Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

2 Spis treści 1. Wykonanie dochodów Wykonanie wydatków Zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku Stopień zaawansowania programów wieloletnich budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku Zestawienie dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz informacja o stanie zadłużenia Samorządowa instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego w Pietrowicach Wielkich

3 1. Wstęp Budżet na 2013 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XXII/172/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwalony budżet określał następujący plan: Dochody ogółem: ,91 zł, w tym: dochody ,91 zł dochody majątkowe ,00 zł. ogółem: ,21 zł. W tym: wydatki ,21 zł, majątkowe ,00 zł. Deficyt budżetowy (rozumiany, jako różnica między dochodami i wydatkami) uchwalono w wysokości ,30 zł, jako finansowanie wskazano przychody pochodzące z: 1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie ,30 zł, 2. zaciągniętej pożyczki w kwocie ,00 zł. Planowane przychody to kwota ,34 zł, a rozchody ,04 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł: Dochody ogółem: ,11 zł, w tym: dochody ,00 zł dochody majątkowe ,11 zł. ogółem: ,38 zł. W tym: wydatki ,56 zł, majątkowe ,82 zł. Kwota deficytu również uległa zmianie i zgodnie z planem wynosiła (-) ,27 zł. Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło odpowiednio: Dochody ogółem: ,37 zł, w tym: dochody ,29 zł dochody majątkowe ,08 zł. ogółem: ,14 zł. W tym: wydatki ,98 zł, 3

4 majątkowe ,16 zł. Różnica między dochodami a wydatkami to kwota (-) ,77 zł. Procentowe wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do założonego planu wynosi: Dochody ogółem 93,36%, w tym: - dochody 93,22% - dochody majątkowe 94,02% ogółem 88,46%, w tym: - wydatki 87,59% - wydatki majątkowe 89,41% Wykres nr 1. Dochody i wydatki Gminy ogółem: plan według uchwały budżetowej, plan po zmianach i wykonanie 4

5 1. Wykonanie dochodów Plan dochodów został wykonany w kwocie ,37 zł, co stanowi 93,36% wykonania założonego panu po zmianach. Tabela nr 1. Wykonanie dochodów według działów. Dział Nazwa Plan po % zmianach Wykonanie wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,85 81,15 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę 12000, ,00 100, Transport i łączność 28586,35 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,08 99, Administracja publiczna , ,76 123,26 Urzędy naczelnych organów władzy państwowych kontroli i ochrony prawa oraz , ,00 100,00 sądownictwa 752 Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 23886, ,01 113, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,01 102, Różne rozliczenia , ,55 100, Oświata i wychowanie , ,54 88, Pomoc społeczna , ,63 90, Edukacyjna opieka wychowawcza 46654, ,45 60,39 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,32 91,14 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,12 100, Kultura fizyczna i sport 64064, ,05 57,60 RAZEM , ,37 93,36 5

6 Tabela nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4: Dochody własne: , ,46 90,58 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 96,35 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , ,90 119,74 podatek od nieruchomości , ,21 110,20 podatek rolny , ,21 101,31 podatek leśny 2500, ,00 110,80 podatek od środków transportowych , ,00 102,55 podatek opłacany w formie karty podatkowej 2000, ,30 112,72 podatek od spadków i darowizn 53300, ,00 116,40 opłata od posiadania psów 1170, ,00 100,00 wpływy z opłaty produktowej 0,00 12,66 0,00 wpływy z opłaty skarbowej 19940, ,00 105,25 wpływy z opłaty targowej 6900, ,00 118,67 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15701, ,06 98,79 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 81000, ,29 101,16 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,11 91,16 podatek od czynności cywilnoprawnych 63600, ,00 117,10 wpływy z różnych opłat , ,88 90,91 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy , ,86 99,78 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,67 100,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16098, ,56 100,00 pozostałe dochody , ,75 82,30 2. Dotacje , ,91 88,44 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej ( 200) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( 2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ( 2040) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) , ,27 63, , ,85 92, , ,70 95, , ,69 51, , ,00 100, , ,05 59,32

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( 6330) , ,35 100,00 3. Subwencje ogółem , ,00 100,00 * część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , ,00 100,00 * część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 4. Dochody ogółem ( ) , ,37 93,36 Wykres nr 2. Procentowy udział wykonania dochodów według źródeł ich powstawania w stosunku do dochodów ogółem. Najwyższy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowią dochody własne, tj. 59,77%. Tak wysoki wskaźnik związany jest między innymi z tym, że do budżetu Gminy wpłynęły środki z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie kolejnego etapu inwestycji dotyczącej montażu Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków. Kolejną znaczną część dochodów własnych stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatków: rolnego i od nieruchomości. Duży udział 7

8 G m i n a P i e t r o w i c e W i e l k i e w dochodach ogółem stanowią również wpływy z subwencji, tj. 33,38%. Najmniejszy udział w dochodach ogółem mają dotacje 6,85%. Tabela nr 3. Wykonanie dochodów za 2013 rok według rozdziałów klasyfikacji bu- dżetowej wraz z częścią opisową. Dochody Plan % Dział Rozdział Nazwa po zmianach Wykonanie wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,35 66, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,50 63,78 Dochody : , ,50 63,78 - wpływy z różnych opłat (opłata eksploatacyjna - PBOŚ) , ,27 77,31 - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) , ,93 63,30 - pozostałe odsetki i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 166,30 0, Pozostała działalność , ,85 100,00 Dochody : , ,85 100,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego) , ,85 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 100, Dostarczanie wody 12000, ,00 100,00 Dochody : , ,00 100,00 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12000, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,85 99, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,94 99,91 Dochody : , ,94 99,91 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,92 99,68 - wpływy z usług 30284, ,36 104,74 - pozostałe odsetki 4000, ,66 87,47 8

9 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,91 100,46 Dochody : , ,91 100,46 - wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15701, ,06 98,79 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny) 17800, ,60 101,95 - pozostałe odsetki 633,00 633,25 100, Administracja publiczna , ,76 123, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Dochody : , ,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 100, Urzędy gmin 395,28 484,59 122,59 Dochody : 395,28 484,59 122,59 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 0,00 9,30 0,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z ostatecznego rozliczenia zadania pn. Sprawny Samorząd) 30,28 30,29 100,03 - wpływy z różnych dochodów 365,00 445,00 121, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,28 86,97 Dochody : , ,28 86,97 - środki z WFOŚ i GW w Katowicach przeznaczone na dofinansowanie XIII Eko-wystawy , ,28 100,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (rozliczono zadanie dotyczące wydania publikacji na temat miejscowych i terenowych nazw historycznych w Gminie Pietrowice Wielkie, jednak zwrot środków nastąpi w roku 2014) - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki z Powiatu Raciborskiego przeznaczone na pomoc w organizacji XIII Eko-Wystawy ,00 0,00 0, , ,00 100, Pozostała działalność , ,89 419,63 Dochody : , ,89 419,63 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9700, ,50 102,76 9

10 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,37 0,00 (zwrot środków z rozliczenia mikroprojektu realizowanego w ubiegłych latach pn. "Jedno słoneczko świeci dla polskich i czeskich dzieci) - wpływy z różnych opłat; wpływy z usług 4370, ,02 131, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000, ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 000, ,00 100,00 Dochody : 3 000, ,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3000, ,00 100, Obrona narodowa 600,00 600,00 100, Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100,00 Dochody : 600,00 600,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 600,00 600,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,01 113, Obrona cywilna 1 200, ,00 100,00 Dochody : 1 200, ,00 100,00 - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1200, ,00 100, Pozostała działalność , ,01 113,82 Dochody : , ,01 113,82 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (zwrot środków z rozliczenia mikroprojektu realizowanego w ubiegłych latach pn. " Pierwsza Pomoc - szansa na podniesienie jakości życia i zdrowia) , ,01 113, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,01 102, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000, ,99 117,25 Dochody : 2 000, ,99 117,25 - podatek opłacany w formie karty podatkowej 2000, ,30 112,72 10

11 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 90,69 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,22 106,87 Dochody : , ,22 106,87 - podatek od nieruchomości , ,02 110,82 - podatek rolny , ,00 100,66 - podatek leśny 2500, ,00 110,80 - podatek od środków transportowych 77500, ,00 100,71 - podatek od czynności cywilnoprawnych 3500, ,00 100,80 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18000, ,20 107, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,02 103,71 Dochody : , ,02 103,71 - podatek od nieruchomości , ,19 108,72 - podatek rolny , ,21 101,51 - podatek od środków transportowych , ,00 103,70 - opłata od posiadania psów 1170, ,00 100,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 60100, ,00 118,05 - podatek od spadków i darowizn 53300, ,00 116,40 - wpływy z opłaty targowej 6900, ,00 118,67 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10000, ,62 116,30 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw , ,88 101,92 Dochody : , ,88 101,92 - wpływy z opłaty skarbowej 19940, ,00 105,25 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 81000, ,29 101,16 - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 12500, ,59 101,56 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,90 98,96 Dochody : , ,90 98,96 - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96,35 - podatek dochodowy od osób prawnych , ,90 119, Różne rozliczenia , ,20 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , ,00 100,00 Dochody : , ,00 100,00 - subwencje z budżetu państwa , ,00 100,00 11

12 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 Dochody : , ,00 100,00 - subwencje z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,20 117,16 Dochody : , ,20 117,16 - wpływy z różnych dochodów 70200, ,43 124,20 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1012, ,50 139,51 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja środków z rozliczenia funduszu sołeckiego) , ,81 100,00 - pozostałe odsetki , ,46 114, Oświata wychowania , ,54 88, Szkoły podstawowe , ,27 102,44 Dochody : 15195, ,27 102,44 - wpływy z różnych dochodów i z różnych opłat 1 254, ,00 106,54 - wpływy z usług 5000, ,00 88,66 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 260,00 290,00 111,54 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6000, ,00 100,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 494,00 494,54 100,11 - pozostałe odsetki 2 187, ,73 137, Przedszkola , ,58 99,90 Dochody : , ,58 99,90 - opłata stała za przedszkole 78580, ,50 99,52 - wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki 697,08 901,08 129,26 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 84456, ,00 100, Gimnazja 6 720, ,00 100,00 Dochody : 6720, ,00 100,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (środki pochodzą z Nidzickiej Fundacji Rozwoju z przeznaczeniem na zadanie pn. Nie samym podręcznikiem żyje uczeń , ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół 5 411, ,34 100,00 Dochody : 5411, ,34 100,00 - wpływy z dzierżawy autobusu 5411, ,34 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,30 92,33 Dochody : , ,30 92,33 - pozostałe odsetki 0,00 101,52 0,00 12

13 - wpływy z usług , ,78 92, Pozostała działalność , ,05 59,32 Dochody : , ,05 59,32 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników , ,05 59, Pomoc społeczna , ,63 90, Domy pomocy społecznej , ,95 109,34 Dochody : , ,95 109,34 - wpływy z różnych opłat , ,95 109, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,01 88,96 Dochody : , ,01 88,96 - wpływy z różnych dochodów oraz z pozostałych odsetek - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 930, ,36 193, , ,40 88, , ,25 107, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,69 90,43 Dochody : , ,69 90,43 - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 9246, ,09 95,36 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1125,00 561,60 49, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100,00 Dochody : , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 56174, ,00 100, Zasiłki stałe , ,04 95,48 Dochody : , ,04 95,48 13

14 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,04 95, Ośrodki pomocy społecznej , ,58 101,00 Dochody : , ,58 101,00 - pozostałe odsetki 1677, ,58 159,66 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 300,00 0,00 0,00 oraz innych zadań zleconych gminie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 68265, ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 500, ,38 112,13 Dochody : 3 500, ,38 112,13 - wpływy z usług opiekuńczych 3500, ,38 112, Pozostała działalność , ,98 81,96 Dochody : , ,98 81,96 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , ,98 77,77 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 91, , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,45 60, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 8 460, ,00 97,99 Dochody : 8 460, ,00 97,99 - środki na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego dzieci na Zieloną Szkołę , ,00 97, Pomoc materialna dla uczniów , ,45 52,06 Dochody : , ,45 52,06 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,76 52, , ,69 51,04 14

15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,32 91, Gospodarka odpadami , ,72 90,76 Dochody : , ,72 90,76 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , ,52 90,72 ustaw - wpływy z różnych opłat 175,00 263,20 150, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 8 250, ,00 115,15 Dochody : 8 250, ,00 115,15 - wpływy z usług 8250, ,00 115, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,94 82,73 Dochody : , ,94 82,73 - wpływy z różnych opłat 10000, ,94 82,73 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 12,66 0,00 Dochody : 0,00 12,66 0,00 - wpływy z opłaty produktowej 0,00 12,66 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,12 100, Pozostała działalność , ,12 100,00 Dochody : , ,12 100,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (dożynki w Cyprzanowie, rozliczenie lat ubiegłych) 11705, ,12 100, Kultura fizyczna , ,05 57, Obiekty sportowe , ,05 108,33 Dochody : , ,05 108,33 - wpływy z usług 34064, ,05 108, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Dochody : ,00 0,00 0,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (program pn. Krok po kroku - nordic walking dla każdego. Zadanie rozliczone, ale wpływ środków przewidziany na 2014 rok ,00 0,00 0,00 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , ,29 93,22 15

16 Dochody majątkowe Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,50 94, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,50 94,32 Dochody majątkowe: , ,50 94,32 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , ,50 78, Pozostała działalność , ,00 100,00 Dochody : , ,00 100,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 100, Transport i łączność ,35 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,35 0,00 0,00 Dochody majątkowe: ,35 0,00 0,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (zadanie pn. Poprawa skomunikowania terenów rozwoju gospodarczego w miejscowości Lekartów ,35 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,23 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,23 100,00 Dochody majątkowe: , ,23 100,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,67 100,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,56 100, Różne rozliczenia , ,35 100, Różne rozliczenia finansowe , ,35 100,00 Dochody majątkowe: , ,35 100,00 16

17 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (środki pochodzą ze zwrotu dofinansowania do funduszy sołeckich) , ,35 100,00 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , ,08 94,02 DOCHODY OGÓŁEM , ,37 93,36 Tabela nr 4. Wykonanie dochodów, w podziale na i majątkowe, w stosunku do planu po zmianach. PLAN WYKONANIE Dochody ogółem, w tym: , , , ,29 - majątkowe , ,08 Wykres nr 3. Zestawienie dochodów planowanych i wykonanych za 2013 roku 3.a. w podziale na i majątkowe 17

18 3.b. w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje Z podsumowania wykonania dochodów wynika, że średni dochód uzyskany przez gminę w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 4.037,98 zł. Bazą do obliczenia tej wielkości była zarejestrowana liczba mieszkańców w dniu rok równa 6722 osób. 18

19 2. Wykonanie wydatków Plan wydatków został wykonany w kwocie ,14zł, co stanowi 88,46% wykonania założonego planu po zmianach. Tabela nr 5. Wykonanie wydatków w podziale na grupy. WYDATKI OGÓŁEM , ,14 88,46%, z tego: , ,98 87,59% Dotacje na zadania , ,00 99,97% Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,67 88,44% na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,94 87,27% na obsługę długu , ,62 54,11% jednostek budżetowych, z tego: , ,75 87,87% związane z realizacją zadań statutowych , ,08 80,29% Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,67 93,71% majątkowe, z tego: , ,16 89,41% Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,16 89,41% na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 10,97% Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,16 89,56% 19

20 Tabela nr 6. Wykonanie wydatków według działów. Plan po zmianach Wykonanie % Dział Nazwa Rolnictwo i łowiectwo , ,60 89, Leśnictwo 1000,00 999,60 99, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,81 99, Transport i łączność , ,41 59, Gospodarka mieszkaniowa , ,71 84, Działalność usługowa 80000, ,76 70, Administracja publiczna , ,43 92, Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000, ,00 100, Obrona narodowa 600,00 600,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,77 87, Obsługa długu publicznego , ,62 54, Różne rozliczenia ,00 24,36 0, Oświata i wychowanie , ,50 92, Ochrona zdrowia 92000, ,23 97, Pomoc społeczna , ,35 87, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,74 82, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,47 75, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 95, Kultura fizyczna i sport , ,78 87,87 RAZEM , ,14 88,46 20

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo