Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

2 Spis treści 1. Wykonanie dochodów Wykonanie wydatków Zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku Stopień zaawansowania programów wieloletnich budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku Zestawienie dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz informacja o stanie zadłużenia Samorządowa instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego w Pietrowicach Wielkich

3 1. Wstęp Budżet na 2013 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XXII/172/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwalony budżet określał następujący plan: Dochody ogółem: ,91 zł, w tym: dochody ,91 zł dochody majątkowe ,00 zł. ogółem: ,21 zł. W tym: wydatki ,21 zł, majątkowe ,00 zł. Deficyt budżetowy (rozumiany, jako różnica między dochodami i wydatkami) uchwalono w wysokości ,30 zł, jako finansowanie wskazano przychody pochodzące z: 1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie ,30 zł, 2. zaciągniętej pożyczki w kwocie ,00 zł. Planowane przychody to kwota ,34 zł, a rozchody ,04 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł: Dochody ogółem: ,11 zł, w tym: dochody ,00 zł dochody majątkowe ,11 zł. ogółem: ,38 zł. W tym: wydatki ,56 zł, majątkowe ,82 zł. Kwota deficytu również uległa zmianie i zgodnie z planem wynosiła (-) ,27 zł. Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło odpowiednio: Dochody ogółem: ,37 zł, w tym: dochody ,29 zł dochody majątkowe ,08 zł. ogółem: ,14 zł. W tym: wydatki ,98 zł, 3

4 majątkowe ,16 zł. Różnica między dochodami a wydatkami to kwota (-) ,77 zł. Procentowe wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do założonego planu wynosi: Dochody ogółem 93,36%, w tym: - dochody 93,22% - dochody majątkowe 94,02% ogółem 88,46%, w tym: - wydatki 87,59% - wydatki majątkowe 89,41% Wykres nr 1. Dochody i wydatki Gminy ogółem: plan według uchwały budżetowej, plan po zmianach i wykonanie 4

5 1. Wykonanie dochodów Plan dochodów został wykonany w kwocie ,37 zł, co stanowi 93,36% wykonania założonego panu po zmianach. Tabela nr 1. Wykonanie dochodów według działów. Dział Nazwa Plan po % zmianach Wykonanie wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,85 81,15 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę 12000, ,00 100, Transport i łączność 28586,35 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,08 99, Administracja publiczna , ,76 123,26 Urzędy naczelnych organów władzy państwowych kontroli i ochrony prawa oraz , ,00 100,00 sądownictwa 752 Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 23886, ,01 113, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,01 102, Różne rozliczenia , ,55 100, Oświata i wychowanie , ,54 88, Pomoc społeczna , ,63 90, Edukacyjna opieka wychowawcza 46654, ,45 60,39 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,32 91,14 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,12 100, Kultura fizyczna i sport 64064, ,05 57,60 RAZEM , ,37 93,36 5

6 Tabela nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4: Dochody własne: , ,46 90,58 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 96,35 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , ,90 119,74 podatek od nieruchomości , ,21 110,20 podatek rolny , ,21 101,31 podatek leśny 2500, ,00 110,80 podatek od środków transportowych , ,00 102,55 podatek opłacany w formie karty podatkowej 2000, ,30 112,72 podatek od spadków i darowizn 53300, ,00 116,40 opłata od posiadania psów 1170, ,00 100,00 wpływy z opłaty produktowej 0,00 12,66 0,00 wpływy z opłaty skarbowej 19940, ,00 105,25 wpływy z opłaty targowej 6900, ,00 118,67 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15701, ,06 98,79 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 81000, ,29 101,16 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,11 91,16 podatek od czynności cywilnoprawnych 63600, ,00 117,10 wpływy z różnych opłat , ,88 90,91 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy , ,86 99,78 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,67 100,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16098, ,56 100,00 pozostałe dochody , ,75 82,30 2. Dotacje , ,91 88,44 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej ( 200) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( 2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ( 2040) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) , ,27 63, , ,85 92, , ,70 95, , ,69 51, , ,00 100, , ,05 59,32

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( 6330) , ,35 100,00 3. Subwencje ogółem , ,00 100,00 * część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , ,00 100,00 * część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 4. Dochody ogółem ( ) , ,37 93,36 Wykres nr 2. Procentowy udział wykonania dochodów według źródeł ich powstawania w stosunku do dochodów ogółem. Najwyższy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowią dochody własne, tj. 59,77%. Tak wysoki wskaźnik związany jest między innymi z tym, że do budżetu Gminy wpłynęły środki z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie kolejnego etapu inwestycji dotyczącej montażu Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków. Kolejną znaczną część dochodów własnych stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatków: rolnego i od nieruchomości. Duży udział 7

8 G m i n a P i e t r o w i c e W i e l k i e w dochodach ogółem stanowią również wpływy z subwencji, tj. 33,38%. Najmniejszy udział w dochodach ogółem mają dotacje 6,85%. Tabela nr 3. Wykonanie dochodów za 2013 rok według rozdziałów klasyfikacji bu- dżetowej wraz z częścią opisową. Dochody Plan % Dział Rozdział Nazwa po zmianach Wykonanie wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,35 66, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,50 63,78 Dochody : , ,50 63,78 - wpływy z różnych opłat (opłata eksploatacyjna - PBOŚ) , ,27 77,31 - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) , ,93 63,30 - pozostałe odsetki i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 166,30 0, Pozostała działalność , ,85 100,00 Dochody : , ,85 100,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego) , ,85 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 100, Dostarczanie wody 12000, ,00 100,00 Dochody : , ,00 100,00 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12000, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,85 99, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,94 99,91 Dochody : , ,94 99,91 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,92 99,68 - wpływy z usług 30284, ,36 104,74 - pozostałe odsetki 4000, ,66 87,47 8

9 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,91 100,46 Dochody : , ,91 100,46 - wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15701, ,06 98,79 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny) 17800, ,60 101,95 - pozostałe odsetki 633,00 633,25 100, Administracja publiczna , ,76 123, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Dochody : , ,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 100, Urzędy gmin 395,28 484,59 122,59 Dochody : 395,28 484,59 122,59 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 0,00 9,30 0,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z ostatecznego rozliczenia zadania pn. Sprawny Samorząd) 30,28 30,29 100,03 - wpływy z różnych dochodów 365,00 445,00 121, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,28 86,97 Dochody : , ,28 86,97 - środki z WFOŚ i GW w Katowicach przeznaczone na dofinansowanie XIII Eko-wystawy , ,28 100,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (rozliczono zadanie dotyczące wydania publikacji na temat miejscowych i terenowych nazw historycznych w Gminie Pietrowice Wielkie, jednak zwrot środków nastąpi w roku 2014) - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki z Powiatu Raciborskiego przeznaczone na pomoc w organizacji XIII Eko-Wystawy ,00 0,00 0, , ,00 100, Pozostała działalność , ,89 419,63 Dochody : , ,89 419,63 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9700, ,50 102,76 9

10 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,37 0,00 (zwrot środków z rozliczenia mikroprojektu realizowanego w ubiegłych latach pn. "Jedno słoneczko świeci dla polskich i czeskich dzieci) - wpływy z różnych opłat; wpływy z usług 4370, ,02 131, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000, ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 000, ,00 100,00 Dochody : 3 000, ,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3000, ,00 100, Obrona narodowa 600,00 600,00 100, Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100,00 Dochody : 600,00 600,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 600,00 600,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,01 113, Obrona cywilna 1 200, ,00 100,00 Dochody : 1 200, ,00 100,00 - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1200, ,00 100, Pozostała działalność , ,01 113,82 Dochody : , ,01 113,82 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (zwrot środków z rozliczenia mikroprojektu realizowanego w ubiegłych latach pn. " Pierwsza Pomoc - szansa na podniesienie jakości życia i zdrowia) , ,01 113, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,01 102, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000, ,99 117,25 Dochody : 2 000, ,99 117,25 - podatek opłacany w formie karty podatkowej 2000, ,30 112,72 10

11 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 90,69 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,22 106,87 Dochody : , ,22 106,87 - podatek od nieruchomości , ,02 110,82 - podatek rolny , ,00 100,66 - podatek leśny 2500, ,00 110,80 - podatek od środków transportowych 77500, ,00 100,71 - podatek od czynności cywilnoprawnych 3500, ,00 100,80 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18000, ,20 107, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,02 103,71 Dochody : , ,02 103,71 - podatek od nieruchomości , ,19 108,72 - podatek rolny , ,21 101,51 - podatek od środków transportowych , ,00 103,70 - opłata od posiadania psów 1170, ,00 100,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 60100, ,00 118,05 - podatek od spadków i darowizn 53300, ,00 116,40 - wpływy z opłaty targowej 6900, ,00 118,67 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10000, ,62 116,30 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw , ,88 101,92 Dochody : , ,88 101,92 - wpływy z opłaty skarbowej 19940, ,00 105,25 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 81000, ,29 101,16 - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 12500, ,59 101,56 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,90 98,96 Dochody : , ,90 98,96 - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96,35 - podatek dochodowy od osób prawnych , ,90 119, Różne rozliczenia , ,20 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , ,00 100,00 Dochody : , ,00 100,00 - subwencje z budżetu państwa , ,00 100,00 11

12 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 Dochody : , ,00 100,00 - subwencje z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,20 117,16 Dochody : , ,20 117,16 - wpływy z różnych dochodów 70200, ,43 124,20 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1012, ,50 139,51 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja środków z rozliczenia funduszu sołeckiego) , ,81 100,00 - pozostałe odsetki , ,46 114, Oświata wychowania , ,54 88, Szkoły podstawowe , ,27 102,44 Dochody : 15195, ,27 102,44 - wpływy z różnych dochodów i z różnych opłat 1 254, ,00 106,54 - wpływy z usług 5000, ,00 88,66 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 260,00 290,00 111,54 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6000, ,00 100,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 494,00 494,54 100,11 - pozostałe odsetki 2 187, ,73 137, Przedszkola , ,58 99,90 Dochody : , ,58 99,90 - opłata stała za przedszkole 78580, ,50 99,52 - wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki 697,08 901,08 129,26 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 84456, ,00 100, Gimnazja 6 720, ,00 100,00 Dochody : 6720, ,00 100,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (środki pochodzą z Nidzickiej Fundacji Rozwoju z przeznaczeniem na zadanie pn. Nie samym podręcznikiem żyje uczeń , ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół 5 411, ,34 100,00 Dochody : 5411, ,34 100,00 - wpływy z dzierżawy autobusu 5411, ,34 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,30 92,33 Dochody : , ,30 92,33 - pozostałe odsetki 0,00 101,52 0,00 12

13 - wpływy z usług , ,78 92, Pozostała działalność , ,05 59,32 Dochody : , ,05 59,32 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników , ,05 59, Pomoc społeczna , ,63 90, Domy pomocy społecznej , ,95 109,34 Dochody : , ,95 109,34 - wpływy z różnych opłat , ,95 109, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,01 88,96 Dochody : , ,01 88,96 - wpływy z różnych dochodów oraz z pozostałych odsetek - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 930, ,36 193, , ,40 88, , ,25 107, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,69 90,43 Dochody : , ,69 90,43 - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 9246, ,09 95,36 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1125,00 561,60 49, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100,00 Dochody : , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 56174, ,00 100, Zasiłki stałe , ,04 95,48 Dochody : , ,04 95,48 13

14 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,04 95, Ośrodki pomocy społecznej , ,58 101,00 Dochody : , ,58 101,00 - pozostałe odsetki 1677, ,58 159,66 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 300,00 0,00 0,00 oraz innych zadań zleconych gminie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 68265, ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 500, ,38 112,13 Dochody : 3 500, ,38 112,13 - wpływy z usług opiekuńczych 3500, ,38 112, Pozostała działalność , ,98 81,96 Dochody : , ,98 81,96 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , ,98 77,77 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 91, , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,45 60, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 8 460, ,00 97,99 Dochody : 8 460, ,00 97,99 - środki na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego dzieci na Zieloną Szkołę , ,00 97, Pomoc materialna dla uczniów , ,45 52,06 Dochody : , ,45 52,06 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,76 52, , ,69 51,04 14

15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,32 91, Gospodarka odpadami , ,72 90,76 Dochody : , ,72 90,76 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , ,52 90,72 ustaw - wpływy z różnych opłat 175,00 263,20 150, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 8 250, ,00 115,15 Dochody : 8 250, ,00 115,15 - wpływy z usług 8250, ,00 115, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,94 82,73 Dochody : , ,94 82,73 - wpływy z różnych opłat 10000, ,94 82,73 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 12,66 0,00 Dochody : 0,00 12,66 0,00 - wpływy z opłaty produktowej 0,00 12,66 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,12 100, Pozostała działalność , ,12 100,00 Dochody : , ,12 100,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (dożynki w Cyprzanowie, rozliczenie lat ubiegłych) 11705, ,12 100, Kultura fizyczna , ,05 57, Obiekty sportowe , ,05 108,33 Dochody : , ,05 108,33 - wpływy z usług 34064, ,05 108, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Dochody : ,00 0,00 0,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (program pn. Krok po kroku - nordic walking dla każdego. Zadanie rozliczone, ale wpływ środków przewidziany na 2014 rok ,00 0,00 0,00 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , ,29 93,22 15

16 Dochody majątkowe Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,50 94, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,50 94,32 Dochody majątkowe: , ,50 94,32 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , ,50 78, Pozostała działalność , ,00 100,00 Dochody : , ,00 100,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 100, Transport i łączność ,35 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,35 0,00 0,00 Dochody majątkowe: ,35 0,00 0,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (zadanie pn. Poprawa skomunikowania terenów rozwoju gospodarczego w miejscowości Lekartów ,35 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,23 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,23 100,00 Dochody majątkowe: , ,23 100,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,67 100,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,56 100, Różne rozliczenia , ,35 100, Różne rozliczenia finansowe , ,35 100,00 Dochody majątkowe: , ,35 100,00 16

17 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (środki pochodzą ze zwrotu dofinansowania do funduszy sołeckich) , ,35 100,00 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , ,08 94,02 DOCHODY OGÓŁEM , ,37 93,36 Tabela nr 4. Wykonanie dochodów, w podziale na i majątkowe, w stosunku do planu po zmianach. PLAN WYKONANIE Dochody ogółem, w tym: , , , ,29 - majątkowe , ,08 Wykres nr 3. Zestawienie dochodów planowanych i wykonanych za 2013 roku 3.a. w podziale na i majątkowe 17

18 3.b. w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje Z podsumowania wykonania dochodów wynika, że średni dochód uzyskany przez gminę w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 4.037,98 zł. Bazą do obliczenia tej wielkości była zarejestrowana liczba mieszkańców w dniu rok równa 6722 osób. 18

19 2. Wykonanie wydatków Plan wydatków został wykonany w kwocie ,14zł, co stanowi 88,46% wykonania założonego planu po zmianach. Tabela nr 5. Wykonanie wydatków w podziale na grupy. WYDATKI OGÓŁEM , ,14 88,46%, z tego: , ,98 87,59% Dotacje na zadania , ,00 99,97% Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,67 88,44% na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,94 87,27% na obsługę długu , ,62 54,11% jednostek budżetowych, z tego: , ,75 87,87% związane z realizacją zadań statutowych , ,08 80,29% Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,67 93,71% majątkowe, z tego: , ,16 89,41% Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,16 89,41% na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 10,97% Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,16 89,56% 19

20 Tabela nr 6. Wykonanie wydatków według działów. Plan po zmianach Wykonanie % Dział Nazwa Rolnictwo i łowiectwo , ,60 89, Leśnictwo 1000,00 999,60 99, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,81 99, Transport i łączność , ,41 59, Gospodarka mieszkaniowa , ,71 84, Działalność usługowa 80000, ,76 70, Administracja publiczna , ,43 92, Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000, ,00 100, Obrona narodowa 600,00 600,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,77 87, Obsługa długu publicznego , ,62 54, Różne rozliczenia ,00 24,36 0, Oświata i wychowanie , ,50 92, Ochrona zdrowia 92000, ,23 97, Pomoc społeczna , ,35 87, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,74 82, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,47 75, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 95, Kultura fizyczna i sport , ,78 87,87 RAZEM , ,14 88,46 20

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo