SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK 1

2 SPIS TREŚCI STRONA: 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OPS POMOC SPOŁECZNA Program wieloletni,,pomoc państwa w zakresie dożywiania Lokalny program organizowania prac społecznie użytecznych Projekty : Kluby Integracji Społecznej w Gminie Psary Projekt,,Praca się opłaca z Europejskiego Funduszu Społecznego Lokalny program wsparcia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi -,,Nadzieja Projekt - Wioska Internetowa Likwidacja skutków gradobicia Akcja charytatywna -,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę Wydatki pomoc społeczna ŚWIADCZENIA RODZINNE I INNE Wydatki - świadczenia rodzinne, zal. alimentacyjna i fundusz alim PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA Punkt Konsultacyjny Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Programy profilaktyczne organizowanie środowiska lokalnego Program,,Zimowe ferie w Gminie Psary Rządowy program,,razem bezpieczniej Program,,Pomóż koledze Kampania,,Zachowaj Trzeźwy Umysł

3 Ogólnopolska kampania edukacyjna,,ciąża bez alkoholu Program,,Wakacje w Gminie bez alkoholu, narkotyków, nikotyny pt. Uśmiech, Słońce i Ja Kampania Społeczna dla kobiet pt.,,gminna Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Program Profilaktyczno-Edukacyjny,,NIEĆPAM -,,Trzy Kroki Warsztaty pt.,,nasze Dzieci i Narkotyki Inne formy organizowania środowiska lokalnego Świetlica integracyjna Wydatki profilaktyka WSPARCIE FINANSOWE I RZECZOWE W 2008r KADRA I UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WNIOSKI I PROPOZYCJE

4 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach został utworzony w 1990r. na mocy dwóch Uchwał. 1. Uchwały Nr X/38/90 Gminnej Rady Narodowej w Psarach z dnia roku, w sprawie utworzenia jednostki budżetowej. 2. Uchwały Nr XVIII/118/91 Rady Gminy w Psarach z dnia roku, w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach. Ośrodek działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Psarach, Uchwała Nr XXXVII/289/05 z dnia r. z późniejszymi zmianami. Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach realizuje zadania w oparciu o następujące ustawy: 1) o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. - tekst jednolity /Dz.U. Nr 115 poz. 728 z 2008 roku z póź. zm./, 2) o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. - /Dz.U. Nr 69 poz. 624 z 2004 roku z późn. zm./, 3) o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. - tekst jednolity /Dz.U. Nr 139 poz. 992 z 2006 roku z późn. zm./, 4) o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005r. - /Dz.U. Nr 86 poz.732 z 2005 roku/, 5) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. - tekst jednolity /Dz.U.Nr 147 poz z 2002 roku/, 6) o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r. - /Dz.U. Nr 75 poz.468 z 1997 roku z póź. zm./, 7) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. - /Dz.U. Nr 180 poz.1493 z 2005 roku/. 8) Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy w sprawie trypu organizowania prac społecznie użytecznych z dnia 15 października 2005r. 9) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.,-/ Dz.U. Nr 69, poz. 415 z 2008r./, 10) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 07 września 2007r. - / Dz.U. Nr 192 poz.1378 z późn. zm./, 11) inne Zadania realizowane w oparciu o powyższe ustawy uwzględnione w aktach prawa miejscowego : - Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Psarach na lata powołanej Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XXXVIII/298/2005 z dnia r. - Gminnym Systemie Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną powołanym Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XIV/91/2007 z dnia 28 listopada 2007r. - Lokalnym programie osłonowym z zakresu pomocy społecznej powołanym Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XI/63/2007 z dnia r.. - szczegółowych zasadach przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 4

5 i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi oraz tryb ich pobierania powołanej Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XXVIII/217/2004 z dnia 27 grudnia 2004r. stanowią lokalne prawo miejscowe. Decyzje administracyjne z zakresu ustawy o pomocy społecznej są realizowane na podstawie dwóch upoważnień Wójta Gminy Psary: 1) Upoważnienie Wójta Gminy Psary Nr Or 1020/2/2004 z dnia r. dla P. Agnieszki Sarnik Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, 2) Upoważnienie Wójta Gminy Psary Nr Or 1020/4/2004 z dnia r. dla P. Beaty Czapla Pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej podczas nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. 2. POMOC SPOŁECZNA Na podstawie powyższych upoważnień w 2008r. wydano 1059 decyzji, w tym: - w ramach zadań własnych w ramach zadań zleconych usługi opiekuńcze składki zdrowotne decyzje odmowne - 53 głównie z powodu : braku współpracy, przekraczającego dochodu, zmarnotrawienia pomocy. - decyzje umarzające postępowania złożono 2 odwołania od decyzji Kierownika do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, które zostały zwrócone do ponownego rozpatrzenia. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/272/2005 z dnia w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydano 2 decyzje uprawniające klienta do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. W 2008r. z zakresu pomocy społecznej: udzielono odpowiedzi na 723 pisma z różnych instytucji, m.in.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Śląski Urząd Wojewódzki, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Policja, Sądy, ZUS, KRUS, Miejskie Ośrodk Pomocy Społecznej, Urzędy Gmin, PUP, inne. sprządzono 31 kart informacyjnych do Urzędu Gminy Psary, udzielono 57 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych osobowych na potrzeby Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, ROPS, PCPR, ZUS, Sądów i Policji, wydano 136 zaświadczenia celem przedłożenia m.in. w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli, Starostwie Powiatowym, Zakładzie Gospodarki Komunalnej, Zakładzie Energetycznym, ZUS, KRUS, Urzędach Miasta i Urzędach Gmin, PFRON. 5

6 Tabela Nr 1 przedstawiająca rodzaje przyznanych zasiłków z pomocy społecznej w 2008r. Rodzaj zasiłku Liczba rodzin Liczba świadczeń Zasiłki okresowe Posiłek Odzież Usługi opiekuńcze Sprawienie pogrzebu - - Pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego Zasiłki celowe Zasiłki stałe Z tyt. gradobicia Tabela Nr 2 - Liczba Klientów Ośrodka z poszczególnych sołectw korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2008r.* Sołectwo Liczba rodzin Liczba osób PSARY GRÓDKÓW STRZYŻOWICE GÓRA SIEWIERSKA DĄBIE PRECZÓW SARNÓW MALINOWICE GOLĄSZA 6 13 BRZĘKOWICE 5 16 RAZEM * Tabela zawiera wykaz rodzin korzystających zarówno z pomocy finansowej, jak i z pomocy w formie pracy socjalnej 6

7 Tabela Nr 3 - Powody przyznania pomocy w 2008r. POWODY LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB W RODZINACH Ubóstwo Potrzeba ochrony macierzyństwa Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego Rodziny niepełne Rodziny wielodzietne 3 23 Przemoc w rodzinie 6 16 Alkoholizm Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 4 4 Zdarzenie losowe Klęska żywiołowa Tabela Nr 4 - Typy rodzin pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2008r. O liczbie osób: Wyszczególnienie: ogółem Liczba rodzin w tym na wsi Liczba osób w rodzinach Rodziny ogółem: i więcej

8 Tabela Nr 5 - Liczba osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w latach L.p. Liczba rodzin i osób w rodzinie Pomoc społeczna udzielana w latach 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 1 Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie % udział klientów do liczby mieszkańców Gminy Psary 9,2% 9,1% 7% 5,4% 5,4% 5,6% 7,8% 2.1. Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Program realizowany jest w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 2005r. o ustaleniu programu wieloletniego,,pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267 poz. 2259). Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. W ramach programu zapewniona jest pomoc w zakresie dożywiania : - dzieciom do 7 roku życia, - uczniom do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych, - osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej). Pomoc ta jest udzielana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc ta może być przyznana nieodpłatnie powyższym osobom, rodzinom jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Przykład I Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł netto x 150% = 715,50 zł powyżej kwoty 715,50 zł pomoc na powyższy cel nie przysługuje. Przykład II Kryterium dochodowe rodziny stanowi liczba osób x 351 zł np. 3 osoby x 351 x 150% = 1.579,50 zł powyżej kwoty 1.579,50 zł pomoc na powyższy cel nie przysługuje. W 2008r. z gorącego posiłku dla potrzebujących oraz podopiecznych skorzystało 87 dzieci i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 8

9 Natomiast pomocą w formie zasiłków celowych na żywność zostało objętych 87 rodzin w tym 208 osób. Koszt programu ogółem wyniósł zł z tego z zadań własnych: zł z zadań zleconych: zł Realizacja każdego świadczenia - posiłku odbyła się w oparciu o decyzje administracyjne wydane na podstawie złożonego wniosku przez rodzica, opiekuna dziecka, przeprowadzonego wywiadu w miejscu zamieszkania oraz zebranej dokumentacji. Z poszczególnymi placówkami oświaty Kierownik Ośrodka zawiera porozumienie regulujące zasady finansowania wydawanych posiłków i podwieczorków. Ośrodek finansuje również gorące posiłki dla dzieci w przedszkolach. W 2008r. z tej formy pomocy skorzystało 23 dzieci. Lp. Tabela Nr 6 - Łączna liczba dzieci i młodzieży korzystających z dożywiania w placówkach oświaty w latach Formapomocy Liczba dzieci i młodzieży w latach Dożywianie Lokalny program organizowania prac społecznie użytecznych. Realizacja prac społecznie użytecznych ma na celu zaktywizować osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do podjęcia różnego rodzaju prac na terenie gminy. Prace te są organizowane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. /Dz.U. Nr 69, poz. 415 z 2008r./ oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych i w oparciu o założenia strategiczne zawarte w Uchwale Rady Gminy Psary Nr XXXVIII/298/2005 z dnia r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Psarach na lata Działania na rzecz osób bezrobotnych w 2008r. odbywały się w oparciu o założenia zawarte w powyższej uchwale oraz lokalny program osłonowy z zakresu pomocy społecznej podjęty uchwałą Rady Gminy Psary i projekt,,tu jest moje miejsce organizowany w ramach rządowego programu,,aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Miejsce realizacji: teren Gminy Psary Cele projektu: - przeciwdziałanie skutkom bezrobocia; - aktywizacja klientów długotrwale bezrobotnych m.in. na rzecz budownictwa socjalnego; - przygotowanie klientów OPS do wymagań stawianych przez pracodawców na obecnym rynku pracy (staranność, dyscyplina, punktualność, zaangażowanie); - realizacja prac: porządkowych, naprawczych, wykończeniowych i innych w Gminie Psary. 9

10 Adresaci: Organizatorzy: - osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bez prawa do zasiłku, ubiegające się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej (spełniające kryteria z ustawy o pomocy społecznej). - Urząd Gminy, - PUP w Będzinie, - Ośrodek Pomocy Społecznej, - podmioty: placówki oświaty, pomocy społecznej. ETAP I Gmina sporządza Roczny Plan Prac zawierający: 1. Liczbę bezrobotnych - do 12 osób 2. Okres zatrudnienia - 9 m-cy ( r r.) 3. Liczba godzin - 10 h tygodniowo 1 osoba 4. Proponowana odpłatność - 1 h 6, 36 zł (w tym 3,81 zł PUP) 5. Rodzaje prac - zostały dokładnie przedstawione w zbiorczym zestawieniu Realizacja prac społecznie użytecznych odbywa się w oparciu o porozumienie nr RP9801/1/BW/2008 z dnia r. zawarte pomiędzy Starostą Będzińskim a Wójtem Gminy Psary. ETAP II 1. Sporządzenie listy osób spełniających wymogi do prac społecznie użytecznych (do r.) przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przekazanie jej do PUP Będzin. 2. Wydanie zarządzenia przez Wójta Gminy Psary w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia: akt osobowych, kontraktów, harmonogramów, sprawozdawczości, realizacji świadczeń pieniężnych, miesięcznych rozliczeń z PUP oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Będzinie na okres organizowania tych prac na terenie Gminy 3. Zawarcie wewnętrznych porozumień pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotami. 4. Podpisanie z klientami indywidualnych kontraktów socjalnych przez pracowników socjalnych określających wzajemne prawa i obowiązki ustalone w trakcie trwania programu. 5. Organizowanie w OPS comiesięcznych spotkań roboczych celem rozliczenia z przepracowanego zakresu oraz wypłaty świadczeń pieniężnych. 6. Określenie źródeł finansowania - PUP Będzin, - środki własne Gminy, - środki podmiotów. 7. Sporządzenie sprawozdawczości finansowej (OPS). 10

11 ETAP III Podsumowanie programu: Prace społecznie użyteczne zostały wykonane w 73%. Główną przyczyną nie wykorzystania dotacji w 100% była duża rotacja osób skierowanych do tych prac: - porzucenie pracy przez klientów (5 osób), - z powodu pogorszenia stanu zdrowia (1 osoba), - rezygnacja z pracy ze względu na znalezienie korzystniejszych warunków finansowych (5 osób). Pomimo występujących trudności organizacyjnych związanych z rotacją osób skierowanych do tych prac zaobserwowano duże korzyści z realizacji tego projektu. 1. Klienci wytypowani przez pracowników socjalnych wyrazili swoje zadowolenie i chęć dalszej współpracy w tego typu przedsięwzięciach. Ich dokładne spostrzeżenia, uwagi i opinie uzyskano dzięki przeprowadzonej anonimowej ankiecie. 2. Pracownicy Ośrodka mogli skutecznie przeprowadzać pracę socjalną dzięki aktywnej postawie i podwyższonej samoocenie klientów. 3. Podmioty biorące udział w organizowaniu prac wyraziły pozytywną opinię i zadowolenie z uzyskanych korzyści. 4. Wykonano szereg prac rozbiórkowych, naprawczych, porządkowych i innych. 5. Reasumując powyższe rozważania stwierdza się, że program ten był efektywny, gdyż większość uczestników zadeklarowała dalszą chęć współpracy w 2009r. ETAP IV Ewaluacja programu : W celu przeprowadzenia ewaluacji programu zastosowano anonimowe ankiety, które na ostatnim spotkaniu roboczym zostały rozdane uczestnikom programu. Zebrano również od podmiotów dane dotyczące bilansu wykonanych prac. Wydatki poniesione na realizację prac społecznie użytecznych : zadania własne: ,59 zł ,44 zł - świadczenia pieniężne z tyt. wykonanych prac społecznie użytecznych, 6.117,15 zł - wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej, biletów, wody i innych, 348 zł - ubezpieczenie z Urzędu Gminy, dofinansowanie z PUP Będzin: ,92 zł - świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Łącznie wydatkowano: ,51 zł 11

12 Schemat Nr 1 Organizator programu PSU Wójt Gminy Psary i Starosta Powiatu Będzińskiego Realizatorzy Klub Integracji Kierownik Partnerzy : Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach - Szkoła Podstawowa Strzyżowice - Ośrodek Pomocy Społecznej Psary - Urząd Gminy Psary Tabela Nr 7 - Zbiorcze zestawienie prac społecznie użytecznych wykonanych w 2008r. na terenie podmiotów Gminy Psary. L.p. Organizatorzy prac Rodzaje wykonanych prac 1. Urząd Gminy w Psarach 2. Szkoła Podstawowa Strzyżowice 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach Prace porządkowe przy pomniku żołnierzy radzieckich, wykaszanie poboczy oraz wycinki krzaków przy drogach gminnych, usuwanie nadmiaru ziemi, obkaszanie, prace porządkowe na stadionie Iskry Psary, wycinki gałęzi i krzaków w Preczowie, czyszczenie i udrażnianie rowu ociekowego przy stadionie w Górze Siewierskiej. Prace rozbiórkowe komina, betonowanie podłoża, przygotowanie miejsca pod instalację nowych kotłów grzewczych, wyrównywanie terenu wokół boiska po wymianie kanalizacji, malowanie bramy, naprawa ławek i ogrodzenia, uzupełnianie ziemią terenu przed szkołą i wyrównywanie go, uzupełnianie piaskiem podłoża przy huśtawkach i skoczni. Sprzątanie budynku, prace porządkowe wokół budynku, usługi opiekuńcze wykonywane przez 2 uczestniczki projektu na rzecz 4 osób starszych, schorowanych. 12

13 Założenia dotyczące realizacji prac społecznie użytecznych w 2009r. Wzorem lat ubiegłych prace społecznie użyteczne realizowane będą na terenie naszej Gminy od kwietnia do grudnia 2009r. W tym celu Kierownik Ośrodka przygotował w styczniu br. wymaganą listę 12 osób bezrobotnych wraz z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie celem otrzymania dofinansowania. Kolejne czynności będą realizowane w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Nr XXVIII/209/2009 z dnia r. w sprawie uchwalenia lokalnych programów osłonowych z zakresu pomocy społecznej. Przewiduje się, że prace te nadal będą wykonywane na terenie Gminy w zależności od potrzeb (porządkowe, naprawcze, rozbiórkowe i inne), ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania placu przy ul. Szkolnej 100 pod budownictwo socjalne Kluby Integracji Społecznej w Gminie Psary I. OPIS REALIZACJI PROJEKTÓW. W ubiegłym roku tut. Ośrodek realizował dwa odrębne projekty KIS. Pierwszy, rozpoczęty w 2007r. był kontynuacją zadań w ramach projektu Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim Teraz my - Psary i trwał od stycznia do czerwca 2008r., natomiast drugi projekt,,tu jest moje miejsce był prowadzony od września do listopada 2008r. Obydwa projekty były realizowane w ramach rządowego programu AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej będąc odpowiedzią na występujące w Gminie Psary problemy społeczne. Zostały one zdiagnozowane w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Psarach na lata powołanej Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XXXVIII/298/2005 z dnia r. Najczęściej występującymi problemami są: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, uzależnienia oraz bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych. Rodziny należące do grup szczególnego ryzyka pozostawione same sobie są narażone na marginalizację, a w efekcie na wykluczenie społeczne. Metodą przeciwstawienia się tym niepożądanym zjawiskom stał się Klub Integracji Społecznej. 1. Cel projektów. Celem projektów jest dążenie do wykorzystania potencjału KIS w połączeniu z aktywnym udziałem osób zagrożnych marginalizacją społeczną i zawodową w organizacji programu prac społecznie użytecznych na rzecz budownictwa socjalnego. Dlatego też integracja zawodowa i społeczna osób zaliczanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowi duże wyzwanie dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to związane z narastającym zjawiskiem pauperyzacji społeczeństwa, ze zjawiskiem długotrwałego bezrobocia oraz brakiem dostosowania osób z grup szczególnego ryzyka do potrzeb rynku pracy. Realizacja projektu miała na celu ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz przygotowanie osób zagrożonych tym zjawiskiem do uczestnictwa w życiu społecznym oraz powrotu na rynek pracy poprzez długotrwałe i wszechstronne działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej oraz przygotowania się do działań w kierunku zainicjowania budownictwa socjalnego na naszym terenie. Zadanie to jest szczególnie 13

14 ważne gdyż liczba osób bezdomnych rokrocznie wzrasta, a Gmina Psary nie posiada na swym terenie tego typu lokali. Poprzez udział w zajęciach osoby długotrwale bezrobotne, korzystające stale ze świadczeń pomocy społecznej zostały wyposażone w dodatkową wiedzę, jak również mogły nabyć umiejętności w zakresie radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego, komunikacji, zwalczania stresu. 2. Metody i formy realizacji projektu. Podczas realizacji projektu Klub Integracji Społecznej wykorzystano następujące metody pracy socjalnej: praca z indywidualnym przypadkiem realizowana poprzez zawieranie kontraktu socjalnego ze specjalistą pracy socjalnej, indywidualne kontakty ze specjalistami oraz mobilizowanie i motywowanie uczestników do podjęcia starań w celu dokonywania pozytywnych zmian w ich życiu. Metoda pracy z indywidualnym przypadkiem polega na ofiarnej, żmudnej i długoterminowej działalności pracownika socjalnego, który wykorzystując swą wiedzę udziela stosownej pomocy. Celem tej metody jest mobilizacja sił jednostki, motywowanie jej do podjęcia starań o wyjście z trudnej sytuacji. metoda pracy grupowej była główną metodą pracy z uczestnikami. Licząca łącznie 20 osobowa grupa stworzyła korzystne warunki do rozwoju, pobudzenia własnych zainteresowań oraz umiejętności, a w efekcie do osiągnięcia pozytywnych zmian i zamierzonych celów. Metoda ta poprzez celowe doświadczenia grupowe pomaga jednostkom uzyskać poprawę ich społecznego funkcjonowania i lepiej radzić sobie z ich indywidualnymi, grupowymi lub społecznymi problemi. Licząca od kilku do kilkunastu osób grupa stwarza szczególnie korzystne warunki do rozwoju systemu pomocy wzajemnej, opartej na wspólnocie potrzeb i celów. organizacja środowiska lokalnego metodę tą zastosowano podczas organizowania spotkania integracyjnego rodzin dzieci niepełnosprawnych i rodzin uczestników KIS. Metoda ta polega na planowanym wywoływaniu zmian w określonej społeczności, będącej przedmiotem oddziaływania. Organizowanie społeczności lokalnej, podobnie jak inne metody pracy socjalnej, opiera się na określonych przesłankach teoretycznych, na które składają się przede wszystkim socjologiczne koncepcje społeczności lokalnej oraz wiedza z zakresu teorii organizacji i zarządzania. 3. Efekty działalności w ramach Klubów Integracji Społecznej. Tabela Nr 8 Projekt,,Teraz My - Psary Projekt,,Tu jest moje miejsce 1 Czasookres I-VI 2008 II edycja KIS IX XI Liczba beneficjentów 9 osób (kobiet) 10 osób (2 kobiety, 8 mężczyzn) 3 Organizacja spotkań w pomieszczeniach Ośrodka 3 x w tygodniu po 3 godz. 2 x w tygodniu po 3 godz. 4 Spotkanie ze specjalistami - psycholog - psycholog 14

15 - prawnik - informatyk - specjalista pracy socjalnej 5 Uzyskane efekty - podjęcie zatrudnienia w ramach umowy o pracę przez 2 beneficjentki, - podjęcie pracy w ramach przygotowania zawodowego przy współpracy z PUP przez 1 uczestniczkę projektu, - włączenie 3 uczestniczek KIS w prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy, - wykształcenie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości poprzez regularny udział w zajęciach, - wzmocnienie aktywności życiowej i motywacji do działań, - nabycie umiejętności samodzielnego wyznaczania sobie celów życiowych oraz sposobów ich realizacji, - wykształcenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, wiedzy z zakresu autoprezentacji, - podniesienie wiary we własne możliwości, - poznanie i identyfikowanie swoich słabych i mocnych stron, - pozyskanie wiedzy z zakresu prawa i możliwości wsparcia instytucjonalnego. - trener bhp - terapeuta - instruktor ratownictwa przedmedycznego - informatyk - specjalista pracy socjalnej - ukończenie przez 2 osoby kursu z zakresu wykonywania usług opiekuńczych oraz podjęcie zatrudnienia w ramach umowy zlecenie przez jedną z nich w firmie wykonującej usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, - świadczenie usług opiekuńczych na rzecz 4 osób starszych, niepełnosprawnych przez 2 uczestniczki projektu, - podjęcie przez 4 osoby pracy w ramach umowy o pracę w formie prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy Psary oraz czasowe usamodzielnienie się tej grupy, - wykształcenie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości poprzez regularny udział w zajęciach, - wzmocnienie swojej aktywności życiowej i motywacji do działań, - nabycie umiejętności samodzielnego wyznaczania sobie celów życiowych oraz sposobów ich realizacji, - wykształcenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, oraz uzyskanie wiedzy z zakresu autoprezentacji, - podniesienie wiary w siebie oraz swoje możliwości, - nabycie podstawowej wiedzy z zakresu przepisów bhp, uzależnień oraz udzielania pierwszej pomocy, - 10 osób uczestniczyło w pracach społecznie użytecznych, które były 15

16 wykonywane na terenie gminy, dzięki temu osoby bezrobotne otrzymywały świadczenie finansowe jak również mogły wykształcić poczucie obowiązkowości, punktualności i odpowiedzialności, - przygotowano deklaracje dla uczestników do dalszych prac na rzecz gminy w 2009r.. Tabela Nr 9 - Koszty realizacji KIS-ów w 2008r. Projekty 1 II etap Projektu,,Teraz My Psary -materiały biurowe, art. spożywcze, prenumerata prasy, tonery -wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, umowy ze specjalistami, 2 Projekt,,Tu jest moje miejsce ZADANIE 1 -wynagrodzenia dla specjalistów -mat.biurowe, bilety autobusowe i inne -sprzęt edukacyjny tj. 2 zestawy komputerowe, 2 drukarki, kserokopiarka wielof., zestaw szkoleniowy : rzutnik, wskaźnik, tablica, stolik Własne źródło finansowania zadań w tym : 1.150, , Rządowe źródło finansowania zadań ,39 w tym : , ,65 W rozliczenie działalności Klubu Integracji Społecznej zaangażowany był również dział księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej, który czuwał nad wydatkami związanymi z realizacją założeń projektu oraz rozliczeniem finansowym zgodnie z umowami zawartymi z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. 16

17 Zadania c.d. Zadanie 2 Realizacja prac społecznie użytecznych : 1. Świadczenia pieniężne wypłacane klientom OPS. 2. Wydatki pozostałe (odzież ochronna, bilety, itp) Zadanie 3 Zakup narzędzi, sprzętu technicznego i materiałów - narzędzia : łopaty, łomy, kilofy, młotki, kielnie, pace, taczki. - sprzęt : betoniarki, młoty udarowe, agregat prądotwórczy, drabina metalowa, rusztowanie, kosa spalinowa, kosiarka spalinowa, przecinarka, wyrzynarka do drewna, pilarka, wkrętarka elektryczna, zagęszczarka, palnik do podgrzewania papy, spawarka. - materiały : piasek, cement, wapno, bloczki betonowe, więźba dachowa, zbiornik betonowy na nieczystości, pręty stalowe żebrowane, pręty stalowe gładkie, rury kanalizacyjne PVC, papa izolacyjna, lepik. Dofinansowanie z MP i PS , , ,61 Źródła finansowania Dofinansowanie z PUP , Środki własne 7.483, , Łączna wysokość dofinansowania z MSWiA na trzy zadania wyniosła 100 tyś. zł, a szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu zawarte są w pisemnym Raporcie Końcowym z realizacji tego projektu. W związku z powyższym należy stwierdzić, że założony i faktyczny stopień realizacji poszczególnych zadań objętych projektami został wykonany w całości. Fakt ten został potwierdzony przez MPiPS, które uznało, że otrzymane dotacje na przeprowadzone projekty są zrealizowane i rozliczone, wyczerpując tym samym zobowiązania finansowe. 17

18 2.4. Projekt,,Praca się opłaca z Europejskiego Funduszu Społecznego I. Opis realizacji projektu Projekt Praca się opłaca współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany był od czerwca do grudnia 2008r. Założeniem projektu jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej. Działania przewidziane w projekcie są zgodne z: 1. Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki - Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, którego ważnym elementem wsparcia jest eliminowanie różnego rodzaju barier na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, borykające się z problemem dyskryminacji na rynku pracy. 2. Planem Działania na rok 2009, gdzie określono obszary działania i formy wsparcia zdolności do podjęcia zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 3. Strategią Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata , przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, gdzie podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem. 4. Strategią Rozwoju Gminy Psary na lata w której mowa o łagodzeniu skutków dominujących problemów społecznych poprzez pracę socjalną, reintegrację społeczną, wsparcie finansowe oraz realizację lokalnych programów, projektów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 5. Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Psarach na lata w której zawarto działania na rzecz m.in. osób bezrobotnych, rodzin dysfunkcyjnych, osób wykluczonych społecznie. Umowa ramowa projektu systemowego Praca się opłaca w ramach POKL została zawarta z Samorządem Województwa Śląskiego w dniu r. na okres od r do r. Środki na dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej nadzoruje i realizuje projekt na podstawie upoważnienia Nr 13 Wójta Gminy Psary z dnia 28 marca 2008r. 1. Cel projektu. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Psary wśród klientów OPS. Cel ten można osiągnąć poprzez cele szczegółowe tj. kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości poprzez regularny udział w zajęciach, włączenie beneficjentów do życia społecznego, zmiany charakterystycznej postawy bierności, przygotowanie do samodzielnego poszukiwania pracy, korzystania z dostępnych informacji, w tym internetu, zwiększenie kompetencji osobistych poprzez udzielenie wsparcia psychologicznego, rozpoznanie własnych zasobów, podwyższenie samooceny, kompetencji osobistych i zawodowych. Realizacja projektu została podzielona na niżej wymienione zadania. 18

19 Zadanie 1 - Aktywna integracja przygotowanie, organizacja, realizacja i ewaluacja kontraktów socjalnych. Przeprowadzono rekrutację beneficjentów ostatecznych do projektu, zawarto indywidualne kontrakty socjalne z 7 osobami, w których określone zostały instrumenty aktywnej integracji. Zajęcia warsztatowe w siedzibie Ośrodka trwały od września do grudnia 2008r., gdzie beneficjenci ostateczni projektu otrzymali poczęstunek w formie kawy, herbaty, ciastek oraz gorący posiłek. Na potrzeby zajęć otrzymali organizery, długopisy i bilety. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty z: pielęgniarką - higiena życia codziennego elementem ograniczającym wykluczenie społeczne - 15 godzin, fryzjerem - poprawa wizerunku poprzez usługę fryzjerską 10 godzin, psychologiem - psychokorekcja zachowań bezradnych program zapobiegania wykluczeniu społecznemu 90 godzin, z informatykiem obsługa komputera 35 godzin, specjalistą prawa pracy i BHP - prawo pracy przepisy BHP- 5 godzin, terapeutą - wspierania motywacji do utrzymania abstynencji po zakończonym leczeniu 10 godzin. Beneficjenci ostateczni uczestniczyli w kursie zawodowym opiekuna dzieci i osób starszych, prowadzonym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Będzinie. Zajęcia teoretyczne odbywały się w siedzibie zakładu, a zajęcia praktyczne w Przedszkolu w Czeladzi. Na zakończenie zajęć teoretycznych beneficjenci ostateczni zdali egzamin i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikaty. Zadanie 2 Praca socjalna upowszechnianie pracy socjalnej. W ramach zadania został zatrudniony pracownik socjalny w wymiarze ½ etatu na czas realizacji projektu oraz wyposażono stanowisko pracy w zestaw komputerowy. Pracownicy socjalni realizujący indywidualne kontrakty socjalne prowadzili pracę socjalną z uczestnikami projektu, której głównym celem było wsparcie i aktywizowanie potencjału beneficjentów ostatecznych. Zadanie 3 Wsparcie dochodowe zasiłki i pomoc w naturze. Celem zadania było przyznanie pomocy finansowej uczestnikom projektu, w związku z przewidzianym wkładem własnym zaplanowanym we wniosku o dofinansowanie. Pomoc została przyznana w oparciu o postępowanie administracyjne zgodne z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie 4 Zarządzanie, realizacja, monitoring, ewaluacja oraz rozliczanie i sprawozdawczość projektu. Opracowano niezbędne dokumenty m. in. regulamin uczestnictwa w projekcie, indywidualny kontrakt socjalny, oświadczenia, ankiety ewaluacyjne, umowy zlecenia i inne. W ramach zadania został zakupiony zestaw komputerowy niezbędny do obsługi projektu oraz zatrudniono osobę do obsługi finansowej projektu na umowę zlecenie. Zadanie 5 Promocja projektu. W ramach zadania opracowano i rozprowadzono ulotki informacyjne na temat projektu, zakupiono tablice wizualizacyjne. Dokumenty związane z projektem, zakupiony sprzęt oraz pomieszczenia w których realizowany jest projekt zostały oznakowane. Ponadto zamieszczono artykuły w prasie lokalnej i internecie. 2. Metody i formy realizacji projektu. W realizacji projektu wykorzystano dwie metody pracy socjalnej: praca z indywidualnym przypadkiem - beneficjentem ostatecznym projektu, z którym zawarto kontrakt socjalny i prowadzono pracę socjalną, w celu wsparcia i aktywizownia, metoda pracy grupowej polegająca na uczestnictwie w zajęciach warsztatowych oraz kursie zawodowym. 19

20 3. Efekty działalności projektu,,praca się opłaca. Tabela Nr 10 Lp Zakres działań Efekty 1. Czasokres realizacji projektu w 2008r VI XII 2008r 2. Liczba beneficjentów 7 osób 3. Warsztaty w siedzibie Ośrodka średnio 3 x w tygodniu po 5 h od r do r 4. Specjaliści prowadzący warsztaty pielęgniarka - 15 h, fryzjer 10 h, psycholog 90 h, informatyk 35 h, terapeuta 10 h. specjalista prawa pracy i BHP - 5 h, 5. Kurs zawodowy Opiekun dzieci i osób starszych średnio 3 x w tygodniu po 5 h od r do r 6. Rezultaty twarde stworzono miejsce pracy pracownika socjalnego w wymiarze ½ etatu na czas realizacji projektu, wyposażono 2 stanowiska pracy w zestawy komputerowe, liczba zawartych indywidualnych kontraktów socjalnych - 7 uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatów dla 7 osób. 7. Rezultaty miękkie jeden uczestnik projektu podjął pracę, wzrost zakresu usług świadczonych przez OPS, zaktywizowanie beneficjentów ostatecznych projektu, którzy wzorowo uczestniczyli w zajęciach, zmiana charakterystycznej postawy bierności, poprzez włączenie beneficjentów do życia społecznego, rozpoznanie posiadanych zasobów, wzrost samooceny, zdobycie wiedzy z zakresu radzenia sobie ze stresem, zachowań asertywnych, nabycie umiejętności obsługi komputera w celu poszukiwania pracy za pośrednictwem internetu, podwyższenie kluczowych kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych. 20

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie Radiówek 25 05-462 Wiązowna tel /fax (22) 780 46 59 tel /fax (22) 610 45 53 e-mail: gops@wa.home.pl Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok S P R A W O Z D A N I E z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok Na podstawie art. 110 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest jednostką organizacyjną Gminy Szemud powołaną do realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie-

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- WARMIŃSKO- MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie 10-575 OLSZTYN Al. Mar. J. Piłsudskiego PS.I.946.11.7.2015 Olsztyn, 10 marca 2015 roku Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- W nawiązaniu do decyzji Wojewody

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r.

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Zbuczyn z wykonania budżetu za 2013 rok Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. I. Ramy prawne działalności: Zadania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie miasta i realizuje zadania wynikające z ustawy o

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 2511 UCHWAŁA NR XXXVII/329/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie, zwany dalej OŚRODKIEM, jest budŝetową jednostką organizacyjną Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku K-S-1.431.6.11.2012.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 17-19 września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach Śliwice, marzec 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IGOŁOMI WAWRZEŃCZYCACH ZA 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IGOŁOMI WAWRZEŃCZYCACH ZA 2013 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IGOŁOMI WAWRZEŃCZYCACH ZA 2013 rok Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pomoc społeczna jest instytucją polityki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, zwany dalej Ośrodkiem został utworzony Uchwałą Nr XV/83/90 Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/144//2009. Rady Gminy z dnia.28 kwietnia 2009 roku.. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014 GOPS w Wielbarku realizuje zadania wynikające z następujących ustaw: o pomocy społecznej; o dodatkach mieszkaniowych;

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ Jednym z podstawowych zadań Wydziału Pomocy Środowiskowej jest prowadzenie pracy socjalnej, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1/ ustawy o pomocy społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 3849 UCHWAŁA NR IX.63.2015 RADY GMINY STARE JUCHY z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Mońki Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK. OBSŁUGA KADROWA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie zatrudniał 16 pracowników, w tym:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Szósta edycja projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku

Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku Zbąszynek, 25 lutego 2010 roku Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku Spis Treści I. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 2 II. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Smyków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Smyków Autorzy: Renata Marzec Anna Stachera SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Twoja przyszłość w Twoich rękach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. dnia 30 sierpnia 2012

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. dnia 30 sierpnia 2012 Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie skierowania do wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2013 realizowanego w ramach "Pomagając innym pomagamy sobie" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Św. Floriana 10 74 106 Stare Czarnowo Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT SYSTEMOWY RÓWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów oraz udzielenia jej rekomendacji Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Dział I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną

Bardziej szczegółowo