Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia."

Transkrypt

1 B - BB Czeladź, dnia r. Informacja międzysesyjna za okres od r. do Informacje ogólne. 1.1 Dane demograficzne. Liczba ludności wg stanu na dzień 1 marca 2014r. wynosiła osób i w porównaniu do ubiegłego miesiąca zmniejszyła się o 38 osób, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyła się o 428 osoby Zasoby ludzkie rynek pracy. Ogólna liczba osób z terenu miasta Czeladź pozostających bez pracy na dzień r. wynosiła osób ( w tym kobiet). Bez prawa do zasiłku pozostaje osób (w tym 892 kobiety). Analogicznie na dzień r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem wynosiła osoby (w tym kobiet). Liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 47 osób, natomiast ilość kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszyła się o 45 kobiet. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła również o 36 osób, liczba bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku. Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie w Urzędzie Miasta Czeladź prace interwencyjne do br. wykonuje 1 osoba. Trwają prace nad rozstrzygnięciem naboru na stanowisko inspektora i podinspektora do Wydz. Budżetu i Finansów Publicznych. W Miejskiej Bibliotece Publicznej prace interwencyjne na podstawie umów z PUP w Będzinie wykonują 3 osoby. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji prace interwencyjne wykonuje 1 osoba. W Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w okresie sprawozdawczym pracowała 1 osoba skazana przez 5 r-g. W Zakładzie Budynków Komunalnych 3 osoby pracują w ramach umowy na prace interwencyjne. 1

2 2. Wykonanie budżetu Urząd Miasta. Dochody budżetu miasta do r. zrealizowano w wysokości ,68 zł, co stanowi 18,91 % planu, a wydatki wykonano na kwotę ,88 zł, tj. 15,20 %. Zadłużenie miasta Czeladź z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień r. wyniosło ,74 zł Zakład Budynków Komunalnych. Przychody od początku 2014r. wykonano na kwotę ogółem ,98 zł. (16%) w tym: przychody własne na kwotę ,98 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2013r. wykonanie przychodów Z.B.K. ogółem jest większe o kwotę ,78 zł. Poniesione koszty od początku br. wykonano na kwotę ,42 zł. i są one większe w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o kwotę ,34 zł. Zestawienie zadań wykonanych w okresie od r. do r. 1. W terminie od r. do r. do odpracowania zgłosiło się 136 osób osoby odpracowują zadłużenie ( r r.), - 78 osób zrezygnowało z odpracowania, - 33 osoby odpracowały zadłużenie, - 1 osoba przebywają na chorobowym, - 2 osoby w fazie przygotowania do odpracowania. 2. W okresie: luty 2014r osób całkowicie spłaciło dług na kwotę ,79 zł. - 7 osób częściowo spłaciło zadłużenie na kwotę 7.785,00 zł osób korzysta z pomocy M.O.P.S. w formie dodatków mieszkaniowych. Na mediacje zaproszono 46 osób. Podpisano 6 protokołów na rozłożenie zaległości na raty oraz 2 protokoły na odpracowanie na rzecz gminy. 2

3 3. Podjęto działania windykacyjne: - wysłano 248 pism z 7 dniowym terminem zapłaty do lokali mieszkalnych, - wysłano 38 pism z ostatecznym terminem zapłaty do lokali mieszkalnych, - wysłano 37 pism z 14 dniowym terminem zapłaty o wstrzymanie dodatku mieszkaniowego do lokali mieszkalnych, - odpracowano zaległości czynszowe przez dłużników na kwotę 7.141,44 zł, - wystąpiono do UM z 67 wnioskami o udostępnienie danych PESEL oraz serie i nr dowodu osobistego w celu wpisania dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników Info Monitor Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej. Od początku br. wydatki wykonano na kwotę ,47 zł, co stanowi 6,10%, a dochody zrealizowano w wysokości ,65 zł, tj. 5,55% Dom Pomocy Społecznej Senior. Wydatki od początku roku wykonano w kwocie ,89 zł, tj. 15,28 % w stosunku do planu, a dochody zrealizowano w wysokości ,78 zł, tj. 16,80% planu na 2014r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W zakresie zadań własnych w okresie od r do r. wypłacono świadczeń dla osób na kwotę ,70 zł, która stanowi 14,04 % rocznego planu wydatków na 2014r. Narastająco od początku roku wypłacono świadczeń, na kwotę ,04 zł która stanowi łącznie 26,55 % planu. W okresie od r. do r. na realizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wypłacono kwotę ,62 zł, co stanowi 8,72 % planu na 2014 r. Narastająco od początku br. wydano kwotę ,02 zł, co stanowi 16,27 % planu wydatków na 2014 r. W w/w okresie wypłacono świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób. 3

4 W okresie od r. do r. na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę : ,00 zł, która stanowi 8,64 % planu na br. Narastająco od początku br. wydano kwotę ,00 zł, tj. 17,15 % planu wydatków na 2014 r. W w/w okresie wypłacono 396 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 306 osób. DODATKI MIESZKANIOWE W okresie od r. do r. z tytułu dodatków mieszkaniowych wypłacono świadczenia na kwotę ,32 zł, tj. 19,39 % planu wydatków na 2014 r. Łączna ilość osób korzystających w w/w okresie wyniosła 974 osoby. Od początku roku wypłacono na ten cel kwotę ,67 zł, tj. 29,15 % planu na 2014 r. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wydano kwotę ,-zł, co stanowi 64,26 % planu na 2014 r. Narastająco od początku roku wydano kwotę ,-zł, co stanowi 64,26 % planu na 2014 r. STYPENDIA SZKOLNE W okresie od r. do r. wypłacano kwotę 163,52 zł na stypendia szkolne dla 3 uczniów miasta Czeladź, na podstawie 3 wniosków. Narastająco od początku 2014 r. wydano 792,42 zł. ZASIŁKI SZKOLNE W okresie od r. do r. wypłacano 455,- zł na zasiłek szkolny dla 1 ucznia miasta Czeladź, na podstawie 1 złożonego wniosku. USŁUGI OPIEKUŃCZE Na realizację podstawowych usług opiekuńczych dla 66 osób w okresie od r. do r. roku wydano kwotę ,88 zł. Narastająco od początku 2014 r. wydano kwotę ,35 zł. 4

5 Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla 11 osób w okresie od r. do r. roku wydano kwotę 1.992,96 zł. Narastająco od początku roku 2014 na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wydano 1.992,96 zł. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE W okresie od r. do r. nie wypłacano pieniędzy za prace społecznie użyteczne. Narastająco od początku br. wypłacono 121,76 zł za wykonane prace społecznie użyteczne. W okresie od r do r na realizację opłat za pobyt w domach pomocy społecznej wydano kwotę ,53 zł., co stanowi 11,47 % planu na 2014 r. Narastająco od początku br. wydano kwotę ,13 zł., 20,60 % planu. W w/w okresie ponoszono odpłatność za 70 osób przebywających w DPS, w tym za pobyt w DPS SENIOR wydatkowano kwotę ,71 zł dla 36 osób Miejska Biblioteka Publiczna. Przychody MBP od początku br. wyniosły ,02 zł, co stanowi 14,82 % planowanych przychodów na 2014 r. Koszty MBP od początku 2014r. wyniosły ,16 zł, co stanowi 13,82 % planowanych kosztów na br Muzeum Miejskie Saturn. Dotacja na 2014r. wynosi , -zł, od początku roku Muzeum otrzymało łącznie ,-zł. tj. 17,12% dotacji, a w okresie sprawozdawczym wpłynęło ,-zł. Od początku roku poniesiono koszty w wysokości ,54 zł, w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły ,88zł 2.8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wykonanie planu wydatków od r. do r. wyniosło ,94 zł, co stanowi 17,86% planu wydatków ogółem ( ,-zł), dochody od r do r. zrealizowano w wysokości ,44 zł., tj. 27,69% planu dochodu ogółem ( ,-zł). 5

6 3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi. Uchwała nr LXIV/925/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 30/3 arkusz mapy nr 41 o powierzchni 175 m 2, położonej przy ul. 21 Listopada w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/926/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 210/28 arkusz mapy nr 12, położonej przy ul. Miasta Auby w Czeladzi,na posadowienie nośnika reklamowego, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/927/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 30/3 arkusz mapy nr 41o powierzchni 185 m 2, położonej przy ul. 21 Listopada w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/928/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 128 arkusz mapy nr 25 położonej przy ul. Będzińskiej w Czeladzi oraz część działki nr 73 arkusz mapy nr 42 położonej przy ul. Katowickiej w Czeladzi, na posadowienie dwóch nośników reklamowych, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/929/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 1/1 arkusz mapy nr 11, o powierzchni 10 m 2, położonej przy ul. Będzińskiej w Czeladzi, na posadowienie nośnika reklamowego, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; 6

7 Uchwała nr LXIV/931/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 159/2 arkusz mapy nr 4, o powierzchni 500 m 2, położonej przy ul. Chmielnej w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/932/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej działkę nr 70/35 oraz cześć działki nr 70/47 arkusz mapy nr 57 o łącznej powierzchni 443 m 2, położonej przy ul. Zamiejskiej w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/933/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości o łącznej powierzchni 12,5238 ha, położonej na tzw. Zarzeczu w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - wykonana; Uchwała nr LXIV/934/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 30/3 arkusz mapy nr 41 o powierzchni 174 m 2, położonej przy ul. 21 Listopada w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/935/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 30/3 arkusz mapy nr 41 o powierzchni 195 m 2 położonej przy ul. 21 Listopada w Czeladzi wykonana; Uchwała nr LXIV/936/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 30/3 arkusz mapy nr 41 o powierzchni 134 m 2, położonej przy ul. 21 Listopada w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; 7

8 Uchwała nr LXIV/937/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 41/1 arkusz mapy nr 48 o powierzchni 351m 2, położonej przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/938/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 104/15 arkusz mapy nr 56 o powierzchni 406 m 2, położonej przy ul. Słowackiego w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/939/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 5/10 arkusz mapy nr 47 o powierzchni 23,53 m 2, położonej przy ul. Lwowskiej w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/940/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 39/20 arkusz mapy nr 42 o powierzchni 250 m 2, położonej przy ul. Buczka w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/941/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 5/10 arkusz mapy nr 47 o powierzchni 16,93 m 2, położonej przy ul. Lwowskiej w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/942/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 30/3 arkusz mapy nr 41 o powierzchni 214 m 2, położonej przy ul. 21 Listopada w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy 8

9 zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/943/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 30/3 arkusz mapy nr 41 o powierzchni 156 m 2, położonej przy ul. 21 Listopada w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/944/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 41/1 arkusz mapy nr 48 o powierzchni 2278 m 2, położonej przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/945/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 30/3 arkusz mapy nr 41 o powierzchni 42 m 2, położonej przy ul. 21 Listopada w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/946/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działek nr: 110, 111, 112 arkusz mapy nr 42 o łącznej powierzchni 600 m 2, położonych przy ul. Borowej w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/947/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej działkę nr 34 oraz część działki nr 33/3 arkusz mapy nr 62 o łącznej powierzchni 700 m 2, położonej przy ul. Letniej w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/948/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy 9

10 nieruchomości stanowiącej część działek nr: 22/7, 21/2 arkusz mapy nr 31 o łącznej powierzchni 18 m 2, położonej przy ul. Legionów w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/949/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej działkę nr 238/5 arkusz mapy nr 29 o powierzchni 329 m 2, położonej przy ul. Aleja Róż w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/950/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej działki nr: 12/3, 12/5, 12/7 oraz część działek nr: 12/4, 12/6, 12/8, arkusz mapy nr 12 o łącznej powierzchni 540 m 2, położonej przy ul. Kombatantów w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/951/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 54/1 arkusz mapy nr 13 o powierzchni 278 m 2, położonej przy ul. Ogrodowej w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/952/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działek nr: 55/28, 273/2 arkusz mapy nr 13 o łącznej powierzchni 190 m 2, położonej przy ul. Ogrodowej w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/953/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej działkę nr 272/4 arkusz mapy nr 13 o powierzchni 225 m 2, położonej przy ul. Ogrodowej w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy 10

11 zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/954/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej działki nr: 273/3, 273/4 arkusz mapy nr 13 o łącznej powierzchni 296 m 2, położonej przy ul. Ogrodowej w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/955/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 1/10 arkusz mapy nr 19, położonej przy ul. Staszica w Czeladzi,na posadowienie nośnika reklamowego, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/956/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 140/14 arkusz mapy nr 20, położonej przy ul. Staszica w Czeladzi, na posadowienie nośnika reklamowego, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/957/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości o łącznej powierzchni 32,1997 ha, położonej na tzw. Zarzeczu w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - wykonana; Uchwała nr LXIV/958/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działek nr: 55/28, 273/2, arkusz mapy nr 13 o łącznej powierzchni 190 m 2, położonej przy ul. Ogrodowej w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała nr LXIV/959/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej działkę nr 2/2 arkusz mapy nr 44oraz część działki nr 36, 11

12 arkusz mapy nr 47 o łącznej powierzchni 400 m 2, położonej przy ul. Bema w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wykonana; Uchwała LXIV/960/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie sprzedaży działki nr 31/5 arkusz mapy 43 o powierzchni 2106m 2 położonej przy ulicy Borowej - wykonana; Uchwała LXIV/961/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 43/7 arkusz mapy 62 o powierzchni 8076m 2 położonej przy ulicy Borowej wykonana; Uchwała Nr LXIV/918/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czeladź na 2014r. w realizacji. 4. Sprawy bieżące Zamówienia publiczne. Urząd Miasta. W Urzędzie Miasta i gminnych jednostkach organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wszczęto 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej : na Usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni w Czeladzi w 2014 roku (PN). Zakończono w tym okresie 3 postępowania, w wyniku których zawarto 4 umowy na sumaryczną kwotę brutto ,00 zł, a mianowicie: 1. na Organizację kolonii śródrocznej tzw. "zielona szkoła" dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czeladzi (PN) umowa z dnia r. na kwotę: ,00 zł, 2. na Organizację kolonii śródrocznej dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Nr 1 im. St. Łakomik w Czeladzi (PN) umowa z dnia r. na kwotę: ,00 zł, 3. na Dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Gminy Czeladź - Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi w okresie od r. do r. 2 umowy z dnia r. na łączną kwotę: ,00 zł. 12

13 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Projekt obejmuje wykonanie 2 telecentrów, 9 infokiosków, 9 hotspotów oraz budowę sieci radiowej i utworzenie centrum zarządzania siecią. Na potrzeby sieci radiowej LTE zamontowanych zostało 5 stacji bazowych i 1 stacja pośrednicząca. Wykonane zostało centrum zarządzania siecią, które znajduje się w budynku Urzędu Miasta Czeladź. Zamontowane zostały anteny WiFi, które pełnią rolę hot-spotów i służą do przesyłania sygnału do infokiosków. Infokioski powstały w rejonach największego natężenia ruchu oraz komunikacji pieszej, pasażerskiej i drogowej. Za pomocą infokiosków można skorzystać z Internetu. W obrębie każdego infokiosku znajduje się hotspot otwarty punkt dostępu do Internetu umożliwiający posiadaczom komputerów przenośnych, telefonów komórkowych i innych urządzeń wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową podłączenie się i dostęp do Internetu. Telecentra znajdują się w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia i w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi. Wyposażone będą w komputery typu all-in-one z dostępem do Internetu, przeznaczone do obsługi aplikacji biurowych, multimedialnych i aplikacji edukacyjnych. Obecnie realizowana jest dostawa i montaż mebli do telecentrów oraz dostawa i montaż drzwi i rolet antywłamaniowych w budynku Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej. Projekt ma na celu stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, poprzez nabywanie nowych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie otwartym, mobilnym, umiejętnie wykorzystującym technologie informatyczne w celach gospodarczych, edukacyjnych, komunikacyjnych i innych. Projekt wspomaga kształtowanie w Czeladzi społeczeństwa zdolnego w sposób szybki i nieskomplikowany komunikować się między sobą i otoczeniem. Społeczeństwa o wysokich kompetencjach, zdolnego do konkurencji na rynku pracy, jak i podnoszenie własnych kwalifikacji, będących przejawem społecznego rozwoju. W okresie sprawozdawczym w Urzędzie Miasta zarejestrowano 65 zamówień o wartości poniżej każde, o łącznej wartości szacunkowej netto ,78 13

14 zł, a od początku 2014 r zamówień poniżej progu ustawowego, o sumarycznej wartości szacunkowej ,37 zł. Projekt Czeladzka Liga Naukowa W ramach projektu na bieżąco realizowane są zajęcia z matematyki i przyrody w Szkole Podstawowej nr 1, 2, 3 i 7. Przeprowadzane jest także doradztwo zawodowe dla uczestników projektu. Podjęto działania mające na celu organizację wyjazdu dzieci do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyłoniono wykonawcę dodatkowych zajęć w formie pokazów i prelekcji edukacyjnych kształcących kompetencje matematyczna - przyrodnicze. Zajęcia będą mogły się rozpocząć dopiero po dokonaniu stosownych przesunięć w budżecie. Projekt Przedszkole Moich Marzeń Złożono wniosek o płatność za okres od do wnioskując jednocześnie o kolejną transze środków w wysokości zł. W ramach projektu rozpoczęły się także założone w projekcie zajęcia ze specjalistami tj. z psychologiem dziecięcym, logopedą i specjalistą od zajęć korekcyjnych. Projekt " Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej" o "Adaptacja i przebudowa budynku galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi" Trwa ocena przez IZ RPO WSL złożonych wniosków o płatność końcową dla w/w projektów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Rozstrzygnięto prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzedaż bonów towarowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od dnia podpisania umowy do Wybrano ofertę firmy: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. ul. Kłobucka 25, Warszawa, w dniu r. podpisano umowę, wartość umowy netto: ,00 zł, brutto: ,00 zł 14

15 Miejska Biblioteka Publiczna. Od początku 2014 r. do dnia r. udzielono 71 zamówień na kwotę ,17 zł netto, w tym: 50 dostaw na kwotę ,97 zł netto oraz 21 usług na kwotę ,20 zł netto. W okresie sprawozdawczym udzielono 38 zamówień publicznych na kwotę ,75 zł netto, w tym: 25 dostaw na kwotę 4.814,05 zł netto i 13 usług na kwotę ,70 zł netto. Do 28 lutego 2014 r. do zbiorów Biblioteki przybyło 607 książek (w tym 587 darów) o wartości ,29 zł. Od stycznia systematycznie wprowadzane są książki przejęte z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Czeladzi wprowadzono już 327 wol. Wydatki związane z opłaceniem prenumeraty prasy do wszystkich agend udostępniania na pierwszy kwartał 2014 r. wyniosły 2.620,68 zł. Muzeum Miejskie Saturn. Od r. w Muzeum Saturn w Czeladzi zarejestrowano 25 dostaw na kwotę 3.161,37 zł netto oraz 23 usługi na kwotę 366,51 zł netto. Zakład Budynków Komunalnych. Prace nadzorowane przez inspektorów nadzoru w Dziale Technicznym: - bieżące usuwanie awarii zgłaszanych przez lokatorów, - bieżące usuwanie usterek kominiarskich, - wizje lokalne, - udzielanie odpowiedzi na pisma lokatorów, - sprawdzanie kosztorysów zleconych robót, - odbiór mieszkań i lokali użytkowych wraz z Działem Lokalowym, - awaryjne naprawy pokryć dachowych (ul. Stawowa 13, ul. Reymonta 70, ul. Nowopogońska 26, ul. Rynek 28). Prace wykonane przez pracowników Warsztatu: - wykonane zlecenia elektryczne (zgłoszone awarie) 30 szt, - wykonane zlecenia instalacji wod. - kan. (zgłoszone awarie) 25 szt, 15

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek RAPORT O STANIE MIASTA ZA OKRES 2010 2014 VI KADENCJA SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.... 3 II. OCENA STANU MIASTA... 4 1. Dane dotyczące demografii i zaludnienia... 4 2. Dane Urzędu Stanu Cywilnego... 8 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i dodaniem art. 5a ust. 4 o następującym brzmieniu: Organ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA 2009 ROK W roku 2009 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 73 Zarządzenia, które dotyczyły miedzy innymi: - budżetu miasta i gminy, -

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Opracował: /-/ Krzysztof Szpara Rajsko, dnia 17.10.2012r. 1 Spis treści: Wstęp I. Wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo