Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego"

Transkrypt

1 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, Warszawa ZP/TA /2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA OBIEKTU: Ocieplenie i remont elewacji budynku laboratoryjno-biurowego Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ADRES: ul. Mrówcza 243, Warszawa Kod CPV roboty remontowe i renowacyjne roboty elewacyjne Instalowanie drzwi i okien Roboty elewacyjne Montaż instalacji piorunochronnej roboty instalacyjne kanalizacyjne Wymiana nawierzchni INWESTOR: Opis Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ADRES ZAMAWIAJACEGO: ul. Racjonalizacji 6/8, Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: WARSZAWA, październik 2013 r. 1

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ( ) 1. Części ogólna 1.1. Nazwa zadania: Ocieplenie i remont elewacji budynku laboratoryjno-biurowego Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie przy ul. Mrówczej 243 Uczestnicy procesu inwestycyjnego Zamawiający: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Warszawie ul. Racjonalizacji 6/ Warszawa Instytucja finansująca inwestycję: inwestycja własna 1.2. Stan istniejący Budynek w obrysie o wymiarach 61,04x12,80m. Powierzchnia użytkowa 4190 m2 ; powierzchnia zabudowy 811,80 m2; kubatura 17758,40 m3 Konstrukcja szkieletowa ramowa, wypełnienie ścian bloczki gazobeton. Budynek 5-kondygnacyjby, w całości podpiwniczony, z nadbudówką maszynowni dźwigu. Stan techniczny : adekwatny do okresu użytkowania od lat 90 XX w i ówczesnych standardów budowy. Zużyte fizycznie: okna drewniane i bramy. Ściany w dobrym stanie technicznym lecz z izolacyjnością cieplną niedopuszczalną w aktualnych normatywach. Nieregularne spękania dylatacyjne na elewacji wymagają wyprofilowania i osłony Ogólny zakres robót Kody CPV: roboty remontowe i renowacyjne instalowanie drzwi i okien roboty elewacyjne montaż instalacji piorunochronnej roboty instalacyjne kanalizacyjne Wymiana nawierzchni Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem elewacji: ociepleniem ścian i wymianą stolarki budynku laboratoryjno-biurowego. Zakres robót w poszczególnych etapach realizacji a) Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 1. Wykonawca zapewni wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzonych robót oraz jego zabezpieczenie na czas prowadzenia robót remontowo budowlanych. 2. Zabezpieczenie bezpiecznych dojść do budynku zgodnie z opracowanym przez Kierownika Budowy Planem BiOZ i uzgodnionym z bezpośrednim użytkownikiem. Wymagana jest możliwość utrzymania ciągłości pracy w budynku. b) Roboty budowlane podstawowe (zestawienie w proponowanym układzie elementów rozliczeniowych i harmonogramu wg tabeli elementów scalonych w przedmiarze) 1. wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych. 2. wymiana ślusarki okiennej - witryn w parterze. 3. rozbiórka zewnętrznych schodów wraz z drzwiami do piwnicy budynku szt 2 4. wymiana bram wjazdowych wraz z ościeżnicami i sterowaniem. 5. demontaż wszystkich elementów zewnętrznych na elewacji. W szczególności: demontaż techniczny (do odzysku pod nadzorem konserwatorów instalacji) jednostek zewnętrznych klimatyzatorów, rur spustowych odwodnienia dachu i rynien, daszków nad wejściami itp. 2

3 Wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej. 6. mocowanie płyt styropianowych na ścianach z wklejeniem siatki i zagruntowaniem powierzchni. 7. tynk cienkowarstwowy akrylowy 8. uzupełnienie zdemontowanych elementów na elewacji: obróbki blacharskie, urządzenia elektryczne i mechaniczne, instalacja odgromowa, 9. docieplenie ścian piwnic z wykończeniem cokołu tynkiem gruboziarnistym akrylowym 10. wykonanie opasek ochronnych budynku z wyprofilowaniem gruntu i likwidacja fos przy budynku. 11. remont wejść zewnętrznych do budynku z nowymi zadaszeniami i dojściami. 12. odprowadzenie wody opadowej do urządzeń chłonnych na działce inwestora 13. docieplenie stropodachu nadmuchem granulatu wełny mineralnej, 14. Inne roboty wykończeniowe roboty dodatkowe nie zdefiniowane w dokumentacji i niemożliwe do opisania na obecnym etapie, które zostaną określone protokółem konieczności po dokonaniu rozbiórek odnowienie ogrodzenia zewnętrznego roboty porządkowe 1.4.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych Prace towarzyszące wywóz i utylizacja/złomowanie odpadów materiałowych i rozbiórkowych - utrzymanie czystości terenu budowy i przyległego w przypadku zanieczyszczenia wynikającego z prowadzonych prac budowlanych. Prace tymczasowe: wzniesienie rusztowań, wygrodzenie i zabezpieczenie terenu, wykonanie daszków ochronnych Informacje o terenie budowy a) organizacja robót budowlanych istnieje konieczność zapewnienia bezpiecznej komunikacji przy budynku (poza uzgodnioną strefą montażową) i organizacja robót umożliwiająca prace w budynku. Uwaga: uzgodnione etapy realizacji mogą być realizowane odmiennie od ustaleń w harmonogramie wyłącznie za zgodą użytkownika. b) zabezpieczenie interesów osób trzecich przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzgodnić z Inwestorem harmonogram robót oraz sposób zabezpieczenia miejsca wykonywania prac. Dodatkowo należy uzgodnić z inwestorem: - sposób rozstawienia rusztowań, - czas wykonania remontu na poszczególnych odcinkach elewacji szczególnie przy wymianie okien i bram, - godziny pracy, - sposób zabezpieczenia wejścia na rusztowania przez osoby postronne, - drogi transportu poziomego na terenie Instytutu. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego; Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające pracowników własnych oraz użytkownika i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, zgromadzonych materiałów. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 3

4 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. c) ochrona środowiska przewidziane prace nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla środowiska; d) warunki bezpieczeństwa pracy Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami BHP. Pracownicy dopuszczani do robót na rusztowaniach winni posiadać ważne zaświadczenia dopuszczające do wykonywania prac na wysokościach oraz winni odbyć szkolenie ogólne BHP i instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy. Przed przystąpieniem do poszczególnych typów robót należy zapoznać się z treściami zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczególnych wyrobów budowlanych. We wszystkich przypadkach w których producent wyrobu zaleca stosowanie środków ochronny (okulary, rękawiczki, filtry do oddychania) należy bezwzględnie je stosować. Roboty prowadzić zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy odpowiedzialny będzie Kierownik Budowy. e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy zaplecze dla potrzeb wykonawcy stanowić będzie teren, który zostanie opisany w protokole przekazania terenu budowy i będący w zarządzie Inwestora, niezbędne media dostarczone będą z przedmiotowego budynku. Wykonawca winien zapewnić opomiarowanie mediów. Po zakończeniu prac wykonawca winien uregulować należności za zużyte media. Zasady odpłatności za ich zużycie ustalone zostaną w dwustronnym porozumieniu w wysokości kosztów inwestora, wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych winien zabezpieczyć przekazany mu protokółem przez Zarządcę teren przed dostępem osób postronnych, wykonawca w własnym zakresie jest odpowiedzialny za dozór przekazanego mu do dyspozycji terenu, po zakończeniu prac remontowych wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu oraz naprawy powstałych zniszczeń. f) zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowić będą załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiar, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 4

5 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub zaakceptowanymi równoważnymi materiałami z oferty. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych (przechowywanie, transport, składowanie, kontrola jakości) L.p Wyrób budowlany Przechowywanie i Transport Kontrola jakości składowanie Blacha stalowa powlekana o grubości 0,55 Dowolny środek mm. transportowy Płyty styropianowe FASADA min EPS 70 samogasnący, współczynnik przenikania ciepła max. = 0,04 W/(m K). Płyty frezowane gr. 10 cm Płyty styropianowe FUNDAMENT min EPS 100 samogasnący, współcz. przenikania < 0,04 W/(mK). Płyty frezowane gr. 8 cm Nasiąkliwość do 2%, maks. wsk. WL/T/2 Łączniki do mocowania płyt styropianowych typu termodybel Łączniki winny posiadać ważne dokumenty dopuszczające do stosowania ( aprobata techniczna, deklaracja zgodności) oraz akceptację systemodawcy winny być dopuszczone do podłoży mieszanych. Zmiana kotwy wymaga akceptacji projektanta. Zestaw materiałów skompletowany przez dostawcę dla uzgodnionego systemu wykonania elewacji z tynkiem akrylowym metodą lekka mokrą : a) Klej do mocowania płyt styropianowych oraz wklejania siatki. Przyczepność do betonu w warunkach laboratoryjnych min 0,30MPa. b). Siatka zbrojąca (tkanina szklana), o Blachę przechowywać pod zadaszeniem lub w pomieszczeniu suchym magazynowym. Składować w pryzmach na podkładach drewnianych. Składować na placu budowy. Przewozić w oryginalnych opakowaniach. Dowolny środek transportowy. Organoleptyczna. Sprawdzenie: równości, ciągłości warstwy powlekanej. Blachy nie powinny posiadać śladów mechanicznego uszkodzenia. Kontrola oznaczeń oraz opisów producenta na opakowaniu. Kontrola wzrokowa jednolitości i ciągłości. Jw. Jw. Jw. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu magazynowym. przechowywać w szczelnym w temperaturze od +5 o C do 25 o C. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do stosowania 12 miesięcy od daty Przewozić samochodem dostawczym w oryginalnych opakowaniach. Dowolny środek transportowy. Przewozić krytymi środkami transportu. Kontrola oznaczeń oraz podstawy dopuszczenia. Sprawdzić termin ważności, stan oryginalnych opakowań, jednolitość produktu. 5

6 6 gramaturze min 145 G/m2 c) emulsje gruntujące d) tynk cienkowarstwowy akrylowy, dla faktury baranek. Kolor wg projektu z uszczegółowieniem w trybie roboczym. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni chodników i opaski mieszanka cementowo-piaskowa pod nawierzchnię: mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4, produkcji umieszczonej na opakowaniu. Cement przechowywać w suchych wentylowanych pomieszczeniach, wiatach.piasek przechowywać w pryzmach. przewozić dowolnym środkiem w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,. Kontrola dokumentów wystawionych przez producenta. Kontrola daty ważności na opakowaniach z cementem Krawężniki, płyty chodnikowe, kostka - betonowe z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną. Drzwi (D1)aluminiowe, wyposażone w zamek podklamkowy, samozamykacz; z naświetlem z szyby zespolonej bezpiecznej klasy P2, U= 1,4 W/m2K dla całego zestawu Bramy z furtką wykonanie indywidualne rozwierne, z zamkiem atestowane, U~0,418 W/m2K dla całego zestawu,. Okna z PCV - z nawiewnikami higrosterowalnymi (min. 2 w każdym zestawie biurowym), U<= 1,5 W/m2K dla całego zestawu Okna w części produkcyjnej: PCV łączone w zestawy 4szt uchylne i 2 szt nieotwierane z ryglami stalowymi mocującymi okna wg rozwiązania w projekcie U<=1,5 W/m2K Przechowywać na drewnianych paletach. Składować w pomieszczeniu zamkniętym. Składować w pomieszczeniu zamkniętym. Składować w pomieszczeniu zamkniętym. Dowolne środki transportu Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie transportu. Transport samochodowy, na budowie ręczny Organoleptyczna kontrola. Kształt, uszkodzenia, barwa. Kontrola dokumentów wystawionych przez producenta. Kontrola oznaczeń oraz opisów producenta na opakowaniu. Kontrola barwy i jednolitości. j.w. j.w. j.w. Transport samochodowy, na budowie ręczny jw. Kontrola oznaczeń oraz opisów producenta na opakowaniu. Kontrola barwy i jednolitości. Jw.. Uwaga: W przypadku propozycji oferenta na zamiany materiałów i systemu docieplenia na równoważne w stosunku do projektu - należy wystąpić do Inwestora o wyrażenie zgody. Propozycja zamiany winna być zgłoszona w formie pisemnej na etapie składania oferty. Oferent winien załączyć niezbędne dane techniczne proponowanych materiałów zamiennych (aprobaty techniczne, certyfikaty..) Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych na styropianie, mają być kompletne w wymienionym zakresie i dostarczane od producenta systemu z wyjątkiem: kołków oraz styropianu. Wszystkie oferowane zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych winny legitymować się ważnymi aprobatami technicznymi i certyfikatami zgodności. Jeżeli oferowany zestaw wyrobów posiada aprobatę techniczną wydaną ponad 3 lata przed dniem składania ofert, to oferent winien do oferty załączyć ważne badania okresowe. Oferent winien zapewnić ważność badań okresowych oferowanego zestawu wyrobu na dzień odbioru robót. Każdy zestaw wyrobów, spełniający postawione minimalne wymagania techniczne (poprzez porównanie wymagań z zapisami zawartymi w aprobacie technicznej na dany zestaw) nadaje się do zastosowania i deklarowania jego użycia w trybie zamówienia publicznego. Wyklucza się możliwość ustalania parametrów charakterystycznych w oparciu o materiały reklamowe lub inne źródła nie potwierdzone przez stronę trzecią w dokumencie odniesienia. 6

7 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz z wymogami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Z uwagi na specyfikę prac wykonawca powinien posiadać: szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian /ręczne i mechaniczne/, szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakładania mas klejących i mas tynkarskich, piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych, pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni przyklejonych płyt styropianowych, nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych, wiertarki udarowo-obrotowe do wiercenia otworów, sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku. mieszadła koszykowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o pojemności ok l do przygotowania masy klejącej, agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza do nakładania masy tynkarskiej, urządzenia transportu pionowego, rusztowanie do pracy na wysokości 25 m 4. Wymagania dotyczące środków transportu Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz wewnętrznych. 5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych (sposób wykończenia, tolerancje wymiarowe, szczegóły technologiczne) 5.4.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wymiany stolarki drzwiowej i okiennej. W wyniku demontażu uzyskane zostaną następujące materiały: - Elementy drewniane: skrzydła okienne szklone zestawami szybowymi, ramiaki ościeżnic, - Elementy ślusarki witryn i drzwi zewnętrznych, Technologia i ogólne warunki wykonania rozbiórek Demontażu okien i wykucie z muru lub z betonu ościeżnic i kotwień należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie wykonywania demontażu należy przestrzegać warunki BHP uwzględniające pracę ludzi w budynku i zabezpieczenie zainstalowanej w nim aparatury. Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje: 1) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg ich ewentualnego odzysku lub złomowania 7

8 2) wizualne przygotowanie stanowiska pracy do robót montażowych Stolarka okienna Wymianie podlegają okna w budynku; nowe okna o współczynniki U=1,5 W/m2K dla całego zestawu: Stolarka drzwiowa Wymianie podlegają a) drzwi w budynku; nowe drzwi wejściowe o współczynniki U=1,4 W/m2K dla całego zestawu : - Ramy aluminiowe z osprzętem, - Skrzydło aluminiowe, - Zamek podklamkowy, - Samozamykacz. - nad podestem i schodami wejściowymi daszek z lekkiej konstrukcji metalowej wspornikowej z pokryciem poliweglanem Bramy : Skrzydła bramy wraz z płyt warstwowych typu sandwicz o współczynniku U = ~ 0,418 W/m2K. Zamknięcie bramy od wewnątrz klódka/skobel. Furtka z zamkiem podklamkowym i samozamykaczem. Nad bramami wykonać daszki o szerokości ok. 1.m na konstrukcji metalowej wspornikowej z odciągami. Pokrycie daszków poliwęglan 3 komorowy. Technologia wykonania Uszczelnienie szczeliny między ościeżem, a wbudowanym elementem: - osadzone w ścianach okna i drzwi powinny być uszczelnione między ościeżem, a ościeżnicą bądź ścianą w taki sposób, aby nie następowało przewiewania i przemarzania lub przecieki wody opadowej, - powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym, o ile producent okien lub drzwi nie podaje innego sposobu uszczelnienia, uszczelnienie dokonać najlepiej przy pomocy pianki poliuretanowej, Szczeliny zamaskować kształtownikami PVC w kolorze białym - uszczelnienia złączy między częściami przegród zewnętrznych powinny spełniać wymagania ograniczające przepuszczalność powietrza przez przegrody oraz mieć wymaganą izolacyjność cieplną przez przegrody określone normą cieplną - ościeżnice okienne i ramy drzwiowe należy pewnie zakotwić w otworze budynku - przed osadzeniem okien i drzwi sprawdzić dokładnie wymiary otworów oraz sprawdzić nierówności ościeża oraz oczyścić je z pyłu i kurzu, - skrzydła tak dopasować by szczelnie się zamykały, - w części biurowej w zakresie określonym przez inwestora wymienić istniejące podokienniki na nowe z konglomeratu. - osadzone okno i drzwi po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć. Odbiór materiałów Odbiór okien i drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten będzie obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: - certyfikat na znak bezpieczeństwa, - certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 8

9 Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu Odbiór okien, drzwi i ich montaż powinien obejmować wydzielone fazy robót montażowych, odbiór powinien obejmować: - sprawdzenie stanu i wyglądu ościeży i ram pod względem równości, pionowości i spoziomowania, - sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu, - sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, - sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem pod względem cieplnym i przed przenikaniem wód opadowych, - prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, - zgodność wbudowanego elementu z projektem, - inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół Docieplenie ścian zewnętrznych Prace rozbiórkowe Przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych należy wykonać następujące roboty: - rozbiórka obróbek blacharskich demontaż demolacyjny z wywozem złomu do skupu na koszt i pożytek wykonawcy, Powyższe prace prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych. Przygotowanie podłoża Podstawowym wymaganiem przy stosowaniu metody lekkiej mokrej jest trwałość podłoża. Podłoże powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłoki docieplającej do jego powierzchni, a więc: dopuszczalne nierówności podłoża 10mm, brak zapyleń i innych zanieczyszczeń ściany, stan powietrzno-suchy ściany. Przed przystąpieniem do robót ocieplających należy zbadać czy przyczepność masy klejącej jest wystarczająca do wykonania warstwy izolacji. Następnie można przystąpić do przygotowania ścian otynkowanych. Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez opukanie. W przypadku, gdy tynk nie jest związany z podłożem należy go zbić i narzucić warstwę zaprawy wyrównawczej (zamiennie tynk cem.-wap.). Tynk uszkodzony powierzchniowo należy również usunąć i wyrównać zaprawą wyrównawczą (zamiennie tynk cem.-wap.). Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżnicami należy zmyć wodą oraz oczyścić mechanicznie. W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczomurarskiej, przy czym jednorazowo można nakładać zaprawę w warstwie o grubości nie większej niż 15 mm. Większe nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować jedynie poprzez przyklejenie wyrównującej warstwy z płyt styropianowych, przy czym, połączenie pomiędzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno być wykonywane na ciągłej warstwie zaprawy. Przyklejenie warstwy izolacyjnej Przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć dopiero po wyschnięciu podłoża. Zaprawę klejącą przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem przez wymieszanie ręczne lub mechaniczne suchej mieszanki z wodą w proporcji podanej na opakowaniu. Płyty styropianowe można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze powietrza nie niższej niż od 5 C i nie wyższej niż 25 C. Do przyklejania płyt styropianowych zastosować zaprawę klejącą zgodnie z uzgodnionym systemem docieplenia. Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach, pasmami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy ok. 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi. Na środkowej części płyty należy nałożyć 8-10 placków, gdy płyta ma wymiar 500 mm x 1000 mm. 9

10 Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obręb płyty trzeba ją usunąć. Dodatkowo poza klejeniem zastosować łączniki z tworzywa do mocowania styropianu w ilości 4 na każdą płytę Płytę należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Szczeliny większe niż 20 mm należy wypełniać paskami styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie nierówności na powierzchni styropianu większych niż 3 mm, dlatego też w celu wyrównania przyklejonych płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami o długości ok. 40 cm wyłożonymi papierem ściernym. Nie dopuszcza się wypełnienia szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania nierówności na powierzchni styropianu masą klejową. Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników należy wykonać zachowując następujące wymagania. Głębokość wierconych otworów powinna wynosić min. 70 mm. Przed wprowadzeniem łącznika w otwór, wiercone otwory powinny być oczyszczone z urobku /przez przedmuchanie/. W te otwory należy wprowadzić łącznik przez jego wbicie w otwór, zwracając uwagę na właściwe dociśnięcie przyklejonych płyt. Następnie w wewnętrzny otwór łącznika należy wbić trzpień rozporowy powodując tym samym trwałe zamocowanie łącznika w podłożu. Minimalna głębokość zakotwienia łącznika powinna wynosić 60 mm. Przyklejenie tkaniny zbrojnej Przyklejenie tkaniny zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5 C i nie wyższej niż 25 C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 C w ciągu 24 godzin to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet gdy temperatura podczas prac jest wyższa niż 5 C. Do przyklejania tkaniny należy stosować zaprawę klejową podaną w dokumentacji projektowej. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwę o grubości ok. 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasmami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykładać tkaninę rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzchni przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości ok. 1 mm w celu przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywać pofałdowań i winna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnienie przez przyklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości ok. 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeżnicy drzwi wejściowych należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki 10

11 wzmacniające. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej niż 8 mm Narożniki budynku należy okleić dokładnie płytami styropianowymi zwracając uwagę na ścisłe przyleganie do siebie płyt styropianowych i właściwe przyklejenie ich przy krawędziach. Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze do wysokości 2 m. od poziomu terenu należy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę z wycięciem jej co najmniej 15 cm na ścianę przyległą z każdej strony narożnika. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit elastyczny np. silikonowy. Na dolne ościeżnice należy przykleić tkaninę zbrojącą i wykonać podokienniki, które powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niż 40 mm. Na blokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna być położona na blachę. Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym przez położenie go na ościeżnicy i dociśnięcie podokiennikiem w czasie jego przybijania. Wykonanie tynków cienkowarstwowych Wyprawy elewacyjne można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejania tkaniny zbrojącej na warstwie kleju. Przygotowanie podłoża oraz wklejenie siatki w warstwę kleju - jak wyżej. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach 5 25 C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 C w przeciągu 24 godzin. Przed nałożeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej należy usunąć wystające włókna na stykach połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub wytopienie np. za pomocą lut-lampy. Powierzchnię zbrojną zagruntować preparatem gruntującym podanym w dokumentacji producenta. Preparat na powierzchnię nanosić na podłoże pędzlem, szczotką, lub wałkiem. Po zagruntowaniu należy odczekać do czasu wyschnięcia podkładu. Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania na zagruntowanej powierzchni zaprawy tynkarskiej podanej w dokumentacji projektowej (lub równoważnej podanej w instrukcji producenta uzgodnionego systemu równoważnego). Wszystkie wyprawy elewacyjne muszą być nanoszone metodą ciągłą aż do naturalnych przerw takich jak naroża budynku, dylatacje lub taśmy maskującej. Ręczne nakładanie masy prowadzić przy użyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu nadmiaru zaprawy powierzchnię lekko zacierać gładką pacą z tworzywa uzyskując zadaną fakturę. Tynk nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany. Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Należy w miarę możliwości używać materiału pochodzącego z tej samej partii (patrz nr serii na pojemniku) 5.6. Roboty rozbiórkowe zewnętrzne Przewiduje się wykonanie rozbiórek: schodów zewnętrznych zejść do piwnicy wraz z murkami oporowymi i drzwiami. Otwory po drzwiach zamurować i pokryć tynkiem. Wykończenie z ociepleniem w technologii docieplenia pozostałych ścian piwnicy. Materiały pochodzące z rozbiórek wykonawca usunie z placu budowy i przekaże do utylizacji, własnego zagospodarowania lub złomowania. Zasady wykonywania robót Przed przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. 11

12 Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na rusztowaniach, schodach itp. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi. Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. W razie przewracania ścian należy odpowiednio zabezpieczyć teren, przy czym podcinanie i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia jest zabronione. Zależnie od warunków rozbiórkę prowadzić ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi 5.7. Wymiana obróbek blacharskich Nowe obróbki wykonać zgodnie z zaleceniami i wymogami zawartymi w normie PN-61/B Odbiór robót wykonać zgodnie z punktem 3 w/w normy. Wszystkie obróbki winny wystawać na min. 4 cm poza obrys chronionego elementu konstrukcyjnego. Obróbki zakończyć kapinosem Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych oraz remontowych należy zabezpieczyć wszystkie okna i drzwi poprzez oklejenie ich folią budowlaną Rusztowania Rusztowania wg wyboru Wykonawcy wymagany jest protokół dopuszczenia rusztowania do pracy sporządzony przez Kierownika budowy. Rusztowania przy ciągach komunikacyjnych zabezpieczyć siatką zabezpieczającą. Na bazie rusztowań wykonać daszki ochronne nad wejściem i bramami Wymiana opaski okalającej oraz nawierzchni chodników Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy z kostki betonowej prasowanej gr. min 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i na nasypach kształtujących spadek terenu od budynku, Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin obejmują: 1. podmurowanie okienek piwnicznych dla uzyskanie wyniesienia ich ponad teren. Przewiduje się możliwość zmiany wymiaru pionowego nowych okienek. 2. wykonanie ręcznego korytowania na głębokość umożliwiającą wykonania odpowiednich warstw w pasie planowanego obniżenia lub pozostawienia na obecnym poziomie nawierzchni opaski. 3. likwidacja zagłębień terenu poprzez nasyp zagęszczony do wskaźnika ok. 95% do poziomu kształtującego spadek opaski od budynku. 4. wykonanie podbudowy z piasku, 5. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników), 6. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 7. ułożenie kostki betonowej z ubiciem, 8. wypełnienie szczelin, 9. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. Obramowanie nawierzchni Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni. 12

13 Podsypka Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 20 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 1. współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 2. wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R 7 = 10 MPa, R 28 = 14 MPa. Wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni o około 5 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce Wymagania dotyczące wykonania robót elektrycznych (sposób wykończenia, tolerancje wymiarowe, szczegóły technologiczne) Połączenie istniejących zwodów poziomych na dachu z istniejącym uziomem należy wykonać przewodami odprowadzającymi projektowane (ułożone w rurach ochronnych, mocowane do ścian budynku pod ociepleniem) - przewód odprowadzający FeZn śr 8 mm Złącze kontrolne montować na ścianie w skrzynce 200x200 zlicowanej z płaszczyzną tynku na wysokości 50 cm Przewody uziemiające należy wykorzystać istniejące (zamontować w rurach ochronnych, mocowane do ścian budynku pod ociepleniem) Przewody odprowadzające należy układać w rurach PCV o grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm na zewnętrznych ścianach budynku, pod warstwą ocieplenia budynku. Istniejące na elewacji kable energetyczne i teletechniczne należy osłonić korytami z blachy powlekanej w kolorze dobranym do elewacji. W obudowie uwzględnić zamykane otwory rewizyjne i wentylacyjne. Obudowę wykonać z elementów umożliwiających odsłoniecie instalacji, ich wymianę lub rozbudowę. Dostarczone do wbudowania materiały muszą być zgodne z normą PN-EN :2009 i podlegają weryfikacji przez Inspektora nadzoru poprzez kontrolę certyfikatów i świadectw zgodności od producenta. Badania i pomiary: NORMA EN Wymagane będzie badanie kontrolne rezystencji istniejących uziomów. W przypadku negatywnego wyniku ewentualną decyzję o dalszych działaniach podejmie Inwestor zlecając w ramach robót dodatkowych zainstalowanie dodatkowych uziomów szpilkowych lub rurowych aż do uzyskania wymaganej oporności. Poprawność wykonania nowych połączeń w instalacji (złączki, złącza pomiarowe itp.) należy udokumentować badaniami Element połączeniowy uważa się za spełniający wymagania badań z wynikiem pozytywnym, jeśli opór nie przekracza 1 Ω. Rezystancja połączenia mierzyć przy prądzie wartości co najmniej 10 A, możliwie jak najbliżej miejsca połączenia. Odbiór częściowy. W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. Kontrola ta obejmuje sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających i zasilających oświetlenie zewnętrzne przed ich zakryciem Odbiór końcowy instalacji elektrycznych: 13

14 Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien przygotować i dostarczyć Inspektorowi nadzoru:: - dokumentację powykonawczą - komplet protokołów badań - oświadczenie o zakończeniu robót 5.12 Odwodnienie do studni chłonnych opcja do wykonania zamiennego obecnego odprowadzenia wody powierzchniowo. Realizacja tego elementu w obecnym etapie remontu budynku i szczegółowe warunki jego wykonania objęte będą decyzją Inwestora po zawarciu umowy na zadanie podstawowe. Rozliczenie tego zakresu robót nastąpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o bazę cenową wynikającą z poniższego opisu i stosownego działu w przedmiarze (ofercie). Wymagane minimalne odległości urządzeń rozsączających od innych obiektów Minimalne odległości systemu do rozsączania: 5,0m od budynków podpiwniczonych bez izolacji przeciwwilgociowej, 2,0m od budynków z izolacja przeciwwilgociową, 3,0m od drzew, 2,0m od granicy działki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy, 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych, 0,8 m od kabli elektrycznych, 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych. W skład systemu wchodzą: skrzynki rozsaczające, geowłóknina, studzienka deszczowa i elementy łączące. Skrzynka rozsączająca: materiał - PP waga - 8,5 kg wymiary: szerokość 500 mm, długość 1000 mm, wysokość 400 mm pojemność l Studzienka deszczowa. Studzienka osadnikowa katalogowa np. Wavin materiał PVC Geowłóknina: Do skrzynek rozsączających została dobrana geowłóknina o następujących parametrach: materiał: PP wytrzymałość na rozciąganie: 15,6 kn/m wodoprzepuszczalność: 90,27 l/m2/s masa powierzchniowa: 250 g/m2 grubość: 2,9 mm Warunki wykonania i odbioru robót wraz z przykanalikami od rur deszczowych zgodne z instrukcją techniczną wybranego producenta np. Wavin Buk Docieplenie stropodachu: Docieplenie stropów metodą pneumatyczną. Metoda ta umożliwia rozłożenie izolacji termicznej w postaci granulatu wełny mineralnej. Nadmuch granulatu izolacyjnego odbywa się przez wykonane otwory technologiczne. Po wykonaniu izolacji otwory technologiczne zamknąć papą termozgrzewalną. W przypadku stwierdzenia niedostatecznej wentylacji stropu w miejscach łat nad otworami technologicznymi wbudować kominki wentylacyjne w uzupełniającej ilości. Kontrola jakości i odbiór robót na podstawie dokumentacji fotograficznej (kamerowanie) 6. Odbiory 6.11.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 14

15 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Odbiór końcowy robót Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, złożona z przedstawiciel Inwestora, właścicielaużytkownika obiektu (inwestora bezpośredniego) i w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór końcowy robót obejmuje: sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 6.13.Dokumenty do odbioru końcowego robót Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować : Dokumentację powykonawczą zawierającą szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych prac wraz z dokumentacją fotograficzną; Dziennik budowy ; Protokół odbioru zanikowych robót budowlanych; Atesty jakościowe wbudowanych materiałów budowlanych i inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót Tabele przedmiaru robót zawierają pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym, zdefiniowanym jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz odpowiadają przyjętemu stopniowi scalenia robót. W wycenie przedmiaru nie uwzględnia się robót tymczasowych, które są robotami projektowanymi i wykonywanymi dla potrzeb wykonania robót podstawowych, a więc nie są przekazywane zamawiającemu. Obmiar robót określa zakres faktycznie wykonanych robót pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji lub w przypadku robót dodatkowych, zamiennych i uzupełniających w protokole konieczności i negocjacjach, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzących w skład umowy. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Podane w przedmiarze podstawy wyceny nie są wymaganym normatywem nakładów. Nakłady rzeczowe i ceny jednostkowe do oferty Wykonawca może określić wg analizy własnej. 15

16 8. Przedmiar robót i elementy rozliczeniowe: Dołączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiar robót po jego wycenie będzie stanowił załącznik do umowy jako uzasadnienie wyceny elementów rozliczeniowych określonych harmonogramem oraz w przypadku robót dodatkowych i zamiennych jako główna podstawa ich wyceny. Rozliczanie robót będzie transzami w ilości opisanej umową, za zakończone i odebrane elementy zadania opisane działami wyszczególnionymi w przedmiarze. Przewiduje się rozliczanie robót w formach: a) Ryczałt w przypadku robót opisanych projektem wymiana stolarki, docieplenie ścian zewnętrznych i docieplenie stropodachu. Zakres zgodny z przedmiarem w działach: nr 1, 2 i 8 Wobec rozliczenia tych robót w cenie ryczałtowej jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót opisanych rzeczowo w dokumentacji w cenie ryczałtowej umownej. b) Kosztorysem powykonawczym w przypadku pozostałych robót remontowych, których zakres nie jest możliwy do pełnego zdefiniowania przed rozpoczęciem robót. Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o księgę obmiarów opisaną w p. 7 oraz ceny jednostkowe zawarte w ofercie (wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze) 9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określa umowa są one zawarte w cenie robót podstawowych. 10. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego: 16

17 ELEWACJA ZACHODNIA Okna wymienione we wcześniejszych etapach Kable energetyczne i telekomunikacyjne do obudowy Okna do wymiany Daszek z blachy do wymiany Schody do piwnicy do likwidacji Teren do podniesienia Brama do wymiany Murki oporowe do remontu Odprowadzenie wody opadowej 17

18 ELEWACJA POŁUDNIOWA ELEWACJA PÓŁNOCNA Kable do obudowy Daszek do przebudowy Daszek do likwidacji DACH 18

19 ELEWACJA WSCHODNIA FRONTOWA Wejście główne do przebudowy 19

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo