gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30"

Transkrypt

1 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRABICA NA LATA Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 R.

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE Podstawa wykonania pracy Cel i zakres pracy Uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska wynikające z innych dokumentów Polityka ekologiczna państwa w latach z perspektywą do Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata z perspektywą na lata Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wiejskiej Grabica OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY GRABICA Położenie gminy Struktura ludnościowa i osadnicza Budowa geologiczna i surowce mineralne Struktura glebowa Hydrografia Klimat Struktura gospodarcza DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY Jakość wód powierzchniowych Jakość wód podziemnych Woda dla celów komunalnych Gospodarka ściekowa Zagrożenie powodziowe i mała retencja Jakość powietrza Zasoby przyrodnicze Jakość gleb Gospodarka odpadami komunalnymi Klimat akustyczny Promieniowanie elektromagnetycznego Ocena możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy PROBLEMY I ZAGROŻENIA CELE I PRIORYTETY EKOLOGICZNE NA LATA Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 ROKU Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych Mała retencja Ochrona powietrza atmosferycznego Ochrona zasobów przyrodniczych Ochrona powierzchni ziemi Gospodarka odpadami Ochrona klimatu akustycznego RODZAJ I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH NA LATA Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU EDUKACJA EKOLOGICZNA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA... 56

3 8.1. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej narodowy i wojewódzkie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata (RPOWŁ) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Bank Ochrony Środowiska WDRAŻANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNY LITERATURA SPIS TABEL Tabela 1 Wskaźnik demograficzne dla gminy Grabica w 2008 roku (wg GUS) Tabela 2 Klasyfikacja wód powierzchniowych Tabela 3 Klasyfikacja jakości wód rzeki Grabia na terenie gminy (wg WIOŚ w Łodzi) Tabela 4 Charakterystyka punktu pomiarowo-kontrolnego w poziomie wodonośnym kredy górnej (wg WIOŚ w Łodzi) Tabela 5 Ilość pobranej wody (wg GUS) Tabela 6 Podmioty, które odprowadzają ścieki do wód na terenie gminy (wg Urządu Marszałkowskiego w Łodzi) Tabela 7 Ilość gazów wyemitowana do powietrza w 2007r. (wg Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi) Tabela 8 Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia Tabela 9 Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dokonana z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia dla terenu gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi) Tabela 10 Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dokonana z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin dla terenu gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi) Tabela 11 Powierzchnia lasów leżących na terenie Gminy Grabica (wg GUS) Tabela 12 Wyniki selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Grabica (wg UG Grabica) Tabela 13 Harmonogram działań proekologicznych na lata z perspektywą do roku Tabela 14 Wskaźniki monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Grabica SPIS RYSUNKÓW Rysunek 1 Położenie gminy Grabica na tle powiatu piotrkowskeigo Rysunek 2 Struktura ludności wg grup wieku w 2008 roku (GUS 2008) Rysunek 3 Struktura gospdodarstw rolnych w gminie Grabica wg wielkości [ha] w 2002 roku (GUS 2002)... 16

4 1. Wprowadzenie Program ochrony środowiska dla gminy Grabica na lata z perspektywą do 2016 został sporządzony jako realizacja zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza gminny program ochrony środowiska. Program ochrony środowiska przyjmuje się na 4 lata z tym, że przewidziane w nim działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata. Pierwszy Program ochrony środowiska gminy Grabica przyjęty został Uchwałą Nr XVII/112/2005 Rady Gminy Grabica z dnia 29 marca 2005 roku. Program ochrony środowiska dla gminy Grabica na lata stanowi realizację założeń Polityki ekologicznej państwa w latach z perspektywą do 2016 z uwzględnieniem wytycznych przedstawionych w Programie Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego na lata z perspektywą na lata Podstawa wykonania pracy Podstawą formalno prawną niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Grabica i Biurem Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex Sp. z o.o. z Łodzi Cel i zakres pracy Celem Programu ochrony środowiska dla gminy Grabica jest określenie polityki zrównoważonego rozwoju gminy, która ma z kolei stanowić realizację Polityki ekologicznej państwa w skali lokalnej. Program ochrony środowiska wskazuje cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych celów, w tym mechanizmy ekonomiczne i środki finansowe. Opracowanie zawiera: ogólną charakterystykę gminy, diagnozę stanu środowiska, określone problemy i zagrożenia występujące na terenie gminy, cele i priorytety ekologiczne, harmonogram realizacji działań proekologicznych, zagadnienia związane z edukacją ekologiczną, sposoby finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska, sposób wdrażania i system monitoringu realizacji Programu. Zagadnienia te ujęto w kolejnych częściach opracowania

5 1.3. Uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska wynikające z innych dokumentów Polityka ekologiczna państwa w latach z perspektywą do 2016 Podstawowym i najważniejszym dokumentem krajowym w zakresie ochrony środowiska jest Polityka ekologiczna państwa w latach z perspektywą do roku 2016 przyjęta przez Sejm dnia 22 maja 2009r (M.P Nr 34, poz. 501). Polityka ekologiczna państwa opiera się na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju, dlatego jej zalecenia muszą być uwzględniane we wszystkich dokumentach strategicznych oraz programach, których realizacja może mieć wpływ na stan środowiska. W praktyce oznacza to, że wiele jej celów będzie osiągane tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim zostały one uwzględnione w tych strategiach. Nakłada to na wszystkie instytucje publiczne obowiązek dbałości o stan środowiska przyrodniczego, co jest zgodne z wymaganiami art. 74 Konstytucji RP. Główne założenia Polityki ekologicznej państwa to: Kierunki działań systemowych Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych - projekty dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki będą, zgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska - uruchomienie takich mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego. Zarządzanie środowiskowe - przystępowanie do systemu EMAS, rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska -podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Rozwój badań i postęp - zwiększenie roli polskich placówek badawczych we wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska oraz doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu monitoringu środowiska

6 Odpowiedzialność za szkody w środowisku - stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym - przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego na obszarze całego kraju, w szczególności dotyczy to miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji. Ochrona zasobów Ochrona przyrody - zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody na różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym), Ochrona i zrównoważony rozwój lasów - racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi - racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi. Ochrona powierzchni ziemi - rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogeniczne oraz zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą. Gospodarowanie zasobami geologicznymi - racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego Środowisko a zdrowie - poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska. Jakość powietrza - dążenie do spełnienia zobowiązań wynikających z dyrektyw unijnych. Ochrona wód - zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych dla wszystkich aglomeracji powyżej RLM

7 Gospodarka odpadami zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz właściwe gospodarowanie nimi. Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych - dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas, promieniowanie elektromagnetyczne i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. Substancje chemiczne w środowisku - stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami Rozporządzenia REACH. Dla osiągnięcia powyższych celów zostały określone kierunki działań, które należy podjąć w latach Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata z perspektywą na lata Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata z perspektywą na lata został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/549/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 31 marca 2008 roku. Wskazuje cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i haromonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych celów wraz z określeniem mechanizmów ekonomicznych i środków finansowych. Program składa się dwóch części: diagnozy stanu środowiska i koncepcji programowej. Na podstawie diagnozy stanu oraz w oparciu o kryteria o charakterze ekologicznym i prawno ekonomicznym w koncepcji programowej wskazano 10 priorytetów ekologicznych ważnych dla poprawy stanu środowiska województwa łódzkiego. Celem nadrzędnym Programu jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez poprawę jakości środowiska, likwidację zaniedbań w jego ochronie a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Celem podstawowym Programu jest Ochrona i poprawa stanu środowiska, natomiast za cele uzupełniające uznano: I przeciwdziałanie pozostałym zagrożeniom pochodzenia antropogenicznego, II podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. W ramach celu podstawowego wyróżniono pięć priorytetów, którym przyporządkowano określone działania: priorytet I cel - ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych wraz z poprawą ich jakości oraz ochrona przed powodzią, grupy działań: - 4 -

8 racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i zapewnienie dobrej jakości wody pitnej, ochrona przed zanieczyszczeniami ze źródeł punktowych i obszarowych, ochrona przed powodzią i skutkami suszy. priorytet II cel - ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją, grupy działań: ochrona gleb użytkowanych rolniczo przed degradacją, rekultywacja terenów zdegradowanych. priorytet III - cel - ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz wzrost lesistości, grupy działań: ochrona różnorodności biologicznej, ochrona i zwiększanie zasobów leśnych, objęcie ochroną prawną obszarów i obiektów o największych walorach przyrodniczych. priorytet IV cel racjonalna gospodarka odpadami, grupy działań: ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów, eliminowanie uciążliwości związanych z niewłaściwym postępowaniem z odpadami. priorytet V - cel poprawa jakości powietrza, grupy działań: ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w przemyśle i gospodarce komunalnej. W ramach celu uzupełniającego I wyróżniono cztery priorytety, tj.: priorytet VI - cel redukcja emisji ponadnormatywnego hałasu, działanie: ochrona przed hałasem komunikacyjnym. priorytet VII - cel ograniczenie możliwości wystąpienia poważnych awarii, grupy działań: ograniczenie skutków awarii przemysłowych i chemicznych, zapobieganie i ograniczenie skutków awarii związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych szlakami drogowymi i kolejowymi. priorytet VIII - cel - utrzymanie obowiązujących standardów w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, działanie: zachowanie stref bezpieczeństwa przy lokalizacji obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne. priorytet IX cel - racjonalizacja wykorzystania materiałów i surowców, grupy działań: zmniejszenie materiałochłonności produkcji, - 5 -

9 racjonalna eksploatacja kopalin. W ramach celu uzupełniającego II wyróżniono jeden priorytet: priorytet X - cel - kształtowanie postaw ekologicznych, grupy działań: edukacja ekologiczna, upowszechnianie informacji o środowisku. Poszczególne grupy działań we wszystkich priorytetach zawierają ogólną charakterystykę i opis działania, propozycję wskaźników monitorowania, jednostek monitorujących oraz oczekiwane rezultaty. W harmonogramie działań długo i krótkoterminowych określono zadania niezbędne do realizacji wyznaczonych priorytetów i celów ekologicznych na terenie województwa łódzkiego Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego Rada Powiatu Piotrkowskiego Uchwałą w 2004 roku przyjęła Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego, którego celem jest kompleksowe i efektywne zarządzanie ochroną środowiska na terenie powiatu. Dokument ten ma zapewnić niezbędną koordynację działań proekologicznych we wszystkich gminach powiatu. Najważniejsze cele przedstawione w Programie to: w zakresie rozwoju transportu: Racjonalny rozwój systemu transportowego uwzględniający rozwiązania zmniejszające lub eliminujące wpływ transportu na środowisko. w zakresie rolnictwa: Dostosowanie rolnictwa do warunków integracji z UE z zachowaniem regionalnego charakteru produkcji rolniczej i optymalizacji struktury przestrzeni rolniczej zapewniającej zachowanie walorów środowiska i różnorodności biologicznej. w zakresie turystyki i rolnictwa: Dalszy rozwój turystyki i rekreacji poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych zgodnie z zasadami ochrony środowiska, z zachowaniem naturalnego stanu środowiska. w zakresie rozwoju osadnictwa: Podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu uwzględniając istniejące walory przyrodnicze, kulturowe i zapewnienie ładu przestrzennego. w zakresie edukacji ekologicznej: - 6 -

10 Wykształcenie w społeczności lokalnej powiatu piotrkowskiego nawyków tak zwanej kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska. w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu: Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu obszarów chronionych, w tym wdrożenie systemu obszarów chronionych NATURA Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. w zakresie ochrony lasów: Ochrona istniejących zasobów leśnych oraz odtwarzanie ich różnorodności biologicznej. Zrównoważona pod względem ekonomicznym, społecznym i ekologicznym gospodarka leśna. w zakresie ochrony gleb: Ochrona i właściwe wykorzystanie gleb powiatu piotrkowskiego. w zakresie ochrony kopalin: Racjonalne wykorzystanie zasobów surowców powiatu piotrkowskiego oraz zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych. w zakresie kształtowania stosunków wodnych i ochrony przed powodzią: Zwiększenie stopnie skanalizowania w szczególności terenów wiejskich. Zapewnienie wszystkim mieszkańcom powiatu odpowiedniej jakości wody do picia. Ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych, szczególnie płytko zalęgających zbiorników czwartorzędowych. Ochrona jakości wód płynących. w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego: Systematyczna poprawa jakości powietrza na obszarach miejskich powiatu. Utrzymanie jakości powietrza na obecnym poziomie na terenach niezurbanizowanych. w zakresie hałasu i pola elektromagnetycznego: Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych. Kontrola źródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego. w zakresie awarii przemysłowych: Zmniejszanie zagrożenia dla mieszkańców i środowiska z powodu awarii przemysłowych i transportu materiałów niebezpiecznych

11 w zakresie wodochłonność i energochłonność gospodarki: Racjonalizacja zużycia wody i energii. w zakresie wykorzystanie energii odnawialnej: Wzrost wykorzystania energii odnawialnej Realizacji określonych celów służyć mają działania, które zostały określone w Programie Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wiejskiej Grabica Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wiejskiej Grabica został zatwierdzony uchwałą nr XIV/97/2004 Rady Gminy Grabica z dnia 09 listopada 2004 roku i obejmuje plany inwestycyjne gminy na lata Plan przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną Gminy Grabica, formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia rozwoju społecznego i gospodarczego. Szacuje spodziewane efekty planowanych działań i ich wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje także kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych Gminy. Plan jest elementem strategicznej polityki rozwoju gminy W planie wskazano zadania, których realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji na terenie gminy w zakresie: restrukturyzacji rolnictwa głównymi kierunkami tych zmian powinny być: rozwój rolnictwa ekologicznego; popularyzacja nowych rodzajów upraw i hodowli; tworzenie grup producenckich i współdziałanie rolników w celu pozyskania nowych rynków zbytu rozwoju przetwórstwa i usług okołorolniczych - Rozwój lokalnych firm przetwarzających produkty rolne da rolnikom możliwość ukierunkowania produkcji i organizacji zbytu. kompleksowej infrastruktury technicznej w gminie co jest jednym z głównych czynników mających wpływ na jej rozwój. Szczegółowe plany powinny dotyczyć: modernizacji ujęcia wody; budowy systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych; modernizacji gminnych sieci elektroenergetycznych; budowy systemu gazociągowego; gospodarki odpadami stałymi i płynnymi z produkcji rolnej i pozarolniczej

12 modernizacji systemu komunikacyjnego w gminie w tym infrastruktury drogowej oraz takiej infrastruktury jak chodniki, parkingi, oświetlenie uliczne, tablice informacyjne oraz ścieżki rowerowe. poprawy stanu środowiska naturalnego w tym przede wszystkim nie pogarszanie stanu środowiska naturalnego oraz inwestycje, które mogą ten stan poprawić m.in. gazyfikacja, modernizacja sieci elektroenergetycznej, budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, utylizacja odpadów w tym także z produkcji zwierzęcej, a także poprawa estetyki gminy poprzez likwidację dzikich wysypisk śmieci. Istotnym elementem działań na rzecz ochrony środowiska jest edukacja ekologiczna społeczności lokalnej. Dostosowania infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców (szkolnictwo, opieka medyczna) poprzez poprawę bazy lokalowej, wyposażenia oraz kwalifikacji kadry. Inwestowanie w młodych poprzez opracowanie planów działań i potem ich realizację, które stanowiłyby dla młodzieży alternatywę dla ucieczki do większych miast lub bezproduktywnego spędzania czasu. Przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia poprzez planowanie i realizacje programów szkoleń, wspierania własnej działalności, robót publicznych Zwiększania atrakcyjności turystycznej gminy poprzez opracowanie i wdrożenie programy: promocji gminy, zalesiania gleb nieprzydatnych rolniczo, małej retencji, rozbudowy bazy turystyczno-rekreacyjnej i rozwoju agroturystyki. W Planie Rozwoju Lokalnego do realizacji przyjęto projekty i zadania mające na celu wzmocnienie otoczenia rolnictwa i stworzenie warunków do rozwoju przemysłu rolnospożywczego i nowoczesnej produkcji rolnej a także wzmocnienie sfery usługowej związanej z obsługą aglomeracji łódzkiej. Celem niezbędnym do osiągnięcia tego jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem kapitału lokalnego i zewnętrznego. Można to osiągnąć poprzez realizację inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, uregulowanie gospodarki odpadami, stworzenie warunków do rozwoju turystyki i wypoczynku poprzez wykorzystanie kompleksów leśnych, ochrona zasobów przyrodniczych, poprawy stanu dróg i połączeń komunikacyjnych, aktywizację lokalnej społeczności, wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi, tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw

13 2. Ogólna charakterystyka gminy Grabica 2.1. Położenie gminy Gmina Grabica położona jest w centralnej Polsce w województwie łódzkim i w północno zachodniej części powiatu piotrkowskiego. Jest gminą wiejską, której całkowita powierzchnia (wg GUS) wynosi 128 km 2 ( ha). Stanowi to 8,9% powierzchni powiatu piotrkowskiego. Gmina Grabica sąsiaduje z miastem Piotrków Tryb., gminą Moszczenica (pow. piotrkowski), Wola Krzysztoporska (pow. piotrkowski), Drużbice (pow. bełchatowski), Dłutów (pow. pabianicki), Tuszyn (pow. Łódź Wschód). Na rysunku 1 przedstawiono położenie gminy Grabica na tle powiatu piotrkowskeigo. Rysunek 1 Położenie gminy Grabica na tle powiatu piotrkowskeigo. Gmina Grabica położona jest w odległości 14 km od Piotrkowa Trybunalskiego, 30 km od Łasku, 18 km od Bełchatowa, 33 km od Łodzi, 140 km od Warszawy Struktura ludnościowa i osadnicza Wg danych GUS na dzień roku ludność gminy Grabica wynosiła mieszkańców (wg faktycznego miejsca zamieszkania).w tym mężczyzn i kobiet. W ostatnich latach istnieje tendencja spadku liczby ludności Na rysunku 2 przedstawiono strukturę ludności wg grup wieku

14 Rysunek 2 Struktura ludności wg grup wieku w 2008 roku (GUS 2008) Na terenie gminy w 2008 roku najwięcej osób było w przedziale wieku i W tabeli nr 1 przestawiono strukturę demograficzną na terenie gminy. Tabela 1 Wskaźnik demograficzne dla gminy Grabica w 2008 roku (wg GUS) Wskaźnik obciążenia demograficznego ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 63,4 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba 79,8 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 28,1 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w wieku przedprodukcyjnym % 21,6 w wieku produkcyjnym % 61,2 w wieku poprodukcyjnym % 17,2 Ludność wskaźniki modułu gminnego ludność na 1 km2 osoba 47 kobiety na 100 mężczyzn osoba 102 przyrost naturalny na 1000 ludności osoba - 1,8 Około 44% osób w wieku produkcyjnym utrzymuje się z pracy we własnych gospodarstwach rolnych

15 Na terenie gminy w 2008 roku 117 osób było zarejestrowanych jako osoby bezrobotne wg danych GUS. Udział bezrobotnych w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym wynosił 3,2%. Gmina Grabica jest gminą wiejską (ma charakter typowo rolniczy i niewielkie zakłady usługowo-przemysłowe) i należy do obszarów o ograniczonej ilości miejsc pracy poza rolnictwem. W tej sytuacji zatrudnienie (oprócz rolnictwa) koncentruje się w sferze handlowo - usługowej. Rynek pracy dla mieszkańców istnieje także poza gminą - w Piotrkowie Tryb., Pabianicach, Bełchatowie. Gmina Grabica podzielona jest na 30 sołectw, które obejmują 44 miejscowości. Na terenie gminy występuje głownie zabudowa zagrodowa, a w niektórych miejscowościach jednorodzinna. Gmina charakteryzuje się bardzo dobrym układem komunikacyjnym na szlaku dróg tranzytowych północ-południe i wschód-zachód. Układ sieci drogowej tworzą: autostrady (dł. 7,7 km), drogi krajowe (dł. 17,5 km), drogi powiatowe (dł. 32,5 km), drogi gminne (dł. 106 km) oraz drogi wewnętrzne (dł. 41 km). Przez całą gminę przebiega droga krajowa nr 12 relacji Piotrków Tryb. Łask (trasa Poznań Lublin). W części południowo-wschodniej gmina graniczy z drogą krajowa nr 8 Warszawa Wrocław, a przez część wschodnią gminy przebiega autostrada A1 (trasa Gdańsk Cieszyn). Od strony wschodniej gmina graniczy z drogą krajową nr 91 relacji Piotrków Tryb.- Łódź. Gmina ma dogodne połączenia drogowe z Piotrkowem Tryb., Łodzią i Bełchatowem oraz z całym krajem. Powiązania komunikacyjne gminy wpływają korzystnie na współpracę i możliwość rozwoju gospodarczego w oparciu o bardziej odległe, lepiej rozwinięte ośrodki Budowa geologiczna i surowce mineralne Obszar gminy Grabica położony jest w makroregionie Wzniesień Południowo- Mazowieckich przynależnych do prowincji Nizin Środkowopolskich, w obrębie dwóch mezoregionów: część zachodnia i centralna należy do Wysoczyzny Bełchatowskiej, zaś fragment południowo-wschodni leży w obrębie Równiny Piotrkowskiej. Gmina leży na wysokościach między 195 a 245,5 m n.p.m., a ukształtowanie jej powierzchni jest mało zróżnicowane. Najwyższy punkt topograficzny 245,5 leży w północnej części Szydłowa. Pod względem tektonicznym teren gminy położony jest w południowo-wschodniej części niecki mogielińsko - łódzkiej zbudowanej z utworów kredowych. Podłoże niecki tworzą osady jury środkowej: mułowce, piaskowce, wapienie i margle oraz utwory górnojurajskie: wapnie i margle. Kreda dolna wykształcona jest w facji iłowcowo- mułowcowo- piaszczystej, kreda górna w facji węglanowej (wapienie, margle, opoki i gezy). Powierzchnia tych utworów

16 nachylona jest generalnie na północny wschód. Osady trzeciorzędowe: mułki, iły oraz piaski o różnej granulacji występują w postaci płatów o miąższości 10-30m. Obecny teren gminy pod względem geologicznym został ukształtowany w okresie czwartorzędu przez skandynawski lądolód. Utwory czwartorzędowe pokrywają całkowicie starsze podłoże. Ich miąższość wynosi od około 20m na południowym zachodzie do 70m w części centralnej. Plejstocen pozostawił tu osady zlodowaceń południowopolskich, środkowopolskich oraz północnopolskiego. Reprezentowane są one przez utwory akumulacji lodowcowej, wodnolodowcowej i rzecznej w postaci glin zwałowych, mułków zastoiskowych, piasków i żwirów moren czołowych, kemów, piasków i żwirów fluwioglacjalnych oraz utworów tarasów rzecznych. Strop glin zlodowacenia południowopolskiego zalega na rzędnej m n.p.m. Na glinach tych leży horyzontalnie warstwa pospółek i żwirów interglacjału o miąższości 4 6m. Zlodowacenie środkowopolskie zostawiło płaszcz osadów o bardzo zmiennej miąższości 8 38m. Gliny tworzą tutaj ciągły poziom nachylony ku zachodowi, a we wschodniej części gminy przysypane są piaskami i mułkowatym materiałem interstadialnym oraz miejscami gliną stadium Warty. Działalność stadiału Warty zdecydowała o dzisiejszym charakterze rzeźby terenu gminy. Wyznaczają go wzniesienia w rejonie Kamocina i Karolewa zbudowane z piasków, żwirów i gliny zwałowej. W wyniku deglacjacji powstały piaszczysto-żwirowe pagórki kemowe. W rejonie Krzepczowa występuje zespół pagórków piaszczysto-żwirowych z gliną zwałową na powierzchni. Na rozległych obszarach występowania piasków wodnolodowcowych wytworzyły się lokalnie formy wydmowe np. pagórki w Dziewulinach Struktura glebowa Największy wpływ na jakość gleby ma budowa geologiczna, rzeźba, litologia oraz warunki wodne występujące na danym obszarze. Charakter gleb determinuje rodzaj materiału skalnego budującego podłoże. Zgodnie z regionalizacją glebowo-rolniczą teren gminy leży w zasięgu dwóch regionów: Moszczenickiego i Piotrkowskiego. Region Moszczenicki to region z przewagą gleb typu pseudobielicowego i brunatnego, wytworzonych z glin piaszczystych, zaliczanych do kompleksu żytniego bardzo dobrego i pszennego dobrego. Teren leżący na południe od Piotrkowa Trybunalskiego znajduje się w zasięgu regionu Piotrkowskiego. Występują tu gleby wytworzone z glin i pyłów, a sporadycznie z piasków gliniastych na glinach. Są to w większości gleby pseudobielicowe, z niewielkim udziałem gleb brunatnych. Dominują gleby kompleksu pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego, z mniejszym udziałem kompleksu zbożowopastewnego mocnego, żytniego dobrego, żytniego słabego

17 Procentowy udział gleb poszczególnych klas bonitacyjnych w gminie Grabica: kl. I - nie występują kl. II - 26 ha - 0,2 % kl. III ha - 26,0 % kl. IV ha 35,7 % kl. V ha - 27,7 % kl. VI ha - 10,4 % Gleby klasy III, IV i V stanowią 90% gleb w gminie Hydrografia Warunki środowiska przyrodniczego, zwłaszcza klimat, budowa geologiczna i rzeźba terenu, zadecydowały o charakterze stosunków wodnych na obszarze gminy Grabica. Teren gminy położony jest w dorzeczach Pilicy i Warty, które rozdziela dział wodny pierwszego rzędu Wisły i Odry. Zachodnia i centralna część gminy położona jest w zlewni Odry w dorzeczu Warty (zlewnia Grabi), wschodnia w zasięgu dorzecza Pilicy (zlewnia Luciąży i Wolbórki ). Na terenie gminy biorą początek rzeki: Grabia (dopływ Widawki) w rejonie Dziwli i Lutosławic Szlacheckich, Brzezia w okolicach Krzepczowa i Wierzejka w Szydłowie. Źródła Grabi mają charakter wysięków i wycieków, których funkcjonowanie zanika w porze letniej. Szerokość dna rzeki na terenie gminy Grabica nie przekracza 4m. Rzekę zasilają następujące dopływy: Brzezia, Grabówka, Dłutówka, Pałusznica, Struga Bolszewicka, Tymianka, Końska. W rejonie Kociołek przepływa rzeka Mała Widawka. Wody powierzchniowe z zachodniej i centralnej części gminy odprowadzane są do Warty przez rzeki: Małą Widawkę, Grabię i jej niewielkie dopływy oraz Brzezię. Do Pilicy spływają wody ze wschodniego rejony gminy dopływami rzeki Wierzejki oraz drobnymi ciekami wodnymi mającymi ujście w Luciąży dopływie Pilicy. Na terenie gminy Grabica występują również zbiorniki wodne, które jednak mają bardzo małe powierzchnie. Ich kompleksy występują w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części gminy. Są to zbiorniki wodne po wyrobiskach gliny, stawy hodowlane i jeden zbiornik retencyjny (w miejscowości Grabica). W okresach suszy zbiorniki te częściowo są pozbawione wody. Na obszarze gminy Grabica znajdują się piętra wodonośne z osadów górnokredowych i czwartorzędowych. Płytkie wody gruntowe występujące głownie w dolinach rzecznych, nie mają znaczenia użytkowego ze względu na małą miąższość. Część obszaru gminy leży nad fragmentem rozpoznanego i opisanego dolno kredowego Głównego Zbiornika Wód

18 Podziemnych Niecka Łódzka nr 401, ale z uwagi na jego głębokie zaleganie nie jest on eksploatowany. Wody podziemne w utworach kredowych wypełniają spękania i szczeliny w wapieniach, wapieniach marglistych, marglach oraz piaskowcach marglistych. Poziom zalega na głębokości znacznie powyżej 50 m, jedynie w południowo-zachodniej części płycej na głębokości rzędu m. Utwory kredy górnej charakteryzują się dużymi współczynnikami filtracji i dużą wydajnością jednostkową. Wody podziemne w utworach czwartorzędowych związane są z piaszczysto-żwirowymi osadami wodnolodowcowymi, spoczywającymi pod gliną zwałową, jak również z śródglinowymi soczewkami utworów dobrze przepuszczalnych. W związku z tym warunki hydrogeologiczne są zmienne. Średnia głębokość zalegania głównego użytkowego poziomu wodonośnego w utworach czwartorzędu wynosi m Klimat Obszar gminy Grabica zaliczany jest do klimatycznego regionu łódzko-wieluńskiego zróżnicowanego pod względem mikroklimatycznym w zależności od rzeźby terenu, zalesienia, układu i zabudowy, o przybliżonych parametrach: - średnia roczna temperatura 7,7 o C, - średnia temperatura stycznia 3,0 o C, - średnia temperatura lipca 18,2 o C, - średnia roczna suma opadów atmosferycznych 625 mm, - pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 52 dni w roku, - okres wegetacyjny trwa około 210 dni. Położenie obszaru gminy na wododziale Wisły i Odry ma wpływ na warunki klimatyczne. Obserwuje się dużą zmienność stanów pogodowych. Przeważają zachodnie i południowo - zachodnie kierunki wiatrów Struktura gospodarcza Dominującą działalnością prowadzoną na terenie gminy jest rolnictwo. Wg danych pochodzących z powszechnego spisu rolnego z 2002 roku, na terenie gminy było gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw powyżej 1 ha użytków rolnych. Strukturę gospodarstw rolnych przedstawia rysunek nr

19 Rysunek 3 Struktura gospdodarstw rolnych w gminie Grabica wg wielkości [ha] w 2002 roku (GUS 2002) Najwiecej gospodarstw 18% stanowią gospodarstwa o wielkości 2-5 ha oraz 16% stanowią gospodarstwa ha. Gospodarstwa małe do 1 ha stanowią 16% wszytkich gospodarstw.średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 7,6 ha i jest wyższa od średniej w województwie. W 2005 roku (wg GUS) powierzchnia użytków rolnych zajmowała ha., tj. 84,6% ogólnej powierzchni gminy. Sposób użytkowania gruntów w gminie Grabica: - grunty orne ha, - sady 119 ha, - łąki 837 ha, - pastwiska 503 ha, - lasy i grunty leśne ha, - pozostałe grunty i nieużytki 669 ha. Grunty orne stanowią stanowią około 86,5% wszystkich użytków rolnych w gminie, łąki - 7,8%, pastwiska 4,7%, sady 1,0%. W strukturze upraw przeważają rośliny zbożowe (86% wszystkich upraw - wg GUS 2002 r) o ponad przeciętnym zapotrzebowaniu na składniki pokarmowe, co świadczy o stosunkowo

20 dobrych warunkach przyrodniczych do produkcji rolnej. Produkcja rolnicza jest podporządkowana produkcji zwierzęcej. Gmina Grabica charakteryzuje się bardzo wysoką produkcją trzody chlewnej. W 2002r roku wg danych GUS (spis powszechny) obsada na 100 ha użytków rolnych wyniosła 542 sztuki. Mimo spadku w chowie jego obsada jest nadal wyższa niż średnio w województwie. Znaczenie ma też hodowla bydła i w 2002 roku wynosiła szt. Jednak w ostatnich latach obsada bydła drastycznie spada. Hodowla drobiu i pozostałych zwierząt gospodarskich nie odgrywa większego znaczenia w gospodarce gminy. Dominująca działalnością gospodarczą na terenie gminy jest działalność handlowa i usługowa, brak jest dużych zakładów przemysłowych. Działalność handlowa, rzemieślnicza i usługowa prowadzona jest głównie przez małe firmy. Wg danych GUS z 2007 roku na terenie gminy ogółem było zarejestrowanych 375 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze regon wg sektorów własnościowych, w tym: sektor publiczny: podmioty gospodarki narodowej ogółem 21, państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem 19, sektor prywatny: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą spółki handlowe 3, spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 1, spółdzielnie 3, stowarzyszenia i organizacje społeczne Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w 2007 roku według działalności: rolnictwo, leśnictwo - 57, przemysłu - 51, budownictwa - 22, handlu - 119, hoteli i restauracji - 5, transport, gospodarka magazynowa i łączność-30 transportu, gospodarki magazynowej i łączności - 30, finansowej i ubezpieczeniowej - 11, obsługi rynku nieruchomości - 12, administracja publiczna, obrona narodowa i ubezpieczenia społeczne

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II Sierpień 2014 r. - 2 - Zamawiający Powiat Kołobrzeski Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/506/10 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2010 r. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - listopad 2010 - Nazwa opracowania: ZMIANA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Gmina Słupia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Słupia, 2006 r. Usługi Projektowe w Budownictwie Eugeniusz Siewierski Koordynacja prac Urząd Gminy Słupia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ Wersja 5.0. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ (wstępny projekt przeznaczony do konsultacji społecznych) Unia Europejska Europejski

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT-

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY -PROJEKT- ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 62 Nazwa opracowania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE 1 AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirmj Ł 22, 7-500 RuItJnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 www. riii,isszczi,iski.pi Radomsko 14.10.2014r. OG Ł OSZENIE Prognoza Oddzialywania na Środowisko dla projektu Strategii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁAPY CZĘŚĆ I ŁAPY 1998/99 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

P... 3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO...

P... 3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO... 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO... 7 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 7 2.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA POWIATU... 12 2.3 GOSPODARKA ODPADAMI... 14 3. CHARAKTERYSTYKA I OCENA OBECNEGO STANU ŚRODOWISKA....

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Zamawiający Autorzy Opracowanie Data opracowania Gmina Miasto Pszów Mgr inż. Marta Gwiżdż Mgr

Bardziej szczegółowo

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10.1. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJLISTYCZNYM Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5. 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5

WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5. 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ROKIETNICA NA LATA 2007 2015 WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5 1.2. Geologia i rzeźba

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Jedlińsk, 2009 r. 1. WPROWADZENIE... 4 2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU... 5 3. CHARAKTERYSTYKA GMINY...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 + STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina tel. /032/ 215 77 00 fax. /032/ 215 77 12 www.bestwina.pl info@bestwina.pl IR CONSULTING S.C.

Bardziej szczegółowo