Sołecka Strategia Rozwoju Wsi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sołecka Strategia Rozwoju Wsi"

Transkrypt

1 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Nowa Wieś Grodziska Położonej w gminie Pielgrzymka na Dolnym Śląsku Listopad grudzień 009 r.

2 W opracowaniu dokumentu udział wzięli mieszkańcy Nowej Wsi Grodziskiej (członkowie Grupy Odnowy Wsi): Na wizji byli: Bogusława Suchostawska Korzystko Mirosław Teresa Pisarska Krystyna Kirsz Teresa Poznar Helena Szułkowska Spis treści: 1. Analiza zasobów wsi, cz. I.. Analiza zasobów wsi, cz. II. 3. Analiza zasobów wsi, cz. III. 4. SWOT analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi. 5. Analiza potencjału rozwojowego wsi. 6. Program krótkoterminowy odnowy wsi zaplanowany do osiągnięcia w pierwszym roku działań. 7. Plan i program odnowy wsi na lata

3

4 ANALIZA ZASOBÓW WSI Nowa Wieś Grodziska CZ I Znaczenie zasobu (odpowiednio wstaw X) Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim Wyró wieś dysponuje ż- Małe Duże niając e Przyrodniczy Pogórze Kaczawskie- pofałdowane -walory krajobrazu, rzeźby terenu tereny, wieś położona w kotlinie, X bardzo malownicze widoki ok. 3 km Zamek Grodziec, -stan środowiska brak zanieczyszczeń X -walory klimatu klimat umiarkowany, ciepłe lata stosunkowo krótkie zimy X -walory szaty roślinnej różnorodność roślinna X -cenne przyrodniczo obszary lub obiekty zabytkowy park z pomnikami przyrody dęby -świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) bażanty, dziki, sarny, kuropatwy X -wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) rzeka Piaseczna mała ilość wody, stawy prywatne - Wody podziemne wody podskórne, źródła naturalne X - gleby dobre ziemie, urodzajne X -kopaliny piaskowiec, żwir - walory geotechniczne brak Kulturowy ciekawe architektonicznie domy - -walory architektury zabytkowe - walory przestrzeni wiejskiej publicznej plac zabaw, świetlica wiejska, stadion sportowy, plac przed szkołą - walory przestrzeni wiejskiej prywatnej piękne ogrody przy posesjach krzyż pokutny, Kościół, kaplica, - zabytki i pamiątki historyczne PKP, Pałac, spichlerz i stodoły po byłym PGR Ksiądz, kobiety z zespołu -osobliwości kulturowe folklorystycznego, sołtys, pielęgniarka -miejsca, osoby i przedmioty kultu Kościół, krzyż pokutny, kaplica - święta, odpusty, pielgrzymki odpust, dożynki parafialne, wigilia wiejska, jasełka, Dzień -tradycje, obrzędy, gwara Górnika, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka - legendy, podania i fakty historyczne Michał Sokół -przekazy literackie brak -ważne postacie i przekazy historyczne Michał Sokół -specyficzne nazwy przydomki do nazwisk mieszkańców -specyficzne potrawy knysze, gołąbki z ziemniaków, smażona śmietana - dawne zawody brak - zespoły artystyczne, twórcy zespół folklorystyczny Polanki, zespół dzieci szkolnych X X

5 Zasoby wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński

6 ANALIZA ZASOBÓW WSI Nowa Wieś Grodziska CZ II Znaczenie zasobu Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim (odpowiednio wstaw X) wieś dysponuje Małe Duże Wyróżniające Obiekty i tereny jest dużo działek do zabudowania na -działki pod zabudowę mieszkaniową osiedlu Polanka -działki pod domy letniskowe dom letniskowy księdza -działki pod zakłady usługowe i przemysł brak -pustostany mieszkaniowe mieszkania na stacji oraz kilka domów we wsi -pustostany poprzemysłowe brak -tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) Infrastruktura społeczna -place publicznych spotkań, festynów stodoły, spichlerze, kuźnia i zabudowania po PGR stadion sportowy, świetlica wiejska -sale spotkań, świetlice, kluby świetlica wiejska, szkoła -miejsca uprawiania sportu stawy, stadion sportowy -miejsca rekreacji stadion, plac przy szkole -ścieżki rowerowe, szlaki turyst. szlak turystyczny -szkoły szkoła podstawowa -przedszkola brak -biblioteki w szkole i świetlicy -placówki opieki społecznej brak -placówki służby zdrowia punkt pielęgniarski Infrastruktura techniczna -wodociąg, kanalizacja jest wodociąg, brak kanalizacji -drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) drogi powiatowe, gminne -chodniki, parkingi, przystanki brak pobocza, nieutwardzony plac koło szkoły -sieć telefoniczna.i dostępność Internetu sieć telefoniczna słabo rozwinięta, dostęp do Internetu dobry, -telefonia komórkowa słaby zasięg - inne telefony kablowe. telefony kablowe Zasoby jak w części pierwszej Opracowanie: Ryszard Wilczyński

7 ANALIZA ZASOBÓW WSI Nowa Wieś Grodziska CZ III Znaczenie zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje ( odpowiednio wstaw X) Małe Duże Wyróż - niające Rodzaj zasobu Gospodarka, rolnictwo - Miejsca pracy (gdzie, ile? ) -znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe i ich produkty Kamieniarz Czaple, rodzina obróbka piaskowca, zakłady przeróbki piaskowca, kominki, rzeźby, meble ogrodowe, płyty chodnikowe -gastronomia brak -miejsca noclegowe brak -gospodarstwa rolne duże i małe gospodarstwa -uprawy, hodowle hodowla koni -możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne brak -zasoby odnawialnych energii brak Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy -środki udostępniane przez gminę fundusz sołecki - środki wypracowywane wypracowane przez Radę Sołecką, KGW z organizacji zabaw, wypożyczanie naczyń Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) -Autorytety i znane postacie we wsi sołtys, ksiądz proboszcz, pielęgniarka, zespół folklorystyczny, OSP, radni -Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą zespół folklorystyczny -Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i studenci, starsi mieszkańcy, którzy umiejętnościach, m.in. studenci kultywują tradycje -Przedsiębiorcy, sponsorzy kamieniarze, właściciel sklepu -Osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach informatycznych dostęp do Internetu ma większość mieszkańców, firma Dersen -Pracownicy nauki nauczycielki -Związki i stowarzyszenia stowarzyszenie pożytku publicznego Nasza Gmina, KGW, zespół folklorystyczny, OSP, sportowcy -Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) gazeta gminna, gazeta złotoryjska, muzyczne radio -Współpraca zagraniczna i krajowa brak Informacje dostępne o wsi gazetka gminna, gazeta złotoryjska, -Publikatory, lokalna prasa foldery gminne -Książki, przewodniki folder wydawany przez Gminę -Strony www strona Gminy Zasoby jak w części pierwszej Opracowanie: Ryszard Wilczyński

8 Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT) MOCNE STRONY 1. Bogactwo kulturowe ludności pochodzących z Bieszczad. Atrakcyjne położenie wsi w pobliżu Grodźca 3. Bogata szata roślinna i zwierzęta 4. Budynki z zabytkową architekturą 5. Park zabytkowy 6. Stadion sportowy 7. Zabytki była stacja PKP, krzyż pokutny, kościół, nagrobki w parku 8. Bogactwo zasobów naturalnych piaskowiec 9. Dobrze rozwinięta oferta usług handlowych 10. Dobre warunki dla rozwoju rolnictwa 11. Zespół folklorystyczny Polanki 1. Bogactwo lokalnych potraw 13. Duże zaangażowanie ludzi i instytucji sołtys, KGW, OSP, ksiądz, pielęgniarka, Stowarzyszenie NASZA GMINA 14. Doświadczenie w pozyskiwaniu pieniędzy na rzecz wsi SZANSE 1. Umiejętność wykorzystywania środków unijnych. Polityka sprzyjająca rozwojowi obszaru wiejskiego 3. Pozyskanie środków na promocję kultury, walorów sołectwa oraz potraw regionalnych 4. Duży przyrost naturalny 5. Możliwość bezpłatnego kształcenia się dzieci i uzdolnionej młodzieży 6. Integracja mieszkańców i organizacja wspólnych imprez tematycznych 7. Wzrost zaangażowania mieszkańców do pracy na rzecz wsi 8. Atrakcyjne miejsca rekreacji i wypoczynku 9. Świetlica wiejska spełniająca oczekiwania mieszkańców 10. Nowoczesny stadion z pełnym zapleczem i infrastrukturą 11. Rozwój turystyki rowerowej 1. Wykorzystanie zasobów naturalnych do rozwoju turystyki SŁABE STRONY 1. Zły stan zabytków. Brak bazy noclegowej i gastronomicznej 3. Roszczeniowa postawa wielu ludzi i niski poziom kreatywności gospodarczej 4. Mała ilość miejsc pracy we wsi 5. Migracje ludności 6. Starzejące się społeczeństwo oraz niski przyrost naturalny 7. Uboga oferta spędzania wolnego czasu przez młodzież 8. Mała aktywność pozostałych ludzi 9. Słaba współpraca pomiędzy organizacjami we wsi 10. Brak zaplecza socjalno-sanitarnego przy stadionie oraz zły stan nawierzchni na stadionie 11. Brak ławek i ogrodzenia wokół stadionu oraz brak parkingu 1. Niezagospodarowane centrum wsi brak utwardzenia terenu 13. Brak bezpośredniego dostępu do lekarza oraz usług poczty 14. Brak kanalizacji 15. Nieuregulowana rzeczka Piaseczna 16. Zły zasięg telefoniczny, w tym internetowy ZAGROŻENIA 1. Migracje ludzi. Niezagospodarowane wyrobiska po istniejących kamieniołomach 3. Problemy z bezpłatnym pozyskaniem terenów od Agencji Skarbu Państwa i PKP 4. Małe zainteresowanie młodego pokolenia działalnością zespołu ludowego 5. Zły stan dróg powiatowych i brak poboczy 6. Zła gospodarka melioracyjna (niedrożność cieków) 7. Bezrobocie 8. Niska opłacalność rolnictwa,

9 13. Bogata oferta miejsc noclegowych w budynku szkoły i w gospodarstwach agroturystycznych, 14. Poprawa stanu dróg 15. Wzrost bezpieczeństwa 16. Powrót ludzi pracujących za granicą 17. Rozwój przedsiębiorczości 18. Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej

10 Analiza potencjału rozwojowego wsi Nowa Wieś Grodziska SILNE STRONY SZANSE SŁABE STRONY 5 (+) - ZAGROŻENIA 4 (-) + obszar słaby ale otoczenie będzie sprzyjać 8 6,11,4,6,7,8 9,10,14,18 5,6 1,3,4,5,7,8,11,1 1,9 1,14 1,,, 13 3, 5,6,7,8,11, (+) + obszar silny, otoczenie będzie sprzyjać (+) = obszar silny, wpływ otoczenia obojętny ,10, ,,3,4,5,13,16,17, 3,5,7,8 (+) + obszar silny, otoczenie będzie sprzyjać

11 Program krótkoterminowy odnowy wsi Nowa Wieś Grodziska Kluczowy problem Odpowiedź Propozycja projektu (nazwa) Czy nas stać na realizację? (tak/nie) Organiz acyjnie Finanso wo Punkt acja Hierar chia Co nas najbardziej zintegruje? Spotkania wszystkich mieszkańców Organizacja wspólnych i cyklicznych imprez Tak Tak = 11 II Na czy nam najbardziej zależy? Utworzenie miejsc spotkań Remont świetlicy wiejskiej Tak Nie = 9 IV Co nam najbardziej przeszkadza? Słaba współpraca między organizacjami Wspólny projekt napisany przez Stowarzyszenie Nasza Gmina na rzecz Wsi Tak Tak = 13 I Co najbardziej zmieni nasze życie? Uczestnictwo w spotkaniach Program Odnowy Wsi Szkolenia i wyjazdowa wymiana doświadczeń Tak Nie = 3 V Co nam przyjdzie najłatwiej? Poprawa wyglądu wsi Cykliczne akcje sprzątania wsi Tak Tak = 9 III

12 Plan i program odnowy wsi Nowa Wieś Grodziska na lata Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wizja wsi: Bliskie sąsiedztwo Zamku Grodziec oraz malowniczy krajobraz powulkaniczny sprawił, że nasza wieś rozwinęła swój wachlarz usług dla turystów. Wizytówką wsi, zaraz za odnowionymi zabytkami, jest wyremontowana świetlica z dobrze wyposażonym zapleczem kuchennym, co ułatwia paniom z Koła Gospodyń Wiejskich serwowanie gościom i mieszkańcom tradycyjnych potraw lokalnych. Wokół świetlicy oraz na obszarze zabytkowego parku zostały zagospodarowane tereny i przygotowane miejsca na spotkania integracyjne dla mieszkańców. Droga ma zabezpieczone pobocza i chodniki, co zwiększa bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły. Jedną z atrakcji wsi jest szlak rowerowy na trasie poprzednio wyłożonych torów kolejowych, łączących naszą wieś z Grodźcem i Jelenią Górą. Zmodernizowany stadion sportowy z nowoczesnym zapleczem socjalno-sanitarnym stał się miejscem wielu imprez sportowych lokalnych i regionalnych oraz wielu imprez kulturalnych i integracyjnych np. odpust parafialny, dożynki, dzień wsi. Imprezy te upiększają występy zespołu folklorystycznego Polanki, w którym coraz częściej śpiewają młode i uzdolnione osoby. Wielki potencjał mieszkańców wsi, wieloletnie kultywowanie tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie oraz duże zaangażowanie coraz większej liczby mieszkańców sprawiło, że sołectwo znane jest w regionie ze skutecznego pozyskiwania środków na swój rozwój, udanych imprez integracyjnych, zdrowego stylu życia oraz dbania o porządek i czystość. 1. Cele jakie musimy osiągnąć by urzeczywistnić wizję naszej wsi I. Plan rozwoju II. Program rozwoju. Co nam pomoże osiągnąć cel? Zasoby których użyjemy A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO (+) = ATUTY Silne strony jakie wykorzystamy 3. Co nam może przeszkodzić? Słabe strony jakie wyeliminujemy Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy?

13 1. Ochrona zabytków. Kultywowanie tradycji i obyczajów ludowych i kulinarnych 3. Wykreowanie produktów lokalnych 4. Zachowanie walorów przyrodniczych B. STANDARD ŻYCIA (-) + 1. Dostosowanie świetlicy i placu przy świetlicy dla potrzeb mieszkańców. Poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji 3. Poprawa infrastruktury technicznej i wodno-kanalizacyjnej - Kościół Matki Boskiej Anielskiej - Krzyż pokutny, - budynki z pruskim murem, - kaplica, - wieża ciśnień, - pałac, - spichlerz, - park z nagrobkami, - Zespół folklorystyczny Polanki, - Atrakcyjne tereny Pogórza Kaczawskiego - istniejąca świetlica wiejska, - umiejętność pozyskania pieniędzy, - stadion sportowy, - rolnictwo, - czyste powietrze, - aktywność społeczna sołtysa, - aktywność grupy KGW, - lasy, kompleksy leśne, utwardzone drogi do lasów, park zabytkowy - duże zaangażowanie sołtysa KGW, OSP, Rady Sołeckiej, Zespołu Polanki, - duże zaangażowanie Klubu Sportowego Płomień umiejętność pozyskania pieniędzy Nasza Gmina, Rada Sołecka, - rolnicy zaangażowanie ekologią, - brak środków finansowych, - słaba informacja na temat historii miejsc i dziejów, - zły stan techniczny obiektów, - brak miejsc spotkań sala wiejska nie spełnia warunków, - słaba aktywność mieszkańców, - istnienie kopalni piaskowca niszczy roślinność, wygląd terenu odsłaniając gołe zwały piaskowca - zbyt małe zaangażowanie mieszkańców, - zbyt duży koszt finansowy, -niezrozumienie potrzeb przez dużą część ludności, - brak prawdziwej szatni, - brak pryszniców, - brak kanalizacji, - pozostałości po kamieniołomie, - hałas, - postawienie tablic informacyjnych z opisem historycznym wsi i pokazanie walorów wsi, - utworzenie legendy związanej z krzyżem pokutnym, - cykliczna organizacja imprez charytatywnych ze zbiórką środków na remont zabytków, - organizacja tradycyjnych świąt wiejskich dożynki, dzielenie chlebem z ziarna, - udział mieszkańców w festynach i biesiadach promujących potrawy tradycyjne, - organizacja spotkań zachęcających młodzież do udziału w zespole Polanki, - organizowanie warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych, - inwentaryzacja potraw wykonywanych we wsi oraz opracowanie ksiązki z przepisami na ich wykonanie, - rekultywacja terenów po kopalniach piaskowca, - remont świetlicy, - wyposażenie zaplecza kuchennego, - zakup stołów i krzeseł, - zagospodarowanie placu wokół świetlicy, - budowa zaplecza socjalno-sanitarnego, - modernizacja nawierzchni stadionu, - budowa parkingu przy stadionie, - naprawa ogrodzenia wokół stadionu oraz wykonanie tam nasadzeń, - zamontowanie ławeczek dla widzów, - budowa kanalizacji, - budowa chodników oraz parkingu w centrum wsi,

14 C. JAKOŚĆ ŻYCIA (+) + 1. Wzrost integracji i aktywności społecznej. Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu 3. Wzrost bezpieczeństwa 4. Wzrost świadomości ekologicznej D. BYT (+) + - stowarzyszenie Nasza Gmina, sołtys, rada sołecka, KGW, Klub Sportowy Płomień, ksiądz, - place zabaw - aktywność poszczególnych organizacji, - własne siły i sprzęt, - słaba współpraca między organizacjami, - brak bezpieczeństwa na drodze, - wspólne spotkania i utworzenie planu współpracy między organizacjami, - opracowanie planu działań rzecz wsi dla stowarzyszenia Nasza Gmina, - stworzenie tematycznych grup zainteresowań (biegi, jazda na rowerze) - organizacja cyklicznych spotkań międzypokoleniowych, - zagospodarowanie parku na miejsce odpoczynku, - oczyszczenie poboczy, - utwardzenie bocznych dróg gminnych prowadzących do szkoły, - edukacja rodziców i nauczycieli o zasadach, zachowania bezpieczeństwa dzieci na drodze, -szkolenia z zakresu zasad segregacji odpadów. - likwidacja dzikich wysypisk

15 1. Skuteczne pozyskiwanie środków na rzecz rozwoju wsi. Rozwój gospodarstw agroturystycznych ekologicznych 3. Rozwój oferty turystycznej i promocja wsi 4. Wzrost przedsiębiorczości - aktywne grupy mieszkańców, - walory krajobrazowe, - LGD, - walory historyczne, - obszar i doświadczenie w kierunku rolnym, - budynki po byłej stacji PKP, - teren sprzyjający powstaniu trasy rowerowej, - doświadczenie w pozyskiwaniu środków, - zaangażowanie mieszkańców, - istniejące gospodarstwa, - współpraca między sołectwami, - bliskość Zamku Grodziec, utwardzony pas po byłych torowiskach, - połączony pas trasy rowerowej od Lwówka Śląskiego do Jeleniej Góry, - niesprzyjające prawo, - niski stopień integracji, - mała opłacalność produkcji rolnej, - brak funduszy, - niewiadome z powodu odzyskania własności torowiska, - niepewne prawo, - brak zaangażowania, - niskie dochody mieszkańców - organizacja szkoleń dla mieszkańców z zakresu pozyskiwania środków na rozwój wsi, - rozwój działalności stowarzyszenia Nasza Gmina na rzecz wsi, - szkolenia z zakresu tworzenia gospodarstw agroturystycznych, - wyjazdy studyjne do wzorcowych gospodarstw, - utworzenie grupy producenckiej, - szkolenia dla rolników z zakresu zasad upraw ekologicznych - utworzenie trasy rowerowej łączącej Grodziec i Lwówek Śląski, - odnowienie tarasu na byłej stacji PKP, jako przystanku na trasie rowerowej, - utworzenie na byłej stacji PKP punktu informacji turystycznej, - utworzenie na byłej stacji PKP punktu gastronomicznego, - opracowanie i druk materiałów promujących wieś, - szkolenie mieszkańców zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej, - utworzenie zakładów usługowych, w tym usług gastronomicznych i usług okołoturystycznych

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN Załącznik do Uchwały Nr IV/8/11 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 1 marca 011 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN Nowa Karczma

Bardziej szczegółowo

Gmina Nowa Sarzyna czerwiec 2013

Gmina Nowa Sarzyna czerwiec 2013 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Jelna Zawadzki Michał - lider Chojnacki Andrzej Fil Stanisław Kowal Krzysztof Miazga Dariusz Nicpoń Józef Zawadzki Henryk Zawadzki

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Mała Wieś Górna w Gminie Sulików 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WIEŚ: TŁUMACZÓW GMINA: RADKÓW

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WIEŚ: TŁUMACZÓW GMINA: RADKÓW URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WIEŚ: TŁUMACZÓW GMINA: RADKÓW AUTORZY: EWA GUZIK (MODERATOR) BARTŁOMIEJ RACZEK (MODERATOR) W WARSZTATACH UCZESTNICZYLI : JANUSZ

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi SMARDZÓW. Gmina Jerzmanowa

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi SMARDZÓW. Gmina Jerzmanowa Sołecka Strategia Rozwoju Wsi SMARDZÓW Gmina Jerzmanowa Spis treści 1. Analiza zasobów 3 2. Analiza SWOT 8 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 10 4. Wizja 11 5. Program krótkoterminowy 12 6. Program

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012r SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁĄCZKI BRZESKIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012r SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁĄCZKI BRZESKIE ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr I/153/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012r SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁĄCZKI BRZESKIE LIPIEC 2012 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Karta diagnozy zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LIPIANY W GMINIE BOLESŁAWIEC

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LIPIANY W GMINIE BOLESŁAWIEC Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Lipiany w Gminie Bolesławiec 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LIPIANY W GMINIE BOLESŁAWIEC Lipiany -ekologiczna wieś współpracy

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI DUBIECKO

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI DUBIECKO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI DUBIECKO MARZEC 2013 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Karta diagnozy zaawansowania odnowy wsi... 4 3. Analiza zasobów... 6 4. Analiza SWOT... 9 5. Analiza potencjału rozwojowego

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Wojciechów w Gminie Olesno SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020 położonej w gminie Olesno na Opolszczyźnie Autorzy Grupa Odnowy Wsi oraz mieszkańcy:

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STUDNISKA GÓRNE W GMINIE SULIKÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STUDNISKA GÓRNE W GMINIE SULIKÓW Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Studniska Górne w Gminie Sulików 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STUDNISKA GÓRNE W GMINIE SULIKÓW Studniska Górne - wieś zgodna,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BUDZIWOJÓW W GMINIE CHOJNÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BUDZIWOJÓW W GMINIE CHOJNÓW Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BUDZIWOJÓW W GMINIE CHOJNÓW AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi Budziwojów

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi PROSZOWA

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi PROSZOWA Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr./14 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia.. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi PROSZOWA Gmina Mirsk Spis treści 1. Analiza zasobów 3 2. Analiza SWOT 8 3. Analiza potencjału rozwojowego

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki zaprasza!

Powiat Gliwicki zaprasza! Powiat Gliwicki zaprasza! Prezentacja z okazji posiedzenia Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Pyskowice, 4 października 2013 r. Powiat gliwicki powstał 1 stycznia 1999 r. Powiat

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI GARWÓŁ W GMINIE WOŁÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI GARWÓŁ W GMINIE WOŁÓW URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI GARWÓŁ W GMINIE WOŁÓW Hasło: Garwół wioska leśnych rozmaitości AUTORZY - Grupa Odnowy wsi Garwół w składzie: - Justyna Brzózka

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXX/142/09

U C H W A Ł A Nr XXX/142/09 U C H W A Ł A Nr XXX/142/09 Rady Gminy w WądroŜu Wielkim z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Budziszów Wielki Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BRUNÓW NA LATA 2015-2020

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BRUNÓW NA LATA 2015-2020 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Brunów w Gminie Chocianów 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BRUNÓW NA LATA 2015-2020 położonej w gminie Chocianów na Dolnym Śląsku

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KONRADÓWKA - PIOTROWICE W GMINIE CHOJNÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KONRADÓWKA - PIOTROWICE W GMINIE CHOJNÓW Sołecka Strategia Rozwoju Konradówka - Piotrowice w Gminie Chojnów 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KONRADÓWKA - PIOTROWICE W GMINIE CHOJNÓW AUTORZY - Grupa

Bardziej szczegółowo

A. STREFA GOSPODARCZA

A. STREFA GOSPODARCZA III część strategii 3.1 Analiza SWOT Mając na uwadze wcześniejsze uwarunkowania LGD w ramach 2 spotkań i wymiany w formie elektronicznej wraz ze wsparciem eksperckim określiło poszczególne elementy analizy

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy. Miejscowości. Wrąbczynkowskie Holendry

Plan Odnowy. Miejscowości. Wrąbczynkowskie Holendry Załącznik do Uchwały Nr IV/237/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 marca 2010 roku Plan Odnowy Miejscowości Wrąbczynkowskie Holendry na lata 2010-2017 Gmina Pyzdry Powiat Wrzesiński Województwo Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Walory przyrodnicze i krajobrazowe idealne do uprawiania turystyki Bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców ludowych Atrakcyjne położenie

Walory przyrodnicze i krajobrazowe idealne do uprawiania turystyki Bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców ludowych Atrakcyjne położenie Walory przyrodnicze i krajobrazowe idealne do uprawiania turystyki Bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców ludowych Atrakcyjne położenie komunikacyjne- bliskość granicy słowackiej, dobre połączenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/119/08 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 30 czerwca 2008r.

UCHWAŁA Nr XV/119/08 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 30 czerwca 2008r. UCHWAŁA Nr XV/119/08 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dachów" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy Kluczbork, 08 grudnia 2015 r. Filar gospodarczy Analiza SWOT Filar społeczno - środowiskowy Filar gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PRZYGOTOWAŁA: GRUPA ODNOWY WSI NOWE GOŁUSZOWICE Nowe Gołuszowice 2013 Spis treści do strategii rozwoju wsi Nowe Gołuszowice 1.Wstęp. 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE, SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA DO REALIZACJI NA LATA 2003-2018

CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE, SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA DO REALIZACJI NA LATA 2003-2018 ROZWÓJ I DOSKONALENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1. Poprawa jakości dróg 2. Doskonalenie sanitacji gminy 1.1. Budowa, modernizacja i remont dróg na terenie gminy 1.2. Budowa i moderizacja chodników 1.3.

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ROSTKOWICE NA LATA 2012-2019

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ROSTKOWICE NA LATA 2012-2019 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ROSTKOWICE NA LATA 2012-2019 GMINA BIAŁA/ POWIAT PRUDNICKI/ WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE MIEJSCOWOŚĆ PRZYJAZNA MŁODZIEŻY ROSTKOWICE 2012 R. 1 SPIS TREŚCI: I WSTĘP...3 II OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie gmina miejsko-wiejska siedzibą gminy jest miasto

Bardziej szczegółowo

Turystyka zrównoważona na Podlasiu

Turystyka zrównoważona na Podlasiu Turystyka zrównoważona na Podlasiu Eugeniusz Wiśniewski Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Z uwagi na cenne walory przyrodnicze, kulturowe i etniczne, turystyka stała sięważnądziedzinągospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku V. ANALIZA SWOT Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy, problemy rozwojowe oraz analizę mocnych i słabych

Bardziej szczegółowo

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 1. Plan Plan założenia V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Najważniejsze zadania na lata 2012-2020 Plan zadania i terminy

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy wsi Malinowice

Plan odnowy wsi Malinowice Załącznik do Uchwały Nr XX/137/2008 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2008 roku GMINA PSARY Plan odnowy wsi Malinowice Maj 2008 WSTĘP Gmina Psary, jako jedna z uboższych gmin Województwa Śląskiego, potrzebuje

Bardziej szczegółowo

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY Jeden z najlepiej przygotowanych obiektów w okolicach Poznania do przyjmowania dużych grup gości. Idealnie nadaje się do planowania różnego rodzaju szkoleń, spotkań, zjazdów,

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Boroszów NA LATA 2015-2020

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Boroszów NA LATA 2015-2020 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Boroszów w Gminie Olesno 1 SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Boroszów NA LATA 2015-2020 położonej w gminie Olesno Moderator Piotr Bębenek Styczeń - kwiecień 2015 Sołecka Strategia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

Załączniki do uchwały Nr XIII/112/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 czerwca 2008r. Plan Odnowy Miejscowości ŻYWKI.

Załączniki do uchwały Nr XIII/112/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 czerwca 2008r. Plan Odnowy Miejscowości ŻYWKI. Załączniki do uchwały Nr XIII/112/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 czerwca 2008r. Plan Odnowy Miejscowości ŻYWKI na lata 2008-2015, czerwiec 2008 Spis treści I. Wstęp...3 II. Charakterystyka miejscowości...3

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia

Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 1. podnoszenie świadomości społeczności

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT obszaru Śliwkowego Szlaku- Lokalna Grupa Działania. Konsultacje społeczne

Analiza SWOT obszaru Śliwkowego Szlaku- Lokalna Grupa Działania. Konsultacje społeczne Analiza SWOT obszaru Śliwkowego Szlaku- Lokalna Grupa Działania Konsultacje społeczne Mocne strony Gospodarka, przedsiębiorczość Słabe strony Gospodarka, przedsiębiorczość Aktywność sektora gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020

ANKIETA. na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020 ANKIETA na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, w związku z trwającymi pracami nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rozłogi

Uchwała Nr XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rozłogi Uchwała Nr XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rozłogi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW LIPIEC 2012 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Karta diagnozy zaawansowania

Bardziej szczegółowo

SUBREGION PODHALAŃSKI

SUBREGION PODHALAŃSKI Konferencja Subregionalna Nowy Targ, 2 kwietnia 2012 SUBREGION PODHALAŃSKI Konkluzje wynikające z badań fokusowych (Podstawowe informacje) Miejsce i termin odbytej dyskusji: Nowy Targ 21 marca br. Cel

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów w Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów w Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów w Wiejskich Instrumenty wsparcia aktywności lokalnej na obszarach wiejskich, udostępniane przez Samorząd Województwa Śląskiego w ramach KSOW Katowice, 13.12.2011 r. Czym jest KSOW?

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI RAKÓW GMINA BABORÓW OPRACOWANO STYCZEŃ 2005 R

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI RAKÓW GMINA BABORÓW OPRACOWANO STYCZEŃ 2005 R Załącznik do Uchwały Nr XXII-173/05 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 marca 2005 roku PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI RAKÓW GMINA BABORÓW OPRACOWANO STYCZEŃ 2005 R W S T Ę P Raków jest wsią zamieszkaną w

Bardziej szczegółowo

Warsztat strategia dla obszaru

Warsztat strategia dla obszaru Warsztat strategia dla obszaru Transport, komunikacja, wizerunek, zarządzanie środowiskiem Sonia Priwieziencew Marszałek Województwa Mazowieckiego Co chcemy osiągnąć? Utworzenie realistycznej strategii

Bardziej szczegółowo

Jarosław Pisarski przewodniczący,

Jarosław Pisarski przewodniczący, GMINA PIELGRZYMKA W latach 2010-2014 Gmina Pielgrzymka pozyskała prawie 12 milionów złotych, to dzięki środkom zewnętrznym udało się zrobić tak wiele, w tak krótkim czasie. Wybudowano i wyremontowano świetlice,

Bardziej szczegółowo

Zakup tablicy wyników sportowych z zegarem zasilanym panelami fotowoltaicznymi na stadion sportowy im. Majora Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku

Zakup tablicy wyników sportowych z zegarem zasilanym panelami fotowoltaicznymi na stadion sportowy im. Majora Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku LISTA RANKINGOWA wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi IV PROW 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie budowania

Bardziej szczegółowo

Ankieta wypełniana jest anonimowo!

Ankieta wypełniana jest anonimowo! Część pierwsza ANKIETA BADAWCZA Badanie ankietowe przeprowadzane jest wśród uczestników konsultacji społecznych terenu LGD Unia Nadwarciańska dotyczące powstania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015 INWESTYCJE Zaopatrzenie w wodę pitną 1. mieszkańców gminy Barlinek - Spółka Wodna wg. planu rozwoju sieci Spólki PŁONIA 2004 2011 Wodnej "Płonia". Budowa i przebudowa dróg 2. łączących północną część Miasta

Bardziej szczegółowo

GMINA TRZEBNICA. Załącznik do Uchwały Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22 czerwca 2011 roku

GMINA TRZEBNICA. Załącznik do Uchwały Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22 czerwca 2011 roku GMINA TRZEBNICA Załącznik do Uchwały Nr /90/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22 czerwca 2011 roku KWIECIEŃ 2011 WSPÓŁAUTORZY OPRACOWANIA: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi EDYTA CYRULIK DANUTA BISIKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI SOKOLNIKI STARE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI SOKOLNIKI STARE Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/120/2005 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 kwietnia 2005 roku PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI SOKOLNIKI STARE Sokolniki stare, luty 2005 WSTĘP Wieś Sokolniki Stare położona jest

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR Małe projekty L.p. Kryteria Opis Punkty 1 Doświadczenie wnioskodawcy 2 Członkostwo w Preferuje wnioskodawców, którzy nie realizowali dotąd

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Priorytety rozwoju obszaru LGD Qwsi

Priorytety rozwoju obszaru LGD Qwsi Priorytety rozwoju obszaru LGD Qwsi Elementem przeprowadzonych spotkań informacyjnych/konsultacji społecznych była analiza i wskazanie przez uczestników priorytetów rozwojowych dla obszaru LGD Qwsi oraz

Bardziej szczegółowo

Etap pierwszy: Zgodność z LSR. Etap drugi: Zgodność z kryteriami lokalnymi KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR STARE ŚRODKI

Etap pierwszy: Zgodność z LSR. Etap drugi: Zgodność z kryteriami lokalnymi KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR STARE ŚRODKI KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR STARE ŚRODKI KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR W RAMACH DZIAŁANIA: WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU dla: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/172/10 Rady Gminy Cisek z dnia 8 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/172/10 Rady Gminy Cisek z dnia 8 marca 2010 r. UCHWAŁA NR III/172/10 Rady Gminy Cisek z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roszowicki Las na lata 2010-2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres beneficjenta Tytuł operacji Punkty Wnioskowana kwota (zł)

Nazwa i adres beneficjenta Tytuł operacji Punkty Wnioskowana kwota (zł) Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój dla działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 28 marca 2012r.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT obszaru LRS Wstęga Kociewia

Analiza SWOT obszaru LRS Wstęga Kociewia Analiza SWOT obszaru LRS Wstęga Kociewia Analiza SWOT na poziomie ogólnym jest procedurą analityczną pozwalającą na gromadzenie i porządkowanie danych oraz przejrzystą ich prezentację. We wszystkich obszarach

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Możliwość pozyskiwania środków na

Analiza SWOT. Możliwość pozyskiwania środków na Mocne strony czynniki wewnętrzne, na które mają wpływ mieszkańcy Dziedzictwo kulturowe i historyczne: - wielokulturowość obszaru, - bogaty zarys historyczny, - zabytki sakralne i architektura drewniana,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r.

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Tytuł projektu Rekultywacja stawu w Żarach na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w gminie Krzeszowice Źródło

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI dla inwestycji: R e w i t a l i z a c j a p a r k u w c e n t r u m g m i n y C z a r n a z uwzględnieniem przebudowy traktów pieszych i zieleni urządzonej, budowy oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Określenie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach, których będą realizowane

Bardziej szczegółowo

ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO

ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO I. Informacje podstawowe 1. Imię i nazwisko właściciela: 2. Nazwa gospodarstwa agroturystycznego: 3. Adres: ulica... nr... kod -... poczta:... powiat... tel.... tel.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Analiza SWOT. Strefa społeczna:

Załącznik 1. 1. Analiza SWOT. Strefa społeczna: Załącznik 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 przygotowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROGRES (LGD) projekt analizy SWOT, analizy problemów,

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo