WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r Nr 33/03 Burmistrza Wasilkowa z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r Nr 32/2003 Burmistrza Miasta Augustów z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 r Nr 14/03 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r Nr 5/03 Wójta Gminy Łomża z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r Nr 14/03 Wójta Gminy Suwałki z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r Nr 12/03 Wójta Gminy Poświętne z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok. Na podstawie art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148) zarządzam co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok, według którego:

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) Plan dochodów po zmianach wynosi zł, wykonanie zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2) Plan wydatków po zmianach wynosi zł, wykonanie zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej w Ciechanowcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Stanisław Łapiak BURMISTRZ CIECHANOWCA S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2002 rok. I. UWAGI OGÓLNE. Budżet Gminy Ciechanowiec na 2002 rok został uchwalony Uchwałą Nr 248/XXXIII/02 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 marca 2002 roku po stronie dochodów w wysokości zł, z tego zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek a po stronie wydatków w wysokości zł. źródło sfinansowania deficytu w kwocie zł stanowiły wolne środki. Kwotę przychodów stanowiły dochody w wysokości zł i wolne środki zł. Kwotę rozchodów stanowiły wydatki w wysokości zł i spłata rat pożyczek i kredytów zł, w tym : zł do Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych w Warszawie, zł do Banku Ochrony Środowiska S.A. w Łomży, zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku, zł do Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu.

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz W ciągu roku Rada Miejska dokonywała zmian w budżecie w wyniku czego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę zł. Budżet po dokonanych zmianach wynosił : 1) dochody ogółem zł ( w tym spłata rat kredytów i pożyczek zł) 2) wydatki ogółem zł 3) źródło sfinansowania deficytu w kwocie zł stanowiły wolne środki. Wykonanie budżetu za 2002 rok przedstawia się następująco: - plan dochodów zł, wykonanie zł co stanowi 95,55 %, - plan wydatków zł, wykonanie zł co stanowi 95,32 %. Zadłużenie Gminy na dzień 1 stycznia 2002 roku wynosiło zł, z tego spłacono w 2002 roku zł zgodnie z planem i umowami kredytowymi. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2002 roku wynosiło zł, w tym : zł - kredyt zaciągnięty w BISE w Warszawie na budowę Gimnazjum w Ciechanowcu (oprocentowanie zmienne - 0,5 stopy redyskonta weksli), zł - kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na budowę Gimnazjum w Ciechanowcu (oprocentowanie zmienne - 6-miesięczna stawka WIBOR), zł - pożyczka w WFOŚiGW w Białymstoku zaciągnięta na budowę kanału sanitarnego (oprocentowanie stałe - 10,75 %), Na dzień 31 grudnia 2002 roku budżet Gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły zł, z tego : zł - 3 faktury (po ,13 zł każda) za modernizację oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Ciechanowiec (terminy płatności: r.; r. i r.), zł - opłata końcowa za prace inwestycyjne na drogach gminnych (termin płatności do 31 marca 2003 roku), zł - opłata końcowa za budowę hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Ciechanowcu (termin płatności do r.), zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień 2002 roku (termin płatności do 5 stycznia 2003 roku) i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatek dochodowy od płac za miesiąc grudzień 2002 r. (termin płatności do 20 stycznia 2003 r.), zł -dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2002 rok pracowników Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych,

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz zł - pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupów i podatku dochodowego od umów zleceń (zakup oleju opałowego i programu "LEX"). Zobowiązania niewymagalne, w tym pochodne od płac za miesiąc grudzień 2002 r. i dodatkowe wynagrodzenie roczne jednostek budżetowych, tj. szkół podstawowych i Gimnazjum w Ciechanowcu wynosiły zł. BILANS Wn Ma Wn Ma Konta Salda na początek roku 2002 Salda na koniec roku 2002 Konto 133- R-k bieżący budżetu Konto 134- Kredyty bankowe Konto Inne środki pieniężne Konto Rozrachunki budżetu Konto Niedobór lub nadwyżka Suma bilansowa Objaśnienia do bilansu : - konto stan środków budżetu na 31 grudnia 2002 roku ,38 zł, - konto stan zaciągniętych kredytów do spłaty zł, - konto 140- środki budżetowe w drodze ,73 zł ( środki finansowe z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów, które wpłynęły w styczniu 2003 roku, a zaliczane są do dochodów 2002 r.), - konto rozrachunki budżetu ,33 zł, w tym stan zaciągniętych pożyczek zł, subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2003 roku zł; i podatek VAT za miesiąc grudzień 2002 r ,33 zł., - konto nadwyżka lub niedobór budżetu ,22 zł, wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy ma zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2002 roku w wysokości zł (zaciągnięte kredyty i pożyczki). Za 2002 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości ,78 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2002 roku wolne środki stanowią kwotę zł. II. DOCHODY Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w 2002 roku w wysokości zł wykonano zł co stanowi 95,55 %. Nie wykonano dochodów na kwotę zł. Strukturę dochodów budżetowych i ich realizację przedstawia poniższa tabela : Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % wykon. Udział % w budż. 010 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona Kultura fizyczna i sport Dochody ogółem: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW Dział Rolnictwo i łowiectwo. Plan dochodów zł, wykonanie wynosi zł co stanowi 100,29 %. Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin z przeznaczeniem na wodociągowanie wsi w ramach pomocy finansowej PAOW zgodnie z umową z dnia 25 lipca 2001 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Ciechanowiec oraz dochody własne uzyskane z wpływów za wydawane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i kolczykowanie zł i wpłaty ludności na budowę wodociągów wiejskich zł. Dział Leśnictwo Planowane dochody w kwocie zł, wykonanie wynosi zł co stanowi 124,95 % i są to dochody z tytułu dzierżaw terenów łowieckich. Dział Gospodarka mieszkaniowa. Plan dochodów uchwalony zł, wykonanie zł co stanowi 27,53 %. Dochody realizowane były w następujący sposób: zł uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego. Sprzedano udział w działce za kwotę zł oraz uzyskano kwotę zł z tytułu naliczenia pierwszej opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ponadto uzyskano zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na niskie wykonanie planu ze sprzedaży mienia miał wpływ brak zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych jak również przekształceniem użytkowania wieczystego działek w prawo własności pomimo wielokrotnego informowania najemców lokali i użytkowników wieczystych nieruchomości o stosowanych bonifikatach. Ponadto nie doszło do sprzedaży nieruchomości pomimo przygotowanej dokumentacji i ogłoszenia przetargu na były MOSiR w Ciechanowcu. Przetarg nie odbył się ze względu na brak oferentów. Przygotowano również dokumentację do sprzedaży działki wraz z budynkiem po byłym oddziale przedszkolnym przy ulicy Kościuszki. Zawarto przedwstępną umowę sprzedaży tej nieruchomości dla Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży za kwotę zł z zapisem w akcie notarialnym, że przeniesienie własności i wpłata omawianej kwoty ma nastąpić dopiero we wrześniu 2003 roku, zł za dzierżawę gruntów pod działalność handlową, usługową, rolniczą oraz najem lokali, zł za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami (w opłatach za 2002 rok zalega 19 użytkowników wieczystych na kwotę zł)

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat i koszty upomnień. Dział Administracja publiczna. Plan dochodów wynosił zł, wykonanie zł co stanowi 100,24 % planu rocznego. Dochody to: dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (100 % realizacji); dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego oraz spisu działek i gospodarstw rolnych (100 % realizacji) oraz wpływy z różnych opłat i z tytułu wynajmu Busa (117 % realizacji). Ponadto uzyskano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości zł co stanowi 99,78 % planu rocznego. W 2002 roku opłaty pobrano za 90 zezwoleń w tym: na sprzedaż detaliczną 71 - zezwoleń; na sprzedaż gastronomiczną - 12 zezwoleń i sprzedaż jednorazową piwa - 7 zezwoleń. Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Plan dochodów przyjęto w wysokości zł i zrealizowano w 100 %. Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Plan dochodów uchwalony zł, wykonanie wynosi zł, co stanowi 94,40 % wykonania planu rocznego. Informacja z realizacji podatków i opłat lokalnych. Podatki od osób prawnych: Na dzień 31 grudnia 2002 roku zrealizowano: podatek od nieruchomości w 99,40 %, podatek rolny w 131,76 %, podatek leśny w 100,48% i podatek od środków transportowych w 106,06 %. 2 jednostki prawne posiadały zaległość w podatku od nieruchomości na kwotę zł. Część zaległości uregulowano po okresie sprawozdawczym. Obniżenia górnych stawek podatków, umorzenia oraz zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu w wysokości zł z podatku od nieruchomości i zł z podatku transportowego. Podatki i opłaty od osób fizycznych: 1) Plan podatku od nieruchomości wynosił zł - wykonanie zł co stanowi 92,69 %. W 2002 roku wpłynęły 62 podania o umorzenie zaległości podatkowych. Po rozpatrzeniu wniosków wydano 57 decyzji pozytywnych na ogólną kwotę zł oraz 5 decyzji odmownych. Zaległości podatkowe na koniec 2002 roku wynosiły zł. Do podatników, którzy w terminie nie opłacili zobowiązania wysłano 616 upomnień na kwotę zł w wyniku czego część należności wpłynęła do budżetu po okresie sprawozdawczym. Obniżenie górnych stawek podatku oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę zł.

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) Stopień realizacji podatku rolnego wynosi 99,09 %, tj. na plan zł wykonanie wynosi zł. W 2002 roku o umorzenie zaległości w podatku rolnym wpłynęło 120 podań, z czego wydano 115 decyzji pozytywnych na kwotę zł. Do podatników opóźniających się z opłatami wysłano 625 upomnień na kwotę zł. Pomimo podjętych czynności egzekucyjnych zaległości podatkowe na koniec roku wynosiły zł. Część tych zaległości wpłynęła po dniu 31 grudnia co miało wpływ na niższe wykonanie dochodów. Obniżenie górnych stawek podatku zmniejszyły wpływy do budżetu o kwotę zł. 3) Realizacja podatku leśnego wynosi 90,10 %, tj. na plan zł wykonanie wynosi zł. Niskie wykonanie planu rocznego spowodowane jest niższym przypisem rocznym w wysokości zł. Zaległości podatkowe na koniec roku wynosiły zł. 4) Podatek od środków transportowych zrealizowany został w 76,07 % i na plan zł wykonanie wynosi zł. W okresie sprawozdawczym wydano 20 postanowień o wszczęciu postępowania i 11 decyzji określających zaległość podatku od środków transportowych oraz 116 upomnień na kwotę zł. O umorzenie zaległości wpłynęło 8 podań z czego wydano 8 decyzji pozytywnych na kwotę zł. Na koniec roku zaległość w podatku od środków transportowych posiada trzech podatników. Obniżenie górnych stawek podatku uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę zł. 5) Realizacja podatku od posiadania psów wynosi 91,58 %, gdzie na plan zł wykonanie stanowi kwotę zł. 6) Wpływy z opłat lokalnych ( opłata targowa i administracyjna ) zrealizowane zostały w wysokości zł na plan zł co stanowi 73,38 %. 7) Odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat podatkowych i lokalnych zostały zrealizowane w wysokości zł na plan zł co stanowi 112,35 %, natomiast wpływy z kosztów upomnień wynoszą zł. 8) Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą zł co stanowi 99,02 % wykonania planu rocznego. 9) Plan wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił zł, wykonanie zł co stanowi 92,49 %. Nie wykonano dochodów na kwotę zł. Przekazywanie środków z podatku dochodowego od osób fizycznych realizuje bezpośrednio Ministerstwo Finansów, ustala też plan tych podatków. W tej sytuacji organy samorządu terytorialnego nie mają wpływu na ich wielkość. 10) Dochody z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe zrealizowane zostały w kwocie zł na plan zł co stanowi 103,16 %. Dział Różne rozliczenia Plan dochodów zł, wykonanie wynosi zł co stanowi 99,99 %. Dochody w tym dziale stanowią subwencje : oświatowa (100 % realizacji), ogólna (100 % realizacji) i rekompensująca (100,14 % realizacji) oraz odsetki dopisane przez Bank Spółdzielczy z tytułu kapitalizacji odsetek, gdzie na plan uchwalony w wysokości zł, wykonanie wynosi zł co stanowi 106,41 %. Wysokie wykonanie planu rocznego było możliwe dzięki kilkumiesięcznej lokacie środków budżetowych w wysokości zł pomimo obniżenia oprocentowania lokat.

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Oświata i wychowanie Plan dochodów został uchwalony na kwotę zł, wykonanie wynosi zł co stanowi 93,73 % planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią: czynsze mieszkaniowe zł, wynajem autobusów zł, wpływy z usług stołówkowych zł, różne dochody zł. Ponadto z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zł; opłacenie umowy-zlecenia za prace ekspertów biorących udział w komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego zł; zakup 23 kompletów (po 75 zł każdy) podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/ zł; sfinansowanie od 1 października 2002 roku podwyżki płac dla nauczycieli zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie zł została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 8 stycznia 2003 roku. Ponadto uzyskano środki ze źródeł pozabudżetowych w kwocie zł, Dział Opieka społeczna Plan dochodów uchwalony w wysokości zł i został zrealizowany w wysokości zł co stanowi 99,57 % w stosunku do planu rocznego. Dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zł na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (zapotrzebowanie na dotację wynosiło zł), zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, zł na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu; zł na dofinansowanie dożywiania dzieci i zorganizowanie punktów wydawania posiłków w szkołach podstawowych i gimnazjum, zł na zakup plecaka, kostiumu gimnastycznego i przyborów szkolnych dla 23 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2002/2003, zł - wpływy z usług opiekuńczych. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan dochodów uchwalony w wysokości zł, wykonanie wynosi 100 % i jest to dotacja przeznaczona na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dział Gospodarka komunalna Plan dochodów na 2002r. wynosił zł i został wykonany w 100 %. Pozyskano zwrot środków finansowych w postaci dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z tytułu oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą w wysokości zł. Ponadto uzyskano dochód w wysokości zł z tytułu wpłat mieszkańców ul. Kuczyńskiej w Ciechanowcu na budowę sieci wodociągowej i kanału sanitarnego.

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Kultura fizyczna i sport Plan dochodów wynosił zł, a wykonanie zł co stanowi 57,14 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale pozyskano z tytułu wpłat dzierżawcy zlikwidowanego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu. Pozostałe środki w wysokości zł nie zostały wpłacone w określonym umową terminie w związku z czym Urząd skierował sprawę do Sądu Gospodarczego w Białymstoku. Nakazem płatniczym w postępowaniu upominawczym z dnia 13 lutego 2003 roku wspomniany Sąd nakazał Spółce "GALIAR" zapłatę spornych należności wraz z ustawowymi odsetkami. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały. III. WYDATKI Na zaplanowaną kwotę wydatków budżetu gminy na 2002 rok w wysokości zł wykonanie wynosi zł co stanowi 95,32 %. Nie zrealizowano wydatków na kwotę zł. Strukturę wydatków budżetowych i ich realizację przedstawia poniższa tabela : Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % wykonania Udział % w budż. 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw Obsługa długu publicznego Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Budżet ogółem : WYDATKI INWESTYCYJNE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW Dział Rolnictwo i łowiectwo. W tym dziale plan wydatków wynosił zł, a wykonanie zł co stanowi 97,93 %. Główne planowane wydatki to budowa i projektowanie wodociągów wiejskich. W dziale tym finansowane jest również: - płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika zatrudnionego w Zbiornicy Padłych Zwierząt w Ciechanowcu i na wysypisku miejskim oraz odprawa pośmiertna pracownika zmarłego w grudniu 2002 r zł, - prowizja dla sołtysów za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt zł,

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz wypłata rolnikom za padłe zwierzęta, dezynfekcja zbiornicy oraz zakup środków czystości zł, - 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie zł, - koszty partycypacji w eksploatacji zbiornika wodnego na rzece Nurzec zł. Dział Transport i łączność. Plan wydatków zł wykonanie wynosi zł co stanowi 99,59 %, w tym: zł wydatkowano na remonty dróg gminnych. W ramach środków finansowych przeznaczonych na remont i konserwację dróg gminnych zakupiono masę asfaltową do łatania ubytków na drogach miejskich; utwardzono plac przy ulicy Mickiewicza - "zieleniak"; naprawiono przepusty we wsiach: Łempice, Czaje Wólka, Czaje Bagno, Dąbczyn, Kozarze, Skórzec, Kułaki i w ulicach: Wińska i Parkowa. Ponadto zakupiono i ułożono próg bezpieczeństwa przy ulicy Mickiewicza; ułożono chodnik z kostki przy miejscu pamięci narodowej (ul. Wińska); wyremontowano mostek na ulicy Ogrodowej w Ciechanowcu; nawieziono żwir i wykonano konserwację dróg poprzez pracę równiarki na terenie ulic: Wierzbowa, Wąska, Szeroka, Długa, Polna, Wińska, Ogrodowa, osiedle przy ulicy Pińczowskiej i przy ulicy Kuczyńskiej, droga za cmentarzem i we wsiach: Antonin, Kobusy, Nowodwory, Winna Wypychy, Winna Chroły, Ciechanowczyk, Zadobrze, Radziszewo Króle, Kozarze, Skórzec, Czaje Wólka, Czaje Bagno, Dąbczyn, Przybyszyn, Koce Basie, Koce Schaby, Koce Piskuły, Antonin, Bujenka, Radziszewo Sobiechowo, Radziszewo Króle, Malec, Przybyszyn oraz poprawiono drogi dojazdowe do łąk. Dokonano również naprawy uszkodzonych znaków drogowych, łatania dziur w asfalcie i bieżącej naprawy chodników, zł wydatkowano na prace inwestycyjne na drogach gminnych, zł wydatkowano na prace inwestycyjne na drogach powiatowych położonych na terenie gminy Ciechanowiec. Dział Gospodarka mieszkaniowa. W 2002 roku w dziale tym wydatkowano kwotę zł na plan zł, w tym: - operaty szacunkowe nieruchomości zł, - podziały, rozgraniczenia, ogłoszenia i inne dokumentacje geodezyjne zł, - przełożenie wodociągu i podbudowa budynku gospodarcz. w zamian za przejętą działkę zł, - opłaty notarialne oraz konsultacje prawne zł, - zmiany planów zagospodarowania przestrzennego wraz z ogłoszeniami prasowymi zł, - wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania mig Ciechanowiec zł, - w ramach przyznanych środków finansowych w rozdziale pozostała działalność zakupiono wiązanki kwiatów i znicze na groby, mogiły wojenne i pomniki pamięci narodowej zł.

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Administracja publiczna. Plan wydatków uchwalony zł, wykonanie wynosi zł co stanowi 98,61 %. Wydatki tego działu przedstawiają się następująco: - na zadania administracji rządowej (3 etaty) wydatkowano zł, w tym: płace i pochodne od płac zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, zakup materiałów biurowych zł, usługi telekomunikacyjne i szkolenia pracowników zł oraz podróże służbowe zł., - na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano zł, w tym: diety radnych, członków komisji, zarządu, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady zł, zakup materiałów biurowych i organizacja uroczystej sesji Rady miejskiej związanej z nadaniem honorowego obywatelstwa miasta Ciechanowiec zł, usługi zł., - na funkcjonowanie administracji samorządowej i obsługi wydatkowano kwotę zł, w tym : płace i pochodne od płac zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, niszczarek do papieru, oprogramowania komputerowego, sprzętu i wyposażenia do pomieszczeń biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism zł; monitorowanie systemu alarmowego, zainstalowanie sieci internetowej w budynku Urzędu Miejskiego, koszt usługi związanej z archiwizowaniem dokumentów, oprawę Dzienników Ustaw, opłatę za przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, konserwację centralki telefonicznej, obsługę prawną Urzędu, naprawy kserokopiarki, należności telekomunikacyjne zł; ubezpieczenie budynków i wyposażenia oraz składki członkowskie Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich zł; zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu zł; podatek od nieruchomości za budynki pozostałe będące własnością gminy zł; podróże służbowe zł. Ponadto kwotę zł wydatkowano na zakup energii i wody a zł wydano na zakup usług remontowych (końcowe rozliczenie prac związanych z likwidacją barier architektonicznych w budynku tutejszego Urzędu), - na pobór i egzekucję podatków i opłat wydatkowano kwotę zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów zł; zakup papieru komputerowego, druków nakazów podatkowych i innych zł; zakup drukarki komputerowej zł; doręczenie decyzji podatkowych oraz usługi pocztowe zł; koszty egzekucyjne - 61 zł. - - wydatki związane z poborem i inkaso opłaty targowej zł; utrzymanie czystości na targowicy i "zieleniaku " zł; zakup biletów opłaty targowej, oleju opałowego do zlikwidowanych szkół, siatki ogrodzeniowej na targowicę oraz zakupy związane z promocją miasta zł; demontaż starych i wykonanie nowych stołów handlowych na targowicy i "zieleniaku" zł., - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu powszechnego - dotacja celowa w wysokości zł została wykorzystana na opłacenie umowy za szkolenie rachmistrzów spisowych zł, podróże służbowe zł i dodatki spisowe dla członków biura spisowego zł..

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Dotacja na zadania zlecone w wysokości zł została wykorzystana na płace i pochodne od płac osoby prowadzącej stałą aktualizację rejestru wyborców w gminie. Kwotę 210 zł wydatkowano na usługi telekomunikacyjne. Ponadto dotacja w wysokości zł została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, w tym: zł wydatkowano na diety członków obwodowych komisji wyborczych, zł - zakup niezbędnych materiałów biurowych, zł - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, druk kart do głosowania itp., zł - podróże służbowe i 120 zł zakup butli gazowej do ogrzania piecykiem gazowym lokalu wyborczego. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków zł, wykonanie wynosi zł co stanowi 94,25 % planu rocznego. Wydatki tego działu obejmują funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych zł, w tym: płace i pochodne od płac zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup paliwa, części zamiennych i akumulatorów do samochodów strażackich, okien i materiałów do malowania remizy OSP w Kocach Basiach zł; opłata za energię elektryczną i wodę zużytą w akcjach ratowniczych zł; przeglądy techniczne pojazdów, usługi telekomunikacyjne, konserwacja gaśnic, badania lekarskie zł; ubezpieczenie pojazdów strażackich i strażaków, opłaty za emisję zanieczyszczeń zł; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych zł; remont dachu budynku OSP w Ciechanowcu, samochodów strażackich i motopomp zł; podróże służbowe zł. Ponadto w dziale tym poniesiono koszty remontowo-budowlane w budynku Komisariatu Policji w Ciechanowcu polegające na przebudowie pomieszczeń aresztu na pokoje socjalne dla funkcjonariuszy, naprawie pokrycia dachowego, wymianie zniszczonej stolarki okiennej, przebudowie korytarza, malowaniu ścian, sufitów i stolarki okiennej i drzwiowej. Dokonano też naprawy kserokopiarki, która została przekazana dla Komisariatu Policji w Ciechanowcu. Ogółem prace wykonane w Komisariacie Policji w Ciechanowcu stanowiły koszt zł. Dział Obsługa długu publicznego. Plan wydatków wynosił zł, wykonanie zł co stanowi 99,29 %, w tym: na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z podpisanymi umowami zł. Dział Oświata i wychowanie Plan wydatków wynosił zł, wykonano zł co stanowi 98,30 %, w tym: wydatki inwestycyjne na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 96,29 %. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu i końcową opłatę za zakupiony w 2001 roku autobus szkolny.

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty" przedstawiają się następująco: - Szkoły podstawowe - plan uchwalony wynosił zł, wykonanie zł co stanowi 99,29 %, w tym: płace i pochodne od płac zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup węgla, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów biurowych, prenumerata czasopism zł; zakup 23 kompletów (po 75 zł każdy) podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003, map, książek, zestawów komputerowych, drukarki, laminarki, szafek zł; zakup energii elektrycznej i wody zł; remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu oraz inne naprawy zł; usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne zł; pozostałe wydatki zł. Ponadto przekazano dotację dla Stowarzyszenia Społeczno - Oświatowego "EDUKATOR" w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Publicznej w Kocach Schabach zł. Podstawę wyliczenia miesięcznej dotacji stanowiła liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach pomnożona przez kwotę 271,69 zł. Zgodnie z rozliczeniem przekazanym przez Stowarzyszenie dotacja została wykorzystana na płace i pochodne od płac, zakup węgla, energii i opłaty telekomunikacyjne., - Gimnazjum - plan uchwalony wynosił zł, wykonanie zł co stanowi 97,07 %, w tym: płace i pochodne od płac zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup oleju opałowego, wyposażenia, materiałów biurowych, prenumerata czasopism zł; zakup map, tablic, stołów do tenisa, plansz do pracowni informatycznej zł; zakup energii elektrycznej i wody zł; usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne zł; pozostałe wydatki zł., - Dowożenie uczniów - plan uchwalony wynosił zł, wykonanie zł co stanowi 97,37%, w tym: płace i pochodne od płac zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup oleju napędowego, wyposażenia do autobusów, materiałów do drobnych napraw zł; remonty autobusów zł; usługi wulkanizacyjne, badania okresowe pracowników, przeglądy gwarancyjne i badania techniczne zł; ubezpieczenia i emisja zanieczyszczeń zł., - Pozostała działalność - dotacja w kwocie zł została wydatkowana na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W ramach tych środków zostały wydane bony towarowe, wypłacono zapomogi zdrowotne oraz dokonano dofinansowania wycieczki i imprez okolicznościowych. Natomiast kwotę 300 zł wykorzystano na opłacenie umowy-zlecenia za prace ekspertów biorących udział w komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. Dział Ochrona Zdrowia Plan uchwalony zł, wykonanie wynosi zł co stanowi 95,88 % wykonania planu rocznego. Wydatki tego działu to: dotacje dla jednostek realizujących zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zł; koszty udziału dzieci z rodzin patologicznych w koloniach letnich, szkolenia członków komisji, przeprowadzenie programów profilaktycznych: "Droga", "Życie moje" oraz "W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży", dofinansowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli zł; diety członków komisji zł; zakup materiałów biurowych zł oraz podróże służbowe członków komisji zł.

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Opieka społeczna Plan wydatków uchwalony zł, wykonanie wynosi zł co stanowi 98,26 % wykonania planu rocznego, w tym: - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacja na zadania zlecone w wysokości zł została wykorzystana na ubezpieczenie zdrowotne za 102 osoby. Niewykorzystana dotacja w kwocie 57 zł została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 10 stycznia 2003 roku., - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja na zadania zlecone w wysokości zł. W ramach tych środków zasiłki stałe wyrównawcze otrzymywało 30 osób na kwotę zł, a zasiłek okresowy gwarantowany otrzymywała 1 osoba na łączną kwotę zł, rentę socjalną otrzymywało 80 osób na kwotę zł, 23 kobiety korzystały z pomocy społecznej z tytułu ochrony macierzyństwa na kwotę zł i wypłacono 20 macierzyńskich zasiłków jednorazowych na kwotę zł, zasiłki stałe z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem otrzymywało 13 osób na kwotę zł. Ponadto 180 rodzin otrzymało zasiłki okresowe na łączną kwotę zł. Za 10 osób otrzymujących zasiłki stałe i zasiłki okresowe gwarantowane opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości zł. Ponadto zł (środki własne) wydatkowano na pomoc rodzinom najuboższym. Z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, odzieży, lekarstw i opału skorzystały 82 osoby. Przyznano zasiłek w wysokości zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków powstałych w wyniku pożaru. Pokryto też koszty związane z pogrzebem osoby samotnej w wysokości zł., - dodatki mieszkaniowe - środki w wysokości zł zostały wykorzystane na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Na dzień 31 grudnia 2002 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe, z tego dla użytkowników mieszkań komunalnych - 738, mieszkań spółdzielczych , mieszkań zakładowych - 84 i innych Średnio 178 rodzin miesięcznie skorzystało z dofinansowania w formie dodatku mieszkaniowego, - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dotacja na zadania zlecone w wysokości zł wykorzystana została na wypłatę zasiłków rodzinnych dla 8 rodzin na kwotę zł i dla 40 osób zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę zł. Z powodu zmniejszenia się liczby osób korzystających z tych świadczeń niewykorzystana dotacja w kwocie zł została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 10 stycznia 2003 roku., - ośrodki pomocy społecznej - środki finansowe w wysokości zł zostały wykorzystane na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 pracowników; zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne; zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia; zł na opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, podróże służbowe, wynajem samochodu do wyjazdów w teren, naprawy sprzętu elektronicznego; zł na ekwiwalent za używanie własnej odzieży; 440 zł na zakup drukarki komputerowej, - pozostała działalność - środki w wysokości zł zostały wykorzystane na dofinansowanie dożywiania dzieci. Dożywianiem objęto 204 dzieci z terenu miasta i gminy Ciechanowiec. Pozostała dotacja w kwocie zł została wykorzystana na zorganizowanie punktów wydawania posiłków w Gimnazjum w Ciechanowcu i w Szkole Podstawowej w Starym

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Radziszewie. Natomiast kwota zł została przeznaczona na zakup plecaka, kostiumu gimnastycznego i przyborów szkolnych dla 23 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2002/2003. Dotacja ta została zrealizowana w formie zasiłku celowego o wartości 90 zł każdy. Środki finansowe przekazane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu na konto Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, - na usługi opiekuńcze wydatkowano zł i jest to koszt wydatków płacowych. Pomocą w formie usług objęto 12 osób. Usługi te wykonują 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 osoby doraźnie na umowę - zlecenie Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków tego działu uchwalono na kwotę zł, wykonano na kwotę zł co stanowi 99,98 % wykonania planu rocznego, z tego : zł - świetlice szkolne, w tym: płace i pochodne od płac zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup wyposażenia, materiałów biurowych, prenumerata czasopism zł; usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne zł; pozostałe wydatki zł., zł - dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Przedszkola w Ciechanowcu, zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dział Gospodarka Komunalna. Plan uchwalony wynosił zł, wykonanie zł co stanowi 64,76 %, w tym: wydatki inwestycyjne na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 46,26 %. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu z odbudową nawierzchni na ulicy Dworskiej w Ciechanowcu (ze względu na terminy wdrażania programu PHARE 2000 nie było możliwe rozpoczęcie prac ziemnych w 2002 roku); spłaty kolejnej raty niewymagalnych zobowiązań od inwestycji zrealizowanej w 2001 roku (modernizacja oświetlenia ulicznego); opracowania wtórnika geodezyjnego pod budowę wodociągu w ulicy Uszyńskiej w Ciechanowcu i dotacji celowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Ciechanowcu z przeznaczeniem na zakup koparko-ładowarki. Wydatki bieżące przedstawiają się następująco: - na oczyszczanie miasta i gminy plan wydatków wynosił zł, wykonanie zł co stanowi 90,40 %, w tym: na oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów, skwerów będących w zarządzie gminy a położonych na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi wydatkowano kwotę zł; na konserwację komunalnego wysypiska śmieci wydatkowano kwotę zł; na zakup worków na śmieci, rękawic, plandeki do kosiarki, barakowozu oraz na zakup wody ze zdroju ulicznego wydatkowano kwotę zł. Ponadto opłaty za składowanie odpadów na miejskim wysypisku śmieci stanowiły koszt zł oraz spłacono zobowiązania od płac za miesiąc grudzień 2001 r. i wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w 2001 roku na miejskim wysypisku śmieci na kwotę 879 zł.,

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz na utrzymanie zieleni plan wydatków wynosił zł a wykonanie zł co stanowi 99,04 % i obejmuje zakup sadzonek krzewów, ziemi, siatki ogrodzeniowej oraz wykonanie prac związanych z zakładaniem zieleni w mieście, - na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę zł co stanowi 95,71 % planu rocznego, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego zł. Koszt zużytej energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy to kwota zł oraz drobne naprawy i zakupy zł., - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodowanych powodzią w okresie wiosennym wydatkowano kwotę zł. W ramach tych środków dokonano napraw przepustów i mostków zniszczonych przez powódź oraz wypompowania wody z zalanych piwnic., - przekazano dotację dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Ciechanowcu w wysokości zł, w tym zł przekazano na zakup koparko-ładowarki i zł na dofinansowanie działalności Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu i kosztu poboru wody. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan wydatków uchwalony zł, wykonanie %, w tym: - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Ciechanowcu zł, - dotacja dla Biblioteki w Ciechanowcu zł. Dział Kultura fizyczna i sport. Plan wydatków uchwalony zł i wykonany został w 100 %. W ramach tych środków zrealizowano dotację dla podmiotów publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: dla Wojewódzkiego Mazowiecko - Podlaskiego Klubu "OYAMA KARATE" zł, dla Ogniska TKKF w Ciechanowcu zł oraz dla Szkolnego Związku Sportowego w Ciechanowcu zł. Zgodnie z podpisanymi umowami wspomniane wyżej podmioty dokonały rozliczenia dotacji przedstawiając sprawozdania z realizacji zadań wraz ze zbiorczymi zestawieniami wydatków i kserokopiami faktur. Ponadto przekazano dotację dla Ciechanowieckiego Klubu Sportowego "UNIA" w wysokości zł. W dziale tym sfinansowano również roboty remontowo-budowlane w budynku socjalnym przy stadionie w Ciechanowcu celem przystosowania tego obiektu dla potrzeb szatni i sanitariatów dla młodzieży korzystającej ze stadionu oraz wyremontowano pomieszczenie biurowe dla sędziów i pracowników stadionu. W związku z powyższym w 2002 roku wykonano: roboty rozbiórkowe, pokryto papą termozgrzewalną dach, wykonano ścianki działowe i tynki wewnętrzne, wykonano instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną bez montażu osprzętu oraz wymieniono zniszczoną stolarkę okienną i drzwiową. Realizację wydatków na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 2 do informacji. IV. WYDATKI NA INWESTYCJE Plan wydatków uchwalony zł. W 2002 roku wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości zł co stanowi 84,03 %.

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wydatki inwestycyjne stanowią 12,23 % wydatków budżetu obejmują: zł - zakończono i oddano do użytku wodociąg we wsiach Skórzec, Kosiorki, Stare Radziszewo, Radziszewo Sobiechowo, Radziszewo Króle z przepompownią w Starym Radziszewie (spłacono zobowiązanie niewymagalne za roboty wykonane w 2001 roku na kwotę zł), zł - wykonano: wodociąg do kolonii Czaje Bagno, przyłącze wodociągowe do OSP; wymieniono przyłącza we wsi Koce Piskuły. Ponadto opracowano wtórnik i projekt techniczny na budowę wodociągu na trasie Bujenka - Koce Basie, zł - dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych we wsiach : Czaje Wólka, Malec, Koce Basie, Radziszewo Króle. Wartość całego zadania wraz z należnościami za 2001 r. wyniosła zł, w tym środki z budżetu gminy zł, zł - modernizacja dróg gminnych we wsiach: Koce Piskuły, Przybyszyn, Radziszewo Sieńczuch o łącznej długości 2,18 km oraz opracowanie wtórników i projektów technicznych na modernizację ulic w Ciechanowcu: Wierzbowej, dr P. Olszewskiego, Pińczowskiej, Kilińskiego, Orzeszkowej, zł - budowa hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu. Hala została oddana do użytku i jest wyposażona w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie. Ponadto wykonano stan surowy zaplecza higieniczno - sanitarnego wspomnianej hali sportowej, zł - końcowa opłata za zakupiony w 2001 roku autobus szkolny, zł - wykonanie wtórników geodezyjnych i projektów technicznych na budowę kanalizacji wraz z odbudową nawierzchni ulicy Dworskiej i na osiedlu przy ulicy Pińczowskiej. Ponadto poniesiono koszty przygotowania i publikacji ogłoszenia przetargowego na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z odbudową nawierzchni ulicy Dworskiej, zł - spłata niewymagalnych zobowiązań od inwestycji zrealizowanej w 2001 roku - modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Ciechanowiec. (Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą spłata zobowiązań nastąpi w latach ), zł - opracowano wtórnik geodezyjny i dokumentację techniczna pod budowę wodociągu w ulicy Uszyńskiej w Ciechanowcu, zł przekazano dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Ciechanowcu z przeznaczeniem na zakup koparko-ładowarki, zł - zakup zestawów i drukarek komputerowych do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Wydatki na poszczególne inwestycje i źródła ich finansowania przedstawia załącznik Nr 3. V. PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Na terenie miasta Ciechanowiec działa Komunalny Zakład Budżetowy, Przedszkole, 2 instytucje kultury- Miejski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. Zakłady te funkcjonują w oparciu o plany finansowe.

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Przedszkole Plan przychodów własnych zł, wykonano zł co stanowi 86,79 % planu rocznego. Przychody własne uzyskane były z wpłat za wyżywienie dzieci, opłat stałych, czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego, prowizji bankowych. Plan dotacji w wysokości zł wykonano w 100 %. Rozchody na plan zł, wykonanie wynosi zł co stanowi 99,46 %. Rozchody stanowią: płace i pochodne od płac nauczycieli i personelu pomocniczego zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup materiałów i wyposażenia zł; zakup środków żywności zł; zakup energii, wody i gazu zł; usługi zł; podróże służbowe zł oraz zakup kserokopiarki zł. Należności na dzień 31 grudnia 2002 roku wynosiły 0 zł a zobowiązania zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - minus zł. Komunalny Zakład Budżetowy Plan przychodów własnych z tytułu prowadzonej działalności zł, wykonanie zł co stanowi 101,53 %. Przychody własne uzyskane były z następujących źródeł: sprzedaż wody, oczyszczanie ścieków, czynszów mieszkaniowych, świadczenia usług (wywóz nieczystości, oczyszczanie ulic, transport, remonty), wynajem i dzierżawa oraz pozostałe przychody, np. refundacja wynagrodzeń, odsetki. Plan dotacji zł, wykorzystano zł co stanowi 69,23 %, w tym dotacja celowa na zakup koparko - ładowarki została przekazana w kwocie zł. Koszty poniesione w celu uzyskania przychodu wynoszą zł co stanowi 99,96 % wykonania planu rocznego, w tym płace i pochodne od płac zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; umowy - zlecenia zł; zakup materiałów i wyposażenia zł; zakup usług remontowych zł; zakup energii, wody i gazu zł; usługi zł; podróże służbowe zł; zakup koparko - ładowarki zł; zakup zestawu komputerowego i monitora zł; opłaty za odprowadzanie ścieków, pobór wód podziemnych, zanieczyszczenie środowiska zł i pozostałe wydatki (podatek od nieruchomości i transportowy, ubezpieczenia, podatek VAT, kary za przekroczenie norm) zł. Należności na dzień 31 grudnia 2002 roku wynosiły zł a zobowiązania zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zł. Miejski Ośrodek Kultury Plan przychodów własnych zł, wykonanie wynosi zł co stanowi 100,13 % wykonania planu rocznego. Przychody własne uzyskane były ze sprzedaży biletów kinowych, wypożyczania kaset video, realizacji programów profilaktycznych, udzielonych lekcji muzyki, utargu z kawiarni, dofinansowania imprez, wynajmu sali.

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Plan dotacji zł, wykonano w 100 %. Koszty poniesione w celu uzyskania przychodu wynosiły zł co stanowi 99,40 % planu rocznego, w tym płace i pochodne od płac zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup materiałów i wyposażenia zł; zakup towaru do kawiarni zł; usługi remontowe wykonane na dachu budynku MOK zł; zakup energii, wody i gazu zł; usługi zł; podróże służbowe zł; ubezpieczenia zł. Należności na dzień 31 grudnia 2002 roku wynosiły 0 zł a zobowiązania zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - minus zł. Miejska Biblioteka Publiczna Plan dotacji uchwalony zł, wykonanie zł co stanowi 100 % planu rocznego. Rozchody natomiast na plan zł wykonano w wysokości zł co stanowi 100,27 %, w tym płace i pochodne od płac zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup materiałów i wyposażenia oraz prenumerata 13 tytułów czasopism zł; zakup księgozbioru (320 woluminów) zł; usługi telekomunikacyjne zł; podróże służbowe zł. Na dzień 31 grudnia 2002 roku zobowiązania wynosiły zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - minus zł. VI. FUNDUSZE I ŚRODKI SPECJALNE 1. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2002 roku zł. Do dnia 31 grudnia 2002 roku wpłynęła kwota zł z tytułu przekazywanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery oraz kar z tytułu samowolnego usuwania drzew i odsetki bankowe od prowadzonego rachunku. W 2002 roku z Funduszu została wydatkowana kwota w wysokości zł, w tym: - opracowanie Planu Gospodarki Odpadami zł, - opracowanie Instrukcji Eksploatacji i Składowiska Odpadów zł, - zakup 23 szt. koszy ulicznych na śmieci zł, - zakup Programu Dostępu Informacji o Środowisku zł, W związku z powyższym stan środków pieniężnych na dzień r. wynosi zł. 2. Środki specjalne W 2002 roku funkcjonowały następujące środki specjalne:

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu - stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2002 roku wynosił zł. Plan przychodów na 2002 rok wynosi zł, do dnia 31 grudnia 2002 roku wpłynęła kwota zł. Rozchody natomiast na plan zł wykonano w kwocie zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi zł., - Gimnazjum w Ciechanowcu - z uwagi na rozpoczęcie działalności z dniem 1 stycznia 2002 roku stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia wynosił 0 zł. Plan przychodów na 2002 rok zł. Na przychody składają się środki z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu "Ligawkowe podmuchy" i "SCANTS OF EUROPE", darowizna, wpływy z opłat za obiady oraz kapitalizacja odsetek. Do dnia 31 grudnia 2002 roku wpłynęła kwota zł. Rozchody natomiast na plan zł wykonano w kwocie zł, w tym: koszt umowy o dzieło za wykonanie 10 szt. ligawek zł; umowy - zlecenia: dla koordynatora projektu zł, za naukę gry na ligawkach zł; zakup nagród dla dzieci zł; zakup wyposażenia do stołówki szkolnej zł oraz koszt obiadów zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi zł. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania WYDATKI REALIZOWANE NA INWESTYCJE W 2002 ROKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002R. Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 1 Budowa wodociągów we wsiach: Skórzec, Kosiorki, Gaj, Stare Radziszewo, Radziszewo Sobiechowo, Radziszewo Króle oraz projektowanie wtórników Środki wynikają ce z planów na 2002r. Środki wynik. z planów na 1996 r. ogółem (rubr. 7+8, 9, 10, 11, 12, 13) Środki własne w tym: Środki z innych źródeł Nakłady poniesione do r. (w zł) % wykonan. w stosunku do planu Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Ciechanowcu 5 Końcowa opłata faktury za zakupiony w 2001 roku autobus szkolny Przebudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Ciechanowiec (spłata niewymagalnych zobowiązań od inwestycji

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1092 Nr 258/05 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo