OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Obsługa Infrastruktury Technicznej oraz Administrowanie Obiektów i Nieruchomości Stadion Narodowy w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Obsługa Infrastruktury Technicznej oraz Administrowanie Obiektów i Nieruchomości Stadion Narodowy w Warszawie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Obsługa Infrastruktury Technicznej oraz Administrowanie Obiektów i Nieruchomości Stadion Narodowy w Warszawie Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. Al. Ks. J. Poniatowskiego Warszawa tel. (022) , fax.(022)

2 SPIS TREŚCI: Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Rozdział 4: Rozdział 5: Rozdział 6: Rozdział 7: Rozdział 8: Rozdział 9: Rozdział 10: Rozdział 11. Rozdział 12. Rozdział 13. Rozdział 14: Informacje podstawowe Zestawienie podstawowych zadań i obowiązków zleceniobiorcy Zestawienie podstawowych instalacji, systemów, maszyn i urządzeń Mierniki funkcjonalności, poziom wymagań co do czasu reakcji i usuwania awarii (czasu rozwiązania lub usunięcia awarii) oraz procedury postępowania Wykonawcy w przypadku wystąpienia awarii), oceny wykonywanych usług Materiały eksploatacyjne wraz z wymaganą krotnością wymian Procedura wykonywania podstawowych czynności podczas kontroli poprawności pracy urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych Procedura wykonywania podstawowych czynności podczas pełnienia dyżuru Procedura wykonywania czynności podstawowych podczas okresowych przeglądów konserwacyjnych urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych Obowiązki Zamawiającego związane z przekazaniem Wykonawcy urządzeń i instalacji wchodzących w zakres Przedmiotu zamówienia Wykaz obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego związanych z utrzymaniem ruchu maszyn/ urządzeń, systemów i instalacji wchodzących w zakres umowy Wymagania względem firmy obsługi technicznej tzw. facility management Koszty obsługi technicznej Obsługa administracyjna nieruchomości Definicje 2

3 Rozdział 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie w okresie 36 miesięcy kompleksowych usług związanych z obsługą techniczną oraz obsługą administracyjną nieruchomości, na w którą składają się: Stadion Narodowy wraz z przylegającym terenem położony na części działki o nr ew. 12/1 i 12/2 z obrębu w rejonie Al. Ks. J. Poniatowskiego, ul. Wybrzeże Szczecińskie i Al. Zielenieckiej, na terenie Dzielnicy Praga Południe w Warszawie, Budynek zaplecza administracyjno-technicznego położony po północnej stronie stadionu przy ul. Zielenieckiej 1 w Warszawie przyszłej siedziby Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o. (NCS) Użytkownicy obiektu Opis funkcjonalny obiektu przedstawiono w Załączniku nr 2 Nieruchomość po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie będzie zasiedlana przez najemców oraz innych użytkowników etapami. Imprezy całostadionowe odbywać się będą w liczbie rocznie. Szacunkowe założenie ilości imprez lokalnych np. w klubie biznesu to ok. 150 rocznie 1.3. Charakterystyka nieruchomości Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu Powierzchnia całkowita obiektu ,4 m2 Powierzchnia zabudowy ,5 m2 Nawierzchnie utwardzone ( drogi, ciągi pieszo-jezdne, chodniki) ,6 m2 Nawierzchnie przepuszczalne - grunt zagęszczony i wzmocniony na podbudowie drogowej 5 897,8 m2 Powierzchnie zielone w obrębie terenu ogrodzonego: ,9 m2 Ilość miejsc parkingowych w garażu 1761 ( w tym 36 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych ) Teren będący poza bezpośrednim otoczeniem stadionu obecnie używanym jako zaplecze budowy to ok. 18 ha 3

4 Zestawienie powierzchni obiektu Stadionu Narodowego przedstawiono w Załączniku nr 2 Kubatura Stadionu Narodowego ,8 m Zestawienie powierzchni budynku przyszłej siedziby NCS: Powierzchnia użytkowa (pokoje i pomieszczenia) 1 727,2 m2 w tym: Kondygnacja I Kondygnacja II Kondygnacja III 461,3 m2 620,9 m2 645,0 m2 Powierzchnia sumaryczna pokoji i pomieszczeń wraz z komunikacja Kubatura budynku przyszłej siedziby NCS przy ul. Zielenieckiej ,0 m m Budynek warsztatowy ( dobudówka ) - powierzchnia użytkowa 57,6 m2 - kubatura 389 m Stacja trafo i stolarnia 208,8 m2 - powierzchnia użytkowa trafo 94,8 m2 - powierzchnia stolarni 114,0 m Zakres usług W ramach przedmiotu zamówienia wyodrębnione są dwa rodzaje usług: obsługa techniczna obiektu tzw. Facility Management, obsługa administracyjna nieruchomości 4

5 Rozdział 2.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW ZLECENIOBIORCY W zakresie utrzymania ruchu a. Nadzór nad systemami automatyki i bezpieczeństwa technicznego budynku, b. Nadzór nad Elementami wyposażenia sieci zewnętrznych wymagających serwisu i konserwacji zgodnie z dokumentacją, c. Nadzór jednej osoby całodobowo nad monitoringiem systemu SAP z uprawnieniami inspektorów ochrony ppoż, podstawa prawna; rozporządzenie Ministra Spraw Wew. i Administracji z 2005 r., (Dz. U. Nr 215, poz. 1823), d. Nadzór jednej osoby całodobowo nad monitoringiem systemu BMS firmy TAC Schneider z doświadczeniem pracy na tym systemie TAC, minimum jeden technik obiektu z certyfikatem TAC Schneider, Nadzór na monitoringiem systemu BMS powinien być prowadzony niezależnie od nadzoru nad monitoringiem systemu SAP ( dwa oddzielne stanowiska pracy ) e. Nadzór nad właściwą pracą urządzeń i instalacji, kontrola poprawności parametrów mediów (powietrze, woda technologiczna, temperatura, ciśnienia). f. Przygotowanie oraz realizacja szczegółowego zakresu prac i planu PPM dla obiektów zgodnie z DTR-kami, przepisami prawa Polskiego, wiedzą techniczną wszystkich instalacji, systemów i urządzeń zgodnie z projektami dla Stadionu Narodowego w Warszawie. g. Obsługa techniczna realizowana przez pracowników technicznych Zleceniobiorcy na Obiektach i Nieruchomości przez 7 dni w tygodniu całodobowo 365/ 366 ( rok przestępny) dni w roku, h. Podczas trwania Imprez, rozgrywek UEFA itp. firma zapewnia zwiększoną obsadę minimum dodatkowo; jedna osoba do obsługi monitoringu SAP i BMS oraz dwóch techników obiektu W zakresie przeglądów i konserwacji a. Przygotowywanie szczegółowego rocznego planu przeglądów i konserwacji okresowych urządzeń, instalacji i wyposażenia Obiektów (Planned Preventive Maintenance PPM). b. Opracowanie do kontraktu Stadion Narodowy w Warszawie raportu Service Level Agreement ( SLA ) oraz Key Performance Indicators (KPI ). c. Utrzymywanie instalacji i urządzeń w pełnej sprawności technicznej. Wykonywanie czynności konserwacyjnych w cyklach wynikających z planu przeglądów i konserwacji, d. zgodnych z wymaganiami producentów, dostawców i gwarantów oraz zasadami wiedzy specjalistycznej, przepisów i norm.prowadzenie stosownej dokumentacji w zakresie realizowanego planu przeglądów i konserwacji okresowych. e. Wykonanie okresowych kontroli i pomiarów instalacji technicznych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego ( instalacje wentylacyjne, przewody spalinowe, instalacje gazowe, instalacje elektryczne, instalacje odgromowe oraz pozostałe instalacje budynkowe, w szczególności związane z ochroną środowiska). f. Wykonanie okresowych przeglądów ogólnobudowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego (przeglądy roczne i pięcioletnie) W zakresie administrowania obiektem a. Fakturowanie Najemców i innych użytkowników Stadionu Narodowego oraz działania mające na celu terminową spłatę należności. b. Czynny udział przy przygotowywaniu oraz zapewnienie realizacji rocznego Planu Zarządzania Nieruchomością (rzeczowego i finansowego). c. Prowadzenie rozliczeń kosztów eksploatacyjnych nieruchomości. d. Prowadzenie rozliczeń oraz kontakt z dostawcami mediów / opcjonalnie kontrola firmy zarządzającej mediami. e. Na życzenie Zleceniodawcy kontakt z Najemcami oraz prowadzenie rozliczeń umów najmu. 5

6 f. Na życzenie reprezentowanie Zleceniodawcy przed odpowiednimi organami państwowymi i samorządowymi w kwestiach związanych z nieruchomością. g. Monitoring polis ubezpieczeniowych nieruchomości, kontrola ich aktualności i archiwizowanie ubezpieczeń obiektu, Najemców, organizatorów imprez oraz czynne działania wspierające przy usuwaniu szkód. h. Nadzór i bieżąca kontrola realizacji napraw urządzeń i instalacji objętych gwarancjami lub rękojmią a także egzekwowanie tych napraw. i. Prowadzenie raportów usterek gwarancyjnych, dewastacyjnych, zużycia materiałów, urządzeń itd. wraz z rejestrem W zakresie usuwania usterek i awarii a. Usuwanie wszelkich bieżących usterek dot. obsługiwanych instalacji (drobne naprawy, korekty nastaw regulatorów i sterowników, uzupełnianie izolacji, wymiana elementów armatury, udrażnianie a także reagowanie na pozostałe zdarzenia występujące na obiektach). b. Helpdesk przez całą dobę 365 dni w roku gwarancja czasu rozpoczęcia interwencji zgodnie z określonymi czasami wykazanymi w tabelach w pkt. 4.2 oraz 4.4. c. Prowadzenie podręcznego magazynu materiałów eksploatacyjnych i podstawowych części zamiennych niezbędnych do prawidłowej obsługi instalacji. d. Stały nadzór nad uzupełnianiem uzgodnionych stanów zapasów magazynowych oraz prowadzenie ewidencji magazynowej. e. Możliwość pokrycia kosztów wszystkich materiałów eksploatacyjnych oraz drobnych części zamiennych rozliczanych okresowo, lub częściowo zryczałtowanych, refakturowanych na Zleceniodawcę. f. Nadzór nad wykonywanymi naprawami urządzeń i instalacji objętych istniejącymi gwarancjami lub rękojmią W zakresie nadzoru nad podwykonawcami a. Zapewnienie serwisów specjalistycznych do obsługi i konserwacji instalacji i systemów zgodnie z wymaganiami. b. W zakresie Zleceniobiorcy jest codzienny nadzór nad podwykonawcami Klienta (ochrona obiektów, utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni, odśnieżanie, dezynsekcja i deratyzacja), raportowanie tych działań W zakresie prowadzenia dokumentacji i raportowania a. Sporządzanie szczegółowych raportów miesięcznych za pomocą specjalistycznych narzędzi informatycznych dotyczących pracy urządzeń, ilości i jakości interwencji oraz zawierających propozycje optymalizacji wydajności lub niezawodności urządzeń. b. Wykonywanie przewidzianych przepisami okresowych przeglądów ogólnobudowlanych oraz kontroli i pomiarów technicznych instalacji i urządzeń oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie (książka obiektu budowlanego ) na podstawie pisemnego upoważnienia Zleceniodawcy dla Kierownika Obiektu Zleceniobiorcy c. Prowadzenie i bieżącą aktualizację dokumentacji technicznej Obiektu zgodnie z wymogami prawa W zakresie dokonywania usprawnień i udoskonaleń a. Wykonywanie uzgodnionych z Klientem zmian, usprawnień i ulepszeń w obrębie obsługiwanych instalacji i urządzeń. b. Kreatywne poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych i technologii mających na celu obniżanie kosztów funkcjonowania Obiektów i Nieruchomości przy jednoczesnym zachowaniu komfortu użytkowników. Zapewnienie Klientowi dostępu do najlepszych i innowacyjnych rozwiązań 6

7 (również wykonywanie usługi przy wsparciu systemów informatycznych grupy/ firmy wspomagających Helpdesk, Planned Preventive Maintenance zgodnie z ISO ). c. Uwzględnianie wszystkich uwag Klienta i użytkowników Obiektu związanych ze świadczonymi usługami. d. Wykonywanie drobnych napraw dotyczących krzesełek stadionowych ( montaż, demontaż ) W zakresie zagrożeń InformowanieKlienta o występujących lub mogących wystąpić awariach, uszkodzeniach i innych zagrożeniach mających związek z instalacjami i urządzeniami oraz podejmowanie w nagłych przypadkach natychmiastowych i samodzielnych działań w celu uchronienia Klienta przed wystąpieniem szkód lub zagrożeń dla użytkowników tj. wykonywanie działań wyprzedzających eliminujących możliwość wystąpienia usterek i awarii. Firma FM dla zwiększonego zakresu odpowiedzialności za mienie Stadionu Narodowego oraz oszczędnego i przejrzystego wykonywania usług powinna w swoim zakresie działalności wykonywać : a. własnymi siłami i środkami prowadzić nadzór techniczny, zgodnie z zakresem prowadzonej działalności i obowiązującymi przepisami b. własnymi siłami i środkami prowadzić utrzymanie techniczne Obiektów i Nieruchomości w tym: urządzeń wodociągowych, zgodnie z zakresem prowadzonej działalności instalacji gazowej, zgodnie z zakresem prowadzonej działalności instalacji grzewczych, zgodnie z zakresem prowadzonej działalności instalacji wentylacyjnych, zgodnie z zakresem prowadzonej działalności instalacji energetycznych powyżej 12 MW mocy przyłączeniowej, elektrycznych zgodnie z zakresem prowadzonej działalności instalacji automatyki budynkowej, zgodnie z zakresem prowadzonej działalności instalacji specjalistycznych, zgodnie z zakresem prowadzonej działalności zarządzanie energią, zgodnie z zakresem prowadzonej działalności zarządzanie systemami informacyjnymi, zgodnie z zakresem prowadzonej działalności przeglądy budowlane obiektów Organizacja obsługi technicznej Technical FM spełnia warunki elastycznej organizacji specjalistów i techników w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektu, poprawności obsługi urządzeń i instalacji, przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów ponoszonych przez Klienta. Cyklicznie po okresie 6 miesięcy kontrakt jest audytowany przez komisję w skład której wchodzą; trzech przedstawicieli Zleceniodawcy i trzech przedstawicieli Zleceniobiorcy, optymalizując koszty. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca wykona dodatkowy audyt po 1 miesiącu od chwili złoszenia na pismie polecenia wykonania audytu przez Zamawiającego. Audyt przeprowadza komisja złozona z dwóch przedstawicieli Zleceniodawcy i dwóch przedstawicieli Zleceniobiorcy. Dodatkowo dla potrzeb realizacji prawidłowego funkcjonowania Obiektów i Nieruchomości, FM zapewnia interwencję specjalistycznych służb inżynieryjnych (specjaliści regulacji HVAC, audytorzy energetyczni, specjaliści BHP, ppoż., IT, itp.). Dla wszystkich systemów, instalacji i urzadzeń zgodnych ze standardem VdS obowiazuje harmonogram czynnosci konserwacyjno-kontrolnych zawarty w wytycznych VdS. 7

8 Rozdział 3.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH INSTALACJI, SYSTEMÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ 3.1 Zestawienie podstawowych instalacji, systemów obsługiwanych przez Zleceniobiorcę. Systemy iistalacje kompleksu Stadion Narodowy w Warszawie I Systemy objęte kontraktami serwisowymi podpisywanymi przez firmę obsługi technicznej - Facility Management A Instalacje elektryczne SN, NN: 1 Transformatory 14 szt 2 Rozdzielnice (1+5) szt x SN/15kV, SZR 3 Rozdzielnice niskiego napięcia, SZR 4 Rozdzielnice automatyki i sterowania 5 Baterie kondensatorów 6 Instalacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (sterowanie) 7 Oświetlenie płyty boiska i trybun 8 Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne 9 Oświetleni fasady stadionu 10 Oświetlenie terenu 11 Instalacja oświetlenia bezpieczeństwa / awaryjnego i oświetlenia ewakuacyjnego 12 System Centralnej Baterii Oświetlenia Awaryjnego 13 Instalacja bezprzerwowego zasilania w energię elektryczną. Zasilanie rezerwowe UPS-y, baterie napięcia gwarantowanego wraz z instalacją 14 Instalacja ogrzewanie elektryczne; wjazdów, rurociągów, wody i kanalizacji 15 Zasilanie rozdzielnic wind, schodów ruchomych i pozostałych urządzeń technolgicznych 16 Agregaty prądotwórcze wraz z instalacją paliwową, 2 x 2300kVA. 17 Linie kablowe SN i nn, szynoprzowody 18 Linie kablowe nn terenów zewnętrznych 19 Linie kablowe i instalacja w wykonaniu p.poż. 20 System uziemienia, instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych 21 Mosty szynowe do 5000A dla głównych urządzeń energetycznych 22 Instalacja siłowa i gniazd wtyczkowych z uwzględnienie instalacji zasilaniakomputerów 23 Trasy koryt i drabinek pod instalacje (sprawdzenie mocowań/śrub pełniących rolę połączeń wyrównawczych) 24 ZasilanieBMS, CCTV, SAP, DSO, KD, SSWiN, zasilanie telebimów 25 Oświetlenieprzeszkodowe obiektu Iglic - oznakowanie przeszkód lotniczych 26 Instalacja automatyki i sterowania dachu ruchomego, elementy mechniczne Instalacje, urządzenia napędowe itechnologiczne na iglicy (ekrany, winda, elementy p.poż.) Instalacje urządzeń napędowych, technologicznych wewnątrz i na zewnątrz stadionu (bramki, słupki wjazdowe, szlabany, kołowroty. Zgodnie z dokumentacja techniczną Obiektów i Nieruchomości) 29 Instalacje odgromowe Instalacje elektryczne nie zdefiniowane powyżej- zgodnie z dokumentacja techniczną 30 Obiektów i Nieruchomości Instalacje słaboprądowe BMS, SAP, SKD, SSWiN etc.: 1 System BMS firmy TAC Schneider 2 System CCTV 3 System Alarmu Pożarowego - SAP 4 DźwiękowySystem ostrzegawczy - DSO 5 System Kontroli Dostępu - SKD 6 System Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN 8

9 7 Ekrany LED komplet ( łącznie z wciągarkami ) 8 Nagłośnenie stadionu 9 System telewizji kablowej 10 Anteny satelitarne z instalacją ogrzewania 11 System videodomofonowy 12 System powiadamiania w toaletach dla niepełnosprawnych 13 Digital signage - system monitorów / wyświetlaczy informacyjno reklamowych 14 Instalacjado transmisjitelewizyjnych tzw. broadcastowa 15 Instalcja detekcji CO, LPG, NOx C Instalacje sanitarne, mechaniczne wentylacji i klimatyzacji: 1 Centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, wraz z kanałami wentylacyjnymi i instalacjami 2 Wentylacja oddymiająca, wentylacja napowietrzająca 3 Wentylacja bytowa nawiewno- wywiewna 4 Wentylacja technologiczna (okapy itp.) 5 Agregaty Chłodnicze 6 Instalacja wody lodowej wraz z osprzętem 7 Stacje uzdatniania wody, środki chemiczne. 8 Klimatyzatory lokalne, precyzyjne agregaty chłodnicze TRECNAIR 9 Lokalne układy VAV, VRV 10 Belki chłodnicze, 11 Klimakonwektory, 12 Kurtyny powietrzne, zespoły nawiewne i wyciągowe 13 Nawilżacze lokalne 14 Instalacja wodno- kanalizacyjna wraz z kanalizacją technologiczna,deszczową, (odwodnienie dachu, odwodnienie liniowe) 15 Urządzenia wentylacji garażu wraz z wentylatorami strumieniowymi 16 System gaszenia gazem ekranów LED, firmy DEKK 17 Systemy gaszenia gazem WAGNER, 18 Pompownie tryskaczowe; instalacja tryskaczowa, centrala i zawory kontrolno alarmowe 19 (ZKA); instalacja tryskaczowa sucha z kompresorami Pompownia hydrantowa wewnętrzna i zewnętrzna i i instalacja hydrantowa wewnętrzna i zewnętrzna 20 Pompownie sanitarne, przepompowni ścieków z instalacją wod-kan. 21 Pompy do odwodnienia wind pożarowych 22 System spłukiwania higienicznego instalacji wody użytkowej 23 Badania wody na obiekciesanepid 24 Separatory tłuszczu. 25 Separatory substancji ropopochodnych 26 Główny węzeł CO/ CT 27 Węzły CO/ CT, Instalacje grzewcze CO, CWU, CT, podgrzewacze pojemnościowe 28 Instalacja gazu ziemnego wraz ze stacją redukcyjną gazu 29 Instalacja wodna do podlewania: zraszacze, kompresor do opróżniania z wody 30 Zbiorników deszczowe, retencyjne i pożarowe - czyszczenie 31 System alarmowy - wykrywania nieszczelności rurociągów D Elementy p.poż (bez słaboprądowych): 1 System klap przeciwpożarowych 2 Drzwi przeciwpożarowe 3 Bramy pożarowe przesuwne 4 Kurtyny dymowe 5 Kurtyny pożarowe 6 Gaśnice E Inne urządzenia i wyposażenie 1 Windy (39szt) i schody ruchome (31 szt.) Kone, wraz z sytemem przywoławczym 9

10 (interkom) 2 Bramy rolowane 3 Drzwi automatyczne 4 Stolarka drzwiowa iokienna, krzesełka stadionowe ( drobne; naprawy, montaż, wymiana) 5 Urządzenia dźwigowe, podesty itp. 6 Automatykai sterowanie, mechanika dla dachuna Stadionie Narodowym 7 System monitoringu dachu i konserwacji konstrukcji stalowej dachu i lin. 8 Elementy wyposażenia instalacji, sieci i urządzeń zewnętrznych terenu Stadion Narodowy Wymagające serwisu i konserwacji zgodnie z dokumentacją. Przylegający teren Stadionu Narodowego położony na części działki o nr ew. 12/1 i 12/2 z obrębu w rejonie Al. Ks. J. Poniatowskiego, ul. Wybrzeże Szczecińskie i Al. Zielenieckiej, na terenie Dzielnicy Praga Południe w Warszawie 9 System parkingowy 3.2 Informacje uzupełniające do zakresu Przedmiotu Zamówienia Zobowiązania Zewnętrznych Wykonawców Robót W momencie podpisania Umowy z Wykonawcą, część: maszyn, urządzeń, systemów bądź instalacji wchodzących w zakres Przedmiotu zamówienia, na podstawie zapisów oddzielnych umów wykonawczych, przez określony okres objętych będzie zobowiązaniami gwarancyjnymi ( wynikających z umowy z Generalnym Wykonawcą Stadionu Narodowego w Warszawie) Zewnętrznych Wykonawców Robót oraz zobowiązaniami Zewnętrznych Wykonawców Robót do wykonywania przez nich usługi utrzymania ruchu bądź wykonywania usługi konserwacji i napraw awaryjnych. Informacje o w/w zobowiązaniach wraz z określeniem zakresu tych zobowiązań oraz czasu ich obowiązywania zawierają odpowiednie adnotacje w zestawieniach, umowy z Generalnym Wykonawcą oraz poszczególnymi podwykonawcami, jaki obowiązuje Wykonawcę od daty podpisania Umowy do daty wygaśnięcia zobowiązań Zewnętrznych Wykonawców Robót oraz o zakresie usługi, jaki obowiązuje Wykonawcę po wygaśnięciu tych zobowiązań do daty zakończenia Umowy. W zależności od zapisów umów wykonawczych obowiązujących Zewnętrznych Wykonawców Robót, Wykonawca: a) w przypadku gdy w określonym okresie Zewnętrznego Wykonawcę Robót obowiązuje pełen zakres usługi utrzymania ruchu danego urządzenia, maszyny, systemu bądź instalacji, w okresie tym Wykonawca sprawuje tylko zdalną kontrolę poprzez monitorowanie parametrów pracy tego urządzenia, maszyny, systemu bądź instalacji poprzez system BMS i o sygnalizowanych w nim usterkach i awariach informuje odpowiednie służby Zamawiającego, po wygaśnięciu zobowiązań Zewnętrznego Wykonawcy Robót, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego spisanego z Zamawiającym Wykonawca obejmuje usługą utrzymania ruchu maszynę, urządzenie, system bądź instalacje z wymogami określonymi w niniejszym Przedmiocie zamówienia, b) w przypadku gdy w określonym okresie Zewnętrznego Wykonawcę Robót obowiązuje wykonywanie okresowych czynności konserwacyjnych (np. przeglądy konserwacyjne) oraz naprawy awaryjne danego urządzenia, maszyny, systemu bądź instalacji, w okresie tym Wykonawca w ramach Umowy obejmuje to urządzenie, maszynę, system bądź instalację usługą kontroli z zachowaniem wymogów Zamawiającego określonych w niniejszym Przedmiocie zamówienia (np. dyżur, codzienna kontrola, kontrola wykonywana raz w tygodniu, itp.) - o zauważonych usterkach bądź awariach Wykonawca informuje Zamawiającego, po wygaśnięciu zobowiązań Zewnętrznego Wykonawcy Robót, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego spisanego z Zamawiającym Wykonawca obejmuje usługą utrzymania ruchu urządzenie, maszynę, system bądź instalacje z wymogami określonymi w niniejszym Przedmiocie zamówienia 10

11 W przypadku wystąpienia awarii maszyny, urządzenia, systemu bądź instalacji objętej zobowiązaniami Zewnętrznego Wykonawcy Robót, Wykonawca postępuje w sposób opisany niniejszego Przedmiotu zamówienia, m.in. w ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest do: a) powiadomienia Zamawiającego o awarii, pisemnie, faxem, telefonicznie oraz em b) uzgodnienia z w/w służbami Zamawiającego dalszego toku postępowania, c) zapewnienia odpowiedniego potencjału technicznego oraz odpowiedniej gotowości do usunięcia skutków awarii oraz do usunięcia awarii, d) do czasu usunięcia awarii przez Zewnętrznego Wykonawcę Robót zabezpieczenia maszyny, urządzenia, systemu bądź instalacji w celu ograniczenia do minimum strat powstałych na skutek wystąpienia awarii oraz usunąć jej skutki (np. zebranie wody, wyłączenie niesprawnego urządzenia, maszyny, odłączenie niesprawnego systemu lub instalacji, itp.), e) w odniesieniu do instalacji, systemów i urządzeń - w przypadku wystąpienia Awarii krytycznej - Wykonawca winien: - zabezpieczyć dany Obszar w celu ograniczenia do minimum strat powstałych na skutek wystąpienia awarii, - zabezpieczyć system, instalację, maszynę lub urządzenie do czasu usunięcia awarii przez Zewnętrznego Wykonawcę Robót, - przywrócić funkcjonalność danego Obszaru co najmniej do stanu zapewniającego utrzymywanie parametrów powietrza wewnętrznego w granicach Awarii niekrytycznej aż do czasu podjęcia czynności naprawczych przez Zewnętrznego Wykonawcę Robót, - na żądanie Służb eksploatacyjnych Zamawiającego usunąć awarię w sposób/na zasadach uzgodnionych z w/w służbami Materiały eksploatacyjne Zleceniobiorca pokrywa materiały eksploatacyjne rozliczane miesięcznie do kwoty ryczałtowej zł netto (jak np. filtry oleju, powietrza, filtry zmiękczające, cylindry nawilżaczy parowych, środki uzdatniające, źródła światła itp) wraz z wymaganą częstotliwością ich wymian. Zgłaszanie zakupu materiałów eksploatacyjnych do Zleceniodawcy odbywać się będzie z wyprzedzeniem 14 dni na wzorcowych protokołach opracowanych przez Zleceniobiorcę. Wyjątek stanowią awarie na obiekcie. Zleceniobiorca zobowiązany jest do archiwizacji wszystkich faktur zakupu, do wglądu każdorazowo na wezwanie przedstawiciela Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do raportowania do 1 każdego miesiąca zakupu materiałów eksploatacyjnych. Materiały powyżej miesięcznej kwoty ryczałtowej zł netto zostaną refakturowane na Zamawiającego po wcześniejszej jego akceptacji. Podczas normalnej bezawaryjnej pracy instalacji, systemów i urządzeń muszą zostać z wcześniejszym wyprzedzeniem przedłożone Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca rozlicza/ refakturuje materiały bez dodatkowej marży i bez dodatkowych kosztów operacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest używać do realizacji Umowy wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające wymagane przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne itd. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek okazać dokumenty dopuszczające materiały do stosowania w budownictwie. 3.3 Zestawienia tabelaryczne/ motor lista urządzeń dla obiektu Stadion Narodowy w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące wykazu maszyn, urządzeń, systemów i instalacji wchodzących w zakres Przedmiotu zamówienia sporządzono w formie tabelarycznej, zawierającej dodatkowo informacje określające poziom wymagań Zamawiającego dotyczących czynności związanych z utrzymaniem ruchu, zapewnieniem funkcjonalności i niezawodności jak i określające poziom wymagań Zamawiającego w zakresie napraw awaryjnych. 11

12 Rozdział 4. MIERNIKI FUNKCJONALNOŚCI ORAZ POZIOM WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCY CZASU REAKCJI I CZASU USUWANIA AWARII /CZASU ROZWIĄZANIA 4.1. Mierniki funkcjonalności W celu określenia aktualnego poziomu funkcjonalności danego Obszaru, jaką mają zapewnić maszyny, urządzenia, systemy i instalacje technologiczne klimatyzacyjne obsługujące dany Obszar, dla każdego z obszarów wymienionych wprowadzono pojęcie Poziomu Normowego stosując doprecyzowane przez Zleceniobiorcę i zaakceptowane przez Zleceniodawcę w terminie do 3 miesięcy dla obiektu Stadion Narodowy jako załączniki do umowy: - Service Level Agreement (SLA ), - Key Performance Indicators (KPI ), - Planned Preventive Maintenance (PPM), określające pożądane wartości wykonywanych usług danego Obszaru przy których funkcjonalność pozostaje zachowana w pełnym zakresie. Service Level Agreement, Key Performance Indicators wzorce poziomów jako Załącznik nr Poziom wymagań krytycznych Czasu reakcji i Czasu rozwiązania dla urządzeń, instalacji i systemów krytycznych obiektu wyszczególnionych w PPM i SLA W poniższej Tabeli 1. określono Czasy Reakcji oraz Czasy rozwiązania Tabela 1. Czasy reakcji i Czasy rozwiązania w przypadku stwierdzenia Awarii krytycznej oraz Awarii niekrytycznej Obszarów obsługiwanych przez instalacje, systemy i urządzenia wyszczególnione w PPM przez Zamawiającego wraz z towarzyszącymi systemami automatyki i nadzoru. Wszystkie instalacje, systemy i urządzenia podczas imprez masowych ( nie dotyczy rozgrywek EURO poziom F1 awaria krytyczna Wszytskie instalacje, systemy i urzadzenia podczas imprez masowych, EURO poziom F0 z uwzględnieniem wymagań UEFA. Poziom wymagań Typ awarii Czas reakcji Czas rozwiązania F0 Awaria UEFA krytyczna 10 min 30 minut. F1 Awaria krytyczna 10 min 2 godz. Awaria niekrytyczna 60 min 72 godz. Awaria krytyczna 40 min 12 godz. F2 Awaria niekrytyczna 120 min 120 godz. Opisy do SLA przedmiotu zamówienia Czas reakcji Wykonawcy liczony będzie od momentu udokumentowanego zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia Awarii krytycznej lub Awarii niekrytycznej opis procedury postępowania w przypadku wystąpienia awarii zostanie opracowany przez Zleceniobiorcę 12

13 zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną w porozumieniu z dostawcami, producentami instlacji, systemów i urządzeń na obiekcie i Terenia Stadionu Narodowego. Czas rozwiązania problemu Awarii krytycznej traktuje się jako dotrzymany gdy: - w wymaganym Czasie rozwiązania Awarii krytycznej Wykonawca rozwiązał całkowicie problem ją wywołujący a wymagane parametry mieszczą się w zakresie Poziomu Normowego i Obszar funkcjonuje prawidłowo - w wymaganym Czasie rozwiązania Awarii krytycznej Wykonawca rozwiązał problem (poprzez naprawę awaryjną bądź wprowadzenie rozwiązania zastępczego) ją wywołujący w stopniu zapewniającym utrzymywanie parametrów o wartościach nie przekraczających wartości granicznych Awarii krytycznej; w takim przypadku uważa się, że Obszar ze stanu Awarii krytycznej przeszedł w stan Awarii niekrytycznej a Czas rozwiązania powinien być dotrzymany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi Awarii niekrytycznej Procedura czynności Wykonawcy w przypadku utraty funkcjonalności danego Obszaru W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub dyżurujące służby Wykonawcy utraty funkcjonalności danego Obszaru, wskazane w Umowie Służby eksploatacyjne Zamawiającego (równolegle dyżurujące służby Wykonawcy powiadamiają o zdarzeniu przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w umowie nadzorującego wykonanie umowy) powiadamiają specjalistyczne służby serwisowe Wykonawcy dzwoniąc pod wskazany wcześniej przez Wykonawcę numer telefonu awaryjnego Hot-Line. Zgłoszenie telefoniczne powinno zawierać informacje dotyczące: danych osoby zgłaszającej utratę funkcjonalności którego Obszaru dotyczy zgłoszenie stanu prawnego urządzeń, systemów i instalacji obsługujących dany Obszar, tj. czy objęte są w danej chwili zobowiązaniami gwarancyjnymi Zewnętrznego Wykonawcy Robót możliwie dokładny opis zauważonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu danego Obszaru wraz z określeniem rodzaju awarii (krytyczna, niekrytyczna) kontaktu z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizacje Umowy z Wykonawcą kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie funkcjonalności danego obszaru ze strony Zamawiającego (w celu np. uzyskania dostępu do danego Obszaru przez wzywane specjalistyczne służby serwisowe Wykonawcy). Czas reakcji specjalistycznych służb serwisowych Wykonawcy liczony jest od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia utraty funkcjonalności danego Obszaru na nr telefonu Hot- Line Wykonawcy wymieniony w Umowie (czynny 24 godziny na dobę w dni robocze, wolne od pracy oraz święta). W przypadku, kiedy skutki awarii zagrażały spowodowaniem lub spowodowały znaczące straty materialne, uszkodzenie instalacji, systemów obiektu lub urządzeń IT, utratę danych bądź zakłócenia w działaniu infrastruktury IT, Wykonawca wraz ze Służbami eksploatacyjnymi sporządza Raport awaryjny (zgodnie ze wzorem: Załącznik 2/2 do niniejszego Rozdziału 4.), a także notatkę służbową najpóźniej w najbliższym dniu roboczym licząc od daty wystąpienia awarii. Informacje o utracie funkcjonalności danego Obszaru Służby eksploatacyjne Zamawiającego mogą uzyskać na drodze m.in.: - zgłoszenia przez dyżurujące służby Wykonawcy, - bezpośrednich czynności kontrolnych Służb eksploatacyjnych Zamawiającego (np.obchód kontrolny), - zauważenia pojawienia się sygnału alarmowego na komputerowych stacjach monitoringu i nadzoru BMS, SAP w czasie do 30 sekund od wystąpienia awarii/ sygału pożary - zgłoszenia Użytkownika danego Obszaru w określonym czasie 13

14 W przypadku stwierdzenia bezpośrednio przez personel Wykonawcy (np. podczas czynności kontrolnych lub konserwacyjnych) utraty funkcjonalności danego Obszaru, personel Wykonawcy zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym zdarzeniu Służby eksploatacyjne Zamawiającego i przystąpić do czynności związanych z przywróceniem funkcjonalności oraz powiadomić o zdarzeniu specjalistyczne służby serwisowe wskazane/ współpracujące z Wykonawcą. Czas reakcji specjalistycznych służb serwisowych Wykonawcy liczony jest od momentu poinformowania o utracie funkcjonalności Wykonawcy przez Służby eksploatacyjne Zamawiającego lub Zleceniobiorcy do Wykonawcy utraty funkcjonalności służby dyżurujące na Obiekcie i Nieruchomości. Dyżurujące służby eksploatacyjne Zleceniobiorcy powiadamiają o zdarzeniu Wykonawcę oraz osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego za realizację Umowy z Wykonawcą; w przypadku Obszarów z urządzeniami, systemami i instalacjami objętymi w danej chwili zobowiązaniami gwarancyjnymi Zewnętrznego Wykonawcy Robót, Dyżurujące służby eksploatacyjne Zleceniobiorcy powiadamiają dodatkowo osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego za egzekucję zobowiązań gwarancyjnych Zewnętrznego Wykonawcy Robót.. Od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia utraty funkcjonalności danego Obszaru przez Wykonawcę, specjalistyczne służby serwisowe Wykonawcy zobowiązane są do rozwiązania problemu zachowując określone w pkt. 4.2 i 4.4 graniczne wartości Czasu Reakcji i Czasu Rozwiązania. Uwaga: Czas rozwiązania problemu Awarii krytycznej traktuje się jako dotrzymany gdy: w wymaganym Czasie Rozwiązania Awarii krytycznej Wykonawca rozwiązał całkowicie problem ją wywołujący a wymagane parametry powietrza wewnętrznego mieszczą się w zakresie Poziomu Normowego i Obszar funkcjonuje prawidłowo, w wymaganym Czasie Rozwiązania Awarii krytycznej Wykonawca rozwiązał problem (poprzez naprawę awaryjną bądź wprowadzenie rozwiązania zastępczego) ją wywołujący w stopniu zapewniającym utrzymywanie odpowiednich parametrów o wartościach nie przekraczających wartości granicznych Awarii krytycznej; w takim przypadku uważa się, że Obszar ze stanu Awarii krytycznej przeszedł w stan Awarii niekrytycznej a Czas rozwiązania powinien być dotrzymany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi Awarii niekrytycznej. a) W przypadku utraty funkcjonalności Obszaru obsługiwanego przez urządzenia, systemy i instalacje objęte zobowiązaniami gwarancyjnymi Zewnętrznego Wykonawcy Robót, Wykonawcę obowiązują tylko wymogi określające Czas reakcji Czas rozwiązania oraz sposób przywrócenia funkcjonalności danego Obszaru każdorazowo uzgadniane będą z osobami odpowiedzialnymi za egzekucję zobowiązań Zewnętrznego Wykonawcy Robót ze strony Zamawiającego. b) W przypadku nie podjęcia czynności naprawczych przez Zewnętrznego Wykonawcę Robót w sposób zgodny z zapisami umowy podpisanej przez Zamawiającego z Zewnętrznym Wykonawcą Robót, na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przywrócić funkcjonalność danego Obszaru; usługa ta zostanie rozliczona oddzielnie c) Dodatkowo, niezależnie od zobowiązań Zewnętrznego Wykonawcy Robót, Wykonawca zobowiązany jest do: w przypadku wystąpienia Awarii niekrytycznej Wykonawca winien zabezpieczyć dany Obszar w celu ograniczenia do minimum strat powstałych na skutek wystąpienia awarii, zabezpieczyć system, instalację lub urządzenie do czasu usunięcia awarii przez Zewnętrznego Wykonawcy Robót oraz usunąć jej skutki (np. zebranie wody, wyłączenie niesprawnego urządzenia, odcięcie niesprawnej instalacji, spuszczenie czynnika, itp.) w przypadku wystąpienia Awarii krytycznej Wykonawca winien zabezpieczyć dany Obszar w celu ograniczenia do minimum strat powstałych na skutek wystąpienia awarii, zabezpieczyć system, instalację lub urządzenie do czasu usunięcia awarii przez Zewnętrznego Wykonawcy 14

15 Robót, przywrócić funkcjonalność danego Obszaru co najmniej do stanu zapewniającego utrzymywanie parametrów systemu/ instalacji w granicach Awarii niekrytycznej aż do czasu podjęcia czynności naprawczych przez Zewnętrznego Wykonawcy Robót. d) Koszty zakupu materiałów użytych do zabezpieczania danego Obszaru pokrywa Wykonawca. Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Zamawiającego nadzorują sposób i Czas rozwiązania problemu związanego z utratą funkcjonalności danego Obszaru przez Wykonawcę. Wykonawca dodatkowo sporządza Protokół wykonania usługi usunięcia awarii zgodnie ze wzorem (Załącznik1/2 do niniejszego Rozdziału 2.). Uwaga: a) Koszty usuwania skutków awarii powstałych w wyniku: dewastacji, pożaru, zalania wodą i innych, które są związane z działaniem tzw. siły wyższej pokrywa Zamawiający po uznaniu argumentów przedstawionych w umotywowanym wniosku Wykonawcy. b) Koszty przywrócenia funkcjonalności danego Obszaru obsługiwanego przez urządzenia systemy i instalacje objęte zobowiązaniami gwarancyjnymi Zewnętrznego Wykonawcy Robót pokrywa Zamawiający na podstawie zleceń jednorazowych. Na wymienione części zamienne, urządzenia i podzespoły Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją producenta, nie mniej niż 39 miesięcy. Zużyte, uszkodzone części zamienne, urządzenia i podzespoły stają się własnością Zleceniodawcy i podlegają rozliczeniu w protokole. Z czynności zabezpieczenia Obszaru oraz przywrócenia funkcjonalności Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządza Raport awaryjny (zgodnie z wzorem: Załącznik 2/2 do niniejszego Rozdziału 2.) a także notatkę służbową najpóźniej w najbliższym dniu roboczym licząc od daty wystąpienia awarii Poziom wymagań normatywnych Czasu reakcji i Czasu usunięcia awarii dla pozostałych urządzeń, instalacji i systemów obiektu nieuwzględnione w PPM i SLA jako krytyczne. Tabela 1. Znaczenie funkcjonalne poszczególnych urządzeń, systemów, instalacji i urządzeń, oraz poziom wymagań dotyczący czasu reakcji oraz czasu usunięcia awarii, określone zostaną w tabeli PPM zgodnie z zapisami p Opisu przedmiotu zamówienia przez wpisanie w odpowiedniej komórce zestawień tabelarycznych Poziom wymagań: Naprawy awaryjne odpowiedniego symbolu: Poziom wymagań Czas reakcji Czas usunięcia awarii B0 10 minuta 30minut B1 1 godz. 12 godz. B2 4 godz. 72 godz. B3 24 godz. 168 godz. Czas reakcji Wykonawcy liczony będzie od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia o awarii opis procedury postępowania w przypadku wystąpienia awarii. 15

16 4.5. Planned Preventive Maintenance ( PPM ) Wykonawca szczegółowo opracuje harmonogram PPM na podstawie przekazanej dokumentacji w ciągu 60 dni od dnia podpisania PROTOKOŁU przekazania Obiektu i Nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną i informacji dotyczących wykazu maszyn urządzeń, systemów i instalacji wchodzących w zakres Przedmiotu zamówienia w formie tabelarycznej zawierającej dodatkowo informacje określające poziom wymagań Zamawiającego określony w punkcie 4.2 i 4.4 w zakresie czynności związanych z utrzymaniem ruchu, zapewnieniem funkcjonalności i niezawodności oraz określające poziom wymagań Zamawiającego podczas napraw awaryjnych. W/w opracowanie będzie przedmiotem uzgodnienia przez Zamawiającego. Wymagania określone zgodnie z DTR-ką urządzeń i instalacji wpisując w odpowiednie pozycje zestawień tabelarycznych (Planned Preventive Maintenance PPM) przygotowanych dla obiektu Stadion Narodowy przez Wykonawcę w okresie 60 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania Umowy : Czynności kontrolne - Poszczególne maszyny urządzenia, systemy i instalacje objęte wymogiem sprawowania nad nimi kontroli codziennej. - Instalacje, systemy, maszyny i urządzenia objęte wymogiem sprawowania nad nimi codziennej sezonowej kontroli tylko w okresie letnim (maj październik), - Instalacje, systemy maszyny i urządzenia objęte wymogiem sprawowania nad nimi codziennej sezonowej kontroli tylko w okresie zimowym (październik Kwiecień) - Instalacje, systemy, maszyny i urządzenia objęte wymogiem wykonywania cotygodniowych kontroli. - Instalacje, systemy, maszyny i urządzenia objęte wymogiem dodatkowych kontroli w okresie zimowym (październik kwiecień), wykonywanych w dni robocze - na II i III zmianie oraz w dni wolne i święta na I, II i III zmianie. Dyżur stały lub okresowy - Poszczególne instalacje, systemy, maszyny i urządzenia objęte wymogiem sprawowania nad nimi dyżuru. - Urządzenia, maszyny, systemy i instalacje objęte wymogiem sprawowania nad nimi stałego dyżuru pełnionego tylko w okresie letnim (maj wrzesień) - Urządzenia, maszyny, systemy i instalacje objęte wymogiem sprawowania nad nimi stałego dyżuru pełnionego w obiekcie tylko w okresie zimowym (październik kwiecień) Czynności konserwacyjne - Instalacje, systemy, maszyny i urządzenia objęte wymogiem wykonywania czynności konserwacyjnych raz w miesiącu (12 przeglądów miesięcznych w ciągu roku). - Instalacje, systemy, maszyny i urządzenia objęte wymogiem wykonywania czynności konserwacyjnych raz na kwartał (4 przeglądy kwartalne w ciągu roku). - Instalacje, systemy, maszyny i urządzenia objęte wymogiem wykonywania czynności konserwacyjnych raz na pół roku (2 przeglądy półroczne w ciągu roku). - Instalacje, systemy, maszyny i urządzenia objęte wymogiem wykonywania czynności konserwacyjnych raz w roku (1 przegląd roczny w ciągu roku). - Instalacje, systemy, maszyny i urządzenia objęte wymogiem wykonywania czynności konserwacyjnych raz w miesiącu tylko w okresie letnim (maj październik), (6 przeglądów miesięcznych w ciągu roku). - Instalacje, systemy, maszyny i urządzenia objęte wymogiem wykonywania czynności konserwacyjnych raz na kwartał tylko w okresie letnim (maj październik) (3 przeglądy kwartalne w ciągu roku). 16

17 - Instalacje, systemy, maszyny i urządzenia objęte wymogiem wykonywania czynności konserwacyjnych raz w miesiącu tylko w okresie zimowym (październik kwiecień) (9 przeglądów miesięcznych w ciągu roku). - Instalacje, systemy, maszyny i urządzenia objęte wymogiem wykonywania czynności konserwacyjnych raz na kwartał tylko w okresie zimowym (październik kwiecień) (3 przeglądy kwartalne w ciągu roku) Procedura czynności Wykonawcy w przypadku wystąpienia awarii urządzenia, systemu lub instalacji W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia awarii maszyny, urządzenia, systemu lub instalacji, dyżurujące Służby eksploatacyjne Zamawiającego równolegle z dyżurującymi w obiekcie służbami Wykonawcy, powiadamiają służby serwisowe Wykonawcy dzwoniąc pod wskazany wcześniej przez Wykonawcę nr telefonu awaryjnego Hot-Line; zgłoszenie telefoniczne powinno zawierać informacje dotyczące: danych osoby zgłaszającej awarię lokalizacji maszyny, urządzenia, systemu lub instalacji będących w stanie awarii stanu prawnego maszyn, urządzeń, systemów i instalacji których awarię stwierdzono, tj. czy objęte są w danej chwili zobowiązaniami gwarancyjnymi Zewnętrznego Wykonawcy Robót możliwie dokładny opis zauważonych nieprawidłowości w pracy maszyny, urządzenia, systemu lub instalacji będących w stanie awarii, opis zawierający dokumentację fotograficzną, kontaktu z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizacje Umowy z Wykonawcą ewentualnego kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego (w celu np. uzyskania dostępu do danego pomieszczenia, obiektu przez wzywane służby serwisowe Wykonawcy). Czas reakcji służb serwisowych Wykonawcy liczony jest od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia o awarii na nr telefonu HotLine Wykonawcy (czynny 24 godziny na dobę w dni robocze, wolne od pracy oraz święta) wymieniony w Umowie. W przypadku, kiedy skutki awarii zagrażały spowodowaniem lub spowodowały znaczące straty materialne, Wykonawca wraz ze Służbami eksploatacyjnymi Zamawiającego sporządza Raport awaryjny (zgodnie z wzorem: Załącznik 2/2 do niniejszego Rozdziału 4.) a także notatkę służbową wraz z dokumentacją fotograficzną najpóźniej w najbliższym dniu roboczym licząc od daty wystąpienia awarii Informacje o wystąpieniu awarii maszyny, urządzenia, systemu lub instalacji Służby eksploatacyjne Zamawiającego mogą uzyskać na drodze m.in.: - bezpośrednich czynności kontrolnych w/w Służb Zamawiającego (np. obchód kontrolny) - zauważenia pojawienia się sygnału alarmowego na komputerowych stacjach monitoringu i nadzoru BMS - zgłoszenia Użytkownika danego Obszaru - zgłoszenia od wykonujących obchód dyżurujących służb Wykonawcy W przypadku stwierdzenia bezpośrednio przez personel Wykonawcy (np. podczas czynności kontrolnych lub konserwacyjnych) awarii urządzenia, systemu lub instalacji obiektu, personel Wykonawcy zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym zdarzeniu Służby eksploatacyjne, oraz administratora Zleceniobiorcy. i przystąpić do czynności związanych z usunięciem awarii oraz wezwania służb serwisowych wskazanych wcześniej przez Wykonawcę w ofercie; Czas przystąpienia do usuwania awarii przez służby serwisowe Wykonawcy liczony jest od momentu poinformowania Służby eksploatacyjne Zleceniobiorcy lub służby Zleceniobiorcy dyżurujące na stanowisku monitoringu. 17

18 Od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia o wystąpieniu awarii przez Wykonawcę, personel Wykonawcy lub służby serwisowe Wykonawcy zobowiązane są do przywrócenia bezpiecznych parametrów pracy oraz usunięcia awarii zachowując określone w pkt. 4.2, 4.4 wartości czasu przystąpienia do usuwania awarii oraz określone w w/w pkt. wartości przywrócenia bezpiecznych parametrów pracy i usunięcia awarii. Uwaga: W przypadku awarii urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych ogólnobudynkowych objętych zobowiązaniami gwarancyjnymi Zewnętrznego Wykonawcy Robót, Wykonawcę obowiązują tylko wymogi określające czas przystąpienia do usunięcia awarii sposób oraz czas usunięcia awarii każdorazowo uzgadniane będą z osobami odpowiedzialnymi za egzekucję zobowiązań Zewnętrznego Wykonawcy Robót ze strony Zamawiającego W przypadku nie podjęcia czynności naprawczych przez Zewnętrznego Wykonawcę Robót w sposób zgodny z zapisami umowy podpisanej przez Zamawiającego z Zewnętrznym Wykonawcą Robót, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przywrócić bezpieczne parametry pracy danego urządzenia, systemu lub instalacji bądź dokonać naprawy awaryjnej; usługa ta zostanie rozliczona oddzielnie Dodatkowo, niezależnie od zobowiązań Zewnętrznego Wykonawcy Robót, Wykonawca zobowiązany jest do: w przypadku wystąpienia awarii nie zagrażającej przerwaniem ciągłości pracy systemu instalacji, maszyny lub urządzenia o podstawowym znaczeniu funkcjonalnym dla NCS Wykonawca winien zabezpieczyć miejsce wystąpienia awarii w celu ograniczenia do minimum strat powstałych na skutek wystąpienia awarii, zabezpieczyć system, instalację, maszynę lub urządzenie do czasu usunięcia awarii przez Zewnętrznego Wykonawcę Robót oraz usunąć jej skutki (np. zebranie wody, wyłączenie niesprawnego urządzenia, odcięcie niesprawnej instalacji, spuszczenie czynnika, itp.) w przypadku wystąpienia awarii zagrażającej przerwaniem ciągłości pracy systemu, instalacji, maszyny lub urządzenia o podstawowym znaczeniu funkcjonalnym Wykonawca winien zabezpieczyć miejsce wystąpienia awarii w celu ograniczenia do minimum strat powstałych na skutek wystąpienia awarii, zabezpieczyć system, instalację, maszynę lub urządzenie do czasu usunięcia awarii przez Zewnętrznego Wykonawcę Robót, przywrócić bezpieczne parametry pracy (poprzez np. odpowiednie przeregulowanie parametrów, zainstalowanie urządzenia zastępczego, itp.) do czasu podjęcia czynności naprawczych przez Zewnętrznego Wykonawcę Robót Znaczenie funkcjonalne instalacji lub urządzenia pozostającego w stanie awarii określają osoby odpowiedzialne za egzekucję zobowiązań gwarancyjnych ze strony Zamawiającego, o czym informują Wykonawcę lub Zewnętrznego Wykonawcę Robót i Wykonawcę. Koszty zakupu materiałów użytych do zabezpieczania miejsca awarii pokrywa Wykonawca, następnie materiały podlegają rozliczeniu zgodnie z umową Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Zamawiającego nadzorują sposób i Czas rozwiązania problemu związanego z utratą funkcjonalności danego Obszaru przez Wykonawcę Wykonawca sporządza Protokół wykonania usługi z usunięcia awarii na drukach własnych bądź zgodnie z wzorem (Załącznik 1/2 do niniejszego Rozdziału 2.). 18

19 Uwaga: Koszty usuwania skutków awarii powstałych w wyniku: dewastacji, pożaru, zalania wodą i innych, które są związane z działaniem tzw. siły wyższej pokrywa Zamawiający po uznaniu przez Zamawiającego argumentów przedstawionych w umotywowanym wniosku Wykonawcy Koszty zabezpieczenia, naprawy i przywrócenia pracy urządzeń, systemów bądź instalacji objętych zobowiązaniami gwarancyjnymi Zewnętrznego Wykonawcy Robót pokrywa Zleceniobiorca na podstawie oddzielnych zleceń awaryjnych. Na podstawie protokołów i notatek służbowych zatwierdzone przez Zamawiającego koszty podlegają rozliczeniu zgodnie z umową Na wymienione części zamienne, urządzenia i podzespoły Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją producenta. Zużyte, uszkodzone części zamienne, urządzenia i podzespoły stają się własnością Wykonawcy Z czynności zabezpieczeniowych i naprawczych urządzenia, systemu bądź instalacji, na żądanie Zamawiającego Wykonawca wraz ze Służbami eksploatacyjnymi Zamawiającego sporządza Raport z awarii (zgodnie z wzorem: Załącznik2/2 do niniejszego Rozdziału 2.) a także notatkę służbową najpóźniej w najbliższym dniu roboczym licząc od daty wystąpienia awarii Załączniki i zestawienia tabelaryczne. Załącznik 1/2 Wzór Protokół Wykonania usługi Załącznik 2/2 Wzór Raport awaryjny 19

20 Załącznik nr 1/2 do Rozdziału 2. Opisu przedmiotu zamówienia PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI Przeglądu *) / usunięcia stanu awarii *) Data protokołu Adres: Rok Miesiąc Dzień sporządzenia Godzina : Minuty Data zgłoszenia awarii *) Godzina zgłoszenia awarii *)... :... Dane przedstawiciela Zamawiającego zgłaszającego awarię *) Nazwisko i imię / stanowisko Tel. kontaktowy Data rozpoczęcia Godzina rozpoczęcia przeglądu / usuwania interwencji usuwania stanu... :... stanu awarii *) awarii *) Data zakończenia Godzina zakończenia przeglądu / usuwania przeglądu / usuwania stanu... :... stanu awarii *) awarii *) Opis maszyny, urządzenia, systemu, instalacji: ( producent, marka, typ, nr fabryczny, lokalizacja, itp.) Urządzenie /maszyna/ system/ TAK / NIE instalacja na gwarancji * ) Opis uzgodnionego z przedstawicielem Zamawiającego toku postępowania (w przypadku maszyny/ urządzenia / systemu/ instalacji na gwarancji) * ) Wykonane prace: (wraz z opisem awarii, jej przyczyn, sposobu naprawy w przypadku interwencji serwisowej) Wykonane prace c.d.: Wykaz materiałów użytych do wykonania usługi: Uwagi przedstawiciela Zamawiającego Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy * ) niepotrzebne skreślić Podpis, pieczątka firmowa Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego Podpis, pieczątka firmowa 20

21 Załącznik nr 2/2 do Rozdziału 2. Opisu przedmiotu zamówienia z dnia. RAPORT AWARYJNY Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wymienieni niżej po zapoznaniu się z zakresem usługi usunięcia awarii, która miała miejsce w dniu, a dotyczyła awarii: maszyny,urządzenia systemu instalacji w obiekcie NCS... wykonanych przez:.. na podstawie zgłoszenia *) /Zlecenia *) awaryjnego wykonania usługi/umowy.. z dnia dokonała odbioru wykonania usługi usunięcia awarii. UWAGI - program działań zaradczych eliminujących zagrożenie w przyszłości, - zobowiązania Wykonawcy.. Przedstawiciele stron-zamawiający Wykonawca podpisy: 1. Przedstawiciel Zamawiającego 2. Przedstawiciel Zleceniobiorcy*) 3. Przedstawiciel Zewnętrznego Wykonawcy Robót*) W załączeniu - kopia Protokołu wykonania usługi, dokumentacja fotograficzna *) niepotrzebne skreślić 21

22 Rozdział 5. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE WRAZ WYMAGANĄ KROTNOŚCIĄ WYMIAN 5.1. Wykonawca, w ramach usługi: utrzymania ruchu urządzeń, systemów i instalacji dedykowanych dla pomieszczeń specjalnego znaczenia np. typu Data Center: serwerowni, rozdzielni, wentylatorni, UPS-owni (Obszarów) utrzymania ruchu urządzeń, systemów, instalacji i urządzeń Obiektów i Nieruchomości zobowiązany jest do systematycznej wymiany materiałów eksploatacyjnych zużywających się (lub tracących swoje właściwości techniczno-użytkowe) w trakcie eksploatacji urządzeń, systemów i instalacji, tj. m.in.: filtry powietrza, filtry chemiczne freonu, filtry oleju, filtry zmiękczające wodę, cylindry nawilżaczy parowych, wkłady nawilżaczy ultradźwiękowych, czynniki chłodnicze: freony, roztwory glikolu, środki chemiczne uzdatniające czynniki chłodnicze i grzewcze, paski klinowe, łożyska, smary, baterie i akumulatory sterowników i zadajników, i inne nie wymienione z częstotliwością określoną DTR bądź indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego uzgodnionymi z Zleceniobiorcą, zapewniającą utrzymywanie odpowiednich parametrów technicznych, higienicznych i wydajnościowych oraz zabezpieczającą w/w urządzenia, systemy i instalacje przed zbyt szybkim wyeksploatowaniem Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia ryczałtowego do wcześniejszego zebrania informacji/ ofert, przedstawienia za wczasu kosztów wymiany do akceptacji przez osobe upoważnioną w celu późniejszego rozliczenia/ refakturowania na Zamawiającego : zakupu wszystkich materiałów eksploatacyjnych, zakupu wszystkich części zamiennych, urządzeń i podzespołów wymienianych podczas usuwania awarii i podczas przeglądów konserwacyjnych, zakupu materiałów użytych do zabezpieczania miejsca awarii 5.3. Wykaz wszystkich podstawowych materiałów eksploatacyjnych (np. filtry powietrza, paski klinowe, cylindry nawilżaczy parowych, filtry zmiękczające wodę, środki chemiczne uzdatniające czynniki chłodnicze i grzewcze i inne ) przygotuje WYKONAWCA w terminie do 3 miesięcy od rozpoczęcia UMOWY w zestawieniach tabelarycznych, z podziałem na poszczególne instalacje, wykorzystując nomenklaturę oznaczeń zgodnie z dokumentacją techniczną i systemem inwentaryzacyjnym NCS. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany materiałów eksploatacyjnych z częstotliwością nie mniejszą niż określona przez Zmawiającego w DTR-kach urządzeń, instalacji systemów podane przez producentów i dostawców oraz najlepszą wiedzą techniczno- eksploatacyjną. W przypadku wystąpienia awarii związanej z utratą czynnika chłodniczego. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do wykonania takiej naprawy w czasie określonym wymogami niniejszego Przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, Wykonawca powinien uzupełnić czynnik, adaptacji urządzenia umożliwiającej lub ewentualność potrzeby wymiany urządzenia bądź jego podzespołów. 22

23 Rozdział 6. PROCEDURA WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PODSTAWOWYCH PODCZAS KONTROLI PRACY MASZYN, URZĄDZEŃ, SYSTEMÓW I INSTALACJI OBIEKTÓW i NIERUCHOMOŚCI Wymagania dotyczące potencjału Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej obsługi konserwacyjnej w zakresie dotyczącym: personelu obsługującego systemy, instalacje, maszyny i urządzenia w poszczególnych obiektach NCS kwalifikacji i uprawnień personelu odpowiedniej ilości personelu wykonującej czynności kontrolne parametrów pracy maszyn, urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych w zakresie określonym niniejszym Przedmiotem zamówienia Poniższe opisy zakresu czynności konserwacyjnych nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonywania czynności konserwacyjnych wymaganych przepisami, Dokumentacją Techniczno Ruchową, Instrukcjami obsługi producentów i dystrybutorów urządzeń, systemów i instalacji, które nie zostały wymienione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowo 365/ 366 ( rok przestępny) dni w roku minimum średnio 3 osobowej stałej obsady konserwatorów-techników obiektu ( nie uwzględniając dwóch osób nadzorujących systemy monitorujące BMS i SAP oraz osób administrujących ) posiadających kwalifikacje eksploatacyjne i uprawnienia do konserwacji i serwisowania urządzeń i instalacji: elektroenergetycznych, automatyki i sterowania, wentylacji i klimatyzacji, wod.-kan., energetyki cieplnej, i pozostałych zgodnie z dokumentacją w obiektach Narodowego Centrum Sportu wykonujących zakres usługi zgodnie z umową. Zleceniobiorca odpowiada za stan funkcjonalny poszczególnych Obszarów oraz stanu poprawności pracy wszystkich maszyn, urządzeń, systemów i instalacji obsługujących te Obszary, w zakresie określonym opisu przedmiotu zamówienia Zakres czynności eksploatacyjnych W ramach eksploatacji maszyn, rządzeń, systemów i instalacji personel Wykonawcy zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności konserwacyjnych zgodnie z dokumentacją obiektu, DTR-kami oraz najlepszą wiedzą techniczno- eksploatacyjną dla urządzeń, instalacji i systemów na całym obiekcie Stadionu Narodowego. Dla wszystkich systemów, instalacji i urzadzeń zgodnych ze standardem VdS obowiazuje harmonogram czynnosci konserwacyjno-kontrolnych zawarty w wytycznych VdS. Niżej wyszczególnione zakresy prac(czynności) dla wybranych urządzeń, instalacji i systemów Obiektu: Przekazanie wskazanym w Umowie Służbom eksploatacyjnym Zamawiającego informacji o rozpoczęciu wykonywania czynnościach w danym obszaże bezpośrednio, podczas wizyty w pomieszczeniu odpowiedniej służby kontrolnej w obiektach NCS Kontrola stanu pracy poszczególnych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji technologicznych oraz maszyn, urządzeń, systemów i instalacji ogólnobudynkowych z wykorzystaniem obiektowych komputerowych stacji roboczych centralnego systemu monitoringu i nadzoru BMS Korekta parametrów pracy poszczególnych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji technologicznych oraz maszyn, urządzeń, systemów i ogólnobudynkowych z poziomu obiektowych komputerowych stacji roboczych centralnego systemu monitoringu i nadzoru BMS (w ramach udzielonych uprawnień dostępu) 23

24 W przypadku dokonywania korekt nastaw personel Wykonawcy zobowiązany jest do poinformowania o zakresie dokonanych zmian Służby eksploatacyjne Monitoring Zleceniobiorcy Korekta parametrów pracy poszczególnych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji technologicznych oraz maszyn, urządzeń, systemów i instalacji ogólnobudynkowych i usuwanie przyczyn alarmów bezpośrednio w urządzeniach bądź na sterownikach w szafach sterowniczych W przypadku dokonywania korekt parametrów pracy i usuwania przyczyn alarmów personel Wykonawcy zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania o zakresie dokonanych zmian Służby eksploatacyjne Monitoring Zleceniobiorcy Zakresem prac(czynności) eksploatacyjnych są objęte elementy wyposażenia sieci zewnętrznych wymagające serwisu i konserwacji: - komora wodomierzowa, - stacja redukcyjno-pomiarowa gazu, - studzienki i odwodnienia liniowe, - zraszacze, - zbiornik retencyjny z komorami zewnętrznymi, - pompownia deszczówki, - hydranty zewnętrzne, I pozostałe zgodnie z dokumentacją Pozyskiwanie z obiektowych stacji BMS a także przyjmowanie od Użytkowników oraz Służb Zamawiającego informacji dotyczących utraty funkcjonalności Obszarów i nieprawidłowości pracy poszczególnych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji technologicznych i ogólnobudynkowych W przypadku stwierdzenia awarii - podejmowanie czynności naprawczych w celu przywrócenia funkcjonalności Obszaru do Poziomu Normowego oraz usunięcia awarii maszyn, urządzeń, systemów, instalacji Obiektu, z zachowaniem wymogów Rozdziału 4. Opisu przedmiotu zamówienia. Personel Zleceniobiorcy zobowiązany jest do informowania o stwierdzonej awarii oraz sposobie i terminie jej usunięcia Służby Administracyjne Zleceniodawcy Zleceniobiorca dokonuje obchodów kontrolnych, przeglądów okresowych, dokonywanie oceny działania zgodnie z PPM maszyn, urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych technologicznych oraz maszyn, urządzeń, systemów i instalacji ogólnobudynkowych w celu systematycznego rozpoznawania anomalii w stanach ruchu, które mogą spowodować zakłócenia funkcjonowania. Zleceniobiorca wykonuje czynności zgodne z DTR-ką, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami maszyn,urządzeń, systemów i instalacji oraz najlepszą wiedzą techniczno- eksploatacyjną bądź wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym Wykonywanie podczas codziennych czynności kontrolnych testowania funkcjonowania systemu monitoringu i nadzoru BMS i informowanie odpowiednich Służb Zamawiającego o wadach odwzorowań stanów faktycznych na grafikach systemu. kontrola poprawności wydruków i raportów generowanych przez system ze stanem faktycznym obserwacja i sporządzanie wydruków trendów zmian w czasie parametrów pracy wybranych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji W przypadku zakończenia obchodu i czynności kontrolnych personel Wykonawcy zobowiązany jest przekazać informacje o powyższym fakcie oraz poinformować o zakresie czynności konserwacyjnych jakie planują w danym dniu wykonać Służby Administracyjne Zleceniobiorcy Personel Wykonawcy zobowiązany jest do: a) prowadzenia rejestru zgłoszeń zakłóceń funkcjonalności Obszarów oraz nieprawidłowości pracy maszyn, urządzeń, systemów i instalacji technologicznych i ogólnobudynkowych wraz z opisem przyczyn i sposobu ich usunięcia 24

25 b) sporządzania zbiorczych Raportów miesięcznych zawierających informacje o w/w zgłoszeniach zakłóceń funkcjonalności Obszarów oraz nieprawidłowości pracy maszyn, urządzeń, systemów i instalacji wraz z opisem przyczyn, sposobu i terminu ich usunięcia c) sporządzania zbiorczych Raportów miesięcznych zawierających informacje o w/w zgłoszeniach zakłóceń i nieprawidłowości pracy maszyn, urządzeń, systemów i instalacji wraz z opisem przyczyn, sposobu i terminu ich usunięcia d) przekazywania w/w Raportów miesięcznych odpowiednio Służby Administracyjne Zleceniobiorcy do kontroli a następnie do Zleceniodawcy Personel Wykonawcy zobowiązany jest dodatkowo do: a) dokonywania wraz z odpowiednimi Służbami Zamawiającego analizy Raportów i ewentualne podejmowanie stosownych działań, mających na celu udoskonalenie funkcjonalności systemu BMS b) opracowywania, aktualizacji i uzupełniania (pod nadzorem osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Zamawiającego) szczegółowych instrukcji i procedur postępowania na wypadek wystąpienia stanów ostrzegawczych i awaryjnych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji monitorowanych przez system BMS c) wdrażania i bieżącej aktualizacji (pod nadzorem osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Zamawiającego) programu wykonywania planowych czynności konserwacyjnych (wraz z przeglądami okresowymi) instalacji, systemów, maszyn i urządzeń wchodzących w zakres Przedmiotu zamówienia, w oparciu o wytyczne i DTR producentów maszyn, urządzeń, systemów i instalacji oraz wymagania Zamawiającego, tj.: wprowadzanie i aktualizacja pełnej bazy danych zawierającej wszystkie szczegółowe informacje dotyczące maszyn, urządzeń, systemów i instalacji wchodzących w zakres Przedmiotu zamówienia, po wygaśnięciu zobowiązań gwarancyjnych Zewnętrznego Wykonawcy Robót tworzenie i aktualizacja harmonogramów czynności konserwacyjnych zarządzanie pracami planowymi opartymi o istniejące i stworzone instrukcje i procedury wykonywania czynności konserwacyjnych oraz pracami bieżącymi Uwaga: Zakres czynności Wykonawcy związany z wykorzystaniem systemu nadzoru BMS Wykonawca będzie realizował pod nadzorem i we współpracy z Administratorem systemu monitoringu i nadzoru BMS. W ramach eksploatacji urządzeń, systemów i instalacji personel Wykonawcy zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności konserwacyjnych zgodnie z dokumentacją obiektu, DTR-ką oraz najlepszą wiedzą techniczną dla urządzeń, instalacji i systemów na całym obiekcie Stadionu Narodowego. Uwaga: Poniższe opisy zakresu czynności konserwacyjnych nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonywania czynności konserwacyjnych wymaganych przepisami, Dokumentacjami Techniczno- Ruchowymi ( DTR ) bądź Instrukcjami obsługi oraz najlepszą wiedzą techniczno- eksploatacyjną, producentów i dystrybutorów urządzeń, systemów i instalacji, a nie wymienionych w niniejszym Opisie. Niżej wyszczególnione zakresy prac(czynności) minimum raz w roku, lub częściej zgodnie z DTRkami, obowiązującymi przepisami lub wytycznymi VdS dla wybranych urządzeń, instalacji i systemów Obiektu: Transformatory 15 / 0,4 kv: - sprawdzenie stanu napisów i oznaczeń informacyjnych i ostrzegawczych, - sprawdzenie stanu ogólnego transformatorów i aparatury pomocniczej, - sprawdzenie oświetlenia elektrycznego komór, - sprawdzenie stanu dróg, przejść, ogrodzeń i zamknięć, - sprawdzenie sprawności wentylacji, 25

26 - sprawdzenie stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, - sprawdzenie stanu i warunków przechowywania sprzętu ochronnego i ppoż., - kontrola poprawności działania sygnalizacji alarmowej i zabezpieczeń, - sprawdzenie działania zabezpieczeń w polach zasilających rozdzielni SN i kontrola nastaw, - sprawdzenie ciągłości i stanu głównych torów prądowych i ewentualne dokręcenie połączeń śrubowych, - sprawdzenie stanu osłon blokad, urządzeń ostrzegawczych i innych urządzeń zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo pracy, - prace ogólno konserwacyjne (oczyszczenie z kurzu), - pomiary stanu izolacji transformatorów suchych Rozdzielnie SN: - sprawdzenie stanu i czytelności napisów i oznaczeń informacyjnych i ostrzegawczych, - sprawdzenie poprawności działania przyrządów kontrolno-pomiarowych, oględziny aparatury, napędów, łączników, izolatorów i głowic kablowych sprawdzenie stanu technicznego sprzętu ochronnego i ppoż. - sprawdzenie działania oświetlenia stacji, - sprawdzenie stanu technicznego ogrodzeń, przejść, dróg, zamknięć przy wejściach do pomieszczeń ruchu elektrycznego, - sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania oraz wzajemnej współpracy łączników, - sprawdzenie ciągłości stanu połączeń głównych torów prądowych Rozdzielnie główne nn: - sprawdzenie zapisów poprzednich przeglądów oraz zapisów dokonanych w czasie eksploatacji (awarie, naprawy, zadziałanie blokad, itp.), - sprawdzenie zgodności oznaczeń rozdzielnicy i wyprowadzonych przewodów i kabli z dokumentacją i układem sieciowym, - sprawdzenie poprawności podłączenia kabli lub szynoprzewodów doprowadzonych z zewnątrz, - sprawdzenie poprawności stopnia ochrony IP kabli lub szynoprzewodów doprowadzonych z zewnątrz, - sprawdzenie ciągłości przewodu ochronnego, - kontrola stanu technicznego i pomiar temperatur wszystkich połączeń śrubowych torów prądowych wraz z ewentualnym dokręceniem, - oględziny przedziału aparatowego szaf zasilających, szaf sprzęgłowych i odpływowych, - sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonalności wyzwalaczy napięciowych i napędu elektrycznego przedziału aparatowego szaf zasilających, szaf sprzęgłowych i odpływowych, - sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonalności wyzwalaczy termicznych i ich nastaw przedziału aparatowego szaf zasilających, szaf sprzęgłowych i odpływowych, - sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonalności wyzwalaczy elektromagnetycznych i ich nastaw przedziału aparatowego szaf zasilających, szaf sprzęgłowych i odpływowych, - sprawdzenie stanu technicznego i blokad mechanicznych wyłączników w wersji wysuwanej wraz z ich regulacją przedziału aparatowego szaf zasilających, szaf sprzęgłowych i odpływowych, - sprawdzenie stanu technicznego, poprawności mocowań i funkcjonalności mierników przedziału aparatowego szaf zasilających, szaf sprzęgłowych i odpływowych, - sprawdzenie stanu technicznego i poprawności podłączeń zewnętrznych przedziału aparatowego szaf zasilających, szaf sprzęgłowych i odpływowych wraz z ewentualnym 26

27 - dokręceniem połączeń, - sprawdzenie stanu technicznego styków łączników głównych przedziału aparatowego szaf zasilających, szaf sprzęgłowych i odpływowych, - sprawdzenie stanu technicznego styków łączników, podstaw bezpiecznikowych oraz styków wtykowych członów wtykowych rozdzielnicy, - sprawdzenie i próby funkcjonalne układu SZR, oględziny ochronników ochrony przepięciowej, - sprawdzenie stanu technicznego wkładek bezpiecznikowych oraz stanu styków podstaw bezpieczników przedziału ochrony przepięciowej, - oględziny baterii kondensatorów i regulatora baterii układów kompensacji mocy biernej, - sprawdzenie stanu technicznego wkładek bezpiecznikowych oraz stanu styków podstaw bezpieczników przedziału baterii kondensatorów i regulatora baterii, - sprawdzenie stanu technicznego przekładnika wraz z jego obwodem baterii kondensatorów i regulatora baterii, - sprawdzenie stanu technicznego oraz funkcjonalności regulatora baterii kondensatorów, - sprawdzenie ciągłości przewodów neutralnych i ochronnych baterii kondensatorów i regulatora baterii, - sprawdzenie pojemności kondensatorów, - sprawdzenie czasu rozładowania kondensatorów, - wykonywanie okresowych badań instalacji elektrycznej i kablowej Rozdzielnice nn, tablice piętrowe i obszarowe - sprawdzenie zapisów poprzednich przeglądów oraz zapisów dokonanych w czasie eksploatacji (awarie, naprawy, zadziałanie blokad itp.), - sprawdzenie zgodności i aktualności opisów i oznaczeń odpływów, - wykonanie testu przyciskiem TEST" wyłączników różnicowo-prądowych, - sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, - kontrola stanu technicznego i pomiar temperatur połączeń śrubowych, - czyszczenie - odkurzanie, - wykonywanie okresowych badań instalacji elektrycznej Zasilanie awaryjne; UPS-y Wykonanie pełnego przeglądu okresowego systemu i poszczególnych elementów przez specjalistyczne służby serwisowe Wykonawcy, zawierającego m.in.: oględziny zewnętrzne zasilaczy i zestawów bateryjnych kontrola poprawności pracy zespołów wentylatorów zasilaczy wymiana filtrów powietrza sprawdzenie wskazań alarmowych na panelach sterowniczych sprawdzenie nastaw parametrów zasilaczy UPS sprawdzenie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń elektrycznych zasilaczy (m.in. listew zaciskowych przyłączy kablowych wejściowych, wyjściowych oraz baterii) wraz z ewentualnym poprawieniem kontrola stanu technicznego wyłączników (zabezpieczeń) m.in. wejść prostowników, sieci obejść, wyjść falowników i linii obejściowych kontrola stanu technicznego rozłączników bezpiecznikowych baterii akumulatorów kontrola stanu technicznego zabezpieczeń przed zwarciami doziemnymi kontrola stanu technicznego wewnętrznych urządzeń do ładowania baterii 27

28 kontrola stanu technicznego falowników ocena stanu baterii sprawdzenie i pomiar kondensatorów szynowych DC kontrola stanu technicznego i poprawności pracy prostowników kontrola stanu technicznego i poprawności pracy transformatorów separacji galwanicznej (dla UPS-ów transformatorowych) kontrola stanu technicznego i poprawności pracy filtrów wejściowych i wyjściowych kontrola stanu technicznego elementów by-passów (m.in. łączników statycznych obejścia, ręcznego obejścia serwisowego, zestawów do pracy równoległej) kontrola stanu technicznego elementów układów pomiarowo-sterowniczych ( pulpity sterownicze, interfejsy kontroli pracy zasilacza i stanu baterii, analizatory parametrów prądowych, karty komunikacyjne, sygnalizatory, czujniki temperatury i termostaty) kontrola stanu technicznego i poprawności działania termostatów lub czujników temperatury załączających silniki zespołów wentylatorowych zasilaczy sprawdzenie poprawności wskazań czujników pomiarowych (m.in. temperatury baterii i zasilaczy) na panelach sterowniczych zasilaczy i ewentualna kalibracja sprawdzenie poprawności działania alarmów, ich nastaw wraz z ewentualną regulacją na panelach sterowniczych zasilaczy kontrola skuteczności wykonania automatycznego testu stanu baterii wykonanie kontrolnego rozładowania zestawów bateryjnych zasilacza kontrola skuteczności automatycznego przejścia zasilaczy na by-passy statyczne kontrola skuteczności automatycznego przejścia zasilaczy w fazę ładowania baterii kontrola poprawności pracy zasilaczy po zakończonym teście baterii kontrola i pomiar prądów i napięć wejściowych i wyjściowych, napięcia na gałęziach bateryjnych, prądów ładowania oraz prądów konserwacyjnych baterii i porównanie wartości zmierzonych z wartościami pokazywanymi na wyświetlaczach pulpitów sterowniczych sporządzenie raportu z przeprowadzonej próby - zapis w książce eksploatacji zasilacza Agregaty prądotwórcze Wykonanie pełnego przeglądu okresowego systemu i poszczególnych elementów przez specjalistyczne służby serwisowe Wykonawcy, zawierającego m.in.: sprawdzenie stanu technicznego pasów klinowych i ewentualna wymiana sprawdzenie kół pasowych oraz naprężenia pasów klinowych i ewentualna regulacja sprawdzenie stanu napełnienia obiegu chłodniczego i ewentualne uzupełnienie sprawdzenie parametrów chłodziwa ( ciężar właściwy, ph ) i ewentualna wymiana kontrola stanu technicznego i czyszczenie lamet chłodnic oleju kontrola stanu technicznego zespołów wentylatorowych chłodnic oleju kontrola poprawności pracy zespołów wentylatorowych chłodnic oleju (silniki +wentylatory) kontrola stanu technicznego i poprawności działania termostatów lub czujników temperatury załączających silniki zespołów wentylatorowych chłodnic oleju wymiana filtrów powietrza kontrola stanu technicznego turbosprężarek sprawdzenie stanu mocowania elementów turbosprężarek wraz z ewentualnym dokręcaniem śrub i nakrętek mocujących wymiana oleju silnikowego wymiana filtrów oleju 28

29 sprawdzenie szczelności obiegu oleju i usunięcie ewentualnych nieszczelności sprawdzenie stanu technicznego zbiorników paliwa sprawdzenie poprawności pracy pomp oleju kontrola stanu technicznego grzałek oleju kontrola stanu technicznego i poprawności czujników temperatury oleju kontrola stanu technicznego czujników poziomu oleju wymiana filtrów paliwa sprawdzenie szczelności paliwowej instalacji zasilającej i usunięcie ewentualnych nieszczelności sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawności pracy pomp wtryskowych sprawdzenie stanu technicznego i poprawności pracy wtryskiwaczy wraz z ewentualną wymianą sprawdzenie stanu technicznego zaworów i ewentualne usunięcie luzów sprawdzenie stanu mocowania elementów napędu pomp wtryskowych wraz z ewentualnym dokręceniem śrub mocujących sprawdzenie stanu technicznego i poprawności pracy alternatorów (w powiązaniu z kontrolą akumulatorów rozruchowych ewentualna wymiana wyeksploatowanych) sprawdzenie stanu technicznego i poprawności pracy rozruszników podczas prób funkcjonalnych sprawdzenie stanu technicznego i poprawności pracy regulatorów obrotów podczas prób funkcjonalnych sprawdzenie nastaw parametrów mikroprocesorowych układów automatycznej regulacji na panelach sterowniczych agregatów podczas prób funkcjonalnych sprawdzenie poprawności wskazań czujników pomiarowych (jak np.: temperatury silnika, ciśnienia i poziomu oleju) na panelach sterowniczych agregatów podczas prób funkcjonalnych sprawdzenie poprawności działania alarmów, ich nastaw wraz z ewentualną regulacją na panelach sterowniczych agregatów podczas prób funkcjonalnych sprawdzenie wskazań alarmowych na panelach sterowniczych agregatów kontrola stanu technicznego i poprawności pracy poszczególnych elementów generatorów ( prądnic synchronicznych, automatycznych regulatorów napięcia, układów zabezpieczeń, układów pomiarowo-sterowniczych) podczas prób funkcjonalnych sprawdzenie ciągłości i stanu głównych torów prądowych i ewentualne dokręcenie połączeń śrubowych ocena stanu technicznego pomp paliwowych przy agregatowych zbiornikach paliwa kontrola stanu technicznego armatury odcinającej pompy przy agregatowych zbiornikach paliwa kontrola zaworów zwrotnych pomp przy agregatowych zbiornika paliwa pod względem poprawności działania kontrola stanu zanieczyszczenia filtrów pomp przy agregatowych zbiornikach paliwa wraz z planowanym ich oczyszczeniem kontrola i ocena stanu technicznego dodatkowych zbiorników paliwa kontrola i ocena stanu technicznego układu odprowadzenia spalin kontrola stanu technicznego i działania przepustnic powietrza 29

30 Instalacje kabli grzewczych: - kontrola stanu technicznego i poprawności działania systemów kabli grzewczych ( dla podjazdów i innych instalacji, systemów) - kontrola zabezpieczeń, pomiary instalacji Instalacje oświetlenia awaryjnego: - sprawdzenie stanu technicznego opraw i ich oznaczeń, - sprawdzenie czasu autonomicznego działania opraw poprzez odłączenie zasilania, - symulacją zaniku zasilania Instalacje ochrony odgromowej - oględziny i ocena przewodów instalacji ochrony odgromowej z ewentualną naprawą, - sprawdzenie ciągłości połączeń przewodów oraz ewentualne dokręcenie połączeń śrubowych, - zabezpieczenie połączeń śrubowych przewodów przed korozją (zabezpieczenie smarem połączeń śrubowych po ich dokręceniu) Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje klimatyzacji precyzyjnej Szafy klimatyzacyjne z wyniesionymi skraplaczami oględziny zewnętrzne kontrola pracy sprężarek pod wzg. hałasu i wibracji kontrola wskazań stanów alarmowych na pulpitach sterowniczych szaf kontrola podstawowych parametrów pracy szaf na pulpitach sterowniczych i ewentualna korekta kontrola nawilżaczy parowych kontrola szczelności przyłączy zimnej wody, przewodów parowych, przewodów kondensatu, nawilżaczy parowych kontrola pracy wentylatorów skraplaczy freonowych dokonywanie odpowiednich zapisów w Zeszycie Konserwacyjnym Urządzenia Szafy klimatyzacyjne z pośrednim czynnikiem chłodniczym oględziny zewnętrzne kontrola pracy sprężarek pod wzg. hałasu i wibracji kontrola wskazań stanów alarmowych na pulpitach sterowniczych szaf kontrola podstawowych parametrów pracy szaf na pulpitach sterowniczych i ewentualna korekta kontrola nawilżaczy parowych kontrola szczelności przyłączy zimnej wody, przewodów parowych, przewodów kondensatu, nawilżaczy parowych kontrola pracy wentylatorów na dry-coolerach kontrola szczelności rurociągów obiegu pośredniego czynnika chłodniczego kontrola poprawności pracy pomp obiegowych pod wzg. hałasu i wibracji kontrola szczelności połączeń rurociągów z armaturą i urządzeniami kontrola zaworów bezpieczeństwa obiegu pośredniego czynnika chłodniczego kontrola zanieczyszczenia filtrów siatkowych i odmulaczy wraz z ewentualnym oczyszczeniem obiegu pośredniego czynnika chłodniczego kontrola parametrów temperaturowych na armaturze pomiarowej obiegu pośredniego czynnika chłodniczego kontrola poprawności pracy armatury regulacyjnej wraz z siłownikami obiegu pośredniego czynnika chłodniczego kontrola napełnienia i ewentualne uzupełnienie zładu oraz odpowietrzenie obiegu pośredniego czynnika chłodniczego 30

31 kontrola szczelności głównej armatury odcinającej i regulacyjnej obiegu pośredniego czynnika chłodniczego dokonywanie odpowiednich zapisów w Zeszycie Konserwacyjnym Urządzenia kontrola poprawności pracy systemu automatycznego zraszania dry-coolerów Zespoły pompowe oględziny zewnętrzne kontrola poprawności pracy pomp obiegowych pod wzg. hałasu i wibracji kontrola szczelności połączeń rurociągów z armaturą i urządzeniami kontrola zamknięcia zaworów bezpieczeństwa kontrola napełnienia i ewentualne uzupełnienie zładu oraz odpowietrzenie kontrola zanieczyszczenia filtrów siatkowych i odmulaczy wraz z ewentualnym oczyszczeniem kontrola parametrów temperaturowych kontrola szczelności armatury odcinającej i regulacyjnej kontrola poprawności pracy armatury regulacyjnej wraz z siłownikami kontrola szczelności oraz wskazań armatury pomiarowej Rurociągi czynnika chłodniczego i schładzającego kontrola szczelności kontrola napełnienia i ewentualne uzupełnienie zładu oraz odpowietrzenie kontrola szczelności głównej armatury odcinającej i regulacyjnej Instalacja automatyki Szafy zasilająco-sterownicze: kontrola podstawowych parametrów pracy na sterownikach w szafach sterowniczych i ewentualna korekta Elementy wykonawcze systemu sterowania: kontrola poprawności pracy i korekta nastaw siłowników przepustnic i armatury regulacyjnej kontrola nastaw przetwornic częstotliwości wentylatorów i pomp Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje klimatyzacyjne technologiczne typu split i VRV Instalacje z klimatyzatorami typu split kontrola poprawności pracy wentylatorów jednostek wewnętrznych pod wzg. hałasu i wibracji kontrola poprawności nastaw parametrów na sterownikach lub zadajnikach ściennych kontrola poprawności parametrów temperaturowych powietrza wewnętrznego Instalacje z klimatyzatorami typu VRV kontrola poprawności pracy wentylatorów jednostek wewnętrznych pod wzg. hałasu i wibracji kontrola poprawności nastaw parametrów na sterownikach lub zadajnikach ściennych kontrola poprawności parametrów temperaturowych powietrza wewnętrznego Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje klimatyzacyjne technologiczne z wykorzystaniem central wentylacyjnych Agregaty chłodnicze ze skraplaczem chłodzonym powietrzem oględziny zewnętrzne kontrola pracy sprężarek pod wzg. hałasu i wibracji kontrola wskazań stanów alarmowych na pulpitach sterowniczych agregatów kontrola podstawowych parametrów pracy agregatu na pulpitach sterowniczych (ilość załączeń sprężarek w stosunku do czasu pracy agregatu) i ewentualna korekta nastaw kontrola pracy wentylatorów skraplaczy kontrola stanu obiegu czynnika chłodniczego dokonywanie odpowiednich zapisów w Zeszycie Konserwacyjnym Agregatu Centrale wentylacyjne oględziny zewnętrzne kontrola pracy wentylatorów pod wzg. hałasu i wibracji kontrola szczelności nagrzewnic i chłodnic wodnych 31

32 kontrola nagrzewnic elektrycznych kontrola szczelności odpływów skroplin oraz zasyfonowania kontrola wskazań diod sygnalizacyjnych stany alarmowe szaf sterowniczych kontrola podstawowych parametrów pracy na sterownikach w szafach sterowniczych i ewentualna ich korekta Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje ogólnobudynkowe klimatyzacyjne wraz z elementami automatyki Instalacje, systemy, maszyny i urządzenia sanitarne ogólnobudynkowe objęte wymogiem kontroli codziennej przez Wykonawcę do Opisu przedmiotu zamówienia poprzez oznaczenie w odpowiedniej komórce kolumny Poziom wymagań Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje wentylacyjne Centrale wentylacyjne oględziny zewnętrzne kontrola pracy wentylatorów pod wzg. hałasu i wibracji kontrola szczelności nagrzewnic i chłodnic wodnych kontrola nagrzewnic elektrycznych kontrola szczelności odpływów skroplin oraz zasyfonowania kontrola wymienników rotacyjnych kontrola wskazań diod sygnalizacyjnych stany alarmowe szaf sterowniczych kontrola podstawowych parametrów pracy na sterownikach w szafach sterowniczych i ewentualna ich korekta Zespoły nawiewne i wyciągowe oględziny zewnętrzne kontrola pracy wentylatorów pod wzg. hałasu i wibracji kontrola szczelności nagrzewnic wodnych kontrola wskazań diod sygnalizacyjnych stany alarmowe szaf sterowniczych Wentylatory ścienne, kanałowe i dachowe oględziny zewnętrzne kontrola pracy wentylatorów pod wzg. hałasu i wibracji Nawilżacze parowe oględziny zewnętrzne kontrola szczelności przyłączy zimnej wody, przewodów parowych, przewodów kondensatu kontrola poprawności dystrybucji pary przez lance kontrola parametrów pracy na indywidualnych sterownikach nawilżaczy bądź na sterownikach w szafach sterowniczych i ewentualna korekta Kurtyny powietrzne (w okresie grzewczym) oględziny zewnętrzne kontrola pracy wentylatorów pod wzg. hałasu i wibracji kontrola szczelności nagrzewnic wodnych kontrola pracy nagrzewnic elektrycznych Kanały wentylacyjne wraz z uzbrojeniem kontrola szczelności nagrzewnic i chłodnic wodnych strefowych kontrola pracy nagrzewnic elektrycznych strefowych kontrola podstawowych parametrów pracy na sterownikach w szafach sterowniczych i ewentualna korekta korekta nastaw przepustnic i kratek w przypadku zauważenia lub zgłoszenia nieprawidłowości przez Użytkowników Przyłącza c.t. do nagrzewnic kontrola szczelności rurociągów oraz połączeń z armaturą kontrola szczelności i pracy armatury odcinającej i regulacyjnej wraz z siłownikami kontrola szczelności oraz wskazań armatury pomiarowej kontrola napełnienia nagrzewnicy wraz z ewentualnym odpowietrzeniem kontrola pracy pompek cyrkulacyjnych 32

33 Przyłącza wody lodowej do chłodnic kontrola szczelności rurociągów oraz połączeń z armaturą kontrola szczelności armatury odcinającej i regulacyjnej kontrola poprawności pracy armatury regulacyjnej wraz z siłownikami kontrola szczelności oraz wskazań armatury pomiarowej kontrola napełnienia chłodnicy wraz z ewentualnym odpowietrzeniem Instalacja automatyki Szafy zasilająco-sterownicze: kontrola podstawowych parametrów pracy na sterownikach w szafach sterowniczych i ewentualna korekta Elementy wykonawcze systemu sterowania: kontrola poprawności pracy i korekta nastaw siłowników przepustnic i armatury regulacyjnej kontrola nastaw przetwornic częstotliwości wentylatorów i pomp Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje klimatyzacji komfortu Agregaty wody lodowej ze skraplaczem chłodzonym czynnikiem pośrednim oględziny zewnętrzne kontrola pracy sprężarek pod wzg. hałasu i wibracji kontrola szczelności przyłączy wodnych do wewnętrznych skraplaczy i parowników kontrola wskazań stanów alarmowych na pulpitach sterowniczych agregatów kontrola podstawowych parametrów pracy agregatu na pulpitach sterowniczych (temperatura wody lodowej na wejściu i wyjściu z parownika, temperatura wody schładzającej na wejściu i wyjściu ze skraplacza, ilość załączeń sprężarek w stosunku do czasu pracy agregatu) i ewentualna korekta nastaw kontrola stanu wentylatorów na dry-coolerach oraz wieżach chłodniczych kontrola napełnienia czynnikiem obiegu wody schładzającej skraplacz wewnętrzny wraz z ewentualnym uzupełnieniem i odpowietrzeniem kontrola napełnienia czynnikiem obiegu wody lodowej wraz z ewentualnym uzupełnieniem i odpowietrzeniem kontrola instalacji automatycznego uzupełniania wody w otwartych wieżach chłodniczych kontrola poprawności pracy systemu automatycznego zraszania dry-coolerów dokonywanie odpowiednich zapisów w Zeszycie Konserwacyjnym Agregatu Agregaty wody lodowej ze skraplaczem chłodzonym powietrzem oględziny zewnętrzne kontrola pracy sprężarek pod wzg. hałasu i wibracji kontrola szczelności przyłączy wody lodowej do parowników wewnętrznych kontrola wskazań stanów alarmowych na pulpitach sterowniczych agregatów kontrola podstawowych parametrów pracy agregatu na pulpitach sterowniczych (temperatura wody lodowej na wejściu i wyjściu z parownika, ilość załączeń sprężarek w stosunku do czasu pracy agregatu) i ewentualna korekta nastaw kontrola pracy wentylatorów \skraplaczy kontrola napełnienia czynnikiem obiegu wody lodowej wraz z ewentualnym uzupełnieniem i odpowietrzeniem dokonywanie odpowiednich zapisów w Zeszycie Konserwacyjnym Agregatu Klimakonwektory kontrola pracy silników klimakonwektorów pod wzg. hałasu i wibracji kontrola poprawności nastaw parametrów na sterownikach lub zadajnikach ściennych Zespoły pompowe oględziny zewnętrzne kontrola poprawności pracy pomp obiegowych pod wzg. hałasu i wibracji kontrola szczelności połączeń rurociągów z armaturą i urządzeniami kontrola zamknięcia zaworów bezpieczeństwa kontrola napełnienia i ewentualne uzupełnienie zładu oraz odpowietrzenie 33

34 kontrola zanieczyszczenia filtrów siatkowych i odmulaczy wraz z ewentualnym oczyszczeniem kontrola parametrów temperaturowych kontrola szczelności armatury odcinającej i regulacyjnej kontrola poprawności pracy armatury regulacyjnej wraz z siłownikami kontrola szczelności oraz wskazań armatury pomiarowej Stacje uzdatniania (dezynfekcji) czynnika chłodniczego oględziny zewnętrzne kontrola szczelności instalacji dozowania środka dezynfekującego kontrola pracy automatycznej armatury odcinającej i dozującej kontrola parametrów pracy stacji na sterowniku kontrola napełnienia zbiorników środkiem do dezynfekcji Rurociągi wody lodowej kontrola szczelności kontrola napełnienia i ewentualne uzupełnienie zładu oraz odpowietrzenie kontrola szczelności głównej armatury odcinającej i regulacyjnej Instalacje klimatyzacyjne typu split i multisplit kontrola poprawności pracy wentylatorów jednostek wewnętrznych pod wzg. hałasu i wibracji kontrola poprawności nastaw parametrów na sterownikach lub zadajnikach ściennych kontrola poprawności parametrów temperaturowych powietrza wewnętrznego Instalacje klimatyzacyjne typu VRV kontrola poprawności pracy wentylatorów jednostek wewnętrznych pod wzg. hałasu i wibracji kontrola poprawności nastaw parametrów na sterownikach lub zadajnikach ściennych kontrola poprawności parametrów temperaturowych powietrza wewnętrznego Instalacja automatyki Szafy zasilająco-sterownicze: kontrola podstawowych parametrów pracy na sterownikach w szafach sterowniczych i ewentualna korekta Elementy wykonawcze systemu sterowania: kontrola poprawności pracy i korekta nastaw siłowników przepustnic i armatury regulacyjnej kontrola nastaw przetwornic częstotliwości wentylatorów i pomp Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje wod.-kan., instalacji sanitarnych i gazu. Instalacje kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej Wpusty: kontrola drożności wpustów dachowych, podwórzowych i ulicznych oraz odwodnień liniowych (i ewentualne ich oczyszczenie) Poziomy i przykanaliki wewnętrzne: kontrola szczelności rurociągów udrażnianie poziomów i czyszczenie; studzienek rewizyjnych i czyszczaków w przypadkach zgłoszeń przez Użytkownika, instalacji odwodnienia murawy boiska. Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej Poziomy wewnętrzne: kontrola szczelności rurociągów kontrola napełnienia tłuszczowników udrażnianie poziomów i czyszczenie studzienek rewizyjnych w przypadku zgłaszania przez Użytkownika lub zauważonych nieprawidłowości Instalacje zimnej wody, c.w.u., Rurociągi i armatura: kontrola szczelności głównych poziomów rozprowadzających wraz z armaturą Urządzenia podnoszące ciśnienie: kontrola poprawności pracy pomp (kontrola parametrów ciśnieniowych) kontrola wskazań alarmowych na szafkach zasiląco-sterowniczych pomp 34

35 kontrola poprawności pracy zestawów hydroforowych (kontrola parametrów ciśnieniowych) optyczna kontrola pracy pomp oraz szczelności kolektorów i armatury w zestawach hydroforowych optyczna kontrola szczelności rurociągów, armatury, zaworów bezpieczeństwa i zbiorników w obrębie pomieszczeń pompowni i hydroforni kontrola poprawności wzajemnej współpracy czujników ciśnienia hydroforów z automatyką uruchamiającą pompy Stacja uzdatniania wody: oględziny zewnętrzne i kontrola szczelności przyłączy wody i armatury kontrola zanieczyszczenia filtrów wstępnych, ochronnych i odżelaziaczy kontrola wskazań mikroprocesorowych liczników rejestrujących kontrola napełnienia i czystości basenów wody popłucznej kontrola poprawności pracy urządzeń dezynfekujących kontrola poprawności pracy urządzeń automatycznego spłukiwania Kontrola stanu wywiewek kanalizacyjnych Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje energetyki cieplnej Węzły cieplne wraz z elementami automatyki kontrola parametrów temperaturowych i ciśnieniowych poszczególnych węzłów cieplnych optyczna kontrola szczelności połączeń rurociągów i armatury kontrola czystości filtrów i odmulaczy oraz ewentualne oczyszczenie kontrola wskazań sterowników i ewentualna korekta nastaw podstawowych parametrów kontrola stanu technicznego systemu odprowadzenia skroplin z kominów wraz z ewentualną utylizacją zebranych skroplin kontrola szczelności zbiorników i połączeń rurowych, pomp, zaworów odpowietrzających, zasilania elektrycznego pomp dokonywanie odpowiednich zapisów w Zeszycie Konserwacyjnym Węzła obiektu NCS optyczna kontrola stanu szczelności przyłączy oleju opałowego do palników optyczna kontrola stanu technicznego zbiorników zewnętrznychi lokalnych w pomieszczeniu kotłowni. kontrola szczelności rurociągów z armaturą kontrola pracy pomp Węzły główne przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej: kontrola parametrów temperaturowych oraz odczyt wskazań rejestratorów liczników ciepła wraz z dokonywaniem zapisów w Zeszycie Konserwacyjnym Węzła kontrola poprawności pracy automatyki wraz z elementami wykonawczymi kontrola zanieczyszczenia filtrów siatkowych i odmulaczy (kontrola parametrów ciśnieniowych) wraz z ich ewentualnym oczyszczeniem optyczna kontrola szczelności armatury oraz rurociągów Węzły główne obiegi instalacyjne: kontrola szczelności wymienników kontrola parametrów temperaturowych czynnika sieciowego i instalacyjnego na wejściach i wyjściach z wymienników kontrola zanieczyszczenia filtrów siatkowych i odmulaczy (kontrola parametrów ciśnieniowych) wraz z ewentualnym oczyszczeniem kontrola poprawności pracy pomp obiegowych i cyrkulacyjnych pod wzg. hałasu i wibracji oraz parametrów ciśnieniowych kontrola zaworów zwrotnych zestawów pomp pod względem poprawności działania kontrola zaworów bezpieczeństwa kontrola poprawności pracy urządzeń do stabilizacji ciśnienia wraz z odczytem podstawowych parametrów na indywidualnych pulpitach sterowniczych kontrola poprawności pracy manometrów kontaktowych 35

36 kontrola poprawności pracy zaworów regulacyjnych i mieszających wraz z siłownikami pod wzg. utrzymywania odpowiednich parametrów temperaturowych kontrola zanieczyszczenia filtrów wstępnych i ochronnych stacji zmiękczania wody uzupełniającej kontrola poprawności ustawień procesów uzdatniania na pulpitach sterowniczych wymienników jonitowych stacji zmiękczania wody uzupełniającej kontrola ilości środków regenerujących złoże w zbiornikach stacji zmiękczania wody uzupełniającej kontrola stanu napełnienia i ewentualne uzupełnienie zładu oraz odpowietrzenie poszczególnych obiegów instalacyjnych kontrola szczelności głównej armatury odcinającej i regulacyjnej poszczególnych obiegów instalacyjnych w obrębie węzła dokonywanie odpowiednich zapisów w Zeszycie Konserwacyjnym Węzła Instalacje c.o. i c.t. wraz z elementami automatyki Rozdzielacze strefowe: kontrola stanu szczelności kolektorów i armatury kontrola parametrów ciśnieniowych i temperaturowych kontrola zanieczyszczenia filtrów siatkowych i odmulaczy (kontrola parametrów ciśnieniowych) wraz z ewentualnym oczyszczeniem Główne przewody rozprowadzające oraz przyłącza: kontrola szczelności rurociągów i armatury Instalacje automatyki kotłowni i węzłów cieplnych Szafy zasilająco-sterownicze: kontrola podstawowych parametrów pracy oraz nastaw zabezpieczeń kotłów i ewentualna korekta Elementy wykonawcze systemu sterowania: kontrola poprawności pracy i ewentualna korekta kontrola nastaw pomp obiegowych i cyrkulacyjnych Uwaga: Powyższe opisy zakresu czynności konserwacyjnych nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonywania czynności konserwacyjnych wymaganych przepisami prawa polskiego, dokumentacjami techniczno-ruchowymi bądź instrukcjami obsługi oraz najlepszą wiedzą techniczno- eksploatacyjną, producentów i dystrybutorów urządzeń, systemów i instalacji, a nie wymienionych w niniejszym Opisie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego potencjału w zakresie kwalifikacji, uprawnień oraz odpowiedniej ilości personelu obsługującego instalacje oraz wykonującego okresowe czynności konserwacyjne urządzeń, systemów i nstalacji całego Obiektu. Rozdział 7. PROCEDURA WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PODSTAWOWYCH PODCZAS PEŁNIENIA DYŻURU 7.1. Wymagania dotyczące potencjału Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej obsługi konserwacyjnej w zakresie dotyczącym: personelu obsługującego obiekt w odniesieniu do monitoringu systemu SAP i BMS instalacji, urządzeń w obiektach NCS. Technicy z odpowiednimi uprawnieniami ( SAP cały personel monitoringu;wymagane posiadanie uprawnień inspektora PPOŻ, BMS- minimum jeden technik obiektu; Certyfikat TAC) odpowiednich kwalifikacji i uprawnień personelu technicznego, dysponować co najmniej jednym pracownikiem z uprawnieniami energetycznymi posiadającym uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.), czyli jest 36

37 aktualnie wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, albo inne uprawnienie umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, odpowiedniej ilości personelu wykonującej czynności z zakresu umowy operatorskiej, konserwacji maszyn, urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych w zakresie określonym niniejszym Przedmiotem zamówienia. Poniższe opisy zakresu czynności konserwacyjnych nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonywania czynności konserwacyjnych wymaganych przepisami, Dokumentacjami Techniczno- Ruchowymi bądź Instrukcjami obsługi oraz najlepszą wiedzą techniczno- eksploatacyjną, producentów i dystrybutorów urządzeń, systemów i instalacji, a nie wymienionych w niniejszym Opisie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej obsady średnio 3 (trzech) konserwatorów, pełniących 24-godzinne dyżury bezpośrednio w obiekcie w dni robocze, wolne od pracy i święta, posiadających kwalifikacje eksploatacyjne maszyn, urządzeń, systemów i instalacji wentylacji i klimatyzacji, wod.-kan. i energetyki cieplnej, dodatkowo przeszkolenie w zakresie korzystania ze stacji roboczych monitoringu i nadzoru SAP i BMS. Ponadto minimum średnio jedną osobę na zmianie, pełniącą 24-godzinne dyżury bezpośrednio przy stacji monitoringu SAP i druga osoba przy stacji monitoringu BMS w dni robocze, wolne od pracy i święta. Technicy do stacji monitoringu posiadają odpowiednia uprawnienia inspektora PPOŻ dla stacji monitorującej SAP, oraz dla stacji monitorującej BMS- minimum dwóch techników obiektu posiadających Certyfikat TAC). Technicy nadzorujący monitoring systemu SAP i BMS sprawuje kontrolę poprawności parametrów pracy urządzeń i instalacji w zakresie określonym niniejszym przedmiotem zamówienia, w obiektach NCS. Dodatkowo podczas trwania imprez całostadionowych na Stadionie Narodowym: Dodatkowo minimum średnio jedną osobę pełniącą dyżury bezpośrednio przy stacji monitoringu SAP i BMS jako dodatkowe wsparcie podczas imprezy, koncertu, meczu. Dodatkowy technik do stacji monitoringu podczas imprezy powinien posiadać przeszkolenie dotyczące obsługi dla stacji monitorującej SAP i BMS. Podczas trwania imprezy obsada techników obiektu jest zwiększona o dwóch techników obiektu dodatkowo. Dodatkowa obsada techniczna obiektu zabezpiecza przygotowania techniczne do przeprowadzenia imprezy, meczu, koncertu w zakresie określonym przez Zleceniodawcę. Dodatkowa obsada pełniąca dyżur 16 godzin podczas trwania całostadionowych imprezy, meczu, koncertu; - jedna osoba pełniąca dodatkowo dyżur przy stacji monitoringu SAP i BMS, - dwóch techników obiektu dodatkowo dla zabezpieczenia przygotowania technicznego imprezy. Zleceniodawca przewiduje ilość odbywających się dużych imprez, koncertów, meczy na 12 rocznie w roku kalendarzowym z dodatkową obsadą na obiekcie Stadion Narodowy w Warszawie. W przypadku zaniedbań personelu technicznego, obsługującego na stałe monitoring SAP i BMS dla wszystkich systemów, instalacji i urządzeń obiektu, gdy Zleceniodawca poniesie znaczne straty materialne oraz marketingowe wówczas Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność finansową do EUR w przypadku: 37

38 - wystąpienia awarii i braku odpowiedniej reakcji obsługi technicznej Zleceniobiorcy w określonym czasie określonym w pkt 4.2 i 4.4, - braku odpowiedniej reakcji w czasie określonym zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia podczas alarmów z systemu monitoringu SAP, oraz braku działań zgodnych ze Scenariuszem Pożarowym dla Stadion Narodowy w Warszawie. Przeglądy i kontrole stanu funkcjonalnego poszczególnych Obszarów oraz stanu poprawności pracy maszyn, urządzeń, systemów i instalacji całego obiektu obsługujących te Obszary, w zakresie opracowanym do Planned Preventive Maintenance (PPM) zgodnie z dokumentacją obiektu jako załącznik do opisu przedmiotu zamówienia Zakres czynności obsługi pracy maszyn, urządzeń, systemów i instalacji ogólnobudynkowych, w zakresie w zakresie opracowanym do Planned Preventive Maintenance (PPM) na podstawie dokumentacji technicznej, DTR-ek i przepisów prawa. W ramach kontroli maszyn/urządzeń, systemów i instalacji personel Wykonawcy zobowiązany jest do wykonywania n/w czynności: - Kontrola stanu pracy poszczególnych maszyn, urządzeń, systemów i z wykorzystaniem obiektowych komputerowych stacji roboczych centralnego systemu monitoringu i nadzoru BMS - Korekta parametrów pracy poszczególnych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji z poziomu obiektowych komputerowych stacji roboczych centralnego systemu monitoringu i nadzoru BMS (w ramach udzielonych uprawnień dostępu) W przypadku dokonywania korekt nastaw personel Wykonawcy zobowiązany jest do poinformowania o zakresie dokonanych zmian Służby Administracyjne Zleceniobiorcy i jednocześnie Zleceniodawcy. - Korekta parametrów pracy poszczególnych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji i usuwanie przyczyn alarmów bezpośrednio w urządzeniach bądź na sterownikach w szafach sterowniczych W przypadku dokonywania korekt parametrów pracy i usuwania przyczyn alarmów personel Wykonawcy zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania o zakresie dokonanych zmian Służby Administracyjne Zleceniobiorcy a następnie do Zamawiającego. - Pozyskiwanie z obiektowych stacji BMS oraz przyjmowanie od Użytkowników i Służb eksploatacyjnych Zamawiającego innych informacji dotyczących utraty funkcjonalności Obszarów i nieprawidłowości pracy poszczególnych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji technologicznych klimatyzacyjnych. - Pozyskiwanie z obiektowych stacji BMS oraz przyjmowanie od Użytkowników i Służb administracyjnych Zamawiającego innych informacji dotyczących nieprawidłowości pracy poszczególnych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych ogólnobudynkowych. - W przypadku stwierdzenia awarii - podejmowanie czynności naprawczych w celu przywrócenia funkcjonalności Obszaru do Poziomu Normowego oraz usunięcia awarii maszyn, urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych ogólnobudynkowych, z zachowaniem wymogów Rozdziału 4.2 i 4.4 opisu przedmiotu zamówienia. Personel Wykonawcy zobowiązany jest do informowania o stwierdzonej awarii oraz sposobie i terminie jej usunięcia Służby Administracyjne. - Dokonanie obchodu kontrolnego i oceny działania maszyn, urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych technologicznych oraz maszyn, urządzeń, systemów i instalacji w celu kontroli: aktualnych stanów funkcjonalności Obszarów (pomieszczeń specjalnego znaczenia jak: serwerownie, sale komputerowe,krosownie, pomieszczenia central telefonicznych i UPS-y) oraz poprawność działania maszyn, urządzeń, systemów i instalacji obsługujących te Obszary (w tym bezpośrednia kontrola aktualnego stanu Mierników funkcjonalności), poprawność działania maszyn, urządzeń, systemów i instalacji, 38

39 - Bezpośrednia, 24-godzinna ocena i kontrola funkcjonalności Obszarów oraz działania maszyn, urządzeń, systemów i instalacji, w celu systematycznego rozpoznawania anomalii w stanach ich pracy, które mogą spowodować zakłócenia i w końcowym efekcie doprowadzić do Awarii krytycznej bądź do Awarii niekrytycznej Obszaru. Do zakresu czynności należy także korekta parametrów i podejmowanie decyzji zapewniających osiąganie i utrzymywanie wymaganych parametrów dla poszczególnych instalacji i systemów na Poziomie Normowym danego Obszaru, zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia. - Bezpośrednia, 24-godzinna ocena i kontrola działania maszyn, urządzeń, systemów i instalacji w celu systematycznego rozpoznawania anomalii w stanach ich ruchu (ocierania, wibracje, niedopuszczalne luzy, "grzanie się" elementów maszyn itp.), które mogą spowodować zakłócenia funkcjonowania i w końcowym efekcie uszkodzenie maszyn i urządzeń Do zakresu czynności należy także korekta parametrów i podejmowanie decyzji zapewniających: osiąganie i utrzymywanie wymaganych parametrów wydajnościowo-ciśnieniowych oraz temperaturowych czynników chłodniczych i grzewczych w instalacjach wentylacji i klimatyzacji, zgodnie z wymaganiami parametrów powietrza, określonymi w dokumentacji technicznej w/w instalacji osiąganie i utrzymywanie wymaganych parametrów ciśnieniowo-temperaturowych oraz wydajnościowych czynników grzewczych w instalacjach energetyki cieplnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej w/w instalacji osiągania i utrzymywania wymaganych parametrów ciśnieniowych oraz wydajnościowych wody w instalacjach wod.-kan. i wody oligoceńskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej w/w instalacji maksymalnego skrócenia czasu reakcji w przypadku wystąpienia awarii maszyn, urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji, wod.-kan. i energetyki cieplnej w celu ograniczenia do minimum strat powstałych na skutek wystąpienia awarii Podjęcie czynności w przypadku zaistnienia awarii zgodnie z procedurą opisaną. Personel Wykonawcy pełniący dyżur zobowiązany jest do prowadzenia: - rejestru zgłoszeń zakłóceń funkcjonalności Obszarów oraz nieprawidłowości pracy urządzeń, systemów i instalacji wraz z opisem przyczyn i sposobu ich usunięcia, - przekazywania informacji służących sporządzaniu przez Wykonawcę zbiorczych Raportów miesięcznych zawierających informacje o w/w zgłoszeniach zakłóceń funkcjonalności Obszarów oraz nieprawidłowości pracy maszyn, urządzeń, systemów i instalacji wraz z opisem przyczyn, sposobu i terminu ich usunięcia, - przekazywania informacji służących sporządzaniu przez Wykonawcę zbiorczych Raportów miesięcznych zawierających informacje o w/w zgłoszeniach zakłóceń i nieprawidłowości pracy maszyn, urządzeń, systemów i instalacji ogólnobudynkowych wraz z opisem przyczyn, sposobu i terminu ich usunięcia. Rozdział 8. PROCEDURA WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PODSTAWOWYCH PODCZAS OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH MASZYN, URZĄDZEŃ, SYSTEMÓW I INSTALACJI 8.1. Symbolika oznaczeń Szczegółowe informacje dotyczące wykazu maszyn/urządzeń, systemów i instalacji wchodzących w zakres Przedmiotu zamówienia sporządzono w formie tabelarycznej/ motor listy i dokumentacji Zamawiającego zawierającej dodatkowo informacje określające poziom wymagań Zamawiającego dotyczący zakresu i częstotliwości wykonywania czynności związanych z utrzymaniem ruchu, 39

40 zapewnieniem funkcjonalności i niezawodności oraz określające poziom wymagań Zamawiającego dotyczący napraw awaryjnych. Wymagania dotyczące czynności konserwacyjnych określić wpisując w odpowiednie pozycje zestawień tabelarycznych odpowiednie symbole określone do tabel PPM, KPI, oznaczające: Instalacje, systemy maszyny i urządzenia objęte wymogiem wykonywania czynności konserwacyjnych raz w miesiącu oznaczone zostały symbolem M (12 przeglądów miesięcznych w ciągu roku). Instalacje, systemy, maszyny i urządzenia objęte wymogiem wykonywania czynności konserwacyjnych raz na kwartał oznaczone zostały symbolem K (4 przeglądy kwartalne w ciągu roku). Instalacje, systemy, maszyny i urządzenia objęte wymogiem wykonywania czynności konserwacyjnych raz na pół roku oznaczone zostały symbolem P (2 przeglądy półroczne w ciągu roku). Instalacje, systemy, maszyny i urządzenia objęte wymogiem wykonywania czynności konserwacyjnych raz w roku oznaczone zostały symbolem R (1 przegląd roczny w ciągu roku). Instalacje, systemy i urządzenia objęte wymogiem wykonywania czynności konserwacyjnych raz w miesiącu tylko w okresie letnim (maj październik) oznaczone zostały symbolem M(L) (6 przeglądów miesięcznych w ciągu roku). Instalacje, systemy, maszyny i urządzenia objęte wymogiem wykonywania czynności konserwacyjnych raz na kwartał tylko w okresie letnim (maj październik) oznaczone zostały symbolem K(L) (3 przeglądy kwartalne w ciągu roku). Instalacje, systemy, maszyny i urządzenia objęte wymogiem wykonywania czynności konserwacyjnych raz w miesiącu tylko w okresie zimowym (październik kwiecień) oznaczone symbolem M(Z) (9 przeglądów miesięcznych w ciągu roku). Instalacje, systemy, maszyny i urządzenia objęte wymogiem wykonywania czynności konserwacyjnych raz na kwartał tylko w okresie zimowym (październik kwiecień) oznaczone zostały symbolem K(Z) (3 przeglądy kwartalne w ciągu roku) Wymagania dotyczące potencjału Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: personelu obsługującego instalacje, systemy, maszyny i urządzenia w poszczególnych obiektach NCS kwalifikacji i uprawnień personelu zgodnie z wymaganiami jak poniżej odpowiedniej ilości personelu wykonującego okresowe czynności konserwacyjne maszyn, urządzeń, systemów i instalacji w zakresie określonym niniejszym Przedmiotem zamówienia Wymagania ogólne - Wykonawca ze względu na rozbudowaną instalację elektroenergetyczną średniego napiecia (SN/15kV) i niskiego napiecia powinien dysponować na stałe dedykowanym na Stadion Narodowy co najmniej jednym kierownikiem oraz z-cą kierownika z uprawnieniami elektroenergetycznymi dozorowymi i eksploatacyjnymi do 20 kv w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych które występują na obiekcie Stadion Narodowy w Warszawie - Wykonawca ze względu na rozbudowaną instalację energetyczną SN/15kV i nn 0,4kV powinien dysponować co najmniej pracownikiem z uprawnieniami energetycznymi posiadającym uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.), czyli jest aktualnie wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, albo inne uprawnienie umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. - Wykonawca powinien dysponować podmiotem lub osobami posiadającym świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi, naprawy oraz demontażu maszyn/urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także na odzysku substancji kontrolowanych, ich 40

41 recyklingu, regeneracji, przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami, wynikające z art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz z późn. zm.), tj.: co najmniej dwiema osobami lub podmiotem, który zatrudnia takie osoby, posiadającymi świadectwa kwalifikacji w zakresie: kurs początkowy dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz dokonujących obrotu tymi substancjami, wynikające z Ustawy z dnia r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. - Wykonawca powinien dysponować podmiotem lub osobami posiadającymi certyfikaty lub inne równoważne dokumenty wystawione przez producentów lub autoryzowanych dystrybutorów lub przedstawicieli producentów, potwierdzające, że wskazane podmioty lub osoby są uprawnione do świadczenia usługi serwisowej w zakresie urządzeń objętych Przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną obiektu. Warunek konieczny dla utrzymania gwarancji dla urządzeń, systemów i instalacji zgodnie z wymaganiami Generalnego Wykonawcy; konsorcjum firm Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH, ALPINE Construction Polska Sp. z o.o., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., PBG S.A Budowa Stadionu Narodowego, ul. Zieleniecka 1, w Warszawie - Wykonawca powinien dysponować minimum jedną osobą, lub osobami zatrudnionymi na pełnym etacie u Zleceniobiorcy, posiadającymi Licencję Zarządcy Nieruchomości podlegającymi wpisowi odpowiednio do centralnego rejestru zarządców nieruchomości w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie. - Wyszczególnione częściowo opisy zakresu czynności konserwacyjnych nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonywania czynności konserwacyjnych wymaganych przepisami, Dokumentacją Techniczno Ruchową, Instrukcjami obsługi, oraz najlepszą wiedzą techniczno- eksploatacyjną, producentów i dystrybutorów urządzeń, systemów i instalacji, które nie zostały wymienione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe a. Podczas planowych czynności konserwacyjnych w/w konserwatorzy zobowiązani są dodatkowo do: - uzupełniania i aktualizowania prowadzonego przez Wykonawcę zbioru protokołów oraz PPM - sporządzania protokołów z przeglądów okresowych maszyn/urządzeń, systemów i instalacji na formularzach wg wzoru Zamawiającego lub Zleceniobiorcy - sporządzania protokołów z usunięcia awarii maszyn/urządzeń, systemów i instalacji na formularzach własnych Wykonawcy bądź wg wzoru Zamawiającego lub Zleceniobiorcy b. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej bezpośredniej kontroli przez konserwatorów, posiadających kwalifikacje eksploatacyjne i uprawnienia do konserwacji i serwisowania poszczególnych urządzeń chłodniczych oraz uprawnienia wymagane ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową i związanej z nią przepisami dotyczącymi substancji kontrolowanych, wykonujących w dni robocze we wszystkich obiektach NCS planowe czynności konserwacyjne oraz czynności naprawcze maszyn/urządzeń, systemów i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych w zakresie i z częstotliwością określoną w tabeli PPM opracowaną przez Zleceniobiorcę do Opisu przedmiotu zamówienia Z uwagi na poziom wymagań Zamawiającego dotyczącego częstotliwości wykonywania przeglądów konserwacyjnych oraz czasów usuwania awarii, konserwatorzy bądź podmioty specjalistycznych służb serwisowych, którym Wykonawca powierzył wykonywanie planowych czynności konserwacyjnych (przeglądów specjalistycznych) urządzeń chłodniczych technologicznych: szaf klimatyzacji precyzyjnej, agregatów chłodniczych, systemów split i VRV oraz urządzeń chłodniczych klimatyzacji komfortu: agregatów chłodniczych, zobowiązani są do posiadania a) uprawnień i certyfikatów lub innych równoważnych dokumentów wystawionych przez producentów urządzeń bądź ich przedstawicieli w Polsce, dotyczy to w szczególności: - urządzeń klimatyzacji precyzyjnej firm: TRECNAIR - urządzeń chłodniczych firm: Climaveneta Polska, Mitsubishi, Daikin, 41

42 b) odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i dostępu do narzędzi software wych umożliwiających serwisowanie w/w urządzeń c) oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych umożliwiających serwisowanie w/w urządzeń Konserwatorzy bądź podmioty specjalistycznych służb serwisowych, którym Wykonawca powierzył wykonywanie planowych czynności konserwacyjnych (przeglądów specjalistycznych) urządzeń chłodniczych zobowiązani są do wykonywania kontroli szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych, zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych z częstotliwością określoną ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową przez konserwatorów posiadających odpowiednie uprawnienia wymagane ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową i związanymi z nią przepisami prawnymi, m.in.: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane (Dz. U. nr 195 poz. 2008) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 ustanawiające wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane Podczas przeglądów okresowych konserwatorzy bądź podmioty specjalistycznych służb serwisowych, którym Wykonawca powierzył wykonywanie planowych czynności konserwacyjnych (przeglądów specjalistycznych) urządzeń chłodniczych, zobowiązani są dodatkowo do: aktualizowania prowadzonego przez Wykonawcę zbioru protokołów kontroli szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych zgodnie z Ustawą o ochronie warstwy ozonowej i towarzyszącymi jej przepisami uzupełniania i aktualizowania prowadzonego przez Wykonawcę zbioru kart obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika będącego substancją kontrolowaną zgodnie z Ustawą o ochronie warstwy ozonowej i towarzyszącymi jej przepisami uzupełniania i aktualizowania prowadzonego przez Wykonawcę zbioru kart maszyn i urządzeń zgodnie z Ustawą sporządzania protokołów z przeglądów okresowych urządzeń chłodniczych na formularzach wg wzoru Zamawiającego (Rozdział 2. Opisu Przedmiotu zamówienia) sporządzania protokołów z usunięcia awarii urządzeń chłodniczych na formularzach wg wzoru Zamawiającego (Rozdział 2. Opisu Przedmiotu zamówienia) Zbiory protokołów kontroli szczelności, kart obsługi technicznej oraz kart maszyn i urządzeń stanowią własność Zamawiającego c. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie bezpośrednich wizyt konserwatorów specjalistycznych służb serwisowych zgodnie z DTR-kami wszystkich instalacji, urządzeń i systemów jeżeli nie zostały pisemnie wyłączone z zakresu Umowy. Serwisy specjalistyczne będą posiadać kwalifikacje eksploatacyjne i uprawnienia oraz dostęp do odpowiednich narzędzi software wych, wykonujących przeglądy w obiektach NCS. Procedura wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych Czynności konserwacyjne powinny być wykonywane w zakresie i z częstotliwością określoną w Tabelach PPM opracowanych przez Zleceniobiorcę do Opisu Przedmiotu zamówienia oraz opracowanymi na jego podstawie i zatwierdzonymi przez Zamawiającego Harmonogramami rocznymi konserwacji maszyn/urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych Uwaga: 42

43 Opisy zakresu czynności konserwacyjnych, o których mowa powyżej, nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonywania czynności konserwacyjnych wymaganych przepisami, DTR bądź Instrukcjami obsługi producentów i wykonawców urządzeń, systemów i instalacji a nie wymienionych w niniejszym Rozdziale 6. Opisu Przedmiotu zamówienia. Wykonawca przed każdą imprezą EURO 2012 wykona rejestrację/sprawdzenia kamerą termowizyjną wszystkich kluczowych instalacji odpowiedzialnych za parwidłowy przebieg imprez podczas EURO 2012, a w szczególności dokona sprawdzenia kamerą termowizyjną instalacji odpowiedzialnych za transmisję telewizyjną i radiową imprez w czasie trwania EURO Z przegladu i sprawdzenia instalacji, w tym także ze sprawdzenia kamerą termowizyjną sporządzi raport dołaczając termografy/zdjęcia termowizyjne wraz z interpretacją i opisem d. W przypadku zakończenia czynności konserwacyjnych bądź specjalistycznego przeglądu okresowego, personel Wykonawcy zobowiązany jest przekazać informacje o powyższym fakcie Służbom Administracyjnym Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy oraz sprawdzić stan odwzorowań parametrów pracy urządzenia, systemu bądź instalacji (których dotyczyły czynności konserwacyjne bądź specjalistyczny przegląd okresowy) w systemie BMS e. Po zakończeniu wykonywania czynności konserwacyjnych agregatów chłodniczych lub urządzeń klimatyzacyjnych Personel Wykonawcy wraz z konserwatorami specjalistycznych służb serwisowych, zobowiązani są do dokonania odpowiednich wpisów w: prowadzonym przez Wykonawcę zbiorze protokołów kontroli szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych zgodnie z Ustawą o ochronie warstwy ozonowej i towarzyszącymi jej przepisami prowadzonym przez Wykonawcę zbiorze kart obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika będącego substancją kontrolowaną zgodnie z Ustawą o ochronie warstwy ozonowej i towarzyszącymi jej przepisami Personel Wykonawcy bądź konserwatorzy specjalistycznych służb serwisowych zobowiązani są do sporządzania protokołu z wykonanych czynności konserwacyjnych bądź wykonanego specjalistycznego przeglądu okresowego danego urządzenia/maszyny, systemu lub instalacji na formularzach wg wzoru Zamawiającego, w/w protokoły należy przedstawić do podpisu odpowiednim Służbom Zamawiającego oraz archiwizować i przechowywać przy odpowiedniej karcie prowadzonego przez Wykonawcę zbioru kart maszyn i urządzeń. Personel Wykonawcy zobowiązany jest do prowadzenia Zeszytu obiektowego, w którym na bieżąco dokonują m.in. wpisów i informacjami o przeprowadzonych czynnościach konserwacyjnych f. Dla każdego z obiektów NCS personel Wykonawcy zobowiązany jest do: a) sporządzania zbiorczych Raportów miesięcznych zawierających informacje o w/w zgłoszeniach zakłóceń i nieprawidłowości pracy urządzeń/maszyn, systemów i instalacji wraz z opisem przyczyn, sposobu i terminu ich usunięcia, b) przekazywania w/w Raportów miesięcznych odpowiedniom Służbom Administracyjnym Zleceniobiorcy a następnie dla Zamawiającego. W/w Raporty powinny zawierać: informacje o zakresie przeprowadzonych w danym miesiącu czynnościach konserwacyjnych informacje o zakresie przeprowadzonych w danym miesiącu specjalistycznych przeglądach okresowych wykaz wymienionych w danym miesiącu materiałów eksploatacyjnych,zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia: informacje o zgłoszeniach zakłóceń funkcjonalności Obszarów oraz nieprawidłowości i awarii pracy maszyn/urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych technologicznych jakie miały miejsce w danym miesiącu wraz z opisem przyczyn, sposobu i terminu ich usunięcia 43

44 informacje o zgłoszeniach zakłóceń funkcjonalności oraz nieprawidłowości i awarii pracy maszyn/urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych ogólnobudynkowych jakie miały miejsce w danym miesiącu wraz z opisem przyczyn, sposobu i terminu ich usunięcia g. Zleceniobiorca zobowiązany do przekazywania odpowiednim Służbom Zamawiającego zbiorczych Raportów miesięcznych w terminie do 5 dni roboczych od daty końca miesiąca którego dotyczą w/w Raporty 8.3. Opis zakresu czynności konserwacyjnych oraz specjalistycznych przeglądów okresowych z podziałem na urządzenia/maszyny, systemy i instalacje oraz częstotliwość wykonywania Uwaga: Poniższe opisy zakresu czynności konserwacyjnych nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonywania czynności konserwacyjnych wymaganych przepisami, Dokumentacją Techniczno Ruchową, Instrukcjami obsługi producentów i dystrybutorów urządzeń, systemów i instalacji, które nie zostały wymienione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia Czynności konserwacyjne z wymogiem wykonywania ich raz w miesiącu a. Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje wentylacyjne Centrale wentylacyjne sprawdzenie czystości, szczelności i mocowań filtrów powietrza wraz z ewentualną wymianą filtrów sprawdzenie uchwytów, zamków oraz uszczelnień drzwi rewizyjnych poszczególnych sekcji sprawdzenie poprawności utrzymywania odpowiednich parametrów temperaturowych powietrza przez nagrzewnice wstępne wygrzewanie grzałek nagrzewnic wstępnych elektrycznych kontrola stanu technicznego i naciągu pasków klinowych wymienników rotacyjnych kontrola poprawności pracy silników wymienników rotacyjnych kontrola poprawności pracy regulatorów obrotów wymienników rotacyjnych i ich współpracy z systemem automatyki kontrola poprawności pracy przepustnic by-passów wymienników krzyżowych i ich współpracy z systemem automatyki sprawdzenie poprawności utrzymywania odpowiednich parametrów temperaturowych powietrza przez chłodnice wodne i freonowe kontrola stanu czystości tac ociekowych chłodnic wraz z ich oczyszczeniem kontrola stanu szczelności, spadków i drożności przyłączy odpływu skroplin z tac ociekowych kontrola stanu syfonów przyłączy odpływu skroplin i ewentualne ich zalewanie sprawdzenie poprawności utrzymywania odpowiednich parametrów temperaturowych powietrza przez nagrzewnice wtórne wygrzewanie grzałek nagrzewnic wtórnych elektrycznych kontrola pasków klinowych silników wentylatorów i ich naciągów kontrola wirników wentylatorów na łatwość obracania kontrola łożysk silnika i wentylatora Zespoły nawiewne i wyciągowe sprawdzenie czystości, szczelności i mocowań filtrów powietrza wraz z ewentualną wymianą filtrów sprawdzenie uchwytów, zamków oraz uszczelnień drzwi rewizyjnych wygrzewanie grzałek nagrzewnic elektrycznych sprawdzenie poprawności utrzymywania odpowiednich parametrów temperaturowych powietrza przez nagrzewnice wodne i elektryczne kontrola pasków klinowych silników wentylatorów kontrola wirników wentylatorów na łatwość obracania kontrola łożysk silnika i wentylatorów 44

45 Nawilżacze parowe kontrola stanu zakamieniania kociołków nawilżaczy i elektrod oraz płukanie lub ewentualna wymiana kontrola czystości, szczelności oraz poprawności pracy zaworów spustowych i napełniających kontrola materiału przewodów wodnych i parowych i ich szczelności kontrola zużycia filtrów zmiękczających na przyłączach zimnej wody kontrola stanu czystości filtrów siatkowych na przyłączach zimnej wody kontrola utrzymywania odpowiednich parametrów wilgotnościowych powietrza i ewentualna kalibracja czujników i nastaw sterowników nawilżaczy kontrola poprawności pracy sterowników indywidualnych nawilżaczy co do ich współpracy z systemem automatyki Kanały wentylacyjne wraz z uzbrojeniem sprawdzenie poprawności utrzymywania odpowiednich parametrów temperaturowych powietrza przez nagrzewnice strefowe wygrzewanie grzałek nagrzewnic strefowych elektrycznych sprawdzenie poprawności utrzymywania odpowiednich parametrów temperaturowych powietrza przez chłodnice strefowe wodne kontrola czystości tac ociekowych chłodnic strefowych wraz z ich oczyszczeniem kontrola szczelności, spadków i drożności odpływu skroplin z tac ociekowych chłodnic strefowych kontrola syfonów przyłączy skroplin chłodnic strefowych i ewentualne ich zalewanie Przyłącza c.t. do nagrzewnic wodnych kontrola czystości filtrów siatkowych wraz z ewentualnym oczyszczeniem Przyłącza wody lodowej do chłodnic kontrola czystości filtrów siatkowych wraz z ewentualnym oczyszczeniem b. Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje klimatyzacji komfortu Szafy klimatyzacyjne z wyniesionym skraplaczem kontrola czystości filtrów powietrza i ewentualna wymiana kontrola czystości lamel parownika wewnętrznego szafy i ewentualne czyszczenie kontrola czystości i ewentualne czyszczenie tac ociekowych kontrola poprawności pracy wentylatorów w szafach kontrola poprawności pracy presostatów filtrów i wentylatorów kontrola poprawności pracy układów napędowych przepustnic żaluzjowych szaf kontrola stopnia zawilgocenia układu i czynnika ziębniczego na wziernikach kontrola stopnia napełnienia czynnika ziębniczego i jego przepływu na wziernikach kontrola stanu technicznego zabezpieczeń ciśnieniowych czynnika ziębniczego kontrola temperatur głowic sprężarek kontrola szczelności połączeń rurociągów, armatury regulacyjnej oraz zaworów serwisowych obiegów czynnika ziębniczego szaf kontrola poprawności pracy regulatora temperatury w szafach kontrola poprawności odczytów temperatury powietrza przez wewnętrzny czujnik w szafie i ewentualna kalibracja kontrola stanu technicznego nagrzewnic elektrycznych kontrola drożności przewodów odprowadzenia popłuczyn z cylindrów nawilżaczy parowych wraz z ewentualnym oczyszczeniem kontrola poprawności pracy zaworów napełniających i spustowych z cylindrów nawilżaczy parowych wraz z ewentualnym oczyszczeniem kontrola elektrod oraz czystości cylindrów nawilżaczy parowych wraz z wypłukaniem i odkamienianiem kontrola stanu technicznego czujników wycieku typu liqistat wraz ze sprawdzeniem sprawności ich działania 45

46 kontrola stanu technicznego zespołów łączeniowych, zabezpieczających oraz sygnalizacyjnych kontrola nastaw wraz z ewentualną korektą kontrola działania sygnalizacji alarmowej wraz z poprawnością nastaw i wzajemnej komunikacji między rezerwującymi się szafami kontrola czystości lamel skraplaczy wentylatorowych i ewentualne czyszczenie kontrola lamel skraplaczy wentylatorowych i ewentualne ich prostowanie kontrola szczelności wymienników skraplaczy wentylatorowych kontrola poprawności pracy regulatorów obrotów wentylatorów skraplaczy wentylatorowych kontrola mocowań i połączeń czujników temperatury czynnika ziębniczego na skraplaczach wentylatorowych kontrola szczelności połączeń rurociągów, armatury regulacyjnej oraz zaworów serwisowych obiegów czynnika ziębniczego przy skraplaczach wentylatorowych kontrola czystości filtrów siatkowych instalacji zasilania w wodę nawilżaczy parowych wraz z ewentualnym czyszczeniem kontrola stopnia zużycia filtrów zmiękczających wodę dla nawilżaczy wraz z ewentualną wymianą wkładów Agregaty wody lodowej ze skraplaczem chłodzonym powietrzem kontrola stopnia zawilgocenia układu i czynnika ziębniczego na wziernikach agregatów kontrola parametrów ciśnieniowych czynnika ziębniczego na manometrach i sterownikach agregatów kontrola stopnia napełnienia czynnika ziębniczego i jego przepływu na wziernikach agregatów kontrola stanu technicznego zabezpieczeń ciśnieniowych czynnika ziębniczego agregatów kontrola pracy zaworów rozprężnych agregatów kontrola temperatur głowic sprężarek agregatów kontrola temperatur oleju sprężarek agregatów kontrola poziomu oleju sprężarek agregatów kontrola pracy pomp oleju agregatów kontrola szczelności połączeń rurociągów, armatury regulacyjnej oraz zaworów serwisowych obiegów czynnika ziębniczego w agregatach kontrola stanu technicznego i szczelności przyłączy elastycznych czynnika ziębniczego do sprężarek i skraplaczy agregatów kontrola stanu szczelności zaworów odcinających i armatury kontrolno-pomiarowej na przyłączach wody lodowej do agregatów kontrola stanu technicznego i szczelności łączników amortyzacyjnych na przyłączach wody lodowej do agregatów kontrola czystości lamel skraplaczy wentylatorowych i ewentualne czyszczenie kontrola lamel skraplaczy wentylatorowych i ewentualne ich prostowanie kontrola szczelności wymienników skraplaczy wentylatorowych kontrola poprawności pracy regulatorów obrotów wentylatorów skraplaczy wentylatorowych kontrola mocowań i połączeń czujników temperatury czynnika ziębniczego na skraplaczach wentylatorowych kontrola szczelności połączeń rurociągów, armatury regulacyjnej oraz zaworów serwisowych obiegów czynnika ziębniczego przy skraplaczach wentylatorowych Klimakonwektory kontrola parametrów pracy klimakonwektorów kontrola nastaw parametrów na pulpitach sterowniczych lub pulpitach zadajników klimakonwektorów c. Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje wod.-kan. i gazu Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej Instalacje kanalizacji technologicznej kontrola stanu napełnienia separatorów tłuszczu kontrola stanu napełnienia separatorów substancji ropopochodnych 46

47 Instalacje zimnej wody i c.w.u. Rurociągi i armatura odczyt zużycia wody na wodomierzach głównych na przyłączach do sieci zewnętrznej wraz z dokonywaniem zapisów w Zeszycie Kontrolnym Stacja uzdatniania wody : kontrola zbiorników hydroforowych i ich poduszki powietrznej kontrola poprawności nastaw czujników ciśnienia i ich współpracy z automatyką załączania pompy kontrola stanu technicznego napowietrzaczy narurowych kontrola poprawności ustawień procesów uzdatniania na sterownikach wymienników jonitowych oraz poprawności działania zaworów sterujących d. Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje energetyki cieplnej Węzły cieplne wraz z elementami automatyki kontrola poprawności pracy pomp obiegowych i cyrkulacyjnych pod wzg. hałasu i wibracji oraz parametrów ciśnieniowych kontrola poprawności pracy manometrów kontaktowych sprawdzenie stanu technicznego siłowników zaworów mieszających i odcinających sprawdzenie poprawności pracy zaworów mieszających i odcinających sprawdzenie stanu technicznego wymienników pojemnościowych c.w.u. sprawdzenie naczyń wzbiorczych i ich poduszki powietrznej sprawdzenie poprawności działania instalacji wentylacji (nawiewno-wywiewnej) kotłowni kontrola stanu napełnienia zbiornika soli regeneracyjnej stacji zmiękczającej i ewentualne uzupełnienie Czynności konserwacyjne z wymogiem wykonywania ich raz na kwartał a. Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje wentylacyjne Centrale wentylacyjne sprawdzenie prawidłowości zamocowania, działania i szczelności przepustnic sprawdzenie działania siłownika i ewentualna regulacja wyłączników krańcowych przepustnic kontrola połączeń elektrycznych siłowników przepustnic sprawdzenie czystości zewnętrznych powierzchni lamel nagrzewnic wstępnych wodnych wraz z ewentualnym oczyszczeniem kontrola połączeń elektrycznych nagrzewnic wstępnych elektrycznych kontrola poprawności pracy i nastaw presostatów sekcji filtrów powietrza sprawdzenie czystości lamel wymienników rotacyjnych wraz z ewentualnym oczyszczeniem kontrola stanu technicznego łożysk oraz uszczelnień wymienników rotacyjnych kontrola połączeń elektrycznych silników i regulatorów wymienników rotacyjnych pomiary prądowe silników i regulatorów wymienników rotacyjnych sprawdzenie czystości zewnętrznych powierzchni lamel chłodnic wodnych i freonowych wraz z ewentualnym oczyszczeniem sprawdzenie czystości zewnętrznych powierzchni lamel nagrzewnic wtórnych wodnych wraz z ewentualnym oczyszczeniem kontrola połączeń elektrycznych nagrzewnic wtórnych elektrycznych kontrola połączeń elektrycznych silników wentylatorów pomiary prądowe silników wentylatorów sprawdzenie poprawności pracy falowników silników wentylatorów wraz z poprawnością współpracy z systemem automatyki kontrola poprawności pracy zabezpieczeń silników wentylatorów presostatów, termików kontrola mocowań oraz połączeń elektrycznych czujników temperatury i wilgotności powietrza 47

48 Zespoły nawiewne i wyciągowe sprawdzenie prawidłowości zamocowania, działania i szczelności przepustnic sprawdzenie działania siłownika i ewentualna regulacja wyłączników krańcowych przepustnic kontrola połączeń elektrycznych siłowników przepustnic kontrola poprawności pracy i nastaw presostatów sekcji filtrów powietrza sprawdzenie czystości zewnętrznych powierzchni lamel nagrzewnic wtórnych wodnych wraz z ewentualnym oczyszczeniem kontrola połączeń elektrycznych nagrzewnic wtórnych elektrycznych kontrola połączeń elektrycznych silników wentylatorów pomiary prądowe silników wentylatorów kontrola poprawności pracy zabezpieczeń silników wentylatorów presostatów, termików kontrola stanu mocowań oraz połączeń elektrycznych czujników temperatury powietrza Wentylatory ścienne, kanałowe i dachowe kontrola mocowania i uszczelnień kontrola i czyszczenie kratek i żaluzji kontrola wirników wentylatorów na łatwość obracania kontrola stanu technicznego łożysk silnika i wentylatorów kontrola połączeń elektrycznych silników wentylatorów pomiary prądowe silników wentylatorów Nawilżacze parowe planowa wymiana kociołków nawilżaczy kontrola czystości i mocowań lanc parowych kontrola ręcznej armatury odcinającej wraz z kontrolnym zamknięciem i otwarciem zaworów kontrola przepływomierzy wraz z dokonywaniem odczytu zużycia wody planowana wymiana wkładów filtrów zmiękczających na przyłączach zimnej wody kontrola połączeń elektrycznych aparatów elektrycznych i siłowników kontrola styków styczników i przekaźników elektrycznych wraz z ich oczyszczeniem kontrola mocowań oraz połączeń elektrycznych czujników wilgotności powietrza kontrola rurociągów odpływu wody popłuczynowej wraz z ewentualnym oczyszczeniem kontrola filtrów siatkowych wraz z ich oczyszczeniem Kurtyny powietrzne kontrola łożysk wirników wentylatorów na łatwość obracania kontrola stanu technicznego łożysk silnika kontrola połączeń elektrycznych nagrzewnic elektrycznych kontrola połączeń elektrycznych silników wentylatorów kontrola mocowań oraz połączeń elektrycznych czujników temperatury powietrza Klapy ppoż. Kontrola poprawności działania klap ppoż. musi być skoordynowana z przeglądem konserwacyjnym instalacji monitoringu i sterowania systemów ppoż. SAP przeprowadzanym przez służby DO NBP. kontrola poprawności działania siłowników klap ppoż. (dotyczy klap z napędem mechanicznym) kontrola poprawności pracy elementów ruchomych klap (dotyczy klap z napędem mechanicznym) kontrola poprawności ustawień wyłączników krańcowych i ewentualna regulacja (dotyczy klap z napędem mechanicznym) kontrola połączeń elektrycznych siłowników i wyłączników krańcowych (dotyczy klap z napędem mechanicznym) 48

49 Kanały wentylacyjne wraz z uzbrojeniem sprawdzenie mocowań kratek wentylacyjnych, anemostatów, okapów i kierownic sprawdzenie czystości kratek wentylacyjnych, anemostatów, okapów kuchennych oraz ich czyszczenie sprawdzenie czystości zewnętrznych powierzchni lamel nagrzewnic strefowych wodnych wraz z ewentualnym oczyszczeniem kontrola połączeń elektrycznych nagrzewnic strefowych elektrycznych sprawdzenie czystości zewnętrznych powierzchni lamel strefowych chłodnic wodnych wraz z ewentualnym oczyszczeniem sprawdzenie i utrzymanie odpowiedniej czystości kratek, anemostatów nawiewnych i wywiewnych systemu wentylacji na obiekcie kontrola mocowań oraz połączeń elektrycznych czujników temperatury powietrza Przyłącza c.t. do nagrzewnic wodnych kontrola ręcznej armatury odcinającej wraz z kontrolnym zamknięciem i otwarciem zaworów sprawdzenie działania siłowników zaworów regulacyjnych i ewentualna regulacja kontrola połączeń elektrycznych siłowników zaworów regulacyjnych kontrola połączeń elektrycznych silników pomp cyrkulacyjnych pomiary prądowe silników pomp cyrkulacyjnych kontrola mocowań oraz połączeń elektrycznych czujników temperatury czynnika grzewczego Przyłącza wody lodowej do chłodnic wodnych kontrola ręcznej armatury odcinającej wraz z kontrolnym zamknięciem i otwarciem zaworów sprawdzenie działania siłowników zaworów regulacyjnych i ewentualna regulacja kontrola połączeń elektrycznych siłowników zaworów regulacyjnych kontrola mocowań oraz połączeń elektrycznych czujników temperatury czynnika chłodniczego b. Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje klimatyzacji komfortu Szafy klimatyzacyjne z wyniesionym skraplaczem Wykonanie pełnego specjalistycznego przeglądu okresowego danego urządzenia chłodniczego przez specjalistyczne służby serwisowe Wykonawcy, zawierającego m.in.: kontrola stanu czystości filtrów powietrza i ewentualna wymiana kontrola czystości lamel parownika wewnętrznego szafy i ewentualne czyszczenie kontrola poprawności pracy wentylatorów w szafach kontrola poprawności pracy presostatów filtrów i wentylatorów kontrola poprawności pracy układów napędowych przepustnic żaluzjowych szaf kontrola stopnia zawilgocenia układu i czynnika ziębniczego na wziernikach kontrola stopnia napełnienia czynnika ziębniczego i jego przepływu na wziernikach kontrola stanu technicznego zabezpieczeń ciśnieniowych czynnika ziębniczego kontrola temperatur głowic sprężarek kontrola szczelności połączeń rurociągów, armatury regulacyjnej oraz zaworów serwisowych obiegów czynnika ziębniczego szaf kontrola poprawności pracy regulatora temperatury w szafach kontrola poprawności odczytów temperatury powietrza przez wewnętrzny czujnik w szafie i ewentualna kalibracja kontrola stanu technicznego nagrzewnic elektrycznych kontrola drożności przewodów odprowadzenia popłuczyn z cylindrów nawilżaczy parowych wraz z ewentualnym oczyszczeniem kontrola poprawności pracy zaworów napełniających i spustowych z cylindrów nawilżaczy parowych wraz z ewentualnym oczyszczeniem kontrola stanu elektrod oraz czystości cylindrów nawilżaczy parowych wraz z ewentualnym wypłukaniem 49

50 kontrola stanu technicznego czujników wycieku typu liqistat wraz ze sprawdzeniem sprawności ich działania kontrola stanu technicznego zespołów łączeniowych, zabezpieczających oraz sygnalizacyjnych kontrola nastaw wraz z ewentualną korektą kontrola działania sygnalizacji alarmowej wraz z poprawnością nastaw i wzajemnej komunikacji między rezerwującymi się szafami kontrola czystości lamel skraplaczy wentylatorowych i ewentualne czyszczenie kontrola lamel skraplaczy wentylatorowych i ewentualne ich prostowanie kontrola szczelności wymienników skraplaczy wentylatorowych kontrola poprawności pracy regulatorów obrotów wentylatorów skraplaczy wentylatorowych kontrola mocowań i połączeń czujników temperatury czynnika ziębniczego na skraplaczach wentylatorowych kontrola szczelności połączeń rurociągów, armatury regulacyjnej oraz zaworów serwisowych obiegów czynnika ziębniczego przy skraplaczach wentylatorowych kontrola czystości filtrów siatkowych instalacji zasilania w wodę nawilżaczy parowych wraz z ewentualnym czyszczeniem kontrola stopnia zużycia filtrów zmiękczających wodę dla nawilżaczy wraz z ewentualną wymianą wkładów wykonanie kontroli szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych, zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych z częstotliwością określoną ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową aktualizowanie prowadzonego przez Wykonawcę zbioru protokołów kontroli szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych zgodnie z Ustawą o ochronie warstwy ozonowej i towarzyszącymi jej przepisami uzupełnienie i aktualizowanie prowadzonego przez Wykonawcę zbioru kart obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika będącego substancją kontrolowaną zgodnie z Ustawą o ochronie warstwy ozonowej i towarzyszącymi jej przepisami uzupełnienie i aktualizowanie prowadzonego przez Wykonawcę zbioru kart maszyn i urządzeń zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. sporządzenie protokołów z przeglądów okresowych urządzeń chłodniczych na formularzach własnych bądź Wykonawcy bądź wg wzoru Zamawiającego Agregaty wody lodowej ze skraplaczem chłodzonym powietrzem Wykonanie pełnego specjalistycznego przeglądu okresowego danego urządzenia chłodniczego przez specjalistyczne służby serwisowe Wykonawcy, zawierającego m.in.: pomiar ciśnienia skraplania i odparowania czynnika ziębniczego dla każdego obiegu kontrola czynnika ziębniczego w każdym obiegu chłodniczym i ewentualne uzupełnienie pomiar stopnia przegrzania czynnika ziębniczego i ewentualna regulacja pomiar temperatur wody lodowej na wejściu i wyjściu z parownika z ewentualną kalibracją czujników kontrola poprawności działania czujników przepływu wody lodowej pomiar poboru mocy elektrycznej przez sprężarki, grzałki sprężarek, wentylatory skraplaczy, wewnątrzagregatowe moduły pompowe pomiar uzwojeń silników sprężarek kontrola ilości załączeń sprężarek na godzinę pomiar poboru mocy elektrycznej przez wentylatory skraplaczy kontrola stanu technicznego łożysk silników wentylatorów skraplaczy kontrola nadmiarowych wyłączników bezpieczeństwa, styczników, przekaźników, wyłączników ciśnieniowych (presostatów), regulatorów prędkości obrotowej wentylatorów skraplaczy sprawdzenie wartości kalibracyjnych i nastaw elementów różnicowych, umożliwiających kontrolę funkcji zabezpieczających (np. presostaty po stronie wysokiego i niskiego ciśnienia, termostaty, zawory bezpieczeństwa) wraz z ewentualną regulacją 50

51 kontrolę poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych wraz z korektą lub ewentualną wymianą sprawdzenie i kalibrację przekaźników termicznych wraz z ewentualną wymianą sprawdzenie nastaw parametrów mikroprocesorowych układów automatycznej regulacji (m.in. nastawy temperatury wody lodowej, nastawy dyferncjału nastawy temperatury wody lodowej, nastawy alarmu niskiej temperatury wody lodowej, nastawy alarmu wysokiej temperatury wody lodowej, długości cyklu regulacji, czasu odsysania kompresora, nastawy minimalnego czasu postoju kompresora, nastawy ciśnienia skraplania, zakresu regulacji ciśnienia skraplania, nastawy wysokiego ciśnienia, nastaw zadziałania presostatu niskiego ciśnienia, nastawy temperatury tłoczenia początku wtrysku cieczy w przestrzeń śrub sprężarek) sprawdzenie poprawności wskazań czujników pomiarowych (m.in. wody lodowej na wejściu i wyjściu, ciśnienia skraplania, ciśnienia ssania) sprawdzenie poprawności działania alarmów, ich nastaw wraz z ewentualną regulacją sprawdzenie wskazań alarmowych sprawdzenie stanu zawilgocenia obiegu ziębniczego wraz z ewentualną wymianą wkładów osuszaczy sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach wraz z ewentualnym uzupełnieniem sprawdzenie kwasowości oleju wraz z ewentualną wymianą sprawdzenie stanu technicznego wibroizolatorów sprawdzenie szczelności obiegu ziębniczego i usunięcie ewentualnych nieszczelności sprawdzenie szczelności obiegów wodny lodowej i usunięcie ewentualnych nieszczelności sprawdzenie elastycznych przewodów czynnika ziębniczego po stronie tłoczenia sprężarek wraz z ewentualną wymianą wykonanie kontroli szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych, zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych z częstotliwością określoną ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową aktualizowanie prowadzonego przez Wykonawcę zbioru protokołów kontroli szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych zgodnie z Ustawą o ochronie warstwy ozonowej i towarzyszącymi jej przepisami uzupełnienie i aktualizowanie prowadzonego przez Wykonawcę zbioru kart obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika będącego substancją kontrolowaną zgodnie z Ustawą o ochronie warstwy ozonowej i towarzyszącymi jej przepisami uzupełnienie i aktualizowanie prowadzonego przez Wykonawcę zbioru kart maszyn i urządzeń zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. sporządzenie protokołów z przeglądów okresowych urządzeń chłodniczych na formularzach własnych bądź Wykonawcy bądź wg wzoru Zamawiającego Klimakonwektory kontrola czystości i ewentualna wymiana filtrów powietrza kontrola czystości i ewentualne czyszczenie elementów obudów oraz kratek klimakonwektorów kontrola czystości i ewentualne czyszczenie lamel nagrzewnic i chłodnic oraz tac ociekowych kontrola czystości i ewentualne czyszczenie filtrów siatkowych na przyłączach wody lodowej i c.o. zamknięcie i otwarcie ręcznych zaworów odcinających kontrola drożności odpływów skroplin wraz z ich czyszczeniem kontrola poprawności pracy i stanu czystości pompek skroplin kontrola poprawności pracy silników wentylatorów kontrola pracy zaworów trójdrożnych wraz z siłownikami kontrola poprawności nastaw na sterownikach i zadajnikach ściennych wraz z ewentualną kalibracją Zespoły pompowe pomiar poboru mocy elektrycznej przez pompy obiegowe pomiar uzwojeń silników pomp obiegowych kontrola poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych pomp obiegowych kontrola uszczelnień i łożysk pomp obiegowych kontrola zasobników chłodu wraz z ewentualnym odpowietrzeniem 51

52 kontrola napełnienia strefy powietrznej naczyń wzbiorczych wraz z ewentualnym uzupełnieniem kontrola poprawności działania zaworów zwrotnych zamknięcie i otwarcie ręcznych zaworów odcinających ręczne otwarcie i zamknięcie zaworów bezpieczeństwa kontrola poprawności wskazań manometrów i termometrów Stacje uzdatnia (dezynfekcji) czynnika chłodniczego sprawdzenie poprawności działania cewek automatycznej armatury odcinającej sprawdzenie poprawności pracy pompki dozującej wraz z ewentualną kalibracją wydajności kontrola poprawności połączeń elektrycznych na zaciskach pompek dozujących, cewkach zaworów, sterownikach, czujnikach zasolenia sprawdzenie poprawności wskazań przepływomierzy i prawidłowej współpracy z pompkami dozującymi sprawdzenie poprawności pracy czujników stopnia zasolenia sprawdzenie nastaw sterowników i ewentualna kalibracja parametrów zamknięcie i otwarcie ręcznych zaworów odcinających sprawdzenie czystości filtrów siatkowych wraz z ewentualnym oczyszczeniem sprawdzenie poprawności pracy automatycznego zaworu upustowego Rurociągi wody lodowej zamknięcie i otwarcie ręcznych zaworów odcinających sprawdzenie poprawności pracy zaworów zwrotnych kontrola odpowietrzników automatycznych oraz zbiorników odpowietrzających kontrola poprawności wskazań manometrów i termometrów kontrola parametrów wody lodowej i ewentualna kalibracja nastaw zaworów regulacyjnych Instalacje z klimatyzatorami typu split i multisplit Wykonanie pełnego przeglądu okresowego danego urządzenia chłodniczego przez personel Wykonawcy przy udziale specjalistycznych służb serwisowych Wykonawcy, zawierającego m.in.: kontrola czystości i ewentualna czyszczenie filtrów powietrza jednostek wewnętrznych kontrola czystości i ewentualne czyszczenie elementów obudów oraz kratek jednostek wewnętrznych kontrola czystości i ewentualne czyszczenie lamel chłodnic oraz tac ociekowych kontrola przyłączy odpływów skroplin wraz z ich czyszczeniem kontrola poprawności pracy i stanu czystości pompek skroplin kontrola poprawności pracy silników wentylatorów klimatyzatorów kontrola poprawności nastaw na sterownikach i zadajnikach ściennych jednostek wewnętrznych wraz z ewentualną kalibracją kontrola stanu czystości lamel skraplaczy jednostek zewnętrznych wraz z ewentualnym ich czyszczeniem pomiar ciśnienia skraplania i odparowania czynnika ziębniczego obiegu freonowego kontrola czynnika ziębniczego i ewentualne uzupełnienie pomiar stopnia przegrzania czynnika ziębniczego i ewentualna regulacja pomiar poboru mocy elektrycznej przez sprężarki, grzałki sprężarek, wentylatory skraplaczy pomiar uzwojeń silników sprężarek kontrola ilości załączeń sprężarek na godzinę pomiar poboru mocy elektrycznej przez wentylatory skraplaczy kontrola stanu technicznego łożysk silników wentylatorów skraplaczy i silników wentylatorów jednostek wewnętrznych kontrola stanu nadmiarowych wyłączników bezpieczeństwa, styczników, przekaźników, wyłączników ciśnieniowych (presostatów), regulatorów prędkości obrotowej wentylatorów skraplaczy 52

53 sprawdzenie wartości kalibracyjnych i nastaw elementów różnicowych, umożliwiających kontrolę funkcji zabezpieczających (np. presostaty po stronie wysokiego i niskiego ciśnienia, termostaty, zawory bezpieczeństwa) wraz z ewentualną regulacją kontrola poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych wraz z ewentualną wymianą sprawdzenie i kalibrację przekaźników termicznych wraz z ewentualną wymianą sprawdzenie nastaw parametrów mikroprocesorowych układów automatycznej regulacji jednostek zewnętrznych sprawdzenie poprawności działania alarmów, ich nastaw wraz z ewentualną regulacją sprawdzenie wskazań alarmowych sprawdzenie stanu zawilgocenia obiegu ziębniczego wraz z ewentualną wymianą wkładów osuszaczy sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach wraz z ewentualnym uzupełnieniem sprawdzenie kwasowości oleju wraz z ewentualną wymianą sprawdzenie stanu technicznego wibroizolatorów sprawdzenie szczelności obiegu ziębniczego i usunięcie ewentualnych nieszczelności wykonanie kontroli szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych, zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych z częstotliwością określoną ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową aktualizowanie prowadzonego przez Wykonawcę zbioru protokołów kontroli szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych zgodnie z Ustawą o ochronie warstwy ozonowej i towarzyszącymi jej przepisami uzupełnienie i aktualizowanie prowadzonego przez Wykonawcę zbioru kart obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika będącego substancją kontrolowaną zgodnie z Ustawą o ochronie warstwy ozonowej i towarzyszącymi jej przepisami uzupełnienie i aktualizowanie prowadzonego przez Wykonawcę zbioru kart maszyn i urządzeń zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. sporządzenie protokołów z przeglądów okresowych urządzeń chłodniczych na formularzach własnych bądź Wykonawcy bądź wg wzoru Zamawiającego Instalacje z klimatyzatorami typu VRV Wykonanie pełnego przeglądu okresowego danego urządzenia chłodniczego przez personel Wykonawcy przy udziale specjalistycznych służb serwisowych Wykonawcy, zawierającego m.in.: kontrola czystości i ewentualna czyszczenie filtrów powietrza jednostek wewnętrznych kontrola czystości i ewentualne czyszczenie elementów obudów oraz kratek jednostek wewnętrznych kontrola czystości i ewentualne czyszczenie lamel chłodnic oraz tac ociekowych kontrola drożności odpływów skroplin wraz z ich czyszczeniem kontrola poprawności pracy i stanu czystości pompek skroplin kontrola poprawności pracy silników wentylatorów klimatyzatorów kontrola poprawności nastaw na sterownikach i zadajnikach ściennych jednostek wewnętrznych wraz z ewentualną kalibracją kontrola stanu czystości lamel skraplaczy jednostek zewnętrznych wraz z ewentualnym ich czyszczeniem pomiar ciśnienia skraplania i odparowania czynnika ziębniczego obiegu freonowego kontrola czynnika ziębniczego i ewentualne uzupełnienie pomiar stopnia przegrzania czynnika ziębniczego i ewentualna regulacja pomiar poboru mocy elektrycznej przez sprężarki, grzałki sprężarek, wentylatory skraplaczy pomiar uzwojeń silników sprężarek kontrola ilości załączeń sprężarek na godzinę kontrola poprawności pracy regulatorów obrotów silników sprężarek pomiar poboru mocy elektrycznej przez wentylatory skraplaczy kontrola stanu technicznego łożysk silników wentylatorów skraplaczy i silników wentylatorów jednostek wewnętrznych 53

54 kontrola nadmiarowych wyłączników bezpieczeństwa, styczników, przekaźników, wyłączników ciśnieniowych (presostatów), regulatorów prędkości obrotowej wentylatorów skraplaczy sprawdzenie wartości kalibracyjnych i nastaw elementów różnicowych, umożliwiających kontrola funkcji zabezpieczających (np. presostaty po stronie wysokiego i niskiego ciśnienia, termostaty, zawory bezpieczeństwa) wraz z ewentualną regulacją kontrola poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych wraz z ewentualną korektą sprawdzenie i kalibrację przekaźników termicznych wraz z ewentualną wymianą sprawdzenie nastaw parametrów mikroprocesorowych układów automatycznej regulacji jednostek zewnętrznych kontrola poprawności pracy systemów komunikacyjnych pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi sprawdzenie poprawności działania alarmów, ich nastaw wraz z ewentualną regulacją sprawdzenie wskazań alarmowych sprawdzenie stanu zawilgocenia obiegu ziębniczego wraz z ewentualną wymianą wkładów osuszaczy sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach wraz z ewentualnym uzupełnieniem sprawdzenie kwasowości oleju wraz z ewentualną wymianą sprawdzenie stanu technicznego wibroizolatorów sprawdzenie szczelności obiegu ziębniczego i usunięcie ewentualnych nieszczelności wykonanie kontroli szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych, zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych z częstotliwością określoną ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową aktualizowanie prowadzonego przez Wykonawcę zbioru protokołów kontroli szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych zgodnie z Ustawą o ochronie warstwy ozonowej i towarzyszącymi jej przepisami uzupełnienie i aktualizowanie prowadzonego przez Wykonawcę zbioru kart obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika będącego substancją kontrolowaną zgodnie z Ustawą o ochronie warstwy ozonowej i towarzyszącymi jej przepisami uzupełnienie i aktualizowanie prowadzonego przez Wykonawcę zbioru kart maszyn i urządzeń zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. sporządzenie protokołów z przeglądów okresowych urządzeń chłodniczych na formularzach własnych bądź Wykonawcy bądź wg wzoru Zamawiającego c. Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje wod.-kan. i gazu Instalacje kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej Wpusty: kontrola i planowe oczyszczanie krat i osłon wpustów dachowych, podwórzowych, ulicznych i odwodnień liniowych, osadników wpustów podwórzowych i ulicznych oraz koryt odwodnień liniowych kontrola drożności odpływów z wpustów dachowych, podwórzowych, ulicznych i odwodnień liniowych Piony i rynny: kontrola i planowe oczyszczanie koryt dachowych i rynien kontrola i planowe oczyszczanie czyszczaków rur spustowych oraz czyszczaków i rewizji pionów deszczowych wewnętrznych Poziomy i przykanaliki wewnętrzne: kontrola stanu studzienek rewizyjnych wewnętrznych i ewentualne oczyszczenie kontrola rewizji i czyszczaków przewodowych i ewentualne oczyszczenie kontrola stanu technicznego zaworów przeciwcofkowych pod wzg. poprawności działania i szczelności Poziomy i przykanaliki zewnętrzne: 54

55 kontrola stanu studzienek przyłączeniowych i rewizyjnych zewnętrznych i ewentualne oczyszczenie kontrola stanu studzienek osadnikowych i planowe ich oczyszczenie kontrola stanu komór odprowadzających wody deszczowe bezpośrednio do cieków wodnych i ewentualne ich oczyszczenie Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej Piony: kontrola stanu technicznego zaworów przeciwcofkowych pod wzg. poprawności działania i szczelności Poziomy wewnętrzne: kontrola studzienek rewizyjnych wewnętrznych i ewentualne oczyszczenie kontrola rewizji i czyszczaków przewodowych i ewentualne oczyszczenie kontrola napełnienia tłuszczowników wewnętrznych (w razie potrzeby opróżnienia zgłosić Zamawiającemu) kontrola stanu technicznego zaworów przeciwcofkowych pod wzg. poprawności działania i szczelności Poziomy zewnętrzne: kontrola studzienek przyłączeniowych i rewizyjnych zewnętrznych i ewentualne oczyszczenie kontrola napełnienia tłuszczowników zewnętrznych (w razie potrzeby opróżnienia zgłosić Zamawiającemu) kontrola napełnienia zbiorników zewnętrznych typu szambo (w razie potrzeby opróżnienia zgłosić Zamawiającemu) kontrola poprawności działania włączników pływakowych pomp ścieków kontrola stanu technicznego pomp wraz z pomiarami elektrycznymi kontrola rurociągów tłocznych pomp co do ich szczelności Instalacje kanalizacji technologicznej: kontrola stanu studzienek przyłączeniowych zewnętrznych do piaskowników i separatorów zewnętrznych wraz z ewentualnym oczyszczeniem kontrola napełnienia piaskowników (w razie potrzeby opróżnienia zgłosić Zamawiającemu) kontrola pod wzg. drożności doprowadzenia syfonowego i odprowadzenia przelewowego ścieków w piaskownikach wraz z ewentualnym oczyszczeniem kontrola napełnienia separatorów substancji ropopochodnych (w razie potrzeby opróżnienia zgłosić Zamawiającemu) kontrola pod wzg. drożności doprowadzenia syfonowego i odprowadzenia przelewowego ścieków w separatorach koalescencyjnych wraz z ewentualnym oczyszczeniem kontrola stanu technicznego i poprawności działania zamknięć pływakowych w separatorach koalescencyjnych kontrola poprawności działania czujników pływakowych w separatorach koalescencyjnych oraz poprawności ich komunikacji z centralkami systemu alarmowego Sekurat wraz z ewentualną ich kalibracją kontrola stanu technicznego zbiornika wody wstępnie oczyszczonej dla myjni samochodowych wraz z kontrolą stanu mocowań pomp, rurociągów oraz włączników pływakowych kontrola poprawności działania włączników pływakowych pomp zbiornika wody wstępnie oczyszczonej wraz z ewentualną ich regulacją kontrola stanu technicznego pomp zbiornika wody wstępnie oczyszczonej wraz z pomiarami elektrycznymi kontrola rurociągów tłocznych zbiornika wody wstępnie oczyszczonej co do ich szczelności kontrola poprawności działania zaworów zwrotnych rurociągów tłocznych zbiornika wody wstępnie oczyszczonej kontrola stanu smoków czerpalnych pomp zbiornika wody wstępnie oczyszczonej wraz z ich ewentualnym oczyszczeniem 55

56 zamknięcie i otwarcie ręcznej armatury odcinającej rurociągów tłocznych zbiornika wody wstępnie oczyszczonej Instalacje zimnej wody i c.w.u. Rurociągi i armatura: zamknięcie i otwarcie ręcznej armatury odcinającej na głównych poziomach rozprowadzających zimną wodę oraz c.w.u. oraz odcięć poszczególnych pionów w celu uniknięcia ich blokowania osadami zamknięcie i otwarcie ręcznej armatury odcinającej na przyłączach zimnej wody do sieci miejskiej w celu uniknięcia ich blokowania osadami zamknięcie i otwarcie ręcznej armatury odcinającej na wewnętrznych odejściach zimnej wody do zaworów czerpalnych zewnętrznych oraz zewnętrznych systemów nawadniających kontrola stanu technicznego wodomierzy kontrola poprawności działania zaworów zwrotnych przy wodomierzach kontrola stanu technicznego zaworów antyskażeniowych zamknięcie i otwarcie ręcznej armatury odcinającej zewnętrznej, odcinającej poszczególne strefy zewnętrznych systemów nawadniających kontrola poprawności pracy elektrozaworów strefowych odcinających poszczególne strefy zewnętrznych systemów nawadniających kontrola poprawności pracy tryskaczy zewnętrznych systemów nawadniających kontrola nastaw sterowników systemów nawadniających i ewentualna ich korekta kontrola poprawności komunikacji sterowników z elektrozaworami zewnętrznych systemów nawadniających Urządzenia podnoszące ciśnienie: zamknięcie i otwarcie ręcznej armatury odcinającej zestawów hydroforowych, zespołów pompowych i rurociągów tłocznych pomp głębinowych w celu uniknięcia ich blokowania osadami kontrola poprawności działania zaworów zwrotnych przy zestawach hydroforowych i zespołach pompowych i rurociągach tłocznych pomp głębinowych kontrola poprawności pracy elektrozaworów zestawów hydroforowych i zespołów pompowych kontrola poprawności działania czujników ciśnienia sterujących pracą pomp zestawów hydroforowych, zespołów pompowych i ujęć głębinowych kontrola stanu technicznego pomp zestawów hydroforowych i zespołów pompowych wraz z pomiarami elektrycznymi ocena stanu technicznego pomp głębinowych na podstawie pomiarów elektrycznych i parametrów ciśnieniowych kontrola systemu zabezpieczeń przed suchobiegiem i asymetrią faz pomp zestawów hydroforowych, zespołów pompowych i ujęć głębinowych kontrola nastaw ciśnieniowych i czasowych sterowników zestawów hydroforowych i zespołów pompowych i ewentualna ich korekta kontrola poprawności pracy przetwornic częstotliwości silników pomp zestawów hydroforowych i zespołów pompowych kontrola poprawności komunikacji sterowników z elektrozaworami zestawów hydroforowych i zespołów pompowych kontrola stanu technicznego aparatów elektrycznych (zabezpieczenia, styczniki, przekaźniki) w szafach zasilających zestawów hydroforowych i zespołów pompowych i ewentualna ich wymiana kontrola poprawności działania aparatów elektrycznych w szafach zasilających zestawów hydroforowych i zespołów pompowych przy sterowaniu ręcznym kontrola pod względem sprawności załączania aparatów elektrycznych w szafach zasilających zestawów hydroforowych i zespołów pompowych przy sterowaniu automatycznym sprawdzenie stanu styków i kontaktów aparatów elektrycznych w szafach zasilających zestawów hydroforowych i zespołów pompowych i ich ewentualne poprawienie (np. dokręcenie) kontrola naczyń wzbiorczych i ich poduszki powietrznej 56

57 kontrola zbiorników hydroforowych i ich poduszki powietrznej kontrola stanu technicznego zbiorników hydroforowych (wodowskazy, zawory spustowe i odpowietrzające, manometry, włazy kontrolne) sprawdzenie stanu technicznego zaworów bezpieczeństwa zbiorników hydroforowych indywidualnych i zbiorników w zestawach hydroforowych i zespołów pompowych pod wzg. sprawności i szczelności (poprzez ręczne ich otwarcie i zamknięcie) Stacje uzdatniania wody: zamknięcie i otwarcie ręcznej armatury odcinającej poszczególnych urządzeń stacji uzdatniania w celu uniknięcia ich blokowania osadami kontrola zbiorników hydroforowych i ich poduszki powietrznej kontrola stanu technicznego zbiorników hydroforowych (wodowskazy, zawory spustowe i odpowietrzające, manometry, włazy kontrolne) kontrola poprawności nastaw czujników ciśnienia i ich współpracy z automatyką załączania pompy głębinowej sprawdzenie stanu technicznego zaworów bezpieczeństwa zbiorników hydroforowych pod wzg. sprawności i szczelności (poprzez ręczne ich otwarcie i zamknięcie) kontrola poprawności ustawień procesów uzdatniania na sterownikach wymienników jonitowych oraz poprawności działania zaworów sterujących kontrola poprawności ustawień procesów regeneracji złóż jonowymiennych na sterownikach wymienników jonitowych kontrola stanu technicznego wypełnienia jonowymiennego wymienników wraz z ewentualną wymianą (badanie wody przed i za wymiennikami) czyszczenie basenów wody popłucznej kontrola stanu technicznego mocowań włączników pływakowych pomp wody popłucznej oraz mocowania pomp wody popłucznej kontrola poprawności działania włączników pływakowych pomp wody popłucznej kontrola stanu technicznego pomp wody popłucznej wraz z pomiarami elektrycznymi kontrola rurociągów tłocznych pomp wody popłucznej co do ich szczelności Instalacje wody hydrantowej: zamknięcie i otwarcie ręcznej armatury odcinającej główne poziomy oraz piony wody hydrantowej w celu uniknięcia ich blokowania osadami d. Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje energetyki cieplnej Węzły główne przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej: zamknięcie i otwarcie ręcznej armatury odcinającej na rozdzielaczach poszczególnych obiegów oraz poszczególnych rurociągach w obrębie węzłów w celu uniknięcia ich blokowania osadami sprawdzenie stanu technicznego siłowników zaworów regulacyjnych i odcinających sprawdzenie poprawności pracy zaworów regulacyjnych i odcinających kontrola stanu zanieczyszczenia filtrów siatkowych i odmulaczy wraz z planowym ich oczyszczeniem Węzły główne obiegi instalacyjne: zamknięcie i otwarcie ręcznej armatury odcinającej na rozdzielaczach poszczególnych obiegów oraz poszczególnych rurociągach w obrębie węzłów w celu uniknięcia ich blokowania osadami ocena stanu technicznego pomp obiegowych i cyrkulacyjnych wraz z pomiarami elektrycznymi kontrola systemu zabezpieczeń przed suchobiegiem i asymetrią faz pomp obiegowych i cyrkulacyjnych kontrola poprawności pracy manometrów kontaktowych kontrola zaworów zwrotnych pomp pod względem poprawności działania sprawdzenie stanu technicznego siłowników zaworów regulacyjnych i odcinających sprawdzenie poprawności pracy zaworów regulacyjnych i odcinających sprawdzenie stanu naczyń wzbiorczych i ich poduszki powietrznej 57

58 sprawdzenie stanu technicznego zaworów bezpieczeństwa pod wzg. sprawności (poprzez ręczne ich otwarcie i zamknięcie) sprawdzenie stanu zaworów bezpieczeństwa pod wzg. szczelności kontrola stanu zanieczyszczenia filtrów siatkowych i odmulaczy wraz z planowym ich oczyszczeniem kontrola poprawności pracy urządzeń do stabilizacji ciśnienia i ewentualna regulacja nastaw parametrów na indywidualnych pulpitach sterowniczych kontrola poprawności działania czujników ciśnienia urządzeń do stabilizacji ciśnienia kontrola poprawności działania elektrozaworów urządzeń do stabilizacji ciśnienia kontrola poprawności nastaw zaworów nadmiarowo-upustowych urządzeń do stabilizacji ciśnienia wraz z ewentualną regulacją kontrola stanu technicznego zbiorników wody uzupełniającej urządzeń do stabilizacji ciśnienia kontrola stanu technicznego pomp ładujących urządzeń do stabilizacji ciśnienia wraz z pomiarami elektrycznymi kontrola stanu technicznego zasobników c.w.u. (wodowskazy, zawory spustowe i odpowietrzające, manometry, włazy kontrolne) ocena stanu technicznego wymienników ciepła na podstawie analizy parametrów temperaturowych i ciśnieniowych kontrola stanu technicznego filtrów wstępnych i ochronnych stacji zmiękczania wody uzupełniającej wraz z planową wymianą wkładów filtracyjnych kontrola poprawności ustawień procesów uzdatniania na pulpitach sterowniczych wymienników jonitowych stacji zmiękczania wody uzupełniającej i ewentualna regulacja (badanie twardości wody przed i za wymiennikami) Instalacje c.o. i c.t. Rozdzielacze strefowe: zamknięcie i otwarcie ręcznej armatury odcinającej na rozdzielaczach strefowych w podwęzłach c.o., c.t. i c.w.u. w celu uniknięcia ich blokowania osadami kontrola stanu zanieczyszczenia filtrów siatkowych i odmulaczy w podwęzłach c.o., c.t. i c.w.u. wraz z planowym ich oczyszczeniem ocena stanu technicznego pomp obiegowych i cyrkulacyjnych wraz z pomiarami elektrycznymi w podwęzłach kontrola systemu zabezpieczeń przed suchobiegiem i asymetrią faz pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w podwęzłach kontrola poprawności pracy manometrów kontaktowych kontrola zaworów zwrotnych pomp pod względem poprawności działania w podwęzłach sprawdzenie stanu technicznego siłowników zaworów regulacyjnych i odcinających w podwęzłach sprawdzenie poprawności pracy zaworów regulacyjnych i odcinających w podwęzłach Główne przewody rozprowadzające oraz przyłącza: zamknięcie i otwarcie ręcznej armatury odcinającej na poziomach głównych c.o., c.t., i c.w.u. i podejściach pod piony w celu uniknięcia ich blokowania osadami zamknięcie i otwarcie ręcznej armatury odcinającej na przyłączach c.t. do nagrzewnic w celu uniknięcia blokowania osadami ocena stanu technicznego pomp cyrkulacyjnych na przyłączach c.t. do nagrzewnic wraz z pomiarami elektrycznymi kontrola systemu zabezpieczeń przed suchobiegiem i asymetrią faz pomp obiegowych i cyrkulacyjnych na przyłączach c.t. do nagrzewnic kontrola zaworów zwrotnych pomp pod względem poprawności działania na przyłączach c.t. do nagrzewnic sprawdzenie stanu technicznego siłowników zaworów regulacyjnych i odcinających na przyłączach c.t. do nagrzewnic sprawdzenie poprawności pracy zaworów regulacyjnych i odcinających na przyłączach c.t. do nagrzewnic 58

59 kontrola stanu zanieczyszczenia filtrów siatkowych i odmulaczy na przyłączach c.t. do nagrzewnic wraz z planowym ich oczyszczeniem Czynności konserwacyjne z wymogiem wykonywania ich raz na pół roku a Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje wentylacyjne Centrale wentylacyjne czyszczenie kierownic przepustnic oraz komór sekcji przepustnic kontrola i czyszczenie komór sekcji mieszania kontrola i czyszczenie komór sekcji filtracyjnych planowa wymiana filtrów powietrza kontrola i czyszczenie komór sekcji nagrzewnic wstępnych elektrycznych i wodnych pomiary kontrolne parametrów prądowych nagrzewnic wstępnych elektrycznych kontrola przepływu czynnika przez nagrzewnice wstępne oraz ewentualne ich płukanie kontrola poprawności pracy zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych Frost wraz z ich kalibracją kontrola i czyszczenie komór sekcji wymienników rotacyjnych kontrola i czyszczenie komór sekcji wymienników krzyżowych wraz z przepustnicami by-passów kontrola i czyszczenie komór chłodnic wodnych i freonowych kontrola przepływu czynnika przez chłodnice wodne oraz ewentualne ich płukanie spust i napełnienie czynnika chłodniczego z chłodnic w okresach przejściowych kontrola i czyszczenie komór sekcji nagrzewnic wtórnych elektrycznych i wodnych pomiary kontrolne parametrów prądowych nagrzewnic wtórnych elektrycznych kontrola przepływu czynnika przez nagrzewnice wtórne oraz ewentualne ich płukanie kontrola i czyszczenie komór sekcji wentylatorów Zespoły nawiewne i wyciągowe czyszczenie kierownic przepustnic kontrola i czyszczenie komór filtracyjnych planowa wymiana filtrów powietrza kontrola i czyszczenie komór nagrzewnic elektrycznych i wodnych pomiary kontrolne parametrów prądowych nagrzewnic elektrycznych kontrola przepływu czynnika przez nagrzewnice wodne oraz ewentualne ich płukanie kontrola poprawności pracy zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych Frost wraz z ich kalibracją kontrola i czyszczenie komór wentylatorów Nawilżacze parowe planowy demontaż zaworów napełniających i spustowych, oczyszczenie, ponowny montaż lub wymiana kontrola mocowań drzwiczek rewizyjnych oraz samych szafek kontrola i oczyszczenie poszczególnych elementów wyposażenia wewnętrznego szafek nawilżaczy kontrola materiałowa węży parowych i węży odprowadzenia kondensatu wraz z ewentualną wymianą Kurtyny powietrzne pomiary kontrolne parametrów prądowych nagrzewnic elektrycznych pomiary prądowe silników wentylatorów kontrola połączeń elektrycznych elementów sterowniczych i aparatów elektrycznych szafek zasilających kontrola swobody obracania się silnika i wentylatora Kanały wentylacyjne wraz z uzbrojeniem planowe czyszczenie kratek wentylacyjnych, anemostatów i okapów kuchennych itp. kontrola poprawności dystrybucji powietrza przez kratki, anemostaty i okapy wraz z ewentualną regulacją kierownic i przepustnic 59

60 sprawdzenie i utrzymanie odpowiedniej czystości kratek, anemostatów nawiewnych i wywiewnych systemu wentylacji na obiekcie kontrola czerpni i wyrzutni ściennych i dachowych z ewentualnym ich oczyszczeniem pomiary kontrolne parametrów prądowych nagrzewnic strefowych elektrycznych kontrola przepływu czynnika przez nagrzewnice strefowe wodne oraz ewentualne ich płukanie Instalacje automatyki Wykonanie pełnego przeglądu okresowego systemu i poszczególnych elementów automatyki przez specjalistyczne służby serwisowe Wykonawcy, zawierającego m.in.: Szafy zasilająco-sterownicze: sprawdzenie sygnałów alarmowych zatrzymanie i wznowienie pracy sterownika sprawdzenie poprawności reakcji systemu na występowanie stanów alarmowych sprawdzenie buforów pamięci z historią alarmów i trendami zmian wartości punktów sprawdzenie poprawności działania programów zarządzających zużyciem energii sprawdzenie informacji i punktów start/stop sprawdzenie stanu technicznego baterii sprawdzenie stanu technicznego i pewności połączeń płyty głównej sprawdzenie ustawień prędkości transmisji sprawdzenie poprawności działania software u i ewentualna korekta sprawdzenie parametrów regulacji sprawdzenie i ustawienie czasu sterownika diagnostyka błędów podczas rozruchu instalacji i urządzeń nadzorowanych przez dany sterownik sprawdzenie poprawności działania programów czasowych sprawdzenie poprawności komunikacji z obiektowymi centralami nadzoru BMS archiwizacja danych na dyskietkę lub płytę CD sprawdzenie połączeń poszczególnych układów We/Wy ze sterownikiem sprawdzenie binarnych sygnałów wejściowych układów We/Wy sprawdzenie analogowych sygnałów wejściowych układów We/Wy sprawdzenie binarnych sygnałów wyjściowych układów We/Wy sprawdzenie analogowych sygnałów wyjściowych układów We/Wy sprawdzenie działania diod LED układów We/Wy sprawdzenie statusu podłączonych urządzeń sprawdzenie stabilności analogowych sygnałów wejściowych i wyjściowych sprawdzenie wystąpienia alarmu w przypadku uszkodzenia elementu pomiarowego zapis danych korygujących do rejestratorów sterowników pomiar aktualnych wartości i porównanie ich z wartościami zadanymi oraz ewentualna korekta kontrola stanu technicznego aparatów elektrycznych (zabezpieczenia, styczniki, przekaźniki) i ewentualna ich wymiana kontrola poprawności działania aparatów elektrycznych przy sterowaniu ręcznym kontrola pod względem sprawności załączania aparatów elektrycznych przy sterowaniu automatycznym sprawdzenie stanu technicznego styków aparatów elektrycznych i ewentualne poprawienie (np. dokręcenie) kontrola stanu technicznego i poprawności pracy zasilaczy pod obciążeniem kontrola napięć wyjściowych zasilaczy kontrola stanu technicznego transformatorów pomiar napięć wyjściowych transformatorów kontrola skuteczności działania wyłączników serwisowych kontrola pod względem zabrudzenia i ewentualne oczyszczenie poszczególnych elementów składowych szafy Elementy pomiarowe i pomiarowo-zabezpieczające: 60

61 kontrola mocowania oraz stanu technicznego czujników i termostatów pomieszczeniowych i ewentualne ich poprawienie lub wymiana kontrola mocowania oraz stanu technicznego czujników przylgowych na rurociągach i ewentualne ich poprawienie lub wymiana kontrola mocowania oraz stanu technicznego czujników zanurzeniowych w kapilarach i ewentualne ich poprawienie lub wymiana kontrola szczelności i stanu kapilar zanurzeniowych i ewentualne ich poprawienie lub wymiana kontrola wypełnienia czynnikiem pośrednim pochew kapilar i ewentualne uzupełnienie kontrola mocowania oraz stanu technicznego czujników bezpośrednich (ciśnienia, przepływu, zalania) i ewentualne ich poprawienie i oczyszczenie lub wymiana pomiar aktualnych parametrów mierzonych przez dany czujnik, porównanie ich z wartościami zadanymi oraz ewentualna korekta na sterowniku pomiar aktualnych parametrów mierzonych przez dany termostat, porównanie ich z wartościami zadanymi oraz ewentualna korekta nastawy na termostacie sprawdzenie poprawności działania presostatów pomiar aktualnych parametrów mierzonych przez dany presostat, porównanie ich z wartościami zadanymi oraz ewentualna korekta nastawy na presostacie sprawdzenie stanu technicznego i poprawności pracy centralek sygnalizacyjnych (np. zalania, przekroczenia temperatury) oraz ich połączenia z elementami szaf zasilająco-sterowniczych sprawdzenie mocowania, stanu technicznego i poprawności pracy czujników poziomu oraz ich połączenia z elementami szaf zasilająco-sterowniczych Elementy wykonawcze systemu sterowania: sprawdzenie mocowania, stanu technicznego oraz poprawności działania napędów elektrycznych sprawdzenie poprawności działania napędów elektrycznych przy sterowaniu ręcznym sprawdzenie sygnałów zwrotnych i punktów progowych napędów elektrycznych i ewentualna regulacja sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawności działania zaworów prądowych nagrzewnic elektrycznych sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawności działania falowników i przetwornic częstotliwości pomiar aktualnych parametrów regulowanych przez falowniki, przetwornice częstotliwości i zawory prądowe (tyrystory, tranzystory mocy i ich porównanie z wartościami zadanymi) ewentualna korekta b Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje klimatyzacji komfortu Szafy klimatyzacyjne z wyniesionym skraplaczem kontrola drożności instalacji odprowadzenia skroplin wraz z ich czyszczeniem kontrola napełnienia syfonów wraz z ich zalaniem Agregaty wody lodowej ze skraplaczem chłodzonym czynnikiem pośrednim odstawienie agregatów na okres zimowy instalacji pracujących okresowo przeglądy uwzględnione w Czynnościach wykonywanych raz na kwartał spust wody z instalacji pracujących okresowo (przed okresem zimowym) zabezpieczenie agregatów na sezon zimowy instalacji pracujących okresowo napełnienie instalacji pracujących okresowo (przed okresem letnim) uruchomienie agregatów instalacji pracujących okresowo przed okresem letnim przeglądy uwzględnione w Czynnościach wykonywanych raz na kwartał Klimakonwektory planowa wymiana filtrów powietrza planowe czyszczenie elementów obudów oraz kratek klimakonwektorów planowe czyszczenie lamel nagrzewnic i chłodnic oraz tac ociekowych planowe czyszczenie filtrów siatkowych na przyłączach wody lodowej i c.o. kontrola przepływu czynnika przez nagrzewnice oraz ewentualne ich płukanie kontrola przepływu czynnika przez chłodnice wodne oraz ewentualne ich płukanie kontrola szczelności wężyków przyłączeniowych oraz izolacji zimnochronnych 61

62 Zespoły pompowe odstawienie zespołów pompowych na okres zimowy instalacji pracujących okresowo przeglądy uwzględnione w Czynnościach wykonywanych raz na kwartał spust wody z instalacji pracujących okresowo (przed okresem zimowym) zabezpieczenie pomp, armatury oraz rurociągów na sezon zimowy instalacji pracujących okresowo napełnienie instalacji pracujących okresowo (przed okresem letnim) uruchomienie zespołów pompowych instalacji pracujących okresowo przed okresem letnim przeglądy uwzględnione w Czynnościach wykonywanych raz na kwartał Rurociągi odprowadzenia skroplin kontrola drożności instalacji odprowadzenia skroplin wraz z ich czyszczeniem kontrola napełnienia syfonów wraz z ich zalaniem Instalacje automatyki Wykonanie pełnego przeglądu okresowego systemu i poszczególnych elementów automatyki przez specjalistyczne służby serwisowe Wykonawcy, zawierającego m.in.: Szafy zasilająco-sterownicze: sprawdzenie sygnałów alarmowych zatrzymanie i wznowienie pracy sterownika sprawdzenie poprawności reakcji systemu na występowanie stanów alarmowych sprawdzenie buforów pamięci z historią alarmów i trendami zmian wartości punktów sprawdzenie poprawności działania programów zarządzających zużyciem energii sprawdzenie informacji i punktów start/stop sprawdzenie stanu technicznego baterii sprawdzenie stanu technicznego i pewności połączeń płyty głównej sprawdzenie ustawień prędkości transmisji sprawdzenie poprawności działania software u i ewentualna korekta sprawdzenie parametrów regulacji sprawdzenie i ustawienie czasu sterownika diagnostyka błędów podczas rozruchu instalacji i urządzeń nadzorowanych przez dany sterownik sprawdzenie poprawności działania programów czasowych sprawdzenie poprawności komunikacji z obiektowymi centralami nadzoru BMS archiwizacja danych na dyskietkę lub płytę CD sprawdzenie połączeń poszczególnych układów We/Wy ze sterownikiem sprawdzenie binarnych sygnałów wejściowych układów We/Wy sprawdzenie analogowych sygnałów wejściowych układów We/Wy sprawdzenie binarnych sygnałów wyjściowych układów We/Wy sprawdzenie analogowych sygnałów wyjściowych układów We/Wy sprawdzenie działania diod LED układów We/Wy sprawdzenie statusu podłączonych urządzeń sprawdzenie stabilności analogowych sygnałów wejściowych i wyjściowych sprawdzenie wystąpienia alarmu w przypadku uszkodzenia elementu pomiarowego zapis danych korygujących do rejestratorów sterowników pomiar aktualnych wartości i porównanie ich z wartościami zadanymi oraz ewentualna korekta kontrola stanu technicznego aparatów elektrycznych (zabezpieczenia, styczniki, przekaźniki) i ewentualna ich wymiana kontrola poprawności działania aparatów elektrycznych przy sterowaniu ręcznym kontrola pod względem sprawności załączania aparatów elektrycznych przy sterowaniu automatycznym sprawdzenie stanu technicznego styków aparatów elektrycznych i ewentualne poprawienie (np. dokręcenie) kontrola stanu technicznego i poprawności pracy zasilaczy pod obciążeniem kontrola napięć wyjściowych zasilaczy 62

63 kontrola stanu technicznego transformatorów pomiar napięć wyjściowych transformatorów kontrola skuteczności działania wyłączników serwisowych kontrola pod względem zabrudzenia i ewentualne oczyszczenie poszczególnych elementów składowych szafy Elementy pomiarowe i pomiarowo-zabezpieczające: kontrola mocowania oraz stanu technicznego czujników i termostatów pomieszczeniowych i ewentualne ich poprawienie lub wymiana kontrola mocowania oraz stanu technicznego czujników przylgowych na rurociągach i ewentualne ich poprawienie lub wymiana kontrola mocowania oraz stanu technicznego czujników zanurzeniowych w kapilarach i ewentualne ich poprawienie lub wymiana kontrola szczelności i stanu kapilar zanurzeniowych i ewentualne ich poprawienie lub wymiana kontrola wypełnienia czynnikiem pośrednim pochew kapilar i ewentualne uzupełnienie kontrola mocowania oraz stanu technicznego czujników bezpośrednich (ciśnienia, przepływu, zalania) i ewentualne ich poprawienie i oczyszczenie lub wymiana pomiar aktualnych parametrów mierzonych przez dany czujnik, porównanie ich z wartościami zadanymi oraz ewentualna korekta na sterowniku pomiar aktualnych parametrów mierzonych przez dany termostat, porównanie ich z wartościami zadanymi oraz ewentualna korekta nastawy na termostacie sprawdzenie poprawności działania presostatów pomiar aktualnych parametrów mierzonych przez dany presostat, porównanie ich z wartościami zadanymi oraz ewentualna korekta nastawy na presostacie sprawdzenie stanu technicznego i poprawności pracy centralek sygnalizacyjnych (np. zalania, przekroczenia temperatury) oraz ich połączenia z elementami szaf zasilająco-sterowniczych sprawdzenie mocowania, stanu technicznego i poprawności pracy czujników poziomu oraz ich połączenia z elementami szaf zasilająco-sterowniczych Elementy wykonawcze systemu sterowania: sprawdzenie mocowania, stanu technicznego oraz poprawności działania napędów elektrycznych sprawdzenie poprawności działania napędów elektrycznych przy sterowaniu ręcznym sprawdzenie sygnałów zwrotnych i punktów progowych napędów elektrycznych i ewentualna regulacja sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawności działania zaworów prądowych nagrzewnic elektrycznych sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawności działania falowników i przetwornic częstotliwości pomiar aktualnych parametrów regulowanych przez falowniki, przetwornice częstotliwości i zawory prądowe (tyrystory, tranzystory mocy i ich porównanie z wartościami zadanymi) ewentualna korekta c Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje wod.-kan. i gazu Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej Podejścia pod przybory sanitarne: kontrola stanu technicznego podejść pod przybory sanitarne Piony: kontrola stanu technicznego i drożności pionów kanalizacji sanitarnej kontrola rewizji i czyszczaków pionów kanalizacji sanitarnej i ewentualne oczyszczenie Poziomy wewnętrzne: kontrola stanu napełnienia tłuszczowników wewnętrznych (w razie potrzeby opróżnienia powiadomić Zamawiającego) Poziomy zewnętrzne: 63

64 kontrola stanu napełnienia tłuszczowników zewnętrznych (w razie potrzeby opróżnienia powiadomić Zamawiającego) Instalacje kanalizacji technologicznej kontrola stanu napełnienia piaskowników (w razie potrzeby opróżnienia powiadomić Zamawiającego) kontrola stanu napełnienia separatorów substancji ropopochodnych (w razie potrzeby opróżnienia powiadomić Zamawiającego) kontrola stanu technicznego sond czujników poziomu separatorów wraz z ich oczyszczeniem kontrola poprawności pracy centralek alarmowych Sekurat separatorów koalescencyjnych Instalacje sprężonego powietrza: Sprężarki powietrza wymiana filtrów powietrza wymiana filtrów oleju wymiana wkładów separatorów oleju wymiana oleju pomiar poboru mocy elektrycznej przez silniki sprężarek powietrza i wentylatorów pomiar izolacyjności uzwojeń silników sprężarek kontrola ilości załączeń sprężarek na godzinę kontrola stanu łożysk silników i sprężarek optyczna kontrola stanu technicznego śrub sprężarek sprawdzenie wartości kalibracyjnych i nastaw elementów różnicowych, umożliwiających kontrolę funkcji zabezpieczających (np. presostaty po stronie ssawnej i tłocznej, termostaty, zawory bezpieczeństwa) wraz z ewentualną regulacją kontrola poprawności połączeń elektrycznych sprawdzenie i kalibracja przekaźników termicznych wraz z ewentualną wymianą sprawdzenie nastaw parametrów mikroprocesorowych układów automatycznej regulacji sprawdzenie poprawności wskazań czujników pomiarowych (m.in. temperatury oleju, ciśnienia po stronie tłocznej i ssawnej) kontrola stanu technicznego i poprawności pracy elektrozaworów sprawdzenie poprawności działania alarmów, ich nastaw wraz z ewentualną regulacją sprawdzenie wskazań alarmowych sprawdzenie kół pasowych i naciągu pasków sprawdzenie szczelności obiegu oleju i usunięcie ewentualnych nieszczelności kontrola czystości i czyszczenie lamel chłodnic oleju kontrola poprawności pracy i stanu czystości pompek oleju Osuszacze typu split kontrola czystości i ewentualne czyszczenie chłodnic powietrza oraz tac ociekowych kontrola drożności przyłączy odpływów skroplin wraz z ich czyszczeniem kontrola poprawności pracy silników wentylatorów klimatyzatorów kontrola poprawności nastaw parametrów na wraz z ewentualną kalibracją kontrola stanu czystości lamel skraplaczy wraz z ewentualnym ich czyszczeniem pomiar ciśnienia skraplania i odparowania czynnika ziębniczego obiegu freonowego kontrolę czynnika ziębniczego i ewentualne uzupełnienie pomiar stopnia przegrzania czynnika ziębniczego i ewentualna regulacja pomiar poboru mocy elektrycznej przez sprężarki, grzałki sprężarek, wentylatory skraplaczy kontrolę stanu nadmiarowych wyłączników bezpieczeństwa, styczników, przekaźników, wyłączników ciśnieniowych (presostatów), regulatorów prędkości obrotowej wentylatorów skraplaczy sprawdzenie wartości kalibracyjnych i nastaw elementów różnicowych, umożliwiających kontrolę funkcji zabezpieczających (np. presostaty po stronie wysokiego i niskiego ciśnienia, termostaty, zawory bezpieczeństwa) wraz z ewentualną regulacją kontrolę poprawności połączeń elektrycznych 64

65 sprawdzenie poprawności działania alarmów, ich nastaw wraz z ewentualną regulacją sprawdzenie wskazań alarmowych sprawdzenie stanu zawilgocenia obiegu ziębniczego wraz z ewentualną wymianą wkładów osuszaczy sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach wraz z ewentualnym uzupełnieniem sprawdzenie kwasowości oleju wraz z ewentualną wymianą sprawdzenie stanu amortyzatorów gumowych i sprężynowych sprawdzenie szczelności obiegu ziębniczego i usunięcie ewentualnych nieszczelności Instalacja sprężonego powietrza kontrola stanu filtrów i odwadniaczy przy poszczególnych punktach poboru wraz z oczyszczeniem filtrów i odwadniaczy kontrola stanu technicznego zbiorników sprężonego powietrza kontrola i ocena techniczna stanu rurociągów sprężonego powietrza kontrola stanu technicznego ręcznej armatury odcinającej kontrola stanu technicznego szybkozłączy d Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje energetyki cieplnej Węzły główne obiegi instalacyjne kontrola i ocena stanu technicznego stanu zakamieniania wymienników i ewentualne płukanie chemiczne Instalacje automatyki Wykonanie pełnego przeglądu okresowego systemu i poszczególnych elementów automatyki przez specjalistyczne służby serwisowe Wykonawcy, zawierającego m.in.: Szafy zasilająco-sterownicze: sprawdzenie sygnałów alarmowych zatrzymanie i wznowienie pracy sterownika sprawdzenie poprawności reakcji systemu na występowanie stanów alarmowych sprawdzenie buforów pamięci z historią alarmów i trendami zmian wartości punktów sprawdzenie poprawności działania programów zarządzających zużyciem energii sprawdzenie informacji i punktów start/stop sprawdzenie stanu technicznego baterii sprawdzenie stanu technicznego i pewności połączeń płyty głównej sprawdzenie ustawień prędkości transmisji sprawdzenie poprawności działania software u i ewentualna korekta sprawdzenie parametrów regulacji sprawdzenie i ustawienie czasu sterownika diagnostyka błędów podczas rozruchu instalacji i urządzeń nadzorowanych przez dany sterownik sprawdzenie poprawności działania programów czasowych sprawdzenie poprawności komunikacji z obiektowymi centralami nadzoru BMS archiwizacja danych na dyskietkę lub płytę CD sprawdzenie połączeń poszczególnych układów We/Wy ze sterownikiem sprawdzenie binarnych sygnałów wejściowych układów We/Wy sprawdzenie analogowych sygnałów wejściowych układów We/Wy sprawdzenie binarnych sygnałów wyjściowych układów We/Wy sprawdzenie analogowych sygnałów wyjściowych układów We/Wy sprawdzenie działania diod LED układów We/Wy sprawdzenie statusu podłączonych urządzeń sprawdzenie stabilności analogowych sygnałów wejściowych i wyjściowych sprawdzenie wystąpienia alarmu w przypadku uszkodzenia elementu pomiarowego zapis danych korygujących do rejestratorów sterowników pomiar aktualnych wartości i porównanie ich z wartościami zadanymi oraz ewentualna korekta 65

66 kontrola stanu technicznego aparatów elektrycznych (zabezpieczenia, styczniki, przekaźniki) i ewentualna ich wymiana kontrola poprawności działania aparatów elektrycznych przy sterowaniu ręcznym kontrola pod względem sprawności załączania aparatów elektrycznych przy sterowaniu automatycznym sprawdzenie stanu technicznego styków aparatów elektrycznych i ewentualne poprawienie (np. dokręcenie) kontrola stanu technicznego i poprawności pracy zasilaczy pod obciążeniem kontrola napięć wyjściowych zasilaczy kontrola stanu technicznego transformatorów pomiar napięć wyjściowych transformatorów kontrola skuteczności działania wyłączników serwisowych kontrola pod względem zabrudzenia i ewentualne oczyszczenie poszczególnych elementów składowych szafy Elementy pomiarowe i pomiarowo-zabezpieczające: kontrola mocowania oraz stanu technicznego czujników i termostatów pomieszczeniowych i ewentualne ich poprawienie lub wymiana kontrola mocowania oraz stanu technicznego czujników przylgowych na rurociągach i ewentualne ich poprawienie lub wymiana kontrola mocowania oraz stanu technicznego czujników zanurzeniowych w kapilarach i ewentualne ich poprawienie lub wymiana kontrola szczelności i stanu kapilar zanurzeniowych i ewentualne ich poprawienie lub wymiana kontrola wypełnienia czynnikiem pośrednim pochew kapilar i ewentualne uzupełnienie kontrola mocowania oraz stanu technicznego czujników bezpośrednich (ciśnienia, przepływu, zalania) i ewentualne ich poprawienie i oczyszczenie lub wymiana pomiar aktualnych parametrów mierzonych przez dany czujnik, porównanie ich z wartościami zadanymi oraz ewentualna korekta na sterowniku pomiar aktualnych parametrów mierzonych przez dany termostat, porównanie ich z wartościami zadanymi oraz ewentualna korekta nastawy na termostacie sprawdzenie poprawności działania presostatów pomiar aktualnych parametrów mierzonych przez dany presostat, porównanie ich z wartościami zadanymi oraz ewentualna korekta nastawy na presostacie sprawdzenie stanu technicznego i poprawności pracy centralek sygnalizacyjnych (np. zalania, przekroczenia temperatury) oraz ich połączenia z elementami szaf zasilająco-sterowniczych sprawdzenie mocowania, stanu technicznego i poprawności pracy czujników poziomu oraz ich połączenia z elementami szaf zasilająco-sterowniczych Elementy wykonawcze systemu sterowania: sprawdzenie mocowania, stanu technicznego oraz poprawności działania napędów elektrycznych sprawdzenie poprawności działania napędów elektrycznych przy sterowaniu ręcznym sprawdzenie sygnałów zwrotnych i punktów progowych napędów elektrycznych i ewentualna regulacja sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawności działania zaworów prądowych nagrzewnic elektrycznych sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawności działania falowników i przetwornic częstotliwości pomiar aktualnych parametrów regulowanych przez falowniki, przetwornice częstotliwości i zawory prądowe (tyrystory, tranzystory mocy i ich porównanie z wartościami zadanymi) ewentualna korekta. 66

67 8.3.4 Czynności konserwacyjne z wymogiem wykonywania ich raz w roku a Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje wentylacyjne Klapy ppoż. Kontrola poprawności działania klap ppoż. musi być skoordynowana z przeglądem konserwacyjnym instalacji monitoringu i sterowania systemów ppoż. SAP przeprowadzanym zgodnie z przepisami. kontrola poprawności obsadzenia klap w przegrodach oraz poprawności połączeń z kanałami kontrola poprawności ruchu elementów obrotowych klap z mechanizmami ręcznymi ręczne zamknięcie i otworzenie klapy z jednoczesną kontrolą sygnałów w SAP kontrola poprawności ustawień wyłączników krańcowych i ewentualna ich regulacja z mechanizmami ręcznymi i napędami kontrola poprawności zamocowania termicznych elementów wyzwalających pracę klap kontrola połączeń elektrycznych wyłączników krańcowych klap z mechanizmami ręcznymi i siłowników i wyłączników krańcowych klap z napędami wydruk z systemu monitoringu SAP raportów dotyczących przeprowadzonej konserwacji danego obszaru Kanały wentylacyjne wraz z uzbrojeniem kontrola mocowań i stanu szczelności kanałów wraz z ewentualnym doszczelnieniem kontrola stanu technicznego przepustnic z ewentualną regulacją kontrola izolacji termicznej kanałów wraz z ewentualnym uzupełnianiem wykonywanie pomiarów kontrolnych wydajności powietrza oraz poprawności jego dystrybucji wraz z ewentualną regulacją na życzenie Użytkownika wykonywanie pomiarów kontrolnych poziomu hałasu emitowanego przez elementy systemów wentylacyjnych na życzenie Zamawiającego sprawdzenie i utrzymanie odpowiedniej czystości kratek, anemostatów nawiewnych i wywiewnych systemu wentylacji na obiekcie sprawdzenie i utrzymanie odpowiedniej czystości kanałów nawiewnych i wywiewnych systemu wentylacji na obiekcie zgodnie z wymaganiami ustawowymi potwierdzone badaniami przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Przyłącza c.t. do nagrzewnic wodnych kontrola mocowań rurociągów z ewentualnymi uzupełnianiem kontrola izolacji ciepłochronnej wraz z ewentualnymi uzupełnianiem Przyłącza wody lodowej do chłodnic wodnych kontrola mocowań rurociągów z ewentualnymi uzupełnianiem kontrola izolacji zimnochronnej rurociągów i armatury wraz z ewentualnymi uzupełnianiem kontrola stanu technicznego i poprawności pracy kabli grzewczych rurociągów b Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje klimatyzacji komfortu Zespoły pompowe kontrola mocowań rurociągów, pomp i armatury z ewentualnymi uzupełnianiem kontrola izolacji zimnochronnej rurociągów, zasobników i armatury wraz z ewentualnymi uzupełnianiem kontrola stanu i poprawności pracy kabli grzewczych rurociągów Rurociągi wody lodowej kontrola mocowań rurociągów z ewentualnymi uzupełnianiem kontrola izolacji zimnochronnej rurociągów i armatury wraz z ewentualnymi uzupełnianiem kontrola stężenia roztworów glikolu Rurociągi odprowadzenia skroplin kontrola mocowań rurociągów z ewentualnymi uzupełnianiem 67

68 kontrola poprawności spadków instalacji wraz z ewentualną ich korektą Instalacje z klimatyzatorami typu split i multisplit kontrola mocowań rurociągów freonowych z ewentualnymi uzupełnianiem kontrola izolacji zimnochronnej rurociągów freonowych wraz z ewentualnymi uzupełnianiem kontrola mocowań rurociągów odpływu skroplin z ewentualnymi uzupełnianiem kontrola poprawności spadków rurociągów skroplin wraz z ewentualną ich korektą kontrola poprawności pracy kabli grzewczych na instalacjach skroplin prowadzonych na zewnątrz budynku Instalacje z klimatyzatorami typu VRV kontrola mocowań rurociągów freonowych z ewentualnymi uzupełnianiem kontrola izolacji zimnochronnej rurociągów freonowych wraz z ewentualnymi uzupełnianiem kontrola mocowań rurociągów odpływu skroplin z ewentualnymi uzupełnianiem kontrola poprawności spadków rurociągów skroplin wraz z ewentualną ich korektą kontrola poprawności pracy kabli grzewczych na instalacjach skroplin prowadzonych na zewnątrz budynku c Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje wod.-kan. i gazu Instalacje kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej Wpusty: ocena stanu technicznego i drożność wpustów i odwodnień liniowych kontrola i ocena stanu technicznego i drożność przyłączy odpływowych do wpustów i odwodnień liniowych Piony i rynny: ocena stanu technicznego i drożność rynien i koryt dachowych kontrola i ocena stanu technicznego i drożność rur spustowych i pionów wewnętrznych Poziomy i przykanaliki wewnętrzne: kontrola i ocena stanu technicznego studzienek przyłączeniowych i rewizyjnych kontrola i ocena stanu technicznego poziomów wewnętrznych wraz z czyszczakami, rewizjami i zaworami przeciwcofkowymi Poziomy i przykanaliki zewnętrzne: kontrola i ocena stanu technicznego studzienek przyłączeniowych, rewizyjnych i osadnikowych kontrola i ocena stanu technicznego poziomów zewnętrznych kanalizacji deszczowej Odprowadzenia wód gruntowych: kontrola i ocena stanu technicznego studzienek rewizyjnych i osadnikowych kontrola i ocena stanu technicznego studzienek bezodpływowych i zamontowanych w nich pomp kontrola i ocena stanu technicznego rurociągów tłocznych i ich włączenia w instalacje kanalizacyjne ocena stanu technicznego rurociągów drenażowych Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej Podejścia pod przybory sanitarne: kontrola i ocena stanu technicznego podejść pod przybory sanitarne Piony: kontrola i ocena stanu technicznego pionów wraz z rewizjami i zaworami przeciwcofkowymi Poziomy wewnętrzne: kontrola i ocena stanu technicznego studzienek przyłączeniowych i rewizyjnych kontrola i ocena stanu technicznego poziomów wewnętrznych wraz z czyszczakami, rewizjami i zaworami przeciwcofkowymi kontrola i ocena stanu technicznego tłuszczowników wewnętrznych Poziomy zewnętrzne: 68

69 kontrola i ocena stanu technicznego studzienek przyłączeniowych i rewizyjnych zewnętrznych kontrola i ocena stanu technicznego zewnętrznych poziomów kanalizacji sanitarnej ocena stanu technicznego i kontrola zawartości tłuszczowników zewnętrznych ocena stanu technicznego i kontrola zawartości zbiorników zewnętrznych typu szambo kontrola i ocena stanu technicznego pomp kontrola i ocena stanu technicznego rurociągów tłocznych i ich włączenia w instalacje kanalizacyjne Instalacje kanalizacji technologicznej: kontrola i ocena stanu technicznego studzienek przyłączeniowych zewnętrznych do piaskowników i separatorów zewnętrznych ocena stanu technicznego piaskowników i kontrola ich wypełnienia ocena stanu technicznego separatorów substancji ropopochodnych wraz z ich wyposażeniem (zamknięcia pływakowe, czujniki) i kontrola ich wypełnienia kontrola i ocena stanu technicznego zbiornika wody wstępnie oczyszczonej wraz z pompami i rurociągami tłocznymi kontrola i ocena stanu technicznego pionów i poziomów wewnętrznych kanalizacji technologicznej wraz z czyszczakami i rewizjami ocena stanu technicznego wpustów i odwodnień liniowych wewnętrznych wraz z przyłączami odpływowymi i kontrola ich drożności kontrola i ocena stanu technicznego poziomów zewnętrznych kanalizacji technologicznej. Instalacje zimnej wody i c.w.u. Rurociągi i armatura: kontrola i ocena stanu technicznego rurociągów i armatury kontrola i ocena stanu technicznego izolacji Instalacje wody hydrantowej: kontrola i ocena stanu technicznego rurociągów i armatury kontrola i ocena stanu technicznego izolacji Instalacje gazu ziemnego Wykonanie kontroli szczelności instalacji gazowej (zgodnie z wymogami prawa budowlanego przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami): przyłączy: od zaworu głównego do budynku poziomów rozprowadzających pionów przyłączy do poszczególnych odbiorników odbiorników Wykonanie okresowego przeglądu instalacji detekcji gazu ziemnego, m.in.: kontrola poprawności pracy detektorów gazu wraz z kalibracją kontrola poprawności pracy i poprawności nastaw modułów sterujących wraz z ewentualną regulacją kontrola stanu elementów zasilania awaryjnego modułów wraz z ewentualną naprawą lub wymianą kontrola poprawności komunikacji modułów z elementami pomiarowymi i wykonawczymi kontrola stanu elementów sygnalizacji alarmu kontrola stanu i poprawności pracy zaworu typu MAG automatycznie odcinającego dopływ gazu wraz z jego ewentualną regulacją d Urządzenia/maszyny, systemy i instalacje energetyki cieplnej Węzły główne przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej: kontrola i ocena stanu technicznego rurociągów i armatury poszczególnych obiegów w obrębie węzłów 69

70 kontrola i ocena stanu technicznego izolacji poszczególnych obiegów w obrębie węzłów Węzły główne obiegi instalacyjne: kontrola i ocena stanu technicznego rurociągów i armatury poszczególnych obiegów w obrębie węzłów kontrola i ocena stanu technicznego izolacji poszczególnych obiegów w obrębie węzłów kontrola i ocena stanu technicznego wymienników i planowe płukanie chemiczne Instalacje c.o. i c.t. wraz z elementami automatyki Rozdzielacze strefowe: kontrola i ocena stanu technicznego rozdzielaczy strefowych wraz z armaturą kontrola i ocena stanu technicznego izolacji Główne przewody rozprowadzające oraz przyłącza: kontrola i ocena stanu technicznego przewodów rozprowadzających i przyłączy do nagrzewnic wraz z armaturą kontrola i ocena stanu technicznego izolacji Piony i grzejniki: kontrola i ocena stanu technicznego pionów wraz z armaturą kontrola i ocena stanu technicznego grzejników wraz z armaturą odcinającą i regulacyjną odpowietrzanie pionów i grzejników (na początku sezonu grzewczego) sprawdzenie poprawności pracy armatury regulacyjnej, ewentualna regulacja lub wymiana Dla wszystkich systemów, instalacji i urzadzeń zgodnych ze standardem VdS obowiazuje harmonogram czynnosci konserwacyjno-kontrolnych zawarty w wytycznych VdS. Rozdział 9. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO ZWIĄZANE Z PRZEKAZANIEM WYKONAWCY MASZYN/URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 9.1 Zamawiający dla umożliwienia pełnej orientacji Wykonawcy w zakresie obowiązków wynikających z Przedmiotu Umowy, udostępni DTR-ki urządzeń i dokumentację techniczną będącą w jego posiadaniu. Uwaga! W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie dysponował DTR-kami i instrukcjami obsługi, Wykonawca pozyska je z innych dostępnych źródeł jak internet i krajowi przedstawiciele producenta lub dystrybutora. 9.2 Zamawiający udostępni Wykonawcy fragmenty umów dotyczące urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych: technologicznych i ogólnobudynkowych objętych zobowiązaniami konserwacyjnymi i gwarancyjnymi Zewnętrznych Wykonawców Robót jak również obowiązków Zamawiającego koniecznych dla zachowania pełnej gwarancji. 9.3 Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do obiektowych komputerowych stacji roboczych centralnego systemu monitoringu i nadzoru BMS infrastruktury technicznej, a także zapewni dostęp do pomieszczeń, w których znajdują się maszyny/urządzenia, systemy i instalacje objęte usługą utrzymania ruchu. 9.4 Przejęcie maszyn/urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych technologicznych klimatyzacyjnych nastąpi na podstawie protokołów przekazania-przejęcia maszyn, urządzeń, systemów i instalacji, sporządzonych dla określonych obszarów dla obiektów NCS. 9.5 Przejęcie maszyn/urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych ogólnobudynkowych nastąpi na podstawie protokołów przekazania-przejęcia maszyn, urządzeń, systemów i instalacji: wentylacji i klimatyzacji komfortu, wodno-kanalizacyjnych, gazu i energetyki cieplnej, sporządzonych dla określonych obszarów dla obiektów NCS. 9.6 Przejęcie poszczególnych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych: technologicznych i ogólnobudynkowych, objętych zobowiązaniami konserwacyjnymi i gwarancyjnymi Zewnętrznych Wykonawców Robót nastąpi na podstawie odpowiednich protokołów przekazania-przejęcia. 70

71 Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu Umowy rozpocznie sukcesywne przekazywanie infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze zarządzanym przez NCS i zakończy je w terminie 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Zamawiający przekaże dodatkowo zbiór wewnętrznych procedur postępowania obowiązujących w chwili podpisania Umowy Rozdział 10. WYKAZ OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM RUCHU MASZYN/ URZĄDZEŃ, SYSTEMÓW I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W ZAKRES UMOWY 10.1 Zakres obowiązków (wskazanych w Umowie) Wykonawcy z zakresu utrzymania ruchu maszyn/urządzeń, systemów i instalacji na całym obszarze zarządzanym przez Narodowe Centrum Sportu. - codzienna kontrola z wykorzystaniem BMS funkcjonalności Obszarów zlokalizowanych w obiektach NCS - konserwacja i dokonywanie okresowych przeglądów elementów automatyki i monitoringu instalacji ppoż. SAP i BMS obsługujących poszczególne Obszary - powiadamianie Zamawiającego o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu maszyn/urządzeń, systemów i instalacji obsługujących poszczególne Obszary w sposób zgodny z zapisami Opisu Przedmiotu zamówienia oraz z możliwością dodatkowych uzgodnień pomiedzy stronami w trakcie trwania Umowy - powiadamianie Zamawiającego o pracach konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych w Obszarach wchodzących w zakres Przedmiotu zamówienia planowanych przez WYKONAWCĘ lub realizowanych przez Zewnętrznych Wykonawców Robót - Powyższe opisy zakresu czynności konserwacyjnych nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonywania czynności konserwacyjnych wymaganych przepisami, Dokumentacją Techniczno Ruchową, Instrukcjami obsługi oraz najlepszą wiedzą techniczno- eksploatacyjną, producentów i dystrybutorów urządzeń, systemów i instalacji, które nie zostały wymienione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia Zakres obowiązków (wskazanych w Umowie) Zleceniodawcy z zakresu Opisu Przedmiotu zamówienia: - udostępnienie Wykonawcy dostępu do obszarów, pomieszczeń technicznych w których znajdują się obsługiwane urządzenia, systemy i instalacje, Wykonawca będzie mógł uzyskać całodobowy dostęp także do stacji BMS i SAP z wykorzystaniem wewnętrznej sieci telefonicznej; - powiadamianie Wykonawcy o planowanych pracach przez Zewnętrzny Wykonawców Robót UWAGA. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru oraz odbioru prac wszystkich Zewnętrzny Wykonawca Robót w imieniu Zamawiającego przez osoby spełniające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia zgodnie z Prawem Budowlanym. Rozdział 11. WYMAGANIA WZGLĘDEM FIRMY OBSŁUGI TECHNICZNEJ FACILITY MANAGEMENT 11.1 PRIORYTETY dla Facility Management - Dostarczanie Klientowi najlepszych dostępnych praktyk i innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb obiektu i oczekiwań Klienta. - Utrzymanie długiej żywotności i dostępności instalacji i urządzeń. - Gwarancja stabilności i przewidywalności kosztów ponoszonych przez Klienta. - Ścisła współpraca z Klientem przez cały czas wykonywania umowy i na wszystkich poziomach organizacyjnych. 71

72 - Powtarzalna, wysoka jakość usług oraz specjalistycznych autoryzowanych serwisów. - Sprawna i funkcjonalna organizacja, ustalona metodologia działania, umiejętność akceptacji organizacji i procedur Klienta. - Organizacja i zarządzanie wszystkimi usługami pomocniczymi tak, aby były utrzymane w równowadze, ukierunkowane i skoncentrowane na Kliencie. - Dostarczanie Klientowi raportów o kluczowych dokonaniach, potrzebach obiektu, poniesionych kosztach: na czas, dokładnie, w formie graficznej. - Coroczne audyty kontraktu, optymalizacja, ustalanie celów działania i planowanych kosztów. - Transparentny i wygodny dla Klienta system rozliczeń: należność za wykonane usługi operatorskie płatna (z dołu) po wykonaniu usługi, Klient otrzymuje jedną zbiorczą fakturę jeden raz w miesiącu za całą usługę objętą umową operatorską. - Zapewnienie, w ramach umowy operatorskiej całodobowego serwisu (Helpline) 24h przez 7 dni w tygodniu. - Bezpieczeństwo Klienta wynikające z potencjału, wielkości i stabilności wybranej firmy obsługi technicznej - FM. - Ponoszenie odpowiedzialności przez Firmę FM za ewentualne szkody wynikłe w skutek zawinionego naruszenia obowiązków wynikających z umowy operatorskiej Warunki jakie musi spełniać Wykonawca Ze względu na rangę obsługiwanych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji technicznych oraz ich wpływ na zachowanie ciągłości i niezawodności ich pracy, w celu zapewnienia ciągłości pracy NCS, Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: - Wykonawca ze względu na rozbudowaną instalację energetyczną SN i nn powinien dysponować na stałe dedykowanym na Stadion Narodowy co najmniej jednym kierownikiem oraz z-cą kierownika z uprawnieniami energetycznymi dozorowymi i eksploatacyjnymi do 15 kv w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych które występują na obiekcie Stadion Narodowy w Warszawie - Wykonawca ze względu na rozbudowaną instalację energetyczną SN i nn powinien dysponować co najmniej pracownikiem z uprawnieniami energetycznymi posiadającym uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.), czyli jest aktualnie wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, albo inne uprawnienie umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. - Wykonawca powinien dysponować podmiotem lub osobami posiadającym świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi, naprawy oraz demontażu maszyn/urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także na odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami, wynikające z art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz z późn. zm.), tj.: co najmniej dwiema osobami lub podmiotem, który zatrudnia takie osoby, posiadającymi świadectwa kwalifikacji w zakresie: kurs początkowy dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz dokonujących obrotu tymi substancjami, wynikające z Ustawy z dnia r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. Wykonawca powinien dysponować podmiotem lub osobami posiadającymi certyfikaty lub inne równoważne dokumenty wystawione przez producentów lub autoryzowanych dystrybutorów lub przedstawicieli producentów, potwierdzające, że wskazane podmioty lub osoby są uprawnione do świadczenia usługi serwisowej w zakresie urządzeń objętych Przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną obiektu. Warunek konieczny dla utrzymania gwarancji dla urządzeń, systemów i instalacji zgodnie z wymaganiami Generalnego Wykonawcy; konsorcjum firm Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH, ALPINE Construction Polska Sp. z o.o., 72

73 HYDROBUDOWA POLSKA S.A., PBG S.A.,. Budowa Stadionu Narodowego, ul. Zieleniecka 1, w Warszawie - Wykonawca powinien dysponować dedykowaną minimum jedną osobą, lub osobami u Zleceniobiorcy, posiadającymi Licencję Zarządcy Nieruchomości podlegającymi wpisowi odpowiednio do centralnego rejestru zarządców nieruchomości w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie. - Wykonawca zapewni osoby o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mniej niż 40 godzin tygodniowo. - Osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne, wydane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), odpowiednio do powierzonych im stanowisk i zakresu czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: a) co najmniej 3 osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie: - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 20 kv - urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 20 kv, - zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kw, - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych wyżej, b) co najmniej 6 osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie: - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 20 kv, - urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 20 kv, - zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kw, - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych wyżej, - Dysponować na Obiekcie Zamawiającego jedną osobą posiadającą świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia, wydane przez właściwe organy na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2004 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), tj.: a) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 3 osobami na stanowisku dozoru, w zakresie: - sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kw; - przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kw; - urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kw; - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji, b) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 3 osobami na stanowisku eksploatacji, w zakresie: - sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kw; - przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kw; - urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kw; - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji, 73

74 c) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 2 osobami na stanowisku dozoru, w zakresie: - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kpa; - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji, d) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 2 osobami na stanowisku eksploatacji, w zakresie: - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kpa; - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji. - Dysponować 2 osobami posiadającym świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi, naprawy oraz demontażu urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także do odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami, wynikające z art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz z późn. zm.). - Dysponować na Obiekcie Zamawiającego po jednej osobie całodobowo nadzorujące i obsługującą całodobowo niezależnie dwa stanowiska stacji monitoringu BMS oraz SAP posiadające doświadczenie w obsłudze niżej wymienionych systemów lub certyfikaty potwierdzające, że wskazane osoby są uprawnione do świadczenia usługi serwisowej w zakresie obsługi stacji monitorujących objętych Przedmiotem zamówienia: a) monitoring BMS urządzeń i systemów automatyki firmy TAC Schneider ( jeden technik obiektu powinien posiadac certyfikat TAC Schneider, b) monitoring systemu SAP firmy BOSCH urządzeń i systemów automatyki ( osoby posiadające doświadczenie stacji monitorujących SAP oraz posiadających licencję Inspektora P.POŻ Ukończone szkolenia uprawniające do wykonywania zawodu Specjalisty lub Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej w zakładach pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji), Dysponować na Obiekcie Zamawiającego jedną osobą posiadającą certyfikaty lub inne równoważne dokumenty wystawione przez producentów, autoryzowanych dystrybutorów lub przedstawicieli producentów, potwierdzające, że wskazane osoby są uprawnione do świadczenia usługi serwisowej w zakresie następujących urządzeń objętych Przedmiotem zamówienia: a) urządzeń i systemów automatyki BMS producenta, m.in.: - komputerowego systemu nadzoru infrastruktury budynkowej BMS, - sterowników z wykorzystaniem narzędzia software owego do programowania sterowników 11.2 Opis wymogów i minimalnych kryteriów dotyczących potencjału Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni potencjał ludzki, zdolny do pełnienia całodobowego jednoosobowego 24-godzinnego dyżuru / nadzoru systemów monitoringu BMS i SAP bezpośrednio w obiekcie Narodowego Centrum Sportu przy Al. Ks. J. Poniatowskiego w dni robocze, wolne od pracy i święta, posiadający odpowiednie kwalifikacje eksploatacyjne w zakresie: a) monitoringu systemu BMS (System Inteligentnego Zarządzania Budynkiem TAC ) znajdującego się na obiekcie Stadion Narodowy do monitoringu instalacji sanitarnych, elektrycznych, automatyki, b) odpowiednie doświadczenie i przeszkolenie oraz posiadając odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji Inspektora P.POŻ ( dotyczy monitoringu SAP). Technicy obiektu oddelegowani z firmy FM odpowiedzialni za nadzór monitoringu korzystać będą ze wskazań na udostępnionych przez Zamawiającego stacjach roboczych monitoringu i nadzoru BMS, który zapewniał będzie: a) osiąganie i utrzymywanie wymaganych parametrów wydajnościowo-ciśnieniowych oraz temperaturowych czynników chłodniczych i grzewczych w instalacjach wentylacji i klimatyzacji, 74

75 zgodnie z wymaganymi parametrami powietrza, określonymi w dokumentacji technicznej w/w instalacji b) osiąganie i utrzymywanie wymaganych parametrów ciśnieniowo-temperaturowych oraz wydajnościowych czynników grzewczych w instalacjach energetyki cieplnej, zgodnie z wymaganymi parametrami, określonymi w dokumentacji technicznej w/w instalacji c) osiąganie i utrzymywanie wymaganych parametrów ciśnieniowych oraz wydajnościowych wody w instalacjach wod.-kan. i zgodnie z wymaganymi parametrami, określonymi w dokumentacji technicznej w/w instalacji d) maksymalne skrócenie czasu reakcji w przypadku wystąpienia awarii maszyn, urządzeń, systemów i instalacji wentylacji i klimatyzacji, wod.-kan., energetyki cieplnej, gazu oraz ograniczenie do minimum strat powstałych na skutek wystąpienia awarii e) maksymalne skrócenie czasu reakcji w przypadku wystąpienia awarii urządzeń, systemów i instalacji elektroenergetycznych i innych instalacji/ urządzeń niewymienionych podlegających kontroli monitoringu BMS zgodnie z dokumentacją obiektu oraz ograniczenie do minimum strat powstałych na skutek wystąpienia awarii Technicy obiektu oddelegowani z firmy FM odpowiedzialni za nadzór monitoringu korzystać będą ze wskazań na dostępnionych przez Zamawiającego stacjach roboczych monitoringu i nadzoru SAP, który zapewniał będzie: a) maksymalne skrócenie czasu reakcji w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego sygnalizowanego przez system SAP oraz ograniczenie do minimum strat powstałych na skutek wystąpienia awarii b) maksymalne skrócenie czasu reakcji w przypadku wystąpienia awarii urządzeń, systemów i instalacji SAP oraz ograniczenie do minimum strat powstałych na skutek wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 24 godziny na dobę w dni robocze, wolne od pracy i święta telefoniczną usługę HotLine, z uwzglednieniem przedstawiania pracy miesięcznych raportów o zgłoszeniach awarii/ usterek obiektu ze stacji HelpDesk Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: - odpowiedni potencjał techniczny i poziom gotowości do wykonywania usługi będącej Przedmiotem zamówienia przez osoby nadzorujące Kierownika Obiektu i Z-ca Kierownika Obiektu w godzinach od 7:00 do 21:00 w dni robocze, czas pracy zadaniowy - odpowiedni potencjał techniczny i poziom gotowości do wykonywania usługi będącej Przedmiotem zamówienia przez 24 godziny na dobę w dni robocze, wolne od pracy i święta, w ilości średnio 3 ( trzech) techników obiektu na zmianie - odpowiedni potencjał techniczny i poziom gotowości umożliwiający zachowanie minimalnych czasów przystąpienia do usuwania awarii (liczonych od momentu ich zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego) oraz czasów usunięcia awarii - odpowiedni potencjał osob z doświadczeniem Administratora obiektu i poziom gotowości do wykonywania usługi będącej Przedmiotem zamówienia w zakresie Administracji Obiektu Uwaga: Określone szczegółowo w Przedmiocie zamówienia wymogi Zamawiającego dotyczące czasu usuwania awarii odnoszą się do urządzeń i instalacji pozostających w chwili wystąpienia awarii w gestii Wykonawcy, nie dotyczą instalacji i urządzeń objętych zobowiązaniami Zewnętrznych Wykonawców Robót. Dla maszyn, urządzeń, systemów i instalacji objętych zobowiązaniami Zewnętrznych Wykonawców Robót Wykonawcę obowiązują tylko wymogi dotyczące czasów przystąpienia do usuwania skutków awarii - czasy przywrócenia bezpiecznych parametrów pracy oraz czasy usunięcia awarii każdorazowo uzgadniane będą z osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy ze strony Zamawiającego W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), za pisemną zgodą Zamawiającego, czas usunięcia awarii może zostać wydłużony do 20 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia awarii. Dodatkowo, w odniesieniu agregatów chłodniczych, w razie uzasadnionego, czasowego braku dostępu do niezbędnych części zamiennych (potwierdzonego oświadczeniem producenta) i niemożności usunięcia awarii w wymaganym terminie, Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia awarii 75

76 W obu wymienionych powyżej uzasadnionych przypadkach konieczności wydłużenia terminu usunięcia awarii, dla zapewnienia niezbędnych warunków środowiska Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować urządzenie zastępcze Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej obsługi konserwacyjnej w zakresie dotyczącym: - personelu obsługującego instalacje i urządzenia w poszczególnych obiektach NCS - kwalifikacji i uprawnień personelu - odpowiedniej dla realizacji zamówienia ilości personelu W poniższych punktach opisano minimalne kryteria Zamawiającego jakie powinien zapewnić Wykonawca Minimalne kryteria Zamawiającego jakie powinien zapewnić Wykonawca na obiekty NCS: a) zapewnienie stałej obsady konserwatorów, pełniącej 24-godzinne dyżury bezpośrednio/fizycznie w obiekcie w dni robocze, wolne od pracy i święta, posiadających kwalifikacje eksploatacyjne urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji, wod.-kan. i energetyki cieplnej, oraz przeszkolenie w zakresie korzystania ze stacji roboczych monitoringu i nadzoru BMS, sprawujących kontrolę poprawności parametrów pracy maszyn, urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych (poprzez cykliczne obchody kontrolne oraz monitorowanie parametrów pracy z poziomu BMS) w zakresie określonym niniejszym Przedmiotem zamówienia, b) zapewnienie stałej 24 h/dobę średnio 3 osobowej obsady konserwatorów na dobę posiadających kwalifikacje eksploatacyjne i uprawnienia do konserwacji i serwisowania urządzeń i instalacji: elektroenergetycznych, wentylacji i klimatyzacji, wod.-kan., energetyki cieplnej oraz automatyki, wykonujących czynności kontrolne i konserwacyjne w/w urządzeń i instalacji w zakresie i z częstotliwością określoną niniejszym Przedmiotem zamówienia zapewniającą bezpieczeństwo pracy wszystkich systemów i instalacji na obiekcie. Zamawiający ma prawo żądać zwiększenia ilości techników obiektu bez zmiany kwoty ryczałtowego wynagrodzenia w przypadku braku zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemów i instalacji w obiektach NCS c) zapewnienie bezpośrednich wizyt kontrolnych konserwatorów posiadających kwalifikacje eksploatacyjne i uprawnienia do konserwacji i serwisowania poszczególnych urządzeń chłodniczych oraz uprawnienia wymagane ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową i związanej z nią przepisami dotyczącymi substancji kontrolowanych, wykonujących z częstotliwością określoną w niniejszym Przedmiocie zamówienia czynności kontrolne i konserwacyjne maszyn, urządzeń, systemów i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych d) zapewnienie bierzącą obsługę konserwatorów posiadających odpowiednie kwalifikacje, certyfikaty i doświadczenie oraz dostęp do odpowiednich narzędzi software wych, wykonujących w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszym Przedmiocie zamówienia czynności kontrolne i konserwacyjne systemów sterowania i automatyki oraz wizualizacji i monitorowania BMS, e) zapewnienie zgodnie z przepisami kontroli szczelności instalacji gazowej oraz systemu detekcji wycieku gazu przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tego typu czynności, f) zapewnienie stałej 24 h/dobę dwu osobowej obsady stacji monitorującej na dobę, jedno stanowisko dla systemów SAP, drugie stanowisko dla systemów BMS Zapewnienia: a) całodobowych dyżurów interwencyjnych pełnienie w/w dyżurów przez min. Jednego konserwatora jednocześnie, posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie, umożliwiające podejmowanie przez nich indywidualnych interwencji awaryjnych przez 24 godziny na dobę w dni robocze, wolne od pracy i święta, w przypadku wystąpienia awarii b) zapewnienie odpowiedniej obsady kadry inżynierskiej z kwalifikacjami i uprawnieniami eksploatacyjnymi oraz wykonawczymi, pełniącej bezpośrednio w obiekcie Narodowego Centrum Sportu przy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 funkcje : - Kierownika Obiektu jako oficjalny przedstawicieli Wykonawcy wobec osób odpowiedzialnych za realizację Umowy ze strony Zamawiającego, Wykonawca powinien dysponować na stałe 76

77 dedykowanym na Stadion Narodowy co najmniej jednym kierownikiem z uprawnieniami energetycznymi dozorowymi i eksploatacyjnymi do 20 kv w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych które występują na obiekcie Stadion Narodowy w Warszawie. - Z-cy Kierownika Obiektu( jako osoba zastępująca w przypadku nieobecności Kierownika Obiektu) jako oficjalny przedstawicieli Wykonawcy wobec osób odpowiedzialnych za realizację Umowy ze strony Zamawiającego z uprawnieniami energetycznymi dozorowymi i eksploatacyjnymi do 20 kv w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych które występują na obiekcie Stadion Narodowy w Warszawie W/w osoby kadry inżynierskiej Wykonawcy: - będą oficjalnie reprezentować Wykonawcę w kontaktach z osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy ze strony Zamawiającego - będą pełnić bezpośredni nadzór nad realizacją całego zakresu Zamówienia ze strony Wykonawcy - odpowiadać będą za opracowywanie harmonogramów, raportów awaryjnych - odpowiadać będą za prowadzenie zbioru kart maszyn i urządzeń - odpowiadać będą za bezpośrednią współpracę z Zamawiającym w określaniu stanu technicznego maszyn, urządzeń, systemów, instalacji i ich części składowych, wchodzących w zakres Umowy. Rozdział 12. KOSZTY OBSŁUGI TECHNICZNEJ 12.1 Zakres kosztów i opłat ponoszonych przez Zamawiającego Instalacje sanitarne, mechaniczne, technologiczne, klimatyzacyjne: - koszty związane z okresowymi badaniami kontrolnymi UDT (np. zbiorników i zaworów bezpieczeństwa); - koszty związane z opłatami za dostarczone media jak: woda, gaz, energia elektryczna; - koszty związane z opłatami za materiały eksploatacyjne powyżej kwoty ryczałtowej Urządzenia, Instalacje i systemy obiektów Narodowego Centrum Sportu: - koszty związane z okresowymi badaniami kontrolnymi UDT dla wind, schodów ruchomych, zbiorników, zaworów bezpieczeństwa między innymi agregatów chłodniczych, klimatyzacji; - koszty związane z opłatami za dostarczone media: wodę, energię oraz gaz ziemny; - koszty napraw, zakupu i wymiany armatury czerpalnej (baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe, baterie natryskowe, zawory czerpalne, zawory pisuarowe ręczne i automatyczne, itp.) instalacji wod.-kan.; - koszty napraw, zakupu i wymiany przyborów sanitarnych (umywalki, zlewozmywaki, brodziki, bidety, muszle ustępowe, pisuary, spłuczki itp.) instalacji wod.-kan.; 12.2 Zakres kosztów i opłat ponoszonych przez Wykonawcę Urządzenia, Instalacje i systemy materiały eksploatacyjne obiektów Narodowego Centrum Sportu: Zleceniobiorca pokrywa koszty rozliczane miesięcznie do kwoty ryczałtowej zł netto (jak np. filtry oleju, powietrza, filtry zmiękczające, cylindry nawilżaczy parowych, środki uzdatniające, źródła światła itp) wraz z wymaganą częstotliwością ich wymian. Zleceniobiorca zobowiązany jest do archiwizacji wszystkich faktur zakupu, do wglądu każdorazowo na wezwanie przedstawiciela Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do raportowania do 1 każdego miesiąca zakupu materiałów eksploatacyjnych. 77

78 Materiały powyżej miesięcznej kwoty ryczałtowej zł netto podczas normalnej bezawaryjnej pracy instalacji, systemów i urządzeń muszą zostać z wcześniejszym wyprzedzeniem przedłożone Zamawiającemu do akceptacji. Zakupy materiałów eksploatacyjnych powyżej kwoty ryczałtowej zł netto miesięcznie zostaną refakturowane na Zleceniobiorcę. Wykonawca rozlicza/ refakturuje materiały bez dodatkowej marży i bez dodatkowych kosztów operacyjnych. Zgłaszanie zakupu materiałów eksploatacyjnych do Zleceniodawcy odbywać się będzie z wyprzedzeniem 14 dni na wzorcowych protokołach opracowanych przez Zleceniobiorcę. Wyjątek stanowią awarie na obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest używać do realizacji Umowy wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające wymagane przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne itd. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek okazać dokumenty dopuszczające materiały do stosowania w budownictwie W przypadku negatywnych wyników badań z winy Zleceniobiorcy (wynikające z zaniedbań konserwacyjnych wynikających z DTR-ki urządzeń, instalacji, systemów) dotyczących podpunktów wymienionych poniżej ich koszty dodatkowe pokrywa Wykonawca włącznie z kosztami doprowadzenia instalacji, systemów i urządzeń do prawidłowej pracy: - koszty związane z okresowymi badaniami kontrolnymi UDT urządzeń na obiekcie Stadion Narodowy (np. windy, schody ruchome, zbiorniki ciśniowe, zawory bezpieczeństwa itd.); - koszty związane z okresowymi badaniami kontrolnymi Sanepid, PIP, PINB, np parametrów powietrza obrabianego przez instalacje wentylacji i klimatyzacji. - koszty związane z okresowymi badaniami kontrolnymi Sanepid instalacji wodociągowych; - koszty związane z okresowymi badaniami kontrolnymi uprawnionych służb Ochrony Środowiska co do ilości i jakości odprowadzanych zanieczyszczeń do środowiska (spaliny, ścieki, hałas urządzeń went.-klimatyzacyjnych przy nieodpowiedniej konserwacji ); - koszty związane z opłatami za korzystanie ze środowiska (m.in. opłaty związane z emisją substancji kontrolowanych, spalin, gazów, pyłów, ścieków) 12.3 Kalkulacja kosztów Wykonawca kalkulując cenę ryczałtu miesięcznego powinien uwzględnić koszty zapewnienia odpowiedniego potencjału ludzkiego, technicznego i materiałowego, umożliwiającego Wykonawcy świadczenie usługi utrzymania ruchu w zakresie kontroli, konserwacji, przeglądów okresowych i usuwania awarii w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego, tj. Wykonawca uwzględnić powinien m.in.: a) koszty robocizny związanej z wymogiem zapewnienia 24-godzinnych dyżurów pełnionych przez odpowiednią ilość personelu Wykonawcy bezpośrednio w obiektach Narodowego Centrum Sportu w dni robocze, wolne od pracy i święta, b) koszty robocizny związanej z wymogiem zapewnienia bezpośredniej obecności 24 godziny na dobę minimum 3 techników obiektu na dobę, dodatkowo personel niezależnie obsługujący 24 h na dobę stacje monitoringu BMS oraz SAP. Odpowiedniej ilości personelu Wykonawcy, wykonującego czynności kontrolne i konserwacyjne maszyn, urządzeń, systemów i instalacji wentylacji i klimatyzacji, wod.-kan. i energetyki cieplnej przez odpowiednią ilość personelu Wykonawcy bezpośrednio w obiektach Narodowego Centrum Sportu w dni robocze, wolne od pracy i święta, c) opcjonalnie jako oddzielna pozycja jednorazowe koszty robocizny jednej imprezy związanej z wymogiem wykonywania dodatkowej obsługi personelu technicznego i administarcyjnego podczas wcześniej zgłoszonych EVENT-ów, rozgrywek piłkarskich EURO 2012 i innych imprez masowych przez odpowiednią ilość personelu Wykonawcy, wykonującego czynności kontrolne i konserwacyjne 78

79 maszyn,urządzeń, systemów i instalacji wentylacji i klimatyzacji, wod.-kan. i energetyki cieplnej, osób administracji w obiekcie Narodowego Centrum Sportu f) koszty robocizny związanej z wykonywaniem specjalistycznych przeglądów okresowych m.in. urządzeń chłodniczych, elementów automatyki i komputerowego systemu nadzoru pozostałych systemów dla utrzymania gwarancji producenta i Generalnego Wykonawcy zgodnie z umową GW, dla wykonania których wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień i certyfikatów oraz odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i dostępu do części zamiennych, odpowiednich narzędzi także software wych, oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, itp. g) koszty robocizny związanej z wykonywaniem przez konserwatorów posiadających odpowiednie uprawnienia wymagane ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową kontroli szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych z częstotliwością określoną w/w ustawą i związanymi z nią przepisami prawnymi, m.in.: - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane (Dz. U. nr 195 poz. 2008) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 ustanawiające wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane h) koszty robocizny kadry inżynierskiej związanej z pełnieniem nadzoru nad realizacją zakresu Przedmiotu zamówienia i) koszty robocizny związanej z dokonywaniem wraz z Zamawiającym prac mających na celu poprawę funkcjonalności systemu monitoringu BMS j) koszty robocizny związanej z opracowywaniem, aktualizacją i uzupełnianiem szczegółowych instrukcji i procedur postępowania na wypadek wystąpienia w systemie BMS sygnałów stanów ostrzegawczych i awaryjnych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji k) koszty robocizny związanej z wdrożeniem i bieżącą aktualizacją procedur wykonywania planowych czynności konserwacyjnych (wraz z przeglądami okresowymi) instalacji i urządzeń wchodzących w zakres Przedmiotu zamówienia, w oparciu o wytyczne DTR producentów urządzeń i warunków gwarancji tj.: - z wprowadzaniem i aktualizacją pełnej bazy danych zawierającej wszystkie szczegółowe informacje dotyczące maszyn, urządzeń, systemów i instalacji - tworzeniem i aktualizacją harmonogramów czynności konserwacyjnych - zarządzaniem pracami planowymi opartymi o istniejące i tworzone instrukcje i procedury wykonywania czynności konserwacyjnych oraz pracami bieżącymi l) koszty robocizny związanej z opracowywania harmonogramów, raportów, notatek służbowych itp. m) koszty robocizny związanej prowadzeniem zbioru raportów SLA, KPI i PPM n) koszty robocizny związanej z prowadzeniem zbioru protokołów kontroli szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych zgodnie z Ustawą o ochronie warstwy ozonowej i towarzyszącymi jej przepisami wymienionymi w ppkt. g) o) koszty robocizny związanej z prowadzeniem zbioru kart obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika będącego substancją kontrolowaną zgodnie z Ustawą o ochronie warstwy ozonowej i towarzyszącymi jej przepisami wymienionymi w ppkt. g) p) koszty robocizny związanej z opracowywaniem harmonogramów zakupów wspólnie z Zamawiającym q) koszty robocizny związanej ze współpracą z Zamawiającym i Zewnętrznymi Wykonawcami Robót dokonującymi napraw gwarancyjnych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji w przypadku wystąpienia uszkodzenia, którego naprawa jest objęta gwarancją r) koszty robocizny związanej ze współpracą z Zamawiającym i Zewnętrznymi Wykonawcami Robót, realizującymi na podstawie oddzielnych umów prace remontowe lub inwestycyjne, których zakres ma wpływ bądź w dowolny sposób wiąże się z istniejącą infrastrukturą sanitarną wchodzącą w Przedmiot zamówienia s) koszty robocizny związanej z uczestnictwem w określaniu stanu technicznego maszyn, urządzeń, systemów i instalacji i ich części składowych i podzespołów, wchodzących w zakres Przedmiotu zamówienia (np. podczas półrocznych bądź rocznych przeglądach technicznych budynków wykonywanych przez Zamawiającego) 79

80 t) koszty utylizacji wymienionych, zużytych materiałów eksploatacyjnych oraz innych materiałów szkodliwych bądź niebezpiecznych dla środowiska (np. roztwory glikolu, freony, oleje, itp.) u) koszty związane z przygotowaniem raportów pod kątem oszacowania opłat dla Zamawiającego za okresowe badania urządzeń przeprowadzanymi przez Urząd Dozoru Technicznego v) koszty związane z opłatami za okresowe badania jakości wody instalacji zimnej wody, przeprowadzanymi przez Sanepid, w) koszty ryczałtowego zakupu materiałów eksploatacyjnych do wszystkich systemów instalacji i urządzeń w kwocie zł netto miesięcznie dla zapewnienia bezpieczeństwa obiektu i jego funkcjonalności, kwota ryczałtowa i materiały podlegają rozliczeniu raz na miesiąc. Wykaz podstawowych materiałów eksploatacyjnych (filtry powietrza, cylindry nawilżaczy parowych, filtry zmiękczające wodę, środki chemiczne uzdatniające czynniki chłodnicze i grzewcze) przygotuje WYKONAWCA w terminie do 3 miesięcy od rozpoczęcia UMOWY w zestawieniach tabelarycznych, z podziałem na poszczególne obiekty i instalacje, wykorzystując nomenklaturę oznaczeń NCS. x) koszty 30 dniowego (po zakończeniu umowy) uczestnictwa pracowników w przekazywaniu maszyn, urządzeń systemów i instalacji Infrastruktury technicznej nowemu Wykonawcy, wyłonionemu w kolejnym toku postępowania wyboru dostawcy usług Wykonawca kalkulując cenę ryczałtu miesięcznego powinien uwzględnić także koszty zapewnienia odpowiedniego potencjału ludzkiego, technicznego i materiałowego, umożliwiającego Wykonawcy świadczenie usługi utrzymania ruchu w zakresie napraw awaryjnych w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego, tj. Wykonawca uwzględnić powinien m.in.: a) koszty zapewnienia telefonicznej usługi HotLine przez 24-godziny w dni robocze, wolne od pracy i święta b) koszty utrzymania odpowiedniego poziomu gotowości personelu i potencjału technicznego (dyżury interwencyjne) do wykonywania: - interwencji serwisowych, - napraw awaryjnych, - zabezpieczenia miejsc awarii i ograniczenia jej skutków z zachowaniem określonych wymogami Przedmiotu zamówienia czasów reakcji oraz czasów usunięcia awarii Zamawiający wymaga pełnienia w/w dyżurów przez min. dwóch konserwatorów jednocześnie (po jednym specjaliście z branż: energetycznej, chłodniczej oraz wod.-kan. i energetyki cieplnej), posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie, wyposażonych w samochody interwencyjne umożliwiające podejmowanie przez nich indywidualnych interwencji awaryjnych przez 24 godziny na dobę w dni robocze, wolne od pracy i święta a) koszty zabezpieczenia odpowiedniego dostępu do części zamiennych wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu na terenie kraju i za jego granicami. b) koszty zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu uczestniczącego w odbiorach instalacji od Generalnego Wykonawcy i rozliczenia usterek gwarancyjnych sumarycznie po każdych 12 miesiącach od dnia odbioru. Dodatkowo podsumowane protokołem trójstronnym; Zleceniodawca, Wykonawca, przedstawiciele Generalnego Wykonawcy Wykonawca kalkulując cenę ryczałtu miesięcznego powinien uwzględnić ryzyko pojawienia się kosztów związanych z wymogami dotyczącymi interwencji serwisowych i napraw awaryjnych tj. Wykonawca powinien uwzględnić m.in.: a) koszty robocizny i sprzętu związanych z interwencjami serwisowymi i naprawami awaryjnymi (w tym również koszty specjalistycznych służb serwisowych posiadających odpowiednie uprawnienia 80

81 i certyfikaty oraz odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dostęp do oprogramowania software owego, oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych, itp.) b) koszty robocizny i sprzętu związanych z zabezpieczeniem miejsc awarii i ograniczeniem jej skutków c) koszty robocizny, sprzętu oraz zakupu materiałów związanych z koniecznością wymiany czynnika chłodniczego w przypadku awarii związanej z utratą freonu z urządzenia bądź instalacji. d) koszty zakupu wszystkich części zamiennych i materiałów wykorzystanych do napraw awaryjnych e) koszty zakupu wszystkich materiałów użytych do zabezpieczenia miejsc awarii i ograniczenia jej skutków f) koszty utylizacji wymienionych - zużytych części zamiennych płynów i materiałów eksploatacyjnych i innych materiałów wykorzystanych do napraw awaryjnych bądź do zabezpieczenia miejsc awarii i ograniczenia jej skutków Koszty materiałów rozliczane zgodnie z umową w cenie ryczałtowej lub refakturowane po przekroczeniu przyjetego limitu tj zł netto miesięcznie. Rozdział 13. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA NIERUCHOMOŚCI WYMAGANIA OGÓLNE Wymagane jest aby Przedstawiciel Zleceniobiorcy dysponował licencją zarządcy nieruchomości Wykonywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z opisanym poniżej zakresem, zapisami Umowy na Obsługę Techniczną i Administracyjną oraz innymi procedurami Zamawiającego, o których zostanie poinformowany przez Zamawiającego w trakcie trwania Umowy. W przypadku wprowadzenia zmian do zakresu pracy Zleceniobiorcy Strony za każdym razem ustalają datę wejścia ich w życie Utrzymywanie bieżących kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z bieżącym obsługą techniczną i administracyjną w zakresie umów najmu, dokumentów finansowych oraz innymi stosownymi dokumentami oraz procedurami, włączając w to egzekwowania od najemców/płatników zaległych płatności; Przestrzeganie zasad ofertowania na zakup wszelkich materiałów, towarów i usług kupowanych zgodnie z warunkami Umowy na Obsługę Techniczną i Administracyjną w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania Obiektów i Nieruchomości; Koordynacja współpracy z firmami świadczącymi na rzecz Zamawiającego usługi związane z utrzymaniem Nieruchomości oraz wsparcie Zamawiającego w prowadzeniu wszelkich niezbędnych postępowań związanych z zamówieniem tych usług, w niezbędnym zakresie PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Przejęcie Nieruchomości przez Zleceniobiorcę wraz z dostępną dokumentacją formalno-prawną oraz techniczną nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego; Przejęcie kopii gwarancji i dokumentów informujących o depozytach bankowych nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego; USŁUGI FINANSOWE Opracowanie i wdrożenie, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji rozliczeń kosztów eksploatacji Obiektów i Nieruchomości Bieżące monitorowanie i zapewnienie przez Zleceniobiorcy, by rzeczywiste koszty eksploatacyjne Nieruchomości nie przekraczały Zatwierdzonego Budżetu Kosztów Operacyjnych, czy to według poszczególnych pozycji, czy to w odniesieniu do łącznych kosztów; Wystawianie faktur i monitoring należności od najemców długoterminowych i krótkoterminowych z tytułu czynszu, opłat eksploatacyjnych i innych zobowiązań umownych, zgodnie z umowami najmu i poniższymi ustaleniami: 81

82 a) Zleceniobiorca w imieniu Zamawiającego poprawnie i terminowo wystawia oraz przekazuje najemcom faktury, za czynsz, miejsca parkingowe, koszty eksploatacyjne oraz koszty dodatkowe, w tym w szczególności media i inne, b) Zleceniobiorca przekazuje opisane zgodnie z ustalonymi zasadami faktury sprzedaży, zakupu wraz z przygotowanym zestawieniem do firmy księgowej, c) Faktury zakupowe, po dokonaniu płatności bądź jej wprowadzeniu do systemu płatności przez Zleceniobiorcę, zostaną przekazane do biura księgowego w ustalonym terminie d) Zleceniobiorca zapewnia zbieranie i organizację dokumentów finansowych związanych z procesem obsługi technicznej i administracyjnej Nieruchomości; Zleceniobiorca zapewnia terminowe gromadzenie i weryfikację danych od dostawców mediów dla celów rozliczeniowych zgodnie z postanowieniami umów najmu; Zleceniobiorca zapewnia przechowywanie kopii wystawionych i otrzymanych faktur związanych z obsługą techniczną i administracyjną Nieruchomości wraz z rocznym zestawieniem wszystkich poniesionych wydatków; Zleceniobiorca zapewnia dokonywanie rocznych rozliczeń kosztów eksploatacyjnych najemców i innych klientów w odpowiednim terminie zgodnie z postanowieniami stosownych umów; Zleceniobiorca przygotowuje propozycje rocznych budżetów kosztów eksploatacji i inwestycji kapitałowych oraz innych kosztów obejmujące: a) wydatki operacyjne na każdy miesiąc; b) propozycje nakładów inwestycyjnych (budżety roczne, 5 letnie) c) zestawienia przychodów stałych bez imprez masowych d) ustalenie wysokości stawki kosztów eksploatacyjnych dla Obiektów na kolejne okresy rozliczeniowe Przeprowadza terminowej aktualizacji stawek czynszu zgodnie z postanowieniami umów najmu; Przeprowadzanie aktualizacji wysokości depozytów gwarancyjnych oraz innych zabezpieczeń umownych wynikających z umów najmu; Dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający przygotowuje coroczne deklaracje dotyczących podatku od nieruchomości we własnym zakresie; Zbieranie i przygotowanie niezbędnych materiałów w procesem likwidacji szkód, w kooperacji z brokerem ubezpieczeniowym; Przygotowywanie do akceptacji upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, płatności z konta bankowego Zamawiającego, dotyczących zobowiązań handlowych i publicznoprawnych, w szczególności związanych z ubezpieczeniem Nieruchomości, kosztów eksploatacyjnych z tytułu podatków od Nieruchomości, lub opłat za użytkowanie wieczyste, płatności z tytułu świadczenia specjalistycznych usług doradczych oraz wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem Nieruchomości jak i dostarczanie informacji oraz dokumentów księgowych wskazanych przez Zamawiającego wyznaczonej firmie księgowej; Dokonywanie rozliczenia kosztów eksploatacyjnych zgodnie z postanowieniami umów najmu Monitowanie dłużników, tj. Najemcy i inni płatnicy, w zakresie przeterminowanych zobowiązań oraz bieżące informowanie Zamawiającego o przeprowadzonych czynnościach i ich rezultatach RAPORTOWANIE Przygotowywanie raportów finansowych, dotyczących wpływów z czynszów oraz wydatków z tytułu kosztów eksploatacyjnych, zaległych płatności, stanu aktualności gwarancji bankowych, budżetu nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do wydatków na ten poczet, przeprowadzonych remontów i napraw, jak również zawierających uwagi w sprawach m.in. terminów wygaśnięcia umów najmu, zaległych płatności oraz przestrzegania przez najemców warunków umów najmu, włącznie ze szczegółowymi fakturami dla nieruchomości według rodzajów wydatków, linii i kont księgowych przekazanych przez Zleceniodawcę za dany okres obrachunkowy i w skali roku; 82

83 Szczegółowy raport kosztów i zużycia mediów wykazujący i wyjaśniający rozbieżności w stosunku do zużycia w adekwatnym okresie w ubiegłych latach; Prowadzenie aktualnej bazy danych w zakresie umów najmu; Prowadzenie aktualnej bazy danych umów serwisowych dotyczących bieżącej obsługi Nieruchomości; Prowadzenie aktualnej bazy danych innych umów dotyczących Nieruchomości; Kwartalny raport kontroli Nieruchomości Raport kwartalny zgodnie z ustalonymi wskaźnikami efektywności świadczonych usług Inne raporty, wymagane w związku ze świadczeniem usług objętych Umową na Obsługę Techniczną i Administracyjną Obsługa Nieruchomości przy użyciu specjalistycznych narzędzi informatycznych dopasowanych do wymagań Zamawiającego OBSŁUGA NAJEMCÓW Bieżący kontakt i współpraca z najemcami w zakresie realizacji ich zobowiązań wynikających z umów najmu. Usługa nie obejmuje obsługi recepcyjnej i organizacji konferencji w Centrum Konferencyjnym Uczestnictwo w przekazywaniu i odbiorze powierzchni od Najemców oraz Organizatorów Imprez Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez najemców związanych z obsługą techniczną i administracyjną Nieruchomości Weryfikacja działań najemców w zakresie zobowiązań przewidzianych w umowach najmu Bieżące informowanie oraz podejmowanie odpowiednich działań, chyba że szczegółowe uzgodnienia pomiędzy Stronami mówią inaczej, w zakresie obowiązków wynajmującego wynikających z umów najmu a w szczególności z: a) aktualizacji stawek czynszowych, b) kończących się umów najmu co najmniej na 12 miesięcy przed ich wygaśnięciem, c) wygasających gwarancji bankowych lub innych form zabezpieczeń zobowiązań umownych najemców z wyprzedzeniem umożliwiającym terminowe przedłużenie lub zastosowanie środków zaradczych mających na celu nieprzerwane utrzymywanie zabezpieczenia Zleceniodawcy, d) wszelkich kwestii związanych ze zobowiązaniami Zamawiającego wynikającymi z przepisów prawa w zakresie obsługi technicznej i administracyjnej Nieruchomości, e) obowiązków Zamawiającego wobec najemcy wynikających z umowy najmu i innych umów, f) dokumentów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Zleceniobiorcą g) bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o każdym zdarzeniu, o którym Zleceniobiorca dowie się, a mającym wpływ na funkcjonowanie Nieruchomości i najemców oraz na działalność Zamawiającego związaną z Nieruchomością POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE Umowa na świadczenie usług dotyczy obsługi technicznej i administracyjnej. Pozostałe umowy zawierane są przez Zamawiającego w zakresie eksploatacji obiektu bezpośrednio podlegają jednak w nadzorowi Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca wspiera lub na życzenie Zamawiającego organizuje postępowania przetargowe dotyczące obsługi bieżącej Nieruchomości. Oprócz wcześniej wymienionych zobowiązań, Zleceniobiorcy świadczyć będzie usługi, wymienione poniżej. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli nawet świadczenie danej usługi nie jest wskazane w poniższej liście, a jest niezbędne do właściwej obsługi Nieruchomością jak i dla działalności prowadzonej przez Zamawiającego i bezpośrednio związanej z Nieruchomością, a świadczenie takiej usługi w uzasadniony sposób wynika z udzielonego Zleceniobiorcy zlecenia, Zleceniobiorca zapewni taką usługę. 83

84 Przeprowadzanie regularnych, nie rzadziej niż raz na kwartał, inspekcji powierzchni wynajętych przez najemców w celu zapewnienia właściwego sposobu wykorzystania pomieszczeń oraz zgodności tego wykorzystania z warunkami zawartymi w umowach najmu Monitorowanie egzekwowania zobowiązań gwarancyjnych Zapewnienie utrzymania budynku w należytym stanie, dopilnowanie zgodności dokumentacji, atestów i certyfikatów oraz innych wymaganych prawem czynności łącznie z prowadzeniem Księgi Obiektu Budowlanego Przygotowanie i wdrożenie, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego, procedur obsługi budynku w zakresie obsługi technicznej, sprzątania, ochrony etc. zgodnie ze standardami rynkowymi Regularne analizy rynku w celu weryfikacji cen usług i w razie stwierdzenia znacznych rozbieżności informowanie o tym Zamawiającego w celu przedsięwzięcia kroków zmierzających do redukcji kosztów Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez najemców w sprawach dotyczących świadczonych usług serwisowych Przeprowadzanie rutynowych, udokumentowanych protokołem inspekcji powierzchni wspólnych nieruchomości, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w celu kontroli działalności podmiotów świadczących usługi na terenie Nieruchomości oraz sprawdzania codziennego jej funkcjonowania oraz warunków jej eksploatacji Co najmniej raz do roku weryfikacja jakości świadczonych usług serwisowych w Budynku poprzez sprawdzenie poprawności zakresu, rozliczeń finansowych, przedstawianych raportów wykonania usług, reakcji na zgłoszenia itp. poprzez opracowanie i wdrożenie wskaźników efektywności dla głównych podmiotów. Dotyczy to w szczególności następujących usług: a) Obsługi technicznej b) Sprzątania oraz pielęgnacji zieleni zarówno w obiekcie jak na terenach zewnętrznych, c) Ochrony obiektu, d) Serwisu i konserwacji wszystkich instalacji budynkowych, e) Wywozu śmieci i utylizacji odpadków, f) Dostawy mediów, g) Przeglądów wymaganych przepisami h) Koordynacji współpracy z operatorem parkingu i) Innych wynikających z podpisanych umów i związanych z eksploatacją Nieruchomości Natychmiastowe zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach związanych z Nieruchomością; Informowanie właściciela Budynku o stanie budynku (o wszystkich bieżących i przewidywanych usterkach) oraz o problemach technicznych dotyczących instalacji, w przypadku konieczności, angażowanie specjalistów oraz przygotowywanie raportów w terminach zgodnie z życzeniem Zamawiającego Opracowywanie i dostarczanie Zamawiającemu do zatwierdzenia propozycji budżetów w tym planu optymalizacji kosztów dotyczącego Nieruchomości, w tym w szczególności energii i innych mediów oraz odzysku odpadów Po uprzednim uzgodnieniu ze Zleceniodawcą kontakty z lokalnymi organami administracji oraz odpowiednimi urzędami w związku ze świadczeniem usług w zakresie objętym Umową na Obsługę Techniczną i Administracyjną; Monitorowanie wysokości stawek opłat za media oraz natychmiastowe zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich zaproponowanych i/lub zatwierdzonych zmianach takich stawek w odniesieniu do Nieruchomości wraz z propozycją odpowiednich działań Nadzorowanie terminowości i poprawności technicznej bieżących oraz awaryjnych napraw i konserwacji instalacji budynkowych, obejmujące konserwację urządzeń i instalacji zgodnie z wymogami producentów i instalatorów a także przepisami prawa; Dopilnowanie zlecenia okresowych przeglądów technicznych budynku zgodnie z przepisami prawa; 84

85 Weryfikacja uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji i rękojmi dla obiektów wchodzących w skład nieruchomości, udzielonych zarówno przez wykonawców jak i dostawców usług oraz egzekwowanie praw wynikających z przysługujących gwarancji; Nadzorowanie terminów ubezpieczenia Nieruchomości. Bez zbędnej zwłoki i po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego, informowanie firmy ubezpieczeniowej/brokera ubezpieczeniowego o wszelkich zdarzeniach, które mogą być podstawą do zgłoszenia roszczeń w ramach polisy ubezpieczeniowej oraz przekazanie dokumentacji w przypadku zgłoszenia szkody; Prowadzenie ewidencji odczytów z liczników w Budynku, rozliczanie oraz refakturowanie najemców za media Wspieranie Zleceniodawcy w przypadkach kontroli, audytów itp. ww zakresie dotyczącym administrowanego obiektu Rozdział 14. DEFINICJE Zamawiający Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. Obiekt - oznacza obiekty w dyspozycji Narodowe Centrum Sportu, tzn. Stadion Narodowy przy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, oraz budynek Biurowy przy ul. Zielenieckiej 1. Umowa - akt prawny na mocy, którego Zamawiający powierzył Wykonawcy a Wykonawca przyjął wykonywanie całości zakresu usług objętych Przedmiotem zamówienia Służby eksploatacyjne wskazani w Umowie przedstawiciele Zamawiającego (osoby/ komórka organizacyjna NCS), upoważnione do reprezentowania Zamawiającego i nadzorowania realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia w zakresie utrzymania ruchu technologicznych i ogólnobudynkowych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych Infrastruktura techniczna - oznacza wyposażenie Obiektów i Nieruchomości NCS w maszyny, urządzenia, systemy i instalacje ogólnobudynkowe tj. wymienione w tabeli powyżej i zgodnie z dokumentacją techniczną. Wykonawca/ Zleceniobiorca/ Operator/ Facility Management - oznacza osobę fizyczną lub prawną, której Zamawiający powierzył wykonywanie całości zakresu usług objętych Przedmiotem Zamówienia na mocy podpisanej Umowy Utrzymanie ruchu - świadczenie profesjonalnej usługi przez personel Wykonawcy lub jego podwykonawców posiadających uprawnienia eksploatacyjne, dozorowe, budowlane wymagane obowiązującymi przepisami prawa w zakresie: kontroli, konserwacji, przeglądów okresowych i napraw awaryjnych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych, w celu zapewnienia ich ciągłej i niezawodnej pracy, obniżenia intensywności zużycia części oraz utrzymania założonych parametrów technicznych, eksploatacyjnych i wydajnościowych. Kontrola codzienny lub okresowy nadzór pracy i ocena stanu technicznego maszyn urządzeń, systemów i instalacji technicznych, bez znaczącego udziału materiałów i robocizny wraz z ewentualnymi drobnymi regulacjami mechanicznymi i korektą nastaw parametrów pracy, uruchomieniami i pomiarami. Dyżur - 24-ro godzinne pełnienie bezpośredniej-fizycznej kontroli realizowanej we wszystkich budynkach Narodowego Centrum Sportu przy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 oraz ul. Zielenieckiej 1, mającej na celu bezpośredni nadzór nad pracą maszyn, urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych technologicznych oraz wytypowanych urządzeń, systemów i instalacji sanitarnych ogólnobudynkowych, wraz z interwencjami w przypadkach awarii ograniczającymi do minimum ich skutki i przywracającymi w najkrótszym możliwym czasie dotychczasowe parametry pracy. 85

86 Konserwacja - oznacza cykliczne (zgodne z harmonogramem ) wykonywanie kompleksowych czynności konserwacyjnych tj. czynności diagnostycznych oraz działań technicznych mających na celu zachowanie wymaganego stanu technicznego, sprawności i niezawodności eksploatacyjnej, obniżenie intensywności ponadnormatywnego zużycia maszyn, urządzeń, systemów i instalacji. Do zakresu czynności konserwacyjnych należy m.in. uzupełnianie olejów, smarów, czynników chłodniczych i innych płynów eksploatacyjnych, materiałów eksploatacyjnych np.: filtrów powietrza, olejowych i innych, cylindrów parowych, pasków napędowych, łożysk itp., zgodnie z DTR lub innymi wymaganiami Zamawiającego. Obsługa serwisowa świadczenie pełnego zakresu usług utrzymania ruchu lub wybranych czynności np. specjalistycznych przeglądów okresowych lub napraw awaryjnych. Administrator osoba fizyczna posiadająca licencję zarządcy nieruchomości lub inny podmiot posiadający taką licencję, który na podstawie oddzielnego zakresu obowiązków określonych w umowie z Wykonawcą, będzie wykonywać usługi związane z obsługą administracyjną Nieruchomości. Specjalistyczne służby serwisowe to osoby bądź podmioty, które posiadają odpowiednie przeszkolenie, potwierdzone certyfikatem bądź innym dokumentem wydanym przez producentów lub dystrybutorów danych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji bądź ich autoryzowanych przedstawicieli w Polsce, w zakresie świadczenia profesjonalnych usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych maszyn, urządzeń, systemów i instalacji stanowiących fragmenty infrastruktury technicznej obiektu/ów. Przeglądy okresowe oznaczają czynności przeprowadzane profilaktycznie w ramach konserwacji wg określonych przez producenta (maszyn urządzeń, systemów lub instalacji) projektanta lub Zamawiającego, zasad określających zarówno zakres czynności konserwacyjnych jak i częstotliwość ich wykonywania w celu zachowania gwarancji (w okresie gwarancyjnym) i utrzymania wymaganej zdolności użytkowej i eksploatacyjnej (w okresie gwarancyjnym jak i po jego wygaśnięciu). Do zakresu przeglądów okresowych należy także wymiana olejów i smarów, czynników chłodniczych, płynów eksploatacyjnych, filtrów powietrza, filtrów olejowych, cylindrów nawilżaczy parowych, pasków napędowych i pozostałych materiałów eksploatacyjnych, dla których częstotliwość wymian określona jest w warunkach gwarancji, instrukcjach obsługi, DTR bądź określona jest innymi wymaganiami Zamawiającego. Specjalistyczne przeglądy okresowe oznaczają czynności przeprowadzane profilaktycznie w ramach konserwacji według z góry opisanych zasad przez producenta, dystrybutora (maszyn, urządzeń, systemów lub instalacji) bądź Zamawiającego określających zarówno zakres czynności konserwacyjnych jak i i ich częstotliwość wykonywania, w celu zachowania gwarancji (w okresie gwarancyjnym) i utrzymania wymaganej zdolności użytkowej i eksploatacyjnej (w okresie gwarancyjnym jak i po jego wygaśnięciu). Naprawy awaryjne oznaczają naprawy maszyn, urządzeń, systemów i instalacji, wymuszone wystąpieniem nagłego, niezamierzonego zakłócenia (uszkodzenia) w prawidłowym ich funkcjonowaniu, przeprowadzane w celu przywrócenia ich zdolności użytkowej. Specjalistyczne naprawy awaryjne oznaczają naprawy wymuszone wystąpieniem niespodziewanego zakłócenia (uszkodzenia) w prawidłowym funkcjonowaniu maszyn, urządzeń, systemów i instalacji infrastruktury technicznej, w których przywrócenie ich zdolności użytkowej wymaga interwencji specjalistycznych służb serwisowych, posiadających uprawnienia serwisowe udzielone przez producentów danych urządzeń bądź ich autoryzowanych przedstawicieli i dystrybutorów w Polsce. Zewnętrzny Wykonawca Robót - - oznacza osobę fizyczną lub prawną, której Zleceniobiorca lub Zamawiający powierzył wykonywanie usług/ prac na obiekcie, podmiot gospodarczy, który na 86

87 podstawie oddzielnej umowy zamontował lub wykonał i oficjalnie przekazał Zamawiającemu do eksploatacji elementy składowe instalacji lub urządzeń bądź kompletne urządzenia lub instalacje wraz z urządzeniami i udzielił na nie gwarancji lub udzielił gwarancji i objął je na własny koszt usługą konserwacji w okresie gwarancyjnym. Awaria krytyczna instalacji - awaria Obszaru (lub dedykowanej dla tego obszaru instalacji obsługującej ten obszar), powodująca utratę funkcjonalności, objawiająca się tym, że jeden lub więcej mierników funkcjonalności przekroczył dopuszczalną wartość odchyłki krytycznej od parametrów określających funkcjonalność danego Obszaru Awaria niekrytyczna instalacji - awaria elementu Obszaru (lub dedykowanej dla tego obszaru instalacji obsługującej ten obszar) obniżająca w sposób istotny bezpieczeństwo Obszaru (pod wzg. niezawodności systemu i zdolności zapewnienia funkcjonalności) jednak nie powodująca utraty funkcjonalności, objawiająca się tym, że jeden lub więcej mierników funkcjonalności, przekroczył dopuszczalną wartość odchyłki niekrytycznej od parametrów określających funkcjonalność danego Obszaru Awaria instalacji ogólnobudynkowych wystąpienie nagłego, niezamierzonego zakłócenia (uszkodzenia) w prawidłowym funkcjonowaniu maszyn, urządzeń, systemów lub instalacji ogólnobudynkowych, które powoduje utratę ich zdolności użytkowej. Funkcjonalność zespół parametrów środowiska wewnętrznego jak np.: powietrza wewnętrznego (temperatura, wilgotność względna) obsługiwanego Obszaru jakie ma zapewnić system, instalacja obsługujący dany Obszar Niezawodność cecha elementów składowych Obszaru świadcząca o gotowości obszaru do pełnienia funkcji w chwili t w tym instalacji obsługującej dany obszar, przez wymagany czas i w określonych warunkach eksploatacji (w danym zespole czynników wymuszających); określana prawdopodobieństwem nie wystąpienia zdarzenia powodującego Awarię krytyczną Mierniki funkcjonalności zespół parametrów środowiska jak np. powietrza wewnętrznego (temperatura, wilgotność względna) danego Obszaru, określonych wartościami granicznymi niekrytycznymi (górną i dolną) oraz wartościami granicznymi krytycznymi (górną i dolną), po przekroczeniu których stwierdza się wystąpienie odpowiednio: Awarii niekrytycznej lub Awarii krytycznej Czas reakcji - czas liczony od chwili otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia w formie telefonicznej o utracie funkcjonalności danego Obszaru od Zamawiającego lub od służb dyżurujących Wykonawcy do czasu przystąpienia do rozwiązywania problemu Czas rozwiązania - maksymalny czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest rozwiązać problem w ramach istniejących technicznych możliwości obsługiwanych maszyn urządzeń, systemów i instalacji, tzn. usunąć przyczynę powstania problemu (w tym awarii) i wyeliminować wszystkie zauważone nieprawidłowości i błędy spowodowane przez problem (w tym awarii) lub wprowadzić rozwiązanie zastępcze, (odpowiednie merytorycznie i funkcjonalnie), które zapewni warunki środowiska wymagane dla zachowania ciągłości pracy infrastruktury w tym obszarze. Czas rozwiązania liczony jest od udokumentowanego terminu (dzień, godzina) zgłoszenia awarii Wykonawcy przez Zamawiającego. Obszar - oznacza obszar funkcjonalny - wydzielone pomieszczenia techniczne np. wentylatornia, serwerownia, rozdzielnia elektryczna, pomieszczenie centrali telefonicznej lub UPS-ownia, obsługiwane przez instalacje, systemy, urządzenia Siła wyższa wszelkie nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą stron Umowy, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań. Za okoliczności 87

88 siły wyższej uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć oraz którym nie można zapobiec. W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych takich jak: powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego takie jak: wojna, stan, wyjątkowy lub ogłoszenie kląski żywiołowej. Za siłą wyższą uważa się także zakaz dalszego prowadzenia robót wynikający z prawomocnego orzeczenia sądowego lub administracyjnego Help desk jest miejscem udzielania informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów w zakresie świadczonych usług. Przedsiębiorca często udostępnia Klientom wsparcie typu help desk przez darmowe linie telefoniczne (hotline) i przez stronę internetową z możliwością generowania raportów. Help desk zarządza zgłoszeniami od NCS do niego kierowanymi z pomocą oprogramowania lub zgłaszane telefonicznie, które pozwala śledzić przebieg spraw. Użytkownik po zgłoszeniu problemu lub zapytania otrzymuje w odpowiedzi unikatowy numer zgłoszenia, na podstawie którego potem śledzi przebieg jego realizacji i aktualny status Hot Line (gorąca linia) numer telefoniczny pod którym można zgłosić usterki, awarie, problemy techniczne oraz usługi w zakresie umowy, Generalny Wykonawca konsorcjum firm; Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH, ALPINE Construction Polska Sp. z o.o., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., PBG S.A., Adres korespondencyjny : Budowa Stadionu Narodowego,ul. Zieleniecka 1, Warszawa, fax Alpine Bau Deutschland AG Kurfürstendamm 38/39, Berlin, Niemcy Alpine Bau GmbH Alte Bundesstraβe 10, 5071 Wals bei Salzburg, Austria Alpine Construction Polska Sp. z o.o. ul. Starowiślna 79, Kraków HYDROBUDOWA POLSKA S.A. ul. Skórzewska 35, Przeźmierowo PBG S.A. ul. Skórzewska 35, Przeźmierowo Definicje: Service Level Agreement (SLA ) uzgodniony system utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego między klientem a usługodawcą poziomu jakości usług technicznych poprzez stały cykl obejmujący; uzgodnienia, monitorowanie usługi, raportowanie, przegląd osiąganych wyników. Key Performance Indicators (KPI ), kluczowe wskaźniki wydajności lub efektywności, stosowane jako mierniki oceny procesu realizacji celów zgodnie z umową. Ich rolą jest kwantyfikacja stanu wybranego elementu w projekcie tak, aby można było ocenić postęp i podjąć ewentualną korektę aby cel został zrealizowany. Kluczowymi wskaźnikami wydajności mogą być na przykład: zadowolenie klienta mierzone jako liczba zgłaszanych przez klientów usterek i czas ich usunięcia wartość techniczna produktu mierzona takimi współczynnikami jak: przywrócenie instalacji, systemu lub urządzenia do normalnej pracy, szybkość reakcji, przyjazna użytkownikowi obsługa techniczna niedostępność usługi/produktu, długi czas usterki/ awarii systemu, instalacji lub urządzenia 88

89 procent niewykonanych zleceń liczony względem wszystkich zgłoszonych usterek, jako relacja zamówień nie zrealizowanych do wszystkich zamówień Planned Preventive Maintenance (PPM), - zaplanowany prewencyjny system serwisu, harmonogram czynności dla systemów, instalacji i urządzeń obiektu w określonym czasie, przygotowany przez obsługę techniczną w początkowej fazie pracy na obiekcie na podstawie obowiązujących przepisów, dokumentacji technicznej, dokumentacji techniczno- ruchowej. Magazynowanie części- utrzymywanie we wskazanych pomieszczeniach przez Zleceniobiorcę zapasu podzespołów, elementów niezpednych do wykonania naprawy instalacji, systemów i urządzeń, zwłaszcza usunięcia awarii krytycznych Dokumentacja obiektu należy przez to rozumieć ; po wybudowaniu obiektu budowlanego dokumentacja budowy wraz z książką obiektu budowlanego staje się dokumentacją obiektu, którą należy przechowywać do końca jego istnienia. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. Obsługa eksploatacyjna to przedsięwzięcia dotyczące konserwacji, obsługi, nadzoru i remontu instalacji, systemów, maszyn i urządzeń: a) organizacyjne: ewidencja, analiza i planowanie b) techniczne: - okresowe czynności profilaktyczne: mycie, wymiana oleju, przeglądy, próby, sprawdzanie dokładności (według harmonogramu) - obsługa bieżąca: codzienny przegląd stanu technicznego, nadzór nad przestrzeganiem zasad prawidłowej eksploatacji, regulacja mechanizmów, uzupełnianie olejów i smarów - remonty planowe 89

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy)

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia w zakresie serwisowania i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji, wody lodowej, ciepła

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Mińsk Mazowiecki dnia 05.01.2016r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji obiektów, urządzeń i instalacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji/przeglądy systemów sygnalizacji pożaru SSP, pomiar szczelności czujek izotopowych, systemów gaszenia gazem

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Załącznik nr 1do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. Załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA NR. Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej treści umowy Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi technicznej budynków Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzone w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do zaproszenia- opis przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zakres przeglądów konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych: 1. Wykonawca, o ile zalecenia producenta urządzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 zawarta w dniu.... pomiędzy : SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1. Dyrektora Szpitala mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy: Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr. Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą" a..., zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 dla części I i II 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: Serwis, konserwacja i naprawa systemów klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia publicznego. 1.1 Przedmiotem zamówienia publicznego jest Eksploatacja kotłowni oraz konserwacja i eksploatacja zespołów

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna usługa serwisowa w oparciu o serwerownie obiekty data center i sale operacyjne w szpitalach cleanroomy

Profesjonalna usługa serwisowa w oparciu o serwerownie obiekty data center i sale operacyjne w szpitalach cleanroomy Profesjonalna usługa serwisowa w oparciu o serwerownie obiekty data center i sale operacyjne w szpitalach cleanroomy PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA W OPARCIU O SERWEROWNIE OBIEKTY DATA CENTER I SALE OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM 1/ 7 ENOTICES_ipczd 25/05/2011- ID:2011-072716 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej INFRASTRUKTURA 2, I rue ŚRODOWISKO Mercier, L-2985 Luksemburg

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ważne od 01.01.2015 HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Dział Obsługi Klienta: tel.: +48 12 622 17 00 fax: +48 12 622 16 22 email:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 ZAKRES USŁUG EKSPLOATACYJNO - KONSERWACYJNYCH L.p. ZAKRES USŁUG OBEJMUJE: Nr. Centrala telefoniczna AASTRA MATRA NEXSPAN 3L wraz z aparatami telefonicznymi oraz dedykowanym okablowaniem telefonicznym Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA KRYTERIA WYBORU FIRMY SERWISOWEJ

PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA KRYTERIA WYBORU FIRMY SERWISOWEJ PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA KRYTERIA WYBORU FIRMY SERWISOWEJ 1 2 Firma SAR PW Sp. z o.o. Sp.k. zajmuje się realizacją usług serwisowych u ponad 80 klientów na terenie Warszawy: ponad 300 obiektów o

Bardziej szczegółowo

KG-642:2015. Szanowny Kliencie!

KG-642:2015. Szanowny Kliencie! KG-642:2015 KG-642:2015 Szanowny Kliencie! Gratulujemy wyboru gazowego kotła centralnego ogrzewania naszej produkcji. Firma termet istnieje na rynku polskim od ponad pięćdziesięciu lat i jest liderem w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznildem nr 1 do umowy) Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznildem nr 1 do umowy) Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznildem nr 1 do umowy) 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja prewencyjnych systemów,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta.

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta. WARUNKI GWARANCJI 1. Clima Produkt zwany Gwarantem udziela gwarancji na sprzedane urządzenia, pod warunkiem eksploatacji urządzeń zgodnej z warunkami określonymi w DTR i na warunkach określonych poniżej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) Załącznik nr 6 do SIWZ Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10 32-602 Oświęcim SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) roboty budowlane w ramach zadania pn. Bieżące utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK L.p. 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 do DIWZ i umowy. Wykonanie przeglądów serwisowo technicznych i bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznych w budynkach Poczty Polskiej administrowanych

Bardziej szczegółowo

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA konserwacja n/w urządzeń dźwigowych od 01.11.2015 r. do 31.12.2017 r. Nazwa urządzenia Typ Producent Miejsce użytkowania DŹWIG OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą:

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na kompleksową obsługę serwisową urządzeń drukujących eksploatowanych w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy:

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: UMOWA Nr /2012 zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz

Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz Umowa serwisowa Umowa serwisowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz zwanym dalej Serwisantem, reprezentowanym przez: Wojciecha Miszkiewicza a:...... NIP:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/163/2014 Załącznik nr 1.1 do Siwz Opis przedmiotu zamówienia Usługa przeglądów technicznych, konserwacji i awaryjnych napraw urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

8. posadzka granitowa. 9. systemowe kabiny toaletowe

8. posadzka granitowa. 9. systemowe kabiny toaletowe Tabelaryczne zestawienie czynności eksploatacyjnych i czynności niezbędnych do utrzymania obiektu w sprawności technicznej dla Menedżerów i ich pomocników technicznych na obiekcie Dworca PKP Kraków Główny

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA II UL. TĘCZOWA 13,53-602 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: 35M2 - I PIĘTRO 1 AKTUALNIE OFERUJEMY Szanowni Państwo, W ofercie Surfland Sp. z o.o. Sp.k

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania. www.skynet.com.pl

Kompleksowe rozwiązania. www.skynet.com.pl Kompleksowe rozwiązania www.skynet.com.pl O firmie SKYNET Polska Sp. z o. o. jest firmą z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku polskim. Od początku swojej działalności firma szczególny nacisk kładzie

Bardziej szczegółowo

Wentylatory WKp 1.22 Kontrola stanu filtrów marzec, czerwiec * w zależności od zapylenia środowiska

Wentylatory WKp 1.22 Kontrola stanu filtrów marzec, czerwiec * w zależności od zapylenia środowiska Załącznik nr I Opis przedmiotu zamówienia w zakresie serwisowania i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji mecłianicznej, oddymiania i detekcji CO i LPG, wody lodowej, ciepła teclinologicznego, centralnego

Bardziej szczegółowo

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie 1 z 5 2015-05-28 11:51 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 120140-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług naprawy i przeglądu drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów i faksów będących na wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 34016-2016; data zamieszczenia: 16.02.2016. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 27460-2016 data 08.02.2016 r.

Numer ogłoszenia: 34016-2016; data zamieszczenia: 16.02.2016. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 27460-2016 data 08.02.2016 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 27460-2016 z dnia 2016-02-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok ZADANIE NR 1 1.Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK Osoba(y) 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej GZ-50. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE)

WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE) WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE) 1. Zakres obsługi i konserwacji w kotłowni gazowej w budynku nr.8 Kielce ul. Wojska Polskiego 300-cały okres umowy. a) sprawdzenie układu automatycznej temperatury -...zł

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA P - 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego Geografii Wojskowej Zadanie nr 1 - Maszyna Offsetowa Heidelberg Speedmaster

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Rozdział I Ogólny opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja prewencyjnych systemów, instalacji,

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: II PIĘTRO MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3 MODUŁ 4 MODUŁ 5 MODUŁ 6 185M2 135M2 69M2

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług urządzeń dźwigowych znajdujących się w obiektach Akademii zgodnie z załączonym opisem zamówienia. OPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 2 Konserwacja wykonywana będzie 1 raz w miesiącu oraz obsługa na każde wezwanie Zamawiającego (do 12 godzin od zgłoszenia).

WZÓR UMOWY. 2 Konserwacja wykonywana będzie 1 raz w miesiącu oraz obsługa na każde wezwanie Zamawiającego (do 12 godzin od zgłoszenia). WZÓR UMOWY zawarta w dniu...r w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31-202 Kraków - wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotyczącego kompleksowego serwisu olejowo-smarowniczego maszyn i urządzeń w ZAK S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotyczącego kompleksowego serwisu olejowo-smarowniczego maszyn i urządzeń w ZAK S.A. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na kompleksowy serwis olejowo-smarowniczy maszyn i urządzeń w ZAK S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotyczącego kompleksowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr. /2014 na świadczenie pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek

WZÓR UMOWY. Umowa nr. /2014 na świadczenie pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr. /2014 na świadczenie pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek zawarta w dniu... 2014 r. w Łodzi, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 na kompleksową usługę informatyczną w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 Wzór Załącznik Nr 5 zawarta w dniu pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. Zakres kompleksowej obsługi serwisowej obejmuje: 1. Zapewnienie jakości wydruków i kserokopii zgodnie z dokumentacja techniczną Urządzeń; 2. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:...

Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:... Załącznik nr 1/6 (pieczęć adresowa Wykonawcy) Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:.... (kod, miasto, ulica, numer domu) Województwo i powiat:.... Nr tel. Nr fax.... Adres e - maił.... Strona www.... KRS /

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r. Procedury określające sposób podłączenia stacji odbiorczej

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Beyond.pl. Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1

Beyond.pl. Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1 Beyond.pl Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1 1 Pierwsze w Polsce w pełni neutralne telekomunikacyjnie centrum danych. Ponad 10 operatorów: - operatorzy klasy międzynarodowej Tier1: Cogent, Level3,

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna WZÓR

Karta gwarancyjna WZÓR Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki JunkersBosch. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz komfortu na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego

UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego zawarta w dniu.. pomiędzy.... z siedzibą/miejscem zamieszkania..... NIP REGON/ PESEL. reprezentowaną przez:........ zwaną dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 11

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 11 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 11 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26

Bardziej szczegółowo

I Awaryjne naprawy elektroenergetycznych linii kablowych SN i nn, 1. Przedmiot zamówienia usługi: 2. Szczegółowy opis usługi:

I Awaryjne naprawy elektroenergetycznych linii kablowych SN i nn, 1. Przedmiot zamówienia usługi: 2. Szczegółowy opis usługi: Załącznik nr 3 RWE Stoen Operator Usługi Sieciowe NT Wymagania dot. przeprowadzenia wyboru firm realizujących usługi na potrzeby RWE Stoen Operator. I Awaryjne naprawy elektroenergetycznych linii kablowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 - TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I SERWISOWYCH DLA OBIEKTU NFM

ZAŁĄCZNIK NR 1 - TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I SERWISOWYCH DLA OBIEKTU NFM ZAŁĄCZNIK NR 1 - TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I SERWISOWYCH DLA OBIEKTU NFM OPIS ELEMENTÓW OPIS ROBÓT KONSERWACYJNYCH I SERWISOWYCH Lp. OBIEKT: B-Budynek, P-Parking LOKALIZACJA ELEMENT (Nazwa zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A WENTYLACJA- KLIMATYZACJA- WYMIENNIKOWNIA-KOTŁOWNIA

O F E R T A WENTYLACJA- KLIMATYZACJA- WYMIENNIKOWNIA-KOTŁOWNIA Firma tsystem powstała z myślą świadczenia profesjonalnych usług serwisowych w branży systemów grzewczo-wentylacyjnych. Aktualnie firma realizuje długoterminową umowę serwisową sieci niemieckich marketów

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług utrzymania, i konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji na wybranych dworcach Zarządzanych

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki Junkers. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Klasyfikacja Według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 45000000-7 Roboty budowlane 45000000-8

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3,5 MODUŁ 4 MODUŁ 8 MODUŁ 7 MODUŁ 6 135M2 79M2 69M2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia BO-ZP.2610.11.2016.IZ Główny Urząd Geodezji i Kartografii Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania serwerowni CODGiK

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo