Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią"

Transkrypt

1 6 OPIS GŁÓWNYCH KOMPONENTÓW 6.1 KOMPONENT OCHRONY I ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ Zagadnienia merytoryczne Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią Istniejący system ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry został w zasadniczej swej części ukształtowany po powodzi w 1903 r. W skład tego systemu wchodziły zbiorniki retencyjne wielozadaniowe, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, kanały ulgi, poldery i wały przeciwpowodziowe. Wielozadaniowe zbiorniki retencyjne wykonane przed drugą wojną światową tj. Otmuchów, Turawa ( oddano do eksploatacji w 1948 r), Pilchowice, Złotniki, Leśna, Dzierżno Małe, Lubachów służyły przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb żeglugi oraz produkcji energii elektrycznej. Rezerwa powodziowa na tych zbiornikach była ograniczona. W okresie od 1964 r. do 1987 r. wybudowano następne zbiorniki retencyjne wielozadaniowe tj. Dzierżno Duże, Nysa, Mietków, Słup, Dobromierz, Bukówka. W zlewni rzeki Odry znajduje się 12 zbiorników suchych przeciwpowodziowych wybudowanych w latach Zbiorniki te napełniając się podczas wezbrań powodziowych znacznie redukują przepływy kulminacyjne, lecz ze względu na ich ograniczone pojemności chronią one tylko miejscowości położone poniżej zbiorników. Obserwuje się bardzo dużą lokalną skuteczność zbiorników suchych w ochronie przeciwpowodziowej. Kanały ulgi istnieją jedynie w Raciborzu, Opolu i Wrocławiu oraz przy zbiorniku Otmuchów. Należy podkreślić bardzo dużą efektywność tych kanałów w ochronie aglomeracji miejskich. W dolinie Odry zlokalizowanych jest 13 polderów o pojemności około 178 mln m3, z czego 10 powyżej Wrocławia o łącznej pojemności 73,4 mln m3. Rzeka Odra prawie na całym odcinku jest obwałowana w klasie od I do IV, spowodowało to jednak odcięcie retencji dolinowej szczególnie na odcinkach miedzy dużymi aglomeracjami. POWÓDŹ 1997 Podczas powodzi w 1997 przepływy przekroczyły znacznie wartości, dla których system ten został zaprojektowany i wykonany. Spowodowało to szereg uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych i obiektów hydrotechnicznych. Na wielkość szkód powodziowych w zabudowie hydrotechnicznej miał nie tylko wpływ rozmiar powodzi, lecz również niedofinansowanie gospodarki wodnej w latach ubiegłych co wpłynęło niekorzystnie na stan techniczny tych obiektów. PROJEKTY REKONSTRUKCJI I MODERNIZACJI W ramach przyjętego przez Rząd Narodowego Programu Odbudowy i Modernizacji po Wielkiej Powodzi Lipcowej 1997 r. wykonano następujące prace: przyspieszono realizację dwóch zbiorników retencyjnych, Topola o pojemności 28 mln m 3, Kozielno o pojemności 18,4 mln m 3. Oba te zbiorniki są realizowane ze środków budżetu Państwa oraz kredytów z Banku Rozwoju Rady Europy. Termin zakończenia tych obiektów to 2001 rok a inwestorem jest RZGW Wrocław; zwiększono rezerwy przeciwpowodziowe stałe na zbiornikach Otmuchów i Nysa w okresie od 15 czerwca do 15 września, łącznie o 55 ml m3 oraz dokonano naprawy dolnego stanowiska zbiornika Nysa. Inwestor RZGW Wrocław; 6128

2 budowany jest polder Buków na rzece Odrze o pojemności 50 mln m3, w tym 30 mln m3 w części sterowanej polderu. Polder ten realizowany jest ze środków budżetu Państwa oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Termin zakończenie inwestycji 2001 r. Inwestor RZGW Gliwice; realizowany jest kanał ulgi w Opolu. Zakończenie inwestycji przewidziane jest w 2001 r. Budowa kanału ulgi poprawi warunki przepływu wód w mieście Opolu. Inwestycja jest finansowana z budżetu państwa oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Inwestor RZGW Wrocław; zostały zakończone prace w Kędzierzynie Koźlu mające na celu poprawienia warunków przepływu w mieście. Finansowanie inwestycji odbywało się z budżetu Państwa oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Inwestor RZGW Wrocław; we Wrocławiu wykonywana jest modernizacja jazu Bartoszowice i jazu Szczytniki na Odrze (jazy te zostały uszkodzone podczas powodzi w lipcu 1997 r.).oba zadanie są finansowane całkowicie z budżetu Państwa. Inwestor RZGW Wrocław; prowadzone są na szeroką skale naprawy i modernizacje wałów przeciwpowodziowych na terenie woj. śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Inwestorami są Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych. Finansowanie z budżetu Państwa, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy; niezależnie od powyższego prowadzone są prace w zakresie usuwania szkód w zabudowie regulacyjnej rzek i potoków, mające na celu zabezpieczenie infrastruktury technicznej miast i wsi. Inwestor Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Realizacja wyżej wymienionych inwestycji w znacznym stopniu przyczyni się do złagodzenia skutków powodzi, natomiast bezpieczne przeprowadzenie fali powodziowej o wielkości zbliżonej do tej z lipca 1997 r. wymaga realizacji szeregu dodatkowych przedsięwzięć, które przedstawiono w Programie dla Odry W dolinie rzeki Odry kluczową inwestycją jest zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz. W dolinie Nysy Kłodzkiej takim strategicznym obiektem jest zbiornik przeciwpowodziowy Kamieniec Ząbkowicki. Zbiornik Racibórz wraz ze zbiornikami na Nysie Kłodzkiej tj. Otmuchowem, Nysą, Topolą, Kozielnem, Kamieńcem Ząbkowickim wraz z retencję powyżej miasta Kłodzka oraz dodatkowe retencje polderowe w dolinie samej Odry, mogą spowodować wyraźne zmniejszenie kulminacji fali w przekroju Wrocławia o około 1000 m3/s. PROJEKT BANKU ŚWIATOWEGO LIKWIDACJI SKUTKÓW POWODZI Celem projektu jest odbudowa infrastruktury w miastach i na terenach wiejskich dotkniętych powodzią (składowa A) oraz ograniczenie zagrożenia i ryzyka ewentualnych powodzi w przyszłości (składowa B). Składowa B projektu realizowana jest w następujących komponentach: B.1. Planowanie osłony przeciwpowodziowej w zlewni. B.2. Monitorowanie, prognozowanie i ostrzeganie. B.3. Inwestycje w infrastrukturę przeciwpowodziową (nie jest finansowany ze środków MBOiR) B.4. Prewencja i ograniczanie ryzyka powodzi. Realizacja zadań ujętych w Programie Banku Światowego w składowej B powinna zakończyć się do czerwca 2003 roku. 6129

3 KOMPONENT B.1. PLANOWANIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DLA ZLEWNI Głównym celem komponentu B.1. jest stworzenie podstaw skutecznej strategii ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach górnej i środkowej Odry oraz górnej Wisły. Nowo opracowywane strategie przeciwpowodziowe będą uwzględniały nie tylko optymalne wykorzystanie urządzeń technicznych (wały, zbiorniki, poldery, kanały ulgi) ale zawierać będą szereg działań o charakterze administracynolegislacyjnym (zmiany i ograniczenia zagospodarowania terenów zalewowych, politykę ubezpieczeniową, systemy ostrzegawcze i alarmowe, edukację społeczeństwa i inne). Podstawowym kryterium wyboru strategii będzie zasada maksymalnej efektywności i preferowanie działań, które pozwolą na ograniczenie zagrożenia życia i minimalizację szkód materialnych w stosunku do kosztów jakie generują powodzie. Kryterium dodatkowym będzie wybór rozwiązań najmniej szkodliwych dla środowiska. Opracowane zostaną studia wykonalności dla zabezpieczeń przeciwpowodziowych zaproponowanych w strategii ochrony przed powodzią. W każdym z wymienionych dorzeczy projekt zakłada powołanie przy RZGW w Krakowie i Wrocławiu nowej pilotowej jednostki organizacyjnej Ośrodka KoordynacyjnoInformacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej (OKI). W ramach realizacji projektu OKI zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt informatyczny, geodezyjny (m.in. GPS), komunikacyjny, numeryczne modele rzeźby terenu dolin rzecznych, przekroje poprzeczne, bazy danych o zasięgach zalewów wielkich wód, infrastrukturze i zagospodarowaniu terenów zalewowych oraz modele symulacyjne pozwalające tworzyć mapy terenów zalewowych i oceniać skuteczność techniczną różnych wariantów przedsięwzięć i działań oraz ich wpływ na środowisko. Narzędzia te wykorzystywane będą również w działaniach koordynacyjnooperacyjnych podczas powodzi. KOMPONENT B.2. SYSTEM MONITORINGU I OSŁONY KRAJU W ramach tego komponentu nastąpi zautomatyzowanie sieci posterunków obserwacyjnopomiarowych IMGW, zbudowanie niezawodnego systemu łączności pozwalającego zbierać i przekazywać informacje użytkownikom (po przetworzeniu do postaci potrzebnych użytkownikom komunikatów, ostrzeżeń i prognoz), wdrożenie nowoczesnych modeli prognostycznych, prognoz hydrologicznometeorologicznych, wyposażenie służb pomiarowych i serwisowych w nowoczesne i niezawodne narzędzia pracy w tym środki transportu. Niezależnie od sieci łączności Państwa, przyjęto zdublowanie środków łączności, zapewniające komunikację w warunkach ekstremalnych. Zapewniona zostanie ciągła praca urządzeń systemu za pomocą modułu niezależnego od sieci energetycznej. W zależności od znaczenia posterunków będą one mogły funkcjonować do jednego miesiąca bez zasilania standardowego. Parametry techniczne instalowanych posterunków hydrologicznych i meteorologicznych powinny zapewnić ich stabilną pracę nawet przy powodziach katastrofalnych. Zmodernizowany system osłony i prognoz hydrologicznych zapewni pełny dostęp do cyfrowej interpretacji sytuacji meteorologicznej oraz prognoz numerycznych. Zautomatyzowana zostanie obsługa użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych. Odbiorcami nowoczesnego systemu prognozowania i ostrzegania IMGW będą struktury administracyjne i antykryzysowe oraz komitety przeciwpowodziowe wszystkich szczebli. KOMPONENT B.4. PREWENCJA I OGRANICZENIE ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO W tym komponencie zostaną stworzone podstawy skutecznej strategii ochrony przeciwpowodziowej na poziomie społeczności lokalnych (gmin, powiatów), stanowiąc istotny element składowej strategii tworzonej w ramach komponentu B.1. dla poziomu dorzecza. Przewiduje się koncentrację działań na nietechnicznych środkach ograniczenia zagrożenia życia ludzi i szkód powodziowych takich jak edukacja, informacja, organizacja (lokalne plany reagowania na powódź), zagospodarowanie przestrzenne i in. Elementem 6130

4 wiążącym wszystkie zakresy działań będzie kompleksowy program informacji i szkoleń adresowanych do wielu grup związanych z ochroną przeciwpowodziową: administracji państwowej i samorządowej, sektora prywatnego i publicznego, społeczności lokalnych. PRIORYTETYZACJA PROJEKTÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH PROGRAMU Ustalanie priorytetów dla inicjatyw Programu związanych z ochroną przeciwpowodziową. Na warsztatach, które odbyły się w dniach 2528 lutego 2001r. w Szklarskiej Porębie i zgrupowały głównych uczestników Programu, uzgodniona została lista priorytetowych przedsięwzięć przeciwpowodziowych. Jeśli weźmie się pod uwagę te obiekty infrastruktury, które i) są zaplanowane, ale jeszcze nie są w trakcie budowy; ii) dla których wstępne studia są dostatecznie zaawansowane, to zostają następujące obiekty, które są przedmiotem obecnego studium. Są to: Priorytet 1: Zbiornik Racibórz; Priorytet 2: Ochrona miasta Wrocławia; Priorytet 3: Ochrona Kotliny Kłodzkiej i górnego odcinka Nysy Kłodzkiej w tym miasta Kłodzka; Priorytet 4: Zbiornik Kamieniec Ząbkowicki; Priorytet 5: Ochrona miasta Opola; Priorytet 6: Ochrona miasta Słubice; Priorytet 7: Ochrona Nysy Kłodzkiej poniżej zbiornika Nysa. W poniższych punktach przedstawiono podstawowe charakterystyki techniczne obiektów infrastruktury i planowane koszty ich realizacji. Należy zauważyć, że podane tu informacje będą uaktualnione w oparciu o szczegółowe studium wykonalności, które powinno uwzględniać ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadzoną zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących. INWESTYCJE W DORZECZU RZEKI WARTY Wszechstronna i globalna strategia rozsądnego zarządzania zasobami środowiska rzeki Odry powinna również obejmować inwestycje w dorzeczu rzeki Warty. Chociaż Wstępne Studium Wykonalności koncentruje się przede wszystkim na dorzeczu Odry, to uznano, iż należy przeprowadzić prace i określić priorytetowe przedsięwzięcia w dorzeczu Warty ze względu na jej wpływ na niższe regiony dorzecza Odry. Dlatego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przeprowadził studium mające na celu określenie inwestycji w dziedzinie i) ochrony przeciwpowodziowej, ii) poprawy jakości wody, iii) leśnictwa, iv) ochrony środowiska i v) transportu wodnego. Z uwagi na ramy czasowe obecnego Wstępnego Studium Wykonalności i fakt, że większość prac przygotowawczych jest nadal w toku realizacji, informacje dotyczące dorzecza Warty obejmują wyłącznie priorytetowe inwestycje dotyczące jakości wody. Niemniej jednak decyzje o realizacji Programu, łącznie z finansowaniem i sprawami instytucjonalnymi, powinny także uwzględniać inne priorytetowe inwestycje, jakie są niezbędne w dorzeczu Warty Zbiornik retencyjny Racibórz OPIS PROJEKTU Wszystkie dotychczas opracowane makroregionalne i ogólnokrajowe perspektywiczne plany rozwoju gospodarki wodnej ujmowały w programach inwestycyjnych budowę dużego wielozadaniowego zbiornika retencyjnego na rzece Odrze między Raciborzem a granicą 6131

5 państwową. Ta lokalizacja została powszechnie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia potrzeb wodnogospodarczych i możliwości ich zaspokojenia. Obfite zasoby wodne Odry (1,86 mld m 3 przeciętnego rocznego odpływu), górujące położenie zbiornika nad całym polskim odcinkiem tej rzeki oraz możliwość utworzenia dużej retencji sterowanej, uzasadniają taką opinię. Wykonane do 1997r. opracowania studialne zakładały budowę wielozadaniowego zbiornika, który miał służyć ochronie przed powodzią, poprawie warunków żeglugowych na Odrze środkowej, zaopatrzeniu w wodę i rekreacji. Zakładano także energetyczne wykorzystanie stopnia piętrzącego. Po wielkiej powodzi z 1997r. zrewidowano szereg przyjmowanych dawniej założeń uznając, że główną funkcją tego zbiornika powinna stać się ochrona przeciwpowodziowa doliny Odry od Raciborza do Wrocławia. Temu celowi podporządkowana jest aktualna koncepcja rozwoju projektu Racibórz. W koncepcji tej zakłada się trzy etapy budowy zbiornika: Etap I: realizowana obecnie (od 1989r.) budowa polderu Buków o powierzchni około 8 km 2 i pojemności maksymalnej 50 mln m 3. Etap II: budowa w ciągu najbliższych lat suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny o pojemności 170 mln m 3 przy aktualnej topografii terenu. Etap III: przekształcenie suchego zbiornika Racibórz Dolny w zbiornik wielofunkcyjny o pojemności powodziowej jak w etapie II oraz pojemności użytkowej mln m 3 służącej głównie do wyrównania przepływów niżówkowych, poprawy warunków żeglugowych na Odrze środkowej, energetycznego wykorzystania stopnia wodnego, rekreacji itp. Przyjmuje się, że realizacja tego etapu projektu będzie możliwa za około lat (po zakończeniu eksploatacji żwirów zalegających w czaszy zbiornika). Kształt przestrzenny rozwiązania docelowego zbiornika przesądzony zostanie na etapie II, natomiast uzgodnione dotychczas ze stroną czeską maksymalne piętrzenie w zbiorniku na rzędnej 195,18 m. npm może podlegać ewentualnym negocjacjom. W chwili obecnej nie ma potrzeby definiowania programu inwestycyjnego dla etapu III. Dla Etapu II realizacji inwestycji (suchego zbiornika przeciwpowodziowego) w grudniu 1998r. opracowana została przez Hydroprojekt Sp. z o.o. w Warszawie Koncepcja programowo przestrzenna przeciwpowodziowego zbiornika Racibórz Dolny. Projektowany zbiornik w etapie II obejmuje dolinę Odry od mostu w Krzyżanowicach do granic miasta Raciborza na obszarze około 26 km 2. Projektowany zbiornik może dysponować przy uzgodnionych z Czechami piętrzeniach i aktualnym stanie wyeksploatowania czaszy, maksymalną całkowitą pojemnością 170 mln m 3 wykorzystywaną w całości do redukcji wezbrań powodziowych. W dolinie prowadzona jest eksploatacja kruszywa naturalnego, która powoduje obniżenie powierzchni terenu, może przyczynić się do podwojenia pojemności zbiornika w stosunku do jego pojemności topograficznej. Sumaryczna objętość złoża kruszyw naturalnych zalegających w czaszy zbiornika Racibórz Dolny szacowana jest na 200 mln ton (około 126 mln m 3 ). Grunty pokrywające pokłady kruszywa, które trzeba zdjąć, by umożliwić jego wydobycie posłużą do budowy zapory czołowej, przegradzającej dolinę Odry i zapór bocznych, które stanowić będą sztucznie ukształtowane brzegi przyszłego zbiornika. PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU 6132

6 Zapora główna Długość zapory głównej wynosi 13,0 km ( w tym 100 m. budowli upustowej). Klasa techniczna obiektu I. Rzędna korony zapory 195,50 m. npkr, wysokość maksymalna do 8,8 m. nad poziomem terenu ( ok. 15m. nad dnem koryta Odry), szerokość korony 4m. Zapora boczna Zapora boczna długości 9,15 km została zaliczona do II klasy technicznej o następujących parametrach: rzędna korony 195,30 m. npkr, wysokość max. do 6,5m. od poziomu terenu, szerokość korony 4m. Budowla zrzutowa pozwala na przepuszczenie wód powodziowych z redukcją odpływu do wielkości 1500 m 3 /s ( w skrajnych warunkach do 1800 m 3 /s), aż do wypełnienia zbiornika do rzędnej maksymalnego poziomu piętrzenia 195,20 m. npkr. Przy osiągnięciu w górnym stanowisku poziomu 195,20 m. npkr umożliwia przepuszczenie wód miarodajnej i kontrolnej w celu zagwarantowania bezpieczeństwa zbiornika. Umożliwia również ograniczoną żeglugę oraz zasilanie przepływem nienaruszalnym koryta Starej Odry. Podstawowe parametry: światło czynne 6 x 12m., światło całkowite 114,90m. Efekty projektu Przeprowadzone obliczenia wykazały wysoką efektywność redukcji wezbrań powodziowych w projektowanym suchym zbiorniku przeciwpowodziowym Racibórz. Oceniono, że zbiornik ten we współpracy z systemem zbiorników na Nysie Kłodzkiej (Nysa, Otmuchów, Kamieniec Ząbkowicki) wpłynie w sposób radykalny na obniżenie kulminacji fal powodziowych Odry od Raciborza do Wrocławia w stopniu umożliwiającym utrzymanie wymiarów istniejących obwałowań i ochronę wszystkich większych ośrodków miejskich (Racibórz, Koźle, Opole, Wrocław) bez konieczności radykalnej ingerencji w historycznie ukształtowany system ochrony przeciwpowodziowej tych ośrodków. Jak wykazały przeprowadzone obliczenia i symulacje dla historycznie notowanych fal powodziowych efektem działania suchego zbiornika Racibórz jest 50% redukcja kulminacji najwyższych fal powodziowych w przekroju wodowskazowym Racibórz Miedonia, a tym samym zapewnienie bezpiecznych warunków przeprowadzenia katastrofalnych wezbrań powodziowych w obrębie terenów zabudowanych miasta Raciborza i Koźla. Zasięg istotnego wpływu zbiornika Racibórz na obniżenie kulminacji fal powodziowych objawia się wyraźnie w rejonie Opola i Wrocławia. Efekt redukcji, zarówno wielkości przepływów jak i stanów wody dla fali historycznej 1997r. obrazuje poniższa tabela: Tabela 6.1 Wpływ zbiornika Racibórz na wielkości przepływów i stany wody w wybranych miejscach Profil Przepływ (m 3 /s) Stan (cm) Rzeczywisty Zredukowany Efekt redukcji Rzeczywisty Zredukowany Efekt redukcji Racibórz Opole Trestno* * redukcja kulminacji fali 1997r. w przekroju wodowskazowym Trestno nie uwzględnia wpływu istniejących i projektowanych zbiorników na Nysie Kłodzkiej. KOSZT I TERMINY REALIZACJI Całkowity koszt inwestycji, zaplanowany do roku 2011 (ceny 2001) wynosi mln PLN. 6133

7 Ochrona miasta Wroclawia OPIS PROJEKTU Wrocławski Węzeł Wodny jest obecnie w stanie przepuścić maksymalnie przepływ miarodajny dla I klasy tj. Q 0,5% czyli tzw. wodę dwustuletnią równą 2315 m 3 /s (w przekroju wodowskazowym Brzeg Most powyżej Wrocławia). Przepływ ten nie może być przeprowadzany z zachowaniem normatywnych wzniesień korony obwałowań czy bulwarów, a nawet więcej zagrożone zalewem już wówczas są niektóre rejony miasta np. osiedle Kozanów. Jeszcze większe zagrożenia występują powyżej miasta Siechnice gdzie woda miarodajna przewyższa korony lewostronnych obwałowań na linii Kotowice Zakrzów Siedlce i przedostaje się do polderu Oławka co grozi zalaniem Siechnic i Radwanic, a dalej wschodnim osiedlom Wrocławia (tak stało się w lipcu 1997 r.). W związku z powyższym działania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Wrocławia muszą wybiegać poza jego granice oraz poza granice powiatu wrocławskiego. GŁÓWNE PARAMETRY PROJEKTU Podczas wykonywania Studium przyjęto następujące założenia metodyczne: 1. Nie można zwiększać przepustowości Wrocławskiego Węzła Wodnego przez podnoszenie obwałowań i bulwarów gdyż uniemożliwia to aktualny skomplikowany układ komunikacyjny z wieloma mostami oraz prowadziłoby to do podwyższania kulminacji i zwiększania potencjalnego zagrożenia chronionych terenów. 2. W pierwszym rzędzie należy poszukać możliwości zredukowania kulminacji fal powodziowych powyżej Wrocławia na polderach istniejących i projektowanych. 3. W następnej kolejności należy zwiększać przepustowość Wrocławskiego Węzła Wodnego poprzez przebudowę i modernizację istniejących obiektów np. jazów, śluz i kanałów. 4. Modernizując obiekty o których mowa w punkcie 3 należy tak zmodyfikować rozdział wód w węźle wrocławskim, aby zmniejszyć ilość wody przepływającej przez najbardziej wartościowe i równocześnie zagrożone centrum miasta (Ostrów Tumski, Wyspa Piaskowa, Uniwersytet). 5. Modernizacja istniejącego systemu ochrony biernej, tj. obwałowań i bulwarów poprzez ich podwyższanie w niektórych rejonach miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego, czy też budowę nowych obwałowań (np. na Kozanowie) rozpatruje się jako zabiegi ostatecznie dostosowane do efektów uzyskanych w wyniku realizacji zadań wcześniejszych, wspomnianych w punktach 2, 3 i 4. Przy ustalaniu hierarchii zadań i kolejności ich realizacji proponuje się wziąć pod uwagę następujące kryteria: 1. Znaczenie obiektu dla funkcjonowania i ochrony miasta i powiatu na obszarze: całego węzła dużej części miasta lokalnym. 2. Wpływ obiektu na redukcję przepływów kulminacyjnych fal powodziowych lub na obniżenie poziomu zw. wód w korytach lub międzywalach. 6137

8 3. Wpływ obiektu na zmianę rozdziału wód we Wrocławskim Węźle Wodnym odciążającą zagrożone centrum. 4. Znaczenie obiektu dla ochrony historycznego centrum Wrocławia uznanego za pomnik historii. 5. Znaczenie obiektu dla ochrony najważniejszych elementów infrastruktury technicznej miasta zabezpieczającej jego sprawne funkcjonowanie. 6. Znaczenie obiektów dla ochrony skupisk ludności w zależności od ich wielkości. Ponadto przy podziale na zadania mogące być realizowane oddzielnie należy brać pod uwagę możliwość osiągnięcia jak najszybszych efektów przy zaangażowaniu minimum środków. W tabelach na następnych stronach zestawiono wykaz zadań przewidzianych do realizacji w ramach programu modernizacji systemu, z podziałem na obiekty mogące stanowić etapy realizacji zadania. Jednocześnie podano kryteria oceny znaczenia zadania lub obiektu dla miasta Wrocławia i całego Wrocławskiego Węzła Wodnego (W.W.W.) oraz zaznaczano w kolumnach znaczenie poszczególnych obiektów zgodnie z kryteriami omówionymi w rozdz W ostatniej kolumnie podano liczbami propozycję kolejności realizacji zadań, zaś literami propozycję kolejności realizacji obiektów (etapów) w ramach zadania. KOSZT PROJEKTU Całkowity koszt projektu, zaplanowanego do końca 2016 (ceny 2001), wynosi mln PLN. 6138

9 Tabela 6.2 Proponowana kolejność realizacji zadań w zakresie modernizacji Wrocławskiego Systemu Ochrony przed Powodzią Lp. Nazwa i lokalizacja zadania lub etapu Rozmiar zadania parametry koszty [mln zł] cały węzeł duża część miasta lokalne Znaczenie dla miasta i W.W.W. redukcja kulminacji bądź obniżenie poziomu zw. wód zmiana rozdziału wód ważne dla pomników historii ważne elementy infrastruk tury dla skupisk ludności Proponowana Doprowadzenie do sprawności eksploatacyjnej obiektów istniejących: pompownie RZMiUW przepusty wałowe RZMiUW przejazdy wałowe RZMiUW wyloty deszczówki ZMK zasuwy MPWiK rozbiórka jazów i śluz wałowych w dolinie Widawy syfon kolektora Odra (MPWiK) 1 szt 21 szt 1 szt 3 szt 5 szt 3 szt 1 szt niewielkie (nie określano) kolejność realizacji średnie niezwłocznie Uwaga: rodzaje i ilości obiektów wymagających naprawy podano wg stanu na koniec stycznia 2000 r. 6139

10 Usunięcie przeszkód dla przepływu wielkich wód: czyszczenie skarp i koryt rz. Odry i Widawy czyszczenie terenów zalewowych z ogrodów działkowych obniżenie nasypów dróg (Rędzin, Polanowice) udrożnienie światła mostów (Psary, Osobowice) 2 szt 2 szt niewielkie (nie określano) średnie pilna, jak najszybciej 3. Udrożnienie koryta rz. Widawy 4. Zabezpieczenie rejonu Popowice Kozanów Maślice: wał Kozanów z wałem w ul. Mącznej port Popowice wał Maślice 5. Polder Kotowice: podwyższenie wałów Kotowice II i Siedlce W1 podwyższenie i wydłużenie wału Siechnice Groblice wał zamykający północny z wałami polderowymi jazy: wlotowy i wylotowe 23 km 28,0 duże l=1,06 km 193 mb l=0,9 km całość l=10,8 km l=4,65 km 5,5 2,0 2,0 167,0 40,0 24,0 bardzo duże duże duże b.duże duże b.duże pilna, jak najszybciej 1 a b c 3 b a l=10,45 km 48,0 duże d św.103 mb 55,0 c 6. Modernizacja jazu całość 181,0 b.duże

11 Bartoszowice i Kanału Powodziowego z obwałowaniami: jaz Bartoszowice Kanał Powodziowy i obwałowania 7. Zwiększenie przepustowości w rejonie Stopnia Rędzin: modernizacja głów górnych śluz przełożenie wału Rędzin II obniżenie nasypu drogi dojazdowej oczyszczenie tarasy zalewowej św.2x30mb 5,5 km 0,48 km całość 2 szt 0,8 m 0,7 km 8 ha 30,0 150,0 1,0 37,9 32 5,0 0,4 0,5 duże duże średnie duże duże duże duże duże c a b 8 d c b a 8. Modernizacja lewostronnych obwałowań polderu Oławka : całość 13,0 duże 6 wał droga opolska Siechnice wał droga opolska Świątniki wał Międzyrzecka analiza zabezpieczenia w rejonie jazu Małgorzata 4,0 km 1,05 km 1,25 km 8,0 2,3 2,7 niewielka średnie duże duże duże d a b c 9. Modernizacja wału Pierścieniowego Mokry Dwór 10. Modernizacja wałów pierścieniowych Opatowice i Nowy Dom wał Opatowice wał Nowy Dom 4,0 km 8,5 bardzo duże 1,1 km 1,15 km 2,3 4,1 małe małe 2 12 b a 11. Modernizacja obwałowań polderu Blizanowice Trestno wał Trestno Siechnice wał Trestno 3,75 km 12,2 średnie 9 a 6141

12 Kotlina Kłodzka Ochrona Kotliny Kłodzkiej powyżej miasta Kłodzka OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Komponent będzie szczegółowo analizowany w dokumencie zatytułowanym Studium Ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej a szczególnie miasta Kłodzka, dla którego RZGW Wrocław ogłosiło w czerwcu 2001r. przetarg na wykonanie usług projektowych. Niniejsze Studium będzie zawierać szczegółowy opis przyjętych w programie rozwiązań technicznych. Obejmie dorzecze górnej Nysy Kłodzkiej aż do przekroju wodowskazowego w Bardzie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na doliny następujących rzek: Nysy Kłodzkiej Białej Lądeckiej Bystrzycy Dusznickiej Ścinawki W oparciu o Program zostanie rozważone od 6 do 8 priorytetowych lokalizacji dla zbiorników o wyjątkowym znaczeniu dla ochrony przeciwpowodziowej w Kotlinie Kłodzkiej, szczególnie dla redukcji ilości wód powodziowych w takich miastach, jak Kłodzko, Stronie Śląskie, Polanica i Bystrzyca Kłodzka. Oprócz rozwiązań technicznych dokument obejmie niektóre aspekty rozwoju miast i wsi, gospodarki leśnej i ochrony środowiska w Kotlinie. Wykonanie studium jest przewidziane na koniec 2002r. KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO Całkowity koszt przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego realizacja jest planowana do 2015r. (w cenach z 2001r.) wynosi mln PLN Zbiornik Kamieniec Ząbkowicki OPIS ZADANIA Po powodzi lipcowej 1997r. została opracowana w grudniu 1998r. przez Hydroprojekt Warszawa Spółka z o.o. Koncepcja programowo przestrzenna zbiornika wodnego Kamieniec Ząbkowicki. Studia dotyczące budowy zbiornika prowadzone były od ponad 20 lat. Dominującą rolę zbiornika upatrywano wówczas w celu poprawienia żeglugi na Odrze oraz zaopatrzenia aglomeracji wałbrzyskiej w wodę. Po powodzi w 1997r. koncepcję budowy zbiornika opracowano biorąc pod uwagę przede wszystkim ochronę przeciwpowodziową doliny Nysy Kłodzkiej przy współpracy ze zbiornikami retencyjnymi Topola, Kozielno, Otmuchów i Nysa. W dniu 26 lipca 2000r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu odbyła się narada w sprawie podjęcia dalszych decyzji dotyczących realizacji zbiornika Kamieniec Ząbkowicki na rzece Nysie Kłodzkiej. Optowano za zbiornikiem docelowym 6.144

13 realizowanym w ramach jednego etapu atrakcyjnym zarówno pod względem efektywności funkcyjnej, jak i ze względu na aspekty ekonomiczno społeczne. Wielkość strat, jakie poniosły gminy w obszarze Nysy Kłodzkiej w czasie powodzi 1997r. poniżej Kamieńca Ząbkowickiego w przybliżeniu równoważy koszty budowy zbiornika. Przy opracowaniu koncepcji również uwzględniono: prowadzenie eksploatacji kruszywa z czaszy zbiornika zgodnie z koncesją przyznaną Wrocławskim Kopalniom Surowców Mineralnych; wykorzystanie zbiornika do produkcji energii elektrycznej i rekreacji; możliwość wykorzystania zbiornika dla potrzeb zaopatrzenia w wodę i alimentacji przepływów żeglugowych. PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU Zapora czołowa Zapora czołowa stanowi konstrukcję ziemną I klasy zaprojektowaną z materiałów miejscowych tj. pospółek żwirowych i mad rzecznych. Od strony odwodnej przewidziano uszczelnienie podłoża przesłoną iłobetonową grubości 0,7m. oraz na skarpie odwodnej ekran szczelny asfaltobetonowy na warstwie betonu porowatego grubości 0,2m. Parametry: rzędna korony zapory czołowej 258,50 m. npm normalny poziom piętrzenia (NPP) 249,70 m. npm maksymalny poziom piętrzenia (Max PP) 255,50 m. npm powierzchnia zalewu przy NPP 715 ha powierzchnia zalewu przy Max PP 930 ha pojemność przy NPP 40 mln m 3 pojemność przy MaxPP 102 mln m 3 maksymalna wysokość zapory czołowej 18,00 m. długość zapory czołowej 2247 m. kubatura zapory czołowej 2300 tys. m 3 długość zapór bocznych 4500 m. kubatura zapór bocznych 1130 tys. m 3 Blok przelewowo spustowy Blok przelewowo spustowy zaprojektowano w środkowej części zapory ziemnej czołowej. Przelew o kształcie praktycznym posiada 5 przęseł o łącznej szerokości 55m. i przedzielony jest czterema filarami. Miarodajna przepustowość bloku przelewowo spustowego wynosi 1826 m 3 /s (przy piętrzeniu 255,50m. npm) a przepustowość kontrolna 3040 m 3 /s (przy piętrzeniu 257,90m. npm tj. 30 cm poniżej korony zapory)

14 Przelew będzie wyposażony w ruchome zamknięcia, co umożliwia prowadzenie sterowanej gospodarki przeciwpowodziowej. Spusty w tym rozwiązaniu umieszczono w filarach a elektrownię w przyczółku. Wykorzystanie energetyczne: elektrownia przepływowa spad do wykorzystania energetycznego 12,5m. moc instalowana elektrowni wodnej 2,2 MW przełyk instalowany 24 m 3 /s, przepływ minimalny 3,2 m 3 /s. Efekty zbiornika Budowa kaskady zbiorników Kamieniec Ząbkowicki Topola Kozielno stworzy warunki do poprawy stanu ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Nysy Kłodzkiej i po wdrożeniu systemu optymalnego sterowania kaskadą również w dolinie Odry od ujścia Nysy Kłodzkiej do Wrocławia. Sterowanie falą na zbiornikach Kamieniec Ząbkowicki, Topola, Kozielno, Otmuchów oraz Nysa powinno być uzależnione od rozwoju sytuacji powodziowej w dorzeczu Nysy Kłodzkiej i górnej Odry. Przy idealnej gospodarce wodnej na w/w zbiornikach jest możliwe osiągnięcie znacznych efektów w zakresie redukcji fali powodziowej przy ujściu Nysy Kłodzkiej do Odry rzędu 400 m 3 /s. Koszt inwestycji Koszt inwestycji zaplanowenej od roku 2004 do 2012 (w cenach 2001) wynosi mln. W chwili obecnej zostało zlecone firmie Hydroprojekt Warszawa Spółka z o.o. opracowanie Studium wykonalności dla zbiornika Kamieniec Ząbkowicki Ochrona miasta Opola OPIS PROJEKTU Podstawowym elementem ochrony przeciwpowodziowej miasta Opola jest Kanał Ulgi. Powódź lipcowa 1997r. wykazała, że Kanał Ulgi w Opolu musi być dokończony i przygotowany do przepuszczenia wód powodziowych w granicach m 3 /s, co po udrożnieniu i obwałowaniu Odry w obrębie miasta zabezpieczy Opole przed przepływem powodziowym w granicach do m 3 /s, a więc odpowiadającym pięćsetletniej wodzie powodziowej. Przepustowość powodziowa niedokończonego Kanału Ulgi w Opolu nie przekracza 450 m 3 /s. Ochronę przeciwpowodziową Opola i okolic ma docelowo wspomagać Polder Opole, który stanowić będzie obwałowana, lewobrzeżna dolina Odry z konieczną do wybudowania budowlą wpustową oraz nowymi obwałowaniami miejscowości od Źlinic do Winowa. Pojemność zalewowa tego polderu, wynosząca 25 mln m 3, służyć ma do redukcji kulminacyjnych przepływów powodziowych Odry, większych od m 3 /s, poniżej Krapkowic na Odrze. RZGW Wrocław zajął się kompleksowym dokończeniem Kanału Ulgi w Opolu wraz z przebudową i udrożnieniem Odry poniżej Opola, natomiast WZMiUW Opole lewobrzeżnym obwałowaniem Odry w obrębie miasta oraz przygotowaniami dotyczącymi realizacji Polderu Opole. Działania tych inwestorów wspomaga Urząd Miasta Opola, który przygotowuje dokumentację na zabezpieczenie przeciwpowodziowe centrum miasta, jak również Wyspy Pasieka i Wyspy Bolko od strony Odry. GŁÓWNE PARAMETRY PROJEKTU 6.149

WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY

WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY Ryszard Kosierb Ochrona przeciwpowodziowa oraz zapobieganie skutkom suszy sąs obowiązkami publicznymi, realizowanymi zarówno przez jednostki

Bardziej szczegółowo

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Konferencja Prasowa 16.04.2013 r. Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Usuwanie skutków powodzi Szkody powodziowe

Bardziej szczegółowo

CEL I ZAKRES MODERNIZACJI WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO

CEL I ZAKRES MODERNIZACJI WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO Konferencja ODRA 2011 CEL I ZAKRES MODERNIZACJI WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO element Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry realizowanego w ramach Programu dla Odry 2006 Adam Rak 1 Program dla

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Spotkanie informacyjno - konsultacyjne 29 październik 2012 Obszar działania RZGW Wrocław Obszar działania RZGW we Wrocławiu wynosi 40 tys. km² (ok. 12,6 % powierzchni

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r. Zbiorniki retencyjne Zbiornik Topola Zbiornik wodny Topola (obiekt II klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na rzece Nysie Kłodzkiej w km

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) Symbol 1A.1 Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

901 MLN ZŁ NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO WROCŁAWIA - TRWA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO

901 MLN ZŁ NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO WROCŁAWIA - TRWA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KONFERENCJA PRASOWA - MATERIAŁY 1 KWIETNIA 2014 901 MLN ZŁ NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO WROCŁAWIA - TRWA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Hydrologiczne zjawiska ekstremalne a gospodarka wodna Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach mgr inż. Andrzej Siudy Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE 3 1.1. Podstawa opracowania 3 1.2. Cel i zakres inwestycji 3 2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU 4 2.1. Stan istniejący 4 2.2. Rozwiązania projektowe 4 3. INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA

PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA 04.07.2014, Wrocław ZAŁOŻENIA PRZERZUTU WÓD KANAŁEM ODRA-WIDAWA

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki rowerowej pod mostem Szczytnickim we Wrocławiu WARUNKI POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO. Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o.

Budowa ścieżki rowerowej pod mostem Szczytnickim we Wrocławiu WARUNKI POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO. Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE 3 1.1. Podstawa opracowania 3 1.2. Przeznaczenie cel i zakres instrukcji 3 1.3. Administracja ścieżki rowerowej 3 1.4. Zatwierdzenie instrukcji 3 1.5. Sposób utrzymania łączności

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSR-4101-05-02/2011 P/11/109 Warszawa, 13 stycznia 2012 r. Pan Witold Sumisławski Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka

Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka Grzegorz Ostafijczuk Janusz Zawiślak 11-12 grudzień 2013r. - Wrocław Workshop Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry Harmonogram prezentacji

Bardziej szczegółowo

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja)

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Warszawa, 27.02.2013r. Plan prezentacji Przedstawienie założeń do programów operacyjnych Generalne kierunki dofinansowania Propozycje NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 5. W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IZ/3840/64/2012 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

INFORMACJA NR 5. W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IZ/3840/64/2012 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii: Wrocław, dnia 24 maja 2012 r. Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/64/2012 INFORMACJA NR 5 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015) Symbol 1A.1 Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne realizowane w latach r.

Zadania inwestycyjne realizowane w latach r. Zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012-2013r. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w latach 2012-2013 w ramach Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły zrealizował

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Dr hab. inż. Andrzej Tiukało prof. IMGW PIB Warszawa 13.01.2015 Celem zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych

Bardziej szczegółowo

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa.

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa. I. Część opisowa. II. III. Kosztorys inwestorski SST. Kosztorys inwestorski SST. S P I S T R E Ś C I : 1. Wiadomości wstępne. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Cel i zakres opracowania. 1.3 Lokalizacja inwestycji.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, al. Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław

Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, al. Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, al. Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław 1 Our revenue Potrzeba realizacji in 2010: przedsięwzięcia 122 billion SEK Projektowana przebudowa

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Beneficjent: Gmina

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Proste historyczne rozwiązanie transportowe Odra w przekroju

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM Elementy zarządzania ryzykiem powodziowym 1. Zapobieganie 2. Ochrona 3. Gotowość 4. Postępowanie awaryjne 5. Wyciąganie wniosków Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r.

Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r. Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III klasy drogi wodnej

Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III klasy drogi wodnej Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III klasy drogi wodnej 30 września 2011 r. Informacje ogólne Tytuł Projektu: Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III kl. drogi wodnej Inwestor:

Bardziej szczegółowo

WEZBRANIE POWODZIOWE MAJ-CZERWIEC 2010 r.

WEZBRANIE POWODZIOWE MAJ-CZERWIEC 2010 r. WEZBRANIE POWODZIOWE MAJ-CZERWIEC 2010 r. ANDRZEJ KREFT DYREKTOR RZGW SZCZECIN Odcinek rz. Odry w administracji RZGW Szczecin Urad, km. 566 podtopienia wodami cofkowmi rz. Odry w rzece Pliszce Urad, km.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

Wody wspólne dziedzictwo Jak należy realizować inwestycje aby

Wody wspólne dziedzictwo Jak należy realizować inwestycje aby Wody wspólne dziedzictwo Jak należy realizować inwestycje aby chronić lub przywracać dobry stan wód? Analiza problemu. Niezbędne kroki do podjęcia. Marta Wiśniewska, WWF Polska Dziedzictwo "... woda nie

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią Wykład 5 - Podział środków stosowanych w ochronie przed powodzią

Ochrona przed powodzią Wykład 5 - Podział środków stosowanych w ochronie przed powodzią Ochrona przed powodzią Wykład 5 - Podział środków stosowanych w ochronie przed powodzią Środki ochrony przed powodzią dzielimy na: administracyjno-organizacyjne ekonomiczne techniczne Środki administracyjno-organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym Andrzej Ryński RZGW w Gdańsku 29 maja 2012 r. Zarządzanie ochroną przeciwpowodziową w Polsce Strzałki ciągłe

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO Tamara Tokarczyk, Andrzej Hański, Marta Korcz, Agnieszka Malota Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita 13.04.2012 Główne zadania Centrum Modelowania Powodziowego w ramach projektu ISOK

Bardziej szczegółowo

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p Konferencja naukowo-techniczna Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Żuław i Gdańska historia i teraźniejszość Gdańsk, 31.03.2015 r. Piotr Kowalski Halina Czarnecka

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 31 lipca 2013 r.

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 31 lipca 2013 r. Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 31 lipca 2013 r. mld zł POWODZIE W POLSCE STRATY I SZKODY 25 20 15 7,5 prywatne komunalne Gminy dotknięte powodziami

Bardziej szczegółowo

PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH

PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH PLANY ZARZĄDZANIA DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH część II 2012-10-26 TYTUŁ 1 Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ I JAKIMI METODAMI?

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe Zbiornik Międzygórze Zbiornik suchy Międzygórze (obiekt II klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na potoku

Bardziej szczegółowo

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi dr inż. Anna Maksymiuk-Dziuban Klasa budowli hydrotechnicznych W Polsce obowiązuje rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe Zbiornik Międzygórze Zbiornik suchy Międzygórze (obiekt III klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na potoku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 roku. w sprawie ustanowienia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

UCHWAŁA Nr. RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 roku. w sprawie ustanowienia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Projekt z dnia 01.06.2011 r. UCHWAŁA Nr. RADY MINISTRÓW z dnia.2011 roku w sprawie ustanowienia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REJONIE MAŁY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REJONIE MAŁY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REJONIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO RONTOK MAŁY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Seminarium podsumowujące realizację prac Kraków, 20.09.2010 W ramach opracowania

Bardziej szczegółowo

INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych

INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych dr inż. Andrzej POTOCKI 1. Opracowanie algorytmu i wykonanie bilansu wodnego wybranego zbiornika retencyjnego. 2. Rola energetyki

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl

dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Budowle hydrotechniczne Wykład 12 Budowle hydrotechniczne w ochronie przeciwpowodziowej dr inż. Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej

Stan zaawansowania realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej Stan zaawansowania realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej Spotkanie Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 Wrocław 28.04.2015 r. 1. Odrzańska Droga Wodna koordynacja:

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeostwa przeciwpowodziowego etap I. 10 czerwca 2011 r.

RAPORT: Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeostwa przeciwpowodziowego etap I. 10 czerwca 2011 r. RAPORT: Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeostwa przeciwpowodziowego etap I 10 czerwca 2011 r. Zbiornik wodny Nysa będzie bezpieczniejszy Przygotowania inwestycji w Nysie postępują

Bardziej szczegółowo

Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią i zakres ich kompetencji Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 22 - Gospodarka wodna

Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 22 - Gospodarka wodna Warszawa, 28 czerwca 2002 r. Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 22 - Gospodarka wodna Ustawa budżetowa na 2001 r. została opracowana zgodnie z nową klasyfikacją

Bardziej szczegółowo

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET)

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET) Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Prezydenta Miasta Płocka w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Mieście

Działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Prezydenta Miasta Płocka w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Mieście Działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Prezydenta Miasta Płocka w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Mieście W 2010-2013 roku miasto Płock przeżywało dziesięciokrotnie

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Promotor: dr inż. hab. Krzysztof KSIĄŻYŃSKI Katedra Hydrauliki i Dynamiki Wód Ś-11 1. Wzory empiryczne na straty lokalne w rurociągach: ocena formuł zalecanych

Bardziej szczegółowo

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Z ad an i e d of i n ans ow an e z e ś r od k ów W oj ew ód z k i eg o F u nd us zu O c hr on y Śr od o w is k a i G os p od ar k i W odn ej w S zc z ec i ni e

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII

PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII PROMUJĄCEJ SIEĆ NATURA 2000 POD HASŁEM NATURA SIĘ O(D)PŁACA. PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

3 TŁO PROGRAMU DLA ODRY 2006 I WSTĘPNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI

3 TŁO PROGRAMU DLA ODRY 2006 I WSTĘPNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI 3 TŁO PROGRAMU DLA ODRY 2006 I WSTĘPNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI 3.1 HISTORIA I ZARYS PROGRAMU Program dla Odry 2006 został zainicjowany przez katastrofalną powódź, która w lipcu 1997r. dotknęła dorzecze

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r.

KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r. Komunikat o zjawiskach lodowych z dnia 07-03-2012 r. KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r. Rzeka Odra jest wolna od lodu. Obecnie w związku ze wzrostem temperatury i opadami deszczu, które

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje i odstępstwa z art. 4.7 RDW w ramach apgw (RW Górnej Odry, Małej Wisły, Czadeczki)

Inwestycje i odstępstwa z art. 4.7 RDW w ramach apgw (RW Górnej Odry, Małej Wisły, Czadeczki) Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Inwestycje i odstępstwa z art. 4.7 RDW w ramach apgw (RW Górnej Odry, Małej Wisły, Czadeczki) Monika

Bardziej szczegółowo

KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA

KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA MISJA BANKU ŚWIATOWEGO PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA 23.03.2015r., Wrocław Przebudowy

Bardziej szczegółowo

Plan Zarządzania Ryzkiem Powodziowym dla obszaru Dorzecza Odry

Plan Zarządzania Ryzkiem Powodziowym dla obszaru Dorzecza Odry Plan Zarządzania Ryzkiem Powodziowym dla obszaru Dorzecza Odry Piotr Szymczak Koordynator Zespołu Dorzecza Odry Grontmij Polska Warszawa 13.01.2015 2 Zakres prezentacji Cel i zakres PZRP Informacje o obszarze

Bardziej szczegółowo

Ponadto przy jazie farnym znajduje się prywatna elektrownia wodna Kujawska.

Ponadto przy jazie farnym znajduje się prywatna elektrownia wodna Kujawska. HYDROWĘZEŁ BYDGOSZCZ Hydrowęzeł Bydgoszcz, znajdujący się w administracji RZGW Gdańsk, tworzą śluza i dwa jazy na rzece Brdzie skanalizowanej (drogi wodnej Wisła - Odra). Hydrowęzeł Bydgoszcz położony

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja danych wejściowych i zebranie kompletu materiałów 03-08-2012. Zakres opracowania: Zakres opracowania:

Identyfikacja danych wejściowych i zebranie kompletu materiałów 03-08-2012. Zakres opracowania: Zakres opracowania: Zakres opracowania: Program ochrony przeciwpowodziowej doliny pot. Białka na odcinku w km 0+000 24+500 na terenie pow. nowotarskiego i tatrzańskiego woj. małopolskiego (126/OKI/2009) Etap I Etap II Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA NA RZECE SKAWIE

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA NA RZECE SKAWIE BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA NA RZECE SKAWIE Położenie zbiornika wodnego Świnna Poręba Zbiornik Wodny "Świnna Poręba" zlokalizowany w zlewni górnej Wisły na rzece Skawie między Wadowicami a Suchą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE BYDGOSZCZ, LISTOPAD 2011 WPROWADZENIE : UWARUNKOWANIA HYDROTECHNICZNE REWITALIZACJI BWW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STAREGO KANAŁU BYDGOSKIEGO Ludgarda Iłowska CIEKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego ALBERT MALINGER INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIB Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Warszawa 28.11.2012 ETAPY realizacji:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora.

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Akty prawne Koncepcja wykonywana jest na podstawie: Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

KIK/37 Tarliska Górnej Raby

KIK/37 Tarliska Górnej Raby KIK/37 Tarliska Górnej Raby Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Ab Ovo w partnerstwie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. Współpraca pomiędzy partnerami rozpoczęła się w roku

Bardziej szczegółowo

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Henryk Jatczak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 1 Dokumenty planistyczne w gospodarce wodnej: Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Informacja Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu nowodworskiego - zagrożenia i plany inwestycyjne

Informacja Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu nowodworskiego - zagrożenia i plany inwestycyjne Informacja Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu nowodworskiego - zagrożenia i plany inwestycyjne 1. Stan ewidencyjny urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu nowodworskiego to:.

Bardziej szczegółowo

Województwo Świętokrzyskie

Województwo Świętokrzyskie Warszawa 2013 Województwo Świętokrzyskie - powierzchnia 11.672 km 2, - ludność 1.288 tys., - podział administracyjny: 102 gminy, w tym: 5 gmin miejskich (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice,

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE WARTOŚCI ZRZUTÓW NIESZKODLIWYCH W DOLINIE NYSY KŁODZKIEJ ZE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NYSA

OKREŚLENIE WARTOŚCI ZRZUTÓW NIESZKODLIWYCH W DOLINIE NYSY KŁODZKIEJ ZE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NYSA INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND EKOLOGY OF RURAL AREAS Określenie wartości zrzutów Nr 4/2/2007, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 113 122 Komisja Technicznej Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagroŝenia powodzią w zlewni Raby, jako integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej

Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagroŝenia powodzią w zlewni Raby, jako integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 Sekretariat: 12 628 41 06 31-109 Kraków fax: 12 423 21 53 30-960 Kraków 1, skrytka pocz. 331 Centrala: 12 628 41 00 Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Tomasz Walczykiewicz, Roman Konieczny, Paweł Madej, Małgorzata Siudak, Renata Bogdańska-Warmuz,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji Lokalizacja inwestycji Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim na terenach gminy Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów. Niniejszy zakres budowy jest

Bardziej szczegółowo

"Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do

Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do "Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków" Pustków RZEKA WISŁOKA OD JAZU W MOKRZCU

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

MYLOF Zobacz film http://vimeo.com/31451910. Stopień Mylof z lotu. Hilbrycht

MYLOF Zobacz film http://vimeo.com/31451910. Stopień Mylof z lotu. Hilbrycht MYLOF Zobacz film http://vimeo.com/31451910 Stopień Mylof z lotu ptaka. Zdjęcie K. Hilbrycht Stopień wodny Mylof, połoŝony w km 133+640 (129+600 wg starego kilometraŝu) rzeki Brdy, składa się z następujących

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Dyrektywa Powodziowa 2007/60/WE Główne zadanie: minimalizowanie ryzyka i zarządzanie nim ochrona przed powodzią Zmiana w podejściu: zarządzanie ryzykiem powodziowym

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + materiały pomocnicze (opis projektu, tabele współczynników) są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/ Zbigniew Popek/Ochrona przed powodzią

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Kto wierzy, że powinniśmy.. Zanieczyszczać bardziej niż musimy Wykorzystywać więcej energii niż potrzebujemy Dewastować środowisko

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

Roboty telekomunikacyjne Dariusz Anielak

Roboty telekomunikacyjne Dariusz Anielak Zbiornik wodny Smardzew został zaprojektowany przez zespół projektantów pod kierownictwem Pana Józefa Matana z Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPREOJEKT Poznań. Roboty budowlane wykonywało

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty Streszczenia poszczególnych projektów planów oraz ostatecznych wersji planów w języku polskim Nr WBS: 1.8.12.4 Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY

PROJEKT PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY PROJEKT PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY dr inż. Beata Głuchowska dr inż. Ozana Gromada Problematyka suszy w planowaniu wodnogospodarczym SGGW, Warszawa, 09.01.2014 r. Sfinansowano ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3-5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Plan orientacyjny skala

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa obwałowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie Janiszowskiej w km 0+000 8+835 gmina Annopol Projekt wykonawczy obiekt 4 i 5 ANEKS

Rozbudowa obwałowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie Janiszowskiej w km 0+000 8+835 gmina Annopol Projekt wykonawczy obiekt 4 i 5 ANEKS Spis treści I. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Materiały wykorzystane 3. Rozwiązania techniczne 3.1 Odwodnienie zawala w km 0+000 0+630 odbudowanego walu przeciwpowodziowego. 3.2 Likwidacja odcinka

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa powodziowego w dolinie górnej i środkowej Odry

Stan bezpieczeństwa powodziowego w dolinie górnej i środkowej Odry Józef Stadnicki Ryszard Kosierb Joanna Gustowska Przemysław Szczegielniak Mapa orientacyjna Stan bezpieczeństwa powodziowego w dolinie górnej i środkowej Odry Wrocław ul. Piłsudskiego i ul. Świdnicka 14-07-1997r.

Bardziej szczegółowo

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku. POIiŚ 3.1-14

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku. POIiŚ 3.1-14 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku POIiŚ 3.1-14 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Magdalena Kwiecień, IMGW-PIB Warszawa, 16.12.2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r.

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r. Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r. Zakres prezentacji 1. Cel nadrzędny gospodarowania wodami 2. Trendy rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara

Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara 122.65 [km 2 ] - łączna powierzchnia Z10 Sękówka, Siara jednostek zadaniowych Rzeka Sękówka to największy prawy dopływ Ropy; Długość: 24.7 km Rzeka Siarka to dopływ

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rzeka Bystrzyca jest główną rzeką przepływającą przez Lublin. Dopływami Bystrzycy na terenie miasta są rzeki Czerniejówka i Czechówka. Rzeka Bystrzyca Rzeka Czerniejówka Rzeka

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Wstęp... 2 1.1. Podstawa opracowania... 2 1.2. Cel i zakres opracowania... 2 1.3. Wykorzystane materiały... 2 2. Dane ogólne... 3 2.1. Położenie obiektu... 3 2.2. Stan prawny nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Nachlik. Marco Hartman HKV Consultants

Elżbieta Nachlik. Marco Hartman HKV Consultants Elżbieta Nachlik Cracow University of Technology Marco Hartman HKV Consultants Łączy nas woda 2010 Linked by water 2010 Warszawa, 11 października 2010 Polsko-holenderskie seminarium Zapobieganie powodziom

Bardziej szczegółowo