SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2 2. Tabela 2 Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2011 rok Tabela 3 Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 4. Tabela 4 Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych 5. Tabela 5 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej Tabela 6 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7. Tabela 7 Rozliczenie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 8. Tabela 8 Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Część II Objaśnienia Omówienie zmian dokonanych w budżecie miasta za 2011 rok Realizacja dochodów budżetowych za 2011 rok Realizacja wydatków budżetowych za 2011 rok Realizacja inwestycji miasta za 2011 rok Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (ustawy o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. 157 poz z późn. zm.) 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Realizacja dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych 8. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych które otrzymały dotację w 2011 rok Strona Prezydent Miasta Janusz Chodorowski Id: AFD49CB B8-8BD0-CDB848CE7C88. Podpisany Strona 1

2 CZĘŚĆ I. TABELARYCZNA 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 r. Plan po zmianach Wykonanie za 2011 % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 0, Melioracje wodne , ,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe , ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu Refundacja projektu - "Regulacja cieków wodnych na terenie miasta i gminy Mielec" , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 Dochody bieżące 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 0, , ,00 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 81, Lokalny transport zbiorowy , , ,00 102,84 Dochody bieżące , , ,00 102, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst , , ,00 102, Drogi publiczne wojewódzkie , , ,00 61,75 Dochody majątkowe , , ,00 61, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , , ,00 61,75 Id: AFD49CB B8-8BD0-CDB848CE7C88. Podpisany Strona 2

3 europejskich Refundacja projektu - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu , , ,00 61, Drogi publiczne powiatowe , , ,00 98,01 Dochody majątkowe , , ,00 98, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Refundacja projektu "Poprawa warunków ruchu w centrum oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego" , , ,00 98, , , ,00 98, Drogi publiczne gminne , , ,00 102,42 Dochody bieżące 0,00 0, , Wpływy z usług 0,00 0, ,00 - za remont miejsc parkingowych na podstawie porozumienia z Mielecką Spółdzielnią Mieszkaniową 0,00 0, ,00 - Dochody majątkowe , , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Refundacja projektu "Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu" w Mielcu" 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację i zakupy inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Przebudowa ulic: Pisarka (103044R), ul. Kwiatowej (103073R), Krasickiego (103101R), Jędrusiów (103105R) , , ,00 100, , , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 Id: AFD49CB B8-8BD0-CDB848CE7C88. Podpisany Strona 3

4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 51, , , ,00 70,77 Dochody bieżące , , ,00 221, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,00 90,86 - opłaty za trwały zarząd , , ,00 106,21 - opłata za wieczyste użytkowanie , , ,00 90, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 121,22 - dochody z najmu lokali , , ,00 135,52 - dzierżawa gruntów komunalnych , , ,00 106,34 - dzierżawa gruntów rolnych 0,00 0, , wpływy z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym - wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku , , ,00 116, , , ,00 120, Wpływy z usług 3 500, , ,00 501,80 - zwrot kosztów dokumentacji 3 500, , ,00 501, Pozostałe odsetki 0,00 0, , odsetki od sprzedanych nieruchomości, dzierżaw 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,00 - zwroty nieruchomości 1 000, ,00 0, odszkodowania za działki pod drogi wojewódzkie 0,00 0, ,00 - Dochody majątkowe , , ,00 38, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,00 227, , , ,00 36,70 - sprzedaż mieszkań , , ,00 130,09 - dochody ze sprzedaży nieruch. gruntowych i budynków , , ,00 8,25 - I opłata za wieczyste użytkowanie 3 660, , , ,08 Id: AFD49CB B8-8BD0-CDB848CE7C88. Podpisany Strona 4

5 70095 Pozostała działalność , , ,00 11,18 Dochody bieżące 0, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, refundacja za media 0, ,00 0,00 - Dochody majątkowe , , ,00 11, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 46, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,00 92, Cmentarze , , ,00 92,87 Dochody bieżące , , ,00 92, Wpływy z usług (sprzedaż miejsc na cmentarzu) , , ,00 92, INFORMATYKA , , ,00 10, Pozostała działalność , , ,00 10,32 Dochody majątkowe , , ,00 10, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Podkarpacki System e-administracji Publicznej - sprzęt komputerowy UM Wsparcie rozwoju społecznogospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjnousługowej na terenie miasta , , ,00 10, , ,00 0, , , ,00 10, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 110, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00 Id: AFD49CB B8-8BD0-CDB848CE7C88. Podpisany Strona 5

6 Dochody bieżące , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami , , ,00 100, Urzędy miast , , ,00 173,44 Dochody bieżące , , ,00 295, Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0, , Wpływy z usług 1 000, ,00 33,00 3,30 - sprzedaż specyfikacji 1 000, ,00 33,00 3, Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 282,16 - MZOPiŻ za c.o i wodę (refundacja), zwrot kosztów postępowań sądowych , , ,00 282,16 Dochody majątkowe , ,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 0,00 0, Kwalifikacja wojskowa 300,00 0,00 0,00 - Dochody bieżące 300,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 300,00 0,00 0, Spis powszechny i inne 0, , ,00 99,99 Dochody bieżące 0, , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 0, , ,00 99, Pozostała działalność 450,00 450, , ,11 Dochody bieżące 450,00 450, ,00 243, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 0,00 325,00 - Licencje taxi 0,00 0,00 325, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 239,00 - Id: AFD49CB B8-8BD0-CDB848CE7C88. Podpisany Strona 6

7 Oznakowanie taxi, medaliony 0,00 0,00 239, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 450,00 450,00 0, czynsz za obwody łowieckie 450,00 450,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 378, refundacja za telefon odział banku 0,00 0,00 378, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 153,00 - Dochody majątkowe 0,00 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (materiały z odzysku) 0,00 0, , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , ,00 98, , , ,00 100,00 Dochody bieżące , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami , , ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 98,47 Dochody bieżące 0, , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 0, , ,00 98, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 800,00 800,00 100,00 Dochody bieżące 0,00 800,00 800,00 100,00 Id: AFD49CB B8-8BD0-CDB848CE7C88. Podpisany Strona 7

8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 0,00 800,00 800,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , , ,00 97, Straż gminna (miejska) , , ,00 99,85 Dochody bieżące , , ,00 99, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,00 99, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 500,00 0,00 0,00 Dochody bieżące 0,00 500,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 0,00 500,00 0,00 0, DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 105, , , ,00 82,25 Dochody bieżące , , ,00 82, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 82,01 0,00 0,00 470, Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,00 103,32 Dochody bieżące , , ,00 103, Podatek od nieruchomości , , ,00 104, Podatek rolny 1 800, , ,00 163, Podatek leśny 6 500, , ,00 125, Podatek od środków transportowych , , ,00 115,80 Id: AFD49CB B8-8BD0-CDB848CE7C88. Podpisany Strona 8

9 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , ,00 0,00 0,00 423,00-0, , ,00 145, , , ,00 112, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,00 117,38 Dochody bieżące , , ,00 117, Podatek od nieruchomości , , ,00 109, Podatek rolny , , ,00 108, Podatek leśny 800,00 800, ,00 126, Podatek od środków transportowych , , ,00 119, Podatek od spadków i darowizn , , ,00 234, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 101, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 130,34 0,00 0,00 123,00-0,00 0, ,00-0,00 0, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,00 109,77 Dochody bieżące , , ,00 109, Wpływy z opłat skarbowej , , ,00 87, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , , ,00 107, , , ,00 957,78 - opłata planistyczna , , ,00 836,71 - zajęcie pasa drogowego 0,00 0, , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 0,00 237, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 80,00 - Id: AFD49CB B8-8BD0-CDB848CE7C88. Podpisany Strona 9

10 - interpretacja podatkowa 0,00 0,00 80, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,00 104,21 Dochody bieżące , , ,00 104, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,00 149, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 98, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego , , ,00 100,00 Dochody bieżące , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego , , ,00 100,00 Dochody bieżące , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , ,00 78,49 Dochody bieżące , , ,00 78, Pozostałe odsetki , , ,00 249, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 16,79 w tym: - zwrot podatku VAT 0, , , zwrot nienależnie pobranych dotacji (Klub Piłki Siatkowej) - program Comenius (wykonanie w rozdziale 80101) 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0, , ,00 0,00 0,00-0,00 0,00 12, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 0,00 141,00 - Dochody bieżące 0,00 0,00 141, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 0,00 141,00 - Id: AFD49CB B8-8BD0-CDB848CE7C88. Podpisany Strona 10

11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,00 97, Szkoły podstawowe 0, , ,00 123,17 Dochody bieżące 0,00 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 116, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , refundacja kosztów energii, wynagrodzenie płatnika, sprzedaż złomu, zwrot kosztów wynajmu mieszkania służbowego za lata ubiegłe 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2701 Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 0,00 0, ,00-0,00 0, ,00-0,00 0, ,00 - Program Comenius 0,00 0, ,00 - Dochody majątkowe 0, , ,00 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,00 96, Przedszkola , , ,00 96,71 Dochody bieżące , , ,00 96, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 897, Wpływy z usług , , ,00 91, Pozostałe odsetki 0,00 0, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 200,01 Refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli , , ,00 - Dochody majątkowe , , ,00 96,64 Id: AFD49CB B8-8BD0-CDB848CE7C88. Podpisany Strona 11

12 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Refundacja projektu - "Termomodernizacja budynków Przedszkola nr 9 przy ul. Pisarka i Przedszkola Nr 13 przy ul. Łukasiewicza w Mielcu , , ,00 96, , , ,00 96, Gimnazja 0,00 0, ,00 - Dochody bieżące 0,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 80, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,00 - refundacja wynagrodzenia przez Starostwo Powiatowe w Mielcu wynagrodzenie płatnika 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0, ,00-0,00 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,00 94,90 Dochody bieżące , , ,00 94, Wpływy z usług (wpływy od rodziców) , , ,00 94,90 - wpływy od rodziców , , ,00 94, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1, Pozostała działalność 0, , ,00 54,09 Dochody bieżące 0, , ,00 54, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 6, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 101, wynagrodzenie płatnika 0,00 0,00 101, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, POMOC SPOŁECZNA , , ,00 99,78 Id: AFD49CB B8-8BD0-CDB848CE7C88. Podpisany Strona 12

13 85202 Domy pomocy społecznej , , ,00 86,37 Dochody bieżące , , ,00 86, Wpływy z usług , , ,00 86,37 - wpłaty rodzin za pobyt ich krewnych w Domach Pomocy Społecznej , , ,00 86, Ośrodki wsparcia , , ,00 101,93 Dochody bieżące , , ,00 101, Wpływy z usług , , ,00 119,68 - Dom Dziennego Pobytu , , ,00 119, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 99,99 0,00 0,00 719, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 100,27 Dochody bieżące , , ,00 100, Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 29,89 - dochody z windykacji świadczeń rodzinnych oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, , ,00 29, , , ,00 100,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , ,00 97,66 Id: AFD49CB B8-8BD0-CDB848CE7C88. Podpisany Strona 13

14 Dochody bieżące , , ,00 97, Wpływy z różnych dochodów 0,00 200,00 118,00 59,00 - zwrot świadczeń nienależnie pobranych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 200,00 118,00 59, , , ,00 97, , , ,00 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne , , ,00 97,53 Dochody bieżące , , ,00 97, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 289,89 - zwrot świadczeń nienależnie pobranych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , ,00 289, , , ,00 95,52 0, , ,00 100, Dodatki mieszkaniowe 0,00 0, ,00 - Dochody bieżące 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , zwrot dodatków mieszkaniowych 0,00 0, , Zasiłki stałe , , ,00 98,12 Dochody bieżące , , ,00 98, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 105,01 - zwrot świadczeń nienależnie pobranych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , ,00 105, , , ,00 98, Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 95,43 Dochody bieżące , , ,00 95, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 143, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100,00 - dochody z odszkodowania 0, , ,00 100,00 Id: AFD49CB B8-8BD0-CDB848CE7C88. Podpisany Strona 14

15 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , ,00 86,75 0, , ,00 86, , , ,00 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 99,69 Dochody bieżące , , ,00 99, Wpływy z usług (usługi opiekuńcze) , , ,00 81, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 99,98 0,00 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 Dochody bieżące 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,00 102,19 Dochody bieżące 0, , ,00 102, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , refundacja prace społecznie użyteczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 0,00 0, ,00-0, , ,00 82,82 Id: AFD49CB B8-8BD0-CDB848CE7C88. Podpisany Strona 15

16 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , ,00 100, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,00 105, Żłobki , , ,00 108,03 Dochody bieżące , , ,00 108, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 5 784, , ,00 100, Wpływy z usług , , ,00 107,94 - opłata stała i za wyżywienie , , ,00 107, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 133, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 697, wynagrodzenie płatnika 0,00 0,00 697, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,00 95,08 Dochody bieżące , , ,00 95, Wpływy z usług 3 000, ,00 315,00 10,50 - usługi gastronomiczne uczestników WTZ 3 000, ,00 315,00 10, Sprzedaż wyrobów 7 000, , ,00 53, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 2, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,00 95, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0, , ,00 100,00 Dochody bieżące 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 0, , ,00 100,00 Id: AFD49CB B8-8BD0-CDB848CE7C88. Podpisany Strona 16

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki

Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 372/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 26.05.2009 r. Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki 1. Dochody

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo