services. This service is e.g. to provide residents with the security of energy supply. The factor to raise the standard of living is also preventing the social exclusion. Social exclusion manifests itself in limited or lack of possibilities to use certain services or certain infrastructure. In order to counteract the exclusion one should strive to ensure that every person who wants it, is able to benefit from e.g. energy or gas infrastructure. While counteracting the exclusion we really contribute to raising the standard of living of the inhabitants. The projects examined contributed therefore to a high degree to achieve the objective planned in the DSLSV. b) As regards the implementation of the planned indicators 8. The priority 4 of the ROP LSV is implemented in a systematic manner without much delay - in the case of most of the indicators the established values are achieved with an excess. Exceptions are the following indicators: Number of projects aimed at improving air quality, Number of people protected from flooding as a result of projects realised, Number of projects in the field of prevention of threats, Number of people connected to the sewerage network, Length of sewerage network built and Number of people connected to the water supply network. Based on the values enshrined in the agreements it can be assumed that there is a likelihood that the assumed values of these indicators will not be achieved. 9. Under Priority 5 of the ROP LSV the values planned for most of the indicators will be achieved with an excess. Exceptions are the following indicators: Additional annual energy production from renewable sources, Additional power of energy production for renewable sources, Length of electricity distribution networks. For other indicators, despite the fact that their implementation is at a lower level than planned, based on the values specified in the contracts signed, it can be assumed that their performance is not at risk. 10. Beneficiaries have made the choice of indicators based primarily on the catalogue of indicators proposed by the Managing Authority. The values of the indicators were estimated on the basis of detailed research and analysis. When determining the values of the indicators outsourcing also have been used. The studies conducted show that there are no indicators which are particularly difficult or expensive to measure. 11. In more than two out of three cases, there was no need to change the values of the indicators during the project implementation. The possible need to change the values of the indicators was mainly due to lack of sufficient information to properly estimate the 13

14 ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na values of the indicators, the lack of accurate analyses, outdated documents which were the determining basis for the indicators, including a smaller number of people who have joined the network and random events (theft, fire, etc.). c) As refers to the realisation of preferences 12. Preferences under the Priority 4 have been implemented to varying degrees. One can, however, indicate that the degree of their implementation was low. Under the measure 4.1 preferences were implemented by every fourth project, and under the measure by every fifth project. In other measures preferences were implemented minimally or - as in the case of the measure were not implemented at all. 13. Nearly half of the projects in the measures 5.2 and 5.4 have implemented preferences. In the case of the measure 5.2 implementation of projects in rural areas or small towns was invoked most frequently, and in the measure the use of renewable energy sources. 14. Due to the natural conditions of the voivodship the supporting of hydropower should be preferred. As a threat to the development of this type of power there were indicated, however, plans to introduce charges for the use of the environment for water which is used for energy production. Despite not very favourable natural conditions wind energy is developing well in the voivodship. 15. The projects completed so far in the field of environmental education focused primarily on the education of children and youth. There were no projects related to adult education. 16. Too general formulation of preferences resulted in problems of interpretation. An example of this may be preferences for projects implemented in tourist areas. d) As refers the factors hindering the implementation of projects 17. The great difficulty in applying for a grant are problems in obtaining relevant permits and documents, especially the gathering of the required environmental documentation. From the point of view of the beneficiaries, it is important to take into account the time required to carry out the procedure of environmental impact assessment in the timetable of activities related to the submission of an application. 18. The factors that hinder the implementation of projects may include, among others, the need to obtain the consent of the owners of parcels through which the proposed network goes (e.g. electric power network), problems with the implementation of EU law in Poland (e.g. regulations of the Water Framework Directive) and the need for preparation of the environmental impact assessment for certain projects. e) As refers the new funding period 19. In the new programming period in terms of waste management, potential beneficiaries express their interest in the implementation of projects concerning points of separate collection of municipal waste, reclamation of landfills, purchase of equipment necessary for the selective collection of waste and building of incinerators. However, due to the lack of such a facility in the voivodship the construction of a waste incinerator should be treated as a priority. 20. In the area of water and sewage infrastructure beneficiaries express their interest in the implementation of projects related to the construction or modernization of the sewerage system, construction or modernization of the water supply system, construction of sewage treatment plants and construction or upgrading of water treatment plants. 21. Among the projects that concern the improvement of air quality, beneficiaries are mainly interested in the implementation of projects concerning the exchange of heat, thermal modernisation, elimination of low-emission sources, modernization of heat sources and installation of filters towers. 14

15 ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na 22. In the area of flood protection and prevention of drought beneficiaries are primarily interested in the construction of embankments, riverbeds control, land reclamation, construction of reservoirs and the modernization of dehydration. 23. Beneficiaries are showing interest in implementation of investments using the repayable instruments. However the factors determining interest in obtaining support in the repayable forms are low cost and low interest rate, but also a high amount of project financing, long repayment period, the possibility of taking out a loan for own deposit, the financial position of local government units and the profitability of the project. Areas where there can be mainly used repayable instruments are as follows: waste management and to a lesser extent, renewable energy sources. 24. In the area of projects in the field of low-carbon economy, beneficiaries are showing interest in implementation of projects in the field of exchange of street lighting into the energy efficient one, and the purchase of low-emission means of transport. Factor facilitating the obtaining of the support for projects in the energy sector is hiring in gminas persons responsible for the measures that concern the improvement of the energy efficiency. Such persons are employed in several gminas in the Lower Silesia. 25. Under the ROP many reclamation projects were realized successfully in the inactive landfills. Unresolved issue is still "small reclamation" that refers for example to liquidate illegal landfills. Such projects are of little financial value while thanks to their implementation significant environmental effect will be achieved. The most important recommendations that can be drawn from the study include: 1. Introduction in the period the feasibility of small reclamation projects, preferences on realisation of educational projects for adults and preferences for water power. 2. We suggest that the ROP under the measure Energy efficiency in public buildings and housing sector and waste management consider using, in addition to grants also the support in the repayable forms. 3. Resignation of the substantive criterion "Unless the applicant reduced the level of funding requested for the project in relation to the maximum permissible level" in the ROP for the years Conduct training for persons who will hold responsibility in terms of measures to improve energy efficiency in gminas and training for people who will hold responsibility for measures to improve energy efficiency in gminas. 5. Promoting good practice in the creation of the image of the ecological gmina and dissemination of examples of projects that can lead to synergy effects. Emphasising that the projects implemented under the ROP for the years may increase the ecological effects of projects implemented in the perspective. 6. Creating a "center of competence". Professionals working in the "center of competence" should approach the specific problems in a similar manner that the staff of the managing authority so that there were e.g. no differences in interpretation of the specified requirements. 7. Unambiguous identification of preferences. 8. The introduction of greater transparency of the website, increasing the number of meetings, conferences and training, as well as the removal of outdated information from web pages in the new programming period. 9. Maintaining the function of the project supervisor in the perspective. 10. Carrying out lobbying for not introducing fees for the use of the environment in terms of water used in hydropower. 11. We suggest identifying the laws that generate divergent interpretations as well as making the lobbying by the MA at the appropriate level in iorder to make appropriate changes in the law happen. We recommend that MA to-date monitors changes in 15

16 ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na legislation, emerging difficulties and ambiguities of interpretation of legislation. It should inform the beneficiaries of these problems on ongoing basis. 12. We propose to consider the introduction of a solution in which in the case of projects with a lower value, they could be exempted from preparing part of the application documentation. Full documentation would be required in the contest only for projects of significant value. This solution is used in the framework of the Rural Development Programme where in the case of gminas development of such documents as e.g. feasibility study is not required. 13. Develop a methodology for calculating the net effect with respect to a single project. 16

17 ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na 2. Cele i koncepcja badania 2.1. Cel badania Celem głównym badania było dostarczenie odpowiedzi na pytanie, czy realizacja projektów dofinansowanych w ramach Priorytetu 4 i 5 przyczynia się/przyczyniła się do realizacji zakładanych w programie celów, a także czy wyznaczone obszary wsparcia oraz podział środków na priorytety i działania został właściwie zaplanowany i czy można było wdrażać te priorytety skuteczniej i efektywniej. Jednocześnie w związku z trwającym procesem programowania nowego RPO WD na lata bardzo istotne było wskazanie kierunków wspierania infrastruktury energetycznej oraz służącej środowisku, a także bezpieczeństwu ekologicznemu, które w najlepszym możliwym stopniu przyczynią się do zaspokojenia potrzeb regionu oraz do rozwoju społecznogospodarczego województwa dolnośląskiego. W ramach realizacji celów badania zweryfikowane zostało przede wszystkim, jak projekty wybrane do dofinansowania w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne" i Priorytetu 5 Energetyka" RPO WD przyczyniają się/przyczyniły się do realizacji celów i wskaźników tych priorytetów, założeń poszczególnych Działań, a także do wsparcia II celu szczegółowego RPO WD oraz wybranych zagadnień w Strategii Województwa Dolnośląskiego. W przypadkach, w których projekty były jeszcze realizowane i nie można jeszcze dokładnie określić rzeczywistych efektów projektu oraz ich rezultatów, założone zostały ich przypuszczalne/spodziewane efekty na podstawie dokumentacji projektowej. Ponadto zbadane i ocenione zostało czy narzędzia wybrane do realizacji tych priorytetów, w tym w szczególności założone w dokumentach programowych typy projektów przewidziane do wsparcia, wartości wskaźników, wartości projektów, preferencje, typy beneficjentów umożliwiały osiągnięcie zakładanych celów priorytetu. W związku z potrzebą wyznaczenia kierunków przyszłej perspektywy finansowej 2014+, w ramach badania zostały wypracowane rekomendacje na aktualny i przyszły okres programowania funduszy strukturalnych oraz wskazane dobre praktyki" przeznaczone dla beneficjentów. Obszary badawcze: 1. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne" a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem Czy i w jakim stopniu projekty objęte badaniem przyczyniły się lub mogą przyczynić do osiągnięcia celów (celu głównego RPO WD, celu II szczegółowego RPO WD, celu Priorytetu 4) oraz wskaźników realizacji celu głównego 2 i II celu szczegółowego RPO WD, a także wskaźników Priorytetu 4? 1.2. Czy i w jakim stopniu projekty objęte badaniem realizują cele i preferencje w poszczególnych działaniach Priorytetu 4 3? 1.3. Czy i w jakim stopniu projekty realizują cele określone w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (poprzedniej i zaktualizowanej wersji)? 1 Projekty w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne" 2 Wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy" 3 Na podstawie zapisów URPO 17

18 ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na 1.4. Czy i w jakim stopniu projekty realizują cele określone w Strategiach Lizbońskiej i Europa 2020? Powyższe obszary badawcze obejmują pytania badawcze: a) Czy i w jakim stopniu/zakresie projekty objęte badaniem przyczyniają się/przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zapobieganie jego degradacji przez uporządkowanie gospodarki odpadami? b) Czy i w jakim stopniu/zakresie projekty objęte badaniem przyczyniają się/przyczyniły się do poprawy jakości środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców przez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz rozbudowę infrastruktury wodociągowej? c) Czy i w jakim stopniu/zakresie projekty objęte badaniem przyczyniają się/przyczyniły się do poprawy jakości powietrza poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń z obiektów użyteczności publicznej? d) Czy i w jakim stopniu/zakresie projekty objęte badaniem przyczyniają się/przyczyniły się do zmniejszenia zagrożenia przeciwpowodziowego i suszy oraz zapobieganie i zwalczanie ich skutków przez wsparcie budowy i modernizacji niezbędnej infrastruktury? e) Czy i w jakim stopniu/zakresie projekty objęte badaniem przyczyniają się/przyczyniły się do poprawy jakości środowiska naturalnego przez rekultywację obszarów zdegradowanych? f) Czy i w jakim stopniu/zakresie projekty objęte badaniem przyczyniają się/przyczyniły się do zwiększenia ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych i technologicznych, usuwanie ich skutków, przywracanie środowiska do stanu właściwego oraz wzmocnienie wybranych elementów systemu zarządzania środowiskiem? g) Czy i w jakim stopniu/zakresie projekty objęte badaniem przyczyniają się/przyczyniły się do zachowania potencjału środowiskowego regionu poprzez edukację ekologiczną i stworzenie w regionie mechanizmów umożliwiających ochronę i rozwój bioróżnorodności, terenów zielonych oraz ogrodów specjalnych? h) Jak realizowane są preferencje ujęte w Uszczegółowieniu RPO WD w poszczególnych działaniach priorytetu Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne"? i) Czy zakładane w wybranych do realizacji projektach wskaźniki produktu i rezultatu, po ich wypełnieniu dają gwarancję osiągnięcia wartości docelowych wskaźników realizacji celów szczegółowych (II) RPO WD oraz wartości docelowej wskaźników produktu i rezultatu Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne"? j) W jaki sposób beneficjenci szacowali wartości wskaźników w swoich projektach i czy w trakcie realizacji projektów konieczne były zmiany wartości wskaźników? k) Czy i w jakim stopniu projekty realizują cele określone w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 oraz Strategiach Lizbońskiej i Europa 2020? 2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka", a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem Czy i w jakim stopniu projekty objęte badaniem przyczyniły się lub mogą przyczynić do osiągnięcia celów (celu głównego RPO WD, celu II szczegółowego RPO WD, celu 4 Projekty w ramach Priorytetu 5 Energetyka" 18

19 ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na Priorytetu 5) oraz wskaźników realizacji celu głównego 5 a także wskaźników Priorytetu 5? 2.2 Czy i w jakim stopniu projekty objęte badaniem realizują cele i preferencje w poszczególnych działaniach Priorytetu 5 6? 2.3 Czy i w jakim stopniu projekty realizują cele określone w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (poprzedniej i zaktualizowanej wersji)? 2.4 Czy i w jakim stopniu projekty realizują cele określone w Strategiach Lizbońskiej i Europa 2020? Powyższe obszary badawcze obejmują pytania badawcze: a) Czy i w jakim stopniu/zakresie projekty objęte badaniem przyczyniają się/przyczyniły się do zwiększenia udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych? b) Czy i w jakim stopniu/zakresie projekty objęte badaniem przyczyniają się/przyczyniły się do: - poprawy dystrybucji energii elektrycznej; - upowszechnienia wykorzystywania gazu jako źródła energii? c) Czy i w jakim stopniu/zakresie projekty objęte badaniem przyczyniają się/przyczyniły się do poprawy stanu środowiska poprzez wsparcie przedsięwzięć dotyczących produkcji energii cieplnej oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej w układzie kogeneracji? d) Czy i w jakim stopniu/zakresie projekty objęte badaniem przyczyniają się/przyczyniły się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla poprzez działania termomodernizacyjne w obiektach ochrony zdrowia? e) Jak realizowane są preferencje ujęte w Uszczegółowieniu RPO WD w poszczególnych działaniach priorytetu Energetyka"? f) Czy zakładane w wybranych do realizacji projektach wskaźniki produktu i rezultatu, po ich wypełnieniu dają gwarancję osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu Priorytetu 5 Energetyka"? g) W jaki sposób beneficjenci szacowali wartości wskaźników w swoich projektach i czy w trakcie realizacji projektów konieczne były zmiany wartości wskaźników? h) Czy i w jakim stopniu projekty realizują cele określone w Strategii Województwa Dolnośląskiego oraz Strategiach Lizbońskiej i Europa 2020? 3. Ocena założeń i rozwiązań zastosowanych w aktualnej perspektywie finansowania w Priorytecie 4 i 5 (w tym wybór projektów) a) Jak system zarządzania wyborem projektów (kryteria, preferencje, nabory celowane, projekty indywidualne, typy projektów, typy beneficjentów, kwota dofinansowania itp.) wpłynął na realizację zakładanych celów w Priorytetach 4 i 5? b) Jak można ocenić działania informacyjno - promocyjne podejmowane przez IZ RPO i DIP w ramach konkursów związanych z Priorytetami 4 i 5 RPO WD? Czy i jakie zmiany należy wprowadzić w tym zakresie? 5 Wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy" 6 Na podstawie zapisów URPO 19

20 ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na c) Czy i jak beneficjenci realizują zalecenia i uwagi, wynikające z procedury konsultacji środowiskowych z partnerami społecznymi (przedstawicielami organizacji pozarządowych ekologicznych oraz Regionalnym Konserwatorem Przyrody)? d) Czy wsparcie udzielone w ramach priorytetu 4 i 5 było adekwatne do potrzeb potencjalnych beneficjentów? e) Jakie czynniki zależne i niezależne od Instytucji Zarządzającej i Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: - utrudniały lub uniemożliwiały ubieganie się o dotację przez beneficjentów (np. w Priorytecie 5 brak ustawy o OZE), - utrudniały realizację i rozliczanie dofinansowanych projektów, - ułatwiały ubieganie się o dotację oraz realizację i rozliczanie dofinansowanych projektów? f) Jakie były powody małego zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów RPO WD niektórymi konkursami z priorytetów 4 i 5 (zwłaszcza w zakresie działań 4.3 i 4.7 oraz 5.1 i 5.3)? 4. Ocena realizacji zasady komplementarności na poziomie projektów objętych badaniem a) Czy i z jakimi projektami/inwestycjami komplementarne są projekty objęte badaniem 7? b) Czy projekty objęte badaniem są komplementarne zgodnie z założeniami określonymi w punkcie 5 poszczególnych priorytetów w RPO WD (Komplementarność i demarkacja) oraz punkcie 13 U RPO WD (Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami)? c) Czy przy realizacji komplementarnych projektów wystąpił efekt synergii i na czym polegał - identyfikacja dobrych praktyk? 5. Ocena realizacji projektów - opracowanie 8 studiów przypadków inwestycji realizowanych/zrealizowanych dzięki pozyskaniu dofinansowania z Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne" oraz 6 studiów przypadków inwestycji realizowanych/zrealizowanych dzięki pozyskaniu dofinansowania z Priorytetu 5 Energetyka" a) Jak został przez beneficjenta wybrany sam projekt i jego kształt? b) Czy założenia projektu były konsultowane z potencjalnymi odbiorcami? c) Czy cele projektu zdefiniowane na etapie przygotowania zostały osiągnięte? d) Czy odpowiada on potrzebom użytkowników? e) Czy system zarządzania i wdrażania projektu okazał się skuteczny? f) Czy został zrealizowany zgodnie z założeniami? g) Czy proces inwestycji zorganizowany jest/był w sposób efektywny? h) Jaki jest efekt netto 8 realizowanego projektu? 7 Na podstawie m.in. bazy projektów komplementarnych i dokumentacji projektów z działania 5.1.i Pod pojęciem efektu netto rozumie się zmiany spowodowane bezpośrednio przez interwencję publiczną, po wyeliminowaniu oddziaływania innych czynników. Wymaga to odpowiedzi na pytanie, jak zmieniłby się założony współczynnik, gdyby interwencja nie została podjęta. 20

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Maj 2012 Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb.

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb. Raport końcowy Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2012 roku

Poznań, lipiec 2012 roku RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 Edukacja" i Priorytetu 8 Zdrowie" na poprawę warunków

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. email: biuro@fundeko.pl www.fundeko.pl. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EKSPERTYZA. email: biuro@fundeko.pl www.fundeko.pl. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Określenie zasadności finansowania projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach instrumentów zwrotnych email:

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu

Raport końcowy. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu Raport końcowy Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu WYKONAWCA BADANIA: Konsorcjum: PSDB Sp z o.o. ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa oraz Białostocka Fundacja Kształcenia

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Kutno, grudzieo 2014 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Raport z badania ewaluacyjnego pt. Ocena stopnia osiągania celów Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 poprzez realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Raport końcowy Badanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim.

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim. Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim raport koocowy grudzieo 2012 Projekt zrealizowany dla Wydziału Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Raport końcowy Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Opracował zespół w składzie: Karolina Daszyńska-Żygadło (współpraca)

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL projekty

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO RAPORT KOŃCOWY Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim Warszawa, 2013 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04

RAPORT KOŃCOWY WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04 RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Warszawa, 5 grudnia 2008 r. Opracowane dla Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza korzyści i ograniczeń przy zastosowaniu inżynierii finansowej jako instrumentu wsparcia projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki

Analiza korzyści i ograniczeń przy zastosowaniu inżynierii finansowej jako instrumentu wsparcia projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki Raport końcowy Analiza korzyści i ograniczeń przy zastosowaniu inżynierii finansowej jako instrumentu wsparcia projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki Zamawiający: Ministerstwo Gospodarki Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ na lata

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations Ciepło Affordable w przystępnych Warmth for cenach all Podręcznik poprawy efektywności energetycznej w zasobach budownictwa socjalnego, przeznaczony dla zarządców A guide to improving energy efficiency

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL RAPORT KOŃCOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL RAPORT KOŃCOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Poznań, grudzień 2008 Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych

Bardziej szczegółowo